Framtidens resecentrum 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens resecentrum 2012"

Transkript

1 Den rätta vägen för ökad samverkan och attraktivt resande! Framtidens resecentrum 2012 Långsiktig planering Effektiv samverkan Kostnadseffektiva lösningar Planering och utformning av framtidens hållbara och tillgängliga resecentrum med resenären i fokus! Nå effektiva samverkansmodeller för snabbare planeringsprocess och attraktivare resecentrum! Öka tryggheten genom kostnadseffektiva åtgärder och anpassning av stationsmiljön! Så binder du samman staden med trafiken för att förenkla resandet! Resecentrumets ekonomiska betydelse för regionens tillväxt och befolkningsutveckling! Moderator Micael Svensson, chef marknad & försäljning AO Godsterminaler, Jernhusen Talare Agnes Jensen-Carlén, Boverket Anders Svensson, Trafikverket Ann Wiberg, Jernhusen Carl-Johan Engström, KTH Catharina Danckwardt- Lillieström, Uppsala kommun Catherine Kotake, Trafikverket Göran Cars, KTH Ivan Gallardo, Länsstyrelsen i Skåne Johanna Ingre, Trafikverket Josephine Gabrielsson- Nellerup, Jönköpings kommun Karin Malmqvist, Trafikverket Jörgen Haslum, Linköpings Kommun Lars Pettersson, Internationella Handelshögskolan Lars-Christer Andersson, Jernhusen Leif Svensson, Jernhusen Lena Lingqvist, Trafikverket Ola Orsmark, Jernhusen Paul van Doninck, Jernhusen Staffan Gilliusson, Härnösands Kommun Sören Bergerland, Karlstadsbuss Separat bokningsbar Temadag 28 september Redskap och metoder för en effektivare planeringsprocess Seminarieledare: Carl-Johan Engström, professor, KTH och Göran Cars, professor, KTH Samarbetspartner september 2012, STOCKHOLM

2 Konferensprogram Onsdag 26 september 08:30 Kaffe och registrering 09:00 Moderator Micael Svensson från Jernhusen, inleder konferensen 09:10 Dagens och framtidens resecentrum definition, utmaningar och möjligheter! Effektiva platser i staden för byten av olika transportslag Enklare vardag för resenärerna med rätt planerade stationer och resecentrum Utveckling av stationsområden och samarbete med lokala aktörer/ kommuner Ola Orsmark, chef affärsområde Stationer, Jernhusen Ann Wiberg, chef affärsområde Stadsprojekt, Jernhusen Praktikfall Linköping ett exempel på framtidens resecentrum Varför flytta ett resecentrum? Så blir resecentrumet en del i staden! Hur ta vara på en knutpunkt för att skapa tillväxt i staden och regionen? Jörgen Haslum, arkitekt och projektledare, Linköping Kommun Förmiddagsfika Marknadsöppning av kollektivtrafiken och dess påverkan på resecentrum och bytespunkter Ansvar, ägande och finansiering utifrån Trafikverkets synvinkel Aktörers tillträde till infrastruktur hur kan det gå till? Catherine Kotake, direktör tillgänglighet, Trafikverket Anders Svensson, strateg vid strategisk utveckling, Trafikverket LUNCH Vilken service ska ett resecentrum erbjuda och vilka funktioner ska ligga runt omkring? Vilka är stationens basfunktioner? Vad finns det för möjliga tilläggsfunktioner? Station Next ett verktyg på utveckling av stationer och stationsområden! Paul van Doninck, affärsutvecklare, Jernhusen Lars-Christer Andersson, chef marknad, Jernhusen Praktikfall Hur bygga ihop staden med trafiken? Varför är trafikplanering en stadsbyggnadsfråga? Hur bidrar resecentrum och knutpunkter till att förenkla livspusslet? Så kraftsamlas resurserna i ett starkt kollektivtrafikstråk Sören Bergerland, VD, Karlstadsbuss Eftermiddagsfika Tillgänglighet, infrastruktur och tillväxt: ett ekonomiskt perspektiv på resecentra Vilken betydelse har planering och funktionen av ett resecentrum för: - En regions ekonomiska tillväxt och befolkningsutveckling? - Ekonomisk integration mellan tätorter, kommuncentra och regioner? Lars Pettersson, dr. nationalekonomi och forskare, Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stationsnära lägen analysmetoder och framgångsfaktorer! Ta del av slutsatser och lärdomar från projektet Stationsnära lägen Analysmetoder för stationsnära planering! Skånes stationsorter skillnader och utvecklingspotential Ivan Gallardo, planhandläggare, Länsstyrelsen i Skåne Konferensens första dag sammanfattas och avslutas av Micael Svensson

3 Konferensprogram Torsdag 27 september Moderator Micael Svensson inleder konferensens andra dag Så tillgodoser du alla resenärers behov genom smart utformning och välplanerade funktioner! Exempel på stationens utformning och funktioner som bidrar till ett ökat resande! Vad skapar en tillgänglig station? Råd och riktlinjer vid utveckling av stationer som ser till resenären Lena Lingqvist, arkitekt SAR/MSA, Trafikverket Karin Malmquist, arkitekt FPR/MSA, Trafikverket Bygglagstiftningens krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Vad gäller för nya stationsbyggnader och ombyggnader? Att förbättra befintliga byggnader: enkelt avhjälpta hinder Järnvägsterminaler - regelverk som överlappar! Agnes Jensen-Carlén, arkitekt SAR/MSA, Boverket Förmiddagsfika Safe Station nolltolerans mot otrygghet i resecentrum! Stations- och cityvärdar synliga, närvarande och hjälpsamma Lokal samverkan med bland annat polis, socialtjänst och länstrafikbolag Så möjliggör du snabbt agerande genom bemannad kameraövervakning Hur anpassa stationsmiljön för ökad trygghet? Leif Svensson, säkerhetschef, Jernhusen Praktikfall Resecentrum som en del i en stadsutveckling stadsbyggnadsvisionen och Jönköpings kommun Så skapar du ett attraktivt, tryggt och tillgängligt resecentrum som är lätt att resa till och från! Trygghets- och belysningsprojekt viktiga delar tillsammans med cykel och beteendepåverkansarbetet kring hållbart resande Hur koppla samman goda boendemiljöer, arbetsplatser och hållbara kommunikationer? Planering för nästa resecentrum och höghastighetsbanorna Placeringens betydelse för den regionala utvecklingen Josephine Gabrielsson-Nellerup, processutvecklare, Jönköpings kommun Lunch Attraktiva Stationer en samverkansmodell med resenären i centrum! Attraktiva stationer genom lokal samverkan! Små kostnadseffektiva åtgärder här och nu! Lärdomar och slutsatser från projektet Attraktiva Stationer Arbetets gång, från projekt till befintlig verksamhet! Johanna Ingre, utredare, Trafikverket Praktikfall Uppsala resecentrum treparts projekt mellan Uppsala kommun, Trafikverket och Jernhusen Presentation av projekt Uppsala resecentrum utformning och innehåll! Den viktiga kommunikationen med tredje man under hela den långa ombyggnadstiden Catharina Danckwardt-Lillieström, projektledare, Uppsala kommun Eftermiddagsfika Praktikfall Härnösands Resecentrum vi bygger om och gör rätt 5 år senare! Planering inför byggande av nytt resecentrum, varje resecentrum är unikt trots många likheter Förutsättningar för att bygga nytt resecentrum Samrådsprocessen - samråd i följande skeden och tillhörande intressentförteckningar Förstudie Programskedet, skisser Detaljprojekteringen Staffan Gilliusson, projektledare, Härnösand Kommun Konferensen sammanfattas och avslutas av Micael Svensson

4 Talare på konferensen Ola Orsmark, chef affärsområde Stationer, Jernhusen Ola har arbetat som affärsområdeschef på Jernhusen under ca 6 år. Han har tidigare erfarenhet som affärsområdeschef på Synerco (numera Addici) och fastighetschef på Drott samt Wihlborgs. Ann Wiberg, chef affärsområde Stadsprojekt, Jernhusen Ann är chef för AO Stadsprojekt ett av Jernhusens fyra affärsområden. Dessförinnan var hon chef för strategisk utveckling. Hon har en bred erfarenhet från fastighetsutvecklingsfrågor i närheten av kommunikationsnära områden. Jörgen Haslum, arkitekt och projektledare, Linköpings Kommun Jörgen är projektledare för planeringen av nytt resecentrumområde i Linköping. Han har mångårig erfarenhet av samhällsbyggnad i flera olika kommuner med erfarenhet av både strategisk planering och drift av verksamhet. Catherine Kotake, direktör tillgänglighet, Trafikverket Catherine har arbetat med planerings- och utvecklingsfrågor för järnväg i olika roller på tidigare Banverket. Arbetar i dag på Trafikverket med att driva frågor kopplade till det transportpolitiska målet om tillgänglighet för medborgare och näringsliv. Anders Svensson, strateg vid strategisk utveckling, Trafikverket Anders har arbetat med transportpolitik, järnvägslagstiftning samt utveckling av verkets tjänster och prissättning i olika roller på tidigare Banverket. Idag arbetar han på Trafikverket med utveckling av verkets tjänster och prissättning. Paul van Doninck, affärsutvecklare, Jernhusen Paul arbetar som affärsutvecklare med ansvar för strategi inom Jernhusens affärsområde Stationer sedan ett år tillbaka. Innan dess har han haft chefsbefattningar inom flygbranschen för SAS, Star Alliance, och Köpenhamns flygplats och har erfarenhet från avreglering och fokus på tjänsteutveckling. Lars-Christer Andersson, chef marknad, Jernhusen Lars-Christer tillträdde som Chef Marknad på affärsområde stationer i januari 2012 och kommer närmast från produktområdet Media på Jernhusen. Han har varit anställd i Jernhusen sedan augusti 2010 med många års erfarenhet av mediebranschen inom försäljning, event och sponsorskap. Tidigare anställningar från bl. a. Infront Sports & Media AG där han var Sverigechef samt övriga företags som, Eventum, MTG, Sponsor Service och IMG. Sören Bergerland, VD, Karlstadsbuss Sören har erfarenhet av kollektivtrafik i alla dess former sedan många år tillbaka; tåg, buss, taxi och båt och har verkat som både operatör och beställare på olika håll i landet. Lars Pettersson, dr. nationalekonomi och forskare, Internationella Handelshögskolan i Jönköping Lars är nationalekonom och hans forskningsinriktning riktas mot frågor om drivkrafter till regional- och urban tillväxt och utveckling. Detta inkluderar såväl frågor som rör på vilket sätt som stadsekonomier med sina skalfördelar, utbudsrikedom, täthet mm bidrar till tillväxt och utveckling, som interaktionen mellan stad och land. En viktig utgångspunkt för Lars empirska arbeten är tidsavstånd i den ekonomiska geografin och tillgänglighetsvillkorens påverkanseffekter för ekonomisk utveckling. Ivan Gallardo, planhandläggare, Länsstyrelsen i Skåne Ivan är i grunden utbildad landskapsarkitekt som arbetar med samhällsplaneringsfrågor på Länsstyrelsen i Skåne. Lena Lingqvist, arkitekt SAR/MSA, Trafikverket Lena arbetar på Trafikverket med stationsutformning och utveckling av funktioner och tjänster för resenärer genom övergripande råd och riktlinjer. Karin Malmquist, arkitekt FPR/MSA, Trafikverket Karin arbetar på Trafikverket med att ta fram övergripande råd och riktlinjer för stationsutformning och trafikinformation till resenär med fokus på personer med funktionsnedsättningar. Agnes Jensen-Carlén, arkitekt SAR/MSA, Boverket Agnes är arkitekt med 15 års erfarenhet av projektering. Hon har arbetat på Boverkets byggregelenhet sedan 2005, där hon jobbar med funktionshindersfrågor. Leif Svensson, säkerhetschef, Jernhusen Leif arbetar idag som säkerhetschef för Jernhusen och har tidigare varit vd för G4S värdebolag samt dessförinnan säkerhetschef på Arlanda och Bromma. Josephine Gabrielsson-Nellerup, processutvecklare, Jönköpings kommun Josephine är idag samhällsbyggnadsstrateg i Jönköpings kommun inom Stadsbyggnadsvisionen och har lång erfarenhet från stadsutveckling och olika byggprojekt. I grunden är hon planeringsarkitekt MSA/PAR med bakgrund både från Trafikverket och Länsstyrelse kring regionutveckling, olika samverkansprojekt och byggprojekt. Johanna Ingre, utredare, Trafikverket Johanna har varit nationell samordnare för Trafikverkets samverkan med offentliga organisationer. Hon har även tidigare arbetat i både kommunala och regionala sammanhang med samverkansfrågor kopplat till transportområdet. Catharina Danckwardt-Lillieström, projektledare, Uppsala kommun Catharina har arbetat i projekt Uppsala resecentrum sedan våren 2005, först som projektadministratör och sedan 2008 som projektledare. Tidigare har hon arbetat på Uppsalahem AB med bland annat marknads-/uthyrningsfrågor och mindre ombyggnadsprojekt. Staffan Gilliusson, projektledare, Härnösands Kommun Staffan är civilingenjör inom väg och vatten samt byggnad och har de senaste 10 åren jobbat som projektledare i anläggningsbranschen. Idag leder han nya investeringar från ax till limpa på Härnösands kommun, Bygg- och miljö avdelning. Micael Svensson, chef marknad & försäljning AO Godsterminaler, Jernhusen Micael arbetar på Jernhusen sedan 3 år tillbaka på Jernhusen med strategisk utveckling. Tidigare har han arbetet på SJ där han varit chef inom olika områden som försäljning Affärsresenärer och Resebutiker. Micael är kunnig när det gäller olika resenärssegmentens behov och önskemål.

5 Framtidens resecentrum 2012 Resecentrumet utgör navet i många städer för resandet, men även för tjänster som är riktade till resenären. Utvecklingen inom infrastruktur, tågets ökade roll i arbetspendlingen och avregleringen av kollektivtrafiken är några förändringar i processen för att skapa ett mer hållbart transportsystem och minskad klimatpåverkan. Förändringarna innebär även att flera befintliga resecentrum behöver utvecklas och anpassas. Fler städer har tagit detta som en katalysator till att göra en stadsförnyelse för att exempelvis binda samman trafiken med staden samt utveckla bostäder och nya verksamheter runt omkring. Du som arbetar med planering av om- och nybyggnation av resecentrum står inför en rad utmanande arbetsuppgifter då dessa ofta komplexa samhällsbyggnadsprojekt utgör en mycket central fråga i den framtida stadsutvecklingen. Frågor som brukar dyka upp i planeringsskedet är bl. a. vem som äger, ansvarar och finaniserar de olika områdena i byggnationen? Hur får du till en effektiv samverkan mellan involverade intressenter? Vilken service ska resecentrumet erbjuda och vilka faciliteter ska ligga runt omkring? Vad är avgörande för resecentrumets placering? Hur säkerställer du en trygg och tillgänglig station? Konferensen Framtidens Resecentrum 2012, som går av stapeln den september, ger dig svar på bl. a ovanstående frågor samt kunskap om hur du genomför en effektivare planeringsprocess och uppnår ett ökat samarbete mellan ansvariga aktörer för ett attraktivare resecentrum som tillgodoser resenärernas behov och ökar det kollektiva resandet. Du får även ta del av hela 5 praktikfall från både stora och små städer med helhetslösningar för hela staden som inkluderar ett effektivt resande. Missa inte detta unika tillfälle att lära av andra aktörer och experter när det gäller resecentrum, träffa kollegor samt utbyta och jämföra erfarenheter med andra kommuner i framkant! Varmt Välkommen! FELICIA FAZZI Projektledare & Samhällsplanerare Teknologisk Institut Separat bokningsbar temadag 28 september Redskap och metoder för en effektivare planeringsprocess Planerings- och förhandlingsmetodik för komplexa infrastruktur och samhällsbyggnadsprojekt Du som är involverad i komplexa planeringsprocesser vet att resecentrum tillhör ett av de mest komplicerade samhällsbyggnadsprojekten. Många parter och intressen är involverade på olika nivåer och med olika agendor. Temadagen den 28 september fördjupar erfarenhetsutbytet från den 26 och 27 september. Men nu ska vi lyfta blicken och se vilka mer systematiska verktyg som processdesign och förhandlingsupplägg, som kan komma till användning i planeringens olika skeden. Under denna dag får du genom föreläsningar kring forskningsresultat och i praktiska övningar fördjupad kunskap för att möjliggöra en effektivare planering och ett projekt som möter de olika intressenternas krav på ett lyckat slutresultat. (För dem som ev. tillkommer enbart för den 28:e erbjuds en resumé som inleder dagen). Program för temadagen Dagen syfte och upplägg Återkoppling till konferensen Ett nytt sätt att se på planeringens olika skeden Modell och redskap för processen och framgångsfaktorer och hinder Förmiddagskaffe Gruppövning i processdesign kring några fall som lyfts under tidigare dagar Gemensam diskussion vilka erfarenheter kan vi dra? Lunch Förhandlingsteori Förhandlingsövningar Gemensam diskussion Temadagen avslutas (fika för dem som vill) Temadagen leds av: Carl-Johan Engström, gästprofessor på avdelningen för urbana och regionala studier, KTH På KTH forskar Carl-Johan inom urbana utvecklingsförlopp, regional utveckling, hållbar stadsutveckling samt samspel mellan regional utvecklingsplanering och kommunal översiktsplanering. Göran Cars, chef och professor för avdelningen för urbana och regionala studier, KTH Göran är forskare inom området urban governance; planeringsprocessen och metoder för att organisera samverkan mellan aktörer (förhandlingar, konflikthantering, konsensusbyggande). Han forskar även i strategier för stadsutveckling, kulturens roll för urban utveckling samt medborgardeltagande, mm.

6 Porto betalt Sverige Praktiska upplysningar TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! Telefon: E-post: Webben: Övrig info På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Felicia Fazzi på Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändring av program, tid och plats. Datum och plats Konferens september, 2012 (3856-1) Temadag 28 september, 2012 (3857-1) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen PRIS Pris Ordinarie pris per person Boka 3 eller fler pris per person Konferens kr kr Temadag kr kr Utställare & Sponsorer Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Felicia Fazzi på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. Grupprabatten gäller personer från samma arbetsplats vid samtidig anmälan. I priset ingår lunch, förfriskningar under pauser och dokumentationsmaterial. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Ekonomi för icke ekonomer n Retorik för kvinnor n Effektiv Projektledning n Ny- & ombyggnation av skolmiljöer 2012 n Entreprenad- och avtalsrättens grunder n Byggprojektledning n Byggarbetsmiljösamordnare Grundkurs P och U Se för datum och mer information Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Stadsarkitektdagarna

Stadsarkitektdagarna dagarna 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 oktober 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Delegationen för hållbara städer Peter Örn Ordförande Malmö stad Katarina Pelin Direktör för miljöförvaltningen KTH

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården Unik utbildningsdag! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk möjlighet? Att i tidigt skede värdera riskförlossningar och underlätta det normala födandet

Läs mer

Förtätning av staden 2015

Förtätning av staden 2015 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER 1 000 KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem

Läs mer

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning

Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Ny unik konferens och mötesplats! Ny- & ombyggnation av framtidens akutmottagning Tryggare och säkrare akutmottagning Patientflöden Flexibla lokaler efter framtida behov Framtidens akutmottagning så planerar

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor!

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! ny ch o ap nsk u lk ful e rd Vä! ion t a pir ins Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! Så får du medarbetarna att följa säkerhetsrutinerna! Lär dig arbeta framgångsrikt med

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Framgångsrika lösningar för seniorboende

Framgångsrika lösningar för seniorboende Framgångsrika lösningar för seniorboende Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 mars 2011 TALARE FRÅN SABO Ylva Sandström Karlskrona Seniorhusförening Fredrik von Platen HSB Anna Olofsson Så skapar

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Konsumentverket Anna Strandberg Utredare Sveriges lantbruksuniversitet Fredrika Mårtensson Universitetslektor Johan Ström Konstnär,

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Missbrukande kvinnor

Missbrukande kvinnor Grupprabatt! Gå fyra betala för tre! Missbrukande kvinnor Nya riskgrupper, verksamma insatser och ett förbättrat bemötande Ändrade drogvanor och nya riskgrupper ta del av senaste nytt! Lär dig mer om missbruk

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och unga

Psykisk ohälsa hos barn och unga Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Psykisk ohälsa hos barn och unga en konferens för dig inom elevhälsan Att arbeta förebyggande i skolan praktiska exempel! Hur mår

Läs mer

Nyanländas väg till arbete

Nyanländas väg till arbete Nyanländas väg till arbete Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2010 PRAKTIKFALL FRÅN REMESO Linköpings universitet Martin Qvist Sigtuna kommun Magda Ayoub Per Borg Christer Grähs Sten

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar!

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar! Anmäl dig till en eller två dagar! Lageroptimering 2009 Vinn fler kundorder med ett effektivt lager! Lär dig mer om RFID (Radio Frequency IDentifi cation) dagens och framtidens möjligheter Så lyckas Everfresh

Läs mer

Modern hemtjänst i framkant CHEF I HEMTJÄNSTEN 2015. Möt det ökade behovet:

Modern hemtjänst i framkant CHEF I HEMTJÄNSTEN 2015. Möt det ökade behovet: inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 VÅRA TALARE Skönsmomodellen Åsa Swan Verksamhetsutvecklare & projektledare Karin Holmin Affärsområdeschef hemtjänst Grums kommun Cathrine Jensen

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering

Ekonom i högskolan. Effektiva verktyg och arbetssätt för: Årets mötesplats! EU-projekt Styrning och administration Redovisning och finansiering inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 september 2013 VÅRA TALARE Vinnova Nationell kontaktperson Malmö högskola Carl-Henrik Bonde Ekonomichef Göteborgs universitet Pirjo Gustafsson Redovisningsekonom

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen Projektledning i byggprocessen Diplomkurs Bygger din kompetens Utvecklas framgångsrikt som projektledare Det är en utmaning att leda ett byggprojekt. Som projektledare är du inte chef i vanlig bemärkelse.

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011

Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Framtidens Barn- och ungdomspsykiatri 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 november 2011 TALARE Moderator: Lena Eidevall Örebro Universitet Per Germundsson Helsingborgs stad Thorbjörn Jordansson

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation

Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation 5 lärorika praktikfall! Badanläggningar 2012 Om- & nybyggnation Framtidens badanläggningar nya tekniska lösningar och alternativa driftformer! Strategisk planering och kvalitetsfokus på material och simhallsteknologi

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Effektivisera din projektledning led mer effektivt! Energieffektiva byggnader Kostnadskontroll i byggprojekt Hållbarhetsfrågan så arbetar du kostnadseffektivt

Läs mer

LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen!

LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen! Flera intressanta praktikfall från HR-avdelningar i olika branscher! LEAN HR Hur Toyotamodellen kan förbättra och förenkla arbetet på HR-avdelningen! Vad är LEAN och hur kan du applicera det på HR-processerna?

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING

VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING VÅRDEFFEKTIV LOKALPLANERING inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 augusti 2014 VÅRA TALARE Chalmers Tekniska Högskola Arkitektur Nina Ryd Docent & arkitekt Sveriges Byggindustrier Ola Månsson VD

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud

Sår 2015. några av talarna. Datum och plats: 27 28 maj 2015, Stockholm. Margareta Grauers, leg. dermatologisjuksköterska, MG Konsult sår & hud Sår 2015 kunskap utveckling inspiration Olika typer av sår lär dig att identifiera och särskilja olika sårtyper och göra en fullständig anamnes! Varför blir ett sår svårläkt? Debridering och rengöring

Läs mer

Ny- & ombyggnation av Skolmiljöer 2012

Ny- & ombyggnation av Skolmiljöer 2012 Ta del av hela 9 inspirerande praktikfall! Ny- & ombyggnation av Skolmiljöer 2012 Planering och byggnation av framtidens hållbara och flexibla skol - och förskolelokaler Framtidens skolmiljöer ta del av

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN inbjudan till konferens i Göteborg den 15-16 oktober 2012 EXPERTER Kungliga Tekniska Högskolan Hans Lind Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson PRAKTIKFALL FRÅN Sänk dina kostnader med bättre

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar

KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar KBT som behandlingsmetod för överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om barnfetma trender och utveckling Lär dig identifiera grupper som löper ökad risk för övervikt och fetma! Kognitiv beteendeterapi

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för Förbifart Stockholm Fokusgruppsmöte 2010-04-14 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande

Läs mer

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset

Diabetes 2011. 6 7 september 2011, Stockholm. Talare: Helen Tuomisto podiater, fotvårdsspecialist Karolinska Universitetssjukhuset Diabetes 2011 Aktuell forskningen kring diabetes och nya läkemedel hur kan du implementera nya rön i ditt vardagliga arbete? Hur motiverar du diabetespatienten till ökad motion och andra livsstilsförändringar?

Läs mer

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 TALARE Nya Karolinska Solna Anna-Karin Oscarsson Södersjukhuset Eva Tillman Locum Maria Östholm

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus

Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus 1/7 Informationsdag Tillgänglighet och användbarhet 3 dec i Kollektivtrafikenshus Syfte Syfte med dagen är att skapa en arena/forum för både Samtrafikens ägare och partners, men även för de olika myndigheterna.

Läs mer

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum

Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum LULEÅ KOMMUN PROJEKTDIREKTIV Version 1 (5) Projektdirektiv för Kommunens inriktning för resecentrum i Luleå centrum Bakgrund Resecentrums betydelse som en attraktiv punkt i staden Resecentrum i modern

Läs mer

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014. Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden OBS! Tidig anmälan förlängd till 5 september! Välkommen till Bostadsmötet Uppsala Konsert & Kongress 1 2 oktober 2014 Tema: Hur ska vi bo? Läget, prognoser och utmaningar i bostadspolitiken och på bostadsmarknaden

Läs mer

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav

HR I INDUSTRIN. Affärsdriven HR som möter framtidens krav inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 maj 2015 MÖT EXPERTEN Universitetslektor management & organisation PRAKTIKFALL FRÅN Boliden Henrik Östberg Senior VP Corporate Responsibility Getinge Andreas

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Den nya akutmottagningen 2014

Den nya akutmottagningen 2014 GÅ 4 OCH FÅ 1000 KR RABATT/PERSON Den nya akutmottagningen 2014 Byggnation Nya arbetssätt Processlösningar Framtidens akutmottagning Södersjukhuset, Locum AB Säkerhetsaspekter på morgondagens akutmottagning

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor

Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Rådet för främjande av kommunala analyser, SKL Anders Norrlid Sundsvalls kommun Victoria

Läs mer

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare

Dialog med medarbetare Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade medarbetare 2014-11-21 15/16 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Hur man kan använda utvecklingssamtalet för att förenkla vardagen och få motiverade

Läs mer