REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVISIONSRÄTTEN ÅRSRAPPORT. för budgetåret 2000 (2001/C 359/01)"

Transkript

1 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 1 REVISIONSRÄTTEN I enlighet med bestämmelserna i fördragen (artikel 45c.4 i EKSG-fördraget, artikel i EG-fördraget och artikel 160c.4 i Euratomfördraget) och i budgetförordningen av den 21 december 1977 (artikel 88), senast ändrad genom rådets förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 av den 9 april 2001, liksom budgetförordningen av den 16 juni 1998 tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS-EG-konventionen, har Europeiska revisionsrätten vid sitt sammanträde den 10 oktober 2001 antagit sin ÅRSRAPPORT för budgetåret 2000 (2001/C 359/01) Årsrapporten har tillsammans med institutionernas svar på revisionsrättens iakttagelser överlämnats till de myndigheter som skall bevilja ansvarsfrihet och till de övriga institutionerna. Jan O. KARLSSON (ordförande) Bernhard FRIEDMANN John WIGGINS Giorgio CLEMENTE Hubert WEBER Aunus SALMI Jørgen MOHR Kalliopi NIKOLAOU François COLLING Maarten B. ENGWIRDA Jean-François BERNICOT Robert REYNDERS Juan Manuel FABRA VALLÉS Máire GEOGHEGAN-QUINN Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

2 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Allmän inledning... 5 RAPPORT OM VERKSAMHETEN UNDER DEN ALLMÄNNA BUDGETEN Kapitel 1 Egna medel Kapitel 2 Den gemensamma jordbrukspolitiken Kapitel 3 Strukturåtgärder Kapitel 4 Inre politik Kapitel 5 Externa åtgärder Kapitel 6 Stöd inför anslutningen Kapitel 7 Administrativa utgifter Kapitel 8 Finansiella instrument och bankverksamhet Kapitel 9 Revisionsförklaring och styrkande uppgifter RAPPORT OM VERKSAMHETEN UNDER SJÄTTE, SJUNDE OCH ÅTTONDE EUROPEISKA UTVECKLINGSFONDEN (EUF) Kapitel I Genomförandet av sjätte, sjunde och åttonde EUF per den 31 december år Kapitel II Revisionsförklaring avseende Europeiska utvecklingsfonden Kapitel III Uppföljning av tidigare iakttagelser Kapitel IV Huvudsakliga iakttagelser i de särskilda rapporter som revisionsrätten offentliggjort sedan det senaste förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet Kapitel V Övriga iakttagelser BILAGOR Bilaga I Finansiella upplysningar om Europeiska unionens allmänna budget och om sjätte, sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonden... Bilaga II Rapporter och yttranden som revisionsrätten antagit under de senaste fem åren.. XXI III

3 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 5 ALLMÄN INLEDNING 0.1 Till struktur och format liknar denna årsrapport i stora drag fjolårets rapport. Inkomster och vart och ett av de utgiftsområden som återfinns under rubrikerna i budgetplanen tas upp i separata kapitel. I ett nytt kapitel 6 behandlas stöd inför anslutningen, som tas upp under en separat rubrik i budgetplanen från och med år Det avslutande kapitlet innehåller revisionsförklaringen och förtydliganden av denna. Revisionsrättens iakttagelser avseende verksamheten under sjätte, sjunde och åttonde Europeiska utvecklingsfonden presenteras separat. 0.2 De kapitel där inkomster och utgiftsområdena i budgetplanen tas upp ( 1 ) innehåller avsnitt om budgetförvaltningen, den särskilda bedömningen inom ramen för revisionsförklaringen, och uppföljningen av revisionsrättens tidigare iakttagelser i årsrapporter och särskilda rapporter. En nyhet för i år är att det i kapitlen finns en sammanfattning av de huvudsakliga granskningsresultat och rekommendationer som revisionsrätten antagit i sina särskilda rapporter sedan ansvarsbefrielse beviljades senast. Detta innebär att årsrapporten för i år innehåller samtliga huvudsakliga resultat och rekommendationer avseende genomförandet av den allmänna budgeten och Europeiska utvecklingsfonden som revisionsrätten har offentliggjort sedan det senaste tillfället för beviljande av ansvarsfrihet. gemensamma jordbrukspolitiken, tre avser genomförandet av strukturåtgärder, en gäller området för inre politik, fem avser externa åtgärder som finansieras via den allmänna budgeten, inbegripet den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, och en berör Europeiska utvecklingsfonden. Några resultat är positiva 0.5 Revisionsrättens granskningar har lett till väsentliga positiva resultat. På jordbruksområdet har exempelvis det reformerade systemet för avslutande av räkenskaperna och det integrerade administrations- och kontrollsystemet bidragit till förbättrad om än fortfarande inte helt tillfredsställande förvaltning av stora belopp av EU-medel, och systemet med mjölkkvoter har begränsat produktionen till målnivån. Kommissionens strategi för att hantera bovin spongiform encefalopati (BSE) är i stort sett sund. När det gäller strukturåtgärder har gemenskapsinitiativet Urban underlättat genomförandet av många utvecklingsprojekt för stadsområden och gjort det möjligt för lokala myndigheter att få tillgång till EU-medel. När det gäller externa åtgärder har det arbete som utförts av byrån för återuppbyggnad av Kosovo varit både effektivt och ekonomiskt. Programmet för gränsöverskridande samarbete inom Tacis är ett instrument som skulle kunna få en viktig roll vid behandlingen av frågor som berör den nya östgränsen efter det att nya medlemmar anslutit sig. 0.3 I enlighet med Europaparlamentets förslag i resolutionen om ansvarsfrihet för 1999 offentliggör revisionsrätten kommissionens, och där så är lämpligt övriga institutioners, svar tillsammans med revisionsrättens text. Men viktigare mål uppfylls ofta inte och resultatutvärderingen är otillräcklig Revisionsrättens arbete täcker Europeiska unionens verksamhet på ett stort antal områden 0.4 Utöver arbetet med årsrapporten har revisionsrätten antagit 18 särskilda rapporter som täcker Europeiska unionens verksamhet på ett stort antal områden ( 2 ). En avser egna resurser, sju berör olika aspekter av den ( 1 ) Bortsett från kapitel 6 som är ett nytt kapitel och följer en annan uppläggning. ( 2 ) En fullständig förteckning över de rapporter och yttranden som revisionsrätten har antagit under de senaste fem åren återges i bilaga II till denna rapport. 0.6 Det framkom emellertid även att viktigare mål inte hade uppfyllts eller att det endast hade gjorts begränsade framsteg. Vidare framkom det ofta att kommissionens utvärdering av hur målen uppfyllts antingen varit otillräcklig eller inte förekommit alls. I många fall, exempelvis när det gäller gemenskapsinitiativet Urban och strukturåtgärderna för att förbättra sysselsättningen, var programmens mål i sig bristfälligt definierade. Under sådana förhållanden kan inte kommissionen bedöma om utgifterna är meningsfulla eller vilka förändringar som krävs för att EU-medel skall användas mer effektivt och ändamålsenligt. Kommissionens reformprogram ökar fokuseringen på resultat- och prestationsmätning, inom resursallokeringsramar som återspeglar förutbestämda prioriteringar och fastställda mål. Revisionsrättens granskningsresultat beträffande den senare tidens program visar att kommissionen ännu står inför stora utmaningar på detta område.

4 6 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svagheter kvarstår vid kontroller av gemenskapsåtgärder 0.7 Genomgående brister konstaterades när det gäller medlemsstaternas kontroller av gemenskapsåtgärder avseende program som förvaltas av kommissionen och medlemsstaterna tillsammans. Så var fallet med IACS ( 3 ), exportbidrag och förordningen om kontroll av strukturåtgärder. Detta bekräftades återigen av resultaten av den granskning inom ramen för revisionsförklaringen som avsåg områdena jordbruk och strukturåtgärder. Förbättrade kontrollförfaranden i medlemsstaterna är av central betydelse när det skall säkerställas att EU-medlen utnyttjas korrekt. Det är också viktigt för att revisionsrätten i samband med sina egna granskningar skall kunna sätta åtminstone lite tilltro till de kontroller som utförs av olika revisions- och övervakningsenheter inom kommissionen och i medlemsstaterna. 0.9 Revisionsrätten har sedan den senaste årsrapporten antagit sju yttranden, varav fyra har offentliggjorts i EGT ( 5 ). Det mest väsentliga av dessa är yttrande nr 2/2001 ( 6 ) om kommissionens förslag till omarbetning av budgetförordningen, som är en av de viktigaste beståndsdelarna i kommissionens reformprogram. Kommissionen har i sitt ändrade förslag ( 7 ) tagit upp ett flertal av de förslag som revisionsrätten gav i sitt yttrande, bland annat om att förtydliga eller förstärka bestämmelserna om metoder för budgetgenomförandet, förskottsbetalningar, offentlig upphandling, framläggandet av räkenskaper samt byråer och kontor Revisionsrätten välkomnar särskilt införandet av nya bestämmelser avsedda att bidra till att det upprättas sammanhängande rättsliga ramar på området för budgetgenomförande, som utgår från budgetförordningens överordnade betydelse. Revisionsrätten har tidigare vid flera tillfällen kritiserat avsaknaden av sådana ramar ( 8 ). Ytterligare förenkling och harmonisering av bestämmelser är ännu nödvändig Men revisionsrättens yttrande om andra viktiga principfrågor har inte vunnit gehör 0.8 Revisionsrätten har vid upprepade tillfällen konstaterat att förenklade bestämmelser och harmoniserade system och förfaranden i medlemsstaterna skulle möjliggöra en bättre förvaltning, minska de administrativa kostnaderna och avlasta stödmottagarna. Under det senaste decenniet har det gjorts stora ansträngningar på olika EU-politikområden för att förenkla reglerna, och det har otvivelaktigt gjorts framsteg på vissa områden, vilket revisionsrätten har kommenterat. Rapporterna visar emellertid att det trots dessa ansträngningar återstår väsentliga problem. När det exempelvis gäller den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker var ett av syftena med 1996 års reform att förenkla systemet. Trots förenklingar på vissa områden har förordningarnas fortsatta komplexitet lett till olämpliga och inkonsekventa åtgärder inom de operativa programmen ( 4 ). Vissa av revisionsrättens förslag till förstärkt ekonomisk förvaltning och finansiell kontroll har tagits upp av kommissionen 0.11 Revisionsrättens åsikter har emellertid inte vunnit gehör i vissa viktiga principfrågor där dess inställning är klar, särskilt vad gäller följande: Budgetmässiga och rättsliga åtaganden i form av artificiella årliga utbetalningar, vilket innebär att samtliga beslut om särskilda utgifter under ett givet budgetår inte i sin helhet blir bokförda på det året. Detta gör den ekonomiska förvaltningen betydligt mer komplex. Otillräcklig definition av utanordnares professionella och ekonomiska ansvar för allvarliga fel som leder till förluster i budgeten eller skadar gemenskapens finansiella intressen. Införlivandet av bestämmelser om revisionsrättens befogenheter som kan tolkas restriktivt av granskade enheter. Undantag för särskilda områden, såsom tilläggstiden för betalningarna inom ramen för EUGFJ:s garantisektion och anslag från strukturfonderna som görs disponibla på nytt. ( 3 ) Det integrerade administrations- och kontrollsystemet (Integrated Administrative and Control System). ( 4 ) Se punkterna i denna rapport. ( 5 ) Se bilaga II till denna rapport. ( 6 ) EGT C 162, ( 7 ) Dessa kommentarer grundas på utkastet till ändrat förslag per den 10 oktober 2001, vilket är det datum då revisionsrättens årsrapport formellt antogs. ( 8 ) Senast i revisionsrättens yttranden nr 4/97 (punkt 12) och nr 2/2001 (punkt 73).

5 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 7 Olika frågor vars finansiella verkan är marginell men som gör förvaltningssystemen komplexa och kan leda till missförstånd vid läsning av årsredovisningar, såsom överförandet av outnyttjade anslag från ett år till ett annat, och bibehållandet av den negativa reserven Revisionsrätten fortsätter bevaka andra aspekter av reformprocessen. Det är emellertid för tidigt för revisionsrätten att försöka göra någon övergripande bedömning av processen med tanke på att förändringar av ekonomisk förvaltning och finansiell kontroll endast nyligen har börjat ge effekt, och att det ännu inte fattats beslut om de aspekter som gäller förvaltningen av personal. Budgetöverskottet för 2000 var det högsta som hittills redovisats 0.15 För att budgetmyndigheten och andra skall kunna bedöma hur väl budgeten förvaltas är det nödvändigt med tillräcklig tillförlitlig information som analyserar budgetförvaltningen. Följaktligen har revisionsrätten under senare år i högre grad uppmärksammat kvaliteten på den information om förvaltningen av budgeten som läggs fram av kommissionen i volym I, del 2 av inkomst- och utgiftsredovisningen. Som en följd av revisionsrättens iakttagelser har kommissionen förbundit sig att genomföra betydande förbättringar avseende den övergripande kvaliteten och överensstämmelsen i budgetrubrikerna på den information som presenteras. Kommissionen avsätter nu mera resurser till detta, och förbättrar sättet att ta fram och sammanställa information. Av revisionsrättens kommentarer i de olika kapitlen i denna rapport framgår att det gjorts framsteg men att ytterligare ansträngningar är nödvändiga. Frågeställningar som kräver ytterligare uppmärksamhet gäller t.ex. på vilka nivåer analysen skall äga rum, hur detaljerad den skall vara, behovet av att klargöra inte endast vad som skett i form av avvikelser, budgetöverföringar etc., utan också att ge kortfattade förklaringar till de avgörande orsaksförloppen, samt hur man skall säkra en konsekvent tillämpning generellt för de olika budgetområdena Ett särskilt drag i genomförandet av budgeten år 2000 var att det uppstod ett mycket stort överskott av inkomster i förhållande till utgifter, som vid årets slut uppgick till 11,6 miljarder euro. Detta överskott utgjorde mer än 14 % av slutliga utgiftsbetalningar. Huvudorsakerna till denna situation var högre inkomster än vad som budgeterats ( 9 ) och lägre betalningar för strukturåtgärder, särskilt sådana inom programperioden ( 10 ) Kommissionen har inte haft som praxis att föreslå justeringar av budgeterade inkomster och utgifter i en tilläggs- och ändringsbudget när det står klart att ett stort överskott kommer att uppstå, som för Överförandet av ett så stort överskott till påföljande år förvanskar i hög grad inkomstsidan för påföljande år. Informationen fanns tillgänglig i tid för att justera budgetens inkomstsida och betydligt minska överskottet, men detta gjordes inte. Revisionsrätten rekommenderar i kapitel 1 att kommissionen undersöker hur den bättre kan använda förfarandet med tilläggs- och ändringsbudgetar så att alltför stora budgetöverskott kan undvikas. Den information som lämnas av kommissionen om analys av budgetförvaltningen behöver förbättras ytterligare De åtgärder kommissionen vidtagit som en följd av revisionsrättens iakttagelser varierar i omfattning och ändamålsenlighet 0.16 Revisionsrätten har i enlighet med den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens önskan fortsatt att följa upp iakttagelserna i tidigare årsrapporter och särskilda rapporter. Huvudsyftet med detta är att kontrollera vilka åtgärder som vidtagits, huvudsakligen av kommissionen, som svar på revisionsrättens iakttagelser, rådets rekommendationer och Europaparlamentets resolutioner I samtliga fall som undersökts har någon åtgärd vidtagits. Åtgärdens omfattning och ändamålsenlighet varierar emellertid i hög grad. I allmänhet har kommissionen svarat med åtgärder som utformats för att förbättra situationen, särskilt när man godtagit tidigare iakttagelser och förslag. I några fall har avhjälpande åtgärder genomförts långsamt, i andra fall har det anslagits otillräckliga personalresurser eller ekonomiska resurser för att uppnå önskad förbättringsnivå (till exempel beträffande kärnsäkerhet i Phare- och Tacis-länderna ( 11 ). De jordbruksåtgärder som undersökts av revisionsrätten (gemensamma organisationer av marknaden för fåroch getkött och för frukt och grönsaker, samt exportbidrag) har justerats på ett antal punkter, men många av de problem som revisionsrätten tidigare noterat har inte ( 9 ) Se punkt 1.4 i denna rapport. ( 10 ) Se punkterna 3.8 och 3.17 i denna rapport. ( 11 ) Se kapitel 5, punkterna

6 8 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning åtgärdats, eller om åtgärder vidtagits kvarstår problemen. Detta visar att det är svårt och tidskrävande att genomföra förbättringar av förvaltning och kontroll av komplexa program där många organisationer är involverade på olika nivåer. Strukturell tröghet måste ofta övervinnas, och på områden med delad eller decentraliserad förvaltning, dvs. mer än 80 % av den allmänna budgeten, måste kommissionen få andra att agera. en lämpligare administrativ ram, med större självständighet för byrån än vad företrädaren hade. Byrån har också en rättslig grund för utredningar, och förbättringar av förfarandena pågår. Tillsättningen av tjänster har skett långsammare än planerat ( 13 ). Huvudproblemen har emellertid senare lösts. Förbättringar av databaser och förvaltningsinformation som kritiserades i särskild rapport nr 8/98 har endast påbörjats efter revisionsrättens granskning, och regler och förfaranden för personalen behöver ändras för att underlätta undersökningar inom institutionerna Trots att förändringar kan vara svåra att genomföra bör kommissionen försäkra sig om att alla åtgärder den förfogar över vidtas för att genomföra revisionsrättens och den ansvarsfrihetsbeviljande myndighetens rekommendationer Ibland vidtas inga åtgärder eftersom revisionsrättens rekommendationer inte godtas. Ett särskilt fall gäller en av revisionsrättens rekommendationer riktad till alla institutioner i särskild rapport nr 5/2000 om domstolens utgifter för fastigheter. Rekommendationen att gemenskaperna bör undersöka fördelarna med direkta lån för att finansiera byggnationen av sina fastigheter resulterade i att kommissionen inkluderade denna möjlighet i sitt förslag till ändring av budgetförordningen. Detta förslag antogs emellertid inte ( 12 ). Resultatet är att flera institutioner fortsätter att finansiera sina fastighetsförvärv genom användning av särskilda för ändamålet avsedda strukturer ( special purpose vehicles ) vilka i huvudsak har samma kännetecken som lån men med mindre insyn och till en högre kostnad än om de hade avtalats direkt. Det är beklagligt att institutionerna måste tillgripa sådana arrangemang för dessa ändamål. Omorganisationen av unionens bedrägeribekämpning har utvecklats långsamt 0.20 Revisionsrättens särskilda rapport nr 8/98 om de avdelningar inom kommissionen som särskilt arbetade med kampen mot bedrägeri bidrog i hög grad till den debatt som ledde till att den dåvarande enheten för bekämpning av bedrägeri (UCLAF) ersattes med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF). I början av 2001 granskade revisionsrätten utvecklingen som en del av sitt uppföljningsarbete. OLAF:s nya strukturer ger ( 12 ) Revisionsrätten lämnade ett liknande förslag i sitt yttrande till regeringskonferensen innan ändringen av gemenskapsfördragen i Nice. Inte heller detta förslag antogs Byrån måste nu planera sitt arbete så att det koncentreras på verksamhetsområden inom första pelaren som gäller kommissionens eller övriga institutioners ansvarsområden och där det föreligger direkt budgetrisk. Man behöver också en stabiliseringsperiod. Kommissionens undersökningsenheter har omorganiserats två gånger på sju år och det är nödvändigt att ge de nya strukturerna tid att etableras Revisionsrätten fortsätter sitt nära samarbete med OLAF. Den har fastställt formella förfaranden för att säkerställa att samarbetet mellan de två organisationerna är effektivt och ändamålsenligt. Den har också inrättat en konstruktiv dialog med den kommitté som skall övervaka OLAF:s arbete. Revisionsförklaringar 0.23 Vad gäller revisionsförklaringen för den allmänna budgeten (se kapitel 9) är det revisionsrättens uppfattning att, bortsett från effekterna av vissa förhållanden som sammanfattas i revisionsförklaringen, de reviderade räkenskaperna för det budgetår som slutade den 31 december 2000, såsom de offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning ( 14 ), ger en tillförlitlig bild av gemenskapernas inkomster och utgifter för året samt av den finansiella ställningen vid årets slut Vad gäller de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet uppvisade granskningen av de huvudsakliga förvaltnings- och kontrollsystemen som ( 13 ) Se punkterna ( 14 ) Kommissionen överlämnade volym IV av dokumenten till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten officiellt den 1 maj 2001 (ännu inte offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, finns att tillgå på webbplats:

7 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 9 rör jordbruk och strukturåtgärder brister i de kontrollförfaranden som skall säkerställa transaktionernas laglighet och korrekthet. Granskningen av driftsutgifter avslöjade en oacceptabel förekomst av fel som påverkade betalningarnas belopp eller de underliggande transaktionernas realitet eller stödberättigande. Mot bakgrund av alla granskningsresultat anser revisionsrätten att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen som helhet är lagliga och korrekta vad gäller inkomster, åtaganden och administrativa utgifter, men den avstår från att avge en sådan förklaring för de övriga betalningarna Vad gäller revisionsförklaringen för Europeiska utvecklingsfonden (se kapitel II i rapporten om Europeiska utvecklingsfondens verksamhet) anser revisionsrätten att, bortsett från vissa förhållanden som tas upp i revisionsförklaringen, årsredovisningen och inkomst- och utgiftsredovisningen för budgetåret 2000 ger en tillförlitlig bild av sjätte, sjunde och åttonde EUF:s inkomster och utgifter för budgetåret samt av fondernas finansiella ställning vid årets slut När det gäller de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet anser revisionsrätten, mot bakgrund av de granskningsresultat som tas upp i revisionsförklaringen, de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen för sjätte, sjunde och åttonde EUF för det budgetår som slutade den 31 december 2000 som helhet är lagliga och korrekta.

8

9 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 11 RAPPORT OM VERKSAMHETEN UNDER DEN ALLMÄNNA BUDGETEN

10

11 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 13 KAPITEL 1 Egna medel 1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Punkt Inledning Budgetförvaltning Budgetgenomförande Budgetens uppställning avseende de egna medlen Särskild bedömning inom ramen för revisionsförklaringen Inledning 1.11 Traditionella egna medel Granskning av transaktioner Europeiska unionens antidumpningsåtgärder Inledning Granskningsresultat Slutsatser och rekommendationer Skydd av gemenskapens finansiella intressen Inledning Bestämmelser Resultat som framlagts av kommissionen Informationens betydelse Kommissionens kontroller inom ramen för skyddet av gemenskapernas finansiella intressen Slutsatser och rekommendationer Egna medel från moms och BNI Analys av systemet Granskningsresultat Slutsatser och rekommendationer 1.74 Skydd av gemenskapens finansiella intressen Momsens betydelse Uppskattning av förlorade momsinkomster 1.77 Rättsliga ramar Begränsad uppföljning av de nationella kontrollsystemen Bristerna i det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna Brister i lagstiftningen Slutsatser och rekommendationer Övergripande slutsats

12 14 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Uppföljning av tidigare iakttagelser Traditionella egna medel Årsrapport för budgetåret Säkerheter och borgensförbindelser enligt gemenskapens tullkodex för att skydda uppbörden av traditionella egna medel (särskild rapport nr 8/99) Anstånd med betalning av tullskuld, temporär import av varor och ofullständiga deklarationer Transitering TIR (Transport International Routier/Internationella vägtransporter) Överklagande Tillhandahållande till kommissionen av fastställda fordringar för vilka säkerhet har ställts Slutsatser och rekommendationer Kommissionens kvalitetsstyrning av BNI-statistiken Behovet av kontroller av BNI-statistik som medger insyn Sunda ramar för förvaltningen av BNI-statistik Flexibiliteten i förvaltningsramarna Otillräcklig tillämpning av förvaltningsramarna Informationen till användarna är ibland ofullständig Slutsatser och rekommendationer

13 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15 INLEDNING 1.1 För traditionella egna medel har revisionsrättens granskning inom ramen för revisionsförklaringen (DAS) koncentrerats på fastställande och uppbörd av tullar, tillämpning av gemenskapsbestämmelserna om antidumpningsåtgärder, samt tillgängliga uppgifter om skyddet av gemenskapens finansiella intressen. I övrigt har revisionsrätten lagt fram sina iakttagelser angående värdering av importerade varor för tulländamål i sin särskilda rapport nr 23/2000 ( 1 ). 1.2 För egna medel från mervärdesskatt (moms) har granskningen koncentrerats på bestämmelserna om skyddet av gemenskapens finansiella intressen. För egna medel från BNI har granskningen omfattat kommissionens förfaranden för att säkerställa BNI-statistikens kvalitet. BUDGETFÖRVALTNING Budgetgenomförande 1.3 I tabell 1.1 ges en sammanfattning av gemenskapens inkomster för budgetåret 2000 och diagram 1.1 visar fördelningen av de olika inkomstslagen. Diagram 1.2 illustrerar de faktiska inkomsternas utveckling under perioden 1989 till Av tabell 1.1 framgår det att följande väsentliga förändringar inträffade mellan inkomsterna i den ursprungliga budgeten och de faktiska inkomsterna: a) Uppburna tullar brutto ( 2 ) uppgick till ,3 miljoner euro, men prognoserna uppgick endast till miljoner euro. De egna medlen från moms för det aktuella budgetåret uppgick till ,6 miljoner euro, men endast ,6 miljoner euro hade tagits upp i den ursprungliga budgeten. Båda dessa underskattningar var resultatet av att det vid upprättandet av den ursprungliga budgeten användes en för låg prognos för den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen 1999 och ( 1 ) EGT C 84, ( 2 ) De medel som specificeras i artikel 2.1 a och 2.1 b i rådets beslut 94/728/EG, Euratom av den 31 oktober 1994 om systemet för gemenskapernas egna medel (EGT L 293, , s. 9).

14 16 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning b) Tillsammans med överskottet på 3 209,1 miljoner euro från budgetåret 1999 ledde den utveckling som nämns under punkt a till en stark minskning av de egna medlen från BNI, vilka uppgick till ,8 miljoner euro i den ursprungliga budgeten och reducerades till ,2 miljoner euro i faktiska inkomster. c) De totala faktiska inkomsterna uppgick till ,4 miljoner euro (att jämföra med ,6 miljoner euro i den slutliga budgeten) och de totala utgifterna uppgick endast till ,3 miljoner euro. Följaktligen var budgeten inte längre balanserad. Ett därav följande överskott på cirka ,1 miljoner euro (största överskottet under det senaste decenniet) kommer med nödvändighet att 1.4 c) Kommissionen skall i framtiden försöka ge tydligare förklaringar till orsakerna till överskottet i budgeten. Inkomstslag och motsvarande budgetrubrik Tabell 1.1 Inkomster budgetåren 1999 och 2000 Faktiska inkomster 1999 Budgetens utveckling 2000 Ursprunglig budget Slutlig budget Faktiska inkomster 2000 (miljoner euro) Förändring (1999 till 2000) i% (a) (b) (c) (d) (e) = [(d) (a)]/(a) 1. Traditionella egna medel , , , ,2 10,2 Jordbrukstullar (kapitel 1 0) 1 187, , , ,4 0,9 Socker- och isoglukosavgifter (kapitel 1 1) 1 203, , , ,8 0,6 Tullar (kapitel 1 2) , , , ,3 12,0 Uppbördskostnader (kapitel 1 9) 1 539, , , ,3 10,2 2. Egna medel från moms , , , ,5 12,3 Egna medel från moms under innevarande budgetår (kapitel 1 3) , , , ,6 Saldon från föregående år (kapitel 3 1) 49,3 p.m. p.m ,9 3. Egna medel från BNI , , , ,5 0,2 Egna medel från BNI under innevarande budgetår (kapitel 1 4) , , , ,2 Saldon från föregående år (kapitel 3 2) 500,3 p.m. p.m. 327,3 4. Obalanser i budgeten 169,2 0,0 0,0 70,9 58,1 Korrigeringen för Förenade kungariket (kapitel 1 5) 167,8 0,0 0,0 70,8 Slutlig beräkning av korrigeringen för Förenade kungariket (kapitel 3 5) 1,4 0,0 p.m. 0,1 5. Övriga inkomster 4 375,4 674, , ,3 8,7 Överskott från det föregående budgetåret (kapitel 3 0) 3 022,2 p.m , ,1 6,2 Återbetalningar till medlemsstater (kapitel 3 3) 0,0 p.m. p.m. 0,0 Diverse inkomster (avdelning 4 till 9) 1 353,2 674,1 674, ,2 14,3 Totalt , , , ,4 6,7 Källa: 2000 års budget och inkomst- och utgiftsredovisningen 1999 och 2000.

15 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 17 Diagram 1.1 Fördelningen av faktiska inkomster (2000) Överskott från det föregående budgetåret (3 209 miljoner euro) 3,5 % Övriga inkomster (1 475 miljoner euro) 1,6 % Jordbrukstullar ( 1 ) (1 079 miljoner euro) 1,2 % Sockeravgifter ( 1 ) (1 077 miljoner euro) 1,2 % Tullar ( 1 ) ( miljoner euro) 14,1 % Egna medel från BNI ( miljoner euro) 40,5 % Egna medel från moms ( miljoner euro) 38,0 % ( 1 ) Efter avdrag på 10 % för medlemsstaternas uppbördskostnader Diagram 1.2 Utvecklingen för källor till faktiska inkomster (miljoner euro) Övrigt ( 1 ) Egna medel från BNI Egna medel från moms Traditionella egna medel ( 1 ) Överskott från det föregående budgetåret och diverse.

16 18 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning budgetåret Detta kommer att leda till väsentliga ändringar avseende inkomsterna i en tilläggsoch ändringsbudget under 2001 eftersom den första uppskattningen av överskottet i den ursprungliga budgeten ligger på 900 miljoner euro. I volym I presenterar kommissionen emellertid inte någon grundlig analys av vad som gett upphov till överskottet ( 3 ), trots denna faktors betydelse för budgetens utfall. 1.5 De faktiska inkomsterna ökade avsevärt 2000 (+ 6,7 %), huvudsakligen till följd av den starka ekonomiska tillväxten. Värdet av BNI för 2000 översteg med stor marginal den BNI-uppgift som användes i den senast tillgängliga versionen av budgetplanen (januari 2001). Enbart denna faktor skulle göra att bemyndigandena för betalningar skulle ändras från 1,12 % av BNI till omkring 1,10 %. 1.6 Diagram 1.2 illustrerar hur BNI-medlens betydelse har ökat sedan 1989 och de utgjorde mer än 40 % av inkomsterna för Ökningen kommer att fortsätta till följd av det nya beslutet om de egna medlen ( 4 ). 1.7 Revisionsrätten rekommenderar att kommissionen undersöker hur den, i samband med sitt budgetarbete under året, bättre kan ta hänsyn till underutnyttjande av bemyndiganden för betalningar och en oväntad inkomstutveckling främst inom ramen för en tilläggsoch ändringsbudget. 1.7 Kommissionen håller uppsikt över inkomstutvecklingen under hela budgetåret. På våren görs vanligen en första justering av prognoserna för traditionella egna medel, samt beräkningsunderlagen för moms och BNI, genom att en ändringsbudget läggs fram, efter samråd med medlemsstaterna i Rådgivande kommittén för egna medel. På hösten lägger kommissionen, om så krävs, fram en ändringsskrivelse till budgetförslaget, med en första uppskattning av budgetårets beräknade saldo utifrån tillgängliga uppgifter. ( 3 ) Revisionsrätten har granskat de uppgifter som kommissionen lagt fram i volym I av inkomst- och utgiftsredovisningen. I denna volym ges kommentarer om budgetförvaltningen för året och framför allt förklaringar till variationer mellan den ursprungligen godkända budgeten och de faktiska inkomsterna. Syftet med denna granskning var inte att bekräfta dessa förklaringars tillförlitlighet. Man försökte snarare finna eventuella väsentliga variationer för vilka inga förklaringar gavs och förklaringar som kunde anses vara missvisande. ( 4 ) Rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel (EGT L 253, , s. 42).

17 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 19 Budgetens uppställning avseende de egna medlen 1.8 I samband med analysen av budgeten 2000 har revisionsrätten konstaterat att den offentliggjorda budgetinformationen inte alltid är tillräckligt läsbar och tydlig, framför allt när det gäller information som är avsedd för budgetmyndigheten. 1.9 När det gäller förvaltningen av tilläggs- och ändringsbudgetar har revisionsrätten konstaterat att de tidsfrister för offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tiding som föreskrivs i budgetförordningen inte respekteras. Ibland medger inte de framlagda uppgifterna någon exakt uppföljning av de ändringar som gjorts. 1.9 Kommissionen skall se till att följa budgetförordningens bestämmelser om tidsfrister för offentliggörande av tilläggsoch ändringsbudgetar Revisionsrätten rekommenderar följande: 1.10 a) Budgetens uppställning avseende de egna medlen samt den nu användna kontoplanen bör ses över. a) Kommissionen avser att beakta revisionsrättens rekommendation, och skall föreslå budgetmyndigheten ändringar i budgetens redovisning av de egna medlen. b) Utnyttjandet av tilläggs- och ändringsbudgetar bör planeras bättre. b) Kommissionen försöker i möjligaste mån begränsa antalet tilläggs- och ändringsbudgetar. Enligt vad som sägs i artikel 15 i budgetförordningen bör de endast förekomma vid oundvikliga, särskilda eller oförutsedda omständigheter. Kommissionen är dock tvungen att lägga fram en tilläggs- och ändringsbudget efter räkenskapsavslutningen, för att i budgeten för ett visst budgetår införa resultatet för föregående budgetår. SÄRSKILD BEDÖMNING INOM RAMEN FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN Inledning 1.11 Revisionsförklaringen omfattar inte tullar som undanhållits eftersom dessa inte tas upp i räkenskaperna. För att ytterligare beakta detta problem har revisionsrätten a) tagit hänsyn till andra revisorers arbete, framför allt det som utförts av kommissionens enheter, b) granskat förfarandena för identifiering, rapportering och övervakning av bedrägerier och oegentligheter i samband med skyddet av gemenskapernas finansiella intressen (se punkterna och ).

18 20 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Traditionella egna medel 1.12 Syftet med revisionsrättens granskningsarbete var att säkerställa att tullar som tagits upp i räkenskaperna hade fastställts på rätt sätt och i rätt tid, samt att redovisningsförfarandena var tillförlitliga. Utöver granskningen av transaktioner gjorde revisionsrätten även en djupgående granskning av förvaltning och uppbörd av antidumpningstullar, ett område där incitamenten för undanhållande av tull är särskilt stora (se punkterna ). Granskning av transaktioner 1.13 Revisionsrätten granskade importtullinkomster, i ett urval från kommissionens räkenskaper, som inkluderade poster från elva medlemsstater. Granskningen begränsades till en undersökning av de dokument som var tillgängliga för medlemsstaternas tullmyndigheter för klarering av tulltransaktioner Importtullar fastställs av medlemsstaternas tullmyndigheter och tas upp i nationella redovisningssystem, från vilka de urskiljs och görs tillgängliga för kommissionen. Det är därför viktigt att dessa system är tillförlitliga och möjliga att granska. I Tyskland finns det tre olika och endast delvis samordnade redovisningssystem för tullposter, och en stor del av behandlingen sker manuellt Fastställda fordringar för vilka det inte ställts någon säkerhet, och fordringar som det rests invändningar mot och som skulle kunna komma att ändras, behöver inte göras tillgängliga utan medlemsstaterna kan i stället ta upp dessa i särskilda räkenskaper (B-räkenskaperna). Varje medlemsstat överlämnar till kommissionen en kvartalsrapport om sina B-räkenskaper. Saldona tas upp i balansräkningen under fordringar på medlemsstaterna (VII. B.2 c) (se punkt 9.6 om den avsättning som kommissionen har beräknat) B-räkenskapernas totala saldo ökade med 4,3 % från 2 168,7 miljoner euro den 31 december 1999 till 2 261,6 miljoner euro den 31 december Ökningen är mindre än hälften av den genomsnittliga årliga ökningen under Eftersom det i kvartalsrapporterna till kommissionen endast krävs en rapport om förändringar på aggregerad nivå, utan någon kronologisk eller annan analys av B-räkenskapernas saldo, är medlemsstaterna fria att helt enkelt aggregera totala belopp som rapporterats av lokala kontor, utan att göra några analyser på central eller lokal nivå av vilka typer

19 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 21 av fall eller antalet fall som ingår i saldot. Det är inte känt hur många enskilda poster det finns. Det finns några stora poster: 532,7 miljoner euro (ungefär 23 % av det totala saldot) består av tullskulder som uppstått till följd av undersökningar av smörimport från Nya Zeeland ( 5 ). Det har rests invändningar mot dessa skulder och ärendet är uppe i domstol i Förenade kungariket. Mer typiska stora poster är två poster från 1995 som Belgien tagit upp, vilka berör cigarettsmuggling under 1993 och vilka sammanlagt uppgår till 29,4 miljoner euro (1,3 % av det totala beloppet) För 2000 upptäcktes, liksom för tidigare år ( 6 ), problem med förandet av B-räkenskaper i flera medlemsstater. Tyskland har manuella förfaranden för att sammanställa B-räkenskaperna och dessa inbegriper inte tillräckliga kontroller för att säkerställa tillförlitligheten. Det upptäcktes fall där belopp inte hade tagits upp (Förenade kungariket) eller där de inte hade korrigerats efter domstolsbeslut (Belgien). I Nederländerna är förfarandena nu under översyn för att säkerställa att de regler som tillämpas ligger helt i linje med de rättsliga kraven. I Finland var B-räkenskaperna överskattade med minst 0,75 miljoner euro, motsvarande en beräkning av den potentiella tullen på beslagtagna varor. Tullskulden för dessa varor har emellertid upphört i samband med beslag och förverkande. I ett antal medlemsstater (Belgien, Danmark, Tyskland) tas det i B-räkenskaperna rutinmässigt upp belopp för tullskulder, för vilka säkerhet har ställts, som uppstått i samband med transiteringar som inte är färdigbehandlade, vare sig det har gjorts något formellt överklagande eller inte. Detta strider mot förordningen, där det krävs att belopp för vilka säkerhet har ställts skall göras tillgängliga Kommissionen håller med om att det nuvarande systemet med särskilda räkenskaper som sammanställs lokalt kan ge upphov till felaktigheter. I det flesta fall rör det sig om engångsföreteelser, men vissa fel är systematiska och orsakas av en inkorrekt tolkning av artikel 6irådetsförordning 1150/00. Kommissionen vidtar lämpliga åtgärder för att rätta till problemen, och ger fortlöpande råd till medlemsstaterna om hur processen skall hanteras. I fråga om de medlemsstater revisionsrätten särskilt tar upp, uppdagade kommissionen vid en undersökning av 282 tyska fall som redovisats som avskrivningar, att över hälften behandlats fel i bokföringen. Lämplig rådgivning för att rätta till felaktigheterna har givits. Kommissionen fann också svagheter i systemen i Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Förhandlingar pågår med dessa länder om ändringar av deras förfaranden. På kommissionens begäran ändrade Finlands myndigheter sitt system tidigare i år. Förhandlingarna med Belgien har hittills varit fruktlösa, och kommissionen har därför inlett ett överträdelseförfarande Det är mycket troligt att en del av saldot i B-räkenskaperna inte kan uppbäras. I förordningen föreskrivs ett förfarande för nedskrivning som kan tillämpas när det förefaller som om det på lång sikt inte är ( 5 ) Särskild rapport nr 4/98 om import till gemenskapen till reducerad importavgift och avyttring av mejeriprodukter från Nya Zeeland samt schweizisk ost (EGT C 127, och EGT C 191, ). ( 6 ) Se årsrapporten för budgetåret 1999, punkterna ; årsrapporten för budgetåret 1998, punkt 1.10; revisionsförklaringen avseende verksamheten under den allmänna budgeten för budgetåret 1997, punkterna 8.13 och 8.14 (EGT C 349, ); revisionsförklaringen avseende verksamheten under den allmänna budgeten för budgetåret 1996, punkterna 19.6 och 19.7 (EGT C 348, ).

20 22 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning möjligt att uppbära beloppen av orsaker som inte kan tillskrivas medlemsstaterna, men där fastställs inte några kriterier eller tidsfrister för när medlemsstaterna skall anse en skuld vara omöjlig att uppbära Kommissionen har lagt fram ett förslag ( 7 ) till förordning som skulle göra det möjligt att från B-räkenskaperna avföra belopp som anses vara omöjliga att uppbära fem år efter det att det definitiva domstolsbeslutet anmälts. Så länge rådet inte antar en sådan förordning kommer B-räkenskaperna att fortsätta innehålla många belopp som i praktiken är omöjliga att uppbära. Enligt revisionsrättens uppfattning finns det inte någon meningsfull anledning till att för all framtid bibehålla poster i B-räkenskaperna om dessa belopp sannolikt inte kommer att kunna uppbäras, och den anser därför att sådana ändringar av förordningen bör göras De smärre fel som framkommit under granskningen av transaktionerna har inte någon väsentlig inverkan på de importtullar som tas upp i inkomst- och utgiftsredovisningen, och inte heller på lagligheten och korrektheten i uppbörden av de belopp som tas upp i denna redovisning. Europeiska unionens antidumpningsåtgärder Inledning 1.21 Europeiska gemenskapens bestämmelser om antidumpningsåtgärder ( 8 ) infördes 1968 ( 9 ). Sedan dess ( 7 ) Ändrat förslag till rådets förordning (EG, Euratom) om ändring av rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel, KOM(98)0209 slutlig (EGT C 150, , s. 20). ( 8 ) Utöver antidumpningsåtgärder tar gemenskapslagstiftningen även upp utjämningsåtgärder mot subventioner från tredje land för export till gemenskapen. I denna rapport avses med antidumpningsåtgärder även utjämningsåtgärder, vilka till innehåll, tillämpningsförfaranden och inverkan i mycket hög grad liknar antidumpningsåtgärder. ( 9 ) Rådets förordning (EEG) nr 459/68 av den 5 april 1968 (EGT L 93, , s. 1).

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05)

RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) 15.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning C 304/21 RAPPORT om årsredovisningen för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2008 samt byråns svar (2009/C 304/05) INNEHÅLL Punkt Sidan

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.11.2001 KOM(2001) 735 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Uppföljningsrapport till resolutionen om ansvarsfrihet för

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2010 KOM(2010)114 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Bedömning av de italienska myndigheternas rapport om indrivningen av den tilläggsavgift som mjölkproducenterna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 8.4.2008 ARBETSDOKUMENT 1 nr 2 om budgetöversynen Godtagbar risk för fel Budgetkontrollutskottet Föredragande: Herbert Bösch 1 Ett arbetsdokument är

Läs mer

YTTRANDE nr 1/96. finansiella regier för Oversättningscentrum för Europeiska unionens organ

YTTRANDE nr 1/96. finansiella regier för Oversättningscentrum för Europeiska unionens organ De Europniske Fallesskaber REVISIONSRETTEN Comunità Europee CORTE DEI CONTI Europäische Gemeinschaften RECHNUNGSHOF Eupconaïtcéç Koi vôrrjteç EAEIKTMO 2TNEAPIO Europese Gemeenschappen REKENKAMER Comunidades

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet,

RP 11/2002 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Finlands del således träder i kraft först när Utöver det nämnda beslutet har Europaparlamentet, RP 11/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater om finansiering av konventet om Europeiska unionens

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 från Rijk van Dam för EDD-gruppen, Christopher Heaton-Harris och Erik Meijer 3 april 2003 A5-0109/1 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens ordförande gjort uttalanden (skrivelse 000824 av den 7 februari 2003) om att revisionsrätten

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Assistent Policyfrågor Assistent Operationer Internrevision och utvärdering Informations- och säkerhetsansvarig Direktorat A POLICY- OCH LAGSTIFTNINGS- FRÅGOR SAMT RÄTTSLIGA FRÅGOR Direktör + personal:

Läs mer

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro.

Nationellt finansierade utgifter uppgår till 103 000 euro. Lån som beviljas av fonden för jordbrukets utveckling uppgår till 610 000 euro. EUROPEISKA KOMISSIONEN Bryssel den 23.01.2001 SG(2001) D/ 285315 Ärende: Statligt stöd - Finland Stöd nr N 43/2000 Investeringsstöd för renhushållning och naturnäring Herr Minister, Jag har äran att meddela

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta

UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. om en översyn av metoden för fastställande av referensränta SV SV SV UTKAST 18.5.2006 MEDDELANDE FRÅN KOMMISSION om en översyn av metoden för fastställande av referensränta 1. REFERS- OCH DISKONTERINGSRÄNTA Inom ramen för gemenskapens kontroll av statligt stöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

Introduktion till antidumpningsinstrumentet

Introduktion till antidumpningsinstrumentet Introduktion till antidumpningsinstrumentet Workshop om skyddstullar 5 april 2011 Jonas Kasteng Camilla Prawitz Handelspolitiska skyddsinstrument Vilka är de? Hur fungerar de? EU:s regelverk EU:s regler

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte. EUROPEAN EUROPEISKA COMMISSION KOMMISSIONEN Bryssel den 26.11.2013 C (2013) 3866 final OFFENTLIG VERSION Detta dokument är ett internt kommissionsdokument som bara ställs till förfogande i informationssyfte.

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG)

HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999. (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) GEST.6.SV-V/F-01/10/98 HANDLINGSPROGRAM FÖR HÄLSOKONTROLL UTKAST TILL ARBETSPROGRAM 1998-1999 (Art. 5.2.b I BESLUT 1400/97/EG) 1. INLEDNING Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.11.2003 KOM(2003) 664 slutlig 2003/0258 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om skyldighet för medlemsstaternas behöriga myndigheter att systematiskt

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar

Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA-BoS-15/113 SV Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2014:81 Sammanfattning Kommittédirektiv Genomförande av tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Dir. 2014:81 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för mervärdesskatt

Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR SKATTER OCH TULLAR Indirekta skatter och skatteförvaltning Mervärdesskatt Bryssel den 23 oktober 2013 Vägledning för den gemensamma minikontaktpunkten för

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter

Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter EIOPA-BoS-14/177 SV Riktlinjer om förlusttäckningskapaciteten hos tekniska avsättningar och uppskjutna skatter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05/III/2008 K (2008) 795 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 05/III/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer