BRF HÖJDENA NÄR?, VAR? & HUR?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF HÖJDENA NÄR?, VAR? & HUR?"

Transkript

1 BRF HÖJDENA NÄR?, VAR? & HUR? Med denna skrift vill vi göra Dig uppmärksam på Dina rättigheter och skyldigheter, som medlem i Brf Höjdena. Här nämns också lite om styrelsens ansvar och befogenheter. Mycket av det som står i denna skrift finns även att läsa om i föreningens stadgar. Men då stadgarna är ganska finstilta och kan uppfattas som lite tunga att läsa, har vi tagit fram denna sammanfattning. Kom ihåg att föreningen blir vad Du och övriga medlemmar gör den till!!! Innehåll: A. Vad är en bostadsrätt? / Vad har man egentligen köpt?... 2 B. Vad gör styrelsen?... 2 C. Stadgar... 2 D. Lägenhetsförteckning... 2 E. Ordinarie föreningsstämma... 2 F. Extra föreningsstämma... 3 G. Rösträtt... 3 H. Vårdplikt... 3 I. Ordningsregler... 3 J. Tillträde för Brf Höjdena i Din lägenhet... 3 K. Andrahandsuthyrning... 3 L. Regler och rutiner för ombyggnad i lägenhet... 4 L 1. Regler / rutiner för start av ombyggnadsarbeten i lägenhet... 4 L 2. Generella regler / rutiner för samtliga typer av ombyggnadsarbeten:... 4 L 3. Speciella regler:... 4 L 4. Övrigt:... 4 M. Rutin vid försäljning av bostadsrätten... 5 N. Försäkringar... 5 O. Akuta problem med fastigheterna... 5 P. Aktuella lagar... 5 Q. 5 Bilagor: Stadgar, för Bostadsrättsföreningen Höjdena i Västra Götalands län (som separat bilaga) Ordningsregler, för tvättstugor, balkonger, gästrum och bastu samt allmänt om sophantering, trappstädning, vår höststädning m.m. Extra avgifter enligt stämmobeslut 2007 Förebyggande av vattenskador, golvbrunnar i bad och duschrum Underhållsplan (som separat bilaga) Brandsäkerhet C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 1 av 19

2 A. Vad är en bostadsrätt? / Vad har man egentligen köpt? Det är Brf Höjdena som äger fastigheterna inklusive mark och alla lägenheterna. Som medlem har man köpt en nyttjanderätt vilken man har så länge man sköter sina skyldigheter. Det är nyttjanderätten Du säljer / köper. B. Vad gör styrelsen? Efter det att föreningsstämman valt styrelseledamöter bestäms inom styrelsen vem som ska vara ordförande, sekreterare, kassör m.m. I Brf Höjdena brukar vi välja 5 st ledamöter, och förutom ordförande, kassör och sekreterare har vi en ledamot som ansvarar för hyreslokalerna och en som är tekniskt ansvarig för fastigheterna. Styrelsens viktigaste uppgift är att, för medlemmarnas räkning, ansvara för förvaltningen av Brf Höjdena s hus och ekonomi. Styrelsen har möte ca. en gång per månad och Du är välkommen att lämna in skriftliga förslag och frågor som tas upp på närmsta styrelsemöte. Som medlem i Brf Höjdena måste Du alltid veta vilka som sitter i styrelsen, d.v.s. vilka personer som sköter föreningen för Din räkning. C. Stadgar Varje medlem bör ha ett exemplar av stadgarna för att veta vilka regler som gäller i Brf Höjdena. Stadgarna är föreningens lag. Stadgar delas ut till varje ny medlem. Vänd dig till styrelsen om du vill ha ett nytt exemplar eller skriv ut från BRF Höjdenas hemsida D. Lägenhetsförteckning Brf Höjdena (läs styrelsen) är skyldig att föra en lägenhetsförteckning. Förteckningen finns hos ordförande och tar upp samtliga medlemmar. Det enda som bevisar att man är ägare till en lägenhet är att man är inskriven i förteckningen. I förteckningen står också om en lägenhet är pantsatt. Som bostadsrättsinnehavare har Du, men ingen annan, rätt att få utdrag ur förteckningen, avseende Din lägenhet. E. Ordinarie föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år och det är styrelsens ansvar att kalla till stämman. Stämman brukar hållas i Maj månad. Det är nu enskilda medlemmar har möjlighet att påverka föreningens verksamhet, genom att komma med egna förslag. Det är också nu som medlemmarna väljer styrelse. Utnyttja Din chans att påverka hur Brf Höjdena sköts. Delta på stämman, säg din mening och utnyttja Din rösträtt. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 2 av 19

3 F. Extra föreningsstämma Om några medlemmar vill ta upp en viktig fråga för omröstning, räcker det att tre medlemmar begär en extra stämma av styrelsen. Styrelsen är då skyldig att sammankalla till en extra föreningsstämma. G. Rösträtt Vid omröstning på föreningsstämma gäller att en bostadsrätt är lika med en röst. Undantaget som finns är om man inte betalt sin avgift (hyra), då har man ingen rösträtt. Om man inte själv kan närvara har man rätt att rösta genom ombud, men endast medlemmens make, sambo eller annan medlem kan vara ombud. Dessutom får ett ombud bara företräda en medlem. H. Vårdplikt Ansvaret för lägenhetens underhåll vilar på bostadsrättsinnehavaren. Vissa undantag finns beskrivna i stadgarna. Enligt bostadsrättslagen måste man hålla sin lägenhet i gott skick. Vid större reparationer / renoveringar måste först styrelsen kontaktas. I. Ordningsregler Du är skyldig att följa föreningens ordningsregler för tvättstugor, sophantering, trappstädning, ljudnivåer etc. Du ansvarar även för Dina gäster. J. Tillträde för Brf Höjdena i Din lägenhet Du är skyldig att ge föreningen tillträde för reparationer som den ansvarar för, eller för tillsyn. K. Andrahandsuthyrning Brf Höjdena ger alltid p.g.a. egen praxis tillstånd för ett års andrahandsuthyrning, oavsett orsak. Ansökan om andrahandsuthyrning måste alltid lämnas in till styrelsen (blankett finns på hemsidan). Observera att andrahandshyregästen inte får flytta in utan styrelsens godkännande. För längre tid än ett år ger styrelsen bara tillstånd för orsaker enligt hyresnämndens praxis. Hyresnämnden anser att medlemmarna skall bo i sina lägenheter annars försvåras föreningsarbetet och Brf Höjdena blir som vilket hyreshus som helst. Hyresnämnden har som första krav att det rör sig om en bestämd tid och att det är helt säkert att man skall flytta tillbaka. Godtagbara skäl är t.ex. tillfälligt arbete eller studier på annan ort, sjukhusvistelse etc. Observera också att det är Du som fortfarande är medlem och ansvarar för att månadsavgiften (hyran) betalas och att hyresgästen sköter sig. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 3 av 19

4 L. Regler och rutiner för ombyggnad i lägenhet L 1. Regler / rutiner för start av ombyggnadsarbeten i lägenhet. Gällande för: Vatten, Värme, och Avloppsledningar. Elinstallationer, ändringar och nyinstallation av fasta ledningar. Planändring av lägenhetens rum, t.ex. demontering eller håltagning i väggar. Driftsättning av kakelugn. L 2. Generella regler / rutiner för samtliga typer av ombyggnadsarbeten: 1. Ansökan skall skickas in till styrelsen före arbetets start för godkännande av planerade ombyggnads / renoveringsarbeten. 2. I denna skall redogöras för vad som skall byggas om, tillvägagångssätt, utvalda auktoriserade entreprenörer för arbetet, ritningar och eventuella beräkningar etc. 3. Inga arbeten får påbörjas före skriftligt godkännande erhållits från styrelsen. L 3. Speciella regler: Rörarbeten: Arbetet skall utföras av auktoriserad firma, med samtliga för arbetet erforderliga behörigheter. Ytskikt: Elarbeten: Bygg: Kakelugn: Vid badrumsrenovering skall ytskiktet (fuktspärren) utföras av behörig firma. Detta är ett försäkringskrav. Arbetet skall utföras av auktoriserad firma, med samtliga för arbetet erforderliga behörigheter. Arbetet skall utföras av auktoriserad firma, med samtliga för arbetet erforderliga behörigheter. Vid planändring skall konstruktionsberäkningar göras för håltagning i vägg alternativt demontering av vägg. Provtryckning skall ske före och efter utfört arbete. Protokoll på dessa skall lämnas in till styrelsen för kontroll innan eldning får påbörjas. Provtryckning skall utföras av auktoriserad firma. L 4. Övrigt: Bostadsrättsinnehavaren står själv ansvarig för de kostnader / investeringar som föreningen enligt lagar och förordningar kan åläggas om de direkt har samband med bostadsrättsinnehavarens utförda renoverings, ombyggnadsarbeten. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 4 av 19

5 M. Rutin vid försäljning av bostadsrätten För att ett köp ska vara giltigt krävs ett köpekontrakt som anger köpare, pris, vilken lägenhet som avses och att det är undertecknat av köpare och säljare. Du ska sedan så fort som möjligt lämna in en kopia av kontraktet och skriftlig inträdesansökan (blankett finns) till styrelsen. Beviljas köparen inte medlemskap i Brf Höjdena är köpet ogiltigt och går tillbaka. Om styrelsen vägrar tillstånd kan man få ärendet prövat i hyresnämnden. Observera att köparen inte får bo i lägenheten innan medlemskapet är klart. N. Försäkringar Brf Höjdena har en fastighetsförsäkring som täcker oförutsedda skador på fastigheterna. Självrisken är ½ basbelopp vilket betyder ca kr. Om en medlem har orsakat skadan kommer Brf Höjdena att kräva att självrisken betalas av den som orsakat skadan. Då kan det vara bra att ha en hemförsäkring som täcker upp kostnaden. Som tilläggsförsäkring har Brf Höjdena en skadedjursförsäkring hos Anticimex. Varje medlem ska själv kontakta Anticimex om det dyker upp skadedjur i lägenheten. Vi rekommenderar också att alla medlemmar har ett bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Den tecknas separat till en mycket liten kostnad, om den inte ingår kontrollera med ditt försäkringsbolag. Orsaken är att den vanliga hemförsäkringen oftast inte täcker skador på tapeter, golv, kakel och andra egna renoveringar. O. Akuta problem med fastigheterna Ring i första hand till någon i styrelsen eller Din vicevärd. Om det inte går att få tag på någon, ring Securitas larmtjänst. P. Aktuella lagar Bostadsrättslagen och Föreningslagen reglerar en bostadsrättsinnehavares rättigheter / skyldigheter och hur Brf Höjdena ska skötas. Q. Är adressen till vår förenings hemsida. Här hittar du uppdaterad information innehållande bl.a. allt som står i denna sammanfattning, förhoppningsvis också en del annat som kan vara bra att känna till, t.ex. aktuell styrelsesammansättning, ritningar på våra fastigheter, städscheman, årsredovisningar m.m. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 5 av 19

6 O R d N i n g S R e g L e R... är till för att styrelse och ansvariga lättare skall kunna fullfölja sina åtaganden, samt att hyresgäster och medlemmar skall trivas bättre i vår förening. Ordningsregler för tvättstugorna finns anslagen i respektive tvättstuga. Dessa skall respekteras! Endast hushållssopor och återvinningspapper får kastas i avsedd behållare. Det är väldigt FÖRBJUDET att ställa sopor bredvid behållaren. Kartonger och andra skrymmande sopor får DU själv forsla bort. Håll ordning på DIN trappstädningsvecka. Städmaterial finns på anvisad plats. (Fråga vicevärden) Din barnvagn eller cykel får INTE stå i trappuppgången, EJ heller andra lösa föremål som t.ex. tidningsbuntar. Se till att dörrar och portar går i lås efter dig. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 6 av 19

7 Vårt gästrum / övernattningslägenhet är toppen och dessutom gratis att använda för våra medlemmar i föreningen. För att alla ska uppskatta möjligheten klarlägger vi dock vissa riktlinjer. Vi har tillgång till lokalen för att underlätta med övernattning när vi har gäster. Det ska normalt inte vara en möjlighet till gratis boende när någon bekant/släkting besöker Göteborg i andra syften. Sunt förnuft är det som får gälla för oss alla och det har fungerat bra. Man har normalt tillgång från/till klockan Finns behov att ändra på detta kommer man överens internt mellan de som bokat efter varandra. Man bokar maximalt 4 dagar i sträck. Vid behov dagar utöver detta gör man förfrågan i första hand ansvarig uthyrningslokalen, i andra hand medlem styrelsen. Medlem i föreningen, inte person som bor i gästrummet, ansvarar för att i god tid hämta nyckel/omgående lämna nyckel och se till att det är välstädat när man bott färdigt. Ibland kan det vara bokat dagar efter varandra, då kan det ibland krävas att man internt kommer överens om överlämning nyckel och då även informerar person som tidigare lånat ut nyckel. Vid brister och fel som uppmärksammas informera ansvarig. Toalettpapper, tvål och dylikt ansvarar den som bokar gästrummet för. Nyckel hämtas hos: Anders Wessman (ansvarig gästrum övernattningslokal) Kungshöjdsgatan 9 A Nyckel finns även att hämtas hos: Anna Pettersson Madeleine Kling Kungshöjdsgatan 4 Kungshöjdsgatan C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 7 av 19

8 BRF Höjdena hälsar välkommen till källarlokalen för allas trivsel finns dessa enkla ordningsregler. Använd bokningsschemat Lämna lokalen i skick som du vill komma till o o o o o o Innebär att man släcker ljuset och stänger av media Innebär att man torkar av bord Innebär att man ställer stolar och fåtöljer snyggt i ordning Innebär att man dammsuger om det behövs Innebär att man våttorkar golvet om det behövs Innebär att man tar med sig och slänger sopor OBSERVERA att det är användarna som ansvarar för ordning och reda, styrelsen tar inget speciellt ansvar