Faktorer som påverkar effektiviteten i Cash Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Faktorer som påverkar effektiviteten i Cash Management"

Transkript

1 2004:012 SHU EXAMENSARBETE Faktorer som påverkar effektiviteten i Cash Management Fallstudie av tre små tillverkande företag PERNILLA MARTINSSON CAROLINE MATTILA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2004:012 SHU ISSN: ISRN: LTU - SHU - EX / SE

2 SAMMANFATTNING Vikten av att sköta företags likviditet och betalningsflöden på ett effektivt sätt skapade Cash Management som på svenska betyder hantering av företagets likvida medel. På senare tid har intresset ökat för Cash management bland små och medelstora företag. Dessa har inte samma förutsättningar som stora företag att bedriva Cash Management på det mest effektiva sättet eftersom deras förutsättningar är annorlunda. Syftet med denna uppsats har varit att se vilka faktorer som påverkar effektiviteten i små företags Cash Management och hur dessa faktorer påverkar effektiviteten. De teorier som tas upp behandlar hur Cash Management används och hur det bör brukas i företag. Teorierna berör hur brister i Cash Management påverkar företag. Insamlingen av företagsinformation har skett genom fallstudie i tre små tillverkande företag där företagens ekonomiansvarige intervjuats. Undersökningen har visat att faktorer som påverkar små företags Cash management är relationer till kunder och leverantörer, makt i form av storlek hos kunder och leverantörer, acceptans till oskrivna regler samt de små företagens storlek.

3 ABSTRACT The importance of handling an organization s liquidity and flow of payments in an efficient way created Cash Management, which in Swedish means the organization s way of handling its liquidity. Lately, the interest in Cash Management among small and medium sized organizations has increased. They do not have the same possibility as large organizations to operate Cash Management in the most effective way, because of different conditions. The purpose with this essay is to see which factors that affect the efficiency of Cash Management in small organizations and how these factors affect the efficiency. The theories that were used reflect on how Cash Management is used and how it should be used in organizations. The theories state how deficiencies in Cash management affect organizations. The collection of information was made by case studies in three small manufacturing organizations where the person in charge of finances was interviewed. The study has shown that factors that affect Cash management in small organizations are relations to customers and suppliers, the size of customers and suppliers, acceptance of unwritten rules and the size of the small organization.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Problemdiskussion Syfte Avgränsningar Definition CASH MANAGEMENT Allmänt om Cash Management Kundfodringar Offert Order Leverans Fakturering Förfallodag Påminnelser och krav Betalning Leverantörsskulder Offert Order Leverans Fakturahantering Förfallodag Betalning Teoretisk referensram METOD Forskningsansats Induktion/Deduktion Kvalitativ/Kvantitativ Undersökningsansats Litteratursökning Val av företag Datainsamling Analys av data Metodproblem FÖRETAGSINFORMATION Bakgrund Företaget Alpha Kunder Rutiner och avtal för kunder Betalning från kunder Leverantörer Rutiner och avtal för leverantörer Betalning till leverantörer Övergripande Företaget Beta Kunder Rutiner och avtal för kunder Betalning från kunder Leverantörer Rutiner och avtal för leverantörer Betalning till leverantörer Övergripande Företaget Gamma Kunder... 25

5 4.4.2 Rutiner och avtal för kunder Betalning från kunder Leverantörer Rutiner och avtal för leverantörer Betalning till leverantörer Övergripande ANALYS OCH SLUTSATSER Analys av företaget Alpha Rutiner och avtal för kunder Betalning från kunder Rutiner och avtal för leverantörer Betalning till leverantörer Övergripande Analys av företaget Beta Rutiner och avtal för kunder Betalning från kunder Rutiner och avtal för leverantörer Betalning till leverantörer Övergripande Analys av företaget Gamma Rutiner och avtal för kunder Betalning från kunder Rutiner och avtal för leverantörer Betalning till leverantörer Övergripande Jämförelse mellan Alpha, Beta och Gamma Rutiner och avtal för kunder samt betalning från kunder Rutiner och avtal för leverantörer samt betalning till leverantörer Övergripande Slutsatser Vilka faktorer påverkar effektiviteten i små företags Cash Management? Hur påverkar dessa faktorer effektiviteten i små företags Cash Management? Förslag till fortsatt forskning KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR 1. INTERVJUGUIDE

6 FIGURFÖRTECKNING Figur 2.1 Cash Managementmodellen... 5 Figur 2.2 De delar av Balansräkningen som omfattas av Cash Management... 6 Figur 2.3 Kreditpil... 7 Figur 2.4 Inbetalningsprocessen... 8 Figur 2.5 Utbetalningsprocessen Figur 2.6 Teoretisk referensram Figur 5.1 Företagsinformation... 35

7 Inledning 1. INLEDNING I det inledande kapitlet kommer först en bakgrund som tar upp vikten av finansiellt arbete och likvida medel i företag. Därefter följer en problemdiskussion som diskuterar betydelsen av Cash Management vilket leder fram till uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med avgränsningar samt en definition av små företag. 1.1 Bakgrund En ökad globalisering av marknaden med internationalisering av ekonomin, ökad miljöhänsyn, en snabb teknologisk utveckling samt lågkonjunkturer har påverkat både privata företag och offentliga verksamheter. Kraven för att överleva ökar då företag möter en hårdare konkurrens och olika intressegrupper dessutom ställer ekonomiska krav. (Ax, Johansson & Kullvén, 2001; Bennet, 1996) Dessa faktorer leder till att finansiellt arbete kommer att vara en av de avgörande faktorerna för att lyckas nå framgång i framtiden. Företag bör därför ha ett intresse och behov av en välfungerande finansverksamhet. (Bennet, 1996) Så länge det funnits företag har det funderats på hur företags finansiella arbete med hantering av pengar ska skötas, därför är hantering av likvida medel inget nytt (Larsson, 2000). Likvida medel är pengar företag har tillgängliga antingen som kontanter i kassa eller insatta på konto (Ax et al, 2001). Ett företag bör ha likvida medel för att klara sina kontinuerliga betalningar. Inbetalningarnas storlek varierar och kan tidvis vara både större och mindre än utbetalningarna. Svängningar i likviditeten är normalt i ett företag. Utbetalningar är lättare att prognostisera än inbetalningar. Det är relativt lätt att veta vilka utbetalningar man har, däremot är det svårare att veta om inbetalningar t ex kundfodringar kommer att betalas i tid eller betalas överhuvudtaget. Därför tvingas ofta företag att ha likvida medel i reserv om inbetalningar av någon orsak skulle utebli. (Larsson, 1995) Vikten av att sköta hantering av företags likviditet och betalningsflöden på ett effektivt sätt skapade Cash Management (Hedman 1991). Cash Management har enligt Hedman följande definition; Att ta betalt så snabbt som möjligt, behålla pengarna så länge som möjligt och förvalta dem så effektivt som möjligt under tiden. Bennets, (1996) definition av Cash Management är att reducera fördröjningar i inbetalningsflödet samt att utbetalningarna debiteras bank- och postgirokonton så sent som möjligt. I Cash Management fokuseras tidsdimensionerna i betalningsflödena på ett djupt och noggrant sätt (Larsson, 2000). De delar av balansräkningen som omfattas av Cash Management är enligt Hedman, (1991) kassa, bank, kundfodringar, leverantörsskulder och kortfristiga placeringar. Trots att likvida medel i stor omfattning kan vara bundna i lager ingår inte hantering av varulager i Cash Management. En förklaring är att ekonomiavdelningen sällan sköter lagerhanteringen. Inte heller kapital som binds upp i tillverkning berörs inom Cash Management. (Larsson, 2000) 1.2 Problemdiskussion Någon bra svensk översättning finns inte för Cash Management men det betyder egentligen hantering av likvida medel eller likviditetshantering. Trots att Cash Management är en viktig del av företagets ekonomiarbete försummas detta område ofta av företag. (Larsson, 2000) Martinsson - Mattila 1

8 Inledning Cash Management kan sägas vara ett sätt att se till att företag klarar sina utbetalningar på ett så lönsamt sätt som möjligt. Ju större andel av ett företags likviditet som är uppbundet, desto lägre betalningsberedskap med t ex åtföljande kostnader för sena betalningar riskeras. (Postgirot, 1990) En optimering bör dock vägas mot riskerna t ex att kunderna lämnar företaget om de får kortare kredittider (Larsson, 2000). Hedman, (1991) hävdar att Cash Management åtgärder kan minska företags totala risktagande genom en minskning i kreditrisk och bättre betalningsflöden. Saknar företag effektiva rutiner för att hantera betalningsrutiner, kundfodringar etcetera, kan mycket kapital ligga bundet i onödan. För lite tid ägnas åt att se över, utveckla och följa upp de olika rutinerna som lätt blir föråldrade. Det bundna kapitalet kan bättre utnyttjas som relativt billig finansiering vid investering. Sannolikt kan rutinförändringar ge ett minskat kreditbehov hos företag och därmed bättre soliditet. (Larsson, 2000) I stora företag sköter ekonomiavdelningen företagets finansverksamhet och de har resurser att anlita specialister som kan tjäna pengar på företagets pengar. Det finns även finanskonsulenter som kan hjälpa företag med sina rutiner för hantering av likvida medel. Små företag har dock inte resurser i samma utsträckning till detta, här är det företagsledaren som har huvudansvaret för finansverksamheten. (Larsson, 2000) Problemet är att företagsledningen i små företag ofta saknar kunskap vad gäller det finansiella arbetet (Jarvis, Curran, Kitching & Lightfoot, 1999). Kunskapen om Cash Management bland företag är mycket varierande. Huvuddelen av förbättringspotentialen som finns väntar fortfarande på att bli utnyttjad. (Hedman, 1991) Marknadsföring av banktjänster och betalningsförmedlingstjänsteföretag har medfört att företag har blivit mer medvetna om betydelsen av hanteringen av likvida medel. De begränsade resurserna gör dock att mindre företag inte har samma kunskap och det finns i denna kategori företag som kan förbättra sin Cash Management betydligt. På senare tid har intresset ökat för Cash Management även bland små och medelstora företag. Detta har i sin tur medfört ett ökat utbud av kurser i Cash Management, vilket har lett till en ökad kunskapsnivå inom området. (Larsson, 2000) Enlig Bergström & Lumsden, (1993) kännetecknas små företag av att de har en geografisk koncentration. En fördel jämfört med större företag kan vara att små företag kan koncentrera sig mer på den lokala marknaden eftersom den är tillräckligt stor för dess avsättningskapacitet. Vidare säger Bergström & Lumsden att många mindre företag även är beroende av en kund eller ett fåtal kunder. På lång sikt kan beroendet av få kunder innebära risker. Bortfallet av en kund kan försätta företag i kris. Ett generellt problem många företag har är att få betalt i tid, dvs. innan fakturan har förfallit. (Special publikation, 1986) Sena inbetalningar kan vara problematiskt för små företag. Att försöka driva in pengar från kunder som är sena med betalningar kan påverka förhållandet mellan företaget och kunden. (Howorth & Wilson, 1998) Företag har ofta betalningsvillkor på 30 dagar men nöjer sig ofta om de får betalt efter dagar. Trots detta känns kundfodringarna viktigare för företagen än leverantörsskulderna. Även konsekvenser som drabbar företag om en leverantör går omkull bör uppmärksammas. (Special publikation, 1986) Klassiska ekonomiska teorier hävdar att maximering av vinst bör vara det högsta målet för alla företag. Forskning har dock visat att företagsledare i små företag har många fler mål än så, t ex överlevnad och stabilitet. Dessa är ofta sammanvävda med mer abstrakta mål som status och professionell stolthet. (Collis & Jarvis, 2002) Vad framgång är skiljer sig beroende på hur ägaren värderar framgång. Vissa ser det i siffror av vinst och tillväxt medan det i små Martinsson - Mattila 2

9 Inledning företag även framgår som en trygghet i att ha ett arbete eller som något att förvalta vidare till sina barn. (Murphy, 1996) Krav utifrån kan vara en orsak till ett ineffektivt Cash Management. Exempelvis kan en stor kund pressa en liten leverantör att mot rabatt betala kontant istället för efter 45 eller 60 dagar. Detsamma gäller en stor leverantör till en liten köpare. Leverantören kan förlänga kredittiden mot kompensation. (Hedman, 1991) Alla företag använder sig av Cash Management även om det sker omedvetet eftersom likviditetsplanering och likviditetsstyrning är viktigt för att kunna bedriva verksamhet (Kajander & Wikström, 1997). Sämre ekonomiska rutiner till följd av faktorer som resurser, kunskap och kundrelationer tror vi, författarna, kan påverka och hindrar ett effektivt Cash Management i små företag. Detta har lett till följande syfte. 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka faktorer som påverkar effektiviteten i små företags Cash Management. Undersökningen utgår ifrån följande frågor; Vilka faktorer påverkar effektiviteten i små företags Cash Management? Hur påverkar dessa faktorer effektiviteten i små företags Cash Management? 1.4 Avgränsningar Uppsatsen kommer att avgränsas till kundfodringar respektive leverantörsskulder vid undersökandet av faktorer som påverkar samt hur de påverkar effektiviteten i små företags Cash Management. 1.5 Definition Med effektivitet menar vi det ekonomiska systemets förmåga att utnyttja resurser på ett ändamålsenligt sätt (www.ne.se). Med små företag menas företag som har mellan anställda, enligt EU kommissionens rekommendation definition av små företag. Martinsson - Mattila 3

10 Cash Management 2. CASH MANAGEMENT Teorikapitlet behandlar först allmän teori om Cash Management. Därefter följer teori om kundfodringar och leverantörsskulder. Avslutningsvis sammanställs de relevanta teorierna i en teoretisk referensram. 2.1 Allmänt om Cash Management Begreppet Cash Management uppkom i samband med att betydelsen av att sköta hanteringen av företagets likviditet och betalningsflödena på ett effektivt sätt uppmärksammades. Cash Management handlar om hur företag hanterar sitt totala penningflöde.(hedman, 1991) Enligt Bennet, (1996) och Hedman är följande områden inom Cash Management aktuella för analys; Kredit- och betalningsvillkor Offert- och orderhantering Leveransrutiner Faktureringsrutiner Kundreskontra- och kravrutiner Inköpsrutiner Utbetalningar Inbetalningar Mervärdesskatthantering Remburser, inkasso, garantier Bankrelationer Populärt brukar Cash management definieras som; Att ta betalt så snabbt som möjligt, behålla pengarna så länge som möjligt och förvalta dem så effektivt som möjligt under tiden (Hedman, 1991). Den svenska betydelsen av Cash Management är likviditetshantering. Det finns ingen bra svensk översättning av Cash Management vilket har medfört att det amerikanska uttrycket används även i Sverige. En kortfattad och enkel beskrivning av Cash Management är att tjäna pengar på pengar samt på väl fungerande rutiner och administrativa system. Cash Management kan även sägas vara en effektivisering av in- respektive utbetalningsflöden. (Karlsson, 1996) Martinsson - Mattila 4

11 Cash Management Figur 2.1 Cash Managementmodellen (Källa: Karlsson, 1996, s.13) I figur 2.1 framgår de områden som vanligen omfattar begreppet Cash Management i Sverige. Enligt figuren kan Cash Management delas in i tre huvudområden; Inflöde, inbetalningar Utflöde, utbetalningar Likviditetshantering Inflödet omfattar processen från offert till den slutliga betalningen från kund. Utflödet omsluter inköpsprocessen från offert från leverantör till betalning av faktura. Likviditetshanteringen omfattar lånehantering samt placeringar. (Karlsson, 1996) Cash Management går traditionellt ut på att reducera fördröjningar av olika slag från det att en order erhållits till dess att betalningen finns inne på företagets konto. Även att utbetalningar debiteras bank- och postgirokonton så sent som möjligt. (Bennet, 1996) Det gäller att hålla en så god betalningsberedskap som möjligt, samtidigt som en så god avkastning som möjligt ska erhållas på likvida medel (Hedman, 1991). Fördröjningar uppstår ofta som ett resultat av att interna administrativa och operativa funktioner inte fungerar tillfredställande. Fördröjningar uppkommer även på grund av externa faktorer, t ex kunders betalningsbeteende, utnyttjande av felaktiga betalningssystem, betalningsrutiner eller när det brister i överenskommelsen mellan kund och leverantör. (Bennet, 1996; Hedman, 1991) En form av Cash Management som tillämpas riktar sig till finansverksamhet inom större företag och offentliga förvaltningar. Här har likviditeten tagits för given och kraftsamlats till likviditetsförvaltningen på central nivå. En annan form är operativ Cash Management som främst koncentreras till ett företags kommersiella flöden. Enkelt uttryckt kan målsättningen här vara att förbättra alla rutiner som påverkar in- och utbetalningar och på så sätt minimera kundfodringarna och maximera kredittiden för leverantörsskulder. (Hedman, 1991) Genom effektiv Cash Management kan kapitalomsättningshastigheten ökas. En ökning av kapitalomsättningshastigheten innebär att kapitalbindningen minskas. Det kapital som frigörs Martinsson - Mattila 5

12 Cash Management kan sedan användas till investeringar eller till att återbetala lån vilket leder till räntebesparingar. (Karlsson, 1996) Mycket kapital ligger bundet i onödan därför att företag inte har effektiva rutiner för att hantera t ex kundfodringar och betalningsrutiner. Det ägnas inte tillräcklig tid att utveckla och följa upp rutinerna. (Larsson, 2000) Ett tecken på bristande Cash Management rutiner kan vara att det är stor skillnad mellan beviljad och verklig kredittid till kunder (Postgirot, 1990). De interna rutinerna är viktiga, det gäller att påverka flödets omloppshastighet på alla nivåer inom företag. Enligt Bennet, (1996) är det övergripande målet med Cash Management att; Minska de icke räntebärande tillgångarna på balansräkningens aktivsida Minska behovet av räntebärande skulder på balansräkningens passivsida Räntebärande tillgångar ska ge största möjliga avkastning Räntebärande skulder ska medföra så låga finansieringskostnader som möjligt Operativa och administrativa kostnader ska reduceras. BALANSRÄKNINGEN Kassa Leverantörsskulder Cash Management Bank Kortfristig finansiering Cash Management Kundfodringar Långfristig finansiering Förråd, lager & PIA Obeskattade reserver Anläggningar Eget kapital Figur 2.2 De delar av balansräkningen som omfattas av Cash Management (Källa: Hedman, 1991 s. 11) Figur 2.2 visar vilka delar av balansräkningen som omfattas av Cash Management. Vidare kommer i teorin enbart kundfodringar och leverantörsskulder att behandlas då uppsatsen avgränsats till dessa områden. Martinsson - Mattila 6

13 Cash Management 2.2 Kundfodringar Ett företags inbetalningar består framförallt av försäljningsintäkter (Bennet, 1996). Redan vid försäljning kan företag påverka hur effektivt Cash Management företaget kommer att få, hur stora kreditförlusterna kommer att bli, hur stort kassaflöde som kommer att genereras samt hur stor kapitalbindningen blir (Hedman, 1991). En stor del av rörelsekapitalet ligger bundet i kundfodringar. Det är viktigt att korta ner tiden från mottagandet av en order till betalning och få den så kort som möjligt. Ineffektiva rutiner orsakar onödig kapitalbindning vilket kan leda till ränteförluster. Ränteförluster uppstår då kapital ligger bundet i kundfodringar längre än nödvändigt. Detta kan tvinga företag att ta ut förluster i form av högre pris på sina produkter, vilket kan vara svårt ur konkurrenssynpunkt. Genom att skapa effektiva rutiner för order och fakturering samt ha god uppsikt över sin kundreskontra, kan företag få en mer effektiv hantering och på så sätt minska kapitalbindningen. (Larsson, 2000) Kundreskontran är en detaljerad förteckning över konton för kundfodringar. Ur kundreskontran får företag information om utestående fodringar, det kan t ex gälla när fakturorna förfaller till betalning. Förfallna fodringar ska lätt kunna uppvisas och bilda underlag för påminnelser och krav. Betalningsvillkoren är betydande för kapitalbindningen i kundfodringar. Det vanligaste betalningsvillkoret är 30 dagar men i praktiken får företag ofta vänta betydligt längre på betalning. (Larsson, 2000) Att den faktiska kredittiden är mycket längre än den som avses på fakturorna kan enligt Larsson bero på en rad olika orsaker, exempelvis Att dröjsmålsränta inte debiteras. Brister i kravrutiner, påminnelser och krav skickas inte iväg i tid. Strama betalningsvillkor, de kanske är så korta att kunderna inte hinner betala innan fakturan förfallit till betalning. Vissa kunder är väldigt dåliga betalare och företag bör avstå från försäljning till dem. Offert Order Leverans Fakturering Förfallodag Betalning Leveranstid Dold kredittid Beviljad kredittid Förfallen kredittid Tid Order/ Fakturerings- Betalnings- Kravrutiner Produktion/ rutiner villkor Leveransrutiner Figur 2.3 Kreditpil (Källa: Karlsson, 1996, s. 17) Kundfodringar kan ses som pengar som tillhör det säljande företaget men som kunder använder. Den kredit kunden får vid försäljning kan ses som en form av lån till kunden. Tiden från leverans till betalning utgör den totala kredittiden. Det är viktigt att hålla nere den totala Martinsson - Mattila 7

14 Cash Management kredittiden så att inte onödigt mycket kapital binds i kundfodringar. Den totala kredittiden kan delas upp i dold kredittid, beviljad kredittid och förfallen eller överskriden kredittid (se figur 2.3). (Karlsson, 1996) En viktig del av Cash Management är att förkorta dessa tider, genom bättre rutiner kan stora förbättringar göras (Björksten, 1993). Dold kredittid är tiden mellan leverans av varor eller utförd tjänst och fakturering. Dold kredittid förekommer i de flesta branscher och kan minskas genom bättre och snabbare kommunikation mellan försäljningsavdelning och faktureringsavdelning. Förfallen kredittid är tiden mellan förfallodag till betalning. Sena kundinbetalningar kan många gånger vara orsakade av det egna företaget. Exempelvis kan fakturan ha skickats till fel adress, instruktionerna i offerten eller fakturan kan ha varit oklara eller så kan det säljande företaget ha brister i sina kravrutiner. Den förfallna kredittiden kan ofta minskas genom att kvaliteten på de egna rutinerna höjs. (Karlsson, 1996) Offert Order Leverans Fakturering Förfallodag Påminnelser och krav Betalning Figur 2.4 Inbetalningsprocessen, (Källa: Karlsson, 1996, s.18) Ovanstående pil visar de olika stegen i inbetalningsprocessen från offert till slutlig betalning. Vidare kommer dessa steg att beskrivas närmare Offert Det är redan på offertstadiet som grunderna för att hålla den totala kredittiden så kort som möjligt skapas. Enligt Karlsson, (1996) ska följande beaktas då en offert lämnas; Långa kredittider bör undvikas, även i de fall kunden betalar för krediten. Långa kredittider innebär ett större risktagande då kundens kreditvärdighet kan hinna förändras till den dag fakturan ska betalas. Det är viktigt att ha väl genomtänkta standardvillkor och att villkoren är flexibla. Samma kund behöver inte alltid erbjudas samma villkor av gammal vana. Kunden kanske har betalt sämre på senare tid och företag bör då överväga att korta ner kundens kredittid. Vid ändrade kredittider bör den räntevinst eller ränteförlust som uppstår i och med det ändrade villkoret beaktas. Förlängs kredittiden bör en justering av priset ske som en kompensation för de ränteförluster detta innebär. Kassarabatter är ofta ett oförmånligt villkor för det säljande företaget och ska därför undvikas Order Varje dag i en orderprocess betyder att kapital binds. Varor som ligger en dag längre på lagret eller en tjänst som utförs en dag senare leder till att betalning från kund kommer in senare. En effektiv och korrekt hantering av en kundorder leder till att kapital frigörs och till nöjdare kunder, därmed kan den framtida försäljningen öka. Det finns olika typer av order, exempelvis direkt leverans i butiker då kunden tar emot och bekräftar försäljningsordern direkt, telefonorder när kunden ringer in en order samt skriftligt order. (Karlsson, 1996) Martinsson - Mattila 8

15 Cash Management Leverans Brister i leverans är en av de vanligaste orsakerna till att en kund inte betalar i tid. Det kan t ex bero på att leveransen är försenad, det är levererat till fel adress, en leverans av fel produkt eller fel kvantitet, skadade varor etcetera. (Karlsson, 1996) Lagrets sammansättning och storleken på lagret kan vara av stor betydelse för att kunna leverera snabbt (Bennet, 1996). En felaktig leverans kan påverka relationen med kunden och därmed den framtida försäljningen (Karlsson, 1996). Dålig leveransuppföljning leder ofta till att kvaliteten på kundfodringar blir sämre. Det blir svårt att driva in fodringar, göra bra prognoser och reda ut fel. Det finns två syften med leveransuppföljning, dels nöjda kunder samt upptäcka fel och vidta åtgärder innan en fordran fallit till betalning. Efter leverans finns det olika sätt för kontroll att levererade produkter kommit fram till kunden. Detta kan exempelvis göras via brev, telefon eller fax. Att kontrollera levererade produkter kan ha fler fördelar än att bara förebygga fel i leverans. Det kan även vara ett sätt att få kunden att förbinda sig ytterligare till det åtagande som gjorts. Det blir svårare att returnera varor med olika ursäkter som exempelvis fel, brister och defekter, vilka egentligen inte finns. (Hedman, 1991) Fakturering Enligt Karlsson, (1996) är fakturans innehåll och utformning av stor betydelse för att snabbt få betalt av kunder därför bör en faktura innehålla följande; Fakturadatum ska anges tydligt då det är från detta datum som förfallodagen räknas. Fakturanummer ska framgå klart. Det används ofta som referens och underlättar kontroll för både företag och kund. Det egna företagets adress, telefonnummer. Kundens namn och ordernummer. Fakturaadress samt leveransadress ifall de är olika, det är viktigt att fakturan skickas till rätt adress. Gällande betalningsvillkor och betalningsinstruktioner vart betalningen ska ske, exempelvis post- och bankgironummer. Dröjsmålsränta med procentsats samt om eventuell påminnelseavgift tas ut. Fakturering bör aldrig ske före leverans, så att fakturan når kunden före varorna. Detta kan irritera kunden och följden kan bli att fakturan läggs åt sidan och blir betald senare. Fakturadatum och leveransdatum ska stämma överens samt bör företag fakturera dagligen så fakturan når kunden i rätt tid, för att inte förlora i dold kredittid. Fakturan ska nå kunden så fort som möjligt och bör därför postas till kunden senast samma dag som produkterna lämnar lagret. (Bennet, 1996; Hedman, 1991; Karlsson, 1996) Förfallodag I Sverige är det vanligt att använda sig av 30 dagar netto eller liknande betalningsvillkor. I många branscher är det praxis med villkor som 10, 15, 20 dagar netto. (Bennet, 1996) Det är viktigt att företag vid beställning och offertgivning av en vara klargör hur betalningsvillkoren ska tolkas. Olika företag tolkar betalningsvillkor olika. Det är inte ovanligt att kunder använder fakturans ankomstdag som utgångspunkt för betalningsvillkoren. Vill företag inte Martinsson - Mattila 9

16 Cash Management acceptera detta är det viktigt att klargöra för kunden att leveransdag eller fakturadatum är utgångspunkten för bestämmandet av förfallodag. Det enklaste är att ange förfallodatum på fakturan. (Bennet, 1996; Larsson, 2000;) Enligt lag i Sverige gäller fakturadatum som utgångspunkt för beräkning av förfallodatum om inte något annat har avtalats (Hedman, 1991) Påminnelser och krav Det är viktigt att redan i offerten klart ange följderna av att en betalning inte sker i tid (Bennet, 1996; Karlsson, 1996). Betalningspåminnelse bör skickas ut löpande 6-8 dagar efter förfallodag (Postgirot, 1990). Syftet med påminnelser och krav är att försöka tvinga kunden att betala sin fordran. Påminnelseavgiftens funktion är att täcka de extra administrativa kostnader som uppstår i samband vid hantering av påminnelsebrev. Enligt räntelagen är det tillåtet att debitera 45 kr för det första påminnelsebrevet, men inte för fler påminnelser gällande samma faktura. För att företag ska ha laglig rätt att ta ut denna avgift ska det ha avtalats redan i offerten om påminnelseavgift. (Bennet, 1996; Karlsson, 1996) Dröjsmålsräntenivån måste även vara avtalad mellan parterna, i annat fall gäller räntelagen åtta procent över gällande diskonto vilket är vad den lägst bör uppgå till. Den kan även sättas högre om det allmänna ränteläget ger skäl till detta. Räntesatsen för dröjsmålsränta bör anges i offert, orderbekräftelse, faktura och eventuell påminnelse eller kravbrev. Det är viktigt att företag verkligen debiterar påminnelseavgift och dröjsmålsränta för att visa noggrannheten i kravrutinerna (Bennet, 1996; Karlsson, 1996) Kreditprövning bör göras när kredit lämnas till kund. Det är inte bara viktigt att prövning görs av nya kunder utan det är även av stor betydelse att det finns rutiner för uppföljning av redan befintliga kunder. (Karlsson, 1996) Analyser av de gamla kunderna är viktiga då deras situation kan ha förändrats. De stora kundförlusterna görs inte på de nya kunderna utan på de gamla. Det är lätt att bli invaggad i falsk säkerhet genom de gamla kundförbindelserna eftersom det är lättare att acceptera en gammal kunds betalningsvanor än en ny. Därför är det viktigt att kunderna följs upp med jämna mellanrum. (Special publikation, 1986) Det är även viktigt att företag har rutiner där leveranser åt företag som ligger efter med betalningar stoppas. Att ligga efter med betalningar är ofta ett tecken på att en obeståndssituation ligger nära till hands. (Karlsson, 1996) Betalning Enligt Cash Management ska företag försöka få in inbetalningar på räntebärande konton så fort som möjligt. Dessa konton kan vara av två slag, dels inlåningskonto för överskottsmedel, dels kontokrediter. Kontokrediter är främst checkräkningskrediter och postgirokrediter. Säljer företag på kredit där fakturor sändes ut, tjänar de på att försöka styra kundernas betalningar direkt till ett räntebärande konto, med t ex girofakturor, OCR-service eller automatisk giro. (Karlsson, 1991; Larsson, 2000) En girofaktura är en betalningsavi och en faktura i ett. När företagets kunder betalar och använder avin går pengarna in på bankkontot respektive postgirokontot på bankgirots respektive postgirots behandlingsdag. Företag skriver själv kopior av avierna vilket underlättar reskontraarbetet. (Larsson, 2000) Att pricka av flera kundinbetalningar i kundreskontran tar tid och medför administrativa kostnader. Ett företag med många fakturor och som har datarutiner kan OCR-service Martinsson - Mattila 10

17 Cash Management användas som en lösning (OCR = Optisk klartextläsning). Både postgirot och bankgirot har OCR-rutiner. OCR-avierna har en optisk maskinläsbar skrift som läses av bankgirot respektive postgirot. Bankgirot och postgirot lämnar information om betalningar på datamedia eller via telenät som företag kan använda för att pricka av i sin kundreskontra. Därefter sätts pengarna in på bank- respektive postgirokontot. (Larsson, 2000) Vid försäljning då kunden betalar regelbundet, t ex varje månad kan det vara en fördel att använda sig av autogiro. Företag kommer överens med sina kunder om att använda sig av detta. Autogiro innebär att post- eller bankgirot för över pengarna automatiskt från kundens konto till det säljande företagets konto på förfallodagen. Fördelar med detta är att betalningarna kommer in på förfallodagen och överskriden kredittid minskar samt att påminnelser och krav inte behöver skickas ut. Autogiro är även fördelaktigt för kunder då de inte behöver hålla reda på förfallodagar och slipper eventuell dröjsmålsränta för sena betalningar. (Karlsson, 1991; Larsson, 2000) Företag som har kontantförsäljning tjänar ränta på att varje dag sätta in dagskassorna på räntebärande konton (Larsson, 2000). Enligt Larsson lämnar inte företag in dagskassan varje dag utan väntar i snitt tre dagar på att sätta in pengarna. Som orsak till detta har nämnts tidsbrist och att bankerna tagit ut avgifter på dagskasseberäkning. 2.3 Leverantörsskulder Ett företags operativa utbetalningar kan delas upp i; material, tjänster, löner, skatter, sociala avgifter och mervärdesskatt (Bennet, 1996). Inköpsflödet blir ofta försummat i Cash Management, då det upplevs att kapital inte binds upp och att det inte finns några stora vinster att hämta. Leverantörsskulder förser företag med gratis finansiering. Här finns även en risk att företag inte utnyttjar Cash Management fullt ut då det inte finns något avkastningskrav på detta kapital. (Hedman, 1991) Ur Cash Management-synpunkt finns det ofta en stor potential till förbättringar med att arbeta med leverantörsskulder (Hedman, 1991). Likväl som förbättringar kan göras vid inbetalningsflödet kan betydande förbättringar göras vid utbetalningsflödet (Karlsson, 1996). Offert Order Leverans Fakturahantering Förfallodag Betalning I ovanstående pil visas de olika stegen i utbetalninsprocessen. Vidare kommer uppsatsen att behandla dessa steg mer ingående Offert Figur 2.5 Utbetalningsprocessen (Källa: Karlsson, 1996, s. 37) Vid inköp är offerten av stor betydelse då det är här grunden för affären läggs. Utifrån offerten fattar köparen sitt beslut. För att undvika missförstånd är det viktigt att noggrant studera villkoren i offerten. Speciellt viktigt är det att gå igenom villkoren som berör betalning och leverans. (Karlsson, 1996) Martinsson - Mattila 11

18 Cash Management Riktlinjer bör utarbetas för vilka betalningsvillkor och kredittider som ska eftersträvas vid olika typer av inköp. Företag bör alltid sträva efter att få så lång kredittid som möjligt, men ändå behålla pris och övriga villkor. Kredittider kortare än 30 dagar ska tas upp till omförhandling. Kredittider på 30 dagar bör försöka omvandlas till 45 dagar. Extra viktigt är att uppnå fördelaktiga betalningsvillkor med större leverantörer. Stora besparingar kan uppnås genom förlängd kredittid. (Karlsson, 1996) Kassarabatter är oftast mycket fördelaktigt för köparn. Där det är möjligt bör försök göras för att förhandla fram kassarabatter. Det är viktigt att leveransdatum tydligt framgår i offerten. Om köparen är beroende av att få en leverans till en viss tidpunkt bör det ha avtalas att säljaren blir skyldig att böta om försening uppstår. (Karlsson, 1996) Order Kontroll ska finnas att orderbekräftelse överensstämmer med offert. Fakturan till ordern ska visa vem i det beställande företaget som lagt ordern. I annat fall är det svårt för ekonomiansvariga att veta vem som ska attestera fakturan. Detta kan leda till en sen betalning och därmed eventuell dröjsmålsränta. (Karlsson, 1996) Leverans Det är viktigt att det finns en effektiv kontroll av levererade varor för att se om dem stämmer överens med order och faktura. Samt kontroll av att leveranstidpunkten stämmer överens med ordern. (Karlsson, 1996) Har varor levererats för sent kan det orsaka problem för produktion och vidare leveranser. Händer detta bör inköparna ta kontakt med leverantören och förhandla om ersättning, t ex ett sänkt pris eller förlängd kredittid. Anländer fakturan flera dagar efter leveransen riskerar företag att betala fakturan för sent. (Larsson, 2000) Fakturahantering När en faktura väl har mottagits är det viktigt att det finns effektiva rutiner för hur fakturan ska hanteras. Kontroll bör ske av fakturans villkor så att de stämmer överens med vad som tidigare avtalats. (Karlsson, 1996) Det är viktigt att företags attestrutiner fungerar väl. Det finns exempel på att dåliga attestrutiner försenar fakturans betalning med en onödig dröjsmålskostnad som följd. (Bennet, 1996; Karlsson, 1996) Förfallodag Huvudregeln för utbetalningar är att de ska ske på förfallodagen. En fakturabetalning som görs före förfallodagen medför missade ränteinkomster och kan bli dyrt i längden. Betalning bör inte heller ske för sent då det kan leda till dröjsmålsränta och eventuell påminnelseavgift. (Karlsson, 1996) Möjligheten att påverka betalningsdatum för leverantörsfakturor beror på vilka avtalade villkor som gjorts med leverantörer (Hedman, 1991). En väsentlig del av ett företags ekonomiarbete består av bevakning av förfallodagar, bokföring och betalning av fakturor, vilket medför administrativa kostnader. Med bra rutiner blir arbetet mer effektivt och företag kan vinna ränta. Ett företag som missar betalningar får lätt dåligt rykte och kan drabbas av krav- och dröjsmålsräntor vilket riskerar sämre inköpsvillkor i framtiden. (Larsson, 2000) Martinsson - Mattila 12

19 Cash Management Betalning Medan fördröjningar på inflödessidan är negativa och påverkar kapitalbindningen och räntekostnader negativt, kan företag utnyttja fördröjningar på utbetalningssidan till sin fördel samt ha tillgång till sina pengar längre med positiva effekter på kapitalbindningen och räntekostnader. Företag kan vinna mycket på att planera sina inbetalningar så att de möter företagets utbetalningar. Som huvudregel gäller att företag ska betala i rätt tid för att slippa dröjsmålsränta, eftersom detta är det dyraste finansieringsalternativet. Betalning med check som är daterad och utskickad på förfallodagen är den mest effektiva betalningsformen ur Cash Management perspektiv. Samtidigt är betalning med check den mest kostsamma ur administrativ synpunkt och bör därför bara användas för större belopp. (Bennet, 1996) När företag betalar fakturor bör de ha kvar pengarna på sitt konto in i det sista för att tjäna ränta. Genom att betala en skuld före förfallodag och/eller inte utnyttja det mest effektiva betalningssättet får företag ett onödigt kapitalutnyttjande till onödiga ränte- och administrativa kostnader. Därför är det viktigt att företag utformar sin utbetalningsrutin så att man har en effektiv kontroll över fakturornas förfallodagar etcetera, samt att kredittider och rabatter av olika slag utnyttjas optimalt. (Larsson, 2000) 2.4 Teoretisk referensram De delar ur teorin som kommer att användas för vidare arbete behandlar kundfodringar och leverantörsskulder. Figur 2.6 är en reviderad version av Karlssons Cash Management-modell som togs upp i inledningen av teorikapitlet. Figuren visar de områden vilka kommer att vara väsentliga för uppsatsens undersökning. Stegen från kunder respektive leverantörer till inbetalningar respektive utbetalningar behandlas. Detta är även den ordningsföljd teorikapitlet för kundfodringar och leverantörsskulder har. Med påverkansfaktorer menas de faktorer som påverkar små företags effektivitet i Cash Management i enlighet med uppsatsens syfte Utifrån teorin om kundfodringar och leverantörsskulder har uppsatsen underlag för hur Cash Management ska bedrivas optimalt. Teorin anger även olika faktorer som påverkar Cash Management och vad som bör tänkas på vid hanteringen av dessa. Utifrån delstegen i inbetalningsprocessen och utbetalningsprocessen av Karlsson, (1996) kan utläsas att brister finns vid hantering av kundfodringar och leverantörsskulder. Karlsson menar vidare att företag inte alltid följer det optimala sättet att arbeta enligt teorin och därför kommer vi, författarna, att försöka hitta orsaker till varför det förhåller sig så. Martinsson - Mattila 13

20 Cash Management Leverans Inflöde Order Fakturering & förfallodag Offert Kravrutiner KUND LEVERANTÖR PÅVERKANS- FAKTORER Inbetalning Utbetalning Offert Utbetalningsrutiner Utflöde Order Fakturakontroll Leverans Figur 2.6 Teoretisk referensram Den första syftesfrågan kommer att kunna besvaras efter genomförda intervjuer med företagen då svaren på frågorna tillsammans med den teoretiska referensramen ger underlag för vilka faktorer som påverkar effektiviteten i små företags Cash Management. Efter att fått svar på vilka faktorer som påverkar effektiviteten kommer den andra syftesfrågan, om hur dessa faktorer påverkar effektiviteten för de utvalda småföretagen, kunna besvaras med stöd av teorin i den teoretiska referensramen. Martinsson - Mattila 14

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

4 För mycket låsta pengar?

4 För mycket låsta pengar? 4 För mycket låsta pengar? Rörelsekapital I balansräkningen finns de tillgångsposter som med ett gemensamt namn kallas för omsättningstillgångar. De har sin motsvarighet på skuldsidan i form av skulder

Läs mer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT Sverige European Payment Report bygger på en undersökning som genomfördes i 29 europeiska länder under februari och mars. Vi har samlat in uppgifter från 1 468 företag för att få

Läs mer

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering

Riktlinjer. Fakturering- och kravhantering Riktlinjer Fakturering- och kravhantering Dokumenttyp Riktlinjer För revidering ansvarar Ekonomichef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2016-000398 049 Uppföljning och tidplan Fastställt

Läs mer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Sverige Country Payment Report 16: SVERIGE Intrum Justitia har samlat in uppgifter från tusentals i Europa för att få insikt i ens betalningsbeteenden och ekonomiska tillstånd.

Läs mer

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering

Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Riktlinjer för Debitering och Kravhantering Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Debitering och kravhantering Riktlinjer Kf160926, 160 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering

Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Fyra sätt att tjäna mer pengar på er fakturering Många företagare blir förvånade av vetskapen att deras faktureringsflöde är en potentiell källa för intäkter. Fokus ligger oftast på att öka försäljningen

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Orsak till likviditetsbehov

Orsak till likviditetsbehov Mål med kapitel 17 Hur företag styr likviditeten och andra kortfristiga tillgångar Målet kort: kräv tidigt och betala sent. Orsak till likviditetsbehov Spekulation och säkerhetsreserv Finansiell reserv

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget

Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Uppgift: Likviditets- och Resultatbudget Med utgångspunkt från funktionsbudgeterna och balansräkningen för den 1/1 ska en likviditetsbudget upprättas för januari. I tabellen nedan visas en sammanställning

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 1 AVSNITT NR 3.11 Datum Sid 1 (1-6) 1999-06-15 FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Datum Sid 1 (1-6) FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSHANTERING Antaget av kommunfullmäktige 1999-04-29, 17. INLEDNING Under 1990-talet har stora förändringar skett på det finansiella området. Finansmarknaden har avreglerats

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565.

Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Riktlinje 2014-11-25 Finansinstruktion för kommunens nämnder KS2014/0966 Fastställd av kommunstyrelsen den 25 november 2014, 565. Finansinstruktionen fungerar som ett komplement till Riktlinjer för kommunkoncernens

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering

Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Strategi och riktlinjer för Götene kommuns penninghantering Likviditetsplanering Likviditetsplaneringen skall bestå dels av en finansieringsbudget och dels av en likviditetsplan. Finansieringsbudgeten

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Ekonomiska grundbegrepp

Ekonomiska grundbegrepp Nedan skall vi gå igenom olika ekonomiska grundbegrepp som kommer att vara aktuella i samband med resursplanering och budgetering. Dessa grundbegrepp är viktiga att skilja på för att du ska kunna sammanställa

Läs mer

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF Sammanfattning Många små företag lever på marginalen, men forskning

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Redovisning av kassaflöden

Redovisning av kassaflöden R E K O M M E N D AT I O N 1 6. 2 Redovisning av kassaflöden September 2010 Innehåll Denna rekommendation anger hur redovisningen av kassaflöden ska upprättas. Rekommendationens bindande verkan Text markerad

Läs mer

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 4.. poäng (4p) Fråga 6.. poäng (3p)

Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 4.. poäng (4p) Fråga 6.. poäng (3p) Ekonomistyrning 1 Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Kod: Tentamensdatum: 170529 Tid: 9.00-12.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20 p För att få respektive betyg krävs: G=

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Stadsledningskontoret RIKTLINJER FÖR UMEÅ KOMMUNKONCERNS FINANSIELLA VERKSAMHET Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentansvar Kommunfullmäktige Dokumentnamn Riktlinjer för Umeå kommunkoncerns finansiella verksamhet

Läs mer

HYLTE SOPHANTERING AB

HYLTE SOPHANTERING AB UC BASVÄRDERING HYLTE SOPHANTERING AB 557199-0001 per 2015-10-06 senaste bokslut 2014-12-31 En produktion av UC Affärsfakta AB Beräknat aktievärde (baserat på bokslut 2014-12-31) per 2015-10-06 Totalt

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2001-10-12 Styrdokument Dnr B5 3874/01 Kreditpolicy Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2001-10-12 Giltighetstid Sammanfattning Tills vidare I denna policy

Läs mer

Limiten för Visa och Mastercard är 15 000 kr. Limiten för Direktbank är 100 000 kr.

Limiten för Visa och Mastercard är 15 000 kr. Limiten för Direktbank är 100 000 kr. Jag har ångrat mitt köp eller beställt fel produkt, vad ska jag göra? Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du har mottagit varan och handlar därmed med full trygghet. Om du ångrar

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament

Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament Svensk Värdepappersservice (SVP) Ansvarig utgivare Styrelsen Avdelning - Uppdaterad 2014-11-05 1.1 Inledning I fall där ett värdepappersföretag

Läs mer

för att komma fram till resultat och slutsatser

för att komma fram till resultat och slutsatser för att komma fram till resultat och slutsatser Bearbetning & kvalitetssäkring 6:1 E. Bearbetning av materialet Analys och tolkning inleds med sortering och kodning av materialet 1) Kvalitativ hermeneutisk

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Grundläggande finansiell analys

Grundläggande finansiell analys TPYT16 Industriell Ekonomi Lektion 8 Finansiell analys Kassaflödesanalys Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi 1 Seminarium 8 (kap 23-24)

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström Bokföring på balanskonton Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Ekonomiska begrepp Tre olika affärshändelser Balanskonton Bokföring av tillgångar Bokföring av skulder och eget kapital Löpande

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet

Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Analys och rekommendation från Hem och Fastighet avseende Räntestrategi för Brf Granatäpplet Bakgrund... 2 Analys & rekommendation... 2 Sammanfattning... 5 Ordlista... 6 Bakgrund Hem och Fastighet har

Läs mer

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16

Innehållsförteckning. *OBS! För utbildning gäller särskilda villkor. Rev. 2013-08-16 Innehållsförteckning 1. Köp- och leveransvillkor 1.1 Faktura 1.2 Leverans- och fraktvillkor 1.3 Reklamation 1.4 Öppet köp och ångerrätt 1.5 Utbildning * 1.6 PuL - Personuppgiftslagen *OBS! För utbildning

Läs mer

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 000219 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (2) Dnr LD15/03361 Uppdnr 1176 2015-10-19 Budgetberedningen 2015-11-09

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Välkommen till Inkassogram

Välkommen till Inkassogram Välkommen till Inkassogram Inkassogram är en unik och onlinebaserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina förfallna fordringar. Vår målsättning

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Nominell vs real vinst - effekten av inflation -

Nominell vs real vinst - effekten av inflation - 1 Nominell vs real vinst - effekten av inflation - av Richard Johnsson 1 I det som följer ska jag beskriva hur inflationen påverkar de bokföringsmässiga vinsterna i företagen. Det kommer att framgå att

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Företagsekonomiska Institutionen Uppsala 07-05-29 Uppsala Universitet Extern redovisning/finans Kandidatuppsats, VT- 07.

Företagsekonomiska Institutionen Uppsala 07-05-29 Uppsala Universitet Extern redovisning/finans Kandidatuppsats, VT- 07. Företagsekonomiska Institutionen Uppsala 07-05-29 Uppsala Universitet Extern redovisning/finans Kandidatuppsats, VT- 07 Cash Management - Företags hantering av likvida medel samt bankers roll - 1 Författare:

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i förhållande

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Policy fakturerings- och kravverksamhet

Policy fakturerings- och kravverksamhet Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 2/2015 Policy fakturerings- och kravverksamhet 2015-01-25 1. Innehåll 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Målsättning... 2 5. Organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: /

Bilaga 3 Faktureringsrutiner Dnr: / Bilaga 3 Faktureringsrutiner stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Cash Management. - Företagens likviditetshantering samt bankernas och revisorernas roll

Cash Management. - Företagens likviditetshantering samt bankernas och revisorernas roll Företagsekonomi/Extern redovisning och företagsanalys Magisteruppsats Cash Management - Företagens likviditetshantering samt bankernas och revisorernas roll Magisteruppsats / Master Thesis Lisa Kärnefelt

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard

Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och svar om LO Mervärde och Betal- och kreditkortet MasterCard Frågor och Svar Fråga: Stämmer det att det tar 10 år att betala en skuld på 20 000 SEK och att det kostar mig 11 996 SEK i ränta? Svar:

Läs mer

12/2012 Cash Management

12/2012 Cash Management 12/2012 Cash Management Likviditetsoptimering skapar stabilitet i företagets ekonomi s. 2 SEPA framskrider steg för steg s. 6 Tidsscheman för betalningar vid årsskiftet s. 12 Danske Bank tillhandahåller

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/5 2013 30/4 2014 HSB BRF FOSIETORP I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som

Läs mer