LINKOOPERATIVET Det sociala företaget i Skäggetorp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKOOPERATIVET Det sociala företaget i Skäggetorp"

Transkript

1 Linköping LINKOOPERATIVET Det sociala företaget i Skäggetorp FC Linköping United är sedan år 2007 en fotbollsförening i Skäggetorp med 150 medlemmar. Fotbollsföreningen samarbetar med kommunen, Allaktivitetshuset, skolan, Arbetsförmedlingen m.fl. intressenter som en aktiv part för att utveckla Skäggetorp. FC Linköping United ser ett stort behov av jobb och egenförsörjning för människor i stadsdelen. Men eftersom fotbollsföreningen är en ideell förening, dock med ett stort socialt engagemang, vill föreningen genom det här projektet vara med och starta upp ett socialt företag. Fotbollsföreningen har nappat på flera erbjudanden om arbete utanför fotbollsverksamheten inom bl.a. event-branschen och har sedan tidigare även erfarenhet av att agera arbetsgivare. FC Linköping United arbetar mångkulturellt i Skäggetorp och behovet av egenförsörjning är mångkulturellt. Föreningens senaste projekt är ett sommarkollo för barn och ungdomar i Skäggetorp vars familjer tillbringar sommaren på hemmaplan. Verksamheten har varit framgångsrik, med många nya fotbollsintresserade medlemmar till föreningen samt utebliven skadegörelse i stadsdelen. Vi vill gärna tro att dessa två hänger samman. Samverkan med andra sociala företag som Kooptjänst Berga, Kooptima, Stadsmissionen m.fl. kommer att bli ett naturligt inslag i vårt arbete för ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Amir Čirkić Kjell Eriksson Khalid Neshati

2 Sidan 2 av 7 FC Linköping United Fogdegatan Linköping Samordningsförbundet Centrala Östergötland Linköpings Stadsbibliotek Box LINKÖPING PROJEKTPLAN Projektbenämning: Linkooperativet det sociala företaget i Skäggetorp Projektägare: Arbetsförmedlingen i Linköping Storgatan 6 Box LINKÖPING Projektledare: Projektledare kommer att rekryteras i.o.m. att projektet inleds. Under tiden bedrivs arbetet med att sjösätta projektet av följande fysiska och juridiska personer: Amir, Čirkić Coompanion i Östergötland Khalid, Neshati Fogdegatan 57 Kjell, Eriksson Fogdegatan Linköping Näringslivets Hus Linköping Tel Drottninggatan 24 Tel E-post: Box 6178 E-post: Norrköping Tel E-post: FC Linköping United Fogdegatan Linköping Tel E-post: Skäggetorps Sportcenter Besöksadress: Allaktivitetshuset i Skäggetorp Postadress: Väpnaregatan Linköping E-post:

3 Sidan 3 av 7 Intressenter Projektets intressenter inbegriper Samordningsförbundet Centrala Östergötland (Linköpings, Kinda och Åtvidabergs kommuner, Landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) samt privata företag med vilka vi för samtal om ett eventuellt affärsmässigt samarbete. Andra intressenter är den blivande ekonomiska föreningens medlemmar, föreningens samarbetspartners i form av medlemmarnas kontaktnätverk i Skäggetorp och övriga Linköping/Östergötland, Coompanion Östergötland och Stadsdelsutvecklingen. På längre sikt räknar vi med att det sociala företaget kommer att bli en lönsam organisation som står på egna ben. Med tiden kommer det att vidga sin verksamhet och därmed kommer fler aktörer med i bilden. Det framtida antalet intressenter kommer därför att utökas. Bakgrund Skäggetorp är en stadsdel i Linköpings kommun som präglas av tämligen svåra socioekonomiska problem. Stadsdelen är en av Linköpings största, med ca 8600 invånare, men dess bidrag till kommunens ekonomi/tillväxt står knappast i proportion till invånarantalet. Vår bedömning är att orsaken till detta står att finna i den höga arbetslöshet som råder i bostadsområdet och det upplevda utanförskap som stadsdelens invånare tvingas genomleva/genomlida. Genom föreningarna FC Linköping United, Skäggetorps sportcenter och deras medlemmar i stadsdelen Skäggetorp har vi fått kunskaper om situationen i området samt insikt om att många andra människor delar vår uppfattning kring sakernas tillstånd. Inte sällan uttrycker de åsikten att något bör göras för att åtgärda situationen. Av den anledningen har vi bestämt oss för att göra slag i saken och äntligen sätta igång med ett målmedvetet arbete för att, en gång för alla, få bort Skäggetorp från Sveriges fattigdoms- och utanförskapskarta. Vår ambition är att åstadkomma detta genom att grunda en ekonomisk förening för att genom den ta vara på det engagemang, kunskap och kompetens som finns att tillgå i vår närmiljö. Föreningens huvudsakliga mål blir att ordna fler arbetstillfällen och därmed öka graden av egenförsörjning i stadsdelen Skäggetorp. En arbetsgrupp bestående av föreningar och privatpersoner med förankring i och intresse för Skäggetorp har mot denna bakgrund nu inlett samarbete med Coompanion Östergötland i syfte att grunda en ekonomisk förening vid namn - Linkooperativet. I det sammanhanget är tanken att förevarande projektansökan ska resultera i ett projekt som ska möjliggöra en långsiktig utveckling av den ekonomiska föreningen.

4 Sidan 4 av 7 Syfte Projektets syfte är att bidra till en ökad grad av egenförsörjning i stadsdelen Skäggetorp för att på det sättet avhjälpa en del av de sociala och ekonomiska problem som ackumulerats i Skäggetorp och som manifesterar sig i hög arbetslöshet, låga inkomster, dålig hälsa m.m. Tanken är att åstadkomma detta genom att främja utveckling genom att skapa arbetstillfällen och främja företagsamhet lokalt (Skäggetorp/Linköping) och i regionen (Östergötland). Genom denna verksamhet skulle det sociala företaget kunna erbjuda anställningar (till medlemmar och/eller andra lämpliga individer, gärna med anknytning till Skäggetorp) samt bedriva utbildning, kompetensutveckling och rådgivning. Dessutom vill vi att det sociala företaget ska bli en organisation som erbjuder platser för rehabilitering och arbetsträning. I de fall där det behövs vill vi också hjälpa individer att höja sin kompetensnivå för att på så sätt bli mer anställningsbara. Detta, att fler påbörjar studier, antingen yrkes- eller teoretiska utbildningar, kan ske genom samarbete med utbildningsväsendets olika aktörer. Vidare är tanken att det sociala företaget ska initiera och genomföra utvecklings- och utbildningsinsatser inom områden av gemensamt intresse för medlemmar i Skäggetorp, Linköping, Östergötland. Kontakter kommer att tas med andra sociala företag i Linköping och Östergötland i syfte att främja ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Utöver detta kommer företaget att uppmuntra till att nya verksamheter/affärsidéer etableras och ges utrymme att utvecklas i Skäggetorp, Linköping och övriga Östergötland samt att hjälpa till så att lokala kompetenser och resurser tas till vara i syfte att främja lokal utveckling. Mål Målsättning för projektet är i första hand att bidra till att få fler Skäggetorpbor i arbete och därmed hjälpa dem att komma i egen försörjning. Förutom satsning på inkludering av medborgare på ordinarie arbetsmarknad kommer vi i andra hand att arbeta med att få projektdeltagare som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden att inleda utbildning för att på så sätt göra sig mer attraktiva på arbetsmarknaden. I förekommande fall, då individen har synnerliga svårigheter att etablera sig i samhället, skulle deltagande i vårt projekt kunna vara ett första steg på dennes resa. I sådana fall skulle även en lägre ställd målsättning kunna betraktas som ett gott resultat och vederbörande skulle efter medverkan i det här projektet kunna fortsätta sin rehabilitering inom någon annan lämplig verksamhet. Projektet är tänkt att pågå i två år, med förlängning i ytterligare ett år. Under projekttiden är vår ambition att få ut sammanlagt 11 individer i egen försörjning. Under första året tänker vi oss att vi kommer att hjälpa 3 personer till egen försörjning. Under år två handlar det om ytterligare 3 personer medan vi under det sista projektåret tänker oss att vi kan få 5 individer att bli självförsörjande. Med självförsörjning åsyftas i det här fallet att projektdeltagaren antingen får ett arbete inom Linkooperativet eller hos någon annan arbetsgivare på arbetsmarknaden alternativt att individen påbörjar studier eller startar eget företag. När det gäller antalet individer som kommer att delta i vårt 3-åriga projekt tänker vi oss att vi under det första året kommer att ta emot 20 personer från Samordningsförbundets Centrala Östergötlands medlemmar. Under år två kommer vi att ha 35 platser tillgängliga för projektdeltagare medan vi under projektets tredje år kommer att totalt ha 50 platser till vårt/deltagarnas förfogande.

5 Sidan 5 av 7 Aktivitetsplan Kort sikt: I inledningsskedet kommer vi att etablera samverkan med Samordningsförbundet Centrala Östergötlands medlemmar genom vilka vi kommer att sköta rekrytering. I det sammanhanget kommer vi att erbjuda Arbetsförmedlingen ett samarbete när det gäller anordnande av sysselsättning åt individer inskrivna i Fas 3, Jobb- och utvecklingsgaranti samt andra liknande insatser. Andra aktiviteter (som inbegriper Af) skulle kunna bestå i att Linkooperativet ställer upp som etableringslots, anordnare av praktikplatser, arbetsträning m.m. Verksamheten kan omfatta rehabilitering, arbetsträning och utbildningsinsatser. De arbetsuppgifter som det kan röra sig om är sådana som fastighetsskötsel, när det gäller Skäggetorps fotbollsplan, enklare administrativa arbetsuppgifter vid Linkooperativets kansli samt förekommande arbetsuppgifter vid ett blivande cykelverkstad som vi startar inom den närmaste framtiden. Aktörer som kommer att kunna anvisa personer till oss är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Östergötlands läns landsting samt Linköpings kommun m.fl. De kategorier som kan vara aktuella är individer med olika arbetshinder. Bland annat kan dessa målgrupper ingå: långtidssjukskrivna (vars sjukskrivningsperiod närmar sig sitt slut), nysvenskar som har svårt att hitta sin plats i arbetslivet och individer som inte avslutat gymnasiet och av den anledningen har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Landstinget skulle till oss kunna anvisa unga människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Syftet med projektet skulle även kunna vara att slussa individer som befinner sig långt från arbetsmarknaden vidare till andra verksamheter (sådana som befinner sig närmare arbetsmarknaden) eller till utbildning. Medellång sikt: Linkooperativet kommer under den här projektfasen att starta och driva en secondhand butik samt en kreativ verkstad inom vilken projektdeltagare kommer att beredas möjlighet att komma med egna idéer och få utlopp för den egna kreativiteten. Utöver detta kommer föreningen att undersöka möjligheten att ta över driften av Allaktivitetshuset i Skäggetorp, efter att dess nuvarande projekttid har avslutats i mitten av FC Linköping United har redan sitt kansli förlagt i Allaktivitetshuset. I husets lokaler bedriver vi både föreningens kansliverksamhet och andra aktiviteter syftandes till att öka invånarnas delaktighet i förenings- och samhällslivet i Skäggetorp/Linköping. Allaktivitetshuset har potential att erbjuda stora möjligheter till ökad livskvalitet i stadsdelen och om vår förening får förmånen att förvalta huset framöver har vi planer att fylla det med verksamhet relevant för Skäggetorps invånare. I övrigt kommer vi att etablera samarbete med olika aktörer i Linköping/Östergötland. Det kan röra sig om andra liknande verksamheter (t.ex. Kooptima), näringslivet i närområdet (företagen i Tornby m.fl.), företagarföreningar i Skäggetorp respektive Tornby, Stadsmissionen (projektet Vär(l)dshuset), VC i Skäggetorp (för ett friskare Skäggetorp), stadsdelsutvecklingen och andra intressenter vars verksamhet/kunskap/kompetens/kontaktnät kan stimulera/inspirera det här projektet. Föreningen avser även att delta i upphandlingar gentemot kommun(er) i Östergötland, främst Linköping, Kinda och Åtvidaberg samt eventuellt Norrköping. Upphandlingar som i första hand är aktuella gäller fastighetsskötsel, flytt, städ, måleri, (sam)arbete för ett tryggare (centrum i) Skäggetorp m.m. - alltefter projektdeltagarens eget intresse och förmåga.

6 Sidan 6 av 7 Lång sikt: Det sociala företaget ska på längre sikt bli en etablerad aktör i Skäggetorp/Linköping på de marknader den har sin verksamhet inom. Om företaget blir framgångsrikt på kort och medellång sikt kommer det i det här skedet att ha utvecklats både organisatoriskt, kompetensmässigt och finansiellt. Företaget har troligtvis även utvidgat sitt kontaktnät och utvecklat relationer gentemot både det privata näringslivet och Samordningsförbundets medlemmar. Dessa relationer kommer sedan att underlätta företagets ambition att utveckla affärsverksamheter och skapa nya arbetstillfällen. Om det ekonomiska utfallet blir tillfredsställande kommer Linkooperativet vid det här laget att ha ackumulerat ett visst kapital som föreningen i så fall kommer att återinvestera i intressanta affärsverksamheter på lokalplanet. En idé är att öppna en återvinningscentral i Skäggetorp. Om detta inte blir möjligt ser vi gärna att föreningen går i riktning mot mer kunskapsintensiva, exportorienterade branscher/företag/affärsidéer. (=teknik, naturvetenskap, tjänstesektorn etc.) Organisation Styrgrupp: Styrgruppen kommer att bestå av representanter från respektive Samordningsförbundet Centrala Östergötland, Linkooperativet, FC Linköping United, Skäggetorps sportcenter, Coompanion Östergötland och Stadsdelsutvecklingen. Styrgruppen ska granska och godkänna de planer som projektledaren och dennas arbetslag utarbetat samt följa och stödja projektarbetet. Beredningsgruppen inom Samordningsförbundet Centrala Östergötland kan utse delar av styrgruppen. Projektgrupp: Projektgruppen kommer att bestå av en projektledare samt representanter från FC Linköping Uniteds och Skäggetorps sportcenters styrelser. Projektledaren ska planera och tillsammans med den övriga projektgruppen driva projektarbete. I projektgruppens uppgift ingår att samordna, driva och förankra projektarbetet, informera styrgruppen och dokumentera resultat. Projektledaren är den som rapporterar till styrgruppen. Budget Projektets budget beräknas utifrån lokalkostnaden, kostnaden för gruppens kompetensutveckling samt utgifter för att anskaffa nödvändig utrustning och förbrukningsmaterial för att kunna utveckla verksamheter i enlighet med denna projektplan. Utöver detta kommer resurser att öronmärkas för personalens löner och arbetsgivaravgifter under projekttiden som omfattar tre år. (Bilaga 1- Budget Linkooperativet, 3 år) Finansiering kommer att genereras genom medfinansiering från Samordningsförbundet Centrala Östergötland, FC Linköping Uniteds och Skäggetorps sportcenters insatser, försäljning av tjänster samt olika former av anställningsstöd. Uppföljning Uppföljning kommer att ske inom ramen för statistisk bearbetning och uppföljning som tillämpas inom Samordningsförbundet Centrala Östergötland, dvs. projektet kommer att rapportera i SUS.

7 Sidan 7 av 7 Utvärdering Den interna utvärderingen av projektet kommer att ske enligt Självvärderingsmodellen. Modellen kommer att användas som utgångspunkt och vid behov vidareutvecklas. Vi bedömer att arbetet med det här projektet kommer att leda till att man inom den ekonomiska föreningen tillägnar sig nya kunskaper om projektledning, projektets målgrupp(er), nya arbetssätt, kvalitetssäkring m.m. Vår ambition är att även iordningsställa ett socioekonomiskt bokslut samt att bedöma projektets så kallade Social Return On Investment (SROI). Projektets framtid efter avslut Efter projekttidens slut kommer vi att ha etablerat en välfungerande ekonomisk förening - Linkooperativet. Denna kommer under projektet att ha tillägnat sig så mycket kompetens och erfarenhet inom området socialt företagande att det (inom föreningen) kommer att te sig naturligt att även fortsättningsvis vilja ge sitt bidrag på det här området. Detta skulle kunna ske genom att Linkooperativet fortsätter att vårda de relationer som etablerats i samband med projektet, med exempelvis det privata näringslivet. Det i sin tur skulle leda till att föreningen blir mer konkurrenskraftig på marknaden, får en bredare verksamhetsportfölj och blir finansiellt starkare. Därmed skulle föreningen ha fler verksamheter genom vilka den skulle kunna hjälpa utsatta människor att få ett fotfäste i samhället. Föreningen skulle även få större (egna) ekonomiska muskler och därmed kunna tillåta sig att vara socialt ansvarstagande. För Linkooperativets vidkommande anser vi att en ekonomisk förening har en given plats och roll att spela i stadsdelen Skäggetorp som, i och med arbetskooperativets tillkomst, kommer att få uppleva en större mångfald av (näringslivs)aktörer. Satsningen kommer att hjälpa ytterligare några arbetsvilliga lokalmedborgare att komma i egen försörjning, ingjuta framtidshopp i många fler, och få dem att inse att det, faktiskt, går att (åter)etablera sig i samhället. Detta i sin tur kommer att bidra till ökat samhällsengagemang hos de boende i Skäggetorp och förhoppningsvis bibringa en välbehövlig vitalitet till bostadsområdet. Ovanstående i kombination med att kooperativet verkar i en av Sveriges mer vitala näringslivsregioner med tämligen goda affärsmöjligheter gör den långsiktiga succén för föreningen (mer eller mindre) säkrad. Datum Underskrift Uppdragsgivare Projektledare

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach

Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Samhällsekonomiska bokslut, utvärderingar och analyser Samhällsekonomisk utvärdering Projekt SamCoach Slutrapport 2011-05-12 Samordningsförbundet Sollefteå kommun payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM

Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Förprojektering av ESF-projekt inom FINSAM Rapport 2011-06-10 I samverkan med: 1 Sammanfattning Studieförbundet Sensus har på uppdrag av SKL analyserat förutsättningar och intresse från samordningsförbund

Läs mer

Att leva som entreprenör

Att leva som entreprenör Slutrapport: Att leva som entreprenör En introduktion till socialt och kooperativt företagande i projektet Klara Livet Coompanion Blekinge Soft Center, 372 25 Ronneby Telefon:: 0457 818 80 E-post: blekinge@coompanion.se

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Gröna jobb i sociala företag Förutsättningar i Tranås kommun

Gröna jobb i sociala företag Förutsättningar i Tranås kommun 2015 Gröna jobb i sociala företag Förutsättningar i Tranås kommun Förstudierapport 2014-07-15 Uppdaterad 2015-02-16 Författare: Clara Edenstrand Sammanfattning I denna rapport sammanfattas resultatet

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför!

Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur och varför! Rapport 0123 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv hur

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer