Viktig information UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION"

Transkript

1 Notering av Vitec Software Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Juni 2011

2 Viktig information UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT Detta Prospekt har upprättats med anledning av styrelsen för Vitecs ansökan om upptagande till notering av Bolagets aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm. Detta prospekt innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier i Vitec. Prospektet får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta Prospekt har upprättats i enlighet med lagstiftningen i Sverige och de författningar och regler som är tillämpliga på prospekt i Sverige. Tvist rörande innehållet i detta Prospekt skall avgöras enligt svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt, med Umeås tingsrätt som första instans. Observera att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta Prospekt kan bli tvungen att bekosta en översättning av Prospektet. Detta Prospekt har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i detta Prospekt är korrekta eller fullständiga. Förutom vad som uttryckligen anges i revisionsberättelserna, införlivade genom hänvisning, har inga andra delar av Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Vitecs syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Framtidsinriktade uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att de kan innefatta ord som kan, skall, förväntas, tros, uppskattas, planeras, avses, beräknas, förutses, har som målsättning att, prognostiseras, försöker, skulle kunna eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande och Vitec gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt, utöver vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Även om Vitec anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte uttömmande, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller faktisk utveckling kan komma att skilja sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden i detta Prospekt. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation för de marknader där Vitec verkar inom vid tidpunkten för offentliggörandet av detta Prospekt. Prospektet innehåller information om Vitecs uppskattningar av storleken på den svenska och nordiska marknaden för affärs- och verksamhetssystem inom de nischer som Vitec verkar vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. I de fall informationen har hämtats från externa källor ansvarar Vitec för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Vitec anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten av informationen inte kan garanteras. Såvitt Vitec kan känna till och förvissa sig om genom jämförelser med annan information som offentliggjorts av de parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. En investerare skall vara medveten om att ekonomisk information, branschinformation och ekonomisk framtidsinriktad information samt uppskattningar av marknadsinformation, som finns i Prospektet, inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikationer på Vitecs framtida resultat. De siffror som redovisas i detta Prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer inte alltid summerar. 2

3 Innehållsförteckning PLANERADE DATUM FÖR PUBLICERING AV FINANSIELL INFOR- MATION Delårsrapport för andra kvartalet juli 2011 Delårsrapport för tredje kvartalet oktober 2011 Bokslutskommuniké februari 2012 INFORMATION OM VITECS AKTIE AV SERIE B Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) har beslutat att ansöka om notering av Vitecs B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm. Samtliga Vitecs B-aktier kommer därmed att noteras på den reglerade marknaden NASDAQ OMX Stockholm. Första dag för handel med Vitecs aktie på NASDAQ OMX Stockholm är planerad till omkring den 4 juli Sista dag för handel på AktieTorget beräknas till omkring den 1 juli Aktieägare i Vitec behöver inte vidta några åtgärder med anledning av noteringen av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Vid notering kommer Vitecs B-aktie att handlas enligt normalt förfarande i NASDAQ OMX Stockholms handelssystem med öppning klockan dagen för notering. Marknaden åsätter aktien dess pris under det elektroniska auktionsförfarande som benämns morgoncall och där priset på aktien fastställs till det jämviktspris där flest köpare och säljare möts. Aktien kommer initialt att handlas till det jämviktspris som aktien åsätts under morgoncall dagen för första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm. Kortnamn: VIT B ISIN-kod: SE FRÅGOR OM NOTERINGEN Frågor rörande noteringen på Nasdaq OMX Stockholm kan besvaras av Vitec på telefonnummer Information finns även tillgänglig på Vitecs hemsida (www.vitec.se). DEFINITIONER Vitec eller Bolaget Vitec Software Group AB (publ), organisationsnummer , med eller utan dotterbolag beroende på sammanhang. Koncernen Vitec Software Group AB (publ), organisationsnummer med dotterbolag. Vitecs B-aktie eller B-aktien Vitecs aktie av serie B och som avses att Noteras på NASDAQ OMX Stockholm. 3L System AB 3L System AB (publ), organisationsnummer , med eller utan dotterbolag beroende på sammanhang. 3L System AB:s (publ) aktie är ansluten till First North Norden, som är en alternativ marknadsplats för handel med aktier och andra värdepapper och som drivs av de andra börserna inom NASDAQ OMX. Vitec äger 52,2 procent av kapital och röster i 3L System AB (publ). AktieTorget AktieTorget AB, organisationsnummer En alternativ marknadsplats för handel med aktier och värdepapper och som drivs av AktieTorget Holding AB. Viktig information 2 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 9 Bakgrund och motiv 13 Marknad 14 Verksamhetsbeskrivning 18 Finansiell information i sammandrag 28 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 31 Eget kapital, skulder och annan finansiell information 36 Aktiekapital och ägarförhållanden 40 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 44 Bolagsstyrning 50 Legala frågor och kompletterande information 54 Vissa skattefrågor i Sverige 58 Bolagsordning 60 Delårsrapport januari till mars Adresser 75 NASDAQ OMX Stockholm NASDAQ OMX Stockholm AB, organisationsnummer Notering Upptagande till handel av Bolagets aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm. Prospektet Detta prospekt som upprättats med avseende på Noteringen och som registrerats av Finansinspektionen. 3

4 Sammanfattning Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till och ett sammandrag av informationen i Prospektet. Varje beslut om att investera i Vitecs B-aktie skall därför baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet och således inte enbart på denna sammanfattning. Potentiella investerare bör uppmärksamma att personer får göras ansvariga för uppgifter som ingår eller saknas i sammanfattningen endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Prospektet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att bekosta en översättning av Prospektet. BAKGRUND OCH MOTIV Vitecs B-aktie är upptagen till handel på AktieTorget sedan Detta Prospekt har upprättats med anledning av att styrelsen för Vitec ansökt om notering av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Noteringen genomförs i syfte att underlätta Vitecs fortsatta utveckling och expansion. Det är styrelsens bedömning att Bolaget kommer att gynnas av den kvalitetsstämpel en notering på NASDAQ OMX Stockholm innebär samtidigt som varumärket och Vitecs position bland nuvarande och framtida kunder, medarbetare, investerare och media kommer att stärkas. Noteringen bedöms också medföra en ökad genomlysning av Bolaget och B-aktien. Det är styrelsens förhoppning att ett ökat intresse för Vitec och dess B-aktie kan medföra en högre likviditet i handeln med B-aktien. En mer likvid handel i aktien bedöms ge förbättrade möjligheter att använda B- aktien som betalningsmedel i eventuella framtida förvärv av kommersiellt intresse för Bolagets fortsatta utveckling. Första dag för handel med Vitecs aktie på NASDAQ OMX Stockholm är planerad till omkring den 4 juli Sista dag för handel på AktieTorget beräknas till omkring den 1 juli Aktieägare i Vitec behöver inte vidta några åtgärder med anledning av noteringen av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Vitec med anledning av ansökan om notering av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Hittills har tillväxten skett såväl organiskt men även genom förvärv som är en viktig del av tillväxtstrategin för att uppnå synergivinster och skalfördelar men också strategiskt viktigt vid expansion till nya marknader och nischer. Riktvärdet vid förvärv är att vinsten per aktie ska öka efter genomfört förvärv. Vitecs affärsmodell består, förutom av programlicenser och tjänster, till stor del av repetitiva intäkter, vilket ger Bolaget en stabil intäktsvolym och minskar Bolagets känslighet för konjunktursvängningar. De repetitiva intäkterna utgör även en god grund för starka kassaflöden vilket är en viktig förutsättning för fortsatt framtida expansion. De totala intäkterna för uppgick till 316,3 Mkr. De repetitiva intäkterna var Koncernens största intäktsslag och uppgick till 173,9 Mkr, vilket motsvarar 55 procent av de totala intäkterna. Tjänsteintäkterna utgör Koncernens näst största intäktsslag och uppgick till 105,3 Mkr, vilket motsvarar 33 procent av de totala intäkterna. Licensintäkterna uppgick till 22,4 Mkr, vilket motsvarar 7 procent av de totala intäkterna. Övriga intäkter uppgick till 14,7 Mkr, vilket motsvarar 5 procent av de totala intäkterna. KORT OM VITEC Vitec startades år 1985 som ett resultat av fysikerna Lars Stenlunds och Olov Sandbergs privata engagemang utöver deras dåvarande forskningsverksamhet vid Umeå universitet. Vitec är ett programvarubolag som erbjuder egenutvecklade affärssystem i nischer där Vitec kan möta kundbehoven effektivare än generella affärssystemsleverantörer. I de nischer som Vitec verkar på i Sverige bedömer Vitec att Bolaget uppnått en stark position och Bolaget långsiktiga strävan är att expandera på en internationell marknad och leverera till branscher där samma affärslogik gäller. 4

5 FINANSIELL UTVECKLING I KORTHET KONCERNRESULTATRÄKNINGAR OCH KONCERNBALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG, KKR 2011 jan-mar jan-mar jan-dec 2009 jan-dec 2008 jan-dec Nettoomsättning Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar Årets/Periodens resultat Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Likvida medel (inklusive lätt realiserbara värdepapper) Övrigt SUMMA TILLGÅNGAR Totalt eget kapital Totalt räntebärande skulder Icke räntebärande skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Inkluderar eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande. NYCKELTAL SAMT DATA PER AKTIE 2011 jan-mar jan-mar jan-dec 2009 jan-dec 2008 jan-dec Medelantal anställda, st Omsättningstillväxt, % 33% 93% 119% 6% 63% Rörelsemarginal, % 11% 14% 7% 13% 13% Nettomarginal, % 7% 10% 5% 9% 9% Räntebärande nettoskuld, kkr Soliditet, % 37% 37% 38% 40% 43% Aktiekurs per balansdagen, kr 46,50 43,50 48,10 29,50 19,70 Aktieutdelning till moderbolagets aktieägare, kr 0,00 0,00 1,00 0,75 0,60 AFFÄRSOMRÅDEN Vitec bedriver sin verksamhet inom sex affärsområden ( AO ): AO Fastighet, AO Mäklare, AO Energi, AO Media, AO Capitex samt AO 3L System. Vitec har under flera år uppvisat hög förvärvsaktivitet och flera av affärsområdena har tillkommit genom förvärv och integrationsprocesser pågår som en naturlig del i Koncernens verksamhet. AO Fastighet AO Fastighet bedrivs genom det helägda dotterbolaget Vitec Fastighetssystem AB. Vitec Fastighetssystem AB erbjuder ett komplett förvaltningsstöd inriktat mot fastighetsägare, fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare. Vitec Fastighetssystem AB erbjuder fristående programprodukter som kan integreras i ett komplett affärssystem för kunden. De egenutvecklade programvarorna kan även integreras med applikationer från andra leverantörer. Affärssystemet möjliggör för kunden att uppnå en effektiv och lönsam förvaltning och utveckling av fastigheter samt energiuppföljning. Vitec Fastighetssystem AB verkar på den svenska marknaden men för systemet för energiuppföljning finns en potentiell internationell marknad. AO Mäklare AO Mäklare bedrivs genom det helägda dotterbolaget Vitec Mäklarsystem AB samt mäklardelen i Capitex AB. AO Mäklare erbjuder fastighetsmäklarna ett komplett affärssystem för allt från registrering till avslut av uppdrag samtidigt som mäklarna kan bedriva en effektiv kundvård. Integrering med olika webbaserade produkter och tjänster för mäklarnas hemsidor är ett viktigt komplement. Mäklarsystemet utgör ett centralt verktyg i fastighetsmäklarens vardag och innehåller även kopplingar till externa partners så som websidan www. hemnet.se och Lantmäteriverket. AO Mäklare erbjuder även lösningar för nyproducenter av bostäder och egnahem i Sverige och Norden. AO Mäklare verkar på den svenska marknaden men en internationell expansion förbereds. AO Energi AO Energi bedrivs genom det helägda dotterbolaget Vitec Energy AB. Vitec Energy erbjuder egenutvecklade programvaror för energibolag och konsultbolag inom energisektorn. Erbjudandet utgörs av system för prognoser av el- och värmebehov, vindkraft, teknisk förvaltning och underhåll av distributionsnät. Vitec Energys system löser problem både för den dagli- 5

6 ga driften och i samband med om- och nybyggnation. Produkterna finns inom områdena prognossystem och nätinformationssystem. Vitec bedömer att tillväxtmöjligheterna i ett kort perspektiv främst finns på den nordiska marknaden. AO Media AO Media bedrivs genom det helägda dotterbolaget Vitec Veriba AB samt Vitec Veribas dotterbolag Retail i Linköping AB. Vitec Veriba AB erbjuder affärssystemet Balans, som är ett modernt och lättanvänt affärssystem som stödjer de administrativa processerna hos Vitec Veribas kundföretag. Vitec Veribas erbjudande är riktat främst mot tidningsföretag och företag med speciallösningar inom distribution och detaljhandel. Erbjudandet innefattar moduler som ekonomi och bokföring, tid och projekt, orderlager-fakturering samt fullt integrerade sortimentsplaneringsmoduler för detaljhandeln. AO Capitex Sedan den 1 april 2011 omfattar AO Capitex endast finans och försäkring. Den grundläggande affärsidén inom AO Capitex är att skattesystemet och de grundläggande försäkringssystemen är lika för alla. Det finns då ingen anledning att varje aktör utvecklar programvara för beräkningar inom dessa kunskapsområden. Capitex utvecklar sedan 30 år programvara för skatteberäkning, boendekalkyler samt beräkningar av ålders-, sjuk- och efterlevandepension enligt lag och kollektivavtal. Programvaran nyttjas dels av alla ledande banker och försäkringsbolag och dels för publika beräkningar på nätet. Programvaran säljs som inbäddad beräkningslogik eller med fullständiga användargränssnitt. AO 3L System 3L System AB:s aktie är upptagen till handel på First North. Vitec äger 52,2 procent av kapital och röster i 3L System AB. Vitec har successivt ökat sin ägarandel i 3L System AB från det första aktieköpet den 10 oktober 2006 då Vitec förvärvade 12,8 procent av aktierna i 3L System AB. Den 22 december 2009 blev Vitec majoritetsägare i 3L System AB med 52,2 procent av röster och kapital. Efter att ha uppnått aktiemajoritet i 3L System AB betraktar Vitec aktieinnehav som ett långsiktigt operationellt innehav och inte som ett finansiellt innehav. Sedan fjärde kvartalet 2006 redovisas 3L System AB som ett intressebolag till Vitec och sedan redovisas 3L System AB som ett dotterbolag till Vitec. 3L System AB utvecklar och säljer branschspecifika affärs- Intäkter och rörelseresultat per affärsområde intäkter, kkr 2011 jan-mar jan-mar AO Mäklare AO Fastighet AO Energi AO Media AO Capitex AO 3L System Gemensamt totalt koncernen rörelseresultat, kkr 2011 jan-mar jan-mar AO Mäklare AO Fastighet AO Energi AO Media AO Capitex AO 3L System Gemensamt totalt koncernen Sedan 1 januari 2011 redovisas AO Mäklare inklusive mäklardelen från Capitex AB. För att få bättre jämförbarhet har därför intäkter och rörelseresultat för helår räknats om och inkluderar även intäkter och rörelseresultat hänförligt till mäklardelen i Capitex AB under perioden 1 juli till 31 december. 2 Sedan 1 januari 2011 redovisas AO Capitex exklusive mäklardelen från Capitex AB. Efter den 1 april 2011 kommer AO Capitex att redovisas exklusive fastighetsdelen som överlåtits till AO 3L System. Intäkter och rörelseresultat för AO Capitex under januari till mars 2011 och helår har därför räknats om och i denna tabell inkluderas endast intäkter och rörelseresultat hänförligt till den del av AO Capitex som riktas till finans och försäkring under perioden 1 januari till 31 mars 2011 samt 1 juli till 31 december. 3 Efter den 1 april 2011 kommer AO 3L System att redovisas inklusive fastighetsdelen från Capitex AB. För att få bättre jämförbarhet har därför intäkter och rörelseresultat för perioden 1 januari till 31 mars samt helår räknats om och inkluderar även intäkter och rörelseresultat hänförligt till fastighetsdelen i Capitex AB under perioden 1 januari till 31 mars 2011 samt 1 juli till 31 december. 4 3L System AB redovisades som ett intressebolag under 2008 och 2009 varför rörelseresultat hänförligt till Gemensamt för åren 2008 och 2009 innehåller resultat från 3L System AB. jan-dec jan-dec 2009 jan-dec 2009 jan-dec 2008 jan-dec 2008 jan-dec 6

7 system. 3L System AB har två underliggande affärsområden, 3L Förvaltningssystem och 3L Media. 3L Förvaltningssystem inriktar sig kundgrupper som byggbolag, fastighetsbolag och andra entreprenadföretag. 3L Media inriktar sig mot företag i sökmediabranschen. 3L System AB erbjuder specialanpassningar, installation, utbildning och support för affärssystemen 3L Pro, MBS, Core och SMP. 3L System AB:s geografiskt största marknad är Sverige med 39 procent av års intäkter. Övriga marknader utgörs av USA samt övriga Europa med 33 procent respektive 28 procent av års intäkter. MARKNADSÖVERSIKT ERP är en förkortning av Enterprise Resource Planning och översätts ofta till affärssystem på svenska. Marknaden för affärssystem avser integrerade IT-system för att ta hand om ett företags informationshantering och har en bred och varierande funktionalitet beroende på användningsområdet. Affärssystem är en kombination av företagsadministration och teknologi. Marknaden för ERP i Sverige bedömdes för uppgå till 8,4 miljarder svenska kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 5,0 procent jämfört med Vitec har en tydlig strategi med fokus på branschspecifika affärs- och verksamhetssystem riktat till kunder med speciella behov som inte lika effektivt kan tillgodoses av generella system. Vitec verkar enbart inom nischer där Vitec har potential att bli en betydande aktör. Vitec är i huvudsak aktiv på den svenska marknaden även om Vitecs dotterkoncern 3L System AB expanderat sitt affärsområde 3L Media till främst USA. Vitecs befintliga nischer utgörs av fastighetsbolag/fastighetsförvaltning, fastighetsmäklare, energi, media samt finans och försäkring. I framtiden kan dock Vitec som ett naturligt led i sin affärsutveckling komma att expandera verksamheten till fler nischer. Trenderna i ERP-marknaden kännetecknas främst av kundernas behov av produktivitetseffektivisering, kostnadseffektivisering och tidsoptimering. Dock har inte alla verksamheter behov av heltäckande system och särskilt mindre och medelstora organisationer efterfrågar mer behovsspecifika system vilket innebär ökat behov av modulära ERP-system och framförallt system som levereras enligt SaaS (software as a service). En av de tydligaste trenderna hos kunderna är kostnadseffektiviseringar och kunderna efterfrågar kortare implementationstider vilket ofta innebär mindre komplexa system som går enkelt att integrera i verksamheten. 2 kunderna inom dessa nischer. Kombinationen av höga krav på specialisering, tillsammans med att nischerna inte betraktas som tillräckligt stora av de dominerande leverantörerna av generella affärssystem, gör att det är höga inträdesbarriärer för eventuella konkurrenter som vill in i Vitecs affärsnischer. En trend i sammanhanget är dock att de olika systemleverantörerna letar efter olika sätt att marknadsföra sig som mer flexibla och lättarbetade, delvis för att kunna nå nya kunder som inte tillhör de största storlekssegmenten. RISKFAKTORER Vitecs verksamhet är förenad med risker relaterade till bland annat medarbetare och rekrytering, kundberoende, leverantörsberoende, tekniska risker, IT-drift, produktansvar, fortsatt tillväxt, förvärv och integration av genomförda förvärv, investeringar i produktutveckling, fastprisprojekt, skatter och avgifter, avtalsrelationer, immateriella rättigheter, koncerninterna transaktioner, konjunktur, teknisk utveckling, konkurrens, politiska och legala risker och finansiella risker. Det finns även risker förenande med en investering i Vitecs B-aktie såsom kursfall på aktiemarknaden, fluktuationer i aktiekursen för Vitecs B-aktie, ägare med betydande inflytande, begränsad likviditet i handeln med Vitecs B-aktie och framtida utdelning. Ovanstående risker utgör ett sammanfattande urval av riskfaktorer som har betydelse för Vitecs verksamhet eller för en investering i Vitecs B-aktier. För mer utförlig information, se Riskfaktorer. AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN Vitec har emitterat stycken aktier av serie A som vardera berättigar till tio röster samt stycken aktier av serie B som vardera berättigar till en röst. Aktierna av serie A är inte anslutna till någon handelsplats utan samtliga aktier av serie A innehas av Bolagets röstmässigt tre största ägare Lars Stenlund, Olov Sandberg och Jerker Vallbo vars totala innehav innebär att de kontrollerar omkring 71 procent av rösterna. Aktie av serie A skall på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B. Vitecs B- aktie är sedan 1999 upptagen till handel på AktieTorget och handlas under kortnamnet VIT B. Den 30 april 2011 uppgick antalet aktieägare till stycken. Konkurrenter Vitecs utvalda nischer kännetecknas av en hög grad av specialisering. Det innebär att systemleverantörer måste tillhandahålla såväl kompetenta specialisttjänster som programvaror som är utvecklade för de specifika behov som finns hos 1 Radar Group International, Marknadsrapport ERP. År. 2 Radar Group International, Marknadsrapport ERP. År. 7

8 10 STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 30 APRIL 2011 Antal A-aktier, st Antal B-aktier, st Andel av kapital % Andel av röster % Stenlund, Lars * ,3 32,4 Sandberg, Olov * ,5 32,1 Vallbo, Jerker * ,4 6,6 Länsförsäkringar Småbolagsfond ,3 2,7 Öquist, Nils-Eric * ,3 2,0 Stenum, Kristofer ,3 1,6 Stenum, Niklas ,1 1,5 Försäkringsbolaget Avanza Pension ,5 1,3 Rambas AB ,1 1,2 Eklund, Thomas ,3 0,8 Övriga ,8 17,7 TOTALT ,0 100,0 * Inklusive familj och ägande via bolag (avser endast innehav av B-aktier) STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER Vitecs styrelse består av Nils-Eric Öquist (ordförande), Carl-Eric Nyquist, Crister Stjernfelt, Birgitta Johansson-Hedberg, Kaj Sandart, Olov Sandberg och Jan Friedman. Ledande befattningshavare är Lars Stenlund (VD), Olov Sandberg, Lars Eriksson, Patrik Fransson och Kjell Hedström. Auktoriserad revisor är Birgitta Gustafsson från KPMG. Birgitta Gustafsson har medverkat i revisionen av Vitec sedan RÅDGIVARE HCL Invest AB har agerat finansiell rådgivare i samband med Noteringen och Advokatfirman Carthiel AB har agerat legal rådgivare i samband med Noteringen. HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING Följande handlingar, vilka tidigare har publicerats och ingivits till Finansinspektionen, utgör genom hänvisning delar av Prospektet: i) Vitecs reviderade årsredovisning för år med bifogad revisionsberättelse; ii) Vitecs reviderade årsredovisning för år 2009 med bifogad revisionsberättelse; och iii) Vitecs reviderade årsredovisning för år 2008 med bifogad revisionsberättelse. Kopior av de handlingar som är införlivade genom hänvisning kan erhållas från Vitec på telefon samt på Bolagets hemsida: 8

9 Riskfaktorer Vitecs verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Vitec. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Vitec och sådana som inte har något specifikt samband med Vitec. Nedan beskrivs några av de riskfaktorer som anses vara av särskild betydelse för Vitecs framtida utveckling. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. Samtliga faktorer beskrivs ej i detalj utan en komplett utvärdering måste innefatta all information i detta Prospekt samt en allmän omvärldsbedömning. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande anser obetydliga, kan komma att få väsentlig betydelse för Vitecs verksamhet, finansiella ställning eller resultat. OPERATIVA RISKER Medarbetare och rekrytering Bolaget är i hög utsträckning beroende av kvalificerad arbetskraft och specialistkompetens inom produktutveckling och försäljning. Förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare är av yttersta vikt för att säkerställa kompetensnivån i Bolaget. Bolagets uppfattning är att Bolaget kan attrahera och behålla kvalificerade medarbetare, men det finns risk för att detta inte kan ske till acceptabla villkor, trots marknadsmässiga löner, då det råder hård konkurrens om erfarna medarbetare från andra mjukvaru- och produktutvecklingsbolag. Förlust av medarbetare eller svårighet att rekrytera kan ge negativa finansiella och kommersiella effekter för Vitec. Kundberoende Vitec har ingått avtal med ett stort antal kunder. Styrelsen för Vitec bedömer att Koncernen inte är beroende av någon enskild kund. Kundstrukturen kan dock vara mer koncentrerad inom Koncernens olika affärsområden. Vitecs dotterkoncern 3L System AB är i större utsträckning beroende av enstaka kunder hänförligt till affärsområdet 3L Media. Inom Vitecs affärsområde för affärssystem för fastighetsmäklare har Vitec ingått ramavtal med kunder för franschisetagarnas räkning, vilket innebär att inom detta affärsområde är sådana ramavtal väsentliga för Vitec och inom detta affärsområde är således kundberoendet att anses som högre än för Koncernen som helhet. Förlust av en större kund kan medföra en negativ påverkan på Vitecs omsättning och resultat. Leverantörsberoende Vitec köper bandbredd av teleoperatörer. Dessa teleoperatörer är av betydelse för att Vitec skall kunna bedriva verksamhet. Vitec köper stödtjänster som integreras i Vitecs affärssystem och sådana stödtjänster utgörs främst av fastighetsrelaterad information eller överföring av sådan information via SMS. Trots att avtal med leverantörer har ingåtts på kommersiella villkor och handlats upp i konkurrens samt att Vitec har alternativa leverantörslösningar så är Vitec beroende av leverantörer för att undvika driftstopp vilket kan medföra negativa konsekvenser för Vitecs resultat och finansiella ställning. Tekniska risker Vitecs verksamhet utgörs till en mindre del (mindre än 5 procent) av ASP-tjänster (ASP = Applikation Service Provider) vilket innebär att Vitecs kunder hyr sina applikationer via Internet. I dessa fall ansvarar Vitec för såväl programvaran som för driften och säkerhetskopiering av data på kundens uppdrag. Längre driftstörningar i Internettrafiken eller störningar i form av haverier eller andra tekniska problem i Vitecs driftmiljö skulle kunna få långsiktiga negativa ekonomiska konsekvenser för Vitec. IT-drift Vitecs verksamhet är beroende av kontinuerlig och avbrottsfri drift av Bolagets IT- och kommunikationssystem. Långvariga eller upprepade systemfel kan försämra Vitecs förmåga att erbjuda kunderna rätt service. Vitecs IT-system kan skadas eller råka ut för avbrott på grund av flera olika faktorer, till exempel strömavbrott, datorvirus, manipulation och naturkatastrofer. Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat kan påverkas negativt i betydande omfattning av skador eller fel som stör eller försenar IT-driften. Produktansvar Eventuella fel i Vitecs produkter skulle kunna föranleda ansvar och krav på skadestånd mot Bolaget. Vitec kan bli ansvarigt för skador orsakade av dess produkter och tjänster. Vitec har marknadsmässigt försäkringsskydd men det kan inte uteslutas att ett sådant ansvar skulle kunna påverka Vitecs verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Eventuella tvister, skadeståndsanspråk eller motkrav kan inverka negativt på Vitecs kommersiella rykte och leda till tidsödande och kostsamma rättsprocesser samt ta ledningens resurser i anspråk. 9

10 SAMMANFATTNING Fortsatt tillväxt i Sverige och utomlands Vitec anser sig vara marknadsledande inom flera av de nischer som Koncernen har valt att fokusera på. I viss utsträckning kan Vitecs marknadsposition inom dessa nischer inverka negativt på Koncernens fortsatta försäljningstillväxt och det kan heller inte uteslutas att Vitec, i konkurrensrättsligt hänseende, kan få dominerande ställning på en eller flera marknader eller affärsområden, vilket kan inverka negativt på Koncernens tillväxtmål. Vitec är idag huvudsakligen verksamt på den svenska marknaden och för att bibehålla en tillväxttakt i enlighet med Vitecs finansiella mål så kan Vitec behöva expandera verksamheten till andra fokusområden eller geografiskt. Marknaden för nischade affärssystem är ofta nationell och olikheterna mellan länder kan vara stor. En geografisk expansion med bibehållen lönsamhet kräver att Vitec klarar av att hantera nationella skillnader och förutsättningar. Det finns inga garantier för att Vitec kommer att kunna fortsätta att utvecklas och uppvisa hög tillväxt med bibehållen lönsamhet. Förvärv och integration av genomförda förvärv Vitec har genomfört ett antal förvärv genom åren. Förvärvssituationer innebär alltid, i varierande utsträckning, risker som kan få väsentligt negativa effekter för den förvärvande parten. Risker kopplade till förvärv utgörs bland annat av finansiella, legala samt operationella risker. De finansiella riskerna är flera men en särskilt hög risk är risken att betala en för hög köpeskilling samt risker som uppstår vid finansiering av köpeskillingen, vilket kan ske med upptagande eller övertagande av räntebärande lån som negativt belastar Koncernens resultat och finansiella ställning. De legala riskerna är flera men särskilt hög risk är risker kopplade till iträdandet av ansvar för det förvärvade bolagets eller den förvärvade tillgångens åtaganden och historiska verksamhet samt skattesituation. De operationella riskerna utgörs i stor utsträckning av integration av förvärvat bolag eller tillgång med bibehållen lönsamhet. Det finns inga garantier att de på förhand, förväntade, positiva operationella eller finansiella effekter som normalt föranleder ett förvärv verkligen infrias eller att det inte resulterar i negativa effekter för Koncernens resultat och finansiella ställning. Inte heller finns det några garantier att Koncernens genomförda förvärv kommer att resultera i positiva effekter för Koncernen. Vitec är för närvarande majoritetsägare i 3L System AB och kontrollerar mer än 50 procent av kapital och röster. Det kan inte uteslutas att Vitecs innehav i 3L System AB kan sjunka till under 50 procent av kapitalet och rösterna på grund av utspädning till följd av nyemissioner eller utnyttjande av utgivna teckningsoptioner i 3L System AB. Investeringar i produktutveckling Vitec investerar varje år väsentliga resurser i utveckling av nya och befintliga produkter. För att Vitec skall klara av att fortsätta att erbjuda konkurrenskraftiga affärs- och verksamhetssystem så förutsätter det årliga investeringar i produktutveckling. Det är av stor vikt att Vitec kan finansiera samt erhålla avkastning på resultatet av produktutvecklingen. Fastprisprojekt Affärsområden inom Koncernen har historiskt sett ingått avtal med kunder om åtagande i projektform till ett förutbestämt fast pris, så kallade fastprisprojekt. Fastprisprojekt kan resultera i betydande förluster om de faktiska nedlagda arbetsresurserna överstiger de, vid offerttillfället, bedömda erforderliga arbetsresurserna. Bolag inom Koncernen kan komma att fortsätta åta sig fastprisprojekt och det finns inga garantier att sådana fastprisprojekt inte kommer att resultera i förluster vilket kan ha negativ inverkan på Koncernens resultat och finansiella ställning. Skatter och avgifter Vitec bedriver verksamhet i enlighet med dess tolkning av gällande skattelagstiftning och Skatteverkets krav och bestämmelser. Det kan emellertid inte uteslutas att Skatteverket skulle kunna göra andra bedömningar. Det kan således inte uteslutas att Skatteverket i vissa frågor skulle kunna göra en annan bedömning än den Bolaget har gjort och att Vitec i sådant fall skulle kunna påföras tillkommande skatt, sociala avgifter och skattetillägg, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på Bolagets resultat och finansiella ställning. Bolaget kan inte ge några garantier för att dess tolkning och tillämpning av lagar, föreskrifter, domstolspraxis samt Skatteverkets administrativa praxis har varit, eller kommer att fortsätta vara, korrekta eller att sådana lagar, föreskrifter och praxis inte kan komma att ändras, eventuellt med retroaktiv effekt. Avtalsrelationer Vitec har skriftliga avtal med merparten av sina kunder. Inom främst affärsområdena Energi och Fastighet finns dock kundrelationer där formella skriftliga avtal saknas. Vidare är vissa avtal förhållandevis rudimentära och saknar bland annat ansvarstak och/eller begränsning av Bolagets ansvar för indirekta skador. Om Bolaget skulle bryta mot någon bestämmelse i dessa avtal kan det i värsta fall leda till kostsamma tvister samt stora och oförutsägbara skadeståndsanspråk. Vidare finns risk för att oenighet avseende avtalsinnehållet kan komma att uppstå mellan Bolaget och kunden. Merparten av Koncernens kundavtal löper med förhållandevis korta avtalstider och förnyas i regel årligen. Avtalsmodellen är gängse i branschen. Det kan emellertid inte uteslutas att flera större kunder väljer att säga upp sina avtal med kort varsel. Skulle det- 10

11 ta inträffa kan det inte garanteras att Koncernen kan etablera nya kundrelationer i samma utsträckning, vilket kan komma att påverka omsättning, resultat och finansiell ställning negativt. Alla Vitecs system och programvaror är i viss utsträckning beroende av tredejepartsprodukter och komponenter såsom databaser, grafikkontroller och kartkomponenter. Med ett fåtal undantag är inga av dessa komponenter unika utan kan med en viss arbetsinsats ersättas med andra liknande komponenter. I vissa underleverantörsavtal återspeglas inte de villkor Vitec har att iaktta i förhållande till kunden fullt ut. I dessa situationer finns risk att Vitec, helt eller delvis, inte kan återföra eventuella krav från slutkunden som beror på fel i underleverantörens produkt eller tjänst. Immateriella rättigheter Vitecs viktigaste immateriella rättigheter består i huvudsak av den upphovsrätt som finns till de system och programvaror som utvecklas inom Koncernen. Avtal med anställda innehåller i regel, men inte alltid, bestämmelser för att begränsa risken att anställda kan hävda upphovsrätt till det som utvecklats. Det kan inte uteslutas att krav avseende rätt till vissa delar av Koncernens system och programvaror kan komma att framställas av anställda och/eller anlitade konsulter i framtiden. Vidare finns alltid en risk för intrång i Vitecs immateriella rättigheter från tredje man. Koncerninterna transaktioner Det förekommer och har förekommit transaktioner mellan ett helägt dotterbolag till Vitec och helägda dotterbolag till Vitecs majoritetsägda dotterbolag 3L System AB. Styrelserna i Vitec samt 3L System AB är av uppfattningen att dessa transaktioner sker och har skett på marknadsmässiga villkor. Det kan dock inte uteslutas att dessa transaktioner kan anses vara icke-marknadsmässiga och att 3L System AB, bland annat mot bakgrund av att bolaget har en aktieägarminoritet, kan anses ha brutit mot aktiebolagslagens bestämmelser om värdeöverföring och likabehandling. MARKNADSRISKER Konjunktur Vitecs utveckling och finansiella ställning är delvis beroende av faktorer utanför Vitecs kontroll, såsom den allmänna konjunkturen, marknadsförutsättningarna för kunderna och förekomsten av nya konkurrerande produkter och tjänster. Konjunkturen påverkar investeringsviljan inom näringslivet. Vitec erbjuder system som ofta är centrala och prioriterade system för Vitecs kunder. Trots att detta är prioriterade system så påverkas såväl förnyandet av licensavtal som nyförsäljning av att företagen i allmänhet reducerar sina investeringar under lågkonjunkturer genom att avbryta eller skjuta upp projekt. Framtida lågkonjunkturer kan ha en negativ påverkan på Vitecs verksamhet, tillväxt, resultat och finansiella ställning. Teknisk utveckling I Vitecs branscher pågår en ständig utveckling och kundernas behov förändras. Vitecs förmåga att förutse dessa behov och anpassa de tekniska lösningarna därefter, är betydelsefull för att Vitec skall utvecklas tillfredsställande. Konkurrens Vitec är verksamt på programvarumarknaden inom ett antal nischade tillämpningsområden. Inom samtliga områden finns konkurrenter som erbjuder alternativa produkter. Det kan inte uteslutas att en ökad konkurrens kan leda till minskade intäkter, lägre marknadsandel och sämre lönsamhet för Vitec. Politiska och legala risker Förändringar i lagar och andra regler kan påverka Vitecs resultat och finansiella ställning. Vitecs affärsområde för affärssystem för kunder inom energimarknaden gynnades av det politiska beslutet att avreglera elmarknaden. Om dessa regler skulle förändras kan det få negativ inverkan för Koncernens affärsverksamhet som riktat in sig mot de kundgrupper som verkar på den avreglerade elmarknaden. FINANSIELLA RISKER Belånings- och ränterisk Vitec avser att även fortsättningsvis finansiera viss del av verksamheten genom att ta upp lån från kreditinstitut. Låneavtal innehåller villkor med restriktioner för Bolaget (så kalllade covenants). Belåning innebär vissa risker för Bolagets aktieägare. Bland annat skulle Bolaget, vid kraftigt förändrade omständigheter på Bolagets marknader, kunna få problem att teckna nya kreditfaciliteter och därmed behöva använda en större del av kassaflödet för räntebetalningar och amorteringar. Det skulle påverka Bolagets resultat och finansiella ställning negativt. Kreditrisk Vitecs kundfordringar är förknippade med kreditrisk. Vitecs affärsmodell innebär ofta förskottbetalning och Vitec har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. För det fall att Vitecs kunder inte kan betala sina fakturor i tid, eller överhuvudtaget, riskerar Vitec att drabbas av kreditförluster. Det kan inte garanteras att kreditförlusterna inte kommer att öka framöver, vilket kan få negativ inverkan på Vitecs verksamhet, finansiella ställning och resultat. Valutarisk Vid handel och transaktioner med leverantörer och kunder uppstår en transaktionsrisk om betalning sker i utländsk valuta. Vitecs verksamhet innebär, via ägandet i 3L System AB, i 11

12 viss utsträckning försäljning i olika valutor och därmed valutariskexponering mot främst amerikanska dollar (USD). Det finns ingen garanti för att Vitecs resultat och finansiella ställning inte kan komma att påverkas negativt av valutakursförändringar. Finansieringsrisker och behov av framtida kapital Finansieringsrisken definieras som risken för att finansiering av verksamheten är svår och/eller dyr att erhålla. Om Vitecs utveckling avviker från den planerade, kan det inte uteslutas att det i framtiden uppstår en situation där Vitec måste anskaffa nytt kapital. Det kan inte garanteras att ytterligare kapital kan anskaffas på gynnsamma villkor för Bolagets aktieägare, eller att sådant kapitaltillskott, om det anskaffas, är tillräckligt för att fullfölja Bolagets strategi. Vitecs tillväxt har historiskt präglats av flera bolagsförvärv och Vitec kommer fortsättningvis att utvärdera och sträva efter att genomföra bolagsförvärv. Vid förvärvstillfällena är behovet av och villkoren för finansiering ofta viktigt för förvärvets genomförande och Vitecs finansiella ställning efter genomfört förvärv. I det fall Vitec i framtiden misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital, till för Bolaget rimliga villkor, kan Bolagets fortsatta verksamhet och strategi ej garanteras. RISKER FÖRENADE MED EN INVESTERING I VITECS B-AKTIE Kursfall på aktiemarknaden Att äga aktier i Vitec är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen för Vitecs B-aktie kommer att ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker såsom allmänna räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. Vitecs B-aktie kan påverkas av dessa faktorer på samma sätt som alla andra aktier, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot. Fluktuationer i aktiekursen för Vitecs B-aktie Aktiekursen för Vitecs B-aktie kan i framtiden fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med betydande kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag. är inte anslutna till någon handelsplats utan samtliga aktier av serie A innehas av Bolagets röstmässigt tre största ägare Lars Stenlund, Olov Sandberg och Jerker Vallbo vars totala innehav innebär att de kontrollerar omkring 71 procent av rösterna i Bolaget. Dessa aktieägare har möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på Bolagets viktiga förhållanden, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter samt eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av Vitecs tillgångar och andra företagstransaktioner. Sådan koncentration av ägarkontrollen kan vara till nackdel för aktieägare med avvikande inställning i frågor som berör styrning och kontroll av Bolaget. Koncentration av ägarkontrollen kan även ha negativ inverkan på kapitalmarknadens syn på Vitecs B-aktie eftersom innehavare av B-aktien har begränsat inflytande vilket kan få effekter på såväl kapitalmarknadens prissättning av B-aktien som likviditeten i handeln med B-aktien. Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning samt lyder under Aktiebolagslagen och såväl Svensk kod för bolagsstyrning som Aktiebolagslagen uppställer skydd för minoritetsaktieägare. Begränsad likviditet i handeln med Vitecs B-aktie Historiskt har likviditeten i handeln med Vitecs B-aktie på AktieTorget varit begränsad. Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse för Vitecs B-aktie ändras över tiden. Om en aktiv och likvid handel med Vitecs B-aktie inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster utan att priset i aktien påverkas negativt för aktieägarna. Vitec har ingått ett likviditetsgarantiavtal, i syfte att främja en god likviditet i handeln med B-aktien samt minska skillnaden mellan köp- och säljkursen i den löpande handeln. Det finns dock inga garantier för att avtal med likviditetsgarant resulterar i en högre likviditet i handeln med Bolagets B-aktier. Framtida utdelning Tidpunkten för, och storleken på, eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in flera faktorer, bland annat verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiell ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov och expansionsplaner. Det finns inga garantier för att styrelsen kommer att föreslå att utdelning utbetalas till aktieägarna varje år eller att beloppet för sådan utdelning inte kommer avvika negativt från historiska nivåer. Ägare med betydande inflytande Vitec har emitterat stycken aktier av serie A som vardera berättigar till tio röster samt stycken aktier av serie B som vardera berättigar till en röst. Aktierna av serie A 12

13 Bakgrund och motiv Vitec startades år 1985 som ett resultat av fysikerna Lars Stenlunds och Olov Sandbergs privata engagemang utöver deras dåvarande forskningsverksamhet vid Umeå universitet. Vitec är ett programvarubolag som erbjuder egenutvecklade affärssystem i nischer där Vitec kan möta kundbehoven effektivare än generella affärssystemsleverantörer. I de nischer som Vitec verkar på i Sverige bedömer Vitec att Bolaget uppnått en stark position och Bolaget långsiktiga strävan är att expandera på en internationell marknad och leverera till branscher där samma affärslogik gäller. Vitecs affärsmodell består, förutom av programlicenser och tjänster, till stor del av repetitiva intäkter, vilket ger Bolaget en stabil intäktsvolym och minskar Bolagets känslighet för konjunktursvängningar. De repetitiva intäkterna utgör även en god grund för starka kassaflöden vilket är en viktig förutsättning för fortsatt framtida expansion. Hittills har tillväxten skett såväl organiskt men även genom förvärv som är en viktig del av tillväxtstrategin för att uppnå synergivinster och skalfördelar men är också strategiskt viktigt vid expansion till nya marknader och nischer. Vitecs B-aktie är upptagen till handel på AktieTorget sedan Detta Prospekt har upprättats med anledning av att styrelsen för Vitec ansökt om notering av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Noteringen genomförs i syfte att underlätta Vitecs fortsatta utveckling och expansion. Det är styrelsens bedömning att Bolaget kommer att gynnas av den kvalitetsstämpel en notering på NASDAQ OMX Stockholm innebär samtidigt som varumärket och Vitecs position bland nuvarande och framtida kunder, medarbetare, investerare och media kommer att stärkas. Noteringen bedöms också medföra en ökad genomlysning av Bolaget och B-aktien. Det är styrelsens förhoppning att ett ökat intresse för Vitec och dess B-aktie kan medföra en högre likviditet i handeln med B-aktien. En mer likvid handel i aktien bedöms ge förbättrade möjligheter att använda B- aktien som betalningsmedel i eventuella framtida förvärv av kommersiellt intresse för Bolagets fortsatta utveckling. Första dag för handel med Vitecs aktie på NASDAQ OMX Stockholm är planerad till omkring den 4 juli Sista dag för handel på AktieTorget beräknas till omkring den 1 juli Aktieägare i Vitec behöver inte vidta några åtgärder med anledning av noteringen av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Vitec med anledning av ansökan om notering av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Styrelsen för Vitec är ansvarig för den information som lämnas i detta Prospekt och försäkrar härmed att vi har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Umeå den 23 juni 2011 Vitec Software Group AB (publ) Styrelsen 13

14 Marknad MARKNADSÖVERSIKT, MARKNADSSTORLEK OCH MARKNADSTILLVÄXT IT-marknaden präglades av en kraftig nedgång under 2009 men marknaden har börjat återhämta sig under. Värdet av varor och tjänster på den svenska IT-marknaden bedömdes uppgå till 131,5 miljarder kronor vilket innebar en tillväxt omkring 4,5 procent jämfört med Den svenska IT-marknaden har påverkats av kundernas behov av effektivisering vilket ökat efterfrågan på verksamhetslösningar och IT som tjänst. Av den anledningen bedöms IT-marknaden för tjänster växa snabbare än marknaden för programvara och hårdvara. 1 ERP är en förkortning av Enterprise Resource Planning och översätts ofta till affärssystem på svenska. Marknaden för affärssystem avser integrerade IT-system för att ta hand om ett företags informationshantering och har en bred och varierande funktionalitet beroende på användningsområdet. Affärssystem är en kombination av företagsadministration och teknologi. Marknaden för ERP i Sverige bedömdes för uppgå till 8,4 miljarder svenska kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 5,0 procent jämfört med Omkring två tredjedelar av ERP-marknaden utgörs av tjänster. Marknaden har ännu inte hämtat sig från den kraftiga nedgången 2009 och nyinvesteringar i affärssystem släpar efter till följd av uppskjutna affärssystemsinvesteringar. 2 Vitec har en tydlig strategi med fokus på branschspecifika affärs- och verksamhetssystem riktat till kunder med speciella behov som inte lika effektivt kan tillgodoses av generella system. Vitec verkar enbart inom nischer där Vitec har potential att bli en betydande aktör. Vitec är i huvudsak aktiv på den svenska marknaden även om Vitecs dotterkoncern 3L System AB expanderat sitt affärsområde 3L Media till främst USA. Vitecs befintliga nischer utgörs av fastighetsbolag/fastighetsförvaltning, fastighetsmäklare, energi, media samt finans och försäkring. I framtiden kan dock Vitec som ett naturligt led i sin affärsutveckling komma att expandera verksamheten till fler nischer. Vitec upplever att prisbilden för affärs- och verksamhetssystem inom de befintliga nischerna är relativt stabil men att prishöjningar kan genomföras vid leverans av tillläggstjänster. Det innebär att försäljningen är relativt stabil och Vitec bedömer att den underliggande marknaden i respektive nisch kommer att växa i takt med ekonomin. Genom att kontinuerligt etablera sig på fler nischer växer dock den tillgängliga marknaden för Vitec. MARKNADSTRENDER OCH DRIVKRAFTER Den svenska ERP-marknaden är en mogen marknad och merparten av företagsmarknaden har redan infört system för sina behov. För användarna är systemen av central betydelse och byte av affärs- eller verksamhetssystem innebär ofta stora insatser för kunden, vilket skapar långsiktiga affärsförhållanden mellan kund och systemleverantör. Det innebär även att marknaderna för affärssystem är relativt stabila i grunden. Drivkrafterna på IT-marknaden beror delvis på teknologiutveckling men trenderna i ERP-marknaden kännetecknas främst av kundernas behov av produktivitetseffektivisering, kostnadseffektivisering och tidsoptimering. Dock har inte alla verksamheter behov av heltäckande system och särskilt mindre och medelstora organisationer efterfrågar mer behovsspecifika system vilket innebär ökat behov av modulära ERP-system och framförallt system som levereras enligt SaaS (Software as a Service). En av de tydligaste trenderna hos kunderna är kostnadseffektiviseringar och kunderna efterfrågar kortare implementationstider vilket ofta innebär mindre komplexa system som går enkelt att integrera i verksamheten. 3 Vitec bedömer att kundernas ökade krav på tillgänglighet samt rationalisering av verksamheten har drivit på utvecklingen av affärssystem och lett till ökade inslag av mobila lösningar, vilket i sin tur skapat en ökad affärsvolym. Kunderna har även efterfrågat en flexiblare betalningsmodell med bland annat kortare avtalsperioder vid upphandling av affärssystem. Vitec har antagit en ny affärsmodell benämnd SaaS (Software as a Service). SaaS kännetecknas av låga investeringskostnader för kunden och att låga kostnader för utveckling, drift, underhåll, uppgraderingar och support då detta ingår i det löpande avtalet med affärssystemleverantörer. För Vitec ger detta en stabil och ökande intäkt eftersom de flesta kunderna kontinuerligt förnyar sina avtal. Förändringen sker successivt och underlättas av att Internet blir allt mer tillgängligt och kostnadseffektivt. Kunderna har även i en allt snabbare takt behövt uppdatera, vidareutveckla och anpassa sina affärssystem. Ökat krav på tillgänglighet har även drivit fram alternativa plattformar, som exempelvis internetbaserad mobiltelefoni, som i sin tur innebär högre efterfrågan på alternativa tjänster från affärssystemleverantörerna. En hög IT-penetration har inneburit nya möjligheter att ladda ned programvara via Internet och därmed har distribution, installation och uppdatering av mjukvara effektiviserats vilket innebär lägre kostnader för kunden och stordriftsfördelar för leverantörerna av affärssystem. VITECS DELMARKNADER Marknaden för affärssystem till fastighetsförvaltare i Sverige Kunderna inom denna delmarknad utgörs av statliga, kommunala och privata byggbolag, fastighetsägare, fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare. Marknaden för affärssystem 1 Radar Group International, Marknadsrapport ERP. År. 2 Radar Group International, Marknadsrapport ERP. År. 3 Radar Group International, Marknadsrapport ERP. År. 14

15 till dessa kunder har präglats av relativt hög teknikutveckling under de senaste åren. Mobila enheter och Internets spridning och utveckling har möjliggjort nya arbetssätt i syfte att rationalisera fastighetsförvaltningen. Myndigheters hårdare krav på fastighetsägares energiuppföljning har drivit fram ett behov av nya produkter. Kunderna byter sällan affärssystem men är mer lyhörda för att byta leverantör då förvaltande fastighetsbolag förvärvar eller går samman med andra fastighetsbolag och vill integrera förvaltningsarbetet. Vitec bedömer att den totala marknaden år omsatte omkring 230 Mkr i Sverige. Marknadens storlek har uppskattats genom att summera de huvudsakliga konkurrenternas omsättning inom delmarknaden. Marknaden för system till fastighetsmäklare i Sverige Kunderna inom denna delmarknad utgörs av fastighetsmäklare vars verksamhetsområden sträcker sig från förmedling av bostadsrättslägenheter och villor till kommersiella fastigheter och rörelser. Kundernas behov är specifikt och de behöver ett komplett system för allt från registrering till avslut av uppdrag samtidigt som de kan bedriva en effektiv kundvård. Integrering med olika webbaserade produkter och tjänster för mäklarnas hemsidor är ett viktigt komplement. Mäklarsystemet utgör ett mycket centralt verktyg i fastighetsmäklarens vardag och innehåller även kopplingar till externa partners så som internetportalen och Lantmäteriverket. Vitec bedömer att den totala marknaden, år inklusive tilläggstjänster, omsatte omkring 150 Mkr i Sverige. Marknadens storlek har uppskattats genom att summera de huvudsakliga konkurrenternas omsättning inom delmarknaden. Marknaden för verksamhetssystem till aktörer inom energimarknaden i Norden Kunderna inom denna del av energisektorn utgörs av nätägare, elhandelsbolag och konsultbolag inom energisektorn. Marknaden för högt specialiserade tekniska stödsystem inom denna sektor är i ständig förändring och drivs av det fokus som energifrågorna har idag. Avregleringen av elmarknaden har skapat ett behov av avancerade men lättanvända system hos fler aktörer. Utbyggnaden av vindkraft i Europa samt en gradvis ökad avreglering av elmarknaderna ger goda utsikter för fortsatt marknadstillväxten framöver. Den totala marknaden för ERP inom energisektorn i Sverige för uppgår till omkring 270 Mkr 4. Marknaden för system till kunder inom media Media är ett vitt begrepp och svårt att såväl definiera och kvantifiera. Vitecs kunder inom denna delmarknad utgörs av svenska tidningsföretag och svenska företag inom distribution och detaljhandel som har stort behov av att administrera tryckt media. Kunderna utgörs även av bolag som erbjuder söktjänster på Internet. Internet är gränsöverskridande och söktjänstkunderna av olika nationaliteter. Marknaden för tryckt media är under förändring med en successiv övergång till digitala format. Den digitala övergången har gått snabbare inom vissa delar av tryckt media medan Vitecs huvudkundgrupp, dagstidningar, fortfarande har en stor marknadsandel. Marknaden för Internetbaserade söktjänster är under stora förändringar vilket gör det svårt att både definiera marknaden och dess storlek. Den totala marknaden för ERP inom mediasektorn i Sverige för uppgår till omkring 170 Mkr 5. Marknaden för verksamhetssystem till finans och försäkringsbolag i Sverige Kunderna inom denna delmarknad utgörs främst av svenska försäkringsbolag och banker som behöver verksamhetssystem för pensionsberäkningar. En allt större kundgrupp är aktörer i behov av verksamhetssystem för bolånekalkyler med inbäddade lösningar hos banker. Vitec bedömer att det finns goda utvecklingsmöjligheter för marknaden för pensionsberäkningar och framför allt efterfrågan på system för mer avancerade beräkningar. Den totala marknaden för ERP inom sektorn finans och försäkring i Sverige för uppgår till omkring 560 Mkr 6. GEOGRAFISKA DELMARKNADER Vitec verkar i huvudsak på den svenska marknaden. Inom delmarknaden för verksamhetssystem till aktörer inom energisektorn har Vitec expanderat till Norden och övriga Europa. Inom delmarknaden för system till aktörer inom media så har Vitecs dotterbolag 3L System AB:s affärsområde 3L Media expanderat internationellt till främst USA och har betydande försäljning genom dotterbolaget 3L Media Inc. Koncernens intäkter från övriga Europa uppgick till 34,6 Mkr vilket motsvarade 11 procent av Koncernens totala intäkter. Koncernens intäkter från USA uppgick till 36,0 Mkr vilket motsvarade 11 procent av Koncernens totala intäkter. Någon geografisk indelning gjordes ej för 2009 och 2008 eftersom försäljningen utanför Sverige endast uppgick till en begränsad andel av Koncernens nettoomsättning. 4 Radar Group International, Marknadsrapport ERP. År. 5 Radar Group International, Marknadsrapport ERP. År. 6 Radar Group International, Marknadsrapport ERP. År. 15

16 KONKURRENTER Vitecs utvalda nischer kännetecknas av en hög grad av specialisering. Det innebär att systemleverantörer måste tillhandahålla såväl kompetenta specialisttjänster som programvaror som är utvecklade för de specifika behov som finns hos kunderna inom dessa nischer. Kombinationen av höga krav på specialisering, tillsammans med att nischerna inte betraktas som tillräckligt stora av de dominerande leverantörerna av generella affärssystem, gör att det är höga inträdesbarriärer för eventuella konkurrenter som vill in i Vitecs affärsnischer. En trend i sammanhanget är dock att de olika systemleverantörerna letar efter olika sätt att marknadsföra sig som mer flexibla och lättarbetade, delvis för att kunna nå nya kunder som inte tillhör de största storlekssegmenten. Vitec anger inte direkt sin marknadsposition jämfört med konkurrenter. Vid uttalanden om att Vitec har en stark ställning inom vissa sektorer så är detta Bolagets bedömningar och baseras på Vitecs intäkter av den totala delmarknaden, om inte annat anges. Den totala delmarknaden beräknas genom att summera de huvudsakliga konkurrenternas intäkter inom delmarknaden alternativt baseras delmarknadens storlek på uppgifter hämtade ur marknadsrapporter. På den svenska marknaden för system till fastighetsmäklare utgörs kundernas alternativ huvudsakligen av Vitecs två produkterbjudanden, Mäklarsystem samt Säljstöd. Den konkurrens som finns på marknaden för mäklarsystem består av individuella kundlösningar. På den svenska marknaden för verksamhetssystem till banker och försäkringsbolag för pensionsberäkning är Vitec en dominerande aktör med relativt låg konkurrens. Inom marknaden för bolånekalkyler är Vitec en stor aktör i Sverige, där alternativet är mer manuella beräkningar. Vitec har dock konkurrenter inom övriga delmarknader. På den svenska marknaden för affärssystem för fastighetsförvaltning återfinns några konkurrenter med delvis likvärdiga erbjudande, dessa är bland annat Unit4, Agresso, Momentum Software, Incit och Fast2. Vitecs affärsområde Fastighet är verksamma inom samma marknadssegment som det delägda dotterbolaget 3L System AB:s affärsområde 3L Förvaltningssystem. Vitec Fastighets och 3L Förvaltningssystems erbjudanden är dock inte helt jämförbara utan olika huvudfokus inom marknadssegmentet. På Vitecs marknad för verksamhetssystem till energibolag och konsulter inom energimarknaden i Norden utgörs konkurrensen av bland annat Process Vision, Energy Opticon, Aleasoft, Powel, Tekla och 7 technology. På Vitecs marknad för affärssystem till kunder inom tryckt media så utgörs konkurrensen inom produktområdet ekonomisystem för tidningsföretag av bland annat Visma, Jeeves och SAP. Inom övriga områden finns de traditionella leverantörerna av affärssystem som SAP, Oracle, Navision med flera. Inom området för kunder inom sökmedia och Yellow pages så utgörs konkurrenterna bland annat av Amdocs och net-linx. 16

17 17

18 Verksamhetsbeskrivning KORT OM VITEC Vitec grundades år 1985 och har idag utvecklats till ett programvarubolag som erbjuder egenutvecklade branschspecifika verksamhetssystem och affärssystem. Vitec fokuserar på nischer där det finns kundbehov som inte lika effektivt kan tillgodoses av generella affärssystem. I de nischer som Vitec verkar på i Sverige bedömer Vitec att Bolaget uppnått en stark position och Bolaget långsiktiga strävan är att expandera på en internationell marknad. AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI Vitecs affärsidé är att genom egenutvecklade verksamhetskritiska programvaror erbjuda våra kunder ett lönsamt och värdeskapande verksamhetsstöd. Vitec fokuserar på branschspecifika affärssystem som är mer kostnadseffektiva för kunden än generella lösningar. Vitecs erbjudande omfattar: egenutvecklade programvaror, specialisttjänster samt, support- och underhållsavtal. Vitecs strategi är att verka inom smala och specialiserade nischer där Vitec kan erbjuda branschspecifika programvaror som tillgodoser kundernas behov effektivare än generella affärslösningar. Delbranscherna skall ha en betydande affärsmässig potential och Vitec skall ha möjlighet att uppnå starka marknadspositioner. Härigenom skapas höga inträdesbarriärer för andra intressenter som kan vilja in på samma marknad och ger Vitec betydande skalfördelar gentemot mindre konkurrenter. Vitecs system är verksamhetskritiska och därmed prioriterade av kunderna och de ekonomiska besparingarna av att byta leverantör av dessa system är små för kunderna. Att byta system är dessutom resurskrävande för kunderna, vilket skapar ett starkt incitament för långsiktiga relationer och stabila intäkter för Vitec. Vitec strategi är även att styra mot en hög andel repetitiva intäkter som ger en stabil intäktsvolym och minskar Bolagets känslighet för konjunktursvängningar. Vitec har vidare en uttalad tillväxtstrategi där tillväxten skall ske organiskt men även genom förvärv. Förvärv är en viktig del för att uppnå synergivinster och skalfördelar men är också strategiskt viktigt vid expansion till nya marknader och nischer. Förvärven sker företrädesvis i Sverige i de nischer där Vitec redan verkar, men kan även ske i nya delmarknader även om det då oftast krävs att förvärvsobjektet har en tillräcklig storlek. I andra hand söker Vitec även förvärvsobjekt utanför Sverige där Vitec har identifierat att Bolagets huvudnischer uppvisar en likartad leverantörsstruktur som i Sverige. Baserat på en gedigen kunskap om utveckling och försäljning av mjukvaror identifierar och realiserar Vitec lönsamhetspotential i förvärvskandidater. Riktvärdet vid förvärv är att vinsten per aktie ska öka efter genomfört förvärv. FINANSIELLA MÅL Styrelsen i Vitec har fastställt följande finansiella mål: Omsättningstillväxt om 25 procent per år över en flerårsperiod, varav organisk tillväxt om fem till tio procent per år. Rörelsemarginal om 15 procent. Måluppfyllnad: Omsättningstillväxt 63 % 6 % 119 % Organisk tillväxt* - 4 % 11 % Rörelsemarginal 13 % 13 % 7 % * Organisk tillväxt särredovisas från och med Från och med 2009 höjde styrelsen målsättningen för lönsamhet mätt som rörelsemarginal från 12 procent till 15 procent. AFFÄRSMODELL Vitec är ett programvarubolag som tillhandahåller egna produkter under ett gemensamt varumärke och all utveckling och försäljning ombesörjer Vitec själv. Den tidigare vanliga affärsmodellen som byggde på licensförsäljning av nya programvaror samt underhåll har successivt ersatts med avtalsrelationer där Vitec löpande ingår avtal som omfattar såväl programvaror som kompletta driftmiljöer till nya kunder. Den nya affärsmodellen, SaaS (Software as a Service) gör det billigare och smidigare för kunden, men ökar också Bolagets totala framtida intäktsvolym. SaaS kännetecknas av låga investeringskostnader för kunden och att kostnader för utveckling, drift, underhåll, uppgraderingar och support ingår i det löpande avtalet. För Vitec ger detta en stabil och ökande intäkt eftersom de flesta kunderna kontinuerligt förnyar sina avtal. Förändringen sker successivt och underlättas av att Internet blir allt mer tillgängligt och kostnadseffektivt. Vitecs affärsmodell genererar de olika intäktsströmmarna: licensintäkter, repetitiva intäkter, tjänsteintäkter och övriga intäkter. Licensintäkter Licensintäkterna består av engångsavgifter vid nyförsäljning av programlicenser. Repetitiva intäkter Repetitiva intäkter utgörs framförallt av årliga avtal om underhåll, support, licensförnyelse, drift och statistikuppgifter. De repetitiva intäkterna är återkommande intäkter som normalt faktureras i förskott. En hög andel repetitiva intäkter ger Koncernen en stabil intäktsvolym och minskar Koncernens känslighet för konjunktursvängningar. De repetitiva intäkterna utgör även en god grund för starka kassaflöden vilket är en viktig förutsättning för fortsatt framtida expansion. 18

19 Intäkter per kategori och procentuell andel av Koncernens totala intäkter intäkter, kkr 2011 jan-mar jan-mar Licensintäkter Repetitiva intäkter Tjänsteintäkter Övrigt totalt jan-dec 2009 jan-dec 2008 jan-dec Jan-Mar 2011 Jan-Mar % 8 % 3 % 5 % 5 % 7 % 2 % 8 % 2 % 9 % 34 % 38 % 33 % 31 % 31 % 56 % 53 % 55 % 59 % 58 % Licensintäkter Repetitiva intäkter Tjänster Övrigt Tjänsteintäkter Tjänsteintäkterna består av konsulttjänster på löpande räkning eller till ett förutbestämt fast pris. Övriga intäkter Övrigt består i huvudsak av fakturerade omkostnader men även av varuförsäljning av handelsvaror som består av hårdvara och tredjepartsprogramvara. Betalningsmodell Betalningsmodellen ser ungefär likadan ut oavsett affärsområde. Kunden betalar en licensavgift vid nytecknande av avtal. Ett avtal sträcker sig normalt över ett år med tre månaders uppsägningstid. Under avtalsperioden så betalar kunden en årlig återkommande avgift i förskott vid ingången av respektive år. Härutöver så betalar kunden vid behov för konsulttjänster. Affärs- och betalningsmodellen innebär att Vitec erhåller återkommande förskottsbetalningar vilket innebär att verksamheten binder begränsat med kapital. De totala intäkterna för uppgick till 316,3 Mkr. De repetitiva intäkterna var Koncernens största intäktsslag och uppgick till 173,9 Mkr, vilket motsvarar 55 procent av de totala intäkterna. Tjänsteintäkterna utgör Koncernens näst största intäktsslag och uppgick till 105,3 Mkr, vilket motsvarar 33 procent av de totala intäkterna. Licensintäkterna uppgick till 22,4 Mkr, vilket motsvarar 7 procent av de totala intäkterna. Övriga intäkter uppgick till 14,7 Mkr, vilket motsvarar 5 procent av de totala intäkterna. ORGANISATION Operativ struktur Nedan redogörs för Vitecs operativa struktur sedan Inför framtida expansion av verksamheten och integration av genomförda förvärv så har Vitec förstärkt koncernledningen. Koncernledningen består av verkställande direktören tilllika koncernchef, tre stycken vice VD:ar med olika ansvarsområden samt CFO. Koncernledningen handhar den operativa ledningen av Koncernen. Samtliga personer i koncernledningen är anställda i moderbolaget. Koncernledningen styr den operativa verksamheten och arbetar med strategiska frågor på såväl Koncern- som dotterbolagsnivå. Under koncernledningen återfinns de administrativa funktionerna IT-Drift, Human Resources (HR) samt en administrativ chef. IT-Drift utgör en stödfunktion i Koncernen och svarar för hela den interna driften av data, kommunikation och telefoni. Härutöver så sköts driften av kundlösningar av IT-Drift vilka rörelsebolagen erbjudit sina kunder enligt SaaS-modellen. HR utgör en central resurs som samordnar HR-arbetet i Koncernen och stöttar dotterbolagen. Den administrativa chefen har personalansvar för ett antal medarbetare och ansvarar för den löpande redovisningen, lön, inköp lokaler med mera och innehar även systemansvar för ett antal interna administrativa stödsystem. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolag som leds av en dotterbolags-vd som även är affärsområdeschef. Samtliga dotterbolag har en aktiv styrelse bestående av personer ur koncernledningen. Dotterbolagen utgör egna affärsområden och drivs i de flesta fall, som självständiga enheter med eget ansvar för produktutveckling, försäljning, personalfrågor, ekonomisk rapportering, budgetarbete och uppföljning. 19

20 Koncernens organisation Lars Stenlund VD Olov Sandberg vvd, informa onschef Lars Eriksson vvd M & A, BD Patrik Fransson vvd CTO/CIO Kjell Hedström Ekonomi CFO Johan Nyström IT-dri Adm.chef rekrytering pågår Rekrytering Karin Larsson HR AO Mäklare AO Fas ghet AO Energi AO Media AO Capitex AO 3L System Personal Under hade Vitec i medeltal 247 anställda varav 17 personer var anställda i USA. Antalet kvinnor var 61. Vid års utgång uppgick antalet medarbetare till 295. Medarbetarnas kompetens, fantasi och drivkraft är en betydelsefull del av Koncernens utveckling. Individuella initiativ fångas upp, värderas och inarbetas i löpande arbete. Ökade möjligheter att bidra till lönsamhet och tillväxt ges av erfarenhetsutbyte och samarbete över gränserna. Morgondagens behov av kompetens identifieras i strategiarbetet men fångas också upp i den kreativa miljön. Ramar och strukturer utmanas löpande för att säkerställa att verksamheten får bästa möjliga stöd. Chefsutveckling pågår utifrån vad som ska göras, hur det ska göras och vilka kunskaper/insikter som krävs för att leda andra i arbete. Verktyg för att underlätta chefernas arbete tas fram och förfinas. AFFÄRSOMRÅDEN Vitec bedriver sin verksamhet inom sex affärsområden ( AO ): AO Fastighet, AO Mäklare, AO Energi, AO Media, AO Capitex samt AO 3L System. Vitec har under flera år uppvisat hög förvärvsaktivitet och flera av affärsområdena har tillkommit genom förvärv och integrationsprocesser pågår som en naturlig del i Koncernens verksamhet. AO Fastighet AO Fastighet leds av affärsområdeschef Tommy Hallberg och verksamheten bedrivs genom det helägda dotterbolaget Vitec Fastighetssystem AB. Vitec Fastighetssystem AB erbjuder ett komplett förvaltningsstöd inriktat mot fastighetsägare, fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare. Vitec Fastighetssystem AB erbjuder fristående programprodukter som kan integreras i ett komplett affärssystem för kunden. De egenutvecklade programvarorna kan även integreras med applikationer från andra leverantörer. Affärssystemet möjliggör för kunden att uppnå en effektiv och lönsam förvaltning och utveckling av fastigheter samt energiuppföljning. Vitec Fastighetssystem AB verkar på den svenska marknaden men för systemet för energiuppföljning finns en potentiell internationell marknad. Teknikutvecklingen inom mobila enheter och Internets spridning och utveckling har möjliggjort nya arbetssätt. Vitec Fastighetssystem AB kommer att fortsätta ta vara på dessa möjligheter för att vidareutveckla erbjudandet till kunder. De nya tekniska möjligheterna skapar förutsättningar för att kunderna skall kunna arbeta mer rationellt, mobilt och med mer lättanvända och lättillgängliga funktioner. Produktlanseringar inom mobila enheter samt surfplattor, liksom en ny produkt för energiuppföljning lanserades under. Vitec Fastighetssystem AB påbörjade under 2009 internationella marknadsaktiviteter som förhoppningsvis skall leda framtida expansion till utvalda marknader. Affärsområdet har i ett längre perspektiv förutsättningar för att växa organiskt samt genom förvärv. Vitec Fastighetssystem AB:s befintliga kundbas utgörs av omkring 700 privata samt kommunalt ägda fastighetsbolag. Bland dessa bolag återfinns bland annat Vasakronan, Wihlborgs, Botkyrkabyggen, Sollentunahem och Telgekoncernen. års nettoomsättning uppgick till 69,9 Mkr med ett rörelseresultat om 9,6 Mkr. Vitec bedömer att Vitec Fastighetssystem AB har en marknadsandel omkring 30 procent i Sverige. Marknadens storlek har uppskattats genom att summera de huvudsakliga konkurrenternas omsättning inom delmarknaden. På den svenska marknaden för affärssystem för fastighetsförvaltning återfinns några konkurrenter med delvis likvärdiga erbjudande, dessa är bland annat Momentum Software, Unit4, Agresso, Incit och Fast2. Vitecs AO Fastighet är verksam inom samma marknadssegment som det delägda dotterbolaget 3L System AB:s affärsområde 3L Förvaltningssystem. Erbjudandena är dock inte helt jämförbara utan har olika huvudfokus inom marknadssegmentet. AO Fastighet har 58 medarbetare. 20

Viktig information UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION

Viktig information UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION Notering av Vitec Software Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Juni 2011 Viktig information UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT Detta Prospekt har upprättats med anledning av styrelsen för Vitecs

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Vårt erbjudande. Unika erbjudanden. Affärsidé

Vårt erbjudande. Unika erbjudanden. Affärsidé Lars Stenlund Kortfakta Klicka på symbolen för att infoga bild här. Bilden ska vara utfallande (undantag frilagda objekt) och får inte vara bredare än vad stödlinjen visar. Bilden placeras alltid under

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 13 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 13 % Bokslutskommuniké Delårsrapport januari-juni för helåret 2012 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 13 % NETTOOMSÄTTNING 389,2 Mkr (359,6) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 40,1 Mkr (35,7) RÖRELSEMARGINAL 11 % (11)

Läs mer

Programvarubolaget. Vitec Software Group AB (publ)

Programvarubolaget. Vitec Software Group AB (publ) Programvarubolaget Vitec 2011 på 30 sekunder + 62 % ökad vinst per aktie 6,10 kr vinst per aktie 2,00* kr utdelning *Styrelsens förslag 25 % avkastning eget kapital 359,6 Mkr omsättning Nasdaq OMX noterad

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008

Bokslutskommuniké 2008 Bokslutskommuniké Resultat efter finansnetto upp 50% till 15,6 Mkr (10,4 Mkr) Vinst per aktie upp 47% till 3,12 kr (2,13 kr) Nettoomsättning upp 63% till 136 Mkr (84 Mkr) Repetitiva intäkter ökade till

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ) Viktig information Allmänt Kamic Electronics AB, organisationsnummer 556852-7393 ( Kamic

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008

Delårsrapport jan-mar 2008 Delårsrapport jan-mar 2008 Resultat efter finansnetto 2,7 mkr (3,4 mkr) Nettoomsättning ökade med 53% till 32,3 mkr (21,2 mkr) Vinst per aktie 0,56 kr (0,69 kr) Repetitiva intäkter* fördubblade, utgjorde

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Olov Sandberg, Medgrundare, vvd

Olov Sandberg, Medgrundare, vvd Olov Sandberg, Medgrundare, vvd Om Vitec Vitec är ett nordiskt programvarubolag. Vi utvecklar och levererar standardiserade programvaror för branschunika behov. Grundades 1985 Vitec bildades 1985 av forskarkollegorna

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson. Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3

Innehåll. Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 tillägg till DANIRS ERBJUDANDEhandling AVSEENDE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Innehåll Sigmas preliminära utfall för första kvartalet 2013 3 Detta dokument, daterat den 12 april 2013,

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ) Detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika eller Nya Zeeland. Erbjudandet riktar sig inte till (och inte

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport jan-jun 2008

Delårsrapport jan-jun 2008 Delårsrapport Resultat efter finansnetto upp 17 % till 5,9 Mkr (5,1) Intäkterna upp 63 % till 68,1 Mkr (41,8) Vinst per aktie upp 17 % till 1,21 kr (1,03) ägarandelen i 3l system group har ökats väsentliga

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro International S.A. Innehållsförteckning Tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ)

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) Februari 2012 Viktig information Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

stark resultatförbättring och fortsatt tillväxt

stark resultatförbättring och fortsatt tillväxt bokslutskommuniké stark resultatförbättring och fortsatt tillväxt NETTOOMSÄTTNING 144,5 Mkr (136,3) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 17,9 Mkr (15,5) RÖRELSEMARGINAL 13 % (13) VINST PER AKTIE 3,59 kr (3,12) KASSAFLÖDE

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

delårsrapport januari-mars 2009

delårsrapport januari-mars 2009 delårsrapport januari-mars Resultat efter finansnetto upp 71% till 4,6 MKR (2,7 MKR) Vinst per aktie upp 65% till 0,92 KR (0,56 KR) Nettoomsättning upp 8% till 35,0 MKR (32,3 MKR) väsentliga händelser

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

dubblerad omsättning och kraftig resultatökning

dubblerad omsättning och kraftig resultatökning delårsrapport januari-juni dubblerad omsättning och kraftig resultatökning NETTOOMSÄTTNING 138,7 Mkr (70,4) RESULTAT EFTER FINANSNETTO 14,3 Mkr (5,5) RÖRELSEMARGINAL 10 % (8) VINST PER AKTIE 1,92 kr (1,05)

Läs mer

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015

PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 PROJEKTENGAGEMANG DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2015 Projektengagemang i Stockholm AB Box 47146 100 74 Stockholm Årstaängsvägen 11 117 43 Stockholm 08-522 069 00 www.projektengagemang.se 1 (7) Kvartal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 3333 DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning av delårsrapport, Q1 2010... 3 Nyckeltal och kommentarer... 3 Finansiell information... 6 Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5).

G&L BEIJER Q Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 mkr (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 mkr (40,5). G&L BEIJER Q1 2011 Nettoomsättningen steg med 12 procent till 1268,5 (1129,9). Rörelseresultatet steg med 79 procent till 72,3 (40,5). Avyttring av aktier i Beijer Alma gav realisationsvinst på 51,7. Vinsten

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer