Audiologiskt forskningscentrum (AudF)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Audiologiskt forskningscentrum (AudF)"

Transkript

1 Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Verksamhetsberättelse 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 MÅL... 3 ANSTÄLLDA... 5 FÖLJANDE AKTÖRER HAR AUDF HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN MED UNDER VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER ABSTRACTS OCH FÖREDRAG POPULÄRVETENSKAPLIGA MUNTLIGA PRESENTATIONER AV FORSKNINGSRESULTAT BOKKAPITEL POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER FORSKNINGSPROJEKT INOM AUDF FORSKNINGSANSLAG DOKTORSEXAMINA OCH AVHANDLINGAR HANDLEDNING TILL DOKTORANDER SÄRSKILDA HÄNDELSER AUDF FORSKARMILJÖER I SAMARBETE ÖREBRO/LINKÖPINGS UNIVERSITET KURSANSVAR OCH UNDERVISNING UPPDRAG I BETYGSNÄMND, OPPONENTSKAP SAMT SAKKUNNIGUPPDRAG DELTAGIT I KURSER OCH KONFERENSER ÖVRIGA UPPDRAG

3 INLEDNING Audiologiskt forskningscentrum (AudF) får härmed presentera verksamhetsberättelse för AudF:s mål är, liksom övriga forskningsenheter inom landstinget är att bedriva patientnära klinisk forskning, i vårt fall inom hörsel- och balans. Vår forskning har under 2013 bedrivits i nära samarbete med Audiologiska kliniken vilken till del utgör såväl personalbas genom våra forskningsaudionomer som patientbas för rekrytering av forskningspersoner. Detta samarbete är ett fundament för att forskning inom AudF skall kunna vara framgångsrik. Samarbete sker också med andra inom landstinget belägna verksamheter, Örebro universitet, Linköpings Universitet, Institutet för Handikappvetenskap (IHV) samt flera samarbetspartners såväl nationellt som internationellt. AudF har f n en mycket stor verksamhet med många forskare (ca 25) och var under 2013 Sveriges största audiologiska forskningscentrum. AudF existerar så länge vi kan generera externa medel i konkurrens och med dessa bidra till ökad vetenskaplig och klinisk kunskap rörande hörsel och balanssjukdomar. År 2013 har varit lyckosamt! Claes Möller Professor/Överläkare Verksamhetschef 2

4 MÅL AudF bedriver patientnära klinisk forskning till gagn för hälso- och sjukvården inom Örebro läns landsting. Denna forskning har också som mål att sprida våra resultat nationellt och internationellt. Våra mål är att bedriva forskning i enlighet med landstingets forskningsstrategi, att fortsätta hörselforskning inriktad på prevention (t ex ungdomars ljudmiljö, arbetsmiljö och hörselskada), folkhälsa (te x psykosciala konsekvenser av hörselnedsättning och dövblindhet), bassjukvård (t ex kvalitetsregisterstudier) som högspecialiserad vård (t ex kognition och hörselnedsättning/dövhet). AudF finns som gemensam bas för universitetssjukhuset, landstinget, Örebro Universitet och Institutet för Handikappvetenskap (IHV). Vår forskningsverksamhet har under 2013 spridits till befolkningen genom ett flertal populärvetenskapliga artiklar, reportage och föredrag. Detta kommer att fortsätta under 2014 och framåt. AudF kommer under de närmaste åren liksom tidigare att basera sin forskningsverksamhet på externa bidrag. De bidrag som erhålls från forskningsnämnden/usö är förhållandevis små och täcker två administrativa tjänster liksom lokaler och drift. De forskarstuderande som nu finns på AudF kommer att fortsätta sin verksamhet och nya kommer att rekryteras. AudF kommer under de kommande åren att anordna såväl mindre lokala konferenser som nationella och internationella konferenser. AudF handleder och kommer att fortsätta handleda olika typer av ST-projekt och magisteruppsatser De kvantitativa mål vi satte upp inför 2013 (20 olika forskningsprojekt och 20 vetenskapliga publikationer) har med råge överträffats. Våra vetenskapliga publikationer uppgår för år 2013 till 33. Våra övriga mål var och är: - AudF kommer att samverka med övriga enheter inom Universitetssjukhuset, övriga enheter inom landstinget, universitet, Institutet för Handikappvetenskap samt andra nationella och internationella institutioner. - Vår forskning kommer att bedrivas med god forskningsetik. - Vi har landstingets övergripande mål och visioner som rättesnöre för vår verksamhet. Våra specifika mål är: - att bedriva god forskning som resulterar i goda och väl citerade forskningspublikationer, - att bedriva nationellt ledande och internationellt välkänd tvärvetenskaplig audiologisk forskning, - att aktivt bidra till och synliggöra USÖ som ett framgångsrikt Universitetssjukhus, - att söka och erhålla stora externa anslag, - att vara en fysisk och virtuell plattform för audiologisk forskning och utgöra en av broarna mellan universitetet och landstinget. 3

5 Långsiktiga Mål För att nå ovanstående mål även under de kommande åren krävs kontinuerlig och hög extern finansiering. För närvarande finansieras all forskning med externa medel som på årsbasis sammanlagt uppgår till ca 3-4 Mkr. Vår förhoppning är att de skall ytterligare öka under de närmaste åren. Dock anser vi att vårt grundanslag är mycket lågt i förhållande till vår produktion och i jämförelse med andra forskningscentra inom ÖLL vad avser redovisad forskningsproduktion i förhållande till erhållna anslag. 4

6 ANSTÄLLDA Seniora forskare som bedriver forskning vid AudF Doktorander Claes Möller Berth Danermark Björn Lyxell Dag Stranneby Erik Borg Stephen Widén Per-Inge Carlsson Kerstin Möller Parivash Ranjbar Anil Gupta Susanne Köbler Agneta Anderzén-Carlsson Örjan Dahlström Sarah Granberg Sara Båsjö Åsa Skagerstrand Cecilia Henricson Håkan Hua Moa Wahlqvist Hans-Erik Frölander Berit Rönnåsen Mattias Ehn Helena Stålnacke Ylva Dahlin/Redfors (disputerade 2013) Traci Flynn (disputerade 2013) Övrig personal Camilla Johansson, fo-sjuksköterska Tobias Åslund, fo-ingenjör Jonas Birkelöf, fo-ingenjör Ann-Marie Helgstedt, chefssekreterare Jennie Dahlström, fo-audionom Hanna Hagsten, fo-audionom Kristina Ingvall, fo-audionom Anu Reilin, fo-audionom Frida Inghamn, informationsassistent Jonas Carlsson, IT-assistent 5

7 FÖLJANDE AKTÖRER HAR AUDF HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN MED UNDER 2013 Audiologiska Kliniken Örebro ÖNH-kliniken USÖ Anestesikliniken USÖ Onkologiska Kliniken USÖ Röntgenkliniken USÖ Ögonkliniken USÖ Barn och Ungdomsmedicinska kliniken USÖ Lungmedicinska kliniken USÖ Örebro Universitet Institutet för Handikappvetenskap (IHV) Linköpings Universitet Högskolan i Jönköping Göteborgs Universitet Lunds Universitet Uppsala Universitet Karolinska Institutet Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor Köpenhamns Universitet Boys Town National Research Hospital for communicative disorders in Children USA University of Iowa USA Jackson Laboratories USA University of Padua Italy Oslo Universitet, Norge Rikshospitalet Olso, Norge Tromsö Universitet, Norge National Institute for disability, Mombay, India 6

8 VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER 2013 Publicerade samt accepterade, N = 33. Arvidsson J, Widén S.E, Tideman M. Lost in transition. A register study concerning the transition from upper secondary school to work among people with intellectual disabilities. Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities (submitted) Bergemalm P-O. Interrupted speech and MRI findings after traumatic head injury: A longterm follow-up. Hearing Balance and Communication 2013; 22: Carlsson PI, Karltorp E, Carlsson-Hansén E, Ahlman H, Möller C, Vondöbeln U. GJB2 (Connexin 26) gene mutations among hearing-impaired persons in a Swedish cohort. Acta Otolaryngol. 2012; 132: Dahlin Redfors Y, Hellgren J, Möller C. Hearing-aid use and benefit: A long-term follow-up in patients undergoing surgery for otosclerosis. Int J Audiol 2013; 52: Danermark B, Granberg S, Kramer SE, Selb M, Möller C. The creation of a Comprehensive and a Brief Core Set for Hearing Loss using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Am J Audiol 2013: 22: Danermark B, Englund U, Germundsson P, Ratinaud P. French and Swedish Teacher s Social Representation of Social Workers. The European Journal of Social Work (online pub) Flynn T, Lohmander A, Möller C, Magnusson L. A Longitudinal Study of Hearing and Middle Ear Status in Adolescents with Cleft Lip and Palate. The Laryngoscope E-pub 2012 dec Frölander H-E, Möller C, Marshall JD, Sundqvist A, Rönnåsen B, Falkensson L, Lyxell B. Theory-of-Mind in adolescents and young adults with Alström Syndrome. Int J of Pediatric Otorhinolaryngology (in press). Granberg S, Dahlström J, Möller C, Kähäri K, Danermark B. The ICF Core Sets for Hearing Loss - researcher perspective. Part I: Systematic review of outcome measures identified in audiological research. Int J Audiol 2013 dec early online Granberg S, Möller K, Skagerstrand Å, Möller C, Danermark B. The ICF Core Sets for hearing loss: researcher perspective, Part II: Linking outcome measures to the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Int J Audiol 2013:Dec. (early online) Gustafsson J, Peralta J, Danermark B. The employer s perspective: employment of people with disabilities in wage subsidized employments. Scand J of Disability Research (early online pub) 7

9 Gustafsson J, Peralta J, Danermark B. The employer s perspective on supported employment for people with disabilities: successful approaches of supported employment organizations. J of Vocational rehabilitation 2013; 38: Henricson C, Lidestam B, Möller C, Lyxell B. Reading skill in five children with Usher Syndrome type 1 and Cochlear Implants. Int J of Pediatric Otorhinolaryngology (accepted) Hua H, Karlsson J, Widén S, Möller C, Lyxell B.Quality of life, effort and disturbance perceived in noise: a comparison between employees with aided hearing impairment and normal hearing. Int J Audiol 2013:52(9): Hua H, Emilsson M, Ellis R, Widen S.E, Möller C, Lyxell B. Cognitive skills and the effect of noise on perceived effort in employees with aided hearing impairment and normal hearing. Noise & Health, accepted. Hua H, Emilsson M, Kähäri K, Widén S.E, Möller C, Lyxell B. The impact of different background noise: Effects on cognitive performance and perceived disturbance in employees with aided hearing impairment and normal hearing. J Am Acad Audiol, accepted. Kollen L, Frändin K, Möller M, Fagevik Olsén M, Möller C. Benign paroxysmal positional vertigo is a common cause of dizziness and unsteadiness in a large population of 75-year-olds. Aging Clin Exp Res 2012; 24 (4): Landälv D, Malmström L, Widén S.E. Adolescents reported hearing symptoms and attitudes to loud music. Noise & Health 2013; 15: Linton A-C, Germundsson P, Heiman M, Danermark B. Teachers social representation of students with Asperger diagnosis. European Journal of Special Needs. Dx.doi.org/ / Löfkvist U, Almkvist O, Lyxell B, Tallberg IM. (in press) Lexical and Semantic ability in Groups of Children with Cochlear Implants, Language Impairment and Autism Spectrum Disorder. Int J Ped. Oto Rhin Laryngology. Molander P, Nordqvist P, Öberg M, Lunner T, Lyxell B, Andersson, G. (in press). Internetbased hearing screening using speech-in-noise: Validation and comparisons of self-reported hearing problems, quality of life, and phonological representation. BMJ Open (in press). Nakeva von Mentzer C, Lyxell B, Sahlén B, Wass M, Lindgren M, Ors M, Kallioinen P & Uhlén I (in press). Computer-based phonological intervention- effects on phonological processing. Int J Ped. Oto Rhin Laryngology, early online Jan Ranjbar P, Stenström I. Monitor, a vibrotactile aid for environmental perception; a field evaluation by four people with severe hearing and vision impairment. The Scientific World Journal Rosenhall U, Möller C, Hederstierna C. Hearing of 75-year old persons over three decades: has hearing changed? Int J Audiol 2013:52(11):

10 Rönnberg J, Lunner T, Zekveld A, Sörqvist P, Danielsson H, Lyxell B, Dahlström Ö, Signoret C, Stenfelt S, Pichora-Fuller K, & Rudner M (2013). The Ease of Language Understanding (ELU) model: theoretical, empirical, and clinical advances. Front. Syst. Neurosci. 13 July 2013 doi: /fnsys Sadeghi AM, Cohn ES, Kimberling WJ, Halvarsson G, Möller C. Expressivity of hearing loss in cases with Usher syndrome type IIA. Int J Audiol 2013:52(12): Samuelsson C, Lyxell B. (2013). Clarification requests in interaction involving children with cochlear implants. Logopedics, phoniatrics, vocology 04/2013; DOI: / Sundqvist A, Lyxell B, Heimann M. Understanding minds: Early cochlear implantationand the development of theory of mind in children with profound hearing impairment. Int J Ped. Oto Rhino Laryngology, (in press). Thorslund B, Peters B, Lidestam B, Lyxell B. Cognitive workload and driving behavior in elderly persons with hearing loss. Transportation Research part F, (in press). Thorslund B, Peters B, Herbert N, Holmqvist K, Lidestam B, Lyxell B (in press). Hearing loss and a supportive tactile signal in a navigation system: Effects on driving behavior and eye movements. Journal of Eye Movement Research. (invited paper). Thorslund B, Peters B, Herbert N, Holmqvist K, Lidestam B, Black A, Lyxell B. Hearing loss and a supportive tactile signal in a navigation system: Effects on driving behavior and eye movements. Transportation Research part F (in press). Wahlqvist M, Möller C, Möller K, Danermark B. Physical and Psychological Health in Persons with Deafblindness That Is Due to Usher Syndrome Type II. Journal of Visual Impairment & Blindness 2013:107(3): Widén S.E. A suggested model for decision-masking regarding hearing preventive behaviour. A system theoretical approach. Int J of Audiology 2013; 52:

11 ABSTRACTS OCH FÖREDRAG 2013 N = 44. Båsjö, S. Möller, C. Widén, S, Jutengren, G, Kähäri, K. Listening habits and hearing functions in 9 years old children, Head International conference Stockholm okt 20, 2014 Danermark B. Disability in an interdisciplinary perspective. Seminar at London University. January 22, Danermark B. Biopsychosocial approach to disability. University of Luzern. February 14, Danermark B. Crosscultural aspects of hearing aids uptake. Bristol Medical University. February 22, Danermark B. Att återerövra samtalet. Om hörselskada och kommunikation. Fredicia, Danmark. Mars 13, Danermark B. Samverkan kring personer i behov av särskilt stöd. Hedemora kommun. April 8, Danermark B. Samverkan i ett ledningsperspektiv. Samordningsförbundet Gotland. April 22, Danermark B. ICF Core Sets for Hearing Loss. ICRA, Denmark. May 28, Danermark B. Structure and agency the case of disabilities. Nordic Network for Critical Realism. Göteborg. June 11, Danermark B. Modes of inference in explanatory social science. Yale University, New York. August 15, Danermark B. Interorganizational & interprofessional cooperation in the health sector. Oslo University, November 19, Danermark B. Interdiciplinary research. Högskolan I Oslo och Akkershus. December 5, Danermark B. Ellis R, Molander P, Lunner T, Lyxell B, Andersson G. Predicting Speech-in-Noise Recognition from Performance on the Trail Making Test: Results from a Large-Scale Internet Study Aging and Speech Communication conference, Bloomington, Indiana, USA. Frölander Hans-Erik Workshop The Theory-of-Mind perspective: How the Physical manifestations of ALMS may shape Relationships and Interactions with others. Alström International Family Conference, Research Clinic and Scientific Symposium, Plymouth, Massachussetts, USA, 9-13 maj Frölander H-E, Lyxell B, Möller C. Mental representation in Alström syndrome International conference on Alström syndrome Plymouth USA, May 6-9, 2013 Frölander Hans-Erik Theory-of-Mind och Alström syndrome. Nordisk träff för professionella som arbetar med döva, Örebro universitet, 6 december

12 Hua H. Quality of life, effort and disturbance perceived in noise: A comparison between employees with aided hearing impairment and normal hearing. Second International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication, Linköping juni Köbler S, Ingvall K, Witte E, Möller C. Cognitive aspects in testing for (Central) Auditory Processing disorder. 11 th EFAS Congress 2013, Budapest, Hungary. Lyxell B. Cognitive development in deaf children with cochlear implants. Alstrom International Conference. Plymouth, Mass., USA. Maj Lyxell B. Cognitive development and intervention in deaf children with cochlear implants. The Hearing Hub, Macquarie University, Sydney, Australia. November, Lyxell B. Cognitive intervention for deaf children. University of Leuven, Belgium. September, Löfkvist U, Lyxell B, Tallberg IM. Predictions of Grammatical Sentence Understanding in Children with CI(s), 2nd International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication, Linköping, June, Löfkvist U, Almkvist O, Lyxell B, Tallberg IM. Predictions of Grammatical Sentence Understanding in Children with CI(s), 11th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Istanbul, Turkey, May, Möller C. Alström syndrome an overview Int conference on Alström syndrome Plymouth USA, May 6-9, 2013 Möller C. Different deafblind syndromes and cognitive function: Geno-phenotype correlations and/or sensory deprivation II Int. conference on cognitive hearing science Linköping, June 16-19, 2013 Möller C. Usher syndrome National Norwegian conference Eikholt Norge aug 21-23, 2013 Möller C. Usher syndrome genetic and clinical diagnoses Norwegian conference on deafblindness Tromsö aug 24, 2013 Möller C. Är jag vid minna sinnens fulla bruk: Om ögat och örat. Specialpedagogiska skolmyndigheten Almåsa sep 20, 2013 Möller C Nationell genetisk screening för hörselnedsättning Next generation sequencing.svensk medicinsk Audiologisk förenings årsmöte Lund okt 21, 2013 Möller C. Early diagnostics and intervention in Usher syndrome Nordic conference on Usher syndrome Eikholt, Drammen nov 19-20, 2013 Möller C. Funksjonell og medisinsk diagnostisering av hørsel og balanse samt symptom i ulike aldre Nordisk dövblindkonferens Eikholt Norge, nov 20-21,

13 Möller C. Hvor står forskningen i dag? Nytt innen forskning - hørsel, syn og genetikk. Livstilsfaktorer, Genterapi Høreapparater, CI. Nordisk dövblindkonferens Eikholt Norge, nov 20-21, 2013 Möller K. Resurser för den mänskliga, sociala och ekonomiska utvecklingen på Toleransveckan i oktober 2013, Örebro. Stenbäck V, Hällgren M, Lyxell B, Larsby B Informational masking in spoken communication- Developing the Swedish "Hayling" sentences. 11th EFAS Congress, Budapest, June Abstract. Otorhinolaryngologia Hungarica, 59:2, 101 Tsamadou D, Craaford S, Andreasson S, Marshall J, Möller C. A rare Alström syndrome case with remarkably well preserved visual function. European Ophtalmiatric association int conference Amsterdam, June 2013 Tsamadou D, Crafoord S, Andréasson S, Marshall J, Möller C. A rare Alstrom Syndrome case with remarkably well preserved visual function. EPOS, Leiden, Oct 2013 Thorslund B, Peters B, Lyxell B, Lidestam B. Seminarium University of Queensland, Brisbane, Australien, The effect of Hearing Loss on Traffic Safety and Mobility. Thorslund B, Peters B, Lyxell B, Lidestam B. Presentation Cognitive Hearing Science Conference The effect of hearing loss on driving performance and experience of navigation system. Wahlqvist M. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), , Information, Kommunikation, Mobilitet och Hälsa, utmaningar vid progressiv syn- och hörselnedsättning. Linköping. Wahlqvist M. Dövblindteamet i Stockholm, , Forskning om Dövblindhet, tillsammans med Mattias Ehn. Wahlqvist M. Almåsa, Stockholm Föreläsning vid kurs om svårigheter vid kommunikation, konsekvenser för familjerelationerna. Sociologiskt perspektiv på familjen Wahlqvist M. Svenska Teckentolkarnas förening (STTF), Göteborg, Föreläsning på STTFs årsmötesdagar, Forskning om dövblindhet. Wahlqvist M. Brukarkonferens på Eikholt, Norge, Hälsa hos personer med Usher syndrom. Wass M, Lyxell B, Sahlén B, Asker-Árnason L, Ibertsson T, Mäki-Torkko, Hällgren M, Larsby B. Children with Cochlear Implants: Cognition and Reading Ability. Round table discussion at the Australian Hearing Hub Inaugural Conference, Language Literacy and Cognition in children with hearing impairment,

14 POPULÄRVETENSKAPLIGA MUNTLIGA PRESENTA- TIONER AV FORSKNINGSRESULTAT Möller C. Kriterier för olika diagnoser inom dövblindhet, Nationellt Landstingsmöte jan 20, Norrköping Möller C. Nationellt kvalitetsarbete inom Hörselvård, Nationellt Verksamhetschefsmöte ÖNH, feb 2, Stockholm Möller C. Varför har jag hörselnedsättning? Allmän föreläsning Wilandersalen USÖ april 3, Örebro Möller C. Audiologiska aspekter på implanterbara hörapparater, Anders Tjellström International symposium april 19, Göteborg Möller C. Otokirurgi- audiologi paneldebatt, Regionalt ÖNH-möte maj 3, Uppsala Möller C. Nordisk hörselrehabilitering, Nordiskt Audiologiskt sällskap årsmöte sep 5-7 Reykavik Island Möller C. Är jag vid mina sinnens fulla bruk, dec 5 Concordia Örebro BOKKAPITEL N = 7. B Andréasson S, Ehinger B, Möller C. Vad är RP och Ushers syndrome? Att leva med RP Lyxell B, Wass M, Sahlén B, Ibertsson T, Asker-Arnason L, Uhlén I, Henricson C, von Mentzer C, Mäki-Torkko E, Möller C. Hearing and Cognitive Development in Deaf and Hearing-impaired Children: Effects of Intervention. In G. Celesia (ed). Handbook of Clinical Neurophysiology, vol 10, 2013 Möller C, Andréasson S. Tillägg om dövblindhet. Ushers syndrome vanligaste orsaken till dövblindhet. I Mitt liv en berg- och dalbana. Att leva med RP eller Ushers syndrom. Svenska RP-föreningen, 2013: Danermark B, Germundsson P. Att studera samverkan i ett interaktionistiskt perspektiv. I R. Axelsson och Axelsson. Lund: Studentlitteratur. Danermark B. Samverkan: skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. En kunskapssammanställning, sid I Samverkan för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer. Socialstyrelsen. 13

15 Henricson C, Lyxell B et al. Hearing and cognitive development in deaf and hearingimpaired children: effects of intervention. In Disorders of Peripheral and Central Auditory Processing. Handbook of Clinical Neurophysiology vol. 10. Kimberling W, Möller C. Genetic hearing loss associated with eye disorders. In Hereditary Hearing Loss and its Syndromes. Ed. Oxford Monographs on Medical Genetics, Oxford University Press, 2013: POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER N = 5. Borg E, Borg B. HUSK går vidare. Utvärdering och vidareutveckling av ett pedagogiskt material. Audionytt 2013; 1-2: Danermark B. ICF Core Sets för hörselnedsättning. Audionytt 2013; 1-2. Nakeva von Mentzer C, Lyxell B, Sahlén B, Wass M, Lindgren M, Ors M, Kallioinen P, Uhlén I (2013) Interventionsstudie med fokus att förbättra fonologiska färdigheter. Barnplantabladet, 3, Nakeva von Mentzer C, Lyxell B, Sahlén B, Wass M, Lindgren M, Ors M, Kallioinen P, Engström E, Uhlén I. (2012). Datorbaserad fonologisk intervention för barn med cochleaimplantat (CI) och/eller hörapparat (HA) effekter på fonologiska färdigheter. Logopednytt, 3, Ranjbar P. Rapport från en audiologikongress i Teheran, Iran. Audionytt 2013; 4:

16 FORSKNINGSPROJEKT INOM AUDF 2013 Buller och talförståelse hos yrkesaktiva hörselskadade: Hjärnavbildning och kognitiv träning Auditiva signalbearbetningsbesvär funktionsnedsättning i den centrala signalbearbetningen eller kognitiva hörselbesvär? Livskvalitet, psykosociala konsekvenser och audiologisk rehabilitering vid grav hörselnedsättning hos vuxna Synkroniserade rörelseljuds interaktion med vokal kommunikation Höra tal i brus och grus Arbetsminne och mentaliseringsförmåga hos barn, ungdomar och vuxna med dövblindsyndrom Hörselskadades accepterande av hörselnedsättning och attityder till hörselrehabilitering via Internet. Kognition och hörselskada studie rörande hörselnedsättningar med olika etiologier och arbetsminne Ungdomars ljudvärld en studie kring Mp3-användning inkluderande akustiska och elektrofysiologiska testmetoder Hur ser förekomsten av hörselskada samt användningen av bärbara musikspelare ut bland 9-åringar? Vuxna personer med förvärvad dövblindhet (Usher syndrom) kommunikation, kognition och folkhälsa Barn med medfödd dövblindhet och CI språk, kommunikation och kognition Barn och ungdomar med Usher syndrom och CI kommunikation, kognition och språk Personer med hörselnedsättning och hörapparat ljudvärld, obehagliga ljud m m Framtagande av nytt auditivt och kognitivt testbatteri inkluderande nya tester ICF (International classification of function and disability) framtagande av s k CORE-sets för hörsel Otoskleros genetik, hälsa och hörsel i ett långtidsperspektiv Dövblindhet och taktilitet Hörselskadade i arbetslivet: Kognitiva förmågor, typ av yrkesrelaterad ljudmiljö och typ av arbetsuppgifter som förklaring till upplevda problem Barns och lärares upplevelse av att använda sig av flermikrofonsystem i undervisningen Centrala hörselproblem hos barn Menière, Läkemedelsstudie rörande Latonoprost 15

17 FORSKNINGSANSLAG 2013 Tilldelade forskningsanslag som har erhållits eller löper under 2013 Carlsson PI, Möller C. Forskning nationellt kvalitetsregister personer med grav hörselnedsättning, kr Regionala forskningsrådet Danermark B, Möller C. Nätverksanslag för planering forskningsprojekt ICF-core sets Indien-Sverige, kr Forte (FAS) Danermark B. 5 externa anslag för projekt till ett sammanlagt värde av kr Lyxell B, Möller C et al. Deafblindness: Cognitive development and development of reading skills in children with Usher s syndrome kr Forte (FAS) Projektets hemvist Linköpings Universitet, men forskningen kommer att bedrivas vid AudF, Örebro. Lyxell B, Marie Curie ITN iniative. 4.2 milj Euro totalt och till HEAD/IHV. Möller C, Köbler S. Framtagande av testbatteri för barn med central hörselstörningar kr Nyckelfonden Möller C. Vetenskaplig utvärdering av Nationellt Expertteam för diagnostisering av dövblindhet, kr Stiftelsen Mo Gård 2013 Möller K, Möller C. Metaanalys litteraturstudie dövblindhet kr Stiftelsen Mo Gård 2013 Möller C. Nationellt expertteam för diagnostisering av personer med dövblindhet, kr 2013 Möller C. Hörselforskningsfonden ( ). Flermikrofonsystem i skolundervisningen kr. Möller C. Cognitive hearing science HEAD Linnéstöd ( kr). Disponeras av LIU Danermark B ICF (WHO) ( ) Framtagande av Core set för Hörselsjukdomar. Oticonstiftelsen kr. Lyxell B Kognition och hörselnedsättning FAS- + AFA-projekt ( ) kr. Huvudman Björn Lyxell, Linköpings Univ. Detta har inneburit antagande av 2 nya finansierade doktorander 2008 inom IHV, arbetet förlagt till Örebro 50%. 16

18 Lyxell B Barn med Cochlea implantat och språkutveckling. FAS-nätverk , kr. Möller C Kognitiv träning hos hörselskadade utvärderad med taltester och fmri ( ). FAS kr. Carlsson P-I, Möller C Kvalitetsutvärdering vid grav hörselnedsättning. Hörselforskningsfonden ( ) kr. Ranjbar P kr från STAF kr från Arnbrinks stiftelse. Förutom dessa anslag har Claes Möller ekonomiskt ansvar som verksamhetschef för Audiologiskt forskningscentrum för externa anslag om ca kr. Ansökningar Möller C Dual sensory loss in elderly: Identification, prevention, intervention and rehabilitation. Center of excellence FAS kr ej beviljad Möller C Kombinerad svår hörsel-/synnedsättning hos äldre: Identifikation, intervention och rehabilitering. Kampradstiftelsen, Linnéuniversitetet Sökt summa: kr beslut juni 2014 Möller C Alström syndrome Health, demographic change and wellbeing EU Horizon 2020 Work programme Möller C Kombinerad svår hörsel-/synnedsättning hos äldre: Identifikation, intervention och rehabilitering. Forte VR- Vård kr våren 2014 DOKTORSEXAMINA OCH AVHANDLINGAR Otosclerosis, clinical long-term perspectives. Ylva Dahlin Redfors, Göteborgs universitet, mars Handledare Claes Möller. Hearing and middle ear status in children and young adults with cleft palate. Traci Flynn, Göteborgs universitet, mars

19 HANDLEDNING TILL DOKTORANDER Anderzén Karlsson A Bihandledare för Berit Rönnåsen Handikappvetenskap. LIC-avhandling Lärande och hörselnedsättning i Alström syndrom Danermark B Handleder f n 8 doktorander vid Örebro universitet. Har handlett en doktorand vid Högskolan i Jönköping som har disputerat under Forskarutbildningsansvarig vid IHV (ca 50 verksamma doktorander). Huvudhandledare för doktorand vid Universitetet i Trondheim. Lyxell B Handleder sammanlagt 10 doktorander Följande doktorander på AudF: Huvudhandledare för Håkan Hua Handikappvetenskap Link Univ Cecilia Henricson Handikappvetenskap Link Univ Bihandledare för Hans-Erik Frölander Handikappvetenskap VR + särskilda satsningar Planerad disp 2015 Mattias Ehn Handikappvetenskap Externa anslag-särskilda satsningar Handledning av magisteruppsatser på logoped- och psykologiprogrammen. Möller C Huvudhandledare för Berit Rönnåsen Handikappvetenskap VR + särskilda satsningar Planerad Lic 2014 Hans-Erik Frölander Handikappvetenskap VR + särskilda satsningar Planerad disp

20 Matthias von Beckerath Medicinsk vetenskap (kirurgi) Forskningskommittén + externa anslag planerad disp Fredrik Landström Medicinsk vetenskap (kirurgi) Forskningskommittén + externa anslag planerad disp Stefan Kristiansson Medicinsk vetenskap (kirurgi) Forskningskommittén + externa anslag Ylva Dahlin Redfors Otorhinolaryngologi Göteborgs Univ (disputerade mars 2013) Mattias Ehn Handikappvetenskap Externa anslag-särskilda satsningar Sara Båsjö Handikappvetenskap Externa anslag- särskilda satsningar Bihandledare för Moa Wahlqvist Handikappvetenskap Sara Granberg Handikappvetenskap Traci Flynn Audiologi Göteborgs Universitet (disputerade mars 2013) Cecilia Henricson Handikappvetenskap Link Univ Håkan Hua Handikappvetenskap Link Univ Widén S Bihandledare för Sara Båsjö Handikappvetenskap Håkan Hua Handikappvetenskap Link Univ Jessica Arvidsson Handledningsuppdrag, övrigt Claes Möller Leder tillsammans med Berth Danermark seniornätverk inom Handikappvetenskap Örebro 19

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014 1 STIFTELSEN STOCKHOLMS LÄNS ÄLDRECENTRUM Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014 Genom regeringsbeslut (2009-03-26/III:3) beviljades Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum för

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012 Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård Årsrapport 2012 Kvalitetsregistret för öronkirurgi: myringoplastik och ossikuloplastik Kvalitetsregistret för operation av nässkiljeväggen Hörselbarnsregistret

Läs mer

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014.

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014. Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2014 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya startas.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767 904800 Fax: 031 711 1804 fouu.goteborg.pv@vgregion.se,

Läs mer

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015 Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum beviljades år 2014 genom regeringsbeslut (regeringsbeslut 2014-01-30) ett stimulansbidrag på 5

Läs mer

funktionshinder pågår

funktionshinder pågår forskning om NR 3/2008 funktionshinder pågår Åter i arbete Ny metod bedömer arbetsförmåga, sid 6 Bättre koll på nacksmärtan, sid 2 Nya termer för gamla begrepp, sid 4 Kognitiv hörselvetenskap nytt vetenskapsområde,

Läs mer

De ska va gôtt å leva

De ska va gôtt å leva De ska va gôtt å leva Vårdforskningens dag 16 oktober 2014 Innehåll Program 4 Utställare 5 Anhörigcentrum, Örebro kommun Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Frivillig och hälsofrämjande enheten, Örebro

Läs mer

Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom

Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för personer med Alström syndrom One thing I have is that I find it very very extremely incredibly hard to back down when you know I'm

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Institutionen för vårdvetenskap Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Innehåll FORSKARE OCH DOKTORANDER... 1 Forskare... 1 Doktorander *... 1 INTRODUKTION... 2 VÅRDVETENSKAPLIG FORSKNING... 2

Läs mer

Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009

Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009 Malmö stad Verksamhetsberättelse Migrationens Utmaningar, 2007-2009 Inledning Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård har nu pågått i tre år och under denna tid har fjorton forskningsprojekt

Läs mer

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen

Årsredovisning 2010. Företagsekonomiska institutionen Årsredovisning Företagsekonomiska institutionen Innehållsförteckning 1. Utbildning på grund- och avancerad nivå 2 1.1 Våra utbildningar 1.2 Betydelsefulla händelser under 1.3 Sökandetryck 1.4 Helårsstudenter

Läs mer

TIDNINGEN. Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012. HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012

TIDNINGEN. Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012. HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012 Audionom TIDNINGEN Medlemstidning för Svenska Audionomföreningen Nr2, 2012 HEAD forskarskola TeMa hörsel 2012 Gör ensidiga hörselutmaningar till mångsidig hörselglädje Det minsta trådlösa CROS-systemet

Läs mer

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40

framsteg klar och BBMRI..se har också kunnat göra utsedd till en av Ett annat exempel på (Biobank Sammanfattningsvis Sida 3 av 40 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2014 Sida 2 av 40 Sammanfattning Under 2014 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET

PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET PROGRAM VÅREN 2014 DOKTORSPROMOTION OCH PROFESSORSINSTALLATION LINKÖPINGS UNIVERSITET Program doktorspromotion och professorsinstallation 9 maj 2014 Konsert & Kongress, Linköping linköpings universitet

Läs mer

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna? Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Läs mer

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar.

Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Föräldrastöd i mångkulturella möten: förhandlingar mellan stat, professionella och föräldrar. Sammanfattning. Det övergripande syftet i föreliggande projektansökan är att granska hur föräldrastödjande

Läs mer

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi.

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi. Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Förslag till nationellt program

Läs mer

SVEPET. Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 28, Nr 2010-3. Höstnummer

SVEPET. Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 28, Nr 2010-3. Höstnummer SVEPET Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 28, Nr 2010-3 Höstnummer SIMSAM i Umeå Society of Epidemiological Research 2010, Seattle Aktuell biostatistik inom medicinsk forskning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007. Anställda och forskarstuderande. Professor/Ämnesföreträdare. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR INDUSTRIELL PRODUKTIONSMILJÖ 2007 Anställda och forskarstuderande Professor/Ämnesföreträdare Professor Professor Adjungerad professor Adjungerad professor Docent Docent Universitetslektor

Läs mer

Medlemstidning för. Nummer 8 december 2010. Nationell Konferens i Logopedi Rapport från Jönköping

Medlemstidning för. Nummer 8 december 2010. Nationell Konferens i Logopedi Rapport från Jönköping Medlemstidning för Nummer 8 december 2010 Nationell Konferens i Logopedi Rapport från Jönköping Program till Logopedstämman 2011 Innehåll 8 10 3 LEDARE 4 NYTT FRÅN STYRELSEN VINN BILJETT TILL ASHA! Delta

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27

Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2013 Sida 2 av 27 Sammanfattning Under 2013 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

Komorbiditet vid Ushers syndrom typ II En enkätstudie Co-morbidity and Ushers syndrome type II a questionnaire study

Komorbiditet vid Ushers syndrom typ II En enkätstudie Co-morbidity and Ushers syndrome type II a questionnaire study Hälsouniversitetet Linköpings Universitet Fördjupningsarbete, 15 p Vårterminen 2008 Reviderad version Komorbiditet vid Ushers syndrom typ II En enkätstudie Co-morbidity and Ushers syndrome type II a questionnaire

Läs mer