KALLESE. Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLESE. Datum 2014-06-04"

Transkript

1 V]OSBY 6 KOMMUN KALLESE Datum Sida 1(1) OBS! Fotografering av kommunfullmäktiges ledamöter sker före sammanträdet, kl. 18:15 Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 16 juni 2014 klockan 19:00 Plats: Parkskolans matsal i Osby Ärende 1. Protokollets justering 2. Upprop 3. Godkännande av dagordning 4. Meddelande 5. Frågestund enligt kommunfullmäktiges arbetsordning nformation - Verksamhetsområde Vård och omsorg 7. Budgetuppföljning april Tilläggsanslag; socialnämnden 9. Ny taxa för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 10. Antagande av Plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LS) - tematiskt tillägg till översiktsplan 11. Bildande av stiftelsen "Lekoseums bevarande och utveckling i Osby" samt förvärv av Osby 193:2 och Östra Göinge Boalt 1 : Ansvars- och uppgiftsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 13. Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 14. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) 15. Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för Samordningsförbundet Finsam Skåne Nordost 16. Motion om bidrag till Medborgarhuset i Osby 17. Medborgarförslag om upprustning av Parkskolans gymnastiksal och badhus 18. Avsägelse av uppdrag Dag varsson Ordförande Kerstin Ernerskog Sekreterare

2

3 Reg ionfu l mäktige PROTOKOLLS UTDRAG Datum {2) 31 Fria resor i allmän kollektivtrafik för färdtjänst - legitimerade kunder i Skåne (ärende 7) Diarienummer Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens fö rslag. Regionfu llmäktige infö r fria resor i den allmänna kollektivtrafiken inom Skåne för färdtjänstlegitimerade kunder i de kommuner där Region Skåne har färdtjänstansvar. 2. Regionfullmäktige erbjuder kommuner med eget färdtjänstansvar att kunna köpa ti ll motsvarande fria resor för sina fä rdtjänstlegitimerade kunder baserat på ekonomisk kompensation för förlorade intäkter. 3. För resor i all män kollektivtrafik gäller allmänna resevillko r med tillägg att en ledsagare kostnadsfritt rar medfölja färdtjänstlegitimerad. 4. Målsättningen är att förslaget ska vara infört i Skåne senast Sammanfattning En av Region Skånes målsättni ngar med färdtjänsten är att så långt som möjligt fördröja inträdet i färdtjänstresor genom att aktivt arbeta för att underlätta resor i den allmänna kollektivtrafiken. För att ytterligare st imulera dessa personer att ta steg in i bussen eller tåget föreslås en ny premie om helt kostnadsfria resor. För kunderna även tänkt som en uppmuntran til l ökad rörlighet och därmed bättre hä lsa. ä rendet finns fö ljande dokument 1. Regionstyrelsens beslut , 5 L 2. Kollektivtrafiknämndens beslut , 20 Yrka nden Mats Persson (FP) yrkar, med instämmande av Patrik Jönsson (SO), Bi1te Sandberg (C), Stefan Svalö (S), Ove Johansson (MP), Ewa Bertz (FP), Mikael Persson (V) och Agneta Lindskog (KO), bifall ti ll regionstyrelsens förslag.

4 0 " 0 m (2) Vid p1;1yokollet Karl Gustav Andersson. ''l f\f '), 1 Räll utdraget intygar Maria Dahlberg Sänt till: Regionstyrelsen Kollektivtrafiknämnden Koncernkontor - utvecklingsdirektör (MS) Samtliga kommuner Styrande dokument Region Skåne Regionfullmäktige

5

6 rvlosby ~KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Budgetuppföljning april 2014 Dnr 2014.ks Förslag till kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige noterar kommunens besvärliga ekonomiska läge Uppdrag ges till kommunstyrelsen att följa utvecklingen och vidta åtgärder i syfte att begränsa årets underskott. Sammanfattning Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har begärt in budgetuppföljning april inklusive helårsprognos 2014 samt uppföljning av inriktningsmålen från samtliga nämnder i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocesscn. Budgetuppföljning har begärts in från de kommunala bolagen. Beslutsunderlag Budgetuppföljningsrapport; Uppföljning april 2014, Osby kommun Kommunlcdningskontorets tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens arbetsutskott , 141 Kommunstyrelsens protokoll , 144 Justerandes sign Expedierat UtdragsbestyrKande

7 rvlosby ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sida 7(33) 144 Budgetuppföljning april 2014 Dnr 2014.ks Kommunstyrelsens beslut - Budgetuppföljning april 2013 överlämnas till kommunfullmäktige. - Uppdrag ges till kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta förslag till åtgärdsplan i syfte att motverka årets prognostiserade underskott. Sammanfattning Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har begärt in budgetuppföljning april inklusive helårsprognos 2014 samt uppföljning av inriktningsmålen från samtliga nämnder i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocessen. Budgetuppföljning har begärts in från de kommunala bolagen. Beslutsunderlag Budgetuppföljningsrapport; Uppföljning april 2014, Osby kommun Kommunledningskontorcts tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens arbetsutskott , 141 Protokollsanteckning Budgetuppföljning per april 2014 redovisar ett prognostiserat underskott på totalt 20 miljoner kronor för Osby kommun, varav 8 miljoner kronor avser socialnämndens redovisade underskott. Justerandes sign (fp c-;r: Expedierat Utd ragsbestyrka nde

8 fviosby ~~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4(18) 141 Budgetuppföljning april 2014 Dm 2014.ks Arbetsutskottets beslut - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. - Fortsatta överläggningar sker kring åtgärder som bör vidtas med anledning av det prognostiserade budgetunderskottet. Sammanfattning Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har begärt in budgetuppföljning april inklusive hclårsprognos 2014 samt uppföljning av iruiklningsmålen från samtliga nämnder i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsproeessen. Budgetuppföljning har begärts in från de k01mnunala bolagen. Beslutsunderlag Budgetuppföljningsrapport; Uppföljning april 2014, Osby kommun delas ut på sammanträdet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad delas ut på saimnanträdet Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen r;::-'" ~. Expedierat Utdragsbestyrkande

9 rvl OSBY \(y KOMMUN Kommunledningskontoret Jeanette Karlsson, jeanette. T JÄNSTESKRVELSE Datum Sida 1(1) Budgetuppföljning april 2014 Dnr 2014.ks Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanfattning Ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret har från samtliga nämnder begärt in budgetuppföljning april, inklusive helårsprognos 2014 samt uppföljning av inriktningsmålen, i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocessen (kommunstyrelsens beslut , 277). Dessutom har budgetuppföljning begärts in från bolagen. Beslutsunderlag Budgetuppföljningsrapporten "Uppföljning april 2014, Osby kommun" Ärende Kommunfull mäktige har fastställt övergripande ekonornistyrningsregler för budgetår Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Uppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige per april, augusti och vid helår. Dessutom ska uppföljning per februari och oktober lämnas till kommunstyrelsen. " ~ ~ Evy Ågren Jeanette Karlsson Tf ekonomichef Ekonom

10 OSBY KOMMUN Uppföljning april 2014, Osby kommun

11 nnehållsförteckning nledning... 3 Ma ol avs t"" amnmg, mn "kt nmgsma ")... 5 Målavstämning, finansiella mål Resultaträkning, Osby kommun Balansräkning, Osby kommun Kassaflödesanalys, Osby kommun Nämndernas resultat Resultaträkning, VA-verksamheten Balansräkning, VA-verksambeten Kommunstyrelsen, exkl VA-verksamheten Kommunstyrelsen, V A-vcrksamhcten Tillsyns- och tillståndsnämnden Revisionen Valnämndcn U tbildningsnämnden Socialnäm ndcn Överförmyndaren Osbybostäder AB Fjärrvärme i Osby AB ndustrihus i Osby AB ÖGRAB SBVT AB Uppföljning april Osby kommun 2(46)

12 Osby kommun nledning Verksamhetsområdena/nämnderna har överlän1nat budgetuppf61jning per april. Denna uppföljning rapporteras till kommunfullmäktige. Uppföljningarna lämnades den 8 maj. Det budgeterade resultatet per april är n1inus 2,3 mnkr. Den ursprungliga budgeten var 0,2 111nkr. Kon1munfullmäktige beslutade i mars om en tilläggsbudgct på plus 0,9 mnkr. Beslut on1 tilläggsbudget till bidrag till omklädningsbyggnad på 3,4 mnkr har tagits, detta är kopplat till att ett beslut om återbetalning av försäkringspremier ffån AF A väntades även Bcdön1ningen från SKL i dagsläget är att någon sådan återbetalning inte komn1er att genomföras år Några beslut är dock inte fattade och frågan bereds fortfarande. Nämndernas hclårsprognoscr visar en budgetavvikelse på n1inus 13,5 mnkr. Finansförvaltningens prognos är en negativ budgetavvikelse med 3,2 mnkr. Totalt för ko1nrnunen beräknas avvikelsen n1ot budget för hela året bli minus 16, 7 1nnkr. Komrnunens resultat beräknas bli rninus 19 rnnkr 2014 enligt denna uppföljning. Prognoscr/ätgärdsprogram Konununstyrelsen exklusive VA-verksamheten beräknar ett underskott n1ed 2, 7 mnkr jä1nfört med budget. Underskottet uppstår inom Utbildning och arbete (3,0 mnkr). 0,8 mnkr är kopplat till verksamheten centralt, bland annat Osby Novas verksarnhet, och 1,2 rnnkr till Naturbruksgy1nnasiet. Beslut finns om varsel av 6 personer, detta är under behandling. (>vriga möjliga åtgärder är uthyrning av personal. non1 verksan1hetso1nrådet San1hällsutveckling finns avvikelser på verksarnhetsnivå, rnen totalt ha1nnar verksamhetson1rådet inom budget. Konununledningskontoret prognostiserar ett överskott med 0,3 mnkr. Fastighet hamnar inom budget. Vatten- och avloppsvcrksan1heten beräknas ge ett minusresultat på 1,8 1nnkr jä1nför med en budgeterad vinst på 1,0 ninkr. ljnderskottet på intäkterna beror på utebliven taxehöjning till fdljd av omorganisering och hög arbetsbelastning. prognosen har tagits höjd för taxehöjning från och med den juli. Det är allmänt svårt att överskåda kostnaderna i samband rned att Skåne Blekinge Vattentjänst AB startat sin verksamhet den 1 mars. TT-nämndens prognos är enligt budget liksom Valnärnndens, Överförrnyndarens och Utbildningsnämnden. Personalkostnaderna ligger fortsatt över budget inom ljtbildningsnärnnden. Även kostnaderna för interkommunala ersättningar för grundsärskola och fritidshem är högre än budget. On1råden som måste bevakas extra noggrant inon1 nämnden under 2014 är elever i behov av särskilt stöd, kostnaden för grundskoleundervisning kopplat till nlöjligheterna att bygga organisation n1ed befintlig resurstilldelning sa1nt interkommunala ersättningar. Totalt pekar Socialnämndens prognos på ett underskott mot budget på 8 mnkr, en förbättring med 1 mnkr jämfört n1ed februariprognosen. Den största delen av underskottet finns inom Vård och on1sorg. (LSS-vcrksa1nheten samt hen1tjänsten). lfo-verksa1nhetema har en bättre prognos än i februari kopplat till placeringar samt ekonomiskt bistånd. Balanskravsavstämning Enligt kom1nunal\agen ska ko1nmunen uppfylla det så kallade balanskravet. Balanskravet innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Balanskravet är en miniminivå fur att säkerställa en god ekonon1isk hushållning. Uppkornmer underskott ska detta regleras inorn en treårsperiod. Vid avstä1nning av balanskravet ska realisationsvinster och -förluster exkluderas. Årsprognosen avseende balanskravsresultatet är utifrån hclårsprognoscn - 19,0 mnkr. Osby kommun uppfyller inte det lagstadgade kravet och ett eventuellt underskott ska täckas under ko1nn1ande år. Finansförvaltningen Skatte- och bidragsprognosen i april var 1,5 mnkr bättre än den som ko1n i tebruari. Nya skatteprognoser presenteras i augusti, oktober och decen1ber Kom1nunens låneskuld är för närvarande 215 mnkr. Kommunen har i nuläget beslut on1 upplåning n1ed ytterligare knappt 100 mnkr som inte är genomförd. Enligt prognosen beräknas 82 n1nkr investeras under året och ytterligare närmare 42 mnkr beräknas i utökade lån och i övrigt minskar vi likviditeten. Kostnadsräntor beräknas bli drygt 2 mnkr lägre än beräknat, vilket är kopplat till låg investeringstakt i början av året och det förmånliga ränteläget. Avsättningen till pensioner väntas öka med 3 mnkr avseende pensionsuttlistelse till förtroendevald. Denna skuld har tidigare redovisats bland ansvarstorbindelserna och då inte påverkat resultatet. De interna räntorna ser ut att bli 6 mnkr mindre än budgeterat på grund av att invcstcringsprojekt inte färdigställts i planerad takt. l.öneförhandlingama på lokal nivå är klara och ny lön betalas ut från och med april. prognosen beräknas att anslag för oförutsett förbrukas under året. nvesteringar Uppföljning april Osby kommun 3(46)

13 Årets investeringsbudget inklusive tilläggsbudget uppgår till nära 110 rnnkr. Verksan1hetson1rådena räknar n1ed att 82,3 mnkr kommer att investeras under. Till och med april har dock investeringsvolymen varit låg, 7,1 mnkr, det vill säga 6,5% av budgeterat. Sammanfattning ()sby kommun uppnår enligt uppföljningen inte lagens krav på god ekonon1isk hushållning. Kom1nunfulln1äktige har definierat kommunens finansiella resultatmål till att högst 98o/o av skatter och bidrag ska användas till nettokostnader. Enligt prognosen för 2014 är denna siffra över OOo/o. Efterson1 prognosen visar ett negativt resultat uppnår ()sby kommun inte det så kallade balanskravet, det vill säga att intäkten1a ska vara högre än kostnaderna. Svensk ekonomi avslutade 2013 nlycket starkt. Även 2014 har startat bra och utsikterna inför fra1ntiden är ljusa enligt SKL:s bedö1nning. Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att arbetsn1arknadcn förbättras gradvis. Nedgången i arbetslösheten blir dock till en bö1jan begränsad. På grund av konjunkturuppgång väntas rejäla ökningar av skatteunderlaget Uppföljning april Osby kommun 4(46)

14 Målavstämning, inriktningsmål Trygghet Osby ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och vistas i ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga ska öka jämfört med föregående år - Antal mängdbrott i Osby kommun ska minska jämfört med föregående år - Ett bra, tryggt och utvecklande liv i drogfri miljö för alla barn och unga i Osby Kommun ~ ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen återaktualiserade ungdomar ska minska jämfört med föregående år Antalet barn och ungdomar från Osby kommun som har behov av insatser från Barnoch Ungdomspsykiatrin ska minska jämfört med föregående år ngen uppföljning sker tertial 1. (Socialnämnden) t n gen uppföljning sker tertial 1. (Socialnämnden) Barn och unga ska känna sig trygga i förskolan, fritidshcm och skola ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen föräldrar som upplever att barnet är tryggt i förskolan ska öka - Andelen elever som känner sig trygga i skolan ska öka - Andelen barn som känner sig trygga på fritidshemmen ska öka Minst 90 /o - Detta mål följs upp i samband med årsbokslutet. (Utbildningsnämnden) Detta mål följs upp i samband med årsbokslutet (Utbildningsnämnden) Detta mål följs upp i samband med årsbokslutet (Utbildningsnämnden) Äldreomsorg med vård och omsorg där resurserna används på ett sådant sätt att de maximalt bidrager till att äldre får leva ett värdigt och tryggt liv.(sn) ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Nöjd kundindex (NK) för särskilt boende respektive hemtjänsten ligger på samma eller högre nivå jämfört med föregående år - Andelen brukare inom särskilt boende respektive hemtjänsten som är nöjda med hur personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål ligger på högre nivå än föregående år Målet följs upp ärligen utifrån värde i Öppna Jämförelser. ngen uppföljning per tertial. (Socialnämnden) Målet följs upp ärligen utifrån värde i Öppna Jämförelser. ngen uppföljning per tertial. (Socialnämnden) Uppföljning april Osby kommun 5(46)

15 Livskvalitet En individuellt meningsfull tillvaro för alla äldre och funktionshindrade som får insatser inom Vård och omsorg och en utveckling av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. (SN) ndikatorer Mål Utfall Kommentar - NK för social samvaro och aktiviteter inom särskilt boende ska ligga högre än föregående år Målet följs upp årligen utifrån värde i Öppna Jämförelser. ngen uppföljning per tertial. (Socialnämnden) - Antal hembesök i uppsökande verksamhet för personer 75 år och äldre ska öka jämfört med föregående år Miljö Osby kommun ska arbeta aktivt för långsiktig hållbar livsmiljö. Analys av resultatet Resultat av 2013 års kalkning redovisas nu då länsstyrelsens rapport kommer kommunerna till del i mars-april året efter kalkningsinsatsen var ett nederbördsfattigt år där endast halva beviljade kalkmängden användes. Kalkade vattendrag Det finns nio kalkade målsträckor i kommunen med en samlad längd av 94 km. Alla delsträckor bedöms. Samtliga delsträckor har ph-mål på 6,0. Det samlade ph-målet nås i 78% av antalet delsträckor och motsvarande 76% av vattendragslängden. ph-målet 6,0 i åtminstone 85% av vauendragslängden nås ej Kalkade sjöar Det finns totalt 20 kalkade eller kalkpåverkade sjöar i Osby kommw1 med en samlad sjöyta på 17,11 kn12. Det samlade ph-målet nås för 95% av antalet sjöar och motsvarande 99% av sjöytan. ph-målel 6,0 i åtminstone 95% av antalet sjöar 2013 nås. Slutsatser Kalkning bör fortgå för att nå ph-målen och stabilisera dem på lång sikt. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Osby kommuns andel miljöbilar av totalt andel bilar i kommunorganisationen ska öka jämfört med föregående år Kalkning ska fortgå enligt plan för att uppnå målet ph 5,6 i 85% av vattendragen. Följs upp per helår. (Kommunstyrelsen) Minst 85% 76% Målgränsen har höjts till ph 6,0 enligt beslut av länsstyrelsen. (Tillsyns- och tillståndsnämnden) - Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska öka jämfört med föregående år. Följs upp per helår. (Kommunstyrelsen) Kalkning ska fortgå enligt plan för att uppnå målet ph 6,0 i 95 % av sjöarna. Minst 95% 95% Uppföljning april Osby kommun 6(46)

16 Utveckling och tillväxt Aktiviteter som samhällsplanering, näringsutveckling, kommunal service, ska ha en sådan utformning att resultatet blir en positiv befolkningsutveckling. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Befolkning i Osby kommun ska öka jämfört med föregående år - Mark klar för industrietablering (m2) i Osby, Lönsboda resp. Killeberg. Antal tomter klara att bygga i Osby, Lönsboda resp. Killeberg, Visseltofta, Hökön Följs upp per 31/8. Minst Antal tomter per 30/4 är 97 st, mål 31/ är 100 st. (Kommunstyrelsen) Osby kommun ska vara bland Sveriges 50 bästa kommuner avseende Svensk näringslivs ranking av kommuners näringslivsklimat. Max50 77 Plats 77 (Ej hunnit att analysera resultatet. Erhållit resultat 8/5-14) (Kommunstyrelsen) Kommunen ska med tydlig personalpolitik och god arbetsmiljö vara en attraktiv arbetsgivare. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Minst 90 % av medarbetarna som deltar i medarbetarundersökningen ska uppleva Osby kommun som en bra arbetsgivare. - Sjukfrånvaron i Osby kommun år 2014 bör vara högst 4 % enligt timredovisningen. Följs upp per helår. (Kommunstyrelsen) Följs upp per helår. (Kommunstyrelsen) En god infrastruktur ska finnas i hela kommunen. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Antal rörbrott/vattenläckor på vattenledningssystemet exkl serviser ska minska jämfört med föregående år Andel medborgare som har bredbandsuppkoppling på mer än 50 MbiUsek ska öka jämfört med föregående år Följs upp per 31/ (VA-verksamhet) minst13% 11,95% Bredbandsuppkoppling på mer än 50 MbiUsek är ändrad till 100 MbiUsek. Statistiken kommer från PTS och de mäter inte bredbandsuppkoppling på 50 MbiUsek. ngående värde är 11,95% och utfall per 30/4 är oförändrat 11,95 %. Målet per 31/ är 13,00%. (Kommunstyrelsen) Uppföljning april Osby kommun 7(46)

17 Attraktiv gymnasieskola med en undervisning av hög kvalitet där resurser används på ett sådant sätt att de maximalt bidrar till elevens lärande. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen elever i årskurs ett skrivna i Osby kommun som väljerkommunens gymnasieskolor ska öka - Antalet elever i årskurs ett som har valt kommunens gymnasieskolor ska öka. f Andelen gymnasieelever som fullföljt gymnasieutbildning på respektive gymnasieskola inom tre år exklusive introduktionsprogrammet ska ligga högre än året innan. - Betygspoängen per gymnasieskola hgger högre än genomsnittet för landets kommuner. - Genomsnittlig kostnad per elev i gymnasieskolan ska vara lägre än jämförbara kommuner. ~-- - Följs upp vid de!är (Kommunstyrelsen) Följs upp vid delår (Kommunstyrelsen) Följs upp vid helår {Kommunstyrelsen) Följs upp vid de/år (Kommunstyrelsen) Följs upp vid helår (Kommunstyrelsen) Alla elever ska nå skolans kunskapsmål - - ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen elever som nar målen i alla ämnen i årskurs 6 och 9 ska öka - Andelen behöriga till gymnasiet förbättras jämfört med föregående år - Genomsnittliga meritvärdet ska vara högre än föregående år Detta mål följs upp i samband med delårsbokslutet. (Utbildningsnämnden) Detta mål följs upp i samband med delårsbokslutet. (Utbildningsnämnden) Detta mål följs upp i samband med delarsbokslutet. (Utbildningsnämnden) Demokrati Osby kommun ska vara en professionell service- och myndighetsorganisation där en helhetssyn och samverkan präglar arbetet för medborgarnas bästa. ~- ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon ska öka jämfört med föregående år. - Andelen medborgare som uppfattar att de far ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka jämfört med föregående år. - Andelen medborgare som får svar inom två dagar när de skickar en enkel fråga via e- post till Osby kommun ska öka jämfört med föregående år. Rapporteras i samband med servicemätningen, KKiK arsvis. {Kommunstyrelsen) Rapporteras i samband med servicemätningen, KKiK arsvis. (Kommunstyrelsen) - Rapporteras i samband med servicemätningen, KKiK årsvis. (Kommunstyrelsen) Uppföljning april Osby kommun 8(46)

18 Medborgarna ska ges möjlighet till deltagande, inflytande och delaktighet i verksamheten. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Årliga dialogmöten ska genomföras i Lönsboda, Killeberg och Osby. - Andelen medborgare som upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet ska öka eller bibehållas jämfört med föregående är ~ ~---, Alla medborgare ska ges möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. -- ndikatorer Mål Utfall Kommentar ----~ - 30 /o av hushållen som är beroende av långvarigt försörjningsstöd, mer än 6 månader, ska övergå till att bli självförsörjande. - Andelen personer som minskat sitt missbruk sedan aktualisering ska öka jämfört med föregående år Följs upp vid helår (Kommunstyrelsen) Följs upp vid helår (Kommunstyrelsen) Tillgången till alternativa boendeformer ska öka jämfört med föregående år Andelen arbetslösa i Osby kommun enligt Arbetsförmedlingens statistik ska minska jämfört med föregående år Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet ska öka. Följs upp vid helår (Kommunstyrelsen) Följs upp vid helår (Kommunstyrelsen) - Uppföljning april Osby kommun 9(46)

19 Målavstämning, finansiella mål Målet är ett positivt årsresultat. Resultatmålet bör på sikt åter uppgå till 2% av skatter och bidrag i flerårsplaneperspektiv. Detta innebär ett överskott, exklusive finansnettot, med ca 12 mnkr eftersträvas. ndikatorer Mål Utfall Kommentar Arets resultat Minst 0-19 Pronosen pekar på ett resultat på minus 19 mnkr i stället för ett nollresultat, målet uppfylls inte. (Osby kommun) Kostnadstäckningen för VA-verksamheten ska uppgå till minst 100%, samt täcka de senaste årens underskott. ndikatorer Mål Utfall Kommentar Arets resultat för VA-verksamheten. Minst 0,4-1,8 Det beräknade resultatet för helår är negativt, målet uppfylls inte. (Osby kommun) Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens finansiella styrka, ska eftersträva en förbättring till 26% under planperioden. ndikatorer Mål Utfall Kommentar Soliditet Minst 26% 23,5% Prognosen pekar på en soliditet på 23,5% vid årets slut, varför det kan vara svårt att nå 26% under planperioden. (Osby kommun) All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat. ndikatorer Mål Utfall Resultat koncernbolag Kommentar Samtliga aktiva kommunala bolag prognostiserar ett positivt resultat. Det nystartade SBVT AB har dock svårt att lämna en prognos i dagsläget. (Osby kommun) Uppföljning april Osby kommun 10(46)

20 Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Uppföljning tom aktuell månad Prognos helår Verksamhetens intäkter 143,8 53,3 149,8 Verksamhetens kostnader ,7-230,8-763,8 Avskrivningar -35,8-11,3-34,7 Jämförelsestärande poster 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -630, 7-188,8-648, Skatteintäkter 471,6 157,4 473,1 Generella statsbidrag och utjämning 160,6 54,4 160,6 Finansiella intäkter 2,3 1,0 4,1 Finansiella kostnader -6, 1 0,3-8, 1 - Resultat efter skatteintäkter och finansnetto -2,3 24,3-19, Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0, Förändring av eget kapital ,3 24,3-19,0 Årets resultat ,3 24,3-19,0 Balansräkning Belopp i mnkr 18 vid årets Uppföljning tom början aktuell månad Prognos helår Tillgångar Anläggningstillgångar 640,7 629,1 678,2 Omsättningstillgångar 213,4 190,1 200,9 Pågående arbeten 39,5 46,6 40,0 Summa tillgångar 893,6 865,8 919,1 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital ,1 528,9 därav årets resultat 11,9 24,2-19,0 Avsättningar 4,9 4,8 7,8 Långfristiga skulder 199,2 224,1 240,8 Kortfristiga skulder 141,6 64,8 141,6 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 893,6 865,8 919, 1 Uppföljning april Osby kommun 11(46)

21 Kassaflödesanalys -- ~ Belopp i mnkr Budget 2014 Uppföljning t o m aktuell månad Prognos helår Den löpande verksamheten Resultat -2,3 24,3-19,0 Justering för ej rörelsepåverkande poster 35,8 11,3 34,7 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital ,5 35, ~" 15,7 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0,0 21,7 0,0 Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 0,0 0,0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,5-19,5 15, lnvesteringsverksamheten nvestering i anläggningstillgångar -109,6-7, 1-82,3 Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 lnvesteringsnetto -109,6-7,1-82,3 f Finansieringsverksamheten Ökning/minskning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 Ökning/minskning långfristiga lån 50,0 24,9 41,6 Finansieringsnetto 50,0 24,9 41,6 BDRAG TLL STATLG NFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0 Årets kassaflöde -26,1-1, ,0 Likvida medel vid årets början 69,9 69,9 69,9 -- Likvida medel vid periodens slut 43,8 68,2 44,9 Uppföljning april Osby kommun 12(46)

22 Nämndernas resultat Driftsbudget Uppföljning t Utfall 0 /o Belopp i mnkr Bokslut 2013 Budget 2014 om aktuell (Riktpunkt månad 50o/o) - Prognos helår Avvikelse prog/budg Kommunstyrelsen ,4 49, ,1-2,7 VA-verksamhet -- -2,6-1,0 3, ,8-2,8 --- Tillsyns- och tillståndsnämnden 4,4 4,0 0,6 15,00 4,0 0,0 Revision 0,7 0,7-0, 1-14,29 0,7 0,0 Valnämnd 0,0 0,2-0, ,2 0,0 Utbildningsnämnd 263,9 215,3 67,3 31,26 215,3 0, Socialnämnd 230,2 224,6 75,8 33,75 232,6-8,0 i---- Överförmyndare 1,2 1,0 0,5 50,0 1,0 0,0 _,, Delsumma 615,2 627,2 196,3 31,30 640,7-13,5 _,_ Finansförvaltning -627,6-624,9-220,6 35,30-621,7-3,2 Totalt -12,4 2,3-24, ,52 19,0-16,7 - lnvesteringsbudget.. Uppföljning t Utfall 0 /o Belopp i mnkr Bokslut 2013 Budget 2014 om aktuell (Riktpunkt månad 50%) Prognos helår Avvikelse prog/budg Kommunstyrelsen , ,7 6,07 67,8 9,6 VA-verksamhet 7,6 29,7 1,9 6,40 12,6 17,1 Tillsyns- och tillstandsnämnden 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Utbildningsnämnd 0,0 0,5 0, ,2 0,3 Socialnämnd 1,6 2,0 0,3 15,00 1,7 0, ! Totalt 83,8 109,6 7,1 6,48 82,3 27, Uppföljning april Osby kommun 13(46)

23 VA-verksamheten Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Uppföljning t o m aktuell månad Prognos helår Verksamhetens intäkter 23,9 6,8 21, Verksamhetens kostnader -15,7-7,7-16, Avskrivningar -5, 1-1,6-4, Verksamhetens nettokostnader 3, 1-2,5 0, Skatteintäkter - 0,0 0, ,0 Generella statsbidrag och utjämning ,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 --- Finansiella kostnader -2, 1-0,5-1,9 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 1,0-3,0-1, Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0, Förändring av eget kapital 1,0-3,0-1,8 Årets resultat 1,0-3,0-1,8 Balansräkning Belopp i mnkr Tillgångar B vid årets början - Uppföljning t o m aktuell månad Prognos helår Mark- och byggnader 61,2 59,6 65,2 -- Maskiner och inventarier 1,0 1,0 0,9 Pågående arbeten 8,8 10,7 2,7 Summa tillgångar 71,0 71,3 68, Eget kapital, avsättningar och skulder ---- Eget kapital -0,4-3,4-2,2 därav periodens resultat - 2,6-3,0-1,8 Avsättningar 0,0 0,0 0,0 Långfristiga skulder 71,4 74,7 71,0 Kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 ~ - - Summa eget kapital, avsättningar och skulder 71, ,3 68,8 Uppföljning april Osby kommun 14(46)

24 -~ Kommunstyrelsen, exkl VA-verksamheten DRFTSREDOVSNNG -... Utfall Budget Belopp i tkr innevarande innevarande Utfall fjolår Differens Budget helår Prognos helår år - år perioden perioden perioden budget-utfall ntäkter , , , , , , '... - Personalkostnader , , , , , ,6 - - Lokalkostnader , , , , , ,1 - Ovriga kostnader , , , , , ,6 Kapitalkostnader 6 799, , , ,5,, , ,1 Summa kostnader , , , , , ,4 Driftsredovisning 2 positioners verksamhet. Verksamhet Utfall perioden Budget helår Förbrukat (o/o) 00 Gem kommunadm 1 295, , nformation etc 299,9 900, t-avdelning 51, , Kansliavde!ning 1 749, , Ekonomiavdelning 1 153,0 4167, Teknisk adm , , Personalavdelning 2 626, , Fysisk planering 1 056, , Särsk servicefunk 1 310, , övr gem verksamhet 1 152, , Näringslivsutv 574, , Arbetsbefrämj ätg 556, , Kommersiell service -7,2 0, Samlingslokaler 1 660, , Markförsörjning , , Prod av bostadsomr 362, , Tillh.h. av bost & lokaler 572,4 3041, övr bostadspol åtg 141, , ~ - Resultat , , , , , , Fastighetsnämnd -345,0 7, Väghål n kom vägar 3 359, , Väghål n ensk vägar 502,0 550, Särsk väghålln.atg -11,0 0, Trafikförsörjning 37,4 422, Övr trafiksäkerh.åtg 37,9 50, Fritidsadministration 661, , Parkverksamhet 470, ,6 16 f drotts- & fritidsanläggn , , "" Uppföljning april Osby kommun 15(46)

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011.

2011-08-17 LS 1106-0985. Tf landstingsdirektören har överlämnat delårsrapport för Skadekontot för perioden 1 januari - 30 juni 2011. Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 2011-08-17 LS 1106-0985 Ankom Dnr: 2011-08- 1 7 i, Landstingsstyrelsen i ANDSTtNGSST YRE t SEN 1 1-08-17* 010 för Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl ÄRENDET

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world

Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015. Osby kommun. Granskning av årsbokslut 2014-12-31. Building a better working world Genomförd på uppdrag av revisorevna Mars 2015 Granskning av årsbokslut 2014-12-31 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 3 11 Oppdrag och syfte 3 12 Metod och avgränsning 3 2 Resultaträkning

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Månadsuppföljning. September 2008

Månadsuppföljning. September 2008 A Månadsuppföljning September 2008 Månadsuppföljning 1 januari - 30 september 2008 Jämfört med budget visar skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem

Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi Familjedaghem BUN 2011-08-25 96 Reviderad BUN 2013-01-24 7 RIKTLINJER FÖR PEDAGOGISK OMSORG I ENSKILD REGI I NYNÄSHAMNS KOMMUN Om riktlinjerna Riktlinjer

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE Datum 2015-04-13 Sida 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2015 i

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

2014-02-05 Ks 140/2015. Bokslutskommuniké. Preliminärt bokslut 2014. Örebro kommun

2014-02-05 Ks 140/2015. Bokslutskommuniké. Preliminärt bokslut 2014. Örebro kommun 2014-02-05 Ks 140/2015 Bokslutskommuniké Preliminärt bokslut 2014 Örebro kommun Bokslutskommuniké Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av årets ekonomiska utfall. Årsredovisningen som är en uppföljning

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer