Jakt & Viltvård !"#$#%#&'(&

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jakt & Viltvård !"#$#%#&'(&"

Transkript

1 Jakt & Viltvård "#$%&'%$()*&+*+,#-./#$0'$.#1*')12/&(-./%+*+,!"#$#%#&'(&

2 :; )*+,-#./0# *6#78#9.2:;+<.2,3=# 2;?8=#=8E;3#C3D85B==3#>6;# 5B==3Q# 9?;D=35G?8I L=.60:.=,23O+B=2C.6P#Q:.=,*M=;<3,P#,C2>*?36#>36#(K#237,34M3=#+<D(E P <?8#<3A=#>6;#:;?8=#HNN43A3#39#WRCE;83J;64?8WI#+L88#>6;# $*,+")-'.&/%0+)* $1-#?;JCH<?;#?88#J;?88#H8JH<#39#DH;=?;#EFG#H8J74<K

3 <?4# 7# EFG# <?4# 7# 39834?8# 5?<# $3456# ^;EA;355?8# E5>3883;# >6;H8E5# %##.&/%,(##0)& [

4 !"#$%&'(")'*+,,%'$-& +B;# D;39438# =7A# HNN# 69?;# 7# 6=8?;# A39# C3A# HNN# EFG# 7# d?;3# G3<?# C3A# =?88# =:# 5LFD?8# <B;# C3A# J;HD3;# G7883# ;:JEFD3;# EFG# # +B;53=8# ;?d?a5b==7a8# D3=83<?# J47FD# 69?;# 47443# # B<43# +H# AB44<?# <?8# 388# DE553# =DE88G:44# =DH44?# <?8# >6;=8:=# 97=3# =7A# 388# D;3943;# =7A# -6;H8E5# Y GHAAE;53;#A7443;#G6A8#A;B=O#E5#<?8#B;# N:#.C3# =E5# =388?# 7# N:# EFG# J7=8?;8# 4BNN3;# 93;# 39# =E;8# =E5# 97# NHJ47F?;3;# 7# >6;97;;3<I# -6;# 97==8# 93;# JEFD# G3<?# JL88# &?8# 93;# G?48# E>6;D43;47A8I# :8?;8:A?8O# ACE;<?# <?8=3553c# G3<?# J3;3# 83A78# 974EN3H=# G644# EFG# J6;C3<?# J?83I# +?;# 7# A;B=?8# >;35# 5?<# EFG# J6;C3# M5# C3A# 83# 57A# 69?;#

5 50467&4.$&8(.2&.)&+%)#9%&#9%:(*+&80;9&:6&92"((.)&<&=.)&>4.)&#$0,.>&#0=&(?,%$&=*+&:6& _Z# 5?8?;# >;35:8# EFG# 83# =86<# N:# =DH44?# C3A# >:# N?;>?D8# N:# \Z# =:A# C3A# 89:# 9783# 3D8?;=N?A43;# =E5# G3<?#4H;38#57AIII 12.)).&3)4.,##0) _

6 )SLT#UV"#SWWS R73/C*<7=.:3+,#J;=# JB6+,C.6263>2*,,* ;+0,A>B'0$CD*&#)A*(.'.E>)1*$#F$$(*>#+$#.'.E(.>GD>+$$>E(>+00+>,A-0'EH($>+$$>&(0$+>'>CD*> C(*I#+,H($">:.&(*>HA#$(.>J-%&(*>)A*(.'.E(.>&F*)A*>#G(K'(00$>'.>)%.I$'1.#.(&#+$$+> $'00>$CD>(C(.(,+.E",+-*$"(*).%$'/%&'01'2%3$%4(%*'#.506 RCE;83J;64?8# B;#?88# GB;47A8# 8744>B44?# 388# >:# HNN4?93# J;643;# >6;# >H448# H8?# 7# B;# 4B88>;35DE547A# EFG# N3==3;# 7*%8+"#$'9':-4(';<'-#$-(%*'#.515== 17# C3A3;# <E99748O# ;:<CH;# EFG# %88# <;?9# N:# EFG#?88# L<A*>AC*'E+>&(0$+E+*(>'>-+I$(.>EF00(*>#+,,+>*(E0(*>#1,>C+.0'E$M>$>(N>#+,0'.E>I0"O"PQR" #?KNE=8#59>m8?473IFE5I# \

7 =8SSTU;;3 ;+0,A>B'0$CD*&#)A*(.'.E#>XXQW(>D*##$F,,+M>$1*#&">Y]>#(G$>I0"XO"QQ 73V?87696VW X"## Y"## P"## Z"## # ["## \"## # # ]I# O"## S?=4H8Q # # # # # # ^"## 134#39Q # # XQI## XX"## XY"## # # # XP">.9;7A3#>;:AE; XZ"## # # # # :$H_*.'.E>+C>2C+*.J_ED*&(. 1$G,.(#.) b

8 B582S3;`5TSa58UTT54S5 ;+0,A> B'0$CD*&#)A*(.'.E> 0F,.+*> )A0-+.&(>J(*F$$(0#(>)A*>C(*I#+,H($#D*($> YQXXbQ]bQXbYQXYbQ\bPQ" :;?8# G3;# G3>8# 4(&+,A$(*W# S%GG0(+.$(*W> $38=# S?;A=8;65O# 3:W# '3;=# S4E5O# ^?8?;# 8(C'#1*(*W# /375E# *==34# EFG# 8(C'#1*#%GG0(+.$(*W# B+0J(*(&.'.EW# /7=J?;AO# M44?# EFG# ^?8?;# N;E8EDE44>6;<3# G3;# PZ!!KZhK![# EFG#?88# HNN=D38838# >6;?<;3A# $1-# G3;# 9?;D=35G?8=:;?8# 93;78# 5?<# G?5=7<3# $1-# G3;# N:# =E5# 39# V SH;469=K#EFG#(6<?;=4B88=#C3D89:;<=D;?8=3;#7# =358# =4H8#\[h#5?<4?553;I H8=*#<.+*<3= 39# <?# 39# =D7FDI# 9?;D=35G?8=:;?8# B;# AE<# DE553# 388# N:9?;D3=# 39# 388# >6;# $3456# (83<I# B;# 388# $3456# (83<# 9?;D=35G?8=:;?8# 5?<# E5# *# <B;5?<# 5?<#?88# HNNA:;# 8744# [_# o# 39# EFG# =E5# <7;?D83# G3;# 56C47AG?8?;# 388# 3FF?N8?;3# 9744DE;I# N:# 17# 3;J?83;# <B;>6;# 5?<# E47D3#:8AB;<?;# >6;# +B;# <?8# AB44?;# =:# C3A# # X 3 D 8 K g # : ; < = =? D 8 =#

9 9?;D=35G?8=J?;B88?4=?# =E5# ;?<E97=3=#7#X3D8g17489:;<I )*+,#J;=#*<<* -6;# 388# J;?<<3# EFG# >6;# 388# A?# D38?AE;7?;# 56C47AG?8# 388# DE553# H8# N:# C3D8# EFG# 7# =DEA# EFG# 53;D# 3;J?83;# 87<# 8744J3D3# N;EC?D8# WX3D8# >6;# 0443W# 5?<# 388# 56C47AA6;3# >6;# J?;?<3# 56C47AG?8?;# 7#1E5J# EFG# >6;=83# 3D87978?8# 39=?;# 97# JCH<3# 8744# <?8# WGCE;83J;64?8W# 7# N:# =?N8?5J?;I# &B;H869?;# =D?;# 7# =353;J?8?# 5?<# >64C?;# B;# 5LFD?8# J;3I# EFG# <?497=# 7# (3587<7A8# G3;# H8J74<3;?#iF7;D?44?<3;?j#;?D;L8?;38=I R+N,,3#78#R7C<<3736?36!## G3;# 9?;D=35K G3;# 5?<# 97==3# =5B;;?# EFG#?>8?;# -4?;3# 97DK G3;# ACE;8=# DE55?;# 8?E;?87=D3# EFG# 388# >6;JB88;3=# 8744# 9?;D=35G?8=:;I# =8B448=# 8744# 39# $X(# N:# =E5# >:88# 5LFD?8# AE<3# 978=E;<# EFG# B;# =874J74<3;?# G86?*#+B=23=##### G3;# ;6;8# =7A# E5# E47D3# 8LN?;# 39# =:=E5# 3NNE;8O# 9748=N:;# EFG#?>8?;=6DI# 17<3;?# G3;# $1-# %88# =8E;8# 83FD# 8744# 5?<K -%,#&/%,(##0) H,4FE,%)4. 0;'&F,"#;'%&#(%9$?$,G==.)A h

10 c32t>?d`>b94tb=87 B(*I#+,H($#J(*F$$(0#(>c+I$>e>B'0$CD*&b #(I$'1.(.>-+I$D*($>YQXXbYQXY"> 9?;D=35G?8=J?;B88?4=?;I HC<,I8=>2.4=>3#G*<4; =5:9748?8# B;# D43;8# >6;;3# :;?8O# E5# <?8# =DH44?# 93;3# JB88;?# 93<# =E5# >;35A:;# 39# $?;# E5# <?883# N:# =E5# <?==H8E5# A?88# A;:AB==O# 974D3# 6D38# D;3>87A8# 7# =5:9748# A39#?88# 4BA;?# N:#89:#N438=?;I#17#G3<?#EFD=:#AE<3#HNNdEA# 17# G3<?# GENN38=# N:# 388# =DH44?# G3# :8?;GB5838# =7A#?>8?;# 39# 5LaE538E=O# =:# J4?9# <?8# J47# &?8# =83J74# =835# 5?<# ;:<CH;# 7# $3456E5;:<?8I#)L9B;;# 9?;D3;# <?8# 93;3# =:# 388# d?;# >344?;# >6;# 97<# C3D8I#!Z PZ!!# <CH;# 7# 3443# EFG# D7<I# ^:# C3D8# =D68=#8;?#<CH;O#89:#JEFD3;#EFG#?88#D7<I#&?8# G3;# 97O# N:# AE88# EFG# =?88# =N:;# 39# N:# 3443# 9:;3# 1:;3# >E<?;N438=?;#>6;#=5:9748#G3;#<EFD#D43;38#=7A# &?8# 93;# <B;# =E5# +7D43=# =D68# AL483# =E5# E58343<?=# 7# >6;;3# Xg1I# ;8# B;# AB==I# 17# G3;# :;?8# 5?<# GCB4N3# 9:;3# 5?<# 388# =D;B553# JE;8# <?5# A;6<E;I# 17# 3;J?83;# N:# N:# 388# >:# 7# 9:;8# C3D8N;EA;35# EFG# N:# =7D8# E5#?88# 5?<# *# C3D8:;# G3;# 97# <;3# 8744# =7A# *#

11 N:A:;# EFG# CH47#G3;#97489:;<3;?#=DCH878#>L;3#;B9934N3;I# =E5# H;# 97<# 7#G6=83=I# =83;D8# >6;#?88# 6D38# 5?<# G3A?4I# 97<# G3;# <EFD# J47978# JB88;?I# >6;=83# <?8# B;# ;7547A8# 388# 39A?# =DE88# 39=8:I# 17# DE55?;# 388# 83# HNN# 97<# HC<,I8=>2.4=8>3#R,B=B7 :;?8# G3;# 97# G3>8#?88# 3;J?8=<3A3;# <B;#97#>6;=8#EFG#>;B5=8#JLAA8#D43;8#=43D8?;7?8# EFG# D6;8# H8# >E<?;# 7# >E;5# 39# =EFD?;J?8E;O# >L;3# 8;LFDC3D8?;# 5?<# GL>=3<# N:# 8;LFDC3D8# A348# N:# F7;D3# bz# D74EI# e869?;#<?8#=:#g3;#97#g3>8#8;?#=5:9748=c3d8?;# 5?<# 5LFD?8# <:47A8# ;?=H4838# =358# 89:# ;B9C3D8?;I#0443# C3D8?;# G3;# 7# 93;78# :;?8# EFG# <B;# G3;# >34478#?88# N3;# A;7=3;# EFG# :;?8# =:# G3;# <?8# 93;78# J;3# 8;LFD# N:# EFG#?88# =8E;8# ;B93;O# EFG# =93;8>:A?4# G3;# =DCH878=O# =:# 97# GENN3=# N:# AE<# N:# =5:9748# <?8# J',*#$.,&H$$0##0) HC<,I8=>2.4=8>3#H.4M >B44<3# D # 47AA?;# N:# =3553# =E5# :;I#17# ]FD# L88?;47A3;?# >L;3# N:# <B;# 3443# >B44<?=I# ^:# 7# ED8EJ?;# H<<3#!\K83AA3;?I# 93;# 5?<# N:# N:# <CH;# =E5# =DH44?# >B443=I# -6;H8E5#?88# A355348# 93;# <B;# d?;3# =87FD=D3<E;# =:# <?8# E5# >B448=O# =:# <B;>6;# <?8# J;3#388#97#4LFD3=#83#<?#<CH;#=E5#39#E47D3# &?883# J?;E;# N:# 388# 97# =DCH8?;# ;B88# <CH;# 7# 8744# =8E;4?D# 974D?8# B;#?88# 6D3;# EFG# =B;=D748# G?4K# EFG# G349=DE9?4# &?8# >B44<?=# :883# <CH;# G3;# 3983A78I# 17# 388# <?# ;6;# 344<?4?=# 7# 39# H8>6;8=# =DL<<=C3D8#N:#A;7=#N:#/3JL>B48?8O#>6;H8E5# PZ!!# <?8# 9?;D3;# =E5# E5# G3;# DE5578# EJ=?;9?;38=# >:# ;B93;# 69?;GH9H<83A?8# 97<# F0,$#&)"#$%&#*4%!!

12 EFG# 388# <?# DE55?;# <?8# J6;C3;# J47# >6;# 56;D8# 388# =?I# >6;# D;:DC3D8# G3;# 93;78# =8E;8# 17# :8?4N438=# 5?<# 5LFD?8# D;:DE;# E5# N:# <?8# =DL<<=E5;:<?8# N:# ^:# EFG# <?==H8E5# J3;3# 53a# 8;?# :8# *# =E5# D6;# <B;# =D344# =9:;3;?# 5?<# <?# =8E;3# 17# 3;J?83;# N:# 388# 46=3# N;EJ4?5?8# >6;# 388# EFG#>:#<?8#8744#388#A:#=57<7A8I G3;# 97# 7# :;# 87NN38# 3448# 97<# EFG# D6;8# H8# ^:# <?8# =B88?8# G3;# 97# G3;# =:88=# 5?<# =E5#=E553;J?8?#>;35#8744#3HAH=87#<:#<?8# G3;# 39# <?# >L;3# -6;# 69;7A8# 47AA?;# 97# J;3# >;355?# 3;J?8=<3A# =8E;# 39# V8fT`:67SS52T9?656 B(*I#+,H($#J(*F$$(0#(>)*D.> E*_$H%.&#(I$'1.(.>C(*I#+,H($#D*($> YQXX/YQXY" 17# 7# G3;# PZ!!# EFG#?88# >6;# 39# G3;<;?9O# 5?<# 574#>6;#388#93;3#5?<#N:#N;E9?8c 17# G3;# G3>8# 89:# A;L8C3D8<3A3;# 5?<# ^:#/?=:D;3#4LFD3<?=#97#J;3#5?<#89:#=8E;3# N:# 1E5JO# <B;# J:<?# EFG#;B93;# %88# G644=# 7# 5?<# 87E# 17<# =35847A3# N:# /?=:D;3# =8:;# )L=D# +B;# 9B4# EFG# =D3# J?<;793=# =E5# 17# =?;# G?4=8# 388# <?# 97#

13 c32t>e>b94tb=87 3BS2c:T696V>YQXX/XY!"#$%& "'()* +,-.-/ 01)2 +3""4 4#56$# : : : : ;#!<0=>5 %!00=>5 AA :: AB AA 7A : 77 7C :E 0=>%+0=< A 0=>%;4<=< A7 : A AG : H#I0>=<H 7 A 77 C A G 7B 7B #=<H%304 A8G : A8E +54%+%304 7E A 7E A H$+ 7? 7 7E H#I+4<% 7? :: 7: 7C 7A AE AC ;#=J;4 A 7A 7A A K4+4< 7C B A : 7 :A 78 #$;4 A E 77 7B 7G :G ;#$;4 :G 7G G?: EB +;454 G 7: 7C 7? :A :B ;4D4 : B G : E 78 5#35 7 : 7 :G K=+;"$+ 7 A 7: G 7: +3""4 7BE 7AA C7A C7A![

14 Djursjukhuset Malmö erbjuder kvalificerad veterinärmedicinsk vård och omsorg dygnet runt. Besöker du oss, eller någon av våra smådjurskliniker runt om i Skåne, kan du vara säker på att få tillgång till bästa möjliga sjuk- och friskvård. I anslutning till samtliga kliniker hittar du välsorterade butiker med utvalda kvalitetsprodukter från ledande leverantörer. Varmt välkommen! Kliniker i Höllviken, Skurup, Trelleborg och Ystad. Ingår i Stiftelsen Svensk Djursjukvård. djursjukhus.info!y

15 Vi har filialer runt om i Skåne KOSTRÅDGIVNING I ALLA VÅRA BUTIKER MALMÖ HAR JOURÖPPET DYGNET RUNT! !_

16 H3=+2*403,2M3=5,,3<23#X,MC<>6C6?223+,C.636# I3=+2*403,28=3,#&'((Y&'(& SD> 0FEE(*> C'> F..%> ($$> C(*I#+,H($#D*> $'00> H+.&0'.E+*.+"> S1,> C+.0'E$> H+*> 1,)+$$.'.E(.> 1KH> J*(&&(.> '> CD*$> %$J'0&.'.E#%$J%&> C+*'$> ',G1.(*+.&(> )A*>(.>'&((00>C'0$CD*&#)A*(.'.E" %88# =8E;8# 83FD# 8744# 3443# EFG# DH;=4?<3;?I :;?8# G3;# 97# =DE88# 8744# A;L83O# 89:# DH;=?;# ipz# <?483A3;?jI %>8?;=6D=DH;=#i!Z#<?483A3;?jI G3;# =83;838O# E5# 478?# J4LA=358O# 97# =?;# >;35#?5E8#?88# =86;;?# PZ!PI# 17# DE55?;# DH;=# >6;# *# 8744BAA# 8744# G3;# 97# %88# =8E;8# 83FD# 8744# EFG# &B;# DE55?;# 97# 388# 4BAA3# H8# K$8*(4)*)+##.9$*0).) B%$#&!.,+#$,E= H3=+2*403,2M3=5,,3<23#Z"-23+,C.636 I3=+2*403,28=3,#&'((Y&'(& g8b#(i$'1.(.>h+*>%.&(*>d*($>j(#$d$$>+c> #(N>G(*#1.(*">B'>G*1&%K(*+*>1KH>E(*>%$>,(&0(,#$'&.'.E(.>'>)_*+>.*/D*>1KH>&(.> J_$$(>.+,.>)*D.>;B<ba%00($'.(.>$'00> c+i$eb'0$cd*&>b>;(&0(,#$'&.'.e>)a*> ;+0,AB'0$CD*&#)A*(.'.E"> )4.,#&50'%)##0)

17 c32t73v38>yqxybyqxp ;+0,A# # 13D8C3D8O#D9B44Q#)E;=<Q#\#=?N8O#![#=?N8O#PZ#=?N8O#Pb#=?N8O#Y#ED8O#!V#ED8O#P_#ED8I # B1,J# /:JEFDQ#)E;=<#!\#3HA#5E;A#E#D9B44O#>;?<#!b#3HA#D9B44O#46;<#!V#3HA#D9B44O## # # # # # 5?<#8;LFDC3D8jI # # # # # S$%*%G# /:JEFDQ#)E;=<#!\#3HAO#D9B44I# # # B1,J# S$%*%G# S;=B94Tc32T" ;+0,A# # # # # # # # # B1,J# S$%*%G# # S+,0'.E> '.)A*> -+I$(*.+> =D?;# 7# $3456# N:# 7# (8H;HN# N:# /?=:D;3K # EFG# 7# 1E5J# 97<# 17<# D9B44=93D8C3D8# N:# D # 89:# 87553;# >6;?# 97<# 8755?# >6;?# 17<# G349# 87553# >6;?# =5:9748C3D8# EFG# 8;LFDC3D8# D4# VI[ZI# h# EFG# 8E;=<#[Z# 3HA=87O# D4I!VI[ZKP!I#0D8H?44# EFD=:# N:# $1-Q=# G?5=7<3Q#!!!",C)".%I

18 8(E0(*>)A*>&(0$+E+.&(>C'&>-+I$ -+I$D*($>YQXYbYQXP 3.,F0+.>1,>-+I$&(0$+E+.&( 39# 53a# 93;3# 8744# X>T*_KI-+I$>LI0ACC'0$R X>S,DC'0$#-+I$ X>3.&-+I$ X>7%C-+I$>LH(0b>(00(*>H+0C&+ER X>B+I$-+I$>LI0ACC'0$R (35847A3# AB44?;# 69?;# =35847A3# =358# 93;3# 8744# =3587<7A8# ;?=N?D879?# D38?AE;7# E39=?88# E5;:<?I# 8744# 3CE')$(*>C'&>-+I$&(0$+E+.&( 09A7>8# >6;# 97<# 8744# >6;# >B448# =5:9748# c+i$*(e0(*

19 \"#044#C3D8#=D344#=D?#CBA3;5B==7A8#EFG#5?<#G6A#C3D8?87DI# 5?<#_ZZ# D;I# M5# <CH;?8# G7883=# H883A?=# D68839A7>8# ie5# <CH;?8# O"#-B448# 9748# 8744>344?;# 388# N3==3# EFG# >B448# 9748I# >6;# 9748# =E5# 7# H8;L55?I#*# 39# N438=# EFG#?>8?;# 39# 7#?>8?;=6DI E5# [ZZZ# D;I# =D344# >6;H8E5# =8;3>>39A7>8# J?8343# >B4439A7>8# 8;E>k39A7>8O# G?43# <CH;?8# 8744>344?;# i7# <?# >344# <?8# 8744>344?;# &?883# AB44?;# <:# <CH;?8# N:8;B>>3=# >6;=8# 97<#?88# 8744>B44?I# X3D8<?483A3;?# =E5# E3D8=35G?8I [9W\]ST["\RL#)SLTXZZTSLT =E5#AB44?;#97<#9:;3#C3D8?;I

20 S;=B94TW> T;:DK#EFG#978>:A?4#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Z#D;nN3== /E9<BAA<CH;#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Z#D;nN3== P_Z#D;nN3== Z#D;nN3== 13D8nNr;=FGC3D8#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!_Z#D;nN3== &;?9Kn8;LFDC3D8O#(8H;HN##IIIIIIIII [_Z#D;n<3A &;?9Kn8;LFDC3D8#1E5J#IIIIIIIIIIII [_Z#D;n<3A ^;7=?8#>6;#D #B;#[_#D;#N?;#DA#N3==3<# D;ENN=97D8I R3;?#EFG#A:=#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII P_#D;n=8 <U443BV9<T>g58>><U44T>54458> g=s2c:t5t>7c:8w 2*1.C'0$W );E>k39A7>8#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII =N?8=#Z#D; Y#K#b#83AA3;QIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_ZZ#D;n83AA T349#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_ZZ#D; 71CC'0$W );E>k39A7>8O#=N?8=#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII#[ZZ#D; );E>k39A7>8O#G349=DE9?4#IIIIIIIIIIIII#P#ZZZ#D; );E>k39A7>8O#G?4=DE9?4#IIIIIIIIIIIIIII#Y#ZZZ#D; T349#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII P_Z#D; 8D&-%*W );E>k39A7>8O#=N?8=#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII#P_Z#D; );E>k39A7>8O#>L;3#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII#_ZZ#D; );E>k39A7>8O#=?a3#IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII#!#_ZZ#D; T7<IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII PZZ#D; PZ

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Vindkraftverk september 2009

Vindkraftverk september 2009 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 29 Internetadress: http://www.vindstat.nu MWh 25 2 15 1 5 8483 62959 66741 68487 7452 5834 3691 377 72848 84381 1187 153775 15745 94316 1738 95144 Vindproducerad

Läs mer

Vindkraftverk juni 2012

Vindkraftverk juni 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk juni 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Vindkraftverk september 2012

Vindkraftverk september 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk september 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vindkraftverk oktober 2012

Vindkraftverk oktober 2012 Driftuppföljning av Vindkraftverk oktober 212 Internetadress:http://www.vindstat.nu MWh 7 6 5 4 3 2 1 Vindproducerad el från registrerade verk 163337 17638 14532 1499 13726 126437 12967 13771 2741 186527

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

A1 32 Salsansvar:EKONOMI

A1 32 Salsansvar:EKONOMI A1 32 Salsansvar:EKONOMI (70) Moderna språk 4 CA Moderna språk 1 KB Filosofi 1 HÖ AP 9.20 9.50 (60) (40) (70) 10.10 (95) 10.30 (75) ER AR 10.40 Företagsekonomi EK15A3 AR Psykologi 1 EK14A2 PM Internationell

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige? En empirisk studie av småföretagskonkurser under 1990-talet Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2003 SOU 2003:17 SOU och Ds kan köpas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

Trollsländor i Skåne 2009-2014

Trollsländor i Skåne 2009-2014 Nyhetsblad april 24 för projektet: Trollsländor i Skåne 2009-24 När detta skrivs har det redan setts vinterflicksländor (bilden ovan) på flera håll under några veckors tid, och även hittats nya lokaler

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC.

c) Låt ABC vara rätvinklig vid C och låt D vara fotpunkten för höjden från C. Då uppfyller den villkoren i uppgiften, men inte nödvändigtvis AC = BC. Lösningar till några övningar i geometri Kapitel 2 1. Formuleringen av övningen är tyvärr inte helt lyckad (jag ska ändra den till nästa upplaga, som borde ha kommit för länge sedan). Man måste tolka frågan

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

45!46" 71%&$*(%#88#9&)+"21:)%&)9";#("()/#9&2#+#/*$%#/" !"#$"%&'()#"*+",-"./)0%%1$%"/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$" !"#$%&'#()%*%+

45!46 71%&$*(%#88#9&)+21:)%&)9;#(()/#9&2#+#/*$%#/ !#$%&'()#*+,-./)0%%1$%/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$ !#$%&'#()%*%+ #$%&'#()%*%+ 4546 71%&$*(%#88#9&)+21:)%&)9;#(()/#9&2#+#/*$%#/ #$%&'()#*+,-./)0%%1$%/#%#/+(#2%()%&/)3'&)1$ +,-&#'+.%/$#&+0+12%(%'%+3$%/4%)-(5+ #$%&'#()%*%+67897791:9;99

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Inkomna anbud Anbudslämnare Organisationsnr

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Grundtabell 3. Skatteregioner

Grundtabell 3. Skatteregioner Grundtabell 3 Skatteregioner J14355 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS FÖRETAG Sida 1 Fr1. Är du som svarar på enkäten anställd i eller ägare till företaget? Anställd 13 14 6 7 16 18cd 17 11 8 12 11 Både och -

Läs mer

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Höstermin 2014 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Höstermin 2014 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Höstermin 2014 EK121 STGNELIUSSKOLN (85) (85) (85) Ind.val Ind. val Matema Matema Engelsk Entrepr DJ WE F R 6 C5 2 1 Entrepr J 2 Filosofi C6 9.35 9.35 9.35 (75) (75) (75) (85) (95) 9.50

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM A P R I L. TAVPROG 2013.xls Sida Tävlingsledare. 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM A P R I L. TAVPROG 2013.xls Sida Tävlingsledare. 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö TAVPROG 2013.xls Sida 1 PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM 2 0 13 2013-01-23 v14 v15 v16 v17 v18 1 Må 2 Ti 3 On 4 To 5 Fr 6 Lö 7 Sö 8 Må 9 Ti 10 On 11 To 12 Fr 13 Lö 14 Sö Städdag 15 Må

Läs mer

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM Tävlingsledare 1 Sö

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM Tävlingsledare 1 Sö TAVPROG 2012.xls Sida 1 PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM 2 0 12 2012-02-07 v14 v15 v16 v17 v18 A P R I L 1 Sö 2 Må 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr 7 Lö 8 Sö 9 Må 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lö 15

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Kongruens och likformighet

Kongruens och likformighet Kongruens och likformighet Torbjörn Tambour 23 mars 2015 I kompendiet har jag tagit kongruens- och likformighetsfallen mer eller mindre som axiom, vilket jag nu tycker är olyckligt, och de här sidorna

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014

Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 2014 Allmän och oorganisk kemi Provmoment: Tentamen Ladokkod: 4K4A Tentamen ges för: Kemiingenjör tillämpad bioteknik, startår 4 Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum:

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

För 14 kallelse och 7 kungörelse á 20 öre för hvarje enligt 14 2 mom

För 14 kallelse och 7 kungörelse á 20 öre för hvarje enligt 14 2 mom Arvodesräkning För verkstäld laga skifte på alla egorna till Jernäs skifteslag i Nordmalings socken och Westerbottens län, upprättad enligt nedan nämnda i Kungl. Maj: ts förnyade nådiga landtmäteritaxa

Läs mer

Systematiskt vetenskapligt tänkande

Systematiskt vetenskapligt tänkande ')!"#$%&#'() Systematiskt vetenskapligt tänkande rev ere *+),-../0)%1)23)/&)456/7,8%9)8/,:-&);+&,8)%885).%5/0+%8>04../5?)2=0)%1)>5%05%) &@%)5%&,/>A1)-7B)%0C/5>>A1D) ) ) ) E-%,+.)F+88C/0G)

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

*((+) +),, )40$!$ ((,:),:, %= 05$$((:), %3#$"# (, %605$$ (()> * 05$$ ((+)2, ;=9 ((,,, ;9 ((,),+ %' "!) #5 (,

*((+) +),, )40$!$ ((,:),:, %= 05$$((:), %3#$# (, %605$$ (()> * 05$$ ((+)2, ;=9 ((,,, ;9 ((,),+ %' !) #5 (, 1(42)! "#$!# % & ' (() ) * ((+) +),, $* - %/ %)'&0 1 $ 1 ((,2) ## *3 456 446 756 89 0!$$ )40$!$ ((,:),:, );5< %= 05$$((:), %3#$"# (, %605$$ (()> * 05$$ ((+)2, ;=9 ((,,, ;9 ((,),+ %' "!) #5 (,?" *((+) +),,

Läs mer

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter.

Allmänna anvisningar: Fullständiga uträkningar och svar krävs för full poäng på samtliga beräkningsuppgifter. Grundläggande laboratorieteknik med mätvärdesanalys Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A4TG TGKEB6h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 6--4 Tid: 9:-3: Hjälpmedel: Valfri räknare

Läs mer

Vektorer. 1. Vektorer - definition och räkneoperationer F H

Vektorer. 1. Vektorer - definition och räkneoperationer F H Vektorer Detta material bygger på valda och delvis omarbetade delar av kompendiet Vektoralgebra av Hasse Carlsson. Dessutom har ett helt nyskrivet avsnitt om strömtriangeln lagts in. Inledning Du är säkert

Läs mer

KANOTKLUBBEN WÅGEN R.F.

KANOTKLUBBEN WÅGEN R.F. KANOTKLUBBEN WÅGEN R.F. Kanotklubben Wågen grundades 1947, men beslutet hade fattats redan i december året före. Fram till början av 1960-t nådde Wågen stora framgångar på tävlingsbanorna. Föreningens

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Steg 1. 3 Brädet / Fältens namn: A f3 a8 c6 g8 e7 c3 g4 d5 c2 c5 h5 b2. g5 b4 c6 f4 e6 b7 c3 h5 e2 f7 b6 d1. e3 d6 b7 d4 f5 c2 f6 b1 d5 d8 g4 e6

Steg 1. 3 Brädet / Fältens namn: A f3 a8 c6 g8 e7 c3 g4 d5 c2 c5 h5 b2. g5 b4 c6 f4 e6 b7 c3 h5 e2 f7 b6 d1. e3 d6 b7 d4 f5 c2 f6 b1 d5 d8 g4 e6 Steg 1 3 Brädet / Fältens namn: A f3 a8 c6 g8 e7 c3 g4 d5 c2 c5 h5 b2 e3 d6 b7 d4 f5 c2 f6 b1 d5 d8 g4 e6 g5 b4 c6 f4 e6 b7 c3 h5 e2 f7 b6 d1 4 Spelets regler/ Pjäsernas förflyttning: A 1) Tb4: b1, b2,

Läs mer

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

PA2-93 : Lördag 20/9. 1003 1 Lör 16:25 LH1 Eslövs HF - IK Lågan -

PA2-93 : Lördag 20/9. 1003 1 Lör 16:25 LH1 Eslövs HF - IK Lågan - PA2-93 : Lördag 20/9 Spelform:2 X 25 min IK Lågan Matchnr Grupp Tid Hall Match Resultat Hästö IF Gul 1001 1 Lör 11:25 LH1 IK Lågan - Hästö IF Gul - Eslövs HF 1002 1 Lör 13:45 LH2 Hästö IF Gul - Eslövs

Läs mer

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror)

Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Umeå Kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Förnyad konkurrensutsättning Namn Fordon (köp och långtidshyror) Diarie 12024 Ansvarig upphandlare Jan Lundberg Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska

Hjälpmedel: Valfri räknare. Periodiskt system är bifogat. Enkelt lexikon från modersmål till svenska Allmän och oorganisk kemi I Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: Tentamen 4K4A Kemiingenjör tillämpad bioteknik 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 6--4 Tid: 4:-8: Hjälpmedel: Valfri räknare.

Läs mer

PM 1 (7) ANSÖKAN OM INTÄKTSRAM FÖR FORTUM DISTRIBUTION AB (FORTUM) AVSEENDE RER586 FÖR PERIODEN

PM 1 (7) ANSÖKAN OM INTÄKTSRAM FÖR FORTUM DISTRIBUTION AB (FORTUM) AVSEENDE RER586 FÖR PERIODEN PM 1 (7) ANSÖKAN OM INTÄKTSRAM FÖR FORTUM DISTRIBUTION AB (FORTUM) AVSEENDE RER586 FÖR PERIODEN 2012-2015. 1 ALLMÄNT RER586 avser Fortums regionnät utanför Stockholmsområdet, främst beläget i Dalarna och

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Från konsument till medproducent

Från konsument till medproducent Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Från konsument till medproducent Förekomsten och utvecklingen av Community Supported Agriculture i Sverige From consumer to co-producer

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film i serien Area 41 Kemins grunder: 7. Jonföreningar Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken och periodiska

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35016336-34E4A1 Kod: 35016337-CB5E7D Kod: 35016338-61BBD0 Kod: 35016339-A9309B Kod: 35016340-9D55D1 Kod: 35016341-1FD063 Kod: 35016342-DCD300 Kod: 35016343-64175D Kod: 35016344-E44EB0 Kod: 35016345-6C03A1

Läs mer

"#$%&$'(!()*$(+&!,*-.'#(-+/0+&!!"##$%%&'"##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-"9#&.)8&"*',&"*()88"'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,.

#$%&$'(!()*$(+&!,*-.'#(-+/0+&!!##$%%&'##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-9#&.)8&*',&*()88'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,. Innehållsförteckning "#$&$'(()*$(+&,*-.'#(-+/0+& "##$&'"##&()*+,-,*.'-/0(,'&1233& & 45**,67##,-&89',-"9#&.)8&"*',&"*()88"'&:7& ()*+,-,*.'-/0(,'&.$*:,.&;'

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake!

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 1 EN DRAKE Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 2 FEL, FEL, FEL Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö Moa VÄLKOMMEN! Hej, säger Moa. Hej, säger My.

Läs mer

Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen

Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Analysavdelningen 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2012-05-22 2012/6 Färre studenter från Asien efter avgiftsreformen Från och med hösten 2011 ska

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer