LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013"

Transkript

1 LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013

2 Förord Våra barn behöver en jämställd och jämlik värld där alla är fria att leva sina liv utan fördomar och ärvda mönster. Det är enda vägen vi rimligen kan gå för ett stabilt samhälle men också för en god ekonomisk utveckling. Vårt ansvar som politiska företrädare är att alltid ta vara på mångfalden, att arbeta för och med jämställdhet i alla möten mellan människor i vår kommun såväl anställda som medborgarna. Det är av stor betydelse att den politiska ledningen är insatt och leder arbetet. Vi måste kunna se vilka svårigheter som finns men också ge engagemang till chefer och medarbetare. Inte oväntat har vi exempelvis sett en ojämställd användning av hemtjänst, ett ojämställt nyttjandet av kulturaktiviteter, låga meritvärden för pojkars betyg, sexuella trakasserier på en gymnasieskola och en benägenhet att inte använda vissa gator och stråk i vår stad under mörka delar av dygnet. För att bättre förstå hur vi kan komma tillrätta med snedfördelningen har vi fokuserat på delprojekt men också på ett långsiktigt arbete i nämnder och styrelser. Det har handlat om enkätundersökningar, mentorsarbete, kartläggningsarbete men också om hur vi hanterar kontakten med och mot våra medborgare. En annan stor del i arbetet är att vi också skrivit under CEMR-deklarationen, Council of European Municipalities and Regions, för jämställdhet. Kommunfullmäktige som högsta instans har genom ett speciellt temamöte satt sig in i frågans bredd och komplexitet. Den europeiska deklarationen ger oss också mandat att i samarbete med andra aktörer och partners alltid främja jämställdhet. Rollen blir inte mindre viktig då våra samarbetspartners blir fler och fler. Idag finns Överenskommelsen som ett ytterligare instrument för kommunens utåtriktade arbete med den idéburna rörelsen. Vi har också infört jämställdhetsintegrering i våra Riktlinjer för sociala investeringar i Linköpings kommun. Ett viktigt område för att utveckla metodik som leder till minskad ohälsa och minskat utanförskap hos kommuninvånarna. Ett ytterligare exempel är att vi utvecklar en jämställdhetsintegrerad ärendeberedning, att jämställdhet finns med när de viktiga besluten ska fattas. Vi ser framtiden som vår arena och ett arbete ligger framför i att metodutveckla och hålla en strategi, att hålla i tyglarna så inte färdriktningen tappas bort. Det handlar om förändrat arbetssätt eller att vi tar hjälp av information som lär oss se skillnader och ojämlikhet. Ann-Cathrine Hjerdt Linköpings borgmästare, och kommunalråd 2

3 Innehållsförteckning Förord... 2 Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 6 Resultat... 7 Programmål och utfall... 8 Genomförande Budget Hållbarhet Utbildning och kommunikation Utvärdering och lärdomar Bilagor

4 Sammanfattning Linköpings kommun har genom Program för Hållbar jämställdhet haft som syfte att strukturera arbetet med jämställdhetsintegrering centralt med styrdokument och organisation. Kommunen har också velat involvera samtliga förvaltningar och nämnder genom att arbeta med jämställdhetsintegrering i olika verksamheter. Dessutom har kommunen velat utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering inom utvalda verksamheter i de två största förvaltningarna som föregångsexempel för hela kommunen. Resultat: - Kompetenshöjning av samtliga politiker och chefer i jämställdhet och jämställdhetsintegrering, samt fördjupad kompetenshöjning hos många medarbetare i flera verksamheter. - Samtliga nämnder har diskuterat jämställdhetsintegrering och förvaltningarna utvecklar handlingsplaner för att uppfylla CEMRdeklarationen för jämställdhet. - Under projektet har kommunen arbetat med att integrera jämställdhet i ledningssystemet och nu finns det med i de 10 olika processerna, och i olika stöddokument. - Jämställdhet är med i riktlinjerna för sociala investeringar och i mall för ärende till nämnd och styrelse. - För omsorgskontoret används könsuppdelad statistik vid verksamhetsuppföljningar och brukarundersökningar för att kunna göra könsanalyser. - Inom verksamhetsområdena för barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden sker statistikuppföljning utifrån genusperspektiv. - Utbildningskontoret,barn och ungdom tog 2012 beslut för att kunna säkerställa likvärdigheten när det gäller rättningen av de nationella ämnesproven i grundskolan. Proven ska avidentifieras och rättas gemensamt av en grupp av lärare antingen på den egna skolan eller tillsammans med lärare från närliggande skolor inom området. - Inom utbildningsförvaltningen har man tagit fram en gemensam kursutvärderingsenkät och en utvecklad skolkvalitetsenkät med högre andel frågor kring jämställdhet och genus. - En handlingsplan för jämställt språkarbete inom hela skolans verksamheter har tagits fram och börjat implementeras. 4

5 - Deltagande gymnasieskolor har tagit fram en stresskurs för elever som upplever mycket stress (där tjejer är överrepresenterade), en studieverkstad för att hjälpa elever med studierna (där killar är överrepresenterade när det gäller sämre studieresultat) samt en elevpärm som hjälper till att systematisera mentorskapet och stötta elever att själva strukturera sina studier. - Dessutom en betygspolicy som förordar anonyma examinationer för att säkra en diskrimineringsfri rättning. - Centralt arbetas med att se över jämställdhetsperspektivet i den medborgarenkät som kommunen genomför en gång per mandatperiod. Effekter: - Där medvetet genusarbete sker i förskoleklassen kvarstår effekterna i leken och i barnens förhållningssätt till varandra på fritidshemstid. - Meritvärdet för Linköpings kommunala grundskolor sammantaget har ökat med drygt 4,5 meritpoäng Detta resultat är det bästa någonsin för Linköpings kommunala grundskolor (mätningarna startade nationellt år 2001). Pojkarna, som presterar och har presterat lägre resultat än flickorna, ökar sitt meritvärde markant. - Elevers stress har minskat genom deltagande i stresskurs. - Den externa utföraren Linköpings stadsmission har genomfört en del förändringar i arbetet. Till exempel har de infört jämställdhet som en diskussionspunkt vid personalträffarna och planerar att föra in det även vid klientplaneringsträffar. De har också påbörjat en mans- och kvinnogrupp på vecko- respektive månadsbasis för klienterna. 5

6 Bakgrund Initiativtagare till att Linköpings kommun skulle gå med i Program för hållbar jämställdhet var personalstrateg Faiz Jaber på kommunstyrelsens förvaltning. I sin roll är han den som är ansvarig för jämställdhet och mångfald inom Linköpings kommun. Syftet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i den kommunala verksamheten är att kunna säkerställa att kommunens invånare får en likvärdig kommunal service och ett likvärdigt inflytande oavsett kön. Detta låg i linje med Allians för Linköpings Visions- och samverkansprogram som har alla människors lika värde som utgångspunkt för sin politik och som fastslår att Jämställdhetsfrågor ska prioriteras i vårt kommunala arbete. Faiz Jaber initierade en förstudie som involverade sakkunniga på de olika förvaltningarna för att se hur kommunen skulle lägga upp sitt arbete för en ansökan till SKL. Efter förstudien följde en förankringsprocess i nämnderna och i KS. Resultatet blev ett KS-beslut att arbeta systematiskt och långsiktigt med jämställdhetsintegrering och att kommunen sökte medel från SKL. SKL valde att bevilja medel till kommunen inom ramen för Program för hållbar jämställdhet. Varje nämnd fick i uppdrag att utse en verksamhet som skulle vara med i Fas 1 av projektet. Resultatet blev att projektet lades upp på två nivåer, ett centralt arbete med KS och nämnderna och ett arbete i verksamheterna på de olika förvaltningarna utifrån nämndernas förslag. Då omfattades Utbildningsförvaltningen (2 gymnasieskolor och en förskola/grundskola), Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen (kundtjänst), Omsorg och socialförvaltningen (kvalitetsuppföljning), Kultur och fritidsförvaltningen (vuxenarrangemang) samt Kommunikationsavdelningen. I Fas 2 valde kommunen att fortsätta med arbetet på två nivåer; centralt genom kommunens kvalitetsledningssystem Styra Leda processen, och i verksamheten inom de två största förvaltningarna, Utbildningsförvaltningen (arbetsmetoder för hela förvaltningen, 2 gymnasieskolor samt utvalda grundskolor och förskolor) och Omsorg och socialförvaltningen (utvalda verksamheter och privata utförare). Totalt har Linköpings kommun blivit beviljade 3,4 miljoner kronor inom programmet. 6

7 Resultat Innan kommunen gick med i Program för hållbar jämställdhet så fanns det varierande erfarenhet inom de olika förvaltningarna att arbeta med jämställdhetsintegrering. Insatser hade gjorts på olika håll i verksamheterna. Det fanns viss kunskap om könsskillnader, och arbete som bedrivits på olika nivåer, t.ex. att man arbetat aktivt med jämställdhetsintegrering och genus i förskola, och delvis på gymnasienivå, ungdomsmottagningen hade jobbat med att få fler killar att söka sig dit, och inom fysisk planering hade det förekommit att man tagit in vissa aspekter av genus. Även könsuppdelade uppgifter fanns i varierande utsträckning att tillgå inom samtliga förvaltningar. T.ex. i brukarundersökningar och -enkäter, och förvaltningarna tog fram olika underlag könsuppdelat. Idag efter att kommunen arbetat med detta inom Program för hållbar jämställdhet har det skett förändringar. Kommunen har valt att skriva under CEMR-deklarationen (den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå) och att jobba i de olika nämnderna med att uppfylla den genom en handlingsplan. Under projektet har kommunen arbetat med att integrera jämställdhet i ledningssystemet och nu finns det med i de 10 olika processerna, och i olika stöddokument. Idag finns det kunskap och medvetenhet hos politiker och chefer om jämställdhetsintegrering. Detta genom utbildningar och genom att varje nämnd har haft en deltagande verksamhet i projektet. Även från de verksamheter som deltagit i projektet har kunskap och erfarenhet byggts upp för att bättre kunna erbjuda en jämställd service. Särskilt de förvaltningar som var med i fas 2 har arbetat intensivt med en jämställd vård och omsorg och en jämställd förskola och skola. Omsorgskontoret har utvecklat arbetet med könsanalyser vid verksamhetsuppföljningar och brukarundersökningar och fördjupat sig inom att utveckla jämställda beslut. Inom utbildningsförvaltningen har man kommit långt. Här har man inom gymnasieskolan tagit fram en gemensam kursutvärderingsenkät och en utvecklad skolkvalitetsenkät med högre andel frågor kring jämställdhet och genus. En handlingsplan för jämställt språkarbete inom hela grundskolans verksamheter har tagits fram och börjat implementeras, se bilaga 4. På de deltagande gymnasieskolorna har man dessutom tagit fram en stresskurs för elever som upplever mycket stress (där tjejer är överrepresenterade), en studieverkstad för att hjälpa elever med studierna (där killar är överrepresenterade när det gäller sämre studieresultat) samt en elevpärm som hjälper till att systematisera mentorskapet och stötta elever att själva strukturera sina studier. Förskolor, fritidshem och grundskolor har utvecklats genom genusutbildning och observationer. Och längst har man kommit i förskolor och fritidshem. 7

8 Slutseminariet för område utbildning, Skola och genus i tre akter, innebar en spridning av erfarenheterna till enheterna. Från förskoleklass till gymnasiet. Det finns också en organisation uppbyggd med de två centrala strategerna på kommunstyrelsens förvaltning; Personalstrateg och Utvecklingsstrateg, som arbetar med jämställdhetsintegrering inom ledningssystem, sociala investeringar, ärendeberedning, uppfyllande av CEMR-deklarationen, och MakEQuality. Till det kommer en representant i varje förvaltning som är sakkunnig när det gälelr uppfyllande av CEMR-deklarationen. Programmål och utfall Projektet har i stort gått bra, och de flesta mål är uppfyllda. Där så inte skett är främst inom omsorgsförvaltningen, se Förändringar och utmaningar nedan. Centralt satte vi upp mål att utbilda politiker, chefer och nyckelpersoner i jämställdhet och jämställdhetsintegrering vilket genomfördes med framgång. Dessutom att jämställdhetsintegrera ledningssystemet genom Styra Leda processen. Resultatet är att jämställdhetsaspekten finns med i kommunens 10 olika processer i varierande grad. Däremot har vi inte nått fram när det gäller att samtliga nämnder har infört könsuppdelad medborgar- och brukarstatistik systematiskt eller att budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse analyseras uppdelat på kön och har könsuppdelad styrning och uppföljning. För utbildningsförvaltningens del har projektet löpt bra. Arbetet har omfattat utveckling av kursutvärderingsenkät och skolkvalitetsenkät där fler frågor kring jämställdhet och genus finns med. Dessutom att kvalitetsredovisningen ska innehålla redovisning av genusarbetet. De två gymnasieskolorna har genomfört sina aktiviteter och har under fas 2 kunnat bygga vidare på arbetet från fas 1 bl.a. med arbete kring stress, sexualitet och sexuella trakasserier. Förskola och grundskola har också arbetat vidare med genusutbildning av personal, jämställt språkarbete, observationer i förskolor och på fritidshem. För mer detaljer se bilaga 1 Programmål och utfall. Förändringar och utmaningar Inför fas 2 startade vi för grundskolans del på en skola som deltagit i fas 1. Rektorsbyte och en viss mättnad efter förra projektet gjorde att projektet flyttade till ett annat rektorsområde och två nya skolor blev involverade istället. Fokus försköts då till viss del från klassundervisning till verksamheten i förskoleklass och på fritidshem. Den lärdom vi drar härav är att våga revidera målen ytterligare när projektet bytte verksamhet. För omsorgskontoret inträffade under projekttiden några oförutsedda händelser som gjorde att vi fick ändra våra mål. Projektledaren slutade och det dröjde ett tag innan en ny person var på plats för att ta över uppdraget. Detta gjorde att arbetet försköts. Dessutom visade det sig att vår grundtanke om att externa utförare skulle delta i projektet försvårades genom upphandlingsprocessen. Några av de verksamheter som hade påbörjat ett arbete inom Kvalitet Jämt förlorade upphandlingen och fick inget fortsatt uppdrag. 8

9 Ett annat hinder var chefsbyte hos utförarna. Att byta chef under uppstartsfasen i ett utvecklingsprojekt visade sig vara mycket sårbart. Det gjorde att det i projektets slut endast fanns en extern utförare kvar. Vi har därför valt att inte jobba med aktiviteterna, Fokusgrupper för brukare med brukarråd, Fokusgrupper för anhöriga med anhörigorganisationer, Gemensam kompetensutveckling tillsammans med brukare och Spridningsseminarier. I stället har vi lagt större fokus på Omsorgskontorets egna arbetsuppgifter kartläggningar, upphandling och beställning av verksamhet. Tidsaspekt och effekter hos brukaren Att förändringar tar tid är givet och extra tydligt när vi nu blickar tillbaka på det som hänt i projektet. Mycket har vi åstadkommit och mycket finns kvar att göra. Vi vet att detta bara är en början på vårt arbete mot en jämställd verksamhet för hela kommunen. Vi vet att det tar många år av strukturerat arbete för att förändra arbetet så mycket att vi kan se resultat för medborgarna. Intressant är dock att meritvärdet för Linköpings kommunala grundskolor sammantaget har ökat med drygt 4,5 meritpoäng Detta resultat är det bästa någonsin för Linköpings kommunala grundskolor (mätningarna startade nationellt år 2001). Pojkarna, som presterar och har presterat lägre resultat än flickorna, ökar sitt meritvärde markant. Arbetsformerna och bemötandet på individnivå i skolor och förskolor har förändrats under arbetets gång. Medvetenheten hos personalen, som flyttat fokus från sig själva till det pedagogiska arbetet utifrån läroplanens uppdrag, gör att reflektionerna lever i vardagen. Därifrån måste arbetet fortsätta till de praktiska förändringarna. Oförutsedda effekter En oväntad insikt är hur arbetet i förskoleklassen inverkar på fritidshemsverksamheten. Där medvetet genusarbete sker i förskoleklassen kvarstår effekterna i leken och i barnens förhållningssätt till varandra på fritidshemstid. På andra fritidshem med genusaktivt arbetande personal men där arbetet saknas i förskolan tar den här utvecklingen mycket längre tid. Med denna kunskap kan det fortsatta arbetet i hela kommunen kring utvecklingen av förskoleklasspedagogiken lägga till behovet av genusfortbildning för denna del av utbildnings verksamheter. Verktyg för verksamhetsförbättringar Här vill vi lyfta fram handlingsplanen för jämställt språkarbete inom skolans verksamhet (se bilaga 4) och från gymnasiet elevpärmen för mentorer och stresskurserna. Dessutom en betygspolicy som förordar anonyma examinationer för att säkra en diskrimineringsfri rättning. För omsorgskontoret vill vi lyfta fram det utvecklade arbetet med könsanalyser vid verksamhetsuppföljningar och brukarundersökningar för att underlätta jämställda beslut. 9

10 Genomförande Vi har valt att fokusera på en central nivå och en lokal nivå. Arbetet med jämställdhetsintegrering handlar både om hur beslut fattas och mål sätts hos politiker och förvaltningsledningar, och om det dagliga bemötandet mellan kommunanställda och brukare. Därför har vi på den centrala nivån arbetat med politiker och chefer genom utbildningar och temadagar, och genom att nämnderna har fått ansvar att utse verksamheter som ska arbeta med det lokala fokuset. Vi har också integrerat jämställdhet i vårt kvalitetsledningssystem genom Styra Leda processen. Det lokala arbetet har i fas 1 omfattat Utbildningsförvaltningen (2 gymnasieskolor och en förskola/grundskola), Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen (kundtjänst), Omsorg och socialförvaltningen (kvalitetsuppföljning), Kultur och fritidsförvaltningen (vuxenarrangemang) samt Kommunikationsavdelningen. Då har det varit utifrån de olika nämndernas önskemål. Kommunikationsavdelningen valdes för att arbeta med genusmedvetenhet i kommunikationen med medborgarna (val av bilder, ämnen etc.). I fas 2 så valde vi att fördjupa det lokala arbetet inom de två största förvaltningarna, Utbildningsförvaltningen och Omsorg och socialförvaltningen. Anledningen till att vi valde dem är att de är störst i fråga om personal och genom dessa förvaltningar kommer vi i kontakt med väldigt många brukare i olika åldrar. Organisering Arbetet har organiserats med två samordnare på KS-förvaltning (personalstrateg och utvecklingsstrateg) som tillsammans har ansvar för jämställdhet och mångfald inom kommunen. Till det har vi haft en styrgrupp med sakkunniga och biträdande förvaltningschefer som varit en länk till förvaltningsledningar och nämnder samt en utvärderare från Helix. Inom utbildning har vi haft två delprojektledare placerade vid två gymnasieskolor och en projektledare placerad på F-6-skolorna. På skolorna har rektorerna haft ett huvudansvar och processledarna har givits tillgång till arbetsgrupper, för information, utbildning och handledning. På omsorgskontoret fanns en 25% projektledartjänst. I början av projektet var det en person som hade det uppdraget medan det sista året var två personer som delade på det. Centralt För att ge ledningen möjlighet att kunna arbeta med jämställdhetsintegrering har vi haft utbildningar och temadagar för politiker och chefer, de har fattat beslut att stå bakom CEMR-deklarationen och så har vi integrerat jämställdhet i vårt kvalitetsledningssystem genom Styra Leda processen. Dessutom har vi infört jämställdhetsintegrering i kommunens Riktlinjer för sociala investeringar. På central nivå så innebar fas 1 kompetenshöjning och i fas 2 valde vi att arbeta med kvalitetsledningssystemet och de olika processerna för att komma åt ett jämställt arbetssätt. På uppdrag av KF:s ordförande har en temadag på temat mänskliga rättigheter, där jämställdhet var en av aspekterna hållits. 10

11 Omsorg På omsorgskontoret har politiker, föredragande tjänstemän, utförarnas verksamhetschefer samt personal hos utförare berörts av arbetet med Kvalitet Jämt. Vi minskade på delaktigheten hos utförarna för att vi hade olika utmaningar i projektet (se programmål och utfall). Orsaken att vi då valde att fokusera unterna var att vi ville prioritera aktiviteter som förändrade strukturen på vårt arbete, för att det på så sätt skulle bli hållbart över tid. Om vi gör jämställda upphandlingar och ställer krav på jämställdhet när vi ger ett uppdrag till en utförare så når vi brukarna oavsett om vi byter utförare. Omsorgskontorets jämställdhetsarbete har även innefattat en extern utförare som arbetar på uppdrag från Linköpings kommun. Det är Linköpings Stadsmission som har deltagit med sina verksamheter Kontaktcentrum, Aktiviteter och sysselsättning samt två stödboenden. Målgruppen för samtliga verksamheter är människor med en missbruks- och beroendeproblematik. Utbildning, gymnasieskola och förskola-grundskola Inom utbildning har fokus legat på centralt arbete i förvaltningen samt på två gymnasieskolor och en F-6-enhet med två skolor. Arbetet utökades till att omfatta förskolor och fler fritidshem via det kommunala samarbetsnätverket med fritidshemsambassadörer. Arbetet i förvaltningen omfattade för gymnasieskolan bland annat verktyg för gemensam kursutvärderingsenkät och omarbetad skolkvalitetsenkät med avseende på genus och jämställdhet. Utbildningskontoret,barn och ungdom tog 2012 beslut för att kunna säkerställa likvärdigheten när det gäller rättningen av de nationella ämnesproven i grundskolan. Proven ska avidentifieras och rättas gemensamt av en grupp av lärare antingen på den egna skolan eller tillsammans med lärare från närliggande skolor inom området. Utbildningar har hållits för personal på förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Fördjupat arbete med genuspedagogik på förskolor, fritidshem och grundskolor. Linköpings kommun genomför insynsbesök i både förskolor och på fritidshem. Resultaten pekade på att genus är ett stort utvecklingsområde. Förskolecheferna erbjuds genusobservationsbesök av kommunens genuspedagog och under året har ett 30-tal observationer genomförts med återkoppling till pedagoger och chefer. Fritidshemsambassadörerna fick två föreläsningar och erbjöds liknande observationsbesök i sina verksamheter. Under året genomfördes tolv besök och fritidshemmen gavs konkret återkoppling med utvecklingsområden. Denna verksamhet har mottagits positivt och kommer att fortsätta framöver Gymnasieskolorna Folkungaskolan och Berzeliusskolan Under projektets första fas fokuserades arbetet på Folkungaskolan på flickors stress och pojkars underprestation. Dessa problem var uppenbara och dessutom tydligt kopplade till könsrollsmönster. Åtgärderna som sattes in mot problemen var könsneutrala. Det finns stora risker med att behandla exempelvis 11

12 stress som kvinnligt, då en sådan attityd kan förstärka stämplande stereotyper. Tre åtgärder genomfördes som ett resultat av fas 1: Elevpärm Akademin Stresskurser Elevpärmen är ett sätt för mentorerna att systematisera mentorskapet och ett sätt att hjälpa eleverna att själva strukturera studierna. Akademin är en öppen studieverkstad som är bemannad under hela skoldagen. Där eleverna kan få hjälp med sina studier. Stresskurserna ger enskilda elever verktyg att hantera stress. Syftet med dessa tre åtgärder var inte enbart att komma tillrätta med de nämnda könsrelaterade problemen. Akademin skulle exempelvis vara en hjälp till alla elever, även de som siktade på höga betyg. En del av fas 2 gick ut på att utvärdera de insatser som gjorts under fas 1. Det kan konstateras att Akademin tycks fungera som ett stöd för elevernas studier. Det är emellertid oklart om detta stöd bidrar till att minska de könsrollsrelaterade problem som finns med stress och underprestation. Stresskurserna har visat sig vara effektiva på individnivå. Samtidigt kan den typen av åtgärder kritiseras för att enbart angripa symtom och inte förebygga stress. Kurserna kommer oftast in i bilden när eleverna redan lidit av stress under en period. Elevpärmen har inte utvärderats på något systematiskt sätt, men den borde rimligen kunna vara ett viktigt verktyg för att elevernas studier ska läggas upp på ett rimligt sätt. Elevernas sätt att studera utanför lektionstid följer tydliga könsrollsmönster. Lärarna behöver bli bättre på att sporra gruppen underpresterande (där pojkar är överrepresenterade) att lägga mer tid på studier. Dessutom behöver gruppen stressade elever (där flickor är överrepresenterade) hjälp med att studera effektivt och möjligen i lägre kvantitativ omfattning. Elevpärmen kan vara ett viktigt redskap i strävan efter rimligare studietid. På Folkungaskolan fanns även ett samarbete med elevkåren, bland annat om frågor som rör betygssättning. En betygspolicy togs fram under år 2013 där det förordas anonyma examinationer för att säkra en diskrimineringsfri rättning. Berzeliusskolan valde att under fas 2 använda sig av stresskursen som utvecklats på Folkungaskolan under fas 1. Dessutom arbetade Berzeliusskolan med frågan om en jämställd skollokal. Berzeliusskolan står inför en stor ombyggnation eftersom den är till åren kommen och sliten. Byggnaden i sig är anpassad för ett tekniskt gymnasium och har delvis industrikaraktär. Hur upplever pojkar och flickor den fysiska miljön? Det tillsattes tre fokusgrupper som träffades vid olika tillfällen och diskuterade pojkars och flickors upplevelse av och i lokalerna. De slutsatser som drogs var att skolans lokaler överlag upplevdes som trivsamma och trygga hos de flesta elever, det som behövde förbättras var toaletternas utformning samt matkön. Där var det främst flickor som upplevde brist på avskildhet (toaletter) och en stökig miljö med risk för trakasserier (matkön). 12

13 Båda skolorna arbetade under fas 2 med sex- och samlevnadundervisningen. Starten av fas 2 sammanföll med reformationen av gymnasieskolan, som bland annat innebar att frågor som rör, identitet, kön och sexualitet lyftes i de gymnasiegemensamma ämnena. Skolorna inledde ett samarbete med RFSL som genomförde utbildningar och workshops. Lärarna hade träffar där material och metodik utformades. Förfaringssättet och materialet spreds vi intranätet och dessutom på en länsstudiedag, där personal från hela Östergötland deltog. När det gäller undervisning så fick alla elever i årskurs två på Folkungaskolan under 2012 och 2013 ta del av en föreläsning kring frågor som rör sexualitet. På Berzeliusskolan anordnades även en temadag för årskurs 1 med begreppet Tolerans då behandlades erfarenheter vad gäller hederskultur och bortgifte. Eleverna träffade även Shanazi hjältar 1 som hade diskussionsövningar i grupp. Könsuppdelad statistik Behovet av könsuppdelad statistik har uppmärksammats i projektet. Till viss del finns det redan genom brukarundersökningar och skolornas arbete med elevers skolresultat. Men det finns inget systematiskt arbete i hela kommunen med könsuppdelad statistik och könsuppdelade uppgifter redovisas inte i verksamhetsberättelser och ligger heller inte till grund när mål och indikatorer fastställs. Inom verksamhetsområdena för barn- och ungdomsnämnden sker statistikuppföljning utifrån genusperspektiv. Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om s.k. kvalitetskoordinatorer. Kvalitetskoordinatorn ska på uppdrag av respektive skolområdeschef eller motsvarande stödja rektorerna i deras systematiska kvalitetsarbete med planering, uppföljning och utveckling av verksamheten, bland annat genom att analysera resultat, identifiera styrkor och svagheter och utvecklingsområden samt vid behov bistå rektorn med att vidta nödvändiga åtgärder. För att förstärka och markera sambandet mellan analys och åtgärd blir också deras samarbete med de centrala metodstödjarfunktionerna betydelsefullt liksom deras roll beträffande att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning i kommunen. Meritvärdena för 2013 visar att skillnaderna i pojkar och flickors resultat utjämnats något. Resultatet visar även att det finns skolor där flickor och pojkars resultat är likvärdiga. Fortsatt analys pågår för att finna framgångsfaktorer i arbetet. Inom bildningsnämndens verksamhetsområde är samtliga mål i budgeten för könsuppdelade. Enkäter och statistik är könsuppdelade och analyseras i den kvalitetsrapport som årligen lämnas till förvaltningen. Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbetet vid skolenheten genomförs. Utgångspunkten är att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till såväl nationella mål som lokala mål, dvs bildningsnämndens mål i budgeten och skolans egna mål. Fokus är på förbättring/bättre resultat för både flickor och pojkar

14 På omsorgskontoret görs regelbundet brukarundersökningar som är könsuppdelade. Dessutom är de verksamhetsuppföljningar från utförarna könsuppdelade. Det görs analyser ur ett jämställdhetsperspektiv men kunskapen för att göra jämställdhetsanalyser varierar och är något som vi hela tiden måste arbeta med. Men vi gör analyser med ett könsperspektiv och där det finns skillnader mellan tjejers och killars svar så ställer vi oss frågan vad det beror på och hur vi kan jobba vidare med det. Budget Kostnadsslag Kronor Projektledning (löneutbetalningar) :- Litteratur :- Resor : - Utvärdering :- Utbildning med lokal m.m :- Total kostnad: :- Hållbarhet Centralt Här redovisas hållbarhet utifrån metoden MUMS. Mål och styrning (M) Jämställdhet har integrerats i de10 olika processerna som finns inom kommunen. CEMR-deklarationens undertecknande innebär att vi arbetar vidare med dess implementering. Dessutom arbetar vi nu med hur jämställdhetsintegrering ska finnas med till budget och strategisk plan för Utbildning/erfarenhetsutbyte (U) Jämställdhet ingår numera i ledarskapsutvecklingen och i introduktion för nya politiker. Därutöver arbetar vi med utbildning i jämställdhet och mångfald för medarbetarna genom bl.a. värderingsövningar och Mångfaldsspelet. Metoder och arbetssätt (M) Att kunna mäta och följa upp verksamheten ur ett jämställdhetsperspektivför att kunna arbeta med verksamhetsförbättringar är centralt. Här det är det viktigt att fortsätta arbetet med könsuppdelad statistik, uppföljning och indikatorer inom ordinarie ledningssystem. Stöd och samordning (S) Vi har en stödorganisation för jämställdhetsintegrering på plats genom de två centrala strategerna på kommunstyrelsens förvaltning; personalstrateg och utvecklingsstrateg, som tillsammans har uppdraget att driva det strategiska jämställdhetsarbetet. De arbetar med jämställdhetsintegrering inom ledningssystem och uppfyllande av CEMR-deklarationens tagna aktivitetsplaner. Till det kommer en sakkunnig i varje förvaltning som arbetar med detta som ett stöd till förvaltningen i sitt arbete med jämställdhetsintegrering samt att uppfylla deklarationen. 14

15 Utbildning Barn och ungdomsnämnden samt bildningsnämnden har valt att för perioden prioritera Artikel 9 (jämställdhetsanalys) och Artikel 13 (Utbildning och Livslångt lärande) från CEMR deklarationen för jämställdhet och gett utbildningskontoret i upppdrag att upprätta en handlingsplan aktivitetsplan för detta. Se vidare bilaga 2 Barn och ungdomsnämndens prioriteringar för den europeiska deklarationen för jämställhdet (CEMR) och bilaga 3 Bildningsnämndens prioriteringar för den europeiska deklarationen för jämställhdet (CEMR). På Folkungaskolan har en mångfaldsgrupp bildats. I gruppen ingår förutom delprojektledaren de lärare som varit en del av kommunens jämställdhets- och mångfaldssatsning Vinna-vinna 2. Lärares roll i skapandet av identiteter och könsrelaterade problem såsom flickors stress och pojkars underprestation kommer att sättas under lupp. En mångfaldspolicy kommer att skapas för att stödja lärarnas arbete. Gruppen planerar att fortsätta arbetet, bland annat genom studiedagar under 2014/2015. Berzeliusskolan har bildat en grupp för att jobba med jämställdhetsfrågor på skolan. Det är delprojektledaren samt deltagare i kommunens jämställdhets- och mångfaldsutbildning Vinna-vinna som är aktiva i den gruppen. Där har det beslutats att en kartläggning ska göras av den upplevda jämställdheten bland personalen. Denna kartläggning har gjorts i form av en digital enkät och väntar på att analyseras och ska presenteras för arbetsmiljögruppen på skolan. Därefter kommer det beslutas om eventuella åtgärder. Efterfrågan från fyra grundskolor att starta genusarbete, samt önskemål från de två skolorna som deltagit i projektet att få fortsatt stöd för att upprätthålla det påbörjade arbetet. 28 av 34 förskolechefer har önskat besök till sina verksamheter för att göra observationer och vill ha ytterligare förskolor besökta. Utbildningsförvaltningen ser över möjligheterna att fortsätta denna verksamhet. Omsorg Både omsorgsnämnden och äldrenämnden ska ta ställning till aktivitetsplaner som utgår från CEMR deklarationen för jämställdhet. När den här redovisningen lämnas in så har handlingen ännu inte varit uppe i nämnd för beslut så vi vet inte exakt hur innehållet i aktivitetsplanen kommer att se ut. Men vi vet att det kommer att finnas en aktivitetsplan som kommer att leda till ett fortsatt utvecklingsarbete. När det gäller stödorganisation så diskuterar vi hur det skulle kunna se ut. Under projekttiden har det blivit mycket tydligt att det behöver vara flera personer från kontoret som är delaktiga i utvecklingsarbetet och att det behövs ett strukturerat arbetssätt. 2 Vinna-vinna är ett två-årsprogram för chefer och medarbetare, se vidare på 15

16 Utbildning och kommunikation Centralt Utbildningar i jämställdhet och jämställdhetsintegrering för samtliga politiker och chefer så att de är insatta för att kunna fatta beslut. Utbildningar i genus och jämställdhetsintegrering för anställda i de olika verksamheterna så att de kan förändra sina arbetsmetoder. Kommunikationsavdelningen har erbjudits utbildning i genus och bildanalys så att kommunikationen ska vara mer genusmedveten och jämställd. Under fas 1 hade vi dessutom utbildning och handledning i metoder för jämställdhetsintegrering för de delprojektledare som arbetade med jämställdhetsintegrering i verksamheterna. Utbildning Grundskolorna i projektet har haft två större föreläsningar. En extern konsult höll sin kring Jämställdhetsuppdraget - och läroplanerna. En historisk exposé om jämställdheten i Sverige som förde vidare fram till dagens utmaningar. Skolan och förskolans läroplaner med sitt tydliga jämställdhetsuppdrag blev satta i sitt sammanhang. Den andra utbildningen var en kombinerad föreläsning och workshop där målet var att pedagogerna skulle bli stärkta i kunskapen om jämställdhetsintegrering och hur det kan se ut på skolan och i deras eget utvecklingsarbete, samt få en förhöjd genuskunskap. Här startade arbetet med läromedelsanalyserna som sedan resulterat i en examensuppsats och ett utbyte av vissa skolböcker på skolan. Samverkan med Skolverket och deras projekt Handledning för jämställdhet och kunskap utvecklade synen på och kunskapen kring hur ett genusmedvetet arbetet med språkinlärning kan ske. Hur den innefattar genusanalyser både av läromedel, skönlitteratur och elevtexter Tre utbildningsinsatser på Folkungaskolan förtjänar att nämnas. När det gäller sex- och samlevnadsundervingen kan samarbete med RFSL ses som en utbildningssatsning. Delprojektledaren och RFSL genomförde riktade insatser mot specifika ämneslag och riktade mot hela personalstyrkan. Utbildningen syftade till att öka graden av jämställd och ickeheteronormativ undervisning. En extern konsult höll föreläsning som syftade till att öka medvetenheten om personalens roll i skapandet av genus. En annan externa konsult träffade skolans elever årskurs två (vid två tillfällen) syftade till att bredda synen på kärlek, känslor och sex. Även Berzeliusskolan arbetade nära RFSL under den delen av projektet. De utbildade hela gymnasieskolans personal på en allmän nivå och två arbetslag mer ämnesspecifikt. Vi hade även en extern föreläsare, för alla elever i årskurs 1. Omsorg Politiker i äldre och omsorgsnämnderna samt planeringsledarna på omsorgskontoret har genomgått en utbildning som utgår från SKLs checklista för jämställda beslut. Syftet är att politikerna och tjänstemännen ska ha samma utgångspunkt och tillsammans jobba för att besluten som tas i nämnden är jämställda. 16

17 Vi har även haft utbildningsinsatser för verksamhetscheferna inom LSS, IFO, socialpsykiatri och äldreomsorg som har ett uppdrag från omsorgskontoret. Syftet var att ge konkreta exempel på hur ojämställdhet kan se ut i praktiken. Vad får ojämställdhet för konsekvenser för våra brukare? Vi anpassade utbildningen utifrån det område som man verkade inom. Det vill säga att cheferna inom LSS fick kunskap om hur ojämställdhet kan se ut för brukare inom LSS. Vi visade också exempel på kommuner som framgångsrikt hade arbetat med jämställdhetsintegrering inom de olika områdena. Personalen på Linköpings stadsmission som ingår i Omsorgskontorets jämställdhetsarbete, har genomfört olika insatser för personalen för att öka deras jämställdhetskompetens. De har gjort studiebesök hos andra boenden som jobbar med ett genusperspektiv, de har deltagit i nationella konferenser, haft en egen studiecirkel samt ordnat en utbildning för personalen. Linköpings stadsmission har genomfört olika typer av insatser för att öka personalens kunskap och medvetenhet om jämställdhetsfrågor för målgruppen som de arbetar med. Det har förutom den ökade kompetensen lett till en del förändringar i arbetet. Till exempel har de infört jämställdhet som en diskussionspunkt vid personalträffarna och planerar att föra in det även vid klientplaneringsträffar. De har också påbörjat en mans- och kvinnogrupp på vecko- respektive månadsbasis för klienterna. Kommunikation Vi har också som resultat av arbetet i Utbildningsförvaltningen haft spridningskonferens för att sprida kunskap, erfarenheter och arbetsmetoder till andra. Kommunikation kring utvecklingsarbetet har skett via intranät, hemsida, i personaltidning och genom tidningen Dialog som delas ut till kommuninvånarna. Dessutom har en klass på Berzeliusskolan gjort ett fördjupande projekt i anslutning RFSL s besök som mynnade ut i en utställning som hölls på konsthallen Passagen i centrala Linköping. Som ett led i detta anordnades även en temadag för årskurs 1 på gymnasiet med begreppet Tolerans som rubrik. Då deltog Arkan Asaad och Shanazi hjältar. Dagen uppmärksammades i lokal media och resulterade i ett TV-sänt inslag. 17

18 Utvärdering och lärdomar Utvecklingsarbetet har följts upp och utvärderats på olika sätt och på olika verksamhetsnivåer under projekttiden. Varje projektledare inom de olika lokala utvecklingsarbetena har kontinuerligt följt upp respektive delprocess. Styrgruppen har fungerat som en plattform för fortlöpande avstämning och uppföljning av utvecklingsarbetet. I styrgruppen har det funnits möjligheter att diskutera ändring av planer och nödvändiga insatser för fortsatt utvecklingsarbete. Lägesrapporter och resultatrapporter till SKL har bearbetats i styrgruppen, vilket också utgör en del av det gemensamma utvärderingsarbetet. Utöver den interna uppföljningen och utvärderingen har utvecklingsarbetet, under såväl fas 1 som 2, följts och utvärderats av forskare vid Linköpings universitet och forsknings- och innovationspartnerskapet HELIX VINN Excellence Centre (Fogelberg Eriksson, 2011 samt kommande). I den interaktiva forskningsansats som används inom HELIX har datainsamling och återkoppling av resultat skett kontinuerligt under utvecklingsarbetet: i workshopform i styrgruppen, men också i samtal med enskilda projektledare. Den externa utvärderingen resulterar även i en rapport som kommer att spridas externt och internt inom kommunen och där utgöra underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Lärdomar Genom att delta i detta projekt har kommunen tagit ett stort kliv framåt när det gäller arbetet med jämställdhetsintegrering. Arbetet har strukturerats och samordnats centralt och kompetenshöjning har skett både hos ledning (politiker och chefer) och i de deltagande verksamheterna. Kommunen har valt att ta in olika konsulter, föreläsare och kursledare för att kunna tillhandahålla så relevant och professionell kunskap och metodik som möjligt till politiker, chefer, sakkunniga, projektledare, medarbetare och elever. Det har varit mycket positivt. Ledningens stöd och kunskap är ovärderlig. Den projektdel som riktade sig till grundskolan stötte på svårigheter då den rektor som varit del i planerna och ansökan bytte arbetsplats. Den nya ledningen avböjde arbetet då det fanns en mättnad efter HåJ 1 hos personalen. Istället tillfrågades en skola som tar emot barn från förskolor där genusarbete har skett under en längre tid. Både rektorerna och personalen på den enheten såg behoven att höja sin genusmedvetenhet. Både förskoleklasslärarna och fritidspedagogerna hade avsatt tid att genomföra fortbildningen. Lärarpersonalen på låg- och mellanstadiet har mycket mindre tid att avsätta och perspektivträngseln var för stor för att kunna genomföra allt som var planerat. Stödet från Skolverket var viktigt för att kunna begränsa och genomföra reella aktiviteter i skolan. Linköpings stadsmission har efter projektet insett att de behöver bli mer uppdaterade på området maskulinitet och våldsperspektiv eftersom män med mångårig missbruksproblematik är den främsta målgrupp. De planerar att arbeta vidare med dessa frågor under

19 Om vi skulle börjat om idag så hade vi gjort annorlunda jämfört med hur vi har gått tillväga. Vi hade lagt upp det såhär: Vi hade startat processen i kommunens högsta ledning, där uppdraget hade varit för varje nämnd och förvaltningsledning att jämställdhetsintegrera i sin budget och verksamhetsplanering. Detta hade varit utgångspunkten för allt arbete. Vi hade fått relevanta jämställdhetsintegrerade mål och nyckeltal som vi haft som hjälp för styrning och uppföljning på nämndsnivå. Detta hade då varit direkt integrerat i ordinarie styrnings- och verksamhetsstruktur. Sedan hade vi haft nämndsuppföljning med stöd genom sakkunniga centralt och för varje nämnd. Arbetet hade också gett verksamhetsberättelser där det framgått hur resurser fördelas på kvinnor och män, flickor och pojkar och hur dessa grupper upplever service och kvalitet. Genom att lägga upp arbetet så hade vi fått ett genomgripande fokus på jämställdhet genom hela verksamheten, att mål och uppföljning skulle fokuseras på att ge en jämställd service. Detta hade i sin tur gett upphov till diskussioner i de olika verksamheterna kring hur vi kan skapa ett mer jämställt bemötande. Och idéer och förslag hade då också uppstått i de olika verksamheterna. Vad kan andra lära sig av vårt arbete med jämställdhetsintegrering? Varför vi ska arbeta med jämställdhetsintegrering. Vi har många exempel på detta. Också kan andra få kunskap om struktur, process och förankring. Något som är mycket viktigt för ett hållbart arbete. Vi kan också dela med oss av praktiska och goda exempel från våra verksamheter. 19

20 Bilagor Bilaga 1 Programmål och utfall Bilaga 2 Barn och ungdomsnämndens prioriteringar för den europeiska deklarationen för jämställhdet (CEMR) Bilaga 3 Bildningsnämndens prioriteringar för den europeiska deklarationen för jämställhdet (CEMR) Bilaga 4 Plan för språkutveckling i skolan Bilaga 5 Omsorgsnämndens & äldrenämndens aktivitetsplaner som utgår från CEMR deklarationen för jämställdhet (kommer i slutet av nov.) 20

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet

Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport Hållbar jämställdhet Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Resultatrapport stockholm.se Resultatrapport projektet November 2013 Dnr: 09-112/499 Utgivare: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Emma Laurin Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Skolinspektion - vad hände sedan?

Skolinspektion - vad hände sedan? Skolinspektion - vad hände sedan? 11 intervjuer med skolansvariga om vad som hände efter Skolinspektionens beslut Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Det könade landskapet Umeå

Det könade landskapet Umeå Det könade landskapet Umeå Reviderad version 2014 Innehåll Förord 3 Inledning 5 JÄMSTÄLLDHET 6 Vad jämställdhetspolitik 6 Hur Jämställdhets integrering 6 Jämställdhet och Intersektionalitet 6 Stödstrukturer

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING reviderad 2014 JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING Gender budgeting Redaktör: Berit Sundgren Grinups Jämställdhetsintegrerad budgetprocess i kommuner och landsting reviderad

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Boverket mars 2015

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Tjej eller kille spelar roll?

Tjej eller kille spelar roll? Tjej eller kille spelar roll? Tillsammans för en jämställd skola En inspirationsbroschyr för ökad jämställdhet i skolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tjej eller kille spela roll? Tillsammans för en jämställd skola...

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer