PIRATPLÅGAN I ADENVIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PIRATPLÅGAN I ADENVIKEN"

Transkript

1 Medlemstidning för Officersförbundet nr PIRATPLÅGAN I ADENVIKEN De vill visa sin övermakt och de gör det genom att skjuta ÖB: Omgalonering ska vara frivillig Ny rapport: Specialistofficerare vill vara specialister Förbandsbesök: Första Ubåtsflottiljen

2 Innehåll 20 Så länge man är så fattig att man lever för dagen, kommer det att finnas de som är villiga att ta de risker som piratverksamheten innebär. Jan Thörnqvist, marininspektör 6 LEDARE 3 Vem ska definiera officersyrket? Nyheter 4 Snabbare och säkrare sjukvård 5 Försvarshögskolan lovar bättring 6 Omgalonering frivilligt 9 Bättre boende på Orions ersättare 10 Lär av specialförbanden 11 Effektivare militära interventioner Förbandsbesök 12 Ubåtar redo för insats 18 Kalldusch för marinen 12 Reportage 20 Piratplågan breder ut sig i Adenviken Förbundsnytt 26 Officersförbundets kursprogram 27 Försäkringsskydd vid utrikes tjänsteresa Insändare 28 Hovmenuetten i Versailles 30 Helt ärligt vad är allt det här? 31 Inte ens Ledarna litar på Försvarsmakten PRESIDIUM Förbundsordförande: Lars Fresker. Tel: , Mobil: Vice förbundsordförande Thomas Malmström. Tel: Vice förbundsordförande Johnas Mård. Tel: , Mobil FRÅGOR Frågor kring medlemskap, medlemsuppgifter och försäkringar Monica Hornegård, Susanne Bredberg Telefonstängt onsdagar och fredagar Frågor kring löne- och anställningsvillkor, rättshjälp, facklig utbildning mm Ombudsmän Medlemsstöd: Frågor kring information, press och hemsida Björn Lundell , Redaktion OMSLAGSBILD Förbandsbesök, Ubåtsflottiljen. Foto: Sussi Lorinder ANSVARIG UTGIVARE Björn Lundell, CHEFREDAKTÖR Björn Lundell, REPORTER Linda Sundgren ADRESS Förbundskansli/tidningsredaktion Box 5338, Stockholm Besöksadress: Sturegatan 15, 4tr TELEFON Växel FAX ANNONSER Irmér Media AB, Annons bokas senast 1 vecka före redaktionellt manusstopp. LAYOUT Produktionsdesign AB TRYCK Ljungbergs tryckeri, Klippan MANUSSTOPP Officerstidningen Nr 3, 21 mars, Nr 4, 18 april INSÄNDARE Insändare som överskrider 3500 tecken inklusive blanksteg tas ej emot. Eftertryck utan skriftligt till stånd från redaktionen förbjudes. Insändare skickas till: 2 Officerstidningen

3 LEDAREN Vem ska definiera officersyrket? 2008 gavs officersutbildningen akademisk status. En viktig milstolpe för officersyrkets status i omvärlden men resan är inte klar, utan har bara börjat. Även om de flesta av oss välkomnade beskedet om att officersutbildningen skulle ges akademisk status fanns också en viss och befogad oro för vad det skulle få för konsekvenser för officersutbildningen. Historiskt sätt har ju Försvarsmakten, utifrån sina behov, kunnat styra utbildningens utformning. Det inflytandet har man till stora delar tappat nu när högskolevärlden tar över och styr officersutbildningen. Samtidigt är det fortfarande i Försvarsmakten som officersyrket ska tillämpas och officerarna utgör kärnan i Försvarsmakten. Därför är det angeläget att Försvarsmakten och officerskåren är med och i stor utsträckning utformar officersutbildningen. Den nye rektorn på Försvarshögskolan, Romulo Enmark, menar att det finns bara en väg att gå om officerskåren ska behålla kontrollen över och styra utvecklingen av officersrollen även nu när den tagit steget in i det akademiska finrummet. Engagemang från officerskåren För att behålla kontrollen över officersyrket och officersrollen i den akademiska världen måste officerskåren till fullo engagera sig i utvecklingen på alla nivåer (grundutbildning, avancerad utbildning och forskarutbildningen). Inte utifrån, utan inifrån högskolan. För att få det inflytande som krävs måste officerarna vara i majoritet bland lärare och forskare. Särskilt viktigt är det att officerare på högre nivåer är med och bidrar till utvecklingen. Men det räcker inte med många officerare som lärare och forskare. Officersyrkets unika förutsättningar och karaktäristika måste först definieras. Man måste utgå från professionens verklighet och behov för att göra vetenskap av det och det måste göras enligt de principer som gäller inom den akademiska världen. Vad är en officer? Vilka kunskaper är nödvändiga? Och hur gör man vetenskap av dessa kunskaper? Kort sagt så måste professionens akademiska kärna identifieras. Rektorn för FHS nämner officerens våldsmonopol, krig som företeelse och ledarskap i extrema situationer samt den statsbärande funktionen som fyra kärnfrågor som denna akademiska identifikation och professions vetenskap skulle kunna byggas upp kring. Definiera den akademiska kärnan Att definiera vårt yrkes akademiska kärna är prioritet ett. För gör inte vi själva det så kommer någon annan att göra det. Låter vi något annat etablerat ämne även ta ansvar för officersutbildningen kommer inte officersyrkets speciella förutsättningar och egenskaper att ytterst stå i fokus. Det blir istället det andra ämnets tilllämpning i militära sammanhang som kommer att utvecklas. Oavsett var utbildningen ligger eller vem som ansvarar för utbildningen måste ämnets akademiska kvalitet garanteras och det kan då enbart ske genom andra akademiska företrädare och då anpassas utbildningen efter deras förutsättningar och inte efter våra. Det är naturligtvis inte acceptabelt utan officerare ska generera sin egen kunskap om sig själva och det görs genom att man samlar den kunskap som genereras i sitt eget ämne, en egen forskarutbildning en egen offentlighet. Betydelsen av den akademiska utvecklingen av professionen kan inte underskattas även för den officersutbildning som Försvarsmakten bedriver själv (specialistofficersutbildningen) som även den måste förhålla sig till nyckelord som vetenskaplig grund, kvalitetssäkrad utbildning och individens förmåga att reflektera över eller kritiskt förhålla sig till vad och hur man gör saker även om man inte får en reell akademisk officersexamen. Alla officerare är betjänta av att den akademiska officersutbildningen får sen tydlig kärna. Ingen quick fix Men det här är inget som görs över en natt. Försvarshögskolans rektor gör bedömningen att det kan komma att ta flera decennier att etablera officersutbildningen som en akademisk vetenskap. Så lång tid tar det att erhålla forskningsrätten, att skapa forskningsprogram och få ut de första företrädarna för den nya vetenskapen. Det här kräver förstås tålamod och tid. Och är det något som varken Försvarsmakten och våra politiker är kända för så är det tålamod och att ge saker den tid som det faktiskt tar. Men vad är alternativet? Officersutbildningen ska genomföras enligt akademiska principer och regelverk. Antingen skapar vi och utvecklar vi ämnet själva. Eller också låter vi någon annan definiera officersyrket. Jag vet vilken väg jag föredrar. Stockholm den 28 FEBRUARI 2011 Lars Fresker Förbundsordförande Foto: Ulf Lööke KANSLIET Förbundsdirektör Peter Löfvendahl Arbete: Mobil: officersforbundet.se Kamrer Susanne Skäfte Assistenter Barbro Kristiansson Berit Fekete Ombudsmän Pelle Avelin (föräldraledig) Patrik Larsson Conny Jansson Mikael Boox Mikael Kenttälä Maria von Below Fredrik Norén Medlems- och försäkringsservice Monica Hornegård Susanne Bredberg Förhandlingschef Niklas Simson Informations-, press och webbansvarig samt Chef redaktör och ansvarig utgivare Officerstidningen Björn Lundell Daniel Skoglund (föräldraledig) Officersförbundets förtroendevalda revisorer Torbjörn Ekelund Per Thulin Adress Officersförbundet Box 5338, Stockholm Telefon Fax E-post NUMMER 2/2011 3

4 Nyheter Amerikanska soldater ger första hjälpen efter en IED-attack i Afghanistan. Snabbare och säkrare sjukvård under insats Snabbare räddningsinsatser, uppbyggnad av fältsjukvård och egna medevac-helikoptrar. Ambitionsnivån för svensk militärsjukvård höjs. Skärpta krav på det medicinska omhändertagandet i insatsområden är en del i införandet av en samlad veteranpolitik (se OT nr ). Skadade ska snabbt tas om hand och få adekvat vård och rutinerna för omhändertagandet ska vara tydliga. Förra året anpassades Försvarsmaktens tidsmål för undsättande av skadade till Natos. Det innebär att första hjälpen ska ges inom tio minuter, medevac (sjuktransport under fortsatt behandling från skadeplats till kvalificerad vårdplats) ska finnas på plats inom en timme och livräddande kirurgi ska påbörjas inom två timmar. De senaste gångerna det hänt något i vårt område i Afghanistan har det här fungerat klockrent, säger överstelöjtnant Bertil Starfelt, stabsläkare vid insatsstaben J4. Om man jämför med den civila sjukvården är det här högt ställda krav och jag är inte säker på att man hade klarat av att leva upp till dem här hemma, i alla fall inte i de mer glesbefolkade delarna av landet. Även medevacförmågan ska förbättras. Hittills har Sverige endast haft landburen medevac, men under andra kvartalet i år skickas två svenska helikoptrar med den förmågan till Afghanistan. Tidigare har det varit helikopterbrist i Afghanistan, framför allt i den norra delen, men idag är situationen bättre tack vare det amerikanska tillskottet av helikoptrar. Men de finns ändå anledning för Sverige att skicka dit egna helikoptrar eftersom det ger oss möjlighet att bygga upp vår förmåga och det frigör resurser för andra transporter med helikopter, säger Bertil Starfelt. Ytterligare ett område som är under uppbyggnad är den medicinska vården i insatsområden. När de gamla fältsjukhusen avskaffades gick mycket kunskap förlorad, men nu satsas åter på den förmågan. Det har inrättats så kallade sjukvårdskompanier som ska verka i insatsområden. Men vi har vissa problem med att rekrytera personal till dem. Vi har fått backa från sex månaders rotation till sex veckor eftersom det inte finns någon arbetsgivare som kan avvara personal ett helt halvår i streck. Dessutom finns det brist på vissa specialistkompetenser, som kirurger med bred erfarenhet, säger Bertil Starfelt. Linda Sundgren Foto: Patrick Baz Scanpix Notiser Ny tidning för anhöriga Den 28 februari kommer första numret av Invidzonens nya tidning ut. Tidningen görs av och för anhöriga till personal som tjänstgör internationellt. Tidningen kommer under första året att ges ut med 4 nummer och är gratis. Intresserade prenumeranter hänvisas till (BL) Inga drogtester i FM Försvarsmakten har gjort en utredning för att undersöka de juridiska förutsättningarna för stickprovskontroller avseende droger och dopning på personal som tjänstgör i Försvarsmakten och ISAF. Frågan har utretts tidigare och då konstaterades att det inte fanns några lagliga möjligheter att genomföra några sådana tester. Trots detta har en arbetsgrupp tittat närmare på frågan för att försöka se om det med nuvarande lagstiftning går att genomföra någon form av tester. Efter en genomgång av lagstiftningen konstateras att det inte finns något lagligt stöd som medger stickprovskontroller av försvarets personal. Enda möjligheten till drogtester är att genom kollektivavtal och med stöd av lagen om offentlig anställning (LOA) komma överens med de fackliga organisationerna om att tillåta drogtester. Arbetsgruppen rekommenderar därför Försvarsmakten att snarast ta kontakt med de fackliga organisationerna och utreda frågan. (BL) 4 Officerstidningen

5 Nyheter Efter misstänkt fakturafusk Försvarshögskolan lovar bättring Rätt pris men för fel saker. Det är slutsatsen i den rapport som Försvarshögskolans internrevision genomfört med anledning av misstankarna om att skolan skickat saltade fakturor till Försvarsmakten. I grunden accepterar vi beskedet därför att skolans nye rektor sagt att han tar det här på största allvar. Han har lovat göra en djupare utredning av det som hänt och förbättra rutinerna, säger Försvarsmaktens forskningschef Mats Olofsson. Misstankar om överfakturering I november i fjol fick Försvarshögskolans (FHS) internrevision i uppdrag att utreda misstankar om att FHS skulle ha överfakturerat Försvarsmakten (FM) i samband med forskningsuppdraget SOCUMOD 2008 till Beställare av SOCU- MOD var Försvarsmakten (FM) genom Försvarets materielverk (FMV). Den senare skötte upphandlingen med FHS. FHS skickade sina fakturor till FMV som i sin tur fakturerade FM. I höstas fattade FM misstankar om att allt inte stod rätt till. Enligt Mats Olofsson upplevde man att fakturabeloppen var för höga, det var oklart vilken personal som skrev tid på FM:s projekt och man fick information från en initierad person som hade upprörts över tingens ordning. FM begärde en internrevision Inget fusk, men bristande redovisningsrutiner på Försvarshögskolan, visar en utredning. av FHS agerande och i februari kom slutrapporten. Enligt den har högskolan hållit sig inom projektets budgetram. Däremot har man inte använt pengarna enligt den överenskomna specifikationen. För resor var det budgeterat kronor men revisionen hittade bara drygt kronor i resefakturor. Hur man använt resterande pengar vet vi inte. Det finns en ganska stor faktura som heter övrigt och det kanske ingår resor där men det framgår inte någonstans, säger Martin Krüger vid KPMG AB som genomfört revisionen. Pengar har också flyttats mellan olika personalkategorier; fler timmar än avtalet har lagts på billigare medarbetare och färre på dyrare. Däremot har FHS inte köpt in någon GPS eller videoutrustning för projektpengarna, vilket det funnits misstankar om. Slutsatsen i revisionsrapporten är att enligt en strikt tolkning av avtalet mellan FMV och FHS, har högskolan fakturerat nästan kronor för mycket. Om FHS däremot hade rätt att fritt omfördela pengar mellan olika poster, vilket både FHS och FMV hävdar att de hade, så har ingen överfakturering skett. Mats Olofsson vid FM är dock tveksam till det förfarandet. Har man kommit överens om en specifikation bör den följas, säger han. Vill man sedan göra förändringar får man begära en omförhandling, vilket vi inte säger kategoriskt nej till. FHS nytillträdde rektor, Romulo Enmark, säger att högskolan håller på att se över och förtydliga sina rutiner för hantering av projektpengar och fakturering. Man ska även granska ekonomin i andra forskningsprojekt. Vi tittar på liknande projekt ett par tre år tillbaka i tiden för att försäkra oss om att allt gått rätt till, säger han. Linda Sundgren Foto: Torbjörn F Gustafsson FBB Ny redare i marinen Den första mars tar flottiljamiral Jan Thörnqvist över tjänsten som Försvarsmaktens marininspektör och marintaktisk chef. Thörnqvist har tidigare bland annat varit chef för Fjärde sjöstridsflottiljen och studerat vid US Naval Command College i Newport, USA. Mellan april och augusti i fjol var han styrkechef för Eunavfor i Operation Atalanta. I samband med att han tillträder sin nya tjänst befordras han till konteramiral. Marinen förfogar över cirka 500 fartyg och båtar. (LS) 232 SOLDATER BLEV MEDLEMMAR I OFFICERSFÖRBUNDET I JANUARI EU efterlyser uppföljning av CIA-flygningar Ledamöter i underutskottet för mänskliga rättigheter i Europaparlamentet vill göra en uppföljning av rapporten från 2007 om CIA:s hemliga flygningar och misstänkta fångläger i Europa. Enligt EU-parlamentets betänkande ska det ha förekommit över CIA-flygningar i europeiskt luftrum 2001 till Man misstänker också att amerikanska militärbaser i Europa kan ha använts som tillfälliga fångläger. I betänkandet rekommenderas en uppföljning av ärendet. (LS) NUMMER 2/2011 5

6 Nyheter Omgalonering frivilligt Officersförbundet och de övriga fackliga organisationerna har kommit överens med ÖB om att omgaloneringen kommer att vara frivillig Etableringen av tvåbefälssystemet innebär att många officerare placeras på befattningar som specialistofficerare. Frågan om byte av tjänstegrad omgalonering i samband med detta har varit föremål för övervägande under en längre tid, bland annat om bytet ska vara tvingande eller ske på frivillig väg. Men nu är parterna alltså överens om att omgaloneringen ska ske på frivillig basis. Det är positivt att facken och arbetsgivaren tillsammans kunnat klargöra detta. Frågan om omgalonering har engagerat och oroat många av våra medlemmar. Mycket arbete återstår i den här frågan, men vi hoppas att det arbetet kan genomföras i en fortsatt anda av samförstånd, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör på Officersförbundet. Beslut i april Tillsammans med ÖB ska nu de fackliga organisationerna fortsätta arbetet med att ta fram detaljerna i övergångsbestämmelserna. Vecka 11 ska enligt planen en beslutsavsikt finnas som sedan ska gå ut på remiss till förbanden. ÖB förväntas sedan fatta det formella beslutet i april. Specialistofficerarna är en viktig förutsättning för Försvarsmaktens verksamhet framöver. Att bytet av tjänstegrad sker frivilligt ökar de positiva dragkrafterna för att ta ansvar för sin fortsatta yrkesutveckling, säger ÖB Sverker Göranson i en kommentar på Försvarsmaktens intranät EMIL. BJÖRN LUNDELL ÖB Sverker Göranson. Foto: Zara Jonsson InfoS FM Psykologhjälp för danska soldater försvåras En aktuell dom i den danska tingsrätten tvingar en psykolog att lämna ut förtroliga uppgifter om en soldats upplevelser från kriget i Afghanistan. Soldaternas fackförening ser en ökad risk för att hemvändande soldaterna inte längre vågar söka psykologhjälp. Domen medför att psykologen ska lämna ut information om vad en hemvändande tolk som tjänstgjort i Afghanistan har berättat för henne. Bakgrunden till domen är ett pågående rättsfall där det danska försvaret och dess utsända soldater misstänks för att ha känt till att de afghanska krigsfångar som de lämnade över till amerikansk militär skulle utsättas för misshandel och tortyr. Enligt ej styrkta uppgifter så ska det existera en CD som dokumenterar att misshandel förekommit. Det är jakten på denna CD som fått byretten (sv. tingsrätten) att kräva att psykologen ska avslöja vad dennes klient, försvarstolken och tilllika huvudvittnet i den pågående rättsaken, har berättat. Den aktuella psykologen vägrar Dansk domstol vill tvinga psykolog att vittna mot soldater. dock att bryta sin tystnadsplikt. Domen i byretten är överklagad till Østre Landsret (hovrätten). Soldaternas fackförening, Hærens Konstabel- og Korporalforening, är kritisk till domen. Det är helt fel att kräva att tystnadsplikten ska brytas. Händelsen är allvarlig, men det går att kalla in andra vittnen. Domen riskerar att bryta ned de hemvändande soldaternas förtroende och intresse för att få nödvändig psykologhjälp. En sådan utveckling vore mycket allvarlig, menar Flemming Vinther ordförande i HKKF. Även Dansk Psykolog Forening fruktar att den fällande domen ska försvåra för hemvändande soldater att vid behov förtroligt och uttömmande berätta om sina krigsupplevelser och trauman. Vi har som stark princip att tystnadsplikten aldrig ska brytas. För att vi ska kunna arbeta effektivt måste vi helt och hållet ha klientens förtroende annars kan vi inte dra nytta av vår terapeutiska arbetsmetod, säger Arno Norske, ordförande för psykologerna i Köpenhamn. JOHAN ERICHS Foto: Henning Bagger Scanpix 6 Officerstidningen

7 Solutions Solutions safer safer to make your missions to make your missions For the safety of people. For Dräger the safety of people always comes first. For more than 100 years now Dräger staff have been developing system solutions. The For Dräger the AFU safety 100 is of a people. new solution in the field of NBC Protection Systems, For which Dräger helps to the protect safety against of people nuclear, always biological comes and first. chemical For more weapons. than 100 The years Dräger now NBC Dräger Air Filtration staff have Unit been is a modular developing CBRN system 24V solutions. Filter System The Dräger for vehicles, AFU 100 containers is a new and solution all kinds the of field shelters. of NBC (According Protection to Systems, AEP54 which and the helps Technical to protect Specifications against nuclear, of the German biological Army). and chemical weapons. The Dräger NBC Air Filtration Unit is a modular CBRN 24V Filter System for vehicles, containers and all kinds of shelters. (According to AEP54 and the Technical Specifications of the German Army).

8 Officersförbundet bjuder in till Kurs i arbetsmiljörätt för chefer Nu kör vi en repris på den populära kursen som haft uppehåll i ett år Den juridiska och straffrättsliga aspekten av arbetsmiljölagstiftningen har de senaste åren blivit en tydlig fråga för Officersförbundet och våra chefsmedlemmar efter olika händelser ute på förband som lett till åtal för våra medlemmar. Officersförbundet vill därför erbjuda Dig en möjlighet att delta på en kurs i arbetsmiljörätt anpassad för våra chefsmedlemmar i Försvarsmakten och angränsande försvarsmyndigheter. Kursen genomförs tillsammans med Zober Arbetsmiljö AB och föreläsare/lärare kommer att vara Benny Gustafsson och förre överåklagaren Sven-Erik Alhem. Kursens målgrupp är Du som är förbandschef, ställföreträdare eller blivande dito eller enhetschef motsv. som på annat sätt arbetar med eller har ett ansvar för arbetsmiljöfrågor, eller bara är intresserad av att utveckla dig inom arbetsmiljöområdet. I kursen kommer följande områden att belysas: Arbetsmiljöarbete i teori och praktik Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetstagarens möjlighet och skyldighet att vara delaktig Arbetsmiljöansvaret Straffrättsligt perspektiv på arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets roll Officersförbundet står för resa, kost och logi. Om du efter dialog med din arbetsgivare inte får genomföra kursen på arbetstid så ersätter Officersförbundet dig för förlorad arbetsinkomst. Officersförbundet kompenserar dig dock inte för restid eller övriga omkostnader. Avsikten är att du reser till Stockholm på kursdagens morgon och åker hem morgonen efter kursen. Du anmäler dig till kursen genom att skicka in namn, personnummer, adress, arbetsplats, telefon, e-postadress och om du önskar boende eller inte direkt till: officersforbundet.se senast måndagen den 11 april Du får bekräftelse samt anvisningar för de praktiska arrangemangen senast den 22 april. OBS anmälan är bindande Kursen kommer även att genomföras vid ytterligare ett tillfälle i år, den 19 oktober. En separat kallelse kommer att utsändas efter sommaren men det går bra att förhandsanmäla sig även till det kurstillfället på samma sätt som anges ovan. Varmt välkomna önskar Officersförbundet Kursen är en endagskurs som genomförs den 12 maj Kursen startar kl och pågår till ca kl på Quality Hotel Winn i Haninge. Inom ramen för kursen finns också förbundsaktuella frågor, där 1:e vice förbundsordförande Thomas Malmström informerar om förbundet och de dagsaktuella frågorna. Kvällen avslutas därefter med enklare samkväm över en öl/glas vin och lite snacks för de som bor kvar. Mikael Boox Ombudsman med ansvar för bl.a. chefsfrågor ,

9 Nyheter Specialistofficerare vill vara specialister Specialistofficerarna vill vara specialister, arbeta praktiskt på låg nivå och har ingen önskan att göra karriär som taktisk-operativa officerare. Men avsaknaden av karriärvägar och genomtänkt lönebildning riskerar att skapa brist på specialistofficerare. Det visar en ny studie från Försvarshögskolan. Försvarshögskolan har genomfört en intervjustudie bland ett antal yrkesverksamma specialistofficerare. Specialistofficerarna har bland annat tillfrågats om sina motiv till yrkesvalet, sin syn på yrkesrollen, utbildningen och löne- och karriärfrågor. Resultatet av undersökningen visar på en yrkeskår som är stolt över att vara just specialistofficerare och att det bland de flesta specialistofficerare finns en mycket tydligt uttalad ambition att vara just specialister, att arbeta praktiskt på låg nivå där allting händer. Ingen av de intervjuade specialistofficerarna uttryckte någon önskan att bli generalist och göra karriär som taktisk operativ officer. Erik Hedlund, fil.dr på Försvarshögskolan är den som genomfört undersökningen och skrivit rapporten. Han konstaterar att det finns ett stort missnöje över att det inte Dåliga löner och avsaknad av karriärvägar kan skapa brist på specialistofficerare, visar en ny rapport. finns några tydliga karriär- och utbildningsplaner för specialistofficerarna. Trots att det gått tre år sedan tvåbefälsreformen, saknas det fortfarande tydliga riktlinjer för specialistofficerarnas karriärutveckling. Något som upplevs som mycket negativt. I Försvarshögskolans rapport kan man även läsa att specialistofficerarna uttrycker irritation över lönebildningen inom Försvarsmakten. Flera respondenter uttrycker frustration och ilska över att löneläget för specialistofficerare i vissa fall är sämre än för soldater. Försvarsmakten måste snarast möjligt utforma och fastställa karriärvägar för specialistofficerare och lösa löneutvecklingsfrågorna. Annars riskerar Försvarsmakten att förlora sina specialistofficerare, de som ska utgöra basen av officerskåren, och få ett rykte om sig som en mindre bra arbetsgivare, säger Erik Hedlund. Björn Lundell Foto: Björn Lundell Bättre boende på Orions ersättare Enkelhytter med dusch och toalett blir standard på nya signalspaningsfartyget som FMV beställer. I mars 2015 ska hon vara klar för avgång. Befintliga signalspaningsfartyget Orion får bara köras i fyra år till. Under de snart tre decennier som passerat sedan hon togs i bruk har regelverket skärpts och fartyget uppfyller inte dagens stabilitetskrav. Nybygget kommer även att få bättre boendekomfort än sin föregångare. All ordinarie personal ska få egna hytter med dusch och toalett och i de gemensamma utrymmena planeras gym och bastu. Hur viktig boendemiljön är för besättningen och möjligheterna att rekrytera personal framöver beror nog mycket på vilken verksamhet man har, säger Kent Wiström på prod marin. På ett signalspaningsfartyg händer det inte så mycket och där är behovet av att kunna gå undan och vara för sig själv förmodligen större än på ett krigsfartyg där man jobbar mer intensivt. Förbättringar blir det också i den tekniska utrustningen liksom i fartygets prestanda. Hon ska kunna stå still och hålla positionen i sidled bättre än vad Orion kan. Det är en central funktion för ett signalspaningsfartyg, säger Kent Wiström. Fartyget kommer att byggas vid ett civilt, förmodligen europeiskt, varv. Efter leverans till FMV ska Försvarets radioanstalts spaningsutrustning installeras. Linda Sundgren NUMMER 2/2011 9

10 Nyheter Ny rapport: Lär av specialförbanden Försvarsmakten har med anledning av övergången till ett yrkesförsvar granskat specialförbandens erfarenheter av att vara insatsförband. En nyligen presenterad rapport konstaterar att specialförbanden utvecklat ett personalkoncept som med fördel, delvis eller helt, kan överföras till övriga förband inom Försvarsmakten. När värnpliktssystemet skrotas till förmån för ett yrkesförsvar förändras också förutsättningarna för personalförsörjningen. En organisation som baseras på frivillighet kan inte skapas på den gamla pliktorganisationens grunder, utan behöver andra byggstenar. Inför denna förändring har ett antal konsekvensutredningar genomförts. För specialförbanden kommer dock inte insatsorganisationen som någon nyhet utan där har man mer än 15 års erfarenhet av hur det är att vara ett insatsförband med anställd personal. Nyligen presenterades en rapport som sammanfattade specialförbandens erfarenheter på området. Det finns ett antal minor som man kan trampa på under transformeringen och även om inte specialförbandens erfarenheter och lösningar kan överföras till alla förband helt och hållet så är många av erfarenheterna allmängiltiga och viktiga att känna till, säger Robert Wildow, handläggare på INSATS avdelning för erfarenhetsanalys (INS ERF ANA). En ny rapport konstaterar att specialförbanden utvecklat ett personalkoncept som kan överföras till övriga förband. Flexibilitet Utredningen genomfördes genom ett antal djupintervjuer med representanter från specialförbanden. Personerna fick redovisa för sina erfarenheter inom ett antal områden, till exempel rekrytering, utbildning och ledarskap. Dessutom fick de intervjuade lista sina tre viktigaste lärdomar från denna tid. Ledarskap, flexibilitet och de operativa kraven var de ledord som nämndes flest gånger av de intervjuade. För att insatsförbanden ska kunna möta de operativa kraven krävs en organisation som är tillräckligt flexibel för att leva upp till både individens behov och organisationens mål. Men det kräver också chefer som har mandat och förutsättningar att leda sina enheter mot de ställda uppgifterna, säger Robert Wildow. De operativa kraven, långsiktigheten och behovet av flexibilitet leder, enligt Robert Wildow, till att kraven på chefen förändras radikalt. Ett insatsförband kräver ett mer situationsanpassat och ärligt ledarskap som är anpassat till erfarna och professionella soldater som har helt andra krav och frågor än värnpliktiga. För att kunna lösa uppgiften måste personalen uppleva att man arbetar i en professionell och flexibel organisation med chefer som de har förtroende för, säger Robert Wildow. Training Wing Rapporten visar även att en utbildningsavdelning Training Wing är en avgörande faktor för specialförbanden att möta såväl de operativa kraven och långsiktigheten som för att möjliggöra flexibilitet och skapa förutsättningar för cheferna att utöva det önskade ledarskapet. Chefer måste få tid att öva med sina soldater, säger Robert Wildow. Björn Lundell Nödutgång i rymden IXV kallas den överlevnadsfarkost som vid behov snabbt ska föra människor tillbaka till jorden från en framtida europeisk rymdstation. STARCS har provat IXV. I sina anläggningar i Bromma har STARCS gjort vindtunnelprov på IXV för att fastställa hur farkosten kommer att uppträda under slutfasen av inflygningen, när fallskärmen ska vecklas ut. Återinträdet ställer stora krav på teknik och material. Det är komplicerat att ta sig från rymden till jorden utan att brinna upp, säger Mikael Tjernlund, vd för STARCS, ett bolag i Sjöland & Thyselius-gruppen. Företaget arbetar med forskning och utveckling inom aerodynamik. Projektet finansieras av Europeiska Rymdstyrelsen Foto: FBB 10 Officerstidningen

11 Tvärvetenskap ger effektivare militära interventioner Hur framgång uppnås i militära interventioner i inbördeskrig studeras både inom fredsforskningen och krigsvetenskapen. Men eftersom forskare inom de olika disciplinerna formulerar problemställningar olika och använder olika vetenskapliga metoder, når de ofta skilda slutsatser. En avhandling från Göteborgs universitet visar att ett tvärvetenskapligt angreppsätt skulle kunna förbättra forskningen och kanske också i förlängningen de militära insatserna. Enligt avhandlingen tolkas och studeras militära interventioner olika beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. Olika relationer står i centrum i de två perspektiven. Inom fredsforskningen ligger fokus främst på relationen mellan de stridande parterna i en konflikt. Teorier inom fredsforskningen handlar därför ofta om hur de intervenerande förbanden ska kunna öka sannolikheten för att parterna når ett fredsavtal, öka förtroendet Kersti Larsdotter. mellan de stridande parterna, öka kostnaden för parterna att fortsätta strida samt att öka intäkterna för dem att sluta strida. Inom krigsvetenskapen är det istället relationen mellan de stridande parterna å ena sidan och lokalbefolkningen å andra sidan som är i fokus. Teorier inom krigsvetenskapen handlar därför främst om hur de intervenerande förbanden påverkar relationen mellan lokalbefolkningen och de stridande parterna. Genom att skydda befolkningen och erbjuda dem mat och andra förnödenheter anses förbanden kunna påverka befolkningen så att de stödjer den statliga aktören i en konflikt, och därigenom minska stödet till rebellerna. Integrering av ämnen För att öka förutsättningarna för att kunskap om militära interventioner i inbördeskrig ska utvecklas rationellt föreslås i avhandlingen att forskning om militära interventioner bör integreras och inte genomföras parallellt i de två disciplinerna. Genom att till exempel inkludera båda sorters relationer i teorier om militära interventioner kan kunskapen om dessa interventioner förbättras. Hur påverkar till exempel förbandens agerande relationen mellan de stridande parterna och relationen mellan de stridande parterna å ena sidan och lokalbefolkningen å andra sidan, säger Kersti Larsdotter. Minskad risk Resultaten från undersökningen har också konsekvenser för genomförandet av militära interventioner i inbördeskrig. De olika aspekter som studeras inom de olika disciplinerna är viktiga för strategi, taktik och doktriner, och bör därför också inkluderas i bland annat planering och genomförande av dessa interventioner, menar hon. Ifall förbanden bara fokuserar på hur de ska förändra relationen mellan de stridande parterna å ena sidan och lokalbefolkningen å andra sidan kan de påverka relationen mellan de stridande förbanden på ett sätt som de inte förutsett. Genom att inkludera även denna relation i planeringen av militära operationer skulle risken för oförutsedda konsekvenser kunna minskas, säger Kersti Larsdotter. Som fallstudie har ISAF-missionen i Afghanistan använts.. Det är en insats som både anses vara fredsbevarande och som inbegriper upprorsbekämpning. Om man jämför med Irak anses den inte vara en fredsbevarande insats på samma sätt, och jag tror inte många skulle anse att insatserna på Balkan är upprorsbekämpning, säger Kersti Larsdotter, i en kommentar på Försvarshögskolans hemsida. Fakta: Nyheter Björn Lundell Avhandlingens titel Military Interventions in Internal Wars: The Study of Peace or the Study of War? Källa Försvarshögskolan och Göteborgs universitet NUMMER 2/ Foto: Mikael Lagerblad Försvarshögskolan

12 FÖRBANDSBESÖK FÖRSTA UBÅTSFLOTTILJEN Tekniskt avancerade ubåtar redo för insats Text: Linda Sundgren Foto: Sussi Lorinder Efter några tunga år har framtidstron återvänt till första ubåtsflottiljen i Karlskrona. En ny ubåtsserie är beställd och man tror på uppdrag i kommande insatser. På HMS Södermanland finns den senaste tekniken, men boende- och arbetsmiljö lämnar en del övrigt att önska. Att utrymmet på en ubåt är begränsat ligger i sakens natur. Men när människa och teknik konkurrerar om den lilla yta som finns tenderar den humanitära aspekten att väga jämförelsevis lätt. För åtta år sedan förlängdes HMS Södermanland med tolv meter för att skapa plats åt två nya stirlingmotorer. Men skeppsbyggarna lyckades inte hitta utrymme för att installera en unisexpissoar i den nya delen. Istället blev det en mindre variant för enbart män och kvinnorna i besättningen måste även fortsättningsvis tillkalla avlösare för att kunna gå på toaletten framme i fören. Det är märkligt att ingenting tycks vara omöjligt när det handlar om teknik samtidigt som det är svårt att få förståelse för dem som ska jobba ombord, säger kapten Olle Johansson som arbetar med arbetsmiljöfrågor vid marinbasen i Karlskrona och är ledamot i Fartygsmiljönämnden. Ombord på Södermanland finns det fler exempel i samma riktning. Som att den som ligger i överslaf måste vinkla fötterna åt sidan eftersom skottet sluttar brant neråt i fotändan och stjäl utrymme. Daniel, löjtnant och huvudskyddsombud, drar draperiet som hänger mot väggen åt sidan. Därbakom blottas lite fri yta. De flesta lägger ut fötterna här, säger han och pekar på utrymmet bakom tyget. När nya ubåtar nu tar form på ritbordet ska inte bara tekniska behov tillgodoses; även boendestandarden ska värnas. I Fartygsmiljönämnden, den instans som arbetar för god arbets- och boendemiljö ombord, har man stridit för att slippa en upprepning av gamla, obekväma konstruktioner, berättar Olle Johansson. Jag höll på att bli galen när jag såg att de hade gjort samma grej igen och inte skapat tillräckligt med plats för fötterna i överslaferna. Det här är något vi diskuterat mycket i nämnden. En annan boendefråga som vållat debatt i samband med nybyggena är pudaslådornas vara eller icke vara. Pudaslådor är extra kojplatser nere i torpedrummet där det är kallt, bullrigt och skarp belysning dygnet om. Det är tydligen nice to have för arbetsgivaren, säger Olle Johansson. Men vi vill inte ha dem ombord och vi menar att det finns tillräckligt med kojplatser i hytterna. Men efter mycket diskuterande, upplever man att arbetsgivaren har tagit till sig personalargumenten. I mars påbörjas bygget av en mockup (skalenlig modell) för att tydligare kunna bedöma vilka lösningar som fungerar och vad som behöver korrigeras innan varvet får klartecken. Det är betydligt större öppenhet nu än tidigare och de lyssnar på ett helt annat sätt, säger Olle Johansson. Vi tror att det här kommer att bli riktigt bra och det är tack vare det gemensamma arbete som bedrivit under planeringen. 12 Officerstidningen

13 FÖRSTA UBÅTSFLOTTILJEN FÖRBANDSBESÖK NUMMER 2/

14 14 Officerstidningen

15 FÖRSTA UBÅTSFLOTTILJEN FÖRBANDSBESÖK Ubåtsflottan har några tuffa år bakom sig. Försvarsbeslutet 2004 blev ett hårt slag som innebar att ubåtsverksamheten i Stockholm/Berga lades ner och flyttades till Karskrona. Ett fåtal anställda valde att följa med men de flesta slutade. Fartyg såldes och det var osäkert om politikerna var intresserade av att behålla en blågul ubåtsflotta. Men så kom beskedet att nya båtar skulle beställas och idag andas här optimism och framtidstro. Det är inte längre någon tvekan om vi ska ha ubåtar eller inte, säger kapten Andreas, fartygsingenjör. Nya fartyg är beställda och vi ser att vi kommer att kunna användas i framtida insatser. Kollegorna nickar instämmande och påpekar att exempelvis Norge har en ubåt som patrullerar Medelhavet och att Holland har en stationerad i Adenviken. De säger att ubåtarna är lämpade för de flesta marina uppdrag som vid exempelvis havsövervakning, människosmuggling och tjuvfiske. Att man klarar av logistiken vid en längre bortavistelse fick man bekräftat 2005 till 2007 då HMS Gotland var i USA och övade med den amerikanska flottan. Det fungerade väldigt bra trots att vi befann oss på andra sidan jorden, säger kapten Niklas, operationsofficer. Vi lärde oss mycket under de åren. Även om Södermanland har närmare 25 år på nacken är tekniken ombord toppmodern. Hon drivs av två dieselmotorer samt två luftoberoende stirlingmotorer som i låga hastigheter (upp till tre fyra knop) ger en i närmast ljudlös framdrivning utan att generera avslöjande luftbubblor. I eldledningsrummet står dataskärmarna på rad längs skotten, och här finns det senaste inom spaning, analys och utvärdering i ett integrerat system. Tekniken uppdaterades 2009 och de utländska ubåtsbesättningar som besökt oss, bland annat amerikanare och ryssar, är mycket imponerade. En del har sagt att det är som att komma in i framtiden, berättar Daniel. En ubåtsbesättning består av cirka 30 personer. Idag finns drygt tre fulltaliga besättningar till de totalt fem ubåtarna, eftersom det försvann ett stort antal personer i och med försvarsbeslutet Det kompetenstappet håller nu på att repareras och till IO14 är målet att ha fem besättningar i gång. Det tar ungefär ett år att utbilda en sjöman och fyra år att få fram en officer. Vi vill att man ska jobba ett tag innan man läser vidare för att vara säker på att man trivs och passar för uppdraget, säger Daniel. Som ubåtsofficer krävs inte bara teknisk kompetens. Man måste också klara av den mentala och sociala påfrestning det innebär att bo och arbeta på en begränsad yta, under havsytan, isolerad från omvärlden. Vi behöver de som är friska och krya men som också har de rätta sociala förutsättningarna för jobbet, säger Daniel som jobbar med rekrytering. Här måste man våga vara rak och direkt säga ifrån om man stör sig på något, men också visa respekt för andra. ATT VARA TILL SJÖsS DYGN ÄR INTE OVANLIGT, OCH DÅ FUNGERAR VARKEN MEJL ELLER TELEFON Det märks väldigt tydligt om någon inte trivs, säger Andreas. Jo, säger Olle Johansson. Men vissa har gått och mått dåligt i flera år innan de säger något. Man vill så gärna vara en i gänget och jobba på ubåt att man biter ihop in i det längsta. Daniel håller med om att sådant händer. Det är lite prestige i att vara på ubåt och vissa vill verkligen inte ge upp. Men det är väldigt viktigt att ha en öppen dialog från början så att man så tidigt som möjligt fångar upp de som inte riktigt passar för uppdraget. Besättningen är uppdelad i två arbetslag som avlöser varandra var sjätte timme. Med 2 toaletter, 1 dusch, 6 hytter och 20 kojplatser på 30 man finns ingen plats för privatliv. Det är varma bingens princip som gäller, alltså man delar koj. Men numera har vi egna lakan så man bäddar ur innan näste man går och lägger sig istället för sovsäckar som användes tidigare, säger Andreas. Under övning är man dessutom helt avskuren hemifrån. Att vara till sjöss tio elva dygn är inte ovanligt och då fungerar varken mejl eller telefon. Händer det något på hemmaplan får man inget veta förrän uppdraget är avslutat. En del väljer att gå iland när de skaffar barn medan andra kör på som vanligt, säger Andreas. Men det är klart att det är en påfrestning för familjelivet när någon åker iväg på det sätt som vi gör. Utmaningarna till trots är det dock inte svårt att hitta folk som är intresserade av ubåtstjänst. Daniel berättar att han varje vecka får ett trettiotal ansökningar, främst via annonsen på Försvarsmaktens hemsida. Det här yrket säljer sig självt, säger han. Till såväl manskaps- som officersbefattningar använder ubåtsvapnet urvalsprocessen Sans, särskild ansökan, som även utnyttjas för dykpersonal, piloter och jägare. Den pågår under tre dagar och omfattar både fysiska och mentala tester. Dessutom får de sökande träffa erfarna officerare som berättar om tillvaron ombord; nytt för i år är att de även får följa med ut och åka några dagar. Nu när vi ska börja anställa folk är det ännu viktigare än tidigare att ha rejält på fötterna innan man slutligen säger ja. Utbildningen är lång och kostar mycket så det gäller att verkligen få in rätt folk. Men det händer nästan aldrig att vi säger nej till någon som vill börja hos oss, däremot inträffar det omvända ibland, säger Daniel. NUMMER 2/

16 En incident i u-läge kan snabbt få förödande konsekvenser och man strävar hela tiden efter att minimera riskerna. Säkerhetstänkandet ombord är högt. En incident i u-läge kan snabbt få förödande konsekvenser och man strävar hela tiden efter att minimera riskerna. Syrehalten ombord är relativt låg och ligger runt 18 procent istället för det normala 21 procent. Därmed räcker syrereserverna längre samtidigt som brandrisken minskar. Koldioxiden från utandningsluften sugs upp med hjälp av kalk och samtliga utrymmen ombord är bemannade dygnet runt. På det sättet kan man alltid höra och lukta sig till om något avviker från det normala. Tekniska övervakningssystem kan aldrig fullt ut ersätta en människa, säger Daniel. Södermanland är uppdelad i två avdelningar. Två tredjedelar av ombordytan ligger i den främre regionen med kojer, mäss och eldledningscentral. I den aktra delen finns motorer och maskinrum. Meningen är att en avdelning alltid ska vara intakt och att man ska kunna överleva där om den andra skulle vattenfyllas, säger Andreas. De båda avdelningarna skiljs åt av en räddningssluss med vattentäta skott åt bägge håll. I skåpen som klär skotten i det trånga utrymmet finns räddningsdräkter till hela besättningen. En smal lejdare pekar rakt upp. Härifrån ska ubåten kunna evakueras. Det finns två sätt att ta sig upp på, berättar Andreas. Antingen med fri uppstigning i överlevnadsdräkt eller med hjälp av Urfen. Urfen är en miniubåt som kan docka på ubåten och sedan lyftas direkt upp på vårt ubåtsräddningsfartyg Belos. Vi har en kammare för tryckutjämning på Urfen som hela besättningen får plats i och som man kan gå direkt ifrån och in i tryckluftskammaren på Belos. Det känns väldigt tryggt att vi har hela det här räddningskonceptet och vi har ubåtsräddningsavtal med flera andra länder som Polen, Storbritannien och USA. Fakta Svenska ubåtar Marinen har fem ubåtar och tre besättningar om cirka 30 man vardera. Till IO14 ska det finnas fyra ubåtar och flottiljens målsättning är fem besättningar. En ubåt i Gotlandsklassen befinner sig i ständig beredskap för att kunna skickas ut på internationella uppdrag, nationella uppdrag löser ubåtsflottiljen i stort sett dagligen. Ubåtsvapnet bildades 1904 och Sverige har sedan dess producerat 25 olika ubåtsklasser med cirka 80 fartyg. Samtliga är egenproducerade och Sverige är idag världsledande inom konventionell ubåtsteknik. Två nya ubåtar är beställda och ska levereras till marinen mellan 2017 och Källa: Försvarsmakten Fotnot: Besättningen på Södermanland har valt att inte delta med efternamn. Olle Johansson ingår inte i besättningen. 16 Officerstidningen

17 Vi stödjer hela soldatfamiljen! Familjestödets innehåll är utformat med hänsyn till de förändrade livsvillkor som kan komma att möta soldatens familjemedlemmar, släktingar & nära vänner i samband med en utlandstjänstgöring. Vi erbjuder bland annat PREP-kurser för par, individuellt samtalsstöd, familjerådgivning och aktiviteter vid landets soldathem. Läs mer om vårt arbete och organisation på vår nya hemsida! P R E C I S I O N P E O P L E T E C H N O L O G Y Your Choice for Demilitarization of Cluster Munitions Extensive experience and State-of-the-Art Processes Design: NUMMER 2/

18 FÖRBANDSBESÖK FÖRSTA UBÅTSFLOTTILJEN Basorganisation 13 en kalldusch för marinen Sjösätts försvarsledningens plan med basorganisation 13 får det långtgående konsekvenser för marinen. Ett par hundra tjänster försvinner och flera fartyg blir liggandes till kaj, enligt en analys från marinbasen i Karlskrona. I december kom Försvarsmaktsledningens förslag till basorganisation 13. Det blev en rejäl kalldusch för marinen. Från prodsidan föreslås 225 officerstjänster försvinna. Det slår ungefär lika hårt mot Karlskrona som Stockholm/Berga och berör fyra förband: Första ubåtsflottiljen, Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen samt Amfibieregementet. Dessutom vill man plocka bort cirka 100 civilanställda. Någon minskning av arbetsuppgifter föreslås inte och det som idag sköts av prod skulle föras över till insatsförbanden. Det handlar om alla möjliga tjänster som ska besättas, men främst lärare- och vaktuppdrag, säger OF Kustflottans ordförande Bo Christensen. Jag tror inte att folk ute i organisationen riktigt är medvetna om det här förslaget och vilka konsekvenser det kan få. Det var inte vi heller förrän Försvarsmaktsledningen presenterade det i december. I Karlskrona har man genomfört en konsekvensanalys för att titta närmare på de effekter förslaget får om det genomförs. Resultatet visar att fem av sju korvetter, tre av sex minröjningsfartyg och en av fyra ubåtar skulle bli liggande på grund av personalbrist. Man skulle också få dra ner på antalet EOD-grupper (ammunitionsminröjare) från tre stycken till två. Men det finns inget politiskt gehör för detta, säger Bo Christensen. Till skillnad från övriga försvarsgrenar ska marinen i första hand skydda vårt närområde och med den långa kust vi har blir det många meter per fartyg att bevaka. Dessutom är det knappast rimligt att man köper in korvetter för en miljard och sedan låter dem ligga till kaj. HUR ETT STÖRRE antal lagda fartyg skulle hanteras är också osäkert. Bo Christensen säger att det i dagsläget inte finns något system för fartyg i malpåse. Redan idag dras marinen med personalbrist. Framför allt gäller det ubåtarna där man tappade mycket kompetens efter 2004 års försvarsbeslut, då ubåtsverksamheten i Stockholm lades ner och flyttades till Karlskrona. Ubåt har det svåraste vakansläget med ett underskott på mellan 20 och 25 procent, Bo Christensen, ordf. OF Kustflottan och där saknas det både människor och kompetens. Många slutade i samband med flytten och det tar lång tid att utbilda nya besättningar, säger Bo Christensen. För att utnyttja fartygskapaciteten maximalt skulle det krävas två besättningar per fartyg som avlöser varandra. Idag finns det en besättning per fartyg, och inom ubåt inte ens det. Med dagens vakansläge är det väldigt känsligt och om någon vabbar eller blir sjuk har vi knappt tillräckligt med folk för att kunna köra båtarna. Två besättningar per fartyg hade varit en önskedröm, men det har vi ingen möjlighet till, säger Bo Christensen. Besättningarna har ett stort antal sjödygn per år med patrullering och övningar. Att hinna med övriga ordinarie arbetsuppgifter är ibland besvärligt. Kör man väldigt hårt med dagar i skarp verksamhet blir det inte mycket kvar av årets arbetstid. Då kan det vara svårt att hinna med underhåll och administration. För de som jobbar på fartygen går det också mycket tid till kurser och utbildningar för att vidmakthålla alla certifikat. Försvarsledningens besked inför basorganisation 13 är än så länge bara ett förslag. Beslut väntas fattas av chefen prod i mitten av mars. Vi hoppas ju att man inte ska driva igenom det här förslaget. Samtidigt förstår vi att det kommer att hända någonting eftersom Försvarsmakten inte har tillräckligt med pengar för att finansiera dagens verksamhet, säger Bo Christensen. Linda Sundgren Foto: Ulf Lööke 18 Officerstidningen

19 AMERICAN EXPRESS BETALSYSTEM Ni gör skillnad i världen. Vi gör skillnad för er. American Express är Försvarsmaktens partner för pålitliga betalnings- och reseprocesser. När kraven på Försvarsmakten förändras behövs partners med innovationskraft och flexibilitet och som klarar av att följa med i förändringsprocessen. Vi är er pålitliga partner inom betalnings- och reseprocesser. Genom American Express Resekonto förenklar vi för resebeställaren, resenären och ekonomiavdelningen och skapar betydande besparingar åt Försvarsmakten. Om du vill veta mer, kontakta Fredrik Öhrn på eller Du kan också läsa om American Express erbjudande till myndigheter på ramavtalamericanexpress.se I BENEFIT EMPLOYEES I MANAGE GLOBALLY I MAXIMISE CONTROL I DRIVE SAVINGS I BENEFIT EMPLOYEES I MANAGE GLOBALLY I REAL BUSINESS. REAL SOLUTIONS ṢM

20 Foto: Niclas Gustafsson Försvarsmakten Combat Camera 20 Officerstidningen

21 Piratplågan breder ut sig i Adenviken Trots militära insatser går sjöröveriet i Adenviken i fel riktning. Piraterna breder ut sig, attackerna ökar och våldet blir grövre. Vi kan aldrig lösa den här situationen med enbart militära medel. Men i väntan på ett stabilare politiskt läge måste vi fortsätta skydda hjälptransporter och fartyg i området, säger marininspektör Jan Thörnqvist, tidigare styrkechef i Operation Atalanta. NUMMER 2/

22 Reportage pirater i adenviken Inte ens 40 örlogsfartyg räcker för att säkra farvattnen från piratattacker. Foto: Niclas Gustafsson Försvarsmakten Combat Camera Huruvida Eunavfor och Operation Atalanta lyckas med sitt uppdrag i farvattnen utanför Somalia beror på hur man ser det. Å ena sidan är insatsens primära uppdrag, att skydda hjälptransporter inom FN:s World food program, en framgång. Fartygen får den eskort de behöver och förnödenheterna kommer fram. Å andra sidan breder piraterna ut sig över allt större områden, antalet attacker ökar och våldet förgrovas. I fjol anfölls över 200 fartyg och 53 kapades. I skrivande stund är cirka 30 fartyg kapade och ungefär 700 sjömän hålls som gisslan. Varje vecka kommer rapporter om nya överfall. Vi griper många och förstör eller beslagtar utrustning. Under min tid där nere tog vi hand om totalt 20 pirate action groups. Cirka 250 misstänkta pirater blev avväpnade och återbördade till Somalia utan att kunna ställa till mer elände för sjöfarten, säger flottiljamiral Jan Thörnqvist som ledde EU-styrkan från april till augusti förra året. Men området är stort och svårkontrollerat. Adenviken är en av världens viktigaste handelsleder och mer än fraktfartyg passerar årligen. Den Somaliska kusten längs Afrikas horn är vidsträckt och piraterna rör sig allt längre ut i Indiska Oceanen. Vår närvaro har samma effekt som när man klämmer ihop en ballong och luften trycks ut åt sidorna. Piraterna taktikanpassar och idag opererar de ända från The fan, Adenvikens inlopp, till långt öster om Tanzania, säger Jan Thörnqvist. Eunavfor, Nato och CMF (Combined maritime forces) är de tre stora militära aktörerna i området. Flera länder har skickat egna fartyg däribland Kina, Indien, Sydkorea och Ryssland. Mellan 30 och 40 örlogsfartyg finns på plats för att avvärja attackerna, men det räcker inte för att säkra området. Jan Thörnqvist menar att en utökning av EU-styrkans befogenheter skulle effektivisera insatsen. Enligt dagens rules of engagement får man flyga och spana in över land, men ingripanden får endast ske till havs. Ibland hittar man uppenbara piratläger med båtar och ammunitionsdepåer på stränderna. Det vi kan göra då är att hålla koll på förändringar och om en båt lämnar lägret kan det indikera att något är på gång. Det vore bra om vi kunde agera tidigare, men det handlar inte om att sätta iland trupp utan att utöka möjligheterna att agera in över stränderna från havet. Piraterna kommer från ett extremt fattigt, sönderkrigat land som varit utan fungerande regering i 20 år. Enligt FN är den humanitära krisen i Somalia en av de allvarligaste i världen och man räknar med att ungefär två miljoner människor är i behov av nödhjälp. 22 Officerstidningen

23 pirater i adenviken Reportage Så länge man är så fattig att man lever för dagen kommer det att finnas de som är villiga att ta de risker som piratverksamheten innebär. De åker långt ut på havet i små båtar och det är säkert många som går under där ute, säger Jan Thörnqvist. Däremot stämmer det inte att man kapar fartyg som hämnd för tjuvfiske och dumpning av kemikalier i de somaliska farvattnen. Efter att ha varit där nere är det nästan provocerande att höra den förklaringen. Det kanske stämde förr men definitivt inte nu längre. Lösensumman piraterna begär för kapade fartyg brukar ligga mellan en och två miljoner amerikanska dollar, i enstaka fall betydligt mer. Men, säger Jan Thörnqvist, det är inte gängen ute på sjön som får de stora pengarna och mycket tyder på att sjöröveriet styrs från annan ort. Det förefaller väldigt välorganiserat. Vi har indikationer på att koordinering och logistikförsörjning sker från land och man har ofta personer med goda språkkunskaper som sköter förhandlingarna med rederierna. De som utför attackerna får säkert en summa men det är inte de som drar in storkovan. Piratöverfallen följer ofta samma mönster. Man börjar med att kapa en liten lastbåt eller ett fiskefartyg för att använda som moderfartyg. Med sig har man småbåtar, cat (narkotika), vapen och förnödenheter. Besättningarna tas som gisslan och används som mänskliga sköldar. Sedan lägger man sig i en farled och väntar på ett större fartyg att borda. Man väljer sådana med lågt fribord eller en lättillgänglig lotsingång. Attackerna utförs i mindre, snabba båtar, så kallade skiffs. Sjömännen tas som gisslan i väntan på att lösen ska utbetalas och det rapporteras om svält, misshandel och skenavrättningar. I januari sköt piraterna en besättningsman till döds på det tyskkontrollerade fartyget Beluga Nomination. När rederierna inte kan betala på en gång och kapningen pågår under en längre tid kan det bli riktigt illa. Jag har läst rapporter skrivna av frigivna besättningsmän och det är ganska hårresande berättelser, säger Jan Thörnqvist. Både från marinen och den civila sjöfarten vittnas det om att attackerna blir alltmer aggressiva. Beväpnade med rysktillverkade automatkarbiner och raketgevär drar sig piraterna inte för att öppna eld. De har upptäckt att det inte längre räcker med att åka runt Under min tid där nere tog vi hand om totalt 20 pirate action groups. och visa upp sina vapen för att fartygen ska stanna. De vill visa sin övermakt och det gör de genom att skjuta, säger Jan Thörnqvist. Det osäkra läget utanför Somalia har skapat en lukrativ marknad för säkerhetsföretag som erbjuder fartyg i området beväpnade vakter. Höegh Autoliners i Oslo är ett av de som valt att anlita privata vakter. Företagets vd, svenske Carl-Johan Hagman, berättar att man under flera år försökt hålla piraterna borta genom passiva skyddsåtgärder med taggtråd längs relingen, sicksackkörning i hög hastighet och militärklädda dockor på däck. Men efter att ett av deras fartyg utsattes för långvarig beskjutning i början av året har man bytt taktik. Jag tycker att våldsmonopolet ska vara förbehållet stater och det här är ett beslut jag önskar att jag aldrig hade behövt fatta, Delivering COmmanD and COntROl and Supporting Swedish Interoperability for over 10-years DES399 For over a decade, Sweden has used our situational awareness and military messaging software. SitaWare and IRIS are installed at Headquarters forces-wide offering many powerful capabilities without being complicated. Our hands-on training courses can show you how easy SitaWare and IRIS really are. Discover how by visiting our website: NUMMER 2/

24 Reportage pirater i adenviken Somaliska pirater efter attacken mot MV Nord Neptun utanför Dar el Salam Foto: Eunavfor säger Carl-Johan Hagman. Men vi anser att vi inte har något val, den militära närvaron i området är inte tillräcklig och vi måste skydda våra besättningar. Men beväpnad personal på civila fartyg är problematiskt. Befälhavaren är ytterst ansvarig för allt som sker på fartyget och är den som ska besluta om eventuell eldgivning. Vi tvingar naturligtvis ingen att ta det här ansvaret. Men våra besättningar är jätteglada för att vi hyr in vakter och det gör att de känner sig tryggare. Hittills har vi inte haft några attacker mot de fartyg som har vakter ombord, säger Carl-Johan Hagman. Jan Thörnqvist har förståelse för redarnas resonemang och åtgärder. Däremot är han kritisk till anlitandet av privata vaktbolag och varnar för att den avskräckande effekt som vaktstyrkorna har kan vända snabbt. Man hyr in legosoldater som ofta saknar militär utbildning och som kommer ombord med egna vapen. Det är som att gå ut på gatan och plocka ihop ett gäng. Det finns också en risk att piraterna trappar upp ytterligare med helt andra vapensystem och att det kan uppstå hämndattacker. Våld föder mer våld, säger Jan Thörnqvist. I väntan på en politisk lösning i Somalia ser Jan Törnqvist det som nödvändigt att fortsätta den militära närvaron i regionen. Att Sverige ska återvända till Adenviken ser han som självklart, både i egenskap av EU-land och för att skydda den handelstrafik som Sverige är beroende av. I år har man valt att satsa pengarna på NBG och Afghanistan, och man kan inte spänna bågen så att den brister varje gång. Men vi är mentalt, materiellt och personellt beredda och 2012 tror jag att vi kommer att vara tillbaka igen. Fakta Eunavfor Somalia Operation Atalanta Linda Sundgren Operation Atalanta inleddes i december 2008 och förlängdes i slutet av förra året till december Hittills har 26 länder bidragit till operationen. Sverige var på plats med två korvetter 2009, HMS Malmö och HMS Stockholm och i fjol med HMS Carlskorna. Idag finns åtta EU-kontrollerade fartyg och två flyg i området. Atalantas primära uppgift är att skydda FN:s hjälpsändningar till Somalia inom World food program (WFP)och annan fartygstrafik till den somaliska huvudstaden Mogadishu. Sedan militäreskorten av WFP-fartyg inleddes har inga attacker mot hjälpsändningarna skett och mer än ton livsmedel förts in i landet sjövägen. Källa: Eunavfor och Försvarsmakten Redareföreningen vill ha militärer på handelsfartyg Svenska Redareföreningen har länge varit motståndare till beväpnad personal på svenska fartyg i Adenviken, men de allt mer frekventa piratattackerna har fått dem att tänka om. Frågor har ställts till regeringen med önskemål om att få ta ombord svensk militär eller privata vakter på svenskflaggade fartyg. I första hand vill vi ha militärer ombord, säger Redareföreningens vd Håkan Friberg. Men det är komplicerat och det finns en massa frågor som först måste redas ut. Som vilken jurisdiktion som gäller om det skulle bli eldgivning och skador, hur militären skulle tas ombord, vilken sorts vapen som skulle användas och hur vapnen skulle förvaras på fartygen. Ärendet är under beredning hos Försvarsdepartementet. 24 Officerstidningen

25 FMK arbetar för säkrare, miljövänligare & billigare bilism Billigare bilägande! JuSt nu! Gratis medlemskap 2011 till alla elever vid officersprogrammet, specialistofficersprogrammet och GMU. Övriga betalar endast 100 kr första året! Rabatt på: Försäkringar Vägassistanstjänster Hyrbilar Hyrsläp Reparationer Service Biltillbehör Kontaktlinser Datorer Internationellt körkort El Resor Hotell Medlemslån 20 öre rabatt/liter bränsle Stora nybilsrabatter DESSutoM En MotoRtIDnIng 6 ggr/år Boka medlemsskap på: eller tel Utveckla dig i din yrkesroll Försvarshögskolan erbjuder Sveriges samlade kompetens och erfarenhet inom ämnesområden för samhällets skydd och säkerhet. Hos oss kan du studera statsvetenskap med två olika inriktningar: säkerhetspolitik eller krishantering och internationell samverkan. Hösten 2011 genomför vi även kurser inom ämnen som ledarskap, asymmetriska hot och terrorism, folkrätt och militärhistoria. Välkommen med din ansökan senast 15 april! Läs mer om våra kurser och utbildningar på NUMMER 2/

26 Förbundsnytt Senaste nytt från Officersförbundet Har du koll på arbetsrätten Officersförbundet genomför varje år ett antal fackliga utbildningar där du som är medlem i förbundet kan lära dig mer om de lagar och regler som styr arbetsmarknaden. Läs mer på OFFICERSFÖR NOVE Träningsskor ej skattepliktig förmån Skatteverket har med anledning av en dom i Kammarrätten meddelat att träningsutrustning som tillhandahålls av arbetsgivaren ej ska förmånsbeskattas. Varje år arrangerar Officersförbundet olika fackliga kurser som riktar sig till medlemmar och styrelseledamöterna från förbandens olika officersföreningar. Samtliga förbundskurser under 2011, förutom För vissa yrkesgrupper som exempelvis inom Försvarsmakten, Räddningstjänsten och Polismyndigheten ingår regelbunden fysisk träning som ett inslag i tjänsten. Det förekommer då att arbetsgivaren tillhandahåller den anställde träningsutrustning som är nödvändig för att utöva träningen. Skatteverket har tidigare hävdat att träningskläder och träningsskor ska betraktas som en skattepliktig förmån. Med anledning av detta har Försvarsmaktens personal själva fått betala sina träningsskor, trots att träningen anses som en del av arbetet och utförs i tjänsten. Men Kammarrätten i Jönköping har nu i en dom (mål nr ) ansett att arbetsgivarens utgifter för träningskläder och träningsskor för anställda inom räddningstjänsten inte ska betraktas som en skattepliktig förmån. Domen har fått Skatteverket att ändra sitt tidigare beslut. I en skrivelse ( /111) meddelar man att träningsutrustning ska betraktas som en skattefri förmån om de anställda har krav på sig att utöva fysisk träning under arbetstid. Träningsutrustningen ska dock ha ett samband med och vara anpassad till den slags träning som bedrivs i verksamheten. Träningsutrustning som enbart används på fritiden omfattas inte av beslutet. Officersförbundet kommer nu att diskutera Skatteverkets nya direktiv med Försvarsmakten. Frågan om träningsskor har varit bordlagd en längre tid i avtalsrådet. Nu anser förbundet att arbetsgivarens beslut att inte tillhandahålla träningsskor bör omprövas. Officersförbundets kursprogram Kursprogram 2011 Förbundskurs 2 där plats meddelas senare, genomförs på Quality Hotel Winn Haninge. Anmälan till kursen görs till din lokala officersförening. Läs mer om kurserna på www. officersforbundet.se KURS/KONFERENS VECKA TID ANMÄLAN SENAST Förbundskurs 1:1 v Kurs för Kadetter v Avtal och utbildningskonferens 1 v Kurs ledamot i förbandspersonalförsörjningsnämnd. v Förbundskurs 1:2 v Avtal och utbildningskonferens 2 v Förbundskurs 2 8 dagar mellan v XX XX XX Kurs för utbildnings/rekryteringsansvariga v inklusive försäkringar Förbundskurs 1:3 v Arbetsmiljökurs v Foto: Andrea Linnerheim 26 Officerstidningen

27 BUNDET FÖRBUNDSMÖTE MBER 2011 medlemsstatistik Yrkesverksamma, 28/ Officer 9003 (+17) Hedersmedlem 3 Övrig 53 Reservofficer 40 Soldat/gruppbefäl 896 (+232) Är du rätt försäkrad? Genom ditt medlemskap i Officersförbundet kan du teckna ett antal per son försäkringar. Vet du vilka försäkringar som du tecknat? Logga in på förbundets hemsida och kontrollera ditt försäkringsskydd. Försäkringsskydd vid utrikes tjänsteresa Försvarsmaktens juridiska avdelning har i ett möte med Officersförbundet gjort ett förtydligande rörande försäkringsskyddet vid utrikes tjänsteresa. För att den som åker på utrikes tjänsteresa till ett insatsområde ska omfattas av samma försäkringsskydd som den som åker på en militär internationell insats (tidigare Utlandsstyrkan) gäller följande: Arbetsuppgiften ska vara kopplad till insatsen. Med en koppling menas till exempel systemstöd, inspektion, revision, utbildning med mera. Tjänsteresan ska dessutom vara ordersatt för individen. Det räcker inte med att det förband man arbetar vid har en stående order att stötta i insatsområdet. Individen måste ha en personlig order för att försäkringsskyddet ska gälla fullt ut, annars riskerar skador som inträffar utanför arbetstid att klassas som fritidsskada och inte arbetsskada. Det är väldigt viktigt att man som individ har regelverket klart för sig. Det ska alltid finnas en personlig order samt en tydlig koppling till insatsverksamheten. Annars gäller inte försäkringsskyddet fullt ut, säger Mikael Kenttällä. Officersförbundet kräver nu att Försvarsmakten skapar säkra rutiner för ordersättningen av utrikes tjänsteresor för att enskilda individer inte ska drabbas. Foto: Mikael Boox Hemvärnets Stridsskola HvSS söker två engagerade Officerare Officer / specialistofficer för befälsutbildning Du kommer främst att arbeta med grupp- och plutonchefskurser. Officer till samordningsavdelningen Du kommer att leda interna och externa arbetsgrupper för utbildningssamordning, värdering och kvalitetsuppföljning mot hemvärnsförbandens behov. HvSS ligger vid Mälaren i Vällinge, strax söder om Stockholm. Läs mer om tjänsterna och ansök via: NUMMER 2/

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen Medlemstidning för Officersförbundet nr 2 2012 Jag känner mig lurad! SIDAN 35 Små marginaler på soldatlön SIDAN 18 ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN SIDAN 6, 7, 28 32 HAW, Ungern: Säkerhetsinspektionen varnar

Läs mer

FLYTTAS BESÄTTNING HELSINGBORGS. Tysk underrättelsetjänst. avslöjad. Nedskärningar i hela Europa. Officersförbundet begär lönekartläggning

FLYTTAS BESÄTTNING HELSINGBORGS. Tysk underrättelsetjänst. avslöjad. Nedskärningar i hela Europa. Officersförbundet begär lönekartläggning Medlemstidning för Officersförbundet nr 9 2011 FÖRSVARSEKONOMI: Nedskärningar i hela Europa SIDAN 18 Officersförbundet begär lönekartläggning SIDAN 27 Soldat fick dyr käftsmäll SIDAN 7 Tysk underrättelsetjänst

Läs mer

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6 Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2011 ANALYS: Oprövad teori bakom Afghanistandoktrin SIDAN 22 BASORG 13: Förbanden betonar osäkerhet SIDAN 10 SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG FICK 5000 KRONOR MER

Läs mer

HÄMMAR HERKULES RESERVDELSBRIST. Hundratals piloter kommer tillbaka. Traktamenten halveras. MSS får cykeltolka. Afghanistan efter 2014

HÄMMAR HERKULES RESERVDELSBRIST. Hundratals piloter kommer tillbaka. Traktamenten halveras. MSS får cykeltolka. Afghanistan efter 2014 Medlemstidning för Officersförbundet nr 3 2013 GRANSKNING: FSV, Omdaningen av försvarslogistiken SIDAN 22 RESERVDELSBRIST HÄMMAR HERKULES SIDAN 16 ANALYS: Afghanistan efter 2014 MSS får cykeltolka Traktamenten

Läs mer

TILL KUST. Hemvärnsövning: FRÅN FJÄLL. Få sjukskrivningar. i försvaret. Vad händer med dumpade stridsmedel? Fler simulatorer i marinen

TILL KUST. Hemvärnsövning: FRÅN FJÄLL. Få sjukskrivningar. i försvaret. Vad händer med dumpade stridsmedel? Fler simulatorer i marinen MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 4 2014 Hemvärnsövning: FRÅN FJÄLL TILL KUST SIDAN 16 Få sjukskrivningar i försvaret SIDAN 5 Vad händer med dumpade stridsmedel? SIDAN 7 Fler simulatorer i marinen

Läs mer

SÄNKT LÖN SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV. Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning. Struntade i skjutgränser

SÄNKT LÖN SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV. Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning. Struntade i skjutgränser Medlemstidning för Officersförbundet nr 3 2012 Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning SIDAN 5 SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV SÄNKT LÖN SIDAN 14 LEDARE: FÖRSVARS- LOGISTIK PÅ FEL

Läs mer

Två larm i veckan sid 18

Två larm i veckan sid 18 Medlemstidning för Officersförbundet nr 8 2010 F17: Två larm i veckan sid 18 Kroatiska helikoptrar snabbförstärker NBG sid 4 Problem med materiel, löner och fakturor sid 5, 8, 10 Svenska officerare tiger

Läs mer

RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN. HR transformationen. Minskad kunskap om strid i norr. Så höjde vi soldaternas löner.

RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN. HR transformationen. Minskad kunskap om strid i norr. Så höjde vi soldaternas löner. Medlemstidning för Officersförbundet nr 8 2012 RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN SIDAN 16 LEDARE Så höjde vi soldaternas löner SIDAN 3 HR transformationen granskas SIDAN 10 Minskad kunskap om strid i norr

Läs mer

innehåll. 12 Flygande nystart för stridledarna på Skaraslätten 15 Besättningar i ständig insats kräver speciallösningar

innehåll. 12 Flygande nystart för stridledarna på Skaraslätten 15 Besättningar i ständig insats kräver speciallösningar Medlemstidning för Officersförbundet nr 3 2010 Personalbrist kostar miljoner sid 6 Var femte sökande olämplig för NBG sid 4 Förbandsbesök: F7 sid 12 Utebliven materiel skapar frustration sid 10 Var femte

Läs mer

KRAV STÄLLER SPECIALISTKADETTER. Mindre effekt till ökad kostnad. Ytterligare neddragningar föreslås. Förhandlingar om nytt pensionsavtal

KRAV STÄLLER SPECIALISTKADETTER. Mindre effekt till ökad kostnad. Ytterligare neddragningar föreslås. Förhandlingar om nytt pensionsavtal MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 7 2013 SPECIALISTKADETTER STÄLLER KRAV SIDAN 16 26 INSÄNDARE: Mindre effekt till ökad kostnad SIDAN 31 PERSPEKTIVPLANEN: Ytterligare neddragningar föreslås SIDAN

Läs mer

NBG: Kärv slutövning. Medlemstidning för Officersförbundet nr 9 2010. sid 12. Fartygschefer blir administratörer sid 8

NBG: Kärv slutövning. Medlemstidning för Officersförbundet nr 9 2010. sid 12. Fartygschefer blir administratörer sid 8 Medlemstidning för Officersförbundet nr 9 2010 NBG: Kärv slutövning sid 12 Fartygschefer blir administratörer sid 8 Samma fastighetskostnader trots nedläggningar sid 10 Insändarrekord sid 26 35 Medlemstidning

Läs mer

Bristfälligt stöd till officer skadad i Afghanistan

Bristfälligt stöd till officer skadad i Afghanistan Medlemstidning för Officersförbundet nr 5 2009 Bristfälligt stöd till officer skadad i Afghanistan Förbandsbesök: P7 Intervju med ÖB Sverker Göransson Försvarsutskottet bromsar strilomläggning Bristfälligt

Läs mer

HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND

HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND Medlemstidning för Officersförbundet nr 5 2011 HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND OLIKT alla ANDRA REPORTAGE: Fördröjd reaktion efter insats NYHETER: Skarp kritik mot Försvarshögskolan Tung utrustning ökar säkerhetsrisken

Läs mer

RYSK JAKT EFTER STRIDSPILOT. FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20. Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4

RYSK JAKT EFTER STRIDSPILOT. FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20. Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4 Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4 Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2012 ANALYS: FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20 JAKT EFTER RYSK STRIDSPILOT REPORTAGE: Insats på en femårings

Läs mer

Telekrigare talar ut. Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009. Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps. Holländska soldater är nöjda

Telekrigare talar ut. Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009. Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps. Holländska soldater är nöjda Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2009 Telekrigare talar ut Holländska soldater är nöjda Försvarsmaktens stridsflygledning nära kollaps Bristande systematik i arbetsmiljöarbetet Telekrigare talar

Läs mer

FRUKTAR FRAMTIDEN K3: DELAD BATALJON. Bosnien 20 år efter BA01. Karolinska Institutet kräver noggrannare skadeutredningar. Nytt flygföraravtal

FRUKTAR FRAMTIDEN K3: DELAD BATALJON. Bosnien 20 år efter BA01. Karolinska Institutet kräver noggrannare skadeutredningar. Nytt flygföraravtal MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 8 2013 K3: DELAD BATALJON FRUKTAR FRAMTIDEN SIDAN 18 25 ANALYS: Bosnien 20 år efter BA01 SIDAN 26 Karolinska Institutet kräver noggrannare skadeutredningar SIDAN

Läs mer

Nya ryska storövningar. Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2009. Förbandsbesök: FMLOG i Arboga. Kritik mot odefinierade obligatorieavtal

Nya ryska storövningar. Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2009. Förbandsbesök: FMLOG i Arboga. Kritik mot odefinierade obligatorieavtal Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2009 Nya ryska storövningar Kritik mot odefinierade obligatorieavtal Förbandsbesök: FMLOG i Arboga Arbetstidsförhandlingarna ajournerade Medlemstidning för Officersförbundet

Läs mer

UKRAINA ONT & GOTT I. Kadett med civil examen tvingades säga upp sig. Tryck på soldatlägenheter. Delta i jämställdhetsarbetet. Marinstridsdagarna

UKRAINA ONT & GOTT I. Kadett med civil examen tvingades säga upp sig. Tryck på soldatlägenheter. Delta i jämställdhetsarbetet. Marinstridsdagarna MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 2 2014 ONT & GOTT I UKRAINA SIDAN 22 Kadett med civil examen tvingades säga upp sig SIDAN 10 Tryck på soldatlägenheter SIDAN 9 TEMA: Marinstridsdagarna SIDAN 12

Läs mer

MAKTBAS NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS. Materielkaos i Tyskland. Teolog forskar om att bli civil. Nytt markstridsreglemente

MAKTBAS NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS. Materielkaos i Tyskland. Teolog forskar om att bli civil. Nytt markstridsreglemente MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 7 2014 Materielkaos i Tyskland SIDAN 10 Teolog forskar om att bli civil SIDAN 6 NÅLSTICK MOT ISLAMISKA STATENS MAKTBAS SIDAN 20 REPORTAGE: Nytt markstridsreglemente

Läs mer

STRIDSPILOT DOLD GRUPP STÖDJER. För mycket regler i marinen. Rekordstöd för ökad försvarsbudget. Oenighet om personalinstruktionen

STRIDSPILOT DOLD GRUPP STÖDJER. För mycket regler i marinen. Rekordstöd för ökad försvarsbudget. Oenighet om personalinstruktionen MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 1 2015 DOLD GRUPP STÖDJER STRIDSPILOT SIDAN 16 För mycket regler i marinen SIDAN 8 Rekordstöd för ökad försvarsbudget SIDAN 14 FÖRBUNDSNYTT: Oenighet om personalinstruktionen

Läs mer

SVERIGE ARTILLERI STÅR UTAN. Officersförbundet. Försvarets forskning på kritisk nivå. Meddelarfrihet: Så funkar den. i 100 tvister

SVERIGE ARTILLERI STÅR UTAN. Officersförbundet. Försvarets forskning på kritisk nivå. Meddelarfrihet: Så funkar den. i 100 tvister Medlemstidning för Officersförbundet nr 4 2013 VÄGVAL FÖR FLYGVAPNET: Vägbaser eller betongvärn SIDAN 26 SVERIGE STÅR UTAN ARTILLERI SIDAN 18 INSÄNDARE: Positiv anda och korrekt utrustning SIDAN 34 Försvarets

Läs mer

GRANATER UBÅTSJÄGARE SAKNAR SLOPADE. Snabb insats dröjer. Informationskrig pågår i Baltikum. Mali-insats kan möta motstånd. Ta inte mina miljoner

GRANATER UBÅTSJÄGARE SAKNAR SLOPADE. Snabb insats dröjer. Informationskrig pågår i Baltikum. Mali-insats kan möta motstånd. Ta inte mina miljoner MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 8 2014 UBÅTSJÄGARE SAKNAR SLOPADE GRANATER SIDAN 22 INSÄNDARE: Ta inte mina miljoner SIDAN 35 Snabb insats dröjer SIDAN 7 REPORTAGE: Informationskrig pågår i Baltikum

Läs mer

Snabba ryck när politiken styr

Snabba ryck när politiken styr l l l Nr 1 februari 2014 Snabba ryck när politiken styr Skyddsombudens viktiga roll Pressade tider orsakar stress INNEHÅLL 1 Snabba ryck när politiken styr...4-8 Intervjuer med medlemmar och fackliga företrädare

Läs mer

Med rätt kompetens på rätt plats. Försvarets. nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning

Med rätt kompetens på rätt plats. Försvarets. nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning Försvarets nr 2 2012 Försvarsmaktens personaltidning Med rätt kompetens på rätt plats Civil ledning i afghanistan omdaning av logistiken ny medarbetarundersökning INNEHÅLL Uppgradera Gripen... 4 Fokus:

Läs mer

PÅ ÖVNING MED SPECIALFÖRBANDEN

PÅ ÖVNING MED SPECIALFÖRBANDEN Försvarets nr 8 2012 Försvarsmaktens personaltidning PÅ ÖVNING MED SPECIALFÖRBANDEN EU-FLYGVAPEN KAN SKAPAS SVERIGE FRÅN OVAN MOT ÖVERLÄMNING I AFGHANISTAN INNEHÅLL Fokus: Sjukvårdare från specialförbanden

Läs mer

2001:4. Reportage från USAs marinkår. Sid 10. Ledaren

2001:4. Reportage från USAs marinkår. Sid 10. Ledaren 2001:4 Reportage från USAs marinkår Sid 10 Ledaren Kongress 2001 2001:1 Innehåll REDAKTION CHEFREDAKTÖR & ANSVARIG UTGIVARE Svante Palme svante.palme@officersforbundet.se ADRESS Förbundskansli/ tidningsredaktion

Läs mer

Peter om lobbying för musik

Peter om lobbying för musik MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 2 2014 Anställda som B-lag ATT MÖTAS FACKLIGT Slutet för flygverkstaden i Ronneby NY FÖRENINGSSTRUKTUR Peter om lobbying för musik Ledaren:»Vi hoppas naturligtvis

Läs mer

l l l Nr 2 april 2013 Kustbevakningens piloter jagar pirater Välplanerade lönesamtal på UD Konsten att hitta styrka och balans i chefskapet

l l l Nr 2 april 2013 Kustbevakningens piloter jagar pirater Välplanerade lönesamtal på UD Konsten att hitta styrka och balans i chefskapet l l l Nr 2 april 2013 Kustbevakningens piloter jagar pirater Konsten att hitta styrka och balans i chefskapet Välplanerade lönesamtal på UD INNEHÅLL 2 Tema chef: Chefer är också medarbetare med rätt till

Läs mer

SVERIGES HEMLIGASTE KARLSON

SVERIGES HEMLIGASTE KARLSON Försvarets nr 1 2014 Försvarsmaktens personaltidning MÖT EN MÄNNISKA så sker rekrytering i Halmstad och på Manhattan PÅ EGNA BEN svenskt mentorskap i Afghanistan mot sitt slut SVERIGES HEMLIGASTE KARLSON

Läs mer

Försvarets nr 3 2014

Försvarets nr 3 2014 Försvarets nr 3 2014 Försvarsmaktens personaltidning KOLL PÅ KNAPPARNA? Nytt uniformsreglemente på väg VIKTEN AV VÄRDEGRUND Kollegorna, specialisterna och juristerna reder ut begreppen BOSSARNA I BYSSAN

Läs mer