Jag vill säga något. Digitalbok som läromedel i skolan, utvärdering. ANN-CHRISTINE EKLUND och ATHANASIA ZLATINTSI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jag vill säga något. Digitalbok som läromedel i skolan, utvärdering. ANN-CHRISTINE EKLUND och ATHANASIA ZLATINTSI"

Transkript

1 Jag vill säga något Digitalbok som läromedel i skolan, utvärdering ANN-CHRISTINE EKLUND och ATHANASIA ZLATINTSI Examensarbete Stockholm, Sverige 2004 TRITA-NA-E04098

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Jag vill säga något Digitalbok som läromedel i skolan, utvärdering ANN-CHRISTINE EKLUND och ATHANASIA ZLATINTSI TRITA-NA-E04098 Examensarbete i medieteknik om 10 poäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2004 Handledare på Nada var Christer Lie Examinator var Roger Wallis

3 Jag vill säga något Digitalbok som läromedel i skolan. Utvärdering Sammanfattning Digitalboken är ett nytt format som kombinerar ljud, text och andra element som till exempel bilder och animationer. När barnombudsmannen fick i uppdrag av regeringen att ge ut information om barnkonventionen till barn i alla åldrar, valde de i samarbete med Iris Intermedia, att utöver den tryckta boken även ge ut den i detta format. Detta för att informationen skulle nå ut till alla barn. Syftet med detta examensarbete är att belysa om det är en bra produkt, om det är rätt väg att få ut information och om digitalböckerna är något de ska satsa på. För att besvara frågeställningarna genomförde vi tester och intervjuer med fem elever samt skickade enkäter till ett flertal skolor. Resultatet tyder på att uppfattningen om digitalbokens användbarhet skiljer sig från elev till elev samt från lärare till lärare. Allt beroende på personens egna inställning till teknik och inlärningssätt. Enligt de elever som har inlärningssvårigheter vore detta ett bra stöd till deras inlärningsprocess. Genom insatser och bra förhållningssätt från lärare ökar man möjligheterna att ge elever med särskilda behov ett bra hjälpmedel.

4 I want to say something Digitalbook as textbook and teaching aid in school. Evaluation Abstract The digitalbook is a new format that combines sound, text and other elements such as pictures and animations. When Barnombudsmannen got instructed by the government to publish information about the childrens convention for children of all ages, they choosed, in collaboration with Iris Intermedia, to beside the textbook also publish it in this new format. The reason for this was to make sure that the information would reach all the children. The purpose of this final project is to illustrate if it is a good product, if it is the right way to get information abroad and if the digitalbook is something they should go in for. To answer the questions at issue we carried out tests and interviews with five students and sent inquirys to a number of schools. The result indicates that the apprehension about the usefulness of the digitalbook differs from student to student and from teacher to teacher. All depending on the persons own attitude towards technology and way of learning. Acording to the students with learning disabilitys this would be a good support in their learning process. Through contributions and good ways of conduct from teachers one increases the possibility to give students with special needs a good helping aid. Sökord: läs- och skrivsvårigheter, DAISY, talbok, EaseReader, barnkonventionen

5 Förord Först och främst vill vi tacka de elever som ställde upp på våra intervjuer så att detta examensarbete kunde genomföras och deras lärare som gjorde det möjlig att genomföra intervjuerna. Dessutom vill vi tacka alla lärare som tog sig tid till att svara på våra enkäter. Vidare ett stort tack till våra uppdragsgivare Torbjörn Lundgren, Verånica Tundell och speciellt Gunnar Elvin för deras råd och stöd under arbetets gång. Sist men inte minst tackar vi vår handledare Christer Lie för hans hjälp med denna rapport. Ann-Christine Eklund & Nancy Zlatintsi

6 Innehållsförteckning 1 Inledning med bakgrund Uppdragsgivare Barnombudsmannen FMLS Iris Intermedia Uppgift Mål Teori Talboken DAISY EaseReader En pedagogisk helhetssyn Metoder Undersökningsgrupp Material Procedur och genomförande Urval Genomförande Databearbetning och analys Enkäter Intervjuer Avgränsningar Etiska aspekter Förväntade resultatet Resultat/Diskussion Resultat av enkätsvar från lärare Bortfall Resultat av intervjusvar från elever Gränssnitt Innehåll och budskap Allmänt Bortfall Slutsats Reflektioner Rekommendation Framtiden Referenslista Bibliografi Bilagα Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

7 1 Inledning med bakgrund 1.1 Uppdragsgivare Barnombudsmannen Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Myndigheten ska utbilda och informera om barnkonventionen, men också bevaka hur konventionen efterlevs i samhället. Barnombudsmannen lämnar till exempel förslag till regeringen på ändringar i svensk lagstiftning och arbetar för att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska använda barnkonventionen som en utgångspunkt i sitt arbete FMLS Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter, FMLS, är ett handikappförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. FMLS är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov. Förbundet har cirka 5000 medlemmar organiserade i ett hundratal föreningar runt om i landet. De arbetar med rådgivning och stöd, har en omfattande informationsverksamhet, bedriver intressepolitik och påverkansarbete, ordnar utbildning, möten, föreläsningar och lägerverksamhet. På vissa håll i landet finns även ungdomsverksamhet. FMLS är en aktiv del av svensk handikapprörelse och har även ett gott samarbete med svenska dyslexiorganisationer Iris Intermedia Iris InterMedia AB har, under olika namn, läst in talböcker sedan Produktionen av punktskrift, populärt kallat blindskrift, har pågått ännu längre. I slutet av 1800-talet startade fem blinda hantverkare De Blindas Förening och beslöt att påbörja utgivning av litteratur på punktskrift. Iriskoncernen ägs av Synskadades Stiftelse och är nära knutet till synskaderörelsen. I Iriskoncernen ingår Almåsa Konferens, Iris Hadar, Iris InterMedia, SRF Hantverk, samt intresseföretagen Bonnier Audio, Ideella Spel och Synkliniken. 1.2 Uppgift Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att ge ut information om barnkonventionen för barn i alla åldrar. Vilket gjordes de i samarbete med Iris Intermedia och FMLS. För att informationen även ska nå de barn som har läs- och skrivsvårigheter valde de att göra presentationen både som tryckt folder och i digitalboksformat. Den är gjord i två olika versioner. En som vänder sig till åldrarna 5-9 år (röd folder) och en till åldrarna 9-12 år (grön folder). Det följer även med en handledning till lärarna. 1

8 Detta är en av de produktioner som gått ut bäst, respektive exemplar. Därför vet man att det finns personer som har använt den i praktiken. Digitalboken är gjord i DAISY-formatet och läses med hjälp av läsaren EaseReader. Denna är gratis och följer med på skivan. Uppdragsgivarna har länge varit intresserade av att få en utvärdering av denna produktion. Utvärderingen har baserats på vad eleverna (inte bara de med läs- och skrivsvårigheter) i de angivna åldrarna och deras lärare tyckte. 1.3 Mål Målet med denna studie var att få svar på hur elever och lärare uppfattar digitalboken som läromedel i skolan i jämförelse med den tryckta foldern. Tyckte de att den var ett bra komplement eller användes den inte alls. Studien belyser följande frågeställningar: - Hur presenteradess produkten i skolan? Informerade läraren alla elever, om att utöver den tryckta foldern finns det även en digitalbok, eller endast de elever som ansågs behöva den. - Hur användes materialet? Användes böckerna över huvud taget eller endast handledningen. - Är formatet bra för alla? Visades intresse av alla elever eller bara av dem som till exempel har svårigheter med att skriva och läsa. - Om digitalboken inte användes, vad berodde det på? Fanns det tillräcklig teknisk kapacitet? Kan det bero på exempelvis attityd från läraren, klassrumsmentalitet eller ansågs den vara en specialprodukt. - Vilka problem stötte man på i användningen av den digitala boken och vad kan förbättras. - Gränssnittet i läsaren (se EaseReader, Teoriavsnittet). Hur det uppfattades av eleverna, tyckte de att det var lätt att använda, hittade de alla funktioner för att kunna anpassa den till deras egna behov. 2

9 1.4 Teori Talboken Före 1950-talet kunde synskadade personer endast låna punktskriftsböcker från DBF, De Blindas Förening. Bandspelartekniken introducerades vid slutet av 1940-talet och 1951 startade DBF utvecklingen av den nya tekniken började utlåningen av talböcker på öppen spole/rullband började DBF samarbeta med folkbiblioteken och 1960 började företaget Bibliotekstjänst att tillverka och försälja talböcker till biblioteken ute i landet. Samarbetet med biblioteken har haft stor betydelse för möjligheterna att nå nya grupper läshandikappade, till exempel dyslektiker bytte DBF namn till SRF, Synskadades riksförbund, och deras bibliotek tog över verksamheten med talböcker och punktskriftsböcker. Då övergick man också till att erbjuda talböckerna på kassett tillkom den statliga myndigheten TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, som också blev lånecentral för talböcker till biblioteken. Under 80-talet började TPB att förse synskadade högskolestuderande med inläst kurslitteratur. I början av 90- talet restes önskemål om att läromedlen i den obligatoriska skolan, gymnasiet och Komvux skulle läsas in av TPB, på samma sätt som det gjordes för högskolestuderande. Tillgången till kassettbok skulle inte bara vara värdefull för elever med läs- och skrivsvårigheter utan även för andra grupper som ännu inte nått så hög läsförmåga, till exempel synskadade och vissa invandrare (Lundgren, 2002). På 1990-talet påbörjade TPB utvecklingen av ett nytt digitalt talboksformat DAISY, Digitalt Audio-baserat InformationsSystem. Systemet utvecklades dels för att göra det lätt att hitta i talboken och dels för komma ifrån hanteringen med kassettband. DAISY är nu en internationell standard för talböcker. Från och med 2001 gör TPB all sin talboksproduktion i DAISY-format och talböckerna distribueras på cd-romskivor. Beståndet av DAISY-talböcker är per januari 2003 ca st DAISY, Digitalt Audio-baserat InformationsSystem Detta är ett system som kombinerar ljud, text och andra element som till exempel bilder och animationer. Grunden är text och ljud som är sammanbundna i en tydlig bokstruktur med rubriker och underrubriker. Dessa är upplagda i ett mappsystem ungefär som i PC:ns utforskaren. Man får direkt åtkomst till talboken via innehållsförteckningen där man kan söka efter ord, kapitel eller sidor. Det unika med digitalboken är dess många funktioner. När ljudet spelas upp visas texten på skärmen och varje fras (mening) markeras när den läses upp. Det är möjligt att skumma texten frasvis eller sektionsvis, där en sektion är en samling fraser. Man kan också göra markeringar och anteckningar i talboken. Det går även att placera och söka bokmärken samt att välja textstorlek och markeringsfärg. 3

10 Utgångspunkten för digitalboken är talboken därför att mänskligt tal ger bättre ljudkvalitet än det syntetiska talet. Det går att lagra mer än 20 timmars kontinuerligt tal eller upp till 50 timmars ljud på en cd-rom-skiva. Då det går att spela upp boken på de flesta spelare som använder MP3-teknik kan man även använda den som en vanlig talbok. Systemet använder standarddatorutrustning och är inte beroende av någon speciell hårdvara. Den kan därför enkelt integreras i nya hårdvaruutvecklingar. PC-användaren läser med hjälp av en speciell programvara som är gratis och innehåller talstöd för de flesta av funktionerna EaseReader Detta är en programvara som är gratis och innehåller talstöd för de flesta av funktionerna i DAISY. Man kan: - navigera i boken via fras, kapitel eller sektion. - sätta och söka egna bokmärken. - söka efter fraser i boken som innehåller det ord eller den sektion man söker och sedan hoppa dit direkt. - söka i den aktuella sektionen efter nästa eller föregående förekomst av ett ord och sedan hoppa dit direkt. - byta färg, teckensnitt, layout och markeringsstilar för att anpassa boken till sina individuella krav och smak. - öka eller sänka återspelningshastigheten. - stänga av och på uppläsarrösten till kontroller och dialoger. - kontrollera uppspelningen även när EaseReader är minimiserad med en fjärrkontroll En pedagogisk helhetssyn När det gäller undervisningen, måste läraren kunna anpassa sin undervisning så att samtliga elever kan ta del av den, oavsett vilket ämne det gäller. Ämneskunskaper måste kompletteras med kunskaper om elevernas individuella förutsättningar, som till exempel läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och andra eventuella funktionsnedsättningar. Eleverna måste kunna välja kunskap, prestera och så vidare utifrån deras egna förutsättningar. Därför måste läraren känna till den nya teknikens möjligheter. Att lyssna till muntligt berättande stimulerar elevernas fantasi och ger kunskaper om hur man strukturerar innehåll. Eleverna får på det sättet höra ord de aldrig hört tidigare, eftersom dessa inte ingår i vardagligt talspråk. Detta är till stor fördel för elever med läs- och skrivsvårigheter då de inte hinner läsa lika mycket som sina kamrater. Elever behöver alltså både läsa och lyssna till litteratur, med varierat språk, för att erhålla kunskaper, ordförråd, skriftspråk och rytm. Idag kan man ge elever med inlärningssvårigheter anpassade läromedel och tekniska hjälpmedel. De får på så sätt en större möjlighet att bättre tillgodogöra sig undervisningen. Digitala läromedel är bara en annan form av tryckta läromedel och denna kompensation ökar elevens motivation och självförtroende. 4

11 För att kunna använda de digitala hjälpmedlen krävs det att man har tillgång till en dator. Datorprogrammens gränssnitt innefattar dock ofta en otalig mängd bildsymboler. Anledningen till detta är att göra det enkelt att snabbt utföra kommandon och för varje uppgradering av dessa program ökar bildsymbolerna. För elever med perceptionssvårigheter kan det bli väldigt svårhanterligt med alla dessa finesser och därför finns det ingen anledning att ha med dem om de inte kommer till användning. Dessutom måste det finnas personal som har kunskap om de datorprogram som elever i behov av särskilt stöd behöver. 1.5 Metoder För att få svar på de frågeställningar som anges i målformuleringen valde vi att göra både en enkätstudie med open-ended -frågor och en intervjustudie med utgångspunkten i standardiserad open-ended intervju beskrivet av Patton, refererat i Cohen (2000). Den form av enkätstudie vi valde är en väldigt bra form för småskaliga undersökningar. Formen inbjuder även till ärliga och personliga svar. Nackdelen kan dock vara att frågorna kan missuppfattas av den som ska besvara dessa. Dessutom kan svaren te sig svåröverskådliga vid slutbearbetningen. Intervjustudiens form innebär att själva frågorna och deras ordningsföljd är bestämda i förväg. Alla intervjuobjekt ställs samma frågor i samma ordning. Fördelen med detta är att det är lättare att jämföra svaren och underlättar organiseringen och analysen av dessa. Dock kan nackdelen innebära liten flexibilitet i att relatera intervjun till specifika individer och omständigheter. Det kan även begränsa naturligheten och relevansen av frågor och svar. För att minska de negativa effekterna av den intervjuform vi valde, tänkte vi försöka skapa en så trygg och avslappnad atmosfär som möjligt när vi intervjuade eleverna. Detta då det är viktigt att den som intervjuas känner sig trygg och på så sätt känner att de kan prata öppet. Detta är särskilt viktigt när det gäller elever. Ursprungligen tänkte vi även be lärarna att hänvisa oss till de elever som har använt materialet mest, för att på så sätt få de mest pålitliga svaren. För enligt det kognitiva perspektivet måste den som intervjuas ha tillräckliga kunskaper i ämnet. Annars kan han känna det som att han har bristfälliga kunskaper. Detta är ett stort problem när man intervjuar barn enligt Simons och Lewis, refererat i Cohen (2000). De menar att barn har tendensen att säga precis vad som helst istället för att inte säga något alls. Dock ändrades förutsättningarna för intervjuerna med eleverna då de inte hade använt digitalboken. Vi fick istället genomföra en test med eleverna på plats och detta beskrivs under rubriken procedur och genomförande Undersökningsgrupp Utifrån Barnkonventionsprojektet valdes ett flertal skolor ut till enkätstudien för att få en bred uppfattning och till intervjustudien valdes skolor som använt materialet mer för att få djupare insikt. Denna grupp innefattar elever i åldrarna 5-12 år och 5

12 deras lärare. Alla deltagare i studien har medverkat frivilligt och ingen ersättning har utgått Material Insamlingen av data har skett genom enkäter och intervjuer med ett antal elever och deras lärare. Två intervjumallar och en enkätmall (se bilaga 1) utformades av oss för att kunna få en samstämmighet mellan alla intervjuer och enkäter. Vi utformade två intervjumallar, då innehållet i dessa skulle komma att variera beroende på om det var en elev eller en lärare vi skulle intervjua. Tonvikten på lärarnas frågor låg på hur materialet presenterades, användes och den tekniska kapaciteten. I elevernas frågor låg tonvikten mer på själva användningen av materialet, gränssnittet och hur det upplevdes över huvud taget. Då förutsättningarna för arbetet förändrades fick vi ändra på frågorna i intervjumallen för elever (se bilaga 3) och intervjumallen för lärare användes inte alls. Enkäterna skickades endast till lärarna Procedur och genomförande Urval För enkäterna tog vi kontakt med 21 av de skolor som vi visste hade beställt materialet från Barnombudsmannen. Av dessa var det 12 skolor som samtyckte till att svara på enkäten. Vi skickade enkäten samt information om innebörden av vårt examensarbete via mail (se bilaga 2). Trots ett flertal påminnelse var det till slut endast fyra skolor som svarade och totalt blev det 11 lärare. De undervisade elever i åldrarna 7-16 år. Svaren skickades per post. För intervjuerna valdes de resterande sju skolorna som vi visste hade beställt materialet från Barnombudsmannen. Vi kontaktade skolorna för att komma i kontakt med de lärare som har använt materialet. För att genomföra intervjuer med elever krävs det tillstånd från statsdelsnämnderna för respektiv skola. Vi sökte (se bilaga 4) och erhöll tillstånd från samtliga stadsdelsnämnder. Vi hade dock problem med att få tag på rätt person på en del av skolorna. Efter att ha lämnat ett antal telefonmeddelanden utan att få någon respons, åkte vi in till dem och pratade med berörda personer på plats. De lovade att återkomma så fort de hade fått tag på rätt person, vilket de aldrig gjorde trots flera påtryckningar från vår sida. Därför kunde vi till sist bara genomföra intervjuer med en klass på en skola. Då dessa ej hade använt digitalboken fick vi komma och genomföra en test med efterföljande intervju av eleverna på plats. Lärarinnan informerade eleverna om syftet med vår undersökning och frågade vilka som ville vara med. Eleverna var vana vid att medverka i olika undersökningar så alla utom två ställde upp. Av dessa valde lärarinnan ut fem elever som hon ansåg vara mest lämpliga för att tillgodose syftet med vårt arbete. Det var två elever med läs- och skrivsvårigheter, två elever som av läraren anses vara väldigt duktiga och en elev som anses vara duktig men har perceptionssvårigheter Genomförande Vi fick sitta vid två datorer i deras datorsal som låg intill klassrummet. Eleverna kom 6

13 ut två och två. Vi satte oss med var sin elev och förklarade att de först skulle testa programmet och sedan skulle vi intervjua dem. De tittade på programmet och fick pröva sig fram själva. När de tyckte att de var klara genomförde vi intervjun. Alla svar skrevs ned. 1.6 Databearbetning och analys Enkäter Databearbetningen av de erhålna resultaten har enligt rekommendationer av Moser och Kalton, refererat i Cohen (2000) skett enligt följande steg: Redigering 1.Fullständighet. En koll att det finns svar på varje fråga. 2.Riktighet Kontrollera så långt det går att svaren överrensstämmer med frågorna. 3.Enhetlighet En kontrol av om de intervjuade har tolkat instruktioner och frågor enhetligt. Därefter har svaren analyserats och sammanställts. Svaren har sorterats efter syfte och frågeställning Intervjuer Databearbetningen har skett genom att organisera och systematisera svaren för att ge dem en tolkningsbar form. Detta har skett i följande ordning: - Genomläsning av de antecknade intervjuerna - Språklig justering från talspråk till skriftspråk - Borttagning av orelevant data - Sortering utifrån syfte och frågeställningar med betoning på vilka elever som gav vilka svar 1.7 Avgränsningar I detta examensarbete har vi begränsat oss till följande: - Enkäter och intervjuer för att få svar på frågeställningarna i målformuleringen. - Sammanställning av dessa plus presentation av det framkomna resultatet till uppdragsgivarna. Vi har i och med detta begränsat oss till att ge en rekommendation hur de ska fortsätta med arbetet enligt det förväntade resultatet. Slutligt beslut i hur man ska hantera detta överlåter vi enligt överenskommelse till uppdragsgivarna. 7

14 1.8 Etiska aspekter Vi har tagit hänsyn till de etiska aspekterna enligt Personuppgiftslagen (SFS nr: 1998:204 1, 3 ) (se bilaga 5). Alla elever och lärare som medverkat i studien, har gjort detta frivilligt. De kommer att vara anonyma. De uppgifter vi fått in och som vi inte har använt, har förstörts. Inga personuppgifter har förts vidare till tredje part. 1.9 Förväntade resultatet Intressenternas huvudsakliga mål är att varje tryckt bok läromedel, fackböcker, skönlitteratur och uppslagsverk, ska inkludera en DAISY-cd i en liten ficka på omslagets insida. De vill därför att utvärderingen ska visa på: - Om det är en bra produkt - Om det är rätt väg att få ut information - Om det är något de ska satsa på 8

15 2 Resultat/Diskussion 2.1 Resultat av enkätsvar från lärare Vilket av materialet som har använts och varför. De flesta har endast använt handledningen och den tryckta foldern. Detta då de ansåg att det materialet var enklast att arbeta med i helklass. Man har då haft tyst läsning och egen skrivning. Endast en lärare hade använt digitalboken. Hur materialet presenterades för eleverna i skolan. De flesta har använt materialet i samband med Barnrättsveckan då de pratade om barnkonventionen. De hade då gemensam introduktion och genomgång. Därefter fick eleverna läsa foldrarna själva. Sedan diskuterade de innehållet tillsammans vid ett flertal olika tillfällen och vissa elever fick även skriva om innehållet. De som ej har använt digitalboken, vad berodde det på? En del klasser hade inte någon digitalbok. Några tyckte att det var svårt att använda den i helklass, delvis på grund av att de inte har någon projektor, men också på grund av tidsbrist. Andra hade problem med den tekniska kapaciteten. De hade inte tillräckligt med datorer eller så fungerade inte datorerna just då. En lärare säger - eleverna föredrog den tryckta foldern, men det kanske beror på att jag inte riktigt ansträngde mig för att påverka för läsning i den digitala versionen. Fungerade installationen av programmet? På den skola som har använt digitalboken är man tvungen att ha administratörsbehörighet för att kunna installera nya program. Det uppstod en del problem vid installationen, läraren vet inte exakt vilka och man var tvungen att få teknisk hjälp utifrån. Om man har använt digitalboken, informerades alla elever eller endast de som ansågs behöva den? Alla elever upplystes. Den uppfattades dock som svår att komma in i på grund av de tekniska svårigheter som ofrivilligt kunde uppstå. Är digitalboken ett bra format för alla elever? De flesta tycker att idén är bra, men att den kanske är lite svår att använda i helklass. De anser att den passar bäst till att användas individuellt eller parvis. Man är dock överens om att den är väldigt bra för en del elever och att det mest handlar om vad de har för inlärningsstil, vad de tycker om eller om de har särskilda behov. Förstod eleverna budskapet i seriestripparna (folder)? Eleverna förstod då de hade efterföljande diskussioner. Lärarna anser att många av eleverna annars hade fallit bort på grund av läs- och koncentrationssvårigheter. Det fanns också en del ord som eleverna inte förstod. Förstod eleverna att det är Barnombudsmannen som är avsändare av innehållet i materialet? Lärarna är ganska osäkra på detta. De anser dock att eleverna borde ha förstått detta då de pratade mycket om det vid diskussionerna. 9

16 Om det fanns fler läromedel producerade som digitalböcker, skulle man då använda dem i undervisningen? En del ser det som självklart att använda dessa. Dels för alla elever, dels för de som tycker det är kul, men kanske främst för de som har läs- och skrivsvårigheter. Andra anser att det beror på vad det är för bok och om tiden räcker till för att visa alla elever. Det största problemet verkar dock ligga i den tekniska standarden på skolorna. De anser att de har för få datorer och att datorerna inte är riktigt pålitliga. En lärare säger - jag önskar att jag hade en mer självklar inställning till att arbeta med datorer. Som det är nu anser jag att det är mycket lättare att stoppa en vanlig bok i händerna på eleverna och idka högläsning. Övriga synpunkter En lärare är positivt inställd till digitalböcker. Hon har använt en annan typ av digitalt material förut så eleverna är vana vid att arbeta med datorer. - Jag tycker att digitala medier ökar koncentrationen hos eleverna och då alla elever lär sig på olika sätt kan det vara bra för de som till exempel har lätt för att åskådliggöra budskapen i bild. En annan lärare säger - jag kanske hade använt digitalboken om jag hade haft någon. Jag tycker att handledningen var suverän och att eleverna tyckte att foldern var kul och fångade dem. En annan lärare säger - det som är så bra med digitalboken är att den finns kvar på skolan medan alla foldrar är många gånger lästa och hemtagna av eleverna Bortfall Validiteten i resultatet av enkäterna måste betraktas med viss försiktighet eftersom vi inte fått tillräckligt många svar. Anledningen till detta var dels att det var svårt att få tag på rätt personer på skolorna, dels att det var svårt att få respons på våra förfrågningar. På en del skolor kunde de inte hitta den person som hade beställt materialet. Andra skolor hade inte använt materialet ännu. Vi saknar dessutom ett antal enkäter vid rapportskrivningen. 10

17 2.2 Resultat av intervjusvar från elever Gränssnitt Eleverna testade både den gröna och den röda boken (se bild 1), men valde att börja med den bok som motsvarade deras ålder. Då eleverna som testades var 12 år gamla ansåg de att det var den gröna boken som passade dem. Bild 1: Den gröna och den röda boken Startbild När det gäller startbilden (se bild 2), som kommer upp när man sätter in skivan, tyckte fyra av de fem eleverna att de lätt kunde förstå hur de kunde gå till väga. Exempelvis att man måste installera programmet om det inte är gjort redan, vilken bok de skulle välja, att de redan här kunde söka på Cd-skivan. Bara en av eleverna som hade läs- och skrivsvårigheter tyckte att det var lite förvirrande och verkade inte riktigt förstå var man skulle börja. Inga av eleverna verkade riktigt intresserade av att trycka på knappen Hur läser man (se bild 2), där man hittar informationen om hur alla knapparna fungerar. Alla förstod dock att det är där man kan hitta denna information samt mer allmän information om hur man använder boken. Ingen använde sig dock av det för att göra proceduren lättare i fortsättningen. De gick bara vidare till respektive bok. Bild 2: Startbild och Hur läser man - knappen Knapparnas ordning verkade inte heller spela någon roll, utan de tyckte att allt såg bra ut och de kände igen sig från andra program eller spel de använt förut. Hur läser man Hur läser man - knappen (se bild 3), skapade lite förvirring hos de flesta eleverna, även om det ansågs bra att den fanns. Några av dem trodde att det var informationen på bilderna som de skulle läsa och ta del av. När de kom fram till förklarande texten trodde de att det skulle gå att klicka på de olika knapparna och inte att det bara var en förklaring till hur knapparna fungerar. Man förstod dock att om de hade haft mer tid på sig så skulle de antagligen ha kommit på det, men på grund av att boken testades för första gången gick 11 Bild 3: Informationen i Hur läser man - knappen

E-lärande när, var och hur som helst?

E-lärande när, var och hur som helst? E-lärande när, var och hur som helst? JOHANNA LAVESKOG Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05084 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor

Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor Södertörns högskola Lärarutbildningen Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap- Avancerad nivå vårterminen 2010 Läxhjälp- en undersökning och jämförelse mellan två skolor Av: Nancy Gergis Handledare: Bernt

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Årets skolbibliotek hur då?

Årets skolbibliotek hur då? MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2003:84 Årets skolbibliotek hur då? En studie av utmärkelsen Årets skolbibliotek Helena

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Informationshantering med ett anpassat ärendehanteringssystem. Anette Dalsfelt, Elisabeth Wikström

EXAMENSARBETE. Informationshantering med ett anpassat ärendehanteringssystem. Anette Dalsfelt, Elisabeth Wikström 2001:118 EAMENSARBETE Informationshantering med ett anpassat ärendehanteringssystem Anette Dalsfelt, Elisabeth Wikström Data- och systemvetenskapliga programmet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Henrik Balke och Michael Hutt LAU690 Handledare: Thomas Lingefjärd Examinator: Pia Nykänen Rapportnummer: HT08-2611-201 Abstract

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Talande böcker och läsande barn

Talande böcker och läsande barn 1 MTM:S RAPPORTER Talande böcker och läsande barn Barn berättar om talboksanvändning ANNA HAMPSON LUNDH Talande böcker och läsande barn Barn berättar om talboksanvändning AnnA HAmpson LundH Med förord

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket Carin Abrahamsson Examensarbete i Svenska språket & Litteraturen Handledare: Barbro Lundin Höstterminen

Läs mer

Surfplattor som läromedel i grundskolan

Surfplattor som läromedel i grundskolan Surfplattor som läromedel i grundskolan Läs- och skrivinlärning med hjälp av surfplattor JACOB CARLBAUM och DANIEL ERIKSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Surfplattor som läromedel i grundskolan

Läs mer

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger

Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Undersökning av läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet samt deras pedagoger Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon: 019-16 16 16. Telefax 019-16 16 17

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Vuxna dyslektikers informationsbeteende - En undersökning av hur sex personer med dyslexi hanterar informationsproblem

Vuxna dyslektikers informationsbeteende - En undersökning av hur sex personer med dyslexi hanterar informationsproblem MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2004:92 Vuxna dyslektikers informationsbeteende - En undersökning av hur sex personer

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal

Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska böcker utifrån intervjuer och samtal KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:6 Elektroniska böcker på bibliotek Bibliotekariers och användares syn på elektroniska

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Anpassningar för oss med dyslexi

Anpassningar för oss med dyslexi Anpassningar för oss med dyslexi Intervjuer med elever och lärare på gymnasiet och universitetet Författare Anita Hildén Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Dylslexiförbundet

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer