KALLESE. Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLESE. Datum 2014-06-04"

Transkript

1 V]OSBY 6 KOMMUN KALLESE Datum Sida 1(1) OBS! Fotografering av kommunfullmäktiges ledamöter sker före sammanträdet, kl. 18:15 Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 16 juni 2014 klockan 19:00 Plats: Parkskolans matsal i Osby Ärende 1. Protokollets justering 2. Upprop 3. Godkännande av dagordning 4. Meddelande 5. Frågestund enligt kommunfullmäktiges arbetsordning nformation - Verksamhetsområde Vård och omsorg 7. Budgetuppföljning april Tilläggsanslag; socialnämnden 9. Ny taxa för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 10. Antagande av Plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LS) - tematiskt tillägg till översiktsplan 11. Bildande av stiftelsen "Lekoseums bevarande och utveckling i Osby" samt förvärv av Osby 193:2 och Östra Göinge Boalt 1 : Ansvars- och uppgiftsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 13. Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 14. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) 15. Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för Samordningsförbundet Finsam Skåne Nordost 16. Motion om bidrag till Medborgarhuset i Osby 17. Medborgarförslag om upprustning av Parkskolans gymnastiksal och badhus 18. Avsägelse av uppdrag Dag varsson Ordförande Kerstin Ernerskog Sekreterare

2

3 Reg ionfu l mäktige PROTOKOLLS UTDRAG Datum {2) 31 Fria resor i allmän kollektivtrafik för färdtjänst - legitimerade kunder i Skåne (ärende 7) Diarienummer Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens fö rslag. Regionfu llmäktige infö r fria resor i den allmänna kollektivtrafiken inom Skåne för färdtjänstlegitimerade kunder i de kommuner där Region Skåne har färdtjänstansvar. 2. Regionfullmäktige erbjuder kommuner med eget färdtjänstansvar att kunna köpa ti ll motsvarande fria resor för sina fä rdtjänstlegitimerade kunder baserat på ekonomisk kompensation för förlorade intäkter. 3. För resor i all män kollektivtrafik gäller allmänna resevillko r med tillägg att en ledsagare kostnadsfritt rar medfölja färdtjänstlegitimerad. 4. Målsättningen är att förslaget ska vara infört i Skåne senast Sammanfattning En av Region Skånes målsättni ngar med färdtjänsten är att så långt som möjligt fördröja inträdet i färdtjänstresor genom att aktivt arbeta för att underlätta resor i den allmänna kollektivtrafiken. För att ytterligare st imulera dessa personer att ta steg in i bussen eller tåget föreslås en ny premie om helt kostnadsfria resor. För kunderna även tänkt som en uppmuntran til l ökad rörlighet och därmed bättre hä lsa. ä rendet finns fö ljande dokument 1. Regionstyrelsens beslut , 5 L 2. Kollektivtrafiknämndens beslut , 20 Yrka nden Mats Persson (FP) yrkar, med instämmande av Patrik Jönsson (SO), Bi1te Sandberg (C), Stefan Svalö (S), Ove Johansson (MP), Ewa Bertz (FP), Mikael Persson (V) och Agneta Lindskog (KO), bifall ti ll regionstyrelsens förslag.

4 0 " 0 m (2) Vid p1;1yokollet Karl Gustav Andersson. ''l f\f '), 1 Räll utdraget intygar Maria Dahlberg Sänt till: Regionstyrelsen Kollektivtrafiknämnden Koncernkontor - utvecklingsdirektör (MS) Samtliga kommuner Styrande dokument Region Skåne Regionfullmäktige

5

6 rvlosby ~KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Budgetuppföljning april 2014 Dnr 2014.ks Förslag till kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige noterar kommunens besvärliga ekonomiska läge Uppdrag ges till kommunstyrelsen att följa utvecklingen och vidta åtgärder i syfte att begränsa årets underskott. Sammanfattning Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har begärt in budgetuppföljning april inklusive helårsprognos 2014 samt uppföljning av inriktningsmålen från samtliga nämnder i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocesscn. Budgetuppföljning har begärts in från de kommunala bolagen. Beslutsunderlag Budgetuppföljningsrapport; Uppföljning april 2014, Osby kommun Kommunlcdningskontorets tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens arbetsutskott , 141 Kommunstyrelsens protokoll , 144 Justerandes sign Expedierat UtdragsbestyrKande

7 rvlosby ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sida 7(33) 144 Budgetuppföljning april 2014 Dnr 2014.ks Kommunstyrelsens beslut - Budgetuppföljning april 2013 överlämnas till kommunfullmäktige. - Uppdrag ges till kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta förslag till åtgärdsplan i syfte att motverka årets prognostiserade underskott. Sammanfattning Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har begärt in budgetuppföljning april inklusive helårsprognos 2014 samt uppföljning av inriktningsmålen från samtliga nämnder i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocessen. Budgetuppföljning har begärts in från de kommunala bolagen. Beslutsunderlag Budgetuppföljningsrapport; Uppföljning april 2014, Osby kommun Kommunledningskontorcts tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens arbetsutskott , 141 Protokollsanteckning Budgetuppföljning per april 2014 redovisar ett prognostiserat underskott på totalt 20 miljoner kronor för Osby kommun, varav 8 miljoner kronor avser socialnämndens redovisade underskott. Justerandes sign (fp c-;r: Expedierat Utd ragsbestyrka nde

8 fviosby ~~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4(18) 141 Budgetuppföljning april 2014 Dm 2014.ks Arbetsutskottets beslut - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. - Fortsatta överläggningar sker kring åtgärder som bör vidtas med anledning av det prognostiserade budgetunderskottet. Sammanfattning Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har begärt in budgetuppföljning april inklusive hclårsprognos 2014 samt uppföljning av iruiklningsmålen från samtliga nämnder i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsproeessen. Budgetuppföljning har begärts in från de k01mnunala bolagen. Beslutsunderlag Budgetuppföljningsrapport; Uppföljning april 2014, Osby kommun delas ut på sammanträdet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad delas ut på saimnanträdet Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen r;::-'" ~. Expedierat Utdragsbestyrkande

9 rvl OSBY \(y KOMMUN Kommunledningskontoret Jeanette Karlsson, jeanette. T JÄNSTESKRVELSE Datum Sida 1(1) Budgetuppföljning april 2014 Dnr 2014.ks Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanfattning Ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret har från samtliga nämnder begärt in budgetuppföljning april, inklusive helårsprognos 2014 samt uppföljning av inriktningsmålen, i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocessen (kommunstyrelsens beslut , 277). Dessutom har budgetuppföljning begärts in från bolagen. Beslutsunderlag Budgetuppföljningsrapporten "Uppföljning april 2014, Osby kommun" Ärende Kommunfull mäktige har fastställt övergripande ekonornistyrningsregler för budgetår Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Uppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige per april, augusti och vid helår. Dessutom ska uppföljning per februari och oktober lämnas till kommunstyrelsen. " ~ ~ Evy Ågren Jeanette Karlsson Tf ekonomichef Ekonom

10 OSBY KOMMUN Uppföljning april 2014, Osby kommun

11 nnehållsförteckning nledning... 3 Ma ol avs t"" amnmg, mn "kt nmgsma ")... 5 Målavstämning, finansiella mål Resultaträkning, Osby kommun Balansräkning, Osby kommun Kassaflödesanalys, Osby kommun Nämndernas resultat Resultaträkning, VA-verksamheten Balansräkning, VA-verksambeten Kommunstyrelsen, exkl VA-verksamheten Kommunstyrelsen, V A-vcrksamhcten Tillsyns- och tillståndsnämnden Revisionen Valnämndcn U tbildningsnämnden Socialnäm ndcn Överförmyndaren Osbybostäder AB Fjärrvärme i Osby AB ndustrihus i Osby AB ÖGRAB SBVT AB Uppföljning april Osby kommun 2(46)

12 Osby kommun nledning Verksamhetsområdena/nämnderna har överlän1nat budgetuppf61jning per april. Denna uppföljning rapporteras till kommunfullmäktige. Uppföljningarna lämnades den 8 maj. Det budgeterade resultatet per april är n1inus 2,3 mnkr. Den ursprungliga budgeten var 0,2 111nkr. Kon1munfullmäktige beslutade i mars om en tilläggsbudgct på plus 0,9 mnkr. Beslut on1 tilläggsbudget till bidrag till omklädningsbyggnad på 3,4 mnkr har tagits, detta är kopplat till att ett beslut om återbetalning av försäkringspremier ffån AF A väntades även Bcdön1ningen från SKL i dagsläget är att någon sådan återbetalning inte komn1er att genomföras år Några beslut är dock inte fattade och frågan bereds fortfarande. Nämndernas hclårsprognoscr visar en budgetavvikelse på n1inus 13,5 mnkr. Finansförvaltningens prognos är en negativ budgetavvikelse med 3,2 mnkr. Totalt för ko1nrnunen beräknas avvikelsen n1ot budget för hela året bli minus 16, 7 1nnkr. Komrnunens resultat beräknas bli rninus 19 rnnkr 2014 enligt denna uppföljning. Prognoscr/ätgärdsprogram Konununstyrelsen exklusive VA-verksamheten beräknar ett underskott n1ed 2, 7 mnkr jä1nfört med budget. Underskottet uppstår inom Utbildning och arbete (3,0 mnkr). 0,8 mnkr är kopplat till verksamheten centralt, bland annat Osby Novas verksarnhet, och 1,2 rnnkr till Naturbruksgy1nnasiet. Beslut finns om varsel av 6 personer, detta är under behandling. (>vriga möjliga åtgärder är uthyrning av personal. non1 verksan1hetso1nrådet San1hällsutveckling finns avvikelser på verksarnhetsnivå, rnen totalt ha1nnar verksamhetson1rådet inom budget. Konununledningskontoret prognostiserar ett överskott med 0,3 mnkr. Fastighet hamnar inom budget. Vatten- och avloppsvcrksan1heten beräknas ge ett minusresultat på 1,8 1nnkr jä1nför med en budgeterad vinst på 1,0 ninkr. ljnderskottet på intäkterna beror på utebliven taxehöjning till fdljd av omorganisering och hög arbetsbelastning. prognosen har tagits höjd för taxehöjning från och med den juli. Det är allmänt svårt att överskåda kostnaderna i samband rned att Skåne Blekinge Vattentjänst AB startat sin verksamhet den 1 mars. TT-nämndens prognos är enligt budget liksom Valnärnndens, Överförrnyndarens och Utbildningsnämnden. Personalkostnaderna ligger fortsatt över budget inom ljtbildningsnärnnden. Även kostnaderna för interkommunala ersättningar för grundsärskola och fritidshem är högre än budget. On1råden som måste bevakas extra noggrant inon1 nämnden under 2014 är elever i behov av särskilt stöd, kostnaden för grundskoleundervisning kopplat till nlöjligheterna att bygga organisation n1ed befintlig resurstilldelning sa1nt interkommunala ersättningar. Totalt pekar Socialnämndens prognos på ett underskott mot budget på 8 mnkr, en förbättring med 1 mnkr jämfört n1ed februariprognosen. Den största delen av underskottet finns inom Vård och on1sorg. (LSS-vcrksa1nheten samt hen1tjänsten). lfo-verksa1nhetema har en bättre prognos än i februari kopplat till placeringar samt ekonomiskt bistånd. Balanskravsavstämning Enligt kom1nunal\agen ska ko1nmunen uppfylla det så kallade balanskravet. Balanskravet innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Balanskravet är en miniminivå fur att säkerställa en god ekonon1isk hushållning. Uppkornmer underskott ska detta regleras inorn en treårsperiod. Vid avstä1nning av balanskravet ska realisationsvinster och -förluster exkluderas. Årsprognosen avseende balanskravsresultatet är utifrån hclårsprognoscn - 19,0 mnkr. Osby kommun uppfyller inte det lagstadgade kravet och ett eventuellt underskott ska täckas under ko1nn1ande år. Finansförvaltningen Skatte- och bidragsprognosen i april var 1,5 mnkr bättre än den som ko1n i tebruari. Nya skatteprognoser presenteras i augusti, oktober och decen1ber Kom1nunens låneskuld är för närvarande 215 mnkr. Kommunen har i nuläget beslut on1 upplåning n1ed ytterligare knappt 100 mnkr som inte är genomförd. Enligt prognosen beräknas 82 n1nkr investeras under året och ytterligare närmare 42 mnkr beräknas i utökade lån och i övrigt minskar vi likviditeten. Kostnadsräntor beräknas bli drygt 2 mnkr lägre än beräknat, vilket är kopplat till låg investeringstakt i början av året och det förmånliga ränteläget. Avsättningen till pensioner väntas öka med 3 mnkr avseende pensionsuttlistelse till förtroendevald. Denna skuld har tidigare redovisats bland ansvarstorbindelserna och då inte påverkat resultatet. De interna räntorna ser ut att bli 6 mnkr mindre än budgeterat på grund av att invcstcringsprojekt inte färdigställts i planerad takt. l.öneförhandlingama på lokal nivå är klara och ny lön betalas ut från och med april. prognosen beräknas att anslag för oförutsett förbrukas under året. nvesteringar Uppföljning april Osby kommun 3(46)

13 Årets investeringsbudget inklusive tilläggsbudget uppgår till nära 110 rnnkr. Verksan1hetson1rådena räknar n1ed att 82,3 mnkr kommer att investeras under. Till och med april har dock investeringsvolymen varit låg, 7,1 mnkr, det vill säga 6,5% av budgeterat. Sammanfattning ()sby kommun uppnår enligt uppföljningen inte lagens krav på god ekonon1isk hushållning. Kom1nunfulln1äktige har definierat kommunens finansiella resultatmål till att högst 98o/o av skatter och bidrag ska användas till nettokostnader. Enligt prognosen för 2014 är denna siffra över OOo/o. Efterson1 prognosen visar ett negativt resultat uppnår ()sby kommun inte det så kallade balanskravet, det vill säga att intäkten1a ska vara högre än kostnaderna. Svensk ekonomi avslutade 2013 nlycket starkt. Även 2014 har startat bra och utsikterna inför fra1ntiden är ljusa enligt SKL:s bedö1nning. Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att arbetsn1arknadcn förbättras gradvis. Nedgången i arbetslösheten blir dock till en bö1jan begränsad. På grund av konjunkturuppgång väntas rejäla ökningar av skatteunderlaget Uppföljning april Osby kommun 4(46)

14 Målavstämning, inriktningsmål Trygghet Osby ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och vistas i ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga ska öka jämfört med föregående år - Antal mängdbrott i Osby kommun ska minska jämfört med föregående år - Ett bra, tryggt och utvecklande liv i drogfri miljö för alla barn och unga i Osby Kommun ~ ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen återaktualiserade ungdomar ska minska jämfört med föregående år Antalet barn och ungdomar från Osby kommun som har behov av insatser från Barnoch Ungdomspsykiatrin ska minska jämfört med föregående år ngen uppföljning sker tertial 1. (Socialnämnden) t n gen uppföljning sker tertial 1. (Socialnämnden) Barn och unga ska känna sig trygga i förskolan, fritidshcm och skola ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen föräldrar som upplever att barnet är tryggt i förskolan ska öka - Andelen elever som känner sig trygga i skolan ska öka - Andelen barn som känner sig trygga på fritidshemmen ska öka Minst 90 /o - Detta mål följs upp i samband med årsbokslutet. (Utbildningsnämnden) Detta mål följs upp i samband med årsbokslutet (Utbildningsnämnden) Detta mål följs upp i samband med årsbokslutet (Utbildningsnämnden) Äldreomsorg med vård och omsorg där resurserna används på ett sådant sätt att de maximalt bidrager till att äldre får leva ett värdigt och tryggt liv.(sn) ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Nöjd kundindex (NK) för särskilt boende respektive hemtjänsten ligger på samma eller högre nivå jämfört med föregående år - Andelen brukare inom särskilt boende respektive hemtjänsten som är nöjda med hur personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål ligger på högre nivå än föregående år Målet följs upp ärligen utifrån värde i Öppna Jämförelser. ngen uppföljning per tertial. (Socialnämnden) Målet följs upp ärligen utifrån värde i Öppna Jämförelser. ngen uppföljning per tertial. (Socialnämnden) Uppföljning april Osby kommun 5(46)

15 Livskvalitet En individuellt meningsfull tillvaro för alla äldre och funktionshindrade som får insatser inom Vård och omsorg och en utveckling av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. (SN) ndikatorer Mål Utfall Kommentar - NK för social samvaro och aktiviteter inom särskilt boende ska ligga högre än föregående år Målet följs upp årligen utifrån värde i Öppna Jämförelser. ngen uppföljning per tertial. (Socialnämnden) - Antal hembesök i uppsökande verksamhet för personer 75 år och äldre ska öka jämfört med föregående år Miljö Osby kommun ska arbeta aktivt för långsiktig hållbar livsmiljö. Analys av resultatet Resultat av 2013 års kalkning redovisas nu då länsstyrelsens rapport kommer kommunerna till del i mars-april året efter kalkningsinsatsen var ett nederbördsfattigt år där endast halva beviljade kalkmängden användes. Kalkade vattendrag Det finns nio kalkade målsträckor i kommunen med en samlad längd av 94 km. Alla delsträckor bedöms. Samtliga delsträckor har ph-mål på 6,0. Det samlade ph-målet nås i 78% av antalet delsträckor och motsvarande 76% av vattendragslängden. ph-målet 6,0 i åtminstone 85% av vauendragslängden nås ej Kalkade sjöar Det finns totalt 20 kalkade eller kalkpåverkade sjöar i Osby kommw1 med en samlad sjöyta på 17,11 kn12. Det samlade ph-målet nås för 95% av antalet sjöar och motsvarande 99% av sjöytan. ph-målel 6,0 i åtminstone 95% av antalet sjöar 2013 nås. Slutsatser Kalkning bör fortgå för att nå ph-målen och stabilisera dem på lång sikt. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Osby kommuns andel miljöbilar av totalt andel bilar i kommunorganisationen ska öka jämfört med föregående år Kalkning ska fortgå enligt plan för att uppnå målet ph 5,6 i 85% av vattendragen. Följs upp per helår. (Kommunstyrelsen) Minst 85% 76% Målgränsen har höjts till ph 6,0 enligt beslut av länsstyrelsen. (Tillsyns- och tillståndsnämnden) - Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska öka jämfört med föregående år. Följs upp per helår. (Kommunstyrelsen) Kalkning ska fortgå enligt plan för att uppnå målet ph 6,0 i 95 % av sjöarna. Minst 95% 95% Uppföljning april Osby kommun 6(46)

16 Utveckling och tillväxt Aktiviteter som samhällsplanering, näringsutveckling, kommunal service, ska ha en sådan utformning att resultatet blir en positiv befolkningsutveckling. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Befolkning i Osby kommun ska öka jämfört med föregående år - Mark klar för industrietablering (m2) i Osby, Lönsboda resp. Killeberg. Antal tomter klara att bygga i Osby, Lönsboda resp. Killeberg, Visseltofta, Hökön Följs upp per 31/8. Minst Antal tomter per 30/4 är 97 st, mål 31/ är 100 st. (Kommunstyrelsen) Osby kommun ska vara bland Sveriges 50 bästa kommuner avseende Svensk näringslivs ranking av kommuners näringslivsklimat. Max50 77 Plats 77 (Ej hunnit att analysera resultatet. Erhållit resultat 8/5-14) (Kommunstyrelsen) Kommunen ska med tydlig personalpolitik och god arbetsmiljö vara en attraktiv arbetsgivare. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Minst 90 % av medarbetarna som deltar i medarbetarundersökningen ska uppleva Osby kommun som en bra arbetsgivare. - Sjukfrånvaron i Osby kommun år 2014 bör vara högst 4 % enligt timredovisningen. Följs upp per helår. (Kommunstyrelsen) Följs upp per helår. (Kommunstyrelsen) En god infrastruktur ska finnas i hela kommunen. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Antal rörbrott/vattenläckor på vattenledningssystemet exkl serviser ska minska jämfört med föregående år Andel medborgare som har bredbandsuppkoppling på mer än 50 MbiUsek ska öka jämfört med föregående år Följs upp per 31/ (VA-verksamhet) minst13% 11,95% Bredbandsuppkoppling på mer än 50 MbiUsek är ändrad till 100 MbiUsek. Statistiken kommer från PTS och de mäter inte bredbandsuppkoppling på 50 MbiUsek. ngående värde är 11,95% och utfall per 30/4 är oförändrat 11,95 %. Målet per 31/ är 13,00%. (Kommunstyrelsen) Uppföljning april Osby kommun 7(46)

17 Attraktiv gymnasieskola med en undervisning av hög kvalitet där resurser används på ett sådant sätt att de maximalt bidrar till elevens lärande. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen elever i årskurs ett skrivna i Osby kommun som väljerkommunens gymnasieskolor ska öka - Antalet elever i årskurs ett som har valt kommunens gymnasieskolor ska öka. f Andelen gymnasieelever som fullföljt gymnasieutbildning på respektive gymnasieskola inom tre år exklusive introduktionsprogrammet ska ligga högre än året innan. - Betygspoängen per gymnasieskola hgger högre än genomsnittet för landets kommuner. - Genomsnittlig kostnad per elev i gymnasieskolan ska vara lägre än jämförbara kommuner. ~-- - Följs upp vid de!är (Kommunstyrelsen) Följs upp vid delår (Kommunstyrelsen) Följs upp vid helår {Kommunstyrelsen) Följs upp vid de/år (Kommunstyrelsen) Följs upp vid helår (Kommunstyrelsen) Alla elever ska nå skolans kunskapsmål - - ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen elever som nar målen i alla ämnen i årskurs 6 och 9 ska öka - Andelen behöriga till gymnasiet förbättras jämfört med föregående år - Genomsnittliga meritvärdet ska vara högre än föregående år Detta mål följs upp i samband med delårsbokslutet. (Utbildningsnämnden) Detta mål följs upp i samband med delårsbokslutet. (Utbildningsnämnden) Detta mål följs upp i samband med delarsbokslutet. (Utbildningsnämnden) Demokrati Osby kommun ska vara en professionell service- och myndighetsorganisation där en helhetssyn och samverkan präglar arbetet för medborgarnas bästa. ~- ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon ska öka jämfört med föregående år. - Andelen medborgare som uppfattar att de far ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka jämfört med föregående år. - Andelen medborgare som får svar inom två dagar när de skickar en enkel fråga via e- post till Osby kommun ska öka jämfört med föregående år. Rapporteras i samband med servicemätningen, KKiK arsvis. {Kommunstyrelsen) Rapporteras i samband med servicemätningen, KKiK arsvis. (Kommunstyrelsen) - Rapporteras i samband med servicemätningen, KKiK årsvis. (Kommunstyrelsen) Uppföljning april Osby kommun 8(46)

18 Medborgarna ska ges möjlighet till deltagande, inflytande och delaktighet i verksamheten. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Årliga dialogmöten ska genomföras i Lönsboda, Killeberg och Osby. - Andelen medborgare som upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet ska öka eller bibehållas jämfört med föregående är ~ ~---, Alla medborgare ska ges möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. -- ndikatorer Mål Utfall Kommentar ----~ - 30 /o av hushållen som är beroende av långvarigt försörjningsstöd, mer än 6 månader, ska övergå till att bli självförsörjande. - Andelen personer som minskat sitt missbruk sedan aktualisering ska öka jämfört med föregående år Följs upp vid helår (Kommunstyrelsen) Följs upp vid helår (Kommunstyrelsen) Tillgången till alternativa boendeformer ska öka jämfört med föregående år Andelen arbetslösa i Osby kommun enligt Arbetsförmedlingens statistik ska minska jämfört med föregående år Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet ska öka. Följs upp vid helår (Kommunstyrelsen) Följs upp vid helår (Kommunstyrelsen) - Uppföljning april Osby kommun 9(46)

19 Målavstämning, finansiella mål Målet är ett positivt årsresultat. Resultatmålet bör på sikt åter uppgå till 2% av skatter och bidrag i flerårsplaneperspektiv. Detta innebär ett överskott, exklusive finansnettot, med ca 12 mnkr eftersträvas. ndikatorer Mål Utfall Kommentar Arets resultat Minst 0-19 Pronosen pekar på ett resultat på minus 19 mnkr i stället för ett nollresultat, målet uppfylls inte. (Osby kommun) Kostnadstäckningen för VA-verksamheten ska uppgå till minst 100%, samt täcka de senaste årens underskott. ndikatorer Mål Utfall Kommentar Arets resultat för VA-verksamheten. Minst 0,4-1,8 Det beräknade resultatet för helår är negativt, målet uppfylls inte. (Osby kommun) Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens finansiella styrka, ska eftersträva en förbättring till 26% under planperioden. ndikatorer Mål Utfall Kommentar Soliditet Minst 26% 23,5% Prognosen pekar på en soliditet på 23,5% vid årets slut, varför det kan vara svårt att nå 26% under planperioden. (Osby kommun) All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat. ndikatorer Mål Utfall Resultat koncernbolag Kommentar Samtliga aktiva kommunala bolag prognostiserar ett positivt resultat. Det nystartade SBVT AB har dock svårt att lämna en prognos i dagsläget. (Osby kommun) Uppföljning april Osby kommun 10(46)

20 Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Uppföljning tom aktuell månad Prognos helår Verksamhetens intäkter 143,8 53,3 149,8 Verksamhetens kostnader ,7-230,8-763,8 Avskrivningar -35,8-11,3-34,7 Jämförelsestärande poster 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -630, 7-188,8-648, Skatteintäkter 471,6 157,4 473,1 Generella statsbidrag och utjämning 160,6 54,4 160,6 Finansiella intäkter 2,3 1,0 4,1 Finansiella kostnader -6, 1 0,3-8, 1 - Resultat efter skatteintäkter och finansnetto -2,3 24,3-19, Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0, Förändring av eget kapital ,3 24,3-19,0 Årets resultat ,3 24,3-19,0 Balansräkning Belopp i mnkr 18 vid årets Uppföljning tom början aktuell månad Prognos helår Tillgångar Anläggningstillgångar 640,7 629,1 678,2 Omsättningstillgångar 213,4 190,1 200,9 Pågående arbeten 39,5 46,6 40,0 Summa tillgångar 893,6 865,8 919,1 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital ,1 528,9 därav årets resultat 11,9 24,2-19,0 Avsättningar 4,9 4,8 7,8 Långfristiga skulder 199,2 224,1 240,8 Kortfristiga skulder 141,6 64,8 141,6 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 893,6 865,8 919, 1 Uppföljning april Osby kommun 11(46)

21 Kassaflödesanalys -- ~ Belopp i mnkr Budget 2014 Uppföljning t o m aktuell månad Prognos helår Den löpande verksamheten Resultat -2,3 24,3-19,0 Justering för ej rörelsepåverkande poster 35,8 11,3 34,7 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital ,5 35, ~" 15,7 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0,0 21,7 0,0 Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 0,0 0,0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,5-19,5 15, lnvesteringsverksamheten nvestering i anläggningstillgångar -109,6-7, 1-82,3 Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 lnvesteringsnetto -109,6-7,1-82,3 f Finansieringsverksamheten Ökning/minskning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 Ökning/minskning långfristiga lån 50,0 24,9 41,6 Finansieringsnetto 50,0 24,9 41,6 BDRAG TLL STATLG NFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0 Årets kassaflöde -26,1-1, ,0 Likvida medel vid årets början 69,9 69,9 69,9 -- Likvida medel vid periodens slut 43,8 68,2 44,9 Uppföljning april Osby kommun 12(46)

22 Nämndernas resultat Driftsbudget Uppföljning t Utfall 0 /o Belopp i mnkr Bokslut 2013 Budget 2014 om aktuell (Riktpunkt månad 50o/o) - Prognos helår Avvikelse prog/budg Kommunstyrelsen ,4 49, ,1-2,7 VA-verksamhet -- -2,6-1,0 3, ,8-2,8 --- Tillsyns- och tillståndsnämnden 4,4 4,0 0,6 15,00 4,0 0,0 Revision 0,7 0,7-0, 1-14,29 0,7 0,0 Valnämnd 0,0 0,2-0, ,2 0,0 Utbildningsnämnd 263,9 215,3 67,3 31,26 215,3 0, Socialnämnd 230,2 224,6 75,8 33,75 232,6-8,0 i---- Överförmyndare 1,2 1,0 0,5 50,0 1,0 0,0 _,, Delsumma 615,2 627,2 196,3 31,30 640,7-13,5 _,_ Finansförvaltning -627,6-624,9-220,6 35,30-621,7-3,2 Totalt -12,4 2,3-24, ,52 19,0-16,7 - lnvesteringsbudget.. Uppföljning t Utfall 0 /o Belopp i mnkr Bokslut 2013 Budget 2014 om aktuell (Riktpunkt månad 50%) Prognos helår Avvikelse prog/budg Kommunstyrelsen , ,7 6,07 67,8 9,6 VA-verksamhet 7,6 29,7 1,9 6,40 12,6 17,1 Tillsyns- och tillstandsnämnden 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Utbildningsnämnd 0,0 0,5 0, ,2 0,3 Socialnämnd 1,6 2,0 0,3 15,00 1,7 0, ! Totalt 83,8 109,6 7,1 6,48 82,3 27, Uppföljning april Osby kommun 13(46)

23 VA-verksamheten Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Uppföljning t o m aktuell månad Prognos helår Verksamhetens intäkter 23,9 6,8 21, Verksamhetens kostnader -15,7-7,7-16, Avskrivningar -5, 1-1,6-4, Verksamhetens nettokostnader 3, 1-2,5 0, Skatteintäkter - 0,0 0, ,0 Generella statsbidrag och utjämning ,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 --- Finansiella kostnader -2, 1-0,5-1,9 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 1,0-3,0-1, Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0, Förändring av eget kapital 1,0-3,0-1,8 Årets resultat 1,0-3,0-1,8 Balansräkning Belopp i mnkr Tillgångar B vid årets början - Uppföljning t o m aktuell månad Prognos helår Mark- och byggnader 61,2 59,6 65,2 -- Maskiner och inventarier 1,0 1,0 0,9 Pågående arbeten 8,8 10,7 2,7 Summa tillgångar 71,0 71,3 68, Eget kapital, avsättningar och skulder ---- Eget kapital -0,4-3,4-2,2 därav periodens resultat - 2,6-3,0-1,8 Avsättningar 0,0 0,0 0,0 Långfristiga skulder 71,4 74,7 71,0 Kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 ~ - - Summa eget kapital, avsättningar och skulder 71, ,3 68,8 Uppföljning april Osby kommun 14(46)

24 -~ Kommunstyrelsen, exkl VA-verksamheten DRFTSREDOVSNNG -... Utfall Budget Belopp i tkr innevarande innevarande Utfall fjolår Differens Budget helår Prognos helår år - år perioden perioden perioden budget-utfall ntäkter , , , , , , '... - Personalkostnader , , , , , ,6 - - Lokalkostnader , , , , , ,1 - Ovriga kostnader , , , , , ,6 Kapitalkostnader 6 799, , , ,5,, , ,1 Summa kostnader , , , , , ,4 Driftsredovisning 2 positioners verksamhet. Verksamhet Utfall perioden Budget helår Förbrukat (o/o) 00 Gem kommunadm 1 295, , nformation etc 299,9 900, t-avdelning 51, , Kansliavde!ning 1 749, , Ekonomiavdelning 1 153,0 4167, Teknisk adm , , Personalavdelning 2 626, , Fysisk planering 1 056, , Särsk servicefunk 1 310, , övr gem verksamhet 1 152, , Näringslivsutv 574, , Arbetsbefrämj ätg 556, , Kommersiell service -7,2 0, Samlingslokaler 1 660, , Markförsörjning , , Prod av bostadsomr 362, , Tillh.h. av bost & lokaler 572,4 3041, övr bostadspol åtg 141, , ~ - Resultat , , , , , , Fastighetsnämnd -345,0 7, Väghål n kom vägar 3 359, , Väghål n ensk vägar 502,0 550, Särsk väghålln.atg -11,0 0, Trafikförsörjning 37,4 422, Övr trafiksäkerh.åtg 37,9 50, Fritidsadministration 661, , Parkverksamhet 470, ,6 16 f drotts- & fritidsanläggn , , "" Uppföljning april Osby kommun 15(46)

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

N O S LS L O TO: JAR FO Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013

N O S LS L O TO: JAR FO Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 FOTO: JARL OLSSON Budget 2011 Flerårsplan 2012-2013 1 Innehållsförteckning Sida Vision 3 Organisationsschema 4 Mandatfördelning 2011-2014 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Planeringsförutsättningar

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30

DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF 2012-10-30 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31

Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 Budget- och verksamhetsuppföljning 2/2007 2007-08-31 PROGNOS RESULTAT 2007 tkr 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000-765 -53 255-11 1 927 200-30 337-685 KS BN ON

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige Budget 2014 VP 2015-2016 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Fördelningen av kommunens budgetram... 4 2.Särskilda beslut... 5 3 Målstyrning... 7 4 Ekonomisk översikt... 9 5 Nyckeltal... 14 6 Driftplan

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-20 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27

Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Delårsrapport augusti 2014 KF 2014-10-27 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Omvärldsanalys... 3 Övergripande måluppfyllelse... 6 Personalekonomisk redovisning...

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Inledning och struktur

Inledning och struktur Årsredovisning 2 1 Inledning och struktur Inledning och struktur I detta block finns bland annat kommunens organisation och mandatfördelning beskrivet. Här finns även Mariestads vision 2030 och arbetet

Läs mer