Viktig information UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viktig information UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION"

Transkript

1 Notering av Vitec Software Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Juni 2011

2 Viktig information UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT Detta Prospekt har upprättats med anledning av styrelsen för Vitecs ansökan om upptagande till notering av Bolagets aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm. Detta prospekt innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier i Vitec. Prospektet får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Detta Prospekt har upprättats i enlighet med lagstiftningen i Sverige och de författningar och regler som är tillämpliga på prospekt i Sverige. Tvist rörande innehållet i detta Prospekt skall avgöras enligt svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt, med Umeås tingsrätt som första instans. Observera att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta Prospekt kan bli tvungen att bekosta en översättning av Prospektet. Detta Prospekt har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens godkännande och registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i detta Prospekt är korrekta eller fullständiga. Förutom vad som uttryckligen anges i revisionsberättelserna, införlivade genom hänvisning, har inga andra delar av Prospektet granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. FRAMTIDSINRIKTADE UTTALANDEN OCH MARKNADSINFORMATION Detta Prospekt innehåller framtidsinriktade uttalanden som återspeglar Vitecs syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Framtidsinriktade uttalanden kan urskiljas genom att de inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att de kan innefatta ord som kan, skall, förväntas, tros, uppskattas, planeras, avses, beräknas, förutses, har som målsättning att, prognostiseras, försöker, skulle kunna eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Dessa framtidsinriktade uttalanden gäller endast vid tidpunkten för Prospektets offentliggörande och Vitec gör ingen utfästelse om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framtidsinriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt, utöver vad som följer av tillämpliga lagar och regler. Även om Vitec anser att förväntningarna som beskrivs i sådana framtidsinriktade uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att dessa framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. I avsnittet Riskfaktorer finns en beskrivning, dock inte uttömmande, av faktorer som kan medföra att faktiskt resultat eller faktisk utveckling kan komma att skilja sig avsevärt från framtidsinriktade uttalanden i detta Prospekt. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation för de marknader där Vitec verkar inom vid tidpunkten för offentliggörandet av detta Prospekt. Prospektet innehåller information om Vitecs uppskattningar av storleken på den svenska och nordiska marknaden för affärs- och verksamhetssystem inom de nischer som Vitec verkar vid tidpunkten för offentliggörandet av Prospektet. I de fall informationen har hämtats från externa källor ansvarar Vitec för att sådan information har återgivits korrekt. Även om Vitec anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten av informationen inte kan garanteras. Såvitt Vitec kan känna till och förvissa sig om genom jämförelser med annan information som offentliggjorts av de parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. En investerare skall vara medveten om att ekonomisk information, branschinformation och ekonomisk framtidsinriktad information samt uppskattningar av marknadsinformation, som finns i Prospektet, inte nödvändigtvis utgör tillförlitliga indikationer på Vitecs framtida resultat. De siffror som redovisas i detta Prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer inte alltid summerar. 2

3 Innehållsförteckning PLANERADE DATUM FÖR PUBLICERING AV FINANSIELL INFOR- MATION Delårsrapport för andra kvartalet juli 2011 Delårsrapport för tredje kvartalet oktober 2011 Bokslutskommuniké februari 2012 INFORMATION OM VITECS AKTIE AV SERIE B Styrelsen i Vitec Software Group AB (publ) har beslutat att ansöka om notering av Vitecs B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm. Samtliga Vitecs B-aktier kommer därmed att noteras på den reglerade marknaden NASDAQ OMX Stockholm. Första dag för handel med Vitecs aktie på NASDAQ OMX Stockholm är planerad till omkring den 4 juli Sista dag för handel på AktieTorget beräknas till omkring den 1 juli Aktieägare i Vitec behöver inte vidta några åtgärder med anledning av noteringen av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Vid notering kommer Vitecs B-aktie att handlas enligt normalt förfarande i NASDAQ OMX Stockholms handelssystem med öppning klockan dagen för notering. Marknaden åsätter aktien dess pris under det elektroniska auktionsförfarande som benämns morgoncall och där priset på aktien fastställs till det jämviktspris där flest köpare och säljare möts. Aktien kommer initialt att handlas till det jämviktspris som aktien åsätts under morgoncall dagen för första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm. Kortnamn: VIT B ISIN-kod: SE FRÅGOR OM NOTERINGEN Frågor rörande noteringen på Nasdaq OMX Stockholm kan besvaras av Vitec på telefonnummer Information finns även tillgänglig på Vitecs hemsida (www.vitec.se). DEFINITIONER Vitec eller Bolaget Vitec Software Group AB (publ), organisationsnummer , med eller utan dotterbolag beroende på sammanhang. Koncernen Vitec Software Group AB (publ), organisationsnummer med dotterbolag. Vitecs B-aktie eller B-aktien Vitecs aktie av serie B och som avses att Noteras på NASDAQ OMX Stockholm. 3L System AB 3L System AB (publ), organisationsnummer , med eller utan dotterbolag beroende på sammanhang. 3L System AB:s (publ) aktie är ansluten till First North Norden, som är en alternativ marknadsplats för handel med aktier och andra värdepapper och som drivs av de andra börserna inom NASDAQ OMX. Vitec äger 52,2 procent av kapital och röster i 3L System AB (publ). AktieTorget AktieTorget AB, organisationsnummer En alternativ marknadsplats för handel med aktier och värdepapper och som drivs av AktieTorget Holding AB. Viktig information 2 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Riskfaktorer 9 Bakgrund och motiv 13 Marknad 14 Verksamhetsbeskrivning 18 Finansiell information i sammandrag 28 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 31 Eget kapital, skulder och annan finansiell information 36 Aktiekapital och ägarförhållanden 40 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 44 Bolagsstyrning 50 Legala frågor och kompletterande information 54 Vissa skattefrågor i Sverige 58 Bolagsordning 60 Delårsrapport januari till mars Adresser 75 NASDAQ OMX Stockholm NASDAQ OMX Stockholm AB, organisationsnummer Notering Upptagande till handel av Bolagets aktier av serie B på NASDAQ OMX Stockholm. Prospektet Detta prospekt som upprättats med avseende på Noteringen och som registrerats av Finansinspektionen. 3

4 Sammanfattning Denna sammanfattning skall endast ses som en introduktion till och ett sammandrag av informationen i Prospektet. Varje beslut om att investera i Vitecs B-aktie skall därför baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet och således inte enbart på denna sammanfattning. Potentiella investerare bör uppmärksamma att personer får göras ansvariga för uppgifter som ingår eller saknas i sammanfattningen endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Prospektet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att bekosta en översättning av Prospektet. BAKGRUND OCH MOTIV Vitecs B-aktie är upptagen till handel på AktieTorget sedan Detta Prospekt har upprättats med anledning av att styrelsen för Vitec ansökt om notering av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Noteringen genomförs i syfte att underlätta Vitecs fortsatta utveckling och expansion. Det är styrelsens bedömning att Bolaget kommer att gynnas av den kvalitetsstämpel en notering på NASDAQ OMX Stockholm innebär samtidigt som varumärket och Vitecs position bland nuvarande och framtida kunder, medarbetare, investerare och media kommer att stärkas. Noteringen bedöms också medföra en ökad genomlysning av Bolaget och B-aktien. Det är styrelsens förhoppning att ett ökat intresse för Vitec och dess B-aktie kan medföra en högre likviditet i handeln med B-aktien. En mer likvid handel i aktien bedöms ge förbättrade möjligheter att använda B- aktien som betalningsmedel i eventuella framtida förvärv av kommersiellt intresse för Bolagets fortsatta utveckling. Första dag för handel med Vitecs aktie på NASDAQ OMX Stockholm är planerad till omkring den 4 juli Sista dag för handel på AktieTorget beräknas till omkring den 1 juli Aktieägare i Vitec behöver inte vidta några åtgärder med anledning av noteringen av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. För ytterligare information hänvisas till detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen för Vitec med anledning av ansökan om notering av Bolagets B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Hittills har tillväxten skett såväl organiskt men även genom förvärv som är en viktig del av tillväxtstrategin för att uppnå synergivinster och skalfördelar men också strategiskt viktigt vid expansion till nya marknader och nischer. Riktvärdet vid förvärv är att vinsten per aktie ska öka efter genomfört förvärv. Vitecs affärsmodell består, förutom av programlicenser och tjänster, till stor del av repetitiva intäkter, vilket ger Bolaget en stabil intäktsvolym och minskar Bolagets känslighet för konjunktursvängningar. De repetitiva intäkterna utgör även en god grund för starka kassaflöden vilket är en viktig förutsättning för fortsatt framtida expansion. De totala intäkterna för uppgick till 316,3 Mkr. De repetitiva intäkterna var Koncernens största intäktsslag och uppgick till 173,9 Mkr, vilket motsvarar 55 procent av de totala intäkterna. Tjänsteintäkterna utgör Koncernens näst största intäktsslag och uppgick till 105,3 Mkr, vilket motsvarar 33 procent av de totala intäkterna. Licensintäkterna uppgick till 22,4 Mkr, vilket motsvarar 7 procent av de totala intäkterna. Övriga intäkter uppgick till 14,7 Mkr, vilket motsvarar 5 procent av de totala intäkterna. KORT OM VITEC Vitec startades år 1985 som ett resultat av fysikerna Lars Stenlunds och Olov Sandbergs privata engagemang utöver deras dåvarande forskningsverksamhet vid Umeå universitet. Vitec är ett programvarubolag som erbjuder egenutvecklade affärssystem i nischer där Vitec kan möta kundbehoven effektivare än generella affärssystemsleverantörer. I de nischer som Vitec verkar på i Sverige bedömer Vitec att Bolaget uppnått en stark position och Bolaget långsiktiga strävan är att expandera på en internationell marknad och leverera till branscher där samma affärslogik gäller. 4

5 FINANSIELL UTVECKLING I KORTHET KONCERNRESULTATRÄKNINGAR OCH KONCERNBALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG, KKR 2011 jan-mar jan-mar jan-dec 2009 jan-dec 2008 jan-dec Nettoomsättning Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar Årets/Periodens resultat Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Likvida medel (inklusive lätt realiserbara värdepapper) Övrigt SUMMA TILLGÅNGAR Totalt eget kapital Totalt räntebärande skulder Icke räntebärande skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Inkluderar eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande. NYCKELTAL SAMT DATA PER AKTIE 2011 jan-mar jan-mar jan-dec 2009 jan-dec 2008 jan-dec Medelantal anställda, st Omsättningstillväxt, % 33% 93% 119% 6% 63% Rörelsemarginal, % 11% 14% 7% 13% 13% Nettomarginal, % 7% 10% 5% 9% 9% Räntebärande nettoskuld, kkr Soliditet, % 37% 37% 38% 40% 43% Aktiekurs per balansdagen, kr 46,50 43,50 48,10 29,50 19,70 Aktieutdelning till moderbolagets aktieägare, kr 0,00 0,00 1,00 0,75 0,60 AFFÄRSOMRÅDEN Vitec bedriver sin verksamhet inom sex affärsområden ( AO ): AO Fastighet, AO Mäklare, AO Energi, AO Media, AO Capitex samt AO 3L System. Vitec har under flera år uppvisat hög förvärvsaktivitet och flera av affärsområdena har tillkommit genom förvärv och integrationsprocesser pågår som en naturlig del i Koncernens verksamhet. AO Fastighet AO Fastighet bedrivs genom det helägda dotterbolaget Vitec Fastighetssystem AB. Vitec Fastighetssystem AB erbjuder ett komplett förvaltningsstöd inriktat mot fastighetsägare, fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare. Vitec Fastighetssystem AB erbjuder fristående programprodukter som kan integreras i ett komplett affärssystem för kunden. De egenutvecklade programvarorna kan även integreras med applikationer från andra leverantörer. Affärssystemet möjliggör för kunden att uppnå en effektiv och lönsam förvaltning och utveckling av fastigheter samt energiuppföljning. Vitec Fastighetssystem AB verkar på den svenska marknaden men för systemet för energiuppföljning finns en potentiell internationell marknad. AO Mäklare AO Mäklare bedrivs genom det helägda dotterbolaget Vitec Mäklarsystem AB samt mäklardelen i Capitex AB. AO Mäklare erbjuder fastighetsmäklarna ett komplett affärssystem för allt från registrering till avslut av uppdrag samtidigt som mäklarna kan bedriva en effektiv kundvård. Integrering med olika webbaserade produkter och tjänster för mäklarnas hemsidor är ett viktigt komplement. Mäklarsystemet utgör ett centralt verktyg i fastighetsmäklarens vardag och innehåller även kopplingar till externa partners så som websidan www. hemnet.se och Lantmäteriverket. AO Mäklare erbjuder även lösningar för nyproducenter av bostäder och egnahem i Sverige och Norden. AO Mäklare verkar på den svenska marknaden men en internationell expansion förbereds. AO Energi AO Energi bedrivs genom det helägda dotterbolaget Vitec Energy AB. Vitec Energy erbjuder egenutvecklade programvaror för energibolag och konsultbolag inom energisektorn. Erbjudandet utgörs av system för prognoser av el- och värmebehov, vindkraft, teknisk förvaltning och underhåll av distributionsnät. Vitec Energys system löser problem både för den dagli- 5

6 ga driften och i samband med om- och nybyggnation. Produkterna finns inom områdena prognossystem och nätinformationssystem. Vitec bedömer att tillväxtmöjligheterna i ett kort perspektiv främst finns på den nordiska marknaden. AO Media AO Media bedrivs genom det helägda dotterbolaget Vitec Veriba AB samt Vitec Veribas dotterbolag Retail i Linköping AB. Vitec Veriba AB erbjuder affärssystemet Balans, som är ett modernt och lättanvänt affärssystem som stödjer de administrativa processerna hos Vitec Veribas kundföretag. Vitec Veribas erbjudande är riktat främst mot tidningsföretag och företag med speciallösningar inom distribution och detaljhandel. Erbjudandet innefattar moduler som ekonomi och bokföring, tid och projekt, orderlager-fakturering samt fullt integrerade sortimentsplaneringsmoduler för detaljhandeln. AO Capitex Sedan den 1 april 2011 omfattar AO Capitex endast finans och försäkring. Den grundläggande affärsidén inom AO Capitex är att skattesystemet och de grundläggande försäkringssystemen är lika för alla. Det finns då ingen anledning att varje aktör utvecklar programvara för beräkningar inom dessa kunskapsområden. Capitex utvecklar sedan 30 år programvara för skatteberäkning, boendekalkyler samt beräkningar av ålders-, sjuk- och efterlevandepension enligt lag och kollektivavtal. Programvaran nyttjas dels av alla ledande banker och försäkringsbolag och dels för publika beräkningar på nätet. Programvaran säljs som inbäddad beräkningslogik eller med fullständiga användargränssnitt. AO 3L System 3L System AB:s aktie är upptagen till handel på First North. Vitec äger 52,2 procent av kapital och röster i 3L System AB. Vitec har successivt ökat sin ägarandel i 3L System AB från det första aktieköpet den 10 oktober 2006 då Vitec förvärvade 12,8 procent av aktierna i 3L System AB. Den 22 december 2009 blev Vitec majoritetsägare i 3L System AB med 52,2 procent av röster och kapital. Efter att ha uppnått aktiemajoritet i 3L System AB betraktar Vitec aktieinnehav som ett långsiktigt operationellt innehav och inte som ett finansiellt innehav. Sedan fjärde kvartalet 2006 redovisas 3L System AB som ett intressebolag till Vitec och sedan redovisas 3L System AB som ett dotterbolag till Vitec. 3L System AB utvecklar och säljer branschspecifika affärs- Intäkter och rörelseresultat per affärsområde intäkter, kkr 2011 jan-mar jan-mar AO Mäklare AO Fastighet AO Energi AO Media AO Capitex AO 3L System Gemensamt totalt koncernen rörelseresultat, kkr 2011 jan-mar jan-mar AO Mäklare AO Fastighet AO Energi AO Media AO Capitex AO 3L System Gemensamt totalt koncernen Sedan 1 januari 2011 redovisas AO Mäklare inklusive mäklardelen från Capitex AB. För att få bättre jämförbarhet har därför intäkter och rörelseresultat för helår räknats om och inkluderar även intäkter och rörelseresultat hänförligt till mäklardelen i Capitex AB under perioden 1 juli till 31 december. 2 Sedan 1 januari 2011 redovisas AO Capitex exklusive mäklardelen från Capitex AB. Efter den 1 april 2011 kommer AO Capitex att redovisas exklusive fastighetsdelen som överlåtits till AO 3L System. Intäkter och rörelseresultat för AO Capitex under januari till mars 2011 och helår har därför räknats om och i denna tabell inkluderas endast intäkter och rörelseresultat hänförligt till den del av AO Capitex som riktas till finans och försäkring under perioden 1 januari till 31 mars 2011 samt 1 juli till 31 december. 3 Efter den 1 april 2011 kommer AO 3L System att redovisas inklusive fastighetsdelen från Capitex AB. För att få bättre jämförbarhet har därför intäkter och rörelseresultat för perioden 1 januari till 31 mars samt helår räknats om och inkluderar även intäkter och rörelseresultat hänförligt till fastighetsdelen i Capitex AB under perioden 1 januari till 31 mars 2011 samt 1 juli till 31 december. 4 3L System AB redovisades som ett intressebolag under 2008 och 2009 varför rörelseresultat hänförligt till Gemensamt för åren 2008 och 2009 innehåller resultat från 3L System AB. jan-dec jan-dec 2009 jan-dec 2009 jan-dec 2008 jan-dec 2008 jan-dec 6

7 system. 3L System AB har två underliggande affärsområden, 3L Förvaltningssystem och 3L Media. 3L Förvaltningssystem inriktar sig kundgrupper som byggbolag, fastighetsbolag och andra entreprenadföretag. 3L Media inriktar sig mot företag i sökmediabranschen. 3L System AB erbjuder specialanpassningar, installation, utbildning och support för affärssystemen 3L Pro, MBS, Core och SMP. 3L System AB:s geografiskt största marknad är Sverige med 39 procent av års intäkter. Övriga marknader utgörs av USA samt övriga Europa med 33 procent respektive 28 procent av års intäkter. MARKNADSÖVERSIKT ERP är en förkortning av Enterprise Resource Planning och översätts ofta till affärssystem på svenska. Marknaden för affärssystem avser integrerade IT-system för att ta hand om ett företags informationshantering och har en bred och varierande funktionalitet beroende på användningsområdet. Affärssystem är en kombination av företagsadministration och teknologi. Marknaden för ERP i Sverige bedömdes för uppgå till 8,4 miljarder svenska kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 5,0 procent jämfört med Vitec har en tydlig strategi med fokus på branschspecifika affärs- och verksamhetssystem riktat till kunder med speciella behov som inte lika effektivt kan tillgodoses av generella system. Vitec verkar enbart inom nischer där Vitec har potential att bli en betydande aktör. Vitec är i huvudsak aktiv på den svenska marknaden även om Vitecs dotterkoncern 3L System AB expanderat sitt affärsområde 3L Media till främst USA. Vitecs befintliga nischer utgörs av fastighetsbolag/fastighetsförvaltning, fastighetsmäklare, energi, media samt finans och försäkring. I framtiden kan dock Vitec som ett naturligt led i sin affärsutveckling komma att expandera verksamheten till fler nischer. Trenderna i ERP-marknaden kännetecknas främst av kundernas behov av produktivitetseffektivisering, kostnadseffektivisering och tidsoptimering. Dock har inte alla verksamheter behov av heltäckande system och särskilt mindre och medelstora organisationer efterfrågar mer behovsspecifika system vilket innebär ökat behov av modulära ERP-system och framförallt system som levereras enligt SaaS (software as a service). En av de tydligaste trenderna hos kunderna är kostnadseffektiviseringar och kunderna efterfrågar kortare implementationstider vilket ofta innebär mindre komplexa system som går enkelt att integrera i verksamheten. 2 kunderna inom dessa nischer. Kombinationen av höga krav på specialisering, tillsammans med att nischerna inte betraktas som tillräckligt stora av de dominerande leverantörerna av generella affärssystem, gör att det är höga inträdesbarriärer för eventuella konkurrenter som vill in i Vitecs affärsnischer. En trend i sammanhanget är dock att de olika systemleverantörerna letar efter olika sätt att marknadsföra sig som mer flexibla och lättarbetade, delvis för att kunna nå nya kunder som inte tillhör de största storlekssegmenten. RISKFAKTORER Vitecs verksamhet är förenad med risker relaterade till bland annat medarbetare och rekrytering, kundberoende, leverantörsberoende, tekniska risker, IT-drift, produktansvar, fortsatt tillväxt, förvärv och integration av genomförda förvärv, investeringar i produktutveckling, fastprisprojekt, skatter och avgifter, avtalsrelationer, immateriella rättigheter, koncerninterna transaktioner, konjunktur, teknisk utveckling, konkurrens, politiska och legala risker och finansiella risker. Det finns även risker förenande med en investering i Vitecs B-aktie såsom kursfall på aktiemarknaden, fluktuationer i aktiekursen för Vitecs B-aktie, ägare med betydande inflytande, begränsad likviditet i handeln med Vitecs B-aktie och framtida utdelning. Ovanstående risker utgör ett sammanfattande urval av riskfaktorer som har betydelse för Vitecs verksamhet eller för en investering i Vitecs B-aktier. För mer utförlig information, se Riskfaktorer. AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN Vitec har emitterat stycken aktier av serie A som vardera berättigar till tio röster samt stycken aktier av serie B som vardera berättigar till en röst. Aktierna av serie A är inte anslutna till någon handelsplats utan samtliga aktier av serie A innehas av Bolagets röstmässigt tre största ägare Lars Stenlund, Olov Sandberg och Jerker Vallbo vars totala innehav innebär att de kontrollerar omkring 71 procent av rösterna. Aktie av serie A skall på begäran av ägare till sådan aktie kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B. Vitecs B- aktie är sedan 1999 upptagen till handel på AktieTorget och handlas under kortnamnet VIT B. Den 30 april 2011 uppgick antalet aktieägare till stycken. Konkurrenter Vitecs utvalda nischer kännetecknas av en hög grad av specialisering. Det innebär att systemleverantörer måste tillhandahålla såväl kompetenta specialisttjänster som programvaror som är utvecklade för de specifika behov som finns hos 1 Radar Group International, Marknadsrapport ERP. År. 2 Radar Group International, Marknadsrapport ERP. År. 7

8 10 STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 30 APRIL 2011 Antal A-aktier, st Antal B-aktier, st Andel av kapital % Andel av röster % Stenlund, Lars * ,3 32,4 Sandberg, Olov * ,5 32,1 Vallbo, Jerker * ,4 6,6 Länsförsäkringar Småbolagsfond ,3 2,7 Öquist, Nils-Eric * ,3 2,0 Stenum, Kristofer ,3 1,6 Stenum, Niklas ,1 1,5 Försäkringsbolaget Avanza Pension ,5 1,3 Rambas AB ,1 1,2 Eklund, Thomas ,3 0,8 Övriga ,8 17,7 TOTALT ,0 100,0 * Inklusive familj och ägande via bolag (avser endast innehav av B-aktier) STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISORER Vitecs styrelse består av Nils-Eric Öquist (ordförande), Carl-Eric Nyquist, Crister Stjernfelt, Birgitta Johansson-Hedberg, Kaj Sandart, Olov Sandberg och Jan Friedman. Ledande befattningshavare är Lars Stenlund (VD), Olov Sandberg, Lars Eriksson, Patrik Fransson och Kjell Hedström. Auktoriserad revisor är Birgitta Gustafsson från KPMG. Birgitta Gustafsson har medverkat i revisionen av Vitec sedan RÅDGIVARE HCL Invest AB har agerat finansiell rådgivare i samband med Noteringen och Advokatfirman Carthiel AB har agerat legal rådgivare i samband med Noteringen. HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING Följande handlingar, vilka tidigare har publicerats och ingivits till Finansinspektionen, utgör genom hänvisning delar av Prospektet: i) Vitecs reviderade årsredovisning för år med bifogad revisionsberättelse; ii) Vitecs reviderade årsredovisning för år 2009 med bifogad revisionsberättelse; och iii) Vitecs reviderade årsredovisning för år 2008 med bifogad revisionsberättelse. Kopior av de handlingar som är införlivade genom hänvisning kan erhållas från Vitec på telefon samt på Bolagets hemsida: 8

9 Riskfaktorer Vitecs verksamhet påverkas, och kan komma att påverkas, av ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Vitec. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Vitec och sådana som inte har något specifikt samband med Vitec. Nedan beskrivs några av de riskfaktorer som anses vara av särskild betydelse för Vitecs framtida utveckling. Den nedanstående redovisningen av riskfaktorer gör ej anspråk på fullständighet, ej heller är riskerna rangordnade efter grad av betydelse. Samtliga faktorer beskrivs ej i detalj utan en komplett utvärdering måste innefatta all information i detta Prospekt samt en allmän omvärldsbedömning. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som Bolaget för närvarande anser obetydliga, kan komma att få väsentlig betydelse för Vitecs verksamhet, finansiella ställning eller resultat. OPERATIVA RISKER Medarbetare och rekrytering Bolaget är i hög utsträckning beroende av kvalificerad arbetskraft och specialistkompetens inom produktutveckling och försäljning. Förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare är av yttersta vikt för att säkerställa kompetensnivån i Bolaget. Bolagets uppfattning är att Bolaget kan attrahera och behålla kvalificerade medarbetare, men det finns risk för att detta inte kan ske till acceptabla villkor, trots marknadsmässiga löner, då det råder hård konkurrens om erfarna medarbetare från andra mjukvaru- och produktutvecklingsbolag. Förlust av medarbetare eller svårighet att rekrytera kan ge negativa finansiella och kommersiella effekter för Vitec. Kundberoende Vitec har ingått avtal med ett stort antal kunder. Styrelsen för Vitec bedömer att Koncernen inte är beroende av någon enskild kund. Kundstrukturen kan dock vara mer koncentrerad inom Koncernens olika affärsområden. Vitecs dotterkoncern 3L System AB är i större utsträckning beroende av enstaka kunder hänförligt till affärsområdet 3L Media. Inom Vitecs affärsområde för affärssystem för fastighetsmäklare har Vitec ingått ramavtal med kunder för franschisetagarnas räkning, vilket innebär att inom detta affärsområde är sådana ramavtal väsentliga för Vitec och inom detta affärsområde är således kundberoendet att anses som högre än för Koncernen som helhet. Förlust av en större kund kan medföra en negativ påverkan på Vitecs omsättning och resultat. Leverantörsberoende Vitec köper bandbredd av teleoperatörer. Dessa teleoperatörer är av betydelse för att Vitec skall kunna bedriva verksamhet. Vitec köper stödtjänster som integreras i Vitecs affärssystem och sådana stödtjänster utgörs främst av fastighetsrelaterad information eller överföring av sådan information via SMS. Trots att avtal med leverantörer har ingåtts på kommersiella villkor och handlats upp i konkurrens samt att Vitec har alternativa leverantörslösningar så är Vitec beroende av leverantörer för att undvika driftstopp vilket kan medföra negativa konsekvenser för Vitecs resultat och finansiella ställning. Tekniska risker Vitecs verksamhet utgörs till en mindre del (mindre än 5 procent) av ASP-tjänster (ASP = Applikation Service Provider) vilket innebär att Vitecs kunder hyr sina applikationer via Internet. I dessa fall ansvarar Vitec för såväl programvaran som för driften och säkerhetskopiering av data på kundens uppdrag. Längre driftstörningar i Internettrafiken eller störningar i form av haverier eller andra tekniska problem i Vitecs driftmiljö skulle kunna få långsiktiga negativa ekonomiska konsekvenser för Vitec. IT-drift Vitecs verksamhet är beroende av kontinuerlig och avbrottsfri drift av Bolagets IT- och kommunikationssystem. Långvariga eller upprepade systemfel kan försämra Vitecs förmåga att erbjuda kunderna rätt service. Vitecs IT-system kan skadas eller råka ut för avbrott på grund av flera olika faktorer, till exempel strömavbrott, datorvirus, manipulation och naturkatastrofer. Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat kan påverkas negativt i betydande omfattning av skador eller fel som stör eller försenar IT-driften. Produktansvar Eventuella fel i Vitecs produkter skulle kunna föranleda ansvar och krav på skadestånd mot Bolaget. Vitec kan bli ansvarigt för skador orsakade av dess produkter och tjänster. Vitec har marknadsmässigt försäkringsskydd men det kan inte uteslutas att ett sådant ansvar skulle kunna påverka Vitecs verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt. Eventuella tvister, skadeståndsanspråk eller motkrav kan inverka negativt på Vitecs kommersiella rykte och leda till tidsödande och kostsamma rättsprocesser samt ta ledningens resurser i anspråk. 9

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ)

VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) VITEC SOFTWARE GROUP AB (publ) Prospekt med anledning av erbjudande till minoritetsaktieägarna i 3L System AB (publ) Februari 2012 Viktig information Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar

Läs mer

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm

Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm Upptagande till handel av aktier i Sportamore AB (publ) på NASDAQ Stockholm VIKTIG INFORMATION Sportamore AB (publ) organisationsnummer 556788-8614 har upprättat detta prospekt i samband med en övervägd

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) November 2011 Definitioner och förkortningar Getupdated eller Bolaget Circuit MediaAnalys Erik Penser Bankaktiebolag eller EPB

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I VERISEC AB (PUBL) UPPRÄTTAT I SAMBAND MED BOLAGETS ANSLUTNING TILL NASDAQ FIRST NORTH SALES AGENT VIKTIG INFORMATION TILL INVESTERARE Upprättande och registrering av Prospekt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer 556264-3022, inklusive

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i ScandBook Holding AB (publ) Lead manager Co-manager Viktig information Erbjudandet (såsom definierat i detta Prospekt) riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) Erbjudandet i sammandrag Villkor: Den som på avstämningsdagen den 3 april 2008 är registrerad som aktieägare i Getupdated äger

Läs mer

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden.

Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Erbjudande om att förvärva aktier i Phone Family AB (publ) Phone Family säljer telefoner och abonnemang till privatpersoner aktivt och mitt i köpcentrumens kundflöden. Upprättat i samband med Bolagets

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i FormPipe Software AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec 3 2010 i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Affärsområden 12 Affärsområde Fastighet 14 Affärsområde Mäklarsystem

Läs mer

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av aktier på NASDAQ OMX Stockholm med anledning av apportemission i samband med förvärv VIKTIG INFORMATION Detta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med medföljande teckningsoptioner i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) 11 november - 27 november 2013 Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet REHACT AB är ett av Sveriges mest internationellt prisbelönta nya

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Generell Information Generell Information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ) Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv

Läs mer

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl)

inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) inbjudan till teckning av aktier i elanders ab (PuBl) viktig information Prospektet har upprättats av Elanders AB (publ) i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Stockwik Förvaltning AB (publ) Prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier i Stockwik Förvaltning AB (publ) Asset Management Information till investerare Väsentlig information och definitioner Med Stockwik Förvaltning,

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015

Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier. Mars 2015 Mavshack AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Mars 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens

Läs mer

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land.

registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. SKOR PÅ NÄTET Inbjudan till teckning av preferensaktier i ÖVER 200 VARUMÄRKEN LAGER F OOTWAY G ROUP ABI (PUBL) FRI FRAKT FRI RETUR Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North är en alternativ

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008

Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008 Loomis AB (publ) Prospekt för notering av aktier 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Riskfaktorer... 5 Bakgrund och motiv... 12 Villkor och anvisningar... 14 VD har ordet... 15 Marknadsbeskrivning...

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) Definitioner Med Softronic, Bolaget eller Koncernen avses Softronic AB (publ), org nr 556249-0192, eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken

Läs mer

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66 ÅRSREDOVISNING 2011 2 Koncernens verksamhet Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 Kraftig lönsamhetsförbättring...6 Viktiga händelser under 2011... 8 VD-ord... 10 Aktien och ägarförhållanden...

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i. Forestlight Entertainment AB

Inbjudan till teckning av aktier i. Forestlight Entertainment AB Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Generell Information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ) Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning

Läs mer