Viktiga händelser under 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktiga händelser under 2005"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2005

2 Viktiga händelser under 2005 En ny modell för verksamhetsplanering infördes inför budgetarbetet Den 24 november firade Tyresö Kommun 40 år i vita huset med öppet hus för alla medborgare och seminarier för inbjudna gäster. En satsning på ökad personaltäthet i förskolan genomfördes under Ca 40 förskolelärare anställdes. I februari fick 800 medborgare i Tyresö kommun ett formulär med frågor om vad de tycker om demokratin i kommunen. 365 personer svarade och av dessa var 73 % i stort nöjda med demokratin i Tyresö. Gymnasiets fotbollstjejer kom 5:a i ungdoms VM i Danmark. Den 18 maj deltog 75 engagerade gäster i kommunens ungdomsenhets halvdagskonferens på Tyresö slott. Temat var Hur ska påföljderna se ut för våra unga lagöverträdare i framtiden. Bland gästerna fanns justitieminister Thomas Bodström och riksdagsledamot Beatrice Ask. Spackelskador upptäcktes på gymnasiet. Renoveringen är påbörjad och fortsätter under En ny uteisbana har anlagts vid Bollmoravallen som också kommer användas som fotbollsplan på sommarhalvåret belagd med konstgräs. På Brevikhalvön har första spadtaget för en ny förskola och grundskola tagits. Under hösten började kommunfullmäktiges sammanträden filmas och sändas via Internet. På bokmässan i Göteborg belönades tre av Tyresös bibliotekarier med ett stipendium från Bibliotekstjänst för arbetet med bilderboksprojektet och för arbetet med förskolan och femåringar. Fem år i sammandrag Tyresö kommun Folkmängd Total kommunal 31,90 31,90 31,25 29,95 29,80 skattesats, % Varav Tyresö kommun, % 19,63 19,63 19,63 19,63 19,48 Verksamhetens intäkter 340,4 334,0 304,1 293,7 278,4 Verksamhetens kostnader 1 656, , , , ,8 Årets resultat 18,2 14,6 51,5 13,8 22,9 Årets nettoinvesteringar 121,3 70,9 67,5 53,1 63,7

3 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Kommunchefen har ordet Förvaltningsberättelse 1 Nämndernas verksamhetsberättelser 9 Kommunstyrelsen 10 Kultur- och fritidsnämnd 18 Barn- och utbildningsnämnd 20 Socialnämnd 26 Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande 30 Miljö- och byggnadsnämnd 34 Kommunala bolag 36 Kommunens personal 37 Kommunens ekonomi 39 Driftredovisning 40 Investeringsredovisning 42 Resultaträkning 44 Finansieringsanalys 44 Balansräkning med noter 45 Koncernredovisning 49 Resultaträkning 49 Finansieringsanalys 49 Balansräkning med noter 50 Revisionsberättelse Producerad av ekonomikontoret Tryckt internt mars 2006

4 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att vi för nionde året i rad kan redovisa ett positivt resultat. Den borgerliga kommunledningen satte som mål efter valet 2002 att kommunens ekonomi skall vara i balans och att den externa upplåningen räknat i kronor per invånare inte skall öka. Vi har hittills klarat den målsättningen med råge. Låneskulden per invånare var vid utgången av 2005 ca 8 procent lägre än Den borgerliga kommunledningen har haft som mål att göra Tyresö till den mest attraktiva kommunen på Södertörn. Mycket tyder på att vi har lyckats med det. Många års målmedveten inriktning på kvalitet vid all planering har gett oss mycket attraktiva bostadsområden. Vi ligger nära storstaden med goda kommunikationer och vi har samtidigt nära till skogar, hav och sjöar. Våra attitydundersökningar visar att tyresöborna ger sin kommun högsta betyg för att leva och bo och också höga betyg för den kommunala verksamheten. Allra bäst betyg får kultur och fritid, som är en stor del i det vi kallar livskvalitet. Året som gått Vår stora satsning för att minska sjukskrivningarna har börjat ge resultat. Trenden har vänt och sjukfrånvaron är nu klart lägre än tidigare. Det är mycket glädjande. Men arbetet fortsätter och vi har en bit kvar innan vi är nöjda. Vi har kunnat konstatera att kommunens krisberedskap är god. Vi genomförde en realistisk övning i slutet av 2005 under ledning av Länsstyrelsen. De var imponerade av det sätt vi genomförde övningen på och gav oss det bästa betyget hittills bland de kommuner som gjort liknande övningar. Från kommunens viktigaste uppgifter, skolan och omsorgen, vill jag lyfta fram den satsning på ökad personaltäthet i förskolan, som påbörjades förra året och fortsätter i år. Bygget av den nya skolan på Brevikshalvön har påbörjats. Planerna är att den skall drivas av en fristående aktör. Vidare satsningen på att utveckla hemtjänsten för att öka livskvaliteten och förlänga kvarboende i den egna bostaden. Andra förbättringar inom äldreomsorgen är utökad korttidsvård och dagvård. En fixarservice för alla äldre startade under hösten. Socialtjänsten har för tredje året i rad lyckats minska placeringskostnaderna för ungdomar genom att utveckla metoder för öppenvårdsarbete på hemmaplan. Planarbetet har varit omfattande även under Totalt har arbete pågått med ett 20-tal detaljplaner. En plan ger möjlighet att bygga 2 ½ våning ovanpå den befintliga butiksbyggnaden vid Alléplan. Det ger 50 nya hyreslägenheter i denna del av kommunen. Ett nytt apotek har nyligen öppnat vid Alléplan och fler parkeringsplatser och planteringar planeras. En plan för förtätning med s k flerfamiljsvillor norr om Barnsjön har antagits. De två första planerna för åretruntboende på Brevikshalvön blev klara under året. Här har också bygget av en ny brygga för skärgårdstrafik påbörjats vid Trinntorp. Invigning sker i vår, då Waxholmsbolaget startar en reguljär tur till bryggan. Under året har vi initierat några särskilt stora projekt. De gäller utveckling och omvandling av Tyresö Centrumområdet, en ny simhall och utveckling av Bollmoravallens idrottsområde samt ett nytt äldreboende vid Farmarstigen. För Tyresö Centrum är planerna att utöka ytorna för butikslokaler och också få fler bostäder runt centrum. För Bollmoravallen kan nya möjligheter öppnas i samband med bygge av en ny simhall som skall ersätta den nuvarande hallen. För både simhallen och äldreboendet söker vi privata samarbetspartner, som kan stå för finansiering av byggena och drift av verksamheten. Det här är ett nytt tillvägagångssätt för oss. För att tillgodose det ökande behovet av idrottsanläggningar byggdes en tredje konstisbana vid Bollmoravallen under året. En plan för utbyggnad av Trollbäckens IP har antagits. Arbete pågår för att se vilka nya anläggningar som kan få plats mellan skolorna i Tyresö Strand och vilka övriga platser som kan bli aktuella för t ex fotbollsplaner. Under året påbörjades bygget av en ny idrottshall vid Tyresö skola. Framtiden Även om vi tror oss ha nått målet mest attraktiva kommunen på Södertörn så kan vi inte slå oss till ro. Kommunen växer och nya behov uppstår. Vi måste ständigt arbeta på att upprätthålla en god kvalitet och service och förbättra där det behövs. Just nu pågår en samrådsutställning med förslag till ny översiktsplan för Tyresö. Den skall beskriva

5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET markanvändningen i Tyresö de närmaste 15 åren. Vår ambition i den borgerliga kommunledningen är att planera för den växande befolkningen så att vi samtidigt värnar om Tyresös småskaliga karaktär och våra grönområden. Här hoppas jag att många tyresöbor deltar i samrådet och lämnar synpunkter. Jag hoppas att vi under 2006 får ett beslut om en ny trafikplats på Tyresövägen med av- och påfarter österut och att samarbetet med Stockholm och Nacka om Skrubba-triangeln fortskrider. Ett annat större utvecklingsprojekt rör Tyresö Centrumområdet, där kommunen samarbetar med centrumägaren Rodamco. Vi har stora investeringar framför oss både som en följd av att kommunen växer och att flera av våra anläggningar börjar bli gamla. Stora projekt är som nämnts ovan den nya simhallen och det nya särskilda äldreboendet. Vi satsar i år på en utveckling av Kulturskolan med nya lokaler i Nyboda skola. Fler ungdomar ställer krav på nya idrottsanläggningar och utveckling av våra idrottsplatser. Vi har ett fortsatt behov av nya förskolor och skollokaler. För att klara allt detta med ekonomin i balans behövs en positiv utveckling i landet med fler som arbetar och betalar skatt. Slutligen vill jag tacka all engagerad personal i Tyresö kommun för väl utfört arbete under året som gått. Jag vill också tacka övriga i den politiska ledningen för mycket bra samarbete. Tyresö i mars 2006 Berit Assarsson Kommunstyrelsens ordförande

6 KOMMUNCHEFEN HAR ORDET ihop verksamhet och resurser på ett nytt sätt. Vi har en gemensam politisk plattform som grund med vision, strategiska utvecklingsområden och gemensamt förhållningssätt kopplat till en gemensam begreppsvärld för verksamhetsplaneringen. Året som gick 2005 Vi växer och blir fler Under 2005 blev vi drygt 500 invånare fler i kommunen och vi hade vid årsskiftet 2005/ invånare och är bland landets 50 största kommuner (plats 48). I Stockholms län har vi den 7:e största befolkningstillväxten och vi har den största relativa tillväxten bland Södertörns åtta kommuner. Vi är med och utvecklar regionen Med Stockholms stad och Nacka kommun har vi under 2005 fått konkreta resultat i utvecklandet av Skrubba-området inom det s k LÄSK-projektet, vårt viktigaste område för näringslivsutveckling. Stockholms stad bjöd in regionen till ett nytt samarbete inom partnerskapet Stockholm Business Alliance, där vi i Tyresö har antagit utmaning med runt 30 andra kommuner i stockholmsregionen. Regionen kommer att gemensamt marknadsföras under begreppet Stockholm the Capital of Scandinavia. Tillsammans med Stockholm stad, Nacka kommun och Erstaviks fideikomiss utvecklar vi möjligheterna för bl a Tyresöborna att besöka och nyttja Erstaviks unika natur och miljö. Inom Södertörnsamarbetet har vi utvecklat en gemensam verksamhetsplan som presenterades för kommunstyrelsen av kommunalråden från Huddinge och Nynäshamn. Vi har också tagit de första stegen till att ta fram en gemensam delregional plan. Under 2005 har Tyresö kommun varit värd för Södertörnsrådet, ett partnerskap mellan kommunerna, högskolorna och näringslivet. Vi utvecklar vårt gemensamma arbete Tyresö kommun har under 2005 tagit fram en ny modell för verksamhetsutveckling som kopplar Vi har utvecklat förvaltningarnas arbete genom att i allt större utsträckning arbeta över förvaltningsgränserna för att skapa en bättre helhet och förståelse för varandras uppdrag, genom att utveckla nya mötesplatser bl a inom ledningsgruppen och i möten med den s k 100- gruppen där kommunens chefer möts. Vi satsar på ledarskapet Under 2005 har vi lyft fram ledarskapet som en viktig faktor i att bedriva verksamhetsutveckling bl a i arbetet med att bedriva en tydlig arbetsgivarepolitik. Vi har haft ett omfattande kompetensutvecklingsprogram för våra chefer innehållande arbetsrätt, arbetsmiljö, ekonomi och ledarskapsfrågor. Detta har vi gjort gemensamt över förvaltningsgränserna. Vi utvecklar arbetsplatserna Med vårt sätt att arbeta med verksamhetsutveckling har vi nu enhetsplaner på samtliga enheter som arbetats fram i dialog hos personalen där brukarna och politiken kan se vad som ska utvecklas på respektive arbetsplats. Vi bedriver en attraktiv verksamhet som ska bli bättre i framtiden I en attitydundersökning riktad till våra medborgare kan vi konstatera att Tyresö kommun i jämförelse med nära 40 andra kommuner har en attraktiv verksamhet. Vi bedriver en verksamhet som under 2005 redovisade ett positivt resultat. Men med detta är vi inte nöjda. Vi ska fortsätta att leverera en god service inom givna politiska och ekonomiska ramar Vi ska satsa på att bli bättre inom trygghetsområdet. Vi ska satsa på att än mer sätta Tyresöborna i centrum och finna nya former för bättre service och kvalité Tyresö i mars 2006 Staffan Isling Kommunchef

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den ekonomiska utvecklingen i stort Det har under året blivit tydligt att avmattningen i den svenska ekonomin kring årsskiftet 2004/2005 var kortvarig. Tillväxten har åter skjutit fart och både den inhemska efterfrågan och exporten har bidragit till att BNP-ökningen uppgick till 2,7 procent. Hushållens reala disponibla inkomster ökade med 2,5 procent. Ökningen berodde både på en ökad lönesumma och sänkta skatter. Den offentliga konsumtionen var sammantaget i stort sett oförändrad jämfört med året innan. Den statliga konsumtionen minskade och kommunsektorns konsumtion ökade med endast 0,1 procent. Landstingens och kommunernas utveckling skiljer sig emellertid åt. Landstingens konsumtion växte med 1,4 procent medan kommunernas minskade med 0,6 procent. Kommunernas återhållsamhet kan delvis förklaras av att många kommuner strävar efter att förbättra resultatet för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Investeringstakten har utvecklats starkt sedan 2003 och beräknas ha kulminerat under Utvecklingen förklaras av den starka efterfrågeutvecklingen, gynnsamma finansiella förhållanden med företagens generellt sett starka balansräkningar och vinstutsikter, ett lågt ränteläge och stigande börskurser i kombination med ett högt kapacitetsutnyttjande. För bostadsbyggandets del ökade investeringarna med 18 procent under 2004 och under de tre första kvartalen 2005 har antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus och småhus ökat med elva procent jämfört med Inflationen var låg under 2004 och 2005, i huvudsak beroende på låga löneökningar och en stark produktivitetsutveckling. Under 2005 ökade konsumentprisindex med en procent. Det innebär att den svenska inflationen hör till de lägsta inom EU. Den svenska ekonomiska utvecklingen under den senaste treårsperioden sammanfattas av nyckeltalen i tabell 1. Tabell 1. Den svenska ekonomins utveckling (procentuell förändring utom för sysselsättningsgrad) BNP till marknadspris 1,7 3,7 2,7 Sysselsättningsgrad 77,9 77,3 77,3 Öppen arbetslöshet 5,3 6,0 5,9 Konsumentprisindex 1,3 0,3 1,0 Källa: Konjunkturinstitutet Arbetsmarknaden Den ökade tillväxten i den svenska ekonomin har i huvudsak kunnat ske genom ökat kapacitetsutnyttjande. Det innebär att situationen på den reguljära arbetsmarknaden inte har förändrats påtagligt. Efter att antalet arbetade timmar har sjunkit under perioden bröts utvecklingen under 2005 och antalet arbetade timmar ökade med en halv procent. Ökningen ligger främst inom tjänstebranscherna och byggbranschen. Den öppna arbetslösheten låg under 2005 på 5,9 procent, d v s på i det närmaste samma nivå som året innan. Av tabell 2 framgår andelen arbetslösa i december månad under de tre senaste åren för riket, Stockholms län och Tyresö kommun. Tabell 2. Procentuell andel arbetslösa i december månad (den första siffran avser öppet arbetslösa och den andra antalet arbetslösa inklusive de som deltar i arbetsmarknadsprogram) Riket 4,6/6,0 4,3/6,4 4,4/6,5 Stockholms län 3,4/3,9 3,5/4,5 3,4/4,5 Tyresö kommun 2,5/2,8 2,8/3,6 2,8/3,4 Källa: Arbetsmarknadsverket De andelstal som i tabell 2 redovisas för Tyresö för december 2005 motsvarar 717 öppet arbetslösa och 871 arbetssökande när även de som deltar i arbetsmarknadsåtgärder räknas med. Härav svarar ungdomar i åldern år för respektive 103 och 120 personer. Befolkningsutvecklingen Antalet invånare i Tyresö ökade under året med 529 personer och uppgick vid årets slut till personer. Nettoinflyttningen uppgick till 259 personer. 505 barn föddes och 232 personer avled under året. Tabell 3. Befolkningsmängd i Tyresö kommun den 31 december år år år år Totalt Förändring (%) 0,9 0,7 1,0 1,3 1,3 1

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Antalet invånare i kommunen har ökat med personer, eller 5,3 procent, under den senaste femårsperioden. Under samma period ökade befolkningen i Stockholms län och riket med respektive 3,7 och 1,9 procent. Skatteintäkterna Effekterna på den svenska arbetsmarknaden av den konjunkturavmattning som inledde 2000-talet har medfört att tillväxten av kommunernas skatteintäkter sjönk kraftigt under åren 2003 och År 2005 har tillväxten åter nått upp till ungefär den nivå som gällde före nedgången. Tabell 4. Utvecklingen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem Skatteintäkter 1 149, , , , ,8 Utjämning, statsbidrag 14,4-12,2-38,9-24,1 44,6 Summa 1 163, , , , ,4 Procentuell förändring 6,3 6,6 3,8 2,7 6,0 Kommunens skattesats Den kommunala skattesatsen 2005 uppgick för Tyresö kommun till 19,63 procent av den beskattningsbara inkomsten. Det är 0,80 procentenheter högre än genomsnittet för Stockholms län och 1,21 lägre än genomsnittet för riket. Inklusive landstingsskatten, som för 2005 uppgick till 12,27 procent, blev skatten totalt 31,90 procent. Det är 0,30 procentenheter högre än riksgenomsnittet. Årets ekonomiska resultat För nionde året i rad redovisar Tyresö kommun ett positivt resultat. Resultatet för 2005 uppgår till 18,2 miljoner. Resultaten under de senaste fem åren framgår av figur 1 (det höga resultatet för 2003 är nästan helt hänförligt till den återbetalning av aktieägartillskott som Tyresö Bostäder AB då gjorde efter att aktierna i Fastighets AB Tyresö Centrum hade sålts). Det budgeterade resultatet 2005 uppgick till endast fem miljoner. Att det varit möjligt att uppnå ett bättre resultat, trots att intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämningssystem blev 11,0 miljoner lägre än beräknat, beror på att de olika verksamheternas kostnader sammantaget blev 16,5 miljoner lägre och räntekostnaderna 7,8 miljoner lägre än budgeterat. Alla nämnder utom barn- och utbildningsnämnden har redovisat budgetöverskott och därmed bidragit till att uppnå ett positivt resultat. De uppföljningar som genomförts efter så gott som varje månad har bidragit till att kontinuerligt hålla kommunens ekonomi i fokus. Långfristiga skulder Kommunens långfristiga lån uppgick vid årsskiftet till 330 miljoner. Skulden har därmed ökat med drygt 28 miljoner under 2005 efter att de tre åren dessförinnan ha minskat. Av figur 2 framgår hur lånens storlek förändrats under de senaste fem åren Figur 2. Långfristiga skulder (milj kr) Räntorna på kommunens banklån uppgick till 10,7 miljoner, vilket är 7,1 miljoner mindre än budgeterat. De lägre räntekostnaderna förklaras till större delen av att lånen är lägre än beräknat men till viss del också av att räntorna legat på en lägre nivå än prognostiserat. Soliditet Soliditeten är ett mått som beskriver hur stor del av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel. Under 2005 förändrades soliditeten obetydligt (från 40,1 till 39,6 procent). Som framgår av figur 3 är Tyresö kommuns soliditet låg jämfört med kommunerna i såväl Stockholms län som riket Figur 1. Resultatutveckling (milj kr) Genom att den s k blandmodellen tillämpas för redovisning av kommunernas pensionsförpliktelser ger soliditetsmåttet inte en korrekt bild av kommunens ekonomiska ställning. Blandmodellen innebär att de pensionsförpliktelser som uppstått innan 1998 inte redovisas som skuld i kommunernas balansräkningar. Om hänsyn tas till även dessa förpliktelser är Tyresö kommuns soliditet i själva verket negativ, dvs kommunens skulder och förpliktelser är större än dess tillgångar, ett förhållande som Tyresö delar med ca en tredjedel av landets kommuner. 2

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Figur 3. Soliditetsutveckling Tyresö kommun Stockholms län Riket Borgen och ansvarsförbindelser Kommunens åtaganden i form av borgen och ansvarsförbindelser uppgår till 1 956,1 miljoner. Av dessa utgör 1 268,0 kommunens borgen för lån till Tyresö Bostäder AB. Bland övriga borgensåtaganden utgör det för lån till Brf Hanviken (Aniara) det största på 35,8 miljoner. Kommunens pensionsförpliktelser för pensioner som tjänats in före 1998 ingår inte som en skuld i balansräkningen utan är upptagen som en ansvarsförbindelse. (Se avsnittet pensionsförvaltning). Kostnads- och intäktsanalys Kommunens intäkter, bortsett från skatter och kostnadsutjämning, ökade under året med 6,4 miljoner till 340,4 miljoner. Ökningen motsvarar 1,9 procent. Kommunens samtliga kostnader ökade under året med 72 miljoner till 1 728,9 miljoner. Ökningen motsvarar 4,3 procent. Av tabell 5 framgår översiktligt hur olika slags kostnader har utvecklats. Tabell 5. Kostnadsanalys ersättningarna för barn och elever som går i andra skolor än kommunens egna har ökar kraftigt. Ökningstakten påverkas bl a av att en förskola under året övergått från kommunal till privat regi. Att personalkostnaderna har ökat med så mycket som 3,6 procent förklaras av att de däri ingående pensionskostnaderna och s k övriga personalkostnader ökat kraftigt. Ökningstakten för enbart löner och sociala avgifter är begränsad till 2,7 procent. En mera detaljerad redovisning av hur olika intäkts- och kostnadsposter utvecklats återfinns i noter till resultaträkningen. Personalen Kommunens tillsvidareanställda har under året ökat med 7 personer till Av de anställda var kvinnor och 491 män. Antalet personer med tidsbegränsad anställning och månadslön har i genomsnitt minskat med 131. Förbättrade rutiner kring LAS-hantering med återanställning har medfört att antal vikarier minskat. Genomsnittsåldern för kommunens anställda ökade under 2005 från 43,2 till 43,6 år. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för kommunens samtliga anställda minskade under 2005 med en procentenhet till en total sjukfrånvaro på 9,2 procent av avtalad arbetstid. Det är en minskning inom såväl den långa som den korta frånvaron samt inom alla åldersgrupper och kön. En utförligare redovisning av kommunens personalförhållanden lämnas i ett särskilt avsnitt i årsredovisningen (Mkr) 2005 (Mkr) Förän dring (Mkr) Förän dring (%) Pensionsmedelsförvaltning Personalkostnader 985, ,5 35,9 3,6 Köp av verksamheter och tjänster inkl. externa hyror och underhållsentreprenader 449,2 479,6 30,4 6,8 Köp av material och varor inkl. renhållnings- och vattenavgifter 106,1 108,5 2,4 2,3 Finansiella kostnader 12,7 10,7-2,0-15,7 Avskrivningar 60,0 61,5 1,5 2,5 Övriga kostnader 43,3 47,1 3,8 8,8 Totalt 1 656, ,9 72,0 4,3 De två dominerande posterna, personalkostnader samt köp av verksamheter och tjänster, står också för den dominerande ökningen jämfört med året innan. Den relativa ökningen är särskilt stor för den senare av dessa båda poster och det förklaras i huvudsak av att För pensioner intjänade fr o m 1998 inklusive löneskatt har sammantaget 89,2 miljoner avsatts i kommunens balansräkning. Härav redovisas 33,9 miljoner under kortfristiga skulder. Det motsvarar den del som i mars 2006 utbetalas till de pensionsmedelsförvaltare som de anställda har valt, under kortfristiga skulder. Den resterande delen, 55,2 miljoner som utgör förmånsbestämda pensioner som intjänats i lönelägen över 7,5 basbelopp per år samt visstids- och garantipensioner, redovisas som pensionsförpliktelser under egen rubrik. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och beräknas uppgå till 589,1 miljoner inklusive löneskatt. Kommunen har inte några finansiella placeringar utan har återlånat hela beloppet. Återlåningen uppgår till 678,3 miljoner. 3

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets verksamhet och ekonomi i sammandrag Kommunövergripande åtaganden för 2005 Kommunövergripande mål, samt konkreta åtaganden för 2005, har formulerats inom följande områden Ekonomi Kvalitet och service Valfrihet och demokrati Hållbart samhälle Goda arbetsvillkor Trygg och trivsam kommun Inom målområdet Ekonomi har åtagandena om att uppnå ett positivt resultat och att hålla kommunalskatten oförändrad uppfyllts. Inom målområdet Kvalitet och service har nya garantier tillkommit för ungdomsenheten och missbruksenheten. I samband med införande av ny planeringsmodell har vikten av god service och gott bemötande framhållits för all personal. För att sprida goda resultat i organisationen har Tyresö kommun inrättat ett Kvalitetspris. En enhet kommer att belönas med utmärkelsen för God kvalitet Tyresö deltar i Sveriges kommuners och landstings projekt Kommundirekt. Syfte med projektet är att ta fram praktiska arbetssätt på hur man kan förbättra kommunens kontakter gentemot medborgarna. Inom målområdet Valfrihet och demokrati har kommunfullmäktiges sammanträden börjat sändas via Internet. Invånarna har därmed fått möjlighet att följa debatten i direktsändning eller vid annan tidpunkt eftersom sändningarna lagras. Öppna politikermöten har hållits på biblioteken. Inom valfrihet har förskoleverksamheten utökats; Kyrkan startar heldags förskola på Myggdalsvägen, Kubens förskola utökar med en uteverksamhet och Förskolan Trollebo får en tillbyggnad så att fler barn kan tas emot. Åtagandet om att minst ett fullmäktigemöte skall inrymma en allmänpolitisk debatt och/eller en allmänhetens frågestund har uppfyllts genom att en frågestund för allmänheten hölls vid fullmäktigemötet i oktober Under våren 2005 genomfördes en enkät om den lokala demokratin. De personer som på förfrågan i enkäten angivit att de gärna deltog i diskussioner om den lokala demokratin inbjöds till ett möte av ledningsgruppen för Medborgarfokus och demokratiberedningen. ta fram indikatorer inom det egna verksamhetsområdet. Arbetet kommer att redovisas till kommunstyrelsen under våren Energisparåtgärder har utförts i form av att bergvärme installerats vid Krusboda och Hanvikens skola. Inom målområdet Goda arbetsvillkor har under året programmet Positiv hälsoutveckling setts över och en uppdaterad handlingsplan för minskad frånvaro på grund av sjukdom eller dålig hälsa har tagits fram och fastställts av personalutskottet. Åtagandet att minska kostnaderna för sjukfrånvaron och antalet sjukdagar med 20 procent jämfört med 2002 har inte varit möjligt att uppfylla. Sjukfrånvaron har minskat från 10,2 procent av avtalad arbetstid till 9,2 procent. Kommunens chefer har erbjudits utbildningstillfällen inom områden som kommunikation och samtalsmetodik, arbetsrätt, arbetsmiljö, budget/ekonomi, missbruksfrågor samt omvärldsbevakning. All personal har erbjudits utbildningstillfällen för att höja ITkompetensen. Brandskyddsutbildningar har genomförts Jämställdhets- och mångfaldsplanerna innehåller förslag till konkreta åtgärder vilka skall följas upp under Det lokala utvecklingsavtalet har setts över och kompletterats med tillämpningsanvisningar, i samverkan med de fackliga organisationerna Inom målområdet Trygg och trivsam kommun har åtagandet om att anlägga en ny brygga vid Trinntorp delvis infriats genom att fartygsbryggan påbörjades under 2005 och beräknas tas i drift för fartygstrafik under maj I all relevant extern information framhålls Tyresös kvaliteter som en trivsam och trygg kommun att leva och bo i. Inriktningen på det brottsförebyggande arbetet har varit att lyfta fram föräldraansvaret. Det har skett genom föräldrautbildningar och föreläsningar. Ett trygghetsråd har startat i en kommundel. Drogvaneundersökningar har genomförts i 6-9 skolor och gymnasiet. En broschyr om brottsförebyggande arbete har producerats och distribuerats till samtliga hushåll i kommunen Nämndernas och styrelsernas mål och måluppfyllelse redovisas under respektive nämnds verksamhetsberättelse samt i separat bilaga Redovisning av mål och måluppfyllelse Nedan följer en starkt sammanfattad måluppfyllelse per nämnd/styrelse. Inom målområdet Hållbart samhälle har kommunkansliet ansvarat för samordningen av arbetet med hållbar utveckling. Samtliga förvaltningar håller på att 4

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nämndernas måluppfyllelse Kommunstyrelsen Kommunledningsförvaltningens mål för utvecklingsinsatser har i huvudsak avsett införandet av en ny planeringsmodell, en satsning på chefsutbildning, på brottsförebyggande verksamhet, rationaliseringsåtgärder samt förbättrad service och information genom bl a införande av nya IT-baserade system och rutiner, men även sänkta kostnader genom en bankupphandling. Målen inkluderade även en översyn och utveckling av delar av kommunens regelverk. De mål som ställts upp för dessa insatser har i huvudsak uppnåtts. Det finns emellertid också åtaganden som inte hunnits med under året såsom att göra en reviderad ekonomihandbok tillgänglig på intranätet och att fastställa interna kvalitetsgarantier. Målen om att sänka energiomsättningen i kommunens lokaler och att begränsa driftkostnaderna till högst 342 kr/m2 har inte kunnat uppfyllas beroende bl a på att bristande underhållsinsatser och höjda energipriser. Målet om att minska kostnaderna för skador på kommunens fastigheter har uppfyllts. Målen om framkomlighet och säkerhet i gatunätet samt energisnål gatubelysning har uppfyllts. Målet att öka den egenproducerade maten på centralköket har uppfyllts. Målen gällande avbrott inom VA-verksamheten har i huvudsak uppfyllts så när som på att tre abonnenter har drabbats av för många avloppsstopp. Målen om renvattenförluster och inläckage i spillvattnet har inte helt kunnat uppfyllas. Målen för renhållningsverksamheten har uppfyllts. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden har angivit sju inriktningsmål och tre resultatmål för Resultatmålen gäller serviceförbättringar på sikt genom organisationsförändringar, strukturomvandlingar och effektivare stöd. Samtliga dessa mål är uppfyllda. Inriktningsmålen för hela förvaltningen är angivna för mandatperioden men kan översiktligt utvärderas för Inriktningen av verksamheten och servicen mot barn och ungdom har stärkts och nyttjandet av tjänsterna har allmänt ökat helt enligt målen. Barn och utbildningsnämnden Ett omfattande utvecklingsarbete bedrivs, med ett systematiskt planerings- och uppföljningsarbete. Förutom kommunövergripande utvecklingsåtgärder genomför enheterna egna utvecklingssatsningar. Alla som lämnar grundskolan respektive gymnasiet ska ha goda kunskaper, respekt för alla människors lika värde och en stark tro på sig själva och framtiden. Trots satsningar når inte verksamheterna full måluppfyllelse. Testresultat, antal elever med godkända betyg och andra uppföljningssystem visar att Tyresö behöver satsa än mer på att utveckla metoder som ökar barnets och elevens lärande. Elevernas meritvärde efter skolår 9 har stadigt förbättrats, dock låg värdena under riksgenomsnittet fram t.o.m Resultatet för 2005 visar på ytterligare förbättring och meritvärdet ligger nu ca en poäng över riksgenomsnittet. För att nå högre måluppfyllelse ska utvecklingsarbetet fortsätta och ha ett 1-20 års perspektiv, där barnet och elevens lärande är i fokus. För att öka barnets och elevens lärande måste metoderna utgå från en helhetssyn där förskolans och skolans uppdrag och värdegrund är väl förankrad hos samtliga anställda i verksamheten. Förvaltningen ska fortsätta pågående utvecklingssatsningar. Resultat av insatta åtgärder kan ses först i ett längre perspektiv. Insatserna ska kontinuerligt utvärderas och effektiviseras. Socialnämnden Merparten av resultatmålen har uppfyllts under året. Av totalt sexton mål är elva helt uppfyllda, fyra delvis och ett mål har inte uppnåtts. Avdelningen för ungdom och missbruk har uppfyllt det viktiga målet att andelen personer i öppenvårdsprogram på hemmaplan ska öka jämfört med Målet inom äldreomsorgen att öka möjligheterna för äldre att bo kvar i sitt eget hem har uppfyllts genom olika satsningar inom hemtjänsten, bl a utveckling av ett aktiverande förhållningssätt, fler dagvårdsplatser för minneshandikappade och korttidsvård. Fler personer med psykiska funktionshinder har deltagit i arbetsträning. Vidare har alla socialförvaltningens 26 enheter utformat en verksamhetsplan med lokala mål. Den totala sjukfrånvaron har minskat både inom äldre- och handikappomsorgen och målet har delvis uppfyllts. Den enda avvikelsen är att målet att tillskapa en helgkorttidsverksamhet inom Handikappomsorgen inte uppfyllts då en inventering visade att underlaget inte är tillräckligt. Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande Utvecklingsförvaltningens övergripande mål att i samverkan med andra organisationer och myndigheter arbeta för att utrota arbetslösheten i Tyresö, har inte uppfyllts ännu. Under året har Arbetsförmedlingen, som är en viktig samarbetspartner, genomgått en större omorganisation och har inte heller haft tillräckligt med ekonomiska eller personella resurser för att anvisa arbetslösa till arbetscentrum för extra stöd och hjälp till arbete. Arbetet med att ta fram ett femårigt handlingsprogram med konkreta förslag till åtgärder för att motverka segregation, rasism och främlingsfientlighet på alla nivåer och verka för att Tyresö blir ett mer integrerat 5

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G 2010 Å R S R E D O V I S N I N G Viktiga händelser under 2010 Valdeltagandet i Tyresö ökade från en jämförelsevis hög nivå och var i riksdagsvalet 87,1 procent (2006 + 1,6). I kommunalvalet röstade 84,5

Läs mer

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08 Tyresö Kommun Strategi- och budgetplan 2006 Beslutad i kommunfullmäktige -11-10 -12-08 Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar INEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 1. Sammanfattning och förslag till beslut 1

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB UDDEVALLA KOMMUN Årsredovisning 2004 Omslagsbilder: VM i motocross på Glimminge Motorstadion Hingstutsläpp på Bassholmen Wakeboard SM

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24

ÅRSREDOVISNING 2013 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 2 Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 Viktiga händelser 2013 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna?

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010

Uddevalla kommun. Årsredovisning 2010 Uddevalla kommun Årsredovisning 2010 3 Junicupen på Bodele. Foto: Maria Rasmusson ÅRSREDOVISNING 2010 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning för 2010. Årsredovisningen vänder sig i första

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun Årsredovisning 2014 Dals-Eds kommun Innehållsförteckning 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE... 3 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 2.1 KOMMUNENS UTVECKLING...4 2.2 EKONOMISK ÖVERSIKT...13 2.3 PERSONAL- OCH HÄLSOBOKSLUT...20

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN

Årsredovisning 2013 MORA KOMMUN Årsredovisning MORA KOMMUN INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande 4 Förvaltningsberättelse 5 Måluppfyllelse 7 Ekonomisk analys 12 Personalredovisning 17 Energi- och klimatplan 19

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

Årsredovisning 2013. Sala kommun

Årsredovisning 2013. Sala kommun Årsredovisning 2013 Sala kommun Sala kommunkoncern, organisationsschema Beredning för samhällsbyggnad och hållbar utveckling kommunfullmäktige valnämnd Beredning för folkhäsa, Barn och ungdom överförmyndare

Läs mer

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004

FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2004 ÅRSREDOVISNING 2004 Sammandrag.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande.2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 8 Ekonomisk översikt.....10 Driftredovisning...30 Investeringsredovisning.. 33 Personalredovisning

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer