Tord Johansson Hemvårdsförvaltningen, kl.16:00. Ann-Charlott Mankell. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tord Johansson Hemvårdsförvaltningen, 2013-12-04 kl.16:00. Ann-Charlott Mankell. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Hemvårdsnämnden (20) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-14:45 ande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Tord Johansson (S) Charlotte Ljungberg (C) Anna-Grethe Sörensen (S) Sven Jägervall (FP) Peter Holm (MP) Jan Claesson (S) Elisabeth Wetoft Petersson (KD) Marie Kaiding (FP) Per Ihlström (S) Åsa Malmberg (S) Kjell Helgesson (C), Reino Renkert (V), Lisbet Svensson, Anette Johansson, Niklas Petersson Fröling , Eva-Karin Stenberg 282, Stina Grönevall 274, Ulrika Hübner Utses att justera: Justeringens plats och tid: Tord Johansson Hemvårdsförvaltningen, kl.16:00 Sekreterare: Paragrafer Ulrika Hübner Ordföranden: Justerande: Ann-Charlott Mankell Tord Johansson Organ: : ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Datum för anslags upprättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Hemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5 Underskrift: Ulrika Hübner

2 Hemvårdsnämnden (20) HN 269 Val av justerare Hemvårdsnämnden beslutar att jämte mötets ordförande Ann-Charlott Mankell (M) utse Tord Johansson (S) att justera protokollet Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2

3 Hemvårdsnämnden (20) HN 270 Godkännande av föredragningslista Föreliggande förslag till föredragningslista för sammanträdet den 20 november 2013 godkänns efter revidering. Förslag till föredragningslista föreligger. Ändringar Ann-Charlott Mankell (M) föreslår ett tillägg att formuleringen på HN 2013/0423 ändras till "Hemvårdsnämnden tackar för informationen". Under punkten 2013/0006 Information stryks informationen om medarbetarundersökningen. Tillägg under 2013/0006 Information: Attendo - Eva-Karin Stenberg informerar. Information om erbjudande vid köp av broddar. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3

4 Hemvårdsnämnden (20) HN 271 HN 2013/0199 Ekonomisk rapport 2013 Hemvårdsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Prognosen baserad på utfallet efter tio månader indikerar att äldreomsorgens drift 2013 kommer att visa ett överskott på kkr. Detta är en förbättring med kkr jämfört med prognosen efter september månad. Äldreboendeverksamheten i egen regi samt hemsjukvård och förebyggande verksamhet prognostiserar positiva budgetavvikelser. Däremot visar hemtjänsten ett underskott. För investeringar prognostiseras en avvikelse på kkr från budget. Detta handlar till största delen om investeringsmedel till Kvarnlyckan och Sofiebergs äldreboende, som inte kommer förbrukas under s beredning Rapportering sker månadsvis till de fackliga organisationerna på HESAM. faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång Hemvårdsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4

5 Hemvårdsnämnden (20) HN 272 HN 2012/0166 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 1. Hemvårdsnämnden beslutar att anta dokumentet och innehållet Ledningssystem för kvalitet, hemvårdsnämnden i Halmstads kommun. 2. Hemvårdsnämnden har tidigare beslutat om ett ledningssystem för kvalitet som härmed upphävs. Hemvårdsnämnden beslutade i juni 2012 att uppdra åt förvaltningen att skapa ett processinriktat ledningssystem för kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), samt att skapa gemensamma delar för processer som kräver samverkan mellan huvudmännen. Hemvårdnämnden har beslutat att vi från maj 2013 ska delta i SKL:s Kvalitetssäkrad välfärd som bygger på nationella nätverk med målsättning att skapa ledningssystem enligt författningens intentioner. Under året har förvaltningen arbetat med processkartläggning utifrån de olika kundprocesser som bedrivs inom äldreomsorgen. Ledningssystemet bygger på dessa kundprocesser. Inom varje process har förbättringsområden identifierats och handlagts av respektive processägare. Det finns numera även fastställda riktlinjer och rutiner som ingår i respektive kundprocess. De gemensamma delarna för processer som kräver samverkan mellan huvudmännen ingår där det finns gemensamma beslut för detta. Dokumentet Ledningssystem för kvalitet innehåller de områden som ska finnas med enligt författningen. Till dokumentet finns även en lista med gällande lagstiftning och förskrifter, en lista på styrande dokument i hemvårdsnämnden samt en lista med krav på ledningssystem. Dokumentet har varit ute på remiss till SKL, stadskontoret, samt ledningsgruppen och utvecklingsgruppen. Arbetsgrupper har hela tiden varit delaktiga i framtagandet av processer och rutiner och på vilket sätt systemet ska bli användarvänligt. s beredning Representanter från SKL har varit delaktiga med stöd och hjälp att forma ledningssystemet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 5

6 Hemvårdsnämnden (20) Information på HESAM Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång 1. Hemvårdsnämnden beslutar att anta dokumentet och innehållet Ledningssystem för kvalitet, hemvårdsnämnden i Halmstads kommun. 2. Hemvårdsnämnden har tidigare beslutat om ett ledningssystem för kvalitet som härmed upphävs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6

7 Hemvårdsnämnden (20) HN 273 HN 2013/0384 Revisionsrapport - Avgiftsfakturering i hemvården Hemvårdsnämnden godkänner förslaget till yttrande. Revisorerna i Halmstads kommun har uppdragit åt PwC att genomföra en granskning av avgiftsfakturering inom hemvården. Tillsammans med granskningsrapporten (revisionsrapporten) finns synpunkter bifogade i ett yttrande: "I revisionsrapporten framhålls att rutinerna kring avgiftshanteringen bör dokumenteras för att minska sårbarheten vid frånvaro. Detta kommer att genomföras snarast. Revisionsrapporten påtalar att ökad maskinell inläsning skulle öka säkerheten ytterligare för att rätt avgift debiteras. Sedan rapporten skrevs i våras har den maskinella inläsingen utökats väsentligt genom att vi numera har infört TES mobil tidredovisning i hela hemtjänstens egenregi, och kommer att göra det inom kort i den privata delen. Det handlar om över besök per månad. Avgiftssystemet är komplicerat beroende på bestämmelserna om maxtaxa och förbehållsbelopp som förorsakar jämkningar av bruttobeloppen. Trots det kommer rapporten fram till att de flesta räkningar är förståeliga, men att vissa blir mer komplicerade, t ex när de innehåller uppgifter om både hyror för innevarande månad och t ex hemtjänst och mat för föregående månad. Denna olägenhet går inte att komma ifrån utan att övergå till att debitera hyran i efterskott. Detta har varit på tal för flera år sedan men avvisats p.g.a. de stora ränteförluster som kommunen skulle göra då. Rapporten föreslår en redaktionell förändring av räkningen. De jämkningsbelopp som blir en följd av reglerna för maxtaxa borde redovisas i samband med varje avgiftspost i stället för samlat längs ner på räkningen. Förvaltningen tar till sig denna synpunkt och kommer att vidare undersöka om det låter sig göras till rimlig kostnad." s beredning Yttrandet expedieras till Halmstads kommuns revisorer efter beslut i hemvårdsnämnden. faller inte inom ramen för MBL. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7

8 Hemvårdsnämnden (20) Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång Hemvårdsnämnden godkänner förslaget till yttrande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 8

9 Hemvårdsnämnden (20) HN 274 HN 2013/0397 Begäran om yttrande från KS angående Måltidsutredning - Ansvar för måltidsverksamhet Hemvårdsnämnen beslutar att sända yttrande till KS, angående utredning kring ansvar för måltidsverksamheten. I dagsläget finns tre förvaltningar som bedriver måltidsverksamhet; serviceförvaltningen, hemvårdsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen. Kommunstyrelsen har beslutat att utreda huvudmannaskapet inom kommunens måltidsverksamhet. Utredningen skall ge förslag på förändringar samt visa vilka konsekvenserna skulle bli om man valde att samla måltidsverksamheten under färre antal huvudmän. Utredningsförslaget har uppkommit som en följd av att kommunfullmäktige under våren 2013 har fastställt riktlinjer för kommunens måltidsverksamhet. Utredare har varit budgetchef samt en utredningssekreterare från stadskontoret. Arbetet har drivits av en arbetsgrupp med representanter från stadskontoret och berörda nämnder. Även en politisk styrgrupp samt en facklig referensgrupp har knutits till arbetet. Utredarnas förslag är att flytta måltidsverksamheten inom barn- och ungdomsnämnden till serviceförvaltningen. Däremot anser man inte att tillagningen som sker inom hemvårdsförvaltningen är ekonomiskt berättigad att flytta. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv går det inte att idag motivera en överföring av måltidsproduktionen vid de särskilda boendena från hemvårdsförvaltningen till en gemensam huvudman. Det är istället möjligen kvalitetsaspekter som skulle kunna motivera ett överförande. Utredarna konstaterar att eftersom matlagningen inom hemvårdsförvaltningen sköts av undersköterskor som inte är utbildade för att laga mat, kan energi- och näringsinnehåll inte garanteras på samma sätt som när maten lagas av utbildade kockar. Det finns inte samma möjlighet att erbjuda två rätter per dag att välja på, maten tillagas inte från grunden i samma utsträckning, specifik fortbildning i matlagning sker inte och specialkosten håller inte samma kvalitet. Dock upplever många kunder och anhöriga det som en stor fördel att maten lagas på plats. Utredarnas förslag berör inte detta utan lämnar den frågan till nämnden själv att ta ställning till. Hemvårdsnämnden påverkas alltså inte av de förändringar i huvudmannaskap som utredarna föreslår och har därför inga synpunkter på förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 9

10 Hemvårdsnämnden (20) s beredning faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång Hemvårdsnämnen beslutar att sända yttrande till KS, angående utredning kring ansvar för måltidsverksamheten. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 10

11 Hemvårdsnämnden (20) HN 275 HN 2012/0375 Hemvårdsnämndens sammanträdesdagar 2013 Hemvårdsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagarna för 2014 enligt bilagt förslag. Hemvårdsnämnden föreslås under år 2014 att sammanträda enligt bilagt förslag. Hemvårdsnämndens sammanträden kommer att hållas kl ca enligtföljande datum: 29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 21/5, 18/6, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12 Planeringsdag är den 26/3. s beredning faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång Hemvårdsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagarna för 2014 enligt bilagt förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 11

12 Hemvårdsnämnden (20) HN 276 HN 2012/0258 Detaljplan för Onsjö 32:1 del av. Dnr KS 2009/0428. Hemvårdsnämnden har inget att erinra mot planförslaget men vill tydliggöra att synpunkterna i tidigare yttrandet över programförslaget (om god tillgänglighet för seniorbostäderna skall uppnås, bör dessa antingen vara i ett plan eller ha hiss) fortfarande skall beaktas. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2010 skall en detaljplan tas fram för del av kommunens fastighet Onsjö 32:1. Syftet med en detaljplaneläggning är att skapa möjligheter att bebygga området med blandad bostadsbebyggelse i 1-2 våningar. Hemvårdsnämnden fått detaljplaneförslaget för yttrande. Programområdet avgränsas av Kungsvägen i sydväst och av Fammarpsvägen i nordost. Området, som består av blandskog med både löv-och barrträd, gränsar i söder till Halmstads Golfbana. Det finns ingen bebyggelse inom programområdet. Närmaste service finns på Tylö Center som ligger utmed Kungsvägen ca 600 m norr om programområdet. Blå bussarna stannar vid hållplats strax norr om korsningen Kungsvägen/Fammarpsvägen-Strandvägen, ca 30 meter från programområdet. Planens föreslagna exploatering medför ett förbättrat underlag för kollektivtrafiken. Den nya bebyggelsen inom programområdet föreslås vara en blandning av friliggande villor, parhus, radhus och mindre flerbostadshus. Med olika byggnadstyper i 1-2 våningar och med olika upplåtelseformer är ambitionen att skapa ett varierat och trivsamt bostadsområde med närhet till hav och natur. Flerbostadshusen och radhusen placeras centralt i området medan den lägre villabebyggelsen placeras i områdets ytterkanter för att skapa en mjuk övergång till den omkringliggande naturen. Planförfattaren ser seniorbostäder med god tillgänglighet som en lämplig bebyggelse av flerbostadshustomten för att öka möjligheterna till kvarboende i Frösakull. Planförslaget görs något flexibelt och användningen vård möjliggörs inom flerbostadshustomten. Inom området planeras också för en förskola. Ett grönstråk på 15 meter föreslås bevaras längs med Kungsvägen vilket innebär att den gröna karaktären i Frösakull iakttas i planförslaget. Grönstråket Justerandes sign Utdragsbestyrkande 12

13 Hemvårdsnämnden (20) innebär också en positiv en positiv påverkan gällande buller förhållandet vid de föreslagna flerbostadshusen. Hemvårdsnämnden yttrade sig över detaljplanens programförslag juni 2012 och pekade på att om god tillgänglighet för seniorbostäderna skall uppnås, bör dessa antingen vara i ett plan eller ha hiss. Dessa synpunkter kvarstår. s beredning faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång Hemvårdsnämnden har inget att erinra mot planförslaget men vill tydliggöra att synpunkterna i tidigare yttrandet över programförslaget (om god tillgänglighet för seniorbostäderna skall uppnås, bör dessa antingen vara i ett plan eller ha hiss) fortfarande skall beaktas. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 13

14 Hemvårdsnämnden (20) HN 277 HN 2013/0375 Begäran om yttrande Kommuntryckeriet Hemvårdsnämnden beslutar godkänna yttrandet gällande kommuntryckeriet. Servicenämnden har med anledning av bristande lönsamhet på kommuntryckeriet genomfört en förstudie med olika förslag till åtgärder. Hemvårdsnämnden är en av de nämnder som blivit ombedda att lämna yttrande på förslagen: "Hemvårdsnämnden har tagit del av den förstudie som gjorts och vill inleda med att uttrycka stor nöjdhet med det arbete kommuntryckeriet gör åt hemvårdsnämnden idag. Efter en genomgång av de olika förslagen är det för hemvårdsnämndens del mest intressant med möjligheten att beställa samma typ av tjänster som idag via en extern aktör och stöder därför det förslaget som benämns förslag 1 i förstudien. Detta med förutsättningen att vi vill ha kvar samma höga kvalitet på de dokument vi sprider i verksamheten. De andra förslagen riskerar att innebära mer arbete utfört på egna skrivare vilket medför sämre kvalitet. Kompetensen hos de som producerar trycksaker ska inte underskattas och vi anser att de andra förslagen riskerar att innebära mer arbete utfört på egna skrivare vilket skulle medföra sämre kvalitet, oavsett skrivare." s beredning Information till samverkansgruppen Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås att besluta enligt bilagt förslag. Yttrande Tord Johansson (S) anser att förslaget ska återremitteras. sgång Hemvårdsnämnden beslutar godkänna yttrandet gällande kommuntryckeriet. Tord Johansson (S), Anna-Grethe Sörensen (S), Per Ihlström (S), Jan Claesson (S), Åsa Malmberg (S) och Reino Renkert (V) reserverar sig mot beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

15 Hemvårdsnämnden (20) HN 278 HN 2013/0423 Fri avlösarservice Hemvårdsförvaltningen beslutar att fri avlösning från och med enbart utförs av den kommunala verksamheten. Hemvårdnämnden erbjuder anhöriga fri avlösning, dvs utan kostnad för kunden, med max 20 timmar i månaden enligt beslut i hemvårdsnämnden. Syftet är att erbjuda den som vårdar en anhörig, som den sammanbor med, en möjlighet till återhämtning. Då hemvårdsnämnden tycker det är av vikt att kunna följa upp om insatserna bidrar till att den som vårdar får den möjlighet till avlastning som är intentionen med beslutet är det önskvärt att få ökad insyn i hur stödet används. Förslaget innebär att naturlig kontakt kan knytas mellan LOV företaget och den kommunala verksamheten i samma geografiska område. Detta skulle ur ett kundperspektiv kunna bidra till ökad trygghet om behoven ändras. Förslaget kan även innebära att någon anhörigvårdare väljer att inte utnyttja erbjudandet om fri avlösning för att slippa insyn i det egna hemmet. s beredning faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång Hemvårdsförvaltningen beslutar att fri avlösning från och med enbart utförs av den kommunala verksamheten. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 15

16 Hemvårdsnämnden (20) HN 279 HN 2013/0336 Anmälan till inspektionen för vård och omsorg Hemvårdsnämnden beslutar att skicka bifogat yttrande till Inspektionen av vård och omsorg Ett klagomål på Hemvårdsnämndens verksamhet har inkommit till IVO. Därför begär IVO inför sin granskning av händelsen ett yttrande av vårdgivaren, hemvårdsnämnden. Hemvårdsnämnden vill inledningsvis beklaga både det traumatiska dödsfallet och det faktum att anhörig inte är nöjd med vare sig det bemötande de fått av hemvårdsförvaltningens personal eller vården runt patienten. Då anhörig anser att vården brustit på flera punkter kommer varje område att besvaras för sig i yttrandet. s beredning faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång Hemvårdsnämnden beslutar att skicka bifogat yttrande till Inspektionen av vård och omsorg. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 16

17 Hemvårdsnämnden (20) HN 280 HN 2013/0001 Delegationsbeslut Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Förvaltningen redovisar följande beslut fattade på delegation: - biståndsbeslut - överklaganden - förvaltningsrättsdomar - avvikelserapportering s beredning Staben, hemvårdsförvaltningen har berett ärendet. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande 17

18 Hemvårdsnämnden (20) HN 281 HN 2013/0113 Anmälningsärenden Protokoll: Taktiska gruppen, Regional samverkan - Programområde äldre Justerandes sign Utdragsbestyrkande 18

19 Hemvårdsnämnden (20) HN 282 HN 2013/0006 Information Attendo - Eva-Karin Stenberg Apotekstjänst - Eva-Karin Stenberg Medarbetarundersökningen - Lisbet Svensson STRUKEN Marie Kaiding (FP) - rapport från konferens om sammanhållen vård och omsorg. Ann-Charlott Mankell (M) - Broddar - en gratis lunch på något av kommunens servicehus erbjuds alla över 65 år som köpt broddar eller skor med broddar. Gäller fram tom den 28 februari 2014 mot uppvisande av kvitto. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 19

20 Hemvårdsnämnden (20) HN 283 HN 2013/0007 Övriga frågor Inga övriga frågor. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 20

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer