Jakt & Viltvård !"#$#%#&'(&

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jakt & Viltvård !"#$#%#&'(&"

Transkript

1 Jakt & Viltvård "#$%&'%$()*&+*+,#-./#$0'$.#1*')12/&(-./%+*+,!"#$#%#&'(&

2 :; )*+,-#./0# *6#78#9.2:;+<.2,3=# 2;?8=#=8E;3#C3D85B==3#>6;# 5B==3Q# 9?;D=35G?8I L=.60:.=,23O+B=2C.6P#Q:.=,*M=;<3,P#,C2>*?36#>36#(K#237,34M3=#+<D(E P <?8#<3A=#>6;#:;?8=#HNN43A3#39#WRCE;83J;64?8WI#+L88#>6;# $*,+")-'.&/%0+)* $1-#?;JCH<?;#?88#J;?88#H8JH<#39#DH;=?;#EFG#H8J74<K

3 <?4# 7# EFG# <?4# 7# 39834?8# 5?<# $3456# ^;EA;355?8# E5>3883;# >6;H8E5# %##.&/%,(##0)& [

4 !"#$%&'(")'*+,,%'$-& +B;# D;39438# =7A# HNN# 69?;# 7# 6=8?;# A39# C3A# HNN# EFG# 7# d?;3# G3<?# C3A# =?88# =:# 5LFD?8# <B;# C3A# J;HD3;# G7883# ;:JEFD3;# EFG# # +B;53=8# ;?d?a5b==7a8# D3=83<?# J47FD# 69?;# 47443# # B<43# +H# AB44<?# <?8# 388# DE553# =DE88G:44# =DH44?# <?8# >6;=8:=# 97=3# =7A# 388# D;3943;# =7A# -6;H8E5# Y GHAAE;53;#A7443;#G6A8#A;B=O#E5#<?8#B;# N:#.C3# =E5# =388?# 7# N:# EFG# J7=8?;8# 4BNN3;# 93;# 39# =E;8# =E5# 97# NHJ47F?;3;# 7# >6;97;;3<I# -6;# 97==8# 93;# JEFD# G3<?# JL88# &?8# 93;# G?48# E>6;D43;47A8I# :8?;8:A?8O# ACE;<?# <?8=3553c# G3<?# J3;3# 83A78# 974EN3H=# G644# EFG# J6;C3<?# J?83I# +?;# 7# A;B=?8# >;35# 5?<# EFG# J6;C3# M5# C3A# 83# 57A# 69?;#

5 50467&4.$&8(.2&.)&+%)#9%&#9%:(*+&80;9&:6&92"((.)&<&=.)&>4.)&#$0,.>&#0=&(?,%$&=*+&:6& _Z# 5?8?;# >;35:8# EFG# 83# =86<# N:# =DH44?# C3A# >:# N?;>?D8# N:# \Z# =:A# C3A# 89:# 9783# 3D8?;=N?A43;# =E5# G3<?#4H;38#57AIII 12.)).&3)4.,##0) _

6 )SLT#UV"#SWWS R73/C*<7=.:3+,#J;=# JB6+,C.6263>2*,,* ;+0,A>B'0$CD*&#)A*(.'.E>)1*$#F$$(*>#+$#.'.E(.>GD>+$$>E(>+00+>,A-0'EH($>+$$>&(0$+>'>CD*> C(*I#+,H($">:.&(*>HA#$(.>J-%&(*>)A*(.'.E(.>&F*)A*>#G(K'(00$>'.>)%.I$'1.#.(&#+$$+> $'00>$CD>(C(.(,+.E",+-*$"(*).%$'/%&'01'2%3$%4(%*'#.506 RCE;83J;64?8# B;#?88# GB;47A8# 8744>B44?# 388# >:# HNN4?93# J;643;# >6;# >H448# H8?# 7# B;# 4B88>;35DE547A# EFG# N3==3;# 7*%8+"#$'9':-4(';<'-#$-(%*'#.515== 17# C3A3;# <E99748O# ;:<CH;# EFG# %88# <;?9# N:# EFG#?88# L<A*>AC*'E+>&(0$+E+*(>'>-+I$(.>EF00(*>#+,,+>*(E0(*>#1,>C+.0'E$M>$>(N>#+,0'.E>I0"O"PQR" #?KNE=8#59>m8?473IFE5I# \

7 =8SSTU;;3 ;+0,A>B'0$CD*&#)A*(.'.E#>XXQW(>D*##$F,,+M>$1*#&">Y]>#(G$>I0"XO"QQ 73V?87696VW X"## Y"## P"## Z"## # ["## \"## # # ]I# O"## S?=4H8Q # # # # # # ^"## 134#39Q # # XQI## XX"## XY"## # # # XP">.9;7A3#>;:AE; XZ"## # # # # :$H_*.'.E>+C>2C+*.J_ED*&(. 1$G,.(#.) b

8 B582S3;`5TSa58UTT54S5 ;+0,A> B'0$CD*&#)A*(.'.E> 0F,.+*> )A0-+.&(>J(*F$$(0#(>)A*>C(*I#+,H($#D*($> YQXXbQ]bQXbYQXYbQ\bPQ" :;?8# G3;# G3>8# 4(&+,A$(*W# S%GG0(+.$(*W> $38=# S?;A=8;65O# 3:W# '3;=# S4E5O# ^?8?;# 8(C'#1*(*W# /375E# *==34# EFG# 8(C'#1*#%GG0(+.$(*W# B+0J(*(&.'.EW# /7=J?;AO# M44?# EFG# ^?8?;# N;E8EDE44>6;<3# G3;# PZ!!KZhK![# EFG#?88# HNN=D38838# >6;?<;3A# $1-# G3;# 9?;D=35G?8=:;?8# 93;78# 5?<# G?5=7<3# $1-# G3;# N:# =E5# 39# V SH;469=K#EFG#(6<?;=4B88=#C3D89:;<=D;?8=3;#7# =358# =4H8#\[h#5?<4?553;I H8=*#<.+*<3= 39# <?# 39# =D7FDI# 9?;D=35G?8=:;?8# B;# AE<# DE553# 388# N:9?;D3=# 39# 388# >6;# $3456# (83<I# B;# 388# $3456# (83<# 9?;D=35G?8=:;?8# 5?<# E5# *# <B;5?<# 5?<#?88# HNNA:;# 8744# [_# o# 39# EFG# =E5# <7;?D83# G3;# 56C47AG?8?;# 388# 3FF?N8?;3# 9744DE;I# N:# 17# 3;J?83;# <B;>6;# 5?<# E47D3#:8AB;<?;# >6;# +B;# <?8# AB44?;# =:# C3A# # X 3 D 8 K g # : ; < = =? D 8 =#

9 9?;D=35G?8=J?;B88?4=?# =E5# ;?<E97=3=#7#X3D8g17489:;<I )*+,#J;=#*<<* -6;# 388# J;?<<3# EFG# >6;# 388# A?# D38?AE;7?;# 56C47AG?8# 388# DE553# H8# N:# C3D8# EFG# 7# =DEA# EFG# 53;D# 3;J?83;# 87<# 8744J3D3# N;EC?D8# WX3D8# >6;# 0443W# 5?<# 388# 56C47AA6;3# >6;# J?;?<3# 56C47AG?8?;# 7#1E5J# EFG# >6;=83# 3D87978?8# 39=?;# 97# JCH<3# 8744# <?8# WGCE;83J;64?8W# 7# N:# =?N8?5J?;I# &B;H869?;# =D?;# 7# =353;J?8?# 5?<# >64C?;# B;# 5LFD?8# J;3I# EFG# <?497=# 7# (3587<7A8# G3;# H8J74<3;?#iF7;D?44?<3;?j#;?D;L8?;38=I R+N,,3#78#R7C<<3736?36!## G3;# 9?;D=35K G3;# 5?<# 97==3# =5B;;?# EFG#?>8?;# -4?;3# 97DK G3;# ACE;8=# DE55?;# 8?E;?87=D3# EFG# 388# >6;JB88;3=# 8744# 9?;D=35G?8=:;I# =8B448=# 8744# 39# $X(# N:# =E5# >:88# 5LFD?8# AE<3# 978=E;<# EFG# B;# =874J74<3;?# G86?*#+B=23=##### G3;# ;6;8# =7A# E5# E47D3# 8LN?;# 39# =:=E5# 3NNE;8O# 9748=N:;# EFG#?>8?;=6DI# 17<3;?# G3;# $1-# %88# =8E;8# 83FD# 8744# 5?<K -%,#&/%,(##0) H,4FE,%)4. 0;'&F,"#;'%&#(%9$?$,G==.)A h

10 c32t>?d`>b94tb=87 B(*I#+,H($#J(*F$$(0#(>c+I$>e>B'0$CD*&b #(I$'1.(.>-+I$D*($>YQXXbYQXY"> 9?;D=35G?8=J?;B88?4=?;I HC<,I8=>2.4=>3#G*<4; =5:9748?8# B;# D43;8# >6;;3# :;?8O# E5# <?8# =DH44?# 93;3# JB88;?# 93<# =E5# >;35A:;# 39# $?;# E5# <?883# N:# =E5# <?==H8E5# A?88# A;:AB==O# 974D3# 6D38# D;3>87A8# 7# =5:9748# A39#?88# 4BA;?# N:#89:#N438=?;I#17#G3<?#EFD=:#AE<3#HNNdEA# 17# G3<?# GENN38=# N:# 388# =DH44?# G3# :8?;GB5838# =7A#?>8?;# 39# 5LaE538E=O# =:# J4?9# <?8# J47# &?8# =83J74# =835# 5?<# ;:<CH;# 7# $3456E5;:<?8I#)L9B;;# 9?;D3;# <?8# 93;3# =:# 388# d?;# >344?;# >6;# 97<# C3D8I#!Z PZ!!# <CH;# 7# 3443# EFG# D7<I# ^:# C3D8# =D68=#8;?#<CH;O#89:#JEFD3;#EFG#?88#D7<I#&?8# G3;# 97O# N:# AE88# EFG# =?88# =N:;# 39# N:# 3443# 9:;3# 1:;3# >E<?;N438=?;#>6;#=5:9748#G3;#<EFD#D43;38#=7A# &?8# 93;# <B;# =E5# +7D43=# =D68# AL483# =E5# E58343<?=# 7# >6;;3# Xg1I# ;8# B;# AB==I# 17# G3;# :;?8# 5?<# GCB4N3# 9:;3# 5?<# 388# =D;B553# JE;8# <?5# A;6<E;I# 17# 3;J?83;# N:# N:# 388# >:# 7# 9:;8# C3D8N;EA;35# EFG# N:# =7D8# E5#?88# 5?<# *# C3D8:;# G3;# 97# <;3# 8744# =7A# *#

11 N:A:;# EFG# CH47#G3;#97489:;<3;?#=DCH878#>L;3#;B9934N3;I# =E5# H;# 97<# 7#G6=83=I# =83;D8# >6;#?88# 6D38# 5?<# G3A?4I# 97<# G3;# <EFD# J47978# JB88;?I# >6;=83# <?8# B;# ;7547A8# 388# 39A?# =DE88# 39=8:I# 17# DE55?;# 388# 83# HNN# 97<# HC<,I8=>2.4=8>3#R,B=B7 :;?8# G3;# 97# G3>8#?88# 3;J?8=<3A3;# <B;#97#>6;=8#EFG#>;B5=8#JLAA8#D43;8#=43D8?;7?8# EFG# D6;8# H8# >E<?;# 7# >E;5# 39# =EFD?;J?8E;O# >L;3# 8;LFDC3D8?;# 5?<# GL>=3<# N:# 8;LFDC3D8# A348# N:# F7;D3# bz# D74EI# e869?;#<?8#=:#g3;#97#g3>8#8;?#=5:9748=c3d8?;# 5?<# 5LFD?8# <:47A8# ;?=H4838# =358# 89:# ;B9C3D8?;I#0443# C3D8?;# G3;# 7# 93;78# :;?8# EFG# <B;# G3;# >34478#?88# N3;# A;7=3;# EFG# :;?8# =:# G3;# <?8# 93;78# J;3# 8;LFD# N:# EFG#?88# =8E;8# ;B93;O# EFG# =93;8>:A?4# G3;# =DCH878=O# =:# 97# GENN3=# N:# AE<# N:# =5:9748# <?8# J',*#$.,&H$$0##0) HC<,I8=>2.4=8>3#H.4M >B44<3# D # 47AA?;# N:# =3553# =E5# :;I#17# ]FD# L88?;47A3;?# >L;3# N:# <B;# 3443# >B44<?=I# ^:# 7# ED8EJ?;# H<<3#!\K83AA3;?I# 93;# 5?<# N:# N:# <CH;# =E5# =DH44?# >B443=I# -6;H8E5#?88# A355348# 93;# <B;# d?;3# =87FD=D3<E;# =:# <?8# E5# >B448=O# =:# <B;>6;# <?8# J;3#388#97#4LFD3=#83#<?#<CH;#=E5#39#E47D3# &?883# J?;E;# N:# 388# 97# =DCH8?;# ;B88# <CH;# 7# 8744# =8E;4?D# 974D?8# B;#?88# 6D3;# EFG# =B;=D748# G?4K# EFG# G349=DE9?4# &?8# >B44<?=# :883# <CH;# G3;# 3983A78I# 17# 388# <?# ;6;# 344<?4?=# 7# 39# H8>6;8=# =DL<<=C3D8#N:#A;7=#N:#/3JL>B48?8O#>6;H8E5# PZ!!# <?8# 9?;D3;# =E5# E5# G3;# DE5578# EJ=?;9?;38=# >:# ;B93;# 69?;GH9H<83A?8# 97<# F0,$#&)"#$%&#*4%!!

12 EFG# 388# <?# DE55?;# <?8# J6;C3;# J47# >6;# 56;D8# 388# =?I# >6;# D;:DC3D8# G3;# 93;78# =8E;8# 17# :8?4N438=# 5?<# 5LFD?8# D;:DE;# E5# N:# <?8# =DL<<=E5;:<?8# N:# ^:# EFG# <?==H8E5# J3;3# 53a# 8;?# :8# *# =E5# D6;# <B;# =D344# =9:;3;?# 5?<# <?# =8E;3# 17# 3;J?83;# N:# 388# 46=3# N;EJ4?5?8# >6;# 388# EFG#>:#<?8#8744#388#A:#=57<7A8I G3;# 97# 7# :;# 87NN38# 3448# 97<# EFG# D6;8# H8# ^:# <?8# =B88?8# G3;# 97# G3;# =:88=# 5?<# =E5#=E553;J?8?#>;35#8744#3HAH=87#<:#<?8# G3;# 39# <?# >L;3# -6;# 69;7A8# 47AA?;# 97# J;3# >;355?# 3;J?8=<3A# =8E;# 39# V8fT`:67SS52T9?656 B(*I#+,H($#J(*F$$(0#(>)*D.> E*_$H%.&#(I$'1.(.>C(*I#+,H($#D*($> YQXX/YQXY" 17# 7# G3;# PZ!!# EFG#?88# >6;# 39# G3;<;?9O# 5?<# 574#>6;#388#93;3#5?<#N:#N;E9?8c 17# G3;# G3>8# 89:# A;L8C3D8<3A3;# 5?<# ^:#/?=:D;3#4LFD3<?=#97#J;3#5?<#89:#=8E;3# N:# 1E5JO# <B;# J:<?# EFG#;B93;# %88# G644=# 7# 5?<# 87E# 17<# =35847A3# N:# /?=:D;3# =8:;# )L=D# +B;# 9B4# EFG# =D3# J?<;793=# =E5# 17# =?;# G?4=8# 388# <?# 97#

13 c32t>e>b94tb=87 3BS2c:T696V>YQXX/XY!"#$%& "'()* +,-.-/ 01)2 +3""4 4#56$# : : : : ;#!<0=>5 %!00=>5 AA :: AB AA 7A : 77 7C :E 0=>%+0=< A 0=>%;4<=< A7 : A AG : H#I0>=<H 7 A 77 C A G 7B 7B #=<H%304 A8G : A8E +54%+%304 7E A 7E A H$+ 7? 7 7E H#I+4<% 7? :: 7: 7C 7A AE AC ;#=J;4 A 7A 7A A K4+4< 7C B A : 7 :A 78 #$;4 A E 77 7B 7G :G ;#$;4 :G 7G G?: EB +;454 G 7: 7C 7? :A :B ;4D4 : B G : E 78 5#35 7 : 7 :G K=+;"$+ 7 A 7: G 7: +3""4 7BE 7AA C7A C7A![

14 Djursjukhuset Malmö erbjuder kvalificerad veterinärmedicinsk vård och omsorg dygnet runt. Besöker du oss, eller någon av våra smådjurskliniker runt om i Skåne, kan du vara säker på att få tillgång till bästa möjliga sjuk- och friskvård. I anslutning till samtliga kliniker hittar du välsorterade butiker med utvalda kvalitetsprodukter från ledande leverantörer. Varmt välkommen! Kliniker i Höllviken, Skurup, Trelleborg och Ystad. Ingår i Stiftelsen Svensk Djursjukvård. djursjukhus.info!y

15 Vi har filialer runt om i Skåne KOSTRÅDGIVNING I ALLA VÅRA BUTIKER MALMÖ HAR JOURÖPPET DYGNET RUNT! !_

16 H3=+2*403,2M3=5,,3<23#X,MC<>6C6?223+,C.636# I3=+2*403,28=3,#&'((Y&'(& SD> 0FEE(*> C'> F..%> ($$> C(*I#+,H($#D*> $'00> H+.&0'.E+*.+"> S1,> C+.0'E$> H+*> 1,)+$$.'.E(.> 1KH> J*(&&(.> '> CD*$> %$J'0&.'.E#%$J%&> C+*'$> ',G1.(*+.&(> )A*>(.>'&((00>C'0$CD*&#)A*(.'.E" %88# =8E;8# 83FD# 8744# 3443# EFG# DH;=4?<3;?I :;?8# G3;# 97# =DE88# 8744# A;L83O# 89:# DH;=?;# ipz# <?483A3;?jI %>8?;=6D=DH;=#i!Z#<?483A3;?jI G3;# =83;838O# E5# 478?# J4LA=358O# 97# =?;# >;35#?5E8#?88# =86;;?# PZ!PI# 17# DE55?;# DH;=# >6;# *# 8744BAA# 8744# G3;# 97# %88# =8E;8# 83FD# 8744# EFG# &B;# DE55?;# 97# 388# 4BAA3# H8# K$8*(4)*)+##.9$*0).) B%$#&!.,+#$,E= H3=+2*403,2M3=5,,3<23#Z"-23+,C.636 I3=+2*403,28=3,#&'((Y&'(& g8b#(i$'1.(.>h+*>%.&(*>d*($>j(#$d$$>+c> #(N>G(*#1.(*">B'>G*1&%K(*+*>1KH>E(*>%$>,(&0(,#$'&.'.E(.>'>)_*+>.*/D*>1KH>&(.> J_$$(>.+,.>)*D.>;B<ba%00($'.(.>$'00> c+i$eb'0$cd*&>b>;(&0(,#$'&.'.e>)a*> ;+0,AB'0$CD*&#)A*(.'.E"> )4.,#&50'%)##0)

17 c32t73v38>yqxybyqxp ;+0,A# # 13D8C3D8O#D9B44Q#)E;=<Q#\#=?N8O#![#=?N8O#PZ#=?N8O#Pb#=?N8O#Y#ED8O#!V#ED8O#P_#ED8I # B1,J# /:JEFDQ#)E;=<#!\#3HA#5E;A#E#D9B44O#>;?<#!b#3HA#D9B44O#46;<#!V#3HA#D9B44O## # # # # # 5?<#8;LFDC3D8jI # # # # # S$%*%G# /:JEFDQ#)E;=<#!\#3HAO#D9B44I# # # B1,J# S$%*%G# S;=B94Tc32T" ;+0,A# # # # # # # # # B1,J# S$%*%G# # S+,0'.E> '.)A*> -+I$(*.+> =D?;# 7# $3456# N:# 7# (8H;HN# N:# /?=:D;3K # EFG# 7# 1E5J# 97<# 17<# D9B44=93D8C3D8# N:# D # 89:# 87553;# >6;?# 97<# 8755?# >6;?# 17<# G349# 87553# >6;?# =5:9748C3D8# EFG# 8;LFDC3D8# D4# VI[ZI# h# EFG# 8E;=<#[Z# 3HA=87O# D4I!VI[ZKP!I#0D8H?44# EFD=:# N:# $1-Q=# G?5=7<3Q#!!!",C)".%I

18 8(E0(*>)A*>&(0$+E+.&(>C'&>-+I$ -+I$D*($>YQXYbYQXP 3.,F0+.>1,>-+I$&(0$+E+.&( 39# 53a# 93;3# 8744# X>T*_KI-+I$>LI0ACC'0$R X>S,DC'0$#-+I$ X>3.&-+I$ X>7%C-+I$>LH(0b>(00(*>H+0C&+ER X>B+I$-+I$>LI0ACC'0$R (35847A3# AB44?;# 69?;# =35847A3# =358# 93;3# 8744# =3587<7A8# ;?=N?D879?# D38?AE;7# E39=?88# E5;:<?I# 8744# 3CE')$(*>C'&>-+I$&(0$+E+.&( 09A7>8# >6;# 97<# 8744# >6;# >B448# =5:9748# c+i$*(e0(*

19 \"#044#C3D8#=D344#=D?#CBA3;5B==7A8#EFG#5?<#G6A#C3D8?87DI# 5?<#_ZZ# D;I# M5# <CH;?8# G7883=# H883A?=# D68839A7>8# ie5# <CH;?8# O"#-B448# 9748# 8744>344?;# 388# N3==3# EFG# >B448# 9748I# >6;# 9748# =E5# 7# H8;L55?I#*# 39# N438=# EFG#?>8?;# 39# 7#?>8?;=6DI E5# [ZZZ# D;I# =D344# >6;H8E5# =8;3>>39A7>8# J?8343# >B4439A7>8# 8;E>k39A7>8O# G?43# <CH;?8# 8744>344?;# i7# <?# >344# <?8# 8744>344?;# &?883# AB44?;# <:# <CH;?8# N:8;B>>3=# >6;=8# 97<#?88# 8744>B44?I# X3D8<?483A3;?# =E5# E3D8=35G?8I [9W\]ST["\RL#)SLTXZZTSLT =E5#AB44?;#97<#9:;3#C3D8?;I

20 S;=B94TW> T;:DK#EFG#978>:A?4#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Z#D;nN3== /E9<BAA<CH;#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Z#D;nN3== P_Z#D;nN3== Z#D;nN3== 13D8nNr;=FGC3D8#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!_Z#D;nN3== &;?9Kn8;LFDC3D8O#(8H;HN##IIIIIIIII [_Z#D;n<3A &;?9Kn8;LFDC3D8#1E5J#IIIIIIIIIIII [_Z#D;n<3A ^;7=?8#>6;#D #B;#[_#D;#N?;#DA#N3==3<# D;ENN=97D8I R3;?#EFG#A:=#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII P_#D;n=8 <U443BV9<T>g58>><U44T>54458> g=s2c:t5t>7c:8w 2*1.C'0$W );E>k39A7>8#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII =N?8=#Z#D; Y#K#b#83AA3;QIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_ZZ#D;n83AA T349#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_ZZ#D; 71CC'0$W );E>k39A7>8O#=N?8=#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII#[ZZ#D; );E>k39A7>8O#G349=DE9?4#IIIIIIIIIIIII#P#ZZZ#D; );E>k39A7>8O#G?4=DE9?4#IIIIIIIIIIIIIII#Y#ZZZ#D; T349#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII P_Z#D; 8D&-%*W );E>k39A7>8O#=N?8=#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII#P_Z#D; );E>k39A7>8O#>L;3#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII#_ZZ#D; );E>k39A7>8O#=?a3#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII#!#_ZZ#D; T7<IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PZZ#D; PZ

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35016336-34E4A1 Kod: 35016337-CB5E7D Kod: 35016338-61BBD0 Kod: 35016339-A9309B Kod: 35016340-9D55D1 Kod: 35016341-1FD063 Kod: 35016342-DCD300 Kod: 35016343-64175D Kod: 35016344-E44EB0 Kod: 35016345-6C03A1

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

Bilaga 1 2011 09 22 Konsultfört prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer IT-arkitekt, systemdesign Systemutvecklare/system Databasdesigner Testare Arbetsgivare Orsak/-er Lev01&51

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

BlågrönvFibervekäför OrgKnrKA,T,U:8A,MA. Bokslutsbilagor

BlågrönvFibervekäför OrgKnrKA,T,U:8A,MA. Bokslutsbilagor OrgKnrKA,T,:8A,MA Bokslutsbilagor förkräkenskapsåretkl:8l:8l:k8kl:8:8e: Innehåll bilaga ByggnaderKochKmark : Kundfordringar ÖvrigaKfordringar E KassaKochKbank D InbetaldaKinsatserCKStiftelsekapital M Reservfond,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

! " # $ $% /)0 / ! "# $%&$ ' # ( " (# '

!  # $ $% /)0 / ! # $%&$ ' # (  (# ' ! " # $ $% &# + # - #!#! "# $%&$ '"& #" ' # ( " (# ' '()* ',( + (& $.) /)0 / 12344244 ') * "++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++, *- ) '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++,,* ')++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.,*/

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter.

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. 1 Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. REDAKTIONEN På www.interfem.se kan du beställa boken gratis och ladda ner den som pdf-fil. Kommentera

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol

TIDSKRIFTER B 3a Civilingenjören 1957--1992 29 vol B 3b Ny Teknik 1967--2000 49 vol Sveriges Ingenjörer A 1 PROTOKOLL A 1a Samlade protokoll 1953--2006 49 vol A 1b Bilagor till förbundsstyrelsens protokoll 1973--2006 72 vol A 1c Bilagor till fullmäktigeprotokoll 1974--2007 43 vol A 1d

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

c99jsk@cs.umu.se! " # $%& ' ($ ) #)%

c99jsk@cs.umu.se!  # $%& ' ($ ) #)% c99jsk@cs.umu.se! " #$%& ' ($)#)% *! ""#! $" $! $""!!% $!! $ $!&! $$'$%("! $ $ $ "" ) $ * $ "" "!!! +! %, $! # $!!%!!$! "!!" %$!!! " $!"!! $"!! " " "!% "! ""! ' "! " "!" % +!, '' '" - -./! /''!% //'---

Läs mer

IT-arkitekt, systemdesigner Systemutvecklare/systemerare Databasdesigner Testare Bilaga Konsultförteckning 2011-05-23 Konsultfört-prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer Arbetsgivare

Läs mer

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f.

Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Pohjola Norden i Karis med omnejd r.f. Föreningen grundad år 1946. Lokalavdelning i Karis underlydande centralförbundet Pohjola-Norden r.f., som verkar för nordiskt samarbete. År 1997 införlivades Norden-föreningen

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

LIV OCH DÖD. i det tidigmedeltida Västerås. Lisa Hartzell, 2010. En osteologisk analys av skelett från kvarteret Johannes.

LIV OCH DÖD. i det tidigmedeltida Västerås. Lisa Hartzell, 2010. En osteologisk analys av skelett från kvarteret Johannes. LIV OCH DÖD i det tidigmedeltida Västerås En osteologisk analys av skelett från kvarteret Johannes Lisa Hartzell, 2010 Fou rapport 8 !"#$%&'$!"#$%&#'#()*%$#+,-.-(#/$0*$("#$1)"-**#%$2'),&3$45%(#67%3$6#86#%#*($8-6($)9$-*$#-6':$;#/0#.-'$

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111:" -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111: -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA -12- ~\.. ~ G P L A N 111:" Vy EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 Flottiljens verksamhet påbörjades (som vi alla vet) 1946-07-01. När den första.flygningen gjordes är däremot

Läs mer

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter Snabbsurrning MINI Sortimentlåda innehållande 10st av tre olika längder (1,5/3,0/4,0m). Försedda med streckkod. -04 04-0 0 4.1 Art nr K42 CE 002 134 (komplett låda) Bandbredd Färg Längd Surrningsstyrka,

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

Förslag Allsvenskan 2009. Kommentarer

Förslag Allsvenskan 2009. Kommentarer Förslag Allsvenskan 2009 Omgång 1 (5 april) Helsingborgs IF- IFK Göteborg IF Elfsborg- Hammarby Djurgården - Örebro BK Häcken - Malmö FF Trelleborgs FF- IF Brommapojkarna AIK Halmstads BK Gefle IF FF Kalmar

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015159-81648B Kod: 35015160-C2A016 Kod: 35015161-FF6EE7 Kod: 35015162-EF4AC2 Kod: 35015163-594602 Kod: 35015164-47B0A3 Kod: 35015165-756A7F Kod: 35015166-AF86AE Kod: 35015167-89334A Kod: 35015168-A335C7

Läs mer

!"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!

!##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!! !"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!! 8(9/!! "#$%&'!()!&*+#,!-,!(./(0! :#"'%/! 1)2!1345$67!!"##"9$/& 86-7#9:6:$!;6%,6;;&+! 86-7#9:6:$!$7#$9+6+:&!!?#:"6-$!$7

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV 2014-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll SJÄLVDRAG ABC KH SJÄLVDRAG AVLUFTSHUV ANVÄNDNING Cirkulär takhuv, så kallad kinahatt. Muffmått i spirostandard. Luftriktning - horisontell.

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Kunskapsutbyte på Länsförsäkringar Bergslagen: En effekt av Belöningssystem? Sofia Bergalm och Ingrid Dalme Magisteruppsats höstterminen 2010 Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Handledare:

Läs mer

9($)0,)%"$()#':)6$$)+77"6)(".,6")'2/)$+::6)($$);65.6,)

9($)0,)%$()#':)6$$)+776)(.,6)'2/)$+::6)($$);65.6,) !"#$%$&$%'"(")*+,)*'-./0-#'1)'2/)34,53($("#.67) 84,53($("#.67 9($)0,)%"$()#':)6$$)+77"6)(".,6")'2/)$+::6)($$);65.6,)

Läs mer

Reservsystem för telefoni

Reservsystem för telefoni Reservsystem för telefoni Förslag Fasta och vanliga 3 G mobiltelefoner, som även kan användas som redundans för bortfall av larm. Bakgrund Reservsystemet skall omfatta: Samtliga sjukhus med dygnetruntverksamhet

Läs mer

Lösningsskisser till Tentamen 0i Hållfasthetslära 1 för 0 Z2 (TME017), = @ verkar 8 (enbart) skjuvspänningen xy =1.5MPa. med, i detta fall,

Lösningsskisser till Tentamen 0i Hållfasthetslära 1 för 0 Z2 (TME017), = @ verkar 8 (enbart) skjuvspänningen xy =1.5MPa. med, i detta fall, Huvudspänningar oc uvudspänningsriktningar n från: Huvudtöjningar oc uvudtöjningsriktningar n från: (S I)n = 0 ) det(s I) =0 ösningsskisser till där S är spänningsmatrisen Tentamen 0i Hållfastetslära för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid #$#%&'& Beslutande ()# +,() - -()./() 0-() 1()#1. 1,()#23#4&5 ()#1.23 -()#1. -6-(6) 78(6)#1.,() Övriga deltagande 0#9 :;#,+< ##23 8=#99#2233 8#9#2233 +-,#9#2233 : >#9$9#2233?6##2233 @0#6#2233

Läs mer

A.1-1 Strategisk planering Flödesschema 15.06.2011 6 16.06.2014. A.1-2 Strategier och policyer vid HÅ Rutinbeskrivning 05.04.2013 7 22.10.

A.1-1 Strategisk planering Flödesschema 15.06.2011 6 16.06.2014. A.1-2 Strategier och policyer vid HÅ Rutinbeskrivning 05.04.2013 7 22.10. Sida 1 av 12 Högskolan på Åland-vår verksamhet Styrdokument Rektor 19.04.2011 14 04.11.2014 A.1 Strategisk planering Rektor A.1 Strategisk planering Styrdokument 15.06.2011 4 08.02.2013 A.1-1 Strategisk

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",,

Läs mer

Genvägen till det perfekta ljudet

Genvägen till det perfekta ljudet Genvägen till det perfekta ljudet - Hemförsök i försöksplanering IEK 0, 005-0-8 LTU Magnus Blomberg Anders Drott Esbjörn Lilja Hannes Skirgård 1 Inledning Sedan århundraden tillbaka har trumman använts

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

JAG SKA BERÄTTA en historia utan lyckligt slut. Den börjar så här: En sekund.

JAG SKA BERÄTTA en historia utan lyckligt slut. Den börjar så här: En sekund. VI UNDRAR HUR hennes liv skulle ha varit, det som inte blev. Undrar hur hennes barn skulle ha sett ut, dem som hon aldrig fick. Undrar hur jobbet skulle ha tett sig, det som hon aldrig fick söka. Undrar

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

ABC CD Combidon. Produktblad Montage Miljö Underhåll

ABC CD Combidon. Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC CD Combidon COMBIDON UTELUFTS/AVLUFTSDON 01-06 Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 0-9 08 80 Fax:0-9 08 99 www.abcvent.se FLAGNING abc Garantiplåt ÅRS GARANTI KULÖR

Läs mer

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ %6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%& Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1

Läs mer

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras!

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! Kommentarer Omgång 1 lö 4 april kl. 16.00 BK Häcken - Malmö FF lö 4 april kl. 16.00 IF Elfsborg- Hammarby TV4 sö 5 april kl. 15.00

Läs mer

Prislista 2011. Gäller från 1 februari 2011. Lowrance Mark. StructureScan. Simrad NSE 2.0. Lowrance Elite. B&G Zeus. SonicHub.

Prislista 2011. Gäller från 1 februari 2011. Lowrance Mark. StructureScan. Simrad NSE 2.0. Lowrance Elite. B&G Zeus. SonicHub. Prislista 2011 Gäller från 1 februari 2011 Lowrance Mark StructureScan Simrad NSE 2.0 B&G Zeus Lowrance Elite SonicHub Lowrance X4 Lowrance DSI Simrad RS VHF Simrad BSM-2 WTP3 Simrad NSO Innehåll Simrad

Läs mer

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar D-UPPSATS 2006:052 En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar Annette Böhm Kristina Kunert Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Kommando- och signaldon

Kommando- och signaldon Kommando- och signaldon Tryckknappar och signallampor Diameter 22 mm, plast Diameter 22 mm, metall Diameter 22 mm, plast SIGNUM 3S3 Sida SIGNUM 3S3 Sida SIGNUM 3S3 Sida Val- och beställningsdata Val- och

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

INFORMATIONSHÄFTE 2011

INFORMATIONSHÄFTE 2011 FORZAMÄSSAN MED UNGA ÖGON!"#$%&'(!$")*+#(, ----------------------./00 INFORMATIONSHÄFTE 2011 Allergier Avanmälan Betalning Besökare Byte av monter Datorer Djur Eld och levande ljus Explosiva varor Förlängningssladd

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012

Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 1 av 12 2012-04-25 07:35 Deltagarlista 28:e Mora Cup 2012 Tävling Mora Cup 2012 Utskriftsdatum 02 april 2012 Tävlingsort Mora Utskriftstid 18:57 Arrangör Simsällskapet Mora Bassäng 25m Tävlingsledare Pia

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Lektionerna börjar :15 kvart över och tentamina :00 prick, om inte någon annan tid anges! Dag Tid Beskrivning Lokal Lärare/Motsvarande

Lektionerna börjar :15 kvart över och tentamina :00 prick, om inte någon annan tid anges! Dag Tid Beskrivning Lokal Lärare/Motsvarande Schema* Sida 1:8 Version 2015-05-04 Socialhögskolan : Samhällsvetenskap och socialt arbete, 30 hp Kursföreståndare: Lärarförkortningar: Anna-Lena Strid (anna-lena.strid@soch.lu.se) AA = Anna Alwerud, AJ

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll n inbunden om inte annat anges 1 1941-1942 2 1943 Samfällda drätselkammaren 3 1943 1:a och 2:a avdelningen 4 1944 Handlingar bundna tillsammans med protokollet 5 1945-1950 AK 6 1951

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer

Miljögifter i livsmedel intag och halter

Miljögifter i livsmedel intag och halter 2013-09-18 Ren Åker Ren Mat Miljögifter i livsmedel intag och halter Procentuell andel av intaget av miljögifterna dioxin och dioxinlikande PCB från mjölk, ägg och kött respektive fet Östersjöfisk A. Från

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 27 augusti klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora

Läs mer

4495:- 2195:- Stark sladdlös vinkelslip från Bosch Professional. NYHET! Vinkelslip GWS 18 V Li Professional Läs mer på sidan 4...

4495:- 2195:- Stark sladdlös vinkelslip från Bosch Professional. NYHET! Vinkelslip GWS 18 V Li Professional Läs mer på sidan 4... Bosch hantverkartidning 3 2010 Med laddare och batteri 4495:- Inkl. moms 5 618:75 Artikelnr 0 601 93A 302 Utan laddare och batteri 2195:- Inkl. moms 2 743:75 Artikelnr 0 601 93A 300 Stark sladdlös vinkelslip

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer