Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med"

Transkript

1 Nämndernas tertialrapporter den 31 augusti med prognos för helår 2009

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens anställningsmyndighet Överförmyndarnämnden Valnämnden Äldrenämnden Omsorgsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Kollektivtrafiknämnden Socialnämnden Miljönämnden Byggnämnden inkl. Kommunlantmäteriet Utförarstyrelsen Pensionsenheten Intern finansiering och resursmedel Förklaring Grön Gul Röd Grön ruta innebär att målet har uppnåtts. Gul ruta innebär att målet delvis har uppnåtts. Röd ruta innebär att målet inte har uppnåtts. Uppåtriktad pil innebär en positiv trend, dvs. att måluppfyllelsen har förbättrats. Parallell pil innebär en oförändrad trend, dvs. att måluppfyllelsen är oförändrad jämfört med tidigare. Nedåtriktad pil innebär en negativ trend, dvs. att måluppfyllelsen har försämrats.

3 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE Resultat 31 augusti 2009 Resultaträkning Redovisning Redovisning Förändring Belopp tkr 31/ / Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Driftsammandrag Redovisning Redovisning Förändring Belopp netto tkr 31/ / KF, gruppsammanträden och gruppledararvoden Verksamhetsutskott Geografiska utskott Partistöd, inkl. utbildning samt stöd åt politiskt arbete Utbildning nyvalda Representation, minnesgåvor, KF`s middag Summa Kommentarer och förklaringar till resultatet den 31 augusti och jämförelse med föregående år Kommunfullmäktige redovisar ett överskott med tkr för perioden januari till augusti. Resultatet för motsvarande period förra året var tkr. Jämfört med förra året redovisas i år 202 tkr i lägre kostnader. Det beror på mindre kostnader för representation och att kostnaden för partistöd (justeras med inkomstbasbeloppet som bas) ökar med 5,9 % för I jämförelse med förra året så har även utskottens verksamhet hittills förbrukat 30 tkr mindre än förra året.

4 4 Prognos resultat 2009 Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp tkr helår Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Summa nettokostnad Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Driftsammandrag Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp netto tkr helår KF, gruppsammanträden och gruppledararvoden Verksamhetsutskott Geografiska utskott Partistöd, inkl. utbildning samt stöd åt politiskt arbete Utbildning nyvalda Representation, minnesgåvor, KF`s middag Summa Kommentarer och förklaringar till prognos för helår 2009 I helårsprognosen för kommunfullmäktige redovisas ett mindre överskott med 115 tkr. Det är budgeten för sammanträdesarvoden och representation som beräknas ge ett mindre överskott samt de geografiska utskotten som under förutsättning att inget oförutsett inträffar beräknas lämna ett överskott med 38 tkr. KOMMUNFULLMÄKTIGE Målbeskrivning Förutsättningar för utveckling och tillväxt Medborgare som kontaktar utskottsledamöterna ska snabbt hänvisas till rätt instans. Ta initiativ till offentliga möten kring olika frågor i utskottsområdena. Utskottens ledamöter kontaktas ofta av medborgare i olika frågor. De flesta frågor berör teknik- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Hittills har utskotten anordnat 5 offentliga möten som samlat cirka 400 medborgare. Grön Grön Uppföljning av KS beslut i maj om justering av nämndernas ramar med anledning av sänkta skatteprognoser Övriga verksamhetsbesparingar inom nämnd Några utskott har minskat på antalet möten under hösten för att uppnå balans i budgeten.

5 5 KOMMUNENS REVISORER Sammanfattning Kommunens revisorer visar ett för perioden negativt resultat men det är helt i sin ordning då det alltid ser ut så vid den här tiden på året. Detta orsakas av att lekmannarevisionen i kommunens bolag utförs löpande under året men faktureras i slutet av året. Revisionen följer helt sin budget och fastställd plan för verksamheten. Uppföljning av KS beslut i maj om justering av nämndernas ramar med anledning av sänkta skatteprognoser Minskning av semesterlöneskulden Revisorerna har ingen semesterlöneskuld. Minskad övertid/fyllnadstid Revisorerna har ingen personal och därmed ingen övertid/fyllnadstid. Minskad representation Revisorerna har inte haft någon representation under Möten/Mail Revisorerna tillämpar en stor återhållsamhet med sammanträden och förrättningar. Utvecklingsprojekt/aktiviteter Inga utvecklingsprojekt som finansieras av kommunens revisorer är planerade. Restriktiv anställningspolitik hårdare vakansprövning Revisionen har inga anställda. Restriktiv resepolitik Återhållsamhet med resor gäller. Minskat deltagande i kurser, konferenser, utbildningar, seminarier Revisorerna deltar endast i de mest nödvändiga kurserna, konferenserna, utbildningarna och seminarierna. Övriga verksamhetsbesparingar inom nämnd Revisorerna ser över samtliga kostnader för att bedöma om det finns något som det går att avstå från eller senarelägga. Ett annat fokus är att så långt möjligt, utan att menligt påverka det verkligt nödvändiga revisionsarbetet, genomföra revisionella granskningar som kan medföra att kommunen kan få tillbaka medel från främst staten, t.ex. som moms och statsbidrag.

6 6 Resultat 31 augusti 2009 Resultaträkning Redovisning Redovisning Förändring Belopp tkr 31/ / Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Driftsammandrag Redovisning Redovisning Förändring Belopp netto tkr 31/ / Intäkter Personalkostnader Administrativa tjänster, lokaler Köp av stödverksamhet Summa Kommentarer och förklaringar till resultatet den 31 augusti och jämförelse med föregående år Att perioden visar ett negativt resultat beror som varje år så här dags att den budgeterade intäkten från bolagen faktureras först i slutet av året men granskningsinsatserna utförs löpande under året. Revisorerna följer kontinuerligt sin ekonomi och utfallet hittills i år följer helt revisorernas egen internbudget.

7 7 Prognos resultat 2009 Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp tkr helår Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Summa nettokostnad Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Driftsammandrag Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp netto tkr helår Intäkter Personalkostnader Administrativa tjänster, lokaler Köp av stödverksamhet Summa Kommentarer och förklaringar till prognos för helår 2009 Kommunens revisorer planerar sin verksamhet helt efter gällande budget och kommer att visa ett ekonomiskt årsresultat därefter. Endast om något väsentligt och oförutsett uppmärksammas inom kommunen och detta kräver ökade insatser av revisionen kan prognosen påverkas negativt. Vid en sådan händelse överlägger revisorerna alltid med fullmäktiges presidium innan extra åtgärder vidtas.

8 8 KOMMUNENS REVISORER Kommunens revisorers uppdrag regleras av kommunallagen, revisionens reglemente och god revisionssed inom kommunal verksamhet. Uppdraget utgör ett lagstadgat krav att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna och styrelserna. Genom uppdragen som lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunala bolagen. För varje års verksamhet utarbetar revisorerna en revisionsplan som diskuteras med kommunfullmäktiges presidium. Målbeskrivning Övergripande målsättning: Revisorerna skall arbeta långsiktigt, förebyggande och framåtsyftande för att nå största möjliga effekter. Genom planeringen av revisionens genomförande med detta i fokus uppnår revisorerna den övergripande målsättningen. Grön Revisionen skall ha överläggningar med samtliga nämnders presidier och ledande tjänstemän. Revisorerna skall följa upp samtliga nämnders arbete med intern kontroll. Revisionen har genomfört överläggningar med samtliga nämndspresidier, utom Valnämndens, i samband med tertialrapport 1 per den 30 april Nu inför överläggningar avseende tertialrapport 2 per den 31 augusti 2009 har revisorerna bokat in tider med samtliga nämndspresidier. Valnämndens presidium är även vid detta tillfälle undantagen. Denna uppföljning genomförs bland annat vid överläggningarna med nämndspresidierna i samband med tertialrapporterna. Varje kansli/förvaltning kommer även att få besök under senhösten i samband med att nämndernas rapporter över resultatet av genomförd intern kontroll färdigställts. Grön Grön Prioriterade frågor Då Linköpings kommuns bolag idag omsätter mer än själva kommunen bedömer revisorerna det angeläget både som revisorer i kommunen och lekmannarevisorer i bolagen att utveckla granskningen av kommunen som koncern. Ur det perspektivet ingår att granska kommunen som ägare och den styrning som där utförs samt de kommunala bolagens verksamhet som utförare av kommunal verksamhet. Enligt den idag rådande uppfattningen av god revisionssed inom kommunal verksamhet skall lekmannarevisorerna granska bolagen på samma sätt som kommunens revisorer granskar de kommunala nämnderna med undantag för granskning av räkenskaperna. Framtid Kommunens organisation och verksamhet förändras och utvecklas ständigt varför detta ställer krav på att revisionen anpassar sin verksamhet och även använder nya instrument för genomförande av sina granskningar. Ett aktuellt område är kommunens införande av det fria valet inom omsorgen som kommer att ställa nya krav på revisionen.

9 9 KOMMUNSTYRELSEN Sammanfattning Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med kr, varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för tkr. Motsvarande period förra året var resultatet tkr. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med tkr för helåret 2009, varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för 813 tkr. Störst överskott återfinns inom ekonomistrategisk verksamhet och beror på det förändrade PO-pålägget som ger tkr. Prioriterade frågor Samordningen av Linköpings kommuns klimatinvesteringsprogram, Klimp, sker enligt plan. En grupp bestående av kommunalråd från Linköping och Norrköping har utsetts att leda Linköpings och Norrköpings gemensamma klimatarbete. Arbetet har påbörjats i form av att gruppen har identifierat prioriterade områden, kollektivtrafik och offentlig upphandling, för fördjupade klimatåtgärder. Linköping och Norrköping kommun har inlett samverkan för ökad harmonisering av IT-organisation, arbetssätt och IT-miljö. Bland annat genomförs ett samverkansprojekt som syftar till att införa e-legitimationer till all personal och privata utförare. Projektet ska även utveckla ett gemensamt koncept för inpassering i lokaler där e- legitimationerna används. Insatser för att ge åtkomst till varandras intranät och e-postadresser pågår. Det internationella samarbetsnätverket Eurocities Knowledge Society Fora, har beslutat att Linköping ska vara värd för nätverkets sommarkonferens i juni Förberedelsearbetet för denna konferens pågår. Arbetet med Ostlänken har hittills under året inneburit att kommunen svarat på Banverkets remiss om järnvägsutredningen för Ostlänken och på olika sätt aktivt arbetat för att Ostlänken ska kunna genomföras i närtid, bl.a. kontakter med Banverket, Nyköping - Östgötalänken AB och höghastighetsutredningen. Kommunen har också deltagit aktivt i arbetet med förstudien för Götalandsbanan, vilket innebär ett nära samarbete med Banverket och intressenter längst sträckningen. Utställningarna av översiktsplanen för Linköping-Norrköping, översiktsplanen för staden och översiktsplanen för Kallerstad m.m. planeras ske samtidigt med början omkring 1 december Ett regionalt marknadsbolag tillsammans med företag i regionen, Norrköpings kommun och Linköpings universitet har bildats. Som en konsekvens av detta har Linköpings lokala marknadsbolag avvecklats och ett lokalt marknadsföringsråd bildats med uppdrag att synkronisera och samordna lokala marknadsföringsaktiviteter och samverka med det regionala marknadsbolaget på lämpligt sätt. För att stödja chefernas arbete med personalfrågor har kommunens gemensamma personalprocesser kartlagts och visualiserats under hösten 08 och våren 09. Styrande och stödjande dokument har länkats in i processen för att göra det enklare att hitta. Publicering på intranät har skett av tre processer och ytterligare två beräknas vara klara för publicering under hösten. Ambitionen att låta kommuninvånaren följa ett ärendes gång fram till beslut eller åtgärd har varit en ledstjärna vid moderniseringen av hemsidan. Under hösten slutförs arbetet med revidering av den grafiska manualen i syfte att stärka Linköpings kommuns varumärke i bl.a. annonsering, skyltning och trycksaker. Ett arbete att profilera Linköping som Sveriges flyghuvudstad med omfattande verksamheter inom många av flygets olika områden har startats under 2009 med sikte på att starta Linköpings flygdagar under Linköpings kommun har i samverkan med Polismyndigheten i Östergötlands län, andra statliga myndigheter och länets övriga kommuner, på ett framgångsrikt sätt, bekämpat den organiserade brottsligheten. Projektet avslutas i och med 2009 års utgång.

10 10 Uppföljning av KS beslut i maj om justering av nämndernas ramar med anledning av sänkta skatteprognoser Övriga verksamhetsbesparingar inom nämnd Kommunstyrelsens ram sänktes med tkr för 2009 och internbudgeten har reviderats. Det råder en allmän återhållsamhet inom kommunstyrelsens verksamheter. Planerade aktiviteter genomförs med något lägre ambitionsnivå och mer utsträckt i tid. Planerade projekt har ställts in eller skjutits fram i tid samt mindre prioriterade insatser har senarelagts. Flera beställningar av uppdrag till kommunstyrelsens uppdragsfinansierade verksamheter har reducerats utifrån besparingsbetinget och fler uppdrag sker med egen personal så konsultkostnaden minimeras. Besparingar i kommunens alla verksamheter påverkar kommunstyrelsen genom att man avvaktar med att starta nya insatser och aktiviteter och därför inte söker medel ur utvecklingsanslag, stimulansmedel, engagemang i europeiska nätverk m.m. Verksamhetsansvariga planerar sina verksamheter utifrån tvåårsbudgeten 2009/2010. Flera har medvetet en större återhållsamhet under 2009 för att kunna klara besparingsbetinget som år 2010 är tkr.

11 11 Resultat 31 augusti 2009 Resultaträkning Redovisning Redovisning Förändring Belopp tkr 31/ / Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens resultat exkl. KS uppdragsverksamhet Resultat Ekonomiservice Resultat HR Resultat Statistik och utredningar Resultat Informationskontor Resultat Stadsarkiv Resultat Överförmyndaradministration Resultat Förhandling Periodens resultat inkl KS uppdragsfinansierade verksamhet Driftsammandrag inkl. KS uppdragsverksamhet Belopp netto tkr Redovisning 31/ Budget 31/ Avvikelse varav avvikelser nämnden varav avvikelser uppdragsverksamheter Kommunstyrelse och kommunalråd Utveckling och samordning Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor Ekonomistrategisk verksamhet Personalstrategisk verksamhet Kommunikation medborgarkontakt Näringsliv och marknadsföring Kommungemensam verksamhet Summa Kommentarer och förklaringar till resultatet den 31 augusti och jämförelse med föregående år Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med kr, varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för tkr. Motsvarande period förra året var resultatet tkr. Störst överskott återfinns inom översiktlig planering och avser arkitekttävlingen för resecentrum tkr för perioden, som inte planeras att förbrukas under året, samt skyltarna vid E4 som är försenade och ger ett överskott mot budget med tkr. Kommunstyrelsen fick tkr i tilläggsanslag för Kreativa året och Humanistdygnet som inte genererat några kostnader än. Utvecklingsanslaget lämnar ett överskott under perioden med tkr. Alla verksamheter har reviderat sina budgetramar efter kommunstyrelsens beslut om besparingar. Verksamheterna är återhållsamma och planerar sina aktiviteter över budgetperioden 2009/2010. Övriga förklaringar till överskottet redovisas nedan.

12 12 Kommunstyrelse och kommunalråd Utredningar, utvecklingsmedel, tryckkostnader samt representation har lägre kostnader än budgeterat för perioden. Kommunstyrelsen fick även ett tilläggsanslag på tkr för Kreativa året och Humanistdygnet men har hittills inte haft några kostnader vilket ger ett överskott med tkr för perioden. Utveckling och samordning Utveckling och samordning Resultatet för perioden är flera mindre överskott inom olika verksamheter samt utvecklingsanslaget som ännu inte tagits i anspråk Internationell verksamhet Vissa insatser har haft minskad omfattning. Det beror på att verksamheterna i kommunen avvaktar med att starta insatser på grund av rådande sparbeting t. ex antal ansökningar till stimulansmedel, processtöd för EUansökningar, engagemang i nätverk. IT-frågor E-tjänstplattformen kommer införas under hösten och ger ett överskott mot budget för perioden med 550 tkr. Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor Översiktlig planering Arkitekttävlingen för resecentrum är senarelagd och ger ett överskott mot budget med tkr. De digitala skyltarna vid E4 är också försenade och ger ett överskott med tkr. Budgeten för översiktlig planering har inte förbrukats under perioden utan ger ett överskott med tkr. Ekonomistrategisk verksamhet och ägarstyrning Ekonomistrategisk verksamhet Resultatet för perioden är tkr. Främst beroende på att vissa projekt enligt besparingsbeslutet i kommunstyrelsen skjutits på framtiden. Uppdragsfinansierad verksamhet Ekonomiservice Resultatet för perioden är 133 tkr, vilket är ca 100 tkr sämre än budgeterade. Både intäkterna och kostnaderna är lägre än det budgeterade. Anledningen till avvikelsen är överföring av upphandlingsverksamheten till 4:e Storstadsregionens kommunalförbund Föregående års resultat för första tertialet var tkr, skillnaden mellan åren på tkr förklaras bl.a. av överföring av upphandlingsverksamheten samt kostnader för projekt Agresso 5.5 föregående år som hade sin tyngdpunkt under senare delen av hösten Personalstrategisk verksamhet Personalstrategisk verksamhet Den 31 augusti 2009 redovisar personalstrategi ett överskott mot budget med tkr. Merparten av överskottet beror på att kostnader för Heroma varit lägre än budgeterat för perioden. Införandet av Heroma W 5 startar först i september 2009 och åtgärder till följd av Lönsam rapporten kommer genomföras i projektform från och med oktober Utvecklingsinsatser som en följd av kvalitetssäkring av kompetensbaserad rekrytering kommer att genomföras senare under året. Kostnaderna för resurspersoner för att på förvaltningarna arbeta aktivt med jämställdhet och mångfald har minskat under Uppdragsfinansierad verksamhet Förhandling Avvikelsen per den 31 augusti 2009 beror på att medarbetarna har följt de uppmaningar som kommit genom kommundirektörens beslut om allmänna besparingar, innebärande en minskad semesterlöneskuld och en allmän återhållsamhet med kostnader. Kommunikation och medborgarkontakt Utvecklingsarbetet inom ramen för Kontakt Linköping fortsätter under 2010 med avsatta medel för Verksamheten redovisar ett överskott med anledning av att budgeterade medel för medborgarkontor i City ej ianspråktagits då ombyggnationen har försenats. Under året har vissa tjänster varit vakanta.

13 13 Kommungemensam verksamhet Ärendehantering Kostnaderna för utveckling av det nya ärendehanteringssystemet har under året varit lägre än budgeterat. Hittills har inriktningen varit att så långt möjligt använda standardversionen av systemet utan några omfattande kundanpassningar. Telefoni Det positiva periodresultatet beror på att de kapitalkostnader som finns budgeterade inte tagits i anspråk fullt ut, några kostnader för internt arbete med nya avtal har inte uppkommit samt att det inte uppstått några kostnadskrävande underhållskostnader hittills i år.

14 14 Prognos resultat 2009 Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp tkr helår Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Summa nettokostnad Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens resultat exkl. KS uppdragsverksamhet Resultat Ekonomiservice Resultat HR Resultat Statistik och utredningar Resultat Informationskontor Resultat Stadsarkiv Resultat Överförmyndaradministration Resultat Förhandling Årets resultat inkl KS uppdragsfinansierade verksamhet Driftsammandrag inkl. KS uppdragsverksamhet Belopp netto tkr Prognos Helår Budget 2009 Avvikelse Varav avvikelser nämnden varav avvikelser uppdragsverksamheter Kommunstyrelse och kommunalråd Utveckling och samordning Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor Ekonomistrategisk verksamhet Personalstrategisk verksamhet Kommunikation medborgarkontakt Näringsliv och marknadsföring Kommungemensam verksamhet Summa Kommentarer och förklaringar till prognos för helår 2009 Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med tkr för helåret 2009, varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för 813 tkr. Störst överskott återfinns inom ekonomistrategisk verksamhet och beror på det förändrade PO-pålägget som ger tkr. Övriga stora poster är tkr i tilläggsanslag för Kreativa året och Humanistdygnet som inte beräknas medföra några kostnader under året, arkitekttävlingen för resecentrum som är senarelagd och ger ett överskott med tkr på helår samt skyltarna vid E4 som är försenade och beräknas lämna ett överskott med tkr. Kommunstyrelsens utvecklingsanslag beräknas lämna ett överskott mot budget med tkr. Verksamheterna är återhållsamma och planerar sina aktiviteter över budgetperioden 2009/2010. Övriga förklaringar till överskottet redovisas nedan. Kommunstyrelse och kommunalråd Kommunstyrelsen fick tilläggsanslag med tkr för Kreativa året och Humanistdygnet men i prognosen beräknas inte dessa medel tas i anspråk. Prognosen visar även på överskott inom gemensamma kostnader, utvecklingsmedel samt utredningar.

15 15 Utveckling och samordning Utveckling och samordning Utvecklingsanslaget beräknas inte tas i anspråk i sin helhet utan lämna ett överskott med tkr. Samarbetet Linköping/Norrköping ger ett överskott mot budget med tkr i prognosen. Internationell verksamhet Visst överskott kommer att uppstå för Det beror på att verksamheterna i kommunen avvaktar med att starta insatser på grund av rådande sparbeting t. ex antal ansökningar till stimulansmedel, processtöd för EUansökningar. Omfattning av besök under året är en annan orsak. IT-frågor Budgeterade medel för E-tjänstplattform beräknas inte förbrukas fullt ut. Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor Översiktlig planering Arkitekttävlingen för resecentrum är senarelagd och ger ett överskott mot budget med tkr. De digitala skyltarna vid E4 är också försenade och ger ett överskott med tkr. Budgeten för översiktlig planering beräknas inte förbrukas i sin helhet utan lämnar ett överskott med tkr. Geografiskt informationssystem Prognosen är att Kommunstyrelsens beställning av geografisk information och geografiskt informationssystem (LINGIS) kommer att arbetas upp. LINGIS är under uppdatering, en sjösättning av det nya LINGIS kommer att ske under Ekonomistrategisk verksamhet och ägarstyrning Ekonomistrategisk verksamhet Prognosen för helåret är ett överskott om tkr. De främsta avvikelserna rör det förändrade PO-pålägget vilket ger ett överskott med tkr, överskott om 1472 tkr främst härrörande från försenade projekt inom ekonomiområdet samt ett underskott om 652 tkr avseende lokalhantering. Uppdragsfinansierad verksamhet Ekonomiservice Ekonomiservice resultatprognos för år 2009 pekar på ett resultat i nivå med det budgeterade, dvs. ett nollresultat. Personalstrategisk verksamhet Personalstrategisk verksamhet Prognosen för personalstrategi är att kostnaderna kommer hållas inom ramen för den nya budget som tilldelats med anledning av de nya ramarna. Kostnadseffektiviseringar har skett inom flera delområden för att kostnaderna ska kunna hållas nere. Förklaringen till förändring i prognos per den 30 april är att aktiviteter kopplade till Heroma inom Personal och löneadministrationen kommer kunna genomföras inom tidsplan. Uppdragsfinansierad verksamhet Förhandling Prognosen för Förhandling kan förklaras med den återhållsamhet som genomförts när det gäller utbildningar och övriga kostnader samt ett utökat uttag av semester för att minska semesterlöneskulden. Kommunikation och medborgarkontakt Kommunikation medborgarkontakt Prognosen för Kontakt Linköping är 600 tkr i överskott och beror på att utvecklingsarbete som planeras att genomföras under 2010 ska finansieras med dessa medel. Medborgarkontor i City prognostiserar 700 tkr i överskott och beror på försenad start. Uppdragsfinansierad verksamhet Informationskontor Verksamheten redovisar ett överskott på grund av vakanta tjänster samt restriktivitet vad gäller kompetensutveckling och övriga aktiviteter. Kommungemensam verksamhet Information Prognosen för informationsverksamheten pekar på ett underskott med 280 tkr vilket härrör sig till kostnader för Linköpingsposten som inte fullt ut ryms inom ram.

16 16 Säkerhet Prognosen visar på ett positivt resultat med 118 tkr. Säkerhetsarbetet har bedrivits på ett sådant sätt att försäkringsgivare ej utlöst aviserade premieökningar. Ärendehantering Prognosen visar på ett överskott på ca 500 tkr. Även under resten av året kommer standardsystemet att användas. Några kostsamma kundanpassningar är inte planerade före årsskiftet. Telefoni För telefonifunktionen prognostiseras ett överskott på ca tkr för Huvudsakligen beror det på att budgeterade kapitalkostnader inte tas i anspråk fullt ut men också på att driftskostnaderna för telefonifunktionen blir lägre än budgeterat. Avsatta medel för insatser i samband med gemensam upphandling av telefonitjänster inom Östsam har inte heller tagits i anspråk. Uppdragsfinansierad verksamhet Överförmyndaradministration I tertialrapporten i april prognostiserades ett mindre underskott för överförmyndarenheten. De åtgärder som vidtagits därefter pekar nu på ett reslutat som överensstämmer med budget.

17 17 UTVECKLING OCH SAMORDNING Målbeskrivning Ett friare Linköping Folkhälsa Alkoholkonsumtionens skadliga verkningar ska minska och det ska råda nolltolerans mot narkotika och doping. Internationell verksamhet Det internationella arbetet ska genom samordning och stöd bidra till att utveckla kommunens olika verksamheter. Ett tryggare Linköping Hållbar utveckling Brottsligheten ska minska och skadeverkningarna av brott ska reduceras. Barn och ungdomar ska särskilt prioriteras. Ett grönare Linköping Hållbar utveckling Utsläppen av växthusgaser i Linköping ska minska. IT-frågor Mobil och trådbaserad ITinfrastruktur ska byggas ut i Linköpings kommuns geografiska område. Övriga mål för en god ekonomisk hushållning IT-frågor E-tjänsteutvecklingen kommer att intensifieras under 2009 och Arbetet med att implementera evidensbaserade förebyggande metoder har påbörjats. Målet är långsiktigt och arbetet utvecklas gynnsamt. Målet är långsiktigt. Förvaltningarnas internationella arbete har hittills haft en gynnsam utveckling genom internationella nätverkets arbete. Några exempel genomförd förankring hos förvaltningsledningar, informationsförsörjning om EU inom förvaltningarna, specifika handlingsplaner för internationellt arbete inom förvaltningar. Antalet polisanmälda brott har minskat något under perioden januari juni 2009 jämfört med samma period föregående år (8922 jmf. 8651). Målet bedöms uppfyllas. Underlag för bedömning av målet saknas, utsläpp av växthusgaser redovisas på årsbasis i samband med bokslutet. För att snabba på utbyggnaden av fiberbaserade bredbandsnät pågår framtagning av en ny samarbets- och affärsmodell. Detta sker tillsammans med marknadens aktörer. Syftet med affärsmodellen är att fördela investeringskostnader över flera aktörer samt erbjuda betydligt lägre anslutningskostnader än idag till hushåll och småföretag. Målsättningen är att tillämpa modellen i ett pilotprojekt i slutet av 2009/början av n utvecklas positivt. Uppföljning av eprogrammet visar att vi har goda möjligheter att uppfylla målsättningarna till Det är dock för tidigt att bedöma hur väl vi ligger till i vår strävan att kunna hantera 70-80% av våra administrativa ärenden via e-tjänster. Målet bedöms i bokslutet. Grön Grön Grön Gul Gul Gul Avvikelser i uppfyllelse av mål, resultat och effekter i budget 2009 Internationell verksamhet Vissa aktiviteter kommer att ha en lägre ambitionsgrad under resten av Det beror på att besparingar inom kommunens alla verksamheter påverkar utrymme för aktiviteter såsom antal ansökningar till stimulansmedel, engagemang i europeiska nätverk, utveckla processtöd för EU-ansökningar m.m. Prioriterade frågor Internationell verksamhet Politikers och tjänstemäns engagemang i bevakning och påverkan i EU-frågor, implementering av internationell strategi, utveckling av processtöd för att få EU-medel till redan prioriterade och beslutade områden, EU- konfe-

18 18 rens Eco-efficient Economy - Mot innovativ och hållbar konkurrenskraft 2-3 november, fullfölja åtagande i nätverk t ex genomföra konferens inom Knowledge Society Forum 2010, ordförandeskap i Mecine-nätverket. Hållbar utveckling Arbete pågår inom prioriterade områden. Detta innebär bl.a. att ett samordnat arbete har startat för att följa upp och revidera kommunens folkhälsopolitiska program, drog- och alkoholpolitiskt program där tobaksförebyggande arbete ska läggas till samt program för trygghetsfrämjande/brottsförebyggande insatser. Arbete har också påbörjats för att utforma ett program för kommunens samverkan med den sociala ekonomin. En enkät till ungdomar genomförs för att bl.a. ge underlag för kommande välfärdsrapport. Fortsatt arbete med hållbar utveckling på stadsdelsnivå stadsdelsutveckling med särskild prioritet för Skäggetorp, Ryd och Berga samt utveckling av samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor/den sociala ekonomin. Kommunledningskontoret förbereder en ansökan till SKL gällande medel för ökad jämställdhet genom ett strukturerat och långsiktigt arbete på såväl politisk som verksamhetsnivå. Inom folkhälsoarbetet prioriteras just nu samhällsplanering, drogförebyggande och tobaksförebyggande. Samordningen av Linköpings kommuns klimatinvesteringsprogram, Klimp, sker enligt plan. En grupp bestående av kommunalråd från Linköping och Norrköping har utsetts att leda Linköpings och Norrköpings gemensamma klimatarbete. Arbetet har påbörjats i form av att gruppen har identifierat prioriterade områden, kollektivtrafik och offentlig upphandling, för fördjupade klimatåtgärder. Cleantech Östergötland genomför och ansvarar för att stödja, samordna och synliggöra regionens miljöteknikkompetens. Omvärldsbevakning Mål och utvärderingsutskottet har genomfört SCB medborgarundersökning samt påbörjat arbetet med utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål. IT-frågor Införandet av nödvändiga tekniska plattformar för e-tjänsteutveckling pågår. Det pågår även insatser för att utveckla organisationen, metoderna och arbetssättet inom ramen för detta. Parallellt pågår utveckling av ett flertal e-tjänster. Bedömningen är att vi följer plan. Linköping och Norrköping kommun har inlett samverkan för ökad harmonisering av IT-organisation, arbetssätt och IT-miljö. Bland annat genomförs ett samverkansprojekt som syftar till att införa e-legitimationer till all personal och privata utförare. Projektet ska även utveckla ett gemensamt koncept för inpassering i lokaler där e- legitimationerna används. Insatser för att ge åtkomst till varandras intranät och e-postadresser pågår. Det internationella samarbetsnätverket Eurocities Knowledge Society Fora, har beslutat att Linköping ska vara värd för nätverkets sommarkonferens i juni Förberedelsearbetet för denna konferens pågår. En samarbets- och affärsmodell planeras att etableras under hösten, som ska göra det billigare och mer attraktivt för hushåll och företag att ansluta sig till fiberbaserade bredbandsnät. Därefter planeras genomförandet av ett pilotprojekt som omfattar 600 villor i Linghem. Enligt den preliminära planen ska pilotprojektet genomföras under senare delen av 2009 och början av Förutsatt att pilotprojektet faller väl ut, är avsikten att därefter tillämpa modellen på betydligt bredare front i hela kommunen. Uppdragsfinansierad verksamhet Statistik och utredningar Utvecklingsprojektet MOB (Månadsvisa Områdesuppföljningar för Befolkningsutvecklingen) har under 2009 nått så långt att statistikunderlagen som tas fram har kunnat användas som analysunderlag vid den veckovisa befolkningsredovisningen, vid kommunens bokslut och som information till främst tjänstemän. Uppgifterna i MOB är hämtade ur KID (Kommun Invånare Databasen) som uppdateras varje vecka. Utvecklingsprojektets främsta uppgift för framtiden är att fortsätta att bygga tidsserier. För detta ändamål har utvecklingsmedel sökts för Under 2010 kommer mer och aktuellare statistikuppgifter att kunna hämtas ur SCB:s Super Cross databas. Uppgifterna i databasen är individbaserade vilket medger ökade möjligheter till speciella statistikuttag på såväl kommunal som regional nivå.

19 19 Framtid Internationell verksamhet Graden av måluppfyllelse för vissa prioriterade områden sänks p.g.a. ändrade ekonomiska ramar för år 2009, t ex. utveckling av processtöd för EU ansökningar, utnyttjande av stimulansmedel, engagemang inom europiska nätverk. IT-frågor Bedömningen är att Linköpings kommun tar en allt aktivare och centralare i de FoU- och samverkansprojekt som vi medverkar. Detta avser framför allt regional och internationell FoU och samverkan. Som exempel kan nämnas att Linköping medverkar i tre internationella arbetsgrupper; Bredband, Inkluderande av svaga grupper i IT-samhället (einclusion), samt Energieffektivitet och minskat negativ miljöpåverkan. Inom samtliga områden stärks varumärket Linköping och det finns ett stort intresse från omvärlden kring det arbete som bedrivs i kommunen. I dialog med andra kommuner och inom ramen för vår omvärldsbevakning, framträder införandet av den ITstrategiska funktionen och genomförandet av Kontakt Linköping, med tillhörande styrdokument, alltmer som ett framgångskoncept. Vi märker av ett ökat intresse för konceptet från omvärlden, och vi stärks i vår tro att det är ett arbetssätt som vi ska fortsätta att tillämpa och utveckla ytterligare. Den planerade nedmonteringen av kopparnätet ökar kraven på hushåll och företag att ansluta sig till fiberbaserade bredbandsnät. Förutsatt att vi lyckas i vår strävan att etablera den samarbets- och affärsmodell som beskrivits tidigare för fiberbaserade bredbandsnät, är vår bedömning är att vi har goda förutsättningar att lyckas och därmed skynda på utbyggnaden av framtidssäker IT-infrastruktur. Även på landsbygden. Uppdragsfinansierad verksamhet Statistik och utredningar Verksamheten kan ev. få minskade intäkter under 2010 p.g.a. lågkonjunkturen och enheten har möjlighet att under 2010 minska personalstyrkan genom att inte tillsätta graviditets vikariat.

20 20 ÖVERSIKTLIG PLANERING/STRATEGISKA UTVECKLINGSFRÅGOR Målbeskrivning Förutsättningar för utveckling och tillväxt Att utarbeta en översiktsplan för staden. Att utarbeta en gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping. Arbetet med att ta fram utställningshandlingar för översiktsplanen för staden pågår. Enligt aktuell tidplan kommer planen att ställas ut under senhösten/vintern 2009/2010. Målet bedöms bli uppfyllt. Samråd kring den gemensamma översiktsplanen genomfördes under våren Enligt aktuell tidplan kommer planen att ställas ut under senhösten/vintern 2009/2010. Målet bedöms bli uppfyllt. Grön Grön Avvikelser i uppfyllelse av mål, resultat och effekter i budget 2009 Översiktlig planering Tidplanen för översiktsplanen för staden har förskjutits något i förhållande till tidigare tidplan. Ett stort antal synpunkter från allmänhet, intresseföreningar och myndigheter har lämnats under samrådet. I mitten respektive slutet av september 2009 ska två statliga utredningar redovisas, dels höghastighetsutredningen, dels flygbullerutredningen. Båda dessa utredningar kan komma att påverka inriktningen i översiktsplanen. Förskjutningen av tidplanerna beror dels på kommunens önskan att bearbeta översiktsplanen, dels på att kommunen vill ha möjlighet att inarbeta resultatet av ovan angivna utredningar i planen. Den reviderade tidplanen har godkänts av kommunstyrelsens planeringsutskott. Prioriterade frågor Översiktlig planering Arbetet med Ostlänken har hittills under året inneburit att kommunen svarat på Banverkets remiss om järnvägsutredningen för Ostlänken och på olika sätt aktivt arbetat för att Ostlänken ska kunna genomföras i närtid, bl.a. kontakter med Banverket, Nyköping - Östgötalänken AB och höghastighetsutredningen. Kommunen har också deltagit aktivt i arbetet med förstudien för Götalandsbanan, vilket innebär ett nära samarbete med Banverket och intressenter längst sträckningen. Förstudien för Götalandsbanan har skickats på remiss och arbete pågår med kommunens remissvar. Tävlingsprogram för en internationell tävling för resecentrumen i Linköping respektive Norrköping håller på att utarbetas. Arbetet med en utställningshandling och en samrådsredogörelse för översiktsplanen för staden, inklusive trafikstrategin, pågår. Samråd genomfördes 2008 och arbetet under våren och del av hösten 2009 innefattar att sammanställa och ta ställning till ca 150 inkomna skrivelser, att genomföra kompletterande utredningar och att utveckla planhandlingarna. Samråd för översiktsplanen för Kallerstad och ett nytt resecentrum m.m. har genomförts under hösten Arbetet under våren och del av hösten 2009 innefattar att skriva samrådsredogörelse, att genomföra kompletterande utredningar och att utarbeta utställningshandlingar. Samråd för den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping genomfördes under våren Under samrådet genomförs bl.a. utställningar, allmänna samrådsmöten, frukostmöten med näringslivet, information till olika intressegrupper och särskilda föredragningar för andra kommuner. Ca 90 yttranden kom in under samrådstiden. Arbete pågår med samrådsredogörelse och utställningshandlingar. Ambitionen är att utställningarna av översiktsplanen för Linköping-Norrköping, översiksplanen för staden och översiktsplanen för Kallerstad m.m. ska ske samtidigt med början omkring 1 december 2009.

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET

KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET 33 KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och måluppfyllelse Kommunstyrelsens förvaltning Förvaltningens måluppfyllelse är god och alla mål är uppnådda.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti

Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti 1 KOMMUNSTYRELSEN Kommentarer till prognostiserat resultat för helår 2014 samt förändringar jämfört med prognosen per den 31 augusti Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen per sista oktober visar

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen

Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN. Antagen Revisionsplan 2016 KUNGSBACKA KOMMUN Antagen 2016-04-11 Revisionsplan 2016 1. Uppdrag Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet i kommunen. Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2009

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2009 1 Pressmeddelande 2009-02-03 Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2009 Ärende 1 Yttrande; Banverkets järnvägsutredning I kommunens yttrande framhålls Ostlänkens betydelse för

Läs mer

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eje Ringborn Vårt uppdrag Vi svarar för Kommunledningskontoret svarar för att Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget 1 (10) Kommunledningskontoret 2008-11-04 Dnr Ks2008-855 Stig Metodiusson Rev 2008-12-01 Kommunfullmäktige Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget FÖRSLAG TILL

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport. Krokoms Kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Krokoms Kommun 25 september 2014 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 4 Granskningsresultat... 5 Sammanfattning Vår bedömning är

Läs mer

Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor

Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor www.pwc.se Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor Anders Haglund Torsten Sjöström Utredningsuppdrag ü att genom en omvärldsbevakning beskriva situationen i Sveriges kommuner med egna revisionskontor

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anders Rabb Sandra Feiff Jenny Nyholm Ebba Lind Granskning av delårsrapport 2015 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 a. Bakgrund 2 b.

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun

Internationell strategi för Ronneby kommun Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2017 Antagen av KF 2015-12-10 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll Landstingets revisorer 2016-04-12 Rev/16015 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av Delårsrapport 2 2015

Granskning av Delårsrapport 2 2015 Landstingets revisorer 2015-10-14 Rev/15036 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av Delårsrapport 2 2015 Rapport 4-15 1 Granskning av måluppfyllelsen i Delårsrapport

Läs mer