BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling. 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen Tid , Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 68 Årsredovisning för Botkyrka kommun Ombudgeteringar 70 Avgift vid utlämnande av kopia på allmän handling 71 Ändring av bolagsordning i SRV Återvinning AB 72 Ägardirektiv för Södertörns Energi AB 73 Uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen återrapportering 74 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 75 Redovisning av obesvarade motioner 76 Svar på motion - Fritidsgårdar med profilinriktning (M) 77 Svar på motion - Biogaspump (S)

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[3] Kommunstyrelsen Svar på motion - Förläng gång- och cykelvägen från Botkyrka Golfklubb till Tegelvreten på väg 225 (KD) 79 Svar på motion - Utarbeta en bostadsförsörjningspolicy (M) BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN 80 Årsredovisning och uppföljning av intern kontrollplan 2012 för kommunstyrelsens förvaltningar 81 Intern kontrollplan Tumba centrum - tilläggsanslag för detaljplanearbete 83 Återuppbyggnad av Brantbrinks ishall 84 Tilläggsanslag för ökade hyror - Idrottshuset 85 Statsbidrag - enligt förordningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 86 Finskt förvaltningsområde - statsbidrag Näringslivsplan Fair trade city Svar på remiss - Förslag till ny översiktsplan för Södertälje 90 Jobbpaketet 91 Försäljning av del av fastigheten Eriksberg 2:1 - del av kvarteret Hantlangaren 92 Studieresa utanför EU - SIOP-konferens 93 Utbildningsresa utanför Europa - Hewlett Packard Networking, USA

3 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 3[3] Kommunstyrelsen Valärenden 95 Anmälningsärenden 96 Delegationsärenden Katarina Berggren Ordförande Erik Gustafsson Sekreterare

4 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:561 Årsredovisning för Botkyrka kommun 2012 (KS/2012:561) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 20 miljoner kronor av årets ekonomiska resultat till kommunens kompetensutvecklingsfond. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta ytterligare 1,35 miljoner kronor av årets ekonomiska resultat till kompetensutvecklingsfonden, motsvarande ränteuppräkning av fonden. Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna förslaget till årsredovisning för Botkyrka kommun Sammanfattning Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. Det är detta som avses med begreppet god ekonomisk hushållning i kommunallagen. Med utgångspunkt från kommunens ettårsplan för 2012 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till detta. Kommunen redovisar för sjuttonde året i rad ett positivt ekonomiskt resultat. Det uppgår till 154,4 miljoner kronor, vilket är 85 miljoner bättre än budgeterat och beror på betydande engångsintäkter. En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på 126 miljoner kronor. Då har avräkning gjorts med 28 miljoner kronor motsvarande avkastningen på kommunens avsättning för framtida pensioner. Vidare har överskott för VA-verksamheten räknats från omfattande 7 miljoner kronor och ett lika stort belopp tillgodoräknats motsvarande årets kostnader för kompetensutveckling som disponerats ur kommunens kompetensfond. Jämförelsestörande poster har bidragit positivt till årets resultat med totalt 95

5 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:561 miljoner kronor. Av detta utgör 64 miljoner kronor den återbetalning som kommunen fått från AFA försäkring AB för tidigare inbetalda premier för avtalsförsäkringar, vilket alla kommuner fått del av under När det gäller kommunens verksamhetsresultat kan vi sammanfattningsvis konstatera att: 1) Utvecklingen gick åt rätt håll för drygt hälften av de indikatorer som används för uppföljning av kommunfullmäktiges mål. För drygt en femtedel av indikatorerna var utvecklingen negativ jämfört med föregående mätning. 2) I många fall är dock skillnaderna stora mellan kommunens stadsdelar och mellan könen. Det gäller bland annat viktiga områden som arbete, utbildning och hälsa. 3) Det är svårt att bedöma nämndernas måluppfyllelse. Det finns därför ett behov av se över nämndernas mål för att förbättra styrningen och uppföljningen. 4) Nämnderna har genomfört nästan hälften av sina åtaganden helt och nästan hälften delvis. 10 procent av nämndernas åtaganden har inte genomförts. 5) I jämförelsen Kommunernas kvalitet i korthet tillhör Botkyrka den tredjedel av kommunerna som har bäst resultat inom flera områden, men ligger bland den tredjedel som har sämst resultat bland annat för resultaten inom skolan och äldreomsorgen. Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

6 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2012:561 Referens Anna Giotas Sandquist Mottagare Kommunstyrelsen Årsredovisning 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget till årsredovisning för Botkyrka kommun Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 20 miljoner kronor av årets ekonomiska resultat till kommunens kompetensutvecklingsfond. Kommunfullmäktige beslutar att avsätta ytterligare 1,35 miljoner kronor av årets ekonomiska resultat till kompetensutvecklingsfonden, motsvarande ränteuppräkning av fonden. Sammanfattning Syftet med kommunens årsredovisning är att informera om det gångna årets verksamhet och ekonomi. Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. Det är detta som avses med begreppet god ekonomisk hushållning i kommunallagen. Med utgångspunkt från kommunens ettårsplan för 2012 beskrivs i årsredovisningen på olika sätt hur kommunen lyckats leva upp till det. Kommunen redovisar för sjuttonde året i rad ett positivt ekonomiskt resultat. Det uppgår till 154,4 miljoner kronor, vilket är 85 miljoner bättre än budgeterat och beror på betydande engångsintäkter. En avstämning mot kommunallagens balanskrav ger ett resultat på 126 miljoner kronor. Då har avräkning gjorts med 28 miljoner kronor motsvarande avkastningen på kommunens avsättning för framtida pensioner. Vidare har överskott för VA-verksamheten räknats från omfattande 7 miljoner kronor och ett lika stort belopp tillgodoräknats motsvarande årets kostnader för kompetensutveckling som disponerats ur kommunens kompetensfond. Jämförelsestörande poster har bidragit positivt till årets resultat med totalt 95 miljoner kronor. Av detta utgör 64 miljoner kronor den återbetalning som Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

7 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2012:561 kommunen fått från AFA försäkring AB för tidigare inbetalda premier för avtalsförsäkringar, vilket alla kommuner fått del av under När det gäller kommunens verksamhetsresultat kan vi sammanfattningsvis konstatera att: Utvecklingen gick åt rätt håll för drygt hälften av de indikatorer som används för uppföljning av kommunfullmäktiges mål. För drygt en femtedel av indikatorerna var utvecklingen negativ jämfört med föregående mätning. I många fall är dock skillnaderna stora mellan kommunens stadsdelar och mellan könen. Det gäller bland annat viktiga områden som arbete, utbildning och hälsa. Det är svårt att bedöma nämndernas måluppfyllelse. Det finns därför ett behov av se över nämndernas mål för att förbättra styrningen och uppföljningen. Nämnderna har genomfört nästan hälften av sina åtaganden helt och nästan hälften delvis. 10 procent av nämndernas åtaganden har inte genomförts. I jämförelsen Kommunernas kvalitet i korthet tillhör Botkyrka den tredjedel av kommunerna som har bäst resultat inom flera områden, men ligger bland den tredjedel som har sämst resultat bland annat för resultaten inom skolan och äldreomsorgen. Detta reviderade förslag till årsredovisning har kompletterats med de uppgifter kring sjukfrånvaro som saknades i det första utskicket. Kompletteringen återfinns på sidan 18, respektive sidan 30. Detta innebär att antalet indikatorer som inte gått att bedöma har minskat med en och att antalet indikatorer som utvecklas i en negativ riktning har ökat med en, se sidan 8 i årsredovisningen. Vidare har ett antal språkliga korrigeringar gjorts i dokumentet och diagram 1:2b, på sidan 9 har ändrats. Inför beslutet i kommunfullmäktige kommer årsredovisningen att kompletteras layoutmässigt, i första hand med bilder och högupplösta tabeller. Erik Nilsson T.f. kommundirektör Niclas Johansson Ekonomichef Expedieras till

8 årsredovisning 2012 BILD

9 framtiden skapar vi tillsammans Botkyrka är en av Sveriges mest internationella kommuner. Det tillsammans med att vi är en väldigt ung befolkning ger oss goda förutsättningar inför framtiden. Under 2012 har vi investerat i våra barn och unga med satsningar som en dator till varje elev, sommarjobb till 1000 ungdomar och rätt till heltid i förskolan för alla barn. Vi har byggt om och byggt nya förskolor och skolor så att våra barn får de bästa möjligheterna till utbildning. Under förra året startade vi ett näringslivsforum för att kunna förverkliga vårt mål att Botkyrka ska vara en attraktiv näringslivskommun. Tack vare alla entreprenörer i kommunen utsågs Botkyrka till årets tillväxtkommun i länet, då vi har flest antal företag som anställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Fler jobb på hemmaplan är positivt för oss alla! Under 2012 har vi investerat i våra barn och unga. Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande PLATS FÖR TABELLER, DIAGRAM, BILDER ETC. Botkyrka är en kommun med stor mångfald. Vi har landsbygd och storstadspuls. Vi har stort utbud av kulturupplevelser och stort utbud av naturupplevelser. Bio i Tumba och skidspår i Tullinge, världscirkus i Alby och havsbad i Grödinge, internationell bokmässa i Hallunda och kvällsdopp vid Fittjasjön. Varje stadsdel är unik i sig själv men vi är rikast tillsammans i ett sammanhållet Botkyrka. Nu summerar vi 2012 och jag kan konstatera att vi återigen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat. En del av det investerar vi i personalens kompetensfond. En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna fortsätta investera i modern utbildning till våra barn, kvalitativ vård, lekparker och nya cykelvägar. Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Så lyder vår vision. Resultaten från förra året visar att vi är på rätt väg. Jag vill rikta ett stort tack till alla kommuninvånare, entreprenörer och medarbetare utan er hade detta inte varit möjligt. Katarina Berggren, kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka kommun

10 botkyrka i siffror barn och vuxna deltog under året i fältbussens aktiviteter. 9 procentenheter Andelen medarbetare inom vård och omsorg med kompetens motsvarande gymnasiets omvårdnadsprogram har ökat med 9 procentenheter på ett år mer än fördubblade kommunen den organiserade spontanidrotten till 2000 timmar med aktiviteter som dans, fäktning, basket, bordtennis och innebandy. BILD 99 procent av besökarna är nöjda med bemötandet på öppna förskolan. 320 Bygglov för 320 nya bostäder i kommunen 77% av deltagarna hade jobb 6 månader efter sin yrkesutbildning. BILD Student utspring 52 % av gymnasieungdomarna började på högskolan inom tre år. Botkyrka är nu i kapp länet. INNEHÅLL FÖRORD...03 BOTKYRKA I SIFFROR Botkyrka är en inspirerande plats...06 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE En bra grund att bygga på Uppföljning av kommunfullmäktiges mål...08 Botkyrka i jämförelse Ännu ett år med gott ekonomiskt resultat...22 Våra bolag bidrar till en positiv utveckling i kommunen...28 Vi gillar att jobba i Botkyrka kommun...30 Botkyrkas näringsliv på frammarsch...32 NÄMND- OCH BOLAGSREDOVISNING...36 En utvecklings inriktad kommun...34 Lokalt samarbete ger positiv utveckling...36 Dialog och samarbete för ett växande Botkyrka...38 Gott kvalitetsarbete men stora utmaningar...42 Oväntade möten...46 Målinriktad arbete börjar ge resultat...48 Cirkus för både kroppen och knoppen...58 En väg in - med medborgarnas förtroende i fokus...50 På väg mot goda resultat...52 Bolagen i sammanfattning Cirkus för både kroppen och knoppen...58 ETT HÅLLBART BOTKYRKA Utmaningar för ett hållbart Botkyrka...60 Botkyrka bäst i klassen på klimatarbete...64 Många hjärtar Botkyrka...66 Så styrs Botkyrka kommun...68 Botkyrka kommuns organisation...69 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR REDOVISNINGSPRINCIPER REVISIONSBERÄTTELSE...82 Sommarjobb till 1000 ungdomar 13 Botkyrka på plats 13 som företagarkommun bland Sveriges 290 kommuner. Plats BILD

11 botkyrka - en inspirerande plats en bra grund att bygga på Vart är Botkyrka på väg? Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid. Det är vår vision. Botkyrka kommun har under året fördjupat analysen av hur vi styr våra verksamheter och vilka resultat vi uppnår. Under 2013 startar vi ett långsiktigt utvecklingsarbete för att uppnå goda resultat och god kvalitet för alla Botkyrkabor, oavsett bland annat kön och stadsdel. Botkyrka kommuns vision är en beskrivning av en önskad framtid. Syftet med en vision är att ge energi, handlingskraft och att vägleda oss när vi fattar beslut om vår framtida utveckling. Visionen påverkar våra långsiktiga strategier och målsättningar. Ett hållbart Botkyrka I Botkyrka har vi bestämt oss för att vrida samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Det är ett långsiktigt arbete. Det tar sikte på hur vi vill att kommunen ska se ut om trettio år. Hållbar utveckling kan beskrivas som en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Sex viktiga utmaningar för hållbarhet Botkyrka kommun har gjort en omfattande analys och kommit fram till att kommunen står inför sex särskilt viktiga utmaningar för en hållbar utveckling: Botkyrkaborna har arbete, Botkyrkaborna känner sig hemma, Botkyrka har de bästa skolorna, Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna, Botkyrkaborna är friska och mår bra samt Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin. PLATS FÖR TABELLER, DIAGRAM, BILDER ETC. Dessa utmaningar är grunden för kommunens flerårsplan som är det styrande dokumentet för planering och uppföljning. Den innehåller både mål och en ekonomisk plan för den aktuella tidsperioden. Alla verksamheter i Botkyrka kommun arbetar mot de mål och ambitioner som finns i flerårsplanen. Botkyrka är en kreativ upplevelsekommun Härliga upplevelser i naturen, nyskapande cirkus, teater, film, massor av skidåkning, handboll, bandy, boxning, ridning, fotboll, cricket, baseboll och orientering. Det är bara en del av alla upplevelser som finns i Botkyrka. Botkyrka är och vill uppfattas som en kreativ upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott och som en hållbar boendekommun med närhet till naturen. Botkyrka är långt ifrån lagom Vår devis är välkänd och betyder att Botkyrka är en kontrastrik och kreativ mötesplats. Vi menar att i Botkyrka finns mängder av kontraster; i arkitekturen, naturen, människorna och företagen. I Botkyrka är vi kreativa, nytänkande och satsar på upplevelser. I Botkyrka uppstår oväntade och intressanta möten mellan människor, kulturer, språk och religioner. Utvecklingen går åt rätt håll för flera mål men skillnaderna är stora 2012 hade kommunen 13 övergripande mål som vi följer upp genom sammanlagt 37 indikatorer. För 19 av indikatorerna gick utvecklingen i en positiv riktning, 4 var oförändrade och 7 av indikatorerna gick åt fel håll, jämfört med föregående mättillfälle. För 7 av indikatorerna är det inte möjligt att bedöma utvecklingen.¹ För att få en bild av den samlade utvecklingen när det gäller jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter, analyserar vi så långt möjligt kommunfullmäktiges indikatorer uppdelat på stadsdel och kön. Skillnaderna är stora inom viktiga områden som inflytande, utbildning, arbete och hälsa. Flickor har till exempel bättre skolresultat än pojkar i nästan alla stadsdelar, medan förvärvsfrekvensen och förvärvsinkomsten är högre för män än för kvinnor i alla stadsdelar. Sammanfattningsvis påverkar de stora skillnaderna i livsvillkor både de enskilda individerna, samhällsekonomin och den sociala sammanhållningen. Vi behöver därför fortsätta arbetet för att öka jämställdheten och jämlikheten och motverka de starka könsmässiga och socioekonomiska mönstren. Ett viktigt område är arbetsmarknaden, där Botkyrkabornas förvärvsfrekvens och förvärvsinkomster behöver öka kraftigt, särskilt för kvinnor. Svårt att bedöma nämndernas måluppfyllelse 2012 hade alla nämnder utom kommunstyrelsen och tekniska nämnden egna nämndmål. Men för de flesta av dem är det svårt att bedöma om de är uppnådda eller inte. Nämnderna behöver därför se över sina mål för att förbättra styrningen och uppföljningen. Nästan hälften av åtagandena är helt genomförda Nämnderna hade under året totalt 382 åtaganden. De genomförde 45 procent helt och 45 procent delvis. 10 procent genomfördes inte. Både bättre och sämre än andra kommuner Delaktighet, bemötande, öppethållande och information på nätet är bättre i Botkyrka än i de flesta andra kommunerna i landet. Vi tillhör också den bästa tredjedelen av kommunerna inom miljöområdet, antalet nya företag och serviceutbudet inom äldreomsorg och LSS. Däremot ligger vi bland den sämre tredjedelen för resultaten inom skolan och omsorgen. Vi behöver också förbättra tillgängligheten via e-post och telefon och minska väntetiden för erbjudande om plats på äldreboende. Andra grundläggande områden där vi ligger bland de sämre kommunerna är trygghet och andelen förvärvsarbetande. Gott ekonomiskt resultat men hårdare tider väntar Kommunen redovisar också i år ett betryggande ekonomiskt överskott. Men kommande år finns risk för att ekonomin försämras på grund av sämre ekonomisk konjunktur, fortsatt befolkningsökning, stort investeringstryck och förändrat skatteutjämningssystem. Det ställer krav på tydliga prioriteringar. Så här arbetar vi vidare Vi arbetar på olika sätt med att förbättra kommunens styrning och resultat inleder vi ett projekt för bättre styrning av ekonomin och verksamheten. Parallellt arbetar vi för ökad kvalitet inom viktiga områden som utbildning, vård och omsorg, och samhällsbyggnad. Utmaningen är att arbeta uthålligt, ta vara på goda exempel och sprida nya, bättre arbetssätt så att de får fäste i hela verksamheten. Vi jobbar också för att förbättra bemötandet i verksamheten, bland annat genom att utveckla ett jämställt interkulturellt bemötande utan diskriminering. Vårt varumärke bidrar till att skapa ett attraktivt Botkyrka. 1. För 3 av indikatorerna kommer nya uppgifter i april som gör det möjligt att fastställa utvecklingen. 6 INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 7

12 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål Kommunfullmäktige har beslutat om 13 övergripande mål för utvecklingen av Botkyrka, som vi följer upp genom 37 indikatorer. Här redovisar vi vilka som gick åt rätt håll, vilka som inte ändrades och vilka som gick åt fel håll jämfört med tidigare mätning. För 7 indikatorer är det inte möjligt att bedöma utvecklingen.¹ R edovisningen av de indikatorer som bygger på medborgarundersökningen kan bara jämföras över två år. Ofta svänger indikatorerna med några få procentenheter mellan åren och det gör det svårt att dra några slutsatser om utvecklingen över tid. I stället kan det vara mer fruktbart att se på mönster utifrån stadsdelar och kön. Det är viktigt att ha med sig när man läser. MÅL 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Referens 19 6 indikatorer går inte att bedöma indikatorer går åt rätt håll. Indikatorn går åt rätt håll Indikatorn är oförändrad Indikatorn går åt fel håll 8 indikatorer går åt fel håll. 4indikatorer är oförändrade Mottagare Samuel Indikatorns utveckling går inte att bedöma Uppföljning av kommunfullmäktiges mål diagram BOTKYRKA KOMMUN Indikator 1:2 Upplevelse av social sammanhållning och distans 1:2 Indikator Jag har förtroende 1:2a Jag har för förtroende flesta som för bor de i mitt flesta bostadsområde som bor i mitt bostadsområde. Källa: Medborgarundersökningen Procent Jag har vänner i en annan kommundel 1 [10] % Alby Fittja Hallunda/Norsb Tullinge Tumba/Storvreten Vårsta/Grödinge Botkyrka kommun Instämmer inte 40 Alby Fittja Hallunda/ Norsborg Tullinge Tumba/ Storvreten Vårsta/ Grödinge Botkyrka kommun Instämmer Procent Kvinnor Män Indikatorn utvecklas i positiv riktning Medborgarundersökningen har två frågor för att mäta social sammanhållning: om man har förtroende för dem som bor i det egna bostadsområdet och var de egna vännerna bor. Totalt har 60 procent förtroende för dem som bor i bostadsområdet, men andelen varierar mycket mellan stadsdelarna även om skillnaderna har minskat sedan förra året. Till exempel har förtroendet ökat med 7 procentenheter i Fittja, samtidigt som Kvinnor Män det har minskat med 5 procentenheter Procent i Tullinge. 2 [10] Procent 60 Indikator 1:2b Jag har vänner i en annan kommundel Källa: Medborgarundersökningen Jag har vänner i en annan kommundel Alby Fittja Hallunda/Norsb Tullinge Tumba/Storvreten Vårsta/Grödinge Botkyrka kommun Tullinge Tumba/ UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Storvreten Vårsta/ Grödinge Botkyrka kommun Procent Kvinnor Män Kvinnor Män Procent % Utvecklingen av indikatorn går inte att bedöma En indikation på kontakten mellan Botkyrkaborna är om man har vänner i andra stadsdelar än den egna. Resultaten för 2012 går inte helt att jämföra med 2011 eftersom både frågor och svar ändrats. Mönstret är ändå tydligt. Få invånare i Tullinge och Vårsta-Grödinge har vänner i Alby, Fittja, Hallunda- Norsborg och tvärtom. Det kan tolkas som stor social distans mellan kommunens olika delar, även om Tumba till viss del verkar vara en knutpunkt. Det är viktigt med insatser som ökar samhörigheten i kommunen som helhet. Möten och utbyten mellan individer och grupper över bland annat sociala och etniska gränser ökar förståelsen för gemensamma utmaningar och behovet av kraftsamling och prioritering BOTKYRKA KOMMUN Indikatorn utvecklas i positiv riktning Utvecklingen varierar mellan olika år och mellan kommundelarna, men totalt sett är trenden svagt positiv sedan I undersökningen 2012 upplevde 34 procent att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem, en ökning med 4 procentenheter sedan Boende i Alby, Fittja och Hallunda/Norsborg instämde i något högre grad än i andra kommundelar. Kvinnor är mer positiva än män, särskilt i Tullinge och i Tumba. Männen i Tullinge och Tumba var mest negativa. För att förbättra vårt resultat ytterligare måste vi bli bättre på att följa upp vilka som deltar i kommunens olika dialoger med Botkyrkaborna. Vi behöver också närmare analysera varför inte upplevelsen av delaktighet och att kunna påverka ökar mer hos invånarna trots att vi utvecklat allt fler metoder, kanaler och möjligheter för att göra det % 1. För 3 av dessa indikatorer kommer uppgifter i april som gör det möjligt att bedöma utvecklingen. 1:1 Jag Indikator kan var 1:1 med Andelen och påverka invånare i kommunala som upplever frågor att de som kan intresserar mig vara med och påverka i frågor som intresserar dem Källa: Medborgarundersökningen Nnn Procent Instämmer inte Alby Fittja Hallunda/ Norsborg Tullinge Tumba/ Storvreten Vårsta/ Grödinge Botkyrka kommun Kvinnor Män Instämmer Procent MÅL 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter Indikatorn utvecklas i negativ riktning Medborgarundersökningen har en fråga om Botkyrkabornas upplevelse av diskriminering. Tolv procent svarade att de under det senaste året upplevt att de blivit diskriminerade, vilket är en ökning med 2 procentenheter sedan Men eftersom skillnaden ligger inom den statistiska felmarginalen går det egentligen inte att slå fast ifall indikatorn har försämrats eller ligger stilla. Skillnaden mellan stadsdelarna beror troligen på befolkningsstrukturen, den vanligaste grunden för att man upplever diskriminering är språk. Det är viktigt med ett fortsatt arbete för att säkerställa att ingen blir diskriminerad i mötet med kommunen, men också för att lyfta frågan om diskriminering både lokalt i Botkyrka och i övriga regionen. Indikator 2.1 Invånarna upplever att de inte utsätts för diskriminering Indikator 2:1 Invånarna upplever att de inte utsätts för diskriminer Källa: Medborgarundersökningen Alby Fittja Hallunda/Norsb Tullinge Tumba/Storvreten Vårsta/Grödinge Botkyrka kommun Kvinnor Män Procent % Indikator 2:2 Ekonomisk utsatthet bland barn 8 Procent FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 30 9

13 Tumba/Storvreten Vårsta/Grödinge UPPFÖLJNING Botkyrka AV KOMMUNFULLMÄKTIGES kommun MÅL Kvinnor Män Procent UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL MÅL 3 BOTKYRKA KOMMUN Botkyrkaborna är friskare och mår bättre 10 Indikator 2:2 Ekonomisk utsatthet bland barn Källa: SCB Indikator 2:2 Ekonomisk utsatthet bland barn Procent Botkyrka Länet Riket Indikatorn utvecklas i positiv riktning Indikatorn ohälsotal omfattar bara personer som är eller har varit i arbete. Botkyrka har haft en positiv utveckling på senare år, men klyftorna gentemot regionen, mellan könen och mellan olika stadsdelar finns kvar. Skillnaderna mellan könen minskar något inom Botkyrka som helhet. Skillnader i utbildning är en viktig förklaring till skillnaderna i hälsa Hallunda/Norsborg mellan stadsdelarna. Det är därför viktigt att kommunen arbetar Tullinge mer med sambandet mellan ohälsa och utbildning, arbete Tumba/Storvreten och ekonomisk situation. Vi måste utgå från dem som har störst Vårsta/Grödinge behov när vi utformar insatser och sedan anpassa och erbjuda Botkyrka dem kommun åt alla. Indikator 3:2 Självskattad hälsa Indikator 3:2 Självskattad hälsa Källa: : Stockholms läns landsting Indikatorn utvecklas i positiv riktning De senaste tio åren har andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll i Botkyrka minskat från 24 till 17 procent. Botkyrka har fortfarande en av de högsta andelarna i landet, men skillnaden i förhållande till länet och riket har minskat. En orsak kan vara att antalet barn ökar mer i våra mer välmående områden än i de mer ekonomiskt utsatta. Samtidigt har inkomsterna ökat mer i vissa delar av våra miljonprogramsområden än i motsvarande områden i landet. Grunden till barnfattigdom ligger i föräldrarnas låga inkomster och det är därför avgörande att andelen som har arbete ökar bland både kvinnor och män Indikator 17 3:1 Ohälsotalet % BOTKYRKA KOMMUN Alby Fittja Indikator 3:1 Ohälsotalet Källa: SCB Alby Fittja Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba/Storvreten Vårsta/Grödinge Botkyrka kommun Dagar Kvinnor Män Dagar Kvinnor Män Indikator 3:2 Självskattad hälsa dagar Procent Kvinnor Män Indikator :3 Medellivslängd % Antal år Kvinnor Procent Indikatorn utvecklas i positiv riktning 100 Den självskattade hälsan har förbättrats i Botkyrka. Nära procent av kvinnorna och 69 procent av männen uppger att 60 de har god eller mycket god hälsa. Samtidigt finns fortfarande 40 skillnader mellan Botkyrka och länet där nära 73 procent av kvinnorna 20 och drygt 76 procent av männen uppger att de har god hälsa Kvinnor Män Om vi dessutom tar hänsyn till socioekonomisk bakgrund blir det tydligt att skillnaderna är stora inom gruppen kvinnor Indikator 3:3 Medellivslängd respektive gruppen män. De som har lägre utbildning har sämre hälsa. Kvinnor 4 [11] Indikatorn utvecklas varken i positiv eller negativ riktning Arbete har avgörande betydelse för ekonomi, delaktighet i samhället Indikator och hälsa. 4:1 Sysselsättningen Förvärvsfrekvens har ökat svagt i Botkyrka de senaste åren och vi ligger nu på drygt 70 procent, men andelen varierar kraftigt mellan Alby olika grupper. Kvinnors förvärvsfrekvens är lägre än mäns och skillnaderna mellan våra stadsdelar Fittja är stora. Förvärvsfrekvensen bland kvinnor i åldrarna Hallunda/Norsborg år var 2011 som lägst i Fittja med 50 procent. Högst förvärvsfrekvens hade männen i Tullinge och Grödinge/Vårsta med 86 Tullinge Tumba/Storvreten procent, följt av kvinnorna i Tullinge med 85 procent. Vårsta/Grödinge Botkyrka kommun Indikator Indikator 4:2 Sammanräknad 4:2 Förvärvsinkomst förvärvsinkomst BOTKYRKA KOMMUN Indikatorn utvecklas i positiv riktning Men enligt samma mönster som med hälsan har förbättringen BOTKYRKA KOMMUN 5 [11] Medellivslängden har förbättrats under lång tid för båda könen i inte varit lika stor för alla grupper utan skiljer sig utifrån socioekonomi och utbildningsbakgrund, vilket bara kan både Botkyrka och resten av Sverige, och Botkyrka har närmat sig nivåerna i resten av länet. Generellt sett har förbättringen analyseras på nationell nivå. varit större för män än för kvinnor vilket gör att männens medellivslängd börjar närma sig kvinnornas. Antal år 86 Män Indikator 3:3 Medellivslängd 84 Källa: SCB Antal år Män Kvinnor / Män 79 Kvinnor 82/ Män Kvinnor 81 / Män 77 år MÅL Fler Botkyrkabor 4 [11] kan försörja sig på eget arbete eller företagande Indikator 4:1 Förvärvsfrekvens Indikator 4:1 Förvärvsfrekvensen i Botkyrka Källa: SCB Procent Kvinnor Män Indikator 4:2 Förvärvsinkomst 71 % Indikatorn utvecklas varken i positiv eller negativ riktning Alby Skillnaderna i förvärvsfrekvens avspeglar sig i den sammanräknade förvärvsinkomsten². Botkyrka följer utvecklingen i Fittja Hallunda/Norsborg länet, vilket innebär att indikatorn i praktiken är oförändrad. Medelinkomsten³ Tullinge i de södra stadsdelarna är högre och stiger medan Tumba/Storvreten de i Fittja, Alby och Hallunda/Norsborg ligger relativt stilla på Vårsta/Grödinge en betydligt lägre nivå. Även skillnaderna mellan kvinnor Botkyrka och män kommun är stora var medelinkomsten för kvinnor i Botkyrka kronor och 150för 200män kronor. Lägst sammanräknad förvärvsinkomst hade kvinnor Tkr Män Kvinnor i Fittja med kronor och högst hade män i Tullinge med kronor. För att nå målet behöver vi arbeta med riktade insatser till de grupper som har störst behov. Indikator 4: Procent Kvinnor Män Andel ungdomar år som arbetar eller studerar 2011 Indikator 4: Tkr Män Kvinnor dagar Andel ungdomar år som arbetar eller studerar 2011 Antal år 2. Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och näringsinkomst Medelinkomst är inkomstsumman dividerad med antalet inkomsttagare FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 Alby Fittja Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba/Storvreten Vårsta/Grödinge Botkyrka kommun Män-Botkyrka Män-Länet Män-Riket Alby Fittja Hallunda/Norsborg Tullinge Tumba/Storvreten Vårsta/Grödinge Botkyrka kommun Män-Botkyrka Män-Länet Män-Riket

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer

Granskning av måloch styrsystem

Granskning av måloch styrsystem Revisionsrapport Granskning av måloch styrsystem Botkyrka kommun Micaela Hedin Susanna Collijn Sofia Regnell Sep 2012 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och 1 1 Inledning 3 1.1

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (4) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1 Godkännande

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 2 Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2012-12-21 Tid 2013-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt - Karin Medin, VD på Söderenergi BESLUTAS AV

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1)

3 Uppföljning av internkontrollplanen 2012 (SN 2010:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-02-26 Tid 2013-02-26, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Rapport: gällande socialförvaltningens enkätundersökning om bemötande,

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 1 KARLSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2013 KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun 2014 ÅRET 2013 I KORTHET Kommunkoncernens ekonomi Kommunkoncernens resultat uppgår till 241,8 mnkr. Investeringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Utveckling Fittja. Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling

Utveckling Fittja. Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling Utveckling Förslag till ett långsiktigt program för hållbar utveckling Slagsta strand s resurser Närhet TTill illl Sto tockho llm lyser bland de övriga gästgivaregårdarna som nordstjärnan på himlafästet.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer