Kyrkfakta 2008 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkfakta 2008 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration"

Transkript

1 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och Ett samarbete mellan samfälligheterna Borås Göteborg Helsingborg Linköping - Lund Malmö Mölndal - Norrköping Partille-Sävedalen Umeå Uppsala Örebro samt Lerums församling, Svenska kyrkans Församlingsförbund och Kyrkokansliet

2 Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning Förord Arbetet med att utveckla och effektivisera vår verksamhet är nödvändigt för Svenska kyrkans fortsatta positiva utveckling. Nyckeltal är ett sätt att beskriva verksamhet och ekonomi så att alla kan förstå, vilket också skapar bättre underlag för beslut. Genom nyckeltal får vi möjlighet att göra jämförelser och därmed ges förutsättningar för att lära av varandra och inspireras av många goda exempel i vår organisation. En nyhet i Kyrkfakta 2008 är att varje avsnitt har kompletterats med Gå-vidare-frågor. Tanken är att samfälligheter och församlingar ska kunna ta Kyrkfakta som utgångspunkt för fortsatta analyser av effektiviteten och som underlag för målformulering och verksamhetsplanering. Svenska kyrkan på nationell nivå följer med stort intresse projektet Kyrkfakta. Helén Ottosson Lovén Ekonomi- och finanschef Kyrkokansliet 1

3 Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning Varför behövs Kyrkfakta? Innehåll i Kyrkfakta Bra att veta Hur tillförlitliga är nyckeltalen? Definitioner Varför arbetar ni med Kyrkfakta? Om Kyrkfakta Kyrkfakta är ett treårigt projekt som syftar till att utveckla ett verktyg för jämförelser och analyser av resursanvändningen inom Svenska kyrkan. Kyrkfakta 2008 är den tredje faktapublikationen som presenteras av projektet. Tidigare publikationer är Kyrkfakta 2006 och Kyrkfakta Samtliga utgåvor finns tillgängliga på kyrknätet i en webbversion och i en tryckt version. I Kyrkfakta medverkar Kyrkokansliet på nationell nivå, samfälligheterna i Borås, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Lund, Malmö, Mölndal, Norrköping, Partille-Sävedalen, Umeå, Uppsala och Örebro samt Lerums församling. Tillsammans representerar de 121 församlingar och över en miljon medlemmar. I årets Kyrkfakta har 39 församlingar lämnat underlag till avsnittet om församlingsverksamhet. Det är en ökning med två församlingar jämfört med föregående år. I Uppsala och Örebro har för första gången samfällighetens samtliga församlingar deltagit i faktainsamlingen, medan församlingarna i Malmö har avstått från att medverka. Partille-Sävedalen har i år avstått från att lämna uppgifter. Varför behövs Kyrkfakta? Kyrkfakta är ett verktyg för effektivisering. Genom att mäta och analysera verksamheten får man idéer till förbättringar och effektiviseringar. För att inspirera till en bredare diskussion om hur resurserna används har årets Kyrkfakta kompletterats med Gå-vidare-frågor. Tanken är att samfälligheter och församlingar ska kunna ta Kyrkfakta som utgångspunkt for fortsatta analyser av effektiviteten och som underlag för målformulering och verksamhetsplanering. Svenska kyrkan står i en situation med vikande medlemsutveckling och krympande ekonomi. I detta läge gäller det att använda resurserna på bästa sätt. Målet med Kyrkfakta är att bidra till ett kontinuerligt effektiviserings- och förbättringsarbete, genom att redovisa nyckeltal ur olika perspektiv och genom att redovisa hur medlemmarnas relationer till Svenska kyrkan förändras över tiden. 2

4 Om Kyrkfakta Varför behövs Kyrkfakta? Innehåll i Kyrkfakta Bra att veta Hur tillförlitliga är nyckeltalen? Definitioner Varför arbetar ni med Kyrkfakta? Innehåll i Kyrkfakta 2008 Kyrkfakta omfattar fem huvudavsnitt. Medverkande samfälligheter I avsnittet redovisas basfakta om de medverkande samfälligheterna. Medlemsutveckling och ekonomi I avsnittet redovisas samfälligheternas medlemsutveckling samt nyckeltal för medlemmarnas relationer till Svenska kyrkan, t ex andel döpta och konfirmerade. I avsnittet redovisas också samfälligheternas intäkter och kostnader, samt en kalkylmässig prognos för den ekonomiska utvecklingen i en tänkt samfällighet som storleksmässigt och ekonomiskt motsvarar Kyrkfaktas medelsamfällighet. Avsnittet innehåller också nyckeltal för personal och förtroendevalda. Församlingsverksamhet I avsnittet redovisas nyckeltal för ett urval församlingsverksamheter, t ex gudstjänster och kyrkliga handlingar, barnverksamhet och diakoni. Dessutom redovisas församlingarnas personalkostnader för olika administrativa aktiviteter som ekonomioch personal. Lokalanvändning och fastighetsförvaltning I avsnittet redovisas samfälligheternas lokalanvändning och fastighetskostnader. Dessutom redovisas fastighetskostnaderna per aktivitet eller kostnadsslag och byggnadskategori för de fastigheter som används av de medverkande församlingarna. I avsnittet finns också energistatistik för de vanligaste byggnadskategorierna. Gemensam I avsnittet redovisas nyckeltal för ett urval tjänster inom samfälligheternas gemensamma, t ex personal, ekonomi- och personal. En nyhet i årets Kyrkfakta är att avsnittet kompletterats med uppskattningar av samfälligheternas totala kostnader för administrativa tjänster. 3

5 Om Kyrkfakta Varför behövs Kyrkfakta? Innehåll i Kyrkfakta Bra att veta Hur tillförlitliga är nyckeltalen? Definitioner Varför arbetar ni med Kyrkfakta? Bra att veta Underlag för Kyrkfakta är verksamhetsstatistik och ekonomisk statistik hämtad från SCB och Svenska kyrkans statistikdatabas, samt uppgifter som tillhandahållits av medverkande samfälligheter. Medlemsstatistiken avser antalet medlemmar den 1 november respektive år. Under arbetets gång har tre expertgrupper medverkat med råd och synpunkter. En för församlingsverksamhet, en för fastighetsverksamhet och en för gemensam. Kostnaderna i de redovisade nyckeltalen är genomgående bruttokostnader. Anledningen till att projektet valt att arbeta med bruttokostnader är att Kyrkfakta ska vara ett verktyg för effektivisering. För att analysera effektiviteten måste man ha kunskap om den totala kostnaden för en aktivitet för att kunna bedöma om kostnaden ligger på rätt nivå jämfört med t ex föregående år, andra församlingar eller externa utförare. Flera av de medverkande samfälligheterna säljer tjänster till andra organisationer och får på så sätt in intäkter som bidrar till finansieringen. Det gör att skillnaden mellan bruttokostnaden och nettokostnaden kan vara betydande i vissa fall. I avsnittet Gemensam finns tabeller med både brutto- och nettokostnader. Hur tillförlitliga är nyckeltalen? De är naturligtvis lika tillförlitliga som de underlag som de baseras på. I vissa fall kan det finnas problem med jämförbarheten. I sådana fall redovisas vilka underlag som använts och vilka problem som kan finnas vid jämförelser. Kyrkfakta har inte undersökt bakomliggande orsaker till höga eller låga nyckeltal. I vissa fall har de medverkande samfälligheterna lämnat kommentarer som redovisas vid betydande avvikelser. Definitioner Definitioner av kyrkliga begrepp har hämtats från Kyrklig ordbok som skrivits av Peter Lundborg, Verbums förlag

6 Kyrkfakta 2008 Om Kyrkfakta Varför arbetar ni med Kyrkfakta? Varför behövs Kyrkfakta? Anette Kravik, controller Uppsala kyrkliga samfällighet Innehåll i Kyrkfakta Bra att veta Hur tillförlitliga är nyckeltalen? Definitioner Varför arbetar ni med Kyrkfakta? För att vi vill kunna vara en kyrka även i framtiden. Genom arbetet med Kyrkfakta får vi en tydlig bild av var vi lägger våra resurser och då kan vi också styra om och satsa på rätt saker. Det vill säga de prioriteringar församlingarna valt att lyfta fram i sina verksamhetsplaner. Hur har medarbetarna tagit emot Kyrkfakta? Kyrkfakta bygger på att alla medarbetare redovisar hur de använder sin tid och det kan vara känsligt. Men vi har jobbat mycket för att öka medvetenheten om att arbetstidens fördelning är viktig och att Kyrkfakta är ett viktigt verktyg. I dag tror jag alla känner sig trygga med att Kyrkfakta har ett gott syfte. Det handlar ju om att jobba gemensamt för att styra in på det vi vill göra och det vi säger att vi vill göra som kyrka. Efter att ha sett Kyrkfakta hoppas vi att de flesta förstår vinsten och nyttan med verksamhetsstyrning och nyckeltal. Nämn något om Kyrkfakta som du inte visste eller trodde när ni gick med i projektet 2006 Attitydförändringsarbetet tog mer tid i anspråk än jag hade räknat med. Har du några goda råd till dem som ska börja ta fram nyckeltal Förankringsarbetet är väldigt viktigt. Försök få med dig kyrkoherden och arbetsledarna först genom att förklara nyttan med nyckeltalen och hur man rent praktiskt kan få hjälp av att följa upp verksamheten. 5

7 Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Medverkande samfälligheter Borås kyrkliga samfällighet Borås kyrkliga samfällighet omfattar två pastorat, Gustav Adolfs pastorat med församlingarna Gustav Adolf och Brämhult, samt Caroli pastorat och församling. Gemensamma verksamheter är bl a sjukhuskyrka, finsk församlingsverksamhet, verksamhet inom kriminalvården och på häktet, verksamhet på högskolan, gemensam kyrkoförvaltning, begravningsverksamhet och fastighetsförvaltning. För att anpassa samfällighetens fastighetsbestånd till verksamhetens behov och ekonomiska resurser har en strategigrupp fått till uppgift att arbeta fram en lokalresursplan. Arbetet pågår och underlag till en framtida plan kommer att finnas med i flerårsplanen Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 65 procent av antalet invånare. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr. Omfattande fastighetsunderhåll genomfördes under året, bland annat renovering av Gustav Adolfs kyrkas torn med 4,2 mkr efter avdrag för kyrkoantikvarisk ersättning. Medelantalet anställda var 157. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns fem begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Borås finns på Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Uppsala Borås kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Medverkande församling Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Caroli församling % 37% Sjöbo kyrka, Borås Örebro 6

8 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Göteborgs kyrkliga samfällighet Göteborgs kyrkliga samfällighet omfattar 37 församlingar som geografiskt sammanfaller med kommungränsen för Göteborg Stad. Gemensamma verksamheter är bl a skolkyrka, högskoleverksamhet, familjerådgivning, jourtjänst, sjukhuskyrka, handikappverksamhet, sverigefinsk församlingsverksamhet, kyrkoförvaltning och kyrkogårdsförvaltning. En översyn av församlingsgränserna pågår. Under 2008 beslutade stiftsstyrelsen att de elva församlingarna på Hisingen ska ombildas till fyra församlingar. Motivet är bl a möjligheter till en flexiblare organisation, tydligare beslutsvägar och större möjligheter till kompetens- och karriärutveckling med färre och större församlingar. Under 2008 genomfördes en övergripande analys av lokalanvändning, lokalkostnader och möjligheter att öka lokaleffektiviteten på Hisingen. Utredningen uppskattar en besparingspotential på 40 % av lokalbeståndet. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 60 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 984. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns 33 kyrkogårdar och begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Göteborg finns på Västra Frölunda kyrka Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Uppsala Göteborgs kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Biskopsgårdens församling % 3% Björlanda församling % 2% Oscar Fredriks församling % 3% Västra Frölunda församling % 3% Örebro 7

9 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Helsingborgs kyrkliga samfällighet Helsingborgs kyrkliga samfällighet omfattar fyra församlingar, Maria, Gustav Adolf, Raus och Filborna. Gemensamma verksamheter är bl a fängelsepräst, studentpräst, sjukhuskyrka, sjömanskyrka, kyrkoförvaltning och kyrkogårdsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 63 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 177. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns sju begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Helsingborg finns på Sancta Maria kyrka Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Uppsala Helsingborgs kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Filborna församling % 10% Helsingborgs Gustav Adolfs församlin % 29% Helsingborgs Maria församling % 37% Raus församling % 24% Örebro 8

10 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Lerums församling Lerums församling tillhör Göteborgs stift men inte någon samfällighet. Alla administrativa uppgifter sköts på församlingsnivå. Församlingen omfattar fyra distriktskyrkor, Aspenkyrkan, Aspenäs kyrka, Stenkullens Kyrka och Lerums kyrka, som bl a bedriver en omfattande förskoleverksamhet. Gemensamma verksamheter är kansli och kyrkogårdsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 79 procent av antalet invånare. År 2008 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr. Medelantalet anställda uppgick till 49. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns tre begravningsplatser. Mer information om Lerums församling finns på Lerums kyrka Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Lerums församling 2008 Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar 1 nov 2008 Lerums församling % tkr Umeå Uppsala Örebro 9

11 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Linköpings kyrkliga samfällighet Linköpings kyrkliga samfällighet består av åtta församlingar, Domkyrkoförsamlingen, Berga församling Gottfridsbergs församling, Johannelunds församling, Landeryds församling, Ryds församling, S:t Lars församling och Skäggetorps församling. Gemensamma verksamheter är sjukhuskyrka, studentpräster, sverigefinsk verksamhet, kyrkoförvaltning och kyrkogårdsförvaltning. I november 2008 lämnade projektgruppen för Samhörighet, migration och medlemskommunikation i Linköping in sin slutrapport. Projektets övergripande mål var att särskilt beakta kyrkans liv och verksamhet präglat av delaktighet och samhörighet, samt hur en organisation kan stödja det gemensamma arbetet. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 70 procent av antalet invånare i samfälligheten. Linköpings kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Gottfridsbergs församling % 9% Linköpings domkyrkoförsamling % 21% Linköpings S:t Lars församling % 13% År 2008 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr. Medelantalet anställda var 232. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Lokalbeståndet för begravningsverksamheten är ca m². Inom samfälligheten finns tre begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Linköping finns på Landeryds kyrka, Linköping Uppsala Örebro 10

12 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Lunds kyrkliga samfällighet Lunds kyrkliga samfällighet omfattar nio församlingar. Lunds domkyrkoförsamling, Lunds Allhelgonaförsamling, Helgeands-, Norra Nöbbelövs-, S:t Hans-, S:t Peters klosters-, Stora Råby-, Torns- och Östra Torns församlingar. Gemensamma verksamheter är bl a diakonicentral, familjerådgivning och kyrkoförvaltning (med ekonomi-, PA- och kyrkogårdsavdelning samt fastighets-, IT- och informationsenhet). För att möta en förändrad ekonomisk situation på grund av vikande medlemsantal, förs diskussioner om strukturella förändringar vad gäller antalet församlingar m m. Ännu har inga beslut om indelningsändringar fattats. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 64 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte verksamheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 196. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler, (exkl begravningsverksamheten). Inom samfälligheten finns 13 begravningsplatser. Under 2008 färdigställdes sjätte etappen av en omfattande renovering av Allhelgonakyrkan, som sedan millennieskiftet kostat 39,3 Mkr. En försäljning av markområden som inte behövs i verksamheten, för ca 26 Mkr är på gång. Mer information om Svenska kyrkan i Lund finns på Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Lunds kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar S:t Peters klosters församling % 18% Stora Råby församling % 6% Östra Torns församling % 11% Uppsala Sankt Knut, Lund Örebro 11

13 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Malmö kyrkliga samfällighet Malmö kyrkliga samfällighet består av 16 församlingar och omfattar geografiskt Malmö kommun. Gemensamma verksamheter är bl a fängelsekyrka, gymnasiepräst, integrationskyrka, mötesplats för ungdomar, polispräst, sjukhuskyrka, studentpräster, sverigefinskt församlingsarbete, kansli och kyrkogårdsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 54 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda uppgick till 424. Lokalbeståndet omfattar m² bruksarea lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Mer information om Svenska kyrkan i Malmö finns på Lund Malmö Mölndal Malmös kyrkliga samfällighet 2008 Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Malmö S:t Petri kyrka Uppsala Örebro 12

14 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Mölndals kyrkliga samfällighet Mölndals kyrkliga samfällighet består av de tre församlingarna Fässberg, Kållered och Stensjön. Samfälligheten bildades 1977 och samverkar runt utjämning,, fastighetsförvaltning, begravningsverksamhet m.m. Samfälligheten ansvarar även för viss församlingsverksamhet, såsom sjukhuskyrka och närradio, utifrån särskilda uppdrag från kyrkoråden. Den under 2007 genomförda samordningen av adminstrationen och de tre församlingsexpeditionerna till en gemensam kyrkoförvaltning, har funnit sina former och fungerar väl. För 2008 finns samfällighetens samtliga tre församlingarna med i Kyrkfakta. Arbetet med nyckeltal har funnits länge i Mölndal och kan nu utvecklas vidare. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer. Det motsvarar 71 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 74. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns tre begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Mölndal finns på Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Mölndals kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Medverkande församlingar Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Fässbergs församling % 59% Kållereds församling % 18% Stensjöns församling % 23% Umeå Uppsala Fässberg kyrka Örebro 13

15 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Norrköpings kyrkliga samfällighet Norrköpings kyrkliga samfällighet omfattar 18 församlingar (12 pastorat). Gemensam församlingsverksamhet är bl a sjukhuskyrka, högskole-, gymnasieskole-, sverigefinsk, fängelse- och häktesverksamhet, Kolmårdskyrkan och en lägergård. Samfälligheten har ett gemensamt kansli som svarar för service och åt församlingarna och kyrkogårdsverksamheten när det gäller ekonomi, personal, fastigheter, information och IT. Antalet medlemmar uppgick år 2008 till ca personer, vilket motsvarar 71 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 254. Norrköpings kyrkliga samfällighet 2008 Medeltal Resultat (efter Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar antal anställda finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal Andel Andel av medlemmar medlemmar samfälligheten Medverkande församlingar Norrköpings Matteus församling % 8% Krokek-Kvarsebo pastorat % 6% Tingstads församling % 3% Sedan några år pågår ett arbete med att se över samfällighetens organisation för att minska antalet pastorat och församlingar, anpassa lokalbeståndet och effektivisera en. Konkret har detta tagit sig uttryck i att samfälligheten från och med 2010 kommer att organiseras i fyra enförsamlingspastorat. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten samt 652 m² BRA hyrda lokaler. Två större fastigheter har sålts och en kyrkolokal har tagits ut bruk. Inom samfälligheten finns 27 begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Norrköping finns på Tingstads kyrka Umeå Uppsala Örebro 14

16 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet består av de två församlingarna Partille och Sävedalen. Gemensamma verksamheter är bl a, kyrkogårds- och fastighetsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 71 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 uppgick samfällighetens intäkter till tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda uppgick till 70. Lokalbeståndet år 2007 omfattade ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns fyra begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Partille-Sävedalen finns på Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet 2008 Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Furulundskyrkan Umeå Uppsala Örebro 15

17 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Umeå kyrkliga samfällighet Umeå kyrkliga samfällighet består av sex församlingar, Umeå stadsförsamling, Ålidhems församling, Umeå landsförsamling, Tegs församling, Umeå Maria församling och Tavelsjö församling. Här finns också tre samarbetskyrkor som styrs av EFS-föreningar. Gemensamma verksamheter är bl a sjukhuskyrka, tidningen Spira, familjerådgivning, finsk församlingsverk-samhet, studentpräster samt gemensam kyrkoförvaltning, begravningsverksamhet och fastighetsförvaltning. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 76 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till tkr. Medelantalet anställda var 184. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Mer information om Svenska kyrkan i Umeå finns på Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Umeås kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Tavelsjö församling % 3% Tegs församling % 19% Umeå landsförsamling % 15% Ålidhems församling % 18% Umeå landsförsamlings kyrka Uppsala Örebro 16

18 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Uppsala kyrkliga samfällighet Uppsala kyrkliga samfällighet består av Uppsala Domkyrkoförsamling, Helga Trefaldighets församling, Gamla Uppsala församling, Vaksala församling och Gottsunda församling. Gemensamma verksamheter är bl a jourhavande präst, familjerådgivning, sjukhuskyrka, universitetskyrka, gymnasieskoleverksamhet, finsk församlingsverksamhet och verksamhet på häktet. Samfälligheten har ett gemensamt kansli som svarar för service och åt församlingar och kyrkogårdsverksamhet när det gäller ekonomi, personal, fastighet, information och IT. En arbetsgrupp för organisation och samverkan har bildats sedan kyrkonämnden valt att inte gå vidare med en begäran om indelningsförändring. Ett konkret resultat av samverkan mellan församlingarna är årets konfirmationskampanj uppsalakonfa.se. Uppsalas kyrkliga samfällighet 2008 Andel medlemmar Antal församlingar Arbetet med Kyrkfakta har fått flera positiva effekter. Då samtliga medarbetare på något sätt varit delaktiga har det fått till följd att medvetenheten kring hur resurser och arbetstid fördelas har ökat. Arbete med kvalitetssäkring av redovisningen samt framtagning av nya budgetmallar där verksamheterna satts i fokus har genomförts. Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer. Det motsvarar 65 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr, vilket bl a beror på extraordinär nedskrivning. Medelantalet anställda uppgick till 262. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Mer information om Svenska kyrkan i Uppsala finns på Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Gamla Uppsala församling % 14% Gottsunda församling % 14% Helga Trefaldighets församling % 22% Uppsala domkyrkoförsamling % 32% Vaksala församling % 18% Uppsala Örebro Årets konfakampanj 17

19 Medverkande samfälligheter Borås Göteborg Helsingborg Lerums församling Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille - Sävedalen Umeå Örebro kyrkliga samfällighet Nikolai, Olaus Petri, Längbro, Almby, Adolfsberg, Mosjö, Täby, Mikaels och Edsbergs församlingar bildar Örebro kyrkliga samfällighet. Gemensamma verksamheter är bl a Diakonicentrum, Församlingarnas rådgivningsbyrå, Kursgården Solliden, Kyrkan på universitetet, Sjukhuskyrkan, sverigefinskt församlingsarbete, verksamhet på häktet, kyrkokansli och kyrko-gårdsförvaltning. Samfälligheten har också ett bostadsbolag. Aktuella händelser är bl a utredningar av samfällighetens organisation och indelning, framtida fastighetsbestånd samt en administrativ översyn. Under 2008 genomfördes en samordning av fastighetsförvaltningen. En kraftsatsning på församlingsverksamheten planeras under fem år. Kyrkokansliet är ISO-certifierat sedan våren Örebros kyrkliga samfällighet 2008 Antal medlemmar Andel medlemmar Antal församlingar Medeltal antal anställda Resultat (efter finansiella poster) 1 nov 2008 Hela samfälligheten % tkr Antal medlemmar Andel medlemmar Andel av samfälligheten Medverkande församlingar Adolfsbergs, Mosjö och Täby pastorat % 12% Almby församling % 17% Edsbergs församling % 2% Längbro församling % 15% Mikaels församling % 14% Örebro Nikolai församling % 18% Örebro Olaus Petri församling % 22% Antalet medlemmar uppgick 2008 till ca personer, vilket motsvarar 66 procent av antalet invånare i samfälligheten. År 2008 omsatte samfälligheten tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till minus tkr. Medelantalet anställda var 210. Lokalbeståndet omfattar ca m² bruksarea egna och hyrda lokaler, exklusive lokaler för begravningsverksamheten. Inom samfälligheten finns 12 begravningsplatser. Mer information om Svenska kyrkan i Örebro finns på Olaus Petri kyrka Uppsala Örebro 18

20 Förord Om Kyrkfakta Medverkande Medlemsutveckling Församlingsverksamhet Lokalanvändning och Gemensam samfälligheter och ekonomi fastighetsförvaltning Medlemsutveckling och ekonomi Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Intäkter och kostnader per medlem, m m Personal och förtroendevalda Medlemsutveckling och ekonomi I avsnittet redovisas samfälligheternas medlemsutveckling, deltagande i kyrkliga handlingar samt intäkter och kostnader på en övergripande nivå. Vidare redovisas uppgifter om samfälligheternas personal och förtroendeuppdrag. Innehåll och mätområden: Medlemsutveckling Medlemmarnas relation till Svenska kyrkan Intäkter och kostnader samt ekonomisk prognos Personal och förtroendevalda Metod och avgränsning Jämförelserna i avsnittet baseras i huvudsak på verksamhetsstatistik, ekonomisk redogörelse samt uppgifter ur samfälligheternas årsredovisningar. Redovisningen omfattar i huvudsak hela samfälligheten. I avsnittet ingår alla verksamhetsområden inklusive begravningsoch serviceverksamheten. Tabellerna är sorterade i alfabetisk ordning medan digrammen är sorterade efter 2008 års värden. I tabellerna finns trendpilar som visar utvecklingen över tiden, vanligtvis åren Trenderna har beräknats med utgångspunkt från tidigare års utfall med hjälp av linjär regression. Uppåtgående trend, ökande värden; Beräknad ökning plus 3 % och uppåt Nedåtgående trend, minskade värden; Beräknad minskning minus 3 % och nedåt Ingen tydlig trend eller stabil nivå, nyckeltalet fluktuerar eller är i huvudsak oförändrat. Beräknad förändring mellan minus 3 och plus 3 % 19

Gammal brandbil vid Hembygdsgården Kaserna Foto: JanOlof Karlsson. Årsredovisning 2014. Munkedals kommun

Gammal brandbil vid Hembygdsgården Kaserna Foto: JanOlof Karlsson. Årsredovisning 2014. Munkedals kommun Benchmarking norra Bohuslän 0 Årsredovisning Gammal brandbil vid Hembygdsgården Kaserna Foto: JanOlof Karlsson Årsredovisning 0 Munkedals kommun Pulkaåkning på Lilla Holmevatten Kynnefjäll Foto: Kjell

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Förord. Stockholm i maj 2004. Samhällsekonomiska sekretariatet Finanssektionen Landstingsförbundet & Svenska Kommunförbundet

Förord. Stockholm i maj 2004. Samhällsekonomiska sekretariatet Finanssektionen Landstingsförbundet & Svenska Kommunförbundet Förord IRAPPORTERNA Landstingens ekonomi och Kommunernas ekonomiska läge, som kommer ut två gånger om året, redovisar förbunden sin bild av landstingens respektive kommunernas ekonomiska situation och

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE

Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008 2013 Fördjupad analys: VERKSAMHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE Vad kostar verksamheten i Din kommun? KOMMUNERNAS KOSTNADSUTVECKLING 2008

Läs mer

Att vända en dålig trend. En analys av kommuner som handskats med svåra ekonomiska situationer

Att vända en dålig trend. En analys av kommuner som handskats med svåra ekonomiska situationer Kandidatuppsats i Offentlig Förvaltning VT13 förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Johan Kraft Handledare: Hans Pettersson Examinator: Stellan Malmer Att vända en dålig trend En analys av kommuner

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Ekonomikommitténs rapport. 1. Inledning. 2. Ekonomisk tillbakablick

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Ekonomikommitténs rapport. 1. Inledning. 2. Ekonomisk tillbakablick Ekonomikommitténs rapport 1. Inledning 1.1 Ekonomikommitténs uppdrag I december 2012 fattade förbundsstyrelsen beslut om att tillsätta en ekonomikommitté inför 2014 års kongress. Det uppdrag som gavs var

Läs mer

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning...

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... 22 Va-verksamhet... 26 IT... 28 Personal... 3 Forskning...

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET

DET LÖNAR SIG II ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden DET LÖNAR SIG II EN ANALYS AV ARBETSMARKNADSPROJEKTS SAMHÄLLSEKONOMISKA LÖNSAMHET Skrift från Temagruppen Unga i arbetslivet 2012:7

Läs mer

Församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad

Församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad Församlingsindelning och samordning i Stockholms innerstad PricewaterhouseCoopers och Sören Ekström 1 2 Förord Församlings-, pastorats- och kontraktsstrukturen i Stockholms innerstad har på stiftsstyrelsens

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Projektrapport för Nyckeltal inom vård och omsorg 2009; Inriktning LSS

Projektrapport för Nyckeltal inom vård och omsorg 2009; Inriktning LSS Projektrapport för Nyckeltal inom vård och omsorg 2009; Inriktning LSS Handikappnycklar Bemanningsnyckeltal inom boende enligt LSS Kvalitetskatalog med inriktning på personer med funktionshinder Magnus

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet

Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet Priset för valfrihet, självbestämmande och integritet Rapport 1 från Kunskapsprojektet: En kostnadsanalys av olika former av stöd och service till personer med omfattande funktionsnedsättningar Priset

Läs mer