Kyrkfakta 2008 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkfakta 2008 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration"

Transkript

1 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och Ett samarbete mellan samfälligheterna Borås Göteborg Helsingborg Linköping - Lund Malmö Mölndal - Norrköping Partille-Sävedalen Umeå Uppsala Örebro samt Lerums församling, Svenska kyrkans Församlingsförbund och Kyrkokansliet

2 Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning Förord Arbetet med att utveckla och effektivisera vår verksamhet är nödvändigt för Svenska kyrkans fortsatta positiva utveckling. Nyckeltal är ett sätt att beskriva verksamhet och ekonomi så att alla kan förstå, vilket också skapar bättre underlag för beslut. Genom nyckeltal får vi möjlighet att göra jämförelser och därmed ges förutsättningar för att lära av varandra och inspireras av många goda exempel i vår organisation. En nyhet i Kyrkfakta 2008 är att varje avsnitt har kompletterats med Gå-vidare-frågor. Tanken är att samfälligheter och församlingar ska kunna ta Kyrkfakta som utgångspunkt för fortsatta analyser av effektiviteten och som underlag för målformulering och verksamhetsplanering. Svenska kyrkan på nationell nivå följer med stort intresse projektet Kyrkfakta. Helén Ottosson Lovén Ekonomi- och finanschef Kyrkokansliet 1

3 Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning Varför behövs Kyrkfakta? Innehåll i Kyrkfakta Bra att veta Hur tillförlitliga är nyckeltalen? Definitioner Varför arbetar ni med Kyrkfakta? Om Kyrkfakta Kyrkfakta är ett treårigt projekt som syftar till att utveckla ett verktyg för jämförelser och analyser av resursanvändningen inom Svenska kyrkan. Kyrkfakta 2008 är den tredje faktapublikationen som presenteras av projektet. Tidigare publikationer är Kyrkfakta 2006 och Kyrkfakta Samtliga utgåvor finns tillgängliga på kyrknätet i en webbversion och i en tryckt version. I Kyrkfakta medverkar Kyrkokansliet på nationell nivå, samfälligheterna i Borås, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Mölndal, Norrköping, Partille-Sävedalen, Umeå, Uppsala och Örebro samt Lerums församling. Tillsammans representerar de 121 församlingar och över en miljon medlemmar. I årets Kyrkfakta har 39 församlingar lämnat underlag till avsnittet om församlingsverksamhet. Det är en ökning med två församlingar jämfört med föregående år. I Uppsala och Örebro har för första gången samfällighetens samtliga församlingar deltagit i faktainsamlingen, medan församlingarna i Malmö har avstått från att medverka. Partille-Sävedalen har i år avstått från att lämna uppgifter. Varför behövs Kyrkfakta? Kyrkfakta är ett verktyg för effektivisering. Genom att mäta och analysera verksamheten får man idéer till förbättringar och effektiviseringar. För att inspirera till en bredare diskussion om hur resurserna används har årets Kyrkfakta kompletterats med Gå-vidare-frågor. Tanken är att samfälligheter och församlingar ska kunna ta Kyrkfakta som utgångspunkt for fortsatta analyser av effektiviteten och som underlag för målformulering och verksamhetsplanering. Svenska kyrkan står i en situation med vikande medlemsutveckling och krympande ekonomi. I detta läge gäller det att använda resurserna på bästa sätt. Målet med Kyrkfakta är att bidra till ett kontinuerligt effektiviserings- och förbättringsarbete, genom att redovisa nyckeltal ur olika perspektiv och genom att redovisa hur medlemmarnas relationer till Svenska kyrkan förändras över tiden. 2

4 Om Kyrkfakta Varför behövs Kyrkfakta? Innehåll i Kyrkfakta Bra att veta Hur tillförlitliga är nyckeltalen? Definitioner Varför arbetar ni med Kyrkfakta? Innehåll i Kyrkfakta 2008 Kyrkfakta omfattar fem huvudavsnitt. Medverkande samfälligheter I avsnittet redovisas basfakta om de medverkande samfälligheterna. Medlemsutveckling och ekonomi I avsnittet redovisas samfälligheternas medlemsutveckling samt nyckeltal för medlemmarnas relationer till Svenska kyrkan, t ex andel döpta och konfirmerade. I avsnittet redovisas också samfälligheternas intäkter och kostnader, samt en kalkylmässig prognos för den ekonomiska utvecklingen i en tänkt samfällighet som storleksmässigt och ekonomiskt motsvarar Kyrkfaktas medelsamfällighet. Avsnittet innehåller också nyckeltal för personal och förtroendevalda. Församlingsverksamhet I avsnittet redovisas nyckeltal för ett urval församlingsverksamheter, t ex gudstjänster och kyrkliga handlingar, barnverksamhet och diakoni. Dessutom redovisas församlingarnas personalkostnader för olika administrativa aktiviteter som ekonomioch personal. Lokalanvändning och fastighetsförvaltning I avsnittet redovisas samfälligheternas lokalanvändning och fastighetskostnader. Dessutom redovisas fastighetskostnaderna per aktivitet eller kostnadsslag och byggnadskategori för de fastigheter som används av de medverkande församlingarna. I avsnittet finns också energistatistik för de vanligaste byggnadskategorierna. Gemensam I avsnittet redovisas nyckeltal för ett urval tjänster inom samfälligheternas gemensamma, t ex personal, ekonomi- och personal. En nyhet i årets Kyrkfakta är att avsnittet kompletterats med uppskattningar av samfälligheternas totala kostnader för administrativa tjänster. 3

5 Om Kyrkfakta Varför behövs Kyrkfakta? Innehåll i Kyrkfakta Bra att veta Hur tillförlitliga är nyckeltalen? Definitioner Varför arbetar ni med Kyrkfakta? Bra att veta Underlag för Kyrkfakta är verksamhetsstatistik och ekonomisk statistik hämtad från SCB och Svenska kyrkans statistikdatabas, samt uppgifter som tillhandahållits av medverkande samfälligheter. Medlemsstatistiken avser antalet medlemmar den 1 november respektive år. Under arbetets gång har tre expertgrupper medverkat med råd och synpunkter. En för församlingsverksamhet, en för fastighetsverksamhet och en för gemensam. Kostnaderna i de redovisade nyckeltalen är genomgående bruttokostnader. Anledningen till att projektet valt att arbeta med bruttokostnader är att Kyrkfakta ska vara ett verktyg för effektivisering. För att analysera effektiviteten måste man ha kunskap om den totala kostnaden för en aktivitet för att kunna bedöma om kostnaden ligger på rätt nivå jämfört med t ex föregående år, andra församlingar eller externa utförare. Flera av de medverkande samfälligheterna säljer tjänster till andra organisationer och får på så sätt in intäkter som bidrar till finansieringen. Det gör att skillnaden mellan bruttokostnaden och nettokostnaden kan vara betydande i vissa fall. I avsnittet Gemensam finns tabeller med både brutto- och nettokostnader. Hur tillförlitliga är nyckeltalen? De är naturligtvis lika tillförlitliga som de underlag som de baseras på. I vissa fall kan det finnas problem med jämförbarheten. I sådana fall redovisas vilka underlag som använts och vilka problem som kan finnas vid jämförelser. Kyrkfakta har inte undersökt bakomliggande orsaker till höga eller låga nyckeltal. I vissa fall har de medverkande samfälligheterna lämnat kommentarer som redovisas vid betydande avvikelser. Definitioner Definitioner av kyrkliga begrepp har hämtats från Kyrklig ordbok som skrivits av Peter Lundborg, Verbums förlag

6 Kyrkfakta 2008 Om Kyrkfakta Varför arbetar ni med Kyrkfakta? Varför behövs Kyrkfakta? Anette Kravik, controller Uppsala kyrkliga samfällighet Innehåll i Kyrkfakta Bra att veta Hur tillförlitliga är nyckeltalen? Definitioner Varför arbetar ni med Kyrkfakta? För att vi vill kunna vara en kyrka även i framtiden. Genom arbetet med Kyrkfakta får vi en tydlig bild av var vi lägger våra resurser och då kan vi också styra om och satsa på rätt saker. Det vill säga de prioriteringar församlingarna valt att lyfta fram i sina verksamhetsplaner. Hur har medarbetarna tagit emot Kyrkfakta? Kyrkfakta bygger på att alla medarbetare redovisar hur de använder sin tid och det kan vara känsligt. Men vi har jobbat mycket för att öka medvetenheten om att arbetstidens fördelning är viktig och att Kyrkfakta är ett viktigt verktyg. I dag tror jag alla känner sig trygga med att Kyrkfakta har ett gott syfte. Det handlar ju om att jobba gemensamt för att styra in på det vi vill göra och det vi säger att vi vill göra som kyrka. Efter att ha sett Kyrkfakta hoppas vi att de flesta förstår vinsten och nyttan med verksamhetsstyrning och nyckeltal. Nämn något om Kyrkfakta som du inte visste eller trodde när ni gick med i projektet 2006 Attitydförändringsarbetet tog mer tid i anspråk än jag hade räknat med. Har du några goda råd till dem som ska börja ta fram nyckeltal Förankringsarbetet är väldigt viktigt. Försök få med dig kyrkoherden och arbetsledarna först genom att förklara nyttan med nyckeltalen och hur man rent praktiskt kan få hjälp av att följa upp verksamheten. 5

7 Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Borås kyrkliga samfällighet omfattar två pastorat, Gustav Adolfs pastorat med församlingarna Gustav Adolf och Brämhult, samt Caroli pastorat och församling. Gemensamma verksamheter är bl a sjukhuskyrka, finsk församlingsverksamhet, verksamhet inom kriminalvården och på häktet, verksamhet på högskolan, gemensam kyrkoförvaltning, begravningsverksamhet och fastighetsförvaltning. För att anpassa samfällighetens fastighetsbestånd till verksamhetens behov och ekonomiska resurser har en strategigrupp fått till uppgift att arbeta fram en lokalresursplan. Arbetet pågår och underlag till en framtida plan kommer att finnas med i flerårsplanen Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 65 procent av antalet invånare. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr. Omfattande fastighetsunderhåll genomfördes under året, bland annat renovering av Gustav Adolfs kyrkas torn med 4,2 mkr efter avdrag för kyrkoantikvarisk ersättning. Medelantalet anställda var 157. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns fem begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Borås finns på Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Uppsala Borås kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Medverkande församling Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Caroli församling % 37% Sjöbo kyrka, Borås Örebro 6

8 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Göteborgs kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet omfattar 37 församlingar som geografiskt sammanfaller med kommungränsen för Göteborg Stad. Gemensamma verksamheter är bl a skolkyrka, högskoleverksamhet, familjerådgivning, jourtjänst, sjukhuskyrka, handikappverksamhet, sverigefinsk församlingsverksamhet, kyrkoförvaltning och kyrkogårdsförvaltning. En översyn av församlingsgränserna pågår. Under 2008 beslutade stiftsstyrelsen att de elva församlingarna på Hisingen ska ombildas till fyra församlingar. Motivet är bl a möjligheter till en flexiblare organisation, tydligare beslutsvägar och större möjligheter till kompetens- och karriärutveckling med färre och större församlingar. Under 2008 genomfördes en övergripande analys av lokalanvändning, lokalkostnader och möjligheter att öka lokaleffektiviteten på Hisingen. Utredningen uppskattar en besparingspotential på 40 % av lokalbeståndet. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 60 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 984. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns 33 kyrkogårdar och begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Göteborg finns på Västra Frölunda kyrka Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Uppsala Göteborgs kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Biskopsgårdens församling % 3% Björlanda församling % 2% Oscar Fredriks församling % 3% Västra Frölunda församling % 3% Örebro 7

9 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Helsingborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet omfattar fyra församlingar, Maria, Gustav Adolf, Raus och Filborna. Gemensamma verksamheter är bl a fängelsepräst, studentpräst, sjukhuskyrka, sjömanskyrka, kyrkoförvaltning och kyrkogårdsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 63 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 177. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns sju begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Helsingborg finns på Sancta Maria kyrka Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Uppsala Helsingborgs kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Filborna församling % 10% Helsingborgs Gustav Adolfs församlin % 29% Helsingborgs Maria församling % 37% Raus församling % 24% Örebro 8

10 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Lerums församling Lerums församling tillhör Göteborgs stift men inte någon samfällighet. Alla administrativa uppgifter sköts på församlingsnivå. Församlingen omfattar fyra distriktskyrkor, Aspenkyrkan, Aspenäs kyrka, Stenkullens Kyrka och Lerums kyrka, som bl a bedriver en omfattande förskoleverksamhet. Gemensamma verksamheter är kansli och kyrkogårdsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 79 procent av antalet invånare. År 2008 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr. Medelantalet anställda uppgick till 49. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns tre begravningsplatser. Mer information om Lerums församling finns på Lerums kyrka Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Lerums församling 2008 Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar 1 nov 2008 Lerums församling % tkr Umeå Uppsala Örebro 9

11 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Linköpings kyrkliga samfällighet Linköpings kyrkliga samfällighet består av åtta församlingar, Domkyrkoförsamlingen, Berga församling Gottfridsbergs församling, Johannelunds församling, Landeryds församling, Ryds församling, S:t Lars församling och Skäggetorps församling. Gemensamma verksamheter är sjukhuskyrka, studentpräster, sverigefinsk verksamhet, kyrkoförvaltning och kyrkogårdsförvaltning. I november 2008 lämnade projektgruppen för Samhörighet, migration och medlemskommunikation i Linköping in sin slutrapport. Projektets övergripande mål var att särskilt beakta kyrkans liv och verksamhet präglat av delaktighet och samhörighet, samt hur en organisation kan stödja det gemensamma arbetet. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 70 procent av antalet invånare i samfälligheten. Linköpings kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Gottfridsbergs församling % 9% Linköpings domkyrkoförsamling % 21% Linköpings S:t Lars församling % 13% År 2008 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr. Medelantalet anställda var 232. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Lokalbeståndet för begravningsverksamheten är ca m². Inom samfälligheten finns tre begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Linköping finns på Landeryds kyrka, Linköping Uppsala Örebro 10

12 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Lunds kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet omfattar nio församlingar. Lunds domkyrkoförsamling, Lunds Allhelgonaförsamling, Helgeands-, Norra Nöbbelövs-, S:t Hans-, S:t Peters klosters-, Stora Råby-, Torns- och Östra Torns församlingar. Gemensamma verksamheter är bl a diakonicentral, familjerådgivning och kyrkoförvaltning (med ekonomi-, PA- och kyrkogårdsavdelning samt fastighets-, IT- och informationsenhet). För att möta en förändrad ekonomisk situation på grund av vikande medlemsantal, förs diskussioner om strukturella förändringar vad gäller antalet församlingar m m. Ännu har inga beslut om indelningsändringar fattats. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 64 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 196. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler, (exkl begravningsverksamheten). Inom samfälligheten finns 13 begravningsplatser. Under 2008 färdigställdes sjätte etappen av en omfattande renovering av Allhelgonakyrkan, som sedan millennieskiftet kostat 39,3 Mkr. En försäljning av markområden som inte behövs i verksamheten, för ca 26 Mkr är på gång. Mer information om Svenska kyrkan i Lund finns på Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Lunds kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar S:t Peters klosters församling % 18% Stora Råby församling % 6% Östra Torns församling % 11% Uppsala Sankt Knut, Lund Örebro 11

13 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Malmö kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet består av 16 församlingar och omfattar geografiskt Malmö kommun. Gemensamma verksamheter är bl a fängelsekyrka, gymnasiepräst, integrationskyrka, mötesplats för ungdomar, polispräst, sjukhuskyrka, studentpräster, sverigefinskt församlingsarbete, kansli och kyrkogårdsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 54 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda uppgick till 424. Lokalbeståndet omfattar m² bruksarea lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Mer information om Svenska kyrkan i Malmö finns på Lund Malmö Mölndal Malmös kyrkliga samfällighet 2008 Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Malmö S:t Petri kyrka Uppsala Örebro 12

14 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Mölndals kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet består av de tre församlingarna Fässberg, Kållered och Stensjön. Samfälligheten bildades 1977 och samverkar runt utjämning,, fastighetsförvaltning, begravningsverksamhet m.m. Samfälligheten ansvarar även för viss församlingsverksamhet, såsom sjukhuskyrka och närradio, utifrån särskilda uppdrag från kyrkoråden. Den under 2007 genomförda samordningen av adminstrationen och de tre församlingsexpeditionerna till en gemensam kyrkoförvaltning, har funnit sina former och fungerar väl. För 2008 finns samfällighetens samtliga tre församlingarna med i Kyrkfakta. Arbetet med nyckeltal har funnits länge i Mölndal och kan nu utvecklas vidare. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer. Det motsvarar 71 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 74. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns tre begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Mölndal finns på Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Mölndals kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Medverkande församlingar Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Fässbergs församling % 59% Kållereds församling % 18% Stensjöns församling % 23% Umeå Uppsala Fässberg kyrka Örebro 13

15 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Norrköpings kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet omfattar 18 församlingar (12 pastorat). Gemensam församlingsverksamhet är bl a sjukhuskyrka, högskole-, gymnasieskole-, sverigefinsk, fängelse- och häktesverksamhet, Kolmårdskyrkan och en lägergård. Samfälligheten har ett gemensamt kansli som svarar för service och åt församlingarna och kyrkogårdsverksamheten när det gäller ekonomi, personal, fastigheter, information och IT. Antalet medlemmar uppgick år 2008 till ca personer, vilket motsvarar 71 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 254. Norrköpings kyrkliga samfällighet 2008 Medeltal Resultat (efter Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar antal anställda finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal Andel Andel av medlemmar medlemmar samfälligheten Medverkande församlingar Norrköpings Matteus församling % 8% Krokek-Kvarsebo pastorat % 6% Tingstads församling % 3% Sedan några år pågår ett arbete med att se över samfällighetens organisation för att minska antalet pastorat och församlingar, anpassa lokalbeståndet och effektivisera en. Konkret har detta tagit sig uttryck i att samfälligheten från och med 2010 kommer att organiseras i fyra enförsamlingspastorat. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten samt 652 m² BRA hyrda lokaler. Två större fastigheter har sålts och en kyrkolokal har tagits ut bruk. Inom samfälligheten finns 27 begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Norrköping finns på Tingstads kyrka Umeå Uppsala Örebro 14

16 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet består av de två församlingarna Partille och Sävedalen. Gemensamma verksamheter är bl a, kyrkogårds- och fastighetsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 71 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 uppgick samfällighetens intäkter till tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda uppgick till 70. Lokalbeståndet år 2007 omfattade ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns fyra begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Partille-Sävedalen finns på Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet 2008 Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Furulundskyrkan Umeå Uppsala Örebro 15

17 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Umeå kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet består av sex församlingar, Umeå stadsförsamling, Ålidhems församling, Umeå landsförsamling, Tegs församling, Umeå Maria församling och Tavelsjö församling. Här finns också tre samarbetskyrkor som styrs av EFS-föreningar. Gemensamma verksamheter är bl a sjukhuskyrka, tidningen Spira, familjerådgivning, finsk församlingsverk-samhet, studentpräster samt gemensam kyrkoförvaltning, begravningsverksamhet och fastighetsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 76 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 184. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Mer information om Svenska kyrkan i Umeå finns på Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Umeås kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Tavelsjö församling % 3% Tegs församling % 19% Umeå landsförsamling % 15% Ålidhems församling % 18% Umeå landsförsamlings kyrka Uppsala Örebro 16

18 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Uppsala kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet består av Uppsala Domkyrkoförsamling, Helga Trefaldighets församling, Gamla Uppsala församling, Vaksala församling och Gottsunda församling. Gemensamma verksamheter är bl a jourhavande präst, familjerådgivning, sjukhuskyrka, universitetskyrka, gymnasieskoleverksamhet, finsk församlingsverksamhet och verksamhet på häktet. Samfälligheten har ett gemensamt kansli som svarar för service och åt församlingar och kyrkogårdsverksamhet när det gäller ekonomi, personal, fastighet, information och IT. En arbetsgrupp för organisation och samverkan har bildats sedan kyrkonämnden valt att inte gå vidare med en begäran om indelningsförändring. Ett konkret resultat av samverkan mellan församlingarna är årets konfirmationskampanj uppsalakonfa.se. Uppsalas kyrkliga samfällighet 2008 Andel medlemmar Antal församlingar Arbetet med Kyrkfakta har fått flera positiva effekter. Då samtliga medarbetare på något sätt varit delaktiga har det fått till följd att medvetenheten kring hur resurser och arbetstid fördelas har ökat. Arbete med kvalitetssäkring av redovisningen samt framtagning av nya budgetmallar där verksamheterna satts i fokus har genomförts. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer. Det motsvarar 65 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr, vilket bl a beror på extraordinär nedskrivning. Medelantalet anställda uppgick till 262. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Mer information om Svenska kyrkan i Uppsala finns på Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Gamla Uppsala församling % 14% Gottsunda församling % 14% Helga Trefaldighets församling % 22% Uppsala domkyrkoförsamling % 32% Vaksala församling % 18% Uppsala Örebro Årets konfakampanj 17

19 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Örebro kyrkliga samfällighet Nikolai, Olaus Petri, Längbro, Almby, Adolfsberg, Mosjö, Täby, Mikaels och Edsbergs församlingar bildar Örebro kyrkliga samfällighet. Gemensamma verksamheter är bl a Diakonicentrum, Församlingarnas rådgivningsbyrå, Kursgården Solliden, Kyrkan på universitetet, Sjukhuskyrkan, sverigefinskt församlingsarbete, verksamhet på häktet, kyrkokansli och kyrko-gårdsförvaltning. Samfälligheten har också ett bostadsbolag. Aktuella händelser är bl a utredningar av samfällighetens organisation och indelning, framtida fastighetsbestånd samt en administrativ översyn. Under 2008 genomfördes en samordning av fastighetsförvaltningen. En kraftsatsning på församlingsverksamheten planeras under fem år. Kyrkokansliet är ISO-certifierat sedan våren Örebros kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Adolfsbergs, Mosjö och Täby pastorat % 12% Almby församling % 17% Edsbergs församling % 2% Längbro församling % 15% Mikaels församling % 14% Örebro Nikolai församling % 18% Örebro Olaus Petri församling % 22% Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 66 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr. Medelantalet anställda var 210. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns 12 begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Örebro finns på Olaus Petri kyrka Uppsala Örebro 18

20 Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning Medlemsutveckling och ekonomi Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Intäkter och kostnader per medlem, m m Personal och förtroendevalda Medlemsutveckling och ekonomi I avsnittet redovisas samfälligheternas medlemsutveckling, deltagande i kyrkliga handlingar samt intäkter och kostnader på en övergripande nivå. Vidare redovisas uppgifter om samfälligheternas personal och förtroendeuppdrag. Innehåll och mätområden: Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Personal och förtroendevalda Metod och avgränsning Jämförelserna i avsnittet baseras i huvudsak på verksamhetsstatistik, ekonomisk redogörelse samt uppgifter ur samfälligheternas årsredovisningar. Redovisningen omfattar i huvudsak hela samfälligheten. I avsnittet ingår alla verksamhetsområden inklusive begravningsoch serviceverksamheten. Tabellerna är sorterade i alfabetisk ordning medan digrammen är sorterade efter 2008 års värden. I tabellerna finns trendpilar som visar utvecklingen över tiden, vanligtvis åren Trenderna har beräknats med utgångspunkt från tidigare års utfall med hjälp av linjär regression. Uppåtgående trend, ökande värden; Beräknad ökning plus 3 % och uppåt Nedåtgående trend, minskade värden; Beräknad minskning minus 3 % och nedåt Ingen tydlig trend eller stabil nivå, nyckeltalet fluktuerar eller är i huvudsak oförändrat. Beräknad förändring mellan minus 3 och plus 3 % 19

Kyrkfakta 2007. Helén Ottosson Lovén. Ekonomi- och finanschef Kyrkokansliet

Kyrkfakta 2007. Helén Ottosson Lovén. Ekonomi- och finanschef Kyrkokansliet Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning administration Förord Arbetet med att utveckla och

Läs mer

Kyrkfakta 2007. Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration

Kyrkfakta 2007. Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration Kyrkfakta 2007 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration Jörgen Emanuelsson, Svenska kyrkan i Göteborg Christine Löfvenberg, FM Konsulterna jorgen.emanuelsson@svenskakyrkan.se

Läs mer

Nyckeln till Svenska kyrkan

Nyckeln till Svenska kyrkan Nyckeltalen möjliggör jämförelser av olika slag avseende verksamhet och ekonomi genom att kostnads- eller antalsuppgifter sätts i relation till t.ex. antal kyrkotillhöriga. Förhoppningen är att jämförelsetalen

Läs mer

Nyckeln till Svenska kyrkan verksamhet och ekonomi verksamhet och ekonomi 2002

Nyckeln till Svenska kyrkan verksamhet och ekonomi verksamhet och ekonomi 2002 Nyckeltalen möjliggör jämförelser av olika slag avseende verksamhet och ekonomi genom att kostnads- eller antalsuppgifter sätts i relation till t.ex. antal kyrkotillhöriga. Förhoppningen är att jämförelsetalen

Läs mer

Effektivisering av lokalanvändning inom kyrkan. Christine Löfvenberg

Effektivisering av lokalanvändning inom kyrkan. Christine Löfvenberg Effektivisering av lokalanvändning inom kyrkan Christine Löfvenberg 2012 09 17 Drivkrafter för effektivisering Processrelaterade incitament Organisationen förstår och har förtroende för arbetsprocessen!

Läs mer

Nyckeln till Svenska kyrkan. verksamhet och ekonomi 2004

Nyckeln till Svenska kyrkan. verksamhet och ekonomi 2004 Nyckeln till Svenska kyrkan verksamhet och ekonomi 2004 1 En sammanfattning av Nyckeln till Svenska kyrkan verksamhet och ekonomi 2004 2 Sammanfattning av Nyckeln till Svenska kyrkan Denna rapport är en

Läs mer

Nyckeln till Svenska kyrkan

Nyckeln till Svenska kyrkan Boken är gjord på uppdrag av Svenska kyrkan och utkommer härmed för fjortonde gången. ISSN 1104-5795 ISBN 91-618-1323-0 ISBN 978-91-618-1323-0 Publikationstjänsten: E-post: publ@scb.se, tfn 019-17 68 00,

Läs mer

FAKTABLAD kring SVENSKA KYRKANS EKONOMI

FAKTABLAD kring SVENSKA KYRKANS EKONOMI Uppdaterat: 2010-05-31 SVENSKA KYRKANS TRE NIVÅER Svenska kyrkans juridiska form är registrerat trossamfund. Det finns tre nivåer i Svenska kyrkan: församlingar, stift och nationell nivå. Varje enhet är

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 = = = = = = = = = Budgetdirektiv 2012-2013 Budgetdirektiv 2012-2013... 2 Del 1 - övergripande... 2 Förutsättningar 2012-2013... 2 Målkapitalet... 2 Allmänna direktiv för pastoraten... 2 Direktiv för kyrkoförvaltningen...

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015.

Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. FS 2014:10 2014-12-19 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2015 Den totala kommunalskatten i Norrköping är oförändrad år 2015. Norrköping på 64:e plats av 290 kommuner. Den nya organisationen Region Östergötland,

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande...

Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00. Justering: Vara pastorsexpedition den 15 oktober kl. 16.00. Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2009-10-14 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.00 22.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 78-95

Läs mer

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004

Finansiell profil Västra Götalandsregionen 2002 2004 Finansiell profil Västra Götalandsregionen 00 00 Innehåll Varför en finansiell profil? Den finansiella utvecklingen i landstingssektorn 00 00 Finansiell profil över landstinget 00 00 nyckeltal 00 för samtliga

Läs mer

Proposition Ekonomisk ram för år 2018

Proposition Ekonomisk ram för år 2018 Proposition för år 2018 Inledning och sammanfattning En verksamhet som Vårdförbundets syftar inte till att generera ekonomisk vinst. Det är idéerna som är det bärande och syftet med verksamheten. Pengarna

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland 2012-12-14 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatterna 2013 Norrköping på 76:e plats av 290 kommuner Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013 Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Läs mer

Tio år efter relationsförändringen

Tio år efter relationsförändringen Tio år efter relationsförändringen Antal medlemmar och icke-medlemmar 1995-2009 Utträdesnivåer sedan 1970 3 Föreläsningens namn Befolknings och medlemsutveckling 1999-2009 i Stockholms läns kommuner 30,0

Läs mer

Den totala kommunalskatten i Norrköping höjs 0,5 procentenheter år 2016 på grund av förväntat ökat behov inom kommunens verksamheter.

Den totala kommunalskatten i Norrköping höjs 0,5 procentenheter år 2016 på grund av förväntat ökat behov inom kommunens verksamheter. FS 2016:1 2016-01-11 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatten 2016 Den totala kommunalskatten i Norrköping höjs 0,5 procentenheter år 2016 på grund av förväntat ökat behov inom kommunens verksamheter. Den totala

Läs mer

FAKTABLAD OM SVENSKA KYRKANS EKONOMI

FAKTABLAD OM SVENSKA KYRKANS EKONOMI Uppdaterat: 2013-05-22 Betydligt högre ekonomiskt resultat för Svenska kyrkan 2012 jämfört med året före 2012 gav ett ekonomiskt överskott för Svenska kyrkan om 1,3 miljarder kronor, vilket var 0,7 miljarder

Läs mer

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006

Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 BUDGET Sunnersbergs församling År 2014 Med sammandrag för åren 2015 och 2016 2013-09-12 Budget för verksamhetsåret 2014 130919 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2013

Övergångar från gymnasium till högskola 2013 FS 14:7 14-11-25 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 13 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men resultaten

Läs mer

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och

BUDGET. Sunnersbergs församling. År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och BUDGET Sunnersbergs församling År 2015 Med sammandrag för åren 2016 och 2017 2014-09-22 Budget för verksamhetsåret 2015 141015 Sunnersbergs församling ser fram mot ett nytt budgetår då vi ska fortsätta

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Plats och tid: Vara pastorsexpedition. kl Justering: Vara pastorsexpedition den kl Ordförande...

Plats och tid: Vara pastorsexpedition. kl Justering: Vara pastorsexpedition den kl Ordförande... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2010-10-13 Plats och tid: Vara pastorsexpedition. kl. 18.00 21.00 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 72-87

Läs mer

Eckerö kommun PM juni 2016

Eckerö kommun PM juni 2016 www.pwc.se Eckerö kommun PM juni 216 Sammanfattning Eckerö kommuns verksamheter kännetecknas av följande: Stabila kostnader för grundskola per elev de senaste åren. 214 var kommunens kostnad per elev lägre

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år Statistik om Västerås Västerås arbetsmarknad år 2014 Västeråsare i förvärvsarbete år 2014 Antalet personer med förvärvsarbete ökade i Västerås med 470 personer mellan år 2013 och år 2014, vilket innebär

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Detaljhandeln i Västerås år 2014 [Skriv text], Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Anna Welin, 021-39 13 52 StatistikInfo

Läs mer

Övergångar till högskolestudier 2016

Övergångar till högskolestudier 2016 FS 17:3 17-9-15 FOKUS: STATISTIK Övergångar till högskolestudier 16 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker och olika årskullar

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Pastoralteologisk dag

Pastoralteologisk dag Pastoralteologisk dag ERSTA 2 OKTOBER 2013 MALMÖ MYCKET ÖVERBYGGNAD LITE FÖRANKRING FRÅGOR Vilken betydelse kan sammanslagningen få ur ett diakonalt perspektiv? Finns det nya möjligheter för de samlade

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ränteberäkning av begravnings verksamhetens ackumulerade resultat

FÖRBUNDSINFO. Ränteberäkning av begravnings verksamhetens ackumulerade resultat Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 20 november 2007 Ränteberäkning av begravnings Frågor kring stora ackumulerade resultat, och därmed också frågan om ränteberäkning av ackumulerade över- och underskott,

Läs mer

Lemlands kommun PM juni 2016

Lemlands kommun PM juni 2016 www.pwc.se Lemlands kommun PM juni 216 Sammanfattning Lemlands kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev är 1 procent lägre än genomsnittet för Ålands kommuner år 214. Kostnaden

Läs mer

FAKTABLAD OM SVENSKA KYRKANS EKONOMI

FAKTABLAD OM SVENSKA KYRKANS EKONOMI Uppdaterat: 2016-05-24 Årets resultat för Svenska kyrkan sjönk under 2015 Årets resultat för Svenska kyrkan 2015 uppgick till 1,3 miljarder kronor, vilket är 0,5 miljarder kronor lägre jämfört med 2014.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Folkmängd första kvartalet 2004

Folkmängd första kvartalet 2004 Folkmängd första kvartalet 2004 Borås Stads befolkning ökade med 154 personer under första kvartalet 2004 (jämfört med -6 personer första kvartalet 2003). Födelsenettot blev minus 25 (jämfört första kvartalet

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Statistikinfo 2014:07

Statistikinfo 2014:07 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med,

Läs mer

Ordförande... Johannes Lundén. Justerande... Kyrkonämnden i Vara kyrkliga samfällighet

Ordförande... Johannes Lundén. Justerande... Kyrkonämnden i Vara kyrkliga samfällighet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets Kyrkonämnd Sammanträdesdatum: 2013-10-16 Plats och tid: Vara Kansliet kl. 18.00 20.30 Beslutande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 84-97 Paragraf

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Anvisningar för verksamhetsberättelser 2008

Anvisningar för verksamhetsberättelser 2008 20 januari 2009 Dnr: 08/KF 237 Anvisningar med bilagor och filer finns på Intranätet under Ekonomi/Instruktioner och Checklistor/Bokslut 2008. Kyrkoråd, kyrkoherdar och klockare Driftschefer Budgetansvariga

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 2012-10-30 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 18.00-20.00 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Kärstin Brattgård Kerstin Wettergren

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Statistikinfo 2013:03

Statistikinfo 2013:03 Statistik & Utredningar Statistikinfo 213:3 Kvinnor i åldern 28 år bakom födelserekordet Med 1 887 födda barn under kalenderåret 212 sattes ett nytt prydligt rekord i födda barn för Linköpings kommun Kvinnor

Läs mer

Kumlinge kommun PM juni 2016

Kumlinge kommun PM juni 2016 www.pwc.se Kumlinge kommun PM juni 216 Sammanfattning Kumlinge kommuns verksamheter kännetecknas av: 6 procent högre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands kommuner 214. Kostnaden för

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Övergångar från gymnasium till högskola 2015

Övergångar från gymnasium till högskola 2015 FS 16:4 16-10-26 FOKUS: STATISTIK Övergångar från gymnasium till högskola 15 Detta dokument redovisar två olika sätt att mäta övergångsfrekvensen till högskolestudier. Måtten mäter olika saker men resultaten

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

Statistikinfo 2013:12

Statistikinfo 2013:12 Statistikinfo 213:12 Hushållens sammansättning i Linköping 212 et hushåll i Linköpings kommun uppgår till 66 745. 4 procent av hushållen är ensamstående utan barn, vilket är den vanligaste hushållstypen

Läs mer

Vårdö kommun PM juni 2016

Vårdö kommun PM juni 2016 www.pwc.se Vårdö kommun PM juni 216 Sammanfattning Vårdö kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev samt för förskola per barn -6 år är något högre i Vårdö kommun än genomsnittet

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Geta kommun PM juni 2016

Geta kommun PM juni 2016 www.pwc.se Geta kommun PM juni 216 Sammanfattning Geta kommuns verksamheter kännetecknas av följande: Jämfört med genomsnittskostnaden för en elev i grundskolan för samtliga kommuner på Åland är kostnaden

Läs mer

Sottunga kommun PM juni 2016

Sottunga kommun PM juni 2016 www.pwc.se Sottunga kommun PM juni 216 Sammanfattning Sottunga kommuns verksamheter kännetecknas av: Drygt 7 procent högre kostnad för grundskola per elev än genomsnittet för Ålands kommunern. Sottunga

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län Kommungruppering: Pendlingskommuner Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se) Printdate:

Läs mer

Kökar kommun PM juni 2016

Kökar kommun PM juni 2016 www.pwc.se Kökar kommun PM juni 216 Sammanfattning Kökar kommuns verksamheter kännetecknas av: Kostnaden för grundskola per elev i Kökar är knappt 3 procent högre och kostnaden för förskola per barn -6

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016

Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden. Helåret 2015 och prognos för 2016 Rekordbeläggning på den svenska hotellmarknaden Helåret 2015 och prognos för 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Bättre konjunktur ökar efterfrågan från affärs- och konferenssegmenten... 4 Högsta beläggningsgraden

Läs mer

Samverkansprojektet. Samverkanskonferens på Graninge 2010-11-08 alt. 2010-11-09 SE10

Samverkansprojektet. Samverkanskonferens på Graninge 2010-11-08 alt. 2010-11-09 SE10 Samverkansprojektet i Stockholms stift Samverkanskonferens på Graninge 2010-11-08 alt. 2010-11-09 SE10 Välkommen Ökat främjandeansvar - Administration och teknik Frigöra resurser till församlingarnas grundläggande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Studieförbundens ekonomi

Studieförbundens ekonomi Studieförbundens ekonomi 2009 Inledning Folkbildningsrådet har sedan 2005 sammanställt uppgifter om studieförbundens samlade ekonomi på samtliga organisationsnivåer: nationell, regional- och lokal nivå.

Läs mer

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text]

StatistikInfo. Detaljhandeln i Västerås år Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Servicepartner 2015:7 Detaljhandeln i Västerås år 2013 [Skriv text] Servicepartner, Konsultcenter 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Svenska kyrkan Västerås

Svenska kyrkan Västerås Underlag och beslut Västerås pastorat 2014. Svenska kyrkan Västerås INLEDNING Västerås kyrkliga samfällighet övergår, utan eget beslut, i enlighet med kyrkomötets beslut till att bli ett pastorat den 1

Läs mer

Jomala kommun PM juni 2016

Jomala kommun PM juni 2016 www.pwc.se Jomala kommun PM juni 216 Sammanfattning Jomala kommuns verksamheter kännetecknas av: Lägre kostnader för grundskola per elev liksom lägre kostnader för förskola per barn -6 år än genomsnittet

Läs mer