Faktorer som påverkar effektiviteten i Cash Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Faktorer som påverkar effektiviteten i Cash Management"

Transkript

1 2004:012 SHU EXAMENSARBETE Faktorer som påverkar effektiviteten i Cash Management Fallstudie av tre små tillverkande företag PERNILLA MARTINSSON CAROLINE MATTILA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2004:012 SHU ISSN: ISRN: LTU - SHU - EX / SE

2 SAMMANFATTNING Vikten av att sköta företags likviditet och betalningsflöden på ett effektivt sätt skapade Cash Management som på svenska betyder hantering av företagets likvida medel. På senare tid har intresset ökat för Cash management bland små och medelstora företag. Dessa har inte samma förutsättningar som stora företag att bedriva Cash Management på det mest effektiva sättet eftersom deras förutsättningar är annorlunda. Syftet med denna uppsats har varit att se vilka faktorer som påverkar effektiviteten i små företags Cash Management och hur dessa faktorer påverkar effektiviteten. De teorier som tas upp behandlar hur Cash Management används och hur det bör brukas i företag. Teorierna berör hur brister i Cash Management påverkar företag. Insamlingen av företagsinformation har skett genom fallstudie i tre små tillverkande företag där företagens ekonomiansvarige intervjuats. Undersökningen har visat att faktorer som påverkar små företags Cash management är relationer till kunder och leverantörer, makt i form av storlek hos kunder och leverantörer, acceptans till oskrivna regler samt de små företagens storlek.

3 ABSTRACT The importance of handling an organization s liquidity and flow of payments in an efficient way created Cash Management, which in Swedish means the organization s way of handling its liquidity. Lately, the interest in Cash Management among small and medium sized organizations has increased. They do not have the same possibility as large organizations to operate Cash Management in the most effective way, because of different conditions. The purpose with this essay is to see which factors that affect the efficiency of Cash Management in small organizations and how these factors affect the efficiency. The theories that were used reflect on how Cash Management is used and how it should be used in organizations. The theories state how deficiencies in Cash management affect organizations. The collection of information was made by case studies in three small manufacturing organizations where the person in charge of finances was interviewed. The study has shown that factors that affect Cash management in small organizations are relations to customers and suppliers, the size of customers and suppliers, acceptance of unwritten rules and the size of the small organization.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING Bakgrund Problemdiskussion Syfte Avgränsningar Definition CASH MANAGEMENT Allmänt om Cash Management Kundfodringar Offert Order Leverans Fakturering Förfallodag Påminnelser och krav Betalning Leverantörsskulder Offert Order Leverans Fakturahantering Förfallodag Betalning Teoretisk referensram METOD Forskningsansats Induktion/Deduktion Kvalitativ/Kvantitativ Undersökningsansats Litteratursökning Val av företag Datainsamling Analys av data Metodproblem FÖRETAGSINFORMATION Bakgrund Företaget Alpha Kunder Rutiner och avtal för kunder Betalning från kunder Leverantörer Rutiner och avtal för leverantörer Betalning till leverantörer Övergripande Företaget Beta Kunder Rutiner och avtal för kunder Betalning från kunder Leverantörer Rutiner och avtal för leverantörer Betalning till leverantörer Övergripande Företaget Gamma Kunder... 25

5 4.4.2 Rutiner och avtal för kunder Betalning från kunder Leverantörer Rutiner och avtal för leverantörer Betalning till leverantörer Övergripande ANALYS OCH SLUTSATSER Analys av företaget Alpha Rutiner och avtal för kunder Betalning från kunder Rutiner och avtal för leverantörer Betalning till leverantörer Övergripande Analys av företaget Beta Rutiner och avtal för kunder Betalning från kunder Rutiner och avtal för leverantörer Betalning till leverantörer Övergripande Analys av företaget Gamma Rutiner och avtal för kunder Betalning från kunder Rutiner och avtal för leverantörer Betalning till leverantörer Övergripande Jämförelse mellan Alpha, Beta och Gamma Rutiner och avtal för kunder samt betalning från kunder Rutiner och avtal för leverantörer samt betalning till leverantörer Övergripande Slutsatser Vilka faktorer påverkar effektiviteten i små företags Cash Management? Hur påverkar dessa faktorer effektiviteten i små företags Cash Management? Förslag till fortsatt forskning KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR 1. INTERVJUGUIDE

6 FIGURFÖRTECKNING Figur 2.1 Cash Managementmodellen... 5 Figur 2.2 De delar av Balansräkningen som omfattas av Cash Management... 6 Figur 2.3 Kreditpil... 7 Figur 2.4 Inbetalningsprocessen... 8 Figur 2.5 Utbetalningsprocessen Figur 2.6 Teoretisk referensram Figur 5.1 Företagsinformation... 35

7 Inledning 1. INLEDNING I det inledande kapitlet kommer först en bakgrund som tar upp vikten av finansiellt arbete och likvida medel i företag. Därefter följer en problemdiskussion som diskuterar betydelsen av Cash Management vilket leder fram till uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med avgränsningar samt en definition av små företag. 1.1 Bakgrund En ökad globalisering av marknaden med internationalisering av ekonomin, ökad miljöhänsyn, en snabb teknologisk utveckling samt lågkonjunkturer har påverkat både privata företag och offentliga verksamheter. Kraven för att överleva ökar då företag möter en hårdare konkurrens och olika intressegrupper dessutom ställer ekonomiska krav. (Ax, Johansson & Kullvén, 2001; Bennet, 1996) Dessa faktorer leder till att finansiellt arbete kommer att vara en av de avgörande faktorerna för att lyckas nå framgång i framtiden. Företag bör därför ha ett intresse och behov av en välfungerande finansverksamhet. (Bennet, 1996) Så länge det funnits företag har det funderats på hur företags finansiella arbete med hantering av pengar ska skötas, därför är hantering av likvida medel inget nytt (Larsson, 2000). Likvida medel är pengar företag har tillgängliga antingen som kontanter i kassa eller insatta på konto (Ax et al, 2001). Ett företag bör ha likvida medel för att klara sina kontinuerliga betalningar. Inbetalningarnas storlek varierar och kan tidvis vara både större och mindre än utbetalningarna. Svängningar i likviditeten är normalt i ett företag. Utbetalningar är lättare att prognostisera än inbetalningar. Det är relativt lätt att veta vilka utbetalningar man har, däremot är det svårare att veta om inbetalningar t ex kundfodringar kommer att betalas i tid eller betalas överhuvudtaget. Därför tvingas ofta företag att ha likvida medel i reserv om inbetalningar av någon orsak skulle utebli. (Larsson, 1995) Vikten av att sköta hantering av företags likviditet och betalningsflöden på ett effektivt sätt skapade Cash Management (Hedman 1991). Cash Management har enligt Hedman följande definition; Att ta betalt så snabbt som möjligt, behålla pengarna så länge som möjligt och förvalta dem så effektivt som möjligt under tiden. Bennets, (1996) definition av Cash Management är att reducera fördröjningar i inbetalningsflödet samt att utbetalningarna debiteras bank- och postgirokonton så sent som möjligt. I Cash Management fokuseras tidsdimensionerna i betalningsflödena på ett djupt och noggrant sätt (Larsson, 2000). De delar av balansräkningen som omfattas av Cash Management är enligt Hedman, (1991) kassa, bank, kundfodringar, leverantörsskulder och kortfristiga placeringar. Trots att likvida medel i stor omfattning kan vara bundna i lager ingår inte hantering av varulager i Cash Management. En förklaring är att ekonomiavdelningen sällan sköter lagerhanteringen. Inte heller kapital som binds upp i tillverkning berörs inom Cash Management. (Larsson, 2000) 1.2 Problemdiskussion Någon bra svensk översättning finns inte för Cash Management men det betyder egentligen hantering av likvida medel eller likviditetshantering. Trots att Cash Management är en viktig del av företagets ekonomiarbete försummas detta område ofta av företag. (Larsson, 2000) Martinsson - Mattila 1

8 Inledning Cash Management kan sägas vara ett sätt att se till att företag klarar sina utbetalningar på ett så lönsamt sätt som möjligt. Ju större andel av ett företags likviditet som är uppbundet, desto lägre betalningsberedskap med t ex åtföljande kostnader för sena betalningar riskeras. (Postgirot, 1990) En optimering bör dock vägas mot riskerna t ex att kunderna lämnar företaget om de får kortare kredittider (Larsson, 2000). Hedman, (1991) hävdar att Cash Management åtgärder kan minska företags totala risktagande genom en minskning i kreditrisk och bättre betalningsflöden. Saknar företag effektiva rutiner för att hantera betalningsrutiner, kundfodringar etcetera, kan mycket kapital ligga bundet i onödan. För lite tid ägnas åt att se över, utveckla och följa upp de olika rutinerna som lätt blir föråldrade. Det bundna kapitalet kan bättre utnyttjas som relativt billig finansiering vid investering. Sannolikt kan rutinförändringar ge ett minskat kreditbehov hos företag och därmed bättre soliditet. (Larsson, 2000) I stora företag sköter ekonomiavdelningen företagets finansverksamhet och de har resurser att anlita specialister som kan tjäna pengar på företagets pengar. Det finns även finanskonsulenter som kan hjälpa företag med sina rutiner för hantering av likvida medel. Små företag har dock inte resurser i samma utsträckning till detta, här är det företagsledaren som har huvudansvaret för finansverksamheten. (Larsson, 2000) Problemet är att företagsledningen i små företag ofta saknar kunskap vad gäller det finansiella arbetet (Jarvis, Curran, Kitching & Lightfoot, 1999). Kunskapen om Cash Management bland företag är mycket varierande. Huvuddelen av förbättringspotentialen som finns väntar fortfarande på att bli utnyttjad. (Hedman, 1991) Marknadsföring av banktjänster och betalningsförmedlingstjänsteföretag har medfört att företag har blivit mer medvetna om betydelsen av hanteringen av likvida medel. De begränsade resurserna gör dock att mindre företag inte har samma kunskap och det finns i denna kategori företag som kan förbättra sin Cash Management betydligt. På senare tid har intresset ökat för Cash Management även bland små och medelstora företag. Detta har i sin tur medfört ett ökat utbud av kurser i Cash Management, vilket har lett till en ökad kunskapsnivå inom området. (Larsson, 2000) Enlig Bergström & Lumsden, (1993) kännetecknas små företag av att de har en geografisk koncentration. En fördel jämfört med större företag kan vara att små företag kan koncentrera sig mer på den lokala marknaden eftersom den är tillräckligt stor för dess avsättningskapacitet. Vidare säger Bergström & Lumsden att många mindre företag även är beroende av en kund eller ett fåtal kunder. På lång sikt kan beroendet av få kunder innebära risker. Bortfallet av en kund kan försätta företag i kris. Ett generellt problem många företag har är att få betalt i tid, dvs. innan fakturan har förfallit. (Special publikation, 1986) Sena inbetalningar kan vara problematiskt för små företag. Att försöka driva in pengar från kunder som är sena med betalningar kan påverka förhållandet mellan företaget och kunden. (Howorth & Wilson, 1998) Företag har ofta betalningsvillkor på 30 dagar men nöjer sig ofta om de får betalt efter dagar. Trots detta känns kundfodringarna viktigare för företagen än leverantörsskulderna. Även konsekvenser som drabbar företag om en leverantör går omkull bör uppmärksammas. (Special publikation, 1986) Klassiska ekonomiska teorier hävdar att maximering av vinst bör vara det högsta målet för alla företag. Forskning har dock visat att företagsledare i små företag har många fler mål än så, t ex överlevnad och stabilitet. Dessa är ofta sammanvävda med mer abstrakta mål som status och professionell stolthet. (Collis & Jarvis, 2002) Vad framgång är skiljer sig beroende på hur ägaren värderar framgång. Vissa ser det i siffror av vinst och tillväxt medan det i små Martinsson - Mattila 2

9 Inledning företag även framgår som en trygghet i att ha ett arbete eller som något att förvalta vidare till sina barn. (Murphy, 1996) Krav utifrån kan vara en orsak till ett ineffektivt Cash Management. Exempelvis kan en stor kund pressa en liten leverantör att mot rabatt betala kontant istället för efter 45 eller 60 dagar. Detsamma gäller en stor leverantör till en liten köpare. Leverantören kan förlänga kredittiden mot kompensation. (Hedman, 1991) Alla företag använder sig av Cash Management även om det sker omedvetet eftersom likviditetsplanering och likviditetsstyrning är viktigt för att kunna bedriva verksamhet (Kajander & Wikström, 1997). Sämre ekonomiska rutiner till följd av faktorer som resurser, kunskap och kundrelationer tror vi, författarna, kan påverka och hindrar ett effektivt Cash Management i små företag. Detta har lett till följande syfte. 1.3 Syfte Syftet med denna uppsats är att undersöka faktorer som påverkar effektiviteten i små företags Cash Management. Undersökningen utgår ifrån följande frågor; Vilka faktorer påverkar effektiviteten i små företags Cash Management? Hur påverkar dessa faktorer effektiviteten i små företags Cash Management? 1.4 Avgränsningar Uppsatsen kommer att avgränsas till kundfodringar respektive leverantörsskulder vid undersökandet av faktorer som påverkar samt hur de påverkar effektiviteten i små företags Cash Management. 1.5 Definition Med effektivitet menar vi det ekonomiska systemets förmåga att utnyttja resurser på ett ändamålsenligt sätt (www.ne.se). Med små företag menas företag som har mellan anställda, enligt EU kommissionens rekommendation definition av små företag. Martinsson - Mattila 3

10 Cash Management 2. CASH MANAGEMENT Teorikapitlet behandlar först allmän teori om Cash Management. Därefter följer teori om kundfodringar och leverantörsskulder. Avslutningsvis sammanställs de relevanta teorierna i en teoretisk referensram. 2.1 Allmänt om Cash Management Begreppet Cash Management uppkom i samband med att betydelsen av att sköta hanteringen av företagets likviditet och betalningsflödena på ett effektivt sätt uppmärksammades. Cash Management handlar om hur företag hanterar sitt totala penningflöde.(hedman, 1991) Enligt Bennet, (1996) och Hedman är följande områden inom Cash Management aktuella för analys; Kredit- och betalningsvillkor Offert- och orderhantering Leveransrutiner Faktureringsrutiner Kundreskontra- och kravrutiner Inköpsrutiner Utbetalningar Inbetalningar Mervärdesskatthantering Remburser, inkasso, garantier Bankrelationer Populärt brukar Cash management definieras som; Att ta betalt så snabbt som möjligt, behålla pengarna så länge som möjligt och förvalta dem så effektivt som möjligt under tiden (Hedman, 1991). Den svenska betydelsen av Cash Management är likviditetshantering. Det finns ingen bra svensk översättning av Cash Management vilket har medfört att det amerikanska uttrycket används även i Sverige. En kortfattad och enkel beskrivning av Cash Management är att tjäna pengar på pengar samt på väl fungerande rutiner och administrativa system. Cash Management kan även sägas vara en effektivisering av in- respektive utbetalningsflöden. (Karlsson, 1996) Martinsson - Mattila 4

11 Cash Management Figur 2.1 Cash Managementmodellen (Källa: Karlsson, 1996, s.13) I figur 2.1 framgår de områden som vanligen omfattar begreppet Cash Management i Sverige. Enligt figuren kan Cash Management delas in i tre huvudområden; Inflöde, inbetalningar Utflöde, utbetalningar Likviditetshantering Inflödet omfattar processen från offert till den slutliga betalningen från kund. Utflödet omsluter inköpsprocessen från offert från leverantör till betalning av faktura. Likviditetshanteringen omfattar lånehantering samt placeringar. (Karlsson, 1996) Cash Management går traditionellt ut på att reducera fördröjningar av olika slag från det att en order erhållits till dess att betalningen finns inne på företagets konto. Även att utbetalningar debiteras bank- och postgirokonton så sent som möjligt. (Bennet, 1996) Det gäller att hålla en så god betalningsberedskap som möjligt, samtidigt som en så god avkastning som möjligt ska erhållas på likvida medel (Hedman, 1991). Fördröjningar uppstår ofta som ett resultat av att interna administrativa och operativa funktioner inte fungerar tillfredställande. Fördröjningar uppkommer även på grund av externa faktorer, t ex kunders betalningsbeteende, utnyttjande av felaktiga betalningssystem, betalningsrutiner eller när det brister i överenskommelsen mellan kund och leverantör. (Bennet, 1996; Hedman, 1991) En form av Cash Management som tillämpas riktar sig till finansverksamhet inom större företag och offentliga förvaltningar. Här har likviditeten tagits för given och kraftsamlats till likviditetsförvaltningen på central nivå. En annan form är operativ Cash Management som främst koncentreras till ett företags kommersiella flöden. Enkelt uttryckt kan målsättningen här vara att förbättra alla rutiner som påverkar in- och utbetalningar och på så sätt minimera kundfodringarna och maximera kredittiden för leverantörsskulder. (Hedman, 1991) Genom effektiv Cash Management kan kapitalomsättningshastigheten ökas. En ökning av kapitalomsättningshastigheten innebär att kapitalbindningen minskas. Det kapital som frigörs Martinsson - Mattila 5

12 Cash Management kan sedan användas till investeringar eller till att återbetala lån vilket leder till räntebesparingar. (Karlsson, 1996) Mycket kapital ligger bundet i onödan därför att företag inte har effektiva rutiner för att hantera t ex kundfodringar och betalningsrutiner. Det ägnas inte tillräcklig tid att utveckla och följa upp rutinerna. (Larsson, 2000) Ett tecken på bristande Cash Management rutiner kan vara att det är stor skillnad mellan beviljad och verklig kredittid till kunder (Postgirot, 1990). De interna rutinerna är viktiga, det gäller att påverka flödets omloppshastighet på alla nivåer inom företag. Enligt Bennet, (1996) är det övergripande målet med Cash Management att; Minska de icke räntebärande tillgångarna på balansräkningens aktivsida Minska behovet av räntebärande skulder på balansräkningens passivsida Räntebärande tillgångar ska ge största möjliga avkastning Räntebärande skulder ska medföra så låga finansieringskostnader som möjligt Operativa och administrativa kostnader ska reduceras. BALANSRÄKNINGEN Kassa Leverantörsskulder Cash Management Bank Kortfristig finansiering Cash Management Kundfodringar Långfristig finansiering Förråd, lager & PIA Obeskattade reserver Anläggningar Eget kapital Figur 2.2 De delar av balansräkningen som omfattas av Cash Management (Källa: Hedman, 1991 s. 11) Figur 2.2 visar vilka delar av balansräkningen som omfattas av Cash Management. Vidare kommer i teorin enbart kundfodringar och leverantörsskulder att behandlas då uppsatsen avgränsats till dessa områden. Martinsson - Mattila 6

13 Cash Management 2.2 Kundfodringar Ett företags inbetalningar består framförallt av försäljningsintäkter (Bennet, 1996). Redan vid försäljning kan företag påverka hur effektivt Cash Management företaget kommer att få, hur stora kreditförlusterna kommer att bli, hur stort kassaflöde som kommer att genereras samt hur stor kapitalbindningen blir (Hedman, 1991). En stor del av rörelsekapitalet ligger bundet i kundfodringar. Det är viktigt att korta ner tiden från mottagandet av en order till betalning och få den så kort som möjligt. Ineffektiva rutiner orsakar onödig kapitalbindning vilket kan leda till ränteförluster. Ränteförluster uppstår då kapital ligger bundet i kundfodringar längre än nödvändigt. Detta kan tvinga företag att ta ut förluster i form av högre pris på sina produkter, vilket kan vara svårt ur konkurrenssynpunkt. Genom att skapa effektiva rutiner för order och fakturering samt ha god uppsikt över sin kundreskontra, kan företag få en mer effektiv hantering och på så sätt minska kapitalbindningen. (Larsson, 2000) Kundreskontran är en detaljerad förteckning över konton för kundfodringar. Ur kundreskontran får företag information om utestående fodringar, det kan t ex gälla när fakturorna förfaller till betalning. Förfallna fodringar ska lätt kunna uppvisas och bilda underlag för påminnelser och krav. Betalningsvillkoren är betydande för kapitalbindningen i kundfodringar. Det vanligaste betalningsvillkoret är 30 dagar men i praktiken får företag ofta vänta betydligt längre på betalning. (Larsson, 2000) Att den faktiska kredittiden är mycket längre än den som avses på fakturorna kan enligt Larsson bero på en rad olika orsaker, exempelvis Att dröjsmålsränta inte debiteras. Brister i kravrutiner, påminnelser och krav skickas inte iväg i tid. Strama betalningsvillkor, de kanske är så korta att kunderna inte hinner betala innan fakturan förfallit till betalning. Vissa kunder är väldigt dåliga betalare och företag bör avstå från försäljning till dem. Offert Order Leverans Fakturering Förfallodag Betalning Leveranstid Dold kredittid Beviljad kredittid Förfallen kredittid Tid Order/ Fakturerings- Betalnings- Kravrutiner Produktion/ rutiner villkor Leveransrutiner Figur 2.3 Kreditpil (Källa: Karlsson, 1996, s. 17) Kundfodringar kan ses som pengar som tillhör det säljande företaget men som kunder använder. Den kredit kunden får vid försäljning kan ses som en form av lån till kunden. Tiden från leverans till betalning utgör den totala kredittiden. Det är viktigt att hålla nere den totala Martinsson - Mattila 7

14 Cash Management kredittiden så att inte onödigt mycket kapital binds i kundfodringar. Den totala kredittiden kan delas upp i dold kredittid, beviljad kredittid och förfallen eller överskriden kredittid (se figur 2.3). (Karlsson, 1996) En viktig del av Cash Management är att förkorta dessa tider, genom bättre rutiner kan stora förbättringar göras (Björksten, 1993). Dold kredittid är tiden mellan leverans av varor eller utförd tjänst och fakturering. Dold kredittid förekommer i de flesta branscher och kan minskas genom bättre och snabbare kommunikation mellan försäljningsavdelning och faktureringsavdelning. Förfallen kredittid är tiden mellan förfallodag till betalning. Sena kundinbetalningar kan många gånger vara orsakade av det egna företaget. Exempelvis kan fakturan ha skickats till fel adress, instruktionerna i offerten eller fakturan kan ha varit oklara eller så kan det säljande företaget ha brister i sina kravrutiner. Den förfallna kredittiden kan ofta minskas genom att kvaliteten på de egna rutinerna höjs. (Karlsson, 1996) Offert Order Leverans Fakturering Förfallodag Påminnelser och krav Betalning Figur 2.4 Inbetalningsprocessen, (Källa: Karlsson, 1996, s.18) Ovanstående pil visar de olika stegen i inbetalningsprocessen från offert till slutlig betalning. Vidare kommer dessa steg att beskrivas närmare Offert Det är redan på offertstadiet som grunderna för att hålla den totala kredittiden så kort som möjligt skapas. Enligt Karlsson, (1996) ska följande beaktas då en offert lämnas; Långa kredittider bör undvikas, även i de fall kunden betalar för krediten. Långa kredittider innebär ett större risktagande då kundens kreditvärdighet kan hinna förändras till den dag fakturan ska betalas. Det är viktigt att ha väl genomtänkta standardvillkor och att villkoren är flexibla. Samma kund behöver inte alltid erbjudas samma villkor av gammal vana. Kunden kanske har betalt sämre på senare tid och företag bör då överväga att korta ner kundens kredittid. Vid ändrade kredittider bör den räntevinst eller ränteförlust som uppstår i och med det ändrade villkoret beaktas. Förlängs kredittiden bör en justering av priset ske som en kompensation för de ränteförluster detta innebär. Kassarabatter är ofta ett oförmånligt villkor för det säljande företaget och ska därför undvikas Order Varje dag i en orderprocess betyder att kapital binds. Varor som ligger en dag längre på lagret eller en tjänst som utförs en dag senare leder till att betalning från kund kommer in senare. En effektiv och korrekt hantering av en kundorder leder till att kapital frigörs och till nöjdare kunder, därmed kan den framtida försäljningen öka. Det finns olika typer av order, exempelvis direkt leverans i butiker då kunden tar emot och bekräftar försäljningsordern direkt, telefonorder när kunden ringer in en order samt skriftligt order. (Karlsson, 1996) Martinsson - Mattila 8

15 Cash Management Leverans Brister i leverans är en av de vanligaste orsakerna till att en kund inte betalar i tid. Det kan t ex bero på att leveransen är försenad, det är levererat till fel adress, en leverans av fel produkt eller fel kvantitet, skadade varor etcetera. (Karlsson, 1996) Lagrets sammansättning och storleken på lagret kan vara av stor betydelse för att kunna leverera snabbt (Bennet, 1996). En felaktig leverans kan påverka relationen med kunden och därmed den framtida försäljningen (Karlsson, 1996). Dålig leveransuppföljning leder ofta till att kvaliteten på kundfodringar blir sämre. Det blir svårt att driva in fodringar, göra bra prognoser och reda ut fel. Det finns två syften med leveransuppföljning, dels nöjda kunder samt upptäcka fel och vidta åtgärder innan en fordran fallit till betalning. Efter leverans finns det olika sätt för kontroll att levererade produkter kommit fram till kunden. Detta kan exempelvis göras via brev, telefon eller fax. Att kontrollera levererade produkter kan ha fler fördelar än att bara förebygga fel i leverans. Det kan även vara ett sätt att få kunden att förbinda sig ytterligare till det åtagande som gjorts. Det blir svårare att returnera varor med olika ursäkter som exempelvis fel, brister och defekter, vilka egentligen inte finns. (Hedman, 1991) Fakturering Enligt Karlsson, (1996) är fakturans innehåll och utformning av stor betydelse för att snabbt få betalt av kunder därför bör en faktura innehålla följande; Fakturadatum ska anges tydligt då det är från detta datum som förfallodagen räknas. Fakturanummer ska framgå klart. Det används ofta som referens och underlättar kontroll för både företag och kund. Det egna företagets adress, telefonnummer. Kundens namn och ordernummer. Fakturaadress samt leveransadress ifall de är olika, det är viktigt att fakturan skickas till rätt adress. Gällande betalningsvillkor och betalningsinstruktioner vart betalningen ska ske, exempelvis post- och bankgironummer. Dröjsmålsränta med procentsats samt om eventuell påminnelseavgift tas ut. Fakturering bör aldrig ske före leverans, så att fakturan når kunden före varorna. Detta kan irritera kunden och följden kan bli att fakturan läggs åt sidan och blir betald senare. Fakturadatum och leveransdatum ska stämma överens samt bör företag fakturera dagligen så fakturan når kunden i rätt tid, för att inte förlora i dold kredittid. Fakturan ska nå kunden så fort som möjligt och bör därför postas till kunden senast samma dag som produkterna lämnar lagret. (Bennet, 1996; Hedman, 1991; Karlsson, 1996) Förfallodag I Sverige är det vanligt att använda sig av 30 dagar netto eller liknande betalningsvillkor. I många branscher är det praxis med villkor som 10, 15, 20 dagar netto. (Bennet, 1996) Det är viktigt att företag vid beställning och offertgivning av en vara klargör hur betalningsvillkoren ska tolkas. Olika företag tolkar betalningsvillkor olika. Det är inte ovanligt att kunder använder fakturans ankomstdag som utgångspunkt för betalningsvillkoren. Vill företag inte Martinsson - Mattila 9

16 Cash Management acceptera detta är det viktigt att klargöra för kunden att leveransdag eller fakturadatum är utgångspunkten för bestämmandet av förfallodag. Det enklaste är att ange förfallodatum på fakturan. (Bennet, 1996; Larsson, 2000;) Enligt lag i Sverige gäller fakturadatum som utgångspunkt för beräkning av förfallodatum om inte något annat har avtalats (Hedman, 1991) Påminnelser och krav Det är viktigt att redan i offerten klart ange följderna av att en betalning inte sker i tid (Bennet, 1996; Karlsson, 1996). Betalningspåminnelse bör skickas ut löpande 6-8 dagar efter förfallodag (Postgirot, 1990). Syftet med påminnelser och krav är att försöka tvinga kunden att betala sin fordran. Påminnelseavgiftens funktion är att täcka de extra administrativa kostnader som uppstår i samband vid hantering av påminnelsebrev. Enligt räntelagen är det tillåtet att debitera 45 kr för det första påminnelsebrevet, men inte för fler påminnelser gällande samma faktura. För att företag ska ha laglig rätt att ta ut denna avgift ska det ha avtalats redan i offerten om påminnelseavgift. (Bennet, 1996; Karlsson, 1996) Dröjsmålsräntenivån måste även vara avtalad mellan parterna, i annat fall gäller räntelagen åtta procent över gällande diskonto vilket är vad den lägst bör uppgå till. Den kan även sättas högre om det allmänna ränteläget ger skäl till detta. Räntesatsen för dröjsmålsränta bör anges i offert, orderbekräftelse, faktura och eventuell påminnelse eller kravbrev. Det är viktigt att företag verkligen debiterar påminnelseavgift och dröjsmålsränta för att visa noggrannheten i kravrutinerna (Bennet, 1996; Karlsson, 1996) Kreditprövning bör göras när kredit lämnas till kund. Det är inte bara viktigt att prövning görs av nya kunder utan det är även av stor betydelse att det finns rutiner för uppföljning av redan befintliga kunder. (Karlsson, 1996) Analyser av de gamla kunderna är viktiga då deras situation kan ha förändrats. De stora kundförlusterna görs inte på de nya kunderna utan på de gamla. Det är lätt att bli invaggad i falsk säkerhet genom de gamla kundförbindelserna eftersom det är lättare att acceptera en gammal kunds betalningsvanor än en ny. Därför är det viktigt att kunderna följs upp med jämna mellanrum. (Special publikation, 1986) Det är även viktigt att företag har rutiner där leveranser åt företag som ligger efter med betalningar stoppas. Att ligga efter med betalningar är ofta ett tecken på att en obeståndssituation ligger nära till hands. (Karlsson, 1996) Betalning Enligt Cash Management ska företag försöka få in inbetalningar på räntebärande konton så fort som möjligt. Dessa konton kan vara av två slag, dels inlåningskonto för överskottsmedel, dels kontokrediter. Kontokrediter är främst checkräkningskrediter och postgirokrediter. Säljer företag på kredit där fakturor sändes ut, tjänar de på att försöka styra kundernas betalningar direkt till ett räntebärande konto, med t ex girofakturor, OCR-service eller automatisk giro. (Karlsson, 1991; Larsson, 2000) En girofaktura är en betalningsavi och en faktura i ett. När företagets kunder betalar och använder avin går pengarna in på bankkontot respektive postgirokontot på bankgirots respektive postgirots behandlingsdag. Företag skriver själv kopior av avierna vilket underlättar reskontraarbetet. (Larsson, 2000) Att pricka av flera kundinbetalningar i kundreskontran tar tid och medför administrativa kostnader. Ett företag med många fakturor och som har datarutiner kan OCR-service Martinsson - Mattila 10

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF Sammanfattning Många små företag lever på marginalen, men forskning

Läs mer

Revisorers informationsinsamling

Revisorers informationsinsamling 2004:023 SHU EXAMENSARBETE Revisorers informationsinsamling Fallstudie av tre stora respektive tre små revisionsbyråer PERNILLA MARTINSSON CAROLINE MATTILA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

Läs mer

Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB

Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB KANDIDATUPPSATS (41-60 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:KF21 Likviditetsplanering en fallstudie av Schenker AB Malin Allgöwer Camilla Björklund Alexandra Nilson

Läs mer

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson Magisteruppsats Företagsekonomi, fristående kurs: 2002/07 Cash Management - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering Pernilla Hansson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska

Läs mer

C-UPPSATS. Kreditbedömning

C-UPPSATS. Kreditbedömning C-UPPSATS 2007:122 Kreditbedömning Vilka faktorer banker använder vid en kreditbedömning Simson Ferizaj Taneli Kalliokoski Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering C-UPPSATS 2006:056 Elektronisk fakturering Varför så få användare? DANIEL FERNSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

EXAMENSARBETE KREDITHANTERING. En fallstudie av tre partihandelsföretags kredithantering av nya och befintliga kunder PETER APELQVIST FREDRIK LARSSON

EXAMENSARBETE KREDITHANTERING. En fallstudie av tre partihandelsföretags kredithantering av nya och befintliga kunder PETER APELQVIST FREDRIK LARSSON 2002:030 SHU EXAMENSARBETE KREDITHANTERING En fallstudie av tre partihandelsföretags kredithantering av nya och befintliga kunder PETER APELQVIST FREDRIK LARSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

EXAMENSARBETE. Agneta Nilsson. Ekonomprogrammet C-nivå. Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning 2001:166 EXAMENSARBETE Budgetering vid variationer - fallstudie av två företag Agneta Nilsson Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Ekonomistyrning

Läs mer

BILBRANSCHEN I FINANSKRIS

BILBRANSCHEN I FINANSKRIS BILBRANSCHEN I FINANSKRIS En fallstudie av hur fyra svenska bilhandlare hanterat likviditet och kapitalbindning i samband med en minskad efterfrågan på bilar. VT 2009 Examensarbete kandidatnivå FEKK01

Läs mer

Webb-EDI i kombination med självfakturering

Webb-EDI i kombination med självfakturering 2004:124 SHU EXAMENSARBETE Webb-EDI i kombination med självfakturering En studie av hur leverantörer påverkas när kunden inför nya elektroniska kommunikationssätt ANNA-KARIN LUNDBÄCK DORIS LUNDGREN Samhällsvetenskapliga

Läs mer

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen

C-UPPSATS. Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen C-UPPSATS 2006:105 Hur resonerar småföretag med hög tillväxt kring sin kapitalanskaffning? En fallstudie med fyra småföretag i Luleåregionen Jeanette Andersson Johanna Groth Luleå tekniska universitet

Läs mer

Finansieringsmöjligheter i småföretag

Finansieringsmöjligheter i småföretag Sofia Johansson & Lisbeth Alvina Finansieringsmöjligheter i småföretag - Traditionella metoder kontra finansiell bootstrapping Finance opportunities in small businesses - Traditional methods verses financial

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Bootstrapping - hur fem kvinnliga egenföretagare finansierar sitt företag i introduktionsfasen

Bootstrapping - hur fem kvinnliga egenföretagare finansierar sitt företag i introduktionsfasen Bootstrapping - hur fem kvinnliga egenföretagare finansierar sitt företag i introduktionsfasen Linda Gunnvard & Åza Jorudd Mittuniversitetet Östersund, 2010-01-14 Institutionen för Samhällsvetenskap Företagsekonomi

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital

Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital 2002:236 SHU EXAMENSARBETE Finansanalytikers syn på redovisning av humankapital ANNA JOHANSSON JENNY NYSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Fakturahantering företag till företag - En studie kring två olika tillvägagångssätt (Post&PDF)

Fakturahantering företag till företag - En studie kring två olika tillvägagångssätt (Post&PDF) Institutionen för informatik Examensarbete i Informatik Kandidat Informationslogistik Fakturahantering företag till företag - En studie kring två olika tillvägagångssätt (Post&PDF) Författare: Alexander

Läs mer

Effekter på verksamheten vid EDI-användning i faktureringsprocessen

Effekter på verksamheten vid EDI-användning i faktureringsprocessen EXAMENSARBETE 2004:175 SHU Effekter på verksamheten vid EDI-användning i faktureringsprocessen ROBERT BERGMAN MATTIAS SJÖGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell

Läs mer

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem

D-UPPSATS. Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem D-UPPSATS 2009:004 Att outsourca genom ett elektroniskt fakturahanteringssystem - varför och vad blir effekterna? Carolina Nordling Sofia Wepplinger Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Effekter vid införande av digital fakturahantering

Effekter vid införande av digital fakturahantering MAGISTERUPPSATS Höstetterminen 2002 FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Effekter vid införande av digital fakturahantering Handledare: Dan Kärreman Författare: Åsa Duvander

Läs mer

Värdering av inbytesbilar

Värdering av inbytesbilar 2004:037 SHU EXAMENSARBETE Värdering av inbytesbilar En kvalitativ studie av fyra bilföretag inom Luleå kommun FRIDA HOLMBERG NINA ÅSTRÖM Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ 2003:032 SHU EXAMENSARBETE Elektronisk handel MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Kreditgivning till företag

Kreditgivning till företag Kreditgivning till företag - Vilken betydelse har egentligen en tidigare kundrelation? Författare:Sara Johansson, Jessica Johnsson, Alexandra Österberg Handledare:Thomas Karlsson Examinator:Petter Boye

Läs mer

C-UPPSATS. Användandet av formell och informell information vid beslutsfattande

C-UPPSATS. Användandet av formell och informell information vid beslutsfattande C-UPPSATS 2009:260 Användandet av formell och informell information vid beslutsfattande - fyra fallstudier på småföretag inom träindustrin i Norrbotten Markus Fors Jimmy Johansson Luleå tekniska universitet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn. Silke Gläser, Monika Kurkkio

EXAMENSARBETE. Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn. Silke Gläser, Monika Kurkkio 2001:054 EXAMENSARBETE Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn Silke Gläser, Monika Kurkkio Ekonomprogrammet D-nivå Institutionen för Industriell

Läs mer

Krediter. En studie om hur banker hanterar och värderar sina lånefordringar

Krediter. En studie om hur banker hanterar och värderar sina lånefordringar ÖREBRO UNIVERSITET Handelshögskolan C-uppsats, 15 p Handledare: Ann Wetterlind Dörner Examinator: Lars-Göran Thornell HT 2008 Krediter En studie om hur banker hanterar och värderar sina lånefordringar

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag

Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag Bankernas Kreditbedömning av etablerade företag En studie om vilken information och vilka faktorer som påverkar kreditbedömarens beslut Kandidatuppsats i Externredovisning HT 2013 Handelshögskolan vid

Läs mer