Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med"

Transkript

1 Nämndernas tertialrapporter den 31 augusti med prognos för helår 2009

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens anställningsmyndighet Överförmyndarnämnden Valnämnden Äldrenämnden Omsorgsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Kollektivtrafiknämnden Socialnämnden Miljönämnden Byggnämnden inkl. Kommunlantmäteriet Utförarstyrelsen Pensionsenheten Intern finansiering och resursmedel Förklaring Grön Gul Röd Grön ruta innebär att målet har uppnåtts. Gul ruta innebär att målet delvis har uppnåtts. Röd ruta innebär att målet inte har uppnåtts. Uppåtriktad pil innebär en positiv trend, dvs. att måluppfyllelsen har förbättrats. Parallell pil innebär en oförändrad trend, dvs. att måluppfyllelsen är oförändrad jämfört med tidigare. Nedåtriktad pil innebär en negativ trend, dvs. att måluppfyllelsen har försämrats.

3 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE Resultat 31 augusti 2009 Resultaträkning Redovisning Redovisning Förändring Belopp tkr 31/ / Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Driftsammandrag Redovisning Redovisning Förändring Belopp netto tkr 31/ / KF, gruppsammanträden och gruppledararvoden Verksamhetsutskott Geografiska utskott Partistöd, inkl. utbildning samt stöd åt politiskt arbete Utbildning nyvalda Representation, minnesgåvor, KF`s middag Summa Kommentarer och förklaringar till resultatet den 31 augusti och jämförelse med föregående år Kommunfullmäktige redovisar ett överskott med tkr för perioden januari till augusti. Resultatet för motsvarande period förra året var tkr. Jämfört med förra året redovisas i år 202 tkr i lägre kostnader. Det beror på mindre kostnader för representation och att kostnaden för partistöd (justeras med inkomstbasbeloppet som bas) ökar med 5,9 % för I jämförelse med förra året så har även utskottens verksamhet hittills förbrukat 30 tkr mindre än förra året.

4 4 Prognos resultat 2009 Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp tkr helår Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Summa nettokostnad Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Driftsammandrag Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp netto tkr helår KF, gruppsammanträden och gruppledararvoden Verksamhetsutskott Geografiska utskott Partistöd, inkl. utbildning samt stöd åt politiskt arbete Utbildning nyvalda Representation, minnesgåvor, KF`s middag Summa Kommentarer och förklaringar till prognos för helår 2009 I helårsprognosen för kommunfullmäktige redovisas ett mindre överskott med 115 tkr. Det är budgeten för sammanträdesarvoden och representation som beräknas ge ett mindre överskott samt de geografiska utskotten som under förutsättning att inget oförutsett inträffar beräknas lämna ett överskott med 38 tkr. KOMMUNFULLMÄKTIGE Målbeskrivning Förutsättningar för utveckling och tillväxt Medborgare som kontaktar utskottsledamöterna ska snabbt hänvisas till rätt instans. Ta initiativ till offentliga möten kring olika frågor i utskottsområdena. Utskottens ledamöter kontaktas ofta av medborgare i olika frågor. De flesta frågor berör teknik- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Hittills har utskotten anordnat 5 offentliga möten som samlat cirka 400 medborgare. Grön Grön Uppföljning av KS beslut i maj om justering av nämndernas ramar med anledning av sänkta skatteprognoser Övriga verksamhetsbesparingar inom nämnd Några utskott har minskat på antalet möten under hösten för att uppnå balans i budgeten.

5 5 KOMMUNENS REVISORER Sammanfattning Kommunens revisorer visar ett för perioden negativt resultat men det är helt i sin ordning då det alltid ser ut så vid den här tiden på året. Detta orsakas av att lekmannarevisionen i kommunens bolag utförs löpande under året men faktureras i slutet av året. Revisionen följer helt sin budget och fastställd plan för verksamheten. Uppföljning av KS beslut i maj om justering av nämndernas ramar med anledning av sänkta skatteprognoser Minskning av semesterlöneskulden Revisorerna har ingen semesterlöneskuld. Minskad övertid/fyllnadstid Revisorerna har ingen personal och därmed ingen övertid/fyllnadstid. Minskad representation Revisorerna har inte haft någon representation under Möten/Mail Revisorerna tillämpar en stor återhållsamhet med sammanträden och förrättningar. Utvecklingsprojekt/aktiviteter Inga utvecklingsprojekt som finansieras av kommunens revisorer är planerade. Restriktiv anställningspolitik hårdare vakansprövning Revisionen har inga anställda. Restriktiv resepolitik Återhållsamhet med resor gäller. Minskat deltagande i kurser, konferenser, utbildningar, seminarier Revisorerna deltar endast i de mest nödvändiga kurserna, konferenserna, utbildningarna och seminarierna. Övriga verksamhetsbesparingar inom nämnd Revisorerna ser över samtliga kostnader för att bedöma om det finns något som det går att avstå från eller senarelägga. Ett annat fokus är att så långt möjligt, utan att menligt påverka det verkligt nödvändiga revisionsarbetet, genomföra revisionella granskningar som kan medföra att kommunen kan få tillbaka medel från främst staten, t.ex. som moms och statsbidrag.

6 6 Resultat 31 augusti 2009 Resultaträkning Redovisning Redovisning Förändring Belopp tkr 31/ / Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Driftsammandrag Redovisning Redovisning Förändring Belopp netto tkr 31/ / Intäkter Personalkostnader Administrativa tjänster, lokaler Köp av stödverksamhet Summa Kommentarer och förklaringar till resultatet den 31 augusti och jämförelse med föregående år Att perioden visar ett negativt resultat beror som varje år så här dags att den budgeterade intäkten från bolagen faktureras först i slutet av året men granskningsinsatserna utförs löpande under året. Revisorerna följer kontinuerligt sin ekonomi och utfallet hittills i år följer helt revisorernas egen internbudget.

7 7 Prognos resultat 2009 Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp tkr helår Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Summa nettokostnad Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Driftsammandrag Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp netto tkr helår Intäkter Personalkostnader Administrativa tjänster, lokaler Köp av stödverksamhet Summa Kommentarer och förklaringar till prognos för helår 2009 Kommunens revisorer planerar sin verksamhet helt efter gällande budget och kommer att visa ett ekonomiskt årsresultat därefter. Endast om något väsentligt och oförutsett uppmärksammas inom kommunen och detta kräver ökade insatser av revisionen kan prognosen påverkas negativt. Vid en sådan händelse överlägger revisorerna alltid med fullmäktiges presidium innan extra åtgärder vidtas.

8 8 KOMMUNENS REVISORER Kommunens revisorers uppdrag regleras av kommunallagen, revisionens reglemente och god revisionssed inom kommunal verksamhet. Uppdraget utgör ett lagstadgat krav att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna och styrelserna. Genom uppdragen som lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunala bolagen. För varje års verksamhet utarbetar revisorerna en revisionsplan som diskuteras med kommunfullmäktiges presidium. Målbeskrivning Övergripande målsättning: Revisorerna skall arbeta långsiktigt, förebyggande och framåtsyftande för att nå största möjliga effekter. Genom planeringen av revisionens genomförande med detta i fokus uppnår revisorerna den övergripande målsättningen. Grön Revisionen skall ha överläggningar med samtliga nämnders presidier och ledande tjänstemän. Revisorerna skall följa upp samtliga nämnders arbete med intern kontroll. Revisionen har genomfört överläggningar med samtliga nämndspresidier, utom Valnämndens, i samband med tertialrapport 1 per den 30 april Nu inför överläggningar avseende tertialrapport 2 per den 31 augusti 2009 har revisorerna bokat in tider med samtliga nämndspresidier. Valnämndens presidium är även vid detta tillfälle undantagen. Denna uppföljning genomförs bland annat vid överläggningarna med nämndspresidierna i samband med tertialrapporterna. Varje kansli/förvaltning kommer även att få besök under senhösten i samband med att nämndernas rapporter över resultatet av genomförd intern kontroll färdigställts. Grön Grön Prioriterade frågor Då Linköpings kommuns bolag idag omsätter mer än själva kommunen bedömer revisorerna det angeläget både som revisorer i kommunen och lekmannarevisorer i bolagen att utveckla granskningen av kommunen som koncern. Ur det perspektivet ingår att granska kommunen som ägare och den styrning som där utförs samt de kommunala bolagens verksamhet som utförare av kommunal verksamhet. Enligt den idag rådande uppfattningen av god revisionssed inom kommunal verksamhet skall lekmannarevisorerna granska bolagen på samma sätt som kommunens revisorer granskar de kommunala nämnderna med undantag för granskning av räkenskaperna. Framtid Kommunens organisation och verksamhet förändras och utvecklas ständigt varför detta ställer krav på att revisionen anpassar sin verksamhet och även använder nya instrument för genomförande av sina granskningar. Ett aktuellt område är kommunens införande av det fria valet inom omsorgen som kommer att ställa nya krav på revisionen.

9 9 KOMMUNSTYRELSEN Sammanfattning Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med kr, varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för tkr. Motsvarande period förra året var resultatet tkr. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med tkr för helåret 2009, varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för 813 tkr. Störst överskott återfinns inom ekonomistrategisk verksamhet och beror på det förändrade PO-pålägget som ger tkr. Prioriterade frågor Samordningen av Linköpings kommuns klimatinvesteringsprogram, Klimp, sker enligt plan. En grupp bestående av kommunalråd från Linköping och Norrköping har utsetts att leda Linköpings och Norrköpings gemensamma klimatarbete. Arbetet har påbörjats i form av att gruppen har identifierat prioriterade områden, kollektivtrafik och offentlig upphandling, för fördjupade klimatåtgärder. Linköping och Norrköping kommun har inlett samverkan för ökad harmonisering av IT-organisation, arbetssätt och IT-miljö. Bland annat genomförs ett samverkansprojekt som syftar till att införa e-legitimationer till all personal och privata utförare. Projektet ska även utveckla ett gemensamt koncept för inpassering i lokaler där e- legitimationerna används. Insatser för att ge åtkomst till varandras intranät och e-postadresser pågår. Det internationella samarbetsnätverket Eurocities Knowledge Society Fora, har beslutat att Linköping ska vara värd för nätverkets sommarkonferens i juni Förberedelsearbetet för denna konferens pågår. Arbetet med Ostlänken har hittills under året inneburit att kommunen svarat på Banverkets remiss om järnvägsutredningen för Ostlänken och på olika sätt aktivt arbetat för att Ostlänken ska kunna genomföras i närtid, bl.a. kontakter med Banverket, Nyköping - Östgötalänken AB och höghastighetsutredningen. Kommunen har också deltagit aktivt i arbetet med förstudien för Götalandsbanan, vilket innebär ett nära samarbete med Banverket och intressenter längst sträckningen. Utställningarna av översiktsplanen för Linköping-Norrköping, översiktsplanen för staden och översiktsplanen för Kallerstad m.m. planeras ske samtidigt med början omkring 1 december Ett regionalt marknadsbolag tillsammans med företag i regionen, Norrköpings kommun och Linköpings universitet har bildats. Som en konsekvens av detta har Linköpings lokala marknadsbolag avvecklats och ett lokalt marknadsföringsråd bildats med uppdrag att synkronisera och samordna lokala marknadsföringsaktiviteter och samverka med det regionala marknadsbolaget på lämpligt sätt. För att stödja chefernas arbete med personalfrågor har kommunens gemensamma personalprocesser kartlagts och visualiserats under hösten 08 och våren 09. Styrande och stödjande dokument har länkats in i processen för att göra det enklare att hitta. Publicering på intranät har skett av tre processer och ytterligare två beräknas vara klara för publicering under hösten. Ambitionen att låta kommuninvånaren följa ett ärendes gång fram till beslut eller åtgärd har varit en ledstjärna vid moderniseringen av hemsidan. Under hösten slutförs arbetet med revidering av den grafiska manualen i syfte att stärka Linköpings kommuns varumärke i bl.a. annonsering, skyltning och trycksaker. Ett arbete att profilera Linköping som Sveriges flyghuvudstad med omfattande verksamheter inom många av flygets olika områden har startats under 2009 med sikte på att starta Linköpings flygdagar under Linköpings kommun har i samverkan med Polismyndigheten i Östergötlands län, andra statliga myndigheter och länets övriga kommuner, på ett framgångsrikt sätt, bekämpat den organiserade brottsligheten. Projektet avslutas i och med 2009 års utgång.

10 10 Uppföljning av KS beslut i maj om justering av nämndernas ramar med anledning av sänkta skatteprognoser Övriga verksamhetsbesparingar inom nämnd Kommunstyrelsens ram sänktes med tkr för 2009 och internbudgeten har reviderats. Det råder en allmän återhållsamhet inom kommunstyrelsens verksamheter. Planerade aktiviteter genomförs med något lägre ambitionsnivå och mer utsträckt i tid. Planerade projekt har ställts in eller skjutits fram i tid samt mindre prioriterade insatser har senarelagts. Flera beställningar av uppdrag till kommunstyrelsens uppdragsfinansierade verksamheter har reducerats utifrån besparingsbetinget och fler uppdrag sker med egen personal så konsultkostnaden minimeras. Besparingar i kommunens alla verksamheter påverkar kommunstyrelsen genom att man avvaktar med att starta nya insatser och aktiviteter och därför inte söker medel ur utvecklingsanslag, stimulansmedel, engagemang i europeiska nätverk m.m. Verksamhetsansvariga planerar sina verksamheter utifrån tvåårsbudgeten 2009/2010. Flera har medvetet en större återhållsamhet under 2009 för att kunna klara besparingsbetinget som år 2010 är tkr.

11 11 Resultat 31 augusti 2009 Resultaträkning Redovisning Redovisning Förändring Belopp tkr 31/ / Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens resultat exkl. KS uppdragsverksamhet Resultat Ekonomiservice Resultat HR Resultat Statistik och utredningar Resultat Informationskontor Resultat Stadsarkiv Resultat Överförmyndaradministration Resultat Förhandling Periodens resultat inkl KS uppdragsfinansierade verksamhet Driftsammandrag inkl. KS uppdragsverksamhet Belopp netto tkr Redovisning 31/ Budget 31/ Avvikelse varav avvikelser nämnden varav avvikelser uppdragsverksamheter Kommunstyrelse och kommunalråd Utveckling och samordning Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor Ekonomistrategisk verksamhet Personalstrategisk verksamhet Kommunikation medborgarkontakt Näringsliv och marknadsföring Kommungemensam verksamhet Summa Kommentarer och förklaringar till resultatet den 31 augusti och jämförelse med föregående år Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med kr, varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för tkr. Motsvarande period förra året var resultatet tkr. Störst överskott återfinns inom översiktlig planering och avser arkitekttävlingen för resecentrum tkr för perioden, som inte planeras att förbrukas under året, samt skyltarna vid E4 som är försenade och ger ett överskott mot budget med tkr. Kommunstyrelsen fick tkr i tilläggsanslag för Kreativa året och Humanistdygnet som inte genererat några kostnader än. Utvecklingsanslaget lämnar ett överskott under perioden med tkr. Alla verksamheter har reviderat sina budgetramar efter kommunstyrelsens beslut om besparingar. Verksamheterna är återhållsamma och planerar sina aktiviteter över budgetperioden 2009/2010. Övriga förklaringar till överskottet redovisas nedan.

12 12 Kommunstyrelse och kommunalråd Utredningar, utvecklingsmedel, tryckkostnader samt representation har lägre kostnader än budgeterat för perioden. Kommunstyrelsen fick även ett tilläggsanslag på tkr för Kreativa året och Humanistdygnet men har hittills inte haft några kostnader vilket ger ett överskott med tkr för perioden. Utveckling och samordning Utveckling och samordning Resultatet för perioden är flera mindre överskott inom olika verksamheter samt utvecklingsanslaget som ännu inte tagits i anspråk Internationell verksamhet Vissa insatser har haft minskad omfattning. Det beror på att verksamheterna i kommunen avvaktar med att starta insatser på grund av rådande sparbeting t. ex antal ansökningar till stimulansmedel, processtöd för EUansökningar, engagemang i nätverk. IT-frågor E-tjänstplattformen kommer införas under hösten och ger ett överskott mot budget för perioden med 550 tkr. Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor Översiktlig planering Arkitekttävlingen för resecentrum är senarelagd och ger ett överskott mot budget med tkr. De digitala skyltarna vid E4 är också försenade och ger ett överskott med tkr. Budgeten för översiktlig planering har inte förbrukats under perioden utan ger ett överskott med tkr. Ekonomistrategisk verksamhet och ägarstyrning Ekonomistrategisk verksamhet Resultatet för perioden är tkr. Främst beroende på att vissa projekt enligt besparingsbeslutet i kommunstyrelsen skjutits på framtiden. Uppdragsfinansierad verksamhet Ekonomiservice Resultatet för perioden är 133 tkr, vilket är ca 100 tkr sämre än budgeterade. Både intäkterna och kostnaderna är lägre än det budgeterade. Anledningen till avvikelsen är överföring av upphandlingsverksamheten till 4:e Storstadsregionens kommunalförbund Föregående års resultat för första tertialet var tkr, skillnaden mellan åren på tkr förklaras bl.a. av överföring av upphandlingsverksamheten samt kostnader för projekt Agresso 5.5 föregående år som hade sin tyngdpunkt under senare delen av hösten Personalstrategisk verksamhet Personalstrategisk verksamhet Den 31 augusti 2009 redovisar personalstrategi ett överskott mot budget med tkr. Merparten av överskottet beror på att kostnader för Heroma varit lägre än budgeterat för perioden. Införandet av Heroma W 5 startar först i september 2009 och åtgärder till följd av Lönsam rapporten kommer genomföras i projektform från och med oktober Utvecklingsinsatser som en följd av kvalitetssäkring av kompetensbaserad rekrytering kommer att genomföras senare under året. Kostnaderna för resurspersoner för att på förvaltningarna arbeta aktivt med jämställdhet och mångfald har minskat under Uppdragsfinansierad verksamhet Förhandling Avvikelsen per den 31 augusti 2009 beror på att medarbetarna har följt de uppmaningar som kommit genom kommundirektörens beslut om allmänna besparingar, innebärande en minskad semesterlöneskuld och en allmän återhållsamhet med kostnader. Kommunikation och medborgarkontakt Utvecklingsarbetet inom ramen för Kontakt Linköping fortsätter under 2010 med avsatta medel för Verksamheten redovisar ett överskott med anledning av att budgeterade medel för medborgarkontor i City ej ianspråktagits då ombyggnationen har försenats. Under året har vissa tjänster varit vakanta.

13 13 Kommungemensam verksamhet Ärendehantering Kostnaderna för utveckling av det nya ärendehanteringssystemet har under året varit lägre än budgeterat. Hittills har inriktningen varit att så långt möjligt använda standardversionen av systemet utan några omfattande kundanpassningar. Telefoni Det positiva periodresultatet beror på att de kapitalkostnader som finns budgeterade inte tagits i anspråk fullt ut, några kostnader för internt arbete med nya avtal har inte uppkommit samt att det inte uppstått några kostnadskrävande underhållskostnader hittills i år.

14 14 Prognos resultat 2009 Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp tkr helår Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Summa nettokostnad Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens resultat exkl. KS uppdragsverksamhet Resultat Ekonomiservice Resultat HR Resultat Statistik och utredningar Resultat Informationskontor Resultat Stadsarkiv Resultat Överförmyndaradministration Resultat Förhandling Årets resultat inkl KS uppdragsfinansierade verksamhet Driftsammandrag inkl. KS uppdragsverksamhet Belopp netto tkr Prognos Helår Budget 2009 Avvikelse Varav avvikelser nämnden varav avvikelser uppdragsverksamheter Kommunstyrelse och kommunalråd Utveckling och samordning Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor Ekonomistrategisk verksamhet Personalstrategisk verksamhet Kommunikation medborgarkontakt Näringsliv och marknadsföring Kommungemensam verksamhet Summa Kommentarer och förklaringar till prognos för helår 2009 Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med tkr för helåret 2009, varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för 813 tkr. Störst överskott återfinns inom ekonomistrategisk verksamhet och beror på det förändrade PO-pålägget som ger tkr. Övriga stora poster är tkr i tilläggsanslag för Kreativa året och Humanistdygnet som inte beräknas medföra några kostnader under året, arkitekttävlingen för resecentrum som är senarelagd och ger ett överskott med tkr på helår samt skyltarna vid E4 som är försenade och beräknas lämna ett överskott med tkr. Kommunstyrelsens utvecklingsanslag beräknas lämna ett överskott mot budget med tkr. Verksamheterna är återhållsamma och planerar sina aktiviteter över budgetperioden 2009/2010. Övriga förklaringar till överskottet redovisas nedan. Kommunstyrelse och kommunalråd Kommunstyrelsen fick tilläggsanslag med tkr för Kreativa året och Humanistdygnet men i prognosen beräknas inte dessa medel tas i anspråk. Prognosen visar även på överskott inom gemensamma kostnader, utvecklingsmedel samt utredningar.

15 15 Utveckling och samordning Utveckling och samordning Utvecklingsanslaget beräknas inte tas i anspråk i sin helhet utan lämna ett överskott med tkr. Samarbetet Linköping/Norrköping ger ett överskott mot budget med tkr i prognosen. Internationell verksamhet Visst överskott kommer att uppstå för Det beror på att verksamheterna i kommunen avvaktar med att starta insatser på grund av rådande sparbeting t. ex antal ansökningar till stimulansmedel, processtöd för EUansökningar. Omfattning av besök under året är en annan orsak. IT-frågor Budgeterade medel för E-tjänstplattform beräknas inte förbrukas fullt ut. Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor Översiktlig planering Arkitekttävlingen för resecentrum är senarelagd och ger ett överskott mot budget med tkr. De digitala skyltarna vid E4 är också försenade och ger ett överskott med tkr. Budgeten för översiktlig planering beräknas inte förbrukas i sin helhet utan lämnar ett överskott med tkr. Geografiskt informationssystem Prognosen är att Kommunstyrelsens beställning av geografisk information och geografiskt informationssystem (LINGIS) kommer att arbetas upp. LINGIS är under uppdatering, en sjösättning av det nya LINGIS kommer att ske under Ekonomistrategisk verksamhet och ägarstyrning Ekonomistrategisk verksamhet Prognosen för helåret är ett överskott om tkr. De främsta avvikelserna rör det förändrade PO-pålägget vilket ger ett överskott med tkr, överskott om 1472 tkr främst härrörande från försenade projekt inom ekonomiområdet samt ett underskott om 652 tkr avseende lokalhantering. Uppdragsfinansierad verksamhet Ekonomiservice Ekonomiservice resultatprognos för år 2009 pekar på ett resultat i nivå med det budgeterade, dvs. ett nollresultat. Personalstrategisk verksamhet Personalstrategisk verksamhet Prognosen för personalstrategi är att kostnaderna kommer hållas inom ramen för den nya budget som tilldelats med anledning av de nya ramarna. Kostnadseffektiviseringar har skett inom flera delområden för att kostnaderna ska kunna hållas nere. Förklaringen till förändring i prognos per den 30 april är att aktiviteter kopplade till Heroma inom Personal och löneadministrationen kommer kunna genomföras inom tidsplan. Uppdragsfinansierad verksamhet Förhandling Prognosen för Förhandling kan förklaras med den återhållsamhet som genomförts när det gäller utbildningar och övriga kostnader samt ett utökat uttag av semester för att minska semesterlöneskulden. Kommunikation och medborgarkontakt Kommunikation medborgarkontakt Prognosen för Kontakt Linköping är 600 tkr i överskott och beror på att utvecklingsarbete som planeras att genomföras under 2010 ska finansieras med dessa medel. Medborgarkontor i City prognostiserar 700 tkr i överskott och beror på försenad start. Uppdragsfinansierad verksamhet Informationskontor Verksamheten redovisar ett överskott på grund av vakanta tjänster samt restriktivitet vad gäller kompetensutveckling och övriga aktiviteter. Kommungemensam verksamhet Information Prognosen för informationsverksamheten pekar på ett underskott med 280 tkr vilket härrör sig till kostnader för Linköpingsposten som inte fullt ut ryms inom ram.

16 16 Säkerhet Prognosen visar på ett positivt resultat med 118 tkr. Säkerhetsarbetet har bedrivits på ett sådant sätt att försäkringsgivare ej utlöst aviserade premieökningar. Ärendehantering Prognosen visar på ett överskott på ca 500 tkr. Även under resten av året kommer standardsystemet att användas. Några kostsamma kundanpassningar är inte planerade före årsskiftet. Telefoni För telefonifunktionen prognostiseras ett överskott på ca tkr för Huvudsakligen beror det på att budgeterade kapitalkostnader inte tas i anspråk fullt ut men också på att driftskostnaderna för telefonifunktionen blir lägre än budgeterat. Avsatta medel för insatser i samband med gemensam upphandling av telefonitjänster inom Östsam har inte heller tagits i anspråk. Uppdragsfinansierad verksamhet Överförmyndaradministration I tertialrapporten i april prognostiserades ett mindre underskott för överförmyndarenheten. De åtgärder som vidtagits därefter pekar nu på ett reslutat som överensstämmer med budget.

17 17 UTVECKLING OCH SAMORDNING Målbeskrivning Ett friare Linköping Folkhälsa Alkoholkonsumtionens skadliga verkningar ska minska och det ska råda nolltolerans mot narkotika och doping. Internationell verksamhet Det internationella arbetet ska genom samordning och stöd bidra till att utveckla kommunens olika verksamheter. Ett tryggare Linköping Hållbar utveckling Brottsligheten ska minska och skadeverkningarna av brott ska reduceras. Barn och ungdomar ska särskilt prioriteras. Ett grönare Linköping Hållbar utveckling Utsläppen av växthusgaser i Linköping ska minska. IT-frågor Mobil och trådbaserad ITinfrastruktur ska byggas ut i Linköpings kommuns geografiska område. Övriga mål för en god ekonomisk hushållning IT-frågor E-tjänsteutvecklingen kommer att intensifieras under 2009 och Arbetet med att implementera evidensbaserade förebyggande metoder har påbörjats. Målet är långsiktigt och arbetet utvecklas gynnsamt. Målet är långsiktigt. Förvaltningarnas internationella arbete har hittills haft en gynnsam utveckling genom internationella nätverkets arbete. Några exempel genomförd förankring hos förvaltningsledningar, informationsförsörjning om EU inom förvaltningarna, specifika handlingsplaner för internationellt arbete inom förvaltningar. Antalet polisanmälda brott har minskat något under perioden januari juni 2009 jämfört med samma period föregående år (8922 jmf. 8651). Målet bedöms uppfyllas. Underlag för bedömning av målet saknas, utsläpp av växthusgaser redovisas på årsbasis i samband med bokslutet. För att snabba på utbyggnaden av fiberbaserade bredbandsnät pågår framtagning av en ny samarbets- och affärsmodell. Detta sker tillsammans med marknadens aktörer. Syftet med affärsmodellen är att fördela investeringskostnader över flera aktörer samt erbjuda betydligt lägre anslutningskostnader än idag till hushåll och småföretag. Målsättningen är att tillämpa modellen i ett pilotprojekt i slutet av 2009/början av n utvecklas positivt. Uppföljning av eprogrammet visar att vi har goda möjligheter att uppfylla målsättningarna till Det är dock för tidigt att bedöma hur väl vi ligger till i vår strävan att kunna hantera 70-80% av våra administrativa ärenden via e-tjänster. Målet bedöms i bokslutet. Grön Grön Grön Gul Gul Gul Avvikelser i uppfyllelse av mål, resultat och effekter i budget 2009 Internationell verksamhet Vissa aktiviteter kommer att ha en lägre ambitionsgrad under resten av Det beror på att besparingar inom kommunens alla verksamheter påverkar utrymme för aktiviteter såsom antal ansökningar till stimulansmedel, engagemang i europeiska nätverk, utveckla processtöd för EU-ansökningar m.m. Prioriterade frågor Internationell verksamhet Politikers och tjänstemäns engagemang i bevakning och påverkan i EU-frågor, implementering av internationell strategi, utveckling av processtöd för att få EU-medel till redan prioriterade och beslutade områden, EU- konfe-

18 18 rens Eco-efficient Economy - Mot innovativ och hållbar konkurrenskraft 2-3 november, fullfölja åtagande i nätverk t ex genomföra konferens inom Knowledge Society Forum 2010, ordförandeskap i Mecine-nätverket. Hållbar utveckling Arbete pågår inom prioriterade områden. Detta innebär bl.a. att ett samordnat arbete har startat för att följa upp och revidera kommunens folkhälsopolitiska program, drog- och alkoholpolitiskt program där tobaksförebyggande arbete ska läggas till samt program för trygghetsfrämjande/brottsförebyggande insatser. Arbete har också påbörjats för att utforma ett program för kommunens samverkan med den sociala ekonomin. En enkät till ungdomar genomförs för att bl.a. ge underlag för kommande välfärdsrapport. Fortsatt arbete med hållbar utveckling på stadsdelsnivå stadsdelsutveckling med särskild prioritet för Skäggetorp, Ryd och Berga samt utveckling av samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor/den sociala ekonomin. Kommunledningskontoret förbereder en ansökan till SKL gällande medel för ökad jämställdhet genom ett strukturerat och långsiktigt arbete på såväl politisk som verksamhetsnivå. Inom folkhälsoarbetet prioriteras just nu samhällsplanering, drogförebyggande och tobaksförebyggande. Samordningen av Linköpings kommuns klimatinvesteringsprogram, Klimp, sker enligt plan. En grupp bestående av kommunalråd från Linköping och Norrköping har utsetts att leda Linköpings och Norrköpings gemensamma klimatarbete. Arbetet har påbörjats i form av att gruppen har identifierat prioriterade områden, kollektivtrafik och offentlig upphandling, för fördjupade klimatåtgärder. Cleantech Östergötland genomför och ansvarar för att stödja, samordna och synliggöra regionens miljöteknikkompetens. Omvärldsbevakning Mål och utvärderingsutskottet har genomfört SCB medborgarundersökning samt påbörjat arbetet med utvärdering av Strategisk plan med övergripande mål. IT-frågor Införandet av nödvändiga tekniska plattformar för e-tjänsteutveckling pågår. Det pågår även insatser för att utveckla organisationen, metoderna och arbetssättet inom ramen för detta. Parallellt pågår utveckling av ett flertal e-tjänster. Bedömningen är att vi följer plan. Linköping och Norrköping kommun har inlett samverkan för ökad harmonisering av IT-organisation, arbetssätt och IT-miljö. Bland annat genomförs ett samverkansprojekt som syftar till att införa e-legitimationer till all personal och privata utförare. Projektet ska även utveckla ett gemensamt koncept för inpassering i lokaler där e- legitimationerna används. Insatser för att ge åtkomst till varandras intranät och e-postadresser pågår. Det internationella samarbetsnätverket Eurocities Knowledge Society Fora, har beslutat att Linköping ska vara värd för nätverkets sommarkonferens i juni Förberedelsearbetet för denna konferens pågår. En samarbets- och affärsmodell planeras att etableras under hösten, som ska göra det billigare och mer attraktivt för hushåll och företag att ansluta sig till fiberbaserade bredbandsnät. Därefter planeras genomförandet av ett pilotprojekt som omfattar 600 villor i Linghem. Enligt den preliminära planen ska pilotprojektet genomföras under senare delen av 2009 och början av Förutsatt att pilotprojektet faller väl ut, är avsikten att därefter tillämpa modellen på betydligt bredare front i hela kommunen. Uppdragsfinansierad verksamhet Statistik och utredningar Utvecklingsprojektet MOB (Månadsvisa Områdesuppföljningar för Befolkningsutvecklingen) har under 2009 nått så långt att statistikunderlagen som tas fram har kunnat användas som analysunderlag vid den veckovisa befolkningsredovisningen, vid kommunens bokslut och som information till främst tjänstemän. Uppgifterna i MOB är hämtade ur KID (Kommun Invånare Databasen) som uppdateras varje vecka. Utvecklingsprojektets främsta uppgift för framtiden är att fortsätta att bygga tidsserier. För detta ändamål har utvecklingsmedel sökts för Under 2010 kommer mer och aktuellare statistikuppgifter att kunna hämtas ur SCB:s Super Cross databas. Uppgifterna i databasen är individbaserade vilket medger ökade möjligheter till speciella statistikuttag på såväl kommunal som regional nivå.

19 19 Framtid Internationell verksamhet Graden av måluppfyllelse för vissa prioriterade områden sänks p.g.a. ändrade ekonomiska ramar för år 2009, t ex. utveckling av processtöd för EU ansökningar, utnyttjande av stimulansmedel, engagemang inom europiska nätverk. IT-frågor Bedömningen är att Linköpings kommun tar en allt aktivare och centralare i de FoU- och samverkansprojekt som vi medverkar. Detta avser framför allt regional och internationell FoU och samverkan. Som exempel kan nämnas att Linköping medverkar i tre internationella arbetsgrupper; Bredband, Inkluderande av svaga grupper i IT-samhället (einclusion), samt Energieffektivitet och minskat negativ miljöpåverkan. Inom samtliga områden stärks varumärket Linköping och det finns ett stort intresse från omvärlden kring det arbete som bedrivs i kommunen. I dialog med andra kommuner och inom ramen för vår omvärldsbevakning, framträder införandet av den ITstrategiska funktionen och genomförandet av Kontakt Linköping, med tillhörande styrdokument, alltmer som ett framgångskoncept. Vi märker av ett ökat intresse för konceptet från omvärlden, och vi stärks i vår tro att det är ett arbetssätt som vi ska fortsätta att tillämpa och utveckla ytterligare. Den planerade nedmonteringen av kopparnätet ökar kraven på hushåll och företag att ansluta sig till fiberbaserade bredbandsnät. Förutsatt att vi lyckas i vår strävan att etablera den samarbets- och affärsmodell som beskrivits tidigare för fiberbaserade bredbandsnät, är vår bedömning är att vi har goda förutsättningar att lyckas och därmed skynda på utbyggnaden av framtidssäker IT-infrastruktur. Även på landsbygden. Uppdragsfinansierad verksamhet Statistik och utredningar Verksamheten kan ev. få minskade intäkter under 2010 p.g.a. lågkonjunkturen och enheten har möjlighet att under 2010 minska personalstyrkan genom att inte tillsätta graviditets vikariat.

20 20 ÖVERSIKTLIG PLANERING/STRATEGISKA UTVECKLINGSFRÅGOR Målbeskrivning Förutsättningar för utveckling och tillväxt Att utarbeta en översiktsplan för staden. Att utarbeta en gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping. Arbetet med att ta fram utställningshandlingar för översiktsplanen för staden pågår. Enligt aktuell tidplan kommer planen att ställas ut under senhösten/vintern 2009/2010. Målet bedöms bli uppfyllt. Samråd kring den gemensamma översiktsplanen genomfördes under våren Enligt aktuell tidplan kommer planen att ställas ut under senhösten/vintern 2009/2010. Målet bedöms bli uppfyllt. Grön Grön Avvikelser i uppfyllelse av mål, resultat och effekter i budget 2009 Översiktlig planering Tidplanen för översiktsplanen för staden har förskjutits något i förhållande till tidigare tidplan. Ett stort antal synpunkter från allmänhet, intresseföreningar och myndigheter har lämnats under samrådet. I mitten respektive slutet av september 2009 ska två statliga utredningar redovisas, dels höghastighetsutredningen, dels flygbullerutredningen. Båda dessa utredningar kan komma att påverka inriktningen i översiktsplanen. Förskjutningen av tidplanerna beror dels på kommunens önskan att bearbeta översiktsplanen, dels på att kommunen vill ha möjlighet att inarbeta resultatet av ovan angivna utredningar i planen. Den reviderade tidplanen har godkänts av kommunstyrelsens planeringsutskott. Prioriterade frågor Översiktlig planering Arbetet med Ostlänken har hittills under året inneburit att kommunen svarat på Banverkets remiss om järnvägsutredningen för Ostlänken och på olika sätt aktivt arbetat för att Ostlänken ska kunna genomföras i närtid, bl.a. kontakter med Banverket, Nyköping - Östgötalänken AB och höghastighetsutredningen. Kommunen har också deltagit aktivt i arbetet med förstudien för Götalandsbanan, vilket innebär ett nära samarbete med Banverket och intressenter längst sträckningen. Förstudien för Götalandsbanan har skickats på remiss och arbete pågår med kommunens remissvar. Tävlingsprogram för en internationell tävling för resecentrumen i Linköping respektive Norrköping håller på att utarbetas. Arbetet med en utställningshandling och en samrådsredogörelse för översiktsplanen för staden, inklusive trafikstrategin, pågår. Samråd genomfördes 2008 och arbetet under våren och del av hösten 2009 innefattar att sammanställa och ta ställning till ca 150 inkomna skrivelser, att genomföra kompletterande utredningar och att utveckla planhandlingarna. Samråd för översiktsplanen för Kallerstad och ett nytt resecentrum m.m. har genomförts under hösten Arbetet under våren och del av hösten 2009 innefattar att skriva samrådsredogörelse, att genomföra kompletterande utredningar och att utarbeta utställningshandlingar. Samråd för den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping genomfördes under våren Under samrådet genomförs bl.a. utställningar, allmänna samrådsmöten, frukostmöten med näringslivet, information till olika intressegrupper och särskilda föredragningar för andra kommuner. Ca 90 yttranden kom in under samrådstiden. Arbete pågår med samrådsredogörelse och utställningshandlingar. Ambitionen är att utställningarna av översiktsplanen för Linköping-Norrköping, översiksplanen för staden och översiktsplanen för Kallerstad m.m. ska ske samtidigt med början omkring 1 december 2009.

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2009

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2009 1 Pressmeddelande 2009-02-03 Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 3 februari 2009 Ärende 1 Yttrande; Banverkets järnvägsutredning I kommunens yttrande framhålls Ostlänkens betydelse för

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor

Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor www.pwc.se Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor Anders Haglund Torsten Sjöström Utredningsuppdrag ü att genom en omvärldsbevakning beskriva situationen i Sveriges kommuner med egna revisionskontor

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER

ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER ARBETSORDNING FÖR SUNNE KOMMUNS REVISORER Syftet med Arbetsordningen är att, i enlighet med God Revisionssed, formalisera och dokumentera de förtroendevalda revisorerna för perioden 2011 2014 uppdrag,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden

Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden REVISIONSRAPPORT 1(8) KR 2014/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh,1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011

Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 Söderhamn kommun Kommunrevisionen Bilaga till revisionsberättelsen Kommunrevisionens redogörelse för år 2011 1. Inledning revisorernas uppdrag Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige och

Läs mer

Styr- och ledningssystem

Styr- och ledningssystem Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och väljs av kommuninvånarna i allmänna val. Kommunfullmäktiges ansvar är att styra kommunkoncernens verksamhet. Detta gör Kommunfullmäktige genom

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET

KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET 39 KOMMUNSTYRELSENS ANSTÄLLNINGSMYNDIGHET Sammanfattning Arbetet i samtliga förvaltningar inom kommunstyrelsens anställningsmyndighet har ännu under präglats av den stora organisationsförändring som verkställdes

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 33

Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 33 INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 13 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 33 Överförmyndarnämnden 45 Valnämnden 51 Äldrenämnden 55 Omsorgsnämnden 71 Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-08 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Förlängd brytningstid vid Aska bergtäkt, yttrande Fortsatt brytning vid Lilla Aska bergtäkt får inte leda till att

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Perspektivet utveckling/tillväxt

Perspektivet utveckling/tillväxt Revisionsrapport Perspektivet utveckling/tillväxt Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun Revisionsplan 2012 Kommunrevisionen Karlskrona kommun 1. Inledning Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för 2012. Den har tagits fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 2010-05-25 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Före dagens ordinarie kommunstyrelsesammanträde har kommunstyrelsen ett så kallat temasammanträde. Temat är Kommunens service

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 1 Kommunstyrelsen 2008-12-02 Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Prövning av vindkraft, yttrande Lagstiftningen bör förbättras för en snabbare hantering av vindkraftsärenden, utan

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer