Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014"

Transkript

1 Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS Bakgrund I juni 2014 presenterade den rödgröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen förslag till budget och plan för Förslaget fastställde verksamheternas utgiftsramar, men aviserade ett fastställande av intäkterna efter valet i avvaktan på klargörande av den nationella politiken, och den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Enligt kommunallagen ska den nyvalda regionfullmäktige efter valet fastställa budgeten. Socialdemokraternas inriktning är att genom en aktiv och konstruktiv oppositionspolitik bidra till en positiv utvecklingen i regionen. Från socialdemokraternas sida är färdriktningen tydlig. Vi kommer att slå vakt om de bärande socialdemokratiska idéerna om en solidarisk välfärdsmodell, där bland annat förutsättningar för jobb, samt god och jämlik hälso- och sjukvård utgör viktiga delar. Föreliggande förslag till kompletteringsbudget innehåller dels socialdemokraternas politiska plattform inför kommande mandatperiod, dels förslag till finansiering av budgetförslaget i juni. Förslaget beaktar den moderatledda majoritetens förslag till skattehöjning på 35 öre. I detta nu kompletterande budgetförslag genomförs en satsning utöver vad förslaget till budget i juni 2014 innebar på hälso- och sjukvården inom ramen för resursfördelningsmodellen. I övrigt görs inga andra förändringar jämfört med förslag i juni. Socialdemokraterna avser dock inför budget 2016 återkomma med ett sammanhållet förslag till budget som utgår ifrån vår politiska plattform och de politiska prioriteringar som vi anser bäst kan gynna regionens fortsatta utveckling. Vår politiska plattform inför kommande mandatperiod Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen ser som sin uppgift att skapa förutsättningar för fler jobb och en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet som ges efter behov. En jämlik hälsa går aldrig att nå i ett ojämlikt samhälle. Därför måste hälso- och sjukvårdspolitiken vara en integrerad del av en samlad välfärdspolitik för att minska klyftor mellan människor i Sverige. Personalen i svensk hälso- och sjukvård gör fantastiska insatser. Det som dagligen utförs i svensk sjukvård kan upplevas som ett mirakel för den enskilde och är ett Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

2 2 (16) resultat av professionellt och hårt arbete av engagerade medarbetare. Det är också ett resultat av gemensamma investeringar under lång tid där strävan att erbjuda alla, inte bara några, den allra bästa hälso- och sjukvården har drivit på utvecklingen och bidragit till att Sverige i internationella jämförelser rankas mycket högt när det gäller medicinsk kvalitet. Vi socialdemokrater vill garantera sjukvård efter behov. Det kräver långsiktiga resurser och säkrad tillgång till kunnig personal. Svensk sjukvård måste bort ifrån utvecklingen där det privata vinstintresset får ett allt större inflytande. Sjukvården måste kunna prioritera de sjukaste och sköraste samtidigt som den är tillgänglig och ger en god service för patienter med lättare eller akuta åkommor. Det ska vara hälsotillståndet som avgör när och hur man får del av den offentligt finansierade sjukvården aldrig privatekonomin eller olika privata försäkringar. Klyftorna i samhället har ökat under de senaste åren. Arbetslöshet innebär idag ofta en stillasittande passivitet med små möjligheter till självförverkligande. I ett socialdemokratiskt samhälle ges alla en andra chans. Det betyder inte att vi eftersträvar ett kravlöst samhälle. Samhället ska skapa förutsättningar för människor att växa. Alla människor kan och vill i grunden sitt eget och andras bästa. I samhället uppstår ständigt nya orättvisor. Socialdemokratins uppgift är att bekämpa orättvisor var de än uppstår, för att skapa ett samhälle där alla får plats. Utmaningar för framtiden Samhället är i ständig förändring. Det skapar både utmaningar och möjligheter. Den främsta utmaningen är att skapa en framtid som är hållbar och där alla människor har möjlighet till självförverkligande och utveckling. Näringslivet förändras också snabbt samtidigt som den traditionella industrin fortsatt kommer att sysselsätta många invånare i Västra Götaland. Forskning, innovationskraft och bra kommunikationer är förutsättningar för att skapa miljöer för fler jobb i det framtida Västra Götaland. Konkurrensen om arbete och individens önskan om personlig utveckling ställer allt högre krav på utbildning och kompetens. Att ge människor möjligheter till ett livslångt lärande är en förutsättning för att tillgodose behovet av kompetent arbetskraft. Ökade krav på produktivitet och snabbhet i arbetslivet riskerar samtidigt att slå ut människor och skapa ohälsa. Därför måste ökade krav mötas med ett strukturerat arbete för bättre villkor i arbetslivet och en bättre psykosocial arbetsmiljö. De demografiska förändringarna ställer framöver stora krav på regionen. Ett perspektiv på denna utmaning idag är att hälften av regionens invånare bor i Göteborgsregionen. Fram till 2025 beräknas Göteborgsregionen växa med mer än invånare. Det är en utveckling som ställer stora krav på sjukvård och

3 3 (16) kollektivtrafik i hela Västra Götaland. Invånarna oavsett var man bor ska ha tillgång till regionens verksamheter. Västra Götaland är den del av Sverige som är mest beroende av utvecklingen i vår omvärld. Det västsvenska näringslivet är starkt exportberoende och den största delen av den svenska utrikeshandeln sker via Västsverige. För att vara framgångsrika krävs starka arbetsmarknadsregioner som knyts samman av kunskap, innovationer och en väl fungerande infrastruktur. De flesta patienter är mycket nöjda med den vård de fått, men det finns brister, särskilt när det gäller vårdens tillgänglighet och bemötande. Hälsan är ojämlikt fördelad och så också tillgången till sjukvård. Bland medarbetarna upplever många en allt mer pressad arbetssituation. Allt för många patienter känner oro och ovisshet för att de inte får information om när och hur deras behandling eller besök hos läkare ska ske. Det finns också stora långsiktiga utmaningar för sjukvården som måste mötas med en kraftfull och aktiv politik. Vi lever allt längre och antalet äldre blir fler. Det är en fantastisk framgång för vårt välfärdssamhälle. Men det innebär också att behoven av vård ökar. Samtidigt sker en snabb utveckling av nya behandlingsmetoder och effektivare läkemedel. I takt med de medicinska framstegen ökar människornas rättmätiga förväntningar och krav på att ta del av vad den bästa sjukvården har att erbjuda. Det kräver långsiktig planering och resurser. Det kräver också att regionenens resurser samlas och används fullt ut i regionens verksamheter. Regionens verksamheter behöver organiseras på ett vis så att de skapar största möjliga mervärde för patienten. Verksamheterna i Västra Götalandsregionen ska samverka inte konkurrera. En gynnsam utveckling förutsätter en sammanhållen vård som sätter patientens behov i centrum. Vi motsätter oss en utveckling där vården styckas upp allt mer, vilket skapar svårigheter för patienterna att komma rätt i vården. Välfärd både för nuvarande och kommande generationer Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Socialdemokraterna har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro. Ett hållbart Västra Götaland. Vi vill stimulera en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva ett gott liv. Ett hållbart samhälle med positiv social och ekonomisk utveckling utan negativa effekter på miljön. Ett hållbart samhälle ger konkurrensfördelar. Västra Götaland ska vara internationellt och nationellt känt för sin miljöprofil och ska vara ett attraktivt resmål för turister

4 4 (16) som vill uppleva en bra miljö, med mänskliga städer, levande skog och rent vatten. Ett medvetet samarbete för omställning till fossilfri energiförsörjning och transportindustrins omställning till miljövänliga fordon, är ett par exempel på hur Västra Götalandsregionens stöd kan skynda på en utveckling av en hållbar och konkurrenskraftig industri. Genom investeringar i hållbara transporter på väg och järnväg binds Västra Götaland samman till en grön region med snabb tillväxt. Arbetsmarknadsregionerna knyts samman och restiderna från och till jobbet blir rimliga oavsett var man bor i regionen. Västra Götalandsregionen ska vara en föregångare inom social hållbarhet. Upphandlingar gjorda av regionen ska göras på ett sätt som garanterar schysta villkor för anställda nationellt och internationellt, exempelvis genom den s.k. Vita Jobbmodellen. Under mandatperioden vill vi: Införa Vita Jobb -modellen för schysta sociala villkor Göra Västra Götalandsregionen till en Fair Trade-region Göra Västra Götalandsregionens verksamheter fossilfria senast 2020 Stimulera produktion av ekologiskt hållbart producerad mat i Västra Götaland. Stimulera grön energiproduktion i Västra Götaland Satsa på hållbar turism i Västra Götaland Full sysselsättning i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens förmåga att skapa jobb grundar sig i hur vi omvandlar kunnande till verksamhet, innovationer och utveckling. I det arbetet är alla typer av kunskap värdefulla. Genom att vara ledande när det gäller utbildning, validering och forskning skapas möjlighet att möta nya och förändrade kompetenskrav. Genom samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kunskapscentra, såsom högskolor och universitet, ges bättre möjligheter att möta framtidens kompetenskrav. Det ska finnas en väl fungerande forskningsstruktur som gör Västra Götaland attraktivt för både individer och näringsliv. Det är förmågan att utveckla och omvandla kunskap och färdigheter till produkter och tjänster som är avgörande för att skapa en konkurrenskraftig region. Under mandatperioden vill vi: Arbeta för införandet av ett regionalt kunskapslyft Förstora och koppla samman arbetsmarknadsregioner genom infrastruktursatsningar

5 5 (16) Utveckla samverkan mellan region, högskolor och näringsliv och stödja innovationer Ta ett större ansvar för arbetsmarknadspolitiken Skapa arbete och praktikplatser för arbetslösa unga i regionens egen verksamhet Stödja organisationer inom socialt företagande Bekämpa ungdomsarbetslösheten genom tillgång till utbildningsplatser, praktikplatser och traineeplatser I Västra Götaland ska kollektivtrafik vara ett naturligt val. Det ska vara enkelt att resa kollektivt i Västra Götaland. Priser, biljetter och kort ska finnas samlat i ett enkelt system. Information om tider och turer ska vara lätt tillgängligt via exempelvis telefon, sms, internet, väntplatser och fordon. Restiderna är idag avsevärt kortare tack vare stora utbyggnader av spårbunden trafik och ett systematiskt arbete för att bygga bort trafikproppar. Mer behöver göras för att möjligheten att resa till studier, arbete och boende blir likvärdigt i hela Västra Götaland. Under mandatperioden vill vi: Fortsätta att öka antalet resor med kollektivtrafiken Förbättra information och biljettsystem Förenkla byten mellan olika transportslag Förbättra möjligheten till anropsstyrd trafik i landsbygd Införa gratis internetuppkoppling, till att börja med inom den regionala trafiken I Västra Götaland är kultur tillgänglig för alla. Kulturen är en del av det offentliga och demokratiska samtalet som håller samman vårt samhälle. Kulturlivet i Västra Götaland ska tillfredsställa olika intressen och kulturella smaker. Spännvidden ska vara stor med allt från symfonisk nationalorkester och operahus till kulturturism, film och barnteater i skolorna. Kulturens utmaning är att möta människor i deras vardag och närhet oavsett var man bor. Västsverige ska vara ett välkänt och attraktivt besöksmål. Det skapar goda möjligheter till arbetstillfällen och är en positiv utvecklingsfaktor för flera orter. Under mandatperioden vill vi: Ge fria teater- och dansgrupper långsiktiga skoluppdrag i hela regionen Tillgängliggöra regionens produktioner och samlingar digitalt

6 6 (16) Stödja utveckling av nya former för kulturella uttryck och möten via digitala verktyg och kanaler Stimulera kulturturism och kreativa näringar Satsa på läsfrämjande insatser i samverkan med bibliotek, skola och andra aktörer Stimulera eget skapande och deltagande I Västra Götaland får patienter vård av hög kvalitet när den behövs. Alla har rätt till en god hälso- och sjukvård. Den som blir sjuk ska veta att den får hjälp av medarbetare som har den bästa utbildningen och tillräckligt med tid. Det ska finnas möjlighet att arbeta med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken, för att kunna bota, lindra och förebygga sjukdomar och främja hälsa. Inom cancersjukvården måste tiden från remiss till behandlingsstart kortas. Vård ska ges i rätt tid och nolltolerans ska råda mot vårdrelaterade skador och infektioner. Under mandatperioden vill vi: Införa patientkontrakt för ökat inflytande till patienterna Garantera cancerpatienter behandling inom fyra veckor Införa fler mobila team för en närmare vård Förbättra Mina Vårdkontakter Öka vårdpersonalens tid med patienten Satsa på forskning, utveckling och patientsäkerhet I Västra Götaland ges sjukvård efter behov. En jämlik sjukvård är en av grunderna i ett väl fungerande välfärdssamhälle. Genom att värna en samlad sjukvård och fördela resurser utifrån behov tryggas möjligheterna för alla att få den vård man behöver när man behöver den. Det är inte minst viktigt för dem med svåra och kroniska sjukdomar. Tillgång till säkra, effektiva och beprövade metoder ska inte vara beroende av vem du är eller var i regionen du bor, alla ska erbjudas bästa möjliga vård. Under mandatperioden vill vi: Arbeta för en sammanhållen sjukvård där patientens behov sätts främst Förstärka den nära vården Säkra tillgången till jämlik och jämställd vård i hela regionen Införa fri tandvård upp till 25 år Försvara principen om att fördela sjukvårdens resurser efter behov Bevara den avgiftsfria sjukvården för barn

7 7 (16) Ge äldre med omfattande vårdbehov en sammanhållen vård Värna invånarnas valfrihet före vårdföretagens möjlighet att välja patienter Att upphandlad verksamhet alltid ska prövas mot offentlig drift när avtalsperioden löper ut I Västra Götaland ges alla goda förutsättningar att leva ett liv i hälsa. God hälsa ska vara möjlig för alla oavsett kön, bakgrund, bostadsort, ålder eller ekonomiska förutsättningar. Arbetet ska inriktas på att förhindra uppkomst av sjukdom och ohälsa. Investeringar ska göras i människors hälsa med fokus på barn och ungdomar. Under mandatperioden vill vi: Fördela resurser efter behov för ökad hälsa för alla Satsa på hälsofrämjande insatser för att minska livsstilsrelaterade sjukdomar Erbjuda individuella hälsoplaner inom VG Primärvård Satsa på tidiga insatser för att motverka psykisk ohälsa Västra Götalandsregionen en attraktiv arbetsgivare. Västra Götalandsregionen har anställda. Många upplever en hård arbetsbelastning och tungt ansvar. Det är vår skyldighet som arbetsgivare att skapa goda arbetsplatser med utvecklande arbete och större delaktighet för de anställda. Västra Götalandsregionen ska utvecklas och bli bättre som arbetsgivare. Inte minst för att kunna attrahera duktiga medarbetare i framtiden. Redan idag är det en utmaning att rekrytera rätt kompetens och behålla medarbetare. Vilka löner som kan erbjudas är en del men mycket annat krävs också i form av arbetsmiljö, arbetsvillkor och medarbetarnas möjligheter att påverka sitt arbete. Heltid ska vara norm. Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem för samhället samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera till välfärdsyrken. Regionen ska erbjuda möjlighet till praktik och feriearbete till ungdomar vilket kan öka intresset för ett framtida arbetsliv inom välfärdssektorn. Under mandatperioden vill vi: Minimera den arbetsrelaterade ohälsan hos medarbetarna i VGR Satsa på kompetensutveckling av medarbetare och ledare Öka medarbetarnas delaktighet Använda vårdpersonalens kompetens och arbetstid på ett effektivt sätt som gynnar patienten - låt proffsen vara proffs. Utveckla verksamheternas möjligheter att tillvarata mångfalden bland medarbetarna

8 8 (16) Ge fler sjuksköterskor möjlighet till betald specialistutbildning Säkerställa rekryteringen av specialistkompetenser Ekonomiska förutsättningar Att skapa ekonomiskt utrymme för nya satsningar och reformer samt investering i verksamheten är en grundförutsättning för långsiktig utveckling och stabilitet och fordrar i vissa fall horisontella prioriteringar mellan nämnder och styrelser. En viktig målsättning för god ekonomisk hushållning är att bygga upp ekonomiska resurser under gynnsamma år för att klara år med vikande ekonomi. Det kan bland annat säkerställas genom att hålla tillbaka alltför stor nettokostnadsökning. Goda regionala finanser Vi vill fortsatt poängtera följande finansiella mål: Nettokostnaderna ska inte överstiga summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatets andel ska långsiktigt uppgå till minst 1 procent av bruttokostnaderna. Det egna kapitalet ska som lägst uppgå till mnkr. Västra Götalandsregionen ska ha god betalningsberedskap genom snabb tillgång till likvida medel i enlighet med finanspolicyns fastställda ramar. Västra Götalandsregionen ska bibehålla nuvarande kreditrating. Skattesatsen Skattesatsen föreslås till 11 kr och 48 öre per skattekrona för planperioden Med en skattesats på 11 kronor och 48 öre bedöms skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till: Budget 2014 Budget 2015 Prog 2016 Prog 2017 Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Strukturbidrag + införandebidrag Totalt Utveckling av skatteunderlag och skatteintäkter

9 9 (16) SKL:s prognos för skatteunderlagsutvecklingen under perioden 2015 till 2017 visar små variationer och ligger på mellan 4,7 och 4,9 procent. Regeringens bedömning för åren ligger betydligt högre och beror på i första hand på förslaget att avveckla avdraget för pensionssparande, som aviserades i den ekonomiska vårpropositionen. Det är också en förklaring till att regeringen prognostiserar större skatteunderlagstillväxt än SKL dessa år1, trots att SKL:s prognos bygger på något större lönehöjningar. För perioden till och med 2018 visar regeringens prognos en större ökning än SKL:s prognos. Skillnaden är mest markant under åren 2016 och Skillnaden för år 2016 förklaras främst av att SKL förutser större ökningar av avdrag. År 2017 räknar regeringen bland annat med större sysselsättningsökning än SKL. Prognos över skatteunderlagets utveckling (%) Skatteunderlagsprognos ,0 5,0 4,7 4,8 4,7 5,5 5,3 4,9 4,9 4,8 4,8 4,5 4,6 4,0 3,5 3,5 3,0 2,0 2, SKL, okt 2014 Reg, sep 2014 SKL, aug 2014 SKL, apr 2014 Reg, apr 2014 SKL, feb 2014 Ekonomiska förutsättningar för regionens verksamheter Förslaget till kompletteringsbudgeten avser att skapa realistiska förutsättningar för de prioriterade områdena att klara sina nuvarande och kommande åtaganden. Vi väljer i detta förslag att beakta regionens ökade skatteintäkter, men vill avvakta närmare analys innan ett samlat förslag till satsningar kan ske inför budget Förstärkning av resurser till hälso- och sjukvården Förslaget innehåller en ramhöjning på totalt 500 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnderna inom ramen för resursfördelningsmodellen. Satsningen görs inom modellen för att dels tydliggöra de nya nämndernas ansvar för de beställningar

10 10 (16) som behövs för att tillgodose befolkningens behov inom det egna upptagningsområdet avseende hälso- och sjukvård och psykiatri. Effektiviseringskrav I föreliggande förslag tillämpas ett differentierat effektiviseringskrav i verksamheterna. För akutsjukhusen tas effektiviseringskravet bort i syfte att underlätta verksamheternas arbete med att uppnå ekonomisk balans. Det är viktigt för att skapa ro och värna om pågående utvecklings- och förändringsarbetet. För övriga verksamheter inom hälso- och sjukvården trappas kravet ned till att helt försvinna Det är viktigt att understryka att borttagande av effektiviseringskraven inom hälso- och sjukvården inte innebär att verksamheten inte bedriver ett aktivt arbete för att optimera processer och verksamheten. På övriga verksamheter utanför hälso- och sjukvård och kollektivtrafik ställs ett krav på 1% varje år under mandatperioden. Detta görs för att möjliggöra satsningar på de prioriterade områdena i budgeten, dvs. hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Kravet är utformat enligt nedan: Effektiviseringskrav, Hälso- och sjukvårdsutskott samt övrig hälso- och sjukvård inom hälso- och sjukvårdsnämnder ,5 0,3 0,0 Effektiviseringskrav akutsjukhus 0,0 0,0 0,0 Viktat effektiviseringskrav HSN 0,1 0,1 0,0 Effektiviseringskrav övriga nämnder och styrelser 1,0 1,0 1,0 Löne- och prisutveckling Bedömning av utvecklingen av priser, löner och andra kostnader utgår från den prognos som Sveriges Kommuner och Landsting redovisat i april SKL:s prisindex exklusive läkemedel tillämpas för generell uppräkning av regionbidrag till samtliga nämnder och styrelser. Den sammantagna prisutvecklingen för läkemedel är enligt SKL:s beräkning negativ. Ingen uppräkning sker således för läkemedel för 2015.

11 11 (16) Från och med 2012 tillämpas SKL:s nya index, det så kallade LPIK. 1 Inom kollektivtrafiken har nämndens föreslagna index för 2015 tillämpats. För görs ny bedömning i samband med beredning av budget Landstingsprisindex enligt LPIK exklusive läkemedel, procent SKL okt 2014, exkl. läkemedel 2,7 3,1 3,2 SKL apr 2014, exkl. läkemedel 2,8 3,1 3,2 SKL feb 2014, exkl. läkemedel 2,1 3,1 3,2 Styrning och ledning Målstyrningsmodellen i Västra Götalandsregionen som började tillämpas i de senaste budgetarna för 2014 och 2015 avser att tydliggöra vad som ska fokuseras i verksamheten. Det handlar ytterst om att demokratiska beslut och överväganden ska få genomslag i den verksamhet som bedrivs med de resurser fullmäktige ställer till förfogande genom skatten. Det är viktigt att modellen fortsätter att utvecklas. Resultatutveckling För perioden redovisas ett positivt resultat. Resultatet påverkas av ytterligare generell satsning på hälso- och sjukvården inom ramen för resursfördelningsmodellen på 500 mnkr Socialdemokraterna avser dock inför 2016 återkomma med detaljerat förslag till en sammanhållen budget utifrån vår politiska plattform för mandatperioden Årets resultat Avslutade kommentar Socialdemokraterna ställer sig i övrigt bakom de förslag som presenterades för och beslutades av regionfullmäktige i juni Skillnaden mot tidigare index, LPI, är sättet att sättet att beräkna löneförändringarna. I LPIK ska varken förskjutningar i yrkes- eller ålderssammansättning påverka lönepriset.

12 12 (16) Regionbidrag (mnkr) Detaljbudget Regionbidrag Plan Plan Regionfullmäktige 75,2 77,0 78,6 80,3 Regionstyrelsen exkl. HSU 1 332, , , ,4 Folkhälsokommittén 42,5 43,2 44,1 45,1 Kommittén för rättighetsfrågor 37,4 37,3 38,1 38,9 Revisorskollegiet 23,9 23,9 23,9 23,9 Patientnämnd 15,5 15,7 16,1 16,4 Arkivnämnd 27,9 30,6 31,2 31,9 Fastighetsnämnd 194,1 198,0 231,6 233,5 Servicenämnd 113,0 111,3 113,6 116,1 Nämnd Hälsan & stressmedicin 17,7 17,9 18,3 18,7 Regionutvecklingsnämnd 658,4 697,9 712,6 698,3 Kulturnämnd 1 019, , , ,8 Miljönämnd 70,2 72,3 73,8 75,5 Kollektivtrafiknämnden 3 673, , , ,4 Koncernbanken -311,0-311,5-311,5-311,5 Moderförvaltningen 1 805, , , ,6 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 825,6 847,2 872,9 900,9 Hälso- och sjukvårdsutskottet 7 273, , , ,1 Summa HSU+ SU 8 098, , , ,9 HSN Norra 4 457, , , ,8 HSN Södra 3 518, , , ,0 HSN Östra 4 332, , , ,2 HSN Västra 5 300, , , ,4 HSN Gbg 8 415, , , ,8 Summa HSN , , , ,1 Summa hälso- och sjukvård , , , ,2 Summa regionbidrag , , , ,4

13 13 (16) Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar RESULTAT 1; Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Generella statsbidrag Finansiella intäkter Värdesäkring pensioner Finansiella kostnader RESULTAT 2; Resultat före extraordinära poster RESULTAT 3; Årets resultat Finansiella poster (mnkr) Försäljning av anläggningstillgångar Nya lån Nettoinvesteringar Amortering av lån och långfristiga skulder 0 0 0

14 14 (16) BALANSRÄKNING UB 2015 UB 2016 UB 2017 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Ingående eget kapital Årets förändring Eget kapital Avsättning pensioner Övriga avsättningar Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR

15 15 (16) Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta: fastställa regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2015 enligt föreliggande förslag till kompletteringsbudget samt tidigare antaget förslag i regionfullmäktige i juni 2014 fastställa inriktningen för åren som underlag för den fortsatta planeringen fastställa skattesatsen för 2015 till 11 kronor och 48 öre per skattekrona fastställa i budgeten angivna finansiella mål anta föreslagen investeringsplan samt ge regionstyrelsen i uppdrag att i en beredningsprocess ta ställning till vilka objekt som kan inrymmas inom föreslagna investeringsramar på mnkr för 2015, mnkr 2016 samt mnkr 2017 bemyndiga regionstyrelsen att under 2015 uppta lån om ett högsta belopp av mnkr att hanteras enligt föreskrifterna i finanspolicyn bemyndiga regionstyrelsen att fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte fordrar särskilt beslut i fullmäktige fastställa fastighetsindex till 1,2 procent för 2015 som underlag till beräkning av hyror. Nytt index ska fastställas inför budget fastställa ramen för VG primärvård till mnkr fastställa ett koncernbidrag på den egna primärvården samt tandvården på sammanlagt 71 mnkr för ge Kollektivtrafiknämnden i uppdrag att justera taxor inom kollektivtrafiken med i genomsnitt upp till 5 procent för fastställa ett resultatkrav på servicenämnden på 96 mnkr för Regionstyrelsen ges i uppdrag att realisera hemtagning av effektiviseringskravet på servicenämnden i enlighet med skrivningen i denna budget. uppdra åt regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden och miljönämnden att senast 30 november 2014 lämna uppdrag till respektive verksamheter uppdra åt servicenämnden att senast 30 november 2014 teckna serviceöverenskommelser med berörda verksamheter

16 16 (16) uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna att senast 30 november 2014 fatta beslut om eller bekräfta ersättningar för 2015 avseende länssjukvård och övriga verksamheter uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna att senast 30 november 2014 fatta beslut om eller bekräfta beställning och ersättning för 2015 avseende högspecialiserad vård uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna och i förekommande fall hälso- och sjukvårdsstyrelsen att träffa eller bekräfta överenskommelser med berörda styrelser och förvaltningar inom hälso- och sjukvården och tandvården avseende ersättningar, vårdnivåer, vårdinriktningar med mera senast 30 november 2014 uppdra åt styrelser, nämnder och verksamheter att senast den 7 februari 2014 till regionstyrelsen avrapportera detaljbudgeten för 2015 samt flerårsplan för för den egna verksamheten i övrigt godkänna det förslag till budget för 2015 som presenterades i juni avseende övergripande mål, indikatorer och uppdrag, direktiv och inriktningar samt i övrigt godkänna förslaget till plan för åren uppdra åt regionstyrelsen att besluta om tillkommande planeringsdirektiv med anledning av fullmäktiges beslut om budget för i övrigt fastställa regionfullmäktiges beslut i juni 2014 om budget för 2015.

Budgetanvisning. Innehåll

Budgetanvisning. Innehåll 1 Budgetanvisning Västra Götalandsregionen behöver en ny politik för en bättre sjukvård. Denna budget presenterar Moderata Samlingspartiets inriktning för regionens verksamheter inför 2015 och planperioden

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17

ÅRSPLAN 2016. Utblick 2017-2018. Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 ÅRSPLAN 2016 Utblick 2017-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-17 Innehåll Inledning... 3 Stadsledningskontorets sammanfattning... 3 Styrning för ett hållbart Västerås... 5 Arbete mot hållbar utveckling...

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Årsplan och budget 2016

Årsplan och budget 2016 Årsplan och budget 2016 Plan 2017-2018 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Bilaga 125 a Landstingsplan och budget 2015-2017 Bilaga 125 a INNEHÅLL INLEDNING...2 POLITISK HUVUDINRIKTNING...3 PATIENTEN FRÄMST...3 BÄTTRE ARBETSGIVARE...3 ATTRAKTIVARE KOLLEKTIVTRAFIK...3 KULTUR...4

Läs mer

Budget 2009. Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1

Budget 2009. Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1 Budget 2009 Plan 2010-2012 NORRKÖPINGS KOMMUN - BUDGET 2009 1 I N N E H Å L L Beslut...4 Budget 2009. Norrköping växer...6 Sammanställning av driftbudget och driftplan...10 Sammanställning av budgetramar

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286.

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2013 2016 UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2010 2013 Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. Uppsala kommun Inriktning, verksamhet,

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer