Bokslutskommuniké för 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké för 2012"

Transkript

1 Bokslutskommuniké för 2012 Omsättningen för 2012 uppgick till KSEK (f å KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 163 KSEK (f å KSEK) Nettoresultatet uppgick till KSEK (få KSEK) Resultat per aktie - 0,03 SEK (f å - 0,06 SEK) Eget kapital per aktie 0,31 SEK (f å 0,35 SEK) Verksamheten utvecklar programvaror inom företagsanalys och redovisning. Bolaget bedriver dessutom konsultverksamhet inom redovisning och företagsanalys. Bolaget utvecklar och marknadsför programvaran Promik Analys samt den molnbaserade produkten som effektiviserar fakturering, redovisning och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Det är också i plattformen som efterföljaren till Promik Analys kommer att presenteras. Redan idag finns en tilläggstjänst med kassaflödesrapporter, nyckeltal och simulatorer. Väsentliga händelser januari - december 2012 PromikBook fortsätter utvecklas med SRF Simulator och PromikAnalys online Release av PromikAnalys online en internetbaserad tjänst för företagsanalys Release av SRF Simulator + vilket är en utökad version av SRF Simulator Release av faktureringsmodul, bokföring och dokumenthantering i PromikBook, Förvärv av Adepta Revision AB Utveckling av ny design i med kopplingar till utskriftscentral och scanning Presentation av flera tilläggstjänster i En norsk version lanseras för den norska marknaden

2 Koncernen BCS Per äger BCS 100% av företagen: BCS System AB BCS Ekonomikonsult i Sverige AB Adepta Revision AB (dotterföretag till BCS Ekonomikonsult i Sverige AB) BCS Inkasso AB Business Control Systems AB BCS System AB BCS Ekonomikonsulter Sverige AB BCS Inkasso AB Adepta Revision AB De olika dotterbolagen bedriver följande verksamheter: BCS System AB Utveckling och försäljning av programvaran PromikAnalys samt molntjänsten PromikBook. Här finns också koncernens verksamhet inom utbildning.

3 BCS Ekonomikonsult i Sverige AB Konsultverksamhet avseende redovisning, företagsanalys och företagsöverlåtelser. Bolaget förvärvades under 2011 och har övertagit verksamheten från Juristernas Företagskonsult AB. Bolaget äger också Adepta Revision AB. Bolaget tillsammans med Adepta Revision har nu 427 aktiva kunder. Bolagen är baserade i Stockholm. BCS Inkasso AB Under 2012 bedrevs inkassoverksamhet i detta bolag. I februari 2013 har kundstocken i bolaget sålts till Ordna Inkasso AB. Strategin med koncernens olika verksamhetsområdena är att bygga ett unikt koncept där koncernen kan dra nytta av de olika dotterbolagens kompetenser och kunder. Det ena bolaget ger helt enkelt affärer till det andra utan att själva affären behöver lämna koncernen. BCS bygger också in de olika tjänsterna i molntjänsten och får genom koncernens förvärv en egen hög kompetens inom de områden där konsultation och molntjänst samverkar. Dessutom får då konsultverksamheten en unik fördel genom att BCS får en direkt kanal till utveckling av programvara och molntjänster som ger ökad lönsamhet till koncernens alla bolag. Genom att koncernen har olika verksamhetsgrenar minskas också affärsriskerna betydligt då de naturliga svängningarna under året jämnas ut för koncernen i sin helhet.

4 Väsentliga händelser under perioden januari- december 2012 PromikBook fortsätter utvecklas med SRF Simulator och PromikAnalys online Release av PromikAnalys online en internetbaserad tjänst för företagsanalys Release av SRF Simulator + vilket är en utökad version av SRF Simulator Release av faktureringsmodul, bokföring och dokumenthantering i PromikBook, Förvärv av Adepta Revision AB Utveckling av ny design i med kopplingar till utskriftscentral och scanning Presentation av flera tilläggstjänster i En norsk version lanseras för den norska marknaden BCS Ekonomikonsult i Sverige AB har utvecklats enligt plan och har idag 427 kunder inom olika typer av branscher. Storleken är från enmansföretagare upp till medelstora företag med stor variation i konsultinsatser. BCS Ekonomikonsult i Sverige AB kommer under 2013 att ytterligare utveckla nya typer av tjänster där lönehantering och faktureringsuppdrag är exempel på andra tjänster än de mer konventionella redovisningsuppdragen. Genom att använda koncernens programvara och molntjänster kommer BCS Ekonomikonsulter i Sverige AB att erbjuda marknaden kvalificerade tjänster till ett lönsamt pris för alla parter. Under den senare delen av 2011 tecknade BCS ett avtal med SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, med medlemmar. Avtalet innebär att Business Control Systems utvecklar SRF Simulator, en programvara som kombinerar BCS egenutvecklade PromikBooks plattform med företagets pedagogiska mjukvara PromikAnalys. Antalet användare för SRF Simulator ökar kontinuerligt. Avtalet fortsätter även under Business Control Systems AB (publ) har tecknat ett exklusivt avtal för de skandinaviska länderna och Baltikum avseende Relian under Relian är en internettjänst som möjliggör för företag och institutioner att på ett enkelt sätt genomföra de lagstadgade kontroller av sina kunder som stipuleras enligt Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Relian har utvecklats i nya versioner under första halvåret 2012 och har nu integrerats med PromikBook. PromikBook har lanserats under mars 2012 med fakturering och under maj 2012 med bokföring, reskontra och dokumenthantering. Under 2012 har användare anslutit sig gratis. Ett flertal tilläggstjänster har presenterats under senare delen av 2012 och början av BCS beräknar att släppa en tilläggstjänst varje månad under år Tilläggstjänsterna kommer att utvecklas där PromikBook under 2013 kommer att vara ett mycket kraftfullt alternativ till andra affärssystem både för mindre och medelstora företag.

5 Produkter och tjänster inom koncernen BCS Internettjänsten PromikBook PromikBook innehåller i dagsläget följande tjänster i grundversionen: Redovisning Rapportering Grafiska presentationer Fleranvändarstöd Fakturering Kund- och leverantörsreskontra Elektronisk fakturering Dokumenthantering Detta är ett exempel på en av rapporterna

6 PromikBooks inbyggda simulator Följade tilläggstjänster finns tillgängliga i systemet för närvarande: Fakturering+, utökad funktionalitet i faktureringsmodulen, 49 kronor per månad Användarhantering+, möjlighet att styra användarnas rättigheter detaljerat, 29 kronor per månad Analys, kassaflödesrapporter, nycketal, utökad rapportfunktionalitet och simulator, 99 kronor per månad Support+, ställ frågor om tjänsten såväl som inom redovisningsområdet, 99 kronor per månad Fakturaservice med kuvertering och porto för 10 kronor per faktura Under februari och mars 2013 kommer BCS bland annat att presentera följande tilläggstjänster: Bokföring +, utökad bokföring med bland annat resultatenheter och automatkontering, 59 kronor per månad Koppling till inscanning av fakturor med automatisk bokföring, 12 kronor per faktura Dokument+ med utökad lagringskapacitet och funktionalitet i dokumentmodulen, 49 kronor per månad Fullt utbyggd inkassotjänst integrerad i 160 kronor per ärende

7 Under senare delen av 2013 planerar BCS bland annat att släppa följande produkter i molntjänsten PromikBook. Tidredovisning Dokumenthantering Avtalskalender CRM Lönehantering Offert och order Anläggningsregister Budget och prognos PromikBook finns idag på flera olika språk. Under 2013 kommer PromikBook aktivt att lanseras i länder utanför Sverige. Kurser och utbildningar Koncernen bedriver kurser och utbildningar inom följande områden: Företagsvärdering Företagsanalys Moms Redovisning Beskattning Internettjänsten PromikBook och PromikAnalys online BCS kommer att sälja fristående nätbaserade kurser som ett komplement till de kurser som är handledda direkt av lärare. Kursverksamheten bedrivs i bolaget BCS System AB.

8 Konsultationer inom redovisning och företagsanalys Inom bolagen BCS Ekonomikonsulter AB samt Adepta Revision AB bedrivs koncernens verksamhet inom redovisning, företagsjuridik och företagsvärdering. Den klara målsättningen är att verksamheten ska öka kraftigt dels genom organisk tillväxt och dels genom förvärv av andra företag inom området ekonomikonsultationer. Genom att företaget har tillgång till en egenutvecklad programvara och internettjänst kan skräddarsydda konsultationer bedrivas där till exempel en kunds behov av specifik rapportering kan tillgodoses på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

9 Koncernens resultat och ställning per Försäljning och resultat Omsättningen överstiger kraftigt samma period tidigare år. Omsättningen uppgick under perioden till KSEK (f å KSEK) NeYoomsäYning Resultatet före avskrivningar uppgick för perioden till 163 KSEK och nettoresultatet till KSEK. Resultat före avskrivningar

10 NeYoresultat Emissioner under perioden Under juli och augusti 2012 har Business Control Systems AB beslutat om nedanstående emissioner. Antalet aktier före emissionerna uppgår till stycken och efter emissionerna till stycken. Följande emissioner har beslutats under juli och augusti vid styrelsemöten och extra bolagsstämma. Förvärv av EDCA Sweden AB (BCS Inkasso AB) kronor och stycken aktier. Kvittning av faktura avseende lösen av kontrakt i dotterbolaget BCS Inkasso AB, kronor och stycken aktier. Kvittning av faktura avseende köp av programvaran EC Report, kronor och stycken aktier. Köp av 25% av plattformen PromikBook av Hans Sandström för stycken aktier och Henrik Gradin för stycken aktier. Köp av BCS Ekonomikonsulter AB med stycken aktier. Emission till Eva Orre med kronor och stycken aktier. Emission till Onelund & Co med kronor och stycken aktier.

11 Likviditet och finansiering Den 31 december 2012 uppgick BCS koncernens banktillgodohavanden till 855 KSEK (f å KSEK). Koncernen hade per den 31 december långfristiga skulder om KSEK (f å KSEK) varav checkräkningskredit KSEK (f å KSEK) och övriga räntebärande skulder KSEK (f å 543 KSEK). Investeringar BCS totala investeringar 31 december 2012 uppgick till KSEK (f å KSEK) och avsåg investeringar i utvecklingskostnader och goodwill med KSEK (f å KSEK) och materiella anläggningstillgångar 119 KSEK (f å 225 KSEK) såsom inventarier och maskiner. De finansiella anläggningstillgångarna uppgick till 47 KSEK. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med KSEK i avskrivningar varav 475 KSEK avsåg goodwill, 71 KSEK avskrivningar på maskiner och inventarier samt 250 KSEK avskrivningar på tidigare års utvecklingskostnader. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 31 december 2012 uppgick det egna kapitalet i BCS till KSEK (f å KSEK) varav KSEK (f å 977 KSEK) utgjordes av aktiekapital och KSEK (f å KSEK) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på aktier med ett kvotvärde om SEK 0,035. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. BCS soliditet uppgick den 31 december 2012 till 53 procent. Per den 31 december 2012 hade Business Control Systems 18 anställda.

12 Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner Vid slutet av kvartal fyra bokföringsåret 2012, den 31 december, hade följande insynspersoner i Business Control Systems Sverige AB (publ) nedanstående aktieinnehav. Förändringen avser förändring sedan Insynsperson Position Innehav Förändring Anne Benjert Styrelseledamot John Erik Eriksson Styrelseledamot, ordförande Hans Orre Verkställande direktör Hans Sandström Vd dotterbolag Anne Benjert, John Erik Eriksson och Hans Orre äger aktierna via sina bolag Ägarstruktur Per den 31 december 2012 hade Business Control Systems fyra (4) ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Aktierna i Business Control Systems AB (publ) handlas sedan den 25 mars 2011 på Aktietorget under kortnamnet BCS. En handelspost omfattar en (1) aktie. Bolaget har omkring 350 aktieägare per den 31 december Aktieägare Antal aktier Andel röster % Andel kapital% Hans Orre ,6% 35,6% John Erik Eriksson ,8% 20,8% Eva Orre ,6% 7,6% Aggregate Media Fund V ,0% 7,0% Hans Orre, och John Erik Eriksson äger aktierna via sina bolag

13 Utsikter för bokföringsåret 2013 Styrelsen bedömer att resultatet för 2013 kommer att överstiga det redovisade resultatet för bokföringsåret 2012 framförallt då bolagets molntjänst PromikBook kommer att utvecklas med nya tilläggstjänster. Under 2012 har fokus varit expansion. Detta kommer att vara en mycket stark drivkraft även under Vidare kommer BCS att genomföra en större marknadsföringskampanj under perioden oktober till och med mars 2013 vilket bedöms öka koncernens intäkter. Marknadsföringskampanjen kommer att påverka bolagets resultat negativt dock utan att påverka koncernens kassaflöde. De marknadsföringsinsatser som är planerade ligger idag som förutbetalda kostnader i bolagets balansräkning. Koncernens absoluta målsättning är att prioritera expansion och att skapa ett mycket lönsamt företag. Den klara målsättningen för 2013 i sin helhet är att öka koncernens omsättning kraftigt i förhållande till 2012 samtidigt som plattformen PromikBooks tjänsteutbud kommer att ökas betydligt. I samband med utgången av december 2012 bedömer styrelsen att detta är fullt möjligt. Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K- 2 reglerna). Enligt ÅRL 4 kap 4 skall anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna period. Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång anses uppgå till högst fem (5) år, såvida inte annan längre tid kan fastställas med rimlig grad av säkerhet. Koncernens goodwill har skrivits ned med tio procent årligen. Avskrivning på programutvecklingskostnader påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning.

14 Framtida rapporttillfällen samt årsstämma Årsstämma kommer att hållas den 29 maj 2013 i Stockholm. Årsredovisning och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga hos bolaget tre veckor före årsstämman. Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Kvartal ett maj 2013 Kvartal två augusti 2013 Kvartal tre november 2013 Förslag till vinstutdelning Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning sker för år Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 27 februari 2013 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Hans Orre eller John Erik Eriksson, S:t Paulsgatan 34, Box 17226, Stockholm Mobil +46 (0) eller +46(0) E- mail Hemsida

15 Resultaträkning KSEK Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga externa intäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Material och varor Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat ÅRETS RESULTAT

16 BALANSRÄKNING KSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Varulager Kundfordringar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 BALANSRÄKNING KSEK EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Minoritetsintresse Avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

18 KASSAFLÖDESANALYS KSEK DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar Betald skatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning (-) / minskning (+) av varulager Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av aktier och andelar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGS- VERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering Övriga långfristiga skulder Nyemission KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS- VERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

19 NYCKELTAL LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) neg neg 13 Vinstmarginal neg neg 15 Räntabilitet på eget kapital(%) neg neg 51 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,9 0,6 1,4 Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg 11 KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av aktier och andelar MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie -0,03-0, Eget kapital per aktie (SEK) 0,31 0,35 976

20 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital(%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning Resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad (ggr) Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen Justerade skulder dividerat med justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda Medelantalet årsarbetare under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie Eget kapital per aktie (SEK) Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport, januari till och med juni 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5611 (f å KSEK 1525) Periodens rörelseresultat uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen

Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Kvartalsrapport Q3 2013 Kista 2013-11-11 Niomånadersrapport 2013 Nu startar serieproduktionen Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 9.080 (9.468) Periodens resultat uppgick till KSEK -8.250 (-5.531)

Läs mer

PromikBook AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

PromikBook AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 PromikBook AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 PromikBook Årsredovisning 2014 I N N E HÅ L L PromikBook under 2014, en sammanfattning 4 Väsentliga händelser under 2014 4 Väsentliga händelser under

Läs mer

A P P O R T J A N - S E P

A P P O R T J A N - S E P D E L Å A A N E 2 0 1 1 0 2 DELÅA AN E 2011 EDVIA VIN I KVAAL E E A N A Å E L D tyrelsen och verkställande direktören för avger härmed följande delårsrapport för perioden 20110101 20110930 KNCENEN (2011)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

PromikBook AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

PromikBook AB. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 PromikBook AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 PromikBook Årsredovisning 2013 I N N E HÅ L L PromikBook under 2013, en sammanfattning 4 Väsentliga händelser under 2013 och jan-mars 2014 4 Ett mycket

Läs mer

Investment memorandum

Investment memorandum Investment memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Business Control Systems Sverige AB (publ) inför listning på AktieTorget. Teckningstid: 15 november 3 december 2010. Distributionsområde Aktierna

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009

Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Avensia innovation AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2009 Bolagen går enligt plan Omsättningen för koncernen uppgick för kvartal 2 till 10,4 MKR (11,5) och för första halvåret till 21,1 MKR (23,9)

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport juli - september 2011

Delårsrapport juli - september 2011 Fortnox DelårsrapportQ3AB juli - september (publ) Q3 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport juli - september Tredje kvartalet (jämfört med samma period föregående år) >> Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport januari-mars 2015 för VA Automotive

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 215 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 215 Omsättningen uppgick till 21,2 MSEK (25,8). EBITDA uppgick till -2,8 MSEK (-1,6). Tillskott av engångskaraktär förbättrade

Läs mer

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com

Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER 556767-9625) Delårsrapport april-juni 2015 för VA Automotive i Hässleholm

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bilprovningen Organisationsnummer: 556089-5814 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Dotterbolaget Besiktningskluster 1 AB med 70 stationer avyttrades. Under året såldes även merparten av koncernens

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer