Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndernas. tertialrapporter. den 31 augusti med"

Transkript

1 Nämndernas tertialrapporter den 31 augusti med prognos för helår 2009

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens anställningsmyndighet Överförmyndarnämnden Valnämnden Äldrenämnden Omsorgsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Kollektivtrafiknämnden Socialnämnden Miljönämnden Byggnämnden inkl. Kommunlantmäteriet Utförarstyrelsen Pensionsenheten Intern finansiering och resursmedel Förklaring Grön Gul Röd Grön ruta innebär att målet har uppnåtts. Gul ruta innebär att målet delvis har uppnåtts. Röd ruta innebär att målet inte har uppnåtts. Uppåtriktad pil innebär en positiv trend, dvs. att måluppfyllelsen har förbättrats. Parallell pil innebär en oförändrad trend, dvs. att måluppfyllelsen är oförändrad jämfört med tidigare. Nedåtriktad pil innebär en negativ trend, dvs. att måluppfyllelsen har försämrats.

3 3 KOMMUNFULLMÄKTIGE Resultat 31 augusti 2009 Resultaträkning Redovisning Redovisning Förändring Belopp tkr 31/ / Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Driftsammandrag Redovisning Redovisning Förändring Belopp netto tkr 31/ / KF, gruppsammanträden och gruppledararvoden Verksamhetsutskott Geografiska utskott Partistöd, inkl. utbildning samt stöd åt politiskt arbete Utbildning nyvalda Representation, minnesgåvor, KF`s middag Summa Kommentarer och förklaringar till resultatet den 31 augusti och jämförelse med föregående år Kommunfullmäktige redovisar ett överskott med tkr för perioden januari till augusti. Resultatet för motsvarande period förra året var tkr. Jämfört med förra året redovisas i år 202 tkr i lägre kostnader. Det beror på mindre kostnader för representation och att kostnaden för partistöd (justeras med inkomstbasbeloppet som bas) ökar med 5,9 % för I jämförelse med förra året så har även utskottens verksamhet hittills förbrukat 30 tkr mindre än förra året.

4 4 Prognos resultat 2009 Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp tkr helår Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Summa nettokostnad Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Driftsammandrag Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp netto tkr helår KF, gruppsammanträden och gruppledararvoden Verksamhetsutskott Geografiska utskott Partistöd, inkl. utbildning samt stöd åt politiskt arbete Utbildning nyvalda Representation, minnesgåvor, KF`s middag Summa Kommentarer och förklaringar till prognos för helår 2009 I helårsprognosen för kommunfullmäktige redovisas ett mindre överskott med 115 tkr. Det är budgeten för sammanträdesarvoden och representation som beräknas ge ett mindre överskott samt de geografiska utskotten som under förutsättning att inget oförutsett inträffar beräknas lämna ett överskott med 38 tkr. KOMMUNFULLMÄKTIGE Målbeskrivning Förutsättningar för utveckling och tillväxt Medborgare som kontaktar utskottsledamöterna ska snabbt hänvisas till rätt instans. Ta initiativ till offentliga möten kring olika frågor i utskottsområdena. Utskottens ledamöter kontaktas ofta av medborgare i olika frågor. De flesta frågor berör teknik- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Hittills har utskotten anordnat 5 offentliga möten som samlat cirka 400 medborgare. Grön Grön Uppföljning av KS beslut i maj om justering av nämndernas ramar med anledning av sänkta skatteprognoser Övriga verksamhetsbesparingar inom nämnd Några utskott har minskat på antalet möten under hösten för att uppnå balans i budgeten.

5 5 KOMMUNENS REVISORER Sammanfattning Kommunens revisorer visar ett för perioden negativt resultat men det är helt i sin ordning då det alltid ser ut så vid den här tiden på året. Detta orsakas av att lekmannarevisionen i kommunens bolag utförs löpande under året men faktureras i slutet av året. Revisionen följer helt sin budget och fastställd plan för verksamheten. Uppföljning av KS beslut i maj om justering av nämndernas ramar med anledning av sänkta skatteprognoser Minskning av semesterlöneskulden Revisorerna har ingen semesterlöneskuld. Minskad övertid/fyllnadstid Revisorerna har ingen personal och därmed ingen övertid/fyllnadstid. Minskad representation Revisorerna har inte haft någon representation under Möten/Mail Revisorerna tillämpar en stor återhållsamhet med sammanträden och förrättningar. Utvecklingsprojekt/aktiviteter Inga utvecklingsprojekt som finansieras av kommunens revisorer är planerade. Restriktiv anställningspolitik hårdare vakansprövning Revisionen har inga anställda. Restriktiv resepolitik Återhållsamhet med resor gäller. Minskat deltagande i kurser, konferenser, utbildningar, seminarier Revisorerna deltar endast i de mest nödvändiga kurserna, konferenserna, utbildningarna och seminarierna. Övriga verksamhetsbesparingar inom nämnd Revisorerna ser över samtliga kostnader för att bedöma om det finns något som det går att avstå från eller senarelägga. Ett annat fokus är att så långt möjligt, utan att menligt påverka det verkligt nödvändiga revisionsarbetet, genomföra revisionella granskningar som kan medföra att kommunen kan få tillbaka medel från främst staten, t.ex. som moms och statsbidrag.

6 6 Resultat 31 augusti 2009 Resultaträkning Redovisning Redovisning Förändring Belopp tkr 31/ / Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Driftsammandrag Redovisning Redovisning Förändring Belopp netto tkr 31/ / Intäkter Personalkostnader Administrativa tjänster, lokaler Köp av stödverksamhet Summa Kommentarer och förklaringar till resultatet den 31 augusti och jämförelse med föregående år Att perioden visar ett negativt resultat beror som varje år så här dags att den budgeterade intäkten från bolagen faktureras först i slutet av året men granskningsinsatserna utförs löpande under året. Revisorerna följer kontinuerligt sin ekonomi och utfallet hittills i år följer helt revisorernas egen internbudget.

7 7 Prognos resultat 2009 Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp tkr helår Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Summa nettokostnad Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens/Årets resultat Driftsammandrag Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp netto tkr helår Intäkter Personalkostnader Administrativa tjänster, lokaler Köp av stödverksamhet Summa Kommentarer och förklaringar till prognos för helår 2009 Kommunens revisorer planerar sin verksamhet helt efter gällande budget och kommer att visa ett ekonomiskt årsresultat därefter. Endast om något väsentligt och oförutsett uppmärksammas inom kommunen och detta kräver ökade insatser av revisionen kan prognosen påverkas negativt. Vid en sådan händelse överlägger revisorerna alltid med fullmäktiges presidium innan extra åtgärder vidtas.

8 8 KOMMUNENS REVISORER Kommunens revisorers uppdrag regleras av kommunallagen, revisionens reglemente och god revisionssed inom kommunal verksamhet. Uppdraget utgör ett lagstadgat krav att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämnderna och styrelserna. Genom uppdragen som lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunala bolagen. För varje års verksamhet utarbetar revisorerna en revisionsplan som diskuteras med kommunfullmäktiges presidium. Målbeskrivning Övergripande målsättning: Revisorerna skall arbeta långsiktigt, förebyggande och framåtsyftande för att nå största möjliga effekter. Genom planeringen av revisionens genomförande med detta i fokus uppnår revisorerna den övergripande målsättningen. Grön Revisionen skall ha överläggningar med samtliga nämnders presidier och ledande tjänstemän. Revisorerna skall följa upp samtliga nämnders arbete med intern kontroll. Revisionen har genomfört överläggningar med samtliga nämndspresidier, utom Valnämndens, i samband med tertialrapport 1 per den 30 april Nu inför överläggningar avseende tertialrapport 2 per den 31 augusti 2009 har revisorerna bokat in tider med samtliga nämndspresidier. Valnämndens presidium är även vid detta tillfälle undantagen. Denna uppföljning genomförs bland annat vid överläggningarna med nämndspresidierna i samband med tertialrapporterna. Varje kansli/förvaltning kommer även att få besök under senhösten i samband med att nämndernas rapporter över resultatet av genomförd intern kontroll färdigställts. Grön Grön Prioriterade frågor Då Linköpings kommuns bolag idag omsätter mer än själva kommunen bedömer revisorerna det angeläget både som revisorer i kommunen och lekmannarevisorer i bolagen att utveckla granskningen av kommunen som koncern. Ur det perspektivet ingår att granska kommunen som ägare och den styrning som där utförs samt de kommunala bolagens verksamhet som utförare av kommunal verksamhet. Enligt den idag rådande uppfattningen av god revisionssed inom kommunal verksamhet skall lekmannarevisorerna granska bolagen på samma sätt som kommunens revisorer granskar de kommunala nämnderna med undantag för granskning av räkenskaperna. Framtid Kommunens organisation och verksamhet förändras och utvecklas ständigt varför detta ställer krav på att revisionen anpassar sin verksamhet och även använder nya instrument för genomförande av sina granskningar. Ett aktuellt område är kommunens införande av det fria valet inom omsorgen som kommer att ställa nya krav på revisionen.

9 9 KOMMUNSTYRELSEN Sammanfattning Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med kr, varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för tkr. Motsvarande period förra året var resultatet tkr. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med tkr för helåret 2009, varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för 813 tkr. Störst överskott återfinns inom ekonomistrategisk verksamhet och beror på det förändrade PO-pålägget som ger tkr. Prioriterade frågor Samordningen av Linköpings kommuns klimatinvesteringsprogram, Klimp, sker enligt plan. En grupp bestående av kommunalråd från Linköping och Norrköping har utsetts att leda Linköpings och Norrköpings gemensamma klimatarbete. Arbetet har påbörjats i form av att gruppen har identifierat prioriterade områden, kollektivtrafik och offentlig upphandling, för fördjupade klimatåtgärder. Linköping och Norrköping kommun har inlett samverkan för ökad harmonisering av IT-organisation, arbetssätt och IT-miljö. Bland annat genomförs ett samverkansprojekt som syftar till att införa e-legitimationer till all personal och privata utförare. Projektet ska även utveckla ett gemensamt koncept för inpassering i lokaler där e- legitimationerna används. Insatser för att ge åtkomst till varandras intranät och e-postadresser pågår. Det internationella samarbetsnätverket Eurocities Knowledge Society Fora, har beslutat att Linköping ska vara värd för nätverkets sommarkonferens i juni Förberedelsearbetet för denna konferens pågår. Arbetet med Ostlänken har hittills under året inneburit att kommunen svarat på Banverkets remiss om järnvägsutredningen för Ostlänken och på olika sätt aktivt arbetat för att Ostlänken ska kunna genomföras i närtid, bl.a. kontakter med Banverket, Nyköping - Östgötalänken AB och höghastighetsutredningen. Kommunen har också deltagit aktivt i arbetet med förstudien för Götalandsbanan, vilket innebär ett nära samarbete med Banverket och intressenter längst sträckningen. Utställningarna av översiktsplanen för Linköping-Norrköping, översiktsplanen för staden och översiktsplanen för Kallerstad m.m. planeras ske samtidigt med början omkring 1 december Ett regionalt marknadsbolag tillsammans med företag i regionen, Norrköpings kommun och Linköpings universitet har bildats. Som en konsekvens av detta har Linköpings lokala marknadsbolag avvecklats och ett lokalt marknadsföringsråd bildats med uppdrag att synkronisera och samordna lokala marknadsföringsaktiviteter och samverka med det regionala marknadsbolaget på lämpligt sätt. För att stödja chefernas arbete med personalfrågor har kommunens gemensamma personalprocesser kartlagts och visualiserats under hösten 08 och våren 09. Styrande och stödjande dokument har länkats in i processen för att göra det enklare att hitta. Publicering på intranät har skett av tre processer och ytterligare två beräknas vara klara för publicering under hösten. Ambitionen att låta kommuninvånaren följa ett ärendes gång fram till beslut eller åtgärd har varit en ledstjärna vid moderniseringen av hemsidan. Under hösten slutförs arbetet med revidering av den grafiska manualen i syfte att stärka Linköpings kommuns varumärke i bl.a. annonsering, skyltning och trycksaker. Ett arbete att profilera Linköping som Sveriges flyghuvudstad med omfattande verksamheter inom många av flygets olika områden har startats under 2009 med sikte på att starta Linköpings flygdagar under Linköpings kommun har i samverkan med Polismyndigheten i Östergötlands län, andra statliga myndigheter och länets övriga kommuner, på ett framgångsrikt sätt, bekämpat den organiserade brottsligheten. Projektet avslutas i och med 2009 års utgång.

10 10 Uppföljning av KS beslut i maj om justering av nämndernas ramar med anledning av sänkta skatteprognoser Övriga verksamhetsbesparingar inom nämnd Kommunstyrelsens ram sänktes med tkr för 2009 och internbudgeten har reviderats. Det råder en allmän återhållsamhet inom kommunstyrelsens verksamheter. Planerade aktiviteter genomförs med något lägre ambitionsnivå och mer utsträckt i tid. Planerade projekt har ställts in eller skjutits fram i tid samt mindre prioriterade insatser har senarelagts. Flera beställningar av uppdrag till kommunstyrelsens uppdragsfinansierade verksamheter har reducerats utifrån besparingsbetinget och fler uppdrag sker med egen personal så konsultkostnaden minimeras. Besparingar i kommunens alla verksamheter påverkar kommunstyrelsen genom att man avvaktar med att starta nya insatser och aktiviteter och därför inte söker medel ur utvecklingsanslag, stimulansmedel, engagemang i europeiska nätverk m.m. Verksamhetsansvariga planerar sina verksamheter utifrån tvåårsbudgeten 2009/2010. Flera har medvetet en större återhållsamhet under 2009 för att kunna klara besparingsbetinget som år 2010 är tkr.

11 11 Resultat 31 augusti 2009 Resultaträkning Redovisning Redovisning Förändring Belopp tkr 31/ / Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens resultat exkl. KS uppdragsverksamhet Resultat Ekonomiservice Resultat HR Resultat Statistik och utredningar Resultat Informationskontor Resultat Stadsarkiv Resultat Överförmyndaradministration Resultat Förhandling Periodens resultat inkl KS uppdragsfinansierade verksamhet Driftsammandrag inkl. KS uppdragsverksamhet Belopp netto tkr Redovisning 31/ Budget 31/ Avvikelse varav avvikelser nämnden varav avvikelser uppdragsverksamheter Kommunstyrelse och kommunalråd Utveckling och samordning Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor Ekonomistrategisk verksamhet Personalstrategisk verksamhet Kommunikation medborgarkontakt Näringsliv och marknadsföring Kommungemensam verksamhet Summa Kommentarer och förklaringar till resultatet den 31 augusti och jämförelse med föregående år Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat med kr, varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för tkr. Motsvarande period förra året var resultatet tkr. Störst överskott återfinns inom översiktlig planering och avser arkitekttävlingen för resecentrum tkr för perioden, som inte planeras att förbrukas under året, samt skyltarna vid E4 som är försenade och ger ett överskott mot budget med tkr. Kommunstyrelsen fick tkr i tilläggsanslag för Kreativa året och Humanistdygnet som inte genererat några kostnader än. Utvecklingsanslaget lämnar ett överskott under perioden med tkr. Alla verksamheter har reviderat sina budgetramar efter kommunstyrelsens beslut om besparingar. Verksamheterna är återhållsamma och planerar sina aktiviteter över budgetperioden 2009/2010. Övriga förklaringar till överskottet redovisas nedan.

12 12 Kommunstyrelse och kommunalråd Utredningar, utvecklingsmedel, tryckkostnader samt representation har lägre kostnader än budgeterat för perioden. Kommunstyrelsen fick även ett tilläggsanslag på tkr för Kreativa året och Humanistdygnet men har hittills inte haft några kostnader vilket ger ett överskott med tkr för perioden. Utveckling och samordning Utveckling och samordning Resultatet för perioden är flera mindre överskott inom olika verksamheter samt utvecklingsanslaget som ännu inte tagits i anspråk Internationell verksamhet Vissa insatser har haft minskad omfattning. Det beror på att verksamheterna i kommunen avvaktar med att starta insatser på grund av rådande sparbeting t. ex antal ansökningar till stimulansmedel, processtöd för EUansökningar, engagemang i nätverk. IT-frågor E-tjänstplattformen kommer införas under hösten och ger ett överskott mot budget för perioden med 550 tkr. Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor Översiktlig planering Arkitekttävlingen för resecentrum är senarelagd och ger ett överskott mot budget med tkr. De digitala skyltarna vid E4 är också försenade och ger ett överskott med tkr. Budgeten för översiktlig planering har inte förbrukats under perioden utan ger ett överskott med tkr. Ekonomistrategisk verksamhet och ägarstyrning Ekonomistrategisk verksamhet Resultatet för perioden är tkr. Främst beroende på att vissa projekt enligt besparingsbeslutet i kommunstyrelsen skjutits på framtiden. Uppdragsfinansierad verksamhet Ekonomiservice Resultatet för perioden är 133 tkr, vilket är ca 100 tkr sämre än budgeterade. Både intäkterna och kostnaderna är lägre än det budgeterade. Anledningen till avvikelsen är överföring av upphandlingsverksamheten till 4:e Storstadsregionens kommunalförbund Föregående års resultat för första tertialet var tkr, skillnaden mellan åren på tkr förklaras bl.a. av överföring av upphandlingsverksamheten samt kostnader för projekt Agresso 5.5 föregående år som hade sin tyngdpunkt under senare delen av hösten Personalstrategisk verksamhet Personalstrategisk verksamhet Den 31 augusti 2009 redovisar personalstrategi ett överskott mot budget med tkr. Merparten av överskottet beror på att kostnader för Heroma varit lägre än budgeterat för perioden. Införandet av Heroma W 5 startar först i september 2009 och åtgärder till följd av Lönsam rapporten kommer genomföras i projektform från och med oktober Utvecklingsinsatser som en följd av kvalitetssäkring av kompetensbaserad rekrytering kommer att genomföras senare under året. Kostnaderna för resurspersoner för att på förvaltningarna arbeta aktivt med jämställdhet och mångfald har minskat under Uppdragsfinansierad verksamhet Förhandling Avvikelsen per den 31 augusti 2009 beror på att medarbetarna har följt de uppmaningar som kommit genom kommundirektörens beslut om allmänna besparingar, innebärande en minskad semesterlöneskuld och en allmän återhållsamhet med kostnader. Kommunikation och medborgarkontakt Utvecklingsarbetet inom ramen för Kontakt Linköping fortsätter under 2010 med avsatta medel för Verksamheten redovisar ett överskott med anledning av att budgeterade medel för medborgarkontor i City ej ianspråktagits då ombyggnationen har försenats. Under året har vissa tjänster varit vakanta.

13 13 Kommungemensam verksamhet Ärendehantering Kostnaderna för utveckling av det nya ärendehanteringssystemet har under året varit lägre än budgeterat. Hittills har inriktningen varit att så långt möjligt använda standardversionen av systemet utan några omfattande kundanpassningar. Telefoni Det positiva periodresultatet beror på att de kapitalkostnader som finns budgeterade inte tagits i anspråk fullt ut, några kostnader för internt arbete med nya avtal har inte uppkommit samt att det inte uppstått några kostnadskrävande underhållskostnader hittills i år.

14 14 Prognos resultat 2009 Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut Belopp tkr helår Intäkter Kostnader Planenliga avskrivningar Summa nettokostnad Räntenetto Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Periodens resultat exkl. KS uppdragsverksamhet Resultat Ekonomiservice Resultat HR Resultat Statistik och utredningar Resultat Informationskontor Resultat Stadsarkiv Resultat Överförmyndaradministration Resultat Förhandling Årets resultat inkl KS uppdragsfinansierade verksamhet Driftsammandrag inkl. KS uppdragsverksamhet Belopp netto tkr Prognos Helår Budget 2009 Avvikelse Varav avvikelser nämnden varav avvikelser uppdragsverksamheter Kommunstyrelse och kommunalråd Utveckling och samordning Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor Ekonomistrategisk verksamhet Personalstrategisk verksamhet Kommunikation medborgarkontakt Näringsliv och marknadsföring Kommungemensam verksamhet Summa Kommentarer och förklaringar till prognos för helår 2009 Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med tkr för helåret 2009, varav de uppdragsfinansierade verksamheterna står för 813 tkr. Störst överskott återfinns inom ekonomistrategisk verksamhet och beror på det förändrade PO-pålägget som ger tkr. Övriga stora poster är tkr i tilläggsanslag för Kreativa året och Humanistdygnet som inte beräknas medföra några kostnader under året, arkitekttävlingen för resecentrum som är senarelagd och ger ett överskott med tkr på helår samt skyltarna vid E4 som är försenade och beräknas lämna ett överskott med tkr. Kommunstyrelsens utvecklingsanslag beräknas lämna ett överskott mot budget med tkr. Verksamheterna är återhållsamma och planerar sina aktiviteter över budgetperioden 2009/2010. Övriga förklaringar till överskottet redovisas nedan. Kommunstyrelse och kommunalråd Kommunstyrelsen fick tilläggsanslag med tkr för Kreativa året och Humanistdygnet men i prognosen beräknas inte dessa medel tas i anspråk. Prognosen visar även på överskott inom gemensamma kostnader, utvecklingsmedel samt utredningar.

15 15 Utveckling och samordning Utveckling och samordning Utvecklingsanslaget beräknas inte tas i anspråk i sin helhet utan lämna ett överskott med tkr. Samarbetet Linköping/Norrköping ger ett överskott mot budget med tkr i prognosen. Internationell verksamhet Visst överskott kommer att uppstå för Det beror på att verksamheterna i kommunen avvaktar med att starta insatser på grund av rådande sparbeting t. ex antal ansökningar till stimulansmedel, processtöd för EUansökningar. Omfattning av besök under året är en annan orsak. IT-frågor Budgeterade medel för E-tjänstplattform beräknas inte förbrukas fullt ut. Översiktlig planering/strategiska utvecklingsfrågor Översiktlig planering Arkitekttävlingen för resecentrum är senarelagd och ger ett överskott mot budget med tkr. De digitala skyltarna vid E4 är också försenade och ger ett överskott med tkr. Budgeten för översiktlig planering beräknas inte förbrukas i sin helhet utan lämnar ett överskott med tkr. Geografiskt informationssystem Prognosen är att Kommunstyrelsens beställning av geografisk information och geografiskt informationssystem (LINGIS) kommer att arbetas upp. LINGIS är under uppdatering, en sjösättning av det nya LINGIS kommer att ske under Ekonomistrategisk verksamhet och ägarstyrning Ekonomistrategisk verksamhet Prognosen för helåret är ett överskott om tkr. De främsta avvikelserna rör det förändrade PO-pålägget vilket ger ett överskott med tkr, överskott om 1472 tkr främst härrörande från försenade projekt inom ekonomiområdet samt ett underskott om 652 tkr avseende lokalhantering. Uppdragsfinansierad verksamhet Ekonomiservice Ekonomiservice resultatprognos för år 2009 pekar på ett resultat i nivå med det budgeterade, dvs. ett nollresultat. Personalstrategisk verksamhet Personalstrategisk verksamhet Prognosen för personalstrategi är att kostnaderna kommer hållas inom ramen för den nya budget som tilldelats med anledning av de nya ramarna. Kostnadseffektiviseringar har skett inom flera delområden för att kostnaderna ska kunna hållas nere. Förklaringen till förändring i prognos per den 30 april är att aktiviteter kopplade till Heroma inom Personal och löneadministrationen kommer kunna genomföras inom tidsplan. Uppdragsfinansierad verksamhet Förhandling Prognosen för Förhandling kan förklaras med den återhållsamhet som genomförts när det gäller utbildningar och övriga kostnader samt ett utökat uttag av semester för att minska semesterlöneskulden. Kommunikation och medborgarkontakt Kommunikation medborgarkontakt Prognosen för Kontakt Linköping är 600 tkr i överskott och beror på att utvecklingsarbete som planeras att genomföras under 2010 ska finansieras med dessa medel. Medborgarkontor i City prognostiserar 700 tkr i överskott och beror på försenad start. Uppdragsfinansierad verksamhet Informationskontor Verksamheten redovisar ett överskott på grund av vakanta tjänster samt restriktivitet vad gäller kompetensutveckling och övriga aktiviteter. Kommungemensam verksamhet Information Prognosen för informationsverksamheten pekar på ett underskott med 280 tkr vilket härrör sig till kostnader för Linköpingsposten som inte fullt ut ryms inom ram.

16 16 Säkerhet Prognosen visar på ett positivt resultat med 118 tkr. Säkerhetsarbetet har bedrivits på ett sådant sätt att försäkringsgivare ej utlöst aviserade premieökningar. Ärendehantering Prognosen visar på ett överskott på ca 500 tkr. Även under resten av året kommer standardsystemet att användas. Några kostsamma kundanpassningar är inte planerade före årsskiftet. Telefoni För telefonifunktionen prognostiseras ett överskott på ca tkr för Huvudsakligen beror det på att budgeterade kapitalkostnader inte tas i anspråk fullt ut men också på att driftskostnaderna för telefonifunktionen blir lägre än budgeterat. Avsatta medel för insatser i samband med gemensam upphandling av telefonitjänster inom Östsam har inte heller tagits i anspråk. Uppdragsfinansierad verksamhet Överförmyndaradministration I tertialrapporten i april prognostiserades ett mindre underskott för överförmyndarenheten. De åtgärder som vidtagits därefter pekar nu på ett reslutat som överensstämmer med budget.

17 17 UTVECKLING OCH SAMORDNING Målbeskrivning Ett friare Linköping Folkhälsa Alkoholkonsumtionens skadliga verkningar ska minska och det ska råda nolltolerans mot narkotika och doping. Internationell verksamhet Det internationella arbetet ska genom samordning och stöd bidra till att utveckla kommunens olika verksamheter. Ett tryggare Linköping Hållbar utveckling Brottsligheten ska minska och skadeverkningarna av brott ska reduceras. Barn och ungdomar ska särskilt prioriteras. Ett grönare Linköping Hållbar utveckling Utsläppen av växthusgaser i Linköping ska minska. IT-frågor Mobil och trådbaserad ITinfrastruktur ska byggas ut i Linköpings kommuns geografiska område. Övriga mål för en god ekonomisk hushållning IT-frågor E-tjänsteutvecklingen kommer att intensifieras under 2009 och Arbetet med att implementera evidensbaserade förebyggande metoder har påbörjats. Målet är långsiktigt och arbetet utvecklas gynnsamt. Målet är långsiktigt. Förvaltningarnas internationella arbete har hittills haft en gynnsam utveckling genom internationella nätverkets arbete. Några exempel genomförd förankring hos förvaltningsledningar, informationsförsörjning om EU inom förvaltningarna, specifika handlingsplaner för internationellt arbete inom förvaltningar. Antalet polisanmälda brott har minskat något under perioden januari juni 2009 jämfört med samma period föregående år (8922 jmf. 8651). Målet bedöms uppfyllas. Underlag för bedömning av målet saknas, utsläpp av växthusgaser redovisas på årsbasis i samband med bokslutet. För att snabba på utbyggnaden av fiberbaserade bredbandsnät pågår framtagning av en ny samarbets- och affärsmodell. Detta sker tillsammans med marknadens aktörer. Syftet med affärsmodellen är att fördela investeringskostnader över flera aktörer samt erbjuda betydligt lägre anslutningskostnader än idag till hushåll och småföretag. Målsättningen är att tillämpa modellen i ett pilotprojekt i slutet av 2009/början av n utvecklas positivt. Uppföljning av eprogrammet visar att vi har goda möjligheter att uppfylla målsättningarna till Det är dock för tidigt att bedöma hur väl vi ligger till i vår strävan att kunna hantera 70-80% av våra administrativa ärenden via e-tjänster. Målet bedöms i bokslutet. Grön Grön Grön Gul Gul Gul Avvikelser i uppfyllelse av mål, resultat och effekter i budget 2009 Internationell verksamhet Vissa aktiviteter kommer att ha en lägre ambitionsgrad under resten av Det beror på att besparingar inom kommunens alla verksamheter påverkar utrymme för aktiviteter såsom antal ansökningar till stimulansmedel, engagemang i europeiska nätverk, utveckla processtöd för EU-ansökningar m.m. Prioriterade frågor Internationell verksamhet Politikers och tjänstemäns engagemang i bevakning och påverkan i EU-frågor, implementering av internationell strategi, utveckling av processtöd för att få EU-medel till redan prioriterade och beslutade områden, EU- konfe-

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har samordningsansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska

Läs mer

Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39

Kommunens revisorer 7. Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39 INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 39 Överförmyndarnämnden 61 Valnämnden 67 Äldrenämnden 71 Omsorgsnämnden 91 Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelser 2013. linkoping.se

Nämndernas verksamhetsberättelser 2013. linkoping.se Nämndernas verksamhetsberättelser 2013 linkoping.se INNEHÅLL Sidnr Kommunfullmäktige 3 Kommunens revisorer 7 Kommunstyrelsen 11 Kommunstyrelsens anställningsmyndighet 19 Överförmyndarnämnden 29 Valnämnden

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011

Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011 Kommunledningskontoret Årsrapport 2011 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 MÅL OCH MÅLUPPFÖLJNING...

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Företagandet växer genom samverkan...

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Tertialuppföljning, maj 2013

Tertialuppföljning, maj 2013 Tertialuppföljning, maj 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, maj 2013 Sid Kommunledningsförvaltningens kommentarer 1 Prognos 2013 Resultatjämförelse 2013 20 Noter till resultatjämförelse 2013

Läs mer

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar

Årsredovisning 2014. Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Verksamheternas verksamhetsberättelser Koncernbolagens årsredovisningar Innehållsförteckning Revision... 3 Valnämnd... 5 Jävsnämnd... 7 Lönenämnd... 9 It-nämnd... 11 Kommunchef... 13 Gemensam service...

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012

Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012 Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Samhällsekonomins utveckling 3 Lokal utveckling 5 Uppföljning mål- och resultatstyrning 8 Nämnds- och bolagsrapporter

Läs mer

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning...

Måluppfyllelse... 43. Tjänstegarantier... 29. Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... Måluppfyllelse... 4 Tjänstegarantier... 9 Uppdrag... 10 Verksamhet... 11 Ekonomi... 13 Personal... 14 Framtid... 16 Sammanfattning... 17 Måluppfyllelse... 19 Tjänstegarantier... 29 Uppdrag... 30 Verksamhet...

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer