Årsredovisning 2003 Siemens-Elema AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2003 Siemens-Elema AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2003 Siemens-Elema AB

2 Styrelsen och verkställande direktören för Siemens-Elema AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 oktober september 2003 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Kassaflödesanalys 6 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 9 Underskrifter 1 8

3 2 (18) Förvaltningsberättelse Belopp i MSEK om inget annat anges. Ägarförhållanden Siemens-Elema AB är ett helägt dotterbolag till Siemens International B.V., Den Haag. Under verksamhetsåret bildades dotterbolaget, Fastighetsbolaget Cirkusstenen AB, som i september 2003 förvärvade fastigheterna i Solna och Sundbyberg från moderbolaget Siemens-Elema AB. Allmänt om verksamheten Som ett led i en global omstrukturering inom Siemens koncernen har delar av den elektromedicinska verksamheten överförts till Dräger per Till följd av ovanstående omstrukturering har produktionsenheterna för Angiografi (AXS) och X-Ray Systems (SPS) avyttrats till Siemensbolag i Tyskland och Spanien. Detta har lett till personalreduceringar, vilket belastat årets resultat. Försäljningsverksamheten, Siemens Medical Solutions (SMS), för Sverige och Finland samt utvecklingen av kardiologiska system och patientjournaler förvärvades av Siemens AB per Den kvarvarande verksamheten inom elektromedicin överfördes per till Siemensbolaget Servo Care Systems AB. Orderingång, omsättning och resultat Orderingången uppgick till 2,667 (4, 035.1) och faktureringen till 2,785.0 (4,225.1). Siemens-Elemas AB:s resultat uppgick till 102,9 (-18,7) före skatt. Orderingång och omsättning är huvudsakligen hänförlig till första halvåret av verksamhetsåret. Resultatförbättringen beror huvudsakligen på en framgångsrik introduktion av nya produkter inom AXS och försäljningsframgångar på ventilatorssidan inom Life Support Systems (LSS). Siemens Sverige Pensionsstiftelse har inte påverkat bolaget extraordinärt under verksamhetsåret. Händelser efter balansdagen Siemensbolaget Servo Care Systems AB har per avyttrats till Getinge koncernen. Forskning och utveckling Insatserna inom forskning och utveckling under 2002/2003 uppgick till 13 % av försäljningen huvudsakligen beroende på IT-utveckling för sjukvårdssystem. Tillsammans med Siemens Medical Solutions överfördes en betydande andel av organisationen för forskning och utveckling till Siemens AB per Miljöarbetet Siemens-Elema AB är certifierat enligt ISO Utländska filialer Rörelsen i Siemens-Elema AB:s filial i Finland, (reg.nummer ), har per överförts till Siemens AB. Förslag till disposition beträffande bolagets vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande: Utdelning 85,0 Balanseras i ny räkning 0,1 Summa 85,1

4 3 (18) Resultaträkning Belopp i MSEK Not Nettoomsättning , ,1 Kostnad för sålda varor , ,6 Bruttoresultat 995, ,5 Försäljningskostnader -369,3-527,3 Administrationskostnader -134,3-103,4 Forsknings- och utvecklingskostnader -355,7-588,6 Jämförelsestörande poster 3-112,0 Övriga rörelseintäkter 4 35,4 88,7 Övriga rörelsekostnader 5-31,0-102,0 Rörelseresultat 1, ,9-57,1 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 9 0,5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 9,7 6,8 Räntekostnader och liknande resultatposter 11-18,9-18,6 Resultat efter finansiella poster ,7-68,4 Bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner 13-28,8 49,7 Resultat före skatt 102,9-18,7 Skatt på årets resultat 14-26,3-0,1 Årets resultat 76,6-18,8

5 4 (18) Balansräkning Belopp i MSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datorprogram 15 80,9 Goodwill 16 2,2 83,1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark ,9 Maskiner och andra tekniska anläggningar 18 55,4 Inventarier, verktyg och installationer 19 0,0 31,2 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 20 0,2 223,7 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 21 0,1 0,9 Uppskjuten skattefordran 22 4,8 4,6 Andra långfristiga fordringar 23 3,1 3,1 8,0 8,6 Summa anläggningstillgångar 8,0 315,4 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 128,0 Varor under tillverkning 74,6 Färdiga varor och handelsvaror 112,3 Pågående arbete för annans räkning 24 75,5 Förskott till leverantörer 0,1 390,5 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 6,5 233,0 Fordringar hos koncernföretag 531,8 349,6 Fordringar hos intresseföretag 0,7 Skattefordringar 15,3 Övriga fordringar 17,9 57,0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,3 556,2 655,9 Kassa och bank 10,4 5,1 Summa omsättningstillgångar 566, ,5 SUMMA TILLGÅNGAR 574, ,9

6 5 (18) Balansräkning Belopp i MSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 25 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á 50 kr) 200,0 200,0 Reservfond 40,0 40,0 240,0 240,0 Fritt eget kapital Balanserad vinst 8,5 27,3 Årets resultat 76,6-18,8 85,1 8,5 325,1 248,5 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 26 69,3 Periodiseringsfonder 27 31,9 31,9 69,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 28 20,8 16,8 Övriga avsättningar 29 84,5 73,2 105,3 90,0 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 171,2 Leverantörskulder 21,7 211,9 Skulder till koncernföretag 3,4 252,0 Skatteskulder 4,2 Övriga skulder 32,2 148,0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 50,8 176,0 112,3 959,1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 574, ,9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i MSEK Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 24,0 24,0 Övriga ställda panter och säkerheter Pantförskrivna försäkringar avseende pensionsutfästelser 3,1 3,1 Summa ställda säkerheter 3,1 27,1 Ansvarsförbindelser Garantiåtaganden, FPG/PRI 9,0 9,0 Garantier i bank mot kunder 1,9 30,1 Borgensförbindelser, övriga 2,0 2,0 12,9 41,1

7 6 (18) Kassaflödesanalys Belopp i MSEK Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 131,7-68,4 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 140,7 64,8 272,4-3,6 Betald skatt -7,0 0,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 265,4-3,2 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 94,6-11,3 Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 111,0 80,3 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -296,8 128,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 174,2 194,4 Investeringsverksamheten Försäljning av rörelsegren -10,0 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -40,8 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7,6-21,9 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11,2 1,1 Investeringar i finansiella tillgångar -185,2 Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 87,5 Kassaflöde från investeringsverksamheten 81,1-246,8 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 50,0 Amortering av låneskulder -250,0-0,1 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -250,0 49,9 Årets kassaflöde 5,3-2,5 Likvida medel vid årets början 5,1 7,6 Likvida medel vid årets slut 10,4 5,1

8 7 (18) Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i MSEK Betalda räntor och erhållen utdelning Erhållen utdelning 2,7 Erhållen ränta 9,7 6,8 Erlagd ränta 18,9 16,8 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar 41,4 52,6 Orealiserade kursdifferenser -2,9 9,4 Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar -3,2 0,1 Avsättningar till pensioner 4,0-0,2 Övriga avsättningar 101,3 2,9 140,6 64,8 Avyttring av inkråm och verksamheter Avyttrade tillgångar och skulder: Immateriella anläggningstillgångar 67,4 Materiella anläggningstillgångar 25,3 Varulager 295,8 Rörelsefordringar 156,0 Likvida medel 10,0 Summa tillgångar 554,5 Avsättningar 90,0 Rörelseskulder 304,3 Summa skulder och avsättningar 394,3 Försäljningspris 160,2 Avgår Ersättning via koncernkonto -160,2 Erhållen köpeskilling Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten -10,0 Påverkan på likvida medel -10,0 Likvida medel Följande ingår i likvida medel: Kassa och bank 10,4 5,1 10,4 5,1

9 8 (18) Bolaget är anslutet till ett koncernkontosystem via moderbolaget. Behållningen på koncernkontot redovisas under rubriken fordringar hos koncernföretag. Operativt kassaflöde Rörelseresultat 140,9-57,1 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 140,7 64,8 Förändring i rörelsekapital -91,2 197,6 Investeringar -6,4-61,6 Operativt kassaflöde 184,0 143,7 Kassaflöde i löpande verksamhet hänförlig till en rörelsegren Medicinsk teknik 174,2 194,4

10 9 (18) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i MSEK om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Kostnader för forskning och utveckling Utgifter för egen forskning och utveckling kostnadsförs allt eftersom de uppstår. Garantikostnader Beräknade kostnader för produktgarantier belastar rörelsens kostnader i samband med att produkterna säljs. Jämförelsestörande poster Redovisningsrådets rekommendation nr 4 tillämpas, vilket innebär att resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse redovisas som jämförelsestörande poster. Kurssäkring av kommersiella flöden Bolaget säkrar kontrakterade framtida valutaflöden samt budgeterade flöden, de nästkommande tre månaderna. Skatt Bolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt (tidigare benämnd Betald skatt) är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas i enlighet med denna rekommendation med 28% av outnyttjade underskott vid taxeringen samt andra temporära skillnader mellan bokförda och skattemässiga restvärden. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras, i den mån dessa med största sannolikhet beräknas kunna utnyttjas. Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningskostnaden och verkligt värde. Med verkliga värdet förstås försäljningspris efter avdrag för försäljningskostnader. Hänsyn har tagits till verklig inkurans. Erforderliga reserver har avsatts för inkurans efter individuella analyser av maskinellt framtagna uppgifter. För artiklar av mindre värde har inkurans beräknats med hjälp av en modell som bygger på resultatet av den individuella analysen. Pågående arbeten Pågående arbeten till fastpris har värderats till det lägsta av nedlagda direkta kostnader med tillägg för tillverkningsomkostnader och nettoförsäljningsvärde med hänsyn tagen till återstående kostnader för färdigställande. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

11 10 (18) Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8, med undantag för erhållna respektive lämnade förskott vilka värderas till valutakursen vid betalningstillfället. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs. Kursförändringar redovisas i resultaträkningen. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datorprogram 3 år Goodwill 5 år Materiella anläggningstillgångar Byggnader år Markanläggningar (75% av anskaffn värdet) år Maskiner och andra tekniska anläggningar 3-10 år Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Leasing - leasetagare I bolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Koncernbidrag och aktieägartillskott Bolaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd, nämligen att minimera koncernens totala skatt. Eftersom koncernbidraget därför inte utgör vederlag för utförda prestationer, redovisas det direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess skatteeffekt. Koncernuppgifter Bolaget är ett helägt dotterbolag till Siemens International Holding B.V., som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Siemens AG, Berlin och München. Det utländska moderföretagets koncernredovisning finns att tillgå hos Siemens AB, UPPLANDS VÄSBY.

12 11 (18) Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Sverige Varav män 76% 75% Finland Varav män 77% 77% Summa Varav män 76% 75% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD 4,4 4,0 Övriga anställda 479,8 528,8 Summa 484,2 532,8 Sociala kostnader 201,5 256,3 (varav pensionskostnader) 69,0 60,2 Av bolagets pensionskostnader avser 1,5 (f.å. 0,5) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 6,3 (f.å. 5,3). Löner och andra ersättningar fördelade per land Sverige 474,1 515,4 Finland 10,1 17,4 Totalt 484,2 532,8 Avgångsvederlag Företaget har inte avtalat om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelse eller VD. Siegfried Russwurm var VD till och med Från och med är Sören Swärd VD. Sören Swärd är anställd av Siemens AB. Ersättningar till VD hänför sig till Siegfried Russwurm. Arvode och kostnadsersättning till revisorer KPMG Bohlins Revisionsuppdrag 1,3 1,7 Andra uppdrag 0,4 Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad Nettoomsättning per rörelsegren Medicinsk teknik 2 785, ,1 Nettoomsättning per geografisk marknad Sverige 281,0 660,1 Tyskland 1 024,0 1325,8 Övriga Europa 502,0 908,3 Östeuropa 27,0 56,6 USA 362,0 690,8 Japan 126,0 191,5 Övriga världen 463,0 392, , ,1

13 12 (18) Not 3 Jämförelsestörande poster Tillskott till pensionsstiftelse inkl. löneskatt -112,0-112,0 Not 4 Övriga rörelseintäkter Kursvinster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 34,6 88,7 Övrigt 0,8 35,4 88,7 Not 5 Övriga rörelsekostnader Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär -31,0-102,0-31,0-102,0 Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datorprogram -13,5-11,7 Goodwill -2,2-2,2 Byggnader och mark -5,0-5,0 Maskiner och andra tekniska anläggningar -7,1-7,6 Inventarier, verktyg och installationer -13,6-23,9-41,4-50,4 Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Kostnad för sålda varor -15,2-24,4 Försäljningskostnader -2,3-4,8 Administrationskostnader -17,1-14,6 Forsknings- och utvecklingskostnader -6,8-6,6-41,4-50,4 Not 7 Leasingavgifter avseende operationell leasing Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 7,5 12,2 Avtalade framtida leasingavgifter 27,0 Not 8 Rörelseresultat per rörelsegren Rörelseresultat per rörelsegren Medicinsk teknik 140,9-57,1 Not 9 Resultat från andelar i koncernföretag Utdelning 2,7 Nedskrivningar -2,2 0,5

14 13 (18) Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, koncernföretag 9,4 6,3 Ränteintäkter, övriga 0,3 0,5 9,7 6,8 Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader, koncernföretag -8,2-15,7 Räntekostnader, övriga -10,7-2,9-18,9-18,6 Not 12 Valutakursdifferenser som påverkat resultatet Valutakursdifferenser som påverkat rörelseresultatet 3,6-13,3 Finansiella valutakursdifferenser 10,6-1,8 14,2-15,1 Not 13 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 3,1 49,7 Periodiseringsfond, årets avsättning -31,9-28,8 49,7 Not 14 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad Periodens skattekostnad -27,0-1,0 Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0,5 0,3-26,5-0,7 Uppskjuten skatteintäkt Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 0,2 0,6 0,2 0,6 Total redovisad skattekostnad -26,3-0,1 Avstämning av effektiv skatt Resultat före skatt 102,9-18,7 Skatt enligt gällande skattesats, 28% -28,8 5,2 Ej avdragsgilla kostnader -0,9-1,9 Ej skattepliktiga intäkter 0,2 0,8 Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt -4,2 Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 4,2 Övrigt -1,0 0,0 Redovisad skatt -26,3-0,1

15 14 (18) Not 15 Balanserade utgifter för datorprogram Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 92,7 51,9 Nyanskaffningar 40,8 Avyttringar och utrangeringar -92,7 92,7 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -11,8-0,1 Avyttringar och utrangeringar 25,3 Årets avskrivning enligt plan -13,5-11,7-11,8 Bokfört restvärde vid årets slut 80,9 Not 16 Goodwill Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 11,0 11,0 Avyttringar och nedläggning av verksamhet -11,0 11,0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -8,8-6,6 Avyttringar och nedläggning av verksamhet 11,0 Årets avskrivning enligt plan -2,2-2,2-8,8 Bokfört restvärde vid årets slut 2,2 Not 17 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 229,4 229,4 Avyttringar och utrangeringar -229,4 229,4 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -92,4-87,4 Avyttringar och utrangeringar 97,4 Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -5,0-5,0-92,4 Bokfört restvärde vid årets slut 136,9 Taxeringsvärden, byggnader (i Sverige) 175,3 Taxeringsvärden, mark (i Sverige) 18,9

16 15 (18) Not 18 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 135,7 139,4 Nyanskaffningar 0,6 Avyttringar och utrangeringar -135,7-4,3 135,7 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -80,3-75,5 Avyttringar och utrangeringar 87,4 2,8 Årets avskrivning enligt plan -7,1-7,6-80,3 Bokfört restvärde vid årets slut 55,4 Not 19 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 162,3 187,6 Nyanskaffningar 7,6 23,6 Avyttringar och utrangeringar -169,9-48,9 0,0 162,3 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -131,1-154,0 Avyttringar och utrangeringar 144,7 46,8 Årets avskrivning enligt plan -13,6-23,9 0,0-131,1 Bokfört restvärde vid årets slut 0,0 31,2 Not 20 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Vid årets början 0,2 Investeringar -0,2 0,2 0,2

17 16 (18) Not 21 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 3,1 Inköp 0,1 3,1 Försäljning -3,1 0,1 3,1 Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början och slut -2,2 Försäljning 2,2 Årets nedskrivningar -2,2-2,2 Bokfört värde vid årets slut 0,1 0,9 Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Antal Andel Bokfört Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % 1) värde Fastighetsbolaget Cirkusstenen AB, , Stockholm ,0 0,1 0,1 1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Not 22 Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto Finansiella anläggningstillgångar 0,9 0,9 Pensionsavsättningar -4,5-4,5 Övriga avsättningar -1,2-1,2-5,7 0,9-4,8 Kvittning 0,9-0,9 Netto uppskjuten skattefordran 4,8-4,8 Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag Belopp vid årets ingång Redovisat resultaträkningen över [Redovisat mot eget kapital] Belopp vid årets utgång Finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,7 0,9 Pensionsavsättningar -4,2-0,3-4,5 Övriga avsättningar -0,6-0,6-1,2-4,6-0,2-4,8 Not 23 Andra långfristiga fordringar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början och slut 3,1 3,2 Reglerade fordringar -0,1 Bokfört värde vid årets slut 3,1 3,1

18 17 (18) Not 24 Pågående arbete för annans räkning Varor under tillverkning 75,5 Not 25 Eget kapital Aktie- Reserv- Fritt eget kapital fond kapital Vid årets början 200,0 40,0 8,5 Årets resultat 76,6 Vid årets slut 200,0 40,0 85,1 Not 26 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Byggnader och mark 69,3 69,3 Not 27 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond, avsatt vid taxering ,9 31,9 Not 28 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Beskattade pensionsavsättningar 16,0 14,9 Övriga pensioner 4,8 1,9 20,8 16,8 Ställda säkerheter för pensionsförpliktelser Pensionsskuld avseende ITP-Pensioner har tryggats med medel i Siemens Sveriges Pensionsstiftelse 481,5 Härav kreditförsäkrat via FPG/PRI 481,5

19 18 (18) Not 29 Övriga avsättningar Garantiåtaganden 35,4 Avsättningar för recalls 29,7 Avsättning för avgångsvederlag 84,5 Övrigt 8,1 84,5 73,2 Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöneskuld 20,0 86,1 Övriga personallöneskulder 4,8 17,7 Övriga poster 26,0 72,2 50,8 176,0 Solna Jacob Palmstierna Sören Swärd Johannes Feldmayer Ordförande Verkställande direktör Erich Reinhardt Per Molin Thorbjörn Jansson Arbetstagarrepresentant Maria Grehagen Arbetstagarrepresentant Vår revisionsberättelse har avgivits KPMG Bohlins AB Roland Nilsson Auktoriserad revisor

20 Siemens AB Johanneslundsvägen 12 14, Upplands Väsby. Tfn Fax Building Technologies Elektronvägen 4, Huddinge. Tfn Fax Medical Solutions Röntgenvägen 2, Solna. Tfn Fax Siemens Business Services AB Landsvägen 32, Solna. Tfn Fax Siemens Finans AB Landsvägen 32, Solna. Tfn Fax Siemens Laser Analytics AB Östergårdsgatan 2-4, Mölndal. Tfn Fax OSRAM AB Rudanvägen 1, Box 504, Haninge. Tfn Fax Projektledning: Carlsson Communication AB, Text: Lars Lundell, Produktion: Wassbergs Demag Delaval Industrial Turbomachinery AB Finspång. Tfn Fax BSH Hushållsapparater AB Gårdsvägen 10, Box 503, Solna. Tfn Fax Fujitsu Siemens Computers AB Johanneslundsvägen 12-14, Upplands Väsby. Tfn Fax

Årsredovisning 2002 Siemens AB

Årsredovisning 2002 Siemens AB s Årsredovisning 2002 Siemens AB Styrelsen och verkställande direktören för Siemens AB får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2001-30 september 2002 Innehåll:

Läs mer

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla ÅRSREDOVISNING 2009 /LOGGA/ Org.nr Innehållsförteckning 1 Verksamheten i korthet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning - koncern 5 Balansräkning - koncern 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

The Empire Org nr 556586-2264

The Empire Org nr 556586-2264 Styrelsen och verkställande direktören för The Empire Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 28 februari - 31 december 2000 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNREDOVISNING VERISEC AB 2012 & 2013

KONCERNREDOVISNING VERISEC AB 2012 & 2013 KONCERNREDOVISNING VERISEC AB 2012 & 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Verisec AB (publ) Org nr får härmed avge redovisning för räkenskapsåren 2012 och 2013 Verisec AB (publ)2 (20) Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

AB Ronneby Industrifastigheter

AB Ronneby Industrifastigheter 2008 Årsredovisning Bra år med oväntat avslut Verksamhetsåret 2008 har varit positivt för AB Ronneby Industrifastigheter. Vår nettoomsättning ökade med 2,6 procent till 63 MSEK, bolaget ökade sin totala

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

2011 ÅRSREDOVISNING. Entreprenad

2011 ÅRSREDOVISNING. Entreprenad 2011 ÅRSREDOVISNING JM Entreprenad AB är ett helägt dotterbolag i JM-koncernen verksamt i Stockholms län.vi arbetar med professionella beställare inom områdena anläggning, husbyggnad, mur- och putsarbeten.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer