Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS 16-2014"

Transkript

1 Kompletteringsbudget 2015, Diarienummer RS Bakgrund I juni 2014 presenterade den rödgröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen förslag till budget och plan för Förslaget fastställde verksamheternas utgiftsramar, men aviserade ett fastställande av intäkterna efter valet i avvaktan på klargörande av den nationella politiken, och den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Enligt kommunallagen ska den nyvalda regionfullmäktige efter valet fastställa budgeten. Socialdemokraternas inriktning är att genom en aktiv och konstruktiv oppositionspolitik bidra till en positiv utvecklingen i regionen. Från socialdemokraternas sida är färdriktningen tydlig. Vi kommer att slå vakt om de bärande socialdemokratiska idéerna om en solidarisk välfärdsmodell, där bland annat förutsättningar för jobb, samt god och jämlik hälso- och sjukvård utgör viktiga delar. Föreliggande förslag till kompletteringsbudget innehåller dels socialdemokraternas politiska plattform inför kommande mandatperiod, dels förslag till finansiering av budgetförslaget i juni. Förslaget beaktar den moderatledda majoritetens förslag till skattehöjning på 35 öre. I detta nu kompletterande budgetförslag genomförs en satsning utöver vad förslaget till budget i juni 2014 innebar på hälso- och sjukvården inom ramen för resursfördelningsmodellen. I övrigt görs inga andra förändringar jämfört med förslag i juni. Socialdemokraterna avser dock inför budget 2016 återkomma med ett sammanhållet förslag till budget som utgår ifrån vår politiska plattform och de politiska prioriteringar som vi anser bäst kan gynna regionens fortsatta utveckling. Vår politiska plattform inför kommande mandatperiod Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen ser som sin uppgift att skapa förutsättningar för fler jobb och en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet som ges efter behov. En jämlik hälsa går aldrig att nå i ett ojämlikt samhälle. Därför måste hälso- och sjukvårdspolitiken vara en integrerad del av en samlad välfärdspolitik för att minska klyftor mellan människor i Sverige. Personalen i svensk hälso- och sjukvård gör fantastiska insatser. Det som dagligen utförs i svensk sjukvård kan upplevas som ett mirakel för den enskilde och är ett Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen

2 2 (16) resultat av professionellt och hårt arbete av engagerade medarbetare. Det är också ett resultat av gemensamma investeringar under lång tid där strävan att erbjuda alla, inte bara några, den allra bästa hälso- och sjukvården har drivit på utvecklingen och bidragit till att Sverige i internationella jämförelser rankas mycket högt när det gäller medicinsk kvalitet. Vi socialdemokrater vill garantera sjukvård efter behov. Det kräver långsiktiga resurser och säkrad tillgång till kunnig personal. Svensk sjukvård måste bort ifrån utvecklingen där det privata vinstintresset får ett allt större inflytande. Sjukvården måste kunna prioritera de sjukaste och sköraste samtidigt som den är tillgänglig och ger en god service för patienter med lättare eller akuta åkommor. Det ska vara hälsotillståndet som avgör när och hur man får del av den offentligt finansierade sjukvården aldrig privatekonomin eller olika privata försäkringar. Klyftorna i samhället har ökat under de senaste åren. Arbetslöshet innebär idag ofta en stillasittande passivitet med små möjligheter till självförverkligande. I ett socialdemokratiskt samhälle ges alla en andra chans. Det betyder inte att vi eftersträvar ett kravlöst samhälle. Samhället ska skapa förutsättningar för människor att växa. Alla människor kan och vill i grunden sitt eget och andras bästa. I samhället uppstår ständigt nya orättvisor. Socialdemokratins uppgift är att bekämpa orättvisor var de än uppstår, för att skapa ett samhälle där alla får plats. Utmaningar för framtiden Samhället är i ständig förändring. Det skapar både utmaningar och möjligheter. Den främsta utmaningen är att skapa en framtid som är hållbar och där alla människor har möjlighet till självförverkligande och utveckling. Näringslivet förändras också snabbt samtidigt som den traditionella industrin fortsatt kommer att sysselsätta många invånare i Västra Götaland. Forskning, innovationskraft och bra kommunikationer är förutsättningar för att skapa miljöer för fler jobb i det framtida Västra Götaland. Konkurrensen om arbete och individens önskan om personlig utveckling ställer allt högre krav på utbildning och kompetens. Att ge människor möjligheter till ett livslångt lärande är en förutsättning för att tillgodose behovet av kompetent arbetskraft. Ökade krav på produktivitet och snabbhet i arbetslivet riskerar samtidigt att slå ut människor och skapa ohälsa. Därför måste ökade krav mötas med ett strukturerat arbete för bättre villkor i arbetslivet och en bättre psykosocial arbetsmiljö. De demografiska förändringarna ställer framöver stora krav på regionen. Ett perspektiv på denna utmaning idag är att hälften av regionens invånare bor i Göteborgsregionen. Fram till 2025 beräknas Göteborgsregionen växa med mer än invånare. Det är en utveckling som ställer stora krav på sjukvård och

3 3 (16) kollektivtrafik i hela Västra Götaland. Invånarna oavsett var man bor ska ha tillgång till regionens verksamheter. Västra Götaland är den del av Sverige som är mest beroende av utvecklingen i vår omvärld. Det västsvenska näringslivet är starkt exportberoende och den största delen av den svenska utrikeshandeln sker via Västsverige. För att vara framgångsrika krävs starka arbetsmarknadsregioner som knyts samman av kunskap, innovationer och en väl fungerande infrastruktur. De flesta patienter är mycket nöjda med den vård de fått, men det finns brister, särskilt när det gäller vårdens tillgänglighet och bemötande. Hälsan är ojämlikt fördelad och så också tillgången till sjukvård. Bland medarbetarna upplever många en allt mer pressad arbetssituation. Allt för många patienter känner oro och ovisshet för att de inte får information om när och hur deras behandling eller besök hos läkare ska ske. Det finns också stora långsiktiga utmaningar för sjukvården som måste mötas med en kraftfull och aktiv politik. Vi lever allt längre och antalet äldre blir fler. Det är en fantastisk framgång för vårt välfärdssamhälle. Men det innebär också att behoven av vård ökar. Samtidigt sker en snabb utveckling av nya behandlingsmetoder och effektivare läkemedel. I takt med de medicinska framstegen ökar människornas rättmätiga förväntningar och krav på att ta del av vad den bästa sjukvården har att erbjuda. Det kräver långsiktig planering och resurser. Det kräver också att regionenens resurser samlas och används fullt ut i regionens verksamheter. Regionens verksamheter behöver organiseras på ett vis så att de skapar största möjliga mervärde för patienten. Verksamheterna i Västra Götalandsregionen ska samverka inte konkurrera. En gynnsam utveckling förutsätter en sammanhållen vård som sätter patientens behov i centrum. Vi motsätter oss en utveckling där vården styckas upp allt mer, vilket skapar svårigheter för patienterna att komma rätt i vården. Välfärd både för nuvarande och kommande generationer Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan har byggt. Socialdemokraterna har en vision för framtiden. Alla ska kunna leva ett bra liv, känna frihet och framtidstro. Ett hållbart Västra Götaland. Vi vill stimulera en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva ett gott liv. Ett hållbart samhälle med positiv social och ekonomisk utveckling utan negativa effekter på miljön. Ett hållbart samhälle ger konkurrensfördelar. Västra Götaland ska vara internationellt och nationellt känt för sin miljöprofil och ska vara ett attraktivt resmål för turister

4 4 (16) som vill uppleva en bra miljö, med mänskliga städer, levande skog och rent vatten. Ett medvetet samarbete för omställning till fossilfri energiförsörjning och transportindustrins omställning till miljövänliga fordon, är ett par exempel på hur Västra Götalandsregionens stöd kan skynda på en utveckling av en hållbar och konkurrenskraftig industri. Genom investeringar i hållbara transporter på väg och järnväg binds Västra Götaland samman till en grön region med snabb tillväxt. Arbetsmarknadsregionerna knyts samman och restiderna från och till jobbet blir rimliga oavsett var man bor i regionen. Västra Götalandsregionen ska vara en föregångare inom social hållbarhet. Upphandlingar gjorda av regionen ska göras på ett sätt som garanterar schysta villkor för anställda nationellt och internationellt, exempelvis genom den s.k. Vita Jobbmodellen. Under mandatperioden vill vi: Införa Vita Jobb -modellen för schysta sociala villkor Göra Västra Götalandsregionen till en Fair Trade-region Göra Västra Götalandsregionens verksamheter fossilfria senast 2020 Stimulera produktion av ekologiskt hållbart producerad mat i Västra Götaland. Stimulera grön energiproduktion i Västra Götaland Satsa på hållbar turism i Västra Götaland Full sysselsättning i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens förmåga att skapa jobb grundar sig i hur vi omvandlar kunnande till verksamhet, innovationer och utveckling. I det arbetet är alla typer av kunskap värdefulla. Genom att vara ledande när det gäller utbildning, validering och forskning skapas möjlighet att möta nya och förändrade kompetenskrav. Genom samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kunskapscentra, såsom högskolor och universitet, ges bättre möjligheter att möta framtidens kompetenskrav. Det ska finnas en väl fungerande forskningsstruktur som gör Västra Götaland attraktivt för både individer och näringsliv. Det är förmågan att utveckla och omvandla kunskap och färdigheter till produkter och tjänster som är avgörande för att skapa en konkurrenskraftig region. Under mandatperioden vill vi: Arbeta för införandet av ett regionalt kunskapslyft Förstora och koppla samman arbetsmarknadsregioner genom infrastruktursatsningar

5 5 (16) Utveckla samverkan mellan region, högskolor och näringsliv och stödja innovationer Ta ett större ansvar för arbetsmarknadspolitiken Skapa arbete och praktikplatser för arbetslösa unga i regionens egen verksamhet Stödja organisationer inom socialt företagande Bekämpa ungdomsarbetslösheten genom tillgång till utbildningsplatser, praktikplatser och traineeplatser I Västra Götaland ska kollektivtrafik vara ett naturligt val. Det ska vara enkelt att resa kollektivt i Västra Götaland. Priser, biljetter och kort ska finnas samlat i ett enkelt system. Information om tider och turer ska vara lätt tillgängligt via exempelvis telefon, sms, internet, väntplatser och fordon. Restiderna är idag avsevärt kortare tack vare stora utbyggnader av spårbunden trafik och ett systematiskt arbete för att bygga bort trafikproppar. Mer behöver göras för att möjligheten att resa till studier, arbete och boende blir likvärdigt i hela Västra Götaland. Under mandatperioden vill vi: Fortsätta att öka antalet resor med kollektivtrafiken Förbättra information och biljettsystem Förenkla byten mellan olika transportslag Förbättra möjligheten till anropsstyrd trafik i landsbygd Införa gratis internetuppkoppling, till att börja med inom den regionala trafiken I Västra Götaland är kultur tillgänglig för alla. Kulturen är en del av det offentliga och demokratiska samtalet som håller samman vårt samhälle. Kulturlivet i Västra Götaland ska tillfredsställa olika intressen och kulturella smaker. Spännvidden ska vara stor med allt från symfonisk nationalorkester och operahus till kulturturism, film och barnteater i skolorna. Kulturens utmaning är att möta människor i deras vardag och närhet oavsett var man bor. Västsverige ska vara ett välkänt och attraktivt besöksmål. Det skapar goda möjligheter till arbetstillfällen och är en positiv utvecklingsfaktor för flera orter. Under mandatperioden vill vi: Ge fria teater- och dansgrupper långsiktiga skoluppdrag i hela regionen Tillgängliggöra regionens produktioner och samlingar digitalt

6 6 (16) Stödja utveckling av nya former för kulturella uttryck och möten via digitala verktyg och kanaler Stimulera kulturturism och kreativa näringar Satsa på läsfrämjande insatser i samverkan med bibliotek, skola och andra aktörer Stimulera eget skapande och deltagande I Västra Götaland får patienter vård av hög kvalitet när den behövs. Alla har rätt till en god hälso- och sjukvård. Den som blir sjuk ska veta att den får hjälp av medarbetare som har den bästa utbildningen och tillräckligt med tid. Det ska finnas möjlighet att arbeta med de mest moderna metoderna och den senaste medicinska tekniken, för att kunna bota, lindra och förebygga sjukdomar och främja hälsa. Inom cancersjukvården måste tiden från remiss till behandlingsstart kortas. Vård ska ges i rätt tid och nolltolerans ska råda mot vårdrelaterade skador och infektioner. Under mandatperioden vill vi: Införa patientkontrakt för ökat inflytande till patienterna Garantera cancerpatienter behandling inom fyra veckor Införa fler mobila team för en närmare vård Förbättra Mina Vårdkontakter Öka vårdpersonalens tid med patienten Satsa på forskning, utveckling och patientsäkerhet I Västra Götaland ges sjukvård efter behov. En jämlik sjukvård är en av grunderna i ett väl fungerande välfärdssamhälle. Genom att värna en samlad sjukvård och fördela resurser utifrån behov tryggas möjligheterna för alla att få den vård man behöver när man behöver den. Det är inte minst viktigt för dem med svåra och kroniska sjukdomar. Tillgång till säkra, effektiva och beprövade metoder ska inte vara beroende av vem du är eller var i regionen du bor, alla ska erbjudas bästa möjliga vård. Under mandatperioden vill vi: Arbeta för en sammanhållen sjukvård där patientens behov sätts främst Förstärka den nära vården Säkra tillgången till jämlik och jämställd vård i hela regionen Införa fri tandvård upp till 25 år Försvara principen om att fördela sjukvårdens resurser efter behov Bevara den avgiftsfria sjukvården för barn

7 7 (16) Ge äldre med omfattande vårdbehov en sammanhållen vård Värna invånarnas valfrihet före vårdföretagens möjlighet att välja patienter Att upphandlad verksamhet alltid ska prövas mot offentlig drift när avtalsperioden löper ut I Västra Götaland ges alla goda förutsättningar att leva ett liv i hälsa. God hälsa ska vara möjlig för alla oavsett kön, bakgrund, bostadsort, ålder eller ekonomiska förutsättningar. Arbetet ska inriktas på att förhindra uppkomst av sjukdom och ohälsa. Investeringar ska göras i människors hälsa med fokus på barn och ungdomar. Under mandatperioden vill vi: Fördela resurser efter behov för ökad hälsa för alla Satsa på hälsofrämjande insatser för att minska livsstilsrelaterade sjukdomar Erbjuda individuella hälsoplaner inom VG Primärvård Satsa på tidiga insatser för att motverka psykisk ohälsa Västra Götalandsregionen en attraktiv arbetsgivare. Västra Götalandsregionen har anställda. Många upplever en hård arbetsbelastning och tungt ansvar. Det är vår skyldighet som arbetsgivare att skapa goda arbetsplatser med utvecklande arbete och större delaktighet för de anställda. Västra Götalandsregionen ska utvecklas och bli bättre som arbetsgivare. Inte minst för att kunna attrahera duktiga medarbetare i framtiden. Redan idag är det en utmaning att rekrytera rätt kompetens och behålla medarbetare. Vilka löner som kan erbjudas är en del men mycket annat krävs också i form av arbetsmiljö, arbetsvillkor och medarbetarnas möjligheter att påverka sitt arbete. Heltid ska vara norm. Ungdomsarbetslösheten är ett stort problem för samhället samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera till välfärdsyrken. Regionen ska erbjuda möjlighet till praktik och feriearbete till ungdomar vilket kan öka intresset för ett framtida arbetsliv inom välfärdssektorn. Under mandatperioden vill vi: Minimera den arbetsrelaterade ohälsan hos medarbetarna i VGR Satsa på kompetensutveckling av medarbetare och ledare Öka medarbetarnas delaktighet Använda vårdpersonalens kompetens och arbetstid på ett effektivt sätt som gynnar patienten - låt proffsen vara proffs. Utveckla verksamheternas möjligheter att tillvarata mångfalden bland medarbetarna

8 8 (16) Ge fler sjuksköterskor möjlighet till betald specialistutbildning Säkerställa rekryteringen av specialistkompetenser Ekonomiska förutsättningar Att skapa ekonomiskt utrymme för nya satsningar och reformer samt investering i verksamheten är en grundförutsättning för långsiktig utveckling och stabilitet och fordrar i vissa fall horisontella prioriteringar mellan nämnder och styrelser. En viktig målsättning för god ekonomisk hushållning är att bygga upp ekonomiska resurser under gynnsamma år för att klara år med vikande ekonomi. Det kan bland annat säkerställas genom att hålla tillbaka alltför stor nettokostnadsökning. Goda regionala finanser Vi vill fortsatt poängtera följande finansiella mål: Nettokostnaderna ska inte överstiga summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatets andel ska långsiktigt uppgå till minst 1 procent av bruttokostnaderna. Det egna kapitalet ska som lägst uppgå till mnkr. Västra Götalandsregionen ska ha god betalningsberedskap genom snabb tillgång till likvida medel i enlighet med finanspolicyns fastställda ramar. Västra Götalandsregionen ska bibehålla nuvarande kreditrating. Skattesatsen Skattesatsen föreslås till 11 kr och 48 öre per skattekrona för planperioden Med en skattesats på 11 kronor och 48 öre bedöms skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till: Budget 2014 Budget 2015 Prog 2016 Prog 2017 Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Strukturbidrag + införandebidrag Totalt Utveckling av skatteunderlag och skatteintäkter

9 9 (16) SKL:s prognos för skatteunderlagsutvecklingen under perioden 2015 till 2017 visar små variationer och ligger på mellan 4,7 och 4,9 procent. Regeringens bedömning för åren ligger betydligt högre och beror på i första hand på förslaget att avveckla avdraget för pensionssparande, som aviserades i den ekonomiska vårpropositionen. Det är också en förklaring till att regeringen prognostiserar större skatteunderlagstillväxt än SKL dessa år1, trots att SKL:s prognos bygger på något större lönehöjningar. För perioden till och med 2018 visar regeringens prognos en större ökning än SKL:s prognos. Skillnaden är mest markant under åren 2016 och Skillnaden för år 2016 förklaras främst av att SKL förutser större ökningar av avdrag. År 2017 räknar regeringen bland annat med större sysselsättningsökning än SKL. Prognos över skatteunderlagets utveckling (%) Skatteunderlagsprognos ,0 5,0 4,7 4,8 4,7 5,5 5,3 4,9 4,9 4,8 4,8 4,5 4,6 4,0 3,5 3,5 3,0 2,0 2, SKL, okt 2014 Reg, sep 2014 SKL, aug 2014 SKL, apr 2014 Reg, apr 2014 SKL, feb 2014 Ekonomiska förutsättningar för regionens verksamheter Förslaget till kompletteringsbudgeten avser att skapa realistiska förutsättningar för de prioriterade områdena att klara sina nuvarande och kommande åtaganden. Vi väljer i detta förslag att beakta regionens ökade skatteintäkter, men vill avvakta närmare analys innan ett samlat förslag till satsningar kan ske inför budget Förstärkning av resurser till hälso- och sjukvården Förslaget innehåller en ramhöjning på totalt 500 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnderna inom ramen för resursfördelningsmodellen. Satsningen görs inom modellen för att dels tydliggöra de nya nämndernas ansvar för de beställningar

10 10 (16) som behövs för att tillgodose befolkningens behov inom det egna upptagningsområdet avseende hälso- och sjukvård och psykiatri. Effektiviseringskrav I föreliggande förslag tillämpas ett differentierat effektiviseringskrav i verksamheterna. För akutsjukhusen tas effektiviseringskravet bort i syfte att underlätta verksamheternas arbete med att uppnå ekonomisk balans. Det är viktigt för att skapa ro och värna om pågående utvecklings- och förändringsarbetet. För övriga verksamheter inom hälso- och sjukvården trappas kravet ned till att helt försvinna Det är viktigt att understryka att borttagande av effektiviseringskraven inom hälso- och sjukvården inte innebär att verksamheten inte bedriver ett aktivt arbete för att optimera processer och verksamheten. På övriga verksamheter utanför hälso- och sjukvård och kollektivtrafik ställs ett krav på 1% varje år under mandatperioden. Detta görs för att möjliggöra satsningar på de prioriterade områdena i budgeten, dvs. hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Kravet är utformat enligt nedan: Effektiviseringskrav, Hälso- och sjukvårdsutskott samt övrig hälso- och sjukvård inom hälso- och sjukvårdsnämnder ,5 0,3 0,0 Effektiviseringskrav akutsjukhus 0,0 0,0 0,0 Viktat effektiviseringskrav HSN 0,1 0,1 0,0 Effektiviseringskrav övriga nämnder och styrelser 1,0 1,0 1,0 Löne- och prisutveckling Bedömning av utvecklingen av priser, löner och andra kostnader utgår från den prognos som Sveriges Kommuner och Landsting redovisat i april SKL:s prisindex exklusive läkemedel tillämpas för generell uppräkning av regionbidrag till samtliga nämnder och styrelser. Den sammantagna prisutvecklingen för läkemedel är enligt SKL:s beräkning negativ. Ingen uppräkning sker således för läkemedel för 2015.

11 11 (16) Från och med 2012 tillämpas SKL:s nya index, det så kallade LPIK. 1 Inom kollektivtrafiken har nämndens föreslagna index för 2015 tillämpats. För görs ny bedömning i samband med beredning av budget Landstingsprisindex enligt LPIK exklusive läkemedel, procent SKL okt 2014, exkl. läkemedel 2,7 3,1 3,2 SKL apr 2014, exkl. läkemedel 2,8 3,1 3,2 SKL feb 2014, exkl. läkemedel 2,1 3,1 3,2 Styrning och ledning Målstyrningsmodellen i Västra Götalandsregionen som började tillämpas i de senaste budgetarna för 2014 och 2015 avser att tydliggöra vad som ska fokuseras i verksamheten. Det handlar ytterst om att demokratiska beslut och överväganden ska få genomslag i den verksamhet som bedrivs med de resurser fullmäktige ställer till förfogande genom skatten. Det är viktigt att modellen fortsätter att utvecklas. Resultatutveckling För perioden redovisas ett positivt resultat. Resultatet påverkas av ytterligare generell satsning på hälso- och sjukvården inom ramen för resursfördelningsmodellen på 500 mnkr Socialdemokraterna avser dock inför 2016 återkomma med detaljerat förslag till en sammanhållen budget utifrån vår politiska plattform för mandatperioden Årets resultat Avslutade kommentar Socialdemokraterna ställer sig i övrigt bakom de förslag som presenterades för och beslutades av regionfullmäktige i juni Skillnaden mot tidigare index, LPI, är sättet att sättet att beräkna löneförändringarna. I LPIK ska varken förskjutningar i yrkes- eller ålderssammansättning påverka lönepriset.

12 12 (16) Regionbidrag (mnkr) Detaljbudget Regionbidrag Plan Plan Regionfullmäktige 75,2 77,0 78,6 80,3 Regionstyrelsen exkl. HSU 1 332, , , ,4 Folkhälsokommittén 42,5 43,2 44,1 45,1 Kommittén för rättighetsfrågor 37,4 37,3 38,1 38,9 Revisorskollegiet 23,9 23,9 23,9 23,9 Patientnämnd 15,5 15,7 16,1 16,4 Arkivnämnd 27,9 30,6 31,2 31,9 Fastighetsnämnd 194,1 198,0 231,6 233,5 Servicenämnd 113,0 111,3 113,6 116,1 Nämnd Hälsan & stressmedicin 17,7 17,9 18,3 18,7 Regionutvecklingsnämnd 658,4 697,9 712,6 698,3 Kulturnämnd 1 019, , , ,8 Miljönämnd 70,2 72,3 73,8 75,5 Kollektivtrafiknämnden 3 673, , , ,4 Koncernbanken -311,0-311,5-311,5-311,5 Moderförvaltningen 1 805, , , ,6 Sahlgrenska Universitetssjukhuset 825,6 847,2 872,9 900,9 Hälso- och sjukvårdsutskottet 7 273, , , ,1 Summa HSU+ SU 8 098, , , ,9 HSN Norra 4 457, , , ,8 HSN Södra 3 518, , , ,0 HSN Östra 4 332, , , ,2 HSN Västra 5 300, , , ,4 HSN Gbg 8 415, , , ,8 Summa HSN , , , ,1 Summa hälso- och sjukvård , , , ,2 Summa regionbidrag , , , ,4

13 13 (16) Resultaträkning Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar RESULTAT 1; Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Generella statsbidrag Finansiella intäkter Värdesäkring pensioner Finansiella kostnader RESULTAT 2; Resultat före extraordinära poster RESULTAT 3; Årets resultat Finansiella poster (mnkr) Försäljning av anläggningstillgångar Nya lån Nettoinvesteringar Amortering av lån och långfristiga skulder 0 0 0

14 14 (16) BALANSRÄKNING UB 2015 UB 2016 UB 2017 Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar TILLGÅNGAR Ingående eget kapital Årets förändring Eget kapital Avsättning pensioner Övriga avsättningar Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder EGET KAPITAL, SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR

15 15 (16) Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta: fastställa regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för år 2015 enligt föreliggande förslag till kompletteringsbudget samt tidigare antaget förslag i regionfullmäktige i juni 2014 fastställa inriktningen för åren som underlag för den fortsatta planeringen fastställa skattesatsen för 2015 till 11 kronor och 48 öre per skattekrona fastställa i budgeten angivna finansiella mål anta föreslagen investeringsplan samt ge regionstyrelsen i uppdrag att i en beredningsprocess ta ställning till vilka objekt som kan inrymmas inom föreslagna investeringsramar på mnkr för 2015, mnkr 2016 samt mnkr 2017 bemyndiga regionstyrelsen att under 2015 uppta lån om ett högsta belopp av mnkr att hanteras enligt föreskrifterna i finanspolicyn bemyndiga regionstyrelsen att fatta beslut om tekniska justeringar av regionbidrag till nämnder och styrelser under förutsättning att ärendena inte fordrar särskilt beslut i fullmäktige fastställa fastighetsindex till 1,2 procent för 2015 som underlag till beräkning av hyror. Nytt index ska fastställas inför budget fastställa ramen för VG primärvård till mnkr fastställa ett koncernbidrag på den egna primärvården samt tandvården på sammanlagt 71 mnkr för ge Kollektivtrafiknämnden i uppdrag att justera taxor inom kollektivtrafiken med i genomsnitt upp till 5 procent för fastställa ett resultatkrav på servicenämnden på 96 mnkr för Regionstyrelsen ges i uppdrag att realisera hemtagning av effektiviseringskravet på servicenämnden i enlighet med skrivningen i denna budget. uppdra åt regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden och miljönämnden att senast 30 november 2014 lämna uppdrag till respektive verksamheter uppdra åt servicenämnden att senast 30 november 2014 teckna serviceöverenskommelser med berörda verksamheter

16 16 (16) uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna att senast 30 november 2014 fatta beslut om eller bekräfta ersättningar för 2015 avseende länssjukvård och övriga verksamheter uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna att senast 30 november 2014 fatta beslut om eller bekräfta beställning och ersättning för 2015 avseende högspecialiserad vård uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnderna och i förekommande fall hälso- och sjukvårdsstyrelsen att träffa eller bekräfta överenskommelser med berörda styrelser och förvaltningar inom hälso- och sjukvården och tandvården avseende ersättningar, vårdnivåer, vårdinriktningar med mera senast 30 november 2014 uppdra åt styrelser, nämnder och verksamheter att senast den 7 februari 2014 till regionstyrelsen avrapportera detaljbudgeten för 2015 samt flerårsplan för för den egna verksamheten i övrigt godkänna det förslag till budget för 2015 som presenterades i juni avseende övergripande mål, indikatorer och uppdrag, direktiv och inriktningar samt i övrigt godkänna förslaget till plan för åren uppdra åt regionstyrelsen att besluta om tillkommande planeringsdirektiv med anledning av fullmäktiges beslut om budget för i övrigt fastställa regionfullmäktiges beslut i juni 2014 om budget för 2015.

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen

Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen i Datum 2014-11-11 Diarienummer; Till regionstyrelsen Fastställande av budget 2015 samt flerårsplan 2016-2017 för Västra Götalandsregionen Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström

Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete. Gun-Marie Stenström Presidiekonferens kommunalteknik Presentation av Region Halland och regionalt samarbete Gun-Marie Stenström Mål och strategier för Region Halland 2012-2015 Kort om mål- och strategidokumentet Långsiktigt

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Regionstyrelsen 81-91

Regionstyrelsen 81-91 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsen 81-91 Tid: 2015-05-12, kl 13:00-16:00 Plats: Regionens hus, sal A 86 Dnr RJL2015 /268 Budget 2015 revidering Beslut Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige revidera

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Kristina Jonäng Gruppledare Centerpartiet

Kristina Jonäng Gruppledare Centerpartiet En kär vän får ett tråkigt cancerbesked, en gammal klasskompis tar sitt liv, en kollega dör hastigt i en diabeteskoma och en släkting drabbas av stroke. Ohälsan kryper omkring i vår vardag och får ofta

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre

Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Dags att bryta 14 års socialdemokratiskt regionstyre Vi moderater vill låta alla goda krafter bidra för att skapa högre kvalité och bättre tillgänglighet i vården. Efter 14 års socialdemokratiskt styre

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer

Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Östra sjukhuset - framtidens hållbara sjukhusområde En rapport från projektet med stöd från Delegationen för Hållbara Städer INLEDNING Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur. Mats Friberg Ekonomidirektör

Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur. Mats Friberg Ekonomidirektör Våra framtida utmaningar Regionperspektivet - kultur Mats Friberg Ekonomidirektör Ekonomin i omvärlden eller omvälvning i ekonomin? USA, Europa och Japan kom egentligen aldrig ur lågkonjunkturen Rekylen

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-02-?? Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Direktiv för arbetet med Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018

Allians för Jämtlands län. Finansplan för 2016 2018 Finansplan för 2016 2018 Samverkan för maktskifte 2018 1 Innehåll 1 FINANSPLAN 2016-2108... 3 FINANSPLANENS INNEHÅLL... 3 2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Skattesats... 3 Befolkningsutveckling... 3 OMVÄRLDEN...

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen

Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Framtiden börjar med barnen... 3 Hälsa

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer