Bulletinen. Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bulletinen. Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2009"

Transkript

1 Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr REV uppmanar Vägverket omarbeta projektet Enskilda vägar i framtiden Allemansrättens möjligheter och problem Så tar ni vägsamfälligheten in i talet Advokaten och lantmätaren berättar Bussar och gupp på enskilda vägnätet Bulletinen Nr

2 REV utökar rådgivningen i lantmäterifrågor För ganska precis ett år sedan skrev jag att REV sökte ytterligare en lantmätare till kansliet. Nu har vi knutit Per Hermansson till oss för att därmed förbättra servicen till alla medlemmar. Per presenteras på sidan 27. Bakläxa för Vägverket Som vi tidigare informerat om har REV ingått i styrgruppen för projektet Enskilda vägar i framtiden, med syftet att bl a utifrån väghållarnas perspektiv föreslå förenklingar i regelverket för statsbidrag till enskild väghållning. REV har lämnat synpunkter på slutrapporten som innehåller ett och annat godtagbart förslag, men som också fått oss att fundera över om vissa saker verkligen är genomtänkta. Troligen inte, varför REV uppmanar Vägverket att helt omarbeta projektet. Mer om översynen och vårt remissvar kan ni läsa på sidan 4. Klimatseminarier Tillsammans med meteorolog Per Holmgren och representanter från Skogsstyrelsen har REV deltagit i två klimatseminarier. Vid besök i Mora och Falun i Dalarna informerade vi tillsammans om klimatets påverkan på miljön i stort, på våra enskilda vägar specifikt och vikten av en ordnad förvaltning. Intresset från åhörarna var stort, med en mängd frågor som i synnerhet rörde deras vägar. Planer finns att under hösten 2009 genomföra motsvarande seminarier på fler platser i Sverige. Minskade bidrag till vägunderhåll? I dessa tider kan man fråga om lågkonjunkturen påverkat våra enskilda vägar. I vart fall har jag funderat på det när jag tagit del av ett stort antal tidningsartiklar från olika delar av landet. Kommunerna har plötsligt ställts inför det faktum att skatteintäkterna minskat vilket får till följd att man måste spara på utgifterna. Bidrag till de enskilda vägarnas löpande underhåll kan därmed komma att minskas eller dras in helt, varför planerade upprustningsåtgärder skjuts på framtiden. Jag hoppas att alla väghållare som har behov av upprustningsåtgärder kontaktats av Vägverket och att ni förhoppningsvis fått ta del av pengarna i regeringens så kallade Närtidssatsning. Jubileumsstämma oktober Till sist välkommen till stämman i Södertälje den oktober! Det blir förhoppningsvis lite utöver det vanliga då vi firar 100-årsjubileum. Trevlig sommar önskar REV Bulletinen utges av Riksförbundet Enskilda Vägar Adress: Riddargatan STOCKHOLM Telefon: Fax: E-post: Postgiro: Bankgiro: REV Bulletinen utkommer med 4 nr per år. Citera gärna Bulletinen - men ange källan. Ansvarig utgivare: Sven Ivarsson Produktion: AB Gunilla Hellström / 2st.ab Form och original: Misse Nygård Josefsson Annonser: Kansliet REV tar inget ansvar för annonsörernas utlovade förpliktelser m m. Kansliet har telefontid: Måndagar-onsdagar, fredagar Torsdagar Lunchstängt På Kansliet f inns Leif Kronkvist, vd , Maria Sundström, kanslichef , Solweig Hultén Bengt Allfors, it-och hemsideansv. tisdagar Sture Källgården, lantmätare, fredagar Birgit Westlund, kassaförvaltare, torsdagar Valda funktionärer Ordinarie: Sven Ivarsson, ordförande Bengt Nydahl, vice ordf., advokat Bengt Allfors, sekreterare, ingenjör Bengt-Åke Andersson, miljörevisor Sture Källgården, lantmätare Margareta Vikgren, ekonom Mikael Näslund, företagare Suppleanter: Jan Ellström, ingenjör Lotta Thisell, företagare Helge Johansson, vägtekniker Uno Jakobsson, advokat Revisorer: Åke T Carlestam Ulf Crona Revisorssuppleanter: Claes Norman Berndt Wiklander Valberedning: Curt Carleteg, sammankallande Inger Strömberg Bengt Larsson Omslagsfoto:Maria Sundström Riksförbundet Enskilda Vägar grundades 1968 och har som uppgift att företräda de enskilda väghållarnas intressen. Förbundet bistår medlemsorganisationerna med råd och anvisningar i juridiska, ekonomiska, väg- och lantmäteritekniska frågor, bedriver opinionsbildning och arrangerar utbildningar. Verksamheten finansieras i huvudsak med medlemsavgifter. I medlemsavgiften ingår ett för väghållare heltäckande försäkringspaket Kansliet har semesterstängt vecka Vi önskar alla REVs läsare en skön sommar! 2 Bulletinen Nr

3 Innehåll FOTO: BENGT ALLFORS VÄGHÅLLNING 22 Alle man har rätt att använda våra enskilda vägar JURIDIK TEMA OMFÖRRÄTTNINGAR FOTO: GÖRAN SVENSSON 6 Med Sotinge vägsamfällighet in i 2000-talet 8 Fördela kostnaderna rätttvisare omförrätta 10 Enkelt uppdatera stadgar utan omförrättning 12 REVs advokat om omförrättningar 13 Fråga juristen. REV-NYTT årsjubileum kallelse, program och anmälningsblankett 6 I Sotinge har mycket hänt sedan vägsamfälligheten kom till på 1960-talet. 28 Debatt och insändare TRAFIKSÄKERHET 24 REV lämnar en avsiktsförklaring angående bussar och gupp på enskilda vägnätet FOTO: MISSE JOSEFSSON ÖVRIGA ARTIKLAR 4 Vägverkets regelverksöversyn förväntningar vändes till besvikelse 5 Resultatet av REV-enkäten Rätt åtgärd vid rätt tidpunkt 27 Vägförening fredade sitt grönområde med hjälp av kronofogden. 15 Projekt för gemensam syn på väggupp. Bulletinen Nr

4 Vägverkets regelverksöversyn förvänt Många av REVs medlemmar har under flera år, med all rätt, beklagat sig över Vägverkets regler och föreskrifter avseende statsbidrag, dvs den medfinansiering som staten ger för att de enskilda vägarna hålls öppna för allmän trafik. Godtycke och skillnader mellan regionerna har upplevts som frustrerande. Från REVs sida har vi sagt till de drabbade ambitionerna från Vägverkets sida är att utreda hela verksamheten med enskilda vägar för att komma tillrätta med godtycke och andra missförhållanden det blir snart bättre presenterades ett förslag till utredning med total genomlysning. Dessvärre var det organisatoriska upplägget sådant att tre av parterna lämnade utredningen redan vid startmötet. Sedan dess har REV envetet, vid varje möte med Vägverkets ledning påmint om den borttappade utredningen. Men ingenting har hänt. Vi har upplevt ett bra samarbete på ledningsnivå och ute i regionerna, men däremellan stångat pannan blodig mot byråkratiblocket presenterade Pricewater-House-Cooper en översyn av Vägverkets hantering av dessa arbetsuppgifter. Utredningen som beställts av Näringsdepartementet, den s k IBMrapporten, redovisade närmast förödande kritik avseende hur Vägverket skötte frågorna. Därför var det med stora förväntningar REV i slutet av 2007 tog emot inbjudan till ett möte med Vägverket för att diskutera en regelverksöversyn. Mötet blev tyvärr en flopp Istället för ett samtal om hur en översyn skulle vara organiserad och genomföras presenterades ett färdigt dokument med tre utredningsgrupper och en styrgrupp bestående av enbart vägverkspersonal. Någon direkt medverkan i projektet från andra än Vägverket ansågs inte lämplig eller nödvändig. Externer som REV, SKL, LRF med flera fanns endast med i en referensgrupp. Efter kritik mot upplägget ändrades direktiven så till vida att styrgrupp och referensgrupp slogs samman och ytterligare ett delprojekt startades, Fånga kundbehov, men då var redan övriga projekt i gång. REV påtalade att förslaget att lösa uppgiften med att ta in kundernas behov genom 28 intervjuer var otillräckligt. Till svar fick vi att det dels inte fanns tid, dels skulle bli för dyrt. REV genomförde då en egen enkät bland mer än medlemmar. Drygt svar behandlades, från hela landet, samtliga län, samtliga kommuner (utom Gotland där kommunen sköter praktiskt taget alla enskilda vägar). Uppgifterna blev i vissa avseenden mycket förvånande. REV fick bekräftat att verksamheten är kostnadseffektiv, men konstaterar också att statens ersättning genom statsbidrag fördelas minst sagt spretigt. REV gjorde en differentiering på relationen kostnader/bidrag med under 35 procent respektive över 60 procent statsbidrag jämfört med faktiska kostnader för drift, sommar och vinter. Däremellan ska ersättningen beroende på vägkategori ligga enligt Vägverkets tillämpning av statsbidragsförordningen. Det visar sig då att en stor andel har mindre än 35 procent och en stor andel har mer än 60 procent. Detta är förståeligt om man ligger nära, men här ligger många under 10 procent medan andra har mer än 100 procent. Kostnadseffektivitet Självklart kan en hög bidragsprocent i förhållande till kostnad härledas till att mycket arbete utförs oavlönat. Vi är medvetna om att så sker, det är också en av förklaringarna till att verksamheten blir så kostnadseffektiv. Eget arbete, nyttjande av lokala entreprenörer och behovsanpassad standard. Men tydligt är att samband med verkligheten saknas i Vägverkets kostnadskalkyler, lika fel åt båda håll. Men avvikelsen nedåt är svårare att förstå. Regelverksöversynen har nu resulterat i en slutrapport där REVs förhoppningar grusats slutgiltigt. Vi hoppades i det längsta, men tiden och intresset räckte uppenbarligen inte för att ge en bra översyn. Rapporten har nu varit ute på formell remiss och REVs yttrande finns tillgängligt på hemsidan eller per post från kansliet för de som inte har tillgång till dator. I REVs yttrande framhåller vi bland annat: Många oklarheter kvarstår. Väghållarnas synpunkter har inte beaktats. Intervjuer med 28 väghållare ger inte en täckande bild. Broansvar belyses inte, inte heller momsfrågan. Samhällsnyttan av olika medfinansieringar analyseras inte. Klimatfrågan skulle belysas men lämnas därhän. Översynen syftar till Vägverkets verksamhet i första hand, de enskilda väghållarna i andra hand. Föreslagen schablonmodell ger drastiska nedskärningar för delar av landet utan att förslagen konsekvensbelyses. Övergångsbestämmelser redovisas ej. Vägar inom planområden föreslås i fortsättningen bli helt utan bidrag, stöd och rådgivning. Intresse för konsekvenserna saknas tydligen också, belyses i alla fall inte. Avslutningsvis konstaterar REV i sitt yttrande att stats- 4 Bulletinen Nr

5 PRESS ningar vändes till besvikelse STOPP! Samma dag Bulletinen gick till tryck inleddes nya diskussioner mellan REV och Vägverket. makterna under senare tid genomfört och genomför tydliga satsningar på det enskilda vägnätet. Detta bemöter Vägverket med att föreslå drastiska nedskärningar för flera väghållare och helt borttagen medfinansiering för andra. Det är svårt att se något förnuft i detta. Förhoppningsvis kommer våra politiker att dra rätt slutsats av detta. Lägg förslaget i papperskorgen och låt en oberoende utredare eller det blivande trafikverket göra en förutsättningslös, prestigelös, kompetent utredning! Text Sven Ivarsson FOTO: GUNILLA HELLSTRÖM Broansvar belyses inte i Vägverkets regelverksöversyn. Resultatet av REV-enkäten 2008 I fjol vädjade vi om alla REV-medlemmars hjälp med att ta fram ett faktaunderlag, som vi upplevde att REV behövde i den regelverksöversyn som Vägverket just hade startat. Vi märkte tydligt att intresset från Vägverket för väghållarnas situation var, för att uttrycka sig vänligt, begränsad. Frågorna togs fram snabbt och lite ovetenskapligt och svaren önskades nästan med vändande post. Förutsättningarna kunde kort sagt varit bättre. Men resultatet blev bra. Faktiskt över förväntan. Visserligen fick vi sortera bort en del eftersom vi inte hade resurser för att följa upp, komplettera och detaljera. Men å andra sidan gjorde den ideella organisationen REV det som stora Vägverket inte hade tid och resurser att göra. Vi bearbetade svaren från 1117 väghållare som förvaltar km väg till en driftkostnad av kronor. Svaren har behandlats konfidentiellt, enbart sammanställda resultat har lämnat kansliet. 932 av de väghållarna var rättsligt bildade samfällighetsföreningar. 753 föreningar svarar för mindre än 5 km, 163 har mellan 6 och 10 km, 31 har mer än 3 mil. 924 föreningar har statsbidrag för km väg uppgående till kronor. Statsbidrag ska utgå med 35, 60 eller 80 procent. Cirka en fjärdedel får mindre än 35 procent av faktiska kostnader. Föreningarna representerar fastigheter, permanentboende, näringsfastigheter. 543 av väghållarna förstår hur Vägverket gör sina bidragsberäkningar. 285 väghållare anser att Vägverkets schablonpriser överensstämmer med verkligheten, flertalet av dem som inte anser detta menar att verkliga priser är högre, men några menar att egna priser är lägre. Här är skillnaden mellan Vägverkets regioner tydlig. Av de väghållare som svarar för broar har den helt övervägande delen statsbidrag. Styrelserna arvoderas för sina uppdrag med kronor motsvarande ca 3 procent av omsättningen. 454 styrelser har 0 kronor i arvode, några få föreningar som sköter väghållningen i tätorter av närmast gatukontorskaraktär har arvoden upp till kronor. För rådgivning vänder sig de flesta till Vägverket, några till REV men endast få till andra som kommun, Lantmäteri eller konsulter. Avstängning av vägen för främmande trafik för att minska kostnaderna ses inte som en möjlighet för flertalet. Tillgången på entreprenörer upplevs, kanske lite förvånande, som god. Intresset för samarbete kring till exempel upphandlingar är mycket litet. Det direkta behovet av omfattande underhållsåtgärder uppgår till 152 mkr. REV kommer att fortsätta borra i detta omfattande material. Dessvärre har resurserna inte räckt till för att fortsätta utvärdera svaren och i vissa fall kommunicera uppgifter och problem som uppmärksammats. Men vi återkommer! Text Sven Ivarsson Bulletinen Nr

6 TEMA OMFÖRRÄTTNING Med Sotinge vägsamfällighet in i 2000-talet På 50 år hinner mycket hända. I Sotinge vägsamfällighet har förändringarna sedan 1960-talets förrättning blivit så många att man beslutat att ta Lantmäteriets hjälp att reda ut fördelningen av andelstalen. Sotinge vägsamfällighet ligger lantligt mellan den hårt trafikerade Nynäsvägen och militärt område utmed den sörmländska kusten. Här i Haninge kommun tre mil söder om Stockholm finns en blandning av permanentboende, fritidsboende, småföretag och jordbruk. Dessutom ingår en kursgård och ett militärt område bland andelsägarna i den förrättning som gjordes på 1960-talet. Utmed kusten har Försvaret bl a haft helikopterskola och amfibieövningar. Trafiken med tunga militärfordon var tidigare stor. I dessa tider av nedläggningar har den militära trafiken minskat varför de vill minska sin del av kostnaderna för vägen. Kursgården skötte vägen Sotinges 2,2 kilometer grusväg fungerar även som tillfart till kursgården Almåsa. Vägsamfällighetens ordförande Göran Svensson berättar: Under många år stod Almåsa, som ligger längst in på vägen, för all drift och underhåll. Som ersättning fick de 100 procent av vägavgifterna. Det var en gammal muntlig överenskommelse som aldrig dokumenterades skriftligen. Med åren har det kommit in nya människor på Almåsa och även i vägsamfälligheten. Vad som egentligen överenskommits var därför oklart. Skötseln av vägen var billig för de drygt 40 andelsägarna, men många hade synpunkter på att t ex dikningen inte sköttes. Under vårarna stod delar av vägarna tidvis under vatten, vilket försvårade framkomligheten. Vi insåg att vägen behövde större insatser. Vägsamfälligheten bestämde sig därför för att behålla vägavgifterna tills det var utrett vad som behövde göras och vem som skulle göra vad började man föra diskussioner med Almåsa om underhållet. Det visade sig då att den ändrade personalsituationen gjorde att vägunderhållet inte längre kunde skötas som tidigare. Stora förändringar Vägsamfälligheten fann sig tvungen att själva ta tag i arbetet med vägen. Man började med att läsa igenom 1960-talets förrättning och fann stora skillnader mot dagens situation: 6 Bulletinen Nr

7 OMFÖRRÄTTNING TEMA Förrättningen var skriven med ett ålderdomligt språk. Det slog mig vilka stora förändringar samhället genomgått sedan den tiden. Bara en så enkel sak som att skicka ut en kallelse till andelsägarna var betydligt omständligare än idag. Då var det en stor procedur att manuellt söka igenom olika register för att hitta andelsägarna. Idag sker allt sådant snabbt med elektronikens väg. På 1960-talet var det totala antalet fastigheter i vägsamfälligheten drygt 30. Det fanns flera verksamma jordbruk utmed vägen, verksamheter som numera lagts ner. Fastigheter tillkomna på senare år var införda av lantmätaren. Däremot var tidigare tillkomna fastigheter inte med i registren. Föreningen hade själv sett till att ta med alla nya fastigheter. Man skickade ut fakturor till samtliga fastigheter och alla betalade snällt. Men om det hade blivit en tvist med någon som stod utanför de offentliga registren så hade det självfallet blivit problem. Detta tillsammans med Almåsas beslut att inte längre sköta vägen medförde att stämman beslutade att göra en omförrättning. Föreningens funderingar påverkades också av planerna för ombyggnaden av Nynäsvägen till fyrfältig motorväg. I diskussionerna med Vägverket fanns eventuella planer på en gemensam utfart med en annan vägförening, då föreningarna skulle gå samman till en. Efter två års omprövning och diskussioner blev det ändå inte så. Omförrättningen steg för steg: Vägsamfällighetens styrelse bestämde sig efter att ha träffat lantmätaren två gånger att göra en stor del av arbetet själva. Dels utifrån det lantmätaren berättat. Dels utifrån information man hämtade in via Internet. Nästa steg var att ta reda på vilka verksamheter som fanns hos andelsägarna. En styrelseledamot åkte runt bland andelsägarna och ställde direkta frågor om de drev någon form av företag på sin fastighet. Hästgårdar, fritidshus, permanenthus, konferensgård, småföretag, åkeri, lantbruk m fl kunde identifieras. Hästgårdarna uppgav hur många inackorderingshästar respektive egna hästar de hade. Vilket ger skillnad i trafik till och från gårdarna. Vad gällde kursgården Almåsa ställdes frågor som antalet gäster man i genomsnitt hade, hur många taxibilar det rörde sig om, matleveranser osv. Almåsa bidrog med så mycket information de kunde och kompletterade även siffrorna några gånger. Den enda kontakt styrelsen överlät åt lantmätaren var Försvaret. Fördelning av kostnader Man enades om grundprincipen att alla skulle dela lika på de fasta kostnaderna, t ex styrelsearvoden, administrationskostnader, beredskap för vintervägunderhåll, startkostnaden vid hyvling. Även kostnaderna på närmare kronor för omförrättningen fördelades lika på alla andelsägare. Styrelsen gjorde också upp en plan för kommande underhåll, t ex dikning, och räknade fram en rimlig summa för detta. De rörliga kostnaderna fördelade vi enligt Lantmäteriets normer. Det vi ville göra avsteg för var att sätta en minimiavgift för de fastigheter som låg närmast Nynäsvägen. Även Lantmäteriets andelstal på 70 procent för fritidshus ville vi ändra. forts på nsid 30 Bulletinen Nr

8 TEMA OMFÖRRÄTTNING Fördela kostnaderna rättvisare Åren går och anläggningssamfälligheter åldras de också. En aktuell förrättning ger rättvisare fördelning av kostnaderna för drift och underhåll av föreningens vägar. Lantmäterikostnaden upplevs av många som ett hinder. Men vägföreningarna ska veta att Lantmäteriet dessutom ofta ger omförrättade föreningar rätt att själva uppdatera kommande andelstal. Förrättningar och stadgar är värdehandlingar. Det är 2000-talet nu. Ett tidevarv som på många sätt skiljer sig från den tid i mitten av 1900-talet då ett stort antal förrättningar gjordes. Fritidshus har blivit permanentbostäder. Bondgårdar har lagts ner eller blivit inackorderingsstall för hästar. Permanentbostäder har utökats med småföretag och tomtmark har blivit industrifastigheter. Trafiken har ökat, och därmed slitaget, på vägarna. På många håll krävs omfattande upprustningar, t o m total omläggning av vägarna. Sammantaget upplever många vägföreningar att det blir allt svårare att på ett rättvist sätt fördela kostnaderna för drift och underhåll. Med en inaktuell förrättning kan det också vara svårt att veta vad man får göra. Exempelvis kräver en omfattande och kostsam förändring som asfaltering av grusvägar omprövning av förrättningen. Nytta och nyttjande Lantmäteriets Hans Rosén, som har ett samordningsansvar för vägförrättningar i Stockholms län, berättar: Det är naturligt att modernisera sig efter år. Med en omförrättning får man aktuella handlingar som gör det enklare att fördela kostnaderna för utförande och drift (se 15 AL rättvist. Kostnaderna ska fördelas efter fastighetens nytta respektive nyttjande. Idag klarar sig nästan ingen utan väg. Så nyttan är självklar. Det är nyttjandet man kan fundera över. Hur långt åker fastighetsägaren på föreningens vägar? Hur ofta? Med vilken belastning? Vid omförrättningar är ofta frågan om vem som bor permanent uppe till diskussion. Är det en som är folkbokförd på fastigheten? Någon som utnyttjar sitt fritidshus alla helger och ett antal hela veckor varje år? En som hyr ut sitt fritidshus till någon som bor permanent? På Lantmäteriet brukar vi anse att permanentboende är den som är skriven på fastigheten eller om det på annat sätt tydligt framgår att boendet är stadigvarande. Tonkilometermetoden För att beräkna andelstalen kan man använda tonkilometermetoden. Det innebär att man använder Lantmäteriets schablontal för hur mycket trafik i ton olika verksamheter genererar. Sedan multiplicerar man det med antalet kilometer respektive fastighetsägare har från sin fastighet ut till det allmänna vägnätet. Verksamheter som t ex dagis, skolor, och kursgårdar faller utanför schablonerna. I de fallen får man göra en bedömning av hur många transporter varje verksamhet genererar. Hur aktuella de befintliga förrättningarna är skiljer sig från område till område. I fritidshusområden på landsbygden kanske skillnaden i stort sett är ökat permanentboende, och att trafiken till och från samtliga fastigheter ökat. Medan det i tätorter 8 Bulletinen Nr

9 OMFÖRRÄTTNING TEMA omförrätta kan röra sig om mängder av förändringar sedan mitten av 1900-talet, t ex bensinstationer, dagis och industrier, med allt vad det innebär av förändringar av trafikflöden. (Mer om hur andelstal räknas ut lärs ut på REVs, Lantmäteriets och Vägverkets gemensamma Utbildning i vägorganisation för styrelseledamöter, som ges runt om i landet. Se REVs hemsida för aktuella tider och platser.) Laglig rätt ändra andelstal Lagstiftningen kring de enskilda vägarna har förändrats genom åren (läs mer på sidan 10 där REVs advokat Uno Jakobsson berättar om gällande lagstiftning). För Lantmäteriets del har förändringar i Anläggningslagen bl a inneburit att man sedan den 1 januari 1998 kan ge väghållningsorganisationerna rätt att i viss utsträckning själva ändra andelstalen. Lagförändringar 1998 medförde bl a att vägföreningar och vägsamfälligheter som omförrättats efter den tiden oftast fått rätt att själva ändra enstaka andelstal vid t ex styckningar av tomter eller nybildningar. Det enda vi gör är att ta emot deras ändringsanmälan och för en mindre kostnad föra in den i fastighetsregistret. Bäst för föreningarna är om de samlar ihop ändringarna årsvis, t ex en till två månader innan stämman, och därmed kan hålla nere våra registreringskostnader. Först efter registrering kan man använda de ändrade andelstalen. I dagsläget är det de äldre vägsamfälligheterna som troligen är i störst behov av att göra omförrättningar. Även sådana som bildats på och 1980-talet kan vara inaktuella. Jag vill uppmana alla att löpande rapportera in förändringar av styrelsens namn och adresser till vårt samfällighetsföreningsregister så att vi kan nå ut med information till rätt personer, avslutar Hans Rosén. Text Gunilla Hellström FOTO: MISSE JOSEFSSON Omförrättning steg för steg 1 En vanlig orsak till omförrättning är att medlemmar tycker att de betalar för mycket och vill ha en rättvisare fördelning av kostnaderna. Styrelsen kontaktar Lantmäteriet. (Det går även som enskild medlem att ansöka om omförrättning hos Lantmäteriet.) 2 Lantmäteriet bjuder in till rådgivning, där en lantmätare och en arbetsgrupp från föreningen går igenom den befintliga förrättningen, vilka vägar, vägstandard, diken, trummor, grönområden etc som föreningen ska ansvara för. Man går även igenom vad som hänt i området och vilka de aktuella medlemmarna är. 3 Styrelsen tar på en stämma upp behovet av omförrättning. Stämmans bifall protokollförs och skickas in till Lantmäteriet så att processen kan påbörjas. (Då Lantmäteriet tar betalt per timme är det en fördel om en majoritet av medlemmar är överens om att en omförrättning behöver göras, och gärna vad som behöver göras, redan innan man vänder sig dit för rådgivning.) 4 Samtliga medlemmar kallas till sammanträde med Lantmäteriet. En arbetsgrupp från föreningen och styrelsen kan bistå med en bedömning av vilka som bor permanent respektive är fritidsboende och vilka verksamheter som finns. Arbetsgruppen/styrelsen kan också minska lantmäterikostnaden genom att själva ansvara för att skicka ut enkäter (antal anställda, leveranser etc till olika verksamheter) och kallelser till medlemmarna. 5 En bedömning görs av hur noga man ska vara med hur långt respektive fastighetsägare åker på vägen/ vägarna. Går det att schablonisera eller ska man vara petnoga med väglängdsfaktorn? Mäta upp väglängd från tomtutfart till allmän väg kan styrelsen också utföra. Ska fasta kostnader som administrationskostnader, styrelsearvoden, lokalhyror, porton, papper, beredskap för snöröjning etc fördelas lika och resten som beror på fastigheternas nyttjande av vägarna efter andelstalen? Det gäller att inte fastna i millimeterrättvisa och träta om orättvisor i all oändlighet. De marginella skillnaderna man kan uppnå äts snabbt upp av lantmäterikostnaderna för att hålla flera möten. 6 Lantmäteriet kallar samtliga medlemmar till sammanträde där man ger förslag till beslut om väganläggningen med karta och fördelning av andelstal. Beslut fattas. 7 Om inga överklaganden inkommer vinner efter fyra veck or den nya förrättningen laga kraft. Lantmäteriet skickar en sakägarkopia till styrelsen. Kostnaderna för lantmäteriförrättningen kan fördelas på olika sätt; lika för alla, efter andelstal eller en kombination. Antingen kan Lantmäteriet skicka en faktura till styrelsen som kan ta pengar ur kassan och i sin tur fakturera medlemmarna. Eller så kan man låta Lantmäteriet (mot avgift) fakturera samtliga medlemmar direkt. Bulletinen Nr

10 TEMA OMFÖRRÄTTNING Enkelt uppdatera stadgar utan Tiden för många föreningars årsstämmor är här. Förhoppningsvis löper allt smidigt. Men REVs advokat Uno Jakobsson höjer ett varnande finger och berättar att det är just i dessa tider som problem brukar komma upp. Han uppmanar alla styrelser att se till att ha uppdaterade stadgar, vilket går utmärkt att göra även utan omförrättning. Med ordning på vad föreningen ska göra och hur det ska göras kan de flesta problem lösas. Grunden för föreningens verksamhet finns i Anläggningslagen, vars regelverk gäller för att inrätta en gemensamhetsanläggning. Exempelvis reglerar lagen frågor som: Vilka fastigheter ska vara med? Vilka andelstal ska gälla? Vad ska föreningen förvalta, dvs vad ska gemensamhetsanläggningen innehålla? Ska vägar, grönområden och badplats ingå? Eller bara vägar? Anläggningslagen trädde i kraft 1974 och den täcker alla möjliga behov som flera fastigheter kan ha gemensamt. Allt från exempelvis centralantenn, tvättstuga, sophus till parkeringsplatser och vägar omfattas. Grundkriterierna för att något ska ingå i en gemensamhetsanläggning är: Att det ska vara till fördel för de deltagande fastigheterna. Det ska vara av väsentlig betydelse för fastigheterna. Det ska finnas ett stöd bland merparten av berörda fastighetsägare för åtgärden. När gemensamhetsanläggningen är på plats När allt är på plats, förrättningen är gjord och stadgar är antagna, gäller det att se framåt på själva förvaltningen. För det gäller Lagen om förvaltning av samfälligheter. Jag vill uppmana föreningar som inte uppdaterat sina andelstal, men som varit i drift länge, att se över sina stadgar. Titta punkt för punkt. Kontrollera att de är uppdaterade och att arbetet som läggs ner i föreningen omfattas av det som står där. Om inte är det hög tid att uppdatera. Att anta nya stadgar Lantmäteriet ger ut normalstadgar som kan rekvireras kostnadsfritt. På Lantmäteriets dokument fyller man enkelt i vad som ska förvaltas, namnet på föreningen, hur många styrelseledamöter man ska ha etc. Stadgarna ska antas på en stämma, varefter de skickas in till Lantmäteriet för registrering. Först då gäller de nya stadgarna. I kallelsen till stämman ska det anges att man ska anta nya stadgar. Förslaget på nya stadgar ska antingen skickas ut till alla medlemmar eller finnas tillgängliga på t ex föreningens hemsida. Observera att en del äldre föreningar har stadgar som anger att stadgeändring ska beslutas på två efter varandra följande stämmor. I de fallen kan man antingen utlysa en extra stämma senare under året eller vänta till nästa års stämma, innan man skickar in de nyantagna stadgarna till Lantmäteriets registrering. För beslut om ändring fordras minst två tredjedelar av de angivna rösterna. När nya stadgar är antagna är det viktigt att se till att styrelsen arbetar efter dem och håller sig till det som står där. Att man håller stämmor, protokollför styrelsemöten på ett korrekt sätt, etc. Möjliggör indrivning Att föreningen följer stadgarna är viktigt inte minst för att kunna ta hjälp av kronofogden för att driva in vägavgifter. I ett sådant fall gäller det att ha full kontroll på att man kalllat korrekt till stämman, sett till att rätt handlingar funnits tillgängliga, genomfört stämman korrekt osv. Ett till synes harmlöst exempel på hur man kan göra fel är att hålla stämma i juni istället för i mars, som det anges i stadgarna. I det fallet är det enklare att ändra stadgarna än att riskera att stå där utan möjlighet att driva in vägavgifter. För en lekmannastyrelse är det till stor hjälp att ha REVs handbok och Lantmäteriets senaste normalstadgar, och följa dem till punkt och pricka. I tveksamma frågor kan man även vända sig till REVs kansli för rådgivning. 10 Bulletinen Nr

11 OMFÖRRÄTTNING TEMA omförrättning Risk för ogiltiga äldre stadgar Lagen om enskilda vägar upphörde 1997 och sedan dess är det Anläggningslagen och Lagen om förvaltning av samfälligheter som tillämpas för alla föreningar som tillkommit genom en förrättning. När Lagen om enskilda vägar upphävdes bestämdes att stadgar som var i strid med den nya lagstiftningen inte längre skulle gälla. Därför bör föreningar med äldre stadgar se över dem. Många innehåller sådant som strider mot den nya lagstiftningen och är därför på vissa punkter ogiltiga. Många föreningar har avvaktat med att anta nya stadgar, i tron att man då även måste göra en ny förrättning. Men ändring av stadgarna är en separat fråga föreningen själv kan besluta om. Text Gunilla Hellström Viktigt att bara sköta det man ska För styrelsen är det viktigt att se till att föreningen enbart sköter det som anges i stadgarna, påpekar REVs advokat Uno Jakobsson. Att man inte tar på sig att sköta t ex badplatser, stickvägar eller lekparker även om det finns stämmobeslut på det. Styrelsemedlemmar är enligt lagen alltid personligen ansvariga för att man följer det som står i stadgar och anges i anläggningsbeslutet. Ett exempel är om stämman fattar beslut om att rusta upp en stickväg ner till en badplats. Om någon föreningsmedlem anser att det beslutet är felaktigt kan denne ställa styrelsen till svars för varför man inte håller sig till det man ska sköta. Då är styrelsen personligen skadeståndsansvarig för att man använt föreningens pengar för att sköta något som ligger utanför dess ansvarsområde. Styrelsen kan inte svära sig fri genom att skylla på att man bara genomfört vad stämman beslutat. Bulletinen Nr

12 TEMA OMFÖRRÄTTNING REVs advokat om omförrättningar: Så snart det blir en förändring i fastighetsbeståndet finns det anledning att göra om förrättningen, säger advokat Uno Jakobsson. Men det är många föreningar som avstår av kostnadsskäl. Istället anser de att man kan komma överens inom föreningen om en ny fördelning av kostnaderna. Det fungerar så länge man är överens. Men den dagen man inte längre är det finns ingen juridisk möjlighet att kräva in pengar. Andelstal är grunden för att kunna kräva in avgifter, och har man gjort avsteg från de andelstal som finns registrerade försvinner också möjligheten att vidta rättsliga åtgärder. Min rekommendation är att göra om andelstalen så snart förändringar uppstår. Separata överenskommelser Det går enligt Anläggningslagen att göra genom separata överenskommelser. Sådana lämpar sig när det rör sig om ett fåtal förändringar i en förening. Exempelvis om en gård ändrar från att köra sina transporter på föreningens vägar till att ta dem via någon annan utfart. Då faller gårdens behov av att nyttja föreningens vägar varför andelstalet bör ändras. Styrelsen och fastighetsägaren kommer överens om att justera ner andelstalet. Man rekvirerar en särskild blankett från Lantmäteriet, fyller i den och låter båda parter skriva under varefter man skickar in den till Lantmäteriet för registrering. När Lantmäteriet genomfört registreringen gäller det nya andelstalet. Ett annat exempel är när en enstaka fastighet tillkommit, t ex vid en avstyckning. Då kan man sluta en överenskommelse mellan den nya fastig- hetsägaren och föreningen om ett andelstal. Sedan gör man som i fallet ovan för att få det nya andelstalet registrerat. När det handlar om mer övergripande ändringar av andelstalen i föreningar där det skett många förändringar bör man istället ansöka om en omförrättning. Prata ihop er i förväg Uno Jakobsson avslutar med att rekommendera att styrelsen deltar mycket aktivt i en omförrättning. Att man försöker skapa en enighet om vad som ska göras innan man kallar in lantmätaren. På det sättet sparar man tid, pengar och energi åt föreningen och dess medlemmar. När ansökan om ny förrättning skickats in till Lantmäteriet handlar det om myndighetsutövande. Därför är det värdefullt att styrelsen har sett till att föreningsmedlemmarnas syn på saken har kanaliserats till enighet om vad som ska göras redan innan ansökan skickats in. Det underlättar processen och gör att alla känner att de får vara med, vilket i slutänden också minskar risken för att någon överklagar lantmätarens beslut till Fastighetsdomstolen. Text Gunilla Hellström Spara pengar genom att prata ihop er innan ni kontaktar Lantmäteriet. FOTO: BENGT ALLFORS 12 Bulletinen Nr

13 TRAFIKSÄKERHET Fråga juristen Rätt åtgärd vid rätt tidpunkt VTI vet när och hur Statens väg och transportforskningsinstitut, VTI, slår ett slag för offensivt vägunderhåll. Inte minst är detta viktigt i dessa tider av klimatförändringar. Att göra rätt åtgärd vid rätt tidpunkt har stor betydelse för föreningens ekonomi, men också för att spara på naturresurser i form av exempelvis slitlagergrus. Kontrollera slitlagergruset VTI erbjuder REVs medlemmar att erhålla en kornkurva från befintligt slitlager på föreningens grusväg. Analys sker i VTIs laboratorium. Provet visar vilken grusfraktion som saknas i slitlagergruset och vad som bör tillföras för att få ett homogent slitlager. Vidare erbjuder VTI rådgivning på plats om behov och intresse finns. Kontakta gärna Kent Enkell angående grusvägar, eller Gudrun Öberg som lotsar dig vidare när det gäller övergripande frågor om drift och underhåll samt kostnader för VTIs tjänster. Läs mer på: Text Leif Kronkvist FRÅGA: Vår samfällighetsförening står inför att några av de fastigheter för fritidsboende som deltar i gemensamhetsanläggningen i det senaste vidtagit byggnation för att bli fastigheter för permanentboende. Hur gör vi med andelstalen för dessa fastigheter? Måste vi vidta en dyr omförrättning nu? SVAR: Att vidta en omförrättning varje gång man måste ändra ett andelstal vore både dyrt och krångligt. Därför möjliggörs i anläggningslagen två enklare tillvägagångssätt: Enligt 24 a Anläggningslagen får Lantmäteriet i anläggningsbeslutet bestämma att en samfällighetsförenings styrelse själv får besluta om att ändra en fastighets andelstal om fastighetens användningssätt ändras stadigvarande. Efter att ett sådant beslut har fattats ska det införas i fastighetsregistret, varefter det kan tillämpas vid nästa uttaxering. För det fall att Lantmäteriet inte i anläggningsbeslutet medgett föreningen möjlighet att själva fatta beslut enligt 24 a, kan föreningen i enlighet med 43 Anläggningslagen sluta en överenskommelse med fastighetsägaren om en förändring av andelstalet. En sådan överenskommelse ska godkännas av och registreras hos Lantmäteriet innan det kan tillämpas. Om styrelsen inte enligt anläggningsbeslutet har möjlighet att fatta ett beslut enligt 24 a och en fastighetsägare inte vill komma överens med föreningen, måste man vidta en omförrättning. Föreningen kan då yrka att kostnaden för förrättningen ska åläggas fastighetsägaren. Villl du veta mer? Beställ broschyren Enskilda vägar från VTI. www. vti.se eller telefon Line Zandén Gren anställdes i oktober 2007 som biträdande jurist på Lindhés Advokatbyrå AB. Hon svarar ihop med advokaterna Uno Jakobsson och Bengt Nydahl på juridiska frågor som inkommer från REVs medlemmar. Välkommen att maila dina frågor till Line Zandén Gren Bulletinen Nr

14 EHRENSTRÅHLE BBDO Vi skyddar. Det fi nns hundratusentals trafi kanter som inte har något trafi kvett alls, som älgar, grävlingar och hjortar. Trafi klösningarna behöver ta hänsyn till dem, för att skydda oss alla. Det är vår uppgift. Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Alltid på väg

15 REV 100 år som läns- och riksförbund för stärkt utvecklingskraft i Sverige Varmt välkommen till REVs med Det är med stolthet och glädje som vi nu bjuder in alla medlemmar och ombud, samt hedersgäster till Riksförbundet Enskilda Vägars, REVs, stora Jubileumshelg lördagen den 10 oktober kl söndagen den 11 oktober 2009 kl på Hotell Skogshöjd i Södertälje. Ett 100-årsjubileum är ett unikt tillfälle att få vara med om! Någon kanske invänder att dessa 100 år inte är fullt sanningsenliga. Men lägger vi ihop våra 60 år som länsförbund och 40 år som riksförbund så blir det 100 år jämt. Då tycker vi det är fullt legitimt för oss att proklamera ett jubileum. Vi vill utnyttja tillfället till att välkomna våra medlemmar till en lite extra spännande, nyttig och festlig jubileumskonferens. På nästa uppslag ser du jubileumsprogrammet.samtliga medverkande presenteras först i nästa nummer av Bulletinen. Programledare är Lars Gunnar Tannerfors, som kan det mesta om vägar och enskilda vägar i synnerhet. Han kommer att lotsa oss fram genom högtidstal, högaktuella debatter, intressanta föreläsningar, jordnära seminarier, Årsstämman 2009, en välsmakande jubileums-middag och glad och god underhållning. Längre fram i Bulletinen hittar du ett lösblad med anmälningstalong och bokning av hotellrum. Det är bara att fylla i och skicka in. Sedan kan du längta efter både en skön sommar och en härlig höst med 100-årsjubiléet i oktober som en höjdpunkt. Officiella kallelsen till REVs förbundsstämma 2009 REVs medlemmar kallas till förbundsstämma i Södertälje, Hotell Skogshöjd den 10 oktober 2009 kl Dagordning enligt stadgarna. Verksamhetsberättelse, ekonomisk information mm kommer att skickas ut till medlemmarna i samband med nummer 3 av Bulletinen. Bulletinen Nr

16 REV 100 år som läns- och riksförbund för stärkt utvecklingskraft i Sverige 100-årsjubileum i Vår stora jubileumshelg äger rum lördagen den 10 oktober kl söndagen den 11 oktober 2009 kl på Hotell Skogshöjd i Södertälje. Du är hjärtligt välkommen att fira 60 år som länsförbund och 40 år som riksförbund, dvs sammanlagt 100 år. Riksförbundet Enskilda Vägar, REV, bjuder in till en både nyttig och festlig jubileumshelg med Årsstämma. Se särskilt på sid 18, våra nio intensiva, praktiska seminarier i programmet, som du kan välja bland. Räkna också med en het framtidsdebatt om de enskilda vägarna. Regeringen har nyligen presenterat en nationell strategi för att tillföra landsbygden stärkt utvecklingskraft. I den kan man läsa att Vägverkets då pågående översyn av de enskilda vägarna syftar till att frigöra resurser och bli ett bättre stöd till väghållarna. Men Vägverket har lagt fram en utredning, som går en rakt motsatt väg. REV begär nu att översynen görs om helt. Detta och många andra ödesfrågor kan antas stå i strålkastarljuset under jubileumshelgen. På lördagskvällen blir det festlig jubileumsmiddag med glad underhållning av The Diamonds. Jubileumsprogrammet finner du på nästa sida. In i det sista fortsätter vi att boka medverkande till programmet för att det ska bli så aktuellt som möjligt. De talare, som står med nu, utökas med många fler. Samtliga medverkande presenteras i nästa nummer av Bulletinen. The Diamonds underhåller. Anmäl dig nu! Anmälan till Jubileet och önskemål om hotellrum görs enklast på REVs hemsida, Du kan också kontakta Maria Sundström på kansliet. Telefon Bulletinen Nr

17 REV 100 år som läns- och riksförbund för stärkt utvecklingskraft i Sverige oktober 2009 Jubileumsprogram Programledare: Lars Gunnar Tannerfors Lördagen den 10 oktober kl kl kl kl kl kl Välkomstlunch Värd: Leif Kronkvist, VD i REV 100 år för stärkt utvecklingskraft i Sverige K unglig glans Högtidstalare: Chris Heister, Styrelseordförande i nya Tillväxtverket och Landshövding i Västerbotten Drömmar om gyllene enskilda vägar till framtiden Sven Ivarsson, Förbundsordförande i REV Jag älskar enskilda vägar! Uruppförande av The Diamonds REVs Jubileumsönskningar Debatt/samtal med Mats Persson, Generaldirektör i Jordbruksverket, Kenneth Kvist, Styrelseordförande i Vägverket, Sven Ivarsson, REV, m fl Kaffetår med jubileumskaka kl Vägseminarier Block 1 (se särskilt program) kl kl Förbundsstämman REVs Jubileumsmiddag med underhållning av The Diamonds. Söndagen den 11 oktober kl Vägseminarier Block 2 (se särskilt program) kl Vägseminarier Block 3 (se särskilt program) Kaffetår, besök bland utställare kl Nya enskilda vägar i full färd mot 2070 Enskilda vägars framtidsutveckling; Janeric Reyer, tidigare Regionchef i Vägverket kl Med nya krafter för en stärkt utveckling av Sverige Debatt: REV möter bl. a Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, Ina Berggård, Ordförande i Arbetsgrupp för utökat nordiskt samarbete med landsbygdsfrågor inom Nordiska Ministerrådets ram, m fl kl Avslutande lunch. Enskild bro över Klarälven, 111 meter lång. En fråga som togs upp på förra årets stämma. Vad blir det i år? Bulletinen Nr

18 REV 100 år som läns- och riksförbund för stärkt utvecklingskraft i Sverige Seminarier REV stämma oktober oktober Seminarie nr 1 Förvaltning och lagar, Upphandling Vilka lagar har vi att rätta oss efter när vi ska förvalta vår samfällighet? Hur går en förenklad upphandling till och vilka regler gäller? Uno Jakobsson, Advokat Lindhes advokatbyrå AB, suppleant i REVs styrelse Seminarie nr 2 Försäkringsfrågor Vad ingår i REVs försäkring? Olika försäkringsärenden tas upp. Hans-Otto Nilsson, Försäkringsjurist, If Seminarie nr 3 Momsfrågor. Frågor i samband med byte av föreningsfunktionärer Hur gör vi med momsen? Vad gäller vid byte av föreningens funktionärer? Bengt Nydahl, Advokat Lindhes advokatbyrå AB, ledamot och vice ordförande REVs styrelse 6 7 Seminarie nr 6 Röjning, dikning, löpande underhåll och vattenproblematik Måste vi röja och dika längs vår väg? Vilken standard ska vår väg ha? Vems ansvar är vattnet? Sven Ivarsson, Ordförande i REVs styrelse, vägtekniker 11 oktober Seminarie nr 7 Ledningsrätt, Planfrågor, Skadestånd Hur ska föreningen agera när någon vill lägga ledning i vägen? Hur agerar vi när kommunen vill detaljplanera? Vad händer om någon kör sönder vägen? Uno Jakobsson, Advokat Lindhes advokatbyrå AB, suppleant i REVs styrelse 11 oktober Seminarie nr 4 Indrivning av vägavgift Har vi någon möjlighet att kräva in obetalda vägavgifter? Hur gör man, vad ska föreningen tänka på? Sture Källgården, Lantmätare, ledamot REVs styrelse Seminarie nr 5 Vägmärken och farthinder Vilka vägmärken får vi som väghållare sätta upp längs vår väg? Vilka farthinder kan vi användas oss utav och vilka beslut krävs? Leif Kronkvist, VD REV, Vägtekniker 8 9 Seminarie nr 8 Andelstal, förrättning och omförrättning Vad händer om andelstalen är inaktuella? Vad är nyttan med uppdaterade andelstal? Kan föreningen själva ändra andelstal? Sture Källgården, Lantmätare, ledamot i REVs styrelse Seminarie nr 9 Statsbidrag Kan vi få statsbidrag till vår enskilda väg, och i så fall hur mycket? Hur går ansökan till? Vem beslutar om föreningen får bidrag? Råger Palm, Vägverket Region Väst 18 Bulletinen Nr

19 REV 100 år som läns- och riksförbund för stärkt utvecklingskraft i Sverige Anmälningsblankett till förbundsstämma, seminarier och logi På REVs hemsida finns en anmälningsblankett som kan sändas som e-post. Anmälan måste vara REV tillhanda senast den 1 september Förening Medlemsnummer Endast förbundssammanträdet för medlemmar (ingen kostnad), antal personer: Logi/ konferens enl Seminarieanmälningar enl Ombud För- och efternamn nedan ange A, B eller C föreg sida, ange 1, 2, 3 osv Ev. allergi/veg. önskemål: I helpension ingår: Behöver transfer från tågstation. Ankomsttid: Konferensdeltagare medlem icke medlem A. Helpension i enkelrum, lör-sön 1 600:-/person 2 500:-/person B. Helpension i dubbelrum, lör-sön 1 200:-/person 2 100:-/person C. Dagkonferensgäst 800:-/person 1 500:-/person (allt utom logi), lör- sön Lördagens lunch Lördagens föredragningar, eftermiddagskaffe Förbundsstämman (för medlemmar) Välkomstdrink Trerätters supé inklusive dryck och underhållning Logi med frukostbuffé Söndagens seminarier inkl kaffe Lunch. Postadress, tel nr och e-postadress dit REV skickar bekräftelse på anmälan och faktura: Anmälan skickas till Underskrift Namnförtydligande Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan Stockholm Tfn: Fax: E-post: Bulletinen Nr

20 Avsändare: Vik här och tejpa ihop Frankeras ej REV betalar portot Förbundsstämman 2009 REV. Riksförbundet Enskilda Vägar SVARSPOST Kundnummer STOCKHOLM 20 Bulletinen Nr

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Klipp ur sidan, tejpa och sänd den till REV (portot betalt) eller faxa hela sidan till 08-20 74 78. Till REV, Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37

Läs mer

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein 1. Jag har blivit ombedd att kolla upp en del detaljer när det gäller våra vägar och vad kommunen och Lantmäteriet säger. Det ska jag försöka

Läs mer

HURRA! Invald i styrelsen

HURRA! Invald i styrelsen Nils Blohm Agenda Kort om Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) Registrering av äldre ga och sff Vägdisponent, ny titel Inträdesavgift vid anslutning ny fastighet Omprövningsförrättningar Finlandsmodellen

Läs mer

Riksförbundet Enskilda Vägar

Riksförbundet Enskilda Vägar Väghistorik Från 1400-talets landskapslagar, i princip som i dag! -För väg och bro svare var och en, så långt hans egendom sig sträcke - 1907 Väglotter - 1926 Vägsamfälligheter - 1939 Vägföreningar byggnadsplan

Läs mer

Riksförbundet Enskilda Vägar

Riksförbundet Enskilda Vägar informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37 114 57 Stockholm Utgåva november 2005 Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) - en opolitisk organisation för de enskilda

Läs mer

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv)

REV Informerar Riksförbundet Enskilda Vägar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) REV Informerar Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett ur föreningens perspektiv) December 2011 e-post: kansliet@revriks.se Tel: 08-20 27 50 Hemsida: www.revriks.se Arbetsgång lantmäteriförrättning (sett

Läs mer

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg.

Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Statusrapport avseende framlagd motion om anläggning av trottoar vid Godenius väg. Bakgrund Vid årsstämman 2014 behandlades motionen Motion gällande anläggning av trottoar, Godenius väg, Gustavsberg. Samfällighetens

Läs mer

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 1 2 Ledningsfrågor Bakgrund Hela vårt land genomkorsas av en mängd

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 4 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-03-18 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Informationsmöte 12-04-04. Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Informationsmöte 12-04-04 Ek för Rydebäcks Gård Definitioner Gemensamhetsanläggning = En anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande a betydelse e för

Läs mer

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel.

4 Val av två justeringsmän. Lars Georgsson och Per Vogel. Protokoll årsmöte 15 juli 2012 Kebals vägförening. Tid:10.00 Plats: Folkets hus Strömstad. Närvarande: Närvarolista är bilagd originalprotokoll. 1 Mötet öppnas av ordförande Per Thorsell och han gör en

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN

VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN Bakgrund På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt att sköta de enskilda vägarna i kommunen. Nu finns ett behov av att tillföra mer pengar än vad som görs idag, för att

Läs mer

Bussar och gupp ett samverkansprojekt

Bussar och gupp ett samverkansprojekt Bussar och gupp ett samverkansprojekt Vägverket har tillsammans med Arbetsmiljöverket samlat Sveriges Kommuner och Landsting, ett antal kommuner och kollektivtrafikhuvudmän med intresseorganisation samt

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG

DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ENSKILD VÄG Drift och underhåll av enskild väg Enskild väg är väg där inte stat, kommun eller annan myndighet är huvudman. Enskild väghållning kan regleras genom lantmäteriförrättning

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18.

3 Val av ordförande för stämman Till ordförande valdes Kjell Blanklin. Anders Ekman var ordförande för paragraf 14-18. Lagnövikens Samfällighetsförening (LSFF) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 20 april 2013. 1 Stämman öppnas Stämman öppnades av Samfällighetsföreningens ordförande Anders Ekman som hälsade

Läs mer

1. Samfällighetsföreningens styrelse ändrar själv andelstal

1. Samfällighetsföreningens styrelse ändrar själv andelstal 11 ÄNDRING AV ANDELSTAL Det finns i huvudsak fyra sätt att gå tillväga på för att ändra ett andelstal - vilket alternativ som är tillämpligt beror på rådande situation: - Samfällighetsföreningens styrelse

Läs mer

Förrättningssammanträde Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun

Förrättningssammanträde Lantmäterimyndigheten i Helsingborgs kommun Förrättningssammanträde 13-04-22 Dagordning Välkommen, presentation Närvaro, fullmakter Vad är en förrättning? Definitioner Bakgrund till ärendet, ansökan mm Information om tillämplig lagstiftning Genomgång

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar

Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Hur får man reglera trafiken på enskilda vägar Kort presentation av vilka möjligheter vägföreningar m fl har och inte har att reglera trafiken på sina vägar. Ytterligare information : malin.klasson@vellinge.se

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Bulletinen. Välkommen till -årsfirande med förändringens vindar

Bulletinen. Välkommen till -årsfirande med förändringens vindar Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 3 2009 Välkommen till -årsfirande med förändringens vindar Tyck till om närtidssatsningen, ledningsavtal och forskning för bättre vägunderhåll

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV

INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV INFORMATIONSMÖTE SAMMANLÄGGNING AV Tångeröds Vägförening, Hövik ga:13 med Höviksnäs Vägförening, Hövik ga:12 Välkomna 2016-05-23 JNNVäg 1 Aktuell situation Plan för sammanläggning Tångeröds vägförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byxelkroks vägsamfällighetsförening

Verksamhetsberättelse för Byxelkroks vägsamfällighetsförening 2014 Verksamhetsberättelse för Byxelkroks vägsamfällighetsförening Styrelsen för Byxelkroks vägsamfällighet 2015-03-20 Verksamheten 2014 Byxelkroks Vägförening har successivt byggt upp en stabil ekonomi.

Läs mer

Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning

Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning Tekniska nämnden 2012 05 24 53 146 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 68 158 Dnr 2012/34.008 Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning Erland Nilsson, för Landsbygdspartiet

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform.

Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform. Proposition 1. Angående uppdrag om att utreda föreningens framtida organisationsform. Vid årsmötet 2015 fick styrelsen i uppdrag att se över hur föreningen är organiserad och återkomma med förslag på framtida

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg

KALLELSE till Extra Föreningsstämma. HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg KALLELSE till Extra Föreningsstämma HSB Bostadsrättsförening Seglaren i Göteborg Dag: Tisdag den 16 september 2014 Klockan: 19:00 Plats: Dalheimers Hus DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

DAGORDNING VID HEIMDAL-SKOGSBACKENS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE DEN 27 AUGUSTI Verksamhetsåret CC /

DAGORDNING VID HEIMDAL-SKOGSBACKENS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE DEN 27 AUGUSTI Verksamhetsåret CC / DAGORDNING VID HEIMDAL-SKOGSBACKENS VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÅRSMÖTE DEN 27 AUGUSTI CC / 060827 1 13 Tid: Söndagen den 27 augusti 2006 kl. 18.00 Plats: Heimdal, Ekeby-Almby - Örebro Närvarande: 59 st representanter

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande Restenäs 2:20, 2:32, s:10 m.fl.

Anläggningsförrättning berörande Restenäs 2:20, 2:32, s:10 m.fl. Lantmäterimyndigheten Uddevalla kommun Aktbilaga PR1 Sida 1 Protokoll 2016-05-12 Ärendenummer Förrättningslantmätare Roger Andreasson Ärende Anläggningsförrättning berörande Restenäs 2:20, 2:32, s:10 m.fl.

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 87 Den 2015-06-22 Kommunfullmäktige 2015-06-22 8 Kommunstyrelsen 2015-05-12 15 Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 9 Kf 87 Ks

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

HÖLLVIKENS VÄGFÖRENING NR 4 1(5)

HÖLLVIKENS VÄGFÖRENING NR 4 1(5) HÖLLVIKENS VÄGFÖRENING NR 4 1(5) PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HÖLLVIKENS VÄGFÖRENING NR4, ONSDAGEN DEN 22 JUNI 2016 KL. 18.00 I HÖRSALEN, F.D. HÖLLVIKENS BIBLIOTEK I HÖLLVIKEN 1 Ordföranden Lennart

Läs mer

En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14

En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14 En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14 Introduktion: Föreningen har lagfästa stadgar samt en gällande förrättning för varje gemensamhetsanläggning, som ger vissa av ramarna

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

ANMÄLAN TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGSREGISTRET

ANMÄLAN TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGSREGISTRET ANMÄLAN TILL SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGSREGISTRET sidan 1 av 5 Blanketten ska användas för årlig uppdatering av samfällighetsföreningsregistret. Det är styrelsens ansvar att anmäla ändringar till samfällighetsföreningsregistret

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20

Vatten Avlopp Kretslopp 2015-03-20 Hållpunkter Gemensamt enskilt vatten och avlopp Gemensamhetsanläggning- så här funkar det 20 mars 2015 Ingrid Öhlund Ruth Arvidsson Kommunens VA-planering Olika förutsättningar; genomförande/huvudmannaskap/förvaltning/

Läs mer

Med sammanträde på Uddevalla Stadshus, sammanträdeslokal Hedegärde. Se sakägar- och delgivningsförteckning, aktbilaga SA1.

Med sammanträde på Uddevalla Stadshus, sammanträdeslokal Hedegärde. Se sakägar- och delgivningsförteckning, aktbilaga SA1. Lantmäterimyndigheten Uddevalla kommun Aktbilaga PR1 Sida 1 Protokoll 2017-01-24 Ärendenummer Förrättningslantmätare Andreas Parianos Ärende Omprövning av Upplehult ga:1 Kommun: Uddevalla Län: Västra Götaland

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman

Vårdkasens W Vägförening. Protokoll från Årsstämma 2011-06-30. 1 Val av ordförande för stämman. 2 Val av sekreterare för stämman Protokoll från Årsstämma 2011-06-30 Antal fastigheter: 66 av 132 representerade (inkl fullmakter) Antal fullmakter: 14 Antal andelar: 187,4 av 360,1 representerade (inkl fullmakter) 1 Val av ordförande

Läs mer

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna FIRMA 1 ÄNDAMÅL 2 Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna. Föreningens ändamål är att förvalta den samfällighet (Norrviken

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00

Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Protokoll nr 41 fört vid föreningsstämman med Höllvikens Vägförening nr 6 den 24 juni 2008 kl: 19.00 Mötets öppnande Robin Pattenden hälsar alla välkomna till föreningsstämman på Höllvikens bibliotek,

Läs mer

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6)

BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) BRÅBACKA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) 1 Stämmans öppnande Ordförande Lennart Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 2 Röstlängd Röstlängd upprättades. Närvarande var 30 fastigheter. Se

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL

Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Samfällighetsförening lag om förvaltning av samfälligheter SFL Finns en tydlig koppling mellan lag om förvaltning av samfälligheter och anläggningslagen. 1 SFL är dock tillämplig på fler samfälligheter:

Läs mer

Minnesanteckningar från arbetsmöte

Minnesanteckningar från arbetsmöte L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 Aktbilaga 36 Minnesanteckningar från arbetsmöte 2013-09-16 Ärendenummer AB124472 Förrättningslantmätare Johan Modig Ärende Anläggningsförrättning berörande Grundvik 1:125

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

LindhagaBladet September 2014

LindhagaBladet September 2014 LindhagaBladet September 2014 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 27 09 62 V ordförande Leif Ahlberg Rågkornsgatan 126 87 5058 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 87 14 43 Sekreterare Stefan Runevik

Läs mer

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Bilaga till köpeavtal Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Parter: FALU KOMMUN (212000-2221) 791 83 FALUN ägare till fastigheten Falun Hälsinggården 24:1, nedan kallad

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Protokoll från Sydkosters samfällighetsförenings (Koster Ga:1) stämma 31 okt 2015

Protokoll från Sydkosters samfällighetsförenings (Koster Ga:1) stämma 31 okt 2015 Protokoll från Sydkosters samfällighetsförenings (Koster Ga:1) stämma 31 okt 2015 1a. Årsmötets öppnande. Ordförande Torbjörn Stjernberg hälsade alla de närvarande välkomna och öppnade mötet. 1b. Registrering

Läs mer

Efter stämman serveras kaffe med dopp

Efter stämman serveras kaffe med dopp Kallelse till årsstämma för Långvikens vägsamfällighet 2013 Lördagen den 13 juli klockan 10.00 OBS NY LOKAL: Föreningshuset vid Almviks brygga Observera även att en motion har inkommit och skall behandlas

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bidrag till enskild väghållning Bordlagd Dnr TN 2009/ Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse. Bidrag till enskild väghållning Bordlagd Dnr TN 2009/ Tekniska nämnden Tjänsteskrivelse 2009-04-06 Dnr TN 2009/67-318 1 (8) Tekniska nämnden Bidrag till enskild väghållning Bordlagd 2009-04-29 31 Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta

Läs mer

Motion om underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar

Motion om underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar 2011-12-19 274 587 Kommunstyrelsen 2012-08-13 157 389 Arbets- och personalutskottet 2012-06-18 149 312 Dnr 11.775-008 deckf32 Motion om underhållsbidrag till enskilda utfartsvägar Ärendebeskrivning Erland

Läs mer

Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se

Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se Falsterbo Vägförening c/o Bo Ejlertsson, e-post: fvf@falsterbovf.se Kallelse till årsmöte i Falsterbo Vägförening Tisdag den 8 juli 2014 kl. 18.00 på Flommens Golfklubb, Falsterbo Efter årsmötet serveras

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser

FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser FÖRSLAG TILL: Stadgar för Advokater utan Gränser I stadgeförslaget är de delar som föreslås utgå understrukna och de delar som föreslås komma till inskrivna med fet stil. Vid varje anges om det föreslås

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna.

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Beddingestrand 2015-03-29 Motion Frank Rambris 4:33 Jag begär att hela styrelsen avgår. #1. De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Jag har påpekat nedan varje år. Det är samfällighets

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

78 st. fastighetsägare deltog i stämmoförhandlingarna enligt närvarolista. 4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

78 st. fastighetsägare deltog i stämmoförhandlingarna enligt närvarolista. 4 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Närlunda Vägförening torsdagen den 29 oktober 2015, klockan 19.15 i Sånga Säby Hotell & Konferens, Ekerö. 78 st. fastighetsägare deltog i stämmoförhandlingarna

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet

Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Motion till Årsstämma för Salnö sportstugeområdes vägsamfällighet Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige och tar initiativ till förhandlingar

Läs mer

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx

Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning. För och efternamn xxxx-xx-xx Bredband på landsbygden och lantmäteriförrättning NN För och efternamn xxxx-xx-xx Varför lantmäteriförrättning? Säker tillgång till mark även över tiden! Tydlighet om vad som gäller för exv framtida fastighetsägare

Läs mer

Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg

Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg Att bilda gemensamhetsanläggning för VA Steg för steg Göran Carlsson verksamhetsutvecklare Lantmäteriet Utbildningsdag om gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp, Göteborg 2016-04-13 Innehåll Vad

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Välkomna! Vägföreningens ordförande Victor Brott inleder mötet. Bild 1

Välkomna! Vägföreningens ordförande Victor Brott inleder mötet. Bild 1 Bild 1 Informationsmöte Område F i Västra Kummelnäs 17 november 2011 Välkomna! Vägföreningens ordförande Victor Brott inleder mötet. Bild 2 Deltagande ikväll Victor Brott, ordförande, victor@fotojournalisten.se

Läs mer

Stadgar för Sveriges Guideförbund

Stadgar för Sveriges Guideförbund Stadgar för Sveriges Guideförbund Antagna på SveGuides 31:a förbundsstämma den 29 mars 2014 i Kramfors 1 Förbundets firma och ändamål Sveriges Guideförbund, SveGuide är en organisation för auktoriserade

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer