Ingemar Hellström (S), ordf Håkan Berggren (M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingemar Hellström (S), ordf Håkan Berggren (M)"

Transkript

1 Teknik- och fritidsutskottet Plats och tid Tekniska kontoret, klockan Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S), ordf Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Lennart Levin, fastighetschef Mona Hyttsten, sekreterare Utses att justera Håkan Berggren Justeringens plats och tid Förvaltningshuset, torsdag 23 juni, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Anslag/Bevis Protokollet från teknik- och fritidsutskottet den är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden Protokollet förvaras i förvaltningshuset. Underskrift Mona Hyttsten

2 Teknik- och fritidsutskottet Innehållsförteckning 96 Budgetuppföljning Driftbudget Investeringsbudget Investeringar rapporter 100 Missionskyrkan 101 Rastahyttan 102 Markköp ICA 103 Avtal om föreningsmedverkan SHC 104 Prästgatan 1, rivning 105 Verksamhetsområde Storsand 106 Parkeringstillstånd nr Bidrag vägföreningar 108 Vägbidrag Hedgatan Söderbärke 109 Vägbidrag Furbo / Jobsbo vägsamfällighet, upprustning 110 Vägbidrag Höglundsvägens vägsamfällighet, upprustning 111 Ombyggnad lägenheter Munkbo skola 112 Slöjdargården avtal 113 Inköp mark MH 114 Försäljning mark Malmen 115 Skrivelse g:a Flatenbergsvägen 116 Eriksbergsvägen 100, rivning 117 Exploatering bostäder Kolbäcksån 118 Organisation/gatuchef 119 Nästa möte 120 Rapporter

3 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 96 Budgetuppföljning 2011 Tekniska chefen redovisar budgetuppföljning maj Preliminärt underskott ca 900 tkr. att godkänna redovisningen.

4 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 97 Dnr Driftbudget 2012 Tekniska chefen redovisade problemen med att nya budgetprogrammet Arena. Anser att det ej är användarvänligt för tekniska med nuvarande tillämpning, detta medför svårighet att få fram ett bra underlag. att uppdra till ordföranden att undersöka möjligheten till alternativ tillämpning.

5 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 98 Dnr Investeringsbudget 2012 Tekniska chefen går igenom utkast till investeringsbudget för att återremittera ärendet till tekniska kontoret för ytterligare handläggning.

6 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 99 Investeringar rapporter Dnr Uddparken Leader Bergslagen Ansökan inlämnad till Leader Bergslagen. Beslut tas på nästa Leader-möte. Dnr Skrivelse om busstrafik m.m Ulla Norin att uppdra till tekniska chefen upprätta svar på skrivelsen. Dnr Hamnenbodar Hamnboden från hembygdsgården flyttas i augusti. _ Dnr Hamnrestaurangen Öppning av restaurangen beräknas till den 17 juni. Byggnaden är i behov av yttre målning vilket ej är budgeterat. Fastighetschefen får i uppdrag att utreda kostnaden och möjligheten att få arbetet genomfört snarast. _ Dnr Rondellen Diskuteras utsmyckning av rondellen vid Rv 66. Problemet är arbetsmiljölagstiftningen som medför stora kostnader för varje arbetstillfälle.

7 Teknik- och fritidsutskottet Forts Dnr Ventilation och stambyte förvaltningshuset att ordförande får i uppdrag att anta eller förkasta anbud för upphandling av ventilation och stambyte i förvaltningshuset. Dnr Allégården Preliminärt kommer ombyggnaden ej att genomföras inom det närmaste året. Möte är inplanerat med Landstingsfastigheter för eventuell omförhandling av befintligt avtal. Vice ordföranden deltager. Dnr Bergaskolan A-huset Preliminär tidplan är byggstart hösten 2012 o färdigställande våren 2013 Ridhus bevattning Dnr Pump installeras från Kolbäcksån för att lösa bevattning i ridhuset. Dnr Fiberanslutning ishallen Diskuteras prissättning för anslutning av fiber till ishallen. Det behövs en helhetslösning för att anslutningsavgifterna inte ska bli orimliga. Vice ordföranden får uppdraget att sammankalla en arbetsgrupp

8 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 100 Dnr Missionskyrkan Kommunen är erbjuden att förvärva Missionskyrkan i Smedjebacken Fastighetschefen har besiktigat fastigheten. Bland annat behöver värmesystemet bytas ut till fjärrvärme. Nödvändiga åtgärder kostnadsberäknas till kronor. att då medel för underhåll av fastigheten saknas, ej anta erbjudandet om förvärv av fastigheten att hänskjuta frågan till styrelsen för Bärkehus.

9 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 101 Dnr Rastahyttan Skötseln av markområdet runt Rastahyttan sköts inte som avtalat av hyresgästen. Inte heller hyresavgiften kommer in enligt avtal. Tekniska chefen har i skrivelse till hyresgästen påtalat de brister som förekommer och att uppsägning kan bli aktuell om inte kontraktet fullföljs. att godkänna åtgärden.

10 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 102 Dnr Markköp ICA ICA i Smedjebacken har önskemål om att bygga ut sin affärslokal. Med anledning av detta har fastighetsägaren, VA Hus AB/VS-Hus AB, önskemål om att få förvärva mark för utbyggnad av fastigheten Posten 13. I förslaget till ny detaljplan för centrum är utbyggnaden inritad. Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att sälja aktuell mark att uppdra till tekniska chefen upprätta förslag till köpekontrakt.

11 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 103 Dnr Avtal om föreningsmedverkan SHC Kommunstyrelsen beslöt att godkänna förslag till avtal om föreningsmedverkan med Smedjebackens Hockeyklubb (SHC). SHC har därefter överlämnat förslag till ändring av några punkter i avtalet. Bland annat har de önskemål om fri ishyra under säsongen samt 10 dagar under sommarperioden i samband med hockeyskola. De har också önskemål om att isaggregaten ska startas fredag morgon helgen innan den 15 september fram till mars månad ut. Bil Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att vidhålla tidigare beslut om att is-säsongen varar från 15 september fram till seriespelets slut. Tillägg i avtalet ska göras att aggregaten startas 3 dagar innan (12 september) att inte bevilja 0-taxa för vuxenverksamhet att föreningen skall stå för kostnaderna gällande sommarhockeyskola att godkänna att avtalet gäller för en treårsperiod. Bil

12 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 104 Dnr Prästgatan 1, rivning Kommunen äger fastigheten Prästgatan 1. Fastigheten är i dagsläget uthyrd med ett så kallat rivningskontrakt. Fastigheten är nu i så dåligt skick att den är föremål för rivning. att säga upp nuvarande hyreskontrakt till den 1 december 2011 att fastigheten därefter ska rivas.

13 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 105 Dnr Överlåtelse av va-anläggning Storsand Vid exploateringen av tomter i Storsand anlades en va-anläggning som kommunen idag äger. Överlåtelse av anläggningen till Smedjebacken Energi AB är nu aktuellt. SEAB sköter idag anläggningen och tar in VA-taxan för inkopplade fastigheter, den intäkten finansierar all drift och underhåll. Normalt förfarande i liknande sammanhang är att ägaren överlåter anläggningen gratis till SEAB efter att ha tagit ut anläggningskostnaden av berörda fastigheter. - I avtalet med SEAB bör redan avstyckade osålda fastigheter, inom kommunens eget exploateringsområde, anslutningsavgiften ingå (ingår i försäljningspriset för tomterna). - Kommunen har en fordran på ytterligare tre fastigheter som ännu ej är anslutna, inom ett tillkommande exploateringsområde, på sammanlagt tkr. Teknik- och fritidsutskottets beslutar att föreslå Smedjebacken Energi AB att upprätta ett förslag till överlåtelseavtal med ovanstående inriktning.

14 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 106 Dnr Parkeringstillstånd nr Ansökan om förlängning av parkeringstillstånd har kommit in (nr 719). Enligt ansökan klarar den sökande att gå mer än 200 m, vilket enligt gällande regelverk är gränsen för beviljande av parkeringstillstånd. att med hänvisning till att den sökande har en gångförmåga på mer än 200 m avslå ansökan.

15 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 107 Dnr Bidrag vägföreningar Teknik- och fritidsutskottet beslöt att förslaget för regler till bidrag till enskilda vägar ska skickas ut på remiss till de enskilda vägföreningar som finns i kommunen. Tekniska kontoret har upptäckt brister i underlaget och vill att remissen återtas. att annullera teknik- och fritidsutskottets beslut att återremittera ärendet till tekniska kontoret för ytterligare handläggning.

16 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 108 Dnr Vägbidrag Hedgatan Söderbärke Vägföreningen för Hedgatan i Söderbärke ska rusta vägen inklusive asfaltering mellan Bärkevägen och Kopparleden. Föreningen ansöker om iståndsättningsbidrag. Total kostnad inklusive moms är beräknad till kr. Trafikverket beviljar kr inkl moms. Kommunens bidragsdel är x 10 % = kr. För föreningen saknas utifrån ovanstående kr. Föreningen har inte under de senaste tre åren (praxis) fått ut något driftbidrag. Driftbidraget uppgår till ca kr/år. Med ovanstående kalkyl innebär det att med utbetalning av driftbidragen för de senaste tre åren samt 2011 och 2012 finansiera ombyggnaden/asfalteringen. Medel finns avsatta i driftbudgeten. att annullera teknik- och fritidsutskottets beslut att tillstyrka ett iståndsättningsbidrag med högst kr till ombyggnad och asfaltering av Hedgatan fram till idrottsplatsen i Söderbärke.

17 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 109 Dnr Vägbidrag Furbo/Jobsbo vägsamfällighet, upprustning Furbo/Jobsbo vägsamfällighet ansöker om bidrag för upprustning av väg. För att kunna få kommunalt bidrag måste vägsamfälligheten först ansöka hos Trafikverket om bidrag. att meddela Furbo/Jobsbo vägförening att ansöka om underhållsbidrag till upprustningsarbetet för enskild väg hos Trafikverket, Region Mitt.

18 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 110 Dnr Vägbidrag Höglundsvägens vägsamfällighet, upprustning Höglundsvägens samfällighetsförening ansöker om bidrag för upprustning av enskild väg. Föreningen har sökt och blivit beviljade upprustningsbidrag från Trafikverket. Kommunens bidragsdel är kronor utifrån gällande bidragsregler. att bevilja upprustningsbidrag med kronor.

19 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 111 Dnr Ombyggnad lägenheter Munkbo skola Tekniska chefen informerar om att det framkommit att behov finns av lägenheter för personer inom omsorgsförvaltningens verksamhetsområde. att uppdra till tekniska chefen att tillsammans med omsorgsförvaltningen utreda behovet av lägenheter i Munkbo skola.

20 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 112 Dnr Slöjdargården Teknik- och fritidsutskottet beslöt att tekniska kontoret utreder alternativen till värmesystem och upptar förhandlingar med föreningen om lämpligt alternativ, samt erbjuda en hyreslösning baserad på amorteringskostnaden för ombyggnaden, och räntefritt under perioden. Barkenbygdens Slöjdarförening har i skrivelse avböjt att det görs någon förändring i värmesystemet som innebär en hyreshöjning för föreningens del. Föreningen har också önskemål om att villkoren i avtalet ändras så att uppsägningstiden är 3 månader. Idag förlängs avtalet 1 år i taget om inte uppsägning sker minst 3 månader innan årsförfallodagen. att uppsägningstiden för hyreskontraktet ska vara 3 månader.

21 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 113 Dnr Inköp mark Morgårdshammar Kommunen har blivit erbjuden att förvärva ett grönområde efter Nya Ågatan i Morgårdshammar. att uppdra till tekniska chefen upprätta förslag till köpeavtal.

22 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 114 Dnr Försäljning mark Malmen Förfrågan om att få köpa mark i området Malmen har kommit in. att uppdra till tekniska chefen upprätta förslag till köpeavtal på aktuellt markområde.

23 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 115 Dnr Skrivelse g:a Flatenbergsvägen Från Per Karlsson, Fjärrvärmeisolering AB föreligger skrivelse med önskemål att kommunen är med och underhåller Gamla Flatenbergsvägen med asfalt. Företaget har för avsikt att bedriva biltätt i deras tvätthall. att kommunen inte ska avsätta medel för underhållsåtgärder på Gamla Flatenbergsvägen då kommunen inte har någon verksamhet i anslutning till vägen att avseende dagvattenbrunn och ofullständigt återställande efter reparation av avlopp överlämna ärendet till Smedjebackens Energi AB.

24 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 116 Dnr Eriksbergsvägen 100 Skrivelse har inkommit om att få hyra fastigheten Eriksbergsvägen 100. Teknik- och fritidsutskottet beslöt att fastigheten ska rivas. att vidhålla tidigare beslut om rivning av fastigheten.

25 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 117 Dnr Exploatering bostäder Kolbäcksån Annonsering har skett efter exploatör av området vid Kolbäcksån i Morgårdshammar. Ingen har lämnat in intresseanmälan. att återremittera ärendet för ytterligare handläggning.

26 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 118 Dnr Organisation/gatuchef Tekniska chefen informerar om att den vakanta tjänsten som gatuchef preliminärt kommer besättas under augusti månad. att godkänna informationen.

27 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 119 Dnr Handikapparkering centrumhuset Från handikapprådet föreligger önskemål om att en handikapparkering ordnas intill centrumhuset i Smedjebacken. att uppdra till tekniska kontoret att utreda möjligheten att anlägga en handikapparkering i anslutning till centrumhuset.

28 Teknik- och fritidsutskottet Tfu 120 Rapporter Tillstånd insamling Golv Bergahallen

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2013-01-17 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-04-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2014-06-24. Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2014-06-24. Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2014-06-24 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Leif Lindberg, gatuchef

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Leif Lindberg, gatuchef Teknik- och fritidsutskottet 2009-06-15 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson, ordförande (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson, ordförande (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-10-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21. Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21. Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-21 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-02-21. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-02-21. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-02-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Teknik- och fritidsutskottet 2009-11-18 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-08-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-12-12 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2016-02-23 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-15.00 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-12-13 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 188-195 Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-03-21. Ingemar Hellström (S) ordf. 48-49, 61-68 Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-03-21. Ingemar Hellström (S) ordf. 48-49, 61-68 Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-03-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 09.00 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) 50-60 Ingemar Hellström (S) ordf. 48-49, 61-68 Håkan Berggren (M) Övriga

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Teknik- och fritidsutskottet 2015-05-22 Plats och tid Kommunhuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-04-29 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-09-21 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 16.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) 146-159 Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2013-02-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2013-02-19 Plats och tid Kansliavdelningen, Torggatan 5, klockan 8.30-11.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-02-18 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m)

Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m) Teknik- och fritidsutskottet 2009-02-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.30 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Håkan Berggren (m) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordförande Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordförande Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2014-10-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsutskottet 2015-02-19

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsutskottet 2015-02-19 Teknik- och fritidsutskottet 2015-02-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) 1(13) Plats och tid Tekniska kontoret, torsdagen den 19 januari 2017 kl 08:30 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga närvarande Sören Nord,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-02 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2013-04-18 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-08-25 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2011-02-21 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 17.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Kerstin Junker (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-05-28 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2009-12-10 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström, (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström, (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-01-20 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström, (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28. Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-11-25 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Håkan Berggren (M) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef

Leif Nilsson (S), ordf. Håkan Berggren (M) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef Teknik- och fritidsutskottet 2009-05-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-01-28 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 14.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Lotta Gunnarsson

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Lotta Gunnarsson Teknik- och fritidsutskottet 2015-11-17 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-10.00 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2013-06-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2013-06-13. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2013-06-13 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Teknik- och fritidsutskottet Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-08-20 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.15 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S)

Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) 1(9) Plats och tid Kommunhuset, torsdag den 18 augusti 2016, klockan 08:30-10.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga närvarande Sören

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Håkan Berggren (M) Per-Olow Dahlström, teknisk chef, sekr Leif Lindberg, gatuchef

Leif Nilsson (S), ordf. Håkan Berggren (M) Per-Olow Dahlström, teknisk chef, sekr Leif Lindberg, gatuchef Teknik- och fritidsutskottet 2010-12-16 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 11.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef, sekr

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2014-05-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.15-16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2014-04-15. Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2014-04-15. Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2014-04-15 Plats och tid Kansliavdelningen, Torggatan 5, klockan 17.00-19.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström, teknisk chef Håkan Wallman, fritidschef Leif Lindberg, gatuchef Teknik- och fritidsutskottet 2009-10-19 1 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Övriga deltagare Mona Hyttsten, sekr. Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-04-19. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-04-19. Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-04-19 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 09.00-13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Sören Nord, teknisk chef Hans Törnblom 105 Mona Hyttsten, sekreterare

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Sören Nord, teknisk chef Hans Törnblom 105 Mona Hyttsten, sekreterare 1(17) Plats och tid Kommunhuset, måndagen den 14 november 2016 klockan 08:30-11.00 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga närvarande Sören

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Ingemar Hellström, ordförande (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Ingemar Hellström, ordförande (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2013-05-27 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Ingemar Hellström, ordförande (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2014-12-18. Ingemar Hellström (S), ordförande 149-55 Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2014-12-18. Ingemar Hellström (S), ordförande 149-55 Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2014-12-18 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande 140-148 Ingemar Hellström (S), ordförande 149-55 Håkan Berggren (M)

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-01-31 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Lotta Gunnarsson

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Lotta Gunnarsson Teknik- och fritidsutskottet 2015-10-22 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-16.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2010-08-25 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 13.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) 1(9) Teknik- och fritidsutskottet Plats och tid Tekniska kontoret, torsdagen den 15 september 2016 kl 08:30-10.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2015-12-17 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Jan Tholerus (C)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Jan Tholerus (C) Teknik- och fritidsutskottet 2016-03-29 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 13.00-17.00 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Jan Tholerus (C) Övriga deltagare Sören Nord,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström, (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström, (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-02-17 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 12.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström, (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-14 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2009-09-02 1 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.00-12.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2009-09-22 1 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 14.30-18.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Mona Hyttsten,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01

Kommunstyrelsen 2009-12-01 Kommunstyrelsen 2009-12-01 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Anders Karlsson (S) Ola Larsen (S) Mi Abrahamsson

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-10-08 Plats och tid Räddningstjänsten, klockan 08.30-11.30 Beslutande Leif Nilsson (S) ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Hans Jansson (S) Kjell Midér (S) Monica Georgsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-09-17

Kommunfullmäktige 2012-09-17 Kommunfullmäktige 2012-09-17 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.15 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Frank Norgren (S) Patrick Nyman (C) Leif Nilsson (S) Monica Forsgren (S) Calle Morgården

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Sören Nord, teknisk chef Mona Hyttsten, sekreterare

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Sören Nord, teknisk chef Mona Hyttsten, sekreterare 1(7) Plats och tid Tekniska kontoret, måndagen den 20 mars 2017, klockan 10:30-11:15 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga närvarande Sören

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-28

Kommunstyrelsen 2011-06-28 Kommunstyrelsen 2011-06-28 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 11.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Sören Nord, teknisk chef Mona Hyttsten, kommunsekreterare

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Sören Nord, teknisk chef Mona Hyttsten, kommunsekreterare 1(8) Plats och tid Tekniska kontoret, torsdag den 8 december 2016 kl 08:30-10:30 Beslutande Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga närvarande Sören

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Ingemar Hellström, ordförande (S) Håkan Berggren (M)

Ingemar Hellström, ordförande (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-03-15 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 13.00 Beslutande Ingemar Hellström, ordförande (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Teknik- och fritidsutskottet 2016-06-22 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30-11.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Sören

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M) Göran Engström (C), tjänstgörande ersättare

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M) Göran Engström (C), tjänstgörande ersättare 1(11) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, tisdagen den 25 september 2018 kl 08:30-09:45 Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv Lokal Strået, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Samhällsbyggnadsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv Lokal Strået, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv Lokal Strået, kl 08.30 09.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Olof Röstin (M), ordf Fredrik Jönsson (C), vice ordf Annie Karlsson (S) Teddy

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2009-06-16 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Solweig Nyrede (S) Kjell Midér (S) Mi Abrahamsson (S) Ylva Bergström

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-02-18 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 21.30 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Andreas Boström (S) Boris Norrlén (M) Leif Nilsson (S) Kerstin Junker (S) 1-2 Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-03-10

Kommunstyrelsen 2009-03-10 Kommunstyrelsen 2009-03-10 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.00 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M) Jan Tholerus (C)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M) Jan Tholerus (C) 1(10) Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, tisdagen den 24 april 2018 kl 08:30-10:00 Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M) Jan

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22

SMEDJEBACKENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22 Teknik- och fritidsutskottet 2015-01-22 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-10.30 Beslutande Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Lotta Gunnarsson (M) Övriga deltagare Per-Olow

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M) Jan Tholerus (C)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M) Jan Tholerus (C) 1(12) Plats och tid Förvaltningshuset, tisdagen den 20 februari 2018 kl 08:30-11.00 Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M) Jan Tholerus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Plats och tid: Sammanträdesrum tekniska förvaltningen, kl 08:00 12:30 ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gottlieb Granberg (M) Stefan Widerberg (C) Pär A J Persson (S) Camilla Rinaldo Miller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 49 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 50 Renovering av bro vid vandringsled, Mullsjö 2018/1253 5 kommun (Noabron) 51 Inköp av utrustning,

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 18 Plats och tid Lessebo kommunkontor tisdagen den 5 november 2013, kl. 13.30-16.30 ande Monica Widnemark (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan

Läs mer

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson Tekniska nämnden 2004-05-13 1-10 Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, rum 363 torsdagen den 13 maj, kl 09.00-11.45 Beslutande Sverker Eriksson (s), ordförande Leif Lindström (s), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10. 11 februari 2013 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 08.30-10.25 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Peter Johansson Urban Granfeldt Ersättare: Övriga deltagande: Utses att

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 9 Plats och tid Kosta Folkets hus måndagen den 16 februari kl 14.00 16.00 ande Anders Palmengren (s) ordf Birger Johansson (c) v ordf, tjg ers Monica Johansson (s) Andreas Eidevåg (s) Christoffer

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (M), ordförande. Benkt Lindström (M) Carina Erlandsson (M) Anita Jansson (C) Sven Stjärne (FP)

Inger Olsson-Blomberg (M), ordförande. Benkt Lindström (M) Carina Erlandsson (M) Anita Jansson (C) Sven Stjärne (FP) Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 10.40 Paragrafer 5 7 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (M), ordförande Benkt Lindström (M) Anita Jansson (C) Sven Stjärne (FP) Övriga deltagare

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M) Jan Tholerus (C)

Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M) Jan Tholerus (C) 1(9) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 24 januari 2018 kl 08:30-10:00 Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Lotta Gunnarsson (M) Jan Tholerus

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Fredrik Rönning (S), Ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Göran Engström (C), tjänstgörande ersättare

Fredrik Rönning (S), Ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Göran Engström (C), tjänstgörande ersättare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, tisdagen den 19 september 2017 kl 08.30-11.00 Ledamöter Fredrik Rönning (S), Ordförande Ingemar Hellström (S) Calle Morgården (MP) Göran Engström (C),

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 4 december (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 4 december (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 4 december 2017 1 (8) Plats och tid: Brandstationen kl.13.30-14.35 Ajournering Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Olle Engström (S) Torbjörn Parling (S) Christer

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bonaren kl. 17.00-19.00 ande Per Gren, Socialdemokraterna Per-Olof Qvick, Nya Moderaterna Liselott Nydén, Socialdemokraterna Ann Hall Gustafsson, Centerpartiet Ewa Jägevall, Folkpartiet Liberalerna

Läs mer

Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Inger Israelsson (v) Assar Nilsson (s), tj ers. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 15.

Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Inger Israelsson (v) Assar Nilsson (s), tj ers. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 15. 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 10-11 Beslutande: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Inger Israelsson (v) Assar Nilsson (s), tj ers Övriga närvarande: Sune Höglander, teknisk chef, 40, 42 Arne

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-01-19 1-10

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-01-19 1-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-01-19 1-10 Plats och tid Sammanträdesrum Norrtull, kl 14.00-15.40 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand (c) Ulla-Britt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer