Audiologiskt forskningscentrum (AudF)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Audiologiskt forskningscentrum (AudF)"

Transkript

1 Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Verksamhetsberättelse 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 MÅL... 3 ANSTÄLLDA... 5 FÖLJANDE AKTÖRER HAR AUDF HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN MED UNDER VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER ABSTRACTS OCH FÖREDRAG POPULÄRVETENSKAPLIGA MUNTLIGA PRESENTATIONER AV FORSKNINGSRESULTAT BOKKAPITEL POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER FORSKNINGSPROJEKT INOM AUDF FORSKNINGSANSLAG DOKTORSEXAMINA OCH AVHANDLINGAR HANDLEDNING TILL DOKTORANDER SÄRSKILDA HÄNDELSER AUDF FORSKARMILJÖER I SAMARBETE ÖREBRO/LINKÖPINGS UNIVERSITET KURSANSVAR OCH UNDERVISNING UPPDRAG I BETYGSNÄMND, OPPONENTSKAP SAMT SAKKUNNIGUPPDRAG DELTAGIT I KURSER OCH KONFERENSER ÖVRIGA UPPDRAG

3 INLEDNING Audiologiskt forskningscentrum (AudF) får härmed presentera verksamhetsberättelse för AudF:s mål är, liksom övriga forskningsenheter inom landstinget är att bedriva patientnära klinisk forskning, i vårt fall inom hörsel- och balans. Vår forskning har under 2013 bedrivits i nära samarbete med Audiologiska kliniken vilken till del utgör såväl personalbas genom våra forskningsaudionomer som patientbas för rekrytering av forskningspersoner. Detta samarbete är ett fundament för att forskning inom AudF skall kunna vara framgångsrik. Samarbete sker också med andra inom landstinget belägna verksamheter, Örebro universitet, Linköpings Universitet, Institutet för Handikappvetenskap (IHV) samt flera samarbetspartners såväl nationellt som internationellt. AudF har f n en mycket stor verksamhet med många forskare (ca 25) och var under 2013 Sveriges största audiologiska forskningscentrum. AudF existerar så länge vi kan generera externa medel i konkurrens och med dessa bidra till ökad vetenskaplig och klinisk kunskap rörande hörsel och balanssjukdomar. År 2013 har varit lyckosamt! Claes Möller Professor/Överläkare Verksamhetschef 2

4 MÅL AudF bedriver patientnära klinisk forskning till gagn för hälso- och sjukvården inom Örebro läns landsting. Denna forskning har också som mål att sprida våra resultat nationellt och internationellt. Våra mål är att bedriva forskning i enlighet med landstingets forskningsstrategi, att fortsätta hörselforskning inriktad på prevention (t ex ungdomars ljudmiljö, arbetsmiljö och hörselskada), folkhälsa (te x psykosciala konsekvenser av hörselnedsättning och dövblindhet), bassjukvård (t ex kvalitetsregisterstudier) som högspecialiserad vård (t ex kognition och hörselnedsättning/dövhet). AudF finns som gemensam bas för universitetssjukhuset, landstinget, Örebro Universitet och Institutet för Handikappvetenskap (IHV). Vår forskningsverksamhet har under 2013 spridits till befolkningen genom ett flertal populärvetenskapliga artiklar, reportage och föredrag. Detta kommer att fortsätta under 2014 och framåt. AudF kommer under de närmaste åren liksom tidigare att basera sin forskningsverksamhet på externa bidrag. De bidrag som erhålls från forskningsnämnden/usö är förhållandevis små och täcker två administrativa tjänster liksom lokaler och drift. De forskarstuderande som nu finns på AudF kommer att fortsätta sin verksamhet och nya kommer att rekryteras. AudF kommer under de kommande åren att anordna såväl mindre lokala konferenser som nationella och internationella konferenser. AudF handleder och kommer att fortsätta handleda olika typer av ST-projekt och magisteruppsatser De kvantitativa mål vi satte upp inför 2013 (20 olika forskningsprojekt och 20 vetenskapliga publikationer) har med råge överträffats. Våra vetenskapliga publikationer uppgår för år 2013 till 33. Våra övriga mål var och är: - AudF kommer att samverka med övriga enheter inom Universitetssjukhuset, övriga enheter inom landstinget, universitet, Institutet för Handikappvetenskap samt andra nationella och internationella institutioner. - Vår forskning kommer att bedrivas med god forskningsetik. - Vi har landstingets övergripande mål och visioner som rättesnöre för vår verksamhet. Våra specifika mål är: - att bedriva god forskning som resulterar i goda och väl citerade forskningspublikationer, - att bedriva nationellt ledande och internationellt välkänd tvärvetenskaplig audiologisk forskning, - att aktivt bidra till och synliggöra USÖ som ett framgångsrikt Universitetssjukhus, - att söka och erhålla stora externa anslag, - att vara en fysisk och virtuell plattform för audiologisk forskning och utgöra en av broarna mellan universitetet och landstinget. 3

5 Långsiktiga Mål För att nå ovanstående mål även under de kommande åren krävs kontinuerlig och hög extern finansiering. För närvarande finansieras all forskning med externa medel som på årsbasis sammanlagt uppgår till ca 3-4 Mkr. Vår förhoppning är att de skall ytterligare öka under de närmaste åren. Dock anser vi att vårt grundanslag är mycket lågt i förhållande till vår produktion och i jämförelse med andra forskningscentra inom ÖLL vad avser redovisad forskningsproduktion i förhållande till erhållna anslag. 4

6 ANSTÄLLDA Seniora forskare som bedriver forskning vid AudF Doktorander Claes Möller Berth Danermark Björn Lyxell Dag Stranneby Erik Borg Stephen Widén Per-Inge Carlsson Kerstin Möller Parivash Ranjbar Anil Gupta Susanne Köbler Agneta Anderzén-Carlsson Örjan Dahlström Sarah Granberg Sara Båsjö Åsa Skagerstrand Cecilia Henricson Håkan Hua Moa Wahlqvist Hans-Erik Frölander Berit Rönnåsen Mattias Ehn Helena Stålnacke Ylva Dahlin/Redfors (disputerade 2013) Traci Flynn (disputerade 2013) Övrig personal Camilla Johansson, fo-sjuksköterska Tobias Åslund, fo-ingenjör Jonas Birkelöf, fo-ingenjör Ann-Marie Helgstedt, chefssekreterare Jennie Dahlström, fo-audionom Hanna Hagsten, fo-audionom Kristina Ingvall, fo-audionom Anu Reilin, fo-audionom Frida Inghamn, informationsassistent Jonas Carlsson, IT-assistent 5

7 FÖLJANDE AKTÖRER HAR AUDF HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN MED UNDER 2013 Audiologiska Kliniken Örebro ÖNH-kliniken USÖ Anestesikliniken USÖ Onkologiska Kliniken USÖ Röntgenkliniken USÖ Ögonkliniken USÖ Barn och Ungdomsmedicinska kliniken USÖ Lungmedicinska kliniken USÖ Örebro Universitet Institutet för Handikappvetenskap (IHV) Linköpings Universitet Högskolan i Jönköping Göteborgs Universitet Lunds Universitet Uppsala Universitet Karolinska Institutet Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor Köpenhamns Universitet Boys Town National Research Hospital for communicative disorders in Children USA University of Iowa USA Jackson Laboratories USA University of Padua Italy Oslo Universitet, Norge Rikshospitalet Olso, Norge Tromsö Universitet, Norge National Institute for disability, Mombay, India 6

8 VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER 2013 Publicerade samt accepterade, N = 33. Arvidsson J, Widén S.E, Tideman M. Lost in transition. A register study concerning the transition from upper secondary school to work among people with intellectual disabilities. Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities (submitted) Bergemalm P-O. Interrupted speech and MRI findings after traumatic head injury: A longterm follow-up. Hearing Balance and Communication 2013; 22: Carlsson PI, Karltorp E, Carlsson-Hansén E, Ahlman H, Möller C, Vondöbeln U. GJB2 (Connexin 26) gene mutations among hearing-impaired persons in a Swedish cohort. Acta Otolaryngol. 2012; 132: Dahlin Redfors Y, Hellgren J, Möller C. Hearing-aid use and benefit: A long-term follow-up in patients undergoing surgery for otosclerosis. Int J Audiol 2013; 52: Danermark B, Granberg S, Kramer SE, Selb M, Möller C. The creation of a Comprehensive and a Brief Core Set for Hearing Loss using the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Am J Audiol 2013: 22: Danermark B, Englund U, Germundsson P, Ratinaud P. French and Swedish Teacher s Social Representation of Social Workers. The European Journal of Social Work (online pub) Flynn T, Lohmander A, Möller C, Magnusson L. A Longitudinal Study of Hearing and Middle Ear Status in Adolescents with Cleft Lip and Palate. The Laryngoscope E-pub 2012 dec Frölander H-E, Möller C, Marshall JD, Sundqvist A, Rönnåsen B, Falkensson L, Lyxell B. Theory-of-Mind in adolescents and young adults with Alström Syndrome. Int J of Pediatric Otorhinolaryngology (in press). Granberg S, Dahlström J, Möller C, Kähäri K, Danermark B. The ICF Core Sets for Hearing Loss - researcher perspective. Part I: Systematic review of outcome measures identified in audiological research. Int J Audiol 2013 dec early online Granberg S, Möller K, Skagerstrand Å, Möller C, Danermark B. The ICF Core Sets for hearing loss: researcher perspective, Part II: Linking outcome measures to the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Int J Audiol 2013:Dec. (early online) Gustafsson J, Peralta J, Danermark B. The employer s perspective: employment of people with disabilities in wage subsidized employments. Scand J of Disability Research (early online pub) 7

9 Gustafsson J, Peralta J, Danermark B. The employer s perspective on supported employment for people with disabilities: successful approaches of supported employment organizations. J of Vocational rehabilitation 2013; 38: Henricson C, Lidestam B, Möller C, Lyxell B. Reading skill in five children with Usher Syndrome type 1 and Cochlear Implants. Int J of Pediatric Otorhinolaryngology (accepted) Hua H, Karlsson J, Widén S, Möller C, Lyxell B.Quality of life, effort and disturbance perceived in noise: a comparison between employees with aided hearing impairment and normal hearing. Int J Audiol 2013:52(9): Hua H, Emilsson M, Ellis R, Widen S.E, Möller C, Lyxell B. Cognitive skills and the effect of noise on perceived effort in employees with aided hearing impairment and normal hearing. Noise & Health, accepted. Hua H, Emilsson M, Kähäri K, Widén S.E, Möller C, Lyxell B. The impact of different background noise: Effects on cognitive performance and perceived disturbance in employees with aided hearing impairment and normal hearing. J Am Acad Audiol, accepted. Kollen L, Frändin K, Möller M, Fagevik Olsén M, Möller C. Benign paroxysmal positional vertigo is a common cause of dizziness and unsteadiness in a large population of 75-year-olds. Aging Clin Exp Res 2012; 24 (4): Landälv D, Malmström L, Widén S.E. Adolescents reported hearing symptoms and attitudes to loud music. Noise & Health 2013; 15: Linton A-C, Germundsson P, Heiman M, Danermark B. Teachers social representation of students with Asperger diagnosis. European Journal of Special Needs. Dx.doi.org/ / Löfkvist U, Almkvist O, Lyxell B, Tallberg IM. (in press) Lexical and Semantic ability in Groups of Children with Cochlear Implants, Language Impairment and Autism Spectrum Disorder. Int J Ped. Oto Rhin Laryngology. Molander P, Nordqvist P, Öberg M, Lunner T, Lyxell B, Andersson, G. (in press). Internetbased hearing screening using speech-in-noise: Validation and comparisons of self-reported hearing problems, quality of life, and phonological representation. BMJ Open (in press). Nakeva von Mentzer C, Lyxell B, Sahlén B, Wass M, Lindgren M, Ors M, Kallioinen P & Uhlén I (in press). Computer-based phonological intervention- effects on phonological processing. Int J Ped. Oto Rhin Laryngology, early online Jan Ranjbar P, Stenström I. Monitor, a vibrotactile aid for environmental perception; a field evaluation by four people with severe hearing and vision impairment. The Scientific World Journal Rosenhall U, Möller C, Hederstierna C. Hearing of 75-year old persons over three decades: has hearing changed? Int J Audiol 2013:52(11):

10 Rönnberg J, Lunner T, Zekveld A, Sörqvist P, Danielsson H, Lyxell B, Dahlström Ö, Signoret C, Stenfelt S, Pichora-Fuller K, & Rudner M (2013). The Ease of Language Understanding (ELU) model: theoretical, empirical, and clinical advances. Front. Syst. Neurosci. 13 July 2013 doi: /fnsys Sadeghi AM, Cohn ES, Kimberling WJ, Halvarsson G, Möller C. Expressivity of hearing loss in cases with Usher syndrome type IIA. Int J Audiol 2013:52(12): Samuelsson C, Lyxell B. (2013). Clarification requests in interaction involving children with cochlear implants. Logopedics, phoniatrics, vocology 04/2013; DOI: / Sundqvist A, Lyxell B, Heimann M. Understanding minds: Early cochlear implantationand the development of theory of mind in children with profound hearing impairment. Int J Ped. Oto Rhino Laryngology, (in press). Thorslund B, Peters B, Lidestam B, Lyxell B. Cognitive workload and driving behavior in elderly persons with hearing loss. Transportation Research part F, (in press). Thorslund B, Peters B, Herbert N, Holmqvist K, Lidestam B, Lyxell B (in press). Hearing loss and a supportive tactile signal in a navigation system: Effects on driving behavior and eye movements. Journal of Eye Movement Research. (invited paper). Thorslund B, Peters B, Herbert N, Holmqvist K, Lidestam B, Black A, Lyxell B. Hearing loss and a supportive tactile signal in a navigation system: Effects on driving behavior and eye movements. Transportation Research part F (in press). Wahlqvist M, Möller C, Möller K, Danermark B. Physical and Psychological Health in Persons with Deafblindness That Is Due to Usher Syndrome Type II. Journal of Visual Impairment & Blindness 2013:107(3): Widén S.E. A suggested model for decision-masking regarding hearing preventive behaviour. A system theoretical approach. Int J of Audiology 2013; 52:

11 ABSTRACTS OCH FÖREDRAG 2013 N = 44. Båsjö, S. Möller, C. Widén, S, Jutengren, G, Kähäri, K. Listening habits and hearing functions in 9 years old children, Head International conference Stockholm okt 20, 2014 Danermark B. Disability in an interdisciplinary perspective. Seminar at London University. January 22, Danermark B. Biopsychosocial approach to disability. University of Luzern. February 14, Danermark B. Crosscultural aspects of hearing aids uptake. Bristol Medical University. February 22, Danermark B. Att återerövra samtalet. Om hörselskada och kommunikation. Fredicia, Danmark. Mars 13, Danermark B. Samverkan kring personer i behov av särskilt stöd. Hedemora kommun. April 8, Danermark B. Samverkan i ett ledningsperspektiv. Samordningsförbundet Gotland. April 22, Danermark B. ICF Core Sets for Hearing Loss. ICRA, Denmark. May 28, Danermark B. Structure and agency the case of disabilities. Nordic Network for Critical Realism. Göteborg. June 11, Danermark B. Modes of inference in explanatory social science. Yale University, New York. August 15, Danermark B. Interorganizational & interprofessional cooperation in the health sector. Oslo University, November 19, Danermark B. Interdiciplinary research. Högskolan I Oslo och Akkershus. December 5, Danermark B. Ellis R, Molander P, Lunner T, Lyxell B, Andersson G. Predicting Speech-in-Noise Recognition from Performance on the Trail Making Test: Results from a Large-Scale Internet Study Aging and Speech Communication conference, Bloomington, Indiana, USA. Frölander Hans-Erik Workshop The Theory-of-Mind perspective: How the Physical manifestations of ALMS may shape Relationships and Interactions with others. Alström International Family Conference, Research Clinic and Scientific Symposium, Plymouth, Massachussetts, USA, 9-13 maj Frölander H-E, Lyxell B, Möller C. Mental representation in Alström syndrome International conference on Alström syndrome Plymouth USA, May 6-9, 2013 Frölander Hans-Erik Theory-of-Mind och Alström syndrome. Nordisk träff för professionella som arbetar med döva, Örebro universitet, 6 december

