Jakt & Viltvård !"#$#%#&'(&

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jakt & Viltvård !"#$#%#&'(&"

Transkript

1 Jakt & Viltvård "#$%&'%$()*&+*+,#-./#$0'$.#1*')12/&(-./%+*+,!"#$#%#&'(&

2 :; )*+,-#./0# *6#78#9.2:;+<.2,3=# 2;?8=#=8E;3#C3D85B==3#>6;# 5B==3Q# 9?;D=35G?8I L=.60:.=,23O+B=2C.6P#Q:.=,*M=;<3,P#,C2>*?36#>36#(K#237,34M3=#+<D(E P <?8#<3A=#>6;#:;?8=#HNN43A3#39#WRCE;83J;64?8WI#+L88#>6;# $*,+")-'.&/%0+)* $1-#?;JCH<?;#?88#J;?88#H8JH<#39#DH;=?;#EFG#H8J74<K

3 <?4# 7# EFG# <?4# 7# 39834?8# 5?<# $3456# ^;EA;355?8# E5>3883;# >6;H8E5# %##.&/%,(##0)& [

4 !"#$%&'(")'*+,,%'$-& +B;# D;39438# =7A# HNN# 69?;# 7# 6=8?;# A39# C3A# HNN# EFG# 7# d?;3# G3<?# C3A# =?88# =:# 5LFD?8# <B;# C3A# J;HD3;# G7883# ;:JEFD3;# EFG# # +B;53=8# ;?d?a5b==7a8# D3=83<?# J47FD# 69?;# 47443# # B<43# +H# AB44<?# <?8# 388# DE553# =DE88G:44# =DH44?# <?8# >6;=8:=# 97=3# =7A# 388# D;3943;# =7A# -6;H8E5# Y GHAAE;53;#A7443;#G6A8#A;B=O#E5#<?8#B;# N:#.C3# =E5# =388?# 7# N:# EFG# J7=8?;8# 4BNN3;# 93;# 39# =E;8# =E5# 97# NHJ47F?;3;# 7# >6;97;;3<I# -6;# 97==8# 93;# JEFD# G3<?# JL88# &?8# 93;# G?48# E>6;D43;47A8I# :8?;8:A?8O# ACE;<?# <?8=3553c# G3<?# J3;3# 83A78# 974EN3H=# G644# EFG# J6;C3<?# J?83I# +?;# 7# A;B=?8# >;35# 5?<# EFG# J6;C3# M5# C3A# 83# 57A# 69?;#

5 50467&4.$&8(.2&.)&+%)#9%&#9%:(*+&80;9&:6&92"((.)&<&=.)&>4.)&#$0,.>&#0=&(?,%$&=*+&:6& _Z# 5?8?;# >;35:8# EFG# 83# =86<# N:# =DH44?# C3A# >:# N?;>?D8# N:# \Z# =:A# C3A# 89:# 9783# 3D8?;=N?A43;# =E5# G3<?#4H;38#57AIII 12.)).&3)4.,##0) _

6 )SLT#UV"#SWWS R73/C*<7=.:3+,#J;=# JB6+,C.6263>2*,,* ;+0,A>B'0$CD*&#)A*(.'.E>)1*$#F$$(*>#+$#.'.E(.>GD>+$$>E(>+00+>,A-0'EH($>+$$>&(0$+>'>CD*> C(*I#+,H($">:.&(*>HA#$(.>J-%&(*>)A*(.'.E(.>&F*)A*>#G(K'(00$>'.>)%.I$'1.#.(&#+$$+> $'00>$CD>(C(.(,+.E",+-*$"(*).%$'/%&'01'2%3$%4(%*'#.506 RCE;83J;64?8# B;#?88# GB;47A8# 8744>B44?# 388# >:# HNN4?93# J;643;# >6;# >H448# H8?# 7# B;# 4B88>;35DE547A# EFG# N3==3;# 7*%8+"#$'9':-4(';<'-#$-(%*'#.515== 17# C3A3;# <E99748O# ;:<CH;# EFG# %88# <;?9# N:# EFG#?88# L<A*>AC*'E+>&(0$+E+*(>'>-+I$(.>EF00(*>#+,,+>*(E0(*>#1,>C+.0'E$M>$>(N>#+,0'.E>I0"O"PQR" #?KNE=8#59>m8?473IFE5I# \

7 =8SSTU;;3 ;+0,A>B'0$CD*&#)A*(.'.E#>XXQW(>D*##$F,,+M>$1*#&">Y]>#(G$>I0"XO"QQ 73V?87696VW X"## Y"## P"## Z"## # ["## \"## # # ]I# O"## S?=4H8Q # # # # # # ^"## 134#39Q # # XQI## XX"## XY"## # # # XP">.9;7A3#>;:AE; XZ"## # # # # :$H_*.'.E>+C>2C+*.J_ED*&(. 1$G,.(#.) b

8 B582S3;`5TSa58UTT54S5 ;+0,A> B'0$CD*&#)A*(.'.E> 0F,.+*> )A0-+.&(>J(*F$$(0#(>)A*>C(*I#+,H($#D*($> YQXXbQ]bQXbYQXYbQ\bPQ" :;?8# G3;# G3>8# 4(&+,A$(*W# S%GG0(+.$(*W> $38=# S?;A=8;65O# 3:W# '3;=# S4E5O# ^?8?;# 8(C'#1*(*W# /375E# *==34# EFG# 8(C'#1*#%GG0(+.$(*W# B+0J(*(&.'.EW# /7=J?;AO# M44?# EFG# ^?8?;# N;E8EDE44>6;<3# G3;# PZ!!KZhK![# EFG#?88# HNN=D38838# >6;?<;3A# $1-# G3;# 9?;D=35G?8=:;?8# 93;78# 5?<# G?5=7<3# $1-# G3;# N:# =E5# 39# V SH;469=K#EFG#(6<?;=4B88=#C3D89:;<=D;?8=3;#7# =358# =4H8#\[h#5?<4?553;I H8=*#<.+*<3= 39# <?# 39# =D7FDI# 9?;D=35G?8=:;?8# B;# AE<# DE553# 388# N:9?;D3=# 39# 388# >6;# $3456# (83<I# B;# 388# $3456# (83<# 9?;D=35G?8=:;?8# 5?<# E5# *# <B;5?<# 5?<#?88# HNNA:;# 8744# [_# o# 39# EFG# =E5# <7;?D83# G3;# 56C47AG?8?;# 388# 3FF?N8?;3# 9744DE;I# N:# 17# 3;J?83;# <B;>6;# 5?<# E47D3#:8AB;<?;# >6;# +B;# <?8# AB44?;# =:# C3A# # X 3 D 8 K g # : ; < = =? D 8 =#

9 9?;D=35G?8=J?;B88?4=?# =E5# ;?<E97=3=#7#X3D8g17489:;<I )*+,#J;=#*<<* -6;# 388# J;?<<3# EFG# >6;# 388# A?# D38?AE;7?;# 56C47AG?8# 388# DE553# H8# N:# C3D8# EFG# 7# =DEA# EFG# 53;D# 3;J?83;# 87<# 8744J3D3# N;EC?D8# WX3D8# >6;# 0443W# 5?<# 388# 56C47AA6;3# >6;# J?;?<3# 56C47AG?8?;# 7#1E5J# EFG# >6;=83# 3D87978?8# 39=?;# 97# JCH<3# 8744# <?8# WGCE;83J;64?8W# 7# N:# =?N8?5J?;I# &B;H869?;# =D?;# 7# =353;J?8?# 5?<# >64C?;# B;# 5LFD?8# J;3I# EFG# <?497=# 7# (3587<7A8# G3;# H8J74<3;?#iF7;D?44?<3;?j#;?D;L8?;38=I R+N,,3#78#R7C<<3736?36!## G3;# 9?;D=35K G3;# 5?<# 97==3# =5B;;?# EFG#?>8?;# -4?;3# 97DK G3;# ACE;8=# DE55?;# 8?E;?87=D3# EFG# 388# >6;JB88;3=# 8744# 9?;D=35G?8=:;I# =8B448=# 8744# 39# $X(# N:# =E5# >:88# 5LFD?8# AE<3# 978=E;<# EFG# B;# =874J74<3;?# G86?*#+B=23=##### G3;# ;6;8# =7A# E5# E47D3# 8LN?;# 39# =:=E5# 3NNE;8O# 9748=N:;# EFG#?>8?;=6DI# 17<3;?# G3;# $1-# %88# =8E;8# 83FD# 8744# 5?<K -%,#&/%,(##0) H,4FE,%)4. 0;'&F,"#;'%&#(%9$?$,G==.)A h

10 c32t>?d`>b94tb=87 B(*I#+,H($#J(*F$$(0#(>c+I$>e>B'0$CD*&b #(I$'1.(.>-+I$D*($>YQXXbYQXY"> 9?;D=35G?8=J?;B88?4=?;I HC<,I8=>2.4=>3#G*<4; =5:9748?8# B;# D43;8# >6;;3# :;?8O# E5# <?8# =DH44?# 93;3# JB88;?# 93<# =E5# >;35A:;# 39# $?;# E5# <?883# N:# =E5# <?==H8E5# A?88# A;:AB==O# 974D3# 6D38# D;3>87A8# 7# =5:9748# A39#?88# 4BA;?# N:#89:#N438=?;I#17#G3<?#EFD=:#AE<3#HNNdEA# 17# G3<?# GENN38=# N:# 388# =DH44?# G3# :8?;GB5838# =7A#?>8?;# 39# 5LaE538E=O# =:# J4?9# <?8# J47# &?8# =83J74# =835# 5?<# ;:<CH;# 7# $3456E5;:<?8I#)L9B;;# 9?;D3;# <?8# 93;3# =:# 388# d?;# >344?;# >6;# 97<# C3D8I#!Z PZ!!# <CH;# 7# 3443# EFG# D7<I# ^:# C3D8# =D68=#8;?#<CH;O#89:#JEFD3;#EFG#?88#D7<I#&?8# G3;# 97O# N:# AE88# EFG# =?88# =N:;# 39# N:# 3443# 9:;3# 1:;3# >E<?;N438=?;#>6;#=5:9748#G3;#<EFD#D43;38#=7A# &?8# 93;# <B;# =E5# +7D43=# =D68# AL483# =E5# E58343<?=# 7# >6;;3# Xg1I# ;8# B;# AB==I# 17# G3;# :;?8# 5?<# GCB4N3# 9:;3# 5?<# 388# =D;B553# JE;8# <?5# A;6<E;I# 17# 3;J?83;# N:# N:# 388# >:# 7# 9:;8# C3D8N;EA;35# EFG# N:# =7D8# E5#?88# 5?<# *# C3D8:;# G3;# 97# <;3# 8744# =7A# *#

11 N:A:;# EFG# CH47#G3;#97489:;<3;?#=DCH878#>L;3#;B9934N3;I# =E5# H;# 97<# 7#G6=83=I# =83;D8# >6;#?88# 6D38# 5?<# G3A?4I# 97<# G3;# <EFD# J47978# JB88;?I# >6;=83# <?8# B;# ;7547A8# 388# 39A?# =DE88# 39=8:I# 17# DE55?;# 388# 83# HNN# 97<# HC<,I8=>2.4=8>3#R,B=B7 :;?8# G3;# 97# G3>8#?88# 3;J?8=<3A3;# <B;#97#>6;=8#EFG#>;B5=8#JLAA8#D43;8#=43D8?;7?8# EFG# D6;8# H8# >E<?;# 7# >E;5# 39# =EFD?;J?8E;O# >L;3# 8;LFDC3D8?;# 5?<# GL>=3<# N:# 8;LFDC3D8# A348# N:# F7;D3# bz# D74EI# e869?;#<?8#=:#g3;#97#g3>8#8;?#=5:9748=c3d8?;# 5?<# 5LFD?8# <:47A8# ;?=H4838# =358# 89:# ;B9C3D8?;I#0443# C3D8?;# G3;# 7# 93;78# :;?8# EFG# <B;# G3;# >34478#?88# N3;# A;7=3;# EFG# :;?8# =:# G3;# <?8# 93;78# J;3# 8;LFD# N:# EFG#?88# =8E;8# ;B93;O# EFG# =93;8>:A?4# G3;# =DCH878=O# =:# 97# GENN3=# N:# AE<# N:# =5:9748# <?8# J',*#$.,&H$$0##0) HC<,I8=>2.4=8>3#H.4M >B44<3# D # 47AA?;# N:# =3553# =E5# :;I#17# ]FD# L88?;47A3;?# >L;3# N:# <B;# 3443# >B44<?=I# ^:# 7# ED8EJ?;# H<<3#!\K83AA3;?I# 93;# 5?<# N:# N:# <CH;# =E5# =DH44?# >B443=I# -6;H8E5#?88# A355348# 93;# <B;# d?;3# =87FD=D3<E;# =:# <?8# E5# >B448=O# =:# <B;>6;# <?8# J;3#388#97#4LFD3=#83#<?#<CH;#=E5#39#E47D3# &?883# J?;E;# N:# 388# 97# =DCH8?;# ;B88# <CH;# 7# 8744# =8E;4?D# 974D?8# B;#?88# 6D3;# EFG# =B;=D748# G?4K# EFG# G349=DE9?4# &?8# >B44<?=# :883# <CH;# G3;# 3983A78I# 17# 388# <?# ;6;# 344<?4?=# 7# 39# H8>6;8=# =DL<<=C3D8#N:#A;7=#N:#/3JL>B48?8O#>6;H8E5# PZ!!# <?8# 9?;D3;# =E5# E5# G3;# DE5578# EJ=?;9?;38=# >:# ;B93;# 69?;GH9H<83A?8# 97<# F0,$#&)"#$%&#*4%!!

12 EFG# 388# <?# DE55?;# <?8# J6;C3;# J47# >6;# 56;D8# 388# =?I# >6;# D;:DC3D8# G3;# 93;78# =8E;8# 17# :8?4N438=# 5?<# 5LFD?8# D;:DE;# E5# N:# <?8# =DL<<=E5;:<?8# N:# ^:# EFG# <?==H8E5# J3;3# 53a# 8;?# :8# *# =E5# D6;# <B;# =D344# =9:;3;?# 5?<# <?# =8E;3# 17# 3;J?83;# N:# 388# 46=3# N;EJ4?5?8# >6;# 388# EFG#>:#<?8#8744#388#A:#=57<7A8I G3;# 97# 7# :;# 87NN38# 3448# 97<# EFG# D6;8# H8# ^:# <?8# =B88?8# G3;# 97# G3;# =:88=# 5?<# =E5#=E553;J?8?#>;35#8744#3HAH=87#<:#<?8# G3;# 39# <?# >L;3# -6;# 69;7A8# 47AA?;# 97# J;3# >;355?# 3;J?8=<3A# =8E;# 39# V8fT`:67SS52T9?656 B(*I#+,H($#J(*F$$(0#(>)*D.> E*_$H%.&#(I$'1.(.>C(*I#+,H($#D*($> YQXX/YQXY" 17# 7# G3;# PZ!!# EFG#?88# >6;# 39# G3;<;?9O# 5?<# 574#>6;#388#93;3#5?<#N:#N;E9?8c 17# G3;# G3>8# 89:# A;L8C3D8<3A3;# 5?<# ^:#/?=:D;3#4LFD3<?=#97#J;3#5?<#89:#=8E;3# N:# 1E5JO# <B;# J:<?# EFG#;B93;# %88# G644=# 7# 5?<# 87E# 17<# =35847A3# N:# /?=:D;3# =8:;# )L=D# +B;# 9B4# EFG# =D3# J?<;793=# =E5# 17# =?;# G?4=8# 388# <?# 97#

13 c32t>e>b94tb=87 3BS2c:T696V>YQXX/XY!"#$%& "'()* +,-.-/ 01)2 +3""4 4#56$# : : : : ;#!<0=>5 %!00=>5 AA :: AB AA 7A : 77 7C :E 0=>%+0=< A 0=>%;4<=< A7 : A AG : H#I0>=<H 7 A 77 C A G 7B 7B #=<H%304 A8G : A8E +54%+%304 7E A 7E A H$+ 7? 7 7E H#I+4<% 7? :: 7: 7C 7A AE AC ;#=J;4 A 7A 7A A K4+4< 7C B A : 7 :A 78 #$;4 A E 77 7B 7G :G ;#$;4 :G 7G G?: EB +;454 G 7: 7C 7? :A :B ;4D4 : B G : E 78 5#35 7 : 7 :G K=+;"$+ 7 A 7: G 7: +3""4 7BE 7AA C7A C7A![

14 Djursjukhuset Malmö erbjuder kvalificerad veterinärmedicinsk vård och omsorg dygnet runt. Besöker du oss, eller någon av våra smådjurskliniker runt om i Skåne, kan du vara säker på att få tillgång till bästa möjliga sjuk- och friskvård. I anslutning till samtliga kliniker hittar du välsorterade butiker med utvalda kvalitetsprodukter från ledande leverantörer. Varmt välkommen! Kliniker i Höllviken, Skurup, Trelleborg och Ystad. Ingår i Stiftelsen Svensk Djursjukvård. djursjukhus.info!y

15 Vi har filialer runt om i Skåne KOSTRÅDGIVNING I ALLA VÅRA BUTIKER MALMÖ HAR JOURÖPPET DYGNET RUNT! !_

16 H3=+2*403,2M3=5,,3<23#X,MC<>6C6?223+,C.636# I3=+2*403,28=3,#&'((Y&'(& SD> 0FEE(*> C'> F..%> ($$> C(*I#+,H($#D*> $'00> H+.&0'.E+*.+"> S1,> C+.0'E$> H+*> 1,)+$$.'.E(.> 1KH> J*(&&(.> '> CD*$> %$J'0&.'.E#%$J%&> C+*'$> ',G1.(*+.&(> )A*>(.>'&((00>C'0$CD*&#)A*(.'.E" %88# =8E;8# 83FD# 8744# 3443# EFG# DH;=4?<3;?I :;?8# G3;# 97# =DE88# 8744# A;L83O# 89:# DH;=?;# ipz# <?483A3;?jI %>8?;=6D=DH;=#i!Z#<?483A3;?jI G3;# =83;838O# E5# 478?# J4LA=358O# 97# =?;# >;35#?5E8#?88# =86;;?# PZ!PI# 17# DE55?;# DH;=# >6;# *# 8744BAA# 8744# G3;# 97# %88# =8E;8# 83FD# 8744# EFG# &B;# DE55?;# 97# 388# 4BAA3# H8# K$8*(4)*)+##.9$*0).) B%$#&!.,+#$,E= H3=+2*403,2M3=5,,3<23#Z"-23+,C.636 I3=+2*403,28=3,#&'((Y&'(& g8b#(i$'1.(.>h+*>%.&(*>d*($>j(#$d$$>+c> #(N>G(*#1.(*">B'>G*1&%K(*+*>1KH>E(*>%$>,(&0(,#$'&.'.E(.>'>)_*+>.*/D*>1KH>&(.> J_$$(>.+,.>)*D.>;B<ba%00($'.(.>$'00> c+i$eb'0$cd*&>b>;(&0(,#$'&.'.e>)a*> ;+0,AB'0$CD*&#)A*(.'.E"> )4.,#&50'%)##0)

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

!"#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2//

!#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+02// "#$%&'%'()*&+,-./0(/10',)-'+0"2// Med fokus på positionering, feedback och uttryck Kandidatarbete i Teknisk design "#$%&'()%*"(+&$)'&)',-$(+&*%.%/0'&,'--.%*1+&2'-$(&0'*-"(& -$((3'&4)%*."2&"/,&#*$)'&5'--&

Läs mer

NÄRINGS- UPPGIFTER (SRU)

NÄRINGS- UPPGIFTER (SRU) SKV 269 utgåva 19 Teknisk beskrivning inkomståret 2011 för elektronisk re do vis ning ÄRIGS- UPPGIFTER (SRU) Anstånd Tjänst Kapital 2012-12-16 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av

Läs mer

N Stockholms u n iv e r site t F ö r e ta g se kon omiska in stitu tion e n H T 2 0 0 5 Kandidatuppsats Finansiering A k t i e u t d e l n i n g s a n o m a l i n o c h v i n s t m ö j l i g h e t e r

Läs mer

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997

Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997 Reviderad november 2004 Svensk version av NOMESCO Classification of Surgical Procedures Version 1.9 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Läs mer

FRÅN SLUTEN BUTIKSKEDJA TILL ÖPPET TORG EN STUDIE OM

FRÅN SLUTEN BUTIKSKEDJA TILL ÖPPET TORG EN STUDIE OM FRÅN SLUTEN BUTIKSKEDJA TILL ÖPPET TORG EN STUDIE OM OPEN INNOVATION TILLÄMPAD PÅ DESIGNTORGET NATALIA WCISLO Masteruppsats inom Business & Design, 2011 Högskolan för Design & Konsthantverk Examinator:

Läs mer

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag

193 Slutrapport: Katrineholmskuvösen /Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-13 1 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 22 juni 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR

Läs mer

x,-.0/!1324345-698$2:;.?a@.

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt!

HemsidaExpress. När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! HemsidaExpress När du vill ha en professionell hemsida snyggt, snabbt och enkelt! Skaffa din egen identitet på nätet Välkommen till HemsidaExpress! Med HemsidaExpress kan du skapa egna hemsidor utan att

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205

Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(56) Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Information till dig som har fött barn på SUS

Information till dig som har fött barn på SUS Information till dig som har fött barn på SUS FamiljeBB Du kommer till FamiljeBB om allt är bra med dig och ditt barn efter förlossningen. Man måste dock stanna på förlossningen i minst 3 timmar för observation.

Läs mer

Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. DB SCHENKERprivpak. leveranser till företag. leveranser till privatpersoner. November 2014

Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. DB SCHENKERprivpak. leveranser till företag. leveranser till privatpersoner. November 2014 Priser och villkor DB SCHENKERparcel leveranser till företag November 201 DB SCHENKERprivpak leveranser till privatpersoner Innehållsförteckning Sida LEVERANSER till företag (B2B) Parcel Inrikes Parcel

Läs mer

Vad är bra och dåligt med lån?

Vad är bra och dåligt med lån? En tidni ng om p engar + Hu spar r kan j a a pe nga g + Va r? d jag hände inte r beta om lar? + Va d är akti er? Vad är bra och dåligt med lån? Hur beta lar man sma rtas 3 t oc h ka n ja g sk affa ban

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

b) -- b) så att nämnaren blir lo

b) -- b) så att nämnaren blir lo / 0/ 6 0 0/ i Omvandla mellan bråkform och blandad form F.seinpel Skriv a) 3ibråkform b) -- 5 blandad form Lösning a) 7 3 3 +. =- - 9 5 3 3 b) = +---=6-- 7 77 7 3 hela = 3 9 niondelar = 7 niondetar 6hela=--

Läs mer

ASI-X INTERVJUFORMULÄR

ASI-X INTERVJUFORMULÄR ASI-X INTERVJUFORMULÄR INSTRUKTIONER. Lämna inga tomma svarsrutor. När så behövs, använd: X=Frågan obesvarad N=Frågan inte tillämpbar. Frågenummer som är i kursiv fetstil är kritiska frågor.. Utrymme finns

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster.

Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö. Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Bra att veta! Välkommen till Eskilstuna Energi och Miljö Nyttig information för dig som är nyfiken på våra tjänster. Vatten Vatten och avlopp - ett kretslopp Vatten är en av livets absolut viktigaste nödvändigheter.

Läs mer

Sportskytte. Jakt. rödpunktsikten

Sportskytte. Jakt. rödpunktsikten Jakt Sportskytte Aimpoint AB Jägershillgatan 15 SE- 213 75 Malmö, Sweden Tel +46 (0)40 671 50 20 Fax +46 (0)40 21 92 38 E-mail: info@aimpoint.se www.aimpoint.com rödpunktsikten 2013 Grafisk Design: STICKY

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

När ditt djurs liv närmar sig sitt slut

När ditt djurs liv närmar sig sitt slut När ditt djurs liv närmar sig sitt slut DJURSJUKHUSET MALMÖ När tiden är inne Att ta beslutet att avliva ett djur är alltid svårt. Varje djur och varje situation är unik och det är bara du som djurägare

Läs mer

IT bland individer. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (22) LE0108. Innehåll

IT bland individer. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (22) LE0108. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (22) IT bland individer 2014 LE0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer