Viktiga händelser under 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga händelser under 2005"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2005

2 Viktiga händelser under 2005 En ny modell för verksamhetsplanering infördes inför budgetarbetet Den 24 november firade Tyresö Kommun 40 år i vita huset med öppet hus för alla medborgare och seminarier för inbjudna gäster. En satsning på ökad personaltäthet i förskolan genomfördes under Ca 40 förskolelärare anställdes. I februari fick 800 medborgare i Tyresö kommun ett formulär med frågor om vad de tycker om demokratin i kommunen. 365 personer svarade och av dessa var 73 % i stort nöjda med demokratin i Tyresö. Gymnasiets fotbollstjejer kom 5:a i ungdoms VM i Danmark. Den 18 maj deltog 75 engagerade gäster i kommunens ungdomsenhets halvdagskonferens på Tyresö slott. Temat var Hur ska påföljderna se ut för våra unga lagöverträdare i framtiden. Bland gästerna fanns justitieminister Thomas Bodström och riksdagsledamot Beatrice Ask. Spackelskador upptäcktes på gymnasiet. Renoveringen är påbörjad och fortsätter under En ny uteisbana har anlagts vid Bollmoravallen som också kommer användas som fotbollsplan på sommarhalvåret belagd med konstgräs. På Brevikhalvön har första spadtaget för en ny förskola och grundskola tagits. Under hösten började kommunfullmäktiges sammanträden filmas och sändas via Internet. På bokmässan i Göteborg belönades tre av Tyresös bibliotekarier med ett stipendium från Bibliotekstjänst för arbetet med bilderboksprojektet och för arbetet med förskolan och femåringar. Fem år i sammandrag Tyresö kommun Folkmängd Total kommunal 31,90 31,90 31,25 29,95 29,80 skattesats, % Varav Tyresö kommun, % 19,63 19,63 19,63 19,63 19,48 Verksamhetens intäkter 340,4 334,0 304,1 293,7 278,4 Verksamhetens kostnader 1 656, , , , ,8 Årets resultat 18,2 14,6 51,5 13,8 22,9 Årets nettoinvesteringar 121,3 70,9 67,5 53,1 63,7

3 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Kommunchefen har ordet Förvaltningsberättelse 1 Nämndernas verksamhetsberättelser 9 Kommunstyrelsen 10 Kultur- och fritidsnämnd 18 Barn- och utbildningsnämnd 20 Socialnämnd 26 Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande 30 Miljö- och byggnadsnämnd 34 Kommunala bolag 36 Kommunens personal 37 Kommunens ekonomi 39 Driftredovisning 40 Investeringsredovisning 42 Resultaträkning 44 Finansieringsanalys 44 Balansräkning med noter 45 Koncernredovisning 49 Resultaträkning 49 Finansieringsanalys 49 Balansräkning med noter 50 Revisionsberättelse Producerad av ekonomikontoret Tryckt internt mars 2006

4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att vi för nionde året i rad kan redovisa ett positivt resultat. Den borgerliga kommunledningen satte som mål efter valet 2002 att kommunens ekonomi skall vara i balans och att den externa upplåningen räknat i kronor per invånare inte skall öka. Vi har hittills klarat den målsättningen med råge. Låneskulden per invånare var vid utgången av 2005 ca 8 procent lägre än Den borgerliga kommunledningen har haft som mål att göra Tyresö till den mest attraktiva kommunen på Södertörn. Mycket tyder på att vi har lyckats med det. Många års målmedveten inriktning på kvalitet vid all planering har gett oss mycket attraktiva bostadsområden. Vi ligger nära storstaden med goda kommunikationer och vi har samtidigt nära till skogar, hav och sjöar. Våra attitydundersökningar visar att tyresöborna ger sin kommun högsta betyg för att leva och bo och också höga betyg för den kommunala verksamheten. Allra bäst betyg får kultur och fritid, som är en stor del i det vi kallar livskvalitet. Året som gått Vår stora satsning för att minska sjukskrivningarna har börjat ge resultat. Trenden har vänt och sjukfrånvaron är nu klart lägre än tidigare. Det är mycket glädjande. Men arbetet fortsätter och vi har en bit kvar innan vi är nöjda. Vi har kunnat konstatera att kommunens krisberedskap är god. Vi genomförde en realistisk övning i slutet av 2005 under ledning av Länsstyrelsen. De var imponerade av det sätt vi genomförde övningen på och gav oss det bästa betyget hittills bland de kommuner som gjort liknande övningar. Från kommunens viktigaste uppgifter, skolan och omsorgen, vill jag lyfta fram den satsning på ökad personaltäthet i förskolan, som påbörjades förra året och fortsätter i år. Bygget av den nya skolan på Brevikshalvön har påbörjats. Planerna är att den skall drivas av en fristående aktör. Vidare satsningen på att utveckla hemtjänsten för att öka livskvaliteten och förlänga kvarboende i den egna bostaden. Andra förbättringar inom äldreomsorgen är utökad korttidsvård och dagvård. En fixarservice för alla äldre startade under hösten. Socialtjänsten har för tredje året i rad lyckats minska placeringskostnaderna för ungdomar genom att utveckla metoder för öppenvårdsarbete på hemmaplan. Planarbetet har varit omfattande även under Totalt har arbete pågått med ett 20-tal detaljplaner. En plan ger möjlighet att bygga 2 ½ våning ovanpå den befintliga butiksbyggnaden vid Alléplan. Det ger 50 nya hyreslägenheter i denna del av kommunen. Ett nytt apotek har nyligen öppnat vid Alléplan och fler parkeringsplatser och planteringar planeras. En plan för förtätning med s k flerfamiljsvillor norr om Barnsjön har antagits. De två första planerna för åretruntboende på Brevikshalvön blev klara under året. Här har också bygget av en ny brygga för skärgårdstrafik påbörjats vid Trinntorp. Invigning sker i vår, då Waxholmsbolaget startar en reguljär tur till bryggan. Under året har vi initierat några särskilt stora projekt. De gäller utveckling och omvandling av Tyresö Centrumområdet, en ny simhall och utveckling av Bollmoravallens idrottsområde samt ett nytt äldreboende vid Farmarstigen. För Tyresö Centrum är planerna att utöka ytorna för butikslokaler och också få fler bostäder runt centrum. För Bollmoravallen kan nya möjligheter öppnas i samband med bygge av en ny simhall som skall ersätta den nuvarande hallen. För både simhallen och äldreboendet söker vi privata samarbetspartner, som kan stå för finansiering av byggena och drift av verksamheten. Det här är ett nytt tillvägagångssätt för oss. För att tillgodose det ökande behovet av idrottsanläggningar byggdes en tredje konstisbana vid Bollmoravallen under året. En plan för utbyggnad av Trollbäckens IP har antagits. Arbete pågår för att se vilka nya anläggningar som kan få plats mellan skolorna i Tyresö Strand och vilka övriga platser som kan bli aktuella för t ex fotbollsplaner. Under året påbörjades bygget av en ny idrottshall vid Tyresö skola. Framtiden Även om vi tror oss ha nått målet mest attraktiva kommunen på Södertörn så kan vi inte slå oss till ro. Kommunen växer och nya behov uppstår. Vi måste ständigt arbeta på att upprätthålla en god kvalitet och service och förbättra där det behövs. Just nu pågår en samrådsutställning med förslag till ny översiktsplan för Tyresö. Den skall beskriva

5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET markanvändningen i Tyresö de närmaste 15 åren. Vår ambition i den borgerliga kommunledningen är att planera för den växande befolkningen så att vi samtidigt värnar om Tyresös småskaliga karaktär och våra grönområden. Här hoppas jag att många tyresöbor deltar i samrådet och lämnar synpunkter. Jag hoppas att vi under 2006 får ett beslut om en ny trafikplats på Tyresövägen med av- och påfarter österut och att samarbetet med Stockholm och Nacka om Skrubba-triangeln fortskrider. Ett annat större utvecklingsprojekt rör Tyresö Centrumområdet, där kommunen samarbetar med centrumägaren Rodamco. Vi har stora investeringar framför oss både som en följd av att kommunen växer och att flera av våra anläggningar börjar bli gamla. Stora projekt är som nämnts ovan den nya simhallen och det nya särskilda äldreboendet. Vi satsar i år på en utveckling av Kulturskolan med nya lokaler i Nyboda skola. Fler ungdomar ställer krav på nya idrottsanläggningar och utveckling av våra idrottsplatser. Vi har ett fortsatt behov av nya förskolor och skollokaler. För att klara allt detta med ekonomin i balans behövs en positiv utveckling i landet med fler som arbetar och betalar skatt. Slutligen vill jag tacka all engagerad personal i Tyresö kommun för väl utfört arbete under året som gått. Jag vill också tacka övriga i den politiska ledningen för mycket bra samarbete. Tyresö i mars 2006 Berit Assarsson Kommunstyrelsens ordförande

6 KOMMUNCHEFEN HAR ORDET ihop verksamhet och resurser på ett nytt sätt. Vi har en gemensam politisk plattform som grund med vision, strategiska utvecklingsområden och gemensamt förhållningssätt kopplat till en gemensam begreppsvärld för verksamhetsplaneringen. Året som gick 2005 Vi växer och blir fler Under 2005 blev vi drygt 500 invånare fler i kommunen och vi hade vid årsskiftet 2005/ invånare och är bland landets 50 största kommuner (plats 48). I Stockholms län har vi den 7:e största befolkningstillväxten och vi har den största relativa tillväxten bland Södertörns åtta kommuner. Vi är med och utvecklar regionen Med Stockholms stad och Nacka kommun har vi under 2005 fått konkreta resultat i utvecklandet av Skrubba-området inom det s k LÄSK-projektet, vårt viktigaste område för näringslivsutveckling. Stockholms stad bjöd in regionen till ett nytt samarbete inom partnerskapet Stockholm Business Alliance, där vi i Tyresö har antagit utmaning med runt 30 andra kommuner i stockholmsregionen. Regionen kommer att gemensamt marknadsföras under begreppet Stockholm the Capital of Scandinavia. Tillsammans med Stockholm stad, Nacka kommun och Erstaviks fideikomiss utvecklar vi möjligheterna för bl a Tyresöborna att besöka och nyttja Erstaviks unika natur och miljö. Inom Södertörnsamarbetet har vi utvecklat en gemensam verksamhetsplan som presenterades för kommunstyrelsen av kommunalråden från Huddinge och Nynäshamn. Vi har också tagit de första stegen till att ta fram en gemensam delregional plan. Under 2005 har Tyresö kommun varit värd för Södertörnsrådet, ett partnerskap mellan kommunerna, högskolorna och näringslivet. Vi utvecklar vårt gemensamma arbete Tyresö kommun har under 2005 tagit fram en ny modell för verksamhetsutveckling som kopplar Vi har utvecklat förvaltningarnas arbete genom att i allt större utsträckning arbeta över förvaltningsgränserna för att skapa en bättre helhet och förståelse för varandras uppdrag, genom att utveckla nya mötesplatser bl a inom ledningsgruppen och i möten med den s k 100- gruppen där kommunens chefer möts. Vi satsar på ledarskapet Under 2005 har vi lyft fram ledarskapet som en viktig faktor i att bedriva verksamhetsutveckling bl a i arbetet med att bedriva en tydlig arbetsgivarepolitik. Vi har haft ett omfattande kompetensutvecklingsprogram för våra chefer innehållande arbetsrätt, arbetsmiljö, ekonomi och ledarskapsfrågor. Detta har vi gjort gemensamt över förvaltningsgränserna. Vi utvecklar arbetsplatserna Med vårt sätt att arbeta med verksamhetsutveckling har vi nu enhetsplaner på samtliga enheter som arbetats fram i dialog hos personalen där brukarna och politiken kan se vad som ska utvecklas på respektive arbetsplats. Vi bedriver en attraktiv verksamhet som ska bli bättre i framtiden I en attitydundersökning riktad till våra medborgare kan vi konstatera att Tyresö kommun i jämförelse med nära 40 andra kommuner har en attraktiv verksamhet. Vi bedriver en verksamhet som under 2005 redovisade ett positivt resultat. Men med detta är vi inte nöjda. Vi ska fortsätta att leverera en god service inom givna politiska och ekonomiska ramar Vi ska satsa på att bli bättre inom trygghetsområdet. Vi ska satsa på att än mer sätta Tyresöborna i centrum och finna nya former för bättre service och kvalité Tyresö i mars 2006 Staffan Isling Kommunchef

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den ekonomiska utvecklingen i stort Det har under året blivit tydligt att avmattningen i den svenska ekonomin kring årsskiftet 2004/2005 var kortvarig. Tillväxten har åter skjutit fart och både den inhemska efterfrågan och exporten har bidragit till att BNP-ökningen uppgick till 2,7 procent. Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 2,5 procent. Ökningen berodde både på en ökad lönesumma och sänkta skatter. Den offentliga konsumtionen var sammantaget i stort sett oförändrad jämfört med året innan. Den statliga konsumtionen minskade och kommunsektorns konsumtion ökade med endast 0,1 procent. Landstingens och kommunernas utveckling skiljer sig emellertid åt. Landstingens konsumtion växte med 1,4 procent medan kommunernas minskade med 0,6 procent. Kommunernas återhållsamhet kan delvis förklaras av att många kommuner strävar efter att förbättra resultatet för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Investeringstakten har utvecklats starkt sedan 2003 och beräknas ha kulminerat under Utvecklingen förklaras av den starka efterfrågeutvecklingen, gynnsamma finansiella förhållanden med företagens generellt sett starka balansräkningar och vinstutsikter, ett lågt ränteläge och stigande börskurser i kombination med ett högt kapacitetsutnyttjande. För bostadsbyggandets del ökade investeringarna med 18 procent under 2004 och under de tre första kvartalen 2005 har antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus och småhus ökat med elva procent jämfört med Inflationen var låg under 2004 och 2005, i huvudsak beroende på låga löneökningar och en stark produktivitetsutveckling. Under 2005 ökade konsumentprisindex med en procent. Det innebär att den svenska inflationen hör till de lägsta inom EU. Den svenska ekonomiska utvecklingen under den senaste treårsperioden sammanfattas av nyckeltalen i tabell 1. Tabell 1. Den svenska ekonomins utveckling (procentuell förändring utom för sysselsättningsgrad) BNP till marknadspris 1,7 3,7 2,7 Sysselsättningsgrad 77,9 77,3 77,3 Öppen arbetslöshet 5,3 6,0 5,9 Konsumentprisindex 1,3 0,3 1,0 Källa: Konjunkturinstitutet Arbetsmarknaden Den ökade tillväxten i den svenska ekonomin har i huvudsak kunnat ske genom ökat kapacitetsutnyttjande. Det innebär att situationen på den reguljära arbetsmarknaden inte har förändrats påtagligt. Efter att antalet arbetade timmar har sjunkit under perioden bröts utvecklingen under 2005 och antalet arbetade timmar ökade med en halv procent. Ökningen ligger främst inom tjänstebranscherna och byggbranschen. Den öppna arbetslösheten låg under 2005 på 5,9 procent, d v s på i det närmaste samma nivå som året innan. Av tabell 2 framgår andelen arbetslösa i december månad under de tre senaste åren för riket, Stockholms län och Tyresö kommun. Tabell 2. Procentuell andel arbetslösa i december månad (den första siffran avser öppet arbetslösa och den andra antalet arbetslösa inklusive de som deltar i arbetsmarknadsprogram) Riket 4,6/6,0 4,3/6,4 4,4/6,5 Stockholms län 3,4/3,9 3,5/4,5 3,4/4,5 Tyresö kommun 2,5/2,8 2,8/3,6 2,8/3,4 Källa: Arbetsmarknadsverket De andelstal som i tabell 2 redovisas för Tyresö för december 2005 motsvarar 717 öppet arbetslösa och 871 arbetssökande när även de som deltar i arbetsmarknadsåtgärder räknas med. Härav svarar ungdomar i åldern år för respektive 103 och 120 personer. Befolkningsutvecklingen Antalet invånare i Tyresö ökade under året med 529 personer och uppgick vid årets slut till personer. Nettoinflyttningen uppgick till 259 personer. 505 barn föddes och 232 personer avled under året. Tabell 3. Befolkningsmängd i Tyresö kommun den 31 december år år år år Totalt Förändring (%) 0,9 0,7 1,0 1,3 1,3 1

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Antalet invånare i kommunen har ökat med personer, eller 5,3 procent, under den senaste femårsperioden. Under samma period ökade befolkningen i Stockholms län och riket med respektive 3,7 och 1,9 procent. Skatteintäkterna Effekterna på den svenska arbetsmarknaden av den konjunkturavmattning som inledde 2000-talet har medfört att tillväxten av kommunernas skatteintäkter sjönk kraftigt under åren 2003 och År 2005 har tillväxten åter nått upp till ungefär den nivå som gällde före nedgången. Tabell 4. Utvecklingen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem Skatteintäkter 1 149, , , , ,8 Utjämning, statsbidrag 14,4-12,2-38,9-24,1 44,6 Summa 1 163, , , , ,4 Procentuell förändring 6,3 6,6 3,8 2,7 6,0 Kommunens skattesats Den kommunala skattesatsen 2005 uppgick för Tyresö kommun till 19,63 procent av den beskattningsbara inkomsten. Det är 0,80 procentenheter högre än genomsnittet för Stockholms län och 1,21 lägre än genomsnittet för riket. Inklusive landstingsskatten, som för 2005 uppgick till 12,27 procent, blev skatten totalt 31,90 procent. Det är 0,30 procentenheter högre än riksgenomsnittet. Årets ekonomiska resultat För nionde året i rad redovisar Tyresö kommun ett positivt resultat. Resultatet för 2005 uppgår till 18,2 miljoner. Resultaten under de senaste fem åren framgår av figur 1 (det höga resultatet för 2003 är nästan helt hänförligt till den återbetalning av aktieägartillskott som Tyresö Bostäder AB då gjorde efter att aktierna i Fastighets AB Tyresö Centrum hade sålts). Det budgeterade resultatet 2005 uppgick till endast fem miljoner. Att det varit möjligt att uppnå ett bättre resultat, trots att intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämningssystem blev 11,0 miljoner lägre än beräknat, beror på att de olika verksamheternas kostnader sammantaget blev 16,5 miljoner lägre och räntekostnaderna 7,8 miljoner lägre än budgeterat. Alla nämnder utom barn- och utbildningsnämnden har redovisat budgetöverskott och därmed bidragit till att uppnå ett positivt resultat. De uppföljningar som genomförts efter så gott som varje månad har bidragit till att kontinuerligt hålla kommunens ekonomi i fokus. Långfristiga skulder Kommunens långfristiga lån uppgick vid årsskiftet till 330 miljoner. Skulden har därmed ökat med drygt 28 miljoner under 2005 efter att de tre åren dessförinnan ha minskat. Av figur 2 framgår hur lånens storlek förändrats under de senaste fem åren Figur 2. Långfristiga skulder (milj kr) Räntorna på kommunens banklån uppgick till 10,7 miljoner, vilket är 7,1 miljoner mindre än budgeterat. De lägre räntekostnaderna förklaras till större delen av att lånen är lägre än beräknat men till viss del också av att räntorna legat på en lägre nivå än prognostiserat. Soliditet Soliditeten är ett mått som beskriver hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel. Under 2005 förändrades soliditeten obetydligt (från 40,1 till 39,6 procent). Som framgår av figur 3 är Tyresö kommuns soliditet låg jämfört med kommunerna i såväl Stockholms län som riket Figur 1. Resultatutveckling (milj kr) Genom att den s k blandmodellen tillämpas för redovisning av kommunernas pensionsförpliktelser ger soliditetsmåttet inte en korrekt bild av kommunens ekonomiska ställning. Blandmodellen innebär att de pensionsförpliktelser som uppstått innan 1998 inte redovisas som skuld i kommunernas balansräkningar. Om hänsyn tas till även dessa förpliktelser är Tyresö kommuns soliditet i själva verket negativ, dvs kommunens skulder och förpliktelser är större än dess tillgångar, ett förhållande som Tyresö delar med ca en tredjedel av landets kommuner. 2

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Figur 3. Soliditetsutveckling Tyresö kommun Stockholms län Riket Borgen och ansvarsförbindelser Kommunens åtaganden i form av borgen och ansvarsförbindelser uppgår till 1 956,1 miljoner. Av dessa utgör 1 268,0 kommunens borgen för lån till Tyresö Bostäder AB. Bland övriga borgensåtaganden utgör det för lån till Brf Hanviken (Aniara) det största på 35,8 miljoner. Kommunens pensionsförpliktelser för pensioner som tjänats in före 1998 ingår inte som en skuld i balansräkningen utan är upptagen som en ansvarsförbindelse. (Se avsnittet pensionsförvaltning). Kostnads- och intäktsanalys Kommunens intäkter, bortsett från skatter och kostnadsutjämning, ökade under året med 6,4 miljoner till 340,4 miljoner. Ökningen motsvarar 1,9 procent. Kommunens samtliga kostnader ökade under året med 72 miljoner till 1 728,9 miljoner. Ökningen motsvarar 4,3 procent. Av tabell 5 framgår översiktligt hur olika slags kostnader har utvecklats. Tabell 5. Kostnadsanalys ersättningarna för barn och elever som går i andra skolor än kommunens egna har ökar kraftigt. Ökningstakten påverkas bl a av att en förskola under året övergått från kommunal till privat regi. Att personalkostnaderna har ökat med så mycket som 3,6 procent förklaras av att de däri ingående pensionskostnaderna och s k övriga personalkostnader ökat kraftigt. Ökningstakten för enbart löner och sociala avgifter är begränsad till 2,7 procent. En mera detaljerad redovisning av hur olika intäkts- och kostnadsposter utvecklats återfinns i noter till resultaträkningen. Personalen Kommunens tillsvidareanställda har under året ökat med 7 personer till Av de anställda var kvinnor och 491 män. Antalet personer med tidsbegränsad anställning och månadslön har i genomsnitt minskat med 131. Förbättrade rutiner kring LAS-hantering med återanställning har medfört att antal vikarier minskat. Genomsnittsåldern för kommunens anställda ökade under 2005 från 43,2 till 43,6 år. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för kommunens samtliga anställda minskade under 2005 med en procentenhet till en total sjukfrånvaro på 9,2 procent av avtalad arbetstid. Det är en minskning inom såväl den långa som den korta frånvaron samt inom alla åldersgrupper och kön. En utförligare redovisning av kommunens personalförhållanden lämnas i ett särskilt avsnitt i årsredovisningen (Mkr) 2005 (Mkr) Förän dring (Mkr) Förän dring (%) Pensionsmedelsförvaltning Personalkostnader 985, ,5 35,9 3,6 Köp av verksamheter och tjänster inkl. externa hyror och underhållsentreprenader 449,2 479,6 30,4 6,8 Köp av material och varor inkl. renhållnings- och vattenavgifter 106,1 108,5 2,4 2,3 Finansiella kostnader 12,7 10,7-2,0-15,7 Avskrivningar 60,0 61,5 1,5 2,5 Övriga kostnader 43,3 47,1 3,8 8,8 Totalt 1 656, ,9 72,0 4,3 De två dominerande posterna, personalkostnader samt köp av verksamheter och tjänster, står också för den dominerande ökningen jämfört med året innan. Den relativa ökningen är särskilt stor för den senare av dessa båda poster och det förklaras i huvudsak av att För pensioner intjänade fr o m 1998 inklusive löneskatt har sammantaget 89,2 miljoner avsatts i kommunens balansräkning. Härav redovisas 33,9 miljoner under kortfristiga skulder. Det motsvarar den del som i mars 2006 utbetalas till de pensionsmedelsförvaltare som de anställda har valt, under kortfristiga skulder. Den resterande delen, 55,2 miljoner som utgör förmånsbestämda pensioner som intjänats i lönelägen över 7,5 basbelopp per år samt visstids- och garantipensioner, redovisas som pensionsförpliktelser under egen rubrik. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och beräknas uppgå till 589,1 miljoner inklusive löneskatt. Kommunen har inte några finansiella placeringar utan har återlånat hela beloppet. Återlåningen uppgår till 678,3 miljoner. 3

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets verksamhet och ekonomi i sammandrag Kommunövergripande åtaganden för 2005 Kommunövergripande mål, samt konkreta åtaganden för 2005, har formulerats inom följande områden Ekonomi Kvalitet och service Valfrihet och demokrati Hållbart samhälle Goda arbetsvillkor Trygg och trivsam kommun Inom målområdet Ekonomi har åtagandena om att uppnå ett positivt resultat och att hålla kommunalskatten oförändrad uppfyllts. Inom målområdet Kvalitet och service har nya garantier tillkommit för ungdomsenheten och missbruksenheten. I samband med införande av ny planeringsmodell har vikten av god service och gott bemötande framhållits för all personal. För att sprida goda resultat i organisationen har Tyresö kommun inrättat ett Kvalitetspris. En enhet kommer att belönas med utmärkelsen för God kvalitet Tyresö deltar i Sveriges kommuners och landstings projekt Kommundirekt. Syfte med projektet är att ta fram praktiska arbetssätt på hur man kan förbättra kommunens kontakter gentemot medborgarna. Inom målområdet Valfrihet och demokrati har kommunfullmäktiges sammanträden börjat sändas via Internet. Invånarna har därmed fått möjlighet att följa debatten i direktsändning eller vid annan tidpunkt eftersom sändningarna lagras. Öppna politikermöten har hållits på biblioteken. Inom valfrihet har förskoleverksamheten utökats; Kyrkan startar heldags förskola på Myggdalsvägen, Kubens förskola utökar med en uteverksamhet och Förskolan Trollebo får en tillbyggnad så att fler barn kan tas emot. Åtagandet om att minst ett fullmäktigemöte skall inrymma en allmänpolitisk debatt och/eller en allmänhetens frågestund har uppfyllts genom att en frågestund för allmänheten hölls vid fullmäktigemötet i oktober Under våren 2005 genomfördes en enkät om den lokala demokratin. De personer som på förfrågan i enkäten angivit att de gärna deltog i diskussioner om den lokala demokratin inbjöds till ett möte av ledningsgruppen för Medborgarfokus och demokratiberedningen. ta fram indikatorer inom det egna verksamhetsområdet. Arbetet kommer att redovisas till kommunstyrelsen under våren Energisparåtgärder har utförts i form av att bergvärme installerats vid Krusboda och Hanvikens skola. Inom målområdet Goda arbetsvillkor har under året programmet Positiv hälsoutveckling setts över och en uppdaterad handlingsplan för minskad frånvaro på grund av sjukdom eller dålig hälsa har tagits fram och fastställts av personalutskottet. Åtagandet att minska kostnaderna för sjukfrånvaron och antalet sjukdagar med 20 procent jämfört med 2002 har inte varit möjligt att uppfylla. Sjukfrånvaron har minskat från 10,2 procent av avtalad arbetstid till 9,2 procent. Kommunens chefer har erbjudits utbildningstillfällen inom områden som kommunikation och samtalsmetodik, arbetsrätt, arbetsmiljö, budget/ekonomi, missbruksfrågor samt omvärldsbevakning. All personal har erbjudits utbildningstillfällen för att höja ITkompetensen. Brandskyddsutbildningar har genomförts Jämställdhets- och mångfaldsplanerna innehåller förslag till konkreta åtgärder vilka skall följas upp under Det lokala utvecklingsavtalet har setts över och kompletterats med tillämpningsanvisningar, i samverkan med de fackliga organisationerna Inom målområdet Trygg och trivsam kommun har åtagandet om att anlägga en ny brygga vid Trinntorp delvis infriats genom att fartygsbryggan påbörjades under 2005 och beräknas tas i drift för fartygstrafik under maj I all relevant extern information framhålls Tyresös kvaliteter som en trivsam och trygg kommun att leva och bo i. Inriktningen på det brottsförebyggande arbetet har varit att lyfta fram föräldraansvaret. Det har skett genom föräldrautbildningar och föreläsningar. Ett trygghetsråd har startat i en kommundel. Drogvaneundersökningar har genomförts i 6-9 skolor och gymnasiet. En broschyr om brottsförebyggande arbete har producerats och distribuerats till samtliga hushåll i kommunen Nämndernas och styrelsernas mål och måluppfyllelse redovisas under respektive nämnds verksamhetsberättelse samt i separat bilaga Redovisning av mål och måluppfyllelse Nedan följer en starkt sammanfattad måluppfyllelse per nämnd/styrelse. Inom målområdet Hållbart samhälle har kommunkansliet ansvarat för samordningen av arbetet med hållbar utveckling. Samtliga förvaltningar håller på att 4

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nämndernas måluppfyllelse Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningens mål för utvecklingsinsatser har i huvudsak avsett införandet av en ny planeringsmodell, en satsning på chefsutbildning, på brottsförebyggande verksamhet, rationaliseringsåtgärder samt förbättrad service och information genom bl a införande av nya IT-baserade system och rutiner, men även sänkta kostnader genom en bankupphandling. Målen inkluderade även en översyn och utveckling av delar av kommunens regelverk. De mål som ställts upp för dessa insatser har i huvudsak uppnåtts. Det finns emellertid också åtaganden som inte hunnits med under året såsom att göra en reviderad ekonomihandbok tillgänglig på intranätet och att fastställa interna kvalitetsgarantier. Målen om att sänka energiomsättningen i kommunens lokaler och att begränsa driftkostnaderna till högst 342 kr/m2 har inte kunnat uppfyllas beroende bl a på att bristande underhållsinsatser och höjda energipriser. Målet om att minska kostnaderna för skador på kommunens fastigheter har uppfyllts. Målen om framkomlighet och säkerhet i gatunätet samt energisnål gatubelysning har uppfyllts. Målet att öka den egenproducerade maten på centralköket har uppfyllts. Målen gällande avbrott inom VA-verksamheten har i huvudsak uppfyllts så när som på att tre abonnenter har drabbats av för många avloppsstopp. Målen om renvattenförluster och inläckage i spillvattnet har inte helt kunnat uppfyllas. Målen för renhållningsverksamheten har uppfyllts. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har angivit sju inriktningsmål och tre resultatmål för Resultatmålen gäller serviceförbättringar på sikt genom organisationsförändringar, strukturomvandlingar och effektivare stöd. Samtliga dessa mål är uppfyllda. Inriktningsmålen för hela förvaltningen är angivna för mandatperioden men kan översiktligt utvärderas för Inriktningen av verksamheten och servicen mot barn och ungdom har stärkts och nyttjandet av tjänsterna har allmänt ökat helt enligt målen. Barn och utbildningsnämnden Ett omfattande utvecklingsarbete bedrivs, med ett systematiskt planerings- och uppföljningsarbete. Förutom kommunövergripande utvecklingsåtgärder genomför enheterna egna utvecklingssatsningar. Alla som lämnar grundskolan respektive gymnasiet ska ha goda kunskaper, respekt för alla människors lika värde och en stark tro på sig själva och framtiden. Trots satsningar når inte verksamheterna full måluppfyllelse. Testresultat, antal elever med godkända betyg och andra uppföljningssystem visar att Tyresö behöver satsa än mer på att utveckla metoder som ökar barnets och elevens lärande. Elevernas meritvärde efter skolår 9 har stadigt förbättrats, dock låg värdena under riksgenomsnittet fram t.o.m Resultatet för 2005 visar på ytterligare förbättring och meritvärdet ligger nu ca en poäng över riksgenomsnittet. För att nå högre måluppfyllelse ska utvecklingsarbetet fortsätta och ha ett 1-20 års perspektiv, där barnet och elevens lärande är i fokus. För att öka barnets och elevens lärande måste metoderna utgå från en helhetssyn där förskolans och skolans uppdrag och värdegrund är väl förankrad hos samtliga anställda i verksamheten. Förvaltningen ska fortsätta pågående utvecklingssatsningar. Resultat av insatta åtgärder kan ses först i ett längre perspektiv. Insatserna ska kontinuerligt utvärderas och effektiviseras. Socialnämnden Merparten av resultatmålen har uppfyllts under året. Av totalt sexton mål är elva helt uppfyllda, fyra delvis och ett mål har inte uppnåtts. Avdelningen för ungdom och missbruk har uppfyllt det viktiga målet att andelen personer i öppenvårdsprogram på hemmaplan ska öka jämfört med Målet inom äldreomsorgen att öka möjligheterna för äldre att bo kvar i sitt eget hem har uppfyllts genom olika satsningar inom hemtjänsten, bl a utveckling av ett aktiverande förhållningssätt, fler dagvårdsplatser för minneshandikappade och korttidsvård. Fler personer med psykiska funktionshinder har deltagit i arbetsträning. Vidare har alla socialförvaltningens 26 enheter utformat en verksamhetsplan med lokala mål. Den totala sjukfrånvaron har minskat både inom äldre- och handikappomsorgen och målet har delvis uppfyllts. Den enda avvikelsen är att målet att tillskapa en helgkorttidsverksamhet inom Handikappomsorgen inte uppfyllts då en inventering visade att underlaget inte är tillräckligt. Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande Utvecklingsförvaltningens övergripande mål att i samverkan med andra organisationer och myndigheter arbeta för att utrota arbetslösheten i Tyresö, har inte uppfyllts ännu. Under året har Arbetsförmedlingen, som är en viktig samarbetspartner, genomgått en större omorganisation och har inte heller haft tillräckligt med ekonomiska eller personella resurser för att anvisa arbetslösa till arbetscentrum för extra stöd och hjälp till arbete. Arbetet med att ta fram ett femårigt handlingsprogram med konkreta förslag till åtgärder för att motverka segregation, rasism och främlingsfientlighet på alla nivåer och verka för att Tyresö blir ett mer integrerat 5

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE samhälle påbörjades i december Handlingsprogrammet planeras bli antaget av KF under Tyresö Slott och Uddby Gård är uppskattade besöksmål. Det är dock svårt att utläsa någon klar tendens huruvida antalet besökare ökar eller minskar. Handelsträdgården, Café Notholmen och Hantverkskammaren uppvisar kraftigt ökande omsättningssiffror. Samtidigt ökar antalet besökare till de olika arrangemangen i slottsområdet och dessutom ökar antalet större arrangemang år från år. Vandrarhemmet Lilla Tyresö har något färre övernattande gäster än föregående år, men antalet konferenser ökar vilket innebär en bättre lönsamhet. Tyresö Slottskrog har brutet räkenskapsår. Enligt uppgift sjunker omsättningen vilket delvis kan förklaras av det sjunkande antalet besökare till museet. Miljö- och byggnadsnämnden Målen för kvalitetsarbete och miljö- och hälsoskyddstillsyn har uppfyllts. En kvalitetshandbok har påbörjats och en brukarundersökning genomförts. Tillsynen har inriktats på utsläpp till vatten och på barns och äldres hälsa. Information har förmedlats genom företagarträffar och nya webbsidor. Målet om verksamhetsplan för bygglov uppfylldes inte förrän i början av Nämndernas driftbudgetavräkning Verksamheternas sammanlagda nettokostnader uppgick till 1 377,8 miljoner, vilket är 16,5 miljoner mindre än budgeterat. Budget och utfall per nämnd framgår av tabell 6. Tabell 6. Budgeterade och redovisade nettokostnader i miljoner kronor Budget 2005 Utfall 2005 Skillnad (Mkr) Skillnad (%) Kommunstyrelsen 132,4 129,5 +2,9 +2,3 Nämnden för arbetsm. och vuxnas lärande 36,8 35,1 +1,7 +4,7 Kultur- och fritidsnämnden 59,3 58,9 +0,4 +0,6 Barn- och utbildningsnämnden 778,4 783,9-5,5-0,7 Socialnämnden (inkl bostadsanpassning) 409,6 398,8 +10,8 +2,7 Miljö- och byggnadsnämnden 4,1 3,5 +0,6 +13,3 Finansförvaltning -86,3-93,4 +7,1 +8,2 Avskrivningar 60,0 61,5-1,5 +2,5 Summa 1 394, ,8 +16,5 +1,2 Kommunstyrelsens verksamheter redovisar sammantaget ett överskott på 2,9 Mkr. Lokalförsörjningens överskott uppgår till 1,2 Mkr och beror på att planerade insatser för periodiskt underhåll senarelagts. Väg- och parkverksamheten redovisar ett underskott på 1,3 Mkr, främst på grund av högre kostnader för snöröjning. Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott på 1,8 Mkr, som förklaras av lägre kostnader än beräknat i samband med pensionsavgångar, lägre avgifter till bland annat Sveriges kommuner och Landsting samt lägre kostnader för telefoni. Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande redovisar ett överskott på 1,7 Mkr. Det beror främst på högre statsbidrag för komvux. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,4 Mkr, främst till följd av högre intäkter på biblioteket. Barn- och utbildningsnämndens nettokostnader är 5,5 Mkr högre än budgeterat. Det beror delvis på att resultatenheterna använt sig av tidigare års överskott. En annan förklaring är kostnader för omflyttningar i samband med spackelsanering på gymnasiet samt satsningen på ökad personaltäthet i förskolan. Socialnämnden redovisar ett överskott på 10,8 mkr. En orsak till överskottet är effekter av satsningar på öppenvårdsverksamhet för ungdomar, vilka kraftigt har minskat behovet av kostsamma institutionsplaceringar. Det planerade nya handikappboendet Villa Sjöhagen försenades och innebar en resultatförbättring med ca 3 miljoner. Därtill har retroaktiva momsintäkter på ca 2 miljoner räknats till det positiva utfallet. Investeringar Årets nettoinvesteringar uppgår till 121,3 Mkr, vilket är en ökning jämfört med föregående år på 50,4 Mkr. Ett omfattande investeringsprogram har genomförts under Bl a har isbaneanläggningen i Trollbäckens IP moderniserats, en ny uteisbana har anlagts vid Bollmoravallen, en ny förskola och grundskola har påbörjats på Brevikhalvön. I budget 2005 beräknades nettoinvesteringarna uppgå till 174,0 Mkr, d v s 52,6 Mkr mer än vad som förbrukats. Avvikelsen förklaras av att en stor del av påbörjade investeringar ej har färdigställts under året, bl a en idrottshall vid Tyresö skola vilken beräknas stå färdig till hösten Samtliga investeringar redovisas i sammanställningen i bilagorna. I det följande lämnas en kort redogörelse för de största investeringarna som genomförts under året. Klimatanläggning Kumla skola Ventilationen har inte fungerat tillfredsställande och kommer därför att förbättras. Under 2005 uppgår utgifterna till 9,9 Mkr. Projektet beräknas slutföras under våren Isbaneanläggningar Projektet innefattar en modernisering av isbaneanläggningen vid Trollbäckens IP samt en nybyggnad av en uteisbana vid Bollmorahallen. Under 2005 uppgår 6

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE utgifterna till 8,0 Mkr. Projektet beräknas slutföras tidigt Tyresö skola, idrottshall Projektet pågår och under 2005 uppgick utgifterna till 6,8 Mkr. Projektet beräknas vara slutfört hösten Breviks skola/förskola Projektet pågår och under 2005 uppgick utgifterna till 8,0 Mkr. Projektet beräknas vara slutfört hösten Tillbyggnad Trollebo Under året har en ny avdelning byggts vid förskolan Trollebo. Utgifterna uppgick till 2,4 Mkr. Energisparåtgärder Under 2005 har bergvärme installerats vid Krusboda och Hanvikens skola. Utgifterna uppgick till 2,3 Mkr. Mottagningskök Kumla skola Renovering av mottagningsköket vid Kumla skola har inletts. Utgifterna under 2005 uppgick till 4,5 Mkr. Projektet beräknas slutföras under våren Tyresö Brygga Utgifterna uppgick till 2,3 Mkr under Projektet innebär att en brygga anläggs som Vaxholmsbåtarna och annan fartygstrafik ska kunna lägga till vid. Projektet beräknas slutföras under Koncernens resultat Den konsoliderade koncernen består, förutom av kommunen, av Tyresö Bostäder AB (100 procent), Tyresö Näringslivs AB (100 procent). Koncernresultatet uppgår till 28,8 miljoner. De ingående enheternas resultat framgår av tabell 7. Tabell 7. Koncernresultat Resultat Tyresö Bostäder AB 11,6 Tyresö Näringslivs AB -0,1 Summa 11,5 Kommunen 18,2 Eliminering -0,9 Koncernens resultat 28,8 Framtiden Den ekonomiska utvecklingen Fr o m 2005 ersattes det hittillsvarande systemet för inkomst- och kostnadsutjämning mellan kommunerna med ett nytt system, som bl a innebär att alla kommuner tillförsäkras inkomster som motsvarar 115 procent av den för riket genomsnittliga skattekraften. För att åstadkomma denna inkomstgaranti har de tidigare generella statsbidragen till kommunerna tagits i anspråk. Det går därför inte att på ett meningsfullt vis jämföra de olika delposterna mellan hittillsvarande och framtida intäkter för att finansiera den kommunala verksamheten. På summerad nivå (egna skatteintäkter, statsbidrag och olika poster i utjämningssystemen) kan de beräknade intäkterna för de närmaste åren jämföras med dem för de båda senast förflutna åren enligt vad som framgår av tabell 8. Tabell 8. Intäkter från egna skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem under perioden Intäkter (Mkr) Procentuell förändring 2,7 6,0 6,4 5,0 5,9 Som framgår av tabellen framstår finansieringsförutsättningarna för de närmaste åren som tämligen stabila. Utvecklingen under de närmaste åren blir emellertid beroende av att den sysselsättningsökning som länge prognosticerats, men gång på gång konstaterats bli förskjuten framåt i tiden, verkligen kommer till stånd under kommande år. I annat fall kommer skatteintäkterna att bli lägre än de beräknade enligt tabell 8. Av stor betydelse för den mer långsiktiga utvecklingen blir samhällets förmåga att dels minska sjukfrånvaron bland dem som räknas till arbetskraften, dels minska den andel av befolkningen i s k arbetsför ålder som står helt utanför arbetslivet. F n är det under en genomsnittlig arbetsdag endast ca 61 procent av befolkningen i åldern år som finns i arbete (Källa: Sveriges Kommuner och landsting). Även en måttlig uppgång av sysselsättningen skulle påtagligt öka tillväxten av skatteunderlaget, och därmed förbättra möjligheterna att finansiera kommunernas verksamhet. Sjukskrivningarna bland kommunens anställda Det är av största vikt att kunna fortsätta att minska sjukskrivningstalen. Förutom allt negativt som en utdragen sjukskrivningsperiod för med sig för den enskilde förorsakas kommunen stora merkostnader för bl a vikarier och ökad administration. Under 2005 minskade den genomsnittliga sjukfrånvaron bland kommunens anställda med en procentenhet till 9,2 procent. Fr o m 2005 svarar kommunen som arbetsgivare för 15 procent av sjukersättningen efter tre veckors sjukskrivning. Tack vare de minskade sjukskrivningarna blev kommunens kostnader för denna reform väsentligt lägre än beräknat. God ekonomisk hushållning Riksdagen har beslutat om ny lagstiftning för god ekonomisk hushållning för kommuner och landsting. Den nya lagstiftningen ställer bl a krav på att mål och riktlinjer av betydelse för en god hushållning beslutas av kommunfullmäktige. Det gäller både verksamhetsmål och finansiella mål. Målen skall följas upp i delårsrapport och årsredovisning till kommunfullmäktige och revisionen skall bedöma om resultaten är förenliga 7

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE med målen. Lagstiftningen innehåller dessutom bl a regler om hur negativa resultat skall återställas och hur åtgärdsplaner skall upprättas i detta syfte. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2006 om finansiellt mål för långsiktigt god hushållning för Tyresö kommun. Målet innebär att de ekonomiska resultaten skall vara tillräckliga för att dels kompensera för värdeminskningen av kommunens reala anläggningskapital, dels över en tjugoårsperiod jämna ut pensionsutbetalningarna från den s k ansvarsförbindelsen (avseende pensioner som intjänats före 1998). För de närmaste åren motsvarar målet en resultatnivå på omkring 30 miljoner. Den del av årets resultat som behövs för att jämna ut pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen sätts därför av för det ändamålet i kommunens balansräkning (se not 15 till balansräkningen). Befolkningsutveckling Som framgår av tabell 9 beräknas kommunens befolkning fortsätta att öka. Tabell 9. Befolkningsprognos för Tyresö kommun fram till 2015 Ålder Summa Enligt den befolkningsprognosen som färdigställts i mars 2006 kommer befolkningen att öka med drygt personer fram till år Det motsvarar i genomsnitt en ökning med knappt en procent per år. Befolkningsprognosen baseras, förutom på olika demografiska parametrar, bl a på planerad tillkomst av nya lägenheter och villor under perioden. I Bollmora beräknas 94 lägenheter tillkomma i kvarteret Järnet, 150 lägenheter vid Siklöjevägen, 34 seniorlägenheter vi kvarteret Pirålen samt 36 lägenheter vid Peppargränd. Dessutom tillkommer ett särskilt boende för äldre med ett femtiotal platser i kvarteret Krusmyntan. I Trollbäcken byggs 50 lägenheter vid Alléplan, 20 lägenheter vid Kumla handelsträdgård, 15 studentlägenheter vid Trollbäcksvägen och åtta småhus vid Långsjövägen. I Lindalen tillkommer tolv lägenheter vid Gränsvägen. Ett åttiotal friliggande villor beräknas tillkomma per år, i huvudsak i Trollbäcken och Tyresö Strand. Förutom planerad nybyggnation tar befolkningsprognosen hänsyn till ett beräknat befolkningstillskott på omkring 75 personer per år i fritidshus i Östra Tyresö. Den befolkningsgrupp som ökar ojämförligt snabbast under den period som tabell 9 omfattar är de äldre. Antalet invånare över 65 år beräknas öka med ca personer eller 45 procent. I ekonomiska termer innebär det att man får räkna med att kommunens kostnader för äldreomsorg mot slutet av perioden blir miljoner högre än i början. För att möta behovet av ytterligare platser i särskilt boende för äldre under de närmaste åren genomförs under våren 2006 en upphandling av sådana platser. Platserna kommer att tillhandahållas i ett nybyggt boende som kommer att uppföras i kvarteret Krusmyntan. Antalet grundskoleelever beräknas i slutet av perioden vara ett åttiotal färre än i början och antalet gymnasieelever ett hundratal färre. Sammantaget innebär det att man överslagsmässigt kan räkna med att förändringarna i elevtalen i det tidsperspektivet ger förutsättning för en viss dämpning av kostnadsutvecklingen för ungdomsutbildning. Det är värt att notera att summan av grundskole- och gymnasieelever efter ett antal års uppgång kulminerar under år 2007 med elever för att därefter stadigt, om än i måttlig takt, minska under återstoden av perioden. Elevutvecklingen inom de olika stadierna visar att det, totalt sett, knappast behövs ökade lokalytor för grundskole- och gymnasieundervisning. Det kan däremot finnas behov av att anpassa lokaltillgången till en geografisk förskjutning av antalet elever mellan olika kommundelar eller tillgodose andra behov av lokalanpassning. Kostnaderna för sådana anpassningar får då vägas mot behovet av att vidmakthålla eller utöka skolans personal eller andra utbildningsresurser. Östra Tyresö Detaljplaneringen fortskrider i Östra Tyresö och i dagsläget pågår arbetet med att ta fram detaljplaner för Brevikshalvön. Detaljplanen för bad och brygga i Trinntorp har vunnit laga kraft och den nya skärgårdsbryggan beräknas kunna tas i bruk i månadsskiftet, april-maj Detaljplanen för en skola och förskola i Nytorp har också vunnit laga kraft. En första skol- och förskoleetapp planeras stå färdig till skolstarten Två detaljplaner för villabebyggelse (Sparvvägen och Västra Nytorpsvägen) har antagits av kommunfullmäktige. De båda planerna har dock överklagats till regeringen respektive länsstyrelsen. Planarbete pågår med etappen Orrnäset/Breviksvägen. Samråd beräknas ske under

15 Nämndernas verksamhetsberättelser Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande Miljö- och byggnadsnämnd Kommunala bolag Kommunens personal 9

16 KOMMUNSTYRELSEN (Kommunledningsförvaltning) BOKSLUT 2004 BUDGET 2005 Bokslut 2005 ÖVERSKOTT /UNDERSKOTT Kostnader 147,6 124,0 122,1 1,9 Intäkter 60,1 47,0 46,9-0,1 Netto 87,5 77,0 75,2 1,8 Ekonomisk uppföljning Kommunledningsförvaltningen redovisar sammantaget ett överskott på 1,8 Mkr för Överskottet hänförs bland annat till lägre kostnader än beräknat i samband med pensionsavgångar, lägre avgifter till bland annat Sveriges kommuner och Landsting samt lägre kostnader för telefoni. Årets verksamhet Ekonomikontor Nyckeltal Redovisning Inkassoärenden * Ärende till kronofogden Antal inbetalningar Antal leverantörsfakturor Övriga bokföringsunderlag Interna fakturor Antal löner/handläggare Kostnad/löneutbetalning 92,74 93,41 96,1 Inköp Antal upphandlingar/ förlängda avtal *Antal inkassoärenden ökade markant pga att VA-verkets fakturahantering från och med 2005 sköts av ekonomikontoret. Under 2005 har ett system, genom vilket de anställda själva rapporterar frånvaro m m (PS-självservice), införts för alla förvaltningar inom kommunen utom utvecklingsförvaltningen. En större uppgradering av ekonomisystemet genomfördes under året, vilken medförde nya funktioner och en webbaserad plattform. Arbetet med att införa ett nytt PA-system har inletts genom ett samarbete med Södertörnskommunerna om en gemensam kravspecifikation. För att förbättra den gemensamma planeringen har kommunen antagit en planeringsmodell för verksamhetsplanering. Ekonomikontoret har deltagit i arbetet för att införa detta nya arbetssätt och stärka den gemensamma planeringen. Olika alternativ till upphandlingssamarbete mellan södertörnskommunerna har utretts under året. Personalkontor Personalkontoret har under 2005 sett över och utvecklat programmet för positiv hälsoutveckling. Översynen har resulterat i en uppdaterad handlingsplan vilken bland annat innebär att kommunens anställda kostnadsfritt kan få tillgång till vägledning i arbetsrelaterade och/eller privata frågeställningar. Därmed minskas risken för oönskad frånvaro i arbetet. En annan nyhet är att all personal har möjlighet att erhålla bidrag till friskvårdsaktiviteter (s k friskvårdspeng). Vidare har personalkontoret under 2005 lagt stor vikt vid att genomföra utvecklingsaktiviteter för kommunens chefer i form av såväl utbildningsdagar som seminarier och inspirationstillfällen. Kommunkansli Inom ramen för drogförebyggande arbete har drogvaneundersökningar genomförts i årskurs 8 i högstadiet samt årskurs 2 i gymnasiet. Därtill har ett trygghetsråd bildats i Strandområdet. Droginformation har hållits på samtliga föräldramöten i årskurserna 7-9 samt årskurs 1 i gymnasiet, totalt 120 möten. Under temat Våga vara vuxen har gratis föreläsningar erbjudits om föräldrarollen ur olika perspektiv. Kommunen har under året inlett ett samarbete om ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem tillsammans med Nacka och Gotland. Kansliet ansvarar för samordningen av arbetet med hållbar utveckling. Samtliga förvaltningar håller på att ta fram indikatorer inom det egna verksamhetsområdet. Arbetet kommer att redovisas till kommunstyrelsen under våren. Sedan augusti 2005 har kommunfullmäktiges sammanträden sänts via Internet. Stab Årets verksamhet har, vad gäller informationen, inriktats på att utveckla de gemensamma kanalerna tyreso.se, annonsering i Mitt i Tyresö och personaltidningen Anslaget. 10

17 KOMMUNSTYRELSEN Krisberedskapen har stärkts genom att ledningsfunktionen har finslipats och övats. Kvalitetsarbetet fortsätter med utveckling av bl a uppföljningsrutiner. En medborgarenkät har genomförts under senhösten Måluppfyllelse EKONOMIKONTORET Mål: Planeringsförutsättningar för kommunens ekonomiska planering och verksamhetsplanering utarbetas tidigare under året och får delvis nytt innehåll enligt ny planeringsmodell. Uppnått resultat: Strategi- och budgetplanen för 2006 utarbetades enligt den nya modellen för verksamhetsplanering. Tidplanen för budgetprocessen blev dock i stort sett som tidigare år. Mål: Hanteringen av internfakturor rationaliseras genom elektronisk fakturahantering (efter att det införts för leverantörsfakturor) Uppnått resultat: Arbetet har inletts med att centralköket testat arbetssättet. Utvärdering och analys av testet kommer att genomföras under Mål: En ekonomihandbok införs på intranätet Uppnått resultat: Målet ej uppfyllt på grund av tidsbrist och att programvaran ej fungerat tillfredsställande. Mål: Lönehanteringen kvalitetssäkras så att antalet fel minskas Uppnått resultat: Målet uppfyllt Mål: Kostnaderna för betalningsverksamhet sänks med minst 75 tkr genom ny upphandling av koncernkonto och finansiella tjänster Uppnått resultat: Målet uppfyllt Mål: Sammanträdesarvoden till förtroendevalda betalas ut månatligen istället för, som hittills, två gånger per år och informationen på lönespecifikationerna förbättras Uppnått resultat: Målet uppfyllt Mål: Inköpsfunktionen kommer att medverka i en utredning om utökat inköpssamarbete på Södertörn Uppnått resultat: Målet uppfyllt PERSONALKONTORET Mål: PA-handboken ska fortsätta att utvecklas Uppnått resultat: PA-handboken finns tillgänglig på kommunens intranät och uppdateras fortlöpande. Mål: Chefernas kunskaper i arbetsrätt och i arbetsmiljöfrågor skall stärkas Uppnått resultat: Alla chefer med operativt ansvar har utbildats i frågor om arbetsrätt, arbetsmiljö samt budget och ekonomi. Vidare har alla chefer utbildats i kommunikation och samtalsmetodik mm. Mål: Vid nyrekrytering skall personer med utländsk bakgrund stimuleras att söka Uppnått resultat: Kommunen strävar efter att få en så stor bredd på sina medarbetare som möjligt avseende såväl kön som ålder, bakgrund och kultur. KOMMUNKANSLIET Mål: Kommunens regelverk och författningssamling ska utvecklas och arbetas om till att bli mer lättillgängligt. Uppnått resultat: Författningssamlingen och regelverken har gåtts igenom och uppdaterats. Allt har samlats i en administrativ handbok som finns tillgänglig för alla på kommunens intranät. Arvodesreglementet har reviderats och förtydligats. Mål: Det brottsförebyggande arbetet ska inriktas på att förhindra att barn och ungdomar hamnar i drogmissbruk och i ett kriminellt beteende. Uppnått resultat: Två öppna föräldraföreläsningar under temat Våga vara vuxen har genomförts. Den ena handlade om barns Internetanvändning och den andra om gränssättning. En föräldravandringsgrupp har startat i Strandområdet. Idag finns det tre olika föräldravandringsgrupper som ansvarar för olika kommundelar. Föräldrautbildningar om alkohol och andra droger har hållits i samtliga sjunde-, åttonde- och niondeklasser samt årskurs 1 i gymnasiet. Mål: Kommunens invånare ska i ökad utsträckning involveras i det brottsförebyggande arbetet. Uppnått resultat: En broschyr om brottsförebyggande arbete har producerats och distribuerats till samtliga hushåll i kommunen. STABEN Mål: En god och allsidig information, externt och internt, ska fortlöpande beskriva fattade beslut och den pågående verksamheten. Uppnått resultat: Information har skett via tyreso.se, intranätet Tyrnät, via KommunRutan i Mitt i Tyresö samt via personaltidningen Anslaget. Mål: Kommunens hemsidor ska utvecklas i syfte att få ett digitalt medborgarkontor. Olika dialogformer med kommuninvånarna ska prövas och utvecklas. Intranätet ska utvecklas och bli ett värdefullt arbetsredskap för kommunens förvaltningar. Uppnått resultat: Genom bl a projektet Medborgarfokus har en grupp invånare inbjudits till 11

18 KOMMUNSTYRELSEN möte och där diskuterat olika områden där invånarinflytande kan vara aktuellt. Vidare har kommunstyrelsen godkänt att medborgaridéer får prövas under ett år. Invånarna har inbjudits till ett Öppet Hus i november. Under hösten har en behovsinventering för intranätet Tyrnät utförts genom workshops där samtliga förvaltningar varit representerade. Resultatet har presenterats för ledningsgruppen och arbetet med att göra en kravspecifikation för upphandling har påbörjats. Mål: Rutiner för kontroll av kvalitetsgarantier inklusive klagomålshantering ska vidareutvecklas. Interna kvalitetsgarantier ska fastställas. Uppnått resultat: Arbetet pågår. Framtiden En gemensam kravspecifikation för ett nytt PA-system kommer att tas fram för kommunerna på södertörn. Ekonomikontoret kommer att delta i fortsatt arbete med den nya modellen för verksamhetsplanering. Det utredningsförslag om en gemensam upphandlingsorganisation för Södertörnskommunerna som lagts kommer, om det införs, att påtagligt förändra förutsättningarna för kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet. Personalkontoret ska fortsätta att arbeta för att Tyresö kommun kan bevara sin ställning som en god och väl ansedd arbetsgivare för att kunna konkurrera om framtidens arbetskraft. På såväl kort som lång sikt är det därför nödvändigt att fortsätta arbetet med att utveckla medarbetarnas möjlighet till dialog och delaktighet, att stärka ledarskapet och att aktivt verka för att genom en god arbetsmiljö minska orsakerna till frånvaro på grund av sjukdom eller dålig hälsa. Under året kommer ett trygghetsprojekt att genomföras i Strandområdet. Allmänna val hålls i september. Under 2006 kommer informationsavdelningen att presentera ett förslag till nytt intranät. Hemsidan tyresö.se ska hållas aktuell och utvecklas. En ny organisation för säkerhet och krisberedskap ska sjösättas och en policy för internt skydd och krisberedskap ska tas fram. Kvalitetsarbetet fortsätter i förvaltningarna. 12

19 KOMMUNSTYRELSEN (Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning) BOKSLUT 2004 BUDGET 2005 BOKSLUT 2005 ÖVERSKOTT /UNDERSKOTT Kostnader 331,8 333,9 342,0-8,1 Intäkter 278,0 278,5 287,8 9,3 Netto 53,8 55,4 54,2 1,2 Ekonomisk uppföljning Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens bokslut för 2005 visar ett överskott på 1,2 mkr, exklusive miljöoch byggnadsnämndens ansvarsområde. Planerings- och markavdelningarna redovisar tillsammans ett överskott om 1,2 mkr. Det förklaras av ökade intäkter för planavgifter, förrättningsförberedelser och arrenden. Omslutningen för den sidoordnade verksamheten har ökat med ca 7,2 mkr p g a arbeten med iordningställandet av mark på Mediavägen samt infartsparkeringen i Tyresö Strand, Trinntorp och Brakmarsvägen. Verksamheten visar ett överskott om 0,2 mkr jämfört med budget. Då lokalförsörjningen p g a tidigare års underskott, varit mer återhållsam redovisas ett överskott om 1,2 mkr jämfört med budget. Väghållningen redovisar ett underskott om 1,3 mkr, främst beroende på högre kostnader för snöröjning än beräknat. Renhållningen redovisar ett överskott om 0,8 mkr vilket bl a beror på omförhandlade priser samt att antal abonnemang har ökat. Årets verksamhet Under året har dels kommunalteknisk verksamhet och fastighetsverksamhet sammanförts i en avdelning, dels organisationen för förvaltningen i övrigt utretts. Från och med förändras organisationen. En mark- och planeringsavdelning bildas, liksom en mätoch kartavdelning. Frågorna kring miljöplanering och miljöövervakning kommer delvis att föras till den tekniska avdelningen. Lokalförsörjning Nyckeltal Egna fastigheter m 2 brayta Bruttokostnad kr/m * 784 Underhåll/rep. kr/m varav underhåll varav reparation Energiförbrukning kr/m Inhyrda fastigheter m 2 brayta Bruttokostnad kr/m Underhåll/rep. kr/m varav underhåll varav reparation * På grund av branden på Krusboda skola ökade kostnaderna per kvadratmeter I början av 2005 konstaterades att betongbjälklagen i vissa byggnadsdelar av gymnasiet var belagda med ett fuktskadat flytspackel. Uttagna prov på flytspacklet indikerade höga ammoniakvärden. Under sommaren har sanering påbörjats i de mest akuta delarna av skolan. Saneringen beräknas pågå t o m Hanvikens skola drabbades av en omfattande vattenskada under våren som omedelbart sanerades och reparerades. Arbetena utfördes inom tre månader till en kostnad av 600 tkr. Större underhållsarbeten har under året skett bl a med: byte av yttertak på Tyresö gymnasium målning utvändigt av Forellskolan och Strandskolan målning invändigt av förskolan Pusslet samt att mattor har bytts ut installation av en ny värmepump på Hanvikens skola elpannorna på Trollsländan och Dalstugan har bytts ut ventilationsarbeten på Fårdala skola och Tyresö gymnasium, installation av kolpulverdosering på Vattenhuset och simhallen. 13

20 KOMMUNSTYRELSEN Väghållning och park Nyckeltal Gator och vägar Underhållsyta m Barmarksväghållning Kostnad kr/m 2 11,06 11,90 12,20 Vinterväghållning Nettokostnad kr/m 2 7,32 8,75 9,10 Gatubelysning Belysningspunkter Kostnad kr/armatur Park & grönyta Yta m Kostnad kr/m 2 11,78 11,89 12,02 I arbetet med beläggningsunderhåll har totalt m 2 massabeläggningar lagts på bl a Bollmoravägen, Njupkjärrsvägen och Vendelsövägen. Dikningsprogrammet har omfattat löpmeter och har utförts vid bl a Stjärnvägen, Tulpanvägen, Hansavägen, Bollmoravägen och Skolvägen. Två farthinder har anlagts vid Trångsundsvägen och en upprustning med nya refuger har påbörjats på Mediavägen. Totalt skadades 39 personer i Tyresötrafiken En dödsolycka inträffade på Farmastigen där en motorcyklist avled. Tio mopeder var under året inblandade i olyckor jämfört med sex stycken år Vid en av dessa olyckor skadades tre personer allvarligt. Säkerhetsbesiktningar har utförts på samtliga kommunala lekparker. Påtalade fel och brister har åtgärdats under Parkskötsel och yttre fastighetsskötsel har skötts som planerat dock med mer satsning på förskolor. Ett uppskattat vinterinslag är de marschaller som finns under luciafirandet vid de mest trafikerade delarna i Tyresö. Centralköket Nyckeltal Inskrivna elever Levererade portioner/dag Fasta kostnader (tkr) Rörliga kostnader (tkr) Summa kostnader (tkr) Antal kostdagar Antal portioner Portionspris (kr) 9,17 7,81 8,25 Verksamheten har inriktats på förändringar i arbetsrutiner och arbetsplatsorganisation för att kunna införa tvårätterssystemet i skolorna. Detta har bland annat inneburit en begränsning av åtaganden mot externa kunder med en försäljningsminskning från 338 tkr till 170 tkr. Övrig miljö- och stadsbyggnadsverksamhet Nyckeltal Planering (antal) Lagakraftvunna detaljplaner Nybyggnadskartor Recipientprover sjöar, vattendrag Skogsskadeinventeringar Fastighetsplanekartor Mark (antal) Utstakningar Lägeskontroller Förrättningar (medverkan) Förmedlade lägenheter Förköpsärenden Genom utökade bevakningsinsatser har stölder genom inbrott minskat med ca 60 procent under 2005 jämfört med år Tekniska hjälpmedel, såsom larm, kameraövervakning mm, har medfört att ett flertal fall av skadegörelse och inbrott har klarats upp. I februari samlades synpunkter in, inför arbetet med ny översiktsplan, om invånarnas syn på hur kommunens mark bör användas, boendet, hur de trivs, om de känner sig trygga och vad de anser om trafiken. En kommuntäckande bullerkartläggning har genomförts. Den utgör nu ett viktigt underlag vid detaljplanering, exploatering, nybyggnad, bullerskyddsåtgärder samt vid handläggning och tillsyn av miljöärenden. Tillsammans med kommunkansliet har planeringsavdelningen representerat Tyresö kommun i samband med att en långvarig utvecklingssamverkan påbörjats för Erstaviksområdet. Inflyttningen fortsatte i den andra etappen av Trädgårdsstaden i och med att ca 50 bostäder i kv Skulptören blev inflyttningsklara. Under hösten togs det första spadtaget för ca 30 lägenheter för seniorboende i kv Pirålen i Tyresö centrum. Antalet förrättningsförberedelser enligt avtal med lantmäterimyndigheten har varit rekordmånga. Intäkten är mer än dubbelt så stor som budgeterat. Vatten och Avlopp Nyckeltal Mängd tusen m 3 Försålt vatten Inköpt vatten Avlett vatten Kostnad kr/m 3 Inköpt vatten 1,65 1,65 1,67 Avlett vatten 2,80 2,80 2,81 14

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Finansiell profil Salems kommun

Finansiell profil Salems kommun Finansiell profil Salems kommun 00 007 profiler för Salems kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Salems kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under perioden

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Finansiell profil Munkedals kommun

Finansiell profil Munkedals kommun Finansiell profil Munkedals kommun 00 007 profiler för Munkedals kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Munkedals kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC

Granskning av Malmö stads årsredovisning Mattias Haraldsson, PwC Granskning av Malmö stads årsredovisning 2010 Mattias Haraldsson, PwC 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Iakttagelser - Förvaltningsberättelsen... 4 Formellt innehåll... 4 God ekonomisk hushållning... 4 Verksamhetsmål...

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Klippans kommun Mattias Johansson Alf Wahlgren 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte,

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer