KALLESE. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLESE. Datum 2014-06-04"

Transkript

1 V]OSBY 6 KOMMUN KALLESE Datum Sida 1(1) OBS! Fotografering av kommunfullmäktiges ledamöter sker före sammanträdet, kl. 18:15 Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 16 juni 2014 klockan 19:00 Plats: Parkskolans matsal i Osby Ärende 1. Protokollets justering 2. Upprop 3. Godkännande av dagordning 4. Meddelande 5. Frågestund enligt kommunfullmäktiges arbetsordning nformation - Verksamhetsområde Vård och omsorg 7. Budgetuppföljning april Tilläggsanslag; socialnämnden 9. Ny taxa för Osby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 10. Antagande av Plan för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LS) - tematiskt tillägg till översiktsplan 11. Bildande av stiftelsen "Lekoseums bevarande och utveckling i Osby" samt förvärv av Osby 193:2 och Östra Göinge Boalt 1 : Ansvars- och uppgiftsfördelning mellan kommunstyrelsens utskott 13. Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 14. Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) 15. Årsredovisning och revisionsberättelse 2013 för Samordningsförbundet Finsam Skåne Nordost 16. Motion om bidrag till Medborgarhuset i Osby 17. Medborgarförslag om upprustning av Parkskolans gymnastiksal och badhus 18. Avsägelse av uppdrag Dag varsson Ordförande Kerstin Ernerskog Sekreterare

2

3 Reg ionfu l mäktige PROTOKOLLS UTDRAG Datum {2) 31 Fria resor i allmän kollektivtrafik för färdtjänst - legitimerade kunder i Skåne (ärende 7) Diarienummer Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens fö rslag. Regionfu llmäktige infö r fria resor i den allmänna kollektivtrafiken inom Skåne för färdtjänstlegitimerade kunder i de kommuner där Region Skåne har färdtjänstansvar. 2. Regionfullmäktige erbjuder kommuner med eget färdtjänstansvar att kunna köpa ti ll motsvarande fria resor för sina fä rdtjänstlegitimerade kunder baserat på ekonomisk kompensation för förlorade intäkter. 3. För resor i all män kollektivtrafik gäller allmänna resevillko r med tillägg att en ledsagare kostnadsfritt rar medfölja färdtjänstlegitimerad. 4. Målsättningen är att förslaget ska vara infört i Skåne senast Sammanfattning En av Region Skånes målsättni ngar med färdtjänsten är att så långt som möjligt fördröja inträdet i färdtjänstresor genom att aktivt arbeta för att underlätta resor i den allmänna kollektivtrafiken. För att ytterligare st imulera dessa personer att ta steg in i bussen eller tåget föreslås en ny premie om helt kostnadsfria resor. För kunderna även tänkt som en uppmuntran til l ökad rörlighet och därmed bättre hä lsa. ä rendet finns fö ljande dokument 1. Regionstyrelsens beslut , 5 L 2. Kollektivtrafiknämndens beslut , 20 Yrka nden Mats Persson (FP) yrkar, med instämmande av Patrik Jönsson (SO), Bi1te Sandberg (C), Stefan Svalö (S), Ove Johansson (MP), Ewa Bertz (FP), Mikael Persson (V) och Agneta Lindskog (KO), bifall ti ll regionstyrelsens förslag.

4 0 " 0 m (2) Vid p1;1yokollet Karl Gustav Andersson. ''l f\f '), 1 Räll utdraget intygar Maria Dahlberg Sänt till: Regionstyrelsen Kollektivtrafiknämnden Koncernkontor - utvecklingsdirektör (MS) Samtliga kommuner Styrande dokument Region Skåne Regionfullmäktige

5

6 rvlosby ~KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Budgetuppföljning april 2014 Dnr 2014.ks Förslag till kommunfullmäktiges beslut - Kommunfullmäktige noterar kommunens besvärliga ekonomiska läge Uppdrag ges till kommunstyrelsen att följa utvecklingen och vidta åtgärder i syfte att begränsa årets underskott. Sammanfattning Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har begärt in budgetuppföljning april inklusive helårsprognos 2014 samt uppföljning av inriktningsmålen från samtliga nämnder i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocesscn. Budgetuppföljning har begärts in från de kommunala bolagen. Beslutsunderlag Budgetuppföljningsrapport; Uppföljning april 2014, Osby kommun Kommunlcdningskontorets tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens arbetsutskott , 141 Kommunstyrelsens protokoll , 144 Justerandes sign Expedierat UtdragsbestyrKande

7 rvlosby ~KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sida 7(33) 144 Budgetuppföljning april 2014 Dnr 2014.ks Kommunstyrelsens beslut - Budgetuppföljning april 2013 överlämnas till kommunfullmäktige. - Uppdrag ges till kommunstyrelsens arbetsutskott att upprätta förslag till åtgärdsplan i syfte att motverka årets prognostiserade underskott. Sammanfattning Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har begärt in budgetuppföljning april inklusive helårsprognos 2014 samt uppföljning av inriktningsmålen från samtliga nämnder i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocessen. Budgetuppföljning har begärts in från de kommunala bolagen. Beslutsunderlag Budgetuppföljningsrapport; Uppföljning april 2014, Osby kommun Kommunledningskontorcts tjänsteskrivelse, daterad Kommunstyrelsens arbetsutskott , 141 Protokollsanteckning Budgetuppföljning per april 2014 redovisar ett prognostiserat underskott på totalt 20 miljoner kronor för Osby kommun, varav 8 miljoner kronor avser socialnämndens redovisade underskott. Justerandes sign (fp c-;r: Expedierat Utd ragsbestyrka nde

8 fviosby ~~KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 4(18) 141 Budgetuppföljning april 2014 Dm 2014.ks Arbetsutskottets beslut - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen. - Fortsatta överläggningar sker kring åtgärder som bör vidtas med anledning av det prognostiserade budgetunderskottet. Sammanfattning Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har begärt in budgetuppföljning april inklusive hclårsprognos 2014 samt uppföljning av iruiklningsmålen från samtliga nämnder i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsproeessen. Budgetuppföljning har begärts in från de k01mnunala bolagen. Beslutsunderlag Budgetuppföljningsrapport; Uppföljning april 2014, Osby kommun delas ut på sammanträdet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad delas ut på saimnanträdet Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen r;::-'" ~. Expedierat Utdragsbestyrkande

9 rvl OSBY \(y KOMMUN Kommunledningskontoret Jeanette Karlsson, jeanette. T JÄNSTESKRVELSE Datum Sida 1(1) Budgetuppföljning april 2014 Dnr 2014.ks Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanfattning Ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret har från samtliga nämnder begärt in budgetuppföljning april, inklusive helårsprognos 2014 samt uppföljning av inriktningsmålen, i enlighet med fastställda anvisningar för budgetuppföljningsprocessen (kommunstyrelsens beslut , 277). Dessutom har budgetuppföljning begärts in från bolagen. Beslutsunderlag Budgetuppföljningsrapporten "Uppföljning april 2014, Osby kommun" Ärende Kommunfull mäktige har fastställt övergripande ekonornistyrningsregler för budgetår Budgetuppföljningen är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen i Osby kommun. Uppföljning ska lämnas till kommunfullmäktige per april, augusti och vid helår. Dessutom ska uppföljning per februari och oktober lämnas till kommunstyrelsen. " ~ ~ Evy Ågren Jeanette Karlsson Tf ekonomichef Ekonom

10 OSBY KOMMUN Uppföljning april 2014, Osby kommun

11 nnehållsförteckning nledning... 3 Ma ol avs t"" amnmg, mn "kt nmgsma ")... 5 Målavstämning, finansiella mål Resultaträkning, Osby kommun Balansräkning, Osby kommun Kassaflödesanalys, Osby kommun Nämndernas resultat Resultaträkning, VA-verksamheten Balansräkning, VA-verksambeten Kommunstyrelsen, exkl VA-verksamheten Kommunstyrelsen, V A-vcrksamhcten Tillsyns- och tillståndsnämnden Revisionen Valnämndcn U tbildningsnämnden Socialnäm ndcn Överförmyndaren Osbybostäder AB Fjärrvärme i Osby AB ndustrihus i Osby AB ÖGRAB SBVT AB Uppföljning april Osby kommun 2(46)

12 Osby kommun nledning Verksamhetsområdena/nämnderna har överlän1nat budgetuppf61jning per april. Denna uppföljning rapporteras till kommunfullmäktige. Uppföljningarna lämnades den 8 maj. Det budgeterade resultatet per april är n1inus 2,3 mnkr. Den ursprungliga budgeten var 0,2 111nkr. Kon1munfullmäktige beslutade i mars om en tilläggsbudgct på plus 0,9 mnkr. Beslut on1 tilläggsbudget till bidrag till omklädningsbyggnad på 3,4 mnkr har tagits, detta är kopplat till att ett beslut om återbetalning av försäkringspremier ffån AF A väntades även Bcdön1ningen från SKL i dagsläget är att någon sådan återbetalning inte komn1er att genomföras år Några beslut är dock inte fattade och frågan bereds fortfarande. Nämndernas hclårsprognoscr visar en budgetavvikelse på n1inus 13,5 mnkr. Finansförvaltningens prognos är en negativ budgetavvikelse med 3,2 mnkr. Totalt för ko1nrnunen beräknas avvikelsen n1ot budget för hela året bli minus 16, 7 1nnkr. Komrnunens resultat beräknas bli rninus 19 rnnkr 2014 enligt denna uppföljning. Prognoscr/ätgärdsprogram Konununstyrelsen exklusive VA-verksamheten beräknar ett underskott n1ed 2, 7 mnkr jä1nfört med budget. Underskottet uppstår inom Utbildning och arbete (3,0 mnkr). 0,8 mnkr är kopplat till verksamheten centralt, bland annat Osby Novas verksarnhet, och 1,2 rnnkr till Naturbruksgy1nnasiet. Beslut finns om varsel av 6 personer, detta är under behandling. (>vriga möjliga åtgärder är uthyrning av personal. non1 verksan1hetso1nrådet San1hällsutveckling finns avvikelser på verksarnhetsnivå, rnen totalt ha1nnar verksamhetson1rådet inom budget. Konununledningskontoret prognostiserar ett överskott med 0,3 mnkr. Fastighet hamnar inom budget. Vatten- och avloppsvcrksan1heten beräknas ge ett minusresultat på 1,8 1nnkr jä1nför med en budgeterad vinst på 1,0 ninkr. ljnderskottet på intäkterna beror på utebliven taxehöjning till fdljd av omorganisering och hög arbetsbelastning. prognosen har tagits höjd för taxehöjning från och med den juli. Det är allmänt svårt att överskåda kostnaderna i samband rned att Skåne Blekinge Vattentjänst AB startat sin verksamhet den 1 mars. TT-nämndens prognos är enligt budget liksom Valnärnndens, Överförrnyndarens och Utbildningsnämnden. Personalkostnaderna ligger fortsatt över budget inom ljtbildningsnärnnden. Även kostnaderna för interkommunala ersättningar för grundsärskola och fritidshem är högre än budget. On1råden som måste bevakas extra noggrant inon1 nämnden under 2014 är elever i behov av särskilt stöd, kostnaden för grundskoleundervisning kopplat till nlöjligheterna att bygga organisation n1ed befintlig resurstilldelning sa1nt interkommunala ersättningar. Totalt pekar Socialnämndens prognos på ett underskott mot budget på 8 mnkr, en förbättring med 1 mnkr jämfört n1ed februariprognosen. Den största delen av underskottet finns inom Vård och on1sorg. (LSS-vcrksa1nheten samt hen1tjänsten). lfo-verksa1nhetema har en bättre prognos än i februari kopplat till placeringar samt ekonomiskt bistånd. Balanskravsavstämning Enligt kom1nunal\agen ska ko1nmunen uppfylla det så kallade balanskravet. Balanskravet innebär att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Balanskravet är en miniminivå fur att säkerställa en god ekonon1isk hushållning. Uppkornmer underskott ska detta regleras inorn en treårsperiod. Vid avstä1nning av balanskravet ska realisationsvinster och -förluster exkluderas. Årsprognosen avseende balanskravsresultatet är utifrån hclårsprognoscn - 19,0 mnkr. Osby kommun uppfyller inte det lagstadgade kravet och ett eventuellt underskott ska täckas under ko1nn1ande år. Finansförvaltningen Skatte- och bidragsprognosen i april var 1,5 mnkr bättre än den som ko1n i tebruari. Nya skatteprognoser presenteras i augusti, oktober och decen1ber Kom1nunens låneskuld är för närvarande 215 mnkr. Kommunen har i nuläget beslut on1 upplåning n1ed ytterligare knappt 100 mnkr som inte är genomförd. Enligt prognosen beräknas 82 n1nkr investeras under året och ytterligare närmare 42 mnkr beräknas i utökade lån och i övrigt minskar vi likviditeten. Kostnadsräntor beräknas bli drygt 2 mnkr lägre än beräknat, vilket är kopplat till låg investeringstakt i början av året och det förmånliga ränteläget. Avsättningen till pensioner väntas öka med 3 mnkr avseende pensionsuttlistelse till förtroendevald. Denna skuld har tidigare redovisats bland ansvarstorbindelserna och då inte påverkat resultatet. De interna räntorna ser ut att bli 6 mnkr mindre än budgeterat på grund av att invcstcringsprojekt inte färdigställts i planerad takt. l.öneförhandlingama på lokal nivå är klara och ny lön betalas ut från och med april. prognosen beräknas att anslag för oförutsett förbrukas under året. nvesteringar Uppföljning april Osby kommun 3(46)

13 Årets investeringsbudget inklusive tilläggsbudget uppgår till nära 110 rnnkr. Verksan1hetson1rådena räknar n1ed att 82,3 mnkr kommer att investeras under. Till och med april har dock investeringsvolymen varit låg, 7,1 mnkr, det vill säga 6,5% av budgeterat. Sammanfattning ()sby kommun uppnår enligt uppföljningen inte lagens krav på god ekonon1isk hushållning. Kom1nunfulln1äktige har definierat kommunens finansiella resultatmål till att högst 98o/o av skatter och bidrag ska användas till nettokostnader. Enligt prognosen för 2014 är denna siffra över OOo/o. Efterson1 prognosen visar ett negativt resultat uppnår ()sby kommun inte det så kallade balanskravet, det vill säga att intäkten1a ska vara högre än kostnaderna. Svensk ekonomi avslutade 2013 nlycket starkt. Även 2014 har startat bra och utsikterna inför fra1ntiden är ljusa enligt SKL:s bedö1nning. Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att arbetsn1arknadcn förbättras gradvis. Nedgången i arbetslösheten blir dock till en bö1jan begränsad. På grund av konjunkturuppgång väntas rejäla ökningar av skatteunderlaget Uppföljning april Osby kommun 4(46)

14 Målavstämning, inriktningsmål Trygghet Osby ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och vistas i ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen medborgare i kommunen som känner sig trygga ska öka jämfört med föregående år - Antal mängdbrott i Osby kommun ska minska jämfört med föregående år - Ett bra, tryggt och utvecklande liv i drogfri miljö för alla barn och unga i Osby Kommun ~ ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen återaktualiserade ungdomar ska minska jämfört med föregående år Antalet barn och ungdomar från Osby kommun som har behov av insatser från Barnoch Ungdomspsykiatrin ska minska jämfört med föregående år ngen uppföljning sker tertial 1. (Socialnämnden) t n gen uppföljning sker tertial 1. (Socialnämnden) Barn och unga ska känna sig trygga i förskolan, fritidshcm och skola ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen föräldrar som upplever att barnet är tryggt i förskolan ska öka - Andelen elever som känner sig trygga i skolan ska öka - Andelen barn som känner sig trygga på fritidshemmen ska öka Minst 90 /o - Detta mål följs upp i samband med årsbokslutet. (Utbildningsnämnden) Detta mål följs upp i samband med årsbokslutet (Utbildningsnämnden) Detta mål följs upp i samband med årsbokslutet (Utbildningsnämnden) Äldreomsorg med vård och omsorg där resurserna används på ett sådant sätt att de maximalt bidrager till att äldre får leva ett värdigt och tryggt liv.(sn) ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Nöjd kundindex (NK) för särskilt boende respektive hemtjänsten ligger på samma eller högre nivå jämfört med föregående år - Andelen brukare inom särskilt boende respektive hemtjänsten som är nöjda med hur personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål ligger på högre nivå än föregående år Målet följs upp ärligen utifrån värde i Öppna Jämförelser. ngen uppföljning per tertial. (Socialnämnden) Målet följs upp ärligen utifrån värde i Öppna Jämförelser. ngen uppföljning per tertial. (Socialnämnden) Uppföljning april Osby kommun 5(46)

15 Livskvalitet En individuellt meningsfull tillvaro för alla äldre och funktionshindrade som får insatser inom Vård och omsorg och en utveckling av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. (SN) ndikatorer Mål Utfall Kommentar - NK för social samvaro och aktiviteter inom särskilt boende ska ligga högre än föregående år Målet följs upp årligen utifrån värde i Öppna Jämförelser. ngen uppföljning per tertial. (Socialnämnden) - Antal hembesök i uppsökande verksamhet för personer 75 år och äldre ska öka jämfört med föregående år Miljö Osby kommun ska arbeta aktivt för långsiktig hållbar livsmiljö. Analys av resultatet Resultat av 2013 års kalkning redovisas nu då länsstyrelsens rapport kommer kommunerna till del i mars-april året efter kalkningsinsatsen var ett nederbördsfattigt år där endast halva beviljade kalkmängden användes. Kalkade vattendrag Det finns nio kalkade målsträckor i kommunen med en samlad längd av 94 km. Alla delsträckor bedöms. Samtliga delsträckor har ph-mål på 6,0. Det samlade ph-målet nås i 78% av antalet delsträckor och motsvarande 76% av vattendragslängden. ph-målet 6,0 i åtminstone 85% av vauendragslängden nås ej Kalkade sjöar Det finns totalt 20 kalkade eller kalkpåverkade sjöar i Osby kommw1 med en samlad sjöyta på 17,11 kn12. Det samlade ph-målet nås för 95% av antalet sjöar och motsvarande 99% av sjöytan. ph-målel 6,0 i åtminstone 95% av antalet sjöar 2013 nås. Slutsatser Kalkning bör fortgå för att nå ph-målen och stabilisera dem på lång sikt. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Osby kommuns andel miljöbilar av totalt andel bilar i kommunorganisationen ska öka jämfört med föregående år Kalkning ska fortgå enligt plan för att uppnå målet ph 5,6 i 85% av vattendragen. Följs upp per helår. (Kommunstyrelsen) Minst 85% 76% Målgränsen har höjts till ph 6,0 enligt beslut av länsstyrelsen. (Tillsyns- och tillståndsnämnden) - Kommunens inköp av ekologiska livsmedel ska öka jämfört med föregående år. Följs upp per helår. (Kommunstyrelsen) Kalkning ska fortgå enligt plan för att uppnå målet ph 6,0 i 95 % av sjöarna. Minst 95% 95% Uppföljning april Osby kommun 6(46)

16 Utveckling och tillväxt Aktiviteter som samhällsplanering, näringsutveckling, kommunal service, ska ha en sådan utformning att resultatet blir en positiv befolkningsutveckling. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Befolkning i Osby kommun ska öka jämfört med föregående år - Mark klar för industrietablering (m2) i Osby, Lönsboda resp. Killeberg. Antal tomter klara att bygga i Osby, Lönsboda resp. Killeberg, Visseltofta, Hökön Följs upp per 31/8. Minst Antal tomter per 30/4 är 97 st, mål 31/ är 100 st. (Kommunstyrelsen) Osby kommun ska vara bland Sveriges 50 bästa kommuner avseende Svensk näringslivs ranking av kommuners näringslivsklimat. Max50 77 Plats 77 (Ej hunnit att analysera resultatet. Erhållit resultat 8/5-14) (Kommunstyrelsen) Kommunen ska med tydlig personalpolitik och god arbetsmiljö vara en attraktiv arbetsgivare. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Minst 90 % av medarbetarna som deltar i medarbetarundersökningen ska uppleva Osby kommun som en bra arbetsgivare. - Sjukfrånvaron i Osby kommun år 2014 bör vara högst 4 % enligt timredovisningen. Följs upp per helår. (Kommunstyrelsen) Följs upp per helår. (Kommunstyrelsen) En god infrastruktur ska finnas i hela kommunen. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Antal rörbrott/vattenläckor på vattenledningssystemet exkl serviser ska minska jämfört med föregående år Andel medborgare som har bredbandsuppkoppling på mer än 50 MbiUsek ska öka jämfört med föregående år Följs upp per 31/ (VA-verksamhet) minst13% 11,95% Bredbandsuppkoppling på mer än 50 MbiUsek är ändrad till 100 MbiUsek. Statistiken kommer från PTS och de mäter inte bredbandsuppkoppling på 50 MbiUsek. ngående värde är 11,95% och utfall per 30/4 är oförändrat 11,95 %. Målet per 31/ är 13,00%. (Kommunstyrelsen) Uppföljning april Osby kommun 7(46)

17 Attraktiv gymnasieskola med en undervisning av hög kvalitet där resurser används på ett sådant sätt att de maximalt bidrar till elevens lärande. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen elever i årskurs ett skrivna i Osby kommun som väljerkommunens gymnasieskolor ska öka - Antalet elever i årskurs ett som har valt kommunens gymnasieskolor ska öka. f Andelen gymnasieelever som fullföljt gymnasieutbildning på respektive gymnasieskola inom tre år exklusive introduktionsprogrammet ska ligga högre än året innan. - Betygspoängen per gymnasieskola hgger högre än genomsnittet för landets kommuner. - Genomsnittlig kostnad per elev i gymnasieskolan ska vara lägre än jämförbara kommuner. ~-- - Följs upp vid de!är (Kommunstyrelsen) Följs upp vid delår (Kommunstyrelsen) Följs upp vid helår {Kommunstyrelsen) Följs upp vid de/år (Kommunstyrelsen) Följs upp vid helår (Kommunstyrelsen) Alla elever ska nå skolans kunskapsmål - - ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen elever som nar målen i alla ämnen i årskurs 6 och 9 ska öka - Andelen behöriga till gymnasiet förbättras jämfört med föregående år - Genomsnittliga meritvärdet ska vara högre än föregående år Detta mål följs upp i samband med delårsbokslutet. (Utbildningsnämnden) Detta mål följs upp i samband med delårsbokslutet. (Utbildningsnämnden) Detta mål följs upp i samband med delarsbokslutet. (Utbildningsnämnden) Demokrati Osby kommun ska vara en professionell service- och myndighetsorganisation där en helhetssyn och samverkan präglar arbetet för medborgarnas bästa. ~- ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när de tar kontakt med kommunen via telefon ska öka jämfört med föregående år. - Andelen medborgare som uppfattar att de far ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka jämfört med föregående år. - Andelen medborgare som får svar inom två dagar när de skickar en enkel fråga via e- post till Osby kommun ska öka jämfört med föregående år. Rapporteras i samband med servicemätningen, KKiK arsvis. {Kommunstyrelsen) Rapporteras i samband med servicemätningen, KKiK arsvis. (Kommunstyrelsen) - Rapporteras i samband med servicemätningen, KKiK årsvis. (Kommunstyrelsen) Uppföljning april Osby kommun 8(46)

18 Medborgarna ska ges möjlighet till deltagande, inflytande och delaktighet i verksamheten. ndikatorer Mål Utfall Kommentar - Årliga dialogmöten ska genomföras i Lönsboda, Killeberg och Osby. - Andelen medborgare som upplever att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet ska öka eller bibehållas jämfört med föregående är ~ ~---, Alla medborgare ska ges möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. -- ndikatorer Mål Utfall Kommentar ----~ - 30 /o av hushållen som är beroende av långvarigt försörjningsstöd, mer än 6 månader, ska övergå till att bli självförsörjande. - Andelen personer som minskat sitt missbruk sedan aktualisering ska öka jämfört med föregående år Följs upp vid helår (Kommunstyrelsen) Följs upp vid helår (Kommunstyrelsen) Tillgången till alternativa boendeformer ska öka jämfört med föregående år Andelen arbetslösa i Osby kommun enligt Arbetsförmedlingens statistik ska minska jämfört med föregående år Andelen elever med grundläggande högskolebehörighet ska öka. Följs upp vid helår (Kommunstyrelsen) Följs upp vid helår (Kommunstyrelsen) - Uppföljning april Osby kommun 9(46)

19 Målavstämning, finansiella mål Målet är ett positivt årsresultat. Resultatmålet bör på sikt åter uppgå till 2% av skatter och bidrag i flerårsplaneperspektiv. Detta innebär ett överskott, exklusive finansnettot, med ca 12 mnkr eftersträvas. ndikatorer Mål Utfall Kommentar Arets resultat Minst 0-19 Pronosen pekar på ett resultat på minus 19 mnkr i stället för ett nollresultat, målet uppfylls inte. (Osby kommun) Kostnadstäckningen för VA-verksamheten ska uppgå till minst 100%, samt täcka de senaste årens underskott. ndikatorer Mål Utfall Kommentar Arets resultat för VA-verksamheten. Minst 0,4-1,8 Det beräknade resultatet för helår är negativt, målet uppfylls inte. (Osby kommun) Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser, det vill säga kommunens finansiella styrka, ska eftersträva en förbättring till 26% under planperioden. ndikatorer Mål Utfall Kommentar Soliditet Minst 26% 23,5% Prognosen pekar på en soliditet på 23,5% vid årets slut, varför det kan vara svårt att nå 26% under planperioden. (Osby kommun) All kommunal bolagsverksamhet ska regelmässigt ge ett positivt resultat. ndikatorer Mål Utfall Resultat koncernbolag Kommentar Samtliga aktiva kommunala bolag prognostiserar ett positivt resultat. Det nystartade SBVT AB har dock svårt att lämna en prognos i dagsläget. (Osby kommun) Uppföljning april Osby kommun 10(46)

20 Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Uppföljning tom aktuell månad Prognos helår Verksamhetens intäkter 143,8 53,3 149,8 Verksamhetens kostnader ,7-230,8-763,8 Avskrivningar -35,8-11,3-34,7 Jämförelsestärande poster 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens nettokostnader -630, 7-188,8-648, Skatteintäkter 471,6 157,4 473,1 Generella statsbidrag och utjämning 160,6 54,4 160,6 Finansiella intäkter 2,3 1,0 4,1 Finansiella kostnader -6, 1 0,3-8, 1 - Resultat efter skatteintäkter och finansnetto -2,3 24,3-19, Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0, Förändring av eget kapital ,3 24,3-19,0 Årets resultat ,3 24,3-19,0 Balansräkning Belopp i mnkr 18 vid årets Uppföljning tom början aktuell månad Prognos helår Tillgångar Anläggningstillgångar 640,7 629,1 678,2 Omsättningstillgångar 213,4 190,1 200,9 Pågående arbeten 39,5 46,6 40,0 Summa tillgångar 893,6 865,8 919,1 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital ,1 528,9 därav årets resultat 11,9 24,2-19,0 Avsättningar 4,9 4,8 7,8 Långfristiga skulder 199,2 224,1 240,8 Kortfristiga skulder 141,6 64,8 141,6 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 893,6 865,8 919, 1 Uppföljning april Osby kommun 11(46)

21 Kassaflödesanalys -- ~ Belopp i mnkr Budget 2014 Uppföljning t o m aktuell månad Prognos helår Den löpande verksamheten Resultat -2,3 24,3-19,0 Justering för ej rörelsepåverkande poster 35,8 11,3 34,7 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital ,5 35, ~" 15,7 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0,0 21,7 0,0 Ökning/minskning förråd och varulager 0,0 0,0 0,0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 33,5-19,5 15, lnvesteringsverksamheten nvestering i anläggningstillgångar -109,6-7, 1-82,3 Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 lnvesteringsnetto -109,6-7,1-82,3 f Finansieringsverksamheten Ökning/minskning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 Ökning/minskning långfristiga lån 50,0 24,9 41,6 Finansieringsnetto 50,0 24,9 41,6 BDRAG TLL STATLG NFRASTRUKTUR 0,0 0,0 0,0 Årets kassaflöde -26,1-1, ,0 Likvida medel vid årets början 69,9 69,9 69,9 -- Likvida medel vid periodens slut 43,8 68,2 44,9 Uppföljning april Osby kommun 12(46)

22 Nämndernas resultat Driftsbudget Uppföljning t Utfall 0 /o Belopp i mnkr Bokslut 2013 Budget 2014 om aktuell (Riktpunkt månad 50o/o) - Prognos helår Avvikelse prog/budg Kommunstyrelsen ,4 49, ,1-2,7 VA-verksamhet -- -2,6-1,0 3, ,8-2,8 --- Tillsyns- och tillståndsnämnden 4,4 4,0 0,6 15,00 4,0 0,0 Revision 0,7 0,7-0, 1-14,29 0,7 0,0 Valnämnd 0,0 0,2-0, ,2 0,0 Utbildningsnämnd 263,9 215,3 67,3 31,26 215,3 0, Socialnämnd 230,2 224,6 75,8 33,75 232,6-8,0 i---- Överförmyndare 1,2 1,0 0,5 50,0 1,0 0,0 _,, Delsumma 615,2 627,2 196,3 31,30 640,7-13,5 _,_ Finansförvaltning -627,6-624,9-220,6 35,30-621,7-3,2 Totalt -12,4 2,3-24, ,52 19,0-16,7 - lnvesteringsbudget.. Uppföljning t Utfall 0 /o Belopp i mnkr Bokslut 2013 Budget 2014 om aktuell (Riktpunkt månad 50%) Prognos helår Avvikelse prog/budg Kommunstyrelsen , ,7 6,07 67,8 9,6 VA-verksamhet 7,6 29,7 1,9 6,40 12,6 17,1 Tillsyns- och tillstandsnämnden 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Utbildningsnämnd 0,0 0,5 0, ,2 0,3 Socialnämnd 1,6 2,0 0,3 15,00 1,7 0, ! Totalt 83,8 109,6 7,1 6,48 82,3 27, Uppföljning april Osby kommun 13(46)

23 VA-verksamheten Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Uppföljning t o m aktuell månad Prognos helår Verksamhetens intäkter 23,9 6,8 21, Verksamhetens kostnader -15,7-7,7-16, Avskrivningar -5, 1-1,6-4, Verksamhetens nettokostnader 3, 1-2,5 0, Skatteintäkter - 0,0 0, ,0 Generella statsbidrag och utjämning ,0 0,0 0,0 Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 --- Finansiella kostnader -2, 1-0,5-1,9 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 1,0-3,0-1, Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0, Förändring av eget kapital 1,0-3,0-1,8 Årets resultat 1,0-3,0-1,8 Balansräkning Belopp i mnkr Tillgångar B vid årets början - Uppföljning t o m aktuell månad Prognos helår Mark- och byggnader 61,2 59,6 65,2 -- Maskiner och inventarier 1,0 1,0 0,9 Pågående arbeten 8,8 10,7 2,7 Summa tillgångar 71,0 71,3 68, Eget kapital, avsättningar och skulder ---- Eget kapital -0,4-3,4-2,2 därav periodens resultat - 2,6-3,0-1,8 Avsättningar 0,0 0,0 0,0 Långfristiga skulder 71,4 74,7 71,0 Kortfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 ~ - - Summa eget kapital, avsättningar och skulder 71, ,3 68,8 Uppföljning april Osby kommun 14(46)

24 -~ Kommunstyrelsen, exkl VA-verksamheten DRFTSREDOVSNNG -... Utfall Budget Belopp i tkr innevarande innevarande Utfall fjolår Differens Budget helår Prognos helår år - år perioden perioden perioden budget-utfall ntäkter , , , , , , '... - Personalkostnader , , , , , ,6 - - Lokalkostnader , , , , , ,1 - Ovriga kostnader , , , , , ,6 Kapitalkostnader 6 799, , , ,5,, , ,1 Summa kostnader , , , , , ,4 Driftsredovisning 2 positioners verksamhet. Verksamhet Utfall perioden Budget helår Förbrukat (o/o) 00 Gem kommunadm 1 295, , nformation etc 299,9 900, t-avdelning 51, , Kansliavde!ning 1 749, , Ekonomiavdelning 1 153,0 4167, Teknisk adm , , Personalavdelning 2 626, , Fysisk planering 1 056, , Särsk servicefunk 1 310, , övr gem verksamhet 1 152, , Näringslivsutv 574, , Arbetsbefrämj ätg 556, , Kommersiell service -7,2 0, Samlingslokaler 1 660, , Markförsörjning , , Prod av bostadsomr 362, , Tillh.h. av bost & lokaler 572,4 3041, övr bostadspol åtg 141, , ~ - Resultat , , , , , , Fastighetsnämnd -345,0 7, Väghål n kom vägar 3 359, , Väghål n ensk vägar 502,0 550, Särsk väghålln.atg -11,0 0, Trafikförsörjning 37,4 422, Övr trafiksäkerh.åtg 37,9 50, Fritidsadministration 661, , Parkverksamhet 470, ,6 16 f drotts- & fritidsanläggn , , "" Uppföljning april Osby kommun 15(46)

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter november månad

Ekonomirapport 2015 efter november månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-12-11 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett

Ärende 17. Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Ärende 17 Svar till Barn- och utbildningsnämnden avseende ansökan om tilläggsanslag ur KS oförutsett Tjänsteskrivelse 1 (2) -09-02 KS.0016 Handläggare Christian Westas Kommunstyrelsen Svar till barn- och

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomirapport 2016 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Gröndahl Kim Gustafsson Granskning av delårsrapport 2014 Hallsbergs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC

~?- locum. Jlt: I. Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember. Ärendet ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) LOC locum. VÄRDEN FOR VÄRDEN 2016-02-25 - ÄRENDE 15 ] ANMÄLAN 1 (1) 2016-01-22 LOC 1501-0234 Styrelsen för Locum AB Månadsrapport för januari-oktober samt januarinovember 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun Datum 212-2-3 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec Budget Avvikelse mot budget Utfall jan-dec 21 Intäkter 43

Läs mer