Årsredovisning 2003 Siemens-Elema AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2003 Siemens-Elema AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2003 Siemens-Elema AB

2 Styrelsen och verkställande direktören för Siemens-Elema AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 oktober september 2003 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Kassaflödesanalys 6 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 9 Underskrifter 1 8

3 2 (18) Förvaltningsberättelse Belopp i MSEK om inget annat anges. Ägarförhållanden Siemens-Elema AB är ett helägt dotterbolag till Siemens International B.V., Den Haag. Under verksamhetsåret bildades dotterbolaget, Fastighetsbolaget Cirkusstenen AB, som i september 2003 förvärvade fastigheterna i Solna och Sundbyberg från moderbolaget Siemens-Elema AB. Allmänt om verksamheten Som ett led i en global omstrukturering inom Siemens koncernen har delar av den elektromedicinska verksamheten överförts till Dräger per Till följd av ovanstående omstrukturering har produktionsenheterna för Angiografi (AXS) och X-Ray Systems (SPS) avyttrats till Siemensbolag i Tyskland och Spanien. Detta har lett till personalreduceringar, vilket belastat årets resultat. Försäljningsverksamheten, Siemens Medical Solutions (SMS), för Sverige och Finland samt utvecklingen av kardiologiska system och patientjournaler förvärvades av Siemens AB per Den kvarvarande verksamheten inom elektromedicin överfördes per till Siemensbolaget Servo Care Systems AB. Orderingång, omsättning och resultat Orderingången uppgick till 2,667 (4, 035.1) och faktureringen till 2,785.0 (4,225.1). Siemens-Elemas AB:s resultat uppgick till 102,9 (-18,7) före skatt. Orderingång och omsättning är huvudsakligen hänförlig till första halvåret av verksamhetsåret. Resultatförbättringen beror huvudsakligen på en framgångsrik introduktion av nya produkter inom AXS och försäljningsframgångar på ventilatorssidan inom Life Support Systems (LSS). Siemens Sverige Pensionsstiftelse har inte påverkat bolaget extraordinärt under verksamhetsåret. Händelser efter balansdagen Siemensbolaget Servo Care Systems AB har per avyttrats till Getinge koncernen. Forskning och utveckling Insatserna inom forskning och utveckling under 2002/2003 uppgick till 13 % av försäljningen huvudsakligen beroende på IT-utveckling för sjukvårdssystem. Tillsammans med Siemens Medical Solutions överfördes en betydande andel av organisationen för forskning och utveckling till Siemens AB per Miljöarbetet Siemens-Elema AB är certifierat enligt ISO Utländska filialer Rörelsen i Siemens-Elema AB:s filial i Finland, (reg.nummer ), har per överförts till Siemens AB. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande: Utdelning 85,0 Balanseras i ny räkning 0,1 Summa 85,1

4 3 (18) Resultaträkning Belopp i MSEK Not Nettoomsättning , ,1 Kostnad för sålda varor , ,6 Bruttoresultat 995, ,5 Försäljningskostnader -369,3-527,3 Administrationskostnader -134,3-103,4 Forsknings- och utvecklingskostnader -355,7-588,6 Jämförelsestörande poster 3-112,0 Övriga rörelseintäkter 4 35,4 88,7 Övriga rörelsekostnader 5-31,0-102,0 Rörelseresultat 1, ,9-57,1 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 9 0,5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 9,7 6,8 Räntekostnader och liknande resultatposter 11-18,9-18,6 Resultat efter finansiella poster ,7-68,4 Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner 13-28,8 49,7 Resultat före skatt 102,9-18,7 Skatt på årets resultat 14-26,3-0,1 Årets resultat 76,6-18,8

5 4 (18) Balansräkning Belopp i MSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datorprogram 15 80,9 Goodwill 16 2,2 83,1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark ,9 Maskiner och andra tekniska anläggningar 18 55,4 Inventarier, verktyg och installationer 19 0,0 31,2 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 20 0,2 223,7 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 21 0,1 0,9 Uppskjuten skattefordran 22 4,8 4,6 Andra långfristiga fordringar 23 3,1 3,1 8,0 8,6 Summa anläggningstillgångar 8,0 315,4 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 128,0 Varor under tillverkning 74,6 Färdiga varor och handelsvaror 112,3 Pågående arbete för annans räkning 24 75,5 Förskott till leverantörer 0,1 390,5 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6,5 233,0 Fordringar hos koncernföretag 531,8 349,6 Fordringar hos intresseföretag 0,7 Skattefordringar 15,3 Övriga fordringar 17,9 57,0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,3 556,2 655,9 Kassa och bank 10,4 5,1 Summa omsättningstillgångar 566, ,5 SUMMA TILLGÅNGAR 574, ,9

6 5 (18) Balansräkning Belopp i MSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 25 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á 50 kr) 200,0 200,0 Reservfond 40,0 40,0 240,0 240,0 Fritt eget kapital Balanserad vinst 8,5 27,3 Årets resultat 76,6-18,8 85,1 8,5 325,1 248,5 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 26 69,3 Periodiseringsfonder 27 31,9 31,9 69,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 28 20,8 16,8 Övriga avsättningar 29 84,5 73,2 105,3 90,0 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 171,2 Leverantörskulder 21,7 211,9 Skulder till koncernföretag 3,4 252,0 Skatteskulder 4,2 Övriga skulder 32,2 148,0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 50,8 176,0 112,3 959,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 574, ,9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i MSEK Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 24,0 24,0 Övriga ställda panter och säkerheter Pantförskrivna försäkringar avseende pensionsutfästelser 3,1 3,1 Summa ställda säkerheter 3,1 27,1 Ansvarsförbindelser Garantiåtaganden, FPG/PRI 9,0 9,0 Garantier i bank mot kunder 1,9 30,1 Borgensförbindelser, övriga 2,0 2,0 12,9 41,1

7 6 (18) Kassaflödesanalys Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 131,7-68,4 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 140,7 64,8 272,4-3,6 Betald skatt -7,0 0,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 265,4-3,2 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 94,6-11,3 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 111,0 80,3 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -296,8 128,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 174,2 194,4 Investeringsverksamheten Försäljning av rörelsegren -10,0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -40,8 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7,6-21,9 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11,2 1,1 Investeringar i finansiella tillgångar -185,2 Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 87,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten 81,1-246,8 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 50,0 Amortering av låneskulder -250,0-0,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -250,0 49,9 Årets kassaflöde 5,3-2,5 Likvida medel vid årets början 5,1 7,6 Likvida medel vid årets slut 10,4 5,1

8 7 (18) Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i MSEK Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning 2,7 Erhållen ränta 9,7 6,8 Erlagd ränta 18,9 16,8 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar 41,4 52,6 Orealiserade kursdifferenser -2,9 9,4 Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar -3,2 0,1 Avsättningar till pensioner 4,0-0,2 Övriga avsättningar 101,3 2,9 140,6 64,8 Avyttring av inkråm och verksamheter Avyttrade tillgångar och skulder: Immateriella anläggningstillgångar 67,4 Materiella anläggningstillgångar 25,3 Varulager 295,8 Rörelsefordringar 156,0 Likvida medel 10,0 Summa tillgångar 554,5 Avsättningar 90,0 Rörelseskulder 304,3 Summa skulder och avsättningar 394,3 Försäljningspris 160,2 Avgår Ersättning via koncernkonto -160,2 Erhållen köpeskilling Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten -10,0 Påverkan på likvida medel -10,0 Likvida medel Följande ingår i likvida medel: Kassa och bank 10,4 5,1 10,4 5,1

9 8 (18) Bolaget är anslutet till ett koncernkontosystem via moderbolaget. Behållningen på koncernkontot redovisas under rubriken fordringar hos koncernföretag. Operativt kassaflöde Rörelseresultat 140,9-57,1 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 140,7 64,8 Förändring i rörelsekapital -91,2 197,6 Investeringar -6,4-61,6 Operativt kassaflöde 184,0 143,7 Kassaflöde i löpande verksamhet hänförlig till en rörelsegren Medicinsk teknik 174,2 194,4

10 9 (18) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i MSEK om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Kostnader för forskning och utveckling Utgifter för egen forskning och utveckling kostnadsförs allt eftersom de uppstår. Garantikostnader Beräknade kostnader för produktgarantier belastar rörelsens kostnader i samband med att produkterna säljs. Jämförelsestörande poster Redovisningsrådets rekommendation nr 4 tillämpas, vilket innebär att resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse redovisas som jämförelsestörande poster. Kurssäkring av kommersiella flöden Bolaget säkrar kontrakterade framtida valutaflöden samt budgeterade flöden, de nästkommande tre månaderna. Skatt Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare benämnd Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas i enlighet med denna rekommendation med 28% av outnyttjade underskott vid taxeringen samt andra temporära skillnader mellan bokförda och skattemässiga restvärden. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras, i den mån dessa med största sannolikhet beräknas kunna utnyttjas. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningskostnaden och verkligt värde. Med verkliga värdet förstås försäljningspris efter avdrag för försäljningskostnader. Hänsyn har tagits till verklig inkurans. Erforderliga reserver har avsatts för inkurans efter individuella analyser av maskinellt framtagna uppgifter. För artiklar av mindre värde har inkurans beräknats med hjälp av en modell som bygger på resultatet av den individuella analysen. Pågående arbeten Pågående arbeten till fastpris har värderats till det lägsta av nedlagda direkta kostnader med tillägg för tillverkningsomkostnader och nettoförsäljningsvärde med hänsyn tagen till återstående kostnader för färdigställande. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

11 10 (18) Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8, med undantag för erhållna respektive lämnade förskott vilka värderas till valutakursen vid betalningstillfället. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs. Kursförändringar redovisas i resultaträkningen. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datorprogram 3 år Goodwill 5 år Materiella anläggningstillgångar Byggnader år Markanläggningar (75% av anskaffn värdet) år Maskiner och andra tekniska anläggningar 3-10 år Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Leasing - leasetagare I bolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Koncernbidrag och aktieägartillskott Bolaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd, nämligen att minimera koncernens totala skatt. Eftersom koncernbidraget därför inte utgör vederlag för utförda prestationer, redovisas det direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess skatteeffekt. Koncernuppgifter Bolaget är ett helägt dotterbolag till Siemens International Holding B.V., som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Siemens AG, Berlin och München. Det utländska moderföretagets koncernredovisning finns att tillgå hos Siemens AB, UPPLANDS VÄSBY.

12 11 (18) Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Sverige Varav män 76% 75% Finland Varav män 77% 77% Summa Varav män 76% 75% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD 4,4 4,0 Övriga anställda 479,8 528,8 Summa 484,2 532,8 Sociala kostnader 201,5 256,3 (varav pensionskostnader) 69,0 60,2 Av bolagets pensionskostnader avser 1,5 (f.å. 0,5) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 6,3 (f.å. 5,3). Löner och andra ersättningar fördelade per land Sverige 474,1 515,4 Finland 10,1 17,4 Totalt 484,2 532,8 Avgångsvederlag Företaget har inte avtalat om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelse eller VD. Siegfried Russwurm var VD till och med Från och med är Sören Swärd VD. Sören Swärd är anställd av Siemens AB. Ersättningar till VD hänför sig till Siegfried Russwurm. Arvode och kostnadsersättning till revisorer KPMG Bohlins Revisionsuppdrag 1,3 1,7 Andra uppdrag 0,4 Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad Nettoomsättning per rörelsegren Medicinsk teknik 2 785, ,1 Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige 281,0 660,1 Tyskland 1 024,0 1325,8 Övriga Europa 502,0 908,3 Östeuropa 27,0 56,6 USA 362,0 690,8 Japan 126,0 191,5 Övriga världen 463,0 392, , ,1

13 12 (18) Not 3 Jämförelsestörande poster Tillskott till pensionsstiftelse inkl. löneskatt -112,0-112,0 Not 4 Övriga rörelseintäkter Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 34,6 88,7 Övrigt 0,8 35,4 88,7 Not 5 Övriga rörelsekostnader Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -31,0-102,0-31,0-102,0 Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datorprogram -13,5-11,7 Goodwill -2,2-2,2 Byggnader och mark -5,0-5,0 Maskiner och andra tekniska anläggningar -7,1-7,6 Inventarier, verktyg och installationer -13,6-23,9-41,4-50,4 Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Kostnad för sålda varor -15,2-24,4 Försäljningskostnader -2,3-4,8 Administrationskostnader -17,1-14,6 Forsknings- och utvecklingskostnader -6,8-6,6-41,4-50,4 Not 7 Leasingavgifter avseende operationell leasing Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 7,5 12,2 Avtalade framtida leasingavgifter 27,0 Not 8 Rörelseresultat per rörelsegren Rörelseresultat per rörelsegren Medicinsk teknik 140,9-57,1 Not 9 Resultat från andelar i koncernföretag Utdelning 2,7 Nedskrivningar -2,2 0,5

14 13 (18) Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, koncernföretag 9,4 6,3 Ränteintäkter, övriga 0,3 0,5 9,7 6,8 Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, koncernföretag -8,2-15,7 Räntekostnader, övriga -10,7-2,9-18,9-18,6 Not 12 Valutakursdifferenser som påverkat resultatet Valutakursdifferenser som påverkat rörelseresultatet 3,6-13,3 Finansiella valutakursdifferenser 10,6-1,8 14,2-15,1 Not 13 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 3,1 49,7 Periodiseringsfond, årets avsättning -31,9-28,8 49,7 Not 14 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad Periodens skattekostnad -27,0-1,0 Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0,5 0,3-26,5-0,7 Uppskjuten skatteintäkt Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0,2 0,6 0,2 0,6 Total redovisad skattekostnad -26,3-0,1 Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt 102,9-18,7 Skatt enligt gällande skattesats, 28% -28,8 5,2 Ej avdragsgilla kostnader -0,9-1,9 Ej skattepliktiga intäkter 0,2 0,8 Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -4,2 Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 4,2 Övrigt -1,0 0,0 Redovisad skatt -26,3-0,1

15 14 (18) Not 15 Balanserade utgifter för datorprogram Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 92,7 51,9 Nyanskaffningar 40,8 Avyttringar och utrangeringar -92,7 92,7 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -11,8-0,1 Avyttringar och utrangeringar 25,3 Årets avskrivning enligt plan -13,5-11,7-11,8 Bokfört restvärde vid årets slut 80,9 Not 16 Goodwill Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 11,0 11,0 Avyttringar och nedläggning av verksamhet -11,0 11,0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -8,8-6,6 Avyttringar och nedläggning av verksamhet 11,0 Årets avskrivning enligt plan -2,2-2,2-8,8 Bokfört restvärde vid årets slut 2,2 Not 17 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 229,4 229,4 Avyttringar och utrangeringar -229,4 229,4 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -92,4-87,4 Avyttringar och utrangeringar 97,4 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -5,0-5,0-92,4 Bokfört restvärde vid årets slut 136,9 Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) 175,3 Taxeringsvärden, mark (i Sverige) 18,9

16 15 (18) Not 18 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 135,7 139,4 Nyanskaffningar 0,6 Avyttringar och utrangeringar -135,7-4,3 135,7 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -80,3-75,5 Avyttringar och utrangeringar 87,4 2,8 Årets avskrivning enligt plan -7,1-7,6-80,3 Bokfört restvärde vid årets slut 55,4 Not 19 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 162,3 187,6 Nyanskaffningar 7,6 23,6 Avyttringar och utrangeringar -169,9-48,9 0,0 162,3 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -131,1-154,0 Avyttringar och utrangeringar 144,7 46,8 Årets avskrivning enligt plan -13,6-23,9 0,0-131,1 Bokfört restvärde vid årets slut 0,0 31,2 Not 20 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Vid årets början 0,2 Investeringar -0,2 0,2 0,2

17 16 (18) Not 21 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 3,1 Inköp 0,1 3,1 Försäljning -3,1 0,1 3,1 Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början och slut -2,2 Försäljning 2,2 Årets nedskrivningar -2,2-2,2 Bokfört värde vid årets slut 0,1 0,9 Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Antal Andel Bokfört Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % 1) värde Fastighetsbolaget Cirkusstenen AB, , Stockholm ,0 0,1 0,1 1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Not 22 Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto Finansiella anläggningstillgångar 0,9 0,9 Pensionsavsättningar -4,5-4,5 Övriga avsättningar -1,2-1,2-5,7 0,9-4,8 Kvittning 0,9-0,9 Netto uppskjuten skattefordran 4,8-4,8 Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag Belopp vid årets ingång Redovisat resultaträkningen över [Redovisat mot eget kapital] Belopp vid årets utgång Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,7 0,9 Pensionsavsättningar -4,2-0,3-4,5 Övriga avsättningar -0,6-0,6-1,2-4,6-0,2-4,8 Not 23 Andra långfristiga fordringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut 3,1 3,2 Reglerade fordringar -0,1 Bokfört värde vid årets slut 3,1 3,1

18 17 (18) Not 24 Pågående arbete för annans räkning Varor under tillverkning 75,5 Not 25 Eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Vid årets början 200,0 40,0 8,5 Årets resultat 76,6 Vid årets slut 200,0 40,0 85,1 Not 26 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Byggnader och mark 69,3 69,3 Not 27 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond, avsatt vid taxering ,9 31,9 Not 28 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Beskattade pensionsavsättningar 16,0 14,9 Övriga pensioner 4,8 1,9 20,8 16,8 Ställda säkerheter för pensionsförpliktelser Pensionsskuld avseende ITP-Pensioner har tryggats med medel i Siemens Sveriges Pensionsstiftelse 481,5 Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI 481,5

19 18 (18) Not 29 Övriga avsättningar Garantiåtaganden 35,4 Avsättningar för recalls 29,7 Avsättning för avgångsvederlag 84,5 Övrigt 8,1 84,5 73,2 Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld 20,0 86,1 Övriga personallöneskulder 4,8 17,7 Övriga poster 26,0 72,2 50,8 176,0 Solna Jacob Palmstierna Sören Swärd Johannes Feldmayer Ordförande Verkställande direktör Erich Reinhardt Per Molin Thorbjörn Jansson Arbetstagarrepresentant Maria Grehagen Arbetstagarrepresentant Vår revisionsberättelse har avgivits KPMG Bohlins AB Roland Nilsson Auktoriserad revisor

20 Siemens AB Johanneslundsvägen 12 14, Upplands Väsby. Tfn Fax Building Technologies Elektronvägen 4, Huddinge. Tfn Fax Medical Solutions Röntgenvägen 2, Solna. Tfn Fax Siemens Business Services AB Landsvägen 32, Solna. Tfn Fax Siemens Finans AB Landsvägen 32, Solna. Tfn Fax Siemens Laser Analytics AB Östergårdsgatan 2-4, Mölndal. Tfn Fax OSRAM AB Rudanvägen 1, Box 504, Haninge. Tfn Fax Projektledning: Carlsson Communication AB, Text: Lars Lundell, Produktion: Wassbergs Demag Delaval Industrial Turbomachinery AB Finspång. Tfn Fax BSH Hushållsapparater AB Gårdsvägen 10, Box 503, Solna. Tfn Fax Fujitsu Siemens Computers AB Johanneslundsvägen 12-14, Upplands Väsby. Tfn Fax

Årsredovisning 2005. Osram AB

Årsredovisning 2005. Osram AB Årsredovisning 2005 Osram AB Styrelsen och verkställande direktören för OSRAM Aktiebolag Org nr 556050-7773 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2004 30 september 2005 Innehåll:

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning 2002 Siemens AB

Årsredovisning 2002 Siemens AB s Årsredovisning 2002 Siemens AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2001-30 september 2002 Innehåll:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Framsynt. Innovativ. Ärlighet & tillit. Inspiration. Kompetens. Global & lokal närvaromänsklig. Flexibel & öppen. Lönsamhet

Framsynt. Innovativ. Ärlighet & tillit. Inspiration. Kompetens. Global & lokal närvaromänsklig. Flexibel & öppen. Lönsamhet Global & lokal närvaromänsklig Innovativ Kompetens Inspiration Lönsamhet Ärlighet & tillit Framsynt Flexibel & öppen Årsredovisning 2004 Siemens Industrial Turbomachinery AB Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer