REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01)"

Transkript

1 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 1 REVISIONSRÄTTEN I enlighet med bestämmelserna i fördragen (artikel 45c.4 i EKSG-fördraget, artikel i EG-fördraget och artikel 160c.4 i Euratomfördraget) och i budgetförordningen av den 21 december 1977 (artikel 88), senast ändrad genom rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 av den 9 april 2001, liksom budgetförordningen av den 16 juni 1998 tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS-EG-konventionen, har Europeiska revisionsrätten vid sitt sammanträde den 10 oktober 2001 antagit sin ÅRSRAPPORT för budgetåret 2000 (2001/C 359/01) Årsrapporten har tillsammans med institutionernas svar på revisionsrättens iakttagelser överlämnats till de myndigheter som skall bevilja ansvarsfrihet och till de övriga institutionerna. Jan O. KARLSSON (ordförande) Bernhard FRIEDMANN John WIGGINS Giorgio CLEMENTE Hubert WEBER Aunus SALMI Jørgen MOHR Kalliopi NIKOLAOU François COLLING Maarten B. ENGWIRDA Jean-François BERNICOT Robert REYNDERS Juan Manuel FABRA VALLÉS Máire GEOGHEGAN-QUINN Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

2 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Allmän inledning... 5 RAPPORT OM VERKSAMHETEN UNDER DEN ALLMÄNNA BUDGETEN Kapitel 1 Egna medel Kapitel 2 Den gemensamma jordbrukspolitiken Kapitel 3 Strukturåtgärder Kapitel 4 Inre politik Kapitel 5 Externa åtgärder Kapitel 6 Stöd inför anslutningen Kapitel 7 Administrativa utgifter Kapitel 8 Finansiella instrument och bankverksamhet Kapitel 9 Revisionsförklaring och styrkande uppgifter RAPPORT OM VERKSAMHETEN UNDER SJÄTTE, SJUNDE OCH ÅTTONDE EUROPEISKA UTVECKLINGSFONDEN (EUF) Kapitel I Genomförandet av sjätte, sjunde och åttonde EUF per den 31 december år Kapitel II Revisionsförklaring avseende Europeiska utvecklingsfonden Kapitel III Uppföljning av tidigare iakttagelser Kapitel IV Huvudsakliga iakttagelser i de särskilda rapporter som revisionsrätten offentliggjort sedan det senaste förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet Kapitel V Övriga iakttagelser BILAGOR Bilaga I Finansiella upplysningar om Europeiska unionens allmänna budget och om sjätte, sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonden... Bilaga II Rapporter och yttranden som revisionsrätten antagit under de senaste fem åren.. XXI III

3 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 5 ALLMÄN INLEDNING 0.1 Till struktur och format liknar denna årsrapport i stora drag fjolårets rapport. Inkomster och vart och ett av de utgiftsområden som återfinns under rubrikerna i budgetplanen tas upp i separata kapitel. I ett nytt kapitel 6 behandlas stöd inför anslutningen, som tas upp under en separat rubrik i budgetplanen från och med år Det avslutande kapitlet innehåller revisionsförklaringen och förtydliganden av denna. Revisionsrättens iakttagelser avseende verksamheten under sjätte, sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonden presenteras separat. 0.2 De kapitel där inkomster och utgiftsområdena i budgetplanen tas upp ( 1 ) innehåller avsnitt om budgetförvaltningen, den särskilda bedömningen inom ramen för revisionsförklaringen, och uppföljningen av revisionsrättens tidigare iakttagelser i årsrapporter och särskilda rapporter. En nyhet för i år är att det i kapitlen finns en sammanfattning av de huvudsakliga granskningsresultat och rekommendationer som revisionsrätten antagit i sina särskilda rapporter sedan ansvarsbefrielse beviljades senast. Detta innebär att årsrapporten för i år innehåller samtliga huvudsakliga resultat och rekommendationer avseende genomförandet av den allmänna budgeten och Europeiska utvecklingsfonden som revisionsrätten har offentliggjort sedan det senaste tillfället för beviljande av ansvarsfrihet. gemensamma jordbrukspolitiken, tre avser genomförandet av strukturåtgärder, en gäller området för inre politik, fem avser externa åtgärder som finansieras via den allmänna budgeten, inbegripet den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, och en berör Europeiska utvecklingsfonden. Några resultat är positiva 0.5 Revisionsrättens granskningar har lett till väsentliga positiva resultat. På jordbruksområdet har exempelvis det reformerade systemet för avslutande av räkenskaperna och det integrerade administrations- och kontrollsystemet bidragit till förbättrad om än fortfarande inte helt tillfredsställande förvaltning av stora belopp av EU-medel, och systemet med mjölkkvoter har begränsat produktionen till målnivån. Kommissionens strategi för att hantera bovin spongiform encefalopati (BSE) är i stort sett sund. När det gäller strukturåtgärder har gemenskapsinitiativet Urban underlättat genomförandet av många utvecklingsprojekt för stadsområden och gjort det möjligt för lokala myndigheter att få tillgång till EU-medel. När det gäller externa åtgärder har det arbete som utförts av byrån för återuppbyggnad av Kosovo varit både effektivt och ekonomiskt. Programmet för gränsöverskridande samarbete inom Tacis är ett instrument som skulle kunna få en viktig roll vid behandlingen av frågor som berör den nya östgränsen efter det att nya medlemmar anslutit sig. 0.3 I enlighet med Europaparlamentets förslag i resolutionen om ansvarsfrihet för 1999 offentliggör revisionsrätten kommissionens, och där så är lämpligt övriga institutioners, svar tillsammans med revisionsrättens text. Men viktigare mål uppfylls ofta inte och resultatutvärderingen är otillräcklig Revisionsrättens arbete täcker Europeiska unionens verksamhet på ett stort antal områden 0.4 Utöver arbetet med årsrapporten har revisionsrätten antagit 18 särskilda rapporter som täcker Europeiska unionens verksamhet på ett stort antal områden ( 2 ). En avser egna resurser, sju berör olika aspekter av den ( 1 ) Bortsett från kapitel 6 som är ett nytt kapitel och följer en annan uppläggning. ( 2 ) En fullständig förteckning över de rapporter och yttranden som revisionsrätten har antagit under de senaste fem åren återges i bilaga II till denna rapport. 0.6 Det framkom emellertid även att viktigare mål inte hade uppfyllts eller att det endast hade gjorts begränsade framsteg. Vidare framkom det ofta att kommissionens utvärdering av hur målen uppfyllts antingen varit otillräcklig eller inte förekommit alls. I många fall, exempelvis när det gäller gemenskapsinitiativet Urban och strukturåtgärderna för att förbättra sysselsättningen, var programmens mål i sig bristfälligt definierade. Under sådana förhållanden kan inte kommissionen bedöma om utgifterna är meningsfulla eller vilka förändringar som krävs för att EU-medel skall användas mer effektivt och ändamålsenligt. Kommissionens reformprogram ökar fokuseringen på resultat- och prestationsmätning, inom resursallokeringsramar som återspeglar förutbestämda prioriteringar och fastställda mål. Revisionsrättens granskningsresultat beträffande den senare tidens program visar att kommissionen ännu står inför stora utmaningar på detta område.

4 6 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svagheter kvarstår vid kontroller av gemenskapsåtgärder 0.7 Genomgående brister konstaterades när det gäller medlemsstaternas kontroller av gemenskapsåtgärder avseende program som förvaltas av kommissionen och medlemsstaterna tillsammans. Så var fallet med IACS ( 3 ), exportbidrag och förordningen om kontroll av strukturåtgärder. Detta bekräftades återigen av resultaten av den granskning inom ramen för revisionsförklaringen som avsåg områdena jordbruk och strukturåtgärder. Förbättrade kontrollförfaranden i medlemsstaterna är av central betydelse när det skall säkerställas att EU-medlen utnyttjas korrekt. Det är också viktigt för att revisionsrätten i samband med sina egna granskningar skall kunna sätta åtminstone lite tilltro till de kontroller som utförs av olika revisions- och övervakningsenheter inom kommissionen och i medlemsstaterna. 0.9 Revisionsrätten har sedan den senaste årsrapporten antagit sju yttranden, varav fyra har offentliggjorts i EGT ( 5 ). Det mest väsentliga av dessa är yttrande nr 2/2001 ( 6 ) om kommissionens förslag till omarbetning av budgetförordningen, som är en av de viktigaste beståndsdelarna i kommissionens reformprogram. Kommissionen har i sitt ändrade förslag ( 7 ) tagit upp ett flertal av de förslag som revisionsrätten gav i sitt yttrande, bland annat om att förtydliga eller förstärka bestämmelserna om metoder för budgetgenomförandet, förskottsbetalningar, offentlig upphandling, framläggandet av räkenskaper samt byråer och kontor Revisionsrätten välkomnar särskilt införandet av nya bestämmelser avsedda att bidra till att det upprättas sammanhängande rättsliga ramar på området för budgetgenomförande, som utgår från budgetförordningens överordnade betydelse. Revisionsrätten har tidigare vid flera tillfällen kritiserat avsaknaden av sådana ramar ( 8 ). Ytterligare förenkling och harmonisering av bestämmelser är ännu nödvändig Men revisionsrättens yttrande om andra viktiga principfrågor har inte vunnit gehör 0.8 Revisionsrätten har vid upprepade tillfällen konstaterat att förenklade bestämmelser och harmoniserade system och förfaranden i medlemsstaterna skulle möjliggöra en bättre förvaltning, minska de administrativa kostnaderna och avlasta stödmottagarna. Under det senaste decenniet har det gjorts stora ansträngningar på olika EU-politikområden för att förenkla reglerna, och det har otvivelaktigt gjorts framsteg på vissa områden, vilket revisionsrätten har kommenterat. Rapporterna visar emellertid att det trots dessa ansträngningar återstår väsentliga problem. När det exempelvis gäller den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker var ett av syftena med 1996 års reform att förenkla systemet. Trots förenklingar på vissa områden har förordningarnas fortsatta komplexitet lett till olämpliga och inkonsekventa åtgärder inom de operativa programmen ( 4 ). Vissa av revisionsrättens förslag till förstärkt ekonomisk förvaltning och finansiell kontroll har tagits upp av kommissionen 0.11 Revisionsrättens åsikter har emellertid inte vunnit gehör i vissa viktiga principfrågor där dess inställning är klar, särskilt vad gäller följande: Budgetmässiga och rättsliga åtaganden i form av artificiella årliga utbetalningar, vilket innebär att samtliga beslut om särskilda utgifter under ett givet budgetår inte i sin helhet blir bokförda på det året. Detta gör den ekonomiska förvaltningen betydligt mer komplex. Otillräcklig definition av utanordnares professionella och ekonomiska ansvar för allvarliga fel som leder till förluster i budgeten eller skadar gemenskapens finansiella intressen. Införlivandet av bestämmelser om revisionsrättens befogenheter som kan tolkas restriktivt av granskade enheter. Undantag för särskilda områden, såsom tilläggstiden för betalningarna inom ramen för EUGFJ:s garantisektion och anslag från strukturfonderna som görs disponibla på nytt. ( 3 ) Det integrerade administrations- och kontrollsystemet (Integrated Administrative and Control System). ( 4 ) Se punkterna i denna rapport. ( 5 ) Se bilaga II till denna rapport. ( 6 ) EGT C 162, ( 7 ) Dessa kommentarer grundas på utkastet till ändrat förslag per den 10 oktober 2001, vilket är det datum då revisionsrättens årsrapport formellt antogs. ( 8 ) Senast i revisionsrättens yttranden nr 4/97 (punkt 12) och nr 2/2001 (punkt 73).

5 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 7 Olika frågor vars finansiella verkan är marginell men som gör förvaltningssystemen komplexa och kan leda till missförstånd vid läsning av årsredovisningar, såsom överförandet av outnyttjade anslag från ett år till ett annat, och bibehållandet av den negativa reserven Revisionsrätten fortsätter bevaka andra aspekter av reformprocessen. Det är emellertid för tidigt för revisionsrätten att försöka göra någon övergripande bedömning av processen med tanke på att förändringar av ekonomisk förvaltning och finansiell kontroll endast nyligen har börjat ge effekt, och att det ännu inte fattats beslut om de aspekter som gäller förvaltningen av personal. Budgetöverskottet för 2000 var det högsta som hittills redovisats 0.15 För att budgetmyndigheten och andra skall kunna bedöma hur väl budgeten förvaltas är det nödvändigt med tillräcklig tillförlitlig information som analyserar budgetförvaltningen. Följaktligen har revisionsrätten under senare år i högre grad uppmärksammat kvaliteten på den information om förvaltningen av budgeten som läggs fram av kommissionen i volym I, del 2 av inkomst- och utgiftsredovisningen. Som en följd av revisionsrättens iakttagelser har kommissionen förbundit sig att genomföra betydande förbättringar avseende den övergripande kvaliteten och överensstämmelsen i budgetrubrikerna på den information som presenteras. Kommissionen avsätter nu mera resurser till detta, och förbättrar sättet att ta fram och sammanställa information. Av revisionsrättens kommentarer i de olika kapitlen i denna rapport framgår att det gjorts framsteg men att ytterligare ansträngningar är nödvändiga. Frågeställningar som kräver ytterligare uppmärksamhet gäller t.ex. på vilka nivåer analysen skall äga rum, hur detaljerad den skall vara, behovet av att klargöra inte endast vad som skett i form av avvikelser, budgetöverföringar etc., utan också att ge kortfattade förklaringar till de avgörande orsaksförloppen, samt hur man skall säkra en konsekvent tillämpning generellt för de olika budgetområdena Ett särskilt drag i genomförandet av budgeten år 2000 var att det uppstod ett mycket stort överskott av inkomster i förhållande till utgifter, som vid årets slut uppgick till 11,6 miljarder euro. Detta överskott utgjorde mer än 14 % av slutliga utgiftsbetalningar. Huvudorsakerna till denna situation var högre inkomster än vad som budgeterats ( 9 ) och lägre betalningar för strukturåtgärder, särskilt sådana inom programperioden ( 10 ) Kommissionen har inte haft som praxis att föreslå justeringar av budgeterade inkomster och utgifter i en tilläggs- och ändringsbudget när det står klart att ett stort överskott kommer att uppstå, som för Överförandet av ett så stort överskott till påföljande år förvanskar i hög grad inkomstsidan för påföljande år. Informationen fanns tillgänglig i tid för att justera budgetens inkomstsida och betydligt minska överskottet, men detta gjordes inte. Revisionsrätten rekommenderar i kapitel 1 att kommissionen undersöker hur den bättre kan använda förfarandet med tilläggs- och ändringsbudgetar så att alltför stora budgetöverskott kan undvikas. Den information som lämnas av kommissionen om analys av budgetförvaltningen behöver förbättras ytterligare De åtgärder kommissionen vidtagit som en följd av revisionsrättens iakttagelser varierar i omfattning och ändamålsenlighet 0.16 Revisionsrätten har i enlighet med den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens önskan fortsatt att följa upp iakttagelserna i tidigare årsrapporter och särskilda rapporter. Huvudsyftet med detta är att kontrollera vilka åtgärder som vidtagits, huvudsakligen av kommissionen, som svar på revisionsrättens iakttagelser, rådets rekommendationer och Europaparlamentets resolutioner I samtliga fall som undersökts har någon åtgärd vidtagits. Åtgärdens omfattning och ändamålsenlighet varierar emellertid i hög grad. I allmänhet har kommissionen svarat med åtgärder som utformats för att förbättra situationen, särskilt när man godtagit tidigare iakttagelser och förslag. I några fall har avhjälpande åtgärder genomförts långsamt, i andra fall har det anslagits otillräckliga personalresurser eller ekonomiska resurser för att uppnå önskad förbättringsnivå (till exempel beträffande kärnsäkerhet i Phare- och Tacis-länderna ( 11 ). De jordbruksåtgärder som undersökts av revisionsrätten (gemensamma organisationer av marknaden för fåroch getkött och för frukt och grönsaker, samt exportbidrag) har justerats på ett antal punkter, men många av de problem som revisionsrätten tidigare noterat har inte ( 9 ) Se punkt 1.4 i denna rapport. ( 10 ) Se punkterna 3.8 och 3.17 i denna rapport. ( 11 ) Se kapitel 5, punkterna

6 8 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning åtgärdats, eller om åtgärder vidtagits kvarstår problemen. Detta visar att det är svårt och tidskrävande att genomföra förbättringar av förvaltning och kontroll av komplexa program där många organisationer är involverade på olika nivåer. Strukturell tröghet måste ofta övervinnas, och på områden med delad eller decentraliserad förvaltning, dvs. mer än 80 % av den allmänna budgeten, måste kommissionen få andra att agera. en lämpligare administrativ ram, med större självständighet för byrån än vad företrädaren hade. Byrån har också en rättslig grund för utredningar, och förbättringar av förfarandena pågår. Tillsättningen av tjänster har skett långsammare än planerat ( 13 ). Huvudproblemen har emellertid senare lösts. Förbättringar av databaser och förvaltningsinformation som kritiserades i särskild rapport nr 8/98 har endast påbörjats efter revisionsrättens granskning, och regler och förfaranden för personalen behöver ändras för att underlätta undersökningar inom institutionerna Trots att förändringar kan vara svåra att genomföra bör kommissionen försäkra sig om att alla åtgärder den förfogar över vidtas för att genomföra revisionsrättens och den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens rekommendationer Ibland vidtas inga åtgärder eftersom revisionsrättens rekommendationer inte godtas. Ett särskilt fall gäller en av revisionsrättens rekommendationer riktad till alla institutioner i särskild rapport nr 5/2000 om domstolens utgifter för fastigheter. Rekommendationen att gemenskaperna bör undersöka fördelarna med direkta lån för att finansiera byggnationen av sina fastigheter resulterade i att kommissionen inkluderade denna möjlighet i sitt förslag till ändring av budgetförordningen. Detta förslag antogs emellertid inte ( 12 ). Resultatet är att flera institutioner fortsätter att finansiera sina fastighetsförvärv genom användning av särskilda för ändamålet avsedda strukturer ( special purpose vehicles ) vilka i huvudsak har samma kännetecken som lån men med mindre insyn och till en högre kostnad än om de hade avtalats direkt. Det är beklagligt att institutionerna måste tillgripa sådana arrangemang för dessa ändamål. Omorganisationen av unionens bedrägeribekämpning har utvecklats långsamt 0.20 Revisionsrättens särskilda rapport nr 8/98 om de avdelningar inom kommissionen som särskilt arbetade med kampen mot bedrägeri bidrog i hög grad till den debatt som ledde till att den dåvarande enheten för bekämpning av bedrägeri (UCLAF) ersattes med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF). I början av 2001 granskade revisionsrätten utvecklingen som en del av sitt uppföljningsarbete. OLAF:s nya strukturer ger ( 12 ) Revisionsrätten lämnade ett liknande förslag i sitt yttrande till regeringskonferensen innan ändringen av gemenskapsfördragen i Nice. Inte heller detta förslag antogs Byrån måste nu planera sitt arbete så att det koncentreras på verksamhetsområden inom första pelaren som gäller kommissionens eller övriga institutioners ansvarsområden och där det föreligger direkt budgetrisk. Man behöver också en stabiliseringsperiod. Kommissionens undersökningsenheter har omorganiserats två gånger på sju år och det är nödvändigt att ge de nya strukturerna tid att etableras Revisionsrätten fortsätter sitt nära samarbete med OLAF. Den har fastställt formella förfaranden för att säkerställa att samarbetet mellan de två organisationerna är effektivt och ändamålsenligt. Den har också inrättat en konstruktiv dialog med den kommitté som skall övervaka OLAF:s arbete. Revisionsförklaringar 0.23 Vad gäller revisionsförklaringen för den allmänna budgeten (se kapitel 9) är det revisionsrättens uppfattning att, bortsett från effekterna av vissa förhållanden som sammanfattas i revisionsförklaringen, de reviderade räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2000, såsom de offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning ( 14 ), ger en tillförlitlig bild av gemenskapernas inkomster och utgifter för året samt av den finansiella ställningen vid årets slut Vad gäller de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet uppvisade granskningen av de huvudsakliga förvaltnings- och kontrollsystemen som ( 13 ) Se punkterna ( 14 ) Kommissionen överlämnade volym IV av dokumenten till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten officiellt den 1 maj 2001 (ännu inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, finns att tillgå på webbplats:

7 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 9 rör jordbruk och strukturåtgärder brister i de kontrollförfaranden som skall säkerställa transaktionernas laglighet och korrekthet. Granskningen av driftsutgifter avslöjade en oacceptabel förekomst av fel som påverkade betalningarnas belopp eller de underliggande transaktionernas realitet eller stödberättigande. Mot bakgrund av alla granskningsresultat anser revisionsrätten att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen som helhet är lagliga och korrekta vad gäller inkomster, åtaganden och administrativa utgifter, men den avstår från att avge en sådan förklaring för de övriga betalningarna Vad gäller revisionsförklaringen för Europeiska utvecklingsfonden (se kapitel II i rapporten om Europeiska utvecklingsfondens verksamhet) anser revisionsrätten att, bortsett från vissa förhållanden som tas upp i revisionsförklaringen, årsredovisningen och inkomst- och utgiftsredovisningen för budgetåret 2000 ger en tillförlitlig bild av sjätte, sjunde och åttonde EUF:s inkomster och utgifter för budgetåret samt av fondernas finansiella ställning vid årets slut När det gäller de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet anser revisionsrätten, mot bakgrund av de granskningsresultat som tas upp i revisionsförklaringen, de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen för sjätte, sjunde och åttonde EUF för det budgetår som slutade den 31 december 2000 som helhet är lagliga och korrekta.

8

9 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 11 RAPPORT OM VERKSAMHETEN UNDER DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

10

11 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 13 KAPITEL 1 Egna medel 1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Punkt Inledning Budgetförvaltning Budgetgenomförande Budgetens uppställning avseende de egna medlen Särskild bedömning inom ramen för revisionsförklaringen Inledning 1.11 Traditionella egna medel Granskning av transaktioner Europeiska unionens antidumpningsåtgärder Inledning Granskningsresultat Slutsatser och rekommendationer Skydd av gemenskapens finansiella intressen Inledning Bestämmelser Resultat som framlagts av kommissionen Informationens betydelse Kommissionens kontroller inom ramen för skyddet av gemenskapernas finansiella intressen Slutsatser och rekommendationer Egna medel från moms och BNI Analys av systemet Granskningsresultat Slutsatser och rekommendationer 1.74 Skydd av gemenskapens finansiella intressen Momsens betydelse Uppskattning av förlorade momsinkomster 1.77 Rättsliga ramar Begränsad uppföljning av de nationella kontrollsystemen Bristerna i det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna Brister i lagstiftningen Slutsatser och rekommendationer Övergripande slutsats

12 14 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Uppföljning av tidigare iakttagelser Traditionella egna medel Årsrapport för budgetåret Säkerheter och borgensförbindelser enligt gemenskapens tullkodex för att skydda uppbörden av traditionella egna medel (särskild rapport nr 8/99) Anstånd med betalning av tullskuld, temporär import av varor och ofullständiga deklarationer Transitering TIR (Transport International Routier/Internationella vägtransporter) Överklagande Tillhandahållande till kommissionen av fastställda fordringar för vilka säkerhet har ställts Slutsatser och rekommendationer Kommissionens kvalitetsstyrning av BNI-statistiken Behovet av kontroller av BNI-statistik som medger insyn Sunda ramar för förvaltningen av BNI-statistik Flexibiliteten i förvaltningsramarna Otillräcklig tillämpning av förvaltningsramarna Informationen till användarna är ibland ofullständig Slutsatser och rekommendationer

13 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15 INLEDNING 1.1 För traditionella egna medel har revisionsrättens granskning inom ramen för revisionsförklaringen (DAS) koncentrerats på fastställande och uppbörd av tullar, tillämpning av gemenskapsbestämmelserna om antidumpningsåtgärder, samt tillgängliga uppgifter om skyddet av gemenskapens finansiella intressen. I övrigt har revisionsrätten lagt fram sina iakttagelser angående värdering av importerade varor för tulländamål i sin särskilda rapport nr 23/2000 ( 1 ). 1.2 För egna medel från mervärdesskatt (moms) har granskningen koncentrerats på bestämmelserna om skyddet av gemenskapens finansiella intressen. För egna medel från BNI har granskningen omfattat kommissionens förfaranden för att säkerställa BNI-statistikens kvalitet. BUDGETFÖRVALTNING Budgetgenomförande 1.3 I tabell 1.1 ges en sammanfattning av gemenskapens inkomster för budgetåret 2000 och diagram 1.1 visar fördelningen av de olika inkomstslagen. Diagram 1.2 illustrerar de faktiska inkomsternas utveckling under perioden 1989 till Av tabell 1.1 framgår det att följande väsentliga förändringar inträffade mellan inkomsterna i den ursprungliga budgeten och de faktiska inkomsterna: a) Uppburna tullar brutto ( 2 ) uppgick till ,3 miljoner euro, men prognoserna uppgick endast till miljoner euro. De egna medlen från moms för det aktuella budgetåret uppgick till ,6 miljoner euro, men endast ,6 miljoner euro hade tagits upp i den ursprungliga budgeten. Båda dessa underskattningar var resultatet av att det vid upprättandet av den ursprungliga budgeten användes en för låg prognos för den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen 1999 och ( 1 ) EGT C 84, ( 2 ) De medel som specificeras i artikel 2.1 a och 2.1 b i rådets beslut 94/728/EG, Euratom av den 31 oktober 1994 om systemet för gemenskapernas egna medel (EGT L 293, , s. 9).

14 16 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning b) Tillsammans med överskottet på 3 209,1 miljoner euro från budgetåret 1999 ledde den utveckling som nämns under punkt a till en stark minskning av de egna medlen från BNI, vilka uppgick till ,8 miljoner euro i den ursprungliga budgeten och reducerades till ,2 miljoner euro i faktiska inkomster. c) De totala faktiska inkomsterna uppgick till ,4 miljoner euro (att jämföra med ,6 miljoner euro i den slutliga budgeten) och de totala utgifterna uppgick endast till ,3 miljoner euro. Följaktligen var budgeten inte längre balanserad. Ett därav följande överskott på cirka ,1 miljoner euro (största överskottet under det senaste decenniet) kommer med nödvändighet att 1.4 c) Kommissionen skall i framtiden försöka ge tydligare förklaringar till orsakerna till överskottet i budgeten. Inkomstslag och motsvarande budgetrubrik Tabell 1.1 Inkomster budgetåren 1999 och 2000 Faktiska inkomster 1999 Budgetens utveckling 2000 Ursprunglig budget Slutlig budget Faktiska inkomster 2000 (miljoner euro) Förändring (1999 till 2000) i% (a) (b) (c) (d) (e) = [(d) (a)]/(a) 1. Traditionella egna medel , , , ,2 10,2 Jordbrukstullar (kapitel 1 0) 1 187, , , ,4 0,9 Socker- och isoglukosavgifter (kapitel 1 1) 1 203, , , ,8 0,6 Tullar (kapitel 1 2) , , , ,3 12,0 Uppbördskostnader (kapitel 1 9) 1 539, , , ,3 10,2 2. Egna medel från moms , , , ,5 12,3 Egna medel från moms under innevarande budgetår (kapitel 1 3) , , , ,6 Saldon från föregående år (kapitel 3 1) 49,3 p.m. p.m ,9 3. Egna medel från BNI , , , ,5 0,2 Egna medel från BNI under innevarande budgetår (kapitel 1 4) , , , ,2 Saldon från föregående år (kapitel 3 2) 500,3 p.m. p.m. 327,3 4. Obalanser i budgeten 169,2 0,0 0,0 70,9 58,1 Korrigeringen för Förenade kungariket (kapitel 1 5) 167,8 0,0 0,0 70,8 Slutlig beräkning av korrigeringen för Förenade kungariket (kapitel 3 5) 1,4 0,0 p.m. 0,1 5. Övriga inkomster 4 375,4 674, , ,3 8,7 Överskott från det föregående budgetåret (kapitel 3 0) 3 022,2 p.m , ,1 6,2 Återbetalningar till medlemsstater (kapitel 3 3) 0,0 p.m. p.m. 0,0 Diverse inkomster (avdelning 4 till 9) 1 353,2 674,1 674, ,2 14,3 Totalt , , , ,4 6,7 Källa: 2000 års budget och inkomst- och utgiftsredovisningen 1999 och 2000.

15 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 17 Diagram 1.1 Fördelningen av faktiska inkomster (2000) Överskott från det föregående budgetåret (3 209 miljoner euro) 3,5 % Övriga inkomster (1 475 miljoner euro) 1,6 % Jordbrukstullar ( 1 ) (1 079 miljoner euro) 1,2 % Sockeravgifter ( 1 ) (1 077 miljoner euro) 1,2 % Tullar ( 1 ) ( miljoner euro) 14,1 % Egna medel från BNI ( miljoner euro) 40,5 % Egna medel från moms ( miljoner euro) 38,0 % ( 1 ) Efter avdrag på 10 % för medlemsstaternas uppbördskostnader Diagram 1.2 Utvecklingen för källor till faktiska inkomster (miljoner euro) Övrigt ( 1 ) Egna medel från BNI Egna medel från moms Traditionella egna medel ( 1 ) Överskott från det föregående budgetåret och diverse.

16 18 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning budgetåret Detta kommer att leda till väsentliga ändringar avseende inkomsterna i en tilläggsoch ändringsbudget under 2001 eftersom den första uppskattningen av överskottet i den ursprungliga budgeten ligger på 900 miljoner euro. I volym I presenterar kommissionen emellertid inte någon grundlig analys av vad som gett upphov till överskottet ( 3 ), trots denna faktors betydelse för budgetens utfall. 1.5 De faktiska inkomsterna ökade avsevärt 2000 (+ 6,7 %), huvudsakligen till följd av den starka ekonomiska tillväxten. Värdet av BNI för 2000 översteg med stor marginal den BNI-uppgift som användes i den senast tillgängliga versionen av budgetplanen (januari 2001). Enbart denna faktor skulle göra att bemyndigandena för betalningar skulle ändras från 1,12 % av BNI till omkring 1,10 %. 1.6 Diagram 1.2 illustrerar hur BNI-medlens betydelse har ökat sedan 1989 och de utgjorde mer än 40 % av inkomsterna för Ökningen kommer att fortsätta till följd av det nya beslutet om de egna medlen ( 4 ). 1.7 Revisionsrätten rekommenderar att kommissionen undersöker hur den, i samband med sitt budgetarbete under året, bättre kan ta hänsyn till underutnyttjande av bemyndiganden för betalningar och en oväntad inkomstutveckling främst inom ramen för en tilläggsoch ändringsbudget. 1.7 Kommissionen håller uppsikt över inkomstutvecklingen under hela budgetåret. På våren görs vanligen en första justering av prognoserna för traditionella egna medel, samt beräkningsunderlagen för moms och BNI, genom att en ändringsbudget läggs fram, efter samråd med medlemsstaterna i Rådgivande kommittén för egna medel. På hösten lägger kommissionen, om så krävs, fram en ändringsskrivelse till budgetförslaget, med en första uppskattning av budgetårets beräknade saldo utifrån tillgängliga uppgifter. ( 3 ) Revisionsrätten har granskat de uppgifter som kommissionen lagt fram i volym I av inkomst- och utgiftsredovisningen. I denna volym ges kommentarer om budgetförvaltningen för året och framför allt förklaringar till variationer mellan den ursprungligen godkända budgeten och de faktiska inkomsterna. Syftet med denna granskning var inte att bekräfta dessa förklaringars tillförlitlighet. Man försökte snarare finna eventuella väsentliga variationer för vilka inga förklaringar gavs och förklaringar som kunde anses vara missvisande. ( 4 ) Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 253, , s. 42).

17 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 19 Budgetens uppställning avseende de egna medlen 1.8 I samband med analysen av budgeten 2000 har revisionsrätten konstaterat att den offentliggjorda budgetinformationen inte alltid är tillräckligt läsbar och tydlig, framför allt när det gäller information som är avsedd för budgetmyndigheten. 1.9 När det gäller förvaltningen av tilläggs- och ändringsbudgetar har revisionsrätten konstaterat att de tidsfrister för offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tiding som föreskrivs i budgetförordningen inte respekteras. Ibland medger inte de framlagda uppgifterna någon exakt uppföljning av de ändringar som gjorts. 1.9 Kommissionen skall se till att följa budgetförordningens bestämmelser om tidsfrister för offentliggörande av tilläggsoch ändringsbudgetar Revisionsrätten rekommenderar följande: 1.10 a) Budgetens uppställning avseende de egna medlen samt den nu användna kontoplanen bör ses över. a) Kommissionen avser att beakta revisionsrättens rekommendation, och skall föreslå budgetmyndigheten ändringar i budgetens redovisning av de egna medlen. b) Utnyttjandet av tilläggs- och ändringsbudgetar bör planeras bättre. b) Kommissionen försöker i möjligaste mån begränsa antalet tilläggs- och ändringsbudgetar. Enligt vad som sägs i artikel 15 i budgetförordningen bör de endast förekomma vid oundvikliga, särskilda eller oförutsedda omständigheter. Kommissionen är dock tvungen att lägga fram en tilläggs- och ändringsbudget efter räkenskapsavslutningen, för att i budgeten för ett visst budgetår införa resultatet för föregående budgetår. SÄRSKILD BEDÖMNING INOM RAMEN FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN Inledning 1.11 Revisionsförklaringen omfattar inte tullar som undanhållits eftersom dessa inte tas upp i räkenskaperna. För att ytterligare beakta detta problem har revisionsrätten a) tagit hänsyn till andra revisorers arbete, framför allt det som utförts av kommissionens enheter, b) granskat förfarandena för identifiering, rapportering och övervakning av bedrägerier och oegentligheter i samband med skyddet av gemenskapernas finansiella intressen (se punkterna och ).

18 20 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Traditionella egna medel 1.12 Syftet med revisionsrättens granskningsarbete var att säkerställa att tullar som tagits upp i räkenskaperna hade fastställts på rätt sätt och i rätt tid, samt att redovisningsförfarandena var tillförlitliga. Utöver granskningen av transaktioner gjorde revisionsrätten även en djupgående granskning av förvaltning och uppbörd av antidumpningstullar, ett område där incitamenten för undanhållande av tull är särskilt stora (se punkterna ). Granskning av transaktioner 1.13 Revisionsrätten granskade importtullinkomster, i ett urval från kommissionens räkenskaper, som inkluderade poster från elva medlemsstater. Granskningen begränsades till en undersökning av de dokument som var tillgängliga för medlemsstaternas tullmyndigheter för klarering av tulltransaktioner Importtullar fastställs av medlemsstaternas tullmyndigheter och tas upp i nationella redovisningssystem, från vilka de urskiljs och görs tillgängliga för kommissionen. Det är därför viktigt att dessa system är tillförlitliga och möjliga att granska. I Tyskland finns det tre olika och endast delvis samordnade redovisningssystem för tullposter, och en stor del av behandlingen sker manuellt Fastställda fordringar för vilka det inte ställts någon säkerhet, och fordringar som det rests invändningar mot och som skulle kunna komma att ändras, behöver inte göras tillgängliga utan medlemsstaterna kan i stället ta upp dessa i särskilda räkenskaper (B-räkenskaperna). Varje medlemsstat överlämnar till kommissionen en kvartalsrapport om sina B-räkenskaper. Saldona tas upp i balansräkningen under fordringar på medlemsstaterna (VII. B.2 c) (se punkt 9.6 om den avsättning som kommissionen har beräknat) B-räkenskapernas totala saldo ökade med 4,3 % från 2 168,7 miljoner euro den 31 december 1999 till 2 261,6 miljoner euro den 31 december Ökningen är mindre än hälften av den genomsnittliga årliga ökningen under Eftersom det i kvartalsrapporterna till kommissionen endast krävs en rapport om förändringar på aggregerad nivå, utan någon kronologisk eller annan analys av B-räkenskapernas saldo, är medlemsstaterna fria att helt enkelt aggregera totala belopp som rapporterats av lokala kontor, utan att göra några analyser på central eller lokal nivå av vilka typer

19 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 21 av fall eller antalet fall som ingår i saldot. Det är inte känt hur många enskilda poster det finns. Det finns några stora poster: 532,7 miljoner euro (ungefär 23 % av det totala saldot) består av tullskulder som uppstått till följd av undersökningar av smörimport från Nya Zeeland ( 5 ). Det har rests invändningar mot dessa skulder och ärendet är uppe i domstol i Förenade kungariket. Mer typiska stora poster är två poster från 1995 som Belgien tagit upp, vilka berör cigarettsmuggling under 1993 och vilka sammanlagt uppgår till 29,4 miljoner euro (1,3 % av det totala beloppet) För 2000 upptäcktes, liksom för tidigare år ( 6 ), problem med förandet av B-räkenskaper i flera medlemsstater. Tyskland har manuella förfaranden för att sammanställa B-räkenskaperna och dessa inbegriper inte tillräckliga kontroller för att säkerställa tillförlitligheten. Det upptäcktes fall där belopp inte hade tagits upp (Förenade kungariket) eller där de inte hade korrigerats efter domstolsbeslut (Belgien). I Nederländerna är förfarandena nu under översyn för att säkerställa att de regler som tillämpas ligger helt i linje med de rättsliga kraven. I Finland var B-räkenskaperna överskattade med minst 0,75 miljoner euro, motsvarande en beräkning av den potentiella tullen på beslagtagna varor. Tullskulden för dessa varor har emellertid upphört i samband med beslag och förverkande. I ett antal medlemsstater (Belgien, Danmark, Tyskland) tas det i B-räkenskaperna rutinmässigt upp belopp för tullskulder, för vilka säkerhet har ställts, som uppstått i samband med transiteringar som inte är färdigbehandlade, vare sig det har gjorts något formellt överklagande eller inte. Detta strider mot förordningen, där det krävs att belopp för vilka säkerhet har ställts skall göras tillgängliga Kommissionen håller med om att det nuvarande systemet med särskilda räkenskaper som sammanställs lokalt kan ge upphov till felaktigheter. I det flesta fall rör det sig om engångsföreteelser, men vissa fel är systematiska och orsakas av en inkorrekt tolkning av artikel 6irådetsförordning 1150/00. Kommissionen vidtar lämpliga åtgärder för att rätta till problemen, och ger fortlöpande råd till medlemsstaterna om hur processen skall hanteras. I fråga om de medlemsstater revisionsrätten särskilt tar upp, uppdagade kommissionen vid en undersökning av 282 tyska fall som redovisats som avskrivningar, att över hälften behandlats fel i bokföringen. Lämplig rådgivning för att rätta till felaktigheterna har givits. Kommissionen fann också svagheter i systemen i Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Förhandlingar pågår med dessa länder om ändringar av deras förfaranden. På kommissionens begäran ändrade Finlands myndigheter sitt system tidigare i år. Förhandlingarna med Belgien har hittills varit fruktlösa, och kommissionen har därför inlett ett överträdelseförfarande Det är mycket troligt att en del av saldot i B-räkenskaperna inte kan uppbäras. I förordningen föreskrivs ett förfarande för nedskrivning som kan tillämpas när det förefaller som om det på lång sikt inte är ( 5 ) Särskild rapport nr 4/98 om import till gemenskapen till reducerad importavgift och avyttring av mejeriprodukter från Nya Zeeland samt schweizisk ost (EGT C 127, och EGT C 191, ). ( 6 ) Se årsrapporten för budgetåret 1999, punkterna ; årsrapporten för budgetåret 1998, punkt 1.10; revisionsförklaringen avseende verksamheten under den allmänna budgeten för budgetåret 1997, punkterna 8.13 och 8.14 (EGT C 349, ); revisionsförklaringen avseende verksamheten under den allmänna budgeten för budgetåret 1996, punkterna 19.6 och 19.7 (EGT C 348, ).

20 22 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning möjligt att uppbära beloppen av orsaker som inte kan tillskrivas medlemsstaterna, men där fastställs inte några kriterier eller tidsfrister för när medlemsstaterna skall anse en skuld vara omöjlig att uppbära Kommissionen har lagt fram ett förslag ( 7 ) till förordning som skulle göra det möjligt att från B-räkenskaperna avföra belopp som anses vara omöjliga att uppbära fem år efter det att det definitiva domstolsbeslutet anmälts. Så länge rådet inte antar en sådan förordning kommer B-räkenskaperna att fortsätta innehålla många belopp som i praktiken är omöjliga att uppbära. Enligt revisionsrättens uppfattning finns det inte någon meningsfull anledning till att för all framtid bibehålla poster i B-räkenskaperna om dessa belopp sannolikt inte kommer att kunna uppbäras, och den anser därför att sådana ändringar av förordningen bör göras De smärre fel som framkommit under granskningen av transaktionerna har inte någon väsentlig inverkan på de importtullar som tas upp i inkomst- och utgiftsredovisningen, och inte heller på lagligheten och korrektheten i uppbörden av de belopp som tas upp i denna redovisning. Europeiska unionens antidumpningsåtgärder Inledning 1.21 Europeiska gemenskapens bestämmelser om antidumpningsåtgärder ( 8 ) infördes 1968 ( 9 ). Sedan dess ( 7 ) Ändrat förslag till rådets förordning (EG, Euratom) om ändring av rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel, KOM(98)0209 slutlig (EGT C 150, , s. 20). ( 8 ) Utöver antidumpningsåtgärder tar gemenskapslagstiftningen även upp utjämningsåtgärder mot subventioner från tredje land för export till gemenskapen. I denna rapport avses med antidumpningsåtgärder även utjämningsåtgärder, vilka till innehåll, tillämpningsförfaranden och inverkan i mycket hög grad liknar antidumpningsåtgärder. ( 9 ) Rådets förordning (EEG) nr 459/68 av den 5 april 1968 (EGT L 93, , s. 1).

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C 319/09) 30.12.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning C 319/55 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2002 samt fondens svar (2003/C

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

RAPPORT. om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/203 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska Unionens Byrå för Grundläggande Rättigheter för budgetåret 2015 med Byråns svar (2016/C 449/38)

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar

RAPPORT. om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets svar 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/51 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

RAPPORT (2016/C 449/07)

RAPPORT (2016/C 449/07) 1.12.2016 SV Europeiska unionens officiella tidning C 449/41 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor för budgetåret 2015 med genomförandeorganets

Läs mer

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET

DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN ECA/07/31 TAL AV HUBERT WEBER, EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS ORDFÖRANDE DEBATT OM ÅRSRAPPORTEN FÖR BUDGETÅRET 2006 I EUROPAPARLAMENTET I BRYSSEL DEN 29 NOVEMBER 2007 Det talade

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.10.2015 COM(2015) 545 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 8 TILL 2015 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET EGNA INKOMSTER EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN SV SV Europeiska kommissionen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen PROP. 2015/16:1 UTGIFTSOMR ÅDE 27 Förslag till statens budget för 2016 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde

Läs mer

Europeiska revisionsrättens rapporter

Europeiska revisionsrättens rapporter 9 Europeiska revisionsrättens rapporter . 9 Europeiska revisionsrättens rapporter för verksamhetsåret 1995 9.1 Bakgrund Regeringen aviserade i prop. 1994/95:40 att riksdagen kommer att informeras om hur

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING

Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Rekommendation till RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING om att ålägga Portugal böter för underlåtenhet att vidta effektiva åtgärder för att komma

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2015 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg T +352 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Läs mer

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar ISSN 1024-3046 C 366 44. årgången 20 december 2001 Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.10.2017 COM(2017) 625 final 2017/0274 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.10.2016 COM(2016) 651 final 2016/0318 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om de bidrag som medlemsstaterna ska betala för att finansiera Europeiska utvecklingsfonden,

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell...

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN Tabell... 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/65 RAPPORT om årsredovisningen för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2008 samt genomförandeorganets

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 18 juni 2010 (OR. en) 2009/0162 (COD) PE-CONS 20/10 ECOFIN 296 RELEX 442 COEST 148 NIS 59 CODEC 461 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.2.26 KOM(25) 539 slutlig 25/215 (CNB) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende de tidsperioder

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN C 251/21 FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av gällande antidumpningsåtgärder på import

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 203/2000 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till godkännande av rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet rör Europeiska gemenskapernas egna medel (2000/597/EG) PROPOSITIONENS

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/21 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) INNEHÅLL Punkt Sidan

Läs mer

10 Revision av EU-medel

10 Revision av EU-medel 10 Revision av EU-medel 10 Revision av EU-medel 10.1 Bakgrund Regeringen skall varje år informera riksdagen om hur regeringen agerar med anledning av Europeiska revisionsrättens rapporter (prop. 1994/95:40,

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.7.2001 KOM(2001) 411 slutlig Utkast till EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT om tjänsteföreskrifter och allmänna villkor för utövande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2012 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2004) 714 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.06.2004 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2004 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 09, 31 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC32/2004 ICKE-OBLIGATORISKA

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B

15505/16 abr/hg/ub 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 16 december 2016 (OR. en) 15505/16 FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande SV Tal Bryssel den 13 oktober 2016 Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2015 Europaparlamentets budgetkontrollutskott Bryssel

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 248/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (2014/335/EU, Euratom) PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I proposition

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

Avgiften till. Europeiska gemenskapen

Avgiften till. Europeiska gemenskapen Avgiften till 27 Europeiska gemenskapen Förslag till statsbudget för 2005 Avgiften till Europeiska gemenskapen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning L 311/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska unionens officiella tidning L 311/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 10.11.2006 Europeiska unionens officiella tidning L 311/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1650/2006 av den 7 november 2006 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontrollutskottet 21.11.2014 2014/0180(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetkontrollutskottet till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret med centrumets svar

Rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret med centrumets svar Rapport om årsredovisningen för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) för budgetåret 2016 med centrumets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.5.2014 COM(2014) 291 final 2014/0152 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal mellan Europeiska unionen och

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10. Översyn av EU:s budgetförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM10. Översyn av EU:s budgetförordning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Finansdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s budgetförordning Finansdepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016)605 Förslag till förordning av Europaparlamentet och Rådet om finansiella bestämmelser

Läs mer

L 18. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtionionde årgången 26 januari 2016.

L 18. officiella tidning. Europeiska unionens. Lagstiftning. Lagstiftningsakter. femtionionde årgången 26 januari 2016. Europeiska unionens officiella tidning L 18 Svensk utgåva Lagstiftning femtionionde årgången 26 januari 2016 Innehållsförteckning I Lagstiftningsakter Slutgiltigt antagande (EU, Euratom) 2016/70 av Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet ARBETSDOKUMENT. om förberedelser inför medlingen före första behandlingen. Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet ARBETSDOKUMENT. om förberedelser inför medlingen före första behandlingen. Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 19 juni 2001 ARBETSDOKUMENT om förberedelser inför medlingen före första behandlingen Del I: Den gemensamma jordbrukspolitiken Budgetutskottet Föredragande:

Läs mer

Sammanfattning av resultaten av revisionsrättens årliga revision 2015 av EU:s gemensamma forskningsföretag

Sammanfattning av resultaten av revisionsrättens årliga revision 2015 av EU:s gemensamma forskningsföretag Sammanfattning av resultaten av revisionsrättens årliga revision 2015 av EU:s gemensamma forskningsföretag 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxemburg T +352 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 13.12.2011 EP-PE_TC2-COD(2009)0035 ***II EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid andra behandlingen den 13 december 2011 inför antagandet

Läs mer

Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2

Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2 Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2 SOM ÄR MEDVETNA om den stora politiska betydelsen av det palestinska valet den 20 januari 1996 för den process som skall leda fram till en permanent

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN

INNEHÅLL INLEDNING REVISIONSFÖRKLARING KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN C 338/162 Europeiska unionens officiella tidning 14.12.2010 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2009 samt centrumets svar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Avgiften till. Europeiska gemenskapen

Avgiften till. Europeiska gemenskapen Avgiften till 27 Europeiska gemenskapen Förslag till statsbudget för 2004 Avgiften till Europeiska gemenskapen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING sr " t? EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.10.2004 KOM(2004)637 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom rådets förordning (EG)

Läs mer

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008 6.12.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 329/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Avgiften till. 27 Europeiska unionen

Avgiften till. 27 Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2018 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning Tabellförteckning... 4 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Avgiften till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.4.2004 SEK(2004) 411 slutlig Förslag till GEMENSAMMA REGLER om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (framlagt av

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS BESLUT. om upphävande av beslut 2009/589/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen

Rekommendation till RÅDETS BESLUT. om upphävande av beslut 2009/589/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.5.2015 COM(2015) 243 final Rekommendation till RÅDETS BESLUT om upphävande av beslut 2009/589/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Polen SV SV Rekommendation

Läs mer