12 Hua H. Quality of life, effort and disturbance perceived in noise: A comparison between employees with aided hearing impairment and normal hearing. Second International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication, Linköping juni Köbler S, Ingvall K, Witte E, Möller C. Cognitive aspects in testing for (Central) Auditory Processing disorder. 11 th EFAS Congress 2013, Budapest, Hungary. Lyxell B. Cognitive development in deaf children with cochlear implants. Alstrom International Conference. Plymouth, Mass., USA. Maj Lyxell B. Cognitive development and intervention in deaf children with cochlear implants. The Hearing Hub, Macquarie University, Sydney, Australia. November, Lyxell B. Cognitive intervention for deaf children. University of Leuven, Belgium. September, Löfkvist U, Lyxell B, Tallberg IM. Predictions of Grammatical Sentence Understanding in Children with CI(s), 2nd International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication, Linköping, June, Löfkvist U, Almkvist O, Lyxell B, Tallberg IM. Predictions of Grammatical Sentence Understanding in Children with CI(s), 11th European Symposium on Pediatric Cochlear Implantation, Istanbul, Turkey, May, Möller C. Alström syndrome an overview Int conference on Alström syndrome Plymouth USA, May 6-9, 2013 Möller C. Different deafblind syndromes and cognitive function: Geno-phenotype correlations and/or sensory deprivation II Int. conference on cognitive hearing science Linköping, June 16-19, 2013 Möller C. Usher syndrome National Norwegian conference Eikholt Norge aug 21-23, 2013 Möller C. Usher syndrome genetic and clinical diagnoses Norwegian conference on deafblindness Tromsö aug 24, 2013 Möller C. Är jag vid minna sinnens fulla bruk: Om ögat och örat. Specialpedagogiska skolmyndigheten Almåsa sep 20, 2013 Möller C Nationell genetisk screening för hörselnedsättning Next generation sequencing.svensk medicinsk Audiologisk förenings årsmöte Lund okt 21, 2013 Möller C. Early diagnostics and intervention in Usher syndrome Nordic conference on Usher syndrome Eikholt, Drammen nov 19-20, 2013 Möller C. Funksjonell og medisinsk diagnostisering av hørsel og balanse samt symptom i ulike aldre Nordisk dövblindkonferens Eikholt Norge, nov 20-21,

13 Möller C. Hvor står forskningen i dag? Nytt innen forskning - hørsel, syn og genetikk. Livstilsfaktorer, Genterapi Høreapparater, CI. Nordisk dövblindkonferens Eikholt Norge, nov 20-21, 2013 Möller K. Resurser för den mänskliga, sociala och ekonomiska utvecklingen på Toleransveckan i oktober 2013, Örebro. Stenbäck V, Hällgren M, Lyxell B, Larsby B Informational masking in spoken communication- Developing the Swedish "Hayling" sentences. 11th EFAS Congress, Budapest, June Abstract. Otorhinolaryngologia Hungarica, 59:2, 101 Tsamadou D, Craaford S, Andreasson S, Marshall J, Möller C. A rare Alström syndrome case with remarkably well preserved visual function. European Ophtalmiatric association int conference Amsterdam, June 2013 Tsamadou D, Crafoord S, Andréasson S, Marshall J, Möller C. A rare Alstrom Syndrome case with remarkably well preserved visual function. EPOS, Leiden, Oct 2013 Thorslund B, Peters B, Lyxell B, Lidestam B. Seminarium University of Queensland, Brisbane, Australien, The effect of Hearing Loss on Traffic Safety and Mobility. Thorslund B, Peters B, Lyxell B, Lidestam B. Presentation Cognitive Hearing Science Conference The effect of hearing loss on driving performance and experience of navigation system. Wahlqvist M. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), , Information, Kommunikation, Mobilitet och Hälsa, utmaningar vid progressiv syn- och hörselnedsättning. Linköping. Wahlqvist M. Dövblindteamet i Stockholm, , Forskning om Dövblindhet, tillsammans med Mattias Ehn. Wahlqvist M. Almåsa, Stockholm Föreläsning vid kurs om svårigheter vid kommunikation, konsekvenser för familjerelationerna. Sociologiskt perspektiv på familjen Wahlqvist M. Svenska Teckentolkarnas förening (STTF), Göteborg, Föreläsning på STTFs årsmötesdagar, Forskning om dövblindhet. Wahlqvist M. Brukarkonferens på Eikholt, Norge, Hälsa hos personer med Usher syndrom. Wass M, Lyxell B, Sahlén B, Asker-Árnason L, Ibertsson T, Mäki-Torkko, Hällgren M, Larsby B. Children with Cochlear Implants: Cognition and Reading Ability. Round table discussion at the Australian Hearing Hub Inaugural Conference, Language Literacy and Cognition in children with hearing impairment,

14 POPULÄRVETENSKAPLIGA MUNTLIGA PRESENTA- TIONER AV FORSKNINGSRESULTAT Möller C. Kriterier för olika diagnoser inom dövblindhet, Nationellt Landstingsmöte jan 20, Norrköping Möller C. Nationellt kvalitetsarbete inom Hörselvård, Nationellt Verksamhetschefsmöte ÖNH, feb 2, Stockholm Möller C. Varför har jag hörselnedsättning? Allmän föreläsning Wilandersalen USÖ april 3, Örebro Möller C. Audiologiska aspekter på implanterbara hörapparater, Anders Tjellström International symposium april 19, Göteborg Möller C. Otokirurgi- audiologi paneldebatt, Regionalt ÖNH-möte maj 3, Uppsala Möller C. Nordisk hörselrehabilitering, Nordiskt Audiologiskt sällskap årsmöte sep 5-7 Reykavik Island Möller C. Är jag vid mina sinnens fulla bruk, dec 5 Concordia Örebro BOKKAPITEL N = 7. B Andréasson S, Ehinger B, Möller C. Vad är RP och Ushers syndrome? Att leva med RP Lyxell B, Wass M, Sahlén B, Ibertsson T, Asker-Arnason L, Uhlén I, Henricson C, von Mentzer C, Mäki-Torkko E, Möller C. Hearing and Cognitive Development in Deaf and Hearing-impaired Children: Effects of Intervention. In G. Celesia (ed). Handbook of Clinical Neurophysiology, vol 10, 2013 Möller C, Andréasson S. Tillägg om dövblindhet. Ushers syndrome vanligaste orsaken till dövblindhet. I Mitt liv en berg- och dalbana. Att leva med RP eller Ushers syndrom. Svenska RP-föreningen, 2013: Danermark B, Germundsson P. Att studera samverkan i ett interaktionistiskt perspektiv. I R. Axelsson och Axelsson. Lund: Studentlitteratur. Danermark B. Samverkan: skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. En kunskapssammanställning, sid I Samverkan för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer. Socialstyrelsen. 13

15 Henricson C, Lyxell B et al. Hearing and cognitive development in deaf and hearingimpaired children: effects of intervention. In Disorders of Peripheral and Central Auditory Processing. Handbook of Clinical Neurophysiology vol. 10. Kimberling W, Möller C. Genetic hearing loss associated with eye disorders. In Hereditary Hearing Loss and its Syndromes. Ed. Oxford Monographs on Medical Genetics, Oxford University Press, 2013: POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER N = 5. Borg E, Borg B. HUSK går vidare. Utvärdering och vidareutveckling av ett pedagogiskt material. Audionytt 2013; 1-2: Danermark B. ICF Core Sets för hörselnedsättning. Audionytt 2013; 1-2. Nakeva von Mentzer C, Lyxell B, Sahlén B, Wass M, Lindgren M, Ors M, Kallioinen P, Uhlén I (2013) Interventionsstudie med fokus att förbättra fonologiska färdigheter. Barnplantabladet, 3, Nakeva von Mentzer C, Lyxell B, Sahlén B, Wass M, Lindgren M, Ors M, Kallioinen P, Engström E, Uhlén I. (2012). Datorbaserad fonologisk intervention för barn med cochleaimplantat (CI) och/eller hörapparat (HA) effekter på fonologiska färdigheter. Logopednytt, 3, Ranjbar P. Rapport från en audiologikongress i Teheran, Iran. Audionytt 2013; 4:

16 FORSKNINGSPROJEKT INOM AUDF 2013 Buller och talförståelse hos yrkesaktiva hörselskadade: Hjärnavbildning och kognitiv träning Auditiva signalbearbetningsbesvär funktionsnedsättning i den centrala signalbearbetningen eller kognitiva hörselbesvär? Livskvalitet, psykosociala konsekvenser och audiologisk rehabilitering vid grav hörselnedsättning hos vuxna Synkroniserade rörelseljuds interaktion med vokal kommunikation Höra tal i brus och grus Arbetsminne och mentaliseringsförmåga hos barn, ungdomar och vuxna med dövblindsyndrom Hörselskadades accepterande av hörselnedsättning och attityder till hörselrehabilitering via Internet. Kognition och hörselskada studie rörande hörselnedsättningar med olika etiologier och arbetsminne Ungdomars ljudvärld en studie kring Mp3-användning inkluderande akustiska och elektrofysiologiska testmetoder Hur ser förekomsten av hörselskada samt användningen av bärbara musikspelare ut bland 9-åringar? Vuxna personer med förvärvad dövblindhet (Usher syndrom) kommunikation, kognition och folkhälsa Barn med medfödd dövblindhet och CI språk, kommunikation och kognition Barn och ungdomar med Usher syndrom och CI kommunikation, kognition och språk Personer med hörselnedsättning och hörapparat ljudvärld, obehagliga ljud m m Framtagande av nytt auditivt och kognitivt testbatteri inkluderande nya tester ICF (International classification of function and disability) framtagande av s k CORE-sets för hörsel Otoskleros genetik, hälsa och hörsel i ett långtidsperspektiv Dövblindhet och taktilitet Hörselskadade i arbetslivet: Kognitiva förmågor, typ av yrkesrelaterad ljudmiljö och typ av arbetsuppgifter som förklaring till upplevda problem Barns och lärares upplevelse av att använda sig av flermikrofonsystem i undervisningen Centrala hörselproblem hos barn Menière, Läkemedelsstudie rörande Latonoprost 15

17 FORSKNINGSANSLAG 2013 Tilldelade forskningsanslag som har erhållits eller löper under 2013 Carlsson PI, Möller C. Forskning nationellt kvalitetsregister personer med grav hörselnedsättning, kr Regionala forskningsrådet Danermark B, Möller C. Nätverksanslag för planering forskningsprojekt ICF-core sets Indien-Sverige, kr Forte (FAS) Danermark B. 5 externa anslag för projekt till ett sammanlagt värde av kr Lyxell B, Möller C et al. Deafblindness: Cognitive development and development of reading skills in children with Usher s syndrome kr Forte (FAS) Projektets hemvist Linköpings Universitet, men forskningen kommer att bedrivas vid AudF, Örebro. Lyxell B, Marie Curie ITN iniative. 4.2 milj Euro totalt och till HEAD/IHV. Möller C, Köbler S. Framtagande av testbatteri för barn med central hörselstörningar kr Nyckelfonden Möller C. Vetenskaplig utvärdering av Nationellt Expertteam för diagnostisering av dövblindhet, kr Stiftelsen Mo Gård 2013 Möller K, Möller C. Metaanalys litteraturstudie dövblindhet kr Stiftelsen Mo Gård 2013 Möller C. Nationellt expertteam för diagnostisering av personer med dövblindhet, kr 2013 Möller C. Hörselforskningsfonden ( ). Flermikrofonsystem i skolundervisningen kr. Möller C. Cognitive hearing science HEAD Linnéstöd ( kr). Disponeras av LIU Danermark B ICF (WHO) ( ) Framtagande av Core set för Hörselsjukdomar. Oticonstiftelsen kr. Lyxell B Kognition och hörselnedsättning FAS- + AFA-projekt ( ) kr. Huvudman Björn Lyxell, Linköpings Univ. Detta har inneburit antagande av 2 nya finansierade doktorander 2008 inom IHV, arbetet förlagt till Örebro 50%. 16

18 Lyxell B Barn med Cochlea implantat och språkutveckling. FAS-nätverk , kr. Möller C Kognitiv träning hos hörselskadade utvärderad med taltester och fmri ( ). FAS kr. Carlsson P-I, Möller C Kvalitetsutvärdering vid grav hörselnedsättning. Hörselforskningsfonden ( ) kr. Ranjbar P kr från STAF kr från Arnbrinks stiftelse. Förutom dessa anslag har Claes Möller ekonomiskt ansvar som verksamhetschef för Audiologiskt forskningscentrum för externa anslag om ca kr. Ansökningar Möller C Dual sensory loss in elderly: Identification, prevention, intervention and rehabilitation. Center of excellence FAS kr ej beviljad Möller C Kombinerad svår hörsel-/synnedsättning hos äldre: Identifikation, intervention och rehabilitering. Kampradstiftelsen, Linnéuniversitetet Sökt summa: kr beslut juni 2014 Möller C Alström syndrome Health, demographic change and wellbeing EU Horizon 2020 Work programme Möller C Kombinerad svår hörsel-/synnedsättning hos äldre: Identifikation, intervention och rehabilitering. Forte VR- Vård kr våren 2014 DOKTORSEXAMINA OCH AVHANDLINGAR Otosclerosis, clinical long-term perspectives. Ylva Dahlin Redfors, Göteborgs universitet, mars Handledare Claes Möller. Hearing and middle ear status in children and young adults with cleft palate. Traci Flynn, Göteborgs universitet, mars

19 HANDLEDNING TILL DOKTORANDER Anderzén Karlsson A Bihandledare för Berit Rönnåsen Handikappvetenskap. LIC-avhandling Lärande och hörselnedsättning i Alström syndrom Danermark B Handleder f n 8 doktorander vid Örebro universitet. Har handlett en doktorand vid Högskolan i Jönköping som har disputerat under Forskarutbildningsansvarig vid IHV (ca 50 verksamma doktorander). Huvudhandledare för doktorand vid Universitetet i Trondheim. Lyxell B Handleder sammanlagt 10 doktorander Följande doktorander på AudF: Huvudhandledare för Håkan Hua Handikappvetenskap Link Univ Cecilia Henricson Handikappvetenskap Link Univ Bihandledare för Hans-Erik Frölander Handikappvetenskap VR + särskilda satsningar Planerad disp 2015 Mattias Ehn Handikappvetenskap Externa anslag-särskilda satsningar Handledning av magisteruppsatser på logoped- och psykologiprogrammen. Möller C Huvudhandledare för Berit Rönnåsen Handikappvetenskap VR + särskilda satsningar Planerad Lic 2014 Hans-Erik Frölander Handikappvetenskap VR + särskilda satsningar Planerad disp

20 Matthias von Beckerath Medicinsk vetenskap (kirurgi) Forskningskommittén + externa anslag planerad disp Fredrik Landström Medicinsk vetenskap (kirurgi) Forskningskommittén + externa anslag planerad disp Stefan Kristiansson Medicinsk vetenskap (kirurgi) Forskningskommittén + externa anslag Ylva Dahlin Redfors Otorhinolaryngologi Göteborgs Univ (disputerade mars 2013) Mattias Ehn Handikappvetenskap Externa anslag-särskilda satsningar Sara Båsjö Handikappvetenskap Externa anslag- särskilda satsningar Bihandledare för Moa Wahlqvist Handikappvetenskap Sara Granberg Handikappvetenskap Traci Flynn Audiologi Göteborgs Universitet (disputerade mars 2013) Cecilia Henricson Handikappvetenskap Link Univ Håkan Hua Handikappvetenskap Link Univ Widén S Bihandledare för Sara Båsjö Handikappvetenskap Håkan Hua Handikappvetenskap Link Univ Jessica Arvidsson Handledningsuppdrag, övrigt Claes Möller Leder tillsammans med Berth Danermark seniornätverk inom Handikappvetenskap Örebro 19

Audiologiskt forskningscentrum (AudF)

Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Verksamhetsberättelse 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 MÅL... 3 ANSTÄLLDA... 5 FÖLJANDE AKTÖRER HAR AUDF HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Agenda för presentation

Agenda för presentation Yrkesverksamma med hörselskada i arbetslivet: kognitiva förmågor, typ av yrkesrelaterad ljudmiljö och typ av arbetsuppgifter som förklaring till upplevda problem Håkan Hua Björn Lyxell, Claes Möller &

Läs mer

Funktionshinder, Kognition och Kommunikation, 7,5 HP

Funktionshinder, Kognition och Kommunikation, 7,5 HP Linköpings Universitet Institutionen för beteendevetenskap & lärande Ht 2008 Funktionshinder, Kognition och Kommunikation, 7,5 HP Vecka 40 Upprop och kursinformation Föreläsning Förklaringsnivåer och begrepp

Läs mer

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Birgitta Thorslund The Swedish National Road and Transport Research Institute HEAD Graduate School (Hearing and Deafness)

Läs mer

Datorbaserad fonologisk intervention för barn med cochleaimplantat (CI) och/eller hörapparat (HA) effekter på fonologiska färdigheter

Datorbaserad fonologisk intervention för barn med cochleaimplantat (CI) och/eller hörapparat (HA) effekter på fonologiska färdigheter forskning Datorbaserad fonologisk intervention för barn med cochleaimplantat (CI) och/eller hörapparat (HA) effekter på fonologiska färdigheter Cecilia Nakeva von Mentzer 1, Björn Lyxell 1, Birgitta Sahlén

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Aktiv Kommunikation. 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation. Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu.

Aktiv Kommunikation. 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation. Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu. Aktiv Kommunikation 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu.se Disposition Bakgrunden till Aktiv Kommunikation Vad ingår i Aktiv

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet Verksamhetsberättelse Svenska Audiologiska Sällskapet 21 mars 2013 till 6 mars 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet 21mars 2013 till 6 mars 2014 Styrelsen Styrelsen har under

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Logopediskt omhändertagande av barn med utfall i språkscreening på Barnavårdcentral

Logopediskt omhändertagande av barn med utfall i språkscreening på Barnavårdcentral Logopediskt omhändertagande av barn med utfall i språkscreening på Barnavårdcentral Eva Sandberg Enheten för barnlogopedi Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg Centrala Barnhälsovården i

Läs mer

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 PROGRAM Minnen från Sundsgården 2013 Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat. Söndag den 26 juli

Läs mer

Nordisk konferens 2012 Barn med cochleaimplantat/hörselnedsättning Är vi redo för nya perspektiv och insikter?

Nordisk konferens 2012 Barn med cochleaimplantat/hörselnedsättning Är vi redo för nya perspektiv och insikter? Nordisk konferens 2012 Barn med cochleaimplantat/hörselnedsättning Är vi redo för nya perspektiv och insikter? Wallenbergs Konferenscentrum Göteborg, 1 2 oktober 2012 Internationella föreläsare: Connie

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU

Språkstörning-en uppföljningsstudie. Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Språkstörning-en uppföljningsstudie Ulla Ek Leg psykolog Professor Specialpedagogiska institutionen- SU Definition Generellt sett handlar det om att barnets språkförmåga är lägre än vad man kan förvänta

Läs mer

Nordisk konferens. Barn med cochleaimplantat/hörselnedsättning Är vi redo för nya perspektiv och insikter?

Nordisk konferens. Barn med cochleaimplantat/hörselnedsättning Är vi redo för nya perspektiv och insikter? Nordisk konferens Barn med cochleaimplantat/hörselnedsättning Är vi redo för nya perspektiv och insikter? Wallenbergs Konferenscentrum Göteborg, 4 5 oktober 2010 Internationella föreläsare: Ann Geers Ann

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Ulrika Ferm fil dr, logoped

Ulrika Ferm fil dr, logoped Ulrika Ferm fil dr, logoped Samtalsmatta som stöd för kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Progressiva neurodegenerativa sjukdomar som

Läs mer

Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars 2011.

Sjulänssamverkan Minnesanteckningar från möte i Örebro den 11 mars 2011. Primärvård, psykiatri och habilitering ÖREBRO LÄNS LANDSTING Rubrik redovisande dokument Minnesanteckningar sjulänsmöte i Örebro Datum Diarie nr År/löp nr 2011-03-11 Sidan 1 av 5 Omfattar område/verksamhet/enhet

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014

Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Böljor, generationer eller träd? Om utvärderandets diffusion i Sverige och den atlantiska världen 1960-2014 Evert Vedung Professor emeritus, statsvetenskap ssk bostadspolitik, Uppsala Universitet Institutet

Läs mer

Auditivt arbetsminne - en kritisk faktor för hörförståelse och språkhantering

Auditivt arbetsminne - en kritisk faktor för hörförståelse och språkhantering Auditivt arbetsminne - en kritisk faktor för hörförståelse och språkhantering Anders Westermark, leg logoped Resurscenter tal och språk, Specialpedagogiska skolmyndigheten 15 september 2015 Resurscenter

Läs mer

Programbeskrivning för doktorsprogram

Programbeskrivning för doktorsprogram Programbeskrivning för doktorsprogram i Teknik och Hälsa vid KTH Programbeskrivningen är fastställd av Lars-Åke Brodin, Ewa Wigaeus Tornqvist, Svein Kleiven 2010-09-10, ändrad: 2010-09-10 Programbeskrivning

Läs mer

Arbetsmarknad. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen

Arbetsmarknad. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen Arbetsmarknad Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning* * Förkortad pwd i presentationen Faktorer på många olika nivåer Historia Kultur Makro-social Meso-social Micro-social individ Subindivid

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt?

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt? NIKOLA Aktiviteter under senaste året vad har hänt? KlaraKrav Stöd vid upphandling Förståelse Samsyn Klassificering Egenskaper Innehåll Kvalitetsprogram Filmer Nyheter Instruktioner Blanketter Läs mer

Läs mer

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS)

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS) Uppdaterad 2015-08-27 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

intressepolitiskt program

intressepolitiskt program intressepolitiskt program Antaget av Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle där

Läs mer

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv

Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv Eva-Kristina Salameh och Luz Solano, Vt 2013 Att kunna kommunicera är en av mänsklighetens

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

HEFa 1: regional konferens 081106

HEFa 1: regional konferens 081106 HEFa 1: regional konferens Historik EBH nationellt Kvalitetssäkring HEF:a regionalt Nya internationella definitioner 2008-10-30 Jan Arvidsson 1 Från föredrag 2007-11-01 50 år Barnhabilitering i Jönköping

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR

MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET RIKTLINJER VID ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR Anställning och befordran av lärare vid högskolor och universitet regleras i Högskoleförordningen. Behörig att anställas

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008.

A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 1 Professor Anders Pehrsson 14 January 2009 PUBLICATIONS A Monographs (refereed) 1 International Strategy: Methods for Competitiveness, Växjö: Växjö University Press. 2008. 2 Strategy in Emerging Markets:

Läs mer

Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning

Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning Bert Jonsson, institutionen för psykologi, Umeå Universitet Utgångspunkter Med begreppet arbetsminne

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning

Diarienummer. Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning iaried Diarienummer Framgångsfaktorer vid läsoch skrivsvårigheter hos döva elever och elever med hörselnedsättning 2015-02-01 Diarienummer Bakgrund Specialpedagogiska skolmyndigheten ska säkra en likvärdig

Läs mer

Universitetsstudenter med dyslexi: Läsförmåga och studiestrategier.

Universitetsstudenter med dyslexi: Läsförmåga och studiestrategier. EDA 4 th All-European Dyslexia Conference, Växjö, Sept 19-22 2013 Universitetsstudenter med dyslexi: Läsförmåga och studiestrategier. Åke Olofsson, Astrid Ahl and Karin Taube Umeå Universitet, Sverige

Läs mer

Svenska nätverket för handikappforskare Nätverksträff i Malmö den 11 april 2013

Svenska nätverket för handikappforskare Nätverksträff i Malmö den 11 april 2013 Svenska nätverket för handikappforskare Nätverksträff i Malmö den 11 april 2013 Närvarande: Lotta Andersson, Malmö, Elisabet Björquist, Lund, Petra Björne, Malmö, Yoshiko Boregren Matsui, Lund, Thomas

Läs mer

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala

CV Oktober 2012. 2005-2006 Forskare och lektor, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala CV Oktober 2012 Maria Adenfelt, Docent i Företagsekonomi Nuvarande positioner 2012- Forskningsledare, Entreprenörskapsforum 2009- Docent i Företagsekonomi och associerad forskare, Företagsekonomiska institutionen,

Läs mer

Från diagnos till funktion

Från diagnos till funktion FOKUS PÅ AUTISM Från diagnos till funktion De nya diagnoskriterierna i DSM-5, ICF samt vårdprogram är konferensens huvudprogram. Sally Rogers, Gina Davies och Timothy Michael Buie talar om tidiga insatser,

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

REHABILITERINGS MEDICIN

REHABILITERINGS MEDICIN REHABILITERINGS MEDICIN 15 hp Avancerad nivå SCHEMA VT 2015 Dag 1 Måndag 26 januari 10.00 10.30 FIKA 10.30 12.00 Introduktion, presentation av kursdeltagare, genomgång av kursens upplägg Kursledning 13.00

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Fredrik Sjödin Institutionen för psykologi Epost: fredrik.sjodin@umu.se

Fredrik Sjödin Institutionen för psykologi Epost: fredrik.sjodin@umu.se Fredrik Sjödin Epost: fredrik.sjodin@umu.se SAMHÄLLSBULLER - AGENDA 1. Kort info om exponering och störning 2. Hälsoeffekter 3. Kostnader 4. Åtgärder kostnad/vinst SAMHÄLLSBULLER BAKGRUND Buller omger

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Internetbaserad hörselrehabilitering

Internetbaserad hörselrehabilitering Internetbaserad hörselrehabilitering Milijana Lundberg, doktorand, leg.audionom Hörsel- och dövverksamheten, Västra Götalandsregionen/ Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi Sahlgrenska akademin

Läs mer

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND

PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND PUBLICERINGSRÅD FÖR DEN MEDICINSKA OCH HÄLSOVETENSKAPLIGA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH FÖR REGION ÖSTERGÖTLAND Publikationer i vetenskapliga tidskrifter tillhör hörnstenarna i forskningsverksamhet

Läs mer

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for

The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for The Physical Environment and the Frail Elderly Planning for an Empathic Architecture Jonas E Andersson, arch SAR/ MSA, Ph D The School of Architecture and the Built Environment The Royal Institute of Technology

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015

Join the international movement of American football. You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Join the international movement of American football You are invited to Stockholm, Sweden July 4th 18th 2015 Varför ett internationellt mästerskap? SM-Final III 1988 Superbowl Att lyfta en sport 2013 2014

Läs mer

Svenska inlärares svårigheter vad gäller uttal och perception av talad franska

Svenska inlärares svårigheter vad gäller uttal och perception av talad franska Sida: 1 (5) Projektplan uttal och perception av talad franska Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Bidrag till strategiska mål... 4 1.3 Projektmål... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter,

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Hot Topics in paediatric endocrinology. vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes

Hot Topics in paediatric endocrinology. vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes Mars 2015 Inbjudan till vetenskaplig sammankomst Hot Topics in paediatric endocrinology och vårmötet för BLF s delförening för endokrinologi och diabetes 7 maj: Radisson Blu Royal Viking Hotel Stockholm

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09

ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09 ANSLAG OCH STIPENDIER 2013-09 HJÄRT- LUNGFONDEN http://www3.hjart- lungfonden.se/ RESEBIDRAG Resebidrag kan sökas för studiebesök, till exempel för att inhämta ny forskningsmetodik, eller för deltagande

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ

Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ. Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Namn Kursstart Lokal Fackhögskola Aktivitetens betydelse för hälsa I v. 45 Distans HHJ Arbete, aktivitet och delaktighet v. 45 Distans HHJ Arbetsrehabilitering 29 sept kl. 10.00-15.00 GA527 HHJ Arbetsterapi

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron

Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron Hörapparater: Vad är viktigt för användaren? Peter Nordqvist, Tekn. Dr. Forskningsinstitutet Hörselbron Hörselbron Forskningsinstitutet Hörselbron AB startades av Hörselskadades Riksförbund i februari

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Delegationens uppdrag:

Delegationens uppdrag: Delegationens uppdrag: Stärka samverkan inom den kliniska forskningen genom att förbättra förutsättningarna för samarbete mellan aktörer som är verksamma inom klinisk forskning Delegationens uppdrag gäller

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA!

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Förskole konferens 3 juni 2014 Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Serie med fem seminarier december 2013 april 2014 - Dokumentation

Läs mer