BRF HÖJDENA NÄR?, VAR? & HUR?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF HÖJDENA NÄR?, VAR? & HUR?"

Transkript

1 BRF HÖJDENA NÄR?, VAR? & HUR? Med denna skrift vill vi göra Dig uppmärksam på Dina rättigheter och skyldigheter, som medlem i Brf Höjdena. Här nämns också lite om styrelsens ansvar och befogenheter. Mycket av det som står i denna skrift finns även att läsa om i föreningens stadgar. Men då stadgarna är ganska finstilta och kan uppfattas som lite tunga att läsa, har vi tagit fram denna sammanfattning. Kom ihåg att föreningen blir vad Du och övriga medlemmar gör den till!!! Innehåll: A. Vad är en bostadsrätt? / Vad har man egentligen köpt?... 2 B. Vad gör styrelsen?... 2 C. Stadgar... 2 D. Lägenhetsförteckning... 2 E. Ordinarie föreningsstämma... 2 F. Extra föreningsstämma... 3 G. Rösträtt... 3 H. Vårdplikt... 3 I. Ordningsregler... 3 J. Tillträde för Brf Höjdena i Din lägenhet... 3 K. Andrahandsuthyrning... 3 L. Regler och rutiner för ombyggnad i lägenhet... 4 L 1. Regler / rutiner för start av ombyggnadsarbeten i lägenhet... 4 L 2. Generella regler / rutiner för samtliga typer av ombyggnadsarbeten:... 4 L 3. Speciella regler:... 4 L 4. Övrigt:... 4 M. Rutin vid försäljning av bostadsrätten... 5 N. Försäkringar... 5 O. Akuta problem med fastigheterna... 5 P. Aktuella lagar... 5 Q. 5 Bilagor: Stadgar, för Bostadsrättsföreningen Höjdena i Västra Götalands län (som separat bilaga) Ordningsregler, för tvättstugor, balkonger, gästrum och bastu samt allmänt om sophantering, trappstädning, vår höststädning m.m. Extra avgifter enligt stämmobeslut 2007 Förebyggande av vattenskador, golvbrunnar i bad och duschrum Underhållsplan (som separat bilaga) Brandsäkerhet C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 1 av 19

2 A. Vad är en bostadsrätt? / Vad har man egentligen köpt? Det är Brf Höjdena som äger fastigheterna inklusive mark och alla lägenheterna. Som medlem har man köpt en nyttjanderätt vilken man har så länge man sköter sina skyldigheter. Det är nyttjanderätten Du säljer / köper. B. Vad gör styrelsen? Efter det att föreningsstämman valt styrelseledamöter bestäms inom styrelsen vem som ska vara ordförande, sekreterare, kassör m.m. I Brf Höjdena brukar vi välja 5 st ledamöter, och förutom ordförande, kassör och sekreterare har vi en ledamot som ansvarar för hyreslokalerna och en som är tekniskt ansvarig för fastigheterna. Styrelsens viktigaste uppgift är att, för medlemmarnas räkning, ansvara för förvaltningen av Brf Höjdena s hus och ekonomi. Styrelsen har möte ca. en gång per månad och Du är välkommen att lämna in skriftliga förslag och frågor som tas upp på närmsta styrelsemöte. Som medlem i Brf Höjdena måste Du alltid veta vilka som sitter i styrelsen, d.v.s. vilka personer som sköter föreningen för Din räkning. C. Stadgar Varje medlem bör ha ett exemplar av stadgarna för att veta vilka regler som gäller i Brf Höjdena. Stadgarna är föreningens lag. Stadgar delas ut till varje ny medlem. Vänd dig till styrelsen om du vill ha ett nytt exemplar eller skriv ut från BRF Höjdenas hemsida D. Lägenhetsförteckning Brf Höjdena (läs styrelsen) är skyldig att föra en lägenhetsförteckning. Förteckningen finns hos ordförande och tar upp samtliga medlemmar. Det enda som bevisar att man är ägare till en lägenhet är att man är inskriven i förteckningen. I förteckningen står också om en lägenhet är pantsatt. Som bostadsrättsinnehavare har Du, men ingen annan, rätt att få utdrag ur förteckningen, avseende Din lägenhet. E. Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år och det är styrelsens ansvar att kalla till stämman. Stämman brukar hållas i Maj månad. Det är nu enskilda medlemmar har möjlighet att påverka föreningens verksamhet, genom att komma med egna förslag. Det är också nu som medlemmarna väljer styrelse. Utnyttja Din chans att påverka hur Brf Höjdena sköts. Delta på stämman, säg din mening och utnyttja Din rösträtt. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 2 av 19

3 F. Extra föreningsstämma Om några medlemmar vill ta upp en viktig fråga för omröstning, räcker det att tre medlemmar begär en extra stämma av styrelsen. Styrelsen är då skyldig att sammankalla till en extra föreningsstämma. G. Rösträtt Vid omröstning på föreningsstämma gäller att en bostadsrätt är lika med en röst. Undantaget som finns är om man inte betalt sin avgift (hyra), då har man ingen rösträtt. Om man inte själv kan närvara har man rätt att rösta genom ombud, men endast medlemmens make, sambo eller annan medlem kan vara ombud. Dessutom får ett ombud bara företräda en medlem. H. Vårdplikt Ansvaret för lägenhetens underhåll vilar på bostadsrättsinnehavaren. Vissa undantag finns beskrivna i stadgarna. Enligt bostadsrättslagen måste man hålla sin lägenhet i gott skick. Vid större reparationer / renoveringar måste först styrelsen kontaktas. I. Ordningsregler Du är skyldig att följa föreningens ordningsregler för tvättstugor, sophantering, trappstädning, ljudnivåer etc. Du ansvarar även för Dina gäster. J. Tillträde för Brf Höjdena i Din lägenhet Du är skyldig att ge föreningen tillträde för reparationer som den ansvarar för, eller för tillsyn. K. Andrahandsuthyrning Brf Höjdena ger alltid p.g.a. egen praxis tillstånd för ett års andrahandsuthyrning, oavsett orsak. Ansökan om andrahandsuthyrning måste alltid lämnas in till styrelsen (blankett finns på hemsidan). Observera att andrahandshyregästen inte får flytta in utan styrelsens godkännande. För längre tid än ett år ger styrelsen bara tillstånd för orsaker enligt hyresnämndens praxis. Hyresnämnden anser att medlemmarna skall bo i sina lägenheter annars försvåras föreningsarbetet och Brf Höjdena blir som vilket hyreshus som helst. Hyresnämnden har som första krav att det rör sig om en bestämd tid och att det är helt säkert att man skall flytta tillbaka. Godtagbara skäl är t.ex. tillfälligt arbete eller studier på annan ort, sjukhusvistelse etc. Observera också att det är Du som fortfarande är medlem och ansvarar för att månadsavgiften (hyran) betalas och att hyresgästen sköter sig. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 3 av 19

4 L. Regler och rutiner för ombyggnad i lägenhet L 1. Regler / rutiner för start av ombyggnadsarbeten i lägenhet. Gällande för: Vatten, Värme, och Avloppsledningar. Elinstallationer, ändringar och nyinstallation av fasta ledningar. Planändring av lägenhetens rum, t.ex. demontering eller håltagning i väggar. Driftsättning av kakelugn. L 2. Generella regler / rutiner för samtliga typer av ombyggnadsarbeten: 1. Ansökan skall skickas in till styrelsen före arbetets start för godkännande av planerade ombyggnads / renoveringsarbeten. 2. I denna skall redogöras för vad som skall byggas om, tillvägagångssätt, utvalda auktoriserade entreprenörer för arbetet, ritningar och eventuella beräkningar etc. 3. Inga arbeten får påbörjas före skriftligt godkännande erhållits från styrelsen. L 3. Speciella regler: Rörarbeten: Arbetet skall utföras av auktoriserad firma, med samtliga för arbetet erforderliga behörigheter. Ytskikt: Elarbeten: Bygg: Kakelugn: Vid badrumsrenovering skall ytskiktet (fuktspärren) utföras av behörig firma. Detta är ett försäkringskrav. Arbetet skall utföras av auktoriserad firma, med samtliga för arbetet erforderliga behörigheter. Arbetet skall utföras av auktoriserad firma, med samtliga för arbetet erforderliga behörigheter. Vid planändring skall konstruktionsberäkningar göras för håltagning i vägg alternativt demontering av vägg. Provtryckning skall ske före och efter utfört arbete. Protokoll på dessa skall lämnas in till styrelsen för kontroll innan eldning får påbörjas. Provtryckning skall utföras av auktoriserad firma. L 4. Övrigt: Bostadsrättsinnehavaren står själv ansvarig för de kostnader / investeringar som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas om de direkt har samband med bostadsrättsinnehavarens utförda renoverings, ombyggnadsarbeten. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 4 av 19

5 M. Rutin vid försäljning av bostadsrätten För att ett köp ska vara giltigt krävs ett köpekontrakt som anger köpare, pris, vilken lägenhet som avses och att det är undertecknat av köpare och säljare. Du ska sedan så fort som möjligt lämna in en kopia av kontraktet och skriftlig inträdesansökan (blankett finns) till styrelsen. Beviljas köparen inte medlemskap i Brf Höjdena är köpet ogiltigt och går tillbaka. Om styrelsen vägrar tillstånd kan man få ärendet prövat i hyresnämnden. Observera att köparen inte får bo i lägenheten innan medlemskapet är klart. N. Försäkringar Brf Höjdena har en fastighetsförsäkring som täcker oförutsedda skador på fastigheterna. Självrisken är ½ basbelopp vilket betyder ca kr. Om en medlem har orsakat skadan kommer Brf Höjdena att kräva att självrisken betalas av den som orsakat skadan. Då kan det vara bra att ha en hemförsäkring som täcker upp kostnaden. Som tilläggsförsäkring har Brf Höjdena en skadedjursförsäkring hos Anticimex. Varje medlem ska själv kontakta Anticimex om det dyker upp skadedjur i lägenheten. Vi rekommenderar också att alla medlemmar har ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Den tecknas separat till en mycket liten kostnad, om den inte ingår kontrollera med ditt försäkringsbolag. Orsaken är att den vanliga hemförsäkringen oftast inte täcker skador på tapeter, golv, kakel och andra egna renoveringar. O. Akuta problem med fastigheterna Ring i första hand till någon i styrelsen eller Din vicevärd. Om det inte går att få tag på någon, ring Securitas larmtjänst. P. Aktuella lagar Bostadsrättslagen och Föreningslagen reglerar en bostadsrättsinnehavares rättigheter / skyldigheter och hur Brf Höjdena ska skötas. Q. Är adressen till vår förenings hemsida. Här hittar du uppdaterad information innehållande bl.a. allt som står i denna sammanfattning, förhoppningsvis också en del annat som kan vara bra att känna till, t.ex. aktuell styrelsesammansättning, ritningar på våra fastigheter, städscheman, årsredovisningar m.m. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 5 av 19

6 O R d N i n g S R e g L e R... är till för att styrelse och ansvariga lättare skall kunna fullfölja sina åtaganden, samt att hyresgäster och medlemmar skall trivas bättre i vår förening. Ordningsregler för tvättstugorna finns anslagen i respektive tvättstuga. Dessa skall respekteras! Endast hushållssopor och återvinningspapper får kastas i avsedd behållare. Det är väldigt FÖRBJUDET att ställa sopor bredvid behållaren. Kartonger och andra skrymmande sopor får DU själv forsla bort. Håll ordning på DIN trappstädningsvecka. Städmaterial finns på anvisad plats. (Fråga vicevärden) Din barnvagn eller cykel får INTE stå i trappuppgången, EJ heller andra lösa föremål som t.ex. tidningsbuntar. Se till att dörrar och portar går i lås efter dig. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 6 av 19

7 Vårt gästrum / övernattningslägenhet är toppen och dessutom gratis att använda för våra medlemmar i föreningen. För att alla ska uppskatta möjligheten klarlägger vi dock vissa riktlinjer. Vi har tillgång till lokalen för att underlätta med övernattning när vi har gäster. Det ska normalt inte vara en möjlighet till gratis boende när någon bekant/släkting besöker Göteborg i andra syften. Sunt förnuft är det som får gälla för oss alla och det har fungerat bra. Man har normalt tillgång från/till klockan Finns behov att ändra på detta kommer man överens internt mellan de som bokat efter varandra. Man bokar maximalt 4 dagar i sträck. Vid behov dagar utöver detta gör man förfrågan i första hand ansvarig uthyrningslokalen, i andra hand medlem styrelsen. Medlem i föreningen, inte person som bor i gästrummet, ansvarar för att i god tid hämta nyckel/omgående lämna nyckel och se till att det är välstädat när man bott färdigt. Ibland kan det vara bokat dagar efter varandra, då kan det ibland krävas att man internt kommer överens om överlämning nyckel och då även informerar person som tidigare lånat ut nyckel. Vid brister och fel som uppmärksammas informera ansvarig. Toalettpapper, tvål och dylikt ansvarar den som bokar gästrummet för. Nyckel hämtas hos: Anders Wessman (ansvarig gästrum övernattningslokal) Kungshöjdsgatan 9 A Nyckel finns även att hämtas hos: Anna Pettersson Madeleine Kling Kungshöjdsgatan 4 Kungshöjdsgatan C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 7 av 19

8 BRF Höjdena hälsar välkommen till källarlokalen för allas trivsel finns dessa enkla ordningsregler. Använd bokningsschemat Lämna lokalen i skick som du vill komma till o o o o o o Innebär att man släcker ljuset och stänger av media Innebär att man torkar av bord Innebär att man ställer stolar och fåtöljer snyggt i ordning Innebär att man dammsuger om det behövs Innebär att man våttorkar golvet om det behövs Innebär att man tar med sig och slänger sopor OBSERVERA att det är användarna som ansvarar för ordning och reda, styrelsen tar inget speciellt ansvar för om det är ostädat när ni kommer till bokad tid. Hjärtligt välkommen Styrelsen C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 8 av 19

9 NU har vi behållare enl. nedan beskrivning för sophanteringen, PAKET med bruna påsar avsedda för nedbrytbart avfall till varje enskild lägenhet finns att hämta i snickarverkstan på Kungshöjdsgatan 6. Detta innebär bl.a. förändringar med tömningsfrekvensen av Renova, från två till en ggr/vecka, nästan halverade kostnader för sophämtningen och ny storlek på våra behållare. Såhär är tanken med fördelningen av volym vilket nästan motsvarar dagens behållare, per fastighet: Kungshöjdsgatan: 4 & 6 9 Behållare á 400 liter för restavfall 3 st Behållare á 300 liter för restavfall 4 st Biosäck á 125 liter för nedbrytbart avfall 2 st 1 st Det statistiska behovet för våra fastigheter är liter/vecka, med denna förändring får vi en kapacitet om liter/vecka, vilket betyder en marginal på knappt 10% x tra volym mot tidigare 25% x tra och nära ½ kostnad Tips & trix om den bruna påsen och biosäcken, Problem med bruna påsen? Inga plastpåsar! Ibland har de boende problem med den bruna påsen till det komposterbara avfallet. Eftersom det är viktigt att allt komposterbart avfall sorteras ut och lämnas separat kommer här några tips som får det att funka bättre. Ditt komposterbara avfall körs till Renovas anläggning i Marieholm. Där töms det direkt in i komposteringsprocessen, utan att först sorteras. Därför får det inte innehålla plast och annat som INTE kan omvandlas till jord. 4 tips, som håller papperspåsen torr Låt påsen stå luftigt använd trådkorgen. Låt matrester rinna av ta lite hushållspapper runt potatisskalen. Byt påse ofta. Lägg lite tidningspapper i botten på påsen. Släng aldrig plastpåsar!!! ihop med den bruna kompostpåsen! Kompostering är ett naturligt och viktigt kretslopp, därför vill vi samla in så mycket komposterbart avfall som möjligt från hushållen. Avfallet blir så småningom fin jord efter kompostering. Är det någon som INTE förstår? Fråga grannen istället för att chansa Släng absolut INTE plast i det komposterbara avfallet!!! I den bruna biosäcken skall endast nedbrytbart avfall slängas. (se nedan) Övrigt avfall (sopor) slänger Du som vanligt. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 9 av 19

10 OBS! Om det ligger plast och annat avfall i det komposterbara avfallet kommer hämtningen att dras in av Renova, vilket i sin tur för med sig höjda kostnader (straffavgifter och ökad taxa, mer än en fördubbling) för avfallshanteringen. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt och tar till oss av de regler som gäller, för sophanteringen. Kärl för batterier, glödlampor m.m. finns i soprummet på Kungshöjdsgatan 6 TÄNK PÅ att INTE fylla kärlet för kartonger utan att vika ihop kartongerna och heller inte överfylla kärlet, i grunden är det var och ens ansvar att själv frakta bort! Kan man ta hit kan man också ta bort TÄNK PÅ att INTE fylla kärlen för glasåtervinning så flaskor och annat ramlar ur vid förflyttning/tömning med glassplitter i soprummet och på gården som följd. Skrymmande grovsopor är var och ens ansvar att själv frakta bort! Kan man ta hit kan man också ta bort Klipp ut bilderna nedan och sätt upp på kylskåpet, som ett KOM IHÅG! Matrester, råa och tillagade Frukt och grönsaksrester Äggskal och äggkartong (utan prislapp) Bröd Kutterspån från smådjur Det här går BRA att lägga i den bruna påsen Kaffe och tesump, kaffefilter Hushållspapper, pappersnäsdukar, ofärgade servetter Snittblommor, krukväxter, blomjord Cigarettfimpar, snus, tobaksaska Blöjor Bindor Tyg Det här går INTE att lägga i den bruna påsen Innehållet i dammsugarpåsen Kattsand Kalk, gyttja, lera Stora mängder vedaska, grillkol C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 10 av 19

11 Trivselregler balkonger För att det ska vara trevligt och trivsamt med balkonger i föreningen är det viktigt att visa hänsyn för varandra. För allas trevnad har styrelsen formulerat följande regler. Vid överlåtelse av lägenhet ska informationen vidareförmedlas. Ljudvolym Vi tar som alltid hänsyn till våra grannar och ligger på accepterad nivå med marginal. Detta gäller hela dygnet men ska särskilt beaktas Tvätt och vädring tänk på att vara försiktig med att skaka och piska mattor på balkongen så att skräp inte kommer ned till grannarna. Häng inte tvätt över balkongräcket. Balkonglådor montera dessa på insidan så de inte riskerar att ramla ned. Mat till fåglar ger vi inte, vilket även innebär att vi inte heller har matrester på balkongen. Grillning bara elgrillar använder vi, inte kol eller gasolgrillar. Observera att man alltid måste se till att det är fullgod ventilation för att inte riskera förgiftning. Elinstallationer gör vi inte på eget initiativ. Utseende Vi använder inte balkongerna som skräpförråd. Eventuell inglasning ska godkännas av styrelsen. Markiser ska monteras av behörig installatör. Beträffande markiser och vindskydd har styrelsen tagit fram det tyg som ska användas och som är anpassat till fastighetens färger, se bilaga 1. Beträffande återförsäljare för markiser, Sandatex i Borås, se och för vindskydd, Bryma, se Antenner, paraboler och skyltar som stör exteriören sätter vi inte upp. Rengöring rengör din balkong utan att det rinner ned vatten till din granne. Under vintertid håll din balkong ren från snö och istappar. Skador på fasaden som man orsakat är man kostnadsansvarig för. Låt balkongen bli uterummet där vi alla trivs och kopplar av. Tack för visad hänsyn Styrelsen C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 11 av 19

12 Bilaga 1. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 12 av 19

13 Beträffande vindskydd till balkongräcken har BRF Höjdena ett avtal med Bryma. De håller till i Aröds Industriområde på Hisingen, priset efter avtalad rabatt om 20% blir en löpmeterkostnad på 400 kr inklusive montering och tillbehör. Bryma använder kromaterade öljetter vilket är en fördel jämfört med andra varianter på marknaden, vidare använder man plast stripes vilka tål UV ljus. Bryma har från den 10 mars även lördagsöppet. Som tidigare angivet kommer inte styrelsen samordna beställning/inköp men samordning mellan medlemmar kan minska kostnad. Observera! att vid beställning informera att ni bor i vår förening för att få avtalad rabatt. Extra avgifter Vid stämman i Maj 2007 beslutades att avgift ska tas ut av medlemmar som inte deltar i städdagar på vår och höst eller inte sköter sin tilldelade trappstädningen enligt uppgjort schema. Stämman beslutade om avgifternas storlek. Dessa tas ut för att föreningen inte skall behöva anlita extern hjälp, d.v.s. avgiften kommer att täcka de extra kostnaderna för att få arbetet utfört av annan medlem eller externt anlitad hjälp. Följande avgifter kommer att tas ut; 1000 kr om man ej deltar i städdagen. (och inte utför arbetsuppgift i efterhand tilldelad av styrelsen, eller av den utsedd ansvarig) 500 kr för utebliven trappstädning, per tillfälle. (d.v.s. följ det städschema som finns för respektive uppgång) C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 13 av 19

14 BRÄNDER ÄR LÄTTARE ATT FÖREBYGGA ÄN ATT SLÄCKA Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Att det börjar brinna beror oftast på slarv, otillräcklig kunskap eller bristande uppmärksamhet. Vi glömmer att släcka levande ljus, vi går ifrån något som kokar på spisen eller bjuder på ett tillfälle för någon att anlägga en brand genom att låta skräp ligga framme i trapphus, källare, vindar och förråd. Kanske är det lätt att känna en bedräglig säkerhet när man bor i stenhus, men det är oftast i hemmets inredning som branden startar. Om det börjar brinna Rädda Först av allt skall du rädda människor från branden. Sätt dig själv och andra i säkerhet. Larma Därefter skall du larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Tala om vad som har hänt och varifrån du ringer. Släck Sedan kan du försöka släcka branden. Men ta inte för stora risker så att du skadar dig själv. Lokala eldstäder Om du eldar i kakelugn i åretruntbostad med annan huvudsaklig uppvärmningsanordning skall sotning och kontroll ske vart tredje år av skorstensfejarmästaren. Höjd brandsäkerhet Skaffa en brandvarnare Det är en billig livförsäkring. Rätt placering är taket utanför sovrummen. Tänk på att röken stiger uppåt! Lägg dig på golvet där det är lättare att andas och där du kan se bättre, kryp ut ur rummet/lägenheten så fort du kan. Byt batterier Minst en gång om året. De flesta brandvarnare ger ifrån sig en signal när det är dags att byta batteri men man måste inte vänta på signalen! Utrymning Tänk på utrymningsväg vid en eventuell brand. Gå igenom en plan med familjen så att alla är förberedda om det börjar brinna. Brandsläckare Tänk på att det finns brandsläckare placerade i samtliga trappuppgångar. Brandfarliga varor, linolja Förvara brandfarliga varor så säkert som möjligt, använd endast kärl som är avsedda för dessa produkter. Det är främst den kokta linoljan som kan självantända, det sker varken i burken/flaskan eller på behandlade ställen, utan i trasor eller penslar som använts. Lämna aldrig trasor och liknande i brännbar miljö. Efter avslutat arbete bör trasorna brännas eller förvaras i kärl med vatten och lock. Efter några dygn kan trasan slängas. Penslar eller påstrykare kan rengöras med såpa. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 14 av 19

15 Så här mycket brandfarliga varor får förvaras i flerfamiljshus utan tillstånd Vindsförråd Ingen förvaring. Varje lägenhet Sprayburkar, gasolflaskor i högst 5 liters storlek och brandfarlig vätska i avsedd behållare av högst 10 liters storlek. På balkong Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i avsedd behållare av högst 25 liters storlek, gärna i ett skåp. Hobbylokal Acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden, t.ex. hobbylokal, dock högst 5 liter. I hobbylokalen får även 1 gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras. Källarförråd Ingen förvaring. Mängder utöver detta är INTE tillåtet utan tillstånd från Brandförsvar/Räddningstjänst. SPISEN! torrkokning / fett som börjar brinna SÅ SLÄCKER DU! Kväv elden med ett lock eller något annat som stoppar syretillförseln. Stäng av fläkten. Använd aldrig vatten på brinnande olja, fett eller stearin!!! Hushållsapparater Stäng av hushållsapparaterna när de inte används. Strykjärn, kaffebryggare, brödrostar och liknande kan orsaka eldsvåda om de glöms på. TV:n, videon och stereon ska stå fritt så att inte luftcirkulationen hindras. Låt inte tvättmaskinen, diskmaskinen eller torktumlaren vara på när du går och lägger dig eller går hemifrån. Rökning Alla förstår att det är livsfarligt att röka i sängen. Men det är lika farligt att somna ifrån en cigarett i soffan eller i en fåtölj. Levande ljus Kvarglömda levande ljus orsakar många bränder i våra hem. Ställ inte ljusen för nära gardiner eller på TV:n. Ta för vana att aldrig lämna ett rum med levande ljus. Släck först. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 15 av 19

16 Ansökan om tillstånd till ändring i lägenhet Medlem: Namn Lägenhet nr: Åtgärdsbeskrivning: Jag/vi har för avsikt att vidta följande förändringar i lägenheten: datum underskrift make/maka/sambo Beslut Ansökan: beviljas avslås datum Motivering / särskilda villkor: C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 16 av 19

17 Regler för nyttjande av vindslokalen och/eller bastun Bokningsschema sitter på anslagstavlan i trapphuset på Kungshöjdsgatan 6 Rökning EJ TILLÅTEN någonstans i lokalen, EJ heller ute på balkongen i bastun. Du får Ej slänga annat än toalettpapper i toastolen, t.ex. tampong eller binda och portionssnus gör att kvarnen fastnar Lämna lokalen väl städad! Städmaterial finns i lokalen, om det fattas något (eller om något tar slut) v.g. säg till eller inhandla det och lämna kvittot till: Anna Pettersson (4:an) eller Lars Wergeland (9:an) Har du haft fest på kvällen skall lokalen vara städad senast kl.12:00 dagen efter. Se till att du låser efter dig! samt att fönster och balkongdörr är STÄNGDA! C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 17 av 19

18 Förebygg vattenskador Anlita alltid en fackman när ombyggnad eller installation skall göras i kök och/eller i badrum. Checklista känsliga punkter i kök och badrum, att kontrollera regelbundet (minst 2 ggr/år) Diskmaskinsanslutning Är vatten och avloppsanslutningen tät? Ja Nej Finns avstängningskran för diskmaskinens vattenanslutning på diskbänksblandaren? Ja Nej Fungerar avstängningskranen och används den? Ja Nej Har vattenslangens kvalitet försämrats? Ja Nej Finns under diskmaskinen vattentät golvmatta som är uppvikt mot väggen alternativt särskilt diskmaskinsunderlägg? Golvbrunn Sitter klämringen fast så att mattan tätar mot golvbrunnen? Ja Nej Sitter golvbrunnen fast i golvet? Ja Nej Golvmattor i plast Är alla skarvar hela och utan glipor? Ja Nej Sitter mattan ordentligt fast mot underlaget utan att det låter ihåligt, s.k. bomljud? Ja Nej Är mattan uppvikt vid vägganslutning och vid tröskel? Ja Nej Väggbeklädnad av plast Är alla skarvar hela och utan glipor? Ja Nej Är mattan hel och utan skarvar i hörn? Ja Nej Sitter väggmattan fast och utan släpp från golvmattans uppvik? Ja Nej Finns det risk för läckage genom väggens tätskikt på grund av t.ex. skruvhål? Ja Nej Väggar och golv med kakel och klinker Är alla fogar hela och utan missfärgning? Ja Nej Är alla plattor hela? Ja Nej Sitter plattorna ordentligt fast utan bomljud? Ja Nej Finns det risk för läckage genom väggens tätskikt på grund av t.ex. skruvhål? Ja Nej Rörgenomföringar och infästningar Finns tätningar vid alla rörgenomföringar? Ja Nej Är det torrt vid alla rörgenomföringar? Ja Nej Sitter duschstång och blandare fast ordentligt? Ja Nej Kranar och avrinning Droppar kranarna? Ja Nej Är avrinningen i avloppet dålig? Ja Nej Ja Nej C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 18 av 19

19 Golvbrunnar och vattenlås skall rengöras och kontrolleras minst två gånger om året. Otät anslutning mellan golvmatta och golvbrunn är en mycket vanlig orsak till vattenskador i våtrum. Läckaget uppstår i många fall genom att golvmattan runt brunnen lossnat, vilket får till följd att vatten kan tränga in under mattan. Den s.k. klämringen, som sitter i golvbrunnen, skall hålla mattan på plats och förhindra att vatten till följd av kapilärkraften kryper under mattkanten och vidare ner under golvet. Läckaget för ofta med sig att renovering av hela våtutrymmet blir nödvändigt med stort besvär och höga kostnader för inblandade parter. Klämringar av plast kan formförändras med tiden. Genom att byta ut gamla klämringar innan vattenskador har uppstått kan större renoveringar undvikas. Det är lätt att rensa golvbrunnen själv och kontrollera klämringen. Gör så här: Tag loss golvbrunnssilen, vissa modeller är fastskruvade, om brunnen sitter under badkaret måste badkarsfronten först avlägsnas, kakelklädda badkarsfronter kan ha ett frontgaller som måste lossas innan man kommer åt brunnen. Rengör noga så att brunnen blir ren från slam och håravfall. Kontrollera att golvmattan är ordentligt fästad mot golvbrunnen. Dra i klämringen och kontrollera att den sitter fast. Om mattan runt brunnen lossnat från golvet finns det risk att vatten läckt ut. Genom att knacka på golvet och lyssna efter bomljud kan man höra om mattan lossnat från underlaget. Medlemmarna i föreningen har ansvaret för underhåll av golvbrunnen med tillhörande klämring. Bristande underhåll kan leda till omfattande skador som bostadsrättshavaren kan få betala ur egen ficka. Om fastighetsförsäkringen utnyttjas kan bostadsrättshavaren ändå tvingas ersätta föreningen dennas självrisk på försäkringen, som vid vattenskador i allmänhet är högre än vid andra skadetyper. (vanligen 0,5 1,5 basbelopp) Kontakta alltid styrelsen om du har planer på större ombyggnader i ditt kök eller badrum, innan du sätter igång med förändringen. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 19 av 19

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2009-10-01 1 Välkommen till Brf Asken! Hej och välkommen till Brf Asken. Vår fastighet byggdes 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Autogiro (A) Avgift (B)

Autogiro (A) Avgift (B) Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro varje månad. Telefon 08-775 72 60, telefontid 09-12.

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö

Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Bostadsrättsföreningen Tangen Minneberg Från A - Ö Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Tangen, HSB Stockholm A-Ö, också med information om Minnebergs Fest/Samlingslokaler medföljer nummer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Välkommen som boende. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas.

Välkommen som boende. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas. Föreningen har funnits sedan 1984 men har ej haft några fastigheter förrän 12 sep

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer