Årsredovisning 2003 Siemens-Elema AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2003 Siemens-Elema AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2003 Siemens-Elema AB

2 Styrelsen och verkställande direktören för Siemens-Elema AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 oktober september 2003 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Kassaflödesanalys 6 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 9 Underskrifter 1 8

3 2 (18) Förvaltningsberättelse Belopp i MSEK om inget annat anges. Ägarförhållanden Siemens-Elema AB är ett helägt dotterbolag till Siemens International B.V., Den Haag. Under verksamhetsåret bildades dotterbolaget, Fastighetsbolaget Cirkusstenen AB, som i september 2003 förvärvade fastigheterna i Solna och Sundbyberg från moderbolaget Siemens-Elema AB. Allmänt om verksamheten Som ett led i en global omstrukturering inom Siemens koncernen har delar av den elektromedicinska verksamheten överförts till Dräger per Till följd av ovanstående omstrukturering har produktionsenheterna för Angiografi (AXS) och X-Ray Systems (SPS) avyttrats till Siemensbolag i Tyskland och Spanien. Detta har lett till personalreduceringar, vilket belastat årets resultat. Försäljningsverksamheten, Siemens Medical Solutions (SMS), för Sverige och Finland samt utvecklingen av kardiologiska system och patientjournaler förvärvades av Siemens AB per Den kvarvarande verksamheten inom elektromedicin överfördes per till Siemensbolaget Servo Care Systems AB. Orderingång, omsättning och resultat Orderingången uppgick till 2,667 (4, 035.1) och faktureringen till 2,785.0 (4,225.1). Siemens-Elemas AB:s resultat uppgick till 102,9 (-18,7) före skatt. Orderingång och omsättning är huvudsakligen hänförlig till första halvåret av verksamhetsåret. Resultatförbättringen beror huvudsakligen på en framgångsrik introduktion av nya produkter inom AXS och försäljningsframgångar på ventilatorssidan inom Life Support Systems (LSS). Siemens Sverige Pensionsstiftelse har inte påverkat bolaget extraordinärt under verksamhetsåret. Händelser efter balansdagen Siemensbolaget Servo Care Systems AB har per avyttrats till Getinge koncernen. Forskning och utveckling Insatserna inom forskning och utveckling under 2002/2003 uppgick till 13 % av försäljningen huvudsakligen beroende på IT-utveckling för sjukvårdssystem. Tillsammans med Siemens Medical Solutions överfördes en betydande andel av organisationen för forskning och utveckling till Siemens AB per Miljöarbetet Siemens-Elema AB är certifierat enligt ISO Utländska filialer Rörelsen i Siemens-Elema AB:s filial i Finland, (reg.nummer ), har per överförts till Siemens AB. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande: Utdelning 85,0 Balanseras i ny räkning 0,1 Summa 85,1

4 3 (18) Resultaträkning Belopp i MSEK Not Nettoomsättning , ,1 Kostnad för sålda varor , ,6 Bruttoresultat 995, ,5 Försäljningskostnader -369,3-527,3 Administrationskostnader -134,3-103,4 Forsknings- och utvecklingskostnader -355,7-588,6 Jämförelsestörande poster 3-112,0 Övriga rörelseintäkter 4 35,4 88,7 Övriga rörelsekostnader 5-31,0-102,0 Rörelseresultat 1, ,9-57,1 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 9 0,5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 9,7 6,8 Räntekostnader och liknande resultatposter 11-18,9-18,6 Resultat efter finansiella poster ,7-68,4 Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner 13-28,8 49,7 Resultat före skatt 102,9-18,7 Skatt på årets resultat 14-26,3-0,1 Årets resultat 76,6-18,8

5 4 (18) Balansräkning Belopp i MSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datorprogram 15 80,9 Goodwill 16 2,2 83,1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark ,9 Maskiner och andra tekniska anläggningar 18 55,4 Inventarier, verktyg och installationer 19 0,0 31,2 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 20 0,2 223,7 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 21 0,1 0,9 Uppskjuten skattefordran 22 4,8 4,6 Andra långfristiga fordringar 23 3,1 3,1 8,0 8,6 Summa anläggningstillgångar 8,0 315,4 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 128,0 Varor under tillverkning 74,6 Färdiga varor och handelsvaror 112,3 Pågående arbete för annans räkning 24 75,5 Förskott till leverantörer 0,1 390,5 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6,5 233,0 Fordringar hos koncernföretag 531,8 349,6 Fordringar hos intresseföretag 0,7 Skattefordringar 15,3 Övriga fordringar 17,9 57,0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,3 556,2 655,9 Kassa och bank 10,4 5,1 Summa omsättningstillgångar 566, ,5 SUMMA TILLGÅNGAR 574, ,9

6 5 (18) Balansräkning Belopp i MSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 25 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á 50 kr) 200,0 200,0 Reservfond 40,0 40,0 240,0 240,0 Fritt eget kapital Balanserad vinst 8,5 27,3 Årets resultat 76,6-18,8 85,1 8,5 325,1 248,5 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 26 69,3 Periodiseringsfonder 27 31,9 31,9 69,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 28 20,8 16,8 Övriga avsättningar 29 84,5 73,2 105,3 90,0 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 171,2 Leverantörskulder 21,7 211,9 Skulder till koncernföretag 3,4 252,0 Skatteskulder 4,2 Övriga skulder 32,2 148,0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 50,8 176,0 112,3 959,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 574, ,9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i MSEK Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 24,0 24,0 Övriga ställda panter och säkerheter Pantförskrivna försäkringar avseende pensionsutfästelser 3,1 3,1 Summa ställda säkerheter 3,1 27,1 Ansvarsförbindelser Garantiåtaganden, FPG/PRI 9,0 9,0 Garantier i bank mot kunder 1,9 30,1 Borgensförbindelser, övriga 2,0 2,0 12,9 41,1

7 6 (18) Kassaflödesanalys Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 131,7-68,4 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 140,7 64,8 272,4-3,6 Betald skatt -7,0 0,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 265,4-3,2 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 94,6-11,3 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 111,0 80,3 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -296,8 128,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 174,2 194,4 Investeringsverksamheten Försäljning av rörelsegren -10,0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -40,8 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7,6-21,9 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11,2 1,1 Investeringar i finansiella tillgångar -185,2 Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 87,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten 81,1-246,8 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 50,0 Amortering av låneskulder -250,0-0,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -250,0 49,9 Årets kassaflöde 5,3-2,5 Likvida medel vid årets början 5,1 7,6 Likvida medel vid årets slut 10,4 5,1

8 7 (18) Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i MSEK Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning 2,7 Erhållen ränta 9,7 6,8 Erlagd ränta 18,9 16,8 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar 41,4 52,6 Orealiserade kursdifferenser -2,9 9,4 Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar -3,2 0,1 Avsättningar till pensioner 4,0-0,2 Övriga avsättningar 101,3 2,9 140,6 64,8 Avyttring av inkråm och verksamheter Avyttrade tillgångar och skulder: Immateriella anläggningstillgångar 67,4 Materiella anläggningstillgångar 25,3 Varulager 295,8 Rörelsefordringar 156,0 Likvida medel 10,0 Summa tillgångar 554,5 Avsättningar 90,0 Rörelseskulder 304,3 Summa skulder och avsättningar 394,3 Försäljningspris 160,2 Avgår Ersättning via koncernkonto -160,2 Erhållen köpeskilling Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten -10,0 Påverkan på likvida medel -10,0 Likvida medel Följande ingår i likvida medel: Kassa och bank 10,4 5,1 10,4 5,1

9 8 (18) Bolaget är anslutet till ett koncernkontosystem via moderbolaget. Behållningen på koncernkontot redovisas under rubriken fordringar hos koncernföretag. Operativt kassaflöde Rörelseresultat 140,9-57,1 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 140,7 64,8 Förändring i rörelsekapital -91,2 197,6 Investeringar -6,4-61,6 Operativt kassaflöde 184,0 143,7 Kassaflöde i löpande verksamhet hänförlig till en rörelsegren Medicinsk teknik 174,2 194,4

10 9 (18) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i MSEK om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Kostnader för forskning och utveckling Utgifter för egen forskning och utveckling kostnadsförs allt eftersom de uppstår. Garantikostnader Beräknade kostnader för produktgarantier belastar rörelsens kostnader i samband med att produkterna säljs. Jämförelsestörande poster Redovisningsrådets rekommendation nr 4 tillämpas, vilket innebär att resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse redovisas som jämförelsestörande poster. Kurssäkring av kommersiella flöden Bolaget säkrar kontrakterade framtida valutaflöden samt budgeterade flöden, de nästkommande tre månaderna. Skatt Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare benämnd Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas i enlighet med denna rekommendation med 28% av outnyttjade underskott vid taxeringen samt andra temporära skillnader mellan bokförda och skattemässiga restvärden. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras, i den mån dessa med största sannolikhet beräknas kunna utnyttjas. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningskostnaden och verkligt värde. Med verkliga värdet förstås försäljningspris efter avdrag för försäljningskostnader. Hänsyn har tagits till verklig inkurans. Erforderliga reserver har avsatts för inkurans efter individuella analyser av maskinellt framtagna uppgifter. För artiklar av mindre värde har inkurans beräknats med hjälp av en modell som bygger på resultatet av den individuella analysen. Pågående arbeten Pågående arbeten till fastpris har värderats till det lägsta av nedlagda direkta kostnader med tillägg för tillverkningsomkostnader och nettoförsäljningsvärde med hänsyn tagen till återstående kostnader för färdigställande. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

11 10 (18) Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8, med undantag för erhållna respektive lämnade förskott vilka värderas till valutakursen vid betalningstillfället. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs. Kursförändringar redovisas i resultaträkningen. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datorprogram 3 år Goodwill 5 år Materiella anläggningstillgångar Byggnader år Markanläggningar (75% av anskaffn värdet) år Maskiner och andra tekniska anläggningar 3-10 år Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Leasing - leasetagare I bolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Koncernbidrag och aktieägartillskott Bolaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd, nämligen att minimera koncernens totala skatt. Eftersom koncernbidraget därför inte utgör vederlag för utförda prestationer, redovisas det direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess skatteeffekt. Koncernuppgifter Bolaget är ett helägt dotterbolag till Siemens International Holding B.V., som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Siemens AG, Berlin och München. Det utländska moderföretagets koncernredovisning finns att tillgå hos Siemens AB, UPPLANDS VÄSBY.

12 11 (18) Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Sverige Varav män 76% 75% Finland Varav män 77% 77% Summa Varav män 76% 75% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD 4,4 4,0 Övriga anställda 479,8 528,8 Summa 484,2 532,8 Sociala kostnader 201,5 256,3 (varav pensionskostnader) 69,0 60,2 Av bolagets pensionskostnader avser 1,5 (f.å. 0,5) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 6,3 (f.å. 5,3). Löner och andra ersättningar fördelade per land Sverige 474,1 515,4 Finland 10,1 17,4 Totalt 484,2 532,8 Avgångsvederlag Företaget har inte avtalat om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelse eller VD. Siegfried Russwurm var VD till och med Från och med är Sören Swärd VD. Sören Swärd är anställd av Siemens AB. Ersättningar till VD hänför sig till Siegfried Russwurm. Arvode och kostnadsersättning till revisorer KPMG Bohlins Revisionsuppdrag 1,3 1,7 Andra uppdrag 0,4 Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad Nettoomsättning per rörelsegren Medicinsk teknik 2 785, ,1 Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige 281,0 660,1 Tyskland 1 024,0 1325,8 Övriga Europa 502,0 908,3 Östeuropa 27,0 56,6 USA 362,0 690,8 Japan 126,0 191,5 Övriga världen 463,0 392, , ,1

13 12 (18) Not 3 Jämförelsestörande poster Tillskott till pensionsstiftelse inkl. löneskatt -112,0-112,0 Not 4 Övriga rörelseintäkter Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 34,6 88,7 Övrigt 0,8 35,4 88,7 Not 5 Övriga rörelsekostnader Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -31,0-102,0-31,0-102,0 Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datorprogram -13,5-11,7 Goodwill -2,2-2,2 Byggnader och mark -5,0-5,0 Maskiner och andra tekniska anläggningar -7,1-7,6 Inventarier, verktyg och installationer -13,6-23,9-41,4-50,4 Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Kostnad för sålda varor -15,2-24,4 Försäljningskostnader -2,3-4,8 Administrationskostnader -17,1-14,6 Forsknings- och utvecklingskostnader -6,8-6,6-41,4-50,4 Not 7 Leasingavgifter avseende operationell leasing Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 7,5 12,2 Avtalade framtida leasingavgifter 27,0 Not 8 Rörelseresultat per rörelsegren Rörelseresultat per rörelsegren Medicinsk teknik 140,9-57,1 Not 9 Resultat från andelar i koncernföretag Utdelning 2,7 Nedskrivningar -2,2 0,5

14 13 (18) Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, koncernföretag 9,4 6,3 Ränteintäkter, övriga 0,3 0,5 9,7 6,8 Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, koncernföretag -8,2-15,7 Räntekostnader, övriga -10,7-2,9-18,9-18,6 Not 12 Valutakursdifferenser som påverkat resultatet Valutakursdifferenser som påverkat rörelseresultatet 3,6-13,3 Finansiella valutakursdifferenser 10,6-1,8 14,2-15,1 Not 13 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 3,1 49,7 Periodiseringsfond, årets avsättning -31,9-28,8 49,7 Not 14 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad Periodens skattekostnad -27,0-1,0 Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0,5 0,3-26,5-0,7 Uppskjuten skatteintäkt Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0,2 0,6 0,2 0,6 Total redovisad skattekostnad -26,3-0,1 Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt 102,9-18,7 Skatt enligt gällande skattesats, 28% -28,8 5,2 Ej avdragsgilla kostnader -0,9-1,9 Ej skattepliktiga intäkter 0,2 0,8 Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -4,2 Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 4,2 Övrigt -1,0 0,0 Redovisad skatt -26,3-0,1

15 14 (18) Not 15 Balanserade utgifter för datorprogram Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 92,7 51,9 Nyanskaffningar 40,8 Avyttringar och utrangeringar -92,7 92,7 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -11,8-0,1 Avyttringar och utrangeringar 25,3 Årets avskrivning enligt plan -13,5-11,7-11,8 Bokfört restvärde vid årets slut 80,9 Not 16 Goodwill Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 11,0 11,0 Avyttringar och nedläggning av verksamhet -11,0 11,0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -8,8-6,6 Avyttringar och nedläggning av verksamhet 11,0 Årets avskrivning enligt plan -2,2-2,2-8,8 Bokfört restvärde vid årets slut 2,2 Not 17 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 229,4 229,4 Avyttringar och utrangeringar -229,4 229,4 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -92,4-87,4 Avyttringar och utrangeringar 97,4 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -5,0-5,0-92,4 Bokfört restvärde vid årets slut 136,9 Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) 175,3 Taxeringsvärden, mark (i Sverige) 18,9

16 15 (18) Not 18 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 135,7 139,4 Nyanskaffningar 0,6 Avyttringar och utrangeringar -135,7-4,3 135,7 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -80,3-75,5 Avyttringar och utrangeringar 87,4 2,8 Årets avskrivning enligt plan -7,1-7,6-80,3 Bokfört restvärde vid årets slut 55,4 Not 19 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 162,3 187,6 Nyanskaffningar 7,6 23,6 Avyttringar och utrangeringar -169,9-48,9 0,0 162,3 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -131,1-154,0 Avyttringar och utrangeringar 144,7 46,8 Årets avskrivning enligt plan -13,6-23,9 0,0-131,1 Bokfört restvärde vid årets slut 0,0 31,2 Not 20 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Vid årets början 0,2 Investeringar -0,2 0,2 0,2

17 16 (18) Not 21 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 3,1 Inköp 0,1 3,1 Försäljning -3,1 0,1 3,1 Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början och slut -2,2 Försäljning 2,2 Årets nedskrivningar -2,2-2,2 Bokfört värde vid årets slut 0,1 0,9 Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Antal Andel Bokfört Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % 1) värde Fastighetsbolaget Cirkusstenen AB, , Stockholm ,0 0,1 0,1 1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Not 22 Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto Finansiella anläggningstillgångar 0,9 0,9 Pensionsavsättningar -4,5-4,5 Övriga avsättningar -1,2-1,2-5,7 0,9-4,8 Kvittning 0,9-0,9 Netto uppskjuten skattefordran 4,8-4,8 Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag Belopp vid årets ingång Redovisat resultaträkningen över [Redovisat mot eget kapital] Belopp vid årets utgång Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,7 0,9 Pensionsavsättningar -4,2-0,3-4,5 Övriga avsättningar -0,6-0,6-1,2-4,6-0,2-4,8 Not 23 Andra långfristiga fordringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut 3,1 3,2 Reglerade fordringar -0,1 Bokfört värde vid årets slut 3,1 3,1

18 17 (18) Not 24 Pågående arbete för annans räkning Varor under tillverkning 75,5 Not 25 Eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Vid årets början 200,0 40,0 8,5 Årets resultat 76,6 Vid årets slut 200,0 40,0 85,1 Not 26 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Byggnader och mark 69,3 69,3 Not 27 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond, avsatt vid taxering ,9 31,9 Not 28 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Beskattade pensionsavsättningar 16,0 14,9 Övriga pensioner 4,8 1,9 20,8 16,8 Ställda säkerheter för pensionsförpliktelser Pensionsskuld avseende ITP-Pensioner har tryggats med medel i Siemens Sveriges Pensionsstiftelse 481,5 Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI 481,5

19 18 (18) Not 29 Övriga avsättningar Garantiåtaganden 35,4 Avsättningar för recalls 29,7 Avsättning för avgångsvederlag 84,5 Övrigt 8,1 84,5 73,2 Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld 20,0 86,1 Övriga personallöneskulder 4,8 17,7 Övriga poster 26,0 72,2 50,8 176,0 Solna Jacob Palmstierna Sören Swärd Johannes Feldmayer Ordförande Verkställande direktör Erich Reinhardt Per Molin Thorbjörn Jansson Arbetstagarrepresentant Maria Grehagen Arbetstagarrepresentant Vår revisionsberättelse har avgivits KPMG Bohlins AB Roland Nilsson Auktoriserad revisor

20 Siemens AB Johanneslundsvägen 12 14, Upplands Väsby. Tfn Fax Building Technologies Elektronvägen 4, Huddinge. Tfn Fax Medical Solutions Röntgenvägen 2, Solna. Tfn Fax Siemens Business Services AB Landsvägen 32, Solna. Tfn Fax Siemens Finans AB Landsvägen 32, Solna. Tfn Fax Siemens Laser Analytics AB Östergårdsgatan 2-4, Mölndal. Tfn Fax OSRAM AB Rudanvägen 1, Box 504, Haninge. Tfn Fax Projektledning: Carlsson Communication AB, Text: Lars Lundell, Produktion: Wassbergs Demag Delaval Industrial Turbomachinery AB Finspång. Tfn Fax BSH Hushållsapparater AB Gårdsvägen 10, Box 503, Solna. Tfn Fax Fujitsu Siemens Computers AB Johanneslundsvägen 12-14, Upplands Väsby. Tfn Fax

Årsredovisning 2005. Osram AB

Årsredovisning 2005. Osram AB Årsredovisning 2005 Osram AB Styrelsen och verkställande direktören för OSRAM Aktiebolag Org nr 556050-7773 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2004 30 september 2005 Innehåll:

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2002 Siemens Building Technologies AB

Årsredovisning 2002 Siemens Building Technologies AB s Årsredovisning 2002 Siemens Building Technologies AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens Building Technologies AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2001-30 september

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2002 Siemens AB

Årsredovisning 2002 Siemens AB s Årsredovisning 2002 Siemens AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2001-30 september 2002 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Net Entertainment NE AB

Net Entertainment NE AB Årsredovisning för Net Entertainment NE AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Net Entertainment NE AB 2(2) Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr , får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr , får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll:

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2012 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer