Effektiv rådgivning Slutrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektiv rådgivning Slutrapport"

Transkript

1 RAPPORT Effektiv rådgivning Slutrapport Lars-Göran Eriksson, Maria Högvall Nordin, Ulf Olsson

2 Skogsstyrelsen mars 2010 Författare Lars-Göran Eriksson Maria Högvall Nordin Ulf Olsson Projektledare Ulf Olsson Projektgrupp Lars-Göran Eriksson Maria Högvall Nordin Ulf Olsson Upplaga Finns endast som pdf-fil för egen utskrift ISSN BEST NR 1823 Skogsstyrelsens förlag Jönköping

3 Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 Förslag till åtgärder 4 Konsekvenser 5 1 Inledning och syfte Syfte Bakgrund till projektet 7 2 Rådgivningsverksamheten och dess förutsättningar Rådgivningens historia inom Skogsstyrelsen I begynnelsen Detaljregleringens tid, Med dagens skogspolitik Rådgivningen i Skogsstyrelsen idag Ämnen, rådgivningsformer och målgrupper Verksamhetens volym Styrkor i dagens verksamhet Problem i dagens verksamhet Våra målgrupper tillstånd och trender Skogsägarna Yrkesverksamma i skogbruket Framtidens rådgivning 24 3 Effektivare rådgivning Vad är effekt? Att påvisa och mäta effekter Kvantitativa metoder Kvalitativa metoder Genomförda effektutvärderingar av Skogsstyrelsens rådgivning Hur bör vi arbeta med att effektutvärdera rådgivningen Metoder Utförande och kostnader Faktorer som påverkar rådgivningens effekt Val av målgrupp Rådgivningsformer Kvalitet i rådgivningen Pedagogik 48 4 Styrning och uppföljning av rådgivningen Olika sätt att styra Strategisk styrning Policy och strategi Löpande styrning av verksamheten Uppföljning Rutiner för den interna uppföljningen 56

4 5 Processbeskrivningar av rådgivningen 57 6 Kommunikationsplan 61 7 Slutord 62 8 Referenser 63 Bilaga 1 Styr och stöddokument för Skogsstyrelsens kurser Bilaga 2 Underlag för diskussion om Rådgivningspolicy på Skogsstyrelsen Bilaga 3 Utkast - Förslag

5 Förord Denna rapport är resultat av utvecklingsprojektet Effektiv rådgivning som genomförts av Rådgivningsenheten på uppdrag av Skogsavdelningens ledning. Skogsstyrelsens rådgivning står inför många utmaningar genom den snabba förändringen i våra kundgrupper. Behovet att möta skogsägare, skogssektorn, och allmänheten utifrån deras egna förutsättningar blir allt viktigare. Dagens skogsägare har helt andra intressen och värderingar i sitt ägande än vad som var fallet hos skogsägarna för bara några generationer tillbaka. Den senaste utvärderingen av skogsägargruppen visar på en mycket heterogen grupp med avseende på intressen, ålder, kön, boende etc. vilket påtagligt påverkar vår rådgivning. I denna rapport redovisas utvecklingen av Skogsstyrelsens rådgivning, dess svårigheter, brister och framför allt hur vi kan gå vidare för att utveckla denna kärnverksamhet. I rapporten finns flera förslag till hur rådgivningen kan kvalitetssäkras och bli mer effektiv och kundanpassad. Vi har dock inte behandlat frågor om organisation eller prioriteringar mellan rådgivning och annan verksamhet. Rapporten ingår i Skogsstyrelsens rapportserie, där författarna står för innehållet. Projektet har haft en referensgrupp sammansatt av personer med olika roller och organisatorisk hemvist inom Skogsstyrelsen. Utöver denna referensgrupp har Bertil Danielsson och Martina Trygg, båda från Utvecklingsenheten, medverkat i upptakten av projektarbetet och varit bollplank under arbetets gång. 1

6 Sammanfattning Syftet med Skogsstyrelsens rådgivning kan sammanfattas med de två verksamhetsmålen Effekter i skogen och Kundnöjdhet. Det förstnämnda målet är centralt då det ger skogspolitiska motiv till rådgivningen. Genom att kommunicera med våra målgrupper kan vi åstadkomma förändringar. Eftersom rådgivningen är ett mjukt styrmedel är nöjda kunder en förutsättning för effekter i skogen. Däremot är det inte säkert att nöjda kunder automatiskt ger effekter i skogen. Rådgivartraditionen är stark inom Skogsstyrelsen och vi har överlag nöjda kunder i vår rådgivning. När det gäller Effekter i skogen är läget mer oklart. Verksamheten bör styras och utvärderas utifrån detta övergripande mål. Det förutsätter dock att vi kan mäta eller uppskatta olika rådgivningsinsatsers effekter, vilket är relativt komplicerat. Det finns flera olika metoder som fungerar mer eller mindre bra beroende på typ av rådgivning och syfte med undersökningen, men erfarenheten av att göra effektmätningar är än så länge begränsad inom organisationen. Effektutvärdering kan vara förknippad med stora kostnader, men är trots detta välmotiverad. Den behövs internt som underlag för styrning och utveckling, men också för att motivera rådgivningen externt och mot våra uppdragsgivare. Val av målgrupp och rådgivningsform är två faktorer som har stor betydelse för rådgivningens yttre effektivitet (effekter i skogen). Skogsägarna är vår numerärt största målgrupp och här sker idag ganska snabba förändringar. Utboägande och samägande ökar snabbt samtidigt som nya ägarprofiler med andra mål för sitt skogsbruk än de traditionella blir vanligare. Målgruppsindelning utifrån skötselmål kan i många situationer vara mer relevant för rådgivningen än en indelning baserad på demografiska faktorer. De yrkesverksamma i skogsbruket är en nyckelgrupp som utifrån sitt inflytande över skogstillståndet bör prioriteras högt i vår rådgivning. Behovet av bättre kunskap om den gruppen och effektutvärdering av rådgivning som riktas till den är följaktligen stort. Det är viktigt att vi framledes har god kunskap och aktiv omvärldsbevakning av alla våra målgrupper. En tydlig strategi och aktivt val av prioriterad målgrupp i projekt och satsningar är en viktig förutsättning för att rådgivningen ska ge god effekt. Rådgivning via webben ger mervärden för kunden och är kostnadseffektiv för oss själva. Speciellt rådgivning kopplad till e-förvaltningstjänster har en stor potential. Mina sidor är ett första steg på vägen och här finns mycket att vinna på en fortsatt utveckling. Internet som kanal lämpar sig dock bäst för den som söker aktivt efter information. Därför kan och bör inte webbaserad rådgivning helt ersätta de mer traditionella rådgivningsformerna. Skogsstyrelsens rådgivare har bred ämneskompetens, gedigen erfarenhet och i många fall även pedagogisk skolning. Idag finns det en relativt god samsyn kring pedagogik, metoder och kunskapssyn i organisationen. Dessa och andra förhållningssätt, som exempelvis synen på kundens mål och behov, behöver tydliggöras i en gemensam rådgivningspolicy som ska kunna användas både för intern styrning och för kommunikation externt. Ett underlag för en sådan rådgivningspolicy har 2

7 tagits fram i projektet. Det vidare arbetet med att ta fram policyn bör ske med stor delaktighet och bred förankring i organisationen. Även om vi generellt har kompetenta rådgivare, finns det risk för kompetensbrist inom en snar framtid, framförallt när det gäller teknisk utbildning och en del andra UV-utbildningar. Det finns ett behov av att kvalitetssäkra rådgivningen, främst för att säkerställa enhetlighet och tydlighet kring våra rådgivningstjänster. En tjänstekatalog med tydliga varudeklarationer och interna produktbeskrivningar bör tas fram. En sådan tjänstekatalog underlättar också framtagandet av bra, skräddarsytt stödmaterial för olika rådgivningsaktiviteter. Kompetenskraven för rådgivare behöver också ses över och formaliseras. Det gäller i första hand pedagogisk kompetens. Den strategiska styrningen av rådgivningen sker genom vår vision, verksamhetside och verksamhetsstrategi. Utöver detta föreslår vi den ovan nämnda rådgivningspolicyn, men också att en rådgivningsstrategi bör tas fram. Strategin ska bilda ett ramverk för all vår rådgivning, och vara ett stöd för planering av operativ verksamhet oavsett hur denna finansieras och om den bedrivs i projektform eller som ordinarie verksamhet. Strategin skall inte vara detaljstyrande, utan skall ge utrymme för variation utifrån lokala förutsättningar. Uppföljningen av den inre effektiviteten (prestationer, kostnadseffektivitet, etc.) i rådgivningsverksamheten har varit bristfällig sedan omorganisationen Vi föreslår ett uppföljningssystem för detta med vissa nyckeltal som ska vara enhetliga för hela organisationen. Det är av yttersta vikt att vi snabbt får ett gemensamt IT-stöd där all rådgivning kan registreras och följas upp. Skogsstyrelsens rådgivningsverksamhet bedrivs till stor del i projektform. Det finns både för- och nackdelar med detta. Beroendet av externfinansiering medför dock att rådgivningens volym varierar kraftigt över tiden. Om rådgivningen ska vara ett verksamt medel för att nå de skogspolitiska målen, kan den inte ligga på en sådan historiskt låg volym som under Vi har räknat med att rådgivningen under de närmsta åren kommer att ha en större volym och ett betydande inslag av LBP-finansierade projekt. Flera av de förslag som lämnas i rapporten förutsätter både en viss total volym på verksamheten, och att distrikten har resurser för rådgivning som inte är uppbundna i nationella projekt. Det behövs en intern diskussion om fördelningen mellan olika skogspolitiska styrmedel som kan bidra till att variationerna i rådgivningsvolym, över tiden och geografiskt, dämpas. Med en processorienterad modell för rådgivningsverksamheten synliggörs de kärn- och stödprocesser som sammantaget utgör den rådgivning våra kunder möter. En gemensam helhetsbild av olika rådgivningsprocesser och hur de är sammanlänkade, skapar möjligheter att effektivisera och förbättra vår rådgivning samt riktar fokus mot våra övergripande mål Effekter i skogen och Kundnöjdhet. Därför bör processerna för våra rådgivningstjänster beskrivas och beskrivningarna förankras i hela organisationen, så att alla arbetar utifrån samma helhetsbild och den interna samordningen förbättras. 3

8 Förslag till åtgärder Förslagen är grupperade efter om, när och i vilken form de kan beslutas. En del är av typen riktlinjer medan andra handlar mer om övergripande arbetssätt. Arbetsgruppen gör bedömningen att många av förslagen med fördel kan samlas i en rådgivningsstrategi - vilka det är framgår av tabellen. Kategorier 1. Färdigt för beslut 2. Vägledning om fortsatt arbete 3. Information/inget beslut 4. Kan ingå i en rutin för rådgivningsarbete 5. Kan ingå i en rådgivningspolicy för hela myndigheten 6. Kan ingå i en samlad rådgivningsstrategi för hela myndigheten Prioritering I tabellen finns också förslag till prioritering av åtgärderna. Denna prioritering avser bara i vilken tidsmässig ordning förslagen kan genomföras, inte vilka fördelar de ger för verksamheten. En del av förslagen har fått låg tidsmässig prioritet trots att de bedöms innebära stora fördelar för verksamheten därför att de är beroende av att andra åtgärder är genomförda eller att de bör föregås av förstudier. Förslag Att innehållet i denna rapport förankras och implementeras i organisationen enligt bifogad kommunikationsplan. Kategori Prio X 1 Att en gemensam rutin för arbetet med kurser och rådgivning tas fram X 1 Att ett system för kvalitetssäkring av kurser enligt bilaga 1 beslutas och tas i X X 3 bruk snarast. Funktionalitet för att registrera all rådgivning i ett gemensamt IT-stöd bör utvecklas X X 1 under Så snart detta finns bör riktlinjer för denna registrering beslutas. Beslut bör tas om att rådgivningskvitto alltid ska ges till deltagarna vid individuell X X 1 rådgivning i fält. Det bör tas beslut om riktlinjer som säger att all rådgivning i fält ska registreras X X 1 som rådgivningsärende i Navet. Att en tjänstekatalog för rådgivningen tas fram med början under X X 3 En rådgivningspolicy för Skogsstyrelsen bör tas fram och beslutas under X Innehållet i rådgivningspolicyn bör omfatta följande rubriker: bakgrund, X X 1 syfte, mål och kvalitet, samhälls- och människosyn och pedagogik och kunskapssyn, samt utgå från Skogsstyrelsens vision och verksamhetsidé, Se bilaga 2. En rådgivningsstrategi för hela myndigheten behöver tas fram. Denna X 2 kan baseras på förslag som lämnas i detta projekt. Skogsstyrelsens gemensamma rådgivningsprojekt och satsningar bör alltid ha omfattnings-, resultat och effektmål som styr arbetet mot bästa effekt i skogen. X X 2 4

9 Resurser skall avsättas i projektbudgeten för att utvärdera dessa mål med lämplig metod. Vilken målgrupp som är bästa att vända sig till beror på en rad olika faktorer. Valet av målgrupp i rådgivningsprojekt och satsningar bör utgå från vad som bedöms ge bästa effekt i det specifika fallet. Den ordinarie rådgivningen bör av effektivitetsskäl till stor del inriktas mot de yrkesverksamma i skogsbruket. I projekt och specialsatsningar bör det alltid finnas en utvecklad strategi kring målgrupper och i de flesta fall bör man formulera projektmål som styr valet av målgrupp. Rådgivningsformerna har olika syfte och kompletterar varandra. Valet av rådgivningsform i projekt och satsningar bör utgå från vad som bedöms ge bäst effekt i det specifika fallet. Regionala och/eller distriktsvisa rådgivningsplaner bör styra den ordinarie rådgivningen som inte ingår i gemensamma projekt. De är också underlag för verksamhetsuppföljning. I projekt och specialsatsningar bör det alltid finnas en utvecklad strategi bakom valet av rådgivningsformer. Utbildning/kalibrering som erbjuds inom eller kopplat till rådgivningsprojekt kan med fördel utgöra kompetenskrav i projektet. En processorienterad modell för rådgivningsverksamheten bör tas fram och processbeskrivningar för kärn- och stödprocesser beskrivas. Ett projekt som går ut på att mäta den ordinarie rådgivningens effekter bör genomföras. En förstudie genomförs lämpligen under X X 2 X X 2 X X 2 X X 2 X X 2 X X 2 X X 2 X 3 X 2 Rådgivningen bör följas upp enligt den modell som föreslås i Bilaga 3. X 3 Ett arbete mot ett långsiktigt helhetskoncept för hantering av kompetenskrav och kompetensutveckling för rådgivare, inklusive pedagogisk kompetens, bör inledas. Skogstjänstemännen är en målgrupp som det är extra angeläget att skaffa fördjupad kunskap om. Därför bör resurser avsättas för en särskild målgruppsanalys inriktad på den gruppen. Genom omvärldsbevakning, samarbete med forskningen och egna undersökningar bör vi hålla oss ajour med förändringar i skogsägargruppens sammansättning, samt deras agerande och mål. Ytterligare resurser bör satsas på att utveckla webbaserad rådgivning, särskilt integrering av rådgivning och e-förvaltningstjänster. X 3 X 3 X - X - Konsekvenser Rådgivningspolicy (prioritet 1) Rådgivningspolicyn ska bidra till att vårt förhållningssätt till rådgivarrollen och till kunden tydliggörs. Vi blir mer enhetliga och får ett underlag för att klargöra hur vi arbetar med rådgivning, både internt och externt. Rådgivningspolicyn har tydliga kopplingar till värdegrundsarbetet. Kostnader för framtagandet av policyn handlar framförallt om tidsåtgången för förankring och implementering i organisationen. Rådgivningsstrategi (prioritet 2) Även rådgivningsstrategin ska bidra till att vi blir mer enhetliga och effektiva i vårt rådgivningsarbete. Det gäller framförallt när det gäller målgrupper och rådgivningsformer. Till stor del är förslagen redan inarbetade i organisationen, bl.a. genom rådgivningsprojekten i LBP. Strategin kommer ändå att innebära att råd- 5

10 givningen blir något mer styrd, vilket kan upplevas som negativt ur det lokala perspektivet. Strategin behöver förankras och implementeras och där ligger huvuddelen av kostnaderna. Arbetet med att ta fram ett förslag till strategi ska inte behöva innebära alltför stora kostnader. Rutin för rådgivningsarbete (prioritet 1-3) Rutinen ska bidra till ett enhetligt, strukturerat och kvalitetssäkrat arbetssätt, vilket är positivt ur ett kundperspektiv. Den ska också säkerställa att rådgivningen dokumenteras så att det möjliggör en bra verksamhetsuppföljning, exempelvis de krav som uttrycks i regleringsbrevet. Systemet för kvalitetssäkring fick god respons vid tidigare internremiss. Det kan dock inte uteslutas att detta tillsammans med tjänstekatalogen kan upplevas som en begränsning av handlingsfriheten för distrikten. Ett problem kopplat till rutinen är att vi ännu inte har ett gemensamt IT-system för registrering av rådgivningen. Därför måste vissa av förslagen kopplat till rutinen skjutas till detta IT-stöd finns på plats. Att ta fram en tjänstekatalog och de styr- och stöddokument som är kopplade till kvalitetssäkringen av kursverksamheten är förenat med en del kostnader, framförallt för Rådgivningsenheten. Implementering och förankring kräver även insatser från distrikten. Övriga förslag (prioritet 2-3) Att utvärdera effekterna i skogen av olika rådgivningsinsatser har stor betydelse för den strategiska styrningen av rådgivningsverksamheten. Att kunna påvisa effekter av våra insatser är också viktigt gentemot våra uppdragsgivare och externa intressenter. Att tydliggöra krav på pedagogisk kompetens hos rådgivarna bidrar till en bättre och effektivare rådgivning. Kompetenskrav kan dock innebära att flexibiliteten i distriktsverksamheten minskar. Kostnaderna för effektmätning är svårbedömda och hänger samman med vilka metoder man använder. En förstudie under 2010 kan ge vägledning om vilka insatser som kan behövas. Kompetenskrav innebär också kostnader. Det är dock viktigt att påpeka att pedagogiska kompetenskrav kan handla om några dagars grundutbildning, vilket många rådgivare redan uppfyller. 6

11 1 Inledning och syfte I denna rapport redovisas resultatet av utvecklingsprojektet Effektiv rådgivning som genomförts under hösten Projektägare är Carl Appelqvist, chef för Rådgivningsenheten. Arbetsgruppen har bestått av Lars-Göran Eriksson, Maria Högvall Nordin och Ulf Olsson (projektledare), samtliga från Rådgivningsenheten. En referensgrupp bestående av: Lasse Bengtsson, Skog Nord Nina Frohm, Region Nord Anna Marntell, Region Mitt Raymond Wide, Region Svea Cal Johan Dalsman, Region Väst Jan Torstensson, Region Öst Jimmy Lundblad, Verksledningsstaben Lena Åbom, Uppdragsenheten Patrik André, Rådgivningsenheten har lämnat synpunkter under arbetets gång samt deltagit (inte alla) i en workshop i april 2009 som utgjorde startpunkt för arbetet. 1.1 Syfte Syftet med projektet är att Skogsstyrelsen ska arbeta mer effektivt och enhetligt med rådgivning, kunskapsförmedling och attitydpåverkan. 1.2 Bakgrund till projektet Rådgivningsverksamheten 1 har länge varit ett av Skogsstyrelsens kärnområden och fungerat som ett viktigt medel för att uppnå de skogspolitiska målen. En grundtanke är att mjuka styrmedel i form av dialog med skogsbruket 2 ska samverka med lagtillsyn för att uppnå målen i skogspolitiken. 1 Begreppet rådgivning används ofta inom Skogsstyrelsen som samlingsnamn för individuell rådgivning och olika typer av kunskapsöverföring vid gruppsammankomster. Även i detta projekt används rådgivning i denna mer generella betydelse. Avgränsningen mot informationsverksamheten sker genom att rådgivning definieras som en av Skogsstyrelsens skogliga kärnverksamheter vars främsta syfte är att genom pedagogik åstadkomma effekter i skogen. 2 Skogsägare samt övriga personer med direkt inflytande över tillståndet i skogarna, ex. skogstjänstemän samt entreprenörer och deras anställda. 7

12 Rådgivningen har varit mindre styrd av gemensamma direktiv och riktlinjer än många andra delar av verksamheten. Utvecklingen inom såväl skogs- och miljöpolitiken som inom ägar- och brukarstrukturen medför dock ett behov av att samordna riktlinjer för och kvalitetssäkra rådgivningsverksamheten i enlighet med myndighetens övergripande verksamhetsmål. Under de senaste åren har mycket av rådgivningsverksamheten skett i projektform och med delvis extern finansiering. Med stor sannolikhet kommer det att vara så även under de närmast kommande åren, då kompetensutveckling av markägare är en stor och viktig del i Landsbygdsprogrammet. Även om verksamheten rent konkret drivs i olika projekt, ska vissa grundläggande förhållningssätt, metoder och mål vara gemensamma för att vi ska uppnå största möjliga effekt och nyttja tillgängliga resurser på ett optimalt sätt. Ur kvalitetssäkringssynpunkt är det viktiga att de är gemensamma oavsett när, var, av vem och med vilken finansiering rådgivningen genomförs. Det är också viktigt för Skogsstyrelsens varumärke att grunderna i vår rådgivningsverksamhet ser ut på ett liknande sätt över hela landet. Arbetsnamnet på detta helhetsgrepp har hittills varit Rådgivningsstrategi. Som en inledning på arbetet med att ta fram en ny rådgivningsstrategi hölls en workshop Vid workshopen medverkade 16 personer från olika delar av organisationen och med olika roller. Syftet var att få en bred nulägesbild och få fram förslag på vilka åtgärder som behövs för att utveckla Skogsstyrelsens rådgivningsverksamhet. En SWOT-analys ledde fram till åtgärdsförslag. Utifrån dessa identifierades följande områden som viktiga att jobba vidare med i strategiarbetet: Sammanställ en nulägesanalys av dagens rådgivningsverksamhet Klargör vårt uppdrag och se över målbild och förhållningssätt Utveckla en tjänstekatalog för rådgivningen som tydliggör vad vi kan erbjuda, arbetssätt, och krav på kompetens hos våra rådgivare. Genomför en kund- och målgruppsanalys Utveckla vår förmåga att arbeta med effektivitet, resursstyrning och effektuppföljning Avsätt resurser för utveckling av rådgivningsverksamheten Se över vårt kompetensbehov och behov av fortbildning kopplat till rådgivningsverksamheten Resultatet från workshopen har sedan bearbetats och diskuterats ytterligare inom rådgivningsenheten och i maj 2009 togs beslut om en förstudie. Förstudien remissades och efter synpunkter från bl.a referensgruppen och skogsavdelningens chef, fastställdes en slutlig version som ligger till grund för projektdirektivet. Projektdirektivet har tagits fram av projektägaren, Carl Appelqvist. 8

13 2 Rådgivningsverksamheten och dess förutsättningar 2.1 Rådgivningens historia inom Skogsstyrelsen I begynnelsen År 1903 fick Sverige sin första skogsvårdslag, och under åren därefter inrättades Skogsvårdsstyrelser i varje län. En grundtanke med 1903 års lag var att den skulle kompletteras med rådgivning och kunskapsuppbyggnad. Riksdagen angav inför bildandet av skogsvårdstyrelsen att: Skogsvårdsstyrelsen har till uppgift att befrämja den enskilda skogshushållningen genom utbredande av kunskap i skogsskötsel, beviljande av bidrag. Denna grundtanke har alltsedan dess, i varierande grad, funnits i skogspolitiken, och därför har rådgivning, upplysning och utbildning alltid varit en viktig del i Skogsvårdsorganisationens arbete. Under de första decennierna var rådgivning och utbildning en viktig, och periodvis dominerande, del av verksamheten. Mycket av den enskilda rådgivningen under de tidiga åren var kopplad till olika bidrag som skogsägarna kunde söka. Utöver det anordnades exkursioner och föredrag. Den utbildning som bedrevs var ofta praktiskt inriktad, och kunde ha både skogsägare, skolor och förmän som målgrupp. Utbildningen var till stor del förlagd till de skogsvårdsgårdar som under 1920-tal inrättades i de flesta län. Under perioden 1953 till början av 70-talet var Skogsvårdsstyrelsen huvudman för skogsbruksskolorna som bedrev yrkesutbildning av skogsarbetare. Under några år på 1960-talet var man även huvudman för Skogsmästarskolan. Enligt Ekelund & Hamilton (2001) bidrog kopplingen till dessa längre utbildningar till att pedagogik och fortbildningsfrågor fick en stark tradition inom organisationen. Studiekampanjen 1966, Säkrare fällning blev Skogsvårdsstyrelsens första stora studiekampanj med totalt deltagare under två år. Under 1970-talet anordnades studiekampanjerna Lönsammare skog 1971, Ny skog 1974 och Stoppa borrarna Resurserna för individuell rådgivning var stora jämfört med idag. Som exempel kan nämnas att man under budgetåret 1976/77 genomförde rådgivning kopplat till avverkningsanmälan på 31 % av inkomna anmälningar (Ekelund & Hamilton, 2001) Detaljregleringens tid, Den nya skogspolitik med ny skogsvårdslag som gällde från 1979 innebar ökade regleringar och lagkrav inom nya områden. Syftet var att trygga den långsiktiga råvaruförsörjningen till industrin genom en hög virkesproduktion. 9

14 Även om man jobbade mycket med lagen var rådgivningsverksamheten också omfattande under 80-talet. Lagtillsyn, bidragsverksamhet, plantförsäljning, beredskapsarbeten, ÖSI-inventeringen och tillhörande arbete med skogsbruksplaner genererade många individuella kontakter med skogsägare. Utöver detta anordnades skogsdagar och skogskvällar samt flera studiekampanjer som t.ex. Ökad avverkning 1986, Ökad gallring 1988 och Rikare Skog En utbildningssatsning om ståndortsanpassat skogsbruk kopplad till böckerna Skogsmarkens ekologi skiljde sig från övriga kampanjer då den i första hand hade skogstjänstemän, internt och i övriga skogsbruket, som målgrupp. Den ordinarie kursverksamheten var i huvudsak praktiskt inriktad mot teknik och arbetsmetoder. Kurser i arbete med motorsåg, röjsåg och småskalig teknik hade i första hand självverksamma skogsägare som målgrupp. Utbildningsverksamheten organiserades under den här tiden mestadels med hjälp av speciella instruktörer som arbetade länsvis och hade som huvudsaklig arbetsuppgift att hålla i kurser. Trots att kursverksamheten låg på specialister hade man höga ambitioner vad gäller pedagogisk kompetens hos fältpersonalen. Ett exempel på detta är att nyanställda konsulenter fick två veckors introduktionsutbildning i pedagogik. Naturvårdsfrågorna blev allt viktigare under 80-talet, vilket innebar att rådgivningens innehåll breddades. Tydligaste exemplet på detta är Rikare Skog i slutet av perioden Med dagens skogspolitik Den nya skogspolitiken från 1993 innebar en kraftig avreglering av skogsbruket. Rådgivningen lyftes återigen fram som det främsta verktyget för att omsätta de skogspolitiska målen i praktisk handling. Skogsägarna skulle stå på egna ben, vilket innebar att man tog bort skogsvårdsavgiften, samtidigt som i stort sett alla bidrag försvann. Avsikten var att rådgivningen skulle vara avgiftsfinansierad och skogsägarna skulle skaffa sig de kunskaper man behövde på eget initiativ och på egen bekostnad. Istället för objektsinriktade insatser skulle man arbeta mer med bred kunskapsförmedling, vilket skulle ge skogsägarna grund för att själv fatta de viktiga besluten. I praktiken slog dock dessa förändringar, av flera skäl, aldrig igenom fullt ut. Kampanjer och EU-finansierad rådgivning som erbjöds kostnadsfritt skapade en internkonkurrens. Gränsdragning mellan myndighets- avgiftsfinansiering var otydlig vilket gjorde hanteringen svår i praktiken. Gamla invanda traditioner och arbetssätt bidrog till en låg betalningsvilja hos skogsägarna och att många i personalen kände sig obekväma med att ta betalt för tjänster som tidigare varit kostnadsfria. Därför stod det ganska snabbt klart att avgiftsbelagd rådgivning inte skulle få en volym som gav den ett brett skogspolitiskt genomslag. I den nya politiken jämställdes miljömålet med produktionsmålet. Detta avspeglade sig även på innehållet i rådgivningen. Kampanjen Kulturmiljövård i skogen som drevs under åren är ett exempel på detta. Trots en generell minskning av anslagen till organisationen jämfört med 80-talet, behöll rådgivningsverksamheten sin volym under 90-talet, mycket på grund av att det efter EU-inträdet 1995 uppstod en ny finansieringskälla. Den första EU-finan- 10

15 sierade rådgivningssatsningen var Miljeurådgivningen som pågick t. o. m Alltsedan dess har rådgivningen till stor del finansierats med EU-pengar. Ändå minskade överlag kontakterna med skogsägarna, vilket kan förklaras med att många av de kontaktytor som andra verksamheter genererade under 80-talet försvann. En annan orsak var att alltfler kontakter skedde via skogsägarnas ombud. Under pågick Grönare Skog-kampanjen som fortfarande är den största enskilda utbildningsinsats som organisationen genomfört. Målet med kampanjen var att tydliggöra vad jämställda produktions- och miljömål innebar i praktiken, omsatt på fastighetsnivå. Utvärderingen visade att utbildningen mottogs mycket väl av deltagarna, men någon egentlig effektutvärdering av Grönare Skog har inte gjorts. Samma EU-medel som bekostat Grönare Skog kunde användas för nya rådgivningsprojekt under åren efter själva kampanjen. Denna fortsättning bedrevs med Grönare Skog som varumärke och innehöll ett stort inslag av individuell rådgivning. Skogsstyrelsens förlag tog under 90-talet fram flera relativt omfångsrika böcker som fick ett gott mottagande av målgrupperna. Det handlade framförallt om Rikare Skog, Kulturmiljövård i skogen, Grundbok för skogsbrukare och Grönare skog som alla var kopplade till studiekampanjer eller kurser och därigenom fick stor spridning. Även många andra böcker med betydligt mindre upplagor producerades under 90-talet. Skogspolitiken utvärderades 1998 och 2001 av dåvarande Skogsvårdsorganisationen. Man kunde konstatera att ambitioner och aktivitet när det gäller skogsvård minskat påtagligt efter att den nya politiken infördes. Samtidigt sammanföll detta med en djup och långvarig lågkonjunktur samt en del förändringar i skatte- och jordförvärvslagstiftning. Slutsatsen blev att skogspolitiken fungerade men att resurserna för rådgivning behövde öka. Samtidigt ökade medvetenheten i organisationen om att man behövde göra rådgivningen mer effektiv. Man behövde koppla insatserna bättre till önskvärda effekter i skogen, både i planering och i uppföljning av verksamheten. Med den nya skogspolitiken under 90-talet förändrades rådgivningens roll och innehåll. Inom flera områden är kunskapsförmedling och attitydpåverkan det enda verktyget för att omsätta skogspolitiken i praktisk handling. Samtidigt har förutsättningarna förändrats genom att skogsägarnas självverksamhet minskat, att de i mindre grad lever av inkomsterna från skogen och att man skaffar sig andra rådgivare. Syftet med exempelvis röjningsrådgivningen har därför till stor del förskjutits från att handla om hur man röjer till att motivera skogsägarna att överhuvudtaget röja. När det gäller rådgivning och utbildning om miljöhänsyn har målgruppen alltmer kommit att bli skogsägarnas ombud och de entreprenörer som utför åtgärderna. Internet blev en ny kanal för kommunikation med målgrupperna från och med slutet av 90-talet. Till en början handlade det mest om informationsspridning. Med Kunskap Direkt som tagits fram av Skogforsk med stöd av Skogsstyrelsen och skogsnäringen, sker även kunskapsförmedling via nätet. Mina sidor har tillkommit de senaste åren och innebär att man nu också kan ge skogsägarna objektsanknuten information och rådgivning via nätet. 11

16 2.2 Rådgivningen i Skogsstyrelsen idag Ämnen, rådgivningsformer och målgrupper Inom det som enligt definitionen räknas till vår rådgivningsverksamhet ryms många olika typer av aktiviteter. Fördelningen mellan dessa varierar stort, både över tiden, men också mellan olika delar av landet. Olikheterna kan bero på att förutsättningarna skiljer sig, t.ex. att problemen eller bristerna i skogsbruket inte är desamma överallt. Det finns också skillnader i efterfrågan hos målgrupperna och interna traditioner som gör att rådgivningen inte ser likadan ut över hela landet. Beskrivningen nedan är ett försök att ge grov bild som är relativt allmängiltig. Man ska dock ha klart för sig att den inte är lika relevant överallt. Individuell rådgivning Denna rådgivning kan bedrivas i fält, på kontoret, via telefon eller i brev. Gemensamt för all individuell rådgivning är att den i regel är kopplad till ett specifikt objekt och oftast en viss åtgärd som ska utföras på detta objekt. En relativt stor del av den individuella rådgivningen har kopplingar till handläggning av avverkningsanmälan. I detta fall är det oftast Skogsstyrelsen som tar initiativ till rådgivningen och det är då egenskaper hos objektet eller planerade åtgärder som de beskrivs i anmälan som är orsak till att man tar kontakt. Exempel på detta är höga miljövärden, otydlig hänsynsredovisning på anmälan, besvärliga föryngringsförhållanden, olämplig föryngringsmetod eller att man befarar uteblivna föryngringsåtgärder. När det handlar om miljövärden vänder man sig ofta till både markägaren och markägarens ombud (virkesköpare, inspektor eller entreprenör) och rådgivningen genomförs då ibland med enbart ombudet. Röjning torde vara det ämne som förutom miljöhänsyn och föryngring är vanligast förekommande vid individuell rådgivning. Här har många distrikt i norra och mellersta Sverige arbetat med Röjningsenforma som bas. Med Röjningsenforma identifierar man skogsägare som har röjningsbehov på sina fastigheter. Dessa skogsägare får ett rådgivningsbrev med information och rådgivning om rådgivningsbehovet. Brevet innehåller ofta även ett erbjudande om individuell rådgivning i fält. Här kan man säga att rådgivningen i fält kommer till stånd både genom initiativ från myndigheten som identifierar och kontaktar en prioriterad målgrupp och från skogsägaren som har att reagera på erbjudandet. Det förekommer också att man riktar särskild marknadsföring av fältrådgivningen mot skogsägare med stora behov. Individuell rådgivning som tillkommer på skogsägarens initiativ har blivit mindre vanlig. Främsta orsaken är minskade resurser för rådgivning, men även att efterfrågan från skogsägarna minskat. UV-finansierad individuell rådgivning förekommer i mycket blygsam omfattning. Problem med avgränsningen mellan MU och UV är en av orsakerna till detta. Kurser Med kurser menas vanligen längre gruppsammankomster med ett tydligt syfte att överföra kunskaper. Gränsdragningen mot andra gruppsammankomster är inte 12

17 tydlig och det saknas definitioner. Ett vanligt synsätt är att en kurs ska omfatta minst en heldag och eller ske vid flera tillfällen så att den sammanlagda längden uppgår till minst en heldag. De aktiviteter som brukar räknas som kurser sker till stor del med uppdragsfinansiering eller inom EU-finansierade projekt. UV-finansierade kurser är till stor del praktiskt inriktade, exempelvis röjsågskurs, motorsågskörkort, eller kurs i hantering av bekämpningsmedel. Målgruppen för dessa utbildningar kan vara både skogsägare eller yrkesverksamma. I det senare fallet rör det sig ofta om utbildningar som anordnas mot förfrågan för kommuner, kraftbolag och andra organisationer som har personal som använder motorsåg i sitt arbete. För gruppen skogsentreprenörer och deras anställda anordnas UV-kurser om miljöhänsyn. Bakgrunden till de senare kurserna är ofta miljöcertifieringskrav. Grundutbildning för skogsbrukare är en UV-kurs som har ett brett innehåll och är särskilt anpassad för nyblivna skogsägare. Kurser som bedrivs i projekt kan ha både produktions- eller miljötema beroende på projektets syfte. Likaså kan målgruppen bestå både av skogsägare eller yrkesverksamma. I en del projekt är vissa målgrupper särskilt prioriterade, vilket betyder att man exempelvis kan ha speciella kurser för kvinnor eller för nyblivna skogsägare. Kortare gruppsammankomster Här återfinns en rad olika aktiviteter såsom temadagar, exkursioner, seminarier, skogsdagar och skogskvällar. Innehållet kan variera inom hela den spännvidd som utgörs av det skogspolitiska uppdraget. Aktiviteterna kan ingå i rådgivningsprojekt (ofta EU-finansierade) eller vara fristående. Vid seminarier eller exkursioner är det relativt vanligt att man tar in extern expertis, oftast från forskningen, som agerar som föreläsare. Den typen av aktiviteter är ofta helt eller delvis inriktade mot yrkesverksamma. En annan aktivitet som vänder sig till yrkesverksamma är återkopplingar av inventeringar och uppföljningar. Detta kan ske både i fält med ett ganska stort utbildningsinslag eller inomhus och då mer som information. Det är ganska vanligt att skogsdagar och skogskvällar sker i samverkan med andra organisationer. Ibland är vi inte själva huvudarrangör utan blir tillfrågade om att medverka vid skogsdagar som arrangeras av skogsbolag eller skogsägareförening. Rådgivning via Internet Även den kommunikation som sker elektroniskt kan delas upp på information och rådgivning utifrån definitionen att rådgivning syftar till att ge direkta effekter i skogen. Till rådgivning kan då i första hand räknas Skogsbrukarsidan, Min skog och Mina sidor. Skogsbrukarsidan är i huvudsak ett sätt att förmedla kunskap via nätet. Kopplat till den finns ett forum där man kan ställa frågor, få svar och diskutera med konsulenter eller andra skogsägare. Det finns också ett nyhetsbrev som förutom information till skogsägarna även har inslag av kunskapsförmedling. KunskapDirekt är ett omfattande digitalt kunskapssystem som utvecklas och drivs av Skogforsk. Skogsstyrelsen är med och delfinansierar detta, och genom länkning används verktyget i vår digitala rådgivning. 13

18 Min Skog är distriktens kontaktyta mot skogsägarna och skogsbruket. Den används framförallt för information som kontaktuppgifter, lokala nyheter och kursoch rådgivningserbjudanden. Mina sidor innebär att vi lämnar ut objektsanknuten information samt tillhandahåller karttjänster som skogsägaren kan använda för att planera åtgärder på den egna fastigheten. I samband med detta får skogsägaren också råd kopplade till den aktuella åtgärden. Förlagsverksamheten Förlagsmaterialet är också en form av rådgivning. Många av produkterna är framtagna som komplement till andra rådgivningsformer, som kursmaterial eller att lämnas ut vid individuell rådgivning. Men eftersom det även sker en direktförsäljning av böcker och broschyrer samt att enklare foldrar erbjuds gratis på kontoren eller för nedladdning via vår webbsida, fungerar mycket av förlagsmaterialet även som en fristående rådgivningskanal. Även Skogseko har ett innehåll som till delar kan betraktas som rådgivning. Detta gäller i synnerhet de specialbilagor som ofta följer med tidningen. 14

19 Tabell 1. Sammanfattning och översikt av rådgivningsverksamheten i Skogsstyrelsen 2009 Syfte med rådgivningen Produktionsmålet Stimulera aktivitet och påverka hur åtgärder utförs Miljömålet Ökad och bättre hänsyn Annat Ex. arbetsteknik Rådgivningsform Individuell rådgivning Rådgivning kopplad till avverkningsanmälan Röjningsenforma, röjningsrådgivning i fält (Annan MU-rådgivning som sker på förfrågan) Produktionsrådgivningen Mina Sidor samt frågelåda/forum på Skogsbrukarsidan Rådgivning kopplad till avverkningsanmälan Rådgivning om områdesskydd LBP-rådgivning kopplad till Skogens mångfald o Ädellöv Mina Sidor samt frågelåda/forum på Skogsbrukarsidan Frågelåda/forum på Skogsbrukarsidan Kurser/utbildning (MU- finansierade kurser) Kurser inom EU-projekt ex. Beställarkompetens UV-kurser, exempelvis Grundutbildning för skogsbrukare, röjningsutbildning (MU-finansierade kurser) Kurser inom EU-projekt ex. Bioenergi och askåterföring UV-kurser, exempelvis Grundutbildning för skogsbrukare, Grönt-kort och SYN-kurser för yrkesverksamma UV-kurser som Motorsågskörkort och Röjsågskurs Lättare kunskapsförmedling Skogsdagar/skogskvällar produktionsrådgivningen Skogsdagar/skogskvällar i samarbete med andra org. Seminarier/exkursioner Kunskap Direkt Skogsbrukarsidan Förlagsprodukter och Skogseko Skogsdagar skogskvällar i samarbete med andra org. Kunskap Direkt Skogsbrukarsidan Seminarier/exkursioner Förlagsprodukter och Skogseko Skogsbrukarsidan 15

20 2.2.2 Verksamhetens volym Verksamheten inom rådgivning, utbildning och information låg under 2008 på en historiskt låg nivå. Sedan mitten av 80-talet har rådgivningen de flesta år legat på över dagsverken årligen. Ett av toppåren var 1999 då volymen var mer än dagsverken. År 2007 var den nere på för att 2008 hamna på dagsverken. Skogsstyrelsens dåliga ekonomi är en förklaring, men en annan och viktigare torde vara avsaknaden av EU-finansierade rådgivningsprojekt. Detta visar på ett av rådgivningsverksamhetens dilemman - att den är beroende av EUfinansiering och till stor del måste bedrivas i projektform. Även den rådgivning som finansieras med MU-medel har minskat betydligt. Rådgivningen verkar hamna i strykklass då ekonomin försämras. Som jämförelse kan nämnas att volymen lagtillsyn legat ganska konstant under samma tid. Under 2009 har kompetensutvecklingsprojekt inom Landsbygdsprogrammet kommit igång samtidigt som det funnits öronmärkta pengar för förstärkt produktionsrådgivning och klimatrådgivning. Detta har inneburit att den totala rådgivningsvolymen ökat till knappt dagsverken. Den ordinarie rådgivningen som inte är kopplad till projekt har dock fortsatt att minska även det senaste året. Den avgiftsfinansierade kursverksamheten minskade betydligt under 2005 och Därefter har en viss ökning skett igen, dock inte alls till de nivåer som rådde 2004 och dessförinnan Styrkor i dagens verksamhet Skogsstyrelsen har ett starkt varumärke som rådgivande och kunskapsförmedlande organisation. Vi uppfattas av de flesta som oberoende och kompetenta. En lång tradition av kampanjer och projekt innebär att personalen är kompetent och erfaren inom rådgivning och utbildning, Medvetna satsningar på pedagogisk och ämnesmässig fortbildning och bra internt stöd är andra förutsättningar för en bra verksamhet. Detta bekräftas av den mycket positiva respons som vi oftast får från deltagarna i våra kurser. Skogskonsulenter som arbetat länge har ofta ett bra kontaktnät bland skogsägare och yrkesverksamma i skogsbruket, vilket är till stor nytta för rådgivningen. Inte minst gäller detta för deltagarrekryteringen som ofta är en flaskhals i verksamheten. Ett tydligt uttryck för organisationens styrka när det gäller samverkan med övriga sektorn och att nå ut brett är studiekampanjerna som bedrevs under 90-talet. Även om det finns stora skillnader i arbetssättet så är dessa erfarenheter värdefulla idag när det handlar om att lyckas med rådgivningsprojekt inom Landsbygdsprogrammet. Fältpersonalens breda kompetens och praktiska förankring är också en tillgång. I de flesta rådgivningssituationer är bredd viktigare än spets. När spetskompetens är nödvändig finns den ofta att tillgå på ett eller annat sätt inom organisationen. En ambitiös personalfortbildning, både när det gäller pedagogik och skogliga ämneskunskaper bidrar till att vi blir duktiga och uppskattade rådgivare. Skogsstyrelsen har haft en tradition av smidighet, följsamhet och goda relationer med våra kunder. Detta har ibland framhållits som en svaghet som lett till bristan- 16

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

Intensifiering av Skogsstyrelsens arbete med Skogen i Skolan

Intensifiering av Skogsstyrelsens arbete med Skogen i Skolan Dnr 2011/5611 RAPPORT Intensifiering av Skogsstyrelsens arbete med Skogen i Skolan Projektledare Caroline Wågberg Datum 2012-12-13 Skogsstyrelsen Vallgatan 8 551 83 Jönköping Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

ansvaret för friheten?

ansvaret för friheten? Att hitt ätt till V h Att hitta rätt tillsammans Vem har ansvaret för friheten? Ett handslag eller hårdare reglering? Översyn och framtagande av nya nationella skogliga sektorsmål under 2010 och 2011 Regeringsuppdrag

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Beslutas att Policy för hyggesfritt skogsbruk, version 1.0, ska börja tillämpas fr.o.m. den 15 september 2010.

Beslutas att Policy för hyggesfritt skogsbruk, version 1.0, ska börja tillämpas fr.o.m. den 15 september 2010. PROTOKOLL Nr 111 1(1) Datum 2010-08-19 Närvarande: Monika Stridsman Johan Wester Håkan Wirtén Generaldirektör, beslutande Enhetschef Avdelningschef Handläggare, föredragande Justeras Monika Stridsman 1

Läs mer

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen

Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för företagen Datum 2014-03-27 1(7) Aktiviteter inom Skogsstyrelsen som innebär förenklingar för en Utveckla e-tjänster En dörr in Gemensam inlämningspunkt Regeringsuppdrag att inrätta en gemensam inlämningsfunktion

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojekt Skogsbruk i ett förändrat klimat

Kompetensutvecklingsprojekt Skogsbruk i ett förändrat klimat Dnr 2010/4929 Projektet i korthet 2011-01-01 2014-09-30 Kompetensutvecklingsprojekt Skogsbruk i ett förändrat klimat Projektbeställare Johanna From Projektledare Anette Arvidsson Projektgrupp Anna Möller

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 2

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009

Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009 Bilaga Datum 2009-01-22 1(6) Informationsplan för delprojekt Information och utbildning inom Insektsbekämpning 2009 Nulägesbeskrivning Denna informationsplan ingår som en leverans i delprojekt Information

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län

Minnesanteckningar Uppstartsseminarium Skogens kulturarv fokus på fossil åker. Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 (1) Minnesanteckningar Uppstartsseminarium 2012-05-02 Skogens kulturarv fokus på fossil åker Deltagare: Jenny Ameziane Tomas Areslätt Peter Ask Tony Axelsson Hasse Bengtsson Markus Boxe Ann-Cathrine

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

ARCTIC BOREAL CLIMATE DEVELOPMENT

ARCTIC BOREAL CLIMATE DEVELOPMENT PA1 1 (9) Utvärdering ARCTIC BOREAL CLIMATE DEVELOPMENT Rötslam Kommuner Industriavfall Org. Material CO 2 Kolsänka SÄNKKREDITE R Biogas anläggning BIONÄRIN G Tillväxt i skog Handel med sänkkredite r INFORMATIO

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 545 2003 Så här kan ett hygge med hänsynsytor se ut. Kantzoner är sparade mot myr och vattendrag. Skog har lämnats uppe på den produktiva hällmarken. Fristående trädgrupper

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Gruppdiskussioner instruktioner En sekreterare är utsedd för varje grupp. Varje grupp utser själv

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning resultat från Skogsstyrelsens Polytaxinventering (P1), avverkningssäsong 1998/ /2010

Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning resultat från Skogsstyrelsens Polytaxinventering (P1), avverkningssäsong 1998/ /2010 PM 1(8) Datum 2011-04-11 Diarienr 2011/1993 Skogsenheten Skogsavdelningen Malin Andersson, Naturvårdsspecialist malin.andersson@skogsstyrelsen.se Tfn 0451-383 107, 070-345 83 25 Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Översyn av den kommunala energioch. klimatrådgivningen

Översyn av den kommunala energioch. klimatrådgivningen Bilaga Översyn av den kommunala energioch klimatrådgivningen - Uppdrag 3 i Energimyndighetens regleringsbrev för budgetåret 2015 ER 2015:14 Förord Statligt stöd till kommunal energirådgivning är en företeelse

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2 från - Nulägesbild - Analys - Förslag till fortsatt arbete Åsa Lindskog Tyréns AB Beställare: Region Skåne Uppdragsnummer: 921051, 221213B från Inledning och sammanfattning Utvecklingsprojektet är ett

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojekt Bioenergi från skogen

Kompetensutvecklingsprojekt Bioenergi från skogen 2010/1027 Projektet i korthet 2011-01-01 2014-09-30 Kompetensutvecklingsprojekt Bioenergi från skogen Projektbeställare Johanna From Projektledare Stefan Anderson Biträdande projektledare Lars Dahlén Projektgrupp

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas

Läs mer

Skogsutredningen 2004 slutbetänkande Mervärdesskog (SOU 2006:81)

Skogsutredningen 2004 slutbetänkande Mervärdesskog (SOU 2006:81) YTTRANDE Sida 1/5 Datum 2007-01-09 Ert datum 2006-11-07 Beteckning 500-18544-06 Er beteckning N2006/6984/HU B Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Patrik Wandin Naturavdelningen Områdesskydd

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002

Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002 Nr 514 2001 Känner du till Kunskap direkt? Enkät till inspektorer och distriktschefer, januari 2002 Malin von Essen Uppsala Science Park, SE 751 83 UPPSALA Tel: 018-18 85 00 Fax: 018-18 86 00 skogforsk@skogforsk.se

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Kort om Skogsstyrelsen

Kort om Skogsstyrelsen SKOGSSTYRELSEN 5 Kort om Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog och som arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt

Läs mer

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Nyanlända barn och elevers utbildning Projektägare: Björn Axén Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019

Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-09-16 Handläggare Birgitta Spens Folkhälsonämnden Partnerskapet för barnkonventionens genomförande i kommunen 2016-2019 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har möjlighet

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen?

Frihet utan ansvar. en ny praxis i den svenska skogen? Frihet utan ansvar en ny praxis i den svenska skogen? Inledning Under en lång tid har välskötta skogar, en framgångsrik skogsindustriell utveckling och våra medlemmars arbete bidragit till välstånd och

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning

Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning 2017-10-31 1 (8) Riktlinjer för kommunikation för kommunal energi- och klimatrådgivning Riktlinjer för Energimyndigheten, funktionerna kommunal energi- och klimatrådgivning samt regional utvecklingsledning.

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor

Strategi SVA 2011 2014. Friska djur trygga människor Strategi SVA 2011 2014 Friska djur trygga människor SVA:s grundläggande värderingar och kännetecken SVA tar ett viktigt samhällsansvar och står för en förutseende beredskap Vår verksamhet vilar på vetenskaplig

Läs mer

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården

satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården satsning från kunskap till praktik Brukare utvecklar missbruksoch beroendevården nationell satning på brukarmedverkan Brukares krav på förändring och förbättring är den viktigaste kraften för att utveckla

Läs mer

Skogsstyrelsen, Södra Dalarnas distrikt 2009-7553

Skogsstyrelsen, Södra Dalarnas distrikt 2009-7553 Slutrapport vid projektstöd (6) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004

Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 1(6) Riktlinjer för Internkommunikation Stockholms läns landsting 2004 Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 Riktlinjer 2(6) Introduktion Internkommunikation

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer