Kyrkfakta 2008 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkfakta 2008 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration"

Transkript

1 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och Ett samarbete mellan samfälligheterna Borås Göteborg Helsingborg Linköping - Lund Malmö Mölndal - Norrköping Partille-Sävedalen Umeå Uppsala Örebro samt Lerums församling, Svenska kyrkans Församlingsförbund och Kyrkokansliet

2 Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning Förord Arbetet med att utveckla och effektivisera vår verksamhet är nödvändigt för Svenska kyrkans fortsatta positiva utveckling. Nyckeltal är ett sätt att beskriva verksamhet och ekonomi så att alla kan förstå, vilket också skapar bättre underlag för beslut. Genom nyckeltal får vi möjlighet att göra jämförelser och därmed ges förutsättningar för att lära av varandra och inspireras av många goda exempel i vår organisation. En nyhet i Kyrkfakta 2008 är att varje avsnitt har kompletterats med Gå-vidare-frågor. Tanken är att samfälligheter och församlingar ska kunna ta Kyrkfakta som utgångspunkt för fortsatta analyser av effektiviteten och som underlag för målformulering och verksamhetsplanering. Svenska kyrkan på nationell nivå följer med stort intresse projektet Kyrkfakta. Helén Ottosson Lovén Ekonomi- och finanschef Kyrkokansliet 1

3 Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning Varför behövs Kyrkfakta? Innehåll i Kyrkfakta Bra att veta Hur tillförlitliga är nyckeltalen? Definitioner Varför arbetar ni med Kyrkfakta? Om Kyrkfakta Kyrkfakta är ett treårigt projekt som syftar till att utveckla ett verktyg för jämförelser och analyser av resursanvändningen inom Svenska kyrkan. Kyrkfakta 2008 är den tredje faktapublikationen som presenteras av projektet. Tidigare publikationer är Kyrkfakta 2006 och Kyrkfakta Samtliga utgåvor finns tillgängliga på kyrknätet i en webbversion och i en tryckt version. I Kyrkfakta medverkar Kyrkokansliet på nationell nivå, samfälligheterna i Borås, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Mölndal, Norrköping, Partille-Sävedalen, Umeå, Uppsala och Örebro samt Lerums församling. Tillsammans representerar de 121 församlingar och över en miljon medlemmar. I årets Kyrkfakta har 39 församlingar lämnat underlag till avsnittet om församlingsverksamhet. Det är en ökning med två församlingar jämfört med föregående år. I Uppsala och Örebro har för första gången samfällighetens samtliga församlingar deltagit i faktainsamlingen, medan församlingarna i Malmö har avstått från att medverka. Partille-Sävedalen har i år avstått från att lämna uppgifter. Varför behövs Kyrkfakta? Kyrkfakta är ett verktyg för effektivisering. Genom att mäta och analysera verksamheten får man idéer till förbättringar och effektiviseringar. För att inspirera till en bredare diskussion om hur resurserna används har årets Kyrkfakta kompletterats med Gå-vidare-frågor. Tanken är att samfälligheter och församlingar ska kunna ta Kyrkfakta som utgångspunkt for fortsatta analyser av effektiviteten och som underlag för målformulering och verksamhetsplanering. Svenska kyrkan står i en situation med vikande medlemsutveckling och krympande ekonomi. I detta läge gäller det att använda resurserna på bästa sätt. Målet med Kyrkfakta är att bidra till ett kontinuerligt effektiviserings- och förbättringsarbete, genom att redovisa nyckeltal ur olika perspektiv och genom att redovisa hur medlemmarnas relationer till Svenska kyrkan förändras över tiden. 2

4 Om Kyrkfakta Varför behövs Kyrkfakta? Innehåll i Kyrkfakta Bra att veta Hur tillförlitliga är nyckeltalen? Definitioner Varför arbetar ni med Kyrkfakta? Innehåll i Kyrkfakta 2008 Kyrkfakta omfattar fem huvudavsnitt. Medverkande samfälligheter I avsnittet redovisas basfakta om de medverkande samfälligheterna. Medlemsutveckling och ekonomi I avsnittet redovisas samfälligheternas medlemsutveckling samt nyckeltal för medlemmarnas relationer till Svenska kyrkan, t ex andel döpta och konfirmerade. I avsnittet redovisas också samfälligheternas intäkter och kostnader, samt en kalkylmässig prognos för den ekonomiska utvecklingen i en tänkt samfällighet som storleksmässigt och ekonomiskt motsvarar Kyrkfaktas medelsamfällighet. Avsnittet innehåller också nyckeltal för personal och förtroendevalda. Församlingsverksamhet I avsnittet redovisas nyckeltal för ett urval församlingsverksamheter, t ex gudstjänster och kyrkliga handlingar, barnverksamhet och diakoni. Dessutom redovisas församlingarnas personalkostnader för olika administrativa aktiviteter som ekonomioch personal. Lokalanvändning och fastighetsförvaltning I avsnittet redovisas samfälligheternas lokalanvändning och fastighetskostnader. Dessutom redovisas fastighetskostnaderna per aktivitet eller kostnadsslag och byggnadskategori för de fastigheter som används av de medverkande församlingarna. I avsnittet finns också energistatistik för de vanligaste byggnadskategorierna. Gemensam I avsnittet redovisas nyckeltal för ett urval tjänster inom samfälligheternas gemensamma, t ex personal, ekonomi- och personal. En nyhet i årets Kyrkfakta är att avsnittet kompletterats med uppskattningar av samfälligheternas totala kostnader för administrativa tjänster. 3

5 Om Kyrkfakta Varför behövs Kyrkfakta? Innehåll i Kyrkfakta Bra att veta Hur tillförlitliga är nyckeltalen? Definitioner Varför arbetar ni med Kyrkfakta? Bra att veta Underlag för Kyrkfakta är verksamhetsstatistik och ekonomisk statistik hämtad från SCB och Svenska kyrkans statistikdatabas, samt uppgifter som tillhandahållits av medverkande samfälligheter. Medlemsstatistiken avser antalet medlemmar den 1 november respektive år. Under arbetets gång har tre expertgrupper medverkat med råd och synpunkter. En för församlingsverksamhet, en för fastighetsverksamhet och en för gemensam. Kostnaderna i de redovisade nyckeltalen är genomgående bruttokostnader. Anledningen till att projektet valt att arbeta med bruttokostnader är att Kyrkfakta ska vara ett verktyg för effektivisering. För att analysera effektiviteten måste man ha kunskap om den totala kostnaden för en aktivitet för att kunna bedöma om kostnaden ligger på rätt nivå jämfört med t ex föregående år, andra församlingar eller externa utförare. Flera av de medverkande samfälligheterna säljer tjänster till andra organisationer och får på så sätt in intäkter som bidrar till finansieringen. Det gör att skillnaden mellan bruttokostnaden och nettokostnaden kan vara betydande i vissa fall. I avsnittet Gemensam finns tabeller med både brutto- och nettokostnader. Hur tillförlitliga är nyckeltalen? De är naturligtvis lika tillförlitliga som de underlag som de baseras på. I vissa fall kan det finnas problem med jämförbarheten. I sådana fall redovisas vilka underlag som använts och vilka problem som kan finnas vid jämförelser. Kyrkfakta har inte undersökt bakomliggande orsaker till höga eller låga nyckeltal. I vissa fall har de medverkande samfälligheterna lämnat kommentarer som redovisas vid betydande avvikelser. Definitioner Definitioner av kyrkliga begrepp har hämtats från Kyrklig ordbok som skrivits av Peter Lundborg, Verbums förlag

6 Kyrkfakta 2008 Om Kyrkfakta Varför arbetar ni med Kyrkfakta? Varför behövs Kyrkfakta? Anette Kravik, controller Uppsala kyrkliga samfällighet Innehåll i Kyrkfakta Bra att veta Hur tillförlitliga är nyckeltalen? Definitioner Varför arbetar ni med Kyrkfakta? För att vi vill kunna vara en kyrka även i framtiden. Genom arbetet med Kyrkfakta får vi en tydlig bild av var vi lägger våra resurser och då kan vi också styra om och satsa på rätt saker. Det vill säga de prioriteringar församlingarna valt att lyfta fram i sina verksamhetsplaner. Hur har medarbetarna tagit emot Kyrkfakta? Kyrkfakta bygger på att alla medarbetare redovisar hur de använder sin tid och det kan vara känsligt. Men vi har jobbat mycket för att öka medvetenheten om att arbetstidens fördelning är viktig och att Kyrkfakta är ett viktigt verktyg. I dag tror jag alla känner sig trygga med att Kyrkfakta har ett gott syfte. Det handlar ju om att jobba gemensamt för att styra in på det vi vill göra och det vi säger att vi vill göra som kyrka. Efter att ha sett Kyrkfakta hoppas vi att de flesta förstår vinsten och nyttan med verksamhetsstyrning och nyckeltal. Nämn något om Kyrkfakta som du inte visste eller trodde när ni gick med i projektet 2006 Attitydförändringsarbetet tog mer tid i anspråk än jag hade räknat med. Har du några goda råd till dem som ska börja ta fram nyckeltal Förankringsarbetet är väldigt viktigt. Försök få med dig kyrkoherden och arbetsledarna först genom att förklara nyttan med nyckeltalen och hur man rent praktiskt kan få hjälp av att följa upp verksamheten. 5

7 Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Borås kyrkliga samfällighet omfattar två pastorat, Gustav Adolfs pastorat med församlingarna Gustav Adolf och Brämhult, samt Caroli pastorat och församling. Gemensamma verksamheter är bl a sjukhuskyrka, finsk församlingsverksamhet, verksamhet inom kriminalvården och på häktet, verksamhet på högskolan, gemensam kyrkoförvaltning, begravningsverksamhet och fastighetsförvaltning. För att anpassa samfällighetens fastighetsbestånd till verksamhetens behov och ekonomiska resurser har en strategigrupp fått till uppgift att arbeta fram en lokalresursplan. Arbetet pågår och underlag till en framtida plan kommer att finnas med i flerårsplanen Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 65 procent av antalet invånare. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr. Omfattande fastighetsunderhåll genomfördes under året, bland annat renovering av Gustav Adolfs kyrkas torn med 4,2 mkr efter avdrag för kyrkoantikvarisk ersättning. Medelantalet anställda var 157. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns fem begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Borås finns på Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Uppsala Borås kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Medverkande församling Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Caroli församling % 37% Sjöbo kyrka, Borås Örebro 6

8 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Göteborgs kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet omfattar 37 församlingar som geografiskt sammanfaller med kommungränsen för Göteborg Stad. Gemensamma verksamheter är bl a skolkyrka, högskoleverksamhet, familjerådgivning, jourtjänst, sjukhuskyrka, handikappverksamhet, sverigefinsk församlingsverksamhet, kyrkoförvaltning och kyrkogårdsförvaltning. En översyn av församlingsgränserna pågår. Under 2008 beslutade stiftsstyrelsen att de elva församlingarna på Hisingen ska ombildas till fyra församlingar. Motivet är bl a möjligheter till en flexiblare organisation, tydligare beslutsvägar och större möjligheter till kompetens- och karriärutveckling med färre och större församlingar. Under 2008 genomfördes en övergripande analys av lokalanvändning, lokalkostnader och möjligheter att öka lokaleffektiviteten på Hisingen. Utredningen uppskattar en besparingspotential på 40 % av lokalbeståndet. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 60 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 984. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns 33 kyrkogårdar och begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Göteborg finns på Västra Frölunda kyrka Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Uppsala Göteborgs kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Biskopsgårdens församling % 3% Björlanda församling % 2% Oscar Fredriks församling % 3% Västra Frölunda församling % 3% Örebro 7

9 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Helsingborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet omfattar fyra församlingar, Maria, Gustav Adolf, Raus och Filborna. Gemensamma verksamheter är bl a fängelsepräst, studentpräst, sjukhuskyrka, sjömanskyrka, kyrkoförvaltning och kyrkogårdsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 63 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 177. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns sju begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Helsingborg finns på Sancta Maria kyrka Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Uppsala Helsingborgs kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Filborna församling % 10% Helsingborgs Gustav Adolfs församlin % 29% Helsingborgs Maria församling % 37% Raus församling % 24% Örebro 8

10 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Lerums församling Lerums församling tillhör Göteborgs stift men inte någon samfällighet. Alla administrativa uppgifter sköts på församlingsnivå. Församlingen omfattar fyra distriktskyrkor, Aspenkyrkan, Aspenäs kyrka, Stenkullens Kyrka och Lerums kyrka, som bl a bedriver en omfattande förskoleverksamhet. Gemensamma verksamheter är kansli och kyrkogårdsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 79 procent av antalet invånare. År 2008 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr. Medelantalet anställda uppgick till 49. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns tre begravningsplatser. Mer information om Lerums församling finns på Lerums kyrka Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Lerums församling 2008 Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar 1 nov 2008 Lerums församling % tkr Umeå Uppsala Örebro 9

11 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Linköpings kyrkliga samfällighet Linköpings kyrkliga samfällighet består av åtta församlingar, Domkyrkoförsamlingen, Berga församling Gottfridsbergs församling, Johannelunds församling, Landeryds församling, Ryds församling, S:t Lars församling och Skäggetorps församling. Gemensamma verksamheter är sjukhuskyrka, studentpräster, sverigefinsk verksamhet, kyrkoförvaltning och kyrkogårdsförvaltning. I november 2008 lämnade projektgruppen för Samhörighet, migration och medlemskommunikation i Linköping in sin slutrapport. Projektets övergripande mål var att särskilt beakta kyrkans liv och verksamhet präglat av delaktighet och samhörighet, samt hur en organisation kan stödja det gemensamma arbetet. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 70 procent av antalet invånare i samfälligheten. Linköpings kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Gottfridsbergs församling % 9% Linköpings domkyrkoförsamling % 21% Linköpings S:t Lars församling % 13% År 2008 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr. Medelantalet anställda var 232. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Lokalbeståndet för begravningsverksamheten är ca m². Inom samfälligheten finns tre begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Linköping finns på Landeryds kyrka, Linköping Uppsala Örebro 10

12 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Lunds kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet omfattar nio församlingar. Lunds domkyrkoförsamling, Lunds Allhelgonaförsamling, Helgeands-, Norra Nöbbelövs-, S:t Hans-, S:t Peters klosters-, Stora Råby-, Torns- och Östra Torns församlingar. Gemensamma verksamheter är bl a diakonicentral, familjerådgivning och kyrkoförvaltning (med ekonomi-, PA- och kyrkogårdsavdelning samt fastighets-, IT- och informationsenhet). För att möta en förändrad ekonomisk situation på grund av vikande medlemsantal, förs diskussioner om strukturella förändringar vad gäller antalet församlingar m m. Ännu har inga beslut om indelningsändringar fattats. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 64 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 196. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler, (exkl begravningsverksamheten). Inom samfälligheten finns 13 begravningsplatser. Under 2008 färdigställdes sjätte etappen av en omfattande renovering av Allhelgonakyrkan, som sedan millennieskiftet kostat 39,3 Mkr. En försäljning av markområden som inte behövs i verksamheten, för ca 26 Mkr är på gång. Mer information om Svenska kyrkan i Lund finns på Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Lunds kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar S:t Peters klosters församling % 18% Stora Råby församling % 6% Östra Torns församling % 11% Uppsala Sankt Knut, Lund Örebro 11

13 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Malmö kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet består av 16 församlingar och omfattar geografiskt Malmö kommun. Gemensamma verksamheter är bl a fängelsekyrka, gymnasiepräst, integrationskyrka, mötesplats för ungdomar, polispräst, sjukhuskyrka, studentpräster, sverigefinskt församlingsarbete, kansli och kyrkogårdsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 54 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda uppgick till 424. Lokalbeståndet omfattar m² bruksarea lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Mer information om Svenska kyrkan i Malmö finns på Lund Malmö Mölndal Malmös kyrkliga samfällighet 2008 Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Malmö S:t Petri kyrka Uppsala Örebro 12

14 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Mölndals kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet består av de tre församlingarna Fässberg, Kållered och Stensjön. Samfälligheten bildades 1977 och samverkar runt utjämning,, fastighetsförvaltning, begravningsverksamhet m.m. Samfälligheten ansvarar även för viss församlingsverksamhet, såsom sjukhuskyrka och närradio, utifrån särskilda uppdrag från kyrkoråden. Den under 2007 genomförda samordningen av adminstrationen och de tre församlingsexpeditionerna till en gemensam kyrkoförvaltning, har funnit sina former och fungerar väl. För 2008 finns samfällighetens samtliga tre församlingarna med i Kyrkfakta. Arbetet med nyckeltal har funnits länge i Mölndal och kan nu utvecklas vidare. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer. Det motsvarar 71 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 74. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns tre begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Mölndal finns på Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Mölndals kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Medverkande församlingar Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Fässbergs församling % 59% Kållereds församling % 18% Stensjöns församling % 23% Umeå Uppsala Fässberg kyrka Örebro 13

15 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Norrköpings kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet omfattar 18 församlingar (12 pastorat). Gemensam församlingsverksamhet är bl a sjukhuskyrka, högskole-, gymnasieskole-, sverigefinsk, fängelse- och häktesverksamhet, Kolmårdskyrkan och en lägergård. Samfälligheten har ett gemensamt kansli som svarar för service och åt församlingarna och kyrkogårdsverksamheten när det gäller ekonomi, personal, fastigheter, information och IT. Antalet medlemmar uppgick år 2008 till ca personer, vilket motsvarar 71 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 254. Norrköpings kyrkliga samfällighet 2008 Medeltal Resultat (efter Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar antal anställda finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal Andel Andel av medlemmar medlemmar samfälligheten Medverkande församlingar Norrköpings Matteus församling % 8% Krokek-Kvarsebo pastorat % 6% Tingstads församling % 3% Sedan några år pågår ett arbete med att se över samfällighetens organisation för att minska antalet pastorat och församlingar, anpassa lokalbeståndet och effektivisera en. Konkret har detta tagit sig uttryck i att samfälligheten från och med 2010 kommer att organiseras i fyra enförsamlingspastorat. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten samt 652 m² BRA hyrda lokaler. Två större fastigheter har sålts och en kyrkolokal har tagits ut bruk. Inom samfälligheten finns 27 begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Norrköping finns på Tingstads kyrka Umeå Uppsala Örebro 14

16 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet består av de två församlingarna Partille och Sävedalen. Gemensamma verksamheter är bl a, kyrkogårds- och fastighetsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 71 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 uppgick samfällighetens intäkter till tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda uppgick till 70. Lokalbeståndet år 2007 omfattade ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns fyra begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Partille-Sävedalen finns på Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet 2008 Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Furulundskyrkan Umeå Uppsala Örebro 15

17 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Umeå kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet består av sex församlingar, Umeå stadsförsamling, Ålidhems församling, Umeå landsförsamling, Tegs församling, Umeå Maria församling och Tavelsjö församling. Här finns också tre samarbetskyrkor som styrs av EFS-föreningar. Gemensamma verksamheter är bl a sjukhuskyrka, tidningen Spira, familjerådgivning, finsk församlingsverk-samhet, studentpräster samt gemensam kyrkoförvaltning, begravningsverksamhet och fastighetsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 76 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 184. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Mer information om Svenska kyrkan i Umeå finns på Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Umeås kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Tavelsjö församling % 3% Tegs församling % 19% Umeå landsförsamling % 15% Ålidhems församling % 18% Umeå landsförsamlings kyrka Uppsala Örebro 16

18 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Uppsala kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet består av Uppsala Domkyrkoförsamling, Helga Trefaldighets församling, Gamla Uppsala församling, Vaksala församling och Gottsunda församling. Gemensamma verksamheter är bl a jourhavande präst, familjerådgivning, sjukhuskyrka, universitetskyrka, gymnasieskoleverksamhet, finsk församlingsverksamhet och verksamhet på häktet. Samfälligheten har ett gemensamt kansli som svarar för service och åt församlingar och kyrkogårdsverksamhet när det gäller ekonomi, personal, fastighet, information och IT. En arbetsgrupp för organisation och samverkan har bildats sedan kyrkonämnden valt att inte gå vidare med en begäran om indelningsförändring. Ett konkret resultat av samverkan mellan församlingarna är årets konfirmationskampanj uppsalakonfa.se. Uppsalas kyrkliga samfällighet 2008 Andel medlemmar Antal församlingar Arbetet med Kyrkfakta har fått flera positiva effekter. Då samtliga medarbetare på något sätt varit delaktiga har det fått till följd att medvetenheten kring hur resurser och arbetstid fördelas har ökat. Arbete med kvalitetssäkring av redovisningen samt framtagning av nya budgetmallar där verksamheterna satts i fokus har genomförts. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer. Det motsvarar 65 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr, vilket bl a beror på extraordinär nedskrivning. Medelantalet anställda uppgick till 262. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Mer information om Svenska kyrkan i Uppsala finns på Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Gamla Uppsala församling % 14% Gottsunda församling % 14% Helga Trefaldighets församling % 22% Uppsala domkyrkoförsamling % 32% Vaksala församling % 18% Uppsala Örebro Årets konfakampanj 17

19 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Örebro kyrkliga samfällighet Nikolai, Olaus Petri, Längbro, Almby, Adolfsberg, Mosjö, Täby, Mikaels och Edsbergs församlingar bildar Örebro kyrkliga samfällighet. Gemensamma verksamheter är bl a Diakonicentrum, Församlingarnas rådgivningsbyrå, Kursgården Solliden, Kyrkan på universitetet, Sjukhuskyrkan, sverigefinskt församlingsarbete, verksamhet på häktet, kyrkokansli och kyrko-gårdsförvaltning. Samfälligheten har också ett bostadsbolag. Aktuella händelser är bl a utredningar av samfällighetens organisation och indelning, framtida fastighetsbestånd samt en administrativ översyn. Under 2008 genomfördes en samordning av fastighetsförvaltningen. En kraftsatsning på församlingsverksamheten planeras under fem år. Kyrkokansliet är ISO-certifierat sedan våren Örebros kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Adolfsbergs, Mosjö och Täby pastorat % 12% Almby församling % 17% Edsbergs församling % 2% Längbro församling % 15% Mikaels församling % 14% Örebro Nikolai församling % 18% Örebro Olaus Petri församling % 22% Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 66 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr. Medelantalet anställda var 210. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns 12 begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Örebro finns på Olaus Petri kyrka Uppsala Örebro 18

20 Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning Medlemsutveckling och ekonomi Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Intäkter och kostnader per medlem, m m Personal och förtroendevalda Medlemsutveckling och ekonomi I avsnittet redovisas samfälligheternas medlemsutveckling, deltagande i kyrkliga handlingar samt intäkter och kostnader på en övergripande nivå. Vidare redovisas uppgifter om samfälligheternas personal och förtroendeuppdrag. Innehåll och mätområden: Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Personal och förtroendevalda Metod och avgränsning Jämförelserna i avsnittet baseras i huvudsak på verksamhetsstatistik, ekonomisk redogörelse samt uppgifter ur samfälligheternas årsredovisningar. Redovisningen omfattar i huvudsak hela samfälligheten. I avsnittet ingår alla verksamhetsområden inklusive begravningsoch serviceverksamheten. Tabellerna är sorterade i alfabetisk ordning medan digrammen är sorterade efter 2008 års värden. I tabellerna finns trendpilar som visar utvecklingen över tiden, vanligtvis åren Trenderna har beräknats med utgångspunkt från tidigare års utfall med hjälp av linjär regression. Uppåtgående trend, ökande värden; Beräknad ökning plus 3 % och uppåt Nedåtgående trend, minskade värden; Beräknad minskning minus 3 % och nedåt Ingen tydlig trend eller stabil nivå, nyckeltalet fluktuerar eller är i huvudsak oförändrat. Beräknad förändring mellan minus 3 och plus 3 % 19

Kyrkfakta 2007. Helén Ottosson Lovén. Ekonomi- och finanschef Kyrkokansliet

Kyrkfakta 2007. Helén Ottosson Lovén. Ekonomi- och finanschef Kyrkokansliet Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration Förord Arbetet med att utveckla och

Läs mer

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 Budgetdirektiv 2012-2013... 2 Del 1 - övergripande... 2 Förutsättningar 2012-2013... 2 Målkapitalet... 2 Allmänna direktiv för pastoraten... 2 Direktiv för kyrkoförvaltningen...

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande...

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2009-10-14 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 78-95

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

Ordförande... Johannes Lundén. Justerande... Kyrkonämnden i Vara kyrkliga samfällighet

Ordförande... Johannes Lundén. Justerande... Kyrkonämnden i Vara kyrkliga samfällighet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2013-10-16 Plats och tid: Vara Kansliet kl. 18.00 20.30 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 84-97 Paragraf

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd

Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd Extra Nyhetsbrev från Kanslistöd oktober 2007 Innehållsförteckning Registrering av in- och utträden inför inkomståret 2008... 2 Sista dagen för att registrera rättelser/ändringar... 2 Skatteverket har

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Samverkansprojektet. Samverkanskonferens på Graninge 2010-11-08 alt. 2010-11-09 SE10

Samverkansprojektet. Samverkanskonferens på Graninge 2010-11-08 alt. 2010-11-09 SE10 Samverkansprojektet i Stockholms stift Samverkanskonferens på Graninge 2010-11-08 alt. 2010-11-09 SE10 Välkommen Ökat främjandeansvar - Administration och teknik Frigöra resurser till församlingarnas grundläggande

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 2012-10-30 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Kärstin Brattgård Kerstin Wettergren

Läs mer

Kammarkollegiets ställningstaganden

Kammarkollegiets ställningstaganden Kammarkollegiet FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA ENHETEN INFORMATION 1 (5) Kammarkollegiets ställningstaganden I PM inför fastställande av avgiftssatser för begravningsavgift, i beslut om avgiftssatser och i remissvar

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal

Sida 1 av 21. Södertörns nyckeltal Sida 1 av 21 Södertörns nyckeltal Verksamhetslokaler 212 Sida 2 av 21 Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund 4 3 Nulägesbeskrivning 4 4 Resultat 5 4.1 Fastighetsförvaltning 6 4.2 Lokalanvändning

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Protokollet är justerat 2014-04-16

Protokollet är justerat 2014-04-16 Plats och tid Närvarande Ej närvarande Övriga deltagande: Sammanträdesrummet i Aneby kyrka tisdagen den 08 april kl 16.00 20.30 Caroline von Wachenfelt, ordförande Göran Tranell Marianne Gustafsson Tjitte

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd September 2007 Innehållsförteckning Budgetsimuleringsverktyget uppdatera med skatteverkets septemberprognos... 2 Förändringar i skatteverkets organisation... 2 Avgiftsregistrering

Läs mer

Statistikinfo 2014:07

Statistikinfo 2014:07 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med,

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef

Carina Nilsson, kyrkoherde Margareta Wallberg, kyrkogårdschef Hans-Åke Carlsson, ekonom Arja Stenholm, kanslichef LIDINGÖ FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1/6 Plats och tid S:ta Annagården, torsdagen den 30 maj 2013 kl. 19:00 Beslutande Enligt bilagda förteckning, bilaga 1 Övriga deltagande Carina Nilsson, kyrkoherde

Läs mer

BOKSLUT. Sunnersbergs församling

BOKSLUT. Sunnersbergs församling BOKSLUT Sunnersbergs församling År 2010 Svenska kyrkan i Sunnersbergs församling Besöks och leveransadress: Kyrkans gård-lockörn Gamla Läckövägen 43 531 55 LIDKÖPING Tel 0510-48 40 80 Fax 0510-48 40 99

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd December 2009 Innehållsförteckning Information om planerade systemstopp... 2 Planerat systemstopp efter årsskiftet... 2 Lansering av Kbok2003 version 4.1... 2 Windows Vista/Windows

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås 1 (5) Omsorgskontoret 2014-09-15 Dnr Än Anders Karlsson Budgetberedningen Budgetuppdrag nr 20 Jämförelse kostnader Linköping--Västerås Den komplettering av budgetmaterialet som efterfrågas är: -varför

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden. Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius

Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden. Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius Att färdas väl - hur Svenska kyrkan kan navigera i välfärden Pastoralteologisk dag, Ersta 2 oktober 2013 Kerstin Alberius Reflektioner Svenska kyrkan och diakoni (anstalter) Gunnar Edqvists artikel i SKT

Läs mer

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet

med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet med plats för stillhet, gudstjänst & själva livet Svenska kyrkan i Mölndalsområdet I broschyren hittar du information om vad kyrkan erbjuder för både nyinflyttade och dem som bott länge i området. I din

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Nyhetsbrev från Kanslistöd

Nyhetsbrev från Kanslistöd Nyhetsbrev från Kanslistöd februari 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Enkät om gemensamma system och Svenska kyrkans Kanslistöd... 1 Organisationsregistret... 2 Registrering av Kontaktperson

Läs mer

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014

Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Gemensam Framtid Förslag till rambudget 2014 Beslutad av kyrkostyrelsen den 7 april 2013 Inledning Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2014. Under våren 2013 har styrelsen

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun

Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning ekonomi i Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda 2 februari 2015 Vem är Magnus Pettersson? Ekonomichef sedan februari 2009 Innan Oxelösund arbetade jag i Gnesta Kommun på samma position

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0

Revisorernas ekonomi. i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012. Revisorernas ekonomi. i kommunerna 0 i kommunerna FAKTABAS REVISION 2012 i kommunerna 0 Innehåll Inledning... 2 Ekonomiska förutsättningar... 3 Budgetberedning... 3 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 3 Otillräckliga resurser?...

Läs mer

Befolkning i absoluta tal

Befolkning i absoluta tal Befolkning i absoluta tal Bilaga 3 1950 1960 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2001 Bollebygd 5 216 4 784 5 157 6 740 7 399 7 610 7 973 7 884 7 890 Borås 84 000 93 144 102 329 95 389 92 564 94 156 96 139 96

Läs mer

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund

Ekonomi i balans. Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi. Ålands kommunförbund Ekonomi i balans Relationstal vid bedömning av kommunal ekonomi Ålands kommunförbund FÖRORD Syftet med detta dokument är att föra fram användbara nyckeltal för att underlätta bedömningen av huruvida en

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden

2014 Det börjar lossna på hotellmarknaden Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se 2014 Det

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Info Begravningsombuden. SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013

Info Begravningsombuden. SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013 Info Begravningsombuden SKKF kongress Stockholm 27 maj 2013 Lag från 1/5 2012 Begrepp inom Begravningsverksamheten Askgravplats (Urngrav med särskilda regler) Askgravlund (Minneslund med särskilda undantag)

Läs mer

Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01

Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01 Anvisningar till Befattningssystem församlingar - BSF 01 De centrala parterna har nu avslutat den översyn av BSF som finns omtalad i Kyrkans avtal 2000 (Bilaga 4, Centrala protokollsanteckningar II, Övriga

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Finansiell profil Uddevalla kommun 2006 2008

Finansiell profil Uddevalla kommun 2006 2008 Finansiell profil Uddevalla kommun 006 008 Innehåll Inledning syftet med denna rapport............. Finansiell utveckling och ställning hos kommunerna i Västra Götalands län 006 008................ styrkor

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Kyrkoavgift Information och anmälan

Kyrkoavgift Information och anmälan Kyrkoavgift Information och anmälan Faktauppgifter om kyrkoavgiften Som registrerat trossamfund har Frälsningsarmén möjlighet att ta emot din kyrkoavgift förutsatt att du samtycker skriftligen. Fyll i,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Fastställd av kyrkofullmäktige 12 november 2003 Dokument 1: Övergripande mål för informationsverksamheten inom Linköpings kyrkliga samfällighet

Läs mer

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER

INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER INFORMATION OM OCH ANVISNINGAR TILL EKONOMISK REDOGÖRELSE 2013 FÖR FÖRSAMLINGAR/SAMFÄLLIGHETER Förord Välkommen till årets upplaga av ekonomisk redogörelse! Var ute i god tid! I likhet med förra året är

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM

OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM Diskussionsunderlag VERKSAMHETSPLAN 2015 OCH FRAMTIDSVISION FÖR ADOPTIONSCENTRUM 1 (9) SYFTE Verksamhetsplan och Vision för Adoptionscentrums verksamheter skall ge vägledning för de långsiktiga besluten,

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Handlingsplan för information om kyrkovalet 2005

Handlingsplan för information om kyrkovalet 2005 1 (11) Förslag, version 1.2 Handlingsplan för information om kyrkovalet 2005 Inledning Kyrkovalet är Svenska kyrkans gemensamma angelägenhet. Valet handlar om att medlemmarna utser sina företrädare på

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer