Vägledning 2003:4 Version 6. Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning 2003:4 Version 6. Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring"

Transkript

1 Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring

2 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser allmänna råd förarbeten rättspraxis JO:s beslut En vägledning kan även innehålla beskrivningar av hur man ska handlägga ärenden på det aktuella området och vilka metoder som då ska användas. Vägledningarna uppdateras fortlöpande. Omtryck görs bara vid större ändringar. Mindre ändringar arbetas in i den elektroniska versionen. Ändrad text är markerad med grå bakgrund. Den elektroniska versionen hittar du på försäkringskassan/ladda ner vägledningar. Du som arbetar på Försäkringskassan hittar dem också på Fia. UPPLYSNINGAR: Försäkringskassan Försäkringsprocesser Enheten för vård och arbetsskador Version 6. Finns ej i tryckt form. Beslutad

3 Innehåll Förkortningar...15 Sammanfattning...17 Läsanvisningar Inledning Historik Generellt arbetsskadebegrepp Administration Finansiering Förebyggande arbetarskydd Avtalsförsäkringarna Lagändringar Anmälan, ansökan och prövning Anmälan om arbetsskada Arbetstagare och studerande Arbetsgivare EU och EES-medborgare Skada utanför Sverige När ska anmälan göras Utebliven anmälan Skyddsombud Kopia av anmälan Ansökan om ersättning Ansökan om fortsatt livränta Försäkringskassans serviceskyldighet Prövning av rätt till ersättning och avvisning Prövning endast för att bestämma ersättning Begäran om ny prövning Preskription Preskription för efterlevandelivränta Verkställighetsbeslut med anledning av dom Metodstöd för handläggning av ansökan Allmänt Ansökan Prövning av rätten till ersättning Tidig bedömning och bekräftelsebrev Försäkringens omfattning Vem omfattas av LAF? Förvärvsarbete Arbetsbyte Idrottsmän Arbetstagare Sjömän Arbete utomlands Statligt anställda i utlandstjänst Lokalanställda utomlands Lokalanställda i Sverige

4 Biståndsarbetare Utländsk arbetstagare Anställd vid utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Utökat skydd Tjänstgöring i Sverige Bevisreglerna enligt LAF eller LSP tillämpas Skador under ledighet utom tjänstgöringslandet Garanterat livränteunderlag Rehabilitering Arbetsskadeförsäkringen vid utbildning Arbetsmarknadspolitiskt program Moment som liknar förvärvsarbete Lärlingar och praktikanter Utredning, handläggning och dokumentation Allmänt Metodstöd för dokumentation i arbetsskadeärenden Var dokumentationen ska göras Uppgifter som ska dokumenteras God dokumentation Sammanfattning i journal vid tidig bedömning Påbörja föredragningsmissiv Exponeringsutredning Namnge bilagor Utredning av olycksfall och annan skadlig inverkan Olycksfall Färdolycksfall Annan skadlig inverkan Den försäkrade Arbetsgivaren Fackliga organisationer Arbetsmiljöinspektionen Psykiska och psykosomatiska sjukdomar Mobbning och trakasseri Utreda ett arbetsskadeärende Generellt arbetsskadebegrepp Vad menas med arbetsskada? Bevisregel Tidpunkt för bedömning Olycksfall Olycksfallets samband med arbetet Tvättning och omklädning Rast och paus Utanför arbetsområdet Det dagliga livets faror Användande av arbetsgivarens maskiner Rus och olämpligt beteende Slagsmål och överfall Idrott Tjänsteresa Fackligt arbete Hemarbete

5 Egenföretagare Sjömän Färdolycksfall Samåkning Färd till och från matställe Lämna och hämta barn Färd mellan tillfällig bostad och bostad i hemorten Färd på grund av läkarbesök Färd efter att ha stannat kvar på arbetsplatsen Färd i samband med ledighet Färdolycksfall vid tjänsteresa Avbrott eller avvikelse från den vanliga vägen Slagsmål och överfall Färd under rast Annan skadlig inverkan Krav på visad skadlig inverkan Kvantitativa krav Konkurrerande skadeorsaker Befintligt skick Helhetsbedömning Övervägande skäl Försämringstillstånd Psykiska och psykosomatiska sjukdomar Smitta Personskada och skada på protes Skadedag och visandedag Metodstöd för exponeringsutredning Principer för bas- och exponeringsutredningar Med vem görs exponeringsutredningen? Frågor för bas och exponeringsutredning Begära komplettering Basuppgifter i ett arbetsskadeärende Exponeringsutredning Nacke och skuldra Exponeringsutredning Hand, handled, underarm och armbåge Exponeringsutredning Rygg Exponeringsutredning Höft Exponeringsutredning Knän Exponeringsutredning Eksem och allergier Exponeringsutredning Hjärt- och kärlsjukdomar Exponeringsutredning lungsjukdomar Exponering psykisk ohälsa Vilka arbetsvillkor är relaterade till depressions- och ångesttillstånd? Exponeringsutredning höga psykiska krav Exponeringsutredning socialt stöd Exponeringsutredning job strain, en kombination av bristande beslutsutrymme och höga psykiska krav Exponeringsutredning mobbning och kränkande särbehandling Exponeringsutredning traumatiska händelser såsom exempelvis hot, rån eller överfall Exponeringsutredning färdskada Utreda ersättning vid sjukdom Särskild arbetsskadeersättning

6 6.1.1 Schablonersättning Ersättning för fler karensdagar Beslut om särskild arbetsskadeersättning Utbetalning av särskild arbetsskadeersättning Ersättning vid arbetsskada till den som är försäkrad enligt AFL Ersättning till arbetsskadeförsäkrade som inte har rätt till sjukpenning enligt AFL Förlängd sjukpenning vid godkänd arbetsskada Ersättning till arbetsskadeförsäkrade som genomgår yrkesutbildning Vårdförmåner Ersättning för resekostnader Sjukvård utomlands Tandvård Allmänt Tandvårdsförsäkringens ersättningsregler Prislista Kvitto Nödvändiga kostnader Skälighet Metodstöd för handläggning av tandskadeärenden Särskilda hjälpmedel Den dagliga livsföringen Hjälpmedel i den dagliga livsföringen Arbetshjälpmedel Ortopediska hjälpmedel Bil Behandlingsutrustning Utreda ersättning i förebyggande syfte Utreda medicinskt underlag Läkarutlåtande Krav på medicinskt underlag Försäkringsmedicinsk och försäkringsodontologisk rådgivare Den försäkringsmedicinska och försäkringsodontologiska rådgivarens roll Försäkringsmedicinska rådgivarens arbetsuppgifter Specialistremiss Metodstöd för handläggare och försäkringsmedicinsk och försäkringsodontologisk rådgivare i arbetsskadeärenden När ska försäkringsmedicinsk och försäkringsodontologisk rådgivare yttra sig? När ett ärende lämnas för yttrande hos försäkringsmedicinsk och försäkringsodontologisk rådgivare Försäkringsmedicinska och försäkringsodontologiska yttranden Dokumentation och kommunicering Jäv Utreda egenlivränta Grunder för rätt till livränta Beräkning av livräntan Bestående nedsättning av arbetsförmågan Livränta beviljas retroaktivt för tid före Fullständig sakprövning

7 9.1.5 Sammanläggning av skador Livränta vid försämringsstillstånd Tid som livränta kan betalas ut Livränta efter 65 år Garantiregel Arbetsbyte, rehabilitering Livränta upphör Institutionsvistelse Tidsbegränsad livränta Livränta och sjuk- eller aktivitetsersättning Sjukpenninggrundande inkomst Bedömning av förvärvsförmågan Inkomst efter skadan Äldre försäkrade Förmågan att förvärvsarbeta Restarbetsförmåga Normalt arbetsmarknadsläge Arbetslös/Utförsäkrad från A-kassan Byte av arbete och bostadsort Omplacering eller arbetsbyte Semesterersättning och avgångsvederlag Egenföretagare Livränteunderlag Huvudregel Övergångsbestämmelser livräntor som har beslutats före Beräkning av livränteunderlag Utredning av livränteunderlag Livränteunderlag för arbetslösa Avrundningsregel Retroaktiva löneavtal Ny livränteperiod efter tidsbegränsad livränta Tidsbegränsade livräntor som har beslutats före Förväntade inkomständringar Delpension och ålderspension Tillfälligt höga eller låga inkomster Livränteunderlag vid deltidsarbete på grund av vård av barn Livränteunderlag för elitidrottsmän Hyra dator genom arbetsgivaren Tidsbegränsad eller två beslut Livränteunderlag i vissa fall med sjuk- eller aktivitetsersättning Livränteunderlag i vissa fall Lägsta och högsta livränteunderlag Lång tid har förflutit innan skadan visade sig Livränteunderlag för unga försäkrade Livränteunderlag för studerande Garantiregel för studerande Livränteunderlag vid ny arbetsskada under arbete med steglös avräkning Omprövning av livränta Anmälningsskyldighet Höjning av livräntan Minskning av livräntan

8 Beräkning av inkomständringen Övergångsbestämmelser Ytterligare arbetsskada Vilande livränta Ej samordnad livränta Tidpunkt från vilken livränta omräknas Månadsbelopp under en period av tolv månader Beslut om livränta under vilandeperioden Samordning med del av sjuk- eller aktivitetsersättning Arbetet eller studierna upphör Möjligheten till vilande sjuk- eller aktivitetsersättning upphör Särskilda regler med steglös avräkning Vad innebär reglerna? Vem omfattas av reglerna? Övergång från vilande ersättning till steglös avräkning Steglös avräkning Utreda rehabilitering Livränta vid arbetslivsinriktad rehabilitering Rehabiliteringsplanering Indragning och nedsättning av ersättning Arbetsträning Särskilt bidrag enligt AFL Försäkringskassans ansvar Utreda ersättning vid dödsfall Inledning Bestämmelser från och med den 1 januari Begravningshjälp Livränta till efterlevande Personkretsen Ersättningsunderlaget Ersättningsunderlagets storlek Tidigare arbetsskada Brottslig gärning Livränta till barn Barnlivräntans storlek Omställningslivränta till efterlevande make Förlängd omställningslivränta Fler avlidna Oavbrutet sammanboende Barnfall Omställningslivränta upphör Omställningslivräntans storlek Övergångsbestämmelser Gemensamma bestämmelser Livränta efter försvunnen Proportionell nedsättning av livränta Ansökan Anmälningsskyldighet Beslut Bestämmelser före den 1 januari Omställningslivränta

9 Särskild efterlevandelivränta Tidsbegränsning Samordning med andra förmåner Bestämmelser före den 1 januari Utreda samordning Samordning livränta/sjuk- och aktivitetsersättning Samordning när hela eller del av arbetsförmågan är nedsatt på grund av arbetsskadan Samordning vid ny arbetsskada under arbete med steglös avräkning Samordning när arbetsförmågan inte är nedsatt på grund av arbetsskadan Samordning med utländsk pension Underlåten avgiftsbetalning Samordning livränta och sjukpenning Samordning livränta/delpension Avrundning Utreda förmåner vid arbetsskada enligt EG-förordningen och konventioner Bakgrund Allmänt Personkrets Behörig stat, behörig institution och behörig myndighet Ett lands lagstiftning Arbetslandets lagstiftning Utsändning Rätt till förmåner Vårdförmåner Vård i Sverige av försäkrade i EES med godkänd arbetsskada i en annan medlemsstat Vård av försäkrade i EES med godkänd arbetsskada i Sverige Sjukhusvård Gränsarbetare Kontantförmåner Vistelse i eller flyttning till den behöriga staten Vistelse i ett annat medlemsland Återvända till bosättningslandet, flytta till ett annat medlemsland Tillstånd till vård i ett annat medlemsland Transportkostnader Begravningshjälp Färdolycksfall Risk för arbetsskada i flera medlemsstater Försämring av en arbetssjukdom Konventioner Allmänt Tillämplig lagstiftning Arbetssjukdom Sjukvårdsförmåner Livränta och pension Utreda ett arbetsskadeärende med bestämmelser före Inledning Annan skadlig inverkan

10 14.3 Sambandsbedömning Recidiv Sjukpenning under samordningstiden Sjukvårdsförmåner under samordningstiden Sjukvårdsförmåner efter samordningstiden Läkar- och tandvård Sjukvårdande behandling Skadereglering Sjukhusvård Särskilda hjälpmedel Resekostnad Sjukpenning efter samordningstiden Sjuklön Karensdag Utreda ett arbetsskadeärende med bestämmelser före den 1 juli Bevisregel Annan skadlig inverkan Sannolikhetsbedömning Kvalitativa krav Kvantitativa krav Befintligt skick Psykiska och psykosomatiska sjukdomar Sambandsbedömning Befintligt skick Försämringsskador Konkurrerande skadeorsaker Medicinskt underlag Försäkringsmedicinska rådgivarens yttrande Avslag på ansökan om livränta Övergångsbestämmelser angående livräntor till efterlevande Inledning Visandedag Efterlevande barn Efterlevande män Efterlevande förälder Livränta till efterlevande barn Barnlivräntans storlek Utländskt barn Livränta till efterlevande kvinna Livränta till änka Stadigvarande sammanboende och stadigvarande vistelse Änkelivräntans storlek Avtrappningsregel Omgifte m.m Livränta till med änka jämställd kvinna Sammanboende kvinna Avdrag för underhållsbidrag Livränta till frånskild kvinna Livränta till förälder Utreda beräkning av livräntans årsbelopp

11 17.1 Inledning Beräkning av livräntans årsbelopp Årsbelopp vid inkomst över 7,5 gånger prisbasbeloppet Indexering av livräntan ( Värdesäkring) Indexering Tak för indexering genom omräkning med det särskilda talet Hur räknas det särskilda talet fram? Hur och när räknas livräntan om? Indexering av efterlevandelivränta med det särskilda talet Indexering genom omräkning med prisbasbeloppet Indexering (värdesäkring) av retroaktivt beviljad livränta och omräkning av livränteunderlag Övergångsbestämmelser gällande värdesäkring av retroaktivt beviljad livränta Samordning med sjukersättning eller aktivitetsersättning Samordning när hela eller del av arbetsförmågan är nedsatt på grund av arbetsskadan Samordning när arbetsförmågan inte är nedsatt på grund av arbetsskadan Bruttoförhöjning om arbetsskadelivräntan var samordnad med förtidspension i december Livränta och ålderspension Ålderspension och livränta för personer födda 1938 eller senare Ålderspension och livränta för personer födda 1937 eller tidigare Samordning då yrkesskadelivränta betalas ut Inledning Samordningen mellan sjukersättning och yrkesskadelivränta Sjukersättningen efter samordning med yrkesskadelivränta Samordning då efterlevandepension betalas ut Inledning Utländsk pension Samordning med efterlevandepension Indexering av efterlevandelivränta Samma avliden Efterlevandelivränta som var samordnad med efterlevandepension i december 2002 för de som inte fyllt 65 år Efterlevandelivränta som var samordnad med efterlevandepension i december 2002 för de som fyllt 65 år Samordning livränta och efterlevandepension (familjepension) enligt övergångsbestämmelserna före 1 januari Livränta vid institutionsvistelse Inledning Livränta vid institutionsvistelse Särskilda regler för utbetalning Kontraktsvård Utbetalning av arbetsskadelivränta Från och med vilken tidpunkt kan livränta betalas ut? Till och med vilken tidpunkt kan livränta betalas ut? Periodicitet och utbetalningsdag Utbetalningssätt och insättningsbesked Utreda avdrag vid löpande utbetalning av arbetsskadelivränta Avdrag för skatt

12 20.2 Kvittning för statlig fordran Utmätning Utreda samordning av livräntan vid retroaktiv utbetalning Inledning Allmänna principer för samordningen Grundläggande bestämmelser Vilket belopp ska samordnas? Retroaktiv tid Avdrag för hela perioden Restbelopp Flera livränteunderlag i livräntebeslutet (övergångsbestämmelser) Avgöra för vilka månader under retroaktivtid som livränta har utbetalats samtidigt med annan ersättning som är pensionsgrundande Ersättningar aktuella för samordning Sjukpenning, smittbärarpenning, havandeskapspenning, närståendepenning och rehabiliteringspenning Inledning Utbetalningsregler Sjuklön Samordning Föräldrapenning Utbetalningsregler Samordning Tillfällig föräldrapenning Utbetalningsregler Samordning Dagpenning vid totalförsvarsplikt Inledning Utbetalningsregler Samordning Aktivitetsstöd Utbetalningsregler Samordning Bostadstillägg till pensionärer Utbetalningsregler Samordning Arbetslöshetsersättning Inledning Samordning Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Inledning Avdrag för ekonomiskt bistånd från socialnämnden Utreda pensionsgrundande arbetsskadelivränta Inledning Löpande utbetalning fr.o.m. den 1 januari Inledning Pensionsgrundande inkomst allmänt Efterlevandelivränta Arbetsskadelivränta vid egen skada Pensionsgrundande sjukersättning och aktivitetsersättning Arbetsskadelivränta och sjukersättning eller aktivitetsersättning betalas ut

13 22.3 Retroaktiv utbetalning för tid fr.o.m. den 1 januari Inledning Retroaktiv utbetalning av livräntan Retroaktiv utbetalning för tiden 1 januari december Inledning Livräntan pensionsgrundande om samordning inte görs Förtidspension med antagandepoäng pensionsgrundande belopp Förtidspension utan antagandepoäng ej pensionsgrundande belopp Månadsvis beräkning Retroaktiv utbetalning för tid före den 1 januari Inledning Tre beräkningsmetoder Beräkningsmetod Beräkningsmetod Beräkningsmetod Retroaktiv utbetalning för flera perioder Val av regler Bedöma rätten till ersättning Allmänt om att bedöma rätten till förmån Kommunicera och informera Information om tänkt beslut Mallar Svar på kommunicering Anstånd Rätten att lämna uppgifter muntligt Beslutsmotivering vid avslag Den särskilda beslutsordningen inför föredragning och beslut Metodstöd egenkontroll och föredragningsmissiv Checklista för egenkontroll Föredragningsmissiv Metodstöd kvalitetssäkring Kvalitetssäkring av annan försäkringshandläggare beräkning Kvalitetssäkring av föredragande Beslut hos Försäkringskassan Beslut av särskilt utsedd beslutsfattare Beslut om arbetsskada och rätten till ersättning Beslut om livränta Information i samband med beslut om livränta Beslut om livränta vid steglös avräkning Beslut om övrig ersättning enligt LAF Avvikande mening Metodstöd för särskild beslutsordning Inför beslut Föredragning Föredragningsmissiv, förslag till beslut och föredragning ska vara utformade så att beslutsfattaren i normala fall kan fatta beslut utifrån dessa underlag Beslut Provisoriska beslut Nedsättning och indragning Övrig handläggning efter beslut Efterkontroll

14 Metodstöd för efterkontroll Återbetalningsskyldighet Utmätningsförbud AFA Omprövning, ändring och överklagande Källförteckning Bilaga 1: Historik information om ändringar i den här vägledningen Sakregister

15 Förkortningar AFA Arbetsmarknadsförsäkringar AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring Bet. Riksdagens betänkande BTP Bostadstillägg till pensionärer EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EPL Lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn EU Europeiska unionen FASP Förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd FD Försäkringsdomstolen FL Förvaltningslagen (1986:223) FMR Försäkringsmedicinsk rådgivare FOR Försäkringsodontologisk rådgivare FÖD Försäkringsöverdomstolen GPA Garantipensionslagen IL Inkomstskattelagen (1999:1229) ILO Internationella arbetsorganisationen ISA Informationssystemet om arbetsskador JO Justitieombudsmannen KPI Konsumentprisindex KRNG Kammarrätten i Göteborg KRNS Kammarrätten i Stockholm KRSU Kammarrätten i Sundsvall KvaL Lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt LAF Lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring LIP Lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension LSP Lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd LVU Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga NFC Nationellt försäkringscenter OL Lagen om försäkring för olycksfall i arbetet PBB Prisbasbeloppet PGB Pensionsgrundande belopp PGI Pensionsgrundande inkomst Prop. Regeringens proposition PSA Avtal om ersättning vid personskada RAR Riksförsäkringsverkets allmänna råd RegR Regeringsrätten 15

16 RFFS Riksförsäkringsverkets författningssamling RÅ Regeringsrättens årsbok SFN Socialförsäkringsnämnden SfU Socialförsäkringsutskottet SGA Särskilt grundavdrag SGI Sjukpenninggrundande inkomst SIDA Styrelsen för internationell utveckling SINK Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta SjL Lagen (1991:1047) om sjuklön STF Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd STL Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Sofl Socialförsäkringslagen (1999:799) SoL Socialtjänstlagen (2001:453) SOU Statens offentliga utredningar UB Utsökningsbalken YFL Lagen ( ) om yrkesskadeförsäkring YL Lagen om försäkring för vissa yrkessjukdomar ÄB Ärvdabalken 16

17 Sammanfattning Kap. 1 Allmänt om lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF). Bakgrund och historik. Kap. 2 Bestämmelser om anmälan, ansökan och prövning samt ett metodstöd för handläggning av ansökan. Kap. 3 Kapitlet beskriver bestämmelserna om försäkringens omfattning. Vilka som omfattas av LAF och vid vilka situationer. Kap. 4 Kapitlet innehåller metodstöd för dokumentation i arbetsskadeärenden och beskrivning av utredning olycksfall och annan skadlig inverkan. Kap. 5 I detta kapitel behandlas bestämmelser i 2 kap LAF. Generellt arbetsskadebegrepp, vid vilka situationer det kan vara fråga om en arbetsskada, olycksfall och annan skadlig inverkan, befintligt skick. Kapitlet innehåller även metodstöd för exponeringsutredning. Kap. 6,7 Här redogörs för ersättningar vid sjukdom, bland annat särskild arbetsskadeersättning, sjukpenning, vårdförmåner och särskilda hjälpmedel. Det finns även ett metodstöd för handläggning av tandskadeärenden. Ersättning i förebyggande syfte beskrivs. Kap. 8 I detta kapitel beskrivs krav på medicinskt underlag. Den försäkringsmedicinska och försäkringsodontologiska rådgivarens roll och arbetsuppgifter beskrivs här. Kapitlet innehåller även ett metodstöd för handläggare och försäkringsmedicinsk och försäkringsodontologisk rådgivare. Kap. 9 Kapitlet innehåller grunderna för rätt till egenlivränta. 17

18 Kap. 10 I detta kapitel beskrivs bestämmelserna om rehabilitering och ersättning enligt LAF under tid med rehabilitering. Kap. 11 Bestämmelserna om ersättning vid dödsfall på grund av en arbetsskada. Kap. 12 Samordning med andra förmåner. Kap. 13 Förmåner enligt EG-förordningen och konventioner. Kap. 14, 15 och 16 Tidigare bestämmelser samt övergångsbestämmelser. Kap. 17 Beskrivning av hur livränta beräknas Kap. 18 Hur livräntan ska betalas ut vid institutionsvistelse som bekostas av staten Kap. 19, 20 och 21 Bestämmelserna vid utbetalning av livränta och samordning vid retroaktiv utbetalning Kap 22 Bestämmelser om pensionsgrundande livränta Kap 23 Bedöma rätten till ersättning. Kapitlet innehåller även metodstöd om särskild beslutsordning, skriva slutligt föredragningsmissiv, bedöma rätten till förmån, kommunicera och informera samt kvalitetssäkra. 18

19 Kap 24 Beslut hos Försäkringskassan. Kapitlet innehåller även Metodstöd särskild beslutsordning, inför beslut, föredra och besluta. Kap 25 Övrig handläggning efter beslut. Kapitlet innehåller bland annat omprövning, ändring och överklagande av beslut om arbetsskada, återbetalningsskyldighet och ett metodstöd om efterkontroll. 19

20

21 Läsanvisningar Denna vägledning ska vara ett hjälpmedel för Försäkringskassans medarbetare i handläggningen. Den kan också vara ett stöd vid utbildning av Försäkringskassans personal. Vägledningen redovisar och förklarar lagar och andra bestämmelser. Den redogör för de delar av lagens förarbeten som är särskilt viktiga för att förstå hur lagen ska tillämpas. Den redogör också för rättspraxis samt för Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden. Hänvisningar I vägledningen finns hänvisningar till lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd, Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden och interna styrdokument, förarbeten, rättsfall, JO-beslut och andra vägledningar. Hänvisningen finns antingen angiven i löpande text eller inom parentes i direkt anslutning till den mening eller det stycke den avser. I en bilaga till vägledningen finns en källförteckning som redovisar de lagar, förordningar, domar etc. som nämns i vägledningen. Exempel Vägledningen innehåller också exempel. De är komplement till beskrivningarna och åskådliggör hur en regel ska tillämpas. Historikbilaga Denna vägledning har reviderats. I en bilaga till vägledningen finns en historikbilaga. Den innehåller en kortfattad beskrivning av de sakliga ändringar som gjorts i respektive version av vägledningen. Genom att läsa historikinformationen får man en överblick över de viktigaste nyheterna i denna version av vägledningen. Att hitta rätt i vägledningen I vägledningen finns en innehållsförteckning och ett alfabetiskt sakregister. Innehållsförteckningen är placerad först och ger en översiktsbild av vägledningens kapitel och avsnitt. I början av vägledningen finns en sammanfattning som övergripande beskriver innehållet i de olika kapitlen. Vägledningens struktur följer processen för att utreda och besluta om rätten till ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen. Sakregistret finns sist i den tryckta vägledningen och innehåller sökord med sidhänvisningar. 21

Vägledning 2003:4 Version 13. Förmåner vid arbetsskada

Vägledning 2003:4 Version 13. Förmåner vid arbetsskada Förmåner vid arbetsskada En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information om vad som gäller

Läs mer

Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Efterlevandelivränta och begravningshjälp Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Beslutad 2012-10-25 Sjukförmåner Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Läs mer

Vägledning 2004:9 Version 6. Sjukersättning och aktivitetsersättning rätten till, beräkning m.m.

Vägledning 2004:9 Version 6. Sjukersättning och aktivitetsersättning rätten till, beräkning m.m. Sjukersättning och aktivitetsersättning rätten till, beräkning m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden som stöd för Försäkringskassans

Läs mer

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Vägledning 2003:1 Version 8. Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Sjukpenninggrundade inkomst

Sjukpenninggrundade inkomst Sjukpenninggrundade inkomst och årsarbetstid Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Handikappersättning. Vägledning 2012:2 Version 1

Handikappersättning. Vägledning 2012:2 Version 1 Handikappersättning Vägledning 2012:2 Version 1 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Vägledning 2004:5 Version 13. Sjukpenninggrundande. och årsarbetstid

Vägledning 2004:5 Version 13. Sjukpenninggrundande. och årsarbetstid Sjukpenninggrundande inkomst och årsarbetstid En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information

Läs mer

Efterlevandepension och efterlevandestöd

Efterlevandepension och efterlevandestöd Efterlevandepension och efterlevandestöd Vägledning 2010:4 version 6 Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett verksamhetsområde. Vägledningarna tas fram av Pensionsmyndigheten.

Läs mer

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd

Vägledning 2001:9 Version 8. Underhållsstöd Underhållsstöd Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

Vägledning 2001:6 Version 11. Tillfällig föräldrapenning

Vägledning 2001:6 Version 11. Tillfällig föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

Vägledning 2004:10 Version 9. Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar

Vägledning 2004:10 Version 9. Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar Bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

ARBETSSKADEHANDBOKEN

ARBETSSKADEHANDBOKEN ARBETSSKADEHANDBOKEN Att förebygga och hantera arbetsskador Innehåll Förord................................................................... 3 1 Detta är en arbetsskada........................ 4 1.1

Läs mer

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Vägledning 2010:5 version 4 Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett verksamhetsområde. Vägledningarna tas fram av Pensionsmyndigheten.

Läs mer

Vägledning 2002:14 Version 5. Familjebidrag till rekryter

Vägledning 2002:14 Version 5. Familjebidrag till rekryter Familjebidrag till rekryter Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan Fordringshantering hos Försäkringskassan Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

GS Lathund för försäkringsarbetet 2011

GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 Tips och anvisningar för praktisk handläggning av försäkringsärenden. I huvudsak om Ersättning enligt lag (fr o m den 1 januari

Läs mer

Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34)

Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34) Fördjupning för arbetsgivare om sjuklön 1 (34) 2 (34) FÖRKORTNINGAR...4 PRISBASBELOPP...4 FÖRSÄKRINGSKASSANS KUNDCENTER FÖR PARTNERS...4 1. INLEDNING...5 1.1 SJUKFALL TILL OCH MED DAG 14...5 1.2 SJUKFALL

Läs mer

En alternativ arbetsskadeförsäkring

En alternativ arbetsskadeförsäkring En alternativ arbetsskadeförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) En alternativ arbetsskadeförsäkring Parlamentariska

Läs mer

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning

Vägledning 2010:3 Version 4. Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Etableringstillägg och bostadsersättning till etableringsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning

Läs mer

Vägledning 2003:6 Version 7. Assistansersättning

Vägledning 2003:6 Version 7. Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 7 Assistansersättning Beslutsdatum 2010-05-07 Barn, familj och handikapp Grå färg bakom text indikerar en ändring i förhållande till tidigare utgåva Innehåll Förkortningar...

Läs mer

Lön och förmåner vid. sjukfrånvaro. En vägledning för statliga arbetsgivare

Lön och förmåner vid. sjukfrånvaro. En vägledning för statliga arbetsgivare Lön och förmåner vid sjukfrånvaro 2002 En vägledning för statliga arbetsgivare Lön och förmåner vid sjukfrånvaro En vägledning för statliga arbetsgivare 1 Produktion: Arbetsgivarverket, 2002 Grafisk form:

Läs mer

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete

Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden som stöd för Försäkringskassans ärendehandläggning.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

SEKOs lilla lathund 2013

SEKOs lilla lathund 2013 1 SEKOs lilla lathund 2013 Framtagen i samarbete med LO-TCO Rättsskydd För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor handläggning av försäkringsärenden. I huvudsak om Ersättning enligt

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2012 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer