Skolutveckling är inkludering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolutveckling är inkludering"

Transkript

1 Skolutveckling är inkludering Skolledardag i Göteborg Per Skoglund Sabina Islamovic Christer Ferm FoU-samordnare Rektor Utvecklingschef SPSM Rannebergsskolan Mölndals kommun Angered Per Skoglund 1

2 Är inkludering något nytt? Elsa Köhler 1936? -vad lärde sig kindergarten/förskolan av Elsa Köhler?

3 Lärdom att inkludering inte är inplacering, utan professionellt samarbete för att möta behov Byggt på: -12 års beprövad erfarenhet -forskningsresultat från studier i European Agency for special needs & inclusive education -följeforskning 12 kommuner för inkluderande lärmiljö (se referenslista)

4 Fundamentala frågor i inkluderingsarbete! 1. Vem vill vi och tycker vi skall ha tillgång till, vara delaktig i det vi håller på med i pedagogisk verksamhet och i samhället? 2. Vem förstår vi tillräckligt för att skapa tillgång till, delaktighet i pedagogisk verksamheten och i samhället i övrigt? 3. För vem kan vi idag skapa tillgång till, delaktighet i pedagogisk verksamhet och i samhället i övrigt? 4. Kring vem vill, förstår, kan vi ej tillräckligt idag? (start-frågan)

5 Grunden för utveckling synes var att verksamheten ställer frågan : Varför lyckas vi inte med vissa elever trots att vi tycker vi jobbar bra?

6 Vad är då den största utmaningen avseende inkludering? -Vem/vilka vill, förstår, kan vi ej tillräckligt idag? -Varför så?

7 Eller- hur leder och organiserar vi egentligen en produktion där drygt elever och professionella möts? -har vi den ledning, organisering och det stöd som behövs?

8

9 Fundamentala utmaningar för ledare i en värld av katedraler Hur bryter vi traditioner som ej möter behov? Hur möter vi rädsla, osäkerhet och otrygghet? Hur stödjer vi ensamma rektorer? Hur stödjer vi lärare mot en adaptiv undervisning? Hur möter vi komplexa behov, t ex elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

10 Ledarskap: om att utmana fyra traditioner

11 Se utmaning I: Kategorisk uppmärksamhet? Kroppsfunktionsmodell (kategorisk) Verksamhetsrelaterad lärmodell (relationell) Fokus -elevsvårighet isoleras av expert -svårighet & möjlighet att möta elev Etisk -på begränsad tid ge det expert kan grund för att ändra elevsituation -erbjuda flera perspektiv, kunskap & engagera den ansvarige (empowerment) Teoretisk -nedsättning konsekvens -samspel: Familj, Person, Nedsättning, grund (medicinsk/psykologisk syn) Pedagogisk hantering, Skolmiljö som möjliga orsaker (ICF rev) Arbetssätt/ -diagnos elev rekommendation metod särskild intervention uppföljning Effektsyn -förändring på elevnivå -gemensam orientering om behov, överenskommelse, gemensam ansträngning och uppföljning -ökad delaktighet och förmåga att möta det specifika & bibehålla handlingsmönster som inkluderar (ser, förstår, möter) (Skoglund 2011; jfr Skolverket 2008; Haug 2012; Giota och Emanuelsson 2011; Göransson, Nilholm & Magnusson 2012).

12 Se utmaning II: Reaktivt handlingsmönster Konstruktiv/Uppbyggande teori om vad verksamt Svårt Stat Verksamt Jaga-brist-loopen Svårt Pol Verksamt Bygga-skol-loopen Svårt Svårt F-chef Verksamt Rektor Verksamt Svårt Klassrum Verksamt Reaktiv Proaktiv -svårighet -risk för svårighet skall förebyggas

13 Se utmaning III: Se inkluderingsarbete i systematiskt sammanhang Vetenskaplig grund & beprövad erfarenhet skall vi bygga på, men hur?

14 Tre vägar för att skapa sammanhang INVOLVERA UTFORSKA/JÄMFÖRA FÖRÄNDRA K Ä N S L A A V Hur det ÄR? Varför Idé om Behov av Förändring det är? förändring ny kunskap Effekter/ förbättringar A. Lokal/egen kunskap B.Relatera till andras erfarenhet C. Kunskap och kunnande & forskningsresultat för framtiden (A och B) Nulägesanalys: Vidgad förståelsehorisont: Ökad förändringsförmåga -eleverna (osäkerheter) -flera sätt att se utmaning -nya sätt att leda & arbeta -lärarna (osäkerheter) -flera perspektiv -ledning (osäkerheter)

15 Dock är det svårt att synliggöra traditioner & osäkerhet i praktiken, ty Varför lyckas vi inte med vissa elever trots att vi tycker vi jobbar bra?

16 Vad vet vi då om inkludering via forskning? Se referenser för fördjupning

17 Evidence in Inclusion, Danish Clearinghouse Vanliga elever påverkas ej negativt (kunskaper & socialt) då elever i behov av särskilt stöd inkluderas 2. Elever i behov av särskilt stöd som inkluderas visar positiv utveckling (kunskaper & socialt) -om skolan har övergripande mål och strategi samt positiv attityd till dessa elever samt -om tydliga individuella mål/plan så att elev kan se egen progress -men inte om lärare har en negativ attityd då negativa resultat 3. Två lärare i samarbete ger positiva effekter om de har rätt kompetenser: ämneskunnig pedagog resp specialpedagog

18 European Agency 2014: Essunga, Flensburg, Wien, Ljubljana, Valetta 1. realiteten 4. behovet av en tydlig 5. behovet av förändrat idé om skola & elev tänkande & handlande via byggd på forskning öppenhet, stöd, variation Lärande & utveckling 2. sig själv som via acceptans av: 6. behovet av att bygga em orsakande kraft starkare praktikgemenskap där man hjälps åt 3. att gå från resurser 7. att professionell förmåga att till resursanvändning lära är grunden för elevers lärande & skolans framgång

19 Med detta sagt bästa rektor: Vem är du Sabina Islamovic? Vilka utmaningar stod du inför? Vilken strategi valde du och varför? Hur såg vägen ut? Vilka resultat nådde du? Vilket stöd behövdes på vägen och framåt?

20 Med detta sagt bästa utvecklingschef: Vem är du Christer Ferm? Vilka utmaningar stod du inför? Vilken strategi valde du och varför? Hur såg vägen ut? Vilka resultat nådde du? Vilket stöd behövdes på vägen och framåt?

21 Rekommendationer på hygglig grund

22 1. Klargör inkluderingsbegreppet

23 Inkludering bör ses i ett sammanhang (Skoglund 2013) 1. Förutsättningar: Grad av politisk & chefsmässig involvering i skolans osäkerheter och i idén om vikten av att inkludera alla via stöd för professionellt lärande skapar kulturen 2. Processen: Inkluderingsarbetets inriktning och organisering av: -strukturer -processer -kompetens 3. Resultatet: Elevens personliga involvering och utveckling =Eleven känner/uppfattar att hon/ han: -är del i gemenskap -tar del och lär -har ökat kunskaperna -vill, får och kan bidra i samhället

24

25

26 = 1. Inkludering= en process genom vilken ansvariga i skolan medvetet försöker: Reaktivt särskilt stödja undervisa -uppmärksamma förstå -utreda uppmärksamma -utarbeta ÅP möta -Individuell utv.plan -genomföra ÅP erbjuda -följa upp ÅP alla i riktning mot gemenskap, delaktighet, lärande och utveckling socialt och kunskapsmässigt inom en sammanhållen skolverksamhet.

27 2. Inkludering= en process genom vilken ansvariga för skolan medvetet försöker ge: Konstruktiv ledning: verksamhetsprioritering Reaktivt Förebyggande -> Hälsofrämjande -> Uppbyggande särskilt stödja undervisa -uppmärksamma förstå -utreda uppmärksamma -utarbeta ÅP möta -Individuell utv.plan -genomföra ÅP erbjuda -följa upp ÅP alla i riktning mot gemenskap, delaktighet, lärande och utveckling socialt och kunskapsmässigt inom en sammanhållen skolverksamhet.

28 2. Organisera stödsystem klokt: Ordning & Agility Tradition/ A Alternativa modeller för stöd B C Vanor Alla stödresurser Alla stödresurser Central/gemensam Så här har placeras lokalt sitter centralt ledning av stöd men lokalt agerande från behov vi alltid gjort! Lokal vana styr Central idé styr Lokala behov & gemensam samordning att stödet används att det skapas intern att kraften samordnas utifrån enligt gamla vanor, kamp om utrymme lokala behov, men med delad ej för utveckling och centralt & distans tanke & ledning mot gemenförändring till lokalt samma mål

29 3. Organisera stödkompetenser tydligt Från Till En oklar uppdragsyta Flera väl definierade lokala behov/ att tävla om mellan uppdragsytor för stödfunktioner: professioner -specialpedagoger -utvecklingspedagoger -förstelärare -kuratorer -psykologer etc

30 4. Led och stöd: Hantering av skolans osäkerheter- Handling Fokus på kärnverksamheten i vardagen Meta-praktiskt lärande Strategisk mind-set : uppdraget i fokus (Skoglund, P. (2013) Inkludering och skolans osäkerheter - att stödja professionella att lära. i Paideia, nr )

31 5. Skaffa lärpartners -Annan huvudman: Möts på olika nivåer, börja på chefsplan och bygg upp förtroende -Statliga myndigheter: fråga, möt, visa, utmana och sök stöd -Andra länder: spegla och se genom skyltfönstret -Forskare & dess resultat: fråga, möt, visa, utmana och sök stöd

32 Konsten att leda & stödja mot verksamma verksamheter = skolor som ser, förstår, undervisar och stödjer alla elever via: -kollegial ansvarsidé & elevintresse -kollegial planering -kollegialt görande -kollegialt lärande

33 Summan av allt U som leder mot

34 Frågeställningar Vilka är de största utmaningarna för dig angående inkludering? Har ni klargjort begreppet inkludering? Vilket stöd behöver du i inkluderingsarbetet?

35 Ni kan fördjupa er i tre material framtagna av SPSM Likvärdighetsbegreppet och inkludering: Skoglund 2013 & 2014b Inkluderande undervisning: Där man söker får man svar. Delaktighet i teori och praktik : Tillgänglighetmaterialet:

36 Referenser kring inkludering & förändring Ainscow,M., & Sandhill, A (2010) Developing inclusive education systems: the role of organizational cultures and leadership. in International Journal of Inclusive Education. 14 (4). Pp Allison, G.T. (1971) Essence of Decision. Little Brown & Co. Boston. Argyris, C. (1991) Teaching smart people how to learn., in Harvard Business Review. May-June pp Aten, K., Howard-Grenville, J., & Ventresca, M.J. (2012) Organizational Culture and Institutional Theory: A Conversation at the Border. in Journal of Management Inquiry :78. DOI: / Bühler, C. (1931), Kindheit u. Jugend. 3. Aufl. Leipzig. Carrington, S., & Robinson, R. (2006) Inclusive school community: Why is it so complex? in International Journal of Inclusive Education. 10 (4-5). Pp Dyssegaard Brørup, C., Sørgaard Larsen, M. (2013): Evidens on Inclusion. Danish Clearinghouse for Educational Research Department of Education, Aarhus University. European Agency for Development in Special Needs Education. (2013) Organisation of provision to support inclusive education Literature Review. European Agency for Development in Special Needs Education. (2013a) Meeting the needs of all learners a school transformation Nossebro School, Essunga, Sweden, February 26 th -28 th in ORGANISATION OF PROVISION TO SUPPORT INCLUSIVE EDUCATION European Agency for Development in Special Needs Education. (2013b) Flensburg s way of inclusion: a community of practice Visit to Flensburg, Germany March 2013, in ORGANISATION OF PROVISION TO SUPPORT INCLUSIVE EDUCATION European Agency (2014 forthcoming) Summary report-organization of provision to support inclusive education. Hansen, O. & Qvortrup, L. (2013) INklusion i Danmark-hvilke konsekvenser har begrebsdefinitioner for den paedagogiske praksis. in Paideia, Tidsskrift for professionel paedagogisk praksis, pp nr 05/13. Giota, J. & Emanuelsson, I. (2011): Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur? Rektorers hantering av policyfrågor kring stödet i kommunala och fristående skolor. Rapporter från institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Göteborgs universitet. Göransson, K, Nilholm, C. & Magnússon, G. (2012): Inclusive education in Sweden past, present and future issues. I Barow, T. & Östlund, D. (red.): Bildning för alla. En pedagogisk utmaning. Högskolan i Kristianstad. Haug, P (2012) Har vi ein skule for alle? in Barow, T. and D. Östlund (ed) Bildning för alla. En pedagogisk utmaning. Högskolan i Kristianstad. Hicks-Monroe, S.L. (2011) A review of Research on the Educational Benefits of the Inclusive Model of Education for Special Education Students. In Journal of American Academy of Special Education Professionals. Winter. pp Hjörne & Säljö (2008) Att platsa i en skola för alla : elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan. Studentlitteratur. Lund. Kim, W.C., & Mauborgne, R. (2003) Tipping Point Leadership. In Harvard Business Review. April. pp Köhler, Elsa. (2009). Den aktivitetspsykologiska bakgrunden. Allmänna utvecklingslagar. 16 mars 2009.

37 Liljeroth, I., Engen, T., Larsson, J., Skoglund, P., Öfverholm, C. (2011) Verksamma verksamheter: Att bättre förstå, hantera och utveckla verksamheter för kvalitet och effektiv resursanvändning. Daidalos. Göteborg. Nes, K. (2013) Norsk skole anno 2013: Ökende ekskludering under dekke av inkludering? in Paideia, Tidsskrift for professionel paedagogisk praksis, pp nr 05/13. Nilholm, Claes; Göransson Kerstin (2013): Inkluderande undervisning-vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3. Specialpedagogiska skolmyndigh eten. Stockholm. Persson, B. (2001) Elevers olikhet och specialpedagogisk kunskap. Liber. Stockholm Persson, Bengt, Persson, Elisabeth (2012): Inkludering och måluppfyllelse- att nå framgång med alla elever. Liber.Stockholm. Persson, Elisabeth (2012) Raising achievement through inclusion. In International Journal of Inclusive Education DOI: / Schein, E. (1993) How can organizations learn faster? The challenge of entering the green room. In Sloan Management Review. Winter Schultz, M. (2012) Relationsships Between Culture and Institutions: New Interdependencies in a Global World. in Journal of Management Inquiry :102. DOI: / Skoglund, P., Pettersson, C., Leivik Knowles, B-M. (1996) Mellan krig och fred. Tre perspektiv på extraordinära händelser och svensk risk- och krishantering. Novemus, Högskolan i Örebro. Skoglund, P & Larsson, L-Å. (2004) Översyn av insatser för barn i behov av särskilt stöd i Alingsås. Specialpedagogiska institutet. Region Väst. Skoglund, P., Erkinger, V. (ed) (2007) A Collection of Ways to Understand and Promote Learning in Practice. at: Skoglund, P. (2011) Specialpedagogiska skolmyndigheten i kunskapsbildningens tjänst: Grunder för kunskapsbildning ur samhälls-/verksamhets-/ professionsteoretiskt perspektiv. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Göteborg Skoglund, P. (2013): Inkludering och skolans osäkerheter att stödja professionella att lära. in Paideia, Tidsskrift for professionel paedagogisk praksis, s nr 05/13. Skoglund, P. (2014a) Fundamental Challenges and Dimensions of Inclusion in Sweden and Europe How does inclusion benefit all? in La nouvelle revue de l adaptation et de la scolarisation - no 65 1er trimestre 2014 Skoglund. P. (2014b) «Om mellanrummet mellan esse och essens. Aktuellt och evigt på Aktualitetskonferensen 2014» Specialpedagogiskt Tidskrift, nr 2, Skolverket PISA 2012, 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Rapport 398. Ström, K. (2013) Excellens, likvärdighet och fokus på lärande-ett finländskt perspektiv på inkludering. in Paideia, Tidsskrift for professionel paedagogisk praksis, pp nr 05/13. Szönyi, K & Söderqvist Dunkers, T-eds- (2012) Där man söker får man svar. Delaktighet i teori och praktik för elever med funktionsnedsättning FoU skriftserie nr 2. Specialpedagogiska skolmyndigheten Tetler, S. (2012) Undervisningsdifferentiering som den inkluderade skoles store utfordring. in Barrow, T & D. Östlund (ed) Bildning för alla. En pedagogisk utmaning. Högskolan i Kristianstad. Waldron, N., & McLeskey, J. (2010) Establishing a collaborative culture through Comprehensive School Reform. in Journal of Educational and Psychological Consultation. 20 (1). pp Zilber, T.B. (2012) The Relevance of Institutional Theory for the Study of Organizational Culture. in Journal of Management Inquiry :88. DOI: /

Inkludering på riktigt Rannebergsskolan

Inkludering på riktigt Rannebergsskolan Inkludering på riktigt Rannebergsskolan Göra olika för att bemöta lika Vem är jag? Bosniska Lärare Matematikutvecklare Rektor Utgångsläge 2011 Resurser Pedagoger med mycket erfarenhet Stark lärargrupp

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Inkluderande lärmiljöer - från vision till undervisningspraktik! Seminariets upplägg:

Inkluderande lärmiljöer - från vision till undervisningspraktik! Seminariets upplägg: Inkluderande lärmiljöer - från vision till undervisningspraktik! Daniel Östlund, fil dr Universitetslektor i pedagogik inr specialpedagogik Högskolan Kristianstad Seminariets upplägg: Varför inkludering?

Läs mer

Skolledarkonferens - Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Skolledarkonferens - Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Skolledarkonferens - Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Aktivitets ID: 35509 Tid: 14 oktober 2015, kl 08:30-16:00 Plats: Göteborg, Scandic Crown, Polhemsplatsen 3 Typ av aktivitet: Konferens

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla

En likvärdig utbildning för alla En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt FAS Konferenscentrum Wallenberg 2016-04-28 Tre skolmyndigheter Utbildningsdepartementet Skolverket Skolinspektionen Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Kompetensutveckling inom specialpedagogik. Specialpedagogik för lärande

Kompetensutveckling inom specialpedagogik. Specialpedagogik för lärande Kompetensutveckling inom specialpedagogik Specialpedagogik för lärande Program 20 oktober 10.00 11.30 11.40 12.10 12.40 13.45 16.10 16.30 Info från oss Paus Daniel Östlund - Stöd till elever: en tillbakablick

Läs mer

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit!

Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Välkomna! & Tack för att vi fick komma hit! Pelle Skoglund, utvecklingsledare Jan Danielsson & Maude Wildow, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten & fristående skolhuvudmän NU RESER VI! 2010-09-27

Läs mer

Inkludering, måloppnåelse og framtidstro

Inkludering, måloppnåelse og framtidstro Inkludering, måloppnåelse og framtidstro FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne Oslo 4 desember 2017 BENGT PERSSON ELISABETH PERSSON The right to inclusive education means transforming

Läs mer

Inkludering på Rannebergsskolan. Göra olika för att bemöta lika

Inkludering på Rannebergsskolan. Göra olika för att bemöta lika Inkludering på Rannebergsskolan Göra olika för att bemöta lika Inkludering En process som syftar till att möta alla elevers olika behov genom att öka tillgänglighet till lärande, kultur och samhälle. Detta

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP200, Specialpedagogik - samverkan och individers utveckling, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Co-operation and Individual Development, 15.0 higher education credits

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet forskningsbasering som grund för god skolutveckling.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet forskningsbasering som grund för god skolutveckling. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet forskningsbasering som grund för god skolutveckling. Skollagen Skollagen Kap 1 5 All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Gäller

Läs mer

PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON

PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON PROJEKTET INKLUDERING FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 2010-2015 BENGT PERSSON JULIE ALLAN ELISABETH PERSSON Essunga kommun - Enligt Högskoleverkets statistik för 2006-07 var övergången till högskolan bland 25-åringar

Läs mer

Speciella yrken? ett projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning

Speciella yrken? ett projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning Speciella yrken? ett projekt om speciallärares och specialpedagogers arbete och utbildning Finansierat av Vetenskapsrådet Tre delprojekt Delstudie 1 - Specialpedagoger och speciallärare om yrkesutbildningen

Läs mer

Lärandemål Kursen syftar till att studenterna. Innehåll. Kurskod : LSEB17 Ämnesnivå: B Utb.omr.: SA 80% LU 20% Ämnesgrupp: UV1 Fördjupning: G1F

Lärandemål Kursen syftar till att studenterna. Innehåll. Kurskod : LSEB17 Ämnesnivå: B Utb.omr.: SA 80% LU 20% Ämnesgrupp: UV1 Fördjupning: G1F Kursplanen fastställd av utbildningsledare 2007-05-28, rev. 2008-05-19, 2009-05-15, 2009-06-09, 2010-06-24 Gäller ht -10 Specialpedagogik, 30 högskolepoäng, Sociala, emotionella och kognitiva olikheter

Läs mer

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen

Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ansökan SIS medel för 2014. Olikheten är normen Ett utvecklingsprojekt i mötet mellan praktik och forskning där utgångspunkten är de professionellas lärande med eleven som vägvisare Bakgrund Att alla elever

Läs mer

En undervisning som möter varje elev kompetensutveckling för alla!

En undervisning som möter varje elev kompetensutveckling för alla! En undervisning som möter varje elev kompetensutveckling för alla! Vad är kompetensutveckling? Begreppet kompetens - Kompetensförstärkning handlar om när en individ eller en grupp utökar sina kunskaper

Läs mer

Stöd till elever: Då, nu och i framtiden Stockholm 16/5 Göteborg 30/5 Malmö 31/5

Stöd till elever: Då, nu och i framtiden Stockholm 16/5 Göteborg 30/5 Malmö 31/5 Stöd till elever: Då, nu och i framtiden Stockholm 16/5 Göteborg 30/5 Malmö 31/5 Daniel Östlund, fil dr Lektor i pedagogik inr specialpedagogik Högskolan Kristianstad Utbildningens syfte Utbildningen inom

Läs mer

SKOLAN. Hur stärker vi kvalitetsarbetet?

SKOLAN. Hur stärker vi kvalitetsarbetet? SKOLAN Hur stärker vi kvalitetsarbetet? Per Kornhall PhD, Teacher s diploma. Author and consultant in school development Member of the Royal Swedish Academy s School Committee. per@kornhall.se KVALITET

Läs mer

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet?

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Claes Nilholm Professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik Uppsala Universitet

Claes Nilholm Professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik Uppsala Universitet Claes Nilholm Professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik Uppsala Universitet Framställningen bygger på: Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? SPSM Rapport i serien Forskning

Läs mer

Inkludering i praktiken - en fråga om skolkultur

Inkludering i praktiken - en fråga om skolkultur Inkludering i praktiken - en fråga om skolkultur Catharina Tjernberg FinRA 3rd Baltic Sea-17th Nordic Literacy Conference Åbo 14-16 August 2016 Skriftspråklighet - en demokratifråga Ökade krav på elevens

Läs mer

2013-09-03. En likvärdig utbildning för alla. Vi är en samarbetspartner. Alla har rätt att lära på egna villkor. tillsammans gör vi det möjligt

2013-09-03. En likvärdig utbildning för alla. Vi är en samarbetspartner. Alla har rätt att lära på egna villkor. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för att barn, unga och vuxna, oavsett funktionsförmåga, ska nå målen för sin utbildning.

Läs mer

Inkludering och effektivitet går det att kombinera? Claes Nilholm

Inkludering och effektivitet går det att kombinera? Claes Nilholm Inkludering och effektivitet går det att kombinera? Claes Nilholm Disposition 1) Vad menas med effektivitet? 2) Vad säger forskningen om effektivitet? 3) Slutsats om effektivitet 4) Vad menas med inkludering?

Läs mer

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap Inkludering handlar om social gemenskap och olikhet berikar en grupp. Det menar professor Claes Nilholm. På Nossebroskolan har professor Bengt Persson dessutom kunnat se att det gynnar elevernas måluppfyllelse.

Läs mer

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande

Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande KaPitel 3 Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande Det är svårt att i den vetenskapliga litteraturen hitta stöd för att individuella kompetensutvecklingsinsatser i form av några föreläsningar

Läs mer

EFFEKTIVITET OCH INKLUDERING GÅR DET ATT KOMBINERA? Claes Nilholm Malmö Högskola

EFFEKTIVITET OCH INKLUDERING GÅR DET ATT KOMBINERA? Claes Nilholm Malmö Högskola EFFEKTIVITET OCH INKLUDERING GÅR DET ATT KOMBINERA? Claes Nilholm Malmö Högskola Disposition 1) Vad är effektivitet? 2) Vad säger forskningen om effektivitet? 3) Vad är inkludering? 4) Vad säger forskningen

Läs mer

FALLET ESSUNGA - HÅLLBARHET, ÖVERSPRIDNING OCH KVALITETSARBETE

FALLET ESSUNGA - HÅLLBARHET, ÖVERSPRIDNING OCH KVALITETSARBETE FALLET ESSUNGA - HÅLLBARHET, ÖVERSPRIDNING OCH KVALITETSARBETE Göteborgsregionens kommunalförbund 13 april 2015 BENGT PERSSON ELISABETH PERSSON HÖGSKOLAN I BORÅS ESSUNGA KOMMUN - 3 skolor - Ingen gymnasieskola

Läs mer

Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik

Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik Forskningsbaserad skolutveckling i teori och praktik Med fokus på att styra och leda Carl-henrik.adolfsson@lnu.se Fokus för dagens föreläsning Utifrån resultat och lärdomar från två större genomförda skolutvecklingsprojket

Läs mer

Medforskande pedagoger skapar möjligheter

Medforskande pedagoger skapar möjligheter Medforskande pedagoger skapar möjligheter Tillgängliga lärmiljöer i förskolan Stjärnhimlens förskoleområde, Hammarö kommun Ht 2016- Vt 2017 Projektledare: Noomi Björkman, Specialpedagog noomi.bjorkman@skola.hammaro.se

Läs mer

Jag tror på den svenska skolan men och om. Per Kornhall

Jag tror på den svenska skolan men och om. Per Kornhall Jag tror på den svenska skolan men och om. Per Kornhall Per Kornhall per@kornhall.se @kornknarr FilDr Författare och konsult Medlem av Kungl. vetenskapsakademins skolkommitté och Eu-kommissionens DG Network

Läs mer

Skolledarskap, Rektorsprogrammet

Skolledarskap, Rektorsprogrammet Sid 1 (5) Skolledarskap, Rektorsprogrammet Förväntad läsning Ahrenfelt, Bo (2013). Förändring som tillstånd: Att leda förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer (3:e uppl. kapitel

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för lärarutbildning Dnr 512-2003-4151 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Science education, Intermediate level, 30 ECTS Kurskod: LNY Kursplanen är godkänd och

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla. tillsammans gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla tillsammans gör vi det möjligt Tre skolmyndigheter Skolverket Skolinspektionen Specialpedagogiska skolmyndigheten Alla har rätt att lära på egna villkor Vi arbetar för

Läs mer

Skolledaren som hjälte

Skolledaren som hjälte Trendspaning Skolledaren som hjälte Peter Fowelin Skolforum 26-27 okt 2015 Presentation Peter Fowelin Case: Rektors pedagogiska ledarskap Min samlade slutsats är att det finns ett starkt behov av att stärka

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra?

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra? Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet en potential för skolan men vad är det och hur kan man göra? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

Specialpedagogik i förskolan möjlighet till förändring

Specialpedagogik i förskolan möjlighet till förändring Specialpedagogik i förskolan möjlighet till förändring Nina Mohss masterexamen i specialpedagogik Rådgivare SPSM Vad finns skrivet om specialpedagogik i förskolan? Syfte Syfte med studien är att få en

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Specialpedagogik. Special Education. Kurskod GU2102 Dnr 244/2007-514. Beslutsdatum 2007-09-25

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Specialpedagogik. Special Education. Kurskod GU2102 Dnr 244/2007-514. Beslutsdatum 2007-09-25 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Specialpedagogik Special Education Kurskod GU2102 Dnr 244/2007-514 Beslutsdatum 2007-09-25 Beslutande organ Institutionsstyrelsen för Institutionen för pedagogik

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun

Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Framgångsrikt kvalitetsarbete i förskolan - Habo kommun Karin Renblad, Docent i pedagogik Kvalitetssamordnare Habo kommun Skolriksdagen 27-28 april 2015 Uppdraget Förskolan ska vara: rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Specialpedagogik för lärande

Specialpedagogik för lärande Specialpedagogik för lärande Allas rätt till lärande I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.

Läs mer

Inkludering. Christel Jansson Kerstin Dahlberg Johansson @hoor.se

Inkludering. Christel Jansson Kerstin Dahlberg Johansson @hoor.se Inkludering Christel Jansson Kerstin Dahlberg Johansson @hoor.se Arbetet med inkludering har inte en tydlig början och ett tydligt slut. Det handlar om processer där attityder måste bearbetas och demokratiska

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Åtgärdsprogram på rätt nivåer En intervjustudie med specialpedagoger kring arbete med åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå.

Åtgärdsprogram på rätt nivåer En intervjustudie med specialpedagoger kring arbete med åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå. Linköpings universitet Specialpedagogprogrammet Alexander Aleryd Åtgärdsprogram på rätt nivåer En intervjustudie med specialpedagoger kring arbete med åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå. Examensarbete

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Forskning och matematikutveckling

Forskning och matematikutveckling Forskning och matematikutveckling Fil.dr. Constanta Olteanu 2011-02 02-14 RUC-Linn Linnéuniversitetet Översikt över innehållet i presentationen Vad menas med matematikutveckling? Vad är ämnesdidaktisk

Läs mer

Kursplan. PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Educational leadership for principals

Kursplan. PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Educational leadership for principals Kursplan PE3014 Rektors pedagogiska ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå Educational leadership for principals 7.5 Higher Education Credits *), Graduate Level Mål Det övergripande målet är att den

Läs mer

Idén om inkludering i skolans värld framväxt och ramar. Forskningsfältet - Hur ser forskningen om inkludering i skolan ut?

Idén om inkludering i skolans värld framväxt och ramar. Forskningsfältet - Hur ser forskningen om inkludering i skolan ut? Idén om inkludering i skolans värld framväxt och ramar Forskningsfältet - Hur ser forskningen om inkludering i skolan ut? Göransson, K & Nilholm, C. (2014) Conceptual diversities and empirical shortcomings

Läs mer

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits

VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN VP5020, Högskolepedagogik, 15,0 högskolepoäng Higher Education Pedagogics, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av Programkommittén

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ThorenGruppen AB Org.nr. 556613-9290 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Thoren Business School Örebro belägen i Örebro kommun 2 (6) Tillsyn i Thoren Business School Örebro har genomfört tillsyn

Läs mer

Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Med det menas både undervisning

Läs mer

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken

Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken Verksamhetsutveckling med pedagogiska förtecken En nulägesbeskrivning kopplad till forskning om högre utbildning annika.bergviken-rensfeldt@ped.gu.se Twitter: @rensfeldt #hkg2013 Mina frågor Hur ska man

Läs mer

Workshop RUN konferens Sundsvall

Workshop RUN konferens Sundsvall Minnesanteckningar Workshop RUN konferens 20161116 Sundsvall Vad vi har lyckats bra med När det varit tydligt i uppdraget, t ex mattelyft och läslyft, handledaruppdrag eller annat projekt. Tid i tjänsten

Läs mer

IT-FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle

IT-FAKULTETSNÄMNDEN. Grundnivå/First Cycle IT-FAKULTETSNÄMNDEN TIG085, IKT och specialpedagogik som stöd för lärande, 15,0 högskolepoäng ICT and Special Needs Education as Support for Learning, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle

Läs mer

Kursplan. Ladokkod: 11SP20 Version: 1.2 Fastställd av: Institutionsstyrelsens kursplaneutskott 2010-11-16 Gäller från: VT 2011

Kursplan. Ladokkod: 11SP20 Version: 1.2 Fastställd av: Institutionsstyrelsens kursplaneutskott 2010-11-16 Gäller från: VT 2011 Kursplan Specialpedagogik I: Specialpedagogik och utveckling av lärandemiljön Special Needs Education I: Special Needs Education and Development of the Environment for Learning 30 högskolepoäng 30 credits

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Bakgrund och uppdrag Skollagen 1 kap. 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Dnr:40-2010:71 INTERVJUGUIDE FÖR INSPEKTÖRER: REKTORS INTERVJUER Leder rektor

Läs mer

Lika Unikas skolplattform

Lika Unikas skolplattform Lika Unikas skolplattform Fastställd vid Lika Unikas styrelse 23 november 2016. 1. Lika Unikas vision Vi ska ha en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Skolverkets stöd för skolutveckling

Skolverkets stöd för skolutveckling Skolverkets stöd för skolutveckling Perspektiv på skolutveckling Skolverkets forskningsspridningsuppdrag Nationell skolutveckling Systematiskt kvalitetsarbete Sara Knöfel, undervisningsråd Marie Sedvall

Läs mer

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke

Matematiklyftet. Malmöbiennetten 2013. Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet. Anette Jahnke Matematiklyftet Malmöbiennetten 2013 Nationellt centrum för Matematikutbildning Göteborgs Universitet Anette Jahnke #malyft Matematiklyftet Matematiklyftet Fortbildning av alla lärare som undervisar i

Läs mer

Språk-, läs- och skrivutveckling

Språk-, läs- och skrivutveckling RUC-råd, torsdagen den 2 mars i Kosta Språk-, läs- och skrivutveckling forskning om elevers lärande och lärares undervisning Ewa Bergh Nestlog svenska språket med didaktisk inriktning Linnéuniversitetet

Läs mer

Kvalitetsarbetet i förskola och skola.

Kvalitetsarbetet i förskola och skola. Kvalitetsarbetet i förskola och skola. Hur och på vilket sätt kan kvaliteten utvecklas i verksamheten med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Utbildningen

Läs mer

Inkluderande arbetssätt. Varför då?

Inkluderande arbetssätt. Varför då? Inkluderande arbetssätt Varför då? FN utfärdade 1993 Standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder En deklaration är ett uttryck för en åsikt eller en uppfattning och har

Läs mer

Matematikstrategi 2013-2015

Matematikstrategi 2013-2015 13-10-04 Matematikstrategi 2013-2015 Avsiktsförklaring Kommunens matematikstrategi har som syfte att göra FoG:s matematiksatsning tydlig och kommunicerbar samt ange inriktningen för utvecklingsinsatser

Läs mer

Välkomna till Specialpedagogiskt forum. 19 januari Välkomna Introduktion Analys av filmer Fika ca Arbete i lärgrupper Återsamling 15.

Välkomna till Specialpedagogiskt forum. 19 januari Välkomna Introduktion Analys av filmer Fika ca Arbete i lärgrupper Återsamling 15. Välkomna till Specialpedagogiskt forum 19 januari 2017 Välkomna Introduktion Analys av filmer Fika ca 14.15 Arbete i lärgrupper Återsamling 15.30 Vårens tillfällen 22 februari- Sinkadusen 30 mars- Mölndals

Läs mer

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut, med dr. BUP-kliniken, Linköping Giltig och ogiltig frånvaro, ströfrånvaro & långvarig frånvaro.. som kan leda till problem för individen Betrakta problematisk

Läs mer

Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. Catharina Tjernberg

Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. Catharina Tjernberg Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande Catharina Tjernberg Rikskonferens i specialpedagogik Växjö 10 aug 2015 Klyftan mellan teori och praktik i läsoch skrivundervisningen Etablerad forskningsbas men

Läs mer

+ SPECIALPEDAGOGIK = SAMLAD ELEVHÄLSA ELEVHÄLSANS TRE SPÅR SKOLHÄLSOVÅRD ELEVVÅRD

+ SPECIALPEDAGOGIK = SAMLAD ELEVHÄLSA ELEVHÄLSANS TRE SPÅR SKOLHÄLSOVÅRD ELEVVÅRD Elevhälsa som mångprofessionell samverkansarena möjligheter och svårigheter Gunilla Guvå Karolinska Institutet Örebro 1 december 22010 ELEVHÄLSANS TRE SPÅR SKOLHÄLSOVÅRD ELEVVÅRD + SPECIALPEDAGOGIK = SAMLAD

Läs mer

Litteraturlista UQ1SPL (2015-06-17)

Litteraturlista UQ1SPL (2015-06-17) 1 (6) (2015-06-17) Kurs: Specialpedagogik som tvärvetenskap, 30 hp, AN Kurskod: Institution: Specialpedagogiska institutionen Beslut: Denna litteraturlista är fastställd på delegation av institutionsstyrelsen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete - med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling Göteborg den 24 september 2013 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Allmänna råd Skolverkets allmänna råd med kommentarer

Läs mer

1) Introduktion. Jonas Aspelin

1) Introduktion. Jonas Aspelin 1) Introduktion Jonas Aspelin Uttrycket relationell förekommer i många sammanhang. Man talar till exempel om relationell psykoterapi, relationell estetik, relationell sociologi och relationell psykologi.

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Aktionslärande -En stund för delande av kompetenser

Aktionslärande -En stund för delande av kompetenser Aktionslärande -En stund för delande av kompetenser Välkomna! Sandra Lund -Fritidsledare -Lärare -Magister i pedagogiskt ledarskap -Master i pedagogisk ledarskap -Doktorand med inriktning mot ledarskap

Läs mer

Små barns lärande utvecklingsarbete och forskning i samspel. Skövde mars

Små barns lärande utvecklingsarbete och forskning i samspel. Skövde mars Små barns lärande utvecklingsarbete och forskning i samspel Skövde mars 2013 jan.hakansson@lnu.se Utgångspunkter Skollagen 1 kap 5 : Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Läs mer

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits

PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDA107, Kvalitetsarbetet genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Action Research for Quality Improvement, 7.5 higher education credits Avancerad nivå/second

Läs mer

Skolledarkonferens september 2016

Skolledarkonferens september 2016 Skolledarkonferens 29 30 september 2016 Att leda förskoleutveckling på vetenskaplig grund Lise Lotte Johansson Syfte och mål med min föreläsning Syfte: att på ett konkret och verksamhetsnära sätt lyfta

Läs mer

09.00-10.00 Storgrupp. Att formulera en lärfråga. Viktningsmodellen som underlag för lärande samtal och att se mönster

09.00-10.00 Storgrupp. Att formulera en lärfråga. Viktningsmodellen som underlag för lärande samtal och att se mönster Tid 09.00-10.00 Storgrupp Aktivitet Förändringsprocesser Analys och systematisk kunskapsbildning Att se mönster, Att skapa kategorier Pedagogisk verksamhetsidé Lärområden utifrån helhetsidén 10.00-10.30

Läs mer

Forskningsbaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete. Jonas Andersson Anna Lindblom

Forskningsbaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete. Jonas Andersson Anna Lindblom Forskningsbaserat arbetssätt och systematiskt kvalitetsarbete i praktiken Jonas Andersson Anna Lindblom Upplägg 13:00 15:00 Forskningsbaserat arbetssätt i praktiken Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

På Malmö högskola kan du läsa det specialpedagogiska programmet eller speciallärarprogrammet. Mellan programmen sker samarbete och erfarenhetsutbyte.

På Malmö högskola kan du läsa det specialpedagogiska programmet eller speciallärarprogrammet. Mellan programmen sker samarbete och erfarenhetsutbyte. PEDAGOG LÄRARE SKOLAN är en mötesplats för barns och ungas lärande där människors olikheter ses som en tillgång. För att klara uppdraget behöver skolan personal med olika kompetens så att alla barn och

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap och elever i behov av särskilt stöd

Pedagogiskt ledarskap och elever i behov av särskilt stöd Pedagogiskt ledarskap och elever i behov av särskilt stöd SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 BENGT PERSSON HÖGSKOLAN I BORÅS Vad kan vi lära av historien? Differentieringsfrågan En verklig välgärning för

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits)

Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Högskolan i Halmstad Enheten för lärarutbildning Kursplan Dnr512-2005-1899 Utbildningsvetenskap, 20 poäng (21-40 p) Education Sciences, Intermediate level, (30 ECTS- credits) Kurskod: LNY Kursplanen är

Läs mer

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen

Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Sammanfattning av kollegialt lärande inom Lärande och inflytande på riktigt när olikheten är normen Kollegialt lärande Frågeställningar Hur upplever pedagogerna att processen i förändringsarbetet har förlöpt

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det?

Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Arbets- och organisationspsykologi, vad är det? Psykologisk forskning om människan i arbetslivet (fokus på individen): urval, arbetstider, belastning, motivation etc. Studiet av människors beteende och

Läs mer

Flerspråkighet en möjlighet!

Flerspråkighet en möjlighet! Flerspråkighet en möjlighet! 35% Sva, modersmål, mottagande av nyanlända Kollegialt lärande Handlingsplan- mål och delmål *** Alla pedagoger och skolledare har god kunskap om sva/modersmål/nyanländas lärande

Läs mer

Pedagogik AV, Skoljuridik och myndighetsutövning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp

Pedagogik AV, Skoljuridik och myndighetsutövning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Skoljuridik och myndighetsutövning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp Educational Sciences, MA, School Law and the Exercise of Public Authority, 10 Credits

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK

Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Systematiskt kvalitetsarbete och BRUK Vad innebär kvalitetsarbete inom skolväsendet? 4 kap. 3-8 skollagen Kvalitet och inflytande Systematiskt kvalitetsarbete Varje huvudman och varje förskole- och skolenhet

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder

Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education The Agency s projekt om bedömningar påbörjades under 2005 med 23 deltagande länder.

Läs mer