Reviderad Redovisning av särskilda uppdrag i budgetdirektiven samt nya uppdrag 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad 2009-03-24. Redovisning av särskilda uppdrag i budgetdirektiven samt nya uppdrag 2009"

Transkript

1 Reviderad Redovisning av särskilda uppdrag i budgetdirektiven samt nya uppdrag 2009

2 2 Kvarstående uppdrag :05 Programutredning gymnasieskolan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att se över nämndens långsiktiga lokalbehov avseende gymnasiet, SFI och Komvux. Ansvar: Ann-Sofi Tapani, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Redovisning 2007 Näringslivs- och planeringsutskottets beslut Förslaget återremitterades. 2007:11 Validering Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur validering och bedömning av invandrares utbildning, erfarenheter och praktiska yrkeskunskaper kan ske snabbare och förenklas. Ansvar: Ann-Sofi Tapani, gymnasieförvaltningen Redovisning 2007: Delrapport i kommunstyrelsens arbetsutskott Redovisning 2008: Rapport i globaliserings- och forskningsutskottet återremiss. Nya uppdrag 2008 beslutade av KF: 2008:4 Avyttra Ume lagun Kommunstyrelsen får i uppdrag att avyttra Ume lagun. Ansvar: Björn Johansson 2008:5 Minska it-kostnaderna Tekniska nämnden får i uppdrag att utarbeta en plan för hur IT-kostnaderna kan minskas genom att använda gratis programvara, s k öppen källkod. Ansvar: Dan Vöhä/Jan Långström Redovisning 2008 Arbetsutskottet delrapport. 2008:7 Nordligt nav för modern miljöteknik Kommunstyrelsen får i uppdrag att medverka i ett fortsatt arbete att utveckla Umeå till ett nordligt nav för modern miljöteknik för bl a biodrivmedel. Ansvar: Tomas Sikström/Royne Söderström

3 3 2008:9 Åtgärdsplan för att reducera koldioxidutsläppen Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att ytterligare reducera koldioxidutsläppen i kommunen. Ansvar:Tomas Sikström/ Royne Söderström Redovisning 2008 Näringslivs- och planeringsutskottet delrapport. Redovisning 2009 Näringslivs- och planeringsutskottet att skicka förslaget Program för minskade utsläpp av växthusgaser på samråd till kommunens bolag och nämnder. 2008:10 Seniorboenden i orter där det finns efterfrågan Socialnämnden får i uppdrag tillsammans med tekniska nämnden och kommundelsnämnderna att medverka till att skapa seniorboenden i Sävar, Holmsund/Obbola och andra orter där det finns en efterfrågan (genom exempelvis tredimensionell fastighetsbildning). Ansvar: Mari-Ann Westerlund 2008:12 Kulturpolitiskt program Kulturnämnden får i uppdrag att starta arbetet med ett nytt kulturpolitiskt program för Umeå kommun bl a med syfte att lyfta ett kulturpolitiskt helhetsperspektiv kring engagemanget bland olika aktörer. Ansvar: Fredrik Lindegren och KDN NYA UPPDRAG :1 Utredning om marknadsanpassning av det kommun-interna elpriset Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med KS utreda förutsättningarna för övergång till en marknadsanpassning av det interna elpriset i Umeå kommun i syfte att främja energibesparingar i kommunens verksamheter. Utredningen ska inventera för- och nackdelar och föreslå hur en övergång till ett marknadsanpassat elpris bör ske. Utredningen bör belysa vilka investeringar som krävs i utrustning i syfte koppla elmätning/elkostnader till kommunens olika resultatenheter. Ansvar: Dan Vähä 2009:2 Flexibel tillgång och avveckling av förskolelokaler Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med för- och grundskolenämnden och kommundelsnämnderna presentera lösningar som möter behovet av flexibel tillgång och avveckling av förskolelokaler i förhållande till varierande barnvolymer över tiden i olika kommundelar. Förslag som bör övervägas är byggnader som helt eller delvis kan säljas för annan användning när barnantalet minskar, förhyrningar i befintliga byggnader, flyttbara paviljonger etc. Vägledande bör vara att åstadkomma lösningar som erbjuder en god och ändamålsenlig verksamhetsmiljö för barn och medarbetare i kombination med bästa möjliga hållbara ekonomi. Vidare bör frågan om behov av checklista för kringeffekter vid flexibla lösningar diskuteras. Med kringeffekter menas här bl a

4 4 utemiljöer, trafiklösningar och säker angöring för lämning och hämtning vid förskolor. Ansvar: Dan Vähä 2009:3 Hållbar matförsörjning av förskolor och skolor Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med för- och grundskolenämnden och kommundelsnämnderna samt miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslå åtgärder för hållbar matförsörjning av förskolor och skolor. Ett antal kök i förskolor och skolor står inför mycket kostsamma ombyggnader till följd av nya EU-normer. Ett helhetsgrepp bör tas i syfte att åstadkomma kvalitativt god matförsörjning, god arbetsmiljö och hållbar ekonomi. Olika alternativ bör utredas förutsättningslöst och särskild vikt bör läggas vid flexibilitet med hänsyn till det faktum att barngruppernas storlek varierar över tiden dels totalt, dels i olika områden och skolenheter. Förslag till begränsning av investeringskostnaderna ska presenteras för att undvika att kapitalkostnaderna menligt inverkar på utrymmet för övriga verksamhetskostnader. Ansvar: Dan Vähä 2009:4 Strategier för lokal lönebildning genom fortsatta produktivitetsförbättringar Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter samråd med övriga nämnder föreslå strategier för lokal lönebildning genom fortsatta produktivitetsförbättringar. Under senare år har Umeå-modellen med koppling mellan produktivitetsförbättringar och lokal lönebildning givit goda resultat. Den har dels stärkt arbetet med att utveckla verksamheternas produktivitet, dels inneburit att Umeå kommun har kunnat bedriva en aktiv lokal lönebildning. Umeå kommun har hämtat igen den lönemässiga eftersläpning vi har haft i förhållande till kommunkollektivet i övrigt. Lönenivåerna har dessutom kunnat korrigeras för att uppnå jämställda löner och justeringar utifrån arbetsvärdering av olika yrken. Dessutom har utrymmet ökat för individuell lönesättning. Uppdraget omfattar att ta fram förslag till strategier för verksamhetsutvecklande lokal lönebildning. Det bör även fortsättningsvis ske i form av att utrymme skapas genom produktivitetsförbättringar. Särskild vikt bör läggas vid grupper, som upplever sig ha en svag lönekarriär med otillräcklig koppling mellan prestation och lön, t ex lärarna. Ansvar: Birgitta Forsberg 2009:5 En väg in Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda formera för en väg in där umeborna snabbt kan få besked i olika frågor och lämna in ansökningar. Ansvar: Johan Gammelgård

5 5 2009:6 Sysselsättning och /eller arbete för psykiskt funktionshindrade Socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i samråd med kommunstyrelsen får i uppdrag att garantera sysselsättning och/eller arbete för psykiskt funktionshindrade. Ansvar: Eva Klingefors Hedlund Redovisning 2008: Arbetsutskottet Förtydligande av uppdraget. 2009:7 Ny stadsdel, I20-området Kommunstyrelsen får i uppdrag att starta planeringen av en ny stadsdel för boende, näringsverksamhet, rekreation m m inom f d I 20-området samtidigt som den s k Norra länken planeras och byggs. Ansvar: Tomas Sikström 2009:8 Plan för företagande och arbetsplatser i Hörnefors Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördjupla planen för företagande och arbetsplatser i Hörnefors, med anledning av Botniabanans tillkomst, det sker genom att ÖPL-arbetet tidigareläggs med start senast under Ansvar: Tomas Sikström 2009:9 Ny gång- och cykelbro Bölesholmarna-Lundåkern Tekniska nämnden får i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att påbörja arbetet med ny gång- och cykelbro Bölesholmarna-Lundåkern. Ansvar: Margareth Alfredsson 2009:10 Spårbilar Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur spårbilar kan passa in i kommunens trafikplanering. Redovisning 2008 Delrapport i näringslivs- och planeringsutskottet , Beslut: Att uppdra till Stadsledningskontoret att jobba vidare enligt följande inriktning: att utreda möjligheterna att genomföra en, alternativt flera, trådbusslinjer. Denna utredning ska klarlägga kostnader, finansieringsmöjligheter, tekniska förutsättningar och etapputbyggnadsmöjligheter att göra en förstudie för spårbundna kollektivtrafiksystem, där ett antal intressanta relationer analyseras fram. Dessa bedöms utifrån möjliga resandevolymer, kostnader, finansieringsmöjligheter, teknisk genomförbarhet samt möjligheten till samverkan med andra intressenter. 2009:11 Trådbussar Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur trådbussar mellan exempelvis universitet och centrum skulle kunna passa in i kommunens trafikplanering. Ansvar: Tomas Sikström

6 6 2009:13 Extra undervisningstid För- och grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och kommundelsnämnderna får i uppdrag att erbjuda extra undervisningstid och läxhjälp till elever som riskerar att inte nå målen. Ansvar: Ann-Christine Gradin 2009:14 Åtgärdsprogram för en ren och trygg kommun Tekniska nämnden får i uppdrag att utarbeta ett åtgärdsprogram för en ren och trygg kommun. Programmet ska innehålla exempelvis, trygghetsbeskrivningar inrättas i samband med all stadsplanering, ökad trygghet genom förbättringar av cykel- och gångstråkens utformning, belysning m m, plan för att förebygga och bekämpa nedskräpning, glaskrossning, klotter och annan förstörelse. Ansvar: Margaretha Alfredsson 2009:15 Gång- och cykelväg Liljansberg och IKSU Tekniska nämnden får i uppdrag att inför budget 2010 utreda förutsättningarna för att bygga en gång- och cykelväg mellan Liljansberget och IKSU. Ansvar: Margaretha Alfredsson NYA UPPDRAG :1 Samordna och utveckla förvaltningsorganisationen Kommunstyrelsen får i uppdrag att efter samråd med nämnderna samordna och utveckla förvaltningsorganisationen i syfte att: - anpassa de samlade kostnaderna till tillgängliga budgetmedel - minska de samlade administrativa kostnaderna för att frigöra medel till den del av verksamheten som finns närmast brukare och medborgare - genomföra rationaliseringar med hjälp av lean -inspirerade metoder som ökar produktiviteten och värnar den brukarupplevda kvaliteten i verksamheterna - åstadkomma en enklare och tydligare målstyrning, prioritering och resultatuppföljning som inkluderar övergripande och horisontella mål i verksamhetsplaner och resultatrapporter - förbättra stödet till ledare som arbetar närmast brukare och medborgare genom att samordna stödfunktioner och frigöra ledare från tidskrävande rutinadministration - åstadkomma kommunövergripande samordning av ekonomistöd, personalstöd, informationsstöd, kvalitetsstöd samt funktioner för externfinansiering för att utveckla professionsgrupper, öka kvaliteten och minska sårbarheten - undanröja gränser som hämmar samverkan mellan verksamhetsområden och professioner, bl a genom att minska antalet förvaltningar och begränsa hierarkier - bygga in kvalitets- och miljöledningssystem som enkla och integrerade delar i verksamhetsplaner, styrning och uppföljning

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Förslag till ny strategisk ledningsorganisation för gymnasieoch

Förslag till ny strategisk ledningsorganisation för gymnasieoch Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-05-12 Tjänsteskrivelse Vår referens Pia Oredsson Birgersson, informationschef pia.oredsson@malmo.se Förslag till ny strategisk ledningsorganisation

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-13 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK-2015-351 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16 Budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2017 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Inl:1 Budget för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv -2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Ett Stockholm där alla kan växa Förnyat förtroende för ett starkt Stockholm.

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2015-04-20 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Arbetsmarknadsdepartementets utredning Matchningsanställningennya

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016

Nämndplan. Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 Nämndplan Äldreomsorgsnämnden 2015 2016 1 Kommunfullmäktiges övergripande styrning 1.1 Marks kommuns vision Mark är känd som en attraktiv kommun. En kommun där det är bra att bo och verka. En kommun där

Läs mer

Driftförändringar 2015 2019

Driftförändringar 2015 2019 Driftförändringar 2015 2019 KS 2014-11-04 431 Bilaga 1 (+ är ökad kostnad, - minskad kostnad, respektive år i förhållande till budget 2016) Kommunstyrelsen tkr 2016 2017 2018 2019 Utvecklingsenhet A Driftbidrag

Läs mer

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Inl:1 Budget 2007 för Stockholms stad och inriktning för 2008 och 2009 samt ägardirektiv 2007-2009 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Ett friare Stockholm Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018...

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Styrning i Landskrona kommun

Styrning i Landskrona kommun Styrning i Landskrona kommun Ett delprojekt inom ramen för projektet På rätt kurs hur kommunens politiska målsättningar blir åtgärder och insatser kopplade till ekonomi och uppföljning Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning 1 (17) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 1:0 Fastställd: KF 2014-06-11, 57 Uppdateras: 2016 Tillgänglighetsplan för personer med funktionsnedsättning Innehåll 1. Giltighet 2 2. Ansvar 2 3.

Läs mer

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN

LÖNEPOLITIK. för UMEÅ KOMMUN 1 LÖNEPOLITIK för UMEÅ KOMMUN MÅL OCH UTGÅNGSPUNKTER Umeå kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda - vara en arbetsgivare. Utvecklingen mot en decentraliserad organisation

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer