Boverket. Boverkets årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boverket. Boverkets årsredovisning 2008"

Transkript

1 Boverket Boverkets årsredovisning 2008

2 1 Boverkets årsredovisning 2008 Boverket februari 2009

3 2 Titel: Boverkets årsredovisning 2008 Utgivare: Boverket, februari 2009 Upplaga: 1 Antal: 500 Tryck: Boverket internt ISBN tryckt version: ISBN PDF-fil: Foto omslag: Region Blekinge Diarienummer: /2009 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: Webbplats: Årsredovisningen finns som pdf på Boverkets webbplats. På begäran kan den också tas fram i andra alternativa format. Boverket 2009

4 Förord Förste mars 2008 fick Boverket en ny generaldirektör och kort därefter påbörjades ett strategiskt utvecklingsarbete på myndigheten. Samtidigt tillsatte regeringen en utredning för en fördjupad prövning av Boverkets verksamhet med uppdrag att belysa behovet av förändringar när det gäller inriktning, mål och prioriteringar. Boverket ska utifrån ett helhetsperspektiv på hållbar samhällsutveckling ge ökad kunskap och utveckla kompetens till nytta för alla medborgare. Det finns ett samband mellan konsumtion, energianvändning, klimatfrågan och människors livsvillkor och insikten om detta växer för varje år. Under år 2008 har Boverket påbörjat en stor satsning tillsammans med länsstyrelserna för att uppnå större trygghet i stads- och tätortsmiljöer i hela landet ur ett jämställdhetsperspektiv. Exempel på andra uppdrag är arbetet med planering av vindkraft och konkret en vindkraftshandbok som presenterades vid halvårsskiftet Plan- och bygglagen har utvärderats och det framkom att lagstiftningen i stort uttrycker det som lagstiftaren önskar, men att tillämpningen behöver utvecklas. Boverket har därför fått i uppdrag att tillsammans med länsstyrelserna inleda en kompetenshöjning inom PBL. En effektiv och rättssäker plan- och byggprocess är alla, både medborgare och samhället i övrigt betjänta av. Boverkets byggregler, BBR, är en viktig del i det gemensamma arbetet för ett hållbart samhälle. Uppdateringen av BBR fortsätter och Boverket har under året genomfört stora informationsinsatser kring förändringarna. Energideklarationerna, med sin grund i det europeiska samarbetet för minskad klimatpåverkan, är en annan uppgift som har väckt stort engagemang. I takt med att skyldigheten för villaägare att deklarera vid försäljning har kommit allt närmare har direktkontakten med allmänheten ökat. Under år 2008 har Boverket också tillsammans med konsumentverket arbetat fram den nya webbportalen omboende, även här ska medborgarna ha nytta av en information som är anpassad till alla de tillfällen i livet då man byter bostad. Boverkets kunskaper i ett internationellt perspektiv efterfrågas alltmer. Det handlar dels om att ingå i nätverk med kollegor i andra länder, men också att aktivt förmedla de svenska erfarenheterna. Ett exempel på detta är Boverkets uppdrag att samordna Sveriges aktiviteter i det fjärde World Urban Forum i Nanjing i Kina. Boverket arbetar med att få bort felaktiga byggprodukter från marknaden och garantera en fri rörlighet på EU:s inre marknad genom den så kallade marknadskontrollen. Till sist kan noteras att Boverket har minskat overheadkostnaderna för verksamheten med sex procentenheter, ett resultat av en översyn av de administrativa stödfunktionerna som genomfördes Janna Valik generaldirektör

5 4 Årsredovisning 2008

6 Årsredovisning 2008» Innehåll 5 Innehåll Boverkets uppdrag 7 Verksamhetsöversikt 10 Politikområde Bostadspolitik 11 Bostadskonsumtion 12 Utbud av bostäder 19 Samhällsplanering och bebyggelseutveckling 36 Byggande och förvaltning 63 Politikområde Miljöpolitik 87 Pådrivande och förebyggande miljöarbete 88 Politikområde Energipolitik 92 Politik för ett uthålligt energisystem 93 Politikområde Kulturpolitik 115 Kulturverksamhet 116 Politikområde Folkrörelsepolitik 119 Bidrag till folkrörelser och ideella föreningar 120 Organisation och utveckling 127 Utgivna Publikationer Övriga mål och återrapporteringskrav enligt regleringsbrevet Regeringsuppdrag 142 Finansiell redovisning 160 Resultaträkning (tkr) 161 Balansräkning (tkr) 162 Anslagsredovisning (tkr) 164 Noter (tkr) 167 Väsentliga uppgifter 176 Beslut om årsredovisning 177

7 6 Årsredovisning 2008 Ett annat slags boverk. Foto: Britt-Louise Morell.

8 Årsredovisning 2008 Boverkets uppdrag 7 Boverkets uppdrag Boverket är den nationella myndigheten för frågor om samhällsplanering, stads- och bebyggelseutveckling, byggande och förvaltning samt för boendefrågor. Vi svarar också för den centrala administrationen av statligt bostadsstöd i form av bidrag till finansiering av bostäder, olika energistöd och bidrag till icke statliga kulturlokaler och samlingslokaler. Främjar en hållbar utveckling Boverket ska inom sina ansvarsområden främja en hållbar utveckling. Vi ska också, när det är relevant, beakta de konsekvenser som våra beslut och verksamheten i övrigt kan få i frågor som rör boendesegregation, folkhälsan samt för män, kvinnor, barn, ungdomar, äldre, personer med utländsk bakgrund, funktionshindrade eller andra grupper av befolkningen. Sektorsansvar för miljö- och handikappfrågor Boverket har sektorsansvar för såväl miljö- som handikappfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde. Inom ramen för detta ansvar ska Boverket vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Uppdraget spänner över flera politikområden Boverkets uppdrag spänner över flera politikområden. Under statens politikområde bostadspolitik är Boverket den centrala förvaltningsmyndigheten inom områdena Bostadskonsumtion Utbud av bostäder Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Byggande och förvaltning Myndigheten har också del i miljöpolitiken, kulturpolitiken, folkrörelsepolitiken och energipolitiken. Grunduppdragen inom bostadspolitiken Bostadskonsumtion och utbud av bostäder Inom verksamhetsområdena Bostadskonsumtion och Utbud av bostäder är Boverkets grundläggande uppdrag att stödja regeringen i sitt arbete med bostadspolitiska insatser på olika nivåer. Det gör vi främst genom att analysera utvecklingen på bostads-, fastighets- och byggmarknaderna och genom att svara för administration och tillsyn samt i vissa fall även överklaganden av statens stöd till byggandet. BOVERKETS ÅRSREDOVISNING 2008

9 8 Årsredovisning 2008 Resursanvändning Utvärderar bidragens effekter I grunduppdraget ingår även att svara för samhällsekonomiska konsekvensanalyser av stödsystem samt att följa upp och utvärdera stödens effekter. En särskild uppgift är att förordna och utöva tillsyn över intygsgivare för ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar. Boverket är även remissinstans för och har tillsyn över kommunernas hantering av bostadsanpassningsbidraget. Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Boverkets grundläggande uppdrag inom verksamhetsområdet Samhällsplanering och bebyggelseutveckling följer främst av myndighetens uppsiktsansvar över plan- och bygglagen samt ansvaret enligt kapitel 3 och 4 i miljöbalken. Detta innebär att vi, enligt lagstiftningen, ansvarar för en ändamålsenlig, korrekt och effektiv planerings- och beslutsprocess. Vi ska därför följa upp och utvärdera effekterna av tillämpningen, utveckla metoder samt ge vägledning till kommuner, länsstyrelser och andra aktörer samt uppmärksamma regeringen på behov av förändringar i beslutsprocesserna. Expertmyndighet som bistår regering och domstolar I egenskap av expertmyndighet bistår vi regeringen, domstolar och statliga myndigheter med underlag och synpunkter, bl.a. när det gäller överklaganden över detaljplaner och ärenden som rör planering och lokalisering av kommunikationer och energianläggningar. Boverket har också ett särskilt ansvar för samordning av de centrala verkens underlag för tillämpningen av miljöbalken. Vi deltar, på regeringens uppdrag, i det växande internationella samarbetet inom verksamhetsområdet. Byggande och förvaltning Boverkets grundläggande uppdrag inom verksamhetsområdet Byggande och förvaltning omfattar byggnaders, anläggningars och den berörda närmiljöns funktioner och väsentliga egenskaper samt förvaltning och brukande. Samhällets främsta intressen inom utformning, projektering, byggande och förvaltning av byggd miljö finns inom tio områden. De är bärförmåga, stadga och beständighet, säkerhet i händelse av brand, skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning, skydd mot buller, energihushållning och värmeisolering, lämplighet för avsett ändamål, tillgänglighet och användbarhet, hushållning med vatten och avfall. Samhällskraven finns i plan- och bygglagen och byggnadsverkslagen samt i delar av miljöbalken och i ett antal EG-direktiv, som t.ex. byggproduktdirektivet, energidirektivet, hissdirektivet och linbanedirektivet. En myndighet med uppsiktsansvar Boverket har det övergripande uppsiktsansvaret enligt plan- och bygglagen för byggandet i Sverige. Boverket har också möjlighet att i vissa fall precisera de krav som samhället ställer på byggnadsverk och tomtmark. Det gör vi genom föreskrifter och allmänna råd, t.ex. Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

10 Årsredovisning 2008 Resursanvändning 9 Resursanvändning Figur 0. Boverkets resursanvändning per politik- och verksamhetsområde (årsarbeten, åa och miljoner kr, mnkr). Politikområde Verksamhetsområde åa mnkr åa mnkr åa mnkr Bostadskonsumtion 4,3 5,0 Utbud av bostäder 29,0 34,7 32,9 42,9 37,4 44,1 Samhällsplanering 50,8 57,6 46,8 52,6 51,0 50,3 och bebyggelseutveckling 1 Byggande och förvaltning 2 65,4 109,7 62,1 88,0 56,4 64,4 Politikområde Bostadspolitik, totalt 149,5 207,0 141,8 183,5 144,8 158,8 Politikområde Miljöpolitik 3,7 4,3 9,3 10,0 11,5 12,0 Politikområde Kulturpolitik 2,6 2,6 3,5 3,9 3,1 2,9 och Folkrörelsepolitik Politikområde Energipolitik 24,5 27,9 21,3 24,9 17,2 21,2 BOVERKET, TOTALT 180,3 241,8 175,9 222,3 176,6 194,9 Varav Hållbarhetsrådet 0 0,4 2,8 8,3 10,8 10,5 1) Inkl. Hållbarhetsrådet 2 ) Inkl. Boverkets Byggkostnadsforum och Bygga-bo-dialogen Kostnader för personal har fördelats på respektive verksamhetsgren utifrån arbetade timmar. Myndighetens system för tidredovisning är grund för denna fördelning. Verksgemensamma kostnader, s.k. overheadkostnader, har fördelats på verksamhetsgrenarna i proportion till verksamhetsgrenens andel av direkt arbetade timmar. Från och med 2007 har även timmar för gemensam overhead påförts arbetad tid inom politikområdet Energipolitik. Denna ändring har medfört att även utfallet för 2006 har räknats om. Overheadkostnaderna uppgår till 41 procent 2008, 47 procent 2007 och 46 procent Antal årsarbeten, exklusive Hållbarhetsrådet, ökade under året med 7,2 från 173,1 till 180,3. Verksamhetens totala kostnader, exklusive Hållbarhetsrådet, steg med 25,9 miljoner kr från 214 mnkr till 239,9 miljoner kr. Av dessa kostnader avser 129,8 miljoner kr personalkostnader, en ökning med 9,7 miljoner kr. Övriga driftkostnader ökade med 17 7 miljoner kr till 96 4 miljoner kr, där ökningen i huvudsak beror på ökade kostnader för konsultinsatser. Utfallet av kostnader per verksamhetsområde förklaras främst av, utifrån nedlagd tid, fördelade personalkostnader men även av omfattningen av övriga driftkostnder. Verksamhetsområdet Samhällsplanering och bebyggelseutveckling ökar både i antal årsarbeten och kostnader. Den främsta orsaken är tillkommande regeringsuppdrag, exempelvis kompetenssatsning för bättre PBL tillämpning samt pågående revidering av vägledningar för bl.a översiktsplanering. Även verksamhetsområdet Byggande och förvaltning har fortsatt att öka som en följd av ökade insatser i regeringsuppdraget Byggnaders tekniska utformning, BETSI och Marknadskontroll. Antal årsarbeten för verksamhetsområdena Bostadskonsumtion och Utbud av bostäder är totalt oförändrade men kostnaderna har minskat för drift och förvaltning av bidragssystemet Bofinc. Politikområdet Energi har fortsatt att öka i omfattning, vilket beror på att antalet årsarbeten har ökat i förvaltningen av system för energideklarationer. Resursanvändningen kommenteras närmare under respektive avsnitt. BOVERKETS ÅRSREDOVISNING 2008

11 10 Verksamhetsöversikt Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Bostadskonsumtion Analys av bostadsefterfrågan och boendeförhållanden Utbud av bostäder Analys av bostadsmarknader Samarbete inom EU och internationellt Bostadspolitik Samhällsplanering och bebyggelseutveckling Fysisk samhällsplanering och plangenomförande Uppsikt Samarbete inom EU och internationellt Byggande och förvaltning Hållbart byggande och förvaltning Uppsikt Marknadskontroll Internationellt samarbete och Europaharmonisering Energipolitik Politik för ett uthålligt energisystem Energipolitiska åtgärder på kort sikt Miljöpolitik Pådrivande och förebyggande miljöarbete Miljömålsarbete Kulturpolitik Kulturverksamhet Icke-statliga kulturlokaler Folkrörelsepolitik Bidrag till folkrörelser och ideella föreningar Bidrag till allmänna samlingslokaler Fördelning av Boverkets personalresurser 2008 Fördelningen från 2007 inom parentes. Folkrörelsepolitik 1,3 % (1,7 %) Energipolitik 13,5 % (12,1 %) Bostadskonsumtion 2,4 % (0,0 %) Kulturpolitik 0,2 % (0,3 %) Miljöpolitik 2,0 % (5,3 %) Samhällsplanering och bebyggelseutveckling inkl. Hållbarhetsrådet 28,2 % (26,6 %) Utbud av bostäder 16,1 % (18,7 %) Byggande och förvaltning Byggkostnadsform och Bygga-bo-dialogen 36,3 % (35,3%)

12 11 Politikområde Bostadspolitik Målet för bostadsfrågor är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konusmenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Målet för samhällsbyggande är en endamålsenlig samhällsplanering och ett hållbart samhällsbyggande som ger alla människor en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, naturresurser och energi samt ekonomisk tillväxt och utveckling främjas. BOVERKETS ÅRSREDOVISNING 2008

13 12 Bostadspolitik Bostadskonsumtion Bostadskonsumtion Mål Valfrihet på bostadsmarknaden, skäliga boendekostnader, goda förutsättningar för etablering på bostadsmarknaderna, mångfald i boendet som tillgodoser människors olika behov, integration i boendet. FIGUR 1. Resursanvändning inom området Bostadskonsumtion (årsarbeten, åa, och miljoner kronor, mnkr) Verksamhetsgren åa mnkr åa mnkr åa mnkr Analys av bostadsefterfrågan 4,3 5,0 och boendeförhållanden Totalt, verksamhetsområdet 4,3 5,0 Overhead ingår med 41 procent Kommentar till resursanvändning 2008 Analys av bostadsefterfrågan och boendeförhållanden Verksamhetsgrenen innehåller insatser för att följa och analysera hushållens boendeekonomi, ungdomars behov av bostäder samt frågor om den sekundära bostadsmarknaden.

14 Bostadspolitik Bostadskonsumtion 13 figur 2. Produktöversikt, antal. Avser verksamhetsområdena Bostadskonsumtion och Utbud av bostäder Nya eller ändrade föreskrifter 1 4 varav omfattande 3 Överklagade ärenden, antal expedierade Antal bidragsutbetalningar, (tusental) Allmänna råd 1 Skrifter Informationsblad 1 Meddelanden om datasystem Utbildningar för länsstyrelserna Information om bostadsanpassningsbidrag till kommunerna 1 2 Aktuella informationsblad 2 för sökande nya under året 2 reviderade under året EU-uppdrag Regeringsuppdrag Expertuppdrag (statliga utredningar, m.m.) 1 1 Regeringsremisser Övriga remisser Pågående eller avslutade under året; i övrigt produkter avslutade under året. 2. Avser informationsblad om stöd för vilka nybeviljande kunnat komma ifråga. Dessutom finns mer eller mindre omfattande blanketter kopplade till varje stöd. 3. Avser endast ärenden inom verksamhetsområde bostadsförsörjning. Övriga ärenden redovisas inom resp. verksamhet. 4. Avser den totala ärendehandläggningen inom bostadsadministration. 5. Fyra skrifter avser Bostadskonsumtion övriga produkter i tabellen avser Utbud av bostäder. BOVERKETS ÅRSREDOVISNING 2008

15 14 Bostadspolitik Bostadskonsumtion Analys av bostadsefterfrågan och boendeförhållanden Analys av bostadsefterfrågan och boendeförhållanden Mål Boverket ska tillhandahålla ett kvalificerat kunskapsunderlag som fungerar som stöd för regeringen, dess myndigheter och aktörerna inom områdena bostadsefterfrågan och boendeförhållanden Viktiga insatser 2008 Boverket har under 2008 deltagit i regeringens hemlöshetsstrategi. Den demografiska ungdomspuckeln som väntas de närmaste åren har inneburit att ungdomars boende är en viktig fråga, vilket också präglar Boverkets arbete. Har Boverket nått målet? Boverket har nått målet genom att tillhandahålla ett kvalificerat kunskapsunderlag i form av bl.a. särskilda rapporter om ungdomars boende, segregation, asylsökandes boende samt om hushållens boendeekonomi. Boverket bedömer att målet för verksamhetsgrenen är uppfyllt. Återrapportering Krav 1 Boverket ska redovisa ett kunskapsunderlag om ungdomars behov av bostäder i storstadsregioner för perioden Boverket har tagit fram en rapport om ungdomars behov av bostäder i storstadsregionerna mellan åren 2008 till Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena, dnr /2008, redovisades till regeringen den 7 november Rapporten innehåller en analys över vad det ökade antalet ungdomar kan komma att innebära på bostadsmarknaden i storstadsregionerna. Fortsatt svår situation för ungdomar Åtskilliga faktorer talar för en fortsatt svår situation för ungdomar på bostadsmarknaden i storstadsregionerna de närmaste åren. Befolkningen ökar i storstadsområdena, samtidigt som bostadsbyggandet minskar, vilket innebär en ökad konkurrens om lediga bostäder. Ungdomar har sämre ekonomiska förutsättningar än många andra grupper och en lågkonjunktur kan ytterligare försämra den ekonomiska situationen för unga.

16 Bostadspolitik Bostadskonsumtion Analys av bostadsefterfrågan och boendeförhållanden 15 Krav 2 Boverket ska följa och analysera hushållens boendeutgifter i relation till deras inkomster. Boverket ska redovisa utfallet på olika upplåtelseformer, hushållstyper och regioner samt göra framskrivningar och bedöma den förväntade utvecklingen. Särskilt ska situationen för de hushåll som har sämst ekonomiska förutsättningar med beaktande av disponibel inkomst och boendeutgifter beskrivas. Hushållens boendeekonomi och ekonomiska standard Utgiften för boendet är, för de flesta hushåll, den största enskilda utgiften. Hushållen har dock under de senaste åren fått ett ökat utrymme för övrig konsumtion. Detta beror på att de disponibla inkomsterna har ökat i högre takt än boendeutgifterna. Utgifterna för boendet skiljer sig mycket åt mellan olika upplåtelseformer. Hushåll som bor i hyresrätt och bostadsrätt har ungefär lika höga boendeutgifter, medan de som bor i egnahem betalar betydligt mer, bl.a. beroende på att egnahem i genomsnitt är betydligt större. Boendeutgifterna skiljer sig även åt mellan olika regioner. Detta gäller i synnerhet för bostadsrätter och egnahem. Anledningen är givetvis den kraftiga prisutvecklingen på bostadsrätts- och egnahemsmarknaderna i framför allt storstadsregionerna. Detta gör att framför allt hushåll som på senare år köpt en bostadsrätt eller ett egnahem ofta har relativt höga ränteutgifter. Ensamstående med barn och pensionärer har minst konsumtionsutrymme Hushållsstrukturen ser olika ut inom olika upplåtelseformer. I hyresrätt bor en större andel ensamboende hushåll, medan barnfamiljerna företrädesvis bor i egnahem. Dessa skillnader måste beaktas för att kunna göra relevanta jämförelser av hushållens inkomster och boendeutgifter i olika upplåtelseformer. Jämförs samma hushållstyp boende i olika upplåtelseform, får vi en mer relevant jämförelse. Hushåll med två löneinkomster har vanligtvis ett större konsumtionsutrymme än hushåll med enbart en löneinkomst. Det minsta konsumtionsutrymmet efter att boendet är betalt har ensamstående med barn. Även ensamstående pensionärer har ett lågt konsumtionsutrymme. Högsta konsumtionsutrymmet har samboende utan barn. Inom respektive hushållstyp har boende i hyresrätt lägst konsumtionsutrymme medan boende i egnahem har högst. Hushåll med sämst ekonomiska förutsättningar Boverket har i rapporten Boendeekonomi för hushåll med de sämsta ekonomiska förutsättningarna Beskrivning av situationen år 2005, dnr /2008, särskilt analyserat situationen för hushåll med sämst ekonomiska förutsättningar. Hur man väljer att definiera hushåll med sämst ekonomiska förutsättningar påverkar i hög grad undersökningsresultatet. Boverket har i sin rapport valt att definiera på två olika sätt och jämför resultaten med hur det var för det genomsnittliga hushållet i Sverige. Den ena definition är hushåll som hade en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som var mindre än 60 procent av medianinkomsten (låginkomsthushåll) och den andra definitionen är hushåll som erhöll bostadsbidrag. BOVERKETS ÅRSREDOVISNING 2008

17 16 Bostadspolitik Bostadskonsumtion Analys av bostadsefterfrågan och boendeförhållanden Vart tionde hushåll har dålig ekonomi Med vår definition enligt begreppet låginkomsthushåll var det 10 procent av alla hushåll ( hushåll) som hade dålig ekonomi. Om hushåll med bostadsbidrag definieras som hushåll som har sämst ekonomiska förutsättningar var det 13 procent av alla hushåll ( hushåll) som hade dålig ekonomi. De flesta av hushållen med sämst ekonomiska förutsättningar bodde i hyresrätt; 68 respektive 80 procent. Dessa andelar kan jämföras med att cirka 43 procent av alla hushåll bodde i hyresrätt. Hushåll i hyresrätt var alltså överrepresenterade bland hushåll med svag ekonomi. Sämst för ensamstående i hyresrätt Det typiska hushållet med sämst ekonomiska förutsättningar var år 2005 ett hushåll med en vuxen boende i hyresrätt. Andelen ekonomiskt svaga hushåll med endast en vuxen var knappt 79 procent enligt låginkomstdefinitionen, medan motsvarande siffra för hushåll med bostadsbidrag var knappt 90 procent. Motsvarande andel för riket som helhet var 46 procent. Ensamboende i hyresrätt var således kraftigt överrepresenterade i respektive grupp med dålig ekonomi. Figur 3. Konsumtionsutrymmet per konsumtionsenhet efter att boendet är betalt, Medianvärde. Ensamstående utan barn respektive ensamboende pensionärer i gruppen låginkomsthushåll hade extremt lågt genomsnittligt konsumtionsutrymme; i genomsnitt kr respektive kr. För ensamstående utan barn i gruppen låginkomsthushåll innebar det att dessa hushåll skulle klara all övrig nödvändig konsumtion (exklusive boendet) på i genomsnitt kr per månad.

18 Bostadspolitik Bostadskonsumtion Analys av bostadsefterfrågan och boendeförhållanden 17 Krav 3 Boverket ska återkommande (vart tredje år med start 2008) kartlägga omfattningen av och inriktningen på den sekundära bostadsmarknaden, dvs. kommunernas boendelösningar för personer som av olika skäl inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Kartläggning av den sekundära bostadsmarknaden Boverket har påbörjat en kontinuerlig kartläggning av omfattningen och inriktningen på den så kallade sekundära bostadsmarknaden. Under året har Boverket i samråd med Socialstyrelsen tagit fram sju enkätfrågor i syfte att 1) identifiera kommuner som arbetar med boendelösningar som faller inom den sekundära bostadsmarknaden, 2) kvantifiera förekomsten i antal bostäder räknat, och 3) klassificera bostäderna utifrån variabler som kan bidra till att värdera resultaten. Exempel på det senare är hos vilken typ av fastighetsägare bostäderna finns, om det är fråga om integrerat boende eller kategoriboende samt om avsikten är att hushållet ska bo kvar i den aktuella bostaden eller flytta vidare. Frågorna har ingått i Bostadsmarknadsenkäten Resultaten har sammanställts i rapporten Hyreskontrakt via kommunen. Sekundära bostadsmarknaden 2008, dnr /2008, som visar nuvarande omfattning, totalt sett i riket och i olika typer av kommuner. Först efter ett par år med kontinuerliga undersökningar blir det möjligt att analysera utvecklingen på riksnivå och på olika typer av kommunala bostadsmarknader. Sju av tio kommuner erbjuder andrahandskontrakt Boverket konstaterar att sju av tio kommuner upplåter bostäder med andrahandskontrakt till hemlösa personer, vars boende där är förenat med tillsyn och/eller särskilda villkor eller regler. I början av 2008 fanns över lägenheter som hyrdes ut av kommuner på detta sätt. Materialet visar vidare att det vanligaste är att dessa lägenheter är utspridda i det ordinarie beståndet och att avsikten är att den boende ska ta över sitt kontrakt. Under 2007 var det dock inte fler än hushåll som fick ett eget kontrakt genom den sekundära bostadsmarknaden. Vårt material tyder på att det är svårare att slussa ut de hemlösa personerna från den sekundära bostadsmarknaden i storstadsregionerna och i övriga större städer än i mindre kommuner ute i landet. Boverket har bistått Socialstyrelsen med underlag till och synpunkter på rapporten Tillfälliga lösningar för permanenta behov, som är ett komplement till Boverkets kartläggning av omfattningen av och inriktningen på den sekundära bostadsmarknaden. Socialstyrelsen lämnade rapporten i januari BOVERKETS ÅRSREDOVISNING 2008

19 18 Bostadspolitik Bostadskonsumtion Analys av bostadsefterfrågan och boendeförhållanden Krav 4 Boverket ska följa och redovisa utvecklingen av integration i boendet samt boendesegregation i landets olika delar. Boverket ska redovisa hur verket arbetar för att stödja kommunernas arbete med att åstadkomma goda bostadsförhållanden och valfrihet i boendet samt motverka diskriminering, segmentering och trångboddhet, och öka erfarenhetsutbytet mellan kommunerna. Boverket har tagit fram en förstudie, Geografiska Informationssystem (GIS) som analysverktyg för att åskådliggöra etnisk boendesegregation. Syftet är att illustrera hur man med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) kan analysera och åskådliggöra boendesegregation. Flyktingars eget boende En grupp som ställs inför problem när det gäller att etablera sig på bostadsmarknaden är nyanlända flyktingar. Boverket har under året presenterat en studie om flyktingars eget boende, s.k. EBO, under asylprövningstiden, dnr /2008. Vidare har myndigheten, inom ramen för den nationella hemlöshetsstrategin, initierat en studie av flyktingars etablering på bostadsmarknaden och hemlöshet bland flyktingar. Denna rapport var färdig i januari Frågan har även lyfts fram och behandlats i regeringsuppdraget Fastighetsägares förmedlingsprinciper.

20 Bostadspolitik Utbud av bostäder 19 Utbud av bostäder Mål - Väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt med förutsägbara villkor för byggande, förvaltning och ägande av bostäder i alla upplåtelseformer. - Bostadsmarknaderna bidrar till en fungerande arbetsmarknad i alla delar av landet. - En väl fungerande konkurrens inom byggsektorn och på bostadsmarknaderna. - Långsiktigt hållbara bostäder med hög kvalitet. Figur 4. Resursanvändning inom området Utbud av bostäder (årsarbeten, åa, och miljoner kronor, mnkr) Verksamhetsgren åa mnkr åa mnkr åa mnkr Analys av bostadsmarknader 27,4 32,9 32,4 42,3 36,4 43,0 varav Omvärldsbevakning och prognoser 24,7 23,4 Åtgärder för bostadsförsörjning 11,7 19,6 Samarbete inom EU och Internationellt 1,6 1,8 0,5 0,6 1,0 1,1 Totalt, verksamhetsområdet 29,0 34,7 32,9 42,9 37,4 44,1 Overhead ingår med cirka 41 procent 2008, 47 procent 2007, 46 procent Produkttabell se figur 2 Bostadskonsumtion på sidan 13. Kommentar till resursanvändning 2008 Analys av bostadsmarknader Verksamhetsgrenen innehåller i huvudsak löpande arbete med analyser och prognoser inom boende och byggande, tillsyn över bostadsanpassningsbidraget, ärendehandläggning samt drift, förvaltning och utveckling av bidragssystemet Bofinc. Inom området redovisas även sektorsanvaret för handikappolitiken. Under året har Boverket med särskilda medel genomfört regeringsuppdraget att utveckla en informationsportal om boende, byggande och inomhusmiljö. Uppdraget har omfattat 1,3 årsarbeten och 3 miljoner kr i totala kostnader. För arbetet med Boverkets indikatorer har det åtgått 0,8 årsarbeten, inräknat interna och externa frågeställningar om utvecklingen på bostadsmarknaden som är hänförliga till denna verksamhet. Det pågående regeringsuppdraget om återanvändning av installationer finansierade med bostadsanpassningsbidrag har varit en omfattande uppgift. Frågor om allmännyttans villkor och förutsättningar ingår i området och under året har handläggning av remisser krävt ökade resurser. Kostnaderna för bidragssystemet Bofinc har minskat. Samarbete inom EU och internationellt Regeringsuppdraget att löpande följa och redovisa hur bostadsfrågorna utvecklas inom EU har medfört att resursinsatsen har ökat. BOVERKETS ÅRSREDOVISNING 2008

21 20 Bostadspolitik Utbud av bostäder Analys av bostadsmarknader Analys av bostadsmarknader Mål Boverket ska tillhandahålla ett kvalificerat kunskapsunderlag som fungerar som stöd för regeringen, dess myndigheter och aktörerna inom området bostadsmarknad. Viktiga insatser 2008 Boverkets arbete på området har i hög utsträckning präglats av utredningen om allmännyttan och hyressättningen, och frågor med anknytning till denna. Länsstyrelsernas nya inriktning av att vara mer analyserande och uppföljande än handläggande, vad gäller bostadspolitiken, har avspeglats i Boverkets stöd till länsstyrelsernas arbete med regionala analyser av bostadsmarknaden Har Boverket nått målet? Boverket har bidragit till att tillhandahålla ett kvalificerat kunskapsunderlag, genom Boverkets indikatorer och genom den årliga bostadsmarknadsenkäten. Men även genom särskilda rapporter om t.ex. allmännyttan, förmedlingsprinciper för hyresrätter, och konkurrens på bostadsmarknader. Boverket bedömer att målet för verksamhetsgrenen är uppfyllt. Återrapportering Krav 1 Boverket ska följa och analysera utvecklingen på bostadsmarknaden och särskilt redovisa: - bostadsbyggandet och andra förändringar i bostadsbeståndet, - bygg- och produktionskostnaderna och dess utveckling, - konsekvenser av och orsaker till dåligt fungerande bostadsmarknader. Bostadsbyggandets utveckling analyseras löpande Boverket har vid tre tillfällen under året gjort en analys över läget på bostadsmarknaderna och utvecklingen av bostadsbyggandet, och i samband med detta gjort prognoser över bostadsbyggandet, dnr /2008. Dessa har publicerats i publikationen Boverkets indikatorer, som dels finns tillgänglig på Boverkets webbplats, dels distribueras i tryckt form till cirka 340 läsare. Analyserna omfattar utvecklingen både på riksnivå och regionalt. I varje nummer redovisas diagram, tabeller eller kartor som en del av underlaget till analyserna. Den snabba försvagningen på bostadsmarknaden under andra halvåret föranledde Boverket att därutöver revidera sin prognos över bostadsbyggandet, den 10 december. Prognosen den 10 december beskrev en situation där utvecklingen av bostadsbyggandet år 2009 var mycket osäker. Prognosen löd: År 2009 kan

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder

Rapport 2013:7. Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Rapport 2013:7 Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder Boverket februari 2013 Titel: Utvärdering av investeringsstödet för äldrebostäder

Läs mer

Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning bostadsmarknaden 2013

Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning bostadsmarknaden 2013 REGERINGSUPPDRAG rapport 2014:27 Rapport 2014:36 Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning av den sekundära bostadsmarknaden 2013 en del av romsk inkludering 2012 2032 De sociala hyreskontraktens kvantitativa

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande Ds 2015:35 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare

Boverket. Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går vidare Boverket februari 2009 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden hur vi går

Läs mer

Rapport 2009:10. Bostadsmarknaden i Dalarna 2009. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2009:10. Bostadsmarknaden i Dalarna 2009. Plan- och beredskapsenheten Bostadsmarknaden i Dalarna 2009 Plan- och beredskapsenheten Bilden på omslag: Kopparstaden, hyreslägenheter i massivträ, Kv. Hyttkammaren i Falun genom Mondo arkitekter. Foto: Nader Ghassemi. Tryck: Länsstyrelsen

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011

Rapport 2011:16. Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Rapport 2011:16 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Boverket november 2011 Titel: Regionala analyser av bostadsmarknaden 2011 Utgivare: Boverket november

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2

riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2 riksrevisionen granskar: medborgarna och förvaltningen Bostäder för äldre i avfolkningsorter rir 2014:2 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Rapport 2013:14 Läget i länet

Rapport 2013:14 Läget i länet Rapport 2013:14 Läget i länet Bostadsmarknaden i Stockholms län 2013 Riktlinjer för bostadsförsörjning januari 2013 antaget år) od (antaget år) Norrtälje 2004 Sigtuna 2012 Vallentuna 2012 Upplands-Bro

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys

Bostadsmarknadsanalys Meddelande nr 2015:27 Bostadsmarknadsanalys Jönköpings län 2015 2 Bostadsmarknadsanalys Jönköpings län 2015 MEDDELANDE NR 2015:27 3 Meddelande nr 2015:27 Referens Niklas Ögren och Emilia Svenningsson,

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Boverket. Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris

Boverket. Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Boverket Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Boverket juni 2008 2 Titel: Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Utgivare: Boverket juni

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A

Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A Boverket Regeringsuppdrag Student söker bostad Uppdrag nr 2 Översyn av studenternas bostadssituation enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket M2008/4791/A Student söker bostad Boverket

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

Boverket. Boendeplanering. en strategisk fråga för kommunen

Boverket. Boendeplanering. en strategisk fråga för kommunen Boverket Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Boverket april 2006 Titel: Boendeplanering en strategisk fråga för kommunen Utgivare: Boverket,

Läs mer

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013

Läs mer

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012

Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Kommunstyrelsen Datum 1 (28) Kommunledningskontoret Näringsliv/Mark och exploatering Camilla Björkman, 016-710 51 58 Beskrivning av bostadsmarknaden i Eskilstuna år 2012 Postadress Besöksadress Telefon,

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Analys av bostadsbyggandet

Analys av bostadsbyggandet Rapport 2011:19 REGERINGSUPPDRAG Analys av bostadsbyggandet i Norden huvudrapport Analys av bostadsbyggandet i Norden huvudrapport Boverket december 2011 Titel: Analys av bostadsbyggandet i Norden huvudrapport

Läs mer

Boverket. Första bostaden. Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena

Boverket. Första bostaden. Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Boverket Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Första bostaden Ungdomars möjligheter på bostadsmarknaden i storstadsområdena Boverket månad år 2008 Titel: Första

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Rapport. Diarienummer 405-4685-12

Rapport. Diarienummer 405-4685-12 Rapport Diarienummer 405-4685-12 Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2012 Omslagsbild Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/ellert Nordmark. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län Juni 2012 Beställningsadress

Läs mer

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden

2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden RAPPORT 2015:19 REGERINGSUPPDRAG 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen 2011 års lagstiftning på hyresbostadsmarknaden tredje uppföljningen Boverket mars 2015 Titel: 2011

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer