Anvisningar för ESF projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för ESF projekt"

Transkript

1 Anvisningar för ESF projekt

2 2/14 Innehåll 1. INLEDNING HUR MAN GÖR UTBETALNINGSANSÖKAN PROJEKTETS BOKFÖRING UTDRAG UR HUVUDBOKEN OCH HUVUDBOKSNYCKEL SAMMANDRAG ÖVER VERKSAMHETEN UNDER UTBETALNINGSPERIODEN PERSONALKOSTNADER RESEKOSTNADER (gäller inte Flat Rate-projekt) SERVERINGSKOSTNADER (gäller inte Flat Rate-projekt, förutom servering för målgrupper) INDIREKTA KOSTNADER (gäller inte Flat Rate-projekt) AVSKRIVNINGAR (gäller inte Flat Rate-projekt, förutom anskaffningar för målgrupper) UPPHANDLING OCH KONKURRENSUTSÄTTNING PROJEKTETS INFORMATION FINANSIERINGEN OCH DESS UTFALL KOSTNADER SOM RAPPORTERAS SEPARAT REVISORSUTLÅTANDE UTBETALNINGSBESLUT OCH ÄNDRINGSSÖKANDE ÖVERVAKNINGSBLANKETTER, MELLAN- OCH SLUTRAPPORTER HUR MAN AVSLUTAR ETT PROJEKT DOKUMENTERING OCH UPPBEVARING AV MATERIAL BILAGOR TILL UTBETALNINGSANSÖKAN NYTTIGA LÄNKAR KONTAKTUPPGIFTER... 14

3 3/14 1. INLEDNING Efter att projektplanen har godkänts följer flera olika skeden i administrationen av projektet. De återkommer inom alla projekt oberoende av projektens egentliga innehåll. De viktigaste är att söka betalning av projektets kostnader på blanketten för utbetalningsansökan och finansieringsuppföljning och rapportera projektets framskridande på övervakningsblanketten samt mellan- och slutrapporter. I alla skeden använder man de formbundna blanketterna i EURA. I denna anvisning behandlas i första hand frågor som gäller ansökan om utbetalning. Anvisningar ges också för frågor som gäller informering om projektet, rapportering, uppföljning av projektets verksamhet, avslutande av projektet och förvaring av materialet. Genast i början av projektet är det viktigt att se till att projektet har de verktyg som behövs (datasystem, tabellunderlag, blanketter m.m.) för att kunna avlägga verksamhets- och ekonomirapporter under projekttiden. Projektets verksamhet måste kunna verifieras i efterhand, t.ex. på evenemang som projektet ordnar ska man samla in underskrifter av deltagarna på en deltagarlista. Stödtagaren bör bekanta sig med utbetalningsanvisningarna innan projektets första kostnader uppstår. Likaså bör stödtagaren se till att den som svarar för bokföringen och den som gör utbetalningsansökan har tillgång till allt material som de behöver. Man bör alltid bekanta sig noga med finansieringsbeslutet och dess villkor för genomförandet av projektet. 2. HUR MAN GÖR UTBETALNINGSANSÖKAN Utbetalningsansökan görs på en blankett i EURA2007-systemet i enlighet med villkoren i projektbeslutet, utbetalningsansökans ifyllnadsanvisning och anvisningen om stödberättigande kostnader. I utbetalningsansökan antecknas de kostnader som betalats enligt bokföringen, finansieringsposter som införts i bokföringen samt poster som rapporteras separat. Till utbetalningsansökan bifogas också handlingar som styrker kostnaderna. Blankettunderlag för de uppgifter som ska bifogas utbetalningsansökan fås från ELY-centralen. Utbetalningsansökan kontrolleras så att både verksamhetens innehåll och de betalade kostnaderna motsvarar projektplanen, anvisningarna om stödberättigande kostnader samt författningarna. Vilken lagstiftning som tillämpas nämns i finansieringsbeslutet. ELY-centralen godkänner kostnaderna utgående från det material som läggs fram i utbetalningsansökan. ELY-centralens stöd beräknas på basis av de godkända, stödberättigande kostnaderna. När kostnader godkänns följs principer som ändamålsenlighet och skälighet samt upphovsprincipen.

4 4/14 Om projektet har andra kostnader än de som godkänts i beslutet, kan man göra på två olika sätt. Antingen ansöker man om ändring av finansieringsbeslutet hos finansiären innan förändringen sker och utbetalningsansökan görs eller så konstaterar man att kostnaderna nog har orsakats av projektet, men inte är stödberättigande och tar därmed inte med dem i utbetalningsansökan som godtagbara kostnader. I det senare fallet betalar den genomförande organisationen kostnaderna själv. Stödtagaren ska alltid meddela ändringar i projektet till finansiären, som bedömer om en ändringsansökan är nödvändig. Inom den totala budgeten kan till projektkostnader ändå godkännas mindre ändringar utan ändringssökande, om ändringarna är nödvändiga för genomförandet av projektet och om kostnaderna hänför sig till ett sådant kostnadsslag som det i projektplanen finns kostnader i. Utbetalningsansökan undertecknas av den som har rätt att teckna stödtagarorganisationens namn. Ett dokument som visar namnteckningsrätten bifogas till den första utbetalningsansökan, om det inte har lämnats in tidigare, t.ex. i anslutning till finansieringsbeslutet. Om det sker ändringar i namnteckningsrätten, inlämnas de uppdaterade dokumenten. Utbetalningsansökan fylls i och lämnas in till myndighetsbehandling i EURA2007-systemet. Utöver det ska en undertecknad utbetalningsansökan med bilagor inlämnas som pappersversion till ELY-centralens registratur. Av projektbeslutet framgår utbetalningsperioderna och utbetalningsansökningarnas inlämningsdagar. Utbetalningstidtabellen i projektbeslutet ska följas. Om det behövs, kan man begära förlängning per e-post av ELY-centralen. Projektets sista utbetalningsansökan ska inlämnas till finansiären inom den tidtabell som anges i finansieringsbeslutet, dock senast inom 4 månader från att tiden för genomförande av projektet har gått ut. Om saken överenskoms separat med den ELY-central som finansierar projektet. Vid all kontakt och i alla tilläggsutredningar är det skäl att nämna projektets kod eller projektets namn. Betalningsinspektören kan vid behov be sökanden om tilläggsutredningar. Det sätts ut en viss tid inom vilken tilläggsutredningarna ska lämnas in och den ska följas. 3. PROJEKTETS BOKFÖRING För att projektet ska vara genomfört på tillbörligt sätt, krävs en projektspecifik, med bokföringslagen överensstämmande bokföring över alla utgifter och inkomster. De ska tydligt och klart och utan besvär kunna åtskiljas från de övriga transaktionerna i bokföringen för stödtagaren den organisation som genomför projektet - med hjälp av ett eget kostnadsställe eller underkonton. Av utdraget ut bokföringen ska framgå projektets utgifter, finansiering och inkomster per kostnadsslag och verifikat. Av varje verifikat som hör till projektet ska framgå ett klart samband med projektet (t.ex. projektets namn, kod eller kostnadsställe). Projektet ska lämna in en beskrivning av vilken metod man har använt för att hålla projektets utgifter och inkomster åtskilda i bokföringen samt en beskrivning av registreringsgrunderna (kontant- eller prestationsprincip), utredning av hur man antecknar mervärdesskatt och projektets kontoplan. Dokumenten ska tillställas finansiären senast som bilaga till den första utbetalningsansökan.

5 5/14 4. UTDRAG UR HUVUDBOKEN OCH HUVUDBOKSNYCKEL Till utbetalningsansökan bifogas ett utdrag ur den avslutade bokföringen. Av utdraget ska man kunna se utbetalningsperiodens kostnader och influtna finansieringsposter per verifikat. Utdraget ur huvudboken undertecknas av den som svarar för bokföringen. Underskriften ska göras på sista sidan i rapporten. Alla kostnader som man söker betalning för ska vara betalade (exkl. semesterlönereserveringar) innan utbetalningsansökan lämnas in till myndighetsbehandling. För att man ska kunna kontrollera riktigheten i utbetalningsansökan, måste det av huvudboksutdraget tydligt framgå till vilket av de i utbetalningsansökan nämnda kostnadsslagen (personalkostnader, resekostnader m.m.) vilken kostnad hör. Det kan man visa t.ex. genom att i huvudboken anteckna numret på kostnadsslaget i fråga vid kostnaden. Om det av huvudboksutdraget inte enkelt går att se huruvida kostnadsslagen är indelade enligt den godkända projektplanen samt kostnadernas innehåll, ska huvudboksnyckeln eller en motsvarande specifikation lämnas in till den finansierande myndigheten som bilaga till utbetalningsansökan. Huvudboksnyckeln rekommenderas, eftersom det ofta är så att bokföringens registreringsförklaringar inte visar tillräckligt tydligt på vilket sätt kostnaden hör samman med projektet eller överhuvudtaget hurdan kostnad det är fråga om. Att använda huvudboksnyckel innebär färre utredningsbegäranden och snabbare behandling av utbetalningsansökan. I huvudboksnyckeln har kostnaderna specificerats på samma sätt som i utbetalningsansökan, vilket också underlättar behandlingen av utbetalningsansökan. De kostnader för vilka betalning söks i utbetalningsansökan ska stämma överens med summorna i utdraget ur huvudboken. Om de inte gör det, kan utbetalningsansökan skickas tillbaka till sökanden för kompletteringar i form av ändringar och preciseringar. 5. SAMMANDRAG ÖVER VERKSAMHETEN UNDER UTBETALNINGSPERIODEN I samband med varje utbetalningsansökan inlämnas ett sammandrag eller alternativt en mellanrapport över de egentliga åtgärder som i praktiken vidtagits inom projektet under utbetalningsperioden i fråga. Vilket förfarande som ska användas framgår av finansieringsbeslutet. Utifrån sammandraget följer finansiären upp att projektet genomförs innehållsmässigt på det sätt som planerats. Med sammandraget förtydligar man för finansiären hur kostnaderna har uppstått och visar att kostnaderna är en följd av sådan verksamhet som beskrivs i projektplanen. 6. PERSONALKOSTNADER Löner och bikostnader Projektets personal ska ha skriftliga uppgiftsbeskrivningar, som visar vilka arbetsuppgifter som hör till projektet. Uppgiftsbeskrivningarna ska inlämnas senast som bilaga till den första utbetalningsansökan. Om personer byts ut eller det sker förändringar i uppgiftsbeskrivningarna, bör

6 6/14 stödtagaren underrätta ELY-centralen om det. Till uppgiftsbeskrivningen för personer som arbetar 100 % för projektet får inte höra andra uppgifter än sådana som hör till projektet. Arbetstid som följer kollektivavtalet berättigar till stöd. Stödberättigande kostnader är skäliga löner som intjänats under projekttiden, löner för semestertid, semesterpengar, semesterersättning samt lagstadgade bikostnader. Med skäliga löner avses lön enligt kollektivavtalet/tjänstekollektivavtalet eller sådan lön som betalas för motsvarande arbete inom organisationen. Naturaförmåner, resultatpremier, bonus och andra dylika tillägg till lönen berättigar inte till stöd. Personalkostnader som inte berättigar till stöd är också kostnader för ledningens allmänna ledning, lönekostnader för stödsysselsatta, stipendier samt frivilliga försäkringar. När man söker utbetalning av personalkostnader ska man till utbetalningsansökan bifoga en lönespecifikation som styrkts med underskrift av den person som svarar för organisationens löneräkning och som visar vem lönen har betalats till samt den månatliga lönesumman jämte bikostnadsspecifikationer. Om man söker utbetalning av löner för sjukdomstid till personer som arbetar inom projektet, ska de ersättningar som arbetsgivaren får från Fpa dras av i samma proportion som lönerna för sjukdomstiden har inriktats till projektet. Deltidsanställd projektpersonal ska ha en arbetstidsuppföljning som bifogas till utbetalningsansökan. Av arbetstidsuppföljningen ska framgå hur hela arbetsinsatsen (100 % av arbetstiden) används per dag samt vilka arbetsuppgifter personen har utfört för projektet och hurudan del dessa utgör av personens totala arbetstid. Arbetstidsuppföljningen undertecknas av både arbetstagare och chef. I lönespecifikationen för deltidsanställd projektpersonal ska man kunna se personens hela månadslön, den andel av lönen som hänför sig till projektet samt hur den lön som hänförs till projektet har räknats ut utgående från personens timbokföring och totallön. Exempel på hur lönen för en deltidsanställd hänförs till projektet: Personens totala arbetstid är 169h, varav 76h har använts för arbetsuppgifter inom projektet och 93h för arbetsuppgifter inom den administrerande organisationen. Den betalda månadslönen ska delas upp på projektet och den administrerande organisationen i proportion till de utförda arbetstimmarna, med andra ord som procentandel arbetstimmar för projektet respektive den administrerande organisationen, projektets andel 45 % och den administrerande organisationens andel 55 %. Övertid godtas som kostnad endast i undantagsfall och ska grunda sig på ett sådant skriftligt förordnande till övertidsarbete som getts i enlighet med organisationens praxis. När stödberättigandet övervägs grundar finansiären sitt beslut på övertidsförordnandet och dess tillbörlighet. Semesterlöner och -pengar Till projektet kan man hänföra löner för semestertid, semesterpengar och semesterersättning från projekttiden i proportion till den arbetstid som gjorts för projektet. Om personen har arbetat för samma arbetsgivare före projektet och under den tiden tjänat in semester som han eller hon tar ut under projekttiden, är det bara den lön för semestertid och semesterpeng som intjänats under projekttiden som hör till projektet.

7 7/14 Exempel: Arbetstagaren har tjänat in semesterdagar hos arbetsgivaren under perioden Antalet intjänade semesterdagar är tre per kvalifikationsmånad, dvs. sammanlagt 36. Arbetstagaren har börjat arbeta för projektet , vilket innebär att han under projekttiden tjänat in semesterdagar från tidsperioden , dvs. nio semesterdagar. Enligt exemplet ovan: av de löner för semestertid och de semesterpengar som betalas till projektets heltidsanställda arbetstagare kan en del som motsvarar nio semesterdagar hänföras till projektet. Resten (27 semesterdagar och semesterpengarna) blir en kostnad för den administrerande organisationen. För deltidsanställda inom projektet ska man också beakta den arbetstid som gjorts för projektet. Om den projektanställda i det ovan nämnda exemplet har arbetat 30 % av den totala arbetstiden (144h/480h) för projektet under tidsperioden , så kan kostnaderna för lönen och semesterpengen för de nio semesterdagarna hänföras till projektet i samma proportion, dvs. 30 % av kostnaderna. Under projekttiden kan man söka utbetalning för betalade semesterlöner och semesterpengar. Alternativt kan man söka betalning för semesterlönerna och semesterpengarna som semesterlönereserveringar. Om semesterlön som inkluderats i utbetalningsansökan inte har betalats i verkligheten, bör stödtagaren inlämna en redogörelse för betalningen omedelbart då betalningen har gjorts eller senast inom 12 månader från att projektet avslutats. Stödtagaren bör underrätta finansiären om vilket förfarande som stödtagaren valt. Det valda förfarandet ska iakttas under hela projekttiden. 7. RESEKOSTNADER (gäller inte Flat Rate-projekt) För projektet godkänns sådana skäliga resekostnader som ingår i den godkända projektplanen. Resekostnaderna berättigar till stöd till den del de inte överskrider reseersättningarna enligt det tjänste- eller kollektivavtal som tillämpas på stödtagaren. Resan ska som helhet betraktad göras på det sätt som är förmånligast. Om man använder egen bil eller taxi bör man ha en tydlig orsak till det och den ska nämnas i utbetalningsansökan (t.ex. brist på kollektivtrafik, transport av varor). När det gäller dagtraktamentets storlek bör man också beakta t.ex. de måltider som ingår i avgiften för att delta i ett seminarium, för de kan minska dagtraktamentet. Av alla reseräkningar ska klart framgå på vilket sätt de hör ihop med projektet. Till utbetalningsansökan bifogas kopior av alla reseräkningar eller alternativt en separat utredning (t.ex. på huvudboksnyckeln) som visar resmål och syfte, tidpunkt och kostnader. När det gäller kostnader för utlandsresor som ingår i projektplanen inlämnas också reseprogrammet och en koncis reserapport som visar på vilket sätt resan främjar projektets målsättning och hurdant mervärde resan har gett projektet. 8. SERVERINGSKOSTNADER (gäller inte Flat Rate-projekt, förutom servering för målgrupper) När det gäller serveringskostnader är projektägaren skyldig att bevara verifikat samt deltagarförteckningar. Till utbetalningsansökan bifogas en redogörelse för evenemanget (t.ex. program) och kostnadens samband med genomförandet av projektet, t.ex. huvudboksnyckeln (t.ex. styrgruppens möte, kaffeservering, 10 personer, ).

8 8/14 9. INDIREKTA KOSTNADER (gäller inte Flat Rate-projekt) Allmänna kostnader, dvs. indirekta kostnader, är sådana kostnader som också gagnar organisationens övriga resultatenheter. T.ex. utgifter för telefon, el och vatten, bokförings-, hyresoch städningskostnader, kontorskostnader samt vissa administrations- och personalutgifter, t.ex. ekonomisekreterartjänster. När allmänna kostnader godkänns, följer man i huvudsak upphovsprincipen och godkänner endast kostnader som förorsakats av projektets verksamhet. ELY-centralen godkänner de använda beräkningsgrunderna på stödtagarens framställning. Till utbetalningsansökan bifogas, om man inte gjort det tidigare, en utredning över organisationens interna kostnader, kostnadernas belopp, beräknings- och fördelningsgrunder samt på vilket sätt kostnaderna har hänförts till projektet. Kostnader som grundar sig på faktiska och realiserade kostnader berättigar till stöd. Enligt upphovsprincipen ska man för alla interna kostnader kunna visa att de har orsakats av projektet och är kostnader som verkligen har uppstått för projektet och inte innehåller bidrag. Beräknade kostnader eller kostnader som grundar sig på procentuella andelar är inte godtagbara. 10. AVSKRIVNINGAR (gäller inte Flat Rate-projekt, förutom anskaffningar för målgrupper) Då man i utbetalningsansökan för första gången ansöker om betalning för avskrivningar av maskiner eller anordningar, ska man bifoga en kopia av fakturan på anskaffningen samt en avskrivningsplan eller en motsvarande redogörelse, som visar anskaffningstidpunkt, anskaffningspris, avskrivna rater och avskrivningstidtabell. Av avskrivningarna godtas sådana andelar som infaller under projekttiden. De anskaffningar som kräver en avskrivningsplan ska överensstämma med projektplanen. 11. UPPHANDLING OCH KONKURRENSUTSÄTTNING ESF-projekt ska i sin upphandling följa den gällande lagen om offentlig upphandling, arbets- och näringsministeriets och ELY-centralens anvisningar om anskaffningsförfarandet. Förfarandet kan vara stödtagarens egen anvisning under förutsättning att ELY-centralen godkänner den. Vilket förfarande som ska användas fastställs i finansieringsbeslutet. Anskaffningar av både varor och tjänster (t.ex. maskin-, anordnings- och inredningsanskaffningar samt köptjänster inkl. lokalkostnader) ska i regel konkurrensutsättas. Direktanskaffning är alltid ett undantag, som bör motiveras i anskaffningsbeslutet. Projektet kan utnyttja motsvarande varu- eller tjänsteanskaffningar som den genomförande organisationen redan har konkurrensutsatt i ett annat sammanhang. Anskaffningarna ska grunda sig på den godkända projektplanen. Anbudsbegäran, protokollet från öppnande av anbuden, alla inkomna anbud, anbudens jämförelsehandlingar, anskaffningsbeslutet eller beställningen samt anvisningen för ändringssökande ska bevaras på samma ställe som projekthandlingarna.

9 9/14 Lagen om offentlig upphandling (348/2007) jämte ändringar tillämpas på varu- och tjänsteanskaffningar som är lika stora eller större än det nationella tröskelvärdet (30 000, moms 0 %) då det offentliga stödet överstiger 50 % eller stödtagaren är en sådan upphandlingsenhet som avses i upphandlingslagen. Anskaffningar som överskrider upphandlingslagens tröskelvärden ska alltid läggas ut på HILMA ( Förfarandet enligt olika gränser i euro Anskaffningar under 4000 euro > Förenklat förfarande Anskaffningar på åtminstone 4000 euro, men under upphandlingslagens tröskelvärden > Anbudsbegäran Anskaffningar som avses i upphandlingslagen > Förfarande enligt upphandlingslagen Anskaffningar som inte överskrider euro kan betraktas som små anskaffningar. För dem räcker det att jämförelsen görs med uppgifter som fåtts t.ex. per e-post, per telefon eller från internet och som får utgöra grund för en promemoria över prisjämförelsen. Också när det gäller dessa anskaffningar bör anskaffningspriset vara skäligt. Anskaffningar som är minst euro men underskrider det nationella tröskelvärdet euro kräver ett förfarande med anbudsbegäran. Det innebär att man till åtminstone 3-5 leverantörer skriftligen, per e-post eller per fax skickar en anbudsbegäran som dokumenteras. Anbudsbegäran ska innehålla alla de uppgifter som är av betydelse för anskaffningen. Tiden för att lämna in anbud ska vara skälig och man behandlar endast anbud som anlänt i tid. Man gör en tydlig jämförelse av anbuden och fattar sitt beslut på basis av anbudsbegäran. I regel fattas beslutet utgående från totalekonomisk förmånlighet eller billigaste pris. Till utbetalningsansökan bifogas en blankett där man redogör för anskaffningarna. På blanketten antecknas anskaffningar över 500 euro (leverantör, pris, uppgift om man har konkurrensutsatt och på vilket sätt eller motivering till varför man inte har konkurrensutsatt anskaffningen). Bilagor till anskaffningsutredningen: För anskaffningar under behöver inga handlingar inlämnas För anskaffningar på under lämnar man in en redogörelse för prisjämförelsen och anskaffningsgrunderna samt kopior av anskaffningsavtalen För anskaffningar på och större summor inlämnas kopior av följande anskaffningshandlingar: HILMA-annonsen, anbudsbegäran, öppningsprotokollet, jämförelseprotokollet, anskaffningsprotokollet eller anskaffningsbeslutet, anskaffningsavtalet och det vinnande anbudet.

10 10/ PROJEKTETS INFORMATION Ett villkor för att få ESF-finansiering är att följa synlighets- och offentlighetsprincipen. Projekt som finansieras av Europeiska socialfonden förutsätts informera aktivt under hela projektets livscykel. Projekten är skyldiga att informera om sin egen verksamhet till målgruppen, samarbetspartner, finansiärer, aktörer i branschen, massmedierna och allmänheten. Projektet ansvarar för att deltagarna känner till att projektet fått finansiering från ESF. Det är också skäl att nämna den andel som ELY-centralen bidrar med som nationell finansiär. För att ett projekt ska vara berättigat till stöd måste projektet i sin information använda Europaemblemet (EU-flaggan) och dess text (på två rader) Europeiska unionen Europeiska socialfonden. Projektet ska i sitt informationsmaterial (t.ex. tidningsannonser, pressmeddelanden, broschyrer, publikationer, affischer, webbsidor) också använda slogan Hävkraft från EU och om möjligt det grafiska streckelementet samt den nationella finansiärens (ELY-centralen) logo. Närmare anvisningar om informationen finns på och i den informationsanvisning som bifogats projektbeslutet. Till utbetalningsansökan bifogas prov på broschyrer, annonser och trycksaker etcetera och en utredning över informationskostnaderna (t.ex. på huvudboksnyckeln). 13. FINANSIERINGEN OCH DESS UTFALL Finansieringsandelarna (kommunernas finansiering, annan offentlig finansiering, privat finansiering) och inkomsterna (t.ex. av försäljning) antecknas i projektets bokföring. Finansieringsandelarna bör förverkligas enligt projektplanen under projekttiden. Med utbetalningsbeslutet godkänns för utbetalning ett sådant belopp där man dragit av inkomster och andra finansieringsposter från de godtagbara kostnaderna. Om den kommunala, övriga offentliga eller privata finansiering som införs i projektbokföringen betalas ut till projektet i ett tidigt skede (t.ex. i början av varje år eller i sin helhet i början av projektet), ska finansieringsposten lämnas i balansräkningen för den organisation som genomför projektet och inkomstföras till projektet i etapper. Projektadministratören ska se till att finansieringen inflyter jämnt under hela projekttiden i den proportion som sägs i finansieringsbeslutet. 14. KOSTNADER SOM RAPPORTERAS SEPARAT De kostnader som ska rapporteras separat (deltagarnas löner och resekostnader under utbildningstiden) är en del av projektets totalkostnader, men man kan inte söka stöd för dem. De meddelas i form av ett organisationsspecifikt sammandrag som bilaga till utbetalningsansökan. Projektägaren ska bevara uppgifterna om deltagarnas timmar och dagar för eventuell granskning. Löne- och resekostnader som en deltagande organisation har och som dess löneräknare har styrkt ska vid behov kunna kontrolleras i den deltagande organisationens bokföring. Man ska ha en förteckning över alla som deltar i utbildningarna. Den ska ta upp deltagarnas namn och organisationer, utbildningens tema samt tidpunkterna för deltagandet. Den dagliga närvaron ska bekräftas med deltagarens egenhändiga underskrift. Projektägaren bevarar förteckningarna för eventuell granskning.

11 11/ REVISORSUTLÅTANDE Om det i beslutets villkor förutsätts ett revisorsutlåtande, skickas det in i original inom den tidtabell som sägs i finansieringsbeslutet. I utlåtandet ska det åtminstone konstateras att a) de betalade utgiftsposter som nämns i kostnadsspecifikationen grundar sig på godtagbara verifikat i den sökande sammanslutningens bokföring, b) utbetalningsansökan har gjorts enligt de villkor som finansiären ställt i beslutet och ingen annan finansiering har fåtts för den finansieringsandel som det söks utbetalning för, c) kostnadsspecifikationen endast innehåller utgiftsposter som överensstämmer med den godkända projektplanen och hör till projektet. 16. UTBETALNINGSBESLUT OCH ÄNDRINGSSÖKANDE ELY-centralen fattar beslut om utbetalningen på basis av utbetalningsansökan och dess bilagor. Utbetalningsbeslutet grundar sig på faktiska och betalda stödberättigande kostnader som överensstämmer med finansieringsbeslutet. Om kostnader och finansieringsposter har förkastats, så motiveras det i utbetalningsbeslutet. Bifogat utbetalningsbeslutet finns en besvärsanvisning (anvisning om rättelseyrkande). Rättelseyrkandet riktas till och behandlas av den finansieringsmyndighet som har beviljat stödet. Rättelseyrkandet bör lämnas in inom 30 dagar från att stödtagaren fick del av beslutet. 17. ÖVERVAKNINGSBLANKETTER, MELLAN- OCH SLUTRAPPORTER Ett villkor för att utbetalningar ska göras är att övervakningsblanketter samt mellan- och slutrapporter skickas in till ELY-centralen på de tidpunkter som sägs i projektbeslutet. Anvisningar för övervakning och rapportering finns i projektbeslutet och EURA2007-systemet. På övervakningsblanketten ser man om de måltal som ställts upp i projektplanen uppnås. Övervakningsuppgifterna ska lämnas in 31.8 (för tiden ) och 31.1 (för tiden ). Projektets övervakningsblankett undertecknas antingen av den person som i den godkända projektplanen utsetts till ansvarig för projektet eller av stödtagarorganisationens behöriga namntecknare. Mellanrapporterna görs i regel årligen och lämnas in till ELY-centralen i samband med årets sista utbetalningsansökan. Mellanrapporten är en verbal beskrivning av projektets målsättning, verksamhet och resultat under det gångna verksamhetsåret. Underskriftspraxis är samma som för övervakningsblanketten. Slutrapporten skickas in i samband med den sista utbetalningsansökan. I slutrapporten beskrivs projektets verksamhet och resultat för hela projekttiden. Slutrapporten undertecknas av stödtagarorganisationens behöriga namntecknare.

12 12/ HUR MAN AVSLUTAR ETT PROJEKT Projektets sista utbetalningsansökan lämnas in enligt den tidtabell som nämns i projektbeslutet. När man gör utbetalningsansökan ska man beakta att uppskattade, på förhand antagna eller icke betalade kostnader inte är stödberättigande kostnader som kan ersättas. Alla kostnader ska ha uppstått under projekttiden (exkl. revisorsutlåtandet) och de ska ha betalats i verkligheten (förutom semesterlönereserveringar) innan den sista utbetalningsansökan lämnas in till myndighetsbehandling. Alla kostnader för vilka betalning söks ska antecknas i utbetalningsansökan, även kostnaderna för revisionen. Utbetalning kan göras på den sista utbetalningsansökan först när projektet slutrapport och sista övervakningsblankett har godkänts. Utöver det inlämnas också ett revisorsutlåtande över projektet, om ett sådant har krävts i beslutsvillkoren. 19. DOKUMENTERING OCH UPPBEVARING AV MATERIAL Projektägarna ska bevara projektets bokföringsmaterial och andra handlingar som gäller genomförandet av projektet åtminstone till utgången av Finansiären informerar dem separat ifall bevaringstiden eventuellt är längre än så. Vid elektronisk förvaring av verifikaten ska den nationella lagstiftningen följas, dock så att den bevaringstid följs som bestämts för projektets bokföring. Projektmaterialet ska dokumenteras så att man utan besvär kan granska alla skeden i genomförandet av projektet i efterhand (s.k. audit trail, obruten verifikationskedja). 20. BILAGOR TILL UTBETALNINGSANSÖKAN Bilagor till första utbetalningsansökan, om de inte lämnats in tidigare: en beskrivning av vilken metod man har använt för att hålla projektets inkomster och kostnader åtskilda i bokföringen (separata konton eller kostnadsställe) beskrivning av registreringsgrunderna (kontant- eller prestationsprincip, hur syns det i utbetalningsansökan) utredning av hur man antecknar mervärdesskatt projektets kontoplan utdrag ur handelsregistret, arbetsordningen eller en motsvarande handling som visar stödtagarorganisationens behöriga namntecknare uppgiftsbeskrivningar för projektets personal

13 13/14 Till varje utbetalningsansökan och vid ansökan om utbetalning: ett utdrag ur huvudboken för projektet. Utdraget ska verifieras med underskrift av den som svarar för bokföringen. huvudboksnyckel eller en annan specifikation som visar kostnadernas innehåll per kostnadsslag en utredning över löner som betalats ur projektet (lönespecifikation) per lönetagare. Utredningen ska undertecknas av den som svarar för löneräkningen. blanketter för uppföljningen av den totala arbetstiden för personer som arbetar deltid inom projektet. Blanketterna ska undertecknas av arbetstagare och chef. sammandrag över verksamheten under utbetalningsperioden. Sammandraget ska undertecknas av projektchefen. för resekostnaderna reseräkningar eller en separat utredning, över utlandsresor en reserapport, reseprogram och reseräkningar jämte bilagor när det gäller serveringskostnader en utredning t.ex. i huvudboksnyckeln eller, om kostnaderna överstiger 100 euro, kopior av fakturorna och en förteckning över deltagarna när det gäller informationskostnader prov på materialet och en utredning t.ex. i huvudboksnyckeln eller kopior av fakturorna en utredning över de kostnader som ska rapporteras separat specificerade enligt organisation när det gäller konkurrensutsättning och dokumentering av prisjämförelser (anskaffningar över 500 ) ifylls blanketten för utredning av anskaffningar, se vilka bilagor som behövs i kapitel 12. Upphandling och konkurrensutsättning revisorsutlåtande om det krävs i projektbeslutet Vid ansökan om utbetalning första gången och vid ändring av kostnadsgrunderna: utredningar över interna/indirekta kostnader och deras fakturerings- och fördelningsgrunder utredning över hyreskostnaderna för projektpersonalen och deras fördelningsgrunder (både lokal- och leasinghyror) avskrivningsplan och en kopia av fakturan på anskaffningen 21. NYTTIGA LÄNKAR strukturfonder.fi eura2007.fi finlex.fi (nationell lagstiftning) hankinnat.fi hankintailmoitukset.fi (HILMA) vm.fi (statens resebestämmelse) ely-centralen.fi

14 14/14 KONTAKTUPPGIFTER ELY-centralen i Tavastland, registraturen PB Lahtis (Besöksadress: Kirkkokatu 12, Lahtis) ELY-centralen i Sydöstra Finland, registraturen PB Kouvola (Besöksadress: Salpausselänkatu 22, Kouvola) ELY-centralen i Nyland, registraturen PB Helsingfors (Besöksadress: Stinsgatan 14, Helsingfors) ELY-centralen i Egentliga Finland, registraturen PB Åbo (Besöksadress: Bangårdsgatan 36, Åbo)

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV UTBETALNINGSANSÖKAN I ERUF- OCH ESF-PROJEKT Anvisningen gäller ESF-projekt som fått finansieringsbeslut av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten fr.o.m.

Läs mer

Kontrollerad projektavslutning. ESF-koordinator Sanna Laiho EU-inspektör Mikael Posti

Kontrollerad projektavslutning. ESF-koordinator Sanna Laiho EU-inspektör Mikael Posti Kontrollerad projektavslutning ESF-koordinator Sanna Laiho EU-inspektör Mikael Posti Kontrollerad projektavslutning 6.5.2013 Att avsluta ett projekt Att avsluta projektet är en av de kritiska faserna i

Läs mer

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare

2. Uppgörande av ansökan om utbetalning på initiativ av projektets verkställare 3.7.2008 Bilaga 11 ANVISNING OM ANSÖKNINGAR OM UTBETALNING 1. Allmänt Projektets totalkostnader är godkända i finansieringsbeslutet och i den godkända projektplanen. I finansieringsbeslutet har även uppställts

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Bokföringsfrågor. Statsbidragsutbildning Redovisningschef Juha Kekkonen

Bokföringsfrågor. Statsbidragsutbildning Redovisningschef Juha Kekkonen Bokföringsfrågor Statsbidragsutbildning 11.10.2016 Redovisningschef Juha Kekkonen 1 Separat projektbokföring Den bokföring som gäller projektet ska vara tillräckligt klart separerad från understödstagarens

Läs mer

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen

Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Produktionsincitament för den audiovisuella branschen Godtagbara kostnader och projektuppföljning Finansieringsvillkoren: Produktionsincitament för den audiovisuella branschen 5.5.2017 Copyright Tekes

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 april 2015 351/2015 Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor Utfärdad i Helsingfors den 2 april 2015 I enlighet med statsrådets

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek. 8.7.2008 Bilaga 13 KOMMUN-, ÖVRIG OFFENTLIG OCH PRIVAT FINANSIERING I programdokumenten som uppgjorts av medlemsstaterna och godkänts av kommissionen definieras den nationella finansieringens storlek.

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET

INLÄMNING AV ANSÖKAN OM UTBETALNING OCH UTBETALNING AV STÖDET 1(5) ANVISNING FÖR IFYLLANDE AV BLANKETT 3317 ANSÖKAN OM UTBETALNING AV VERKSAMHETSPENNING TILL AKTIONSGRUPP Blnr 3316A EUROPEISKA UNIONEN Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar

Läs mer

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt

12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN. Allmänt 12.8.2008 Bilaga 5 ANVISNING OM STARTMÖTEN Allmänt Anvisningen om startmöten är uppgjord för att stöda verkställaren, finansiären samt projektets målsättningar och resultat. Startmötet är i idealfallet

Läs mer

Övervakningsrapporter. Jukka Anttila ELY-centralen i Nyland Hilton Helsinki Strand

Övervakningsrapporter. Jukka Anttila ELY-centralen i Nyland Hilton Helsinki Strand Övervakningsrapporter Jukka Anttila ELY-centralen i Nyland 6.5.2013 Hilton Helsinki Strand Varför rapporteras övervakningsuppgifter? (1) Uppföljning av projektets genomförande och resultat: -> jämförelse

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6)

Rundvirkesstiftelsen. Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) Rundvirkesstiftelsen Ansökan om stöd från Rundvirkesstiftelsen 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd från Rundvirkesstiftelsen. Rundvirkesstiftelsen har som ändamål att stödja verksamhet som är

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Mässtöd Godtagbara kostnader och projektuppföljning

Mässtöd Godtagbara kostnader och projektuppföljning Mässtöd Godtagbara kostnader och projektuppföljning Finansieringsvillkoren De minimis-stöd för företag 5.5.2017 DM 1817791 v.2 Copyright Tekes Beakta följande direkt i projektets inledning Inled uppföljningen

Läs mer

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013)

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV STÖD (26.3.2013) Vid beviljande, användning, utbetalning och tillsyn över användningen av landskapsutvecklingspengar och anslaget för utveckling av landsbygden iakttas lagen om

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008

FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 FÖRESKRIFT Nr 20/08 Dnr 768/22/2008 Giltighetstid 11.4.2008-31.12.2015 Bemyndigande Lag om stöd för utveckling av landsbygden (1443/2006) 35, 37 och 38 Motsvarande EG-rättsakter Rådets förordning (EG)

Läs mer

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET

ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET Kommunikationsverket Promemoria 1 (6) ANVISNING FÖR HANTERING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER SOM ÄR FÖRENLIGA MED STÖDBESLUTET 1 SYFTE OCH INNEHÅLL I ansökningar om stöd och utbetalning för kommunikationsnät

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt

Allmänna villkor för stöd till projekt Allmänna villkor för stöd till projekt 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på projekt där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för stöd till projekt ska tillämpas

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna Utfärdad i Helsingfors den 12 maj 2011 I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets-

Läs mer

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD

ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD ANVISNING FÖR UPPGÖRANDET AV ANSÖKAN OM UTBETALNING AV FÖRETAGSSTÖD Inledning Denna anvisning är avsedd att vara till hjälp vid uppgörandet av ansökan om utbetalning av företagsstöd (Landsbygdsverkets

Läs mer

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN

LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN LANDSKAPSREGERINGENS BESLUT OM STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER SOM MEDFINANSIERAS AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN Tillämpningsområde och status Vid finansiering av projekt inom ramen för Ålands operativa program

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN

TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN TILLÄGGSVILLKOR FÖR PROJEKTSTÖDET FÖR KOMMUNIKATION OCH GLOBAL FOSTRAN Statsunderstödets belopp Stödbeloppet som beviljats av utrikesministeriet kan årligen uppgå till högst 90 procent av de totala kostnaderna

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

Principer för allokering av allmänna kostnader samt tillämpningsföreskrifter

Principer för allokering av allmänna kostnader samt tillämpningsföreskrifter Denna anvisning tillämpas på STEA:s understöd som beviljas den 1 januari 2017 eller senare. På penningautomatunderstöd som beviljats före 2017 tillämpas de bestämmelser och anvisningar som gällde vid tidpunkten

Läs mer

STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT

STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT STÖDANSÖKAN UTVECKLINGS- OCH INVESTERINGPROJEKT 1 Blankett 3306A Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden Ny ansökan Rättelse/komplettering till föregående

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 18 9.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR

FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1 (5) ANVISNING VM139:00/2013 30.4.2014 FINANSIERING AV SAKKUNNIGTJÄNSTER FÖR ICT-STÖD I KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURFÖRÄND- RINGAR 1. ICT-stöd i kommun- och servicestrukturförändringar Regeringen genomför

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015.

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Villkor

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler

Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Konkurrensutsättning av tolkar och av förmedlingscentraler Obs: presentationen baserar sig på uppgifterna i förberedelseskedet, och situationen kan ändras under anbudsförfarandet Laglig grund för upphandlingen

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER. för Leader-finansierade projekt på Åland

STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER. för Leader-finansierade projekt på Åland STÖDBERÄTTIGANDE UTGIFTER för Leader-finansierade projekt på Åland 2015-2020 Tillämpningsområde Följande regler kommer att tillämpas för projektfinansiering inom ramen för finansiering ur Ålands landsbygdsutvecklingsprogram

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

Avtal om av kommunen beviljat stöd

Avtal om av kommunen beviljat stöd 1 (6) Avtal om av kommunen beviljat stöd Projektet Bredband för alla 2015: Emsalö projektet Avtalsparter Beställare och Borgå stad (nedan Kommunen ) stödgivare Stadshusgatan 7 06100 BORGÅ FO-nummer 1061512-1

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 24 9.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Finansieringshandläggare

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand)

Projektansökan ESF. Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Diarienr (Ifylles av myndigheterna) Europeiska socialfonden Del A A 1 Projektansökan ESF Kompetens och delaktighet (Denna version är avsedd för utskrift för att fyllas i för hand) Uppgifter om sökande

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 15 18.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt

Läs mer

Version 1.2. Uppdaterad 5.2.2009 PROJEKTHANDBOK FÖR PROJEKTSÖKANDE

Version 1.2. Uppdaterad 5.2.2009 PROJEKTHANDBOK FÖR PROJEKTSÖKANDE 1 PROJEKTHANDBOK FÖR PROJEKTSÖKANDE 2 TILL LÄSAREN... 3 1. FRÅN IDÉ TILL PROJEKT... 4 2. ANSÖKAN OM FINANSIERING OCH FINANSIERINGSBESLUT... 5 2.1 HUR MAN FYLLER I FINANSIERINGSANSÖKAN... 5 2.2 HUR FINANSIERINGSANSÖKAN

Läs mer

LOVISA STADS ANVISNINGAR FÖR SMÅ UPPHANDLINGAR

LOVISA STADS ANVISNINGAR FÖR SMÅ UPPHANDLINGAR LOVISA STADS ANVISNINGAR FÖR SMÅ UPPHANDLINGAR Godkänd med stadsstyrelsens beslut 301, bilaga 87, 23.08.2010 2 Innehåll Inledning 3 1. Tillämpningsområde för anvisningarna för små upphandlingar 4 2. Utförandet

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1 (6) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum: Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007 2013 Projekt inom Vindelälvens fiskeområde Från kust till fjäll 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG

ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG ANVISNING OM UNGDOMSNÄMNDENS BIDRAG Ungdomstjänster Trädgårdsgatan 14 A, PB 126 Tfn (02) 262 3129 20100 Åbo, 20101 Åbo Fax (02) 262 3128 www.turku.fi/ungdomar 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt om bidragen

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson

Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt. Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer. Kontaktperson Telefon kontaktperson E-post kontaktperson REKVISITION Inkom (plats för Region Norrbottens stämpel) Regionalt projekt Delfinansiering EU-projekt Annat Projektnamn Beslutsdatum Diarienummer Betalningsmottagare Organisationsnummer Postadress Kontaktperson

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet Datum 1 (9) Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet I samband med att ett företag lägesrapporterar ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information First level control (FLC)

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information First level control (FLC) Information First level control (FLC) 1 Regler som styr stödberättigande kostnader EU-förordningar: -1080/2006, 1083/2006 och 1828/2006 Programmanual Svensk lagstiftning (ex LOU) 2 Projektavgränsning ORDINARIE

Läs mer

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNINGEN AV LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Ansökan om och beviljande av landskapsutvecklingspengar Genomförande och uppföljning av

ANVISNINGAR OM ANVÄNDNINGEN AV LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Ansökan om och beviljande av landskapsutvecklingspengar Genomförande och uppföljning av ANVISNINGAR OM ANVÄNDNINGEN AV LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Ansökan om och beviljande av landskapsutvecklingspengar Genomförande och uppföljning av projektet Villkor gällande utbetalning och användning av

Läs mer

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet

Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet Datum 1 (9) Lathund Ekonomisk redovisning för Energikartläggningsstödet I samband med att ett företag lägesrapporterar ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag för

Läs mer

REVISIONSANVISNING OCH MODELL FÖR REVISIONS- UTLÅTANDE FÖR FÖRETAGSPARTNERSKAPSSTÖD

REVISIONSANVISNING OCH MODELL FÖR REVISIONS- UTLÅTANDE FÖR FÖRETAGSPARTNERSKAPSSTÖD REVISIONSANVISNING OCH MODELL FÖR REVISIONS- UTLÅTANDE FÖR FÖRETAGSPARTNERSKAPSSTÖD Revisorn för ett företag som erhållit företagspartnerskapsstöd är skyldig att utföra revisionen av projektet i enlighet

Läs mer

Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier

Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier Datum 1 (10) Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier I samband med att ett företag rapporterar in till Energimyndigheten ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag

Läs mer

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN

HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN HELSINGFORS STAD UNGDOMSNÄMNDEN Understödsreglemente för ungdomsföreningar från och med den 1.1.2010 UNDERSTÖDSREGLEMENTE FÖR UNGDOMSFÖRENINGAR Understödsreglementet är godkänt på ungdomsnämndens möte

Läs mer

Blanketter för ansökan om utbetalning och finansiell övervakning av Europeiska socialfondens projekt S10027

Blanketter för ansökan om utbetalning och finansiell övervakning av Europeiska socialfondens projekt S10027 SERVICE FÖR ANSÖKANDE Blanketter för ansökan om utbetalning och finansiell övervakning av Europeiska socialfondens projekt S10027 Anvisning för ifyllande av blanketten för ansökan om utbetalning och finansiell

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA Cirkulär 12-2014 Bilaga 5 1 (9) Vissa bestämmelser i semesterkapitlet i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)

Läs mer

STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013

STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013 1 Bilaga A.1 STÖDBERÄTTIGANDE KOSTNADER UNDER PROGRAMPERIODEN 2007 2013 UTGIFTERS STÖDBERÄTTIGANDE I 3 i statsrådets förordning om stödberättigande utgifter som medfinansieras av strukturfonderna (1079/2007)

Läs mer

Indelning av kostnader

Indelning av kostnader 1 (6) Indelning av kostnader När ni budgeterar för projektets kostnader ska ni dela in dem i nedanstående kostnadsslag. Läs under respektive rubrik här nedan, för mer information och exempel hur ni ska

Läs mer

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen.

Den som beviljats medel ska kunna visa verifikat, exempelvis kvitton och kontoutdrag, och andra underlag för redovisningen. 2017-06-20 1 [5] SLUTRAPPORT FÖR BIDRAG TILL INTEGRATIONS- OCH/ELLER FOLKHÄLSOINSATSER Rapportmallen är till för att underlätta lokala föreningars, organisationers och kommunala verksamhetens möjlighet

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet.

Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bilaga till beslut om bidrag Version 2011:2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1. Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014-2020 STRUKTURFONDS- PROGRAMMET FÖR FINLAND ÖPPEN ESF-UTLYSNING I VÄSTRA FINLAND 10.6.2016 3.10.2016 Anvisningar för sökande Innehåll: 1. Allmänt om ESF-utlysningen 2. Särdrag

Läs mer

Rapportering - beskrivning av projektets resultat och stöd för genomförandet

Rapportering - beskrivning av projektets resultat och stöd för genomförandet Rapportering - beskrivning av projektets resultat och stöd för genomförandet Sammandrag, mellan- och slutrapporter Auli Vuorela ESF-koordinator ELY-centralen i Nyland 6.5.2013 Rapporter, rapporter, rapporter

Läs mer

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten

Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten Behandling av STEA-understödsbetalningar i e-tjänsten 1 Allmänt STEA börjar betala ut nya understöd efter social- och hälsovårdsministeriets understödsbeslut. Sättet på vilket understödet betalas ut anges

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling

Lag. om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling Lag om ändring av lagen om stödjande av landsbygdens utveckling I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) 8 3 mom. och 67, ändras 5 24 och 30 punkten

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 18 20.8.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Finansieringshandläggare

Läs mer

Ändringar i finansieringsbeslut Anvisningar för de forskare och forskningsplatser som har beviljats finansiering av Finlands Akademi

Ändringar i finansieringsbeslut Anvisningar för de forskare och forskningsplatser som har beviljats finansiering av Finlands Akademi Ändringar i finansieringsbeslut Anvisningar för de forskare och forskningsplatser som har beviljats finansiering av Finlands Akademi 1.12.2014 1.12.2014/ AKA/3/02.04.10/2014 BILAGA 1: ÄNDRINGAR I FINANSIERINGSBESLUT

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

PROJEKTHANDBOK. Projektpraxis med exempel programperioden 2007-2013. Länsstyrelsen i Södra Finlands län

PROJEKTHANDBOK. Projektpraxis med exempel programperioden 2007-2013. Länsstyrelsen i Södra Finlands län PROJEKTHANDBOK Projektpraxis med exempel programperioden 2007-2013 Länsstyrelsen i Södra Finlands län 2 Till läsaren Denna handbok riktar sig till dem som genomför projekt och den bygger på handböckerna

Läs mer