Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd Reviderad Hur gör vi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd 2003-05-14 Reviderad 2008-12-10. Hur gör vi?"

Transkript

1 Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik och byggd miljö Fastställd Reviderad Hur gör vi? Administrativa rutiner vid Institutionen för Teknik och Byggd miljö Innehåll Introduktion Nycklar och passerkort Telefon och fax Datorkonto och datorproblem Postrutiner Schemaläggning/Bokning av salar Kursplan (inkl kurslitteratur) Registrering på kurs Tentamen Resultatrapportering för inlämningsuppgifter, laborationer, övningar och övriga kursmoment Att sätta betyg på hel (avslutad) kurs Kursutvärdering Kurslitteratur Resor och traktamenten Fakturor Representation Kopiering till studenter Kontorsmaterial Om du blir sjuk/vård av sjukt barn Primula Lön/Arvode Bisyssla Högskolans miljöarbete

2 2

3 Introduktion Ansvariga för introduktion av nyanställd personal är prefekten tillsammans med avdelningsledaren. Från högskolans personalenhet ges en samlad introduktionsutbildning för högskolans nyanställda två gånger per år. För miljöutbildning vid högskolan se högskolans interna hemsida. Högskolan i Gävle är, som den andra högskolan i Sverige, miljöcertifierad enligt ISO Nycklar och passerkort Var du ska sitta och vilka övriga lokaler du ska ha tillträde till bestäms av avdelningsledaren. Kontakta institutionskansliet när du vet vilka rum du ska ha tillträde till så får du hjälp med nyckelbeställning. Nycklar och passerkort till Kungsbäck kvitterar du ut vid IT-support. På Brynäs får du nyckel och passerkort direkt. Kom ihåg att lämna igen nycklar och passerkort när du slutar på högskolan. Telefon och fax I personalkatalogen eller via programmet Webbparlando (Trio PresentOffice) finner du telefonnumren till högskolans personal. Internt räcker det att slå de fyra sista siffrorna i numret, t.ex till Studentreceptionen. Växeln når du genom att slå 9 och vill du ringa externt måste du slå 0 och invänta ton innan du slår det externa numret. Då du inte finns på ditt arbetsrum ska du antingen hänvisa telefonen till vårt Webbparlando-system (Trio PresentOffice) eller koppla på din röstbrevlåda alternativt meddela växeln. Hur dessa båda möjligheter fungerar kan du läsa mer om i resp informationsblad. Om du använder röstbrevlådan är det viktigt att du lyssnar av och raderar gamla meddelanden snarast. Fax finns på institutionskansliet. Faxnumret till Kungsbäck är och till Brynäs är det Tänk på att inkommande fax måste vara märkta med mottagarens namn. Datorkonto och datorproblem Kontakta institutionskansliet för att få hjälp med att fylla i ansökan om datorkonto (görs på samma blankett som ansökan om nycklar och passerkort). För installationer och datorproblem vid Kungsbäck vänder du dig i första hand till institutionens datatekniker Staffan Nygren, tel eller till Bengt-Olof Lundinger, tel och på Brynäs till Leif Claesson, tel En stor del av all information inom institutionen sker via e-post och det är därför viktigt att du läser din e-post ofta. Tänk på att viss inkommande e-post ska diarieföras. Postrutiner Postadress till institutionen är: Högskolan i Gävle Ditt namn Institutionen för teknik och byggd miljö/avdelning Gävle Intern och extern post hämtas och lämnas dagligen på institutionen. Du kan fram till kl 16:30 själv lämna utgående extern post direkt i resp blå postback hos Avdelningen för lokal och service, plan 2 i hus Oden på Kungsbäck. På Brynäs hämtas posten kl 16:00. Högskolans kuvert med streckkod kan inte postas i vanliga brevlådor (såvida du inte sätter på eget frimärke). 3

4 Schemaläggning / Bokning av salar Som lärare lägger du själv schema för din kurs i ett webbaserat program som heter NeverLost. Manual för NeverLost finns på Högskolans interna hemsida: Schemat ska vara klart senast två veckor före kursstart och då får inga ändringar göras fram till dess att kursen börjar. Ändringar efter kursstart sker endast i samråd med studenterna. Om du behöver hjälp med att lägga ditt schema får du det av schemaenheten. Observera att underlag måste lämnas minst tio veckor innan kursstart. Behöver du boka salar sedan kursen startat gör du även det i NeverLost. Studenterna får själva ta ut scheman från datornätet, kansliet skickar endast ut scheman på studenters egen begäran. Kom ihåg att inte boka fler salar än du har behov av och att avboka salar som inte kommer att användas. Detta p g a att vi får betala en faktisk kostnad för varje bokad sal. Tänk på att i första hand boka institutionens egna lokaler (förteckning över dessa finner du på institutionens egen hemsida). Kursplan (inkl kurslitteratur) Det är viktigt att undervisningen följer den av institutionsstyrelsen fastställda kursplanen. Av kursplanen framgår innehållet i kursen, examinationsmoment, litteratur, förkunskapskrav mm. Vänd dig till kansliet för att få en gällande kursplan. Kursansvariga skriver själva in kursplaner i HiGs databas för kursplaner. Efter att denna skrivits in meddelar du kansliet som tar över den för vidare hantering. Alla kursplaner (nya och reviderade) skall granskas av institutionens beredningsgrupp för kursplaner, sedan skall de godkännas av ämnesföreträdare och efter det fastställs de av institutionsstyrelsen. Du kan således inte ändra kursens innehåll och krav strax innan eller under kursens gång. Detta gäller naturligtvis även kurslitteraturen. Studenterna får en fastställd kursplan hemskickad ca två veckor före kursstart. I högskolans miljöpolicy står att läsa att miljöaspekter ska integreras som en del i relevant undervisning och forskning. Den information du behöver gällande detta finns på högskolans interna hemsida. Där finner du också mall för kursgranskning. Registrering på kurs Innan kursstart får du ett registreringsunderlag i ditt postfack. Där bockar du av alla studenter som är närvarande vid första kurstillfället. Studenter som är där men inte finns på listan skriver du till sist på listan med namn och personnummer. Listan lämnas omgående till kansliet. Du har inte rätt att lova någon student som inte återfinns på registreringsunderlaget att följa kursen, alla sådana frågor måste gå via kansliet. Tentamen Du har skyldighet att framställa en ordinarie tentamen och en omtentamen per kurstillfälle. Ytterligare omtentamen kan ges vid behov. Tentamen som inte arrangeras själv eller via Blackboard (som är ett webbaserat system för hantering av kurser vid Högskolan i Gävle) bokas via enheten för schema och tentamen. Du ansvarar för att uppgifter om kurs, antal studenter och skrivtiden i tentamensschemat kontrolleras samt informerar schemaenheten. Ändring av datum kan göras fram till 2 veckor före tentamensdatum. Övriga ändringar kan göras fram till 1 vecka före tentamensdatum. 4

5 Tentamensschema finns på högskolans hemsida: Studenterna måste anmäla sig till tentamen/omtentamen senast tio dagar före tentamensdatum. Anmälan sker via högskolans hemsida. För ordinarie tentamen är du skyldig att hålla tentamensgenomgång. När och var denna sker skall framgå av tentamensframsidan (se vilken är gemensam för hela institutionen. Senast en vecka före tentamensdagen skall du lämna tentamen till kansliet. Blir du inte klar i tid måste du meddela institutionskansliet och sen får du själv kopiera upp erforderligt antal tentor och lämna dessa till enheten för schema och tentamen. Samtidigt lämnar du ett arkiveringexemplar av tentan till institutionskansliet. Du bör besöka tentamenslokalen minst en gång under tentamenstiden (var beredd på att legitimera dig). Telefonnummer där du finns anträffbar under tentamenstiden ska anges på tentamensframsidan. När du hämtar ut tentorna från kansliet för rättning får du också ett rättningsprotokoll. Där fyller du i betyg, totalpoäng och, om du vill, poängen för varje uppgift. Om du hämtar tentorna direkt i skrivsalen då tentamenstiden är slut måste du kvittera dem på anmälningslistan. Kontakta kansliet för att få ett rättningsprotokoll. Om någon student tenterat men inte finns med på rättningsprotokollet skriver du till namn, personnummer och resultat sist på listan. Du har maximalt 14 arbetsdagar på dig för rättning. Studenterna ska veta vilka betygskriterier som gäller. Rättningsprotokollet lämnar du snarast in till kansliet. Kort efter att du lämnat det ifyllda rättningsprotokollet till kansliet får du en arkivlista. Det är viktigt att du kontrollerar att denna är riktig, skriver under och omgående återlämnar den till kansliet. Skulle något resultat vara felskrivet eller om någon får ändrat resultat meddelas detta till institutionskansliet. Du får då en ny arkivlista från kansliet för underskrift. Först sedan du återlämnat den underskrivna arkivlistan till kansliet matas resultaten in i LADOK. Vid tentamensgenomgången har studenterna möjlighet att ha synpunkter på rättningen. Du behåller samtliga tentor tills genomgången skett. Tentorna för de studenter som ej är närvarande vid tentamensgenomgången lämnar du till kansliet. Dessa studenter har möjlighet att ha synpunkter på rättningen såvida de inte har hämtat ut tentan från kansliet. De får då själva kontakta dig. Upp till 6 veckor efter tentamensdatum får studenterna ha synpunkter på rättningen, sedan är denna rätt förverkad. Du bör snarast efter tentamenstillfället lämna in skriftligt lösningsförslag för tentan till kansliet. Utförlig information finns på enheten för schema och tentamens hemsida: Resultatrapportering för inlämningsuppgifter, laborationer, övningar och övriga kursmoment När du har lämnat in registreringsunderlaget till kansliet får du rättningsprotokoll för moment utöver tentamen. På detta markerar du betyget och inlämnande-/redovisningsdatum för de som är godkända på momentet. Du har även här maximalt 14 arbetsdagar på dig för rättning (gäller rapporter/uppgifter som inlämnats inom avtalad tid). Därefter får du en arkivlista att kontrollera, skriva under och snarast returnera till kansliet. Sedan du återlämnat den underskriva arkivlistan till kansliet matas resultaten in i LADOK. 5

6 Att sätta betyg på hel (avslutad) kurs Efter att du har rapporterat in samtliga examinationsmoment till kansliet får du en arkivlista med förslag på betyg för hela kursen för de studenter som klarat samtliga moment. Du kontrollerar betygen, gör ev ändringar, skriver under och lämnar listan till kansliet omgående. Du kommer sannolikt att få ett antal sådana listor, alla studenter blir ju inte klara med samtliga moment samtidigt. Kursutvärdering Vid första kurstillfället diskuteras kursens innehåll, syfte, mål, undervisnings- och examinationsformer. Alla studenter har fått en kursplan hemsänd i förväg. Två eller tre veckor in på kursen är det bra om du genomför en muntlig utvärdering (eller skriftlig om du föredrar det) så att studenterna har möjlighet att påverka den pågående kursen. Utvärderingsblanketter kan du få från kansliet för att dela ut till studenterna. Möjlighet till utvärdering finns även i Blackboard. Denna utvärdering ska ske i slutet av kursen. Sammanställning lämnas till kansliet som distribuerar denna till samtliga på kursen inblandade lärare, avdelningsföreträdare, prefekt och Gefleteknologerna (som ansvarar för teknologernas utbildningsbevakning). Kursutvärderingen ska sedan tas upp till diskussion med studenterna vid den obligatoriska tentamensgenomgången. Förslag till förändringar och förbättringar bör tas upp. Kurslitteratur Studenterna får en kursplan med angiven kurslitteratur hemskickad ca två veckor före kursstart. Efter detta utskick får kurslitteraturen inte ändras (se även rubrik Kursplan). På institutionen ska det finnas ett referensexemplar av all kurslitteratur. Om det saknas beställer du själv sedan du fått klartecken från avdelningsföreträdaren. Du får inte i något fall beställa litteratur för studenters räkning i högskolans namn eller med angivande av högskolans adress. Studenter har inte rätt att beställa litteratur med angivande av högskolans adress. Resor och traktamenten Alla resor måste vara godkända av avdelningsföreträdaren/prefekten i förväg. Din resa beställer du via Carlson Wagonlit Travel, tel Hyrbil bokar du hos någon av de företag högskolan har avtal med. Se inköpsenhetens hemsida om aktuella avtal kring resebeställningar och hyrbil; Du som har förordnande vid högskolan måste använda reseräkningsprogrammet Tur och Retur då du redovisar reseutlägg inkl traktamenten för resor. Tur och Retur finner du under högskolans interna hemsida. Handledning finns på: För eventuella utlägg skall högskolans betalkort (företagsupphandlat privatkort) användas. Information om detta finner du på: 6

7 Fakturor Vid beställning av varor och tjänster som ska faktureras är det viktigt att du anger högskolans faktureringsadress (Högskolan i Gävle, FE70, STRÖMSUND) samt anger referenskoder (ref 1: användarnamn bestående av 3-6 bokstäver, ref 2: institution/avdelning, består av numerisk kod dvs orghemvis på 3 tecken). Naturligtvis måste du kontrollera med avdelningsföreträdare /projektansvarig innan du beställer något. Högskolan har inte möjlighet att betala fakturor snabbare än 30 dagar, varför du inte har rätt att avtala något annat. När fakturan kommit till högskolan får du den för attest. Du skall då kontrollera att priset är det överenskomna och att du erhållit den vara eller tjänst du beställt. Om allting är korrekt attesterar du via högskolans system för fakturahantering Agresso för fakturahantering som du når via en länk på högskolans interna hemsida. Du måste där även ange vilket projekt som ska belastas. Attestera fakturan snarast eftersom det är flera personer som ska hantera den efter dig. Representation Regler för representation finner du på ekonomienhetens hemsida: Efter att representation skett och betalning skall ske skall redovisning göras på särskild blankett som finns på ekonomienhetens hemsida: Representation (ex fika, gåvor mm) gentemot studenter får inte förekomma. Kopiering till studenter Du får endast kopiera och dela ut papper till studenter i mindre omfattning (t ex kursinformation). Om du har mycket material som du vill att studenterna ska få del av, får studenterna (t ex hos repro) själva ombesörja kopieringen: du lånar ut ett exemplar till dem. Ingen kontanthantering får ske vid institutionen. Kontorsmaterial OH-film får du från resp avdelningssekreterare på kansliet. White board-pennor, andra pennor, kuvert, block, gem etc finns vid kansliet. Övrigt kontorsmaterial beställer du från serviceenheten med hjälp av de blanketter som finns på nätet - blanketten lägger du själv som utgående internpost. Om du blir sjuk/vård av sjukt barn Blir du sjuk/måste vårda sjukt barn MÅSTE du anmäla detta till högskolans växel. Kom ihåg att studenterna ska meddelas om du har undervisning inbokad. När du blir frisk gör du friskanmälan via högskolans pa-system Primula som du når via en länk på högskolans interna hemsida. Gäller det vård av sjukt barn ska du dessutom ringa Försäkringskassan. Sedan beslutar du i samråd med studenterna när ni lämpligast tar igen förlorad tid. Primula (högskolans pa-system) Primula finner du via en länk från högskolans interna hemsida. Där finner du information gällande din anställning. Där finns också ditt lönebesked. Alla typer av ledighet (semester, tjänstledighet, 7

8 föräldraledighet mm) söks via Primula. Ledighet för TA- personal inom flextidsystemet och utanför ordinarie flexram söks hos avdelningsföreträdare/prefekt. Lön/Arvode Du som har förordnande vid högskolan: Frågor angående din tjänst/lön besvaras av prefekt/avdelningsföreträdare. Du som är timanställd/har företag: Frågor angående din tjänst/lön besvaras av prefekt/avdelningsföreträdare. Timanställda: Avtal för timanställda skall upprättas innan anställning påbörjas. Underlag gällande utfört arbete som lämnats till institutionskansliet före den första dagen i en månad genererar utbetalning den 25:e i samma månad. Företag: Avtal skall upprättas innan uppdraget påbörjas. Betalning mot faktura (betalningsvillkor 30 dagar) efter utfört arbete. Observera att utbildning är momsbefriad. Bisyssla All lärarpersonal är skyldig att informera prefekten om bisyssla. Blankett och ytterligare information kring detta finns på personalenhetens hemsidor. Högskolans miljöarbete Information gällande högskolans övergripande och detaljerade miljömål samt handlingsplan för år finns att läsa på högskolans hemsida: För personalen finns grundläggande utbildning i miljö och hållbar utveckling på Blackboard. Sök fram kursen med namnet Miljöutbildning, och enrolla dig på kursen. Det tar ungefär en timme att gå igenom utbildningen. När du är klar skriver du ut ett kursintyg, skriver ditt namn och datum samt skickar detta med internpost till din miljösamordnare för påskrift och registrering i utbildningslistan. Granskning av miljö och hållbar utveckling i kurser görs av kursansvarig lärare när kursplanen läggs in i kursplanedatabasen. Mall för kursgranskning finns på högskolans hemsida: Granskning av miljö och hållbar utveckling i examensarbeten görs av studenterna själva. Examinatorn har ansvar för att detta genomförs och rapporteras. Läs mer i rutinen för granskning av exjobb: Har du frågor om miljöarbetet ska du kontakta miljösamordnaren. Aktuell uppgift om vem som är institutionens miljösamordnare hittar du här: 8

Välkommen till Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi!

Välkommen till Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi! Välkommen till Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi! Administrativa rutiner vid institutionen Innehåll: Allmän information Arbetsmoment på institutionskansliet Rutin/Praxis för lärare Rev.

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Sida 1(8) Riktlinjer för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 2013-09-11 och 2015-06-09. Tidigare versioner upphör att gälla. Se även

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/194-1.1 för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-02-22 Beslutsdatum: 2016-02-22 Dnr: Dnr: 2015/194-1.1 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Bilaga 1 till DKK14, Lärarguide. Institutionen för design, konsthantverk och konst

Bilaga 1 till DKK14, Lärarguide. Institutionen för design, konsthantverk och konst Bilaga 1 till DKK14, 2012 Lärarguide Institutionen för design, konsthantverk och konst 1 Innehåll 1. Bilagor:... 2 1. Rutiner för kursansvariga... 3 1.1 Kursplan... 3 1.1.1 Revideringar av kursplaner...

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle

Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Gemensamma riktlinjer för examination vid Högskolan i Gävle Fastställd av Grundutbildningsnämnden 2001-01-30 Revidering fastställd av rektor 2008-11-03 Revidering fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

Lärarhandledning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Lärarhandledning. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Lärarhandledning Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Introduktion Att hålla en kurs innebär inte bara att hålla ett antal föreläsningar och seminarium. En stor del av arbetet ligger även

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Examinationsregler från och med vårterminen 2007

Examinationsregler från och med vårterminen 2007 1 (5) 2012-07-06 Dnr SU Johan Schelin Studierektor Juridiska institutionen Examinationsregler från och med vårterminen 2007 Följande information utgör en översikt över regler och rutiner för examination

Läs mer

Användarmanual NeverLOST webbokning

Användarmanual NeverLOST webbokning Användarmanual NeverLOST webbokning INNAN DU KOMMER IGÅNG... 2 SCHEMAN... 2 INLOGGNING... 2 EFTER INLOGGNING... 3 LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN... 4 Val av kurs... 4 BOKA NY (LÄGGA SCHEMA OCH BOKA TENTAMEN)...

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

IPKL:s Kursledarguide Checklista

IPKL:s Kursledarguide Checklista IPKL:s Kursledarguide Checklista Beslutsdatum 2013-06-07 Dnr. G 2013/274 Olika kurser har olika förutsättningar och villkor. Här följer dock några hållpunkter som gäller för samtliga kursledare vid IPKL.

Läs mer

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle Avdelningen för utbildningsstöd. Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle Tentamensföreskrifter vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/117 2014-09-16 Förvaltningschefsbeslut 2014/17 Innehåll 1. Ansvaret för tentamenssamordning vid Högskolan i Gävle... 1 2. Anmälan till tentamen...

Läs mer

RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1

RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1 RESULTATHANTERING I NYA LADOK FRÅN BÖRJAN TILL SLUT 2017-01-20 / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 1 Nya processen 2017-01- / Studentavdelningen, Systemförvaltning LADOK/SISU 2 20 Resultatrapportering

Läs mer

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-10-09, reviderad vid FiF 1 2007-12-13 och 2008-11-11, reviderad av FoUN 2009-06-16. 1. Allmänt Att examinera är myndighetsutövning.

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: LNU 2012/129 Regeldokument för examinationer på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Ordförandena i fakultetsnämnderna samt nämnden för utbildningsvetenskap Gäller från

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Regler för examination vid Högskolan Dalarna

Regler för examination vid Högskolan Dalarna Regler för examination vid Högskolan Dalarna Beslutad av Chef för Utbildnings- och forskningskansliet: 2013-02-04 Reviderad: 2014-10-28 Dnr: DUC 2013/134/10 Gäller fr.o.m.: 2013-02-04 Ersätter: Relaterade

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Notera att flertalet av fälten är markerade med * vilket innebär obligatoriska fält att fylla i för att komma vidare i formuläret.

Notera att flertalet av fälten är markerade med * vilket innebär obligatoriska fält att fylla i för att komma vidare i formuläret. Manual för anmälan till Nordiskt Forum 2014. Det är enkelt att anmäla sig till Nordiskt Forum. För att spara din tid och underlätta så korrekt ifyllnad som möjligt rekommenderar vi dig att följa denna

Läs mer

Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik KURSLEDARGUIDE. Checklista. Reviderad vt 2010

Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik KURSLEDARGUIDE. Checklista. Reviderad vt 2010 Göteborgs universitet Institutionen för pedagogik och didaktik KURSLEDARGUIDE Checklista Reviderad vt 2010 Bilagor finns på IPDs intranät ( http://www.ipd.gu.se/intranet/utbildning/kursledarguide ) Riktlinjer

Läs mer

Guide för genomförande av självständigt arbete vid NJ-fakulteten

Guide för genomförande av självständigt arbete vid NJ-fakulteten Ver. 2016-02-19 Sida 1 av 5 Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap Guide för genomförande av självständigt arbete vid NJ-fakulteten Detta är en generell guide till det praktiska arbetet kring

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10

Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10 Malmö högskola Webbutveckling grundkurs, DA120A sm10 Här hittar du information om kursen som är viktig att läsa. Kursplan Kursens kod i ladok är DA120A. Denna beteckning används ofta som unik referens

Läs mer

Självständigt arbete. Kandidatnivå, 15 hp. All information finns samlad på https://internt.slu.se/nj-exjobb Även denna presentation

Självständigt arbete. Kandidatnivå, 15 hp. All information finns samlad på https://internt.slu.se/nj-exjobb Även denna presentation Självständigt arbete Kandidatnivå, 15 hp All information finns samlad på https://internt.slu.se/nj-exjobb Även denna presentation Administrativt ansvarig: Ulf Grandin m.fl. Ansökan etc. fungerar som en

Läs mer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap Luleå tekniska universitet Ht02 Reviderad vt04, vt05, ht06, ht08 Regler för examensarbete

Läs mer

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION

LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION LOKALA BESTÄMMELSER FÖR EXAMINATION Fastställd i utbildningsnämnden 2005-04-12 Gäller från 2005-05-01 Reviderad 2007-09-25 Reviderad 2008-08-26 Reviderad 2010-09-01 Reviderad 2010-11-11 Dnr 51-2005-1482

Läs mer

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-06-16 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1040/10 Ersätter: Handläggningsordning för skriftlig salstentamen,

Läs mer

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna

Anmälan mot personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan Dalarna Högskolan Dalarna, rektor (Ert dnr DUC 2009/1897/10) Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563

Läs mer

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns!

Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Vä lkommen till ekonomprogrämmet pä distäns! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på it-distans. Om du blivit antagen eller reservplacerad i urval 1 måste du tacka JA till det antagningsbesked

Läs mer

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010

Psykoterapeutprogrammet LATHUND. För studenter och lärare. Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Psykoterapeutprogrammet LATHUND För studenter och lärare Läsåret 2010/2011 Uppdaterad december 2010 Avdelningen för klinisk och socialpsykologi Institutionen för beteendevetenskap och lärande Linköpings

Läs mer

Dokumenttillhörighet: MLS HiG Enhet: Diarienr: Sida: 1(5) Dokumentnamn: ENHETERNAS DETALJERADE MÅL och HANDLINGSPLAN för miljö för år 2008-2009

Dokumenttillhörighet: MLS HiG Enhet: Diarienr: Sida: 1(5) Dokumentnamn: ENHETERNAS DETALJERADE MÅL och HANDLINGSPLAN för miljö för år 2008-2009 1(5) Uppgifter för 2009 markerat med grönt! Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att redovisa enheternas detaljerade miljömål för åren 2008-2009 och utgöra underlaget för HiGs samlade

Läs mer

Matematisk kommunikation

Matematisk kommunikation DNR LIU-2016-01391 1(8) Matematisk kommunikation Programkurs 4 hp The Language of Mathematics TSIT04 Gäller från: 2017 VT Fastställd av Programnämnden för elektroteknik, fysik och matematik, EF Fastställandedatum

Läs mer

Använda förkortningar

Använda förkortningar DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/jkm GODKÄND AV amg AKADEMI/ENHET AUE DIARIENR SIDA 1(9) DOKUMENTNAMN Enheternas detaljerade miljömål och handlingsplaner inklusive inrapportering DATUM 01-12 MALL GÄLLER FRÅN

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet. Ordningsregler för studenter

Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet. Ordningsregler för studenter Skriftliga salstentamina vid Örebro universitet Ordningsregler för studenter Inledning Föreliggande regler är utformade med tanke på salstentamen (i fortsättningen benämnt tentamen) i centralt schemalagda

Läs mer

Välkommen till institutionen för Teknik & Byggd Miljö

Välkommen till institutionen för Teknik & Byggd Miljö Välkommen till institutionen för Teknik & Byggd Miljö Allmän information Kansli Sekreterare, avd Elektronik Rebecca Jonsson tel 64 88 10 e-post: rgh@hig.se Sekreterare, avd Energi- och Eva Wännström tel

Läs mer

E som alternativ kommer att strykas!

E som alternativ kommer att strykas! Du skriver kursplan för en ny kurs som har dessa mål: Efter genomgången kurs skall studenten ha kunskaper om och förtrogenhet med -Teknikens roll i samhällsutvecklingen -Samspelet teknik-människa-miljö

Läs mer

Specialpedagogiska institutionen bra att veta

Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1 (8) Version: 2015-09-12 Bra att veta Specialpedagogiska institutionen bra att veta 1) Hemsidan http:// http:///english För uppdateringar på ovanstående adresser kontakta Robin Wikner (0709408569) 2)

Läs mer

Prima G. Antal besvarade kursvärderingsenkäter 56% 27 (av 48) Kursens namn Introduktion till IT-design. Hp 7.5. Kurskod ISGA90

Prima G. Antal besvarade kursvärderingsenkäter 56% 27 (av 48) Kursens namn Introduktion till IT-design. Hp 7.5. Kurskod ISGA90 Reflektion och åtgärder efter genomförd kurs OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt framtagna enkäter som administreras av lärarutbildningen kansli. Kursens namn Introduktion

Läs mer

Projektledning. Programkurs 6 hp Project Management TEIO91 Gäller från: 2018 VT. Fastställd av. Fastställandedatum

Projektledning. Programkurs 6 hp Project Management TEIO91 Gäller från: 2018 VT. Fastställd av. Fastställandedatum 1(8) Projektledning Programkurs 6 hp Project Management TEIO91 Gäller från: 2018 VT Fastställd av Programnämnden för Industriell ekonomi och logistik, IL Fastställandedatum LINKÖPINGS UNIVERSITET 2(8)

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

SAKS Universitetsguide. - En sammanställning av det viktigaste man behöver veta kring utbildning på Linköpings Universitet

SAKS Universitetsguide. - En sammanställning av det viktigaste man behöver veta kring utbildning på Linköpings Universitet SAKS Universitetsguide - En sammanställning av det viktigaste man behöver veta kring utbildning på Linköpings Universitet 1 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Utbildningsutskottets ordförande... 4 Klassrepresentanter...

Läs mer

Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb

Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb Sida 1(8) Utkast 130905 för användning under VFU-samo utb Riktlinjer för examination vid Försvarshögskolan Fastställd av FoUN 2001-01-09, reviderad 201XX. Tidigare versioner upphör att gälla. 1. Allmänt

Läs mer

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng

MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng 1(5) Institutionen för kost- och idrottsvetenskap MHG133, Näringslära och tillämpad näringslära, 13,5 högskolepoäng Human Nutrition and Applied Nutrition, 13,5 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Föreskrifter för planering och genomförande av examination på grund- och avancerad nivå läsåret 2015/16

Föreskrifter för planering och genomförande av examination på grund- och avancerad nivå läsåret 2015/16 Föreskrifter för planering och genomförande av examination på grund- och avancerad nivå läsåret 2015/16 Nedanstående föreskrifter gäller från och med den 31 augusti 2015. Att utbilda och examinera studenter

Läs mer

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Jirina Fahlén Jonsson, Studerandeavdelningen Maja Fager/Jeanette Elmquist, Lokaloch Serviceavdelningen

Läs mer

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg

Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Avdelningen för Juridik, ekonomi och personal 081014 1(5) Reseräkningar för tjänsteresor inkl. Utlägg Bakgrund I samband med processkartläggningen av reseräkningar konstaterades det att handläggningen

Läs mer

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION

Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Programutveckling med Java 7.5 p, ht 2007 (D0019N) STUDIEHANDLEDNING - ALLMÄN INFORMATION Hej, jag heter Ingela Johansson och hälsar dig välkommen till kursen Programutveckling med Java. Den är på 7.5

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Examensarbete inom Teknisk fysik anvisningar för studenten

Examensarbete inom Teknisk fysik anvisningar för studenten Institutionen för fysik Teknisk fysik Petter Holme 2011-08-24 Sid 1 (5) Examensarbete inom Teknisk fysik anvisningar för studenten Examensarbetet är ett av Teknisk fysikutbildningens viktigaste moment.

Läs mer

3. Högskolans roll och funktion

3. Högskolans roll och funktion 3. Högskolans roll och funktion 3.1 Behovsinventering och planering av kurser I oktober månad bjuds de regionala utbildningssamordnarna in till högskolan för att diskutera nästkommande läsårs fristående

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen

Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen 1 (5) PM 2014-09-03 Föreskrifter för examination vid Juridiska institutionen Föreskrifterna har antagits av Juridiska fakultetens utbildningsutskott den 3 september 2014. Vilka kursmoment utgör examination?

Läs mer

Riktlinjer för Examination vid Röda Korsets Högskola

Riktlinjer för Examination vid Röda Korsets Högskola Riktlinjer för Examination vid Röda Korsets Högskola Diarienr 32/2012 Juridiskt granskade av Anders Stening 2012-04-12 Fastställd av Högskolenämnden 2012-05-07. Reviderad i enlighet med rektorsbeslut dnr

Läs mer

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm

Kurshandledning. Bruksspel. 7,5 hp VT Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Kurshandledning Bruksspel 7,5 hp VT 2013 Kurskod: 918G09 Kursansvarig: Anna Englund Bohm Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Presentation av kursen... 3 Tid och plats... 3 Registrering... 3

Läs mer

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Sociologiska institutionen Avdelningen för pedagogik PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Postadress Box 114,221

Läs mer

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet

Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Arbetsrutin för anonym tentamen- och betygsrapportering Salstentamen bokade via elektroniska tentamensystemet Jirina Fahlén Jonsson, Studerandeavdelningen Maja Fager/Jeanette Elmquist, Lokaloch Serviceavdelningen

Läs mer

Schemaunderlag i Kopps

Schemaunderlag i Kopps Schemaunderlag i Kopps Mycket av den information som läggs in i schemaunderlaget läses in automatiskt i vårt schemaläggningssystem och därför är det viktigt att underlaget fylls i noggrant! Defaultvärden

Läs mer

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng

PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2276, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi, 45 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 45 credits, Second

Läs mer

REGLER FÖR TENTAMEN VID MITTUNIVERSITETET

REGLER FÖR TENTAMEN VID MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Styrdokument REGLER FÖR TENTAMEN VID MITTUNIVERSITETET DNR MIUN 2015/1232 Publicerad: 2015-12-02 Beslutsfattare: Rektor Handläggare: Sara Jonsson, Annika Nilsson, Åsa Viklund Beslutsdatum:

Läs mer

Tentamensanmälan på studentwebben

Tentamensanmälan på studentwebben Utbildningsavdelningen Tentamensanmälan på studentwebben Innan studenten kan anmäla sig till tentamen måste tentamenstillfället vara uppdaterat av institutions-sekreterare och ev. tentamenssamordnare.

Läs mer

och Kompletterande Pedagogisk utbildning, 90 hp

och Kompletterande Pedagogisk utbildning, 90 hp och Kompletterande Pedagogisk utbildning, 90 hp Upprop och registrering sker måndagen den 25 augusti kl. 09.00 i sal 31:530, i samband med er första träff på kursen Perspektiv på läraryrket (se särskilt

Läs mer

tentamensguide studentens

tentamensguide studentens studentens tentamensguide prestation. Exempel på olika examinationsformer är: laboration, inlämningsuppgift, uppsats samt muntlig eller skriftlig tentamen. I den aktuella kursplanen anges examinationsformen

Läs mer

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004

Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 2004 Sammanställning av miljömålarbetet 24 1(1) Sammanställning av HiGs miljömålsarbetet för år 24 Baserat på rapporter från sex institutioner och fyra administrativa enheter, saknas gör belastningsskadecentrum

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann

STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann STOCKHOLMS UNIVERSITET HT 2011 Statistiska institutionen Bertil Wegmann KURSBESKRIVNING FÖR FINANSIELL STATISTIK, 7.5 HÖGSKOLEPOÄNG. KURSEN BESTÅR AV TVÅ MOMENT: Teori, skriftlig tentamen, 6 högskolepoäng

Läs mer

Utvärdering av kurs (3 bilagor)

Utvärdering av kurs (3 bilagor) Rektor RIKTLINJER 2011-06-09 Dnr HS 2011/299-50 Utvärdering av kurs (3 bilagor) 1 Allmänt Kursutvärderingar ska göras efter varje genomförd kurs vid Högskolan i Skövde (Högskolan). Termen kursutvärdering

Läs mer

Introduktion till Mina sidor

Introduktion till Mina sidor Introduktion till Mina sidor Denna manual ger en introduktion till verktyget Mina sidor Granskad: 2013-08-08 Innehållsförteckning Hur använder jag verktyget Mina sidor?... 3 Vad finns under länken Mina

Läs mer

Handläggningsordning för Umeå universitets dokumenthanteringsplan för Studieadministrativa handlingar med avseende Ping Pong

Handläggningsordning för Umeå universitets dokumenthanteringsplan för Studieadministrativa handlingar med avseende Ping Pong Handläggningsordning för Umeå universitets dokumenthanteringsplan för Studieadministrativa handlingar avseende Ping Pong Datum 2009-04-07 Dnr 100-1101-09 Område Organisation Ansvarig Universitetsledningens

Läs mer

Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola

Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola MDH 2.1 194/09 Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola Mälardalens högskola är en av Sveriges största högskolor. Nära Besöksadress: Drottninggatan

Läs mer

Instruktioner för kursutvärdering vid HF

Instruktioner för kursutvärdering vid HF Instruktioner för kursutvärdering vid HF Fr.o.m. läsåret 2012-2013 kommer varje ämne inom HF att utvärdera sex utvalda kurser på olika nivåer. Beslut om kursutvärdering och kurser som utvärderas finns

Läs mer

Förbereda resultatrapportering. Rapportera resultat. Attestera. resultat

Förbereda resultatrapportering. Rapportera resultat. Attestera. resultat RESULTAT RAPPORTERA 2 PROCESS FÖR RESULTATRAPPORTERING Förbereda resultatrapportering Administratör lägger till resultatrapportörer och attestanter till kurser/kurstillfällen Rapportera resultat Resultatrapportör

Läs mer

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle

INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Ekonomihögskolan INFC90, Informatik: Verksamhetsförlagd utbildning, 15 högskolepoäng Informatics: Traineeship, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen

Läs mer

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2

Ladok. Resultatrapportering på hel kurs RS10. Personliga inställningar 2. Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 Ladok Resultatrapportering på hel kurs RS10 Personliga inställningar 2 Arbetsgång vid resultatrapportering i RS10 2 1 Inläggning av betyg på hel kurs 2 Inläggning av betyg 2 Rapportera in betyg via underlag

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier.

4. Kunna tolka och bedöma resultaten i enklare studier. PM för delkurs Grundläggande metod (4,5 + 3 högskolepoäng), Beteendevetenskaplig kurs PAO, HT 2012 Kursens uppläggning Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om principer och tillvägagångssätt

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

INFORMATION IDAG. 09:00 Information (E4304) 09:30 Fika (utanför E1418) 10:15 Labbintroduktion (E3437, E3439) 12:00 Faddrarna tar över

INFORMATION IDAG. 09:00 Information (E4304) 09:30 Fika (utanför E1418) 10:15 Labbintroduktion (E3437, E3439) 12:00 Faddrarna tar över INFORMATION IDAG 09:00 Information (E4304) 09:30 Fika (utanför E1418) 10:15 Labbintroduktion (E3437, E3439) 12:00 Faddrarna tar över PERSONAL PÅ PROGRAMMET Anders Adlemo Programansvarig adland@ju.se Sonny

Läs mer

Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund. Carl Hemmingsson. Magnus Johansson. Carl Hemmingsson. Föreläsningar Lektioner Laborationer Projekt

Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund. Carl Hemmingsson. Magnus Johansson. Carl Hemmingsson. Föreläsningar Lektioner Laborationer Projekt 1 (6) TFYY68 - Mekanik Sändlista Inger Erlander Klein Tea Nygren Siv Söderlund Fredrik Wiklund Carl Hemmingsson Magnus Johansson Kurskod TFYY68 Examinator Carl Hemmingsson Kursen gavs Årskurs 2 Termin

Läs mer

Enhetschef. Använda förkortningar

Enhetschef. Använda förkortningar DOKUMENTUPPRÄTTARE MLS HiG/maaekn GODKÄND AV DOKUMENTNAMN Enheternas detaljerade miljömål och handlingsplaner inklusive inrapportering AKADEMI/ENHET AHA DIARIENR HIG2011/18 DATUM Rev 2012-05-14 SIDA 1(8)

Läs mer

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG

UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 UNDERVISNINGSPROCESSER, KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE, 10 POÄNG Curriculum Studies and Communication, 10 Credit Points (15 ECTS) LÄRDOK-KOD: 1. BESLUT OCH RIKTLINJER

Läs mer

Omregistrerade studenter i Studentportalen

Omregistrerade studenter i Studentportalen Guide Omregistrerade studenter i Studentportalen Senast uppdaterad: 2015-02-16 Innehåll Deltagarlistan på ett kurstillfälle... 2 Omregistrerade studenter... 2 Rekommenderade rutiner vid en omregistrering...

Läs mer

Remiss - Regler och handläggningsordning för salstentamen

Remiss - Regler och handläggningsordning för salstentamen Umeå universitet, 901 87 Umeå Studentcentrum/Helena Lindvall Telefon: 090-786 77 52 E-post: Helena.lindvall@adm.umu.se www.umu.se Missiv 2014-05-28 Dnr FS 1.1.2-784-14 Sid 1 (1) Fakulteter/kanslichefer

Läs mer

Angående kursen Programproduktion för radio vid Högskolan Kristianstad

Angående kursen Programproduktion för radio vid Högskolan Kristianstad Högskolan Kristianstad Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Marie Stern Wärn 08-56308715 marie.stern.warn@hsv.se

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG30L Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2006. Kursprogram

Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2006. Kursprogram Objektorienterad programmering, analys och design med Java, 5p 2D4135, vt 2006 Kursprogram Kursens mål är att ge dig kunskaper om begreppen och principerna inom objektorienterad programmering kunskaper

Läs mer

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Beslut 2010-03-03 Med senaste ändring 2010-06-09 Diarienummer N 2010/136 Utbildningsnämnden Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Inledning. I detta

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Engelska. Programkurs 6 hp English THEN23 Gäller från: 2017 VT. Fastställd av. Fastställandedatum. Programnämnden för data- och medieteknik, DM

Engelska. Programkurs 6 hp English THEN23 Gäller från: 2017 VT. Fastställd av. Fastställandedatum. Programnämnden för data- och medieteknik, DM DNR LIU-2017-00432 1(8) Engelska Programkurs 6 hp English THEN23 Gäller från: 2017 VT Fastställd av Programnämnden för data- och medieteknik, DM Fastställandedatum 2017-01-25 LINKÖPINGS UNIVERSITET 2(8)

Läs mer

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015

Kursguide. Kursnamn. Telefon. Termin HT2015 AKADEMIN VALAND Kursguide Kurskod KFIG31 Kursansvarig TOMMY SPAANHEDEN E-mail tommy.spaanheden@akademinvaland.gu.se Kursnamn FILMSKAPARENS HANTVERK OCH VERKTYG III 7,5HP Telefon 0766-184345 Termin HT2015

Läs mer

Skapa tentor och frågor med Respondus

Skapa tentor och frågor med Respondus Skapa säkrare Tenta på annan ort med Respondus Syftet med denna manual är att skapa förutsättningar för säkrare tenta- /examinationstillfällen på lärcentra, på annat campus, ambassad/konsulat eller för

Läs mer

SF1513 (tidigare DN1212) Numeriska metoder och grundläggande programmering. för Bio3, 9 hp (högskolepoäng)

SF1513 (tidigare DN1212) Numeriska metoder och grundläggande programmering. för Bio3, 9 hp (högskolepoäng) Kursöversikt numpbio, 2013. 1 Beatrice Frock KTH Matematik, 130620 SF1513 (tidigare DN1212) Numeriska metoder och grundläggande programmering för Bio3, 9 hp (högskolepoäng) Kursprogram 6 Design i Matlab

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Anvisningar för lic-seminarium och lic-examen

Anvisningar för lic-seminarium och lic-examen 1 (av 6) Anvisningar för lic-seminarium och lic-examen (Utdrag ur studiehandboken) Granskning av licentiatuppsats Alla licentiatavhandlingar/uppsatser vid fakulteten för Teknik och samhälle ska förhandsgranskas

Läs mer

BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår

BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår BML131 ht 2013 1 BML131, Matematik I för tekniskt/naturvetenskapligt basår Syfte och organisation Matematiken på basåret läses i två obligatoriska kurser; under första halvan av hösten BML131 (Matematik

Läs mer