Bulletinen. Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bulletinen. Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2009"

Transkript

1 Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr REV uppmanar Vägverket omarbeta projektet Enskilda vägar i framtiden Allemansrättens möjligheter och problem Så tar ni vägsamfälligheten in i talet Advokaten och lantmätaren berättar Bussar och gupp på enskilda vägnätet Bulletinen Nr

2 REV utökar rådgivningen i lantmäterifrågor För ganska precis ett år sedan skrev jag att REV sökte ytterligare en lantmätare till kansliet. Nu har vi knutit Per Hermansson till oss för att därmed förbättra servicen till alla medlemmar. Per presenteras på sidan 27. Bakläxa för Vägverket Som vi tidigare informerat om har REV ingått i styrgruppen för projektet Enskilda vägar i framtiden, med syftet att bl a utifrån väghållarnas perspektiv föreslå förenklingar i regelverket för statsbidrag till enskild väghållning. REV har lämnat synpunkter på slutrapporten som innehåller ett och annat godtagbart förslag, men som också fått oss att fundera över om vissa saker verkligen är genomtänkta. Troligen inte, varför REV uppmanar Vägverket att helt omarbeta projektet. Mer om översynen och vårt remissvar kan ni läsa på sidan 4. Klimatseminarier Tillsammans med meteorolog Per Holmgren och representanter från Skogsstyrelsen har REV deltagit i två klimatseminarier. Vid besök i Mora och Falun i Dalarna informerade vi tillsammans om klimatets påverkan på miljön i stort, på våra enskilda vägar specifikt och vikten av en ordnad förvaltning. Intresset från åhörarna var stort, med en mängd frågor som i synnerhet rörde deras vägar. Planer finns att under hösten 2009 genomföra motsvarande seminarier på fler platser i Sverige. Minskade bidrag till vägunderhåll? I dessa tider kan man fråga om lågkonjunkturen påverkat våra enskilda vägar. I vart fall har jag funderat på det när jag tagit del av ett stort antal tidningsartiklar från olika delar av landet. Kommunerna har plötsligt ställts inför det faktum att skatteintäkterna minskat vilket får till följd att man måste spara på utgifterna. Bidrag till de enskilda vägarnas löpande underhåll kan därmed komma att minskas eller dras in helt, varför planerade upprustningsåtgärder skjuts på framtiden. Jag hoppas att alla väghållare som har behov av upprustningsåtgärder kontaktats av Vägverket och att ni förhoppningsvis fått ta del av pengarna i regeringens så kallade Närtidssatsning. Jubileumsstämma oktober Till sist välkommen till stämman i Södertälje den oktober! Det blir förhoppningsvis lite utöver det vanliga då vi firar 100-årsjubileum. Trevlig sommar önskar REV Bulletinen utges av Riksförbundet Enskilda Vägar Adress: Riddargatan STOCKHOLM Telefon: Fax: E-post: Postgiro: Bankgiro: REV Bulletinen utkommer med 4 nr per år. Citera gärna Bulletinen - men ange källan. Ansvarig utgivare: Sven Ivarsson Produktion: AB Gunilla Hellström / 2st.ab Form och original: Misse Nygård Josefsson Annonser: Kansliet REV tar inget ansvar för annonsörernas utlovade förpliktelser m m. Kansliet har telefontid: Måndagar-onsdagar, fredagar Torsdagar Lunchstängt På Kansliet f inns Leif Kronkvist, vd , Maria Sundström, kanslichef , Solweig Hultén Bengt Allfors, it-och hemsideansv. tisdagar Sture Källgården, lantmätare, fredagar Birgit Westlund, kassaförvaltare, torsdagar Valda funktionärer Ordinarie: Sven Ivarsson, ordförande Bengt Nydahl, vice ordf., advokat Bengt Allfors, sekreterare, ingenjör Bengt-Åke Andersson, miljörevisor Sture Källgården, lantmätare Margareta Vikgren, ekonom Mikael Näslund, företagare Suppleanter: Jan Ellström, ingenjör Lotta Thisell, företagare Helge Johansson, vägtekniker Uno Jakobsson, advokat Revisorer: Åke T Carlestam Ulf Crona Revisorssuppleanter: Claes Norman Berndt Wiklander Valberedning: Curt Carleteg, sammankallande Inger Strömberg Bengt Larsson Omslagsfoto:Maria Sundström Riksförbundet Enskilda Vägar grundades 1968 och har som uppgift att företräda de enskilda väghållarnas intressen. Förbundet bistår medlemsorganisationerna med råd och anvisningar i juridiska, ekonomiska, väg- och lantmäteritekniska frågor, bedriver opinionsbildning och arrangerar utbildningar. Verksamheten finansieras i huvudsak med medlemsavgifter. I medlemsavgiften ingår ett för väghållare heltäckande försäkringspaket Kansliet har semesterstängt vecka Vi önskar alla REVs läsare en skön sommar! 2 Bulletinen Nr

3 Innehåll FOTO: BENGT ALLFORS VÄGHÅLLNING 22 Alle man har rätt att använda våra enskilda vägar JURIDIK TEMA OMFÖRRÄTTNINGAR FOTO: GÖRAN SVENSSON 6 Med Sotinge vägsamfällighet in i 2000-talet 8 Fördela kostnaderna rätttvisare omförrätta 10 Enkelt uppdatera stadgar utan omförrättning 12 REVs advokat om omförrättningar 13 Fråga juristen. REV-NYTT årsjubileum kallelse, program och anmälningsblankett 6 I Sotinge har mycket hänt sedan vägsamfälligheten kom till på 1960-talet. 28 Debatt och insändare TRAFIKSÄKERHET 24 REV lämnar en avsiktsförklaring angående bussar och gupp på enskilda vägnätet FOTO: MISSE JOSEFSSON ÖVRIGA ARTIKLAR 4 Vägverkets regelverksöversyn förväntningar vändes till besvikelse 5 Resultatet av REV-enkäten Rätt åtgärd vid rätt tidpunkt 27 Vägförening fredade sitt grönområde med hjälp av kronofogden. 15 Projekt för gemensam syn på väggupp. Bulletinen Nr

4 Vägverkets regelverksöversyn förvänt Många av REVs medlemmar har under flera år, med all rätt, beklagat sig över Vägverkets regler och föreskrifter avseende statsbidrag, dvs den medfinansiering som staten ger för att de enskilda vägarna hålls öppna för allmän trafik. Godtycke och skillnader mellan regionerna har upplevts som frustrerande. Från REVs sida har vi sagt till de drabbade ambitionerna från Vägverkets sida är att utreda hela verksamheten med enskilda vägar för att komma tillrätta med godtycke och andra missförhållanden det blir snart bättre presenterades ett förslag till utredning med total genomlysning. Dessvärre var det organisatoriska upplägget sådant att tre av parterna lämnade utredningen redan vid startmötet. Sedan dess har REV envetet, vid varje möte med Vägverkets ledning påmint om den borttappade utredningen. Men ingenting har hänt. Vi har upplevt ett bra samarbete på ledningsnivå och ute i regionerna, men däremellan stångat pannan blodig mot byråkratiblocket presenterade Pricewater-House-Cooper en översyn av Vägverkets hantering av dessa arbetsuppgifter. Utredningen som beställts av Näringsdepartementet, den s k IBMrapporten, redovisade närmast förödande kritik avseende hur Vägverket skötte frågorna. Därför var det med stora förväntningar REV i slutet av 2007 tog emot inbjudan till ett möte med Vägverket för att diskutera en regelverksöversyn. Mötet blev tyvärr en flopp Istället för ett samtal om hur en översyn skulle vara organiserad och genomföras presenterades ett färdigt dokument med tre utredningsgrupper och en styrgrupp bestående av enbart vägverkspersonal. Någon direkt medverkan i projektet från andra än Vägverket ansågs inte lämplig eller nödvändig. Externer som REV, SKL, LRF med flera fanns endast med i en referensgrupp. Efter kritik mot upplägget ändrades direktiven så till vida att styrgrupp och referensgrupp slogs samman och ytterligare ett delprojekt startades, Fånga kundbehov, men då var redan övriga projekt i gång. REV påtalade att förslaget att lösa uppgiften med att ta in kundernas behov genom 28 intervjuer var otillräckligt. Till svar fick vi att det dels inte fanns tid, dels skulle bli för dyrt. REV genomförde då en egen enkät bland mer än medlemmar. Drygt svar behandlades, från hela landet, samtliga län, samtliga kommuner (utom Gotland där kommunen sköter praktiskt taget alla enskilda vägar). Uppgifterna blev i vissa avseenden mycket förvånande. REV fick bekräftat att verksamheten är kostnadseffektiv, men konstaterar också att statens ersättning genom statsbidrag fördelas minst sagt spretigt. REV gjorde en differentiering på relationen kostnader/bidrag med under 35 procent respektive över 60 procent statsbidrag jämfört med faktiska kostnader för drift, sommar och vinter. Däremellan ska ersättningen beroende på vägkategori ligga enligt Vägverkets tillämpning av statsbidragsförordningen. Det visar sig då att en stor andel har mindre än 35 procent och en stor andel har mer än 60 procent. Detta är förståeligt om man ligger nära, men här ligger många under 10 procent medan andra har mer än 100 procent. Kostnadseffektivitet Självklart kan en hög bidragsprocent i förhållande till kostnad härledas till att mycket arbete utförs oavlönat. Vi är medvetna om att så sker, det är också en av förklaringarna till att verksamheten blir så kostnadseffektiv. Eget arbete, nyttjande av lokala entreprenörer och behovsanpassad standard. Men tydligt är att samband med verkligheten saknas i Vägverkets kostnadskalkyler, lika fel åt båda håll. Men avvikelsen nedåt är svårare att förstå. Regelverksöversynen har nu resulterat i en slutrapport där REVs förhoppningar grusats slutgiltigt. Vi hoppades i det längsta, men tiden och intresset räckte uppenbarligen inte för att ge en bra översyn. Rapporten har nu varit ute på formell remiss och REVs yttrande finns tillgängligt på hemsidan eller per post från kansliet för de som inte har tillgång till dator. I REVs yttrande framhåller vi bland annat: Många oklarheter kvarstår. Väghållarnas synpunkter har inte beaktats. Intervjuer med 28 väghållare ger inte en täckande bild. Broansvar belyses inte, inte heller momsfrågan. Samhällsnyttan av olika medfinansieringar analyseras inte. Klimatfrågan skulle belysas men lämnas därhän. Översynen syftar till Vägverkets verksamhet i första hand, de enskilda väghållarna i andra hand. Föreslagen schablonmodell ger drastiska nedskärningar för delar av landet utan att förslagen konsekvensbelyses. Övergångsbestämmelser redovisas ej. Vägar inom planområden föreslås i fortsättningen bli helt utan bidrag, stöd och rådgivning. Intresse för konsekvenserna saknas tydligen också, belyses i alla fall inte. Avslutningsvis konstaterar REV i sitt yttrande att stats- 4 Bulletinen Nr

5 PRESS ningar vändes till besvikelse STOPP! Samma dag Bulletinen gick till tryck inleddes nya diskussioner mellan REV och Vägverket. makterna under senare tid genomfört och genomför tydliga satsningar på det enskilda vägnätet. Detta bemöter Vägverket med att föreslå drastiska nedskärningar för flera väghållare och helt borttagen medfinansiering för andra. Det är svårt att se något förnuft i detta. Förhoppningsvis kommer våra politiker att dra rätt slutsats av detta. Lägg förslaget i papperskorgen och låt en oberoende utredare eller det blivande trafikverket göra en förutsättningslös, prestigelös, kompetent utredning! Text Sven Ivarsson FOTO: GUNILLA HELLSTRÖM Broansvar belyses inte i Vägverkets regelverksöversyn. Resultatet av REV-enkäten 2008 I fjol vädjade vi om alla REV-medlemmars hjälp med att ta fram ett faktaunderlag, som vi upplevde att REV behövde i den regelverksöversyn som Vägverket just hade startat. Vi märkte tydligt att intresset från Vägverket för väghållarnas situation var, för att uttrycka sig vänligt, begränsad. Frågorna togs fram snabbt och lite ovetenskapligt och svaren önskades nästan med vändande post. Förutsättningarna kunde kort sagt varit bättre. Men resultatet blev bra. Faktiskt över förväntan. Visserligen fick vi sortera bort en del eftersom vi inte hade resurser för att följa upp, komplettera och detaljera. Men å andra sidan gjorde den ideella organisationen REV det som stora Vägverket inte hade tid och resurser att göra. Vi bearbetade svaren från 1117 väghållare som förvaltar km väg till en driftkostnad av kronor. Svaren har behandlats konfidentiellt, enbart sammanställda resultat har lämnat kansliet. 932 av de väghållarna var rättsligt bildade samfällighetsföreningar. 753 föreningar svarar för mindre än 5 km, 163 har mellan 6 och 10 km, 31 har mer än 3 mil. 924 föreningar har statsbidrag för km väg uppgående till kronor. Statsbidrag ska utgå med 35, 60 eller 80 procent. Cirka en fjärdedel får mindre än 35 procent av faktiska kostnader. Föreningarna representerar fastigheter, permanentboende, näringsfastigheter. 543 av väghållarna förstår hur Vägverket gör sina bidragsberäkningar. 285 väghållare anser att Vägverkets schablonpriser överensstämmer med verkligheten, flertalet av dem som inte anser detta menar att verkliga priser är högre, men några menar att egna priser är lägre. Här är skillnaden mellan Vägverkets regioner tydlig. Av de väghållare som svarar för broar har den helt övervägande delen statsbidrag. Styrelserna arvoderas för sina uppdrag med kronor motsvarande ca 3 procent av omsättningen. 454 styrelser har 0 kronor i arvode, några få föreningar som sköter väghållningen i tätorter av närmast gatukontorskaraktär har arvoden upp till kronor. För rådgivning vänder sig de flesta till Vägverket, några till REV men endast få till andra som kommun, Lantmäteri eller konsulter. Avstängning av vägen för främmande trafik för att minska kostnaderna ses inte som en möjlighet för flertalet. Tillgången på entreprenörer upplevs, kanske lite förvånande, som god. Intresset för samarbete kring till exempel upphandlingar är mycket litet. Det direkta behovet av omfattande underhållsåtgärder uppgår till 152 mkr. REV kommer att fortsätta borra i detta omfattande material. Dessvärre har resurserna inte räckt till för att fortsätta utvärdera svaren och i vissa fall kommunicera uppgifter och problem som uppmärksammats. Men vi återkommer! Text Sven Ivarsson Bulletinen Nr

6 TEMA OMFÖRRÄTTNING Med Sotinge vägsamfällighet in i 2000-talet På 50 år hinner mycket hända. I Sotinge vägsamfällighet har förändringarna sedan 1960-talets förrättning blivit så många att man beslutat att ta Lantmäteriets hjälp att reda ut fördelningen av andelstalen. Sotinge vägsamfällighet ligger lantligt mellan den hårt trafikerade Nynäsvägen och militärt område utmed den sörmländska kusten. Här i Haninge kommun tre mil söder om Stockholm finns en blandning av permanentboende, fritidsboende, småföretag och jordbruk. Dessutom ingår en kursgård och ett militärt område bland andelsägarna i den förrättning som gjordes på 1960-talet. Utmed kusten har Försvaret bl a haft helikopterskola och amfibieövningar. Trafiken med tunga militärfordon var tidigare stor. I dessa tider av nedläggningar har den militära trafiken minskat varför de vill minska sin del av kostnaderna för vägen. Kursgården skötte vägen Sotinges 2,2 kilometer grusväg fungerar även som tillfart till kursgården Almåsa. Vägsamfällighetens ordförande Göran Svensson berättar: Under många år stod Almåsa, som ligger längst in på vägen, för all drift och underhåll. Som ersättning fick de 100 procent av vägavgifterna. Det var en gammal muntlig överenskommelse som aldrig dokumenterades skriftligen. Med åren har det kommit in nya människor på Almåsa och även i vägsamfälligheten. Vad som egentligen överenskommits var därför oklart. Skötseln av vägen var billig för de drygt 40 andelsägarna, men många hade synpunkter på att t ex dikningen inte sköttes. Under vårarna stod delar av vägarna tidvis under vatten, vilket försvårade framkomligheten. Vi insåg att vägen behövde större insatser. Vägsamfälligheten bestämde sig därför för att behålla vägavgifterna tills det var utrett vad som behövde göras och vem som skulle göra vad började man föra diskussioner med Almåsa om underhållet. Det visade sig då att den ändrade personalsituationen gjorde att vägunderhållet inte längre kunde skötas som tidigare. Stora förändringar Vägsamfälligheten fann sig tvungen att själva ta tag i arbetet med vägen. Man började med att läsa igenom 1960-talets förrättning och fann stora skillnader mot dagens situation: 6 Bulletinen Nr

7 OMFÖRRÄTTNING TEMA Förrättningen var skriven med ett ålderdomligt språk. Det slog mig vilka stora förändringar samhället genomgått sedan den tiden. Bara en så enkel sak som att skicka ut en kallelse till andelsägarna var betydligt omständligare än idag. Då var det en stor procedur att manuellt söka igenom olika register för att hitta andelsägarna. Idag sker allt sådant snabbt med elektronikens väg. På 1960-talet var det totala antalet fastigheter i vägsamfälligheten drygt 30. Det fanns flera verksamma jordbruk utmed vägen, verksamheter som numera lagts ner. Fastigheter tillkomna på senare år var införda av lantmätaren. Däremot var tidigare tillkomna fastigheter inte med i registren. Föreningen hade själv sett till att ta med alla nya fastigheter. Man skickade ut fakturor till samtliga fastigheter och alla betalade snällt. Men om det hade blivit en tvist med någon som stod utanför de offentliga registren så hade det självfallet blivit problem. Detta tillsammans med Almåsas beslut att inte längre sköta vägen medförde att stämman beslutade att göra en omförrättning. Föreningens funderingar påverkades också av planerna för ombyggnaden av Nynäsvägen till fyrfältig motorväg. I diskussionerna med Vägverket fanns eventuella planer på en gemensam utfart med en annan vägförening, då föreningarna skulle gå samman till en. Efter två års omprövning och diskussioner blev det ändå inte så. Omförrättningen steg för steg: Vägsamfällighetens styrelse bestämde sig efter att ha träffat lantmätaren två gånger att göra en stor del av arbetet själva. Dels utifrån det lantmätaren berättat. Dels utifrån information man hämtade in via Internet. Nästa steg var att ta reda på vilka verksamheter som fanns hos andelsägarna. En styrelseledamot åkte runt bland andelsägarna och ställde direkta frågor om de drev någon form av företag på sin fastighet. Hästgårdar, fritidshus, permanenthus, konferensgård, småföretag, åkeri, lantbruk m fl kunde identifieras. Hästgårdarna uppgav hur många inackorderingshästar respektive egna hästar de hade. Vilket ger skillnad i trafik till och från gårdarna. Vad gällde kursgården Almåsa ställdes frågor som antalet gäster man i genomsnitt hade, hur många taxibilar det rörde sig om, matleveranser osv. Almåsa bidrog med så mycket information de kunde och kompletterade även siffrorna några gånger. Den enda kontakt styrelsen överlät åt lantmätaren var Försvaret. Fördelning av kostnader Man enades om grundprincipen att alla skulle dela lika på de fasta kostnaderna, t ex styrelsearvoden, administrationskostnader, beredskap för vintervägunderhåll, startkostnaden vid hyvling. Även kostnaderna på närmare kronor för omförrättningen fördelades lika på alla andelsägare. Styrelsen gjorde också upp en plan för kommande underhåll, t ex dikning, och räknade fram en rimlig summa för detta. De rörliga kostnaderna fördelade vi enligt Lantmäteriets normer. Det vi ville göra avsteg för var att sätta en minimiavgift för de fastigheter som låg närmast Nynäsvägen. Även Lantmäteriets andelstal på 70 procent för fritidshus ville vi ändra. forts på nsid 30 Bulletinen Nr

8 TEMA OMFÖRRÄTTNING Fördela kostnaderna rättvisare Åren går och anläggningssamfälligheter åldras de också. En aktuell förrättning ger rättvisare fördelning av kostnaderna för drift och underhåll av föreningens vägar. Lantmäterikostnaden upplevs av många som ett hinder. Men vägföreningarna ska veta att Lantmäteriet dessutom ofta ger omförrättade föreningar rätt att själva uppdatera kommande andelstal. Förrättningar och stadgar är värdehandlingar. Det är 2000-talet nu. Ett tidevarv som på många sätt skiljer sig från den tid i mitten av 1900-talet då ett stort antal förrättningar gjordes. Fritidshus har blivit permanentbostäder. Bondgårdar har lagts ner eller blivit inackorderingsstall för hästar. Permanentbostäder har utökats med småföretag och tomtmark har blivit industrifastigheter. Trafiken har ökat, och därmed slitaget, på vägarna. På många håll krävs omfattande upprustningar, t o m total omläggning av vägarna. Sammantaget upplever många vägföreningar att det blir allt svårare att på ett rättvist sätt fördela kostnaderna för drift och underhåll. Med en inaktuell förrättning kan det också vara svårt att veta vad man får göra. Exempelvis kräver en omfattande och kostsam förändring som asfaltering av grusvägar omprövning av förrättningen. Nytta och nyttjande Lantmäteriets Hans Rosén, som har ett samordningsansvar för vägförrättningar i Stockholms län, berättar: Det är naturligt att modernisera sig efter år. Med en omförrättning får man aktuella handlingar som gör det enklare att fördela kostnaderna för utförande och drift (se 15 AL rättvist. Kostnaderna ska fördelas efter fastighetens nytta respektive nyttjande. Idag klarar sig nästan ingen utan väg. Så nyttan är självklar. Det är nyttjandet man kan fundera över. Hur långt åker fastighetsägaren på föreningens vägar? Hur ofta? Med vilken belastning? Vid omförrättningar är ofta frågan om vem som bor permanent uppe till diskussion. Är det en som är folkbokförd på fastigheten? Någon som utnyttjar sitt fritidshus alla helger och ett antal hela veckor varje år? En som hyr ut sitt fritidshus till någon som bor permanent? På Lantmäteriet brukar vi anse att permanentboende är den som är skriven på fastigheten eller om det på annat sätt tydligt framgår att boendet är stadigvarande. Tonkilometermetoden För att beräkna andelstalen kan man använda tonkilometermetoden. Det innebär att man använder Lantmäteriets schablontal för hur mycket trafik i ton olika verksamheter genererar. Sedan multiplicerar man det med antalet kilometer respektive fastighetsägare har från sin fastighet ut till det allmänna vägnätet. Verksamheter som t ex dagis, skolor, och kursgårdar faller utanför schablonerna. I de fallen får man göra en bedömning av hur många transporter varje verksamhet genererar. Hur aktuella de befintliga förrättningarna är skiljer sig från område till område. I fritidshusområden på landsbygden kanske skillnaden i stort sett är ökat permanentboende, och att trafiken till och från samtliga fastigheter ökat. Medan det i tätorter 8 Bulletinen Nr

9 OMFÖRRÄTTNING TEMA omförrätta kan röra sig om mängder av förändringar sedan mitten av 1900-talet, t ex bensinstationer, dagis och industrier, med allt vad det innebär av förändringar av trafikflöden. (Mer om hur andelstal räknas ut lärs ut på REVs, Lantmäteriets och Vägverkets gemensamma Utbildning i vägorganisation för styrelseledamöter, som ges runt om i landet. Se REVs hemsida för aktuella tider och platser.) Laglig rätt ändra andelstal Lagstiftningen kring de enskilda vägarna har förändrats genom åren (läs mer på sidan 10 där REVs advokat Uno Jakobsson berättar om gällande lagstiftning). För Lantmäteriets del har förändringar i Anläggningslagen bl a inneburit att man sedan den 1 januari 1998 kan ge väghållningsorganisationerna rätt att i viss utsträckning själva ändra andelstalen. Lagförändringar 1998 medförde bl a att vägföreningar och vägsamfälligheter som omförrättats efter den tiden oftast fått rätt att själva ändra enstaka andelstal vid t ex styckningar av tomter eller nybildningar. Det enda vi gör är att ta emot deras ändringsanmälan och för en mindre kostnad föra in den i fastighetsregistret. Bäst för föreningarna är om de samlar ihop ändringarna årsvis, t ex en till två månader innan stämman, och därmed kan hålla nere våra registreringskostnader. Först efter registrering kan man använda de ändrade andelstalen. I dagsläget är det de äldre vägsamfälligheterna som troligen är i störst behov av att göra omförrättningar. Även sådana som bildats på och 1980-talet kan vara inaktuella. Jag vill uppmana alla att löpande rapportera in förändringar av styrelsens namn och adresser till vårt samfällighetsföreningsregister så att vi kan nå ut med information till rätt personer, avslutar Hans Rosén. Text Gunilla Hellström FOTO: MISSE JOSEFSSON Omförrättning steg för steg 1 En vanlig orsak till omförrättning är att medlemmar tycker att de betalar för mycket och vill ha en rättvisare fördelning av kostnaderna. Styrelsen kontaktar Lantmäteriet. (Det går även som enskild medlem att ansöka om omförrättning hos Lantmäteriet.) 2 Lantmäteriet bjuder in till rådgivning, där en lantmätare och en arbetsgrupp från föreningen går igenom den befintliga förrättningen, vilka vägar, vägstandard, diken, trummor, grönområden etc som föreningen ska ansvara för. Man går även igenom vad som hänt i området och vilka de aktuella medlemmarna är. 3 Styrelsen tar på en stämma upp behovet av omförrättning. Stämmans bifall protokollförs och skickas in till Lantmäteriet så att processen kan påbörjas. (Då Lantmäteriet tar betalt per timme är det en fördel om en majoritet av medlemmar är överens om att en omförrättning behöver göras, och gärna vad som behöver göras, redan innan man vänder sig dit för rådgivning.) 4 Samtliga medlemmar kallas till sammanträde med Lantmäteriet. En arbetsgrupp från föreningen och styrelsen kan bistå med en bedömning av vilka som bor permanent respektive är fritidsboende och vilka verksamheter som finns. Arbetsgruppen/styrelsen kan också minska lantmäterikostnaden genom att själva ansvara för att skicka ut enkäter (antal anställda, leveranser etc till olika verksamheter) och kallelser till medlemmarna. 5 En bedömning görs av hur noga man ska vara med hur långt respektive fastighetsägare åker på vägen/ vägarna. Går det att schablonisera eller ska man vara petnoga med väglängdsfaktorn? Mäta upp väglängd från tomtutfart till allmän väg kan styrelsen också utföra. Ska fasta kostnader som administrationskostnader, styrelsearvoden, lokalhyror, porton, papper, beredskap för snöröjning etc fördelas lika och resten som beror på fastigheternas nyttjande av vägarna efter andelstalen? Det gäller att inte fastna i millimeterrättvisa och träta om orättvisor i all oändlighet. De marginella skillnaderna man kan uppnå äts snabbt upp av lantmäterikostnaderna för att hålla flera möten. 6 Lantmäteriet kallar samtliga medlemmar till sammanträde där man ger förslag till beslut om väganläggningen med karta och fördelning av andelstal. Beslut fattas. 7 Om inga överklaganden inkommer vinner efter fyra veck or den nya förrättningen laga kraft. Lantmäteriet skickar en sakägarkopia till styrelsen. Kostnaderna för lantmäteriförrättningen kan fördelas på olika sätt; lika för alla, efter andelstal eller en kombination. Antingen kan Lantmäteriet skicka en faktura till styrelsen som kan ta pengar ur kassan och i sin tur fakturera medlemmarna. Eller så kan man låta Lantmäteriet (mot avgift) fakturera samtliga medlemmar direkt. Bulletinen Nr

10 TEMA OMFÖRRÄTTNING Enkelt uppdatera stadgar utan Tiden för många föreningars årsstämmor är här. Förhoppningsvis löper allt smidigt. Men REVs advokat Uno Jakobsson höjer ett varnande finger och berättar att det är just i dessa tider som problem brukar komma upp. Han uppmanar alla styrelser att se till att ha uppdaterade stadgar, vilket går utmärkt att göra även utan omförrättning. Med ordning på vad föreningen ska göra och hur det ska göras kan de flesta problem lösas. Grunden för föreningens verksamhet finns i Anläggningslagen, vars regelverk gäller för att inrätta en gemensamhetsanläggning. Exempelvis reglerar lagen frågor som: Vilka fastigheter ska vara med? Vilka andelstal ska gälla? Vad ska föreningen förvalta, dvs vad ska gemensamhetsanläggningen innehålla? Ska vägar, grönområden och badplats ingå? Eller bara vägar? Anläggningslagen trädde i kraft 1974 och den täcker alla möjliga behov som flera fastigheter kan ha gemensamt. Allt från exempelvis centralantenn, tvättstuga, sophus till parkeringsplatser och vägar omfattas. Grundkriterierna för att något ska ingå i en gemensamhetsanläggning är: Att det ska vara till fördel för de deltagande fastigheterna. Det ska vara av väsentlig betydelse för fastigheterna. Det ska finnas ett stöd bland merparten av berörda fastighetsägare för åtgärden. När gemensamhetsanläggningen är på plats När allt är på plats, förrättningen är gjord och stadgar är antagna, gäller det att se framåt på själva förvaltningen. För det gäller Lagen om förvaltning av samfälligheter. Jag vill uppmana föreningar som inte uppdaterat sina andelstal, men som varit i drift länge, att se över sina stadgar. Titta punkt för punkt. Kontrollera att de är uppdaterade och att arbetet som läggs ner i föreningen omfattas av det som står där. Om inte är det hög tid att uppdatera. Att anta nya stadgar Lantmäteriet ger ut normalstadgar som kan rekvireras kostnadsfritt. På Lantmäteriets dokument fyller man enkelt i vad som ska förvaltas, namnet på föreningen, hur många styrelseledamöter man ska ha etc. Stadgarna ska antas på en stämma, varefter de skickas in till Lantmäteriet för registrering. Först då gäller de nya stadgarna. I kallelsen till stämman ska det anges att man ska anta nya stadgar. Förslaget på nya stadgar ska antingen skickas ut till alla medlemmar eller finnas tillgängliga på t ex föreningens hemsida. Observera att en del äldre föreningar har stadgar som anger att stadgeändring ska beslutas på två efter varandra följande stämmor. I de fallen kan man antingen utlysa en extra stämma senare under året eller vänta till nästa års stämma, innan man skickar in de nyantagna stadgarna till Lantmäteriets registrering. För beslut om ändring fordras minst två tredjedelar av de angivna rösterna. När nya stadgar är antagna är det viktigt att se till att styrelsen arbetar efter dem och håller sig till det som står där. Att man håller stämmor, protokollför styrelsemöten på ett korrekt sätt, etc. Möjliggör indrivning Att föreningen följer stadgarna är viktigt inte minst för att kunna ta hjälp av kronofogden för att driva in vägavgifter. I ett sådant fall gäller det att ha full kontroll på att man kalllat korrekt till stämman, sett till att rätt handlingar funnits tillgängliga, genomfört stämman korrekt osv. Ett till synes harmlöst exempel på hur man kan göra fel är att hålla stämma i juni istället för i mars, som det anges i stadgarna. I det fallet är det enklare att ändra stadgarna än att riskera att stå där utan möjlighet att driva in vägavgifter. För en lekmannastyrelse är det till stor hjälp att ha REVs handbok och Lantmäteriets senaste normalstadgar, och följa dem till punkt och pricka. I tveksamma frågor kan man även vända sig till REVs kansli för rådgivning. 10 Bulletinen Nr

Bulletinen. Välkommen till -årsfirande med förändringens vindar

Bulletinen. Välkommen till -årsfirande med förändringens vindar Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 3 2009 Välkommen till -årsfirande med förändringens vindar Tyck till om närtidssatsningen, ledningsavtal och forskning för bättre vägunderhåll

Läs mer

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker Riksförbundet Enskilda Vägar DE ENSKILDA VÄGHÅLLARNAS EGEN ORGANISATION Ta inga onödiga risker BLI MEDLEM NU Rättshjälp ger råg i ryggen sid 7 Reda ut vad som är rätt och ta strid för det sid 5 Medlemsförsäkring

Läs mer

Bulletinen. Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport

Bulletinen. Besök från Finland Vägföreningen i Finland söker samarbete REV:s historia KTHrapport Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 3 2010 Inför valet Partierna svarar på REV:s frågor om enskilda vägar Revisorns roll Så arbetar revisorn Rätt och fel Hur får föreningen använda

Läs mer

Ta inga onödiga risker

Ta inga onödiga risker Riksförbundet Enskilda Vägar De enskilda väghållarnas egen organisation Ta inga onödiga risker BLI MEDLEM NU Rättshjälp ger råg i ryggen sid 7 Reda ut vad som är rätt och ta strid för det sid 5 Medlemsförsäkringen

Läs mer

Bulletinen. TEMA: Ordning & reda Grattis alla grusvägshållare! Extra vinterpengar! nu har vi en dammbindnings-doktor! PRESSTOPP!

Bulletinen. TEMA: Ordning & reda Grattis alla grusvägshållare! Extra vinterpengar! nu har vi en dammbindnings-doktor! PRESSTOPP! Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2011 TEMA: Ordning & reda Grattis alla grusvägshållare! nu har vi en dammbindnings-doktor! PRESSTOPP! Extra vinterpengar! 1 Bulletinen Nr 1

Läs mer

Bulletinen. Fullsatt i Borås. när REV kongressade sid 6-17. fler än 11 000 medlemmar. Dags att röja i vägområdet. Förenklingar i anläggningslagen

Bulletinen. Fullsatt i Borås. när REV kongressade sid 6-17. fler än 11 000 medlemmar. Dags att röja i vägområdet. Förenklingar i anläggningslagen Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 2 2015 Anmäl dig till! HÖSTENS kurser! Nu har REV fler än 11 000 medlemmar sid 25 Dags att röja i vägområdet men tänk på säkerheten sid 22-23

Läs mer

Bulletinen. God Jul & Gott Nytt År! Dagvatten diskuteras i Vellinge. Oseriösa. företag. Vårens kurser. Klara nu: Se upp för

Bulletinen. God Jul & Gott Nytt År! Dagvatten diskuteras i Vellinge. Oseriösa. företag. Vårens kurser. Klara nu: Se upp för Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 4 2013 God Jul & Gott Nytt År! Se upp för Oseriösa Dagvatten diskuteras i Vellinge Klara nu: Vårens kurser företag 1 Bulletinen Nr 4 2013 Uno

Läs mer

Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning

Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Bulletinen Nr 1 2006 Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Det är härligt med en riktig vinter - här i Västergötaland 2006. Grönhult Bys VS utanför Tibro. Foto: Göran Sundström Vad anser våra partier

Läs mer

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2014 Tema Belysning: Hur påverkas våra vägar av Tunga transporter Klara nu: Vårens kurser Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning

Läs mer

Förord. Lars Olin, Vellinge; Kerstin Strömberg, Ängelholm; och Ronny Sjögren, Örnsköldsvik. Stockholm i februari 2007

Förord. Lars Olin, Vellinge; Kerstin Strömberg, Ängelholm; och Ronny Sjögren, Örnsköldsvik. Stockholm i februari 2007 Förord Sveriges vägnät består av 98 000 km statliga vägar, 41 000 km kommunala gator och vägar och cirka 284 000 km enskilda vägar. Det enskilda vägnätet är alltså mer än dubbelt så långt som det offentliga,

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer