Vägledning 2003:4 Version 6. Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning 2003:4 Version 6. Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring"

Transkript

1 Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring

2 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser allmänna råd förarbeten rättspraxis JO:s beslut En vägledning kan även innehålla beskrivningar av hur man ska handlägga ärenden på det aktuella området och vilka metoder som då ska användas. Vägledningarna uppdateras fortlöpande. Omtryck görs bara vid större ändringar. Mindre ändringar arbetas in i den elektroniska versionen. Ändrad text är markerad med grå bakgrund. Den elektroniska versionen hittar du på försäkringskassan/ladda ner vägledningar. Du som arbetar på Försäkringskassan hittar dem också på Fia. UPPLYSNINGAR: Försäkringskassan Försäkringsprocesser Enheten för vård och arbetsskador Version 6. Finns ej i tryckt form. Beslutad

3 Innehåll Förkortningar...15 Sammanfattning...17 Läsanvisningar Inledning Historik Generellt arbetsskadebegrepp Administration Finansiering Förebyggande arbetarskydd Avtalsförsäkringarna Lagändringar Anmälan, ansökan och prövning Anmälan om arbetsskada Arbetstagare och studerande Arbetsgivare EU och EES-medborgare Skada utanför Sverige När ska anmälan göras Utebliven anmälan Skyddsombud Kopia av anmälan Ansökan om ersättning Ansökan om fortsatt livränta Försäkringskassans serviceskyldighet Prövning av rätt till ersättning och avvisning Prövning endast för att bestämma ersättning Begäran om ny prövning Preskription Preskription för efterlevandelivränta Verkställighetsbeslut med anledning av dom Metodstöd för handläggning av ansökan Allmänt Ansökan Prövning av rätten till ersättning Tidig bedömning och bekräftelsebrev Försäkringens omfattning Vem omfattas av LAF? Förvärvsarbete Arbetsbyte Idrottsmän Arbetstagare Sjömän Arbete utomlands Statligt anställda i utlandstjänst Lokalanställda utomlands Lokalanställda i Sverige

4 Biståndsarbetare Utländsk arbetstagare Anställd vid utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Utökat skydd Tjänstgöring i Sverige Bevisreglerna enligt LAF eller LSP tillämpas Skador under ledighet utom tjänstgöringslandet Garanterat livränteunderlag Rehabilitering Arbetsskadeförsäkringen vid utbildning Arbetsmarknadspolitiskt program Moment som liknar förvärvsarbete Lärlingar och praktikanter Utredning, handläggning och dokumentation Allmänt Metodstöd för dokumentation i arbetsskadeärenden Var dokumentationen ska göras Uppgifter som ska dokumenteras God dokumentation Sammanfattning i journal vid tidig bedömning Påbörja föredragningsmissiv Exponeringsutredning Namnge bilagor Utredning av olycksfall och annan skadlig inverkan Olycksfall Färdolycksfall Annan skadlig inverkan Den försäkrade Arbetsgivaren Fackliga organisationer Arbetsmiljöinspektionen Psykiska och psykosomatiska sjukdomar Mobbning och trakasseri Utreda ett arbetsskadeärende Generellt arbetsskadebegrepp Vad menas med arbetsskada? Bevisregel Tidpunkt för bedömning Olycksfall Olycksfallets samband med arbetet Tvättning och omklädning Rast och paus Utanför arbetsområdet Det dagliga livets faror Användande av arbetsgivarens maskiner Rus och olämpligt beteende Slagsmål och överfall Idrott Tjänsteresa Fackligt arbete Hemarbete

5 Egenföretagare Sjömän Färdolycksfall Samåkning Färd till och från matställe Lämna och hämta barn Färd mellan tillfällig bostad och bostad i hemorten Färd på grund av läkarbesök Färd efter att ha stannat kvar på arbetsplatsen Färd i samband med ledighet Färdolycksfall vid tjänsteresa Avbrott eller avvikelse från den vanliga vägen Slagsmål och överfall Färd under rast Annan skadlig inverkan Krav på visad skadlig inverkan Kvantitativa krav Konkurrerande skadeorsaker Befintligt skick Helhetsbedömning Övervägande skäl Försämringstillstånd Psykiska och psykosomatiska sjukdomar Smitta Personskada och skada på protes Skadedag och visandedag Metodstöd för exponeringsutredning Principer för bas- och exponeringsutredningar Med vem görs exponeringsutredningen? Frågor för bas och exponeringsutredning Begära komplettering Basuppgifter i ett arbetsskadeärende Exponeringsutredning Nacke och skuldra Exponeringsutredning Hand, handled, underarm och armbåge Exponeringsutredning Rygg Exponeringsutredning Höft Exponeringsutredning Knän Exponeringsutredning Eksem och allergier Exponeringsutredning Hjärt- och kärlsjukdomar Exponeringsutredning lungsjukdomar Exponering psykisk ohälsa Vilka arbetsvillkor är relaterade till depressions- och ångesttillstånd? Exponeringsutredning höga psykiska krav Exponeringsutredning socialt stöd Exponeringsutredning job strain, en kombination av bristande beslutsutrymme och höga psykiska krav Exponeringsutredning mobbning och kränkande särbehandling Exponeringsutredning traumatiska händelser såsom exempelvis hot, rån eller överfall Exponeringsutredning färdskada Utreda ersättning vid sjukdom Särskild arbetsskadeersättning

6 6.1.1 Schablonersättning Ersättning för fler karensdagar Beslut om särskild arbetsskadeersättning Utbetalning av särskild arbetsskadeersättning Ersättning vid arbetsskada till den som är försäkrad enligt AFL Ersättning till arbetsskadeförsäkrade som inte har rätt till sjukpenning enligt AFL Förlängd sjukpenning vid godkänd arbetsskada Ersättning till arbetsskadeförsäkrade som genomgår yrkesutbildning Vårdförmåner Ersättning för resekostnader Sjukvård utomlands Tandvård Allmänt Tandvårdsförsäkringens ersättningsregler Prislista Kvitto Nödvändiga kostnader Skälighet Metodstöd för handläggning av tandskadeärenden Särskilda hjälpmedel Den dagliga livsföringen Hjälpmedel i den dagliga livsföringen Arbetshjälpmedel Ortopediska hjälpmedel Bil Behandlingsutrustning Utreda ersättning i förebyggande syfte Utreda medicinskt underlag Läkarutlåtande Krav på medicinskt underlag Försäkringsmedicinsk och försäkringsodontologisk rådgivare Den försäkringsmedicinska och försäkringsodontologiska rådgivarens roll Försäkringsmedicinska rådgivarens arbetsuppgifter Specialistremiss Metodstöd för handläggare och försäkringsmedicinsk och försäkringsodontologisk rådgivare i arbetsskadeärenden När ska försäkringsmedicinsk och försäkringsodontologisk rådgivare yttra sig? När ett ärende lämnas för yttrande hos försäkringsmedicinsk och försäkringsodontologisk rådgivare Försäkringsmedicinska och försäkringsodontologiska yttranden Dokumentation och kommunicering Jäv Utreda egenlivränta Grunder för rätt till livränta Beräkning av livräntan Bestående nedsättning av arbetsförmågan Livränta beviljas retroaktivt för tid före Fullständig sakprövning

7 9.1.5 Sammanläggning av skador Livränta vid försämringsstillstånd Tid som livränta kan betalas ut Livränta efter 65 år Garantiregel Arbetsbyte, rehabilitering Livränta upphör Institutionsvistelse Tidsbegränsad livränta Livränta och sjuk- eller aktivitetsersättning Sjukpenninggrundande inkomst Bedömning av förvärvsförmågan Inkomst efter skadan Äldre försäkrade Förmågan att förvärvsarbeta Restarbetsförmåga Normalt arbetsmarknadsläge Arbetslös/Utförsäkrad från A-kassan Byte av arbete och bostadsort Omplacering eller arbetsbyte Semesterersättning och avgångsvederlag Egenföretagare Livränteunderlag Huvudregel Övergångsbestämmelser livräntor som har beslutats före Beräkning av livränteunderlag Utredning av livränteunderlag Livränteunderlag för arbetslösa Avrundningsregel Retroaktiva löneavtal Ny livränteperiod efter tidsbegränsad livränta Tidsbegränsade livräntor som har beslutats före Förväntade inkomständringar Delpension och ålderspension Tillfälligt höga eller låga inkomster Livränteunderlag vid deltidsarbete på grund av vård av barn Livränteunderlag för elitidrottsmän Hyra dator genom arbetsgivaren Tidsbegränsad eller två beslut Livränteunderlag i vissa fall med sjuk- eller aktivitetsersättning Livränteunderlag i vissa fall Lägsta och högsta livränteunderlag Lång tid har förflutit innan skadan visade sig Livränteunderlag för unga försäkrade Livränteunderlag för studerande Garantiregel för studerande Livränteunderlag vid ny arbetsskada under arbete med steglös avräkning Omprövning av livränta Anmälningsskyldighet Höjning av livräntan Minskning av livräntan

8 Beräkning av inkomständringen Övergångsbestämmelser Ytterligare arbetsskada Vilande livränta Ej samordnad livränta Tidpunkt från vilken livränta omräknas Månadsbelopp under en period av tolv månader Beslut om livränta under vilandeperioden Samordning med del av sjuk- eller aktivitetsersättning Arbetet eller studierna upphör Möjligheten till vilande sjuk- eller aktivitetsersättning upphör Särskilda regler med steglös avräkning Vad innebär reglerna? Vem omfattas av reglerna? Övergång från vilande ersättning till steglös avräkning Steglös avräkning Utreda rehabilitering Livränta vid arbetslivsinriktad rehabilitering Rehabiliteringsplanering Indragning och nedsättning av ersättning Arbetsträning Särskilt bidrag enligt AFL Försäkringskassans ansvar Utreda ersättning vid dödsfall Inledning Bestämmelser från och med den 1 januari Begravningshjälp Livränta till efterlevande Personkretsen Ersättningsunderlaget Ersättningsunderlagets storlek Tidigare arbetsskada Brottslig gärning Livränta till barn Barnlivräntans storlek Omställningslivränta till efterlevande make Förlängd omställningslivränta Fler avlidna Oavbrutet sammanboende Barnfall Omställningslivränta upphör Omställningslivräntans storlek Övergångsbestämmelser Gemensamma bestämmelser Livränta efter försvunnen Proportionell nedsättning av livränta Ansökan Anmälningsskyldighet Beslut Bestämmelser före den 1 januari Omställningslivränta

9 Särskild efterlevandelivränta Tidsbegränsning Samordning med andra förmåner Bestämmelser före den 1 januari Utreda samordning Samordning livränta/sjuk- och aktivitetsersättning Samordning när hela eller del av arbetsförmågan är nedsatt på grund av arbetsskadan Samordning vid ny arbetsskada under arbete med steglös avräkning Samordning när arbetsförmågan inte är nedsatt på grund av arbetsskadan Samordning med utländsk pension Underlåten avgiftsbetalning Samordning livränta och sjukpenning Samordning livränta/delpension Avrundning Utreda förmåner vid arbetsskada enligt EG-förordningen och konventioner Bakgrund Allmänt Personkrets Behörig stat, behörig institution och behörig myndighet Ett lands lagstiftning Arbetslandets lagstiftning Utsändning Rätt till förmåner Vårdförmåner Vård i Sverige av försäkrade i EES med godkänd arbetsskada i en annan medlemsstat Vård av försäkrade i EES med godkänd arbetsskada i Sverige Sjukhusvård Gränsarbetare Kontantförmåner Vistelse i eller flyttning till den behöriga staten Vistelse i ett annat medlemsland Återvända till bosättningslandet, flytta till ett annat medlemsland Tillstånd till vård i ett annat medlemsland Transportkostnader Begravningshjälp Färdolycksfall Risk för arbetsskada i flera medlemsstater Försämring av en arbetssjukdom Konventioner Allmänt Tillämplig lagstiftning Arbetssjukdom Sjukvårdsförmåner Livränta och pension Utreda ett arbetsskadeärende med bestämmelser före Inledning Annan skadlig inverkan

10 14.3 Sambandsbedömning Recidiv Sjukpenning under samordningstiden Sjukvårdsförmåner under samordningstiden Sjukvårdsförmåner efter samordningstiden Läkar- och tandvård Sjukvårdande behandling Skadereglering Sjukhusvård Särskilda hjälpmedel Resekostnad Sjukpenning efter samordningstiden Sjuklön Karensdag Utreda ett arbetsskadeärende med bestämmelser före den 1 juli Bevisregel Annan skadlig inverkan Sannolikhetsbedömning Kvalitativa krav Kvantitativa krav Befintligt skick Psykiska och psykosomatiska sjukdomar Sambandsbedömning Befintligt skick Försämringsskador Konkurrerande skadeorsaker Medicinskt underlag Försäkringsmedicinska rådgivarens yttrande Avslag på ansökan om livränta Övergångsbestämmelser angående livräntor till efterlevande Inledning Visandedag Efterlevande barn Efterlevande män Efterlevande förälder Livränta till efterlevande barn Barnlivräntans storlek Utländskt barn Livränta till efterlevande kvinna Livränta till änka Stadigvarande sammanboende och stadigvarande vistelse Änkelivräntans storlek Avtrappningsregel Omgifte m.m Livränta till med änka jämställd kvinna Sammanboende kvinna Avdrag för underhållsbidrag Livränta till frånskild kvinna Livränta till förälder Utreda beräkning av livräntans årsbelopp

11 17.1 Inledning Beräkning av livräntans årsbelopp Årsbelopp vid inkomst över 7,5 gånger prisbasbeloppet Indexering av livräntan ( Värdesäkring) Indexering Tak för indexering genom omräkning med det särskilda talet Hur räknas det särskilda talet fram? Hur och när räknas livräntan om? Indexering av efterlevandelivränta med det särskilda talet Indexering genom omräkning med prisbasbeloppet Indexering (värdesäkring) av retroaktivt beviljad livränta och omräkning av livränteunderlag Övergångsbestämmelser gällande värdesäkring av retroaktivt beviljad livränta Samordning med sjukersättning eller aktivitetsersättning Samordning när hela eller del av arbetsförmågan är nedsatt på grund av arbetsskadan Samordning när arbetsförmågan inte är nedsatt på grund av arbetsskadan Bruttoförhöjning om arbetsskadelivräntan var samordnad med förtidspension i december Livränta och ålderspension Ålderspension och livränta för personer födda 1938 eller senare Ålderspension och livränta för personer födda 1937 eller tidigare Samordning då yrkesskadelivränta betalas ut Inledning Samordningen mellan sjukersättning och yrkesskadelivränta Sjukersättningen efter samordning med yrkesskadelivränta Samordning då efterlevandepension betalas ut Inledning Utländsk pension Samordning med efterlevandepension Indexering av efterlevandelivränta Samma avliden Efterlevandelivränta som var samordnad med efterlevandepension i december 2002 för de som inte fyllt 65 år Efterlevandelivränta som var samordnad med efterlevandepension i december 2002 för de som fyllt 65 år Samordning livränta och efterlevandepension (familjepension) enligt övergångsbestämmelserna före 1 januari Livränta vid institutionsvistelse Inledning Livränta vid institutionsvistelse Särskilda regler för utbetalning Kontraktsvård Utbetalning av arbetsskadelivränta Från och med vilken tidpunkt kan livränta betalas ut? Till och med vilken tidpunkt kan livränta betalas ut? Periodicitet och utbetalningsdag Utbetalningssätt och insättningsbesked Utreda avdrag vid löpande utbetalning av arbetsskadelivränta Avdrag för skatt

12 20.2 Kvittning för statlig fordran Utmätning Utreda samordning av livräntan vid retroaktiv utbetalning Inledning Allmänna principer för samordningen Grundläggande bestämmelser Vilket belopp ska samordnas? Retroaktiv tid Avdrag för hela perioden Restbelopp Flera livränteunderlag i livräntebeslutet (övergångsbestämmelser) Avgöra för vilka månader under retroaktivtid som livränta har utbetalats samtidigt med annan ersättning som är pensionsgrundande Ersättningar aktuella för samordning Sjukpenning, smittbärarpenning, havandeskapspenning, närståendepenning och rehabiliteringspenning Inledning Utbetalningsregler Sjuklön Samordning Föräldrapenning Utbetalningsregler Samordning Tillfällig föräldrapenning Utbetalningsregler Samordning Dagpenning vid totalförsvarsplikt Inledning Utbetalningsregler Samordning Aktivitetsstöd Utbetalningsregler Samordning Bostadstillägg till pensionärer Utbetalningsregler Samordning Arbetslöshetsersättning Inledning Samordning Ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Inledning Avdrag för ekonomiskt bistånd från socialnämnden Utreda pensionsgrundande arbetsskadelivränta Inledning Löpande utbetalning fr.o.m. den 1 januari Inledning Pensionsgrundande inkomst allmänt Efterlevandelivränta Arbetsskadelivränta vid egen skada Pensionsgrundande sjukersättning och aktivitetsersättning Arbetsskadelivränta och sjukersättning eller aktivitetsersättning betalas ut

13 22.3 Retroaktiv utbetalning för tid fr.o.m. den 1 januari Inledning Retroaktiv utbetalning av livräntan Retroaktiv utbetalning för tiden 1 januari december Inledning Livräntan pensionsgrundande om samordning inte görs Förtidspension med antagandepoäng pensionsgrundande belopp Förtidspension utan antagandepoäng ej pensionsgrundande belopp Månadsvis beräkning Retroaktiv utbetalning för tid före den 1 januari Inledning Tre beräkningsmetoder Beräkningsmetod Beräkningsmetod Beräkningsmetod Retroaktiv utbetalning för flera perioder Val av regler Bedöma rätten till ersättning Allmänt om att bedöma rätten till förmån Kommunicera och informera Information om tänkt beslut Mallar Svar på kommunicering Anstånd Rätten att lämna uppgifter muntligt Beslutsmotivering vid avslag Den särskilda beslutsordningen inför föredragning och beslut Metodstöd egenkontroll och föredragningsmissiv Checklista för egenkontroll Föredragningsmissiv Metodstöd kvalitetssäkring Kvalitetssäkring av annan försäkringshandläggare beräkning Kvalitetssäkring av föredragande Beslut hos Försäkringskassan Beslut av särskilt utsedd beslutsfattare Beslut om arbetsskada och rätten till ersättning Beslut om livränta Information i samband med beslut om livränta Beslut om livränta vid steglös avräkning Beslut om övrig ersättning enligt LAF Avvikande mening Metodstöd för särskild beslutsordning Inför beslut Föredragning Föredragningsmissiv, förslag till beslut och föredragning ska vara utformade så att beslutsfattaren i normala fall kan fatta beslut utifrån dessa underlag Beslut Provisoriska beslut Nedsättning och indragning Övrig handläggning efter beslut Efterkontroll

14 Metodstöd för efterkontroll Återbetalningsskyldighet Utmätningsförbud AFA Omprövning, ändring och överklagande Källförteckning Bilaga 1: Historik information om ändringar i den här vägledningen Sakregister

15 Förkortningar AFA Arbetsmarknadsförsäkringar AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring Bet. Riksdagens betänkande BTP Bostadstillägg till pensionärer EES Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EPL Lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn EU Europeiska unionen FASP Förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd FD Försäkringsdomstolen FL Förvaltningslagen (1986:223) FMR Försäkringsmedicinsk rådgivare FOR Försäkringsodontologisk rådgivare FÖD Försäkringsöverdomstolen GPA Garantipensionslagen IL Inkomstskattelagen (1999:1229) ILO Internationella arbetsorganisationen ISA Informationssystemet om arbetsskador JO Justitieombudsmannen KPI Konsumentprisindex KRNG Kammarrätten i Göteborg KRNS Kammarrätten i Stockholm KRSU Kammarrätten i Sundsvall KvaL Lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt LAF Lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring LIP Lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension LSP Lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd LVU Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga NFC Nationellt försäkringscenter OL Lagen om försäkring för olycksfall i arbetet PBB Prisbasbeloppet PGB Pensionsgrundande belopp PGI Pensionsgrundande inkomst Prop. Regeringens proposition PSA Avtal om ersättning vid personskada RAR Riksförsäkringsverkets allmänna råd RegR Regeringsrätten 15

16 RFFS Riksförsäkringsverkets författningssamling RÅ Regeringsrättens årsbok SFN Socialförsäkringsnämnden SfU Socialförsäkringsutskottet SGA Särskilt grundavdrag SGI Sjukpenninggrundande inkomst SIDA Styrelsen för internationell utveckling SINK Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta SjL Lagen (1991:1047) om sjuklön STF Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd STL Lag (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Sofl Socialförsäkringslagen (1999:799) SoL Socialtjänstlagen (2001:453) SOU Statens offentliga utredningar UB Utsökningsbalken YFL Lagen ( ) om yrkesskadeförsäkring YL Lagen om försäkring för vissa yrkessjukdomar ÄB Ärvdabalken 16

17 Sammanfattning Kap. 1 Allmänt om lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF). Bakgrund och historik. Kap. 2 Bestämmelser om anmälan, ansökan och prövning samt ett metodstöd för handläggning av ansökan. Kap. 3 Kapitlet beskriver bestämmelserna om försäkringens omfattning. Vilka som omfattas av LAF och vid vilka situationer. Kap. 4 Kapitlet innehåller metodstöd för dokumentation i arbetsskadeärenden och beskrivning av utredning olycksfall och annan skadlig inverkan. Kap. 5 I detta kapitel behandlas bestämmelser i 2 kap LAF. Generellt arbetsskadebegrepp, vid vilka situationer det kan vara fråga om en arbetsskada, olycksfall och annan skadlig inverkan, befintligt skick. Kapitlet innehåller även metodstöd för exponeringsutredning. Kap. 6,7 Här redogörs för ersättningar vid sjukdom, bland annat särskild arbetsskadeersättning, sjukpenning, vårdförmåner och särskilda hjälpmedel. Det finns även ett metodstöd för handläggning av tandskadeärenden. Ersättning i förebyggande syfte beskrivs. Kap. 8 I detta kapitel beskrivs krav på medicinskt underlag. Den försäkringsmedicinska och försäkringsodontologiska rådgivarens roll och arbetsuppgifter beskrivs här. Kapitlet innehåller även ett metodstöd för handläggare och försäkringsmedicinsk och försäkringsodontologisk rådgivare. Kap. 9 Kapitlet innehåller grunderna för rätt till egenlivränta. 17

18 Kap. 10 I detta kapitel beskrivs bestämmelserna om rehabilitering och ersättning enligt LAF under tid med rehabilitering. Kap. 11 Bestämmelserna om ersättning vid dödsfall på grund av en arbetsskada. Kap. 12 Samordning med andra förmåner. Kap. 13 Förmåner enligt EG-förordningen och konventioner. Kap. 14, 15 och 16 Tidigare bestämmelser samt övergångsbestämmelser. Kap. 17 Beskrivning av hur livränta beräknas Kap. 18 Hur livräntan ska betalas ut vid institutionsvistelse som bekostas av staten Kap. 19, 20 och 21 Bestämmelserna vid utbetalning av livränta och samordning vid retroaktiv utbetalning Kap 22 Bestämmelser om pensionsgrundande livränta Kap 23 Bedöma rätten till ersättning. Kapitlet innehåller även metodstöd om särskild beslutsordning, skriva slutligt föredragningsmissiv, bedöma rätten till förmån, kommunicera och informera samt kvalitetssäkra. 18

19 Kap 24 Beslut hos Försäkringskassan. Kapitlet innehåller även Metodstöd särskild beslutsordning, inför beslut, föredra och besluta. Kap 25 Övrig handläggning efter beslut. Kapitlet innehåller bland annat omprövning, ändring och överklagande av beslut om arbetsskada, återbetalningsskyldighet och ett metodstöd om efterkontroll. 19

20

21 Läsanvisningar Denna vägledning ska vara ett hjälpmedel för Försäkringskassans medarbetare i handläggningen. Den kan också vara ett stöd vid utbildning av Försäkringskassans personal. Vägledningen redovisar och förklarar lagar och andra bestämmelser. Den redogör för de delar av lagens förarbeten som är särskilt viktiga för att förstå hur lagen ska tillämpas. Den redogör också för rättspraxis samt för Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden. Hänvisningar I vägledningen finns hänvisningar till lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd, Försäkringskassans rättsliga ställningstaganden och interna styrdokument, förarbeten, rättsfall, JO-beslut och andra vägledningar. Hänvisningen finns antingen angiven i löpande text eller inom parentes i direkt anslutning till den mening eller det stycke den avser. I en bilaga till vägledningen finns en källförteckning som redovisar de lagar, förordningar, domar etc. som nämns i vägledningen. Exempel Vägledningen innehåller också exempel. De är komplement till beskrivningarna och åskådliggör hur en regel ska tillämpas. Historikbilaga Denna vägledning har reviderats. I en bilaga till vägledningen finns en historikbilaga. Den innehåller en kortfattad beskrivning av de sakliga ändringar som gjorts i respektive version av vägledningen. Genom att läsa historikinformationen får man en överblick över de viktigaste nyheterna i denna version av vägledningen. Att hitta rätt i vägledningen I vägledningen finns en innehållsförteckning och ett alfabetiskt sakregister. Innehållsförteckningen är placerad först och ger en översiktsbild av vägledningens kapitel och avsnitt. I början av vägledningen finns en sammanfattning som övergripande beskriver innehållet i de olika kapitlen. Vägledningens struktur följer processen för att utreda och besluta om rätten till ersättning enligt arbetsskadeförsäkringen. Sakregistret finns sist i den tryckta vägledningen och innehåller sökord med sidhänvisningar. 21

Vägledning 2003:4 Version 5. Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring

Vägledning 2003:4 Version 5. Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2003:4 Förmåner vid arbetsskada

Historik information om ändringar i vägledningen 2003:4 Förmåner vid arbetsskada VÄGLEDNING 2003:4 1 (21) Historik information om ändringar i vägledningen 2003:4 Förmåner vid arbetsskada Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större ändringar eller när antalet

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2004:6 Statligt personskadeskydd

Historik information om ändringar i vägledningen 2004:6 Statligt personskadeskydd VÄGLEDNING 2004:6 1 (7) Historik information om ändringar i vägledningen 2004:6 Statligt personskadeskydd Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större ändringar eller när antalet

Läs mer

Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Efterlevandelivränta och begravningshjälp Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Beslutad 2012-10-25 Sjukförmåner Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Läs mer

Vägledning 2003:4 Version 13. Förmåner vid arbetsskada

Vägledning 2003:4 Version 13. Förmåner vid arbetsskada Förmåner vid arbetsskada En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information om vad som gäller

Läs mer

Vägledning 2003:4 Version 14. Förmåner vid arbetsskada

Vägledning 2003:4 Version 14. Förmåner vid arbetsskada Förmåner vid arbetsskada En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information om vad som gäller

Läs mer

Bakgrund. Äldsta socialförsäkringen i Sverige juli 1977 Arbetsskadelagen, LAF 1 januari 1993 strängare regler

Bakgrund. Äldsta socialförsäkringen i Sverige juli 1977 Arbetsskadelagen, LAF 1 januari 1993 strängare regler Bakgrund Äldsta socialförsäkringen i Sverige 1901 1955 Yrkesskadelagen 1 juli 1977 Arbetsskadelagen, LAF 1 januari 1993 strängare regler 1 juli 2002 förändrade d regler Lagen om Arbetsskadeförsäkring Den

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Arbetsskadeförsäkring

Försäkringskassan informerar. Arbetsskadeförsäkring Försäkringskassan informerar GÄLLER FRÅN Arbetsskadeförsäkring 02.06.01 Svensk socialförsäkring Du som bor eller arbetar i Sverige omfattas som regel av svensk socialförsäkring. Socialförsäkringen är uppdelad

Läs mer

Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon.

Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon. HFD 2013 ref 58 Vid fastställelse av arbetsskadelivränta ska semesterlön eller semesterersättning inte beräkna enligt schablon. Lagrum: 4 kap. 5 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring Försäkringskassan

Läs mer

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Sjukersättning och aktivitetsersättning Sjukersättning och aktivitetsersättning beräkning, steglös avräkning m.m. En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning

Läs mer

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2.1 Inledning Försäkringskassan är enligt 20 kap. 10 a AFL skyldig att ändra ett beslut i ett ärende om försäkring, som kassan fattat och som inte prövats av domstol,

Läs mer

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Sjukersättning och aktivitetsersättning Sjukersättning och aktivitetsersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden som stöd för Försäkringskassans ärendehandläggning. En

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2003:422 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension; SFS 2001:492 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 1999:800 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 september 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Jörgen Nilsson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

Sjukersättning och aktivitetsersättning under tid med ersättning

Sjukersättning och aktivitetsersättning under tid med ersättning Sjukersättning och aktivitetsersättning under tid med ersättning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd; SFS 2004:829 Utkom från trycket den 9 november 2004 utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum

ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum Personnummer 1(3) Sänds till Försäkringskassans inläsningscentral LAF 83988Östersund Vår

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1513 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-15, - ersättningsnivåer

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal. Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring

Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal. Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring Arbetsskadeförsäkring - lag & kollektivavtal Frukostmöte 13 oktober 2011 Per Winberg AFA Försäkring AFA Försäkring försäkrar för ett bättre arbetsliv AFA Försäkring är en försäkringsorganisation som ägs

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2013:2 Aktivitetsersättning

Historik information om ändringar i vägledningen 2013:2 Aktivitetsersättning VÄGLEDNING 2013:2 1 (5) Historik information om ändringar i vägledningen 2013:2 Aktivitetsersättning Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större ändringar eller när antalet ändringar

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 5

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 5 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1998 ref. 5 Målnummer: 5221-96 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 1998-01-20 Rubrik: Lagrum: Arbetsskadeförsäkrad har genomgått medicinsk behandling under tid han uppburit sjukbidrag

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

ILO-kommitten Sekretariatet/LH

ILO-kommitten Sekretariatet/LH ILO-kommitten Sekretariatet/LH Yttrande 6/2008 2008-04-04 Socialdepartementet Promemorian Från sjukersättning till arbete (Ds 2008:14) Bakgrund Genom remiss den 12 februari 2008 (S2008/1245/SF) har ILO-kommitten

Läs mer

Om arbetsskador. en handledning med inblick i lagar och avtal

Om arbetsskador. en handledning med inblick i lagar och avtal Om arbetsskador en handledning med inblick i lagar och avtal ST, 2008. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Tryck: Strokirk-Landströms AB. Maj 2010. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler

Läs mer

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada

Välfärdstendens Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Välfärdstendens 216 Delrapport 3: Trygghet vid arbetsskada Inledning Folksam har sedan år 27 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med rapporten är att beskriva och granska

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

HFD 2013 ref. 9 Arbetsskadeförsäkring övriga frågor

HFD 2013 ref. 9 Arbetsskadeförsäkring övriga frågor HFD 2013 ref. 9 Arbetsskadeförsäkring övriga frågor Krav på återbetalning av felaktigt utbetald livränta har, i brist på uttryckligt författningsstöd, inte kunnat grundas på att inkomsthöjningar inte anmälts

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 4 maj 2010 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Samlad kunskap stärkt handläggning. SOU 2017:25. Inledning

Samlad kunskap stärkt handläggning. SOU 2017:25. Inledning 2017-08-28 R 41.17 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Samlad kunskap stärkt handläggning. SOU 2017:25 Inledning Saco är positiv till många av förslagen i utredningen. Vi vill dock inledningsvis betona

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1986:4

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1986:4 ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1986:4 Frivillig sjukpenningförsäkring enligt lagen om allmän försäkring (AFL) Innehåll Inledning...7 Villkor för att få teckna frivillig sjukpenningförsäkring...8 Sjukpenningens

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2012:935 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:359 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 18 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2005:1 Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar

Historik information om ändringar i vägledningen 2005:1 Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar VÄGLEDNING 2005:1 1 (8) Historik information om ändringar i vägledningen 2005:1 Utbetalning av förmåner, bidrag och ersättningar Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större ändringar

Läs mer

HFD 2013 ref 44. Lagrum: 7 kap. 1 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2013 ref 44. Lagrum: 7 kap. 1 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2013 ref 44 I ett mål om sjukersättning har den försäkrade ansetts ha haft giltig anledning att vägra att genomgå en medicinsk rehabiliteringsåtgärd i form av en operation. Lagrum: 7 kap. 1 lagen (1962:381)

Läs mer

Enklare regler i socialförsäkringen

Enklare regler i socialförsäkringen Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU16 Enklare regler i socialförsäkringen Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13: 169 Enklare regler i socialförsäkringen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2009:1531 Utkom från trycket den 30 december 2009 utfärdad den 17 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Extra pengar om du blir sjuk

Extra pengar om du blir sjuk 1 2009-04 Extra pengar om du blir sjuk fakta om ags avtalsgruppsjukförsäkringen AGS gäller om du: är under 65 år; har varit anställd i 90 dagar. Du kan räkna in tidigare anställningar hos privat eller

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga , 2.7.3, 3.5, 3.7.4, 3.9, 3.10, 4.7.3, 4.8.1, 5.8

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga , 2.7.3, 3.5, 3.7.4, 3.9, 3.10, 4.7.3, 4.8.1, 5.8 VÄGLEDNING 2010:2 1 (8) Historik information om ändringar i vägledningen 2010:2 Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningen

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Adoptionsbidrag. Vägledning 2002:12 Version 4

Adoptionsbidrag. Vägledning 2002:12 Version 4 Adoptionsbidrag Vägledning 2002:12 Version 4 En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Lag (1998:702) om garantipension

Lag (1998:702) om garantipension 1 of 7 21/09/2010 14:00 SFS 1998:702 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-06-11 Upphävandedatum: 2011-01-01 Uppdaterad: t.o.m.

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort bildspel

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Lag (1991:1047) om sjuklön

Lag (1991:1047) om sjuklön 1 of 6 21/09/2010 14:55 SFS 1991:1047 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1991-06-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:421 Lag (1991:1047)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:462 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt

Läs mer

Prövade och avslutade arbetsskadeärenden

Prövade och avslutade arbetsskadeärenden 2007:6 Prövade och avslutade arbetsskadeärenden Fördelning på diagnos och län, ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Prövade och avslutade arbetsskadeärenden Fördelning på diagnos och

Läs mer

Verktygslådan SMART. 2.1 Definition

Verktygslådan SMART. 2.1 Definition Verktygslådan SMART Titel Utgåva Rutin för olyckor och tillbud (S) 2015-06-11 1. Syfte Att säkerställa att mesta möjliga lärdomar dras ur inträffade olyckor, tillbud och störningar och att lämpliga förebyggande

Läs mer

Socialförsäkringslag (1999:799)

Socialförsäkringslag (1999:799) SFS 1999:799 Källa: Rixlex Utfärdad: 1999-11-04 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:1013 Socialförsäkringslag (1999:799) [Fakta & Historik] 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om vem

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:702) om garantipension; SFS 2000:798 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 26 oktober 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Vägledning 2004:9 Version 6. Sjukersättning och aktivitetsersättning rätten till, beräkning m.m.

Vägledning 2004:9 Version 6. Sjukersättning och aktivitetsersättning rätten till, beräkning m.m. Sjukersättning och aktivitetsersättning rätten till, beräkning m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller inom ett eller flera försäkringsområden som stöd för Försäkringskassans

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2006:1537 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Frågeställningar SVAR PÅ UPPDRAG I REGLERINGSBREV BILAGA 2 1 (18)

Frågeställningar SVAR PÅ UPPDRAG I REGLERINGSBREV BILAGA 2 1 (18) 1 (18) Frågeställningar Nedanstående frågeställningar har bedömts som huvudintressenternas (EU, Regeringskansliet och Försäkringskassan) behov inom ramen för uppdraget. Försäkringskassans behov av försäkringsstatistik

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:81

Regeringens proposition 2001/02:81 Regeringens proposition 2001/02:81 Vissa arbetsskadefrågor m.m. Prop. 2001/02:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 december 2001 Göran Persson Ingela Thalén (Socialdepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2017:1305 Utkom från trycket den 28 december 2017 utfärdad den 18 december 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Vägledning 2004:6 Version 6. Statligt personskadeskydd

Vägledning 2004:6 Version 6. Statligt personskadeskydd Statligt personskadeskydd Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

Särskilt personskadeskydd

Särskilt personskadeskydd Särskilt personskadeskydd Försäkringsvillkor 2003-07-01 INNEHÅLL Sid. A. AVTALSFORMER 3 A.1 Samlingsförsäkring 3 A.2 Enskild försäkring 3 A.3 Vilka personer kan försäkras? 3 B. OMFATTNING I TID OCH RUM

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Övriga förmåner

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete Foto: Mattias Ahlm Effektiv väg tillbaka till arbete Våra socialförsäkringssystem ska handla om att rätt ersättning ska gå till rätt person. De ska vara robusta och hålla in i framtiden och de ska sätta

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Historik information om ändringar i vägledningen 2005:3 Återkrav

Historik information om ändringar i vägledningen 2005:3 Återkrav VÄGLEDNING 2005:3 1 (8) Historik information om ändringar i vägledningen 2005:3 Återkrav Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större ändringar eller när antalet ändringar blivit

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1(11) ARBETSGIVARVERKET 1986-06-10 AVTAL OM ERSÄTTNING VID PERSONSKADA (PSA-FK) Uppdaterat t o m 1 januari 2003

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1(11) ARBETSGIVARVERKET 1986-06-10 AVTAL OM ERSÄTTNING VID PERSONSKADA (PSA-FK) Uppdaterat t o m 1 januari 2003 FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1(11) AVTAL OM ERSÄTTNING VID PERSONSKADA (PSA-FK) 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...2 TILLÄMPNINGSOMRÅDE M M...2 ARBETSSKADA...2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM RÄTT TILL ERSÄTTNING

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2002:215 Utkom från trycket den 8 maj 2002 utfärdad

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader

ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader ALLMÄNNA RÅD RFV REKOMMENDERAR 1996:3 (Ersätter 1993:4) Försäkring mot vissa semesterlönekostnader Innehåll Allmänt...6 Rätten att teckna försäkringen...7 Kostnader som försäkringen ersätter...9 Ledighet

Läs mer

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga VÄGLEDNING 2010:2 1 (6) Historik information om ändringar i vägledningen 2010:1 Sjukersättning och aktivitetsersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningen

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter

Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11 a Högskolor med staten som huvudman

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer