Tord Johansson Hemvårdsförvaltningen, kl.16:00. Ann-Charlott Mankell. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tord Johansson Hemvårdsförvaltningen, 2013-12-04 kl.16:00. Ann-Charlott Mankell. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Hemvårdsnämnden (20) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-14:45 ande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Tord Johansson (S) Charlotte Ljungberg (C) Anna-Grethe Sörensen (S) Sven Jägervall (FP) Peter Holm (MP) Jan Claesson (S) Elisabeth Wetoft Petersson (KD) Marie Kaiding (FP) Per Ihlström (S) Åsa Malmberg (S) Kjell Helgesson (C), Reino Renkert (V), Lisbet Svensson, Anette Johansson, Niklas Petersson Fröling , Eva-Karin Stenberg 282, Stina Grönevall 274, Ulrika Hübner Utses att justera: Justeringens plats och tid: Tord Johansson Hemvårdsförvaltningen, kl.16:00 Sekreterare: Paragrafer Ulrika Hübner Ordföranden: Justerande: Ann-Charlott Mankell Tord Johansson Organ: : ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Datum för anslags upprättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Hemvårdsförvaltningen, Södra vägen 5 Underskrift: Ulrika Hübner

2 Hemvårdsnämnden (20) HN 269 Val av justerare Hemvårdsnämnden beslutar att jämte mötets ordförande Ann-Charlott Mankell (M) utse Tord Johansson (S) att justera protokollet Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2

3 Hemvårdsnämnden (20) HN 270 Godkännande av föredragningslista Föreliggande förslag till föredragningslista för sammanträdet den 20 november 2013 godkänns efter revidering. Förslag till föredragningslista föreligger. Ändringar Ann-Charlott Mankell (M) föreslår ett tillägg att formuleringen på HN 2013/0423 ändras till "Hemvårdsnämnden tackar för informationen". Under punkten 2013/0006 Information stryks informationen om medarbetarundersökningen. Tillägg under 2013/0006 Information: Attendo - Eva-Karin Stenberg informerar. Information om erbjudande vid köp av broddar. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3

4 Hemvårdsnämnden (20) HN 271 HN 2013/0199 Ekonomisk rapport 2013 Hemvårdsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Prognosen baserad på utfallet efter tio månader indikerar att äldreomsorgens drift 2013 kommer att visa ett överskott på kkr. Detta är en förbättring med kkr jämfört med prognosen efter september månad. Äldreboendeverksamheten i egen regi samt hemsjukvård och förebyggande verksamhet prognostiserar positiva budgetavvikelser. Däremot visar hemtjänsten ett underskott. För investeringar prognostiseras en avvikelse på kkr från budget. Detta handlar till största delen om investeringsmedel till Kvarnlyckan och Sofiebergs äldreboende, som inte kommer förbrukas under s beredning Rapportering sker månadsvis till de fackliga organisationerna på HESAM. faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång Hemvårdsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4

5 Hemvårdsnämnden (20) HN 272 HN 2012/0166 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 1. Hemvårdsnämnden beslutar att anta dokumentet och innehållet Ledningssystem för kvalitet, hemvårdsnämnden i Halmstads kommun. 2. Hemvårdsnämnden har tidigare beslutat om ett ledningssystem för kvalitet som härmed upphävs. Hemvårdsnämnden beslutade i juni 2012 att uppdra åt förvaltningen att skapa ett processinriktat ledningssystem för kvalitet enligt Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), samt att skapa gemensamma delar för processer som kräver samverkan mellan huvudmännen. Hemvårdnämnden har beslutat att vi från maj 2013 ska delta i SKL:s Kvalitetssäkrad välfärd som bygger på nationella nätverk med målsättning att skapa ledningssystem enligt författningens intentioner. Under året har förvaltningen arbetat med processkartläggning utifrån de olika kundprocesser som bedrivs inom äldreomsorgen. Ledningssystemet bygger på dessa kundprocesser. Inom varje process har förbättringsområden identifierats och handlagts av respektive processägare. Det finns numera även fastställda riktlinjer och rutiner som ingår i respektive kundprocess. De gemensamma delarna för processer som kräver samverkan mellan huvudmännen ingår där det finns gemensamma beslut för detta. Dokumentet Ledningssystem för kvalitet innehåller de områden som ska finnas med enligt författningen. Till dokumentet finns även en lista med gällande lagstiftning och förskrifter, en lista på styrande dokument i hemvårdsnämnden samt en lista med krav på ledningssystem. Dokumentet har varit ute på remiss till SKL, stadskontoret, samt ledningsgruppen och utvecklingsgruppen. Arbetsgrupper har hela tiden varit delaktiga i framtagandet av processer och rutiner och på vilket sätt systemet ska bli användarvänligt. s beredning Representanter från SKL har varit delaktiga med stöd och hjälp att forma ledningssystemet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 5

6 Hemvårdsnämnden (20) Information på HESAM Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång 1. Hemvårdsnämnden beslutar att anta dokumentet och innehållet Ledningssystem för kvalitet, hemvårdsnämnden i Halmstads kommun. 2. Hemvårdsnämnden har tidigare beslutat om ett ledningssystem för kvalitet som härmed upphävs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6

7 Hemvårdsnämnden (20) HN 273 HN 2013/0384 Revisionsrapport - Avgiftsfakturering i hemvården Hemvårdsnämnden godkänner förslaget till yttrande. Revisorerna i Halmstads kommun har uppdragit åt PwC att genomföra en granskning av avgiftsfakturering inom hemvården. Tillsammans med granskningsrapporten (revisionsrapporten) finns synpunkter bifogade i ett yttrande: "I revisionsrapporten framhålls att rutinerna kring avgiftshanteringen bör dokumenteras för att minska sårbarheten vid frånvaro. Detta kommer att genomföras snarast. Revisionsrapporten påtalar att ökad maskinell inläsning skulle öka säkerheten ytterligare för att rätt avgift debiteras. Sedan rapporten skrevs i våras har den maskinella inläsingen utökats väsentligt genom att vi numera har infört TES mobil tidredovisning i hela hemtjänstens egenregi, och kommer att göra det inom kort i den privata delen. Det handlar om över besök per månad. Avgiftssystemet är komplicerat beroende på bestämmelserna om maxtaxa och förbehållsbelopp som förorsakar jämkningar av bruttobeloppen. Trots det kommer rapporten fram till att de flesta räkningar är förståeliga, men att vissa blir mer komplicerade, t ex när de innehåller uppgifter om både hyror för innevarande månad och t ex hemtjänst och mat för föregående månad. Denna olägenhet går inte att komma ifrån utan att övergå till att debitera hyran i efterskott. Detta har varit på tal för flera år sedan men avvisats p.g.a. de stora ränteförluster som kommunen skulle göra då. Rapporten föreslår en redaktionell förändring av räkningen. De jämkningsbelopp som blir en följd av reglerna för maxtaxa borde redovisas i samband med varje avgiftspost i stället för samlat längs ner på räkningen. Förvaltningen tar till sig denna synpunkt och kommer att vidare undersöka om det låter sig göras till rimlig kostnad." s beredning Yttrandet expedieras till Halmstads kommuns revisorer efter beslut i hemvårdsnämnden. faller inte inom ramen för MBL. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7

8 Hemvårdsnämnden (20) Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång Hemvårdsnämnden godkänner förslaget till yttrande. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 8

9 Hemvårdsnämnden (20) HN 274 HN 2013/0397 Begäran om yttrande från KS angående Måltidsutredning - Ansvar för måltidsverksamhet Hemvårdsnämnen beslutar att sända yttrande till KS, angående utredning kring ansvar för måltidsverksamheten. I dagsläget finns tre förvaltningar som bedriver måltidsverksamhet; serviceförvaltningen, hemvårdsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen. Kommunstyrelsen har beslutat att utreda huvudmannaskapet inom kommunens måltidsverksamhet. Utredningen skall ge förslag på förändringar samt visa vilka konsekvenserna skulle bli om man valde att samla måltidsverksamheten under färre antal huvudmän. Utredningsförslaget har uppkommit som en följd av att kommunfullmäktige under våren 2013 har fastställt riktlinjer för kommunens måltidsverksamhet. Utredare har varit budgetchef samt en utredningssekreterare från stadskontoret. Arbetet har drivits av en arbetsgrupp med representanter från stadskontoret och berörda nämnder. Även en politisk styrgrupp samt en facklig referensgrupp har knutits till arbetet. Utredarnas förslag är att flytta måltidsverksamheten inom barn- och ungdomsnämnden till serviceförvaltningen. Däremot anser man inte att tillagningen som sker inom hemvårdsförvaltningen är ekonomiskt berättigad att flytta. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv går det inte att idag motivera en överföring av måltidsproduktionen vid de särskilda boendena från hemvårdsförvaltningen till en gemensam huvudman. Det är istället möjligen kvalitetsaspekter som skulle kunna motivera ett överförande. Utredarna konstaterar att eftersom matlagningen inom hemvårdsförvaltningen sköts av undersköterskor som inte är utbildade för att laga mat, kan energi- och näringsinnehåll inte garanteras på samma sätt som när maten lagas av utbildade kockar. Det finns inte samma möjlighet att erbjuda två rätter per dag att välja på, maten tillagas inte från grunden i samma utsträckning, specifik fortbildning i matlagning sker inte och specialkosten håller inte samma kvalitet. Dock upplever många kunder och anhöriga det som en stor fördel att maten lagas på plats. Utredarnas förslag berör inte detta utan lämnar den frågan till nämnden själv att ta ställning till. Hemvårdsnämnden påverkas alltså inte av de förändringar i huvudmannaskap som utredarna föreslår och har därför inga synpunkter på förslaget. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 9

10 Hemvårdsnämnden (20) s beredning faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång Hemvårdsnämnen beslutar att sända yttrande till KS, angående utredning kring ansvar för måltidsverksamheten. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 10

11 Hemvårdsnämnden (20) HN 275 HN 2012/0375 Hemvårdsnämndens sammanträdesdagar 2013 Hemvårdsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagarna för 2014 enligt bilagt förslag. Hemvårdsnämnden föreslås under år 2014 att sammanträda enligt bilagt förslag. Hemvårdsnämndens sammanträden kommer att hållas kl ca enligtföljande datum: 29/1, 26/2, 26/3, 23/4, 21/5, 18/6, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12 Planeringsdag är den 26/3. s beredning faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång Hemvårdsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagarna för 2014 enligt bilagt förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 11

12 Hemvårdsnämnden (20) HN 276 HN 2012/0258 Detaljplan för Onsjö 32:1 del av. Dnr KS 2009/0428. Hemvårdsnämnden har inget att erinra mot planförslaget men vill tydliggöra att synpunkterna i tidigare yttrandet över programförslaget (om god tillgänglighet för seniorbostäderna skall uppnås, bör dessa antingen vara i ett plan eller ha hiss) fortfarande skall beaktas. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2010 skall en detaljplan tas fram för del av kommunens fastighet Onsjö 32:1. Syftet med en detaljplaneläggning är att skapa möjligheter att bebygga området med blandad bostadsbebyggelse i 1-2 våningar. Hemvårdsnämnden fått detaljplaneförslaget för yttrande. Programområdet avgränsas av Kungsvägen i sydväst och av Fammarpsvägen i nordost. Området, som består av blandskog med både löv-och barrträd, gränsar i söder till Halmstads Golfbana. Det finns ingen bebyggelse inom programområdet. Närmaste service finns på Tylö Center som ligger utmed Kungsvägen ca 600 m norr om programområdet. Blå bussarna stannar vid hållplats strax norr om korsningen Kungsvägen/Fammarpsvägen-Strandvägen, ca 30 meter från programområdet. Planens föreslagna exploatering medför ett förbättrat underlag för kollektivtrafiken. Den nya bebyggelsen inom programområdet föreslås vara en blandning av friliggande villor, parhus, radhus och mindre flerbostadshus. Med olika byggnadstyper i 1-2 våningar och med olika upplåtelseformer är ambitionen att skapa ett varierat och trivsamt bostadsområde med närhet till hav och natur. Flerbostadshusen och radhusen placeras centralt i området medan den lägre villabebyggelsen placeras i områdets ytterkanter för att skapa en mjuk övergång till den omkringliggande naturen. Planförfattaren ser seniorbostäder med god tillgänglighet som en lämplig bebyggelse av flerbostadshustomten för att öka möjligheterna till kvarboende i Frösakull. Planförslaget görs något flexibelt och användningen vård möjliggörs inom flerbostadshustomten. Inom området planeras också för en förskola. Ett grönstråk på 15 meter föreslås bevaras längs med Kungsvägen vilket innebär att den gröna karaktären i Frösakull iakttas i planförslaget. Grönstråket Justerandes sign Utdragsbestyrkande 12

13 Hemvårdsnämnden (20) innebär också en positiv en positiv påverkan gällande buller förhållandet vid de föreslagna flerbostadshusen. Hemvårdsnämnden yttrade sig över detaljplanens programförslag juni 2012 och pekade på att om god tillgänglighet för seniorbostäderna skall uppnås, bör dessa antingen vara i ett plan eller ha hiss. Dessa synpunkter kvarstår. s beredning faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång Hemvårdsnämnden har inget att erinra mot planförslaget men vill tydliggöra att synpunkterna i tidigare yttrandet över programförslaget (om god tillgänglighet för seniorbostäderna skall uppnås, bör dessa antingen vara i ett plan eller ha hiss) fortfarande skall beaktas. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 13

14 Hemvårdsnämnden (20) HN 277 HN 2013/0375 Begäran om yttrande Kommuntryckeriet Hemvårdsnämnden beslutar godkänna yttrandet gällande kommuntryckeriet. Servicenämnden har med anledning av bristande lönsamhet på kommuntryckeriet genomfört en förstudie med olika förslag till åtgärder. Hemvårdsnämnden är en av de nämnder som blivit ombedda att lämna yttrande på förslagen: "Hemvårdsnämnden har tagit del av den förstudie som gjorts och vill inleda med att uttrycka stor nöjdhet med det arbete kommuntryckeriet gör åt hemvårdsnämnden idag. Efter en genomgång av de olika förslagen är det för hemvårdsnämndens del mest intressant med möjligheten att beställa samma typ av tjänster som idag via en extern aktör och stöder därför det förslaget som benämns förslag 1 i förstudien. Detta med förutsättningen att vi vill ha kvar samma höga kvalitet på de dokument vi sprider i verksamheten. De andra förslagen riskerar att innebära mer arbete utfört på egna skrivare vilket medför sämre kvalitet. Kompetensen hos de som producerar trycksaker ska inte underskattas och vi anser att de andra förslagen riskerar att innebära mer arbete utfört på egna skrivare vilket skulle medföra sämre kvalitet, oavsett skrivare." s beredning Information till samverkansgruppen Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås att besluta enligt bilagt förslag. Yttrande Tord Johansson (S) anser att förslaget ska återremitteras. sgång Hemvårdsnämnden beslutar godkänna yttrandet gällande kommuntryckeriet. Tord Johansson (S), Anna-Grethe Sörensen (S), Per Ihlström (S), Jan Claesson (S), Åsa Malmberg (S) och Reino Renkert (V) reserverar sig mot beslutet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

15 Hemvårdsnämnden (20) HN 278 HN 2013/0423 Fri avlösarservice Hemvårdsförvaltningen beslutar att fri avlösning från och med enbart utförs av den kommunala verksamheten. Hemvårdnämnden erbjuder anhöriga fri avlösning, dvs utan kostnad för kunden, med max 20 timmar i månaden enligt beslut i hemvårdsnämnden. Syftet är att erbjuda den som vårdar en anhörig, som den sammanbor med, en möjlighet till återhämtning. Då hemvårdsnämnden tycker det är av vikt att kunna följa upp om insatserna bidrar till att den som vårdar får den möjlighet till avlastning som är intentionen med beslutet är det önskvärt att få ökad insyn i hur stödet används. Förslaget innebär att naturlig kontakt kan knytas mellan LOV företaget och den kommunala verksamheten i samma geografiska område. Detta skulle ur ett kundperspektiv kunna bidra till ökad trygghet om behoven ändras. Förslaget kan även innebära att någon anhörigvårdare väljer att inte utnyttja erbjudandet om fri avlösning för att slippa insyn i det egna hemmet. s beredning faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång Hemvårdsförvaltningen beslutar att fri avlösning från och med enbart utförs av den kommunala verksamheten. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 15

16 Hemvårdsnämnden (20) HN 279 HN 2013/0336 Anmälan till inspektionen för vård och omsorg Hemvårdsnämnden beslutar att skicka bifogat yttrande till Inspektionen av vård och omsorg Ett klagomål på Hemvårdsnämndens verksamhet har inkommit till IVO. Därför begär IVO inför sin granskning av händelsen ett yttrande av vårdgivaren, hemvårdsnämnden. Hemvårdsnämnden vill inledningsvis beklaga både det traumatiska dödsfallet och det faktum att anhörig inte är nöjd med vare sig det bemötande de fått av hemvårdsförvaltningens personal eller vården runt patienten. Då anhörig anser att vården brustit på flera punkter kommer varje område att besvaras för sig i yttrandet. s beredning faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång Hemvårdsnämnden beslutar att skicka bifogat yttrande till Inspektionen av vård och omsorg. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 16

17 Hemvårdsnämnden (20) HN 280 HN 2013/0001 Delegationsbeslut Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Förvaltningen redovisar följande beslut fattade på delegation: - biståndsbeslut - överklaganden - förvaltningsrättsdomar - avvikelserapportering s beredning Staben, hemvårdsförvaltningen har berett ärendet. Förslag till beslut Hemvårdsnämnden föreslås besluta enligt bilagt förslag. sgång Hemvårdsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut Justerandes sign Utdragsbestyrkande 17

18 Hemvårdsnämnden (20) HN 281 HN 2013/0113 Anmälningsärenden Protokoll: Taktiska gruppen, Regional samverkan - Programområde äldre Justerandes sign Utdragsbestyrkande 18

19 Hemvårdsnämnden (20) HN 282 HN 2013/0006 Information Attendo - Eva-Karin Stenberg Apotekstjänst - Eva-Karin Stenberg Medarbetarundersökningen - Lisbet Svensson STRUKEN Marie Kaiding (FP) - rapport från konferens om sammanhållen vård och omsorg. Ann-Charlott Mankell (M) - Broddar - en gratis lunch på något av kommunens servicehus erbjuds alla över 65 år som köpt broddar eller skor med broddar. Gäller fram tom den 28 februari 2014 mot uppvisande av kvitto. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 19

20 Hemvårdsnämnden (20) HN 283 HN 2013/0007 Övriga frågor Inga övriga frågor. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 20

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämnden 2015-03-25 1(10) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15.40 Beslutande: Övriga deltagande: Rose-Marie Henriksson (S) mötesordförande Alf Andersson (C) Per Ihlström

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2013-12-11 1(12) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-16:00 ande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Bengt Kjellgren

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2013-06-12 1(11) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15:30 ande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Bengt Kjellgren (M) 220-226

Läs mer

Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden

Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämnden 2014-04-23 1(12) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl. 13:30-16:00 Beslutande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) 34-39

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2012-10-24 1(14) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-16:15 ande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Bengt Kjellgren

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2015-04-22 1(12) Plats och tid: Aleris Halmstad Plaza, Stellan Mörners Gata 22, kl 13:30-15:40 ande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Alf

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Mankell. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Mankell. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-15.40 ande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Ann-Kristin Nilsson (M) Charlotte Ljungberg (C) Sven Jägervall

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-03-31 1(21) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:10 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2012-12-12 1(15) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-16:50 ande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Bengt Kjellgren (M) Tord Johansson

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ:

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Svensson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Hemvårdsnämnden 2010-08-11 1(7) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 16:00 17:45 Beslutande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2015-02-25 1(13) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-15:30 Beslutande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Alf

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2013-03-27 1(20) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-16:35 ande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Bengt Kjellgren (M) Tord

Läs mer

Ann-Charlott Mankell. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden

Ann-Charlott Mankell. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämnden 2015-06-17 1(14) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-16:30 ande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Alf Andersson (C) Per Ihlström (S)

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2012-03-28 1(17) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30-16:00 ande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Bengt Kjellgren (M) Tord Johansson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Hemvårdsnämnden 2017-04-26 1(18) Plats och tid Södra vägen 5 Stora sammanträdesrummet, 26 april 2017 kl 13:30-17:35 ande Ledamöter Ann-Charlott Mankell (M), Ordförande Rose-Marie Henriksson (S), 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Hemvårdsnämnden 2017-05-24 1(21) Plats och tid Södra vägen 5 Stora sammanträdesrummet, 24 maj 2017 kl 13:30-16:50 ande Ledamöter Ann-Charlott Mankell (M), Ordförande Rose-Marie Henriksson (S), 1:e vice

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll sid 1/10 Datum: Torsdag den 14 juni Tid: 18:00 20:45 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Måndag den 18 juni Paragrafer: 34-41 Utses att justera: Jörgen Andersson (c) Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Socialnämnden 2013-02-28 Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl. 08.30 12.05 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (L), vice ordförande

Läs mer

Ärendena markerade med * omfattas närvarorätt för personalföreträdare. Dessa ärenden kommer att behandlas först på sammanträdet.

Ärendena markerade med * omfattas närvarorätt för personalföreträdare. Dessa ärenden kommer att behandlas först på sammanträdet. KALLELSE Hemvårdsnämnden 2016-05-10 1(3) Box 271 301 07 Halmstad Tfn: 035 13 96 71 E-post: hemvardsnamnden@halmstad.se Plats: Stora sammanträdesrummet Södra vägen 5 : 2016-04-27 Tid: 13:30 Ordförande:

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-11-24 1(22) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15:50 ande: Ann-charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Hanne Jönsson (M) Tord Johansson

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström (M) Tony Kok (S) Simon Lindgren (M)

Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström (M) Tony Kok (S) Simon Lindgren (M) Servicenämnden 2016-02-08 1(9) Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:00-15:30 ande: Övriga deltagande: Maria Söderberg (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Staffan Svensson (C) Cathrin Ljungberg (S) Anders Wikström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6)

Sammanträdesdatum Sida Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Fastighetsnämnden 2015-05-06 1(6) Plats och tid: Nymansgatan 23, kl. 12:00-12:45 Beslutande: Carl-Johan Berthilsson (M) ordförande Carin Söderberg (S) vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson (S)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Arvika Näringslivscenter, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Joakim Rask och Eva-Marie Paulsson. Eva-Marie Paulsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kulturnämnden

Joakim Rask och Eva-Marie Paulsson. Eva-Marie Paulsson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Kulturnämnden Kulturnämnden 2012-06-27 1(11) Plats och tid: Stadsbiblioteket, Klarasalen, kl 15:15-16:20 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Dan Öjvind Gasstorp (C) Anna Ohlsson (S) Tommy Lundkvist

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15) Kommunstyrelsen 2013-03-05 1(15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-13:55 Beslutande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Aida Hadzialic (S) Mikaela

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2010-03-18 30 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.15 Beslutande Ledamöter Sten Fransson, ordförande (S) Kerstin Svensson (S) Peter Jouensuu (M) Hans Forssell (S) Maria Rönnehäll

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl Barn- och ungdomsnämnden 2010-04-20 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, tisdagen den 20 april 2010, kl. 19.00 21.10 Beslutande Raimo Vuojärvi (M) ordförande Jerker

Läs mer

Halmstads kommun, Servicekontoret

Halmstads kommun, Servicekontoret Servicenämnden 2011-09-06 1(8) Plats och tid: Hotell Torekov, kl 11:00 17:30 Ajournering 12:00-13:00 och 15:45-16:15 ande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-23

Socialnämnden 2014-10-23 Socialnämnden 2014-10-23 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 ande: Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Plats och tid Nymansgatan 23, rum Galgberget, 26 oktober 2016 kl. 13:00-15:00.

Plats och tid Nymansgatan 23, rum Galgberget, 26 oktober 2016 kl. 13:00-15:00. Plats och tid Nymansgatan 23, rum Galgberget, 26 oktober 2016 kl. 13:00-15:00. Beslutande Ledamöter Carl-Johan Berthilsson (M), Ordförande Carin Söderberg (S), Vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson

Läs mer

Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD)

Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S) Robert Bengtsson (S) Peter Zsiga (KD) Servicenämnden 2012-09-04 1(6) Plats och tid: Tylebäcks kursgård, 10:00-10:50 Beslutande: Svein Henriksen (MP), ordförande Micael Nilsson (S) Carina Persson (M) Anders Wikström (M) Carl Billerfors (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Stig Bjernerup (FP) Sekreterare Paragrafer Annita Olsson ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Stig Bjernerup (FP) Sekreterare Paragrafer Annita Olsson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Alby Äng, Albyvägen 22, kl 19:00-21:00 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Marie Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Mattias Lindgren (S) tom p 2 Berit Larsson (S)

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson (M) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S)

Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson (M) Svein Henriksen (MP) Michael Svensson (S) Kommunstyrelsens ledningsutskott 2014-09-23 1(11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 08:30-10:10 ande: Carl Fredrik Graf (M), ordförande Suzanne Åkerlund (FP) Anders Rosén (S) Mikaela Waltersson

Läs mer

Servicenämnden handlingar 2013-12-09

Servicenämnden handlingar 2013-12-09 Servicenämnden handlingar 2013-12-09 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Servicenämnden 2013-12-02 1(1) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 70 00 E-post: servicenamnden@halmstad.se Plats: Halmstad Arena Sammanträdesdatum

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C)

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) 2013-09-17 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen 17 september 2013, kl 08:15-11:50 Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-01-30 Social- och arbetsmarknadsnämnden Tid 09:00-12:00 Plats Beslutande ledamöter Magnus Andersson (S) (ordförande) Veronica Wallgren (S) (vice ordförande)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Hemvårdsnämnden

Hemvårdsnämnden Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 17:05 ande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Per Ihlström (S) 1-10 Anders Lövgren (V) 11-14 Bengt Kjellgren (M) 1-10 Tord Johansson

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, fredag 6 september 2013, kl 13.00. Sekreterare Paragrafer 12-16 ANSLAG/BEVIS - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00 11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M) Anne-Charlotte Mattsson (FP) Larry

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

Rose-Marie Henriksson

Rose-Marie Henriksson Hemvårdsnämnden 2010-12-15 1(18) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15:30 ande: Ann-Charlott Svensson (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Ann-Kristin Nilsson (M) Tord

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten, kl. 16.00 16.50 Beslutande Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), tjänstgörande ersättare för Agnetha Persson (C) Thomas

Läs mer