Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014"

Transkript

1 Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS Bakgrund I juni 2014 presenterade den rödgröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen förslag till budget och plan för Förslaget fastställde verksamheternas utgiftsramar, men aviserade ett fastställande av intäkterna efter valet i avvaktan på klargörande av den nationella politiken, och den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Enligt kommunallagen ska den nyvalda regionfullmäktige efter valet fastställa budgeten. Socialdemokraternas inriktning är att genom en aktiv och konstruktiv oppositionspolitik bidra till en positiv utvecklingen i regionen. Från socialdemokraternas sida är färdriktningen tydlig. Vi kommer att slå vakt om de bärande socialdemokratiska idéerna om en solidarisk välfärdsmodell, där bland annat förutsättningar för jobb, samt god och jämlik hälso- och sjukvård utgör viktiga delar. Föreliggande förslag till kompletteringsbudget innehåller dels socialdemokraternas politiska plattform inför kommande mandatperiod, dels förslag till finansiering av budgetförslaget i juni. Förslaget beaktar den moderatledda majoritetens förslag till skattehöjning på 35 öre. I detta nu kompletterande budgetförslag genomförs en satsning utöver vad förslaget till budget i juni 2014 innebar på hälso- och sjukvården inom ramen för resursfördelningsmodellen. I övrigt görs inga andra förändringar jämfört med förslag i juni. Socialdemokraterna avser dock inför budget 2016 återkomma med ett sammanhållet förslag till budget som utgår ifrån vår politiska plattform och de politiska prioriteringar som vi anser bäst kan gynna regionens fortsatta utveckling. Vår politiska plattform inför kommande mandatperiod Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen ser som sin uppgift att skapa förutsättningar för fler jobb och en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet som ges efter behov. En jämlik hälsa går aldrig att nå i ett ojämlikt samhälle. Därför måste hälso- och sjukvårdspolitiken vara en integrerad del av en samlad välfärdspolitik för att minska klyftor mellan människor i Sverige. Personalen i svensk hälso- och sjukvård gör fantastiska insatser. Det som dagligen utförs i svensk sjukvård kan upplevas som ett mirakel för den enskilde och är ett Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

2 2 (16) resultat av professionellt och hårt arbete av engagerade medarbetare. Det är också ett resultat av gemensamma investeringar under lång tid där strävan att erbjuda alla, inte bara några, den allra bästa hälso- och sjukvården har drivit på utvecklingen och bidragit till att Sverige i internationella jämförelser rankas mycket högt när det gäller medicinsk kvalitet. Vi socialdemokrater vill garantera sjukvård efter behov. Det kräver långsiktiga resurser och säkrad tillgång till kunnig personal. Svensk sjukvård måste bort ifrån utvecklingen där det privata vinstintresset får ett allt större inflytande. Sjukvården måste kunna prioritera de sjukaste och sköraste samtidigt som den är tillgänglig och ger en god service för patienter med lättare eller akuta åkommor. Det ska vara hälsotillståndet som avgör när och hur man får del av den offentligt finansierade sjukvården aldrig privatekonomin eller olika privata försäkringar. Klyftorna i samhället har ökat under de senaste åren. Arbetslöshet innebär idag ofta en stillasittande passivitet med små möjligheter till självförverkligande. I ett socialdemokratiskt samhälle ges alla en andra chans. Det betyder inte att vi eftersträvar ett kravlöst samhälle. Samhället ska skapa förutsättningar för människor att växa. Alla människor kan och vill i grunden sitt eget och andras bästa. I samhället uppstår ständigt nya orättvisor. Socialdemokratins uppgift är att bekämpa orättvisor var de än uppstår, för att skapa ett samhälle där alla får plats. Utmaningar för framtiden Samhället är i ständig förändring. Det skapar både utmaningar och möjligheter. Den främsta utmaningen är att skapa en framtid som är hållbar och där alla människor har möjlighet till självförverkligande och utveckling. Näringslivet förändras också snabbt samtidigt som den traditionella industrin fortsatt kommer att sysselsätta många invånare i Västra Götaland. Forskning, innovationskraft och bra kommunikationer är förutsättningar för att skapa miljöer för fler jobb i det framtida Västra Götaland. Konkurrensen om arbete och individens önskan om personlig utveckling ställer allt högre krav på utbildning och kompetens. Att ge människor möjligheter till ett livslångt lärande är en förutsättning för att tillgodose behovet av kompetent arbetskraft. Ökade krav på produktivitet och snabbhet i arbetslivet riskerar samtidigt att slå ut människor och skapa ohälsa. Därför måste ökade krav mötas med ett strukturerat arbete för bättre villkor i arbetslivet och en bättre psykosocial arbetsmiljö. De demografiska förändringarna ställer framöver stora krav på regionen. Ett perspektiv på denna utmaning idag är att hälften av regionens invånare bor i Göteborgsregionen. Fram till 2025 beräknas Göteborgsregionen växa med mer än invånare. Det är en utveckling som ställer stora krav på sjukvård och

3 3 (16) kollektivtrafik i hela Västra Götaland. Invånarna oavsett var man bor ska ha tillgång till regionens verksamheter. Västra Götaland är den del av Sverige som är mest beroende av utvecklingen i vår omvärld. Det västsvenska näringslivet är starkt exportberoende och den största delen av den svenska utrikeshandeln sker via Västsverige. För att vara framgångsrika krävs starka arbetsmarknadsregioner som knyts samman av kunskap, innovationer och en väl fungerande infrastruktur. De flesta patienter är mycket nöjda med den vård de fått, men det finns brister, särskilt när det gäller vårdens tillgänglighet och bemötande. Hälsan är ojämlikt fördelad och så också tillgången till sjukvård. Bland medarbetarna upplever många en allt mer pressad arbetssituation. Allt för många patienter känner oro och ovisshet för att de inte får information om när och hur deras behandling eller besök hos läkare ska ske. Det finns också stora långsiktiga utmaningar för sjukvården som måste mötas med en kraftfull och aktiv politik. Vi lever allt längre och antalet äldre blir fler. Det är en fantastisk framgång för vårt välfärdssamhälle. Men det innebär också att behoven av vård ökar. Samtidigt sker en snabb utveckling av nya behandlingsmetoder och effektivare läkemedel. I takt med de medicinska framstegen ökar människornas rättmätiga förväntningar och krav på att ta del av vad den bästa sjukvården har att erbjuda. Det kräver långsiktig planering och resurser. Det kräver också att regionenens resurser samlas och används fullt ut i regionens verksamheter. Regionens verksamheter behöver organiseras på ett vis så att de skapar största möjliga mervärde för patienten. Verksamheterna i Västra Götalandsregionen ska samverka inte konkurrera. En gynnsam utveckling förutsätter en sammanhållen vård som sätter patientens behov i centrum. Vi motsätter oss en utveckling där vården styckas upp allt mer, vilket skapar svårigheter för patienterna att komma rätt i vården. Välfärd både för nuvarande och kommande generationer Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Socialdemokraterna har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro. Ett hållbart Västra Götaland. Vi vill stimulera en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva ett gott liv. Ett hållbart samhälle med positiv social och ekonomisk utveckling utan negativa effekter på miljön. Ett hållbart samhälle ger konkurrensfördelar. Västra Götaland ska vara internationellt och nationellt känt för sin miljöprofil och ska vara ett attraktivt resmål för turister

4 4 (16) som vill uppleva en bra miljö, med mänskliga städer, levande skog och rent vatten. Ett medvetet samarbete för omställning till fossilfri energiförsörjning och transportindustrins omställning till miljövänliga fordon, är ett par exempel på hur Västra Götalandsregionens stöd kan skynda på en utveckling av en hållbar och konkurrenskraftig industri. Genom investeringar i hållbara transporter på väg och järnväg binds Västra Götaland samman till en grön region med snabb tillväxt. Arbetsmarknadsregionerna knyts samman och restiderna från och till jobbet blir rimliga oavsett var man bor i regionen. Västra Götalandsregionen ska vara en föregångare inom social hållbarhet. Upphandlingar gjorda av regionen ska göras på ett sätt som garanterar schysta villkor för anställda nationellt och internationellt, exempelvis genom den s.k. Vita Jobbmodellen. Under mandatperioden vill vi: Införa Vita Jobb -modellen för schysta sociala villkor Göra Västra Götalandsregionen till en Fair Trade-region Göra Västra Götalandsregionens verksamheter fossilfria senast 2020 Stimulera produktion av ekologiskt hållbart producerad mat i Västra Götaland. Stimulera grön energiproduktion i Västra Götaland Satsa på hållbar turism i Västra Götaland Full sysselsättning i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens förmåga att skapa jobb grundar sig i hur vi omvandlar kunnande till verksamhet, innovationer och utveckling. I det arbetet är alla typer av kunskap värdefulla. Genom att vara ledande när det gäller utbildning, validering och forskning skapas möjlighet att möta nya och förändrade kompetenskrav. Genom samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kunskapscentra, såsom högskolor och universitet, ges bättre möjligheter att möta framtidens kompetenskrav. Det ska finnas en väl fungerande forskningsstruktur som gör Västra Götaland attraktivt för både individer och näringsliv. Det är förmågan att utveckla och omvandla kunskap och färdigheter till produkter och tjänster som är avgörande för att skapa en konkurrenskraftig region. Under mandatperioden vill vi: Arbeta för införandet av ett regionalt kunskapslyft Förstora och koppla samman arbetsmarknadsregioner genom infrastruktursatsningar

5 5 (16) Utveckla samverkan mellan region, högskolor och näringsliv och stödja innovationer Ta ett större ansvar för arbetsmarknadspolitiken Skapa arbete och praktikplatser för arbetslösa unga i regionens egen verksamhet Stödja organisationer inom socialt företagande Bekämpa ungdomsarbetslösheten genom tillgång till utbildningsplatser, praktikplatser och traineeplatser I Västra Götaland ska kollektivtrafik vara ett naturligt val. Det ska vara enkelt att resa kollektivt i Västra Götaland. Priser, biljetter och kort ska finnas samlat i ett enkelt system. Information om tider och turer ska vara lätt tillgängligt via exempelvis telefon, sms, internet, väntplatser och fordon. Restiderna är idag avsevärt kortare tack vare stora utbyggnader av spårbunden trafik och ett systematiskt arbete för att bygga bort trafikproppar. Mer behöver göras för att möjligheten att resa till studier, arbete och boende blir likvärdigt i hela Västra Götaland. Under mandatperioden vill vi: Fortsätta att öka antalet resor med kollektivtrafiken Förbättra information och biljettsystem Förenkla byten mellan olika transportslag Förbättra möjligheten till anropsstyrd trafik i landsbygd Införa gratis internetuppkoppling, till att börja med inom den regionala trafiken I Västra Götaland är kultur tillgänglig för alla. Kulturen är en del av det offentliga och demokratiska samtalet som håller samman vårt samhälle. Kulturlivet i Västra Götaland ska tillfredsställa olika intressen och kulturella smaker. Spännvidden ska vara stor med allt från symfonisk nationalorkester och operahus till kulturturism, film och barnteater i skolorna. Kulturens utmaning är att möta människor i deras vardag och närhet oavsett var man bor. Västsverige ska vara ett välkänt och attraktivt besöksmål. Det skapar goda möjligheter till arbetstillfällen och är en positiv utvecklingsfaktor för flera orter. Under mandatperioden vill vi: Ge fria teater- och dansgrupper långsiktiga skoluppdrag i hela regionen Tillgängliggöra regionens produktioner och samlingar digitalt

6 6 (16) Stödja utveckling av nya former för kulturella uttryck och möten via digitala verktyg och kanaler Stimulera kulturturism och kreativa näringar Satsa på läsfrämjande insatser i samverkan med bibliotek, skola och andra aktörer Stimulera eget skapande och deltagande I Västra Götaland får patienter vård av hög kvalitet när den behövs. Alla har rätt till en god hälso- och sjukvård. Den som blir sjuk ska veta att den får hjälp av medarbetare som har den bästa utbildningen och tillräckligt med tid. Det ska finnas möjlighet att arbeta med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken, för att kunna bota, lindra och förebygga sjukdomar och främja hälsa. Inom cancersjukvården måste tiden från remiss till behandlingsstart kortas. Vård ska ges i rätt tid och nolltolerans ska råda mot vårdrelaterade skador och infektioner. Under mandatperioden vill vi: Införa patientkontrakt för ökat inflytande till patienterna Garantera cancerpatienter behandling inom fyra veckor Införa fler mobila team för en närmare vård Förbättra Mina Vårdkontakter Öka vårdpersonalens tid med patienten Satsa på forskning, utveckling och patientsäkerhet I Västra Götaland ges sjukvård efter behov. En jämlik sjukvård är en av grunderna i ett väl fungerande välfärdssamhälle. Genom att värna en samlad sjukvård och fördela resurser utifrån behov tryggas möjligheterna för alla att få den vård man behöver när man behöver den. Det är inte minst viktigt för dem med svåra och kroniska sjukdomar. Tillgång till säkra, effektiva och beprövade metoder ska inte vara beroende av vem du är eller var i regionen du bor, alla ska erbjudas bästa möjliga vård. Under mandatperioden vill vi: Arbeta för en sammanhållen sjukvård där patientens behov sätts främst Förstärka den nära vården Säkra tillgången till jämlik och jämställd vård i hela regionen Införa fri tandvård upp till 25 år Försvara principen om att fördela sjukvårdens resurser efter behov Bevara den avgiftsfria sjukvården för barn

7 7 (16) Ge äldre med omfattande vårdbehov en sammanhållen vård Värna invånarnas valfrihet före vårdföretagens möjlighet att välja patienter Att upphandlad verksamhet alltid ska prövas mot offentlig drift när avtalsperioden löper ut I Västra Götaland ges alla goda förutsättningar att leva ett liv i hälsa. God hälsa ska vara möjlig för alla oavsett kön, bakgrund, bostadsort, ålder eller ekonomiska förutsättningar. Arbetet ska inriktas på att förhindra uppkomst av sjukdom och ohälsa. Investeringar ska göras i människors hälsa med fokus på barn och ungdomar. Under mandatperioden vill vi: Fördela resurser efter behov för ökad hälsa för alla Satsa på hälsofrämjande insatser för att minska livsstilsrelaterade sjukdomar Erbjuda individuella hälsoplaner inom VG Primärvård Satsa på tidiga insatser för att motverka psykisk ohälsa Västra Götalandsregionen en attraktiv arbetsgivare. Västra Götalandsregionen har anställda. Många upplever en hård arbetsbelastning och tungt ansvar. Det är vår skyldighet som arbetsgivare att skapa goda arbetsplatser med utvecklande arbete och större delaktighet för de anställda. Västra Götalandsregionen ska utvecklas och bli bättre som arbetsgivare. Inte minst för att kunna attrahera duktiga medarbetare i framtiden. Redan idag är det en utmaning att rekrytera rätt kompetens och behålla medarbetare. Vilka löner som kan erbjudas är en del men mycket annat krävs också i form av arbetsmiljö, arbetsvillkor och medarbetarnas möjligheter att påverka sitt arbete. Heltid ska vara norm. Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem för samhället samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera till välfärdsyrken. Regionen ska erbjuda möjlighet till praktik och feriearbete till ungdomar vilket kan öka intresset för ett framtida arbetsliv inom välfärdssektorn. Under mandatperioden vill vi: Minimera den arbetsrelaterade ohälsan hos medarbetarna i VGR Satsa på kompetensutveckling av medarbetare och ledare Öka medarbetarnas delaktighet Använda vårdpersonalens kompetens och arbetstid på ett effektivt sätt som gynnar patienten - låt proffsen vara proffs. Utveckla verksamheternas möjligheter att tillvarata mångfalden bland medarbetarna

8 8 (16) Ge fler sjuksköterskor möjlighet till betald specialistutbildning Säkerställa rekryteringen av specialistkompetenser Ekonomiska förutsättningar Att skapa ekonomiskt utrymme för nya satsningar och reformer samt investering i verksamheten är en grundförutsättning för långsiktig utveckling och stabilitet och fordrar i vissa fall horisontella prioriteringar mellan nämnder och styrelser. En viktig målsättning för god ekonomisk hushållning är att bygga upp ekonomiska resurser under gynnsamma år för att klara år med vikande ekonomi. Det kan bland annat säkerställas genom att hålla tillbaka alltför stor nettokostnadsökning. Goda regionala finanser Vi vill fortsatt poängtera följande finansiella mål: Nettokostnaderna ska inte överstiga summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatets andel ska långsiktigt uppgå till minst 1 procent av bruttokostnaderna. Det egna kapitalet ska som lägst uppgå till mnkr. Västra Götalandsregionen ska ha god betalningsberedskap genom snabb tillgång till likvida medel i enlighet med finanspolicyns fastställda ramar. Västra Götalandsregionen ska bibehålla nuvarande kreditrating. Skattesatsen Skattesatsen föreslås till 11 kr och 48 öre per skattekrona för planperioden Med en skattesats på 11 kronor och 48 öre bedöms skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till: Budget 2014 Budget 2015 Prog 2016 Prog 2017 Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Strukturbidrag + införandebidrag Totalt Utveckling av skatteunderlag och skatteintäkter

9 9 (16) SKL:s prognos för skatteunderlagsutvecklingen under perioden 2015 till 2017 visar små variationer och ligger på mellan 4,7 och 4,9 procent. Regeringens bedömning för åren ligger betydligt högre och beror på i första hand på förslaget att avveckla avdraget för pensionssparande, som aviserades i den ekonomiska vårpropositionen. Det är också en förklaring till att regeringen prognostiserar större skatteunderlagstillväxt än SKL dessa år1, trots att SKL:s prognos bygger på något större lönehöjningar. För perioden till och med 2018 visar regeringens prognos en större ökning än SKL:s prognos. Skillnaden är mest markant under åren 2016 och Skillnaden för år 2016 förklaras främst av att SKL förutser större ökningar av avdrag. År 2017 räknar regeringen bland annat med större sysselsättningsökning än SKL. Prognos över skatteunderlagets utveckling (%) Skatteunderlagsprognos ,0 5,0 4,7 4,8 4,7 5,5 5,3 4,9 4,9 4,8 4,8 4,5 4,6 4,0 3,5 3,5 3,0 2,0 2, SKL, okt 2014 Reg, sep 2014 SKL, aug 2014 SKL, apr 2014 Reg, apr 2014 SKL, feb 2014 Ekonomiska förutsättningar för regionens verksamheter Förslaget till kompletteringsbudgeten avser att skapa realistiska förutsättningar för de prioriterade områdena att klara sina nuvarande och kommande åtaganden. Vi väljer i detta förslag att beakta regionens ökade skatteintäkter, men vill avvakta närmare analys innan ett samlat förslag till satsningar kan ske inför budget Förstärkning av resurser till hälso- och sjukvården Förslaget innehåller en ramhöjning på totalt 500 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnderna inom ramen för resursfördelningsmodellen. Satsningen görs inom modellen för att dels tydliggöra de nya nämndernas ansvar för de beställningar

10 10 (16) som behövs för att tillgodose befolkningens behov inom det egna upptagningsområdet avseende hälso- och sjukvård och psykiatri. Effektiviseringskrav I föreliggande förslag tillämpas ett differentierat effektiviseringskrav i verksamheterna. För akutsjukhusen tas effektiviseringskravet bort i syfte att underlätta verksamheternas arbete med att uppnå ekonomisk balans. Det är viktigt för att skapa ro och värna om pågående utvecklings- och förändringsarbetet. För övriga verksamheter inom hälso- och sjukvården trappas kravet ned till att helt försvinna Det är viktigt att understryka att borttagande av effektiviseringskraven inom hälso- och sjukvården inte innebär att verksamheten inte bedriver ett aktivt arbete för att optimera processer och verksamheten. På övriga verksamheter utanför hälso- och sjukvård och kollektivtrafik ställs ett krav på 1% varje år under mandatperioden. Detta görs för att möjliggöra satsningar på de prioriterade områdena i budgeten, dvs. hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Kravet är utformat enligt nedan: Effektiviseringskrav, Hälso- och sjukvårdsutskott samt övrig hälso- och sjukvård inom hälso- och sjukvårdsnämnder ,5 0,3 0,0 Effektiviseringskrav akutsjukhus 0,0 0,0 0,0 Viktat effektiviseringskrav HSN 0,1 0,1 0,0 Effektiviseringskrav övriga nämnder och styrelser 1,0 1,0 1,0 Löne- och prisutveckling Bedömning av utvecklingen av priser, löner och andra kostnader utgår från den prognos som Sveriges Kommuner och Landsting redovisat i april SKL:s prisindex exklusive läkemedel tillämpas för generell uppräkning av regionbidrag till samtliga nämnder och styrelser. Den sammantagna prisutvecklingen för läkemedel är enligt SKL:s beräkning negativ. Ingen uppräkning sker således för läkemedel för 2015.

11 11 (16) Från och med 2012 tillämpas SKL:s nya index, det så kallade LPIK. 1 Inom kollektivtrafiken har nämndens föreslagna index för 2015 tillämpats. För görs ny bedömning i samband med beredning av budget Landstingsprisindex enligt LPIK exklusive läkemedel, procent SKL okt 2014, exkl. läkemedel 2,7 3,1 3,2 SKL apr 2014, exkl. läkemedel 2,8 3,1 3,2 SKL feb 2014, exkl. läkemedel 2,1 3,1 3,2 Styrning och ledning Målstyrningsmodellen i Västra Götalandsregionen som började tillämpas i de senaste budgetarna för 2014 och 2015 avser att tydliggöra vad som ska fokuseras i verksamheten. Det handlar ytterst om att demokratiska beslut och överväganden ska få genomslag i den verksamhet som bedrivs med de resurser fullmäktige ställer till förfogande genom skatten. Det är viktigt att modellen fortsätter att utvecklas. Resultatutveckling För perioden redovisas ett positivt resultat. Resultatet påverkas av ytterligare generell satsning på hälso- och sjukvården inom ramen för resursfördelningsmodellen på 500 mnkr Socialdemokraterna avser dock inför 2016 återkomma med detaljerat förslag till en sammanhållen budget utifrån vår politiska plattform för mandatperioden Årets resultat Avslutade kommentar Socialdemokraterna ställer sig i övrigt bakom de förslag som presenterades för och beslutades av regionfullmäktige i juni Skillnaden mot tidigare index, LPI, är sättet att sättet att beräkna löneförändringarna. I LPIK ska varken förskjutningar i yrkes- eller ålderssammansättning påverka lönepriset.

12 12 (16) Regionbidrag (mnkr) Detaljbudget Regionbidrag Plan Plan Regionfullmäktige 75,2 77,0 78,6 80,3 Regionstyrelsen exkl. HSU 1 332, , , ,4 Folkhälsokommittén 42,5 43,2 44,1 45,1 Kommittén för rättighetsfrågor 37,4 37,3 38,1 38,9 Revisorskollegiet 23,9 23,9 23,9 23,9 Patientnämnd 15,5 15,7 16,1 16,4 Arkivnämnd 27,9 30,6 31,2 31,9 Fastighetsnämnd 194,1 198,0 231,6 233,5 Servicenämnd 113,0 111,3 113,6 116,1 Nämnd Hälsan & stressmedicin 17,7 17,9 18,3 18,7 Regionutvecklingsnämnd 658,4 697,9 712,6 698,3 Kulturnämnd 1 019, , , ,8 Miljönämnd 70,2 72,3 73,8 75,5 Kollektivtrafiknämnden 3 673, , , ,4 Koncernbanken -311,0-311,5-311,5-311,5 Moderförvaltningen 1 805, , , ,6 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 825,6 847,2 872,9 900,9 Hälso- och sjukvårdsutskottet 7 273, , , ,1 Summa HSU+ SU 8 098, , , ,9 HSN Norra 4 457, , , ,8 HSN Södra 3 518, , , ,0 HSN Östra 4 332, , , ,2 HSN Västra 5 300, , , ,4 HSN Gbg 8 415, , , ,8 Summa HSN , , , ,1 Summa hälso- och sjukvård , , , ,2 Summa regionbidrag , , , ,4

13 13 (16) Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar RESULTAT 1; Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Generella statsbidrag Finansiella intäkter Värdesäkring pensioner Finansiella kostnader RESULTAT 2; Resultat före extraordinära poster RESULTAT 3; Årets resultat Finansiella poster (mnkr) Försäljning av anläggningstillgångar Nya lån Nettoinvesteringar Amortering av lån och långfristiga skulder 0 0 0

14 14 (16) BALANSRÄKNING UB 2015 UB 2016 UB 2017 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Ingående eget kapital Årets förändring Eget kapital Avsättning pensioner Övriga avsättningar Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR

15 15 (16) Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta: fastställa regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2015 enligt föreliggande förslag till kompletteringsbudget samt tidigare antaget förslag i regionfullmäktige i juni 2014 fastställa inriktningen för åren som underlag för den fortsatta planeringen fastställa skattesatsen för 2015 till 11 kronor och 48 öre per skattekrona fastställa i budgeten angivna finansiella mål anta föreslagen investeringsplan samt ge regionstyrelsen i uppdrag att i en beredningsprocess ta ställning till vilka objekt som kan inrymmas inom föreslagna investeringsramar på mnkr för 2015, mnkr 2016 samt mnkr 2017 bemyndiga regionstyrelsen att under 2015 uppta lån om ett högsta belopp av mnkr att hanteras enligt föreskrifterna i finanspolicyn bemyndiga regionstyrelsen att fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte fordrar särskilt beslut i fullmäktige fastställa fastighetsindex till 1,2 procent för 2015 som underlag till beräkning av hyror. Nytt index ska fastställas inför budget fastställa ramen för VG primärvård till mnkr fastställa ett koncernbidrag på den egna primärvården samt tandvården på sammanlagt 71 mnkr för ge Kollektivtrafiknämnden i uppdrag att justera taxor inom kollektivtrafiken med i genomsnitt upp till 5 procent för fastställa ett resultatkrav på servicenämnden på 96 mnkr för Regionstyrelsen ges i uppdrag att realisera hemtagning av effektiviseringskravet på servicenämnden i enlighet med skrivningen i denna budget. uppdra åt regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden och miljönämnden att senast 30 november 2014 lämna uppdrag till respektive verksamheter uppdra åt servicenämnden att senast 30 november 2014 teckna serviceöverenskommelser med berörda verksamheter

16 16 (16) uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna att senast 30 november 2014 fatta beslut om eller bekräfta ersättningar för 2015 avseende länssjukvård och övriga verksamheter uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna att senast 30 november 2014 fatta beslut om eller bekräfta beställning och ersättning för 2015 avseende högspecialiserad vård uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna och i förekommande fall hälso- och sjukvårdsstyrelsen att träffa eller bekräfta överenskommelser med berörda styrelser och förvaltningar inom hälso- och sjukvården och tandvården avseende ersättningar, vårdnivåer, vårdinriktningar med mera senast 30 november 2014 uppdra åt styrelser, nämnder och verksamheter att senast den 7 februari 2014 till regionstyrelsen avrapportera detaljbudgeten för 2015 samt flerårsplan för för den egna verksamheten i övrigt godkänna det förslag till budget för 2015 som presenterades i juni avseende övergripande mål, indikatorer och uppdrag, direktiv och inriktningar samt i övrigt godkänna förslaget till plan för åren uppdra åt regionstyrelsen att besluta om tillkommande planeringsdirektiv med anledning av fullmäktiges beslut om budget för i övrigt fastställa regionfullmäktiges beslut i juni 2014 om budget för 2015.

Framtidskontrakt 2015-2018 Vår politik för framtidens Västra Götaland

Framtidskontrakt 2015-2018 Vår politik för framtidens Västra Götaland Västra Götalandsregionen Framtidskontrakt 2015-2018 Vår politik för framtidens Västra Götaland Framtidskontrakt 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning Ett Västra Götaland

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland.

FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland. FÖR ALLAS BÄSTA I hela Västra Götaland. FRAMTIDSPARTIET I NORRA ÄLVSBORG Gert-Inge Andersson och Lena Hult FÖR ALLAS BÄSTA Vi tror på att alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Framtidstro och hållbar välfärd

Framtidstro och hållbar välfärd Framtidstro och hållbar välfärd Förslag till budget för Västra Götalandsregionen 2013 Presskonferens 9 maj Förslag till budget 2013 Framtidstro och hållbar välfärd Investeringar i hälsa för att klara utmaningarna.

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Budget Kortversion

Budget Kortversion Budget 2017 Kortversion 2 3 Investeringar för framtiden måste genomföras. Vi avsätter därför drygt en miljard kronor i utvecklingsmedel de närmaste tre åren för att höja kvaliteten och flytta ut den enklare

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen

Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012. Västra Götalandsregionen Kompletterande budgetunderlag 2013-2015 April 2012 Västra Götalandsregionen Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Vårpropositionen... 2 2.1 Regeringens bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen...

Läs mer

Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen

Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen i Datum 2014-11-11 Diarienummer; Till regionstyrelsen Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Framtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2

Framtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2 Framtidskontraktet Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Version nr 2 Uppdaterad den 4 april klockan.54 En bra välfärd gör att människor växer och jobben

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Budget 2016 GrönBlå Samverkan

Budget 2016 GrönBlå Samverkan Tydligare styrning mer verkstad Budget 2016 GrönBlå Samverkan Utmaningar 3 st Strategiska mål Långsiktigt 3st Gemensamma mål och fokus skapar tydlighet Ersätter tidigare 96 A4-sidor index Prioriterade

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN

MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN MÅ BÄST I JÄMTLANDS LÄN SJUKVÅRDSPROGRAM 2014-2018 ETT BÄTTRE JÄMTLANDS LÄN. FÖR ALLA. 1 2 Vision Tillväxt och utveckling i regionen ger ökade skatteintäkter och möjliggör fortsatt utveckling av vården

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan Det Goda livet Vision Västra Götaland Hållbar utveckling 5 FOKUSOMRÅDEN EKONOMI 4 PERSPEKTIV 1. Den gemensamma regionen 2. Jämställdhet

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Ekonomisk rapport januari-juli 2013

Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Ekonomisk rapport januari-juli 2013 Landstingsstyrelsen 2013-08-22 2013-08-22/Koncernstab Ekonomi 1 Resultatrapport januari-juli Mnkr 2013 2013 Budget- 2012 Förändring utfall budget Avvikelse utfall %

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Uppföljningsplan 2017

Uppföljningsplan 2017 Uppföljningsplan 2017 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 8 dec 2016 Inledning

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

Förslag till landstingsfullmäktiges

Förslag till landstingsfullmäktiges Ledningsenheten 2004-11-09 1 (7) Förslag till landstingsfullmäktiges finansplan 2005 (07) LANDSTINGET KRONOBERG 2004-11-09 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramarna

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Pressmeddelande Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Beslut i regionstyrelsen 27 oktober Fullmäktigeärenden Västra Götalandsregionen vill sälja 31 fastigheter Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören

Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag till landstingsdirektören inför 2008 Hälso- och sjukvårdsnämnden ger följande uppdrag till landstingsdirektören som ytterst ansvarig tjänsteman för hälso- och sjukvården.

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013

Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 Finansplan 2014-2016 Landstingsstyrelsen 31 oktober 2013 1 Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2013 en strategisk plan med tre årsbudget för åren 2014-2016. I treårs planen anges landstingets

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer