BRF Söderhus Organisationsnr Årsredovisning. För räkenskapsåret 1 januari december 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF Söderhus Organisationsnr 746000-0792. Årsredovisning. För räkenskapsåret 1 januari 2009 31 december 2009"

Transkript

1 BRF Söderhus Organisationsnr Årsredovisning För räkenskapsåret 1 januari december 2009

2 2 Brf Söderhus Org.nr Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Söderhus får härmed avge redovisning för föreningens förvaltning för tiden 1 januari december Styrelse, revisorer och andra funktionärer Ordinarie ledamöter Vald t.o.m. Styrelsesuppleanter: Mats Eneroth Årsmötet 2011 Daniel Sarenberg Alice Holmström Årsmötet 2010 Magdalena Wolynczyk Inger Lindholm Årsmötet 2010 Amir-Sam Adamsson Årsmötet 2010 Anna Danielsson Årsmötet 2011* *avgick Revisorer: Revisorsuppleanter: Thomas Appelgren Åke Stenmo Valberedning: Emelie Jansson Teresa Petersson Sammankallande Firmateckning Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter, två i förening. Fastighetsuppgifter Föreningen äger fastigheten Advokaten 6 i Malmö kommun med därpå uppförda byggnader innehållande 98 bostadslägenheter upplåtna med bostadsrätt samt 3 lokaler. Byggnaderna är uppförda Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Sveland. Bostadsarea 4888 m2 Lokalyta 569 m2 Årets taxeringsvärde Kr Föregående Taxeringsvärde Kr Förvaltning Förvaltningen av föreningens ekonomi har utförts av Braheds Förvaltning AB. Den tekniska förvaltningen har utförts av Tegger Fastigheter AB. Trappstädning har utförts av Rent AV. Föreningen är från1 januari 2009 ansluten till SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum). Underhåll För de kommande fem åren är det beräknat underhållskostnader för ca Framtida behov av avsättning för planerat underhåll beräknas till ca 101,-/m2. Under året har följande underhåll och reparationer utförts: Putsning och målning fasadgrunden Målning entréportarna Dragknopparna på entréportarna byts ut till stora draghandtag Viss uppfräschning av väggar och tak i trapphusen Målning utvändigt av tvättstugebyggnaden Tidigare underhåll och förbättringar m.m. framgår av bilaga 1.

3 Brf Söderhus Org.nr Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt Föreningen har under året hållit en ordinarie föreningsstämma, en extra föreningsstämma och ett informationsmöte. Årsstämman hölls på Heleneholms slott och fortsättning på denna på Ledebursgatan. Den extra föreningsstämman var på Per Albin Hanssons födelsehem. I anslutning till stämman informerade Anders Rubin, kommunalråd i Malmö, om vad som händer i området kring där vi bor. Mötet i september hölls på Ledebursgatan och gällde information om gruppanslutning för bredband och telefoni. Representant från Bredbandsbolaget medverkade. I december var det glöggfest på gården. Från den 1 januari 2009 övertog Sandra Parra Silver & Guld lokalen på Värmlandsgatan 1. Anställda Föreningen har inga anställda. Styrelsens arbete Årsstämman i april beslutade att antal ledamöter och suppleanter ska utökas till fem ordinarie och två suppleanter. Vid den nya styrelsens första sammanträden fastställde styrelsen vem som gör vad, ansvar och hur arbetsuppgifterna fördelas. Styrelsen har hållit 16 protokollförda sammanträden. Samtliga frågor som varit uppe för behandling har beslutats och/eller godkänts av en enig styrelse. Föreningens expedition har varit öppen första onsdagen i varje månad utom under sommarmånaderna. En stor del av kommunikationen mellan medlemmar och styrelse har skett via e-post och telefon. Styrelsen har inbjudit till fyra fixardagar, en i april och tre under hösten. En under hösten blev inställd på grund av för svagt intresse. Under året har föreningen fått 18 nya medlemmar. I samband med lägenhetsöverlåtelser har styrelsen träffat både köpare och säljare där vi gett information till köparen och även gjort lägenhetssyn och kontrollerat det som föreningen är ansvarig för. Även alla de som hyr i andra hand har styrelsen träffat och lämnat information om föreningen. Styrelsen har under året administrerat tre olovliga andrahandsuthyrningar. I ett av fallen har vi även anlitat jurist från SBC. Styrelsen har antagit följande mål som styrelsen ska arbeta för: att föreningen ska vara välskött och ha en bra ekonomi att skapa mervärde för föreningen och de boende att kostnaderna hålls så låga som möjligt i förhållande till rimlig kvalitet att hålla månadsavgifterna så låga som möjligt och utifrån denna målsättning fastställa styrelsens budget att ha hög tillgänglighet för medlemmar och andra intressenter att med hög ambition se till att medlemmar hålls informerade Information Information har publicerats på olika sätt. 15 informationsblad har delats ut till samtliga boende och 7 anslagits i trapphusen. På föreningens hemsida finns bland annat årsredovisning, aktuella trivselregler och de senaste informationsbladen. Information till mäklare, köpare och säljare har uppdaterats och utvecklats. Förbättringar för medlemmarna Föreningen har åter infört möjlighet att amortera varje lägenhets del av föreningens kapitalskuld och därmed få en lägre månadsavgift till föreningen. Detta eftersom Skatteverket har ändrat sitt tidigare ställningstagande. Från den 1 oktober fick samtliga möjlighet till gratis abonnemang för bredband och telefoni från Bredbandsbolaget. Styrelsen har beslutat att komplettera vår fastighetsförsäkring med en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Försäkringen gäller från och med 1 januari 2010 och gäller för samt-

4 4 Brf Söderhus Org.nr liga bostadsrätter. Den kompletterar hemförsäkringen och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring. Övrigt Cykelrensning gjordes i september och container fanns på gården i maj månad. Några boende har arbetat ideellt med bland annat fontänen, städat tvättstugan och tillsyn av miljöhuset. Styrelsen tackar för allt ideellt arbete under året. Brf Söderhus och miljön Styrelsens målsättning är att med beaktande av servicenivå och kostnadsaspekter verka för att kretsloppsidén utvecklas i föreningen och att olämpliga och farliga ämnen inte används i föreningens verksamhet. Även vår tekniske förvaltare, Tegger Fastigheter AB, satsar på miljöarbete med miljöanpassade produkter. Vi följer aktivt utvecklingen och hanteringen på avfallsområdet såväl tekniskt som kostnadsmässigt. Många sorterar hushållsavfallet. Men tyvärr är det fortfarande alltför många som inte respekterar vad som får slängas i de olika fraktionerna. Det som ska lämnas i miljöhuset är endast hushållsavfall. Övrigt avfall lämnas på Återvinningscentralen. Trygghet och Säkerhet Alla måste ta ansvar för säkerhet och trygghet för alla som bor i föreningen. Det gäller både enskild egendom och det som tillhör oss alla. Om vi alla hjälps åt kan vi förebygga inbrott och skadegörelse. Tänk på att alltid stänga alla dörrar och portar efter dig. Ser du att någon dörr eller port står öppen utan bevakning, stäng den. Släpp aldrig in någon genom dörr/port om personen inte har egen tagg eller om du är helt säker på att den personen bor i fastigheten. Felanmäl omgående till styrelsen om du märker att något inte fungerar eller om du ser eller sett något misstänkt. Överlåtelser Under året har 18 lägenheter bytt ägare. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning är från föreningens perspektiv ingen önskvärd verksamhet. För begränsad tid beviljar styrelsen under speciella förutsättningar andrahandsuthyrning. Föreningens resultat och ställning Resultat och ställning Intäkter Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Årsavgift för bostäder / m Årsavgift Från den 1 januari 2009 höjdes avgiften med fem procent avseende driftsdelen Förslag till disposition av föreningens resultat Styrelsen föreslår att årets överskott på kronor överförs till Balanserat Resultat samt att avsättning till Underhållsfond sker med ,- från Balanserat Resultat.

5 Brf Söderhus Org.nr Resultaträkning RÖRELSENS INTÄKTER Sopavgift Hyresintäkter lokaler Årsavgifter Driftsdel Årsavgifter Kapitaldel Kabel TV El Badrumsrenovering Säkerhetsdörr Ersättning för ej tillträde Pantsättnings & Överlåtelse avgifter Övriga ersättningar, intäkter Erhållna räntebidrag SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader Fastighetsskötsel städ Reparation Underhåll El Uppvärmning Vatten avlopp Avfallshantering Fastighetsförsäkring Ersättning Gasspis Kabel TV Bredbandsanslutning Fastighetsskatt Summa Driftskostnader Förvaltningskostnader Förbrukningsinventarier Representation Kontorsmaterial Tele och Porto Postbefordran 406 Styrelsearvoden Revisionsarvoden Års /Föreningsstämma Förvaltning Kameral

6 6 Brf Söderhus Org.nr Övriga Förvaltningskostnader IT tjänster Konsultarvoden Bankkostnader Advokat och rättegångskostnad Tidningar, tidskrift, facklitt Lagstadgad sociala avg Summa Förvaltningskostnader Avskrivningar Avskrivning maskiner, inv Summa avskrivningar RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Ränteintäkt bank Räntor skattekonto Räntekostn, långfr. skulder Summa finansiella poster RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Justering återbetalning badrumslån Uttag från underhållsfond Summa bokslutsdispositioner Årets resultat Jämförelse med normalvärde: Kostnadsslag Kostnad Värde/m2 Låg Median Hög Fast.sköts/städ, utg köpt tjänst ,46 18,00 42,00 76,00 Reparation, utg köpta tjänster ,72 7,00 19,00 58,00 Underhåll, utg köpta tjänster ,78 25,00 87,00 207,00 El* ,28 11,00 26,00 54,00 Uppvärmning ,58 81,00 115,00 149,00 Vatten avlopp ,59 16,00 24,00 38,00 Avfallshantering ,74 6,80 12,90 23,20 Fastighetsförsäkring ,99 2,30 4,70 11,30 Fastighetsskatt ,16 16,00 33,00 68,00 Summa Driftskostnader 404,16 265,00 356,00 486,00 Kostnad för el har justerats med deb. elförbrukning i lgh

7 Brf Söderhus Org.nr Balansräkning TILLGÅNGAR Not: 31/ / Anläggningstillgångar Byggnader Fastighetsförbättringar Ingående avskrivningar Uppskrivning av Byggnader Maskiner och inventarier Avskrivn mask o inv Datorer Ack avskrivningar på datorer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres och avgiftsfordringar Skattekonto Förutbet. försäkringspremier Förutbet. kostn/uppl. intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa Checkkonto Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 8 Brf Söderhus Org.nr EGET KAPITAL OCH SKULDER Not: 31/ / Eget kapital Inbetalda Insatser Tilläggsinsats Uppskrivningsfond Yttre Underhållsfond Balanserat Resultat Årets Resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån Swedbank Fastighetslån Nordea Fastighetslån Nordea Fastighetslån Nordea Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Övriga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Skatteskulder Redovisningskonto för moms Återbetalning av badrumslån Förutbetalda hyror o avgifter Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Fastighetsinteckningar ANSVARSFÖRBINDELSER Inga inga

9 Brf Söderhus Org.nr Noter till Resultaträkning och Balansräkning: Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Fordringar har efter individuell prövning värderats till belopp varmed de beräknas inflyta Not 1: Uppskrivning av fastighetsvärdet motsvarar taxeringsvärdet Not 2: Föreningen har en beviljad checkkredit på ,- Not 3: Not 4: Föreningens lån är fördelade enligt följande: Swedbank rörligt Föreningen band sina lån till en ränteswap Nordea rörligt för en ränta på 4,25 % vilket innebär Nordea rörligt att föreningen betalar 4,25 % oberoende av Nordea rörligt vad den rörliga räntan är. Återbetalning av badrumslån har särredovisats under senaste åren, vilket inte motsvarar redovisningen för övriga betalningar av badrumslån varför vi återgår till tidigare redovisning av både månadsbetalningar och särskilda återbetalningar tas upp som intäkt under innevarande år.

10

11

12 Bilaga 1 Underhåll och förbättringar i Söderhus Bilaga 1 Fönster 1985 Balkonger 1991 Byte av varmvattenstammar i badrum 1995 Ny el och jordfelsbrytare 1997 Byte kallvattenstammar i badrum 2001 Badrumsrenovering och byte av golvbrunn 2001 Installation av brandvarnare i samtliga lägenheter 2002 Ny takbeläggning 2002 Byte av kall- och varmvattenstammar kök 2003 Köksavloppsstammar 2004 KabelTVnätet uppgraderades (ComHem) 2004 Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 2005 Nya växter och uppfräschning av gården 2005 Statuskontroll av samtliga lägenheter 2005 Värmebalansering 2006 Miljöhus med sedumtak och källsortering 2006 Nya portar och elektroniskt låssystem 2006 Nya trappor vid portentréer 2006 Utbyte av källarfönster till glasblock 2006 Omkakling av dammen 2006 Nya växter och träd till gården 2006 Ny belysning på gården 2007 Stamspolning av samtliga avlopp 2007 Avveckling av gas i fastigheten 2007 Matavfallssortering 2007 Kollektiv el med individuell mätning 2008 Tvättstugan isolering och nytt sedumtak, nya ytterdörrar 2008 och fönster samt uppfräschning inomhus Energideklaration 2008 Avgiftshöjning driftsdelen 5 % 2009 Nya draghandtag portar 2009 Lagning och målning av fasadgrunden 2009 Lagning av skador i trapphusen 2009 Lagning och målning av fönster till trapphusen 2009 Tvättstugan målas utvändigt 2009 Gratis abonnemang Bredband och telefoni 2009 Kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring 2010

ÅRSREDOVISNING 2011

ÅRSREDOVISNING  2011 ÅRSREDOVISNING Brf VALLEN Malmö 2011 1 Brf Vallen i Malmö Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 0 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 3 Balansräkning... 5 Underskrifter:... 7 Revisionsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning. för. Brf Smedjehusen. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Brf Smedjehusen Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 2 Bostadsrättsföreningen Smedjehusen Org.nr 769616-8095 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Smedjehusen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö

ÅRSREDOVISNING. Brf Hälsingör Malmö ÅRSREDOVISNING Brf Hälsingör Malmö 2008 Brf Hälsingör 1 Förvaltningsberättelse... 2 Resultaträkning... 4 Balansräkning... 5 Underskrifter... 7 Revisionsberättelse... 8 Brf Hälsingör 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383. Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 BRF Sågen Malmö Organisationsnr 769615-2383 Årsredovisning För räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Brf Sågen i Malmö 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Sågen i Malmö får härmed avge redovisning

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. RB BRF ÄNGSSÄTRA Org nr Årsredovisning 1/7 2011-30/6 2012 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683

Årsredovisning. BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Årsredovisning BRF DANNEMORA 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 746000-1683 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Bostadsrättsföreningen Turebergs Allé Organisationsnr 769603-6701 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 INNEHÅLL ATT BO I BOSTADSRÄTT IDÉ BRF TUREBERGS ALLÉ VERKSAMHET FÖRVALTNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

Läs mer

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tavasten 1, 769617-4718, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013. Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. HSB BRF Ängslyckan i Järfälla 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716420-0045

Årsredovisning. HSB BRF Ängslyckan i Järfälla 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716420-0045 Årsredovisning HSB BRF Ängslyckan i Järfälla 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716420-0045 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Jakob i Järfälla Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jakob i Järfälla Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Gotthard. Årsredovisning för 746000-2293. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Brf Tavasten 1 1 (14) Org.nr 769617 4718 LITEN ORDLISTA Här finns förklaringar till de vanligast förekommande uttrycken i en årsredovisning. Anläggningstillgångar är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043

Årsredovisning. RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043 Årsredovisning RB BRF Drevvikens Strand 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 716417-8043 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer