LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013"

Transkript

1 LINKÖPINGS KOMMUN PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET RESULTATRAPPORT ÅR 2013

2 Förord Våra barn behöver en jämställd och jämlik värld där alla är fria att leva sina liv utan fördomar och ärvda mönster. Det är enda vägen vi rimligen kan gå för ett stabilt samhälle men också för en god ekonomisk utveckling. Vårt ansvar som politiska företrädare är att alltid ta vara på mångfalden, att arbeta för och med jämställdhet i alla möten mellan människor i vår kommun såväl anställda som medborgarna. Det är av stor betydelse att den politiska ledningen är insatt och leder arbetet. Vi måste kunna se vilka svårigheter som finns men också ge engagemang till chefer och medarbetare. Inte oväntat har vi exempelvis sett en ojämställd användning av hemtjänst, ett ojämställt nyttjandet av kulturaktiviteter, låga meritvärden för pojkars betyg, sexuella trakasserier på en gymnasieskola och en benägenhet att inte använda vissa gator och stråk i vår stad under mörka delar av dygnet. För att bättre förstå hur vi kan komma tillrätta med snedfördelningen har vi fokuserat på delprojekt men också på ett långsiktigt arbete i nämnder och styrelser. Det har handlat om enkätundersökningar, mentorsarbete, kartläggningsarbete men också om hur vi hanterar kontakten med och mot våra medborgare. En annan stor del i arbetet är att vi också skrivit under CEMR-deklarationen, Council of European Municipalities and Regions, för jämställdhet. Kommunfullmäktige som högsta instans har genom ett speciellt temamöte satt sig in i frågans bredd och komplexitet. Den europeiska deklarationen ger oss också mandat att i samarbete med andra aktörer och partners alltid främja jämställdhet. Rollen blir inte mindre viktig då våra samarbetspartners blir fler och fler. Idag finns Överenskommelsen som ett ytterligare instrument för kommunens utåtriktade arbete med den idéburna rörelsen. Vi har också infört jämställdhetsintegrering i våra Riktlinjer för sociala investeringar i Linköpings kommun. Ett viktigt område för att utveckla metodik som leder till minskad ohälsa och minskat utanförskap hos kommuninvånarna. Ett ytterligare exempel är att vi utvecklar en jämställdhetsintegrerad ärendeberedning, att jämställdhet finns med när de viktiga besluten ska fattas. Vi ser framtiden som vår arena och ett arbete ligger framför i att metodutveckla och hålla en strategi, att hålla i tyglarna så inte färdriktningen tappas bort. Det handlar om förändrat arbetssätt eller att vi tar hjälp av information som lär oss se skillnader och ojämlikhet. Ann-Cathrine Hjerdt Linköpings borgmästare, och kommunalråd 2

3 Innehållsförteckning Förord... 2 Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 6 Resultat... 7 Programmål och utfall... 8 Genomförande Budget Hållbarhet Utbildning och kommunikation Utvärdering och lärdomar Bilagor

4 Sammanfattning Linköpings kommun har genom Program för Hållbar jämställdhet haft som syfte att strukturera arbetet med jämställdhetsintegrering centralt med styrdokument och organisation. Kommunen har också velat involvera samtliga förvaltningar och nämnder genom att arbeta med jämställdhetsintegrering i olika verksamheter. Dessutom har kommunen velat utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering inom utvalda verksamheter i de två största förvaltningarna som föregångsexempel för hela kommunen. Resultat: - Kompetenshöjning av samtliga politiker och chefer i jämställdhet och jämställdhetsintegrering, samt fördjupad kompetenshöjning hos många medarbetare i flera verksamheter. - Samtliga nämnder har diskuterat jämställdhetsintegrering och förvaltningarna utvecklar handlingsplaner för att uppfylla CEMRdeklarationen för jämställdhet. - Under projektet har kommunen arbetat med att integrera jämställdhet i ledningssystemet och nu finns det med i de 10 olika processerna, och i olika stöddokument. - Jämställdhet är med i riktlinjerna för sociala investeringar och i mall för ärende till nämnd och styrelse. - För omsorgskontoret används könsuppdelad statistik vid verksamhetsuppföljningar och brukarundersökningar för att kunna göra könsanalyser. - Inom verksamhetsområdena för barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden sker statistikuppföljning utifrån genusperspektiv. - Utbildningskontoret,barn och ungdom tog 2012 beslut för att kunna säkerställa likvärdigheten när det gäller rättningen av de nationella ämnesproven i grundskolan. Proven ska avidentifieras och rättas gemensamt av en grupp av lärare antingen på den egna skolan eller tillsammans med lärare från närliggande skolor inom området. - Inom utbildningsförvaltningen har man tagit fram en gemensam kursutvärderingsenkät och en utvecklad skolkvalitetsenkät med högre andel frågor kring jämställdhet och genus. - En handlingsplan för jämställt språkarbete inom hela skolans verksamheter har tagits fram och börjat implementeras. 4

5 - Deltagande gymnasieskolor har tagit fram en stresskurs för elever som upplever mycket stress (där tjejer är överrepresenterade), en studieverkstad för att hjälpa elever med studierna (där killar är överrepresenterade när det gäller sämre studieresultat) samt en elevpärm som hjälper till att systematisera mentorskapet och stötta elever att själva strukturera sina studier. - Dessutom en betygspolicy som förordar anonyma examinationer för att säkra en diskrimineringsfri rättning. - Centralt arbetas med att se över jämställdhetsperspektivet i den medborgarenkät som kommunen genomför en gång per mandatperiod. Effekter: - Där medvetet genusarbete sker i förskoleklassen kvarstår effekterna i leken och i barnens förhållningssätt till varandra på fritidshemstid. - Meritvärdet för Linköpings kommunala grundskolor sammantaget har ökat med drygt 4,5 meritpoäng Detta resultat är det bästa någonsin för Linköpings kommunala grundskolor (mätningarna startade nationellt år 2001). Pojkarna, som presterar och har presterat lägre resultat än flickorna, ökar sitt meritvärde markant. - Elevers stress har minskat genom deltagande i stresskurs. - Den externa utföraren Linköpings stadsmission har genomfört en del förändringar i arbetet. Till exempel har de infört jämställdhet som en diskussionspunkt vid personalträffarna och planerar att föra in det även vid klientplaneringsträffar. De har också påbörjat en mans- och kvinnogrupp på vecko- respektive månadsbasis för klienterna. 5

6 Bakgrund Initiativtagare till att Linköpings kommun skulle gå med i Program för hållbar jämställdhet var personalstrateg Faiz Jaber på kommunstyrelsens förvaltning. I sin roll är han den som är ansvarig för jämställdhet och mångfald inom Linköpings kommun. Syftet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i den kommunala verksamheten är att kunna säkerställa att kommunens invånare får en likvärdig kommunal service och ett likvärdigt inflytande oavsett kön. Detta låg i linje med Allians för Linköpings Visions- och samverkansprogram som har alla människors lika värde som utgångspunkt för sin politik och som fastslår att Jämställdhetsfrågor ska prioriteras i vårt kommunala arbete. Faiz Jaber initierade en förstudie som involverade sakkunniga på de olika förvaltningarna för att se hur kommunen skulle lägga upp sitt arbete för en ansökan till SKL. Efter förstudien följde en förankringsprocess i nämnderna och i KS. Resultatet blev ett KS-beslut att arbeta systematiskt och långsiktigt med jämställdhetsintegrering och att kommunen sökte medel från SKL. SKL valde att bevilja medel till kommunen inom ramen för Program för hållbar jämställdhet. Varje nämnd fick i uppdrag att utse en verksamhet som skulle vara med i Fas 1 av projektet. Resultatet blev att projektet lades upp på två nivåer, ett centralt arbete med KS och nämnderna och ett arbete i verksamheterna på de olika förvaltningarna utifrån nämndernas förslag. Då omfattades Utbildningsförvaltningen (2 gymnasieskolor och en förskola/grundskola), Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen (kundtjänst), Omsorg och socialförvaltningen (kvalitetsuppföljning), Kultur och fritidsförvaltningen (vuxenarrangemang) samt Kommunikationsavdelningen. I Fas 2 valde kommunen att fortsätta med arbetet på två nivåer; centralt genom kommunens kvalitetsledningssystem Styra Leda processen, och i verksamheten inom de två största förvaltningarna, Utbildningsförvaltningen (arbetsmetoder för hela förvaltningen, 2 gymnasieskolor samt utvalda grundskolor och förskolor) och Omsorg och socialförvaltningen (utvalda verksamheter och privata utförare). Totalt har Linköpings kommun blivit beviljade 3,4 miljoner kronor inom programmet. 6

7 Resultat Innan kommunen gick med i Program för hållbar jämställdhet så fanns det varierande erfarenhet inom de olika förvaltningarna att arbeta med jämställdhetsintegrering. Insatser hade gjorts på olika håll i verksamheterna. Det fanns viss kunskap om könsskillnader, och arbete som bedrivits på olika nivåer, t.ex. att man arbetat aktivt med jämställdhetsintegrering och genus i förskola, och delvis på gymnasienivå, ungdomsmottagningen hade jobbat med att få fler killar att söka sig dit, och inom fysisk planering hade det förekommit att man tagit in vissa aspekter av genus. Även könsuppdelade uppgifter fanns i varierande utsträckning att tillgå inom samtliga förvaltningar. T.ex. i brukarundersökningar och -enkäter, och förvaltningarna tog fram olika underlag könsuppdelat. Idag efter att kommunen arbetat med detta inom Program för hållbar jämställdhet har det skett förändringar. Kommunen har valt att skriva under CEMR-deklarationen (den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå) och att jobba i de olika nämnderna med att uppfylla den genom en handlingsplan. Under projektet har kommunen arbetat med att integrera jämställdhet i ledningssystemet och nu finns det med i de 10 olika processerna, och i olika stöddokument. Idag finns det kunskap och medvetenhet hos politiker och chefer om jämställdhetsintegrering. Detta genom utbildningar och genom att varje nämnd har haft en deltagande verksamhet i projektet. Även från de verksamheter som deltagit i projektet har kunskap och erfarenhet byggts upp för att bättre kunna erbjuda en jämställd service. Särskilt de förvaltningar som var med i fas 2 har arbetat intensivt med en jämställd vård och omsorg och en jämställd förskola och skola. Omsorgskontoret har utvecklat arbetet med könsanalyser vid verksamhetsuppföljningar och brukarundersökningar och fördjupat sig inom att utveckla jämställda beslut. Inom utbildningsförvaltningen har man kommit långt. Här har man inom gymnasieskolan tagit fram en gemensam kursutvärderingsenkät och en utvecklad skolkvalitetsenkät med högre andel frågor kring jämställdhet och genus. En handlingsplan för jämställt språkarbete inom hela grundskolans verksamheter har tagits fram och börjat implementeras, se bilaga 4. På de deltagande gymnasieskolorna har man dessutom tagit fram en stresskurs för elever som upplever mycket stress (där tjejer är överrepresenterade), en studieverkstad för att hjälpa elever med studierna (där killar är överrepresenterade när det gäller sämre studieresultat) samt en elevpärm som hjälper till att systematisera mentorskapet och stötta elever att själva strukturera sina studier. Förskolor, fritidshem och grundskolor har utvecklats genom genusutbildning och observationer. Och längst har man kommit i förskolor och fritidshem. 7

8 Slutseminariet för område utbildning, Skola och genus i tre akter, innebar en spridning av erfarenheterna till enheterna. Från förskoleklass till gymnasiet. Det finns också en organisation uppbyggd med de två centrala strategerna på kommunstyrelsens förvaltning; Personalstrateg och Utvecklingsstrateg, som arbetar med jämställdhetsintegrering inom ledningssystem, sociala investeringar, ärendeberedning, uppfyllande av CEMR-deklarationen, och MakEQuality. Till det kommer en representant i varje förvaltning som är sakkunnig när det gälelr uppfyllande av CEMR-deklarationen. Programmål och utfall Projektet har i stort gått bra, och de flesta mål är uppfyllda. Där så inte skett är främst inom omsorgsförvaltningen, se Förändringar och utmaningar nedan. Centralt satte vi upp mål att utbilda politiker, chefer och nyckelpersoner i jämställdhet och jämställdhetsintegrering vilket genomfördes med framgång. Dessutom att jämställdhetsintegrera ledningssystemet genom Styra Leda processen. Resultatet är att jämställdhetsaspekten finns med i kommunens 10 olika processer i varierande grad. Däremot har vi inte nått fram när det gäller att samtliga nämnder har infört könsuppdelad medborgar- och brukarstatistik systematiskt eller att budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse analyseras uppdelat på kön och har könsuppdelad styrning och uppföljning. För utbildningsförvaltningens del har projektet löpt bra. Arbetet har omfattat utveckling av kursutvärderingsenkät och skolkvalitetsenkät där fler frågor kring jämställdhet och genus finns med. Dessutom att kvalitetsredovisningen ska innehålla redovisning av genusarbetet. De två gymnasieskolorna har genomfört sina aktiviteter och har under fas 2 kunnat bygga vidare på arbetet från fas 1 bl.a. med arbete kring stress, sexualitet och sexuella trakasserier. Förskola och grundskola har också arbetat vidare med genusutbildning av personal, jämställt språkarbete, observationer i förskolor och på fritidshem. För mer detaljer se bilaga 1 Programmål och utfall. Förändringar och utmaningar Inför fas 2 startade vi för grundskolans del på en skola som deltagit i fas 1. Rektorsbyte och en viss mättnad efter förra projektet gjorde att projektet flyttade till ett annat rektorsområde och två nya skolor blev involverade istället. Fokus försköts då till viss del från klassundervisning till verksamheten i förskoleklass och på fritidshem. Den lärdom vi drar härav är att våga revidera målen ytterligare när projektet bytte verksamhet. För omsorgskontoret inträffade under projekttiden några oförutsedda händelser som gjorde att vi fick ändra våra mål. Projektledaren slutade och det dröjde ett tag innan en ny person var på plats för att ta över uppdraget. Detta gjorde att arbetet försköts. Dessutom visade det sig att vår grundtanke om att externa utförare skulle delta i projektet försvårades genom upphandlingsprocessen. Några av de verksamheter som hade påbörjat ett arbete inom Kvalitet Jämt förlorade upphandlingen och fick inget fortsatt uppdrag. 8

9 Ett annat hinder var chefsbyte hos utförarna. Att byta chef under uppstartsfasen i ett utvecklingsprojekt visade sig vara mycket sårbart. Det gjorde att det i projektets slut endast fanns en extern utförare kvar. Vi har därför valt att inte jobba med aktiviteterna, Fokusgrupper för brukare med brukarråd, Fokusgrupper för anhöriga med anhörigorganisationer, Gemensam kompetensutveckling tillsammans med brukare och Spridningsseminarier. I stället har vi lagt större fokus på Omsorgskontorets egna arbetsuppgifter kartläggningar, upphandling och beställning av verksamhet. Tidsaspekt och effekter hos brukaren Att förändringar tar tid är givet och extra tydligt när vi nu blickar tillbaka på det som hänt i projektet. Mycket har vi åstadkommit och mycket finns kvar att göra. Vi vet att detta bara är en början på vårt arbete mot en jämställd verksamhet för hela kommunen. Vi vet att det tar många år av strukturerat arbete för att förändra arbetet så mycket att vi kan se resultat för medborgarna. Intressant är dock att meritvärdet för Linköpings kommunala grundskolor sammantaget har ökat med drygt 4,5 meritpoäng Detta resultat är det bästa någonsin för Linköpings kommunala grundskolor (mätningarna startade nationellt år 2001). Pojkarna, som presterar och har presterat lägre resultat än flickorna, ökar sitt meritvärde markant. Arbetsformerna och bemötandet på individnivå i skolor och förskolor har förändrats under arbetets gång. Medvetenheten hos personalen, som flyttat fokus från sig själva till det pedagogiska arbetet utifrån läroplanens uppdrag, gör att reflektionerna lever i vardagen. Därifrån måste arbetet fortsätta till de praktiska förändringarna. Oförutsedda effekter En oväntad insikt är hur arbetet i förskoleklassen inverkar på fritidshemsverksamheten. Där medvetet genusarbete sker i förskoleklassen kvarstår effekterna i leken och i barnens förhållningssätt till varandra på fritidshemstid. På andra fritidshem med genusaktivt arbetande personal men där arbetet saknas i förskolan tar den här utvecklingen mycket längre tid. Med denna kunskap kan det fortsatta arbetet i hela kommunen kring utvecklingen av förskoleklasspedagogiken lägga till behovet av genusfortbildning för denna del av utbildnings verksamheter. Verktyg för verksamhetsförbättringar Här vill vi lyfta fram handlingsplanen för jämställt språkarbete inom skolans verksamhet (se bilaga 4) och från gymnasiet elevpärmen för mentorer och stresskurserna. Dessutom en betygspolicy som förordar anonyma examinationer för att säkra en diskrimineringsfri rättning. För omsorgskontoret vill vi lyfta fram det utvecklade arbetet med könsanalyser vid verksamhetsuppföljningar och brukarundersökningar för att underlätta jämställda beslut. 9

10 Genomförande Vi har valt att fokusera på en central nivå och en lokal nivå. Arbetet med jämställdhetsintegrering handlar både om hur beslut fattas och mål sätts hos politiker och förvaltningsledningar, och om det dagliga bemötandet mellan kommunanställda och brukare. Därför har vi på den centrala nivån arbetat med politiker och chefer genom utbildningar och temadagar, och genom att nämnderna har fått ansvar att utse verksamheter som ska arbeta med det lokala fokuset. Vi har också integrerat jämställdhet i vårt kvalitetsledningssystem genom Styra Leda processen. Det lokala arbetet har i fas 1 omfattat Utbildningsförvaltningen (2 gymnasieskolor och en förskola/grundskola), Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen (kundtjänst), Omsorg och socialförvaltningen (kvalitetsuppföljning), Kultur och fritidsförvaltningen (vuxenarrangemang) samt Kommunikationsavdelningen. Då har det varit utifrån de olika nämndernas önskemål. Kommunikationsavdelningen valdes för att arbeta med genusmedvetenhet i kommunikationen med medborgarna (val av bilder, ämnen etc.). I fas 2 så valde vi att fördjupa det lokala arbetet inom de två största förvaltningarna, Utbildningsförvaltningen och Omsorg och socialförvaltningen. Anledningen till att vi valde dem är att de är störst i fråga om personal och genom dessa förvaltningar kommer vi i kontakt med väldigt många brukare i olika åldrar. Organisering Arbetet har organiserats med två samordnare på KS-förvaltning (personalstrateg och utvecklingsstrateg) som tillsammans har ansvar för jämställdhet och mångfald inom kommunen. Till det har vi haft en styrgrupp med sakkunniga och biträdande förvaltningschefer som varit en länk till förvaltningsledningar och nämnder samt en utvärderare från Helix. Inom utbildning har vi haft två delprojektledare placerade vid två gymnasieskolor och en projektledare placerad på F-6-skolorna. På skolorna har rektorerna haft ett huvudansvar och processledarna har givits tillgång till arbetsgrupper, för information, utbildning och handledning. På omsorgskontoret fanns en 25% projektledartjänst. I början av projektet var det en person som hade det uppdraget medan det sista året var två personer som delade på det. Centralt För att ge ledningen möjlighet att kunna arbeta med jämställdhetsintegrering har vi haft utbildningar och temadagar för politiker och chefer, de har fattat beslut att stå bakom CEMR-deklarationen och så har vi integrerat jämställdhet i vårt kvalitetsledningssystem genom Styra Leda processen. Dessutom har vi infört jämställdhetsintegrering i kommunens Riktlinjer för sociala investeringar. På central nivå så innebar fas 1 kompetenshöjning och i fas 2 valde vi att arbeta med kvalitetsledningssystemet och de olika processerna för att komma åt ett jämställt arbetssätt. På uppdrag av KF:s ordförande har en temadag på temat mänskliga rättigheter, där jämställdhet var en av aspekterna hållits. 10

11 Omsorg På omsorgskontoret har politiker, föredragande tjänstemän, utförarnas verksamhetschefer samt personal hos utförare berörts av arbetet med Kvalitet Jämt. Vi minskade på delaktigheten hos utförarna för att vi hade olika utmaningar i projektet (se programmål och utfall). Orsaken att vi då valde att fokusera unterna var att vi ville prioritera aktiviteter som förändrade strukturen på vårt arbete, för att det på så sätt skulle bli hållbart över tid. Om vi gör jämställda upphandlingar och ställer krav på jämställdhet när vi ger ett uppdrag till en utförare så når vi brukarna oavsett om vi byter utförare. Omsorgskontorets jämställdhetsarbete har även innefattat en extern utförare som arbetar på uppdrag från Linköpings kommun. Det är Linköpings Stadsmission som har deltagit med sina verksamheter Kontaktcentrum, Aktiviteter och sysselsättning samt två stödboenden. Målgruppen för samtliga verksamheter är människor med en missbruks- och beroendeproblematik. Utbildning, gymnasieskola och förskola-grundskola Inom utbildning har fokus legat på centralt arbete i förvaltningen samt på två gymnasieskolor och en F-6-enhet med två skolor. Arbetet utökades till att omfatta förskolor och fler fritidshem via det kommunala samarbetsnätverket med fritidshemsambassadörer. Arbetet i förvaltningen omfattade för gymnasieskolan bland annat verktyg för gemensam kursutvärderingsenkät och omarbetad skolkvalitetsenkät med avseende på genus och jämställdhet. Utbildningskontoret,barn och ungdom tog 2012 beslut för att kunna säkerställa likvärdigheten när det gäller rättningen av de nationella ämnesproven i grundskolan. Proven ska avidentifieras och rättas gemensamt av en grupp av lärare antingen på den egna skolan eller tillsammans med lärare från närliggande skolor inom området. Utbildningar har hållits för personal på förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Fördjupat arbete med genuspedagogik på förskolor, fritidshem och grundskolor. Linköpings kommun genomför insynsbesök i både förskolor och på fritidshem. Resultaten pekade på att genus är ett stort utvecklingsområde. Förskolecheferna erbjuds genusobservationsbesök av kommunens genuspedagog och under året har ett 30-tal observationer genomförts med återkoppling till pedagoger och chefer. Fritidshemsambassadörerna fick två föreläsningar och erbjöds liknande observationsbesök i sina verksamheter. Under året genomfördes tolv besök och fritidshemmen gavs konkret återkoppling med utvecklingsområden. Denna verksamhet har mottagits positivt och kommer att fortsätta framöver Gymnasieskolorna Folkungaskolan och Berzeliusskolan Under projektets första fas fokuserades arbetet på Folkungaskolan på flickors stress och pojkars underprestation. Dessa problem var uppenbara och dessutom tydligt kopplade till könsrollsmönster. Åtgärderna som sattes in mot problemen var könsneutrala. Det finns stora risker med att behandla exempelvis 11

12 stress som kvinnligt, då en sådan attityd kan förstärka stämplande stereotyper. Tre åtgärder genomfördes som ett resultat av fas 1: Elevpärm Akademin Stresskurser Elevpärmen är ett sätt för mentorerna att systematisera mentorskapet och ett sätt att hjälpa eleverna att själva strukturera studierna. Akademin är en öppen studieverkstad som är bemannad under hela skoldagen. Där eleverna kan få hjälp med sina studier. Stresskurserna ger enskilda elever verktyg att hantera stress. Syftet med dessa tre åtgärder var inte enbart att komma tillrätta med de nämnda könsrelaterade problemen. Akademin skulle exempelvis vara en hjälp till alla elever, även de som siktade på höga betyg. En del av fas 2 gick ut på att utvärdera de insatser som gjorts under fas 1. Det kan konstateras att Akademin tycks fungera som ett stöd för elevernas studier. Det är emellertid oklart om detta stöd bidrar till att minska de könsrollsrelaterade problem som finns med stress och underprestation. Stresskurserna har visat sig vara effektiva på individnivå. Samtidigt kan den typen av åtgärder kritiseras för att enbart angripa symtom och inte förebygga stress. Kurserna kommer oftast in i bilden när eleverna redan lidit av stress under en period. Elevpärmen har inte utvärderats på något systematiskt sätt, men den borde rimligen kunna vara ett viktigt verktyg för att elevernas studier ska läggas upp på ett rimligt sätt. Elevernas sätt att studera utanför lektionstid följer tydliga könsrollsmönster. Lärarna behöver bli bättre på att sporra gruppen underpresterande (där pojkar är överrepresenterade) att lägga mer tid på studier. Dessutom behöver gruppen stressade elever (där flickor är överrepresenterade) hjälp med att studera effektivt och möjligen i lägre kvantitativ omfattning. Elevpärmen kan vara ett viktigt redskap i strävan efter rimligare studietid. På Folkungaskolan fanns även ett samarbete med elevkåren, bland annat om frågor som rör betygssättning. En betygspolicy togs fram under år 2013 där det förordas anonyma examinationer för att säkra en diskrimineringsfri rättning. Berzeliusskolan valde att under fas 2 använda sig av stresskursen som utvecklats på Folkungaskolan under fas 1. Dessutom arbetade Berzeliusskolan med frågan om en jämställd skollokal. Berzeliusskolan står inför en stor ombyggnation eftersom den är till åren kommen och sliten. Byggnaden i sig är anpassad för ett tekniskt gymnasium och har delvis industrikaraktär. Hur upplever pojkar och flickor den fysiska miljön? Det tillsattes tre fokusgrupper som träffades vid olika tillfällen och diskuterade pojkars och flickors upplevelse av och i lokalerna. De slutsatser som drogs var att skolans lokaler överlag upplevdes som trivsamma och trygga hos de flesta elever, det som behövde förbättras var toaletternas utformning samt matkön. Där var det främst flickor som upplevde brist på avskildhet (toaletter) och en stökig miljö med risk för trakasserier (matkön). 12

13 Båda skolorna arbetade under fas 2 med sex- och samlevnadundervisningen. Starten av fas 2 sammanföll med reformationen av gymnasieskolan, som bland annat innebar att frågor som rör, identitet, kön och sexualitet lyftes i de gymnasiegemensamma ämnena. Skolorna inledde ett samarbete med RFSL som genomförde utbildningar och workshops. Lärarna hade träffar där material och metodik utformades. Förfaringssättet och materialet spreds vi intranätet och dessutom på en länsstudiedag, där personal från hela Östergötland deltog. När det gäller undervisning så fick alla elever i årskurs två på Folkungaskolan under 2012 och 2013 ta del av en föreläsning kring frågor som rör sexualitet. På Berzeliusskolan anordnades även en temadag för årskurs 1 med begreppet Tolerans då behandlades erfarenheter vad gäller hederskultur och bortgifte. Eleverna träffade även Shanazi hjältar 1 som hade diskussionsövningar i grupp. Könsuppdelad statistik Behovet av könsuppdelad statistik har uppmärksammats i projektet. Till viss del finns det redan genom brukarundersökningar och skolornas arbete med elevers skolresultat. Men det finns inget systematiskt arbete i hela kommunen med könsuppdelad statistik och könsuppdelade uppgifter redovisas inte i verksamhetsberättelser och ligger heller inte till grund när mål och indikatorer fastställs. Inom verksamhetsområdena för barn- och ungdomsnämnden sker statistikuppföljning utifrån genusperspektiv. Barn- och ungdomsnämnden har beslutat om s.k. kvalitetskoordinatorer. Kvalitetskoordinatorn ska på uppdrag av respektive skolområdeschef eller motsvarande stödja rektorerna i deras systematiska kvalitetsarbete med planering, uppföljning och utveckling av verksamheten, bland annat genom att analysera resultat, identifiera styrkor och svagheter och utvecklingsområden samt vid behov bistå rektorn med att vidta nödvändiga åtgärder. För att förstärka och markera sambandet mellan analys och åtgärd blir också deras samarbete med de centrala metodstödjarfunktionerna betydelsefullt liksom deras roll beträffande att säkerställa likvärdig bedömning och betygssättning i kommunen. Meritvärdena för 2013 visar att skillnaderna i pojkar och flickors resultat utjämnats något. Resultatet visar även att det finns skolor där flickor och pojkars resultat är likvärdiga. Fortsatt analys pågår för att finna framgångsfaktorer i arbetet. Inom bildningsnämndens verksamhetsområde är samtliga mål i budgeten för könsuppdelade. Enkäter och statistik är könsuppdelade och analyseras i den kvalitetsrapport som årligen lämnas till förvaltningen. Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbetet vid skolenheten genomförs. Utgångspunkten är att identifiera utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till såväl nationella mål som lokala mål, dvs bildningsnämndens mål i budgeten och skolans egna mål. Fokus är på förbättring/bättre resultat för både flickor och pojkar

14 På omsorgskontoret görs regelbundet brukarundersökningar som är könsuppdelade. Dessutom är de verksamhetsuppföljningar från utförarna könsuppdelade. Det görs analyser ur ett jämställdhetsperspektiv men kunskapen för att göra jämställdhetsanalyser varierar och är något som vi hela tiden måste arbeta med. Men vi gör analyser med ett könsperspektiv och där det finns skillnader mellan tjejers och killars svar så ställer vi oss frågan vad det beror på och hur vi kan jobba vidare med det. Budget Kostnadsslag Kronor Projektledning (löneutbetalningar) :- Litteratur :- Resor : - Utvärdering :- Utbildning med lokal m.m :- Total kostnad: :- Hållbarhet Centralt Här redovisas hållbarhet utifrån metoden MUMS. Mål och styrning (M) Jämställdhet har integrerats i de10 olika processerna som finns inom kommunen. CEMR-deklarationens undertecknande innebär att vi arbetar vidare med dess implementering. Dessutom arbetar vi nu med hur jämställdhetsintegrering ska finnas med till budget och strategisk plan för Utbildning/erfarenhetsutbyte (U) Jämställdhet ingår numera i ledarskapsutvecklingen och i introduktion för nya politiker. Därutöver arbetar vi med utbildning i jämställdhet och mångfald för medarbetarna genom bl.a. värderingsövningar och Mångfaldsspelet. Metoder och arbetssätt (M) Att kunna mäta och följa upp verksamheten ur ett jämställdhetsperspektivför att kunna arbeta med verksamhetsförbättringar är centralt. Här det är det viktigt att fortsätta arbetet med könsuppdelad statistik, uppföljning och indikatorer inom ordinarie ledningssystem. Stöd och samordning (S) Vi har en stödorganisation för jämställdhetsintegrering på plats genom de två centrala strategerna på kommunstyrelsens förvaltning; personalstrateg och utvecklingsstrateg, som tillsammans har uppdraget att driva det strategiska jämställdhetsarbetet. De arbetar med jämställdhetsintegrering inom ledningssystem och uppfyllande av CEMR-deklarationens tagna aktivitetsplaner. Till det kommer en sakkunnig i varje förvaltning som arbetar med detta som ett stöd till förvaltningen i sitt arbete med jämställdhetsintegrering samt att uppfylla deklarationen. 14

15 Utbildning Barn och ungdomsnämnden samt bildningsnämnden har valt att för perioden prioritera Artikel 9 (jämställdhetsanalys) och Artikel 13 (Utbildning och Livslångt lärande) från CEMR deklarationen för jämställdhet och gett utbildningskontoret i upppdrag att upprätta en handlingsplan aktivitetsplan för detta. Se vidare bilaga 2 Barn och ungdomsnämndens prioriteringar för den europeiska deklarationen för jämställhdet (CEMR) och bilaga 3 Bildningsnämndens prioriteringar för den europeiska deklarationen för jämställhdet (CEMR). På Folkungaskolan har en mångfaldsgrupp bildats. I gruppen ingår förutom delprojektledaren de lärare som varit en del av kommunens jämställdhets- och mångfaldssatsning Vinna-vinna 2. Lärares roll i skapandet av identiteter och könsrelaterade problem såsom flickors stress och pojkars underprestation kommer att sättas under lupp. En mångfaldspolicy kommer att skapas för att stödja lärarnas arbete. Gruppen planerar att fortsätta arbetet, bland annat genom studiedagar under 2014/2015. Berzeliusskolan har bildat en grupp för att jobba med jämställdhetsfrågor på skolan. Det är delprojektledaren samt deltagare i kommunens jämställdhets- och mångfaldsutbildning Vinna-vinna som är aktiva i den gruppen. Där har det beslutats att en kartläggning ska göras av den upplevda jämställdheten bland personalen. Denna kartläggning har gjorts i form av en digital enkät och väntar på att analyseras och ska presenteras för arbetsmiljögruppen på skolan. Därefter kommer det beslutas om eventuella åtgärder. Efterfrågan från fyra grundskolor att starta genusarbete, samt önskemål från de två skolorna som deltagit i projektet att få fortsatt stöd för att upprätthålla det påbörjade arbetet. 28 av 34 förskolechefer har önskat besök till sina verksamheter för att göra observationer och vill ha ytterligare förskolor besökta. Utbildningsförvaltningen ser över möjligheterna att fortsätta denna verksamhet. Omsorg Både omsorgsnämnden och äldrenämnden ska ta ställning till aktivitetsplaner som utgår från CEMR deklarationen för jämställdhet. När den här redovisningen lämnas in så har handlingen ännu inte varit uppe i nämnd för beslut så vi vet inte exakt hur innehållet i aktivitetsplanen kommer att se ut. Men vi vet att det kommer att finnas en aktivitetsplan som kommer att leda till ett fortsatt utvecklingsarbete. När det gäller stödorganisation så diskuterar vi hur det skulle kunna se ut. Under projekttiden har det blivit mycket tydligt att det behöver vara flera personer från kontoret som är delaktiga i utvecklingsarbetet och att det behövs ett strukturerat arbetssätt. 2 Vinna-vinna är ett två-årsprogram för chefer och medarbetare, se vidare på 15

16 Utbildning och kommunikation Centralt Utbildningar i jämställdhet och jämställdhetsintegrering för samtliga politiker och chefer så att de är insatta för att kunna fatta beslut. Utbildningar i genus och jämställdhetsintegrering för anställda i de olika verksamheterna så att de kan förändra sina arbetsmetoder. Kommunikationsavdelningen har erbjudits utbildning i genus och bildanalys så att kommunikationen ska vara mer genusmedveten och jämställd. Under fas 1 hade vi dessutom utbildning och handledning i metoder för jämställdhetsintegrering för de delprojektledare som arbetade med jämställdhetsintegrering i verksamheterna. Utbildning Grundskolorna i projektet har haft två större föreläsningar. En extern konsult höll sin kring Jämställdhetsuppdraget - och läroplanerna. En historisk exposé om jämställdheten i Sverige som förde vidare fram till dagens utmaningar. Skolan och förskolans läroplaner med sitt tydliga jämställdhetsuppdrag blev satta i sitt sammanhang. Den andra utbildningen var en kombinerad föreläsning och workshop där målet var att pedagogerna skulle bli stärkta i kunskapen om jämställdhetsintegrering och hur det kan se ut på skolan och i deras eget utvecklingsarbete, samt få en förhöjd genuskunskap. Här startade arbetet med läromedelsanalyserna som sedan resulterat i en examensuppsats och ett utbyte av vissa skolböcker på skolan. Samverkan med Skolverket och deras projekt Handledning för jämställdhet och kunskap utvecklade synen på och kunskapen kring hur ett genusmedvetet arbetet med språkinlärning kan ske. Hur den innefattar genusanalyser både av läromedel, skönlitteratur och elevtexter Tre utbildningsinsatser på Folkungaskolan förtjänar att nämnas. När det gäller sex- och samlevnadsundervingen kan samarbete med RFSL ses som en utbildningssatsning. Delprojektledaren och RFSL genomförde riktade insatser mot specifika ämneslag och riktade mot hela personalstyrkan. Utbildningen syftade till att öka graden av jämställd och ickeheteronormativ undervisning. En extern konsult höll föreläsning som syftade till att öka medvetenheten om personalens roll i skapandet av genus. En annan externa konsult träffade skolans elever årskurs två (vid två tillfällen) syftade till att bredda synen på kärlek, känslor och sex. Även Berzeliusskolan arbetade nära RFSL under den delen av projektet. De utbildade hela gymnasieskolans personal på en allmän nivå och två arbetslag mer ämnesspecifikt. Vi hade även en extern föreläsare, för alla elever i årskurs 1. Omsorg Politiker i äldre och omsorgsnämnderna samt planeringsledarna på omsorgskontoret har genomgått en utbildning som utgår från SKLs checklista för jämställda beslut. Syftet är att politikerna och tjänstemännen ska ha samma utgångspunkt och tillsammans jobba för att besluten som tas i nämnden är jämställda. 16

17 Vi har även haft utbildningsinsatser för verksamhetscheferna inom LSS, IFO, socialpsykiatri och äldreomsorg som har ett uppdrag från omsorgskontoret. Syftet var att ge konkreta exempel på hur ojämställdhet kan se ut i praktiken. Vad får ojämställdhet för konsekvenser för våra brukare? Vi anpassade utbildningen utifrån det område som man verkade inom. Det vill säga att cheferna inom LSS fick kunskap om hur ojämställdhet kan se ut för brukare inom LSS. Vi visade också exempel på kommuner som framgångsrikt hade arbetat med jämställdhetsintegrering inom de olika områdena. Personalen på Linköpings stadsmission som ingår i Omsorgskontorets jämställdhetsarbete, har genomfört olika insatser för personalen för att öka deras jämställdhetskompetens. De har gjort studiebesök hos andra boenden som jobbar med ett genusperspektiv, de har deltagit i nationella konferenser, haft en egen studiecirkel samt ordnat en utbildning för personalen. Linköpings stadsmission har genomfört olika typer av insatser för att öka personalens kunskap och medvetenhet om jämställdhetsfrågor för målgruppen som de arbetar med. Det har förutom den ökade kompetensen lett till en del förändringar i arbetet. Till exempel har de infört jämställdhet som en diskussionspunkt vid personalträffarna och planerar att föra in det även vid klientplaneringsträffar. De har också påbörjat en mans- och kvinnogrupp på vecko- respektive månadsbasis för klienterna. Kommunikation Vi har också som resultat av arbetet i Utbildningsförvaltningen haft spridningskonferens för att sprida kunskap, erfarenheter och arbetsmetoder till andra. Kommunikation kring utvecklingsarbetet har skett via intranät, hemsida, i personaltidning och genom tidningen Dialog som delas ut till kommuninvånarna. Dessutom har en klass på Berzeliusskolan gjort ett fördjupande projekt i anslutning RFSL s besök som mynnade ut i en utställning som hölls på konsthallen Passagen i centrala Linköping. Som ett led i detta anordnades även en temadag för årskurs 1 på gymnasiet med begreppet Tolerans som rubrik. Då deltog Arkan Asaad och Shanazi hjältar. Dagen uppmärksammades i lokal media och resulterade i ett TV-sänt inslag. 17

18 Utvärdering och lärdomar Utvecklingsarbetet har följts upp och utvärderats på olika sätt och på olika verksamhetsnivåer under projekttiden. Varje projektledare inom de olika lokala utvecklingsarbetena har kontinuerligt följt upp respektive delprocess. Styrgruppen har fungerat som en plattform för fortlöpande avstämning och uppföljning av utvecklingsarbetet. I styrgruppen har det funnits möjligheter att diskutera ändring av planer och nödvändiga insatser för fortsatt utvecklingsarbete. Lägesrapporter och resultatrapporter till SKL har bearbetats i styrgruppen, vilket också utgör en del av det gemensamma utvärderingsarbetet. Utöver den interna uppföljningen och utvärderingen har utvecklingsarbetet, under såväl fas 1 som 2, följts och utvärderats av forskare vid Linköpings universitet och forsknings- och innovationspartnerskapet HELIX VINN Excellence Centre (Fogelberg Eriksson, 2011 samt kommande). I den interaktiva forskningsansats som används inom HELIX har datainsamling och återkoppling av resultat skett kontinuerligt under utvecklingsarbetet: i workshopform i styrgruppen, men också i samtal med enskilda projektledare. Den externa utvärderingen resulterar även i en rapport som kommer att spridas externt och internt inom kommunen och där utgöra underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Lärdomar Genom att delta i detta projekt har kommunen tagit ett stort kliv framåt när det gäller arbetet med jämställdhetsintegrering. Arbetet har strukturerats och samordnats centralt och kompetenshöjning har skett både hos ledning (politiker och chefer) och i de deltagande verksamheterna. Kommunen har valt att ta in olika konsulter, föreläsare och kursledare för att kunna tillhandahålla så relevant och professionell kunskap och metodik som möjligt till politiker, chefer, sakkunniga, projektledare, medarbetare och elever. Det har varit mycket positivt. Ledningens stöd och kunskap är ovärderlig. Den projektdel som riktade sig till grundskolan stötte på svårigheter då den rektor som varit del i planerna och ansökan bytte arbetsplats. Den nya ledningen avböjde arbetet då det fanns en mättnad efter HåJ 1 hos personalen. Istället tillfrågades en skola som tar emot barn från förskolor där genusarbete har skett under en längre tid. Både rektorerna och personalen på den enheten såg behoven att höja sin genusmedvetenhet. Både förskoleklasslärarna och fritidspedagogerna hade avsatt tid att genomföra fortbildningen. Lärarpersonalen på låg- och mellanstadiet har mycket mindre tid att avsätta och perspektivträngseln var för stor för att kunna genomföra allt som var planerat. Stödet från Skolverket var viktigt för att kunna begränsa och genomföra reella aktiviteter i skolan. Linköpings stadsmission har efter projektet insett att de behöver bli mer uppdaterade på området maskulinitet och våldsperspektiv eftersom män med mångårig missbruksproblematik är den främsta målgrupp. De planerar att arbeta vidare med dessa frågor under

19 Om vi skulle börjat om idag så hade vi gjort annorlunda jämfört med hur vi har gått tillväga. Vi hade lagt upp det såhär: Vi hade startat processen i kommunens högsta ledning, där uppdraget hade varit för varje nämnd och förvaltningsledning att jämställdhetsintegrera i sin budget och verksamhetsplanering. Detta hade varit utgångspunkten för allt arbete. Vi hade fått relevanta jämställdhetsintegrerade mål och nyckeltal som vi haft som hjälp för styrning och uppföljning på nämndsnivå. Detta hade då varit direkt integrerat i ordinarie styrnings- och verksamhetsstruktur. Sedan hade vi haft nämndsuppföljning med stöd genom sakkunniga centralt och för varje nämnd. Arbetet hade också gett verksamhetsberättelser där det framgått hur resurser fördelas på kvinnor och män, flickor och pojkar och hur dessa grupper upplever service och kvalitet. Genom att lägga upp arbetet så hade vi fått ett genomgripande fokus på jämställdhet genom hela verksamheten, att mål och uppföljning skulle fokuseras på att ge en jämställd service. Detta hade i sin tur gett upphov till diskussioner i de olika verksamheterna kring hur vi kan skapa ett mer jämställt bemötande. Och idéer och förslag hade då också uppstått i de olika verksamheterna. Vad kan andra lära sig av vårt arbete med jämställdhetsintegrering? Varför vi ska arbeta med jämställdhetsintegrering. Vi har många exempel på detta. Också kan andra få kunskap om struktur, process och förankring. Något som är mycket viktigt för ett hållbart arbete. Vi kan också dela med oss av praktiska och goda exempel från våra verksamheter. 19

20 Bilagor Bilaga 1 Programmål och utfall Bilaga 2 Barn och ungdomsnämndens prioriteringar för den europeiska deklarationen för jämställhdet (CEMR) Bilaga 3 Bildningsnämndens prioriteringar för den europeiska deklarationen för jämställhdet (CEMR) Bilaga 4 Plan för språkutveckling i skolan Bilaga 5 Omsorgsnämndens & äldrenämndens aktivitetsplaner som utgår från CEMR deklarationen för jämställdhet (kommer i slutet av nov.) 20

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Örkelljunga kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med jämställdhetsarbetet har varit att öka kunskaperna hos medarbetarna inom området jämställdhet. Detta för att medarbetarna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Tjörns kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET 1111 2 Förord VÄLKOMMEN projektets syfte är att utveckla och förbättra de tjänster och den service som Tjörns kommun erbjuder till sina invånare

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR), aktivitetsplan

Den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR), aktivitetsplan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Rev 2013-10-18 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-445 Tor Andersson Barn- och ungdomsnämnden Den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR), aktivitetsplan UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Jämställdhetsgaranti. För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter.

Jämställdhetsgaranti. För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter. Jämställdhetsgaranti För förskoleverksamhet, fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och övriga enheter. Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Jämställdhetsgaranti för förskoleverksamhet,

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle.

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Lycksele kommun RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Syftet med Jämnare kommun har varit att initiera och starta upp ett långsiktigt och medvetet arbete med jämställdhetsintegrering.

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av styrdokument

Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering av styrdokument Jämställdhetsintegrering förbättrar verksamheters resultat Jämställdhetsintegrering är en strategi för jämställdhetsarbete som syftar till att förbättra verksamheters

Läs mer

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering Kalmar kommun 2009-2010 Jämställdhet i Kalmar kommun Utvecklingsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45

Läs mer

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Skolverkets allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete Målgrupper Riktar sig till huvudmän, rektorer och förskolechefer.

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Jämställdhetsgaranti. För pedagogisk omsorg, förskola, grundskola F 9, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, fritidshem och övriga enheter

Jämställdhetsgaranti. För pedagogisk omsorg, förskola, grundskola F 9, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, fritidshem och övriga enheter Jämställdhetsgaranti 2014/15 För pedagogisk omsorg, förskola, grundskola F 9, grund- och gymnasiesärskola, gymnasieskola, fritidshem och övriga enheter Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Jämställdhetsgaranti

Läs mer

Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering

Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering Bilaga 5, KF 6/ Sidan 1 av 6 Kommunikationsplan Strategi för jämställdhetsintegrering Modell 1. Bakgrund och syfte KS förväntas anta förslag till strategi under hösten 2015. För tillämpning krävs informations-

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet.

Förslag till beslut Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som nämndens yttrande i ärendet. BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-01-09 GSN-2012/514.628 1 (4) HANDLÄGGARE Särkijärvi Zettervall, Karin Grundskolenämnden Karin.Sarkijarvi-Zettervall@huddinge.se Remissvar - Angående genuskompetens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola n Beslut Linköpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Linköpings kommun Tillsyn i Linköpings kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Linköpings kommun under hösten 2016. Tillsynen har

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Regionförbundet i Kalmar län Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Förord Arbetet med jämställdhetsintegrering är en mycket viktig pusselbit för att lösa vår regions demografiska utmaningar.

Läs mer

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun

10 februari Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun 10 februari 2016 Jämställdhetsarbetet Kalmar kommun Beslut Tillbakablick Jämställdhetsintegrering angavs som huvudsaklig strategi för kommunens jämställdhetsarbetet i programmet som antogs av KF 2003 Programmet

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius Ökad kvalitet i fritidshem Åsa Åhlenius 1 2 3 Åsa Åhlenius Fritidspedagog klar 1988 Uppdragspeda gog för fritidshem ht2012-vt 2016 Har arbetet i stort sett i alla verksamheter på och kring fritidshemmet

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Spekeröds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet

Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter till främjande av jämställdhet inom föreningslivet Tjänsteutlåtande Fritidssamordnare 2015-04-27 Erik Hjelmfors 08-590 971 56 Dnr: Erik.hjelmfors@upplandsvasby.se KFN/2014:79 34701 Kultur- och fritidsnämnden Återrapport av uppdrag om utredning av möjligheter

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Nationella strategier för lärares kompetensutveckling. Kristina Malmberg Uppsala universitet

Nationella strategier för lärares kompetensutveckling. Kristina Malmberg Uppsala universitet Nationella strategier för lärares kompetensutveckling Kristina Malmberg Uppsala universitet Några studier Malmberg, K.1997 Formella och faktiska strategier för lärares kompetensutveckling i en decentraliserad

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan

Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan 2014-06-30 Prioriterade utvecklingsområden för Rebbelberga rektorsområde verksamhetsåret 2014/2015 samt kompetensutvecklingsplan I Kunskapsstaden Ängelholm möter du en förskola och skola som vilar på vetenskaplig

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller 0302-521815 ulrika.lundgren@lerum.se Handlingsplan för jämställdhet utifrån den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten

Svar på kommunbeslut efter tillsyn av förskoleverksamheten ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING BARN, UNGDOM OCH VUXNA BILAGA VP 2012 SID 1 (5) 2011-11-14 Handläggare: Göran Sjödin Telefon: 08-508 21 070 Till Stadsdelsnämnden 2012-12-15 Svar på kommunbeslut efter tillsyn

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014. Bofinkens förskola Medåker Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Bofinkens förskola Medåker 2012 Styrdokument Skollagen (6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling) Förskolans huvudman ska se till att förskolan:

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro, Sigtuna, Solna och Sundbyberg

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro, Sigtuna, Solna och Sundbyberg L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro, Sigtuna, Solna och Sundbyberg Arbetsplan Gäller från 2011-07-01 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte och mål... 4 3. Överlämning

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi 2014-2019 Innehåll Inledning... 3 Regeringens jämställdhetsmål... 3 Länsgemensam jämställdhetsstrategi för Gävleborgs län... 3 CEMR-deklarationen... 3 Nulägesanalys...

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14.

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan nya krav och utmaningar

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan nya krav och utmaningar Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan nya krav och utmaningar Några utgångspunkter för projektet Små barns lärande i förhållande till: Läroplans- och skollagsförändringar Allmänna råd om systematiskt

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Hållbar Jämställdhet 2012-2013

Hållbar Jämställdhet 2012-2013 Hållbar Jämställdhet 2012-2013 Genderbudget på Förvaltningen för habilitering och hjälpmedel Resultatrapport Förord Jämställdhet är en viktig fråga i hälso- och sjukvården. Vi skall ge våra patienter vård

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor

Plan för studie- och yrkesvägledning. Stockholms stads grundskolor Plan för studie- och yrkesvägledning i Stockholms stads grundskolor 2014 2014 2015 Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2014 Adress: Box 22049, 104 22 Stockholm Tel: 08-508 33 000 (vx)

Läs mer

NAMN TITEL DATUM Elisabeth Oja förskolechef Kvalitetsrapport. Hopprepets förskola

NAMN TITEL DATUM Elisabeth Oja förskolechef Kvalitetsrapport. Hopprepets förskola NAMN TITEL DATUM Elisabeth Oja förskolechef 2016-07-05 Kvalitetsrapport Hopprepets förskola Innehållsförteckning 1 Förutsättningar för genomförande... 3 2 Metoder och verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2016/2017 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Barns inflytande Ingela Nyberg, Barn och Utbildning, BU Chef/Adm

Läs mer

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga

Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Antagen av styrgruppen för Ung i Säter 2015-02-20 6 Handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga Konventionen om barnets rättigheter I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Jämställdhet behövs. Malin Gustavsson, Folkhälsans förbund Ingeborg Rask, Utbildningsstyrelsen

Jämställdhet behövs. Malin Gustavsson, Folkhälsans förbund Ingeborg Rask, Utbildningsstyrelsen Jämställdhet behövs Malin Gustavsson, Folkhälsans förbund Ingeborg Rask, Utbildningsstyrelsen Bakgrund INTRESSE Forskning, intresse och offentliga diskussioner kring ojämställdhet och utbildning har ökat

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN FÖRSKOLEAVDELNINGE N KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2016 Självvärdering av hur arbetslaget utifrån läroplanen skapar förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Vårt systematiska kvalitetsarbete Vårt systematiska kvalitetsarbete Gör vi rätt saker i våra verksamheter? Vad är det som gör att vi är framgångsrika? Det kan vara svåra frågor om vi inte regelbundet analyserar våra verksamheter i relation

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Exempelsamling Logikmodeller

Exempelsamling Logikmodeller Exempelsamling Logikmodeller Ett sätt att åskådliggöra kopplingen mellan övergripande mål, delmål, aktiviteter och mätpunkter (indikatorer) är att strukturera i en logikmodell (tabell 1). För att nå tillräcklig

Läs mer

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek

50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek 50/50 eller 70/30? Gender budgeting! Johanna Ek Film från friggeboden till huset http://www.youtube.com/watch?v=eeiovwaivga Kommunallagen, kapitel 2, 2 Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer