Fallbeskrivningar från FRISAM-utvärderingens individintervjuer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fallbeskrivningar från FRISAM-utvärderingens individintervjuer"

Transkript

1 Fallbeskrivningar från FRISAM-utvärderingens individintervjuer Är samarbete lösningen på individens behov? Socialstyrelsen Arbetsmarknadsstyrelsen Arbetsmiljöverket Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet Riksförsäkringsverket

2 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas fram av huvudsakligen externa experter på uppdrag av Socialstyrelsen. Experternas material ger underlag till myndighetens ställningstaganden. Författarna svarar själva för innehåll och slutsatser. Artikel nr: ISBN: Tryckeri: Norstedts, Stockholm, november 2001.

3 Förord Regeringen har i proposition 1996/97:63 lyft fram behovet av samverkan mellan myndigheter inom rehabiliteringsområdet. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att i samverkan med Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Riksförsäkringsverket utvärdera effekterna av samverkan inom rehabiliteringsområdet, enligt proposition 1996/97:63 (FRISAM). I utvärderingen medverkar dessutom Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Det övergripande syftet med utvärderingen är att redovisa samhällsekonomiska resultat och organisatoriska konsekvenser av samverkan samt resultat för den enskilda klienten, patienten, brukaren, kunden m.m. Arbetet ska slutredovisas i december Denna rapport utgör fallbeskrivningar från de 325 individintervjuer som genomförts i FRISAM - utvärderingen av individer. Dessa beskrivs efter olika behov såsom fysiska, psykiska, arbetsmässig och sociala. Individernas livsenergi och nätverk samt besvärstid har bedömts i samtliga fall. Om problematiken är långvarig och komplex, med många aktörer inblandade, är behovet stort av att mobilisera samhällets olika resurser i samarbete för att försöka vända en negativ utveckling. Om dessutom individens livsenergi och personliga nätverk saknas eller är svaga, blir behovet av samarbete extra stort. Gunilla Andersson-Linder har skrivit rapporten. Utvärderingsgruppen har medverkat i analysen. Rapporten är en av underlagsrapporterna i utvärderingen av FRISAM och överlämnas till regeringen i november Marie Fridolf Projektchef

4

5 Innehåll Förord...3 Sammanfattning...7 Inledning...9 Bakgrund...9 Syfte och frågeställningar...9 Rapportens disposition...10 Urval Studiernas samtalsmetodik och protokollering...14 Teoretiska referenser...15 Metod...17 Gruppering...17 Urval...18 Utformning av fallbeskrivningarna...18 Systematisering och tolkning av intervjuerna...18 Rehabiliteringsarbetets resultat...19 Samverkan samarbete samordning...20 Individerna i hela studien...21 Gruppen psykiska besvär...22 Undergrupp Mår allmänt dåligt...22 Undergrupp Psykiatrisk diagnos...28 Gruppen fysiska besvär...35 Undergrupp Smärta...35 Undergrupp Kroniska sjukdomar...42 Undergrupp Akuta tillstånd...50 Gruppen arbetsmässiga besvär...56 Undergrupp Hitta ett arbete som passar...56 Undergrupp Behov av att få utbildning...63 Undergrupp Behov av att bli arbetsför...69 Gruppen social problematik Undergrupp Personlig kris...75 Undergrupp Missbruksproblematik...77 Undergrupp Behov av känslomässigt stöd...84 Undergrupp Behov av stöd i familjen...90 Rehabiliteringskostnader...96 Offentlig försörjning...96 Sammanfattande resultat i hela studien Sammanfattande resultat i fallstudien Samarbete och resultat Diskussion och slutsatser Referenslista...124

6 6

7 Sammanfattning Denna rapport är en i serien av underlagsrapporter som skrivits för att ge underlag till den slutliga utvärderingen av FRISAM, frivillig samverkan på rehabiliteringsområdet, år Uppdraget är att belysa hur rehabiliteringsarbete går till i praktiken samt att få svar på vissa frågor. Det gäller hur individernas behov och förutsättningar ser ut och betydelsen av detta i rehabiliteringsarbetet. Vad betyder handläggningen? När behövs samarbete och vad ska till för att samarbete ska leda till ett framgångsrikt resultat. Vad kan hindra? Ett ytterligare uppdrag är att försöka belysa vilka kostnader för samhället som är förknippade med rehabilitering av långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Metoden för att undersöka detta är en fallstudieundersökning. Underlaget till denna är ett stort antal intervjuer (184 stycken) med individer som genomförts inom FRISAM-utvärderingens ram under åren Dessa individer har indelats i fyra huvudgrupper efter huvudsaklig problematik: Psykiska besvär, fysiska besvär, arbetsmässiga behov eller sociala behov. Dessutom finns det tolv undergrupper. Ur det totala materialet har jag valt ut ett antal individer, 39 stycken, som antingen fått eller inte fått samarbete kring sin problematik och dessutom uppnått antingen ett mycket gott eller mindre gott resultat.. Dessa har närmare studerats. I varje intervju har jag systematiskt letat efter faktorer som synes ha påverkat rehabiliteringen och dess resultat. Kostnadsberäkningen bygger på två olika modeller; enbart offentlig försörjning eller enligt en modell som även räknar med produktionsbortfall. Fallstudiens slutsatser: Om problematiken är långvarig och komplex, med många aktörer inblandade, är behovet stort av att mobilisera samhällets olika resurser i samarbete för att försöka vända en negativ utveckling. Om dessutom individens livsenergi och personliga nätverk saknas eller är svaga, blir behovet av samarbete extra stort. Invandrare framstår som en grupp med extra stort behov av samarbete och vägledning. Alla som söker hjälp hos myndigheterna behöver inte samarbete. Samarbete har i många fall i studien visat sig ge ett gott rehabiliteringsresultat, förutsatt att det kommer i rätt tid och är av god kvalitet. Många faktorer i handläggningen underlättar rehabiliteringen såsom ett gott samarbete, gott bemötande, helhetssyn, anpassning efter individuella behov och förutsättningar, gruppverksamhet och flexibelt tänkande. Livsenergi och gott nätverk är framgångsfaktorer hos individen likaså god utbildningsbakgrund och egen arbetslivserfarenhet Om man inte frågar efter och tar hänsyn till individens hela situation och problematik, kan alla rehabiliteringsinsatser riskera att misslyckas. En oengagerad handläggning, bristande livsenergi och nätverk, en besvärlig bakgrund, hemsituation och kriser hos individen försvårar ofta rehabiliteringen. 7

8 Myndigheternas bemötande är lika ofta gott som dåligt enligt individerna. Det har mycket stor betydelse för rehabiliteringsprocessen och dess resultat. Rehabiliteringsresultatet måste ställas i relation till både individens önskemål, behov och personliga förutsättningar och till den hjälp som är möjlig för samhället att ge. Rehabilitering måste få ta tid, men varje månad som går och inte är meningsfull för individen, kostar både individ och samhälle stora pengar. 8

9 Inledning Bakgrund Samhällets välfärdsresurser är organiserade i olika sektorer för att möta människors behov av hälso- och sjukvård, sociala insatser, ekonomisk trygghet vid sjukdom och bestående funktionshinder samt stöd vid arbetslöshet. Att rehabiliteras för att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt liv kräver ofta insatser från flera olika sektorer. Detta ställer krav på professionella från olika organisationer att samarbeta för att få till stånd en samordnad rehabilitering. I synnerhet gäller detta för personer som har behov av mer omfattande och intensiva insatser på flera livsområden. Det finns flera grupper av individer med behov av särskilt stöd. Sjuk- och arbetsskadekommittén talade i sitt slutbetänkande 1 dels om grupper av individer som inte är etablerade på arbetsmarknaden och befinner sig i zonen mellan försäkringskassa, arbetsförmedling/ami och socialtjänst, dels om dem som har ett arbete, men är långtidssjukskrivna och riskerar att slås ut från arbetsmarknaden. Regeringen har i anslutning till proposition 1996/97:63 2 om samverkan mellan olika myndigheter deklarerat att det finns ett stort behov av att nyttja samhällets samlade resurser bättre för att kunna tillgodose enskilda individers behov av samhällsstöd. Det finns annars en risk för att en del individer hamnar i rundgång mellan myndigheter. Bättre och mer ändamålsenliga samverkansmodeller måste utvecklas. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att i samverkan med Arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen (numera Arbetsmiljöverket) och Riksförsäkringsverket utvärdera effekterna av samverkan inom rehabiliteringsområdet enligt proposition 1996/97:63 (FRISAM). I utvärderingen medverkar även Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet. Inom FRISAM-utvärderingens ram har under perioden ett stort antal intervjuer genomförts med individer i utsatta grupper i syfte att få kunskap om olika behovsbilder, hur rehabiliteringsarbetet fungerar i praktiken och hur man själv värderar det arbete som görs. Intervjuerna bildar underlag till ett antal underlagsrapporter till den slutliga utvärderingen av FRISAM. Syfte och frågeställningar Det huvudsakliga syftet med denna rapport är att, ur ett stort intervjumaterial, ge ett antal levande bilder av hur rehabiliteringsarbete ser ut för personer med behov av särskilt stöd, både när myndigheterna samverkar och när de inte gör det. Vilka olika komplexa behovsbilder kommer därvid fram? 1 Sjuk- och arbetsskadekommitténs slutbetänkande, SOU 1996:113. Sid Regeringens proposition 1996/97:63 Samarbete, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m. 9

10 Hur blir resultatet ur individernas synvinkel och vad är det som leder fram till detta? När blir samarbete särskilt viktig? Vilka tänkbara individer behöver samarbete? Vilken roll spelar samarbete i olika former för rehabiliteringens resultat? Är allt samarbete framgångsrikt? Hur ser ett gott respektive mindre gott samarbete ut? Vilken roll spelar individens eget sociala nätverk och livsenergi för behovet av samarbete respektive för rehabiliteringens resultat? Vilka framgångsfaktorer för individen framkommer i intervjuerna? I vilken mån beror resultatet på individens egna styrkor respektive på kvalitéer i handläggningen? Vad stoppar/hindar en god utveckling? Hur upplever och värderar individerna myndigheternas bemötande när de söker deras hjälp? Ett ytterligare syfte med undersökningen har varit att titta på individernas besvärstider, det vill säga den tid de haft problem som förorsakat olika myndighetskontakter, åtgärder och kortare eller längre tids sjukskrivningar eller perioder av arbetslöshet. Utifrån detta försöka att beräkna de ungefärliga kostnader för samhället som detta genererat. Rapportens disposition I detta kapitel framställs rapportens syfte och frågeställningar och det urval av studier och intervjuer som ligger till grund för fallstudien. Följande kapitel är ett metodavsnitt som beskriver hur och på vilka grunder intervjuerna i urvalet har grupperats i huvudgrupper och undergrupper. Därefter kommer ett avsnitt med beskrivning av grundvalarna till urvalet av individärenden till denna studie och av hur fallbeskrivningarna har konstruerats. Kapitlet avslutas med en sammanställning av hur sedan intervjuerna systematiserats och tolkats. Särskild vikt läggs vid rehabiliteringens resultat. Kriterierna för resultatbeskrivningarna beskrivs på tre olika nivåer. I det tredje kapitlet redovisas resultatet av studien. Varje huvudgrupp redovisas separat i varsitt avsnitt, där beskrivningen av varje undergrupp har likartat utseende. Avsnitten inleds med en sammanställning av vissa basfakta som ålder, kön, besvärstid och eventuell invandrarbakgrund följt av beskrivning av individernas behov av samarbete, erhållet samarbete samt rehabiliteringsresultaten. Särskilt fokus ligger också på individernas egna styrkor och hur detta eventuellt påverkar rehabiliteringens resultat. Om individerna önskat, erhållit eller erbjudits någon form av gruppbehandling, så har det också noterats här. Inledningarna avslutas med en reflexion kring funna fakta i gruppen. Bland annat analyseras det faktum att vissa rehabiliteringar för individerna i gruppen inte lett till gott resultat trots att samarbete förekommit. Likaså förekommer rehabiliteringar som, trots avsaknad av samverkan, lett till goda resultat för individen. Därefter följer två till fyra fallbeskrivningar i varje undergrupp. I anslutning till varje fallbeskrivning sammanfattas de positiva och negativa faktorer som bedöms kunna påverka rehabiliteringens resultat. Kapitel fyra innehåller en sammanställning av resultat funna i hela intervjumaterialet medan kapitel fem sammanfattar resultaten i studiens fallbeskrivningar. I det avslutande sjätte kapitlet diskuteras resultaten i studien gentemot de inledande frågeställningarna. 10

11 Urval Totalt ingår i Fallstudieundersökningen 184 individintervjuer, fördelade på 13 studier. Tolv av dessa baserar sig på För vem -studier 3 och två studier har en annan typ av öppna intervjufrågor. Dessa fördelar sig enligt följande: 1. För vem-studien i FRISAM och 2000: Tio kommunstudier med totalt 131 intervjuer: Nordanstig (två studier), Söderköping, Västra stadsdelarna i Göteborg, Burlöv, Nacka, Kungälv, Mellerud, Tierp (två studier). 2. För vem-studien i FRISAM : Två studier med totalt 26 intervjuer Vänersborg och Tyresö. 3. Kontrollgrupp för FRISAM-undersökning (genomförd 2001): Totalt 27 intervjuer genomförda i: Borås, Halmstad, Norrtälje, Ekerö, Östersund, Trollhättan, Umeå, Falköping, Hofors och Växjö. Ovanstående studier är valda som utgångsmaterial till denna studie utifrån att de fokuserar på rehabilitering för grupper av individer som ofta har behov av särskilt stöd: Personer med smärtproblematik Personer med arbetslöshetsproblematik Personer med psykiska problem Personer med kontakt med flera myndigheter I samtliga studier har individerna utvalts för intervju genom ett slumpmässigt urval från en definierad population. 3 Metodansvarig Benny Hjern, professor vid internationella handelshögskolan i Jönköping 4 Socialstyrelsen. Samverkan inom rehabiliteringsområdet 2000:2: För vem ska vi samarbeta och hur? Intervjuer med individer och aktörer i åtta kommuner. 5 Socialstyrelsen. Samverkan inom rehabiliteringsområdet 2001: : Rehabiliteringsprocessen för personer med psykiska funktionshinder. Intervjuer med individer och aktörer i sju områden. 6 Socialstyrelsen. Samverkan inom rehabiliteringsområdet 2000:4: Att samverka kring sammansatta behov intervjuer med individer i tio olika samverkansprojekt. 11

12 1. De tio för vem -studierna i FRISAM 1999 och 2000 fokuserar på följande typer av problematik: Kommun För vem -grupp Population/urval Västra stadsdelarna i Göteborg Smärtproblematik Kvinnor år med smärt-problematik, sjukskrivna>180 dagar Av 62 identifierade kvinnor valdes 25 ut för intervju. Bortfall 40%. Intervjuade/i studien 15 personer. Burlöv Smärtpatienter i Burlövs kommun Population 93 personer, varav 26 personer utvaldes för intervju. Bortfall 42%. Intervjuade 15. I studien: 14 personer Arbetslöshetsproblematik Nacka Kungälv Mellerud Tierp 1999 Långtidsarbetslösa, födda 1960 eller senare Arbetslösa, job-ready, socialbidragstagare (> 6 mån) i Kungälv, år. Långstidsarbetslösa som deltar i två organiserade samverkansaktiviteter Ungdomar år, inskrivna på AF minst ett år och arbetslösa, eller varit inskrivna på Individ- och familjeomsorg minst ett år. Population 79 personer, varav 35 utvaldes för intervju. Bortfall 69%. Intervjuade/i studien 11personer Population på 18 personer, totalundersökning. Bortfall 33%. Intervjuade/i studien 12 personer. Population 46 personer, varav 15 utvaldes för intervju. Bortfall 0. Intervjuade/ i studien 15 personer. Population 77 personer, varav 30 utvaldes för intervju. Bortfall 43 %. Intervjuade 17. I studien 13 personer Tierp 2000 Som ovan I studien 15 personer Kontakt med flera myndigheter Nordanstig 1999 Personer vilka minst tre myndigheter samverkar omkring Population 24 personer, totalundersökning. Bortfall 37 %. Intervjuade 15 I studien 11 personer Nordanstig 2000 Som ovan I studien 11 personer Söderköping Personer med kontakt med minst två välfärdssektorer Population 32 personer varav 17 valdes ut för intervju. Bortfall 12 %. Intervjuade/ i studien 14 personer. Totalt 131 personer 12

13 2. Två studier ur För-vem -studien i FRISAM kring Rehabiliteringsprocessen för personer med psykiska funktionshinder togs med i denna studie för att få mer underlag till gruppen med psykisk problematik. De fokuserar på följande problematik: Kommun För vem -grupp Population/urval Tyresö Vänersborg Totalt Psykisk problematik Personer med psykisk ohälsa, inskrivna i rehabiliteringscenter Personer som ingår i, eller har genomgått rehabiliteringsprogram sedan 1995, och har störningar i personligheten. Population 140 personer. 27 personer utvaldes för intervju Bortfall 44%. Intervjuade 15, Varav i studien 11 personer Population 75 personer. 35 personer utvalda för intervju. Bortfall 54 %. Intervjuade 16. I studien 15 personer. 26 personer 3. Kontrollgrupp för FRISAM-undersökning Kommun Målgrupp Population/urval Umeå Långtidssjukskrivna, med och utan invandrarbakgrund. Halmstad, Borås Långstidssjukskrivna med socialmedicinska och psykiska besvär Östersund, Växjö, Norrtälje Psykisk problematik eller intellektuella handikapp Hofors Långtidssjukskrivna och arbetslösa kvinnor Falköping, Ekerö Arbetslöshet Trollhättan Personer med sammansatt problematik Totalt Intervjupersonerna har slumpats fram från kön till ett samverkansprojekt i respektive kommunen. Totalt 37 personer. Bortfall 27%. Intervjuade/ i studien 27 personer. 27 personer Figur 1. Intervjumaterialet. 13

14 Studiernas samtalsmetodik och protokollering För vem -studierna (1 och 2) För vem -studierna i undersökningen har genomförts vid personliga möten (undantag en telefonintervju) och svaren har nertecknats för hand under intervjun. Intervjuerna genomfördes som samtal, som strukturerades så litet som möjligt, men ändå följde ett visst mönster. Mönstret bestod i att man går igenom fyra olika orienteringsfaser, som bara kort beskrivs nedan 7 : Behovsdefinition. Livssituation. Egen uppfattning av behov och problem. Samtalspartner/ bollplank Prioritera lösningsalternativ. Med vem/vilka har individen gjort sig klokare om alternativen? Genomförande av alternativ Vad har gjorts, av vilka, och vad har det lett till? Värdering av alternativ och hela vård- och stödprocessen s syn på alternativen och den process hon deltagit i. Kontrollgrupp i samverkansstudie (3) Personerna i kontrollgruppen har samtliga intervjuats per telefon. Samtalen nertecknades för hand under intervjun. Intervjufrågorna är öppna och har följande mönster: Bakgrund Hur ser du på din situation historiskt? När började det och hur har resan varit? Hur är det nu? Behovsdefinition. Vilka är individens behov som hon sökt hjälp för? Samtalspartners/ bollplank. Alternativ och vägar Vilken hjälp har individen fått och hur har den presenterats. Inflytande. Samtalspartners/ bollplank. Bedömning Bedömning av åtgärderna. Varaktighet. Resultat. Utvärdering Hur har insatserna fungerat? Hur har det blivit? 7 Socialstyrelsen. Samverkan inom rehabiliteringsområdet 2000:2: För vem ska vi samarbeta och hur? Intervjuer med individer och aktörer i åtta kommuner. S

15 Teoretiska referenser Den tyske socialfilosofen Jurgen Habermas har i flera verk utvecklat sin samhällssyn. Han hävdar att förutsättningarna för det offentliga och det privata har förändrats från antiken och fram till idag 8. Staten griper alltmer aktivt in i det ekonomiska livet och den moderna staten har utvecklats till en välfärdsstat. Senare för Habermas in begreppen livsvärld och systemvärld 9. Habermas anser a priori att människor är autonoma och ansvariga för sina liv. I livsvärlden, den privata världen, har vi våra sociala relationer, arbetar och har familj och vänner. Den andra delen systemvärlden, har vuxit fram ur livsvärlden och består av anonyma och sakliga relationer på den ekonomiska marknaden eller i statliga myndigheter. Problemet, som Habermas ser det, är att systemvärlden allt mer tar över livsvärlden. Samhället har också blivit svåröverskådligt och svårt att förstå. Allt fler människor har blivit försatta i en klientposition i förhållande till staten. Problemets lösning handlar enligt Habermas i botten i att skapa betingelser och former för att människor ska bli myndiga, det vill säga själva kunna ta och utöva ansvar för sig själva och sina gemensamma kollektiva och samhälleliga angelägenheter. Lars Trädgårdh diskuterar om valfrihet, patientmakt och inflytande och gör jämförelser mellan Sverige, Holland och USA 10. Med stöd av den offentliga maktutredningen, SOU 1990:44, hävdar Trädgårdh att det finns en förmyndarattityd inom svensk hälso- och sjukvård, ut patienternas perspektiv. Det finns ett starkt inslag av tyst vanmakt i den samhällssektorn. Den mest centrala låsningen i den svenska sjukvårdsdebatten gäller, enligt honom, tanken att ett rättighetsbaserat system, med förstärkta juridiska rättigheter och ökad valfrihet och kontroll över egna resurser, skulle leda till att starka individer skulle vinna fördelar på de svaga patientgruppernas bekostnad. I jämförelse med USA anser Trädgårdh att Sverige har ett starkt socialt kontrakt, dvs rätt till allmän sjukvård, medan USA ligger före när det gäller det juridiska kontraktet, dvs. de utkrävbara rättigheterna inom den faktiskt existerande vården. Socialarbetarnas maktposition beskrivs och diskuteras av Yeheskel Hasenfeld 11. Den emanerar både från deras expertroll och personliga kompetens och från det faktumet att de arbetar i en organisation som kontrollerar de resurser som individen (klienten) behöver. Det som krävs, enligt Hasenfels, är att man placerar individens bemyndigande i centrum av det sociala arbetet. Individerna ska kunna göra egna val och få kontroll över sin omgivning. Detta kan bland annat ske genom att de får mer information om samhällets resurser, genom att de tränas i att kräva sina legitima rättigheter, att tillvarata sina intressen och att använda sitt personliga nätverk. I sin tur kräver detta en omdefiniering av socialarbetarrollen från den som har makten till den som ger makten. Aaron Antonovsky menar att en behandling blir mer meningsfull ju mer individen (patienten) görs delaktig i den och fås att förstå dess orsaker och effekter. Han inför begreppet KASAM, Känsla av sammanhang. Graden av KA- SAM styr enligt Antonovsky, individens förmåga att hantera kriser och kon- 8 Habermas, Jurgen (1962), Strukturwandel des Öffentlichkeit, Redovisas i Månsson P (1998).Moderna samhällsteorier. 9 Haberman, Jurgen (1981), Theorie des kommunikativen Handelns, Redovisas som ovan. 10 Trädgårdh, Lars (1999), Patientmakt i Sverige, USA och Holland. Individuella kontra sociala rättigheter. Spri. 11 Hasenfeld, Yeheskel (1992), Human services as complex organizations. Sage publications. 15

16 flikter. Ju mer delaktig en person är i sin egen behandling och ju mer han förstår dess orsaker och effekter, desto mer framgångsrik är den 12. Staffan Morén betonar biståndsaspekten i socialt arbete i motsats till handläggningsaspekten 13. I den förra handlar det om att synliggöra nya valmöjligheter, relationers betydelse m.m., något som sällan dokumenteras. Den senare handlar om myndighetsutövning, rättsäkerhet m.m. och betonas i allmänna råd om dokumentation och har stark legitimitet. Morén uppfattar spänningsfältet mellan dessa två aspekter som det område där socialt arbete bedrivs. Benny Hjern hävdar att de offentliga organisationerna i Sverige idag är felaktigt organiserade efter dagens behov. Det beror på att individernas behov ofta är sammansatta och komplexa och då inte kan lösas av en enda myndighet. Hjern beskriver myndigheterna som hiarkiskt ordnade stenhus, där belöningssystemen fungerar lodrätt genom organisationen. Problem, vars lösning bör gå på tvärs genom myndighetsstukturen och fordra insatser från flera organisationer, blir lägre prioriterade än de som definieras som möjliga att lösa inom en organisation. System som följer individen saknas idag 14, 15. Enligt den norske forskaren Björn Hvinden finns det tre avgörande faktorer som bidrar till att samarbete/samarbete kan lyckas och underlätta för horisontell integration 16 : Att det finns ömsesidig medvetenhet om givna problem Att det finns samsyn mellan aktörerna gällande mål Att det finns ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna att lösa visst problem. I en utvärdering av ett försök i en kommun med myndighetsgemensamma individuella handlingsplaner i rehabiliteringsarbete, var de intervjuade brukarna helt och hållet nöjda med den ansats till ett förändrat arbets- och förhållningssätt som detta försök erbjudit. De kände sig stärkta i sin klientroll gentemot myndigheterna. De utrycker en stark vilja att följa sin del av avtalet och känner ansvar för att målen nås. Samtidigt inser de att de behöver stöd och hjälp på vägen. Däremot är de mer skeptiska till om myndigheterna fullföljer sina åtaganden. De intervjuade handläggarna ser mest fördelar med samverkansarbetet. Det spar tid och effektiviserar arbetet. Det som upplevs svårast är individperspektivet. Brukarna blir mer aktiva; en förskjutning sker från handläggarmakt till brukarmakt. Var går ansvarsgränserna? Det är en svår balansgång Antonovsky, Aaron (1987), Hälsans mysterium. Natur och kultur. 13 Morén, Staffan (1996), Att utvärdera socialt arbete. Publica. 14 Hjern, Benny och Porter, David (1983), Implementation structures: A new unit of administrative analysis. I Realizing Social Science Knowledge. Physica verlag, Wien 15 Hjern, Benny (1993), Svenskt paradigmskifte: organisering av svensk generalistkompetens. Umeå universitet (stencil). 16 Hvinden, Björn (1994), Devided against itself. A study of integration in welfare bureaucracy. Scaninavian University Press. Oslo. 17 Andersson-Linder, Gunilla (2000), Den här planen är min. En utvärdering av ett försök med Gemensamma Individuella Handlingsplaner en metod i socialt förändringsarbete. Lunds universitet, socialhögskolan. 16

17 Metod Gruppering I intervjuerna uttrycker individerna, mer eller mindre tydligt, vilka som är deras primära behov som de önskar hjälp med från myndigheterna. Detta stämmer inte alltid överens med de behov som myndigheterna själva definierar för individen och därmed också åtgärdar i första hand. Därför kan det i en myndighet som t.ex. behandlar psykisk sjukdom finnas individer vars främsta behov är ekonomi, arbete, fysiska besvär m.m. Vanligt förekommande är att individerna har en komplex problembild med flera problem och behov samtidigt. Ett problem kan i sin tur generera flera olika andra problem. T.ex. kan arbetslöshet leda till depression vilket i sin tur leder till sociala problem. I denna studie grupperas individerna utifrån det behov som föranledde första kontakten med myndigheterna. Ofta har de flera behov samtidigt eller så leder ett problem snart till flera andra. Då har det som kan tolkas som det största behovet valts. Det är ibland svåra avvägningsfrågor. Somliga intervjuer är också fåordiga och svårtolkade. Utifrån sina uttryckta behov har individerna har delats in i fyra huvudgrupper: A. Psykiska besvär B. Fysiska besvär C. Arbetsmässiga problem D. Sociala problem Varje huvudgrupp har sedan grupperats i ett antal undergrupper: A) Psykiska besvär: a) Mår allmänt dåligt b) Har psykiatrisk diagnos B) Fysiska besvär: a) Kroniska besvär b) Smärtproblematik c) Akuta besvär C) Arbetsmässiga behov: a) Att återfå arbetsförmågan b) Att få utbildning, omskolning c) Att hitta ett arbete som passar D) Sociala behov: a) Personlig kris b) Missbruk c) Behov av stöd till familjen d) Behov av känslomässigt stöd 17

18 Urval Utifrån individernas behov och personliga förutsättningar har undersökts om a) behov av samarbete föreligger b) samarbete skett eller c) samarbete inte skett, samt d) resultatet av rehabiliteringsarbetet (individens utsaga samt tolkning) I varje undergrupp har sedan fyra individer med behov av samarbete valts ut. Fokus har legat på att finna extremvärden, det vill säga ärenden med dels mycket bra resultat och dels ärenden med mindre bra resultat 18. De har sorterats under följande kategorier: 1) Person som fått samarbete, med mycket gott rehabiliteringsresultat. 2) Person som fått samarbete, med mindre gott rehabiliteringsresultat 3) Person som inte fått samarbete, med mycket gott rehabiliteringsresultat 4) Person som inte fått samarbete, med mindre gott rehabiliteringsresultat Utformning av fallbeskrivningarna Fallbeskrivningarna i rapporten är överföringar från intervjuform till löpande text. Varje fallbeskrivning inleds med en beskrivning av personens Livsenergi Nätverk Besvärstid Beskrivningarna avslutas med en resultat-beskrivning samt en sammanställning av framgångsfaktorer respektive orsaker till negativt resultat både på handläggar- och individnivå. Etiska aspekter De intervjuade i samtliga studier har i förväg informerats om studien och dess syfte muntligt och/eller skriftligt och informerats om att deltagande är helt frivillig. Varje fallbeskrivning har avidentifierats i fråga om uppgifter som lätt kan kopplas till viss person, såsom namn, bostadsort, familjeförhållanden och sjukdomar. Systematisering och tolkning av intervjuerna Varje intervju rymmer ett antal faktorer som kan antas ha betydelse för individens rehabiliteringsresultat. Det gäller både på individ och handläggarnivå. Dessa faktorer har systematiskt letats fram i intervjuerna och delats in i ett antal kategorier utifrån vissa nedan angivna kriterier Sharan, B. Merriam. 1998: Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur, Lund. 19 Starrin, Bengt et al, 1997: Along the path of discovery. Qalitative methods and grounded theory Studentlitteratur, Lund. 18

19 Behov av samarbete (Komplex problembild, flera myndigheter är eller borde vara involverade i rehabiliteringsprocessen, lång besvärstid) Livsenergi (Motivation, vilja, egna initiativ, coping ) Personligt nätverk (Anhöriga, vänner, föreningstillhörighet m.m.) Eventuell invandrarbakgrund (Med invandrarbakgrund avses här personer som är födda i utomnordiskt land) Den tid som besvären pågått (Besvärstiderna, dvs tiden från det att besvären började till dagens situation, alternativt till dess att besvären upphört) Dessutom har noterats vissa aktiviteter hos myndigheterna som likaledes kan ha betydelse för rehabiliteringsresultatet: Om samarbete mellan myndigheter förekommit eller inte och hur den sett ut (Graden av samarbete kring individerna är olika stor. All tydlig form av samarbete är inräknad, oavsett hur ofta eller hur många som varit involverade). Vilket bemötande individerna fått hos myndigheterna Om individen deltagit i eller erbjudits någon form av gruppverksamhet (Gruppbehandling, gruppsamtal, utbildningsgrupper) samt till sist, utifrån individernas utsagor beskrivs: Resultatet (Resultat i dagläget. Alla är inte ännu framme vid målet, men är på mer eller mindre god väg. Resultatet måste ställas i relation till individens egna mål och förutsättningar) Rehabiliteringsarbetets resultat Hur värderar då individen själv resultatet av rehabiliteringsarbetet? I alla intervjuer framgår inte detta tydligt. I de två För vem-studierna är man framför allt inriktade på rehabiliteringsprocessen, varför individens bedömning av resultatet inte alltid har efterfrågats. Kontrollgruppen har intervjuats med öppna frågor där individens egna bedömningar/ utvärderingar av resultatet särskilt efterfrågats. Ett gott resultat kan innebära många olika saker. För vissa är en förtidspensionering ett gott resultat, medan det för andra är motsatsen. Resultatet måste ställas mot både individuella förutsättningar och individuella mål. I många av fallen är man inte framme vid individens mål, men man är på mer eller mindre god väg. I resultatet vägs in den tid det tagit från det att besvären började till det läge man befinner sig i idag. Resultatet kan vara bra, men det har enligt individen tagit alldeles för lång tid att nå dit, med mycket lidande på vägen. Man kan även vara nöjd med delar av rehabiliteringen och mindre nöjd med andra. Till exempel kan man vara nöjd med sin försörjning men ens fysis- 19

20 ka besvär kvarstår fortfarande. Bedömningen av resultatet grundar sig på en kombination av individens utsagor och en tolkning. Resultaten indelas i tre grupper: 1. Mycket gott 2. Ganska gott 3. Mindre gott/dåligt 1. Mycket gott. är nöjd med resultatet av sin rehabilitering, så långt som den har kommit i dagsläget. Rimlig tidsåtgång. Exempel: 1. Det har blivit bra, det har flutit på hela tiden. Jag har mött stor förståelse och acceptans. Jag har inte heller tvingats till åtgärder som jag inte önskat, man har varit lyhörd för hela min situation och behov. Jag har fått tid att rehabilitera mig och börjar komma igen. Är ännu inte återställd, men det går åt rätt håll. Jag är sugen på att börja studera igen. 2. Ganska gott tycker att han kommit en bra bit på väg, men att det antingen tagit för lång tid eller att han inte är nöjd med delar av handläggningen. Exempel: 2. Jag tycker att det gått mycket långsamt framåt (5 år). Jag borde ha fått mer hjälp när jag blev sjuk direkt. Jag har blivit starkare och lärt mig att säga ifrån och ställa mera krav. Jag har förstått idag att jag inte ska jobba med människor. 3. Mindre gott /dåligt är inte nöjd med resultatet av rehabiliteringen. 3. Utifrån de behov jag har, tycker jag att jag har fått litet hjälp från samhället. Det är ingen som brytt sig om mig när jag varit sjukskriven och mått så dåligt. Resultatet av sjukvårdsinsatserna i primärvården ledde till medicinberoende, inte till att jag fick samtalshjälp (resultat; sjukpension vid 40 år ålder). Orsaker till resultat Till sist har individens personliga behov och förutsättningar och myndigheternas agerande kopplats ihop med rehabiliteringens resultat. Utifrån detta sker en bedömning av vilka framgångsfaktorer som kan finnas för en lyckad rehabilitering respektive orsaker till en mindre lyckad sådan. Samverkan samarbete samordning I rapporten har nästan genomgående använts ordet samarbete för att beskriva det som sker när myndigheter samlas på operativ nivå för att lösa enskilda individers problem. Samarbete kan innebära allt från erfarenhetsutbyte kring en individ till att man verkligen arbetar tillsammans och även uppnår ett gemensamt lärande. Samverkan sker när arbetsledare och chefer från olika organisationer kommer överens om att verka tillsammans kring en särskild problematik, t.ex. ungdomsarbetslöshet. Då behåller parterna sina egna ursprungsmål. Vid samordning kan två eller flera parter komma överens om använda sina resurser av personal och/eller pengar för ett särskilt mål. Det kräver ett gemensamt mål Socialstyrelsen (2000) Samarbete inom rehabiliteringsområdet 2000:4: Att samverka kring sammansatta behov intervjuer med individer i tio olika samverkansprojekt, s

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum

Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5 år och deras föräldrar i centrum Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 30, 2005 V.varvsgatan 11 971 28 Luleå 0920-20 54 00 0920-942 49 Lokalt stödteam - ett samverkansprojekt mellan socialtjänst, primärvård och elevvård med barn 0-5

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORTUNA

UTVÄRDERING AV FORTUNA Malmö högskolas utvärderingsrapporter Nr 3, 2007 UTVÄRDERING AV FORTUNA Ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsprojekt Josefin Aggestam Handledare: Joakim Tranquist Malmö högskola, 2007 Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete

Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete Försäkringsformen sjukkapitalets betydelse för återgång i arbete KATARINA HENNINGSSON MARIA SANDIN Rehabiliteringsvetenskapligaprogrammet, 120 poäng, Hk-03 Vårterminen 2006 Handledare: Jenny Kärrholm Examinator:

Läs mer

En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf

En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf Samordning nya möjligheter inom välfärdsområdet En skrift om samordning utifrån ett individperspektiv mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, kommun och landsting Marie Fridolf Samordning nya möjligheter

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Vägar tillbaka. nr 2009;43(10)

Vägar tillbaka. nr 2009;43(10) nr 2009;43(10) Vägar tillbaka - En uppföljningsstudie av psykologiska och praktiska förutsättningar för återgång i arbete efter långtidssjukskrivning med stöd av en arbetsgivarring Christin Mellner, Wanja

Läs mer

Familjerådslag vid bostadsproblem

Familjerådslag vid bostadsproblem FoU-Södertörn Skriftserie nr 76/09 Familjerådslag vid bostadsproblem Susanne Lagerman & Eva-Marie Åkerlund FoU-Södertörn och författarna 2009 FoU-Södertörns Skriftserie nr 76/09 ISSN 1403-8358 1 Förord

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer