Framtidens resecentrum 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens resecentrum 2012"

Transkript

1 Den rätta vägen för ökad samverkan och attraktivt resande! Framtidens resecentrum 2012 Långsiktig planering Effektiv samverkan Kostnadseffektiva lösningar Planering och utformning av framtidens hållbara och tillgängliga resecentrum med resenären i fokus! Nå effektiva samverkansmodeller för snabbare planeringsprocess och attraktivare resecentrum! Öka tryggheten genom kostnadseffektiva åtgärder och anpassning av stationsmiljön! Så binder du samman staden med trafiken för att förenkla resandet! Resecentrumets ekonomiska betydelse för regionens tillväxt och befolkningsutveckling! Moderator Micael Svensson, chef marknad & försäljning AO Godsterminaler, Jernhusen Talare Agnes Jensen-Carlén, Boverket Anders Svensson, Trafikverket Ann Wiberg, Jernhusen Carl-Johan Engström, KTH Catharina Danckwardt- Lillieström, Uppsala kommun Catherine Kotake, Trafikverket Göran Cars, KTH Ivan Gallardo, Länsstyrelsen i Skåne Johanna Ingre, Trafikverket Josephine Gabrielsson- Nellerup, Jönköpings kommun Karin Malmqvist, Trafikverket Jörgen Haslum, Linköpings Kommun Lars Pettersson, Internationella Handelshögskolan Lars-Christer Andersson, Jernhusen Leif Svensson, Jernhusen Lena Lingqvist, Trafikverket Ola Orsmark, Jernhusen Paul van Doninck, Jernhusen Staffan Gilliusson, Härnösands Kommun Sören Bergerland, Karlstadsbuss Separat bokningsbar Temadag 28 september Redskap och metoder för en effektivare planeringsprocess Seminarieledare: Carl-Johan Engström, professor, KTH och Göran Cars, professor, KTH Samarbetspartner september 2012, STOCKHOLM

2 Konferensprogram Onsdag 26 september 08:30 Kaffe och registrering 09:00 Moderator Micael Svensson från Jernhusen, inleder konferensen 09:10 Dagens och framtidens resecentrum definition, utmaningar och möjligheter! Effektiva platser i staden för byten av olika transportslag Enklare vardag för resenärerna med rätt planerade stationer och resecentrum Utveckling av stationsområden och samarbete med lokala aktörer/ kommuner Ola Orsmark, chef affärsområde Stationer, Jernhusen Ann Wiberg, chef affärsområde Stadsprojekt, Jernhusen Praktikfall Linköping ett exempel på framtidens resecentrum Varför flytta ett resecentrum? Så blir resecentrumet en del i staden! Hur ta vara på en knutpunkt för att skapa tillväxt i staden och regionen? Jörgen Haslum, arkitekt och projektledare, Linköping Kommun Förmiddagsfika Marknadsöppning av kollektivtrafiken och dess påverkan på resecentrum och bytespunkter Ansvar, ägande och finansiering utifrån Trafikverkets synvinkel Aktörers tillträde till infrastruktur hur kan det gå till? Catherine Kotake, direktör tillgänglighet, Trafikverket Anders Svensson, strateg vid strategisk utveckling, Trafikverket LUNCH Vilken service ska ett resecentrum erbjuda och vilka funktioner ska ligga runt omkring? Vilka är stationens basfunktioner? Vad finns det för möjliga tilläggsfunktioner? Station Next ett verktyg på utveckling av stationer och stationsområden! Paul van Doninck, affärsutvecklare, Jernhusen Lars-Christer Andersson, chef marknad, Jernhusen Praktikfall Hur bygga ihop staden med trafiken? Varför är trafikplanering en stadsbyggnadsfråga? Hur bidrar resecentrum och knutpunkter till att förenkla livspusslet? Så kraftsamlas resurserna i ett starkt kollektivtrafikstråk Sören Bergerland, VD, Karlstadsbuss Eftermiddagsfika Tillgänglighet, infrastruktur och tillväxt: ett ekonomiskt perspektiv på resecentra Vilken betydelse har planering och funktionen av ett resecentrum för: - En regions ekonomiska tillväxt och befolkningsutveckling? - Ekonomisk integration mellan tätorter, kommuncentra och regioner? Lars Pettersson, dr. nationalekonomi och forskare, Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stationsnära lägen analysmetoder och framgångsfaktorer! Ta del av slutsatser och lärdomar från projektet Stationsnära lägen Analysmetoder för stationsnära planering! Skånes stationsorter skillnader och utvecklingspotential Ivan Gallardo, planhandläggare, Länsstyrelsen i Skåne Konferensens första dag sammanfattas och avslutas av Micael Svensson

3 Konferensprogram Torsdag 27 september Moderator Micael Svensson inleder konferensens andra dag Så tillgodoser du alla resenärers behov genom smart utformning och välplanerade funktioner! Exempel på stationens utformning och funktioner som bidrar till ett ökat resande! Vad skapar en tillgänglig station? Råd och riktlinjer vid utveckling av stationer som ser till resenären Lena Lingqvist, arkitekt SAR/MSA, Trafikverket Karin Malmquist, arkitekt FPR/MSA, Trafikverket Bygglagstiftningens krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Vad gäller för nya stationsbyggnader och ombyggnader? Att förbättra befintliga byggnader: enkelt avhjälpta hinder Järnvägsterminaler - regelverk som överlappar! Agnes Jensen-Carlén, arkitekt SAR/MSA, Boverket Förmiddagsfika Safe Station nolltolerans mot otrygghet i resecentrum! Stations- och cityvärdar synliga, närvarande och hjälpsamma Lokal samverkan med bland annat polis, socialtjänst och länstrafikbolag Så möjliggör du snabbt agerande genom bemannad kameraövervakning Hur anpassa stationsmiljön för ökad trygghet? Leif Svensson, säkerhetschef, Jernhusen Praktikfall Resecentrum som en del i en stadsutveckling stadsbyggnadsvisionen och Jönköpings kommun Så skapar du ett attraktivt, tryggt och tillgängligt resecentrum som är lätt att resa till och från! Trygghets- och belysningsprojekt viktiga delar tillsammans med cykel och beteendepåverkansarbetet kring hållbart resande Hur koppla samman goda boendemiljöer, arbetsplatser och hållbara kommunikationer? Planering för nästa resecentrum och höghastighetsbanorna Placeringens betydelse för den regionala utvecklingen Josephine Gabrielsson-Nellerup, processutvecklare, Jönköpings kommun Lunch Attraktiva Stationer en samverkansmodell med resenären i centrum! Attraktiva stationer genom lokal samverkan! Små kostnadseffektiva åtgärder här och nu! Lärdomar och slutsatser från projektet Attraktiva Stationer Arbetets gång, från projekt till befintlig verksamhet! Johanna Ingre, utredare, Trafikverket Praktikfall Uppsala resecentrum treparts projekt mellan Uppsala kommun, Trafikverket och Jernhusen Presentation av projekt Uppsala resecentrum utformning och innehåll! Den viktiga kommunikationen med tredje man under hela den långa ombyggnadstiden Catharina Danckwardt-Lillieström, projektledare, Uppsala kommun Eftermiddagsfika Praktikfall Härnösands Resecentrum vi bygger om och gör rätt 5 år senare! Planering inför byggande av nytt resecentrum, varje resecentrum är unikt trots många likheter Förutsättningar för att bygga nytt resecentrum Samrådsprocessen - samråd i följande skeden och tillhörande intressentförteckningar Förstudie Programskedet, skisser Detaljprojekteringen Staffan Gilliusson, projektledare, Härnösand Kommun Konferensen sammanfattas och avslutas av Micael Svensson

4 Talare på konferensen Ola Orsmark, chef affärsområde Stationer, Jernhusen Ola har arbetat som affärsområdeschef på Jernhusen under ca 6 år. Han har tidigare erfarenhet som affärsområdeschef på Synerco (numera Addici) och fastighetschef på Drott samt Wihlborgs. Ann Wiberg, chef affärsområde Stadsprojekt, Jernhusen Ann är chef för AO Stadsprojekt ett av Jernhusens fyra affärsområden. Dessförinnan var hon chef för strategisk utveckling. Hon har en bred erfarenhet från fastighetsutvecklingsfrågor i närheten av kommunikationsnära områden. Jörgen Haslum, arkitekt och projektledare, Linköpings Kommun Jörgen är projektledare för planeringen av nytt resecentrumområde i Linköping. Han har mångårig erfarenhet av samhällsbyggnad i flera olika kommuner med erfarenhet av både strategisk planering och drift av verksamhet. Catherine Kotake, direktör tillgänglighet, Trafikverket Catherine har arbetat med planerings- och utvecklingsfrågor för järnväg i olika roller på tidigare Banverket. Arbetar i dag på Trafikverket med att driva frågor kopplade till det transportpolitiska målet om tillgänglighet för medborgare och näringsliv. Anders Svensson, strateg vid strategisk utveckling, Trafikverket Anders har arbetat med transportpolitik, järnvägslagstiftning samt utveckling av verkets tjänster och prissättning i olika roller på tidigare Banverket. Idag arbetar han på Trafikverket med utveckling av verkets tjänster och prissättning. Paul van Doninck, affärsutvecklare, Jernhusen Paul arbetar som affärsutvecklare med ansvar för strategi inom Jernhusens affärsområde Stationer sedan ett år tillbaka. Innan dess har han haft chefsbefattningar inom flygbranschen för SAS, Star Alliance, och Köpenhamns flygplats och har erfarenhet från avreglering och fokus på tjänsteutveckling. Lars-Christer Andersson, chef marknad, Jernhusen Lars-Christer tillträdde som Chef Marknad på affärsområde stationer i januari 2012 och kommer närmast från produktområdet Media på Jernhusen. Han har varit anställd i Jernhusen sedan augusti 2010 med många års erfarenhet av mediebranschen inom försäljning, event och sponsorskap. Tidigare anställningar från bl. a. Infront Sports & Media AG där han var Sverigechef samt övriga företags som, Eventum, MTG, Sponsor Service och IMG. Sören Bergerland, VD, Karlstadsbuss Sören har erfarenhet av kollektivtrafik i alla dess former sedan många år tillbaka; tåg, buss, taxi och båt och har verkat som både operatör och beställare på olika håll i landet. Lars Pettersson, dr. nationalekonomi och forskare, Internationella Handelshögskolan i Jönköping Lars är nationalekonom och hans forskningsinriktning riktas mot frågor om drivkrafter till regional- och urban tillväxt och utveckling. Detta inkluderar såväl frågor som rör på vilket sätt som stadsekonomier med sina skalfördelar, utbudsrikedom, täthet mm bidrar till tillväxt och utveckling, som interaktionen mellan stad och land. En viktig utgångspunkt för Lars empirska arbeten är tidsavstånd i den ekonomiska geografin och tillgänglighetsvillkorens påverkanseffekter för ekonomisk utveckling. Ivan Gallardo, planhandläggare, Länsstyrelsen i Skåne Ivan är i grunden utbildad landskapsarkitekt som arbetar med samhällsplaneringsfrågor på Länsstyrelsen i Skåne. Lena Lingqvist, arkitekt SAR/MSA, Trafikverket Lena arbetar på Trafikverket med stationsutformning och utveckling av funktioner och tjänster för resenärer genom övergripande råd och riktlinjer. Karin Malmquist, arkitekt FPR/MSA, Trafikverket Karin arbetar på Trafikverket med att ta fram övergripande råd och riktlinjer för stationsutformning och trafikinformation till resenär med fokus på personer med funktionsnedsättningar. Agnes Jensen-Carlén, arkitekt SAR/MSA, Boverket Agnes är arkitekt med 15 års erfarenhet av projektering. Hon har arbetat på Boverkets byggregelenhet sedan 2005, där hon jobbar med funktionshindersfrågor. Leif Svensson, säkerhetschef, Jernhusen Leif arbetar idag som säkerhetschef för Jernhusen och har tidigare varit vd för G4S värdebolag samt dessförinnan säkerhetschef på Arlanda och Bromma. Josephine Gabrielsson-Nellerup, processutvecklare, Jönköpings kommun Josephine är idag samhällsbyggnadsstrateg i Jönköpings kommun inom Stadsbyggnadsvisionen och har lång erfarenhet från stadsutveckling och olika byggprojekt. I grunden är hon planeringsarkitekt MSA/PAR med bakgrund både från Trafikverket och Länsstyrelse kring regionutveckling, olika samverkansprojekt och byggprojekt. Johanna Ingre, utredare, Trafikverket Johanna har varit nationell samordnare för Trafikverkets samverkan med offentliga organisationer. Hon har även tidigare arbetat i både kommunala och regionala sammanhang med samverkansfrågor kopplat till transportområdet. Catharina Danckwardt-Lillieström, projektledare, Uppsala kommun Catharina har arbetat i projekt Uppsala resecentrum sedan våren 2005, först som projektadministratör och sedan 2008 som projektledare. Tidigare har hon arbetat på Uppsalahem AB med bland annat marknads-/uthyrningsfrågor och mindre ombyggnadsprojekt. Staffan Gilliusson, projektledare, Härnösands Kommun Staffan är civilingenjör inom väg och vatten samt byggnad och har de senaste 10 åren jobbat som projektledare i anläggningsbranschen. Idag leder han nya investeringar från ax till limpa på Härnösands kommun, Bygg- och miljö avdelning. Micael Svensson, chef marknad & försäljning AO Godsterminaler, Jernhusen Micael arbetar på Jernhusen sedan 3 år tillbaka på Jernhusen med strategisk utveckling. Tidigare har han arbetet på SJ där han varit chef inom olika områden som försäljning Affärsresenärer och Resebutiker. Micael är kunnig när det gäller olika resenärssegmentens behov och önskemål.

5 Framtidens resecentrum 2012 Resecentrumet utgör navet i många städer för resandet, men även för tjänster som är riktade till resenären. Utvecklingen inom infrastruktur, tågets ökade roll i arbetspendlingen och avregleringen av kollektivtrafiken är några förändringar i processen för att skapa ett mer hållbart transportsystem och minskad klimatpåverkan. Förändringarna innebär även att flera befintliga resecentrum behöver utvecklas och anpassas. Fler städer har tagit detta som en katalysator till att göra en stadsförnyelse för att exempelvis binda samman trafiken med staden samt utveckla bostäder och nya verksamheter runt omkring. Du som arbetar med planering av om- och nybyggnation av resecentrum står inför en rad utmanande arbetsuppgifter då dessa ofta komplexa samhällsbyggnadsprojekt utgör en mycket central fråga i den framtida stadsutvecklingen. Frågor som brukar dyka upp i planeringsskedet är bl. a. vem som äger, ansvarar och finaniserar de olika områdena i byggnationen? Hur får du till en effektiv samverkan mellan involverade intressenter? Vilken service ska resecentrumet erbjuda och vilka faciliteter ska ligga runt omkring? Vad är avgörande för resecentrumets placering? Hur säkerställer du en trygg och tillgänglig station? Konferensen Framtidens Resecentrum 2012, som går av stapeln den september, ger dig svar på bl. a ovanstående frågor samt kunskap om hur du genomför en effektivare planeringsprocess och uppnår ett ökat samarbete mellan ansvariga aktörer för ett attraktivare resecentrum som tillgodoser resenärernas behov och ökar det kollektiva resandet. Du får även ta del av hela 5 praktikfall från både stora och små städer med helhetslösningar för hela staden som inkluderar ett effektivt resande. Missa inte detta unika tillfälle att lära av andra aktörer och experter när det gäller resecentrum, träffa kollegor samt utbyta och jämföra erfarenheter med andra kommuner i framkant! Varmt Välkommen! FELICIA FAZZI Projektledare & Samhällsplanerare Teknologisk Institut Separat bokningsbar temadag 28 september Redskap och metoder för en effektivare planeringsprocess Planerings- och förhandlingsmetodik för komplexa infrastruktur och samhällsbyggnadsprojekt Du som är involverad i komplexa planeringsprocesser vet att resecentrum tillhör ett av de mest komplicerade samhällsbyggnadsprojekten. Många parter och intressen är involverade på olika nivåer och med olika agendor. Temadagen den 28 september fördjupar erfarenhetsutbytet från den 26 och 27 september. Men nu ska vi lyfta blicken och se vilka mer systematiska verktyg som processdesign och förhandlingsupplägg, som kan komma till användning i planeringens olika skeden. Under denna dag får du genom föreläsningar kring forskningsresultat och i praktiska övningar fördjupad kunskap för att möjliggöra en effektivare planering och ett projekt som möter de olika intressenternas krav på ett lyckat slutresultat. (För dem som ev. tillkommer enbart för den 28:e erbjuds en resumé som inleder dagen). Program för temadagen Dagen syfte och upplägg Återkoppling till konferensen Ett nytt sätt att se på planeringens olika skeden Modell och redskap för processen och framgångsfaktorer och hinder Förmiddagskaffe Gruppövning i processdesign kring några fall som lyfts under tidigare dagar Gemensam diskussion vilka erfarenheter kan vi dra? Lunch Förhandlingsteori Förhandlingsövningar Gemensam diskussion Temadagen avslutas (fika för dem som vill) Temadagen leds av: Carl-Johan Engström, gästprofessor på avdelningen för urbana och regionala studier, KTH På KTH forskar Carl-Johan inom urbana utvecklingsförlopp, regional utveckling, hållbar stadsutveckling samt samspel mellan regional utvecklingsplanering och kommunal översiktsplanering. Göran Cars, chef och professor för avdelningen för urbana och regionala studier, KTH Göran är forskare inom området urban governance; planeringsprocessen och metoder för att organisera samverkan mellan aktörer (förhandlingar, konflikthantering, konsensusbyggande). Han forskar även i strategier för stadsutveckling, kulturens roll för urban utveckling samt medborgardeltagande, mm.

6 Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! Telefon: E-post: Webben: Övrig info På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Felicia Fazzi på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändring av program, tid och plats. Datum och plats Konferens september, 2012 (3856-1) Temadag 28 september, 2012 (3857-1) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen PRIS Pris Ordinarie pris per person Boka 3 eller fler pris per person Konferens kr kr Temadag kr kr Utställare & Sponsorer Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Felicia Fazzi på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. Grupprabatten gäller personer från samma arbetsplats vid samtidig anmälan. I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Ekonomi för icke ekonomer n Retorik för kvinnor n Effektiv Projektledning n Ny- & ombyggnation av skolmiljöer 2012 n Entreprenad- och avtalsrättens grunder n Byggprojektledning n Byggarbetsmiljösamordnare Grundkurs P och U Se för datum och mer information Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Förtätning av staden 2015

Förtätning av staden 2015 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER 1 000 KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation 5 lärorika praktikfall! Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation Framtidens badanläggningar nya tekniska lösningar och alternativa driftformer! Strategisk planering och kvalitetsfokus på material och simhallsteknologi

Läs mer

Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Centrum och handelsplatser i den moderna staden Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

Attraktiva offentliga rum

Attraktiva offentliga rum Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens 24-25 augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Gå 3 eller fler få 1000 kr rabatt per person! Urban ljussättning och belysning Social, ekologisk och ekonomisk hållbar ljusarkitektur Illustration: Henning Larsen Architects A/S. Så skapar vi attraktiva

Läs mer

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm

Akutpsykiatri 2013. Högaktuell konferens och mötesplats! Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration. u 30 31 januari 2013, Stockholm Högaktuell konferens och mötesplats! Akutpsykiatri 2013 Nya arbetssätt Senaste forskningen Inspiration Psykiatrisk ambulans ett framgångsrikt projekt i Bergen, Norge Transkulturell psykiatri så förbättrar

Läs mer

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013

Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård. Moderator. Anders Widmark, Sophiahemmets högskola Separat bokningsbar seminariedag, 21 mars 2013 Succékonferens för 6:e året i rad! Akutsjukvård 2013 Konferens Mötesplats Aktuellt inom akutsjukvård Ta del av Akutförbättring ett nationellt projekt från SKL för bättre patientflöden på akutmottagningen

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt!

Tunneldagarna. Projektering och hållbart byggande. u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm. Medlem i Betongföreningen? Få 1400 kr rabatt! Tunneldagarna Projektering och hållbart byggande u Konferens 20-21 maj 2014, Stockholm Regelverk för tunnlar och tunnelsäkerhet Virtuellt byggande i tunnelprojekt Berginjektering metoder för prognostisering

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden

Förnya miljonprogrammet till attraktiva bostadsområden Sagt om IQPC s tidigare bostadskonferenser: Kanonbra föreläsare på alla sätt och vis! Hyresredovisningschef, Akelius Fastigheter Framgångsrika strategier för underhållsberget av bostäder från 50-, 60-

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN NATIONELL KONFERENS 21 OKTOBER 2015 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Så kan du ta ett helhetsgrepp och arbeta mer

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen

LOV i kommunen. Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet och beställarrollen Det mest aktuella om IT-stöd i kundvalsmodellen Den senaste forskningen om ledarskap inom LOV Hur tillämpa Lagen om valfrihetssystem? LOV i kommunen - Helt nya krav på ledarskap, IT-stöd, effektivitet

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Utlandsetablering 2011

Utlandsetablering 2011 Du som SCTC-medlem får 1 000 kr rabatt! Utlandsetablering 2011 Konferensen för dig som siktar mot produktion eller försäljning på nya marknader Konkreta tips & fakta för alla steg av utlandssatsningen!

Läs mer

FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015

FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015 Strategisk planering av långsiktigt hållbara idrotts- och fritidsmiljöer anpassade för moderna former

Läs mer

Effektiv Samhällsbyggnad 2015

Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Strategier, metoder och arbetssätt som skapar en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess Konferens 27-28 januari 2015 i Stockholm

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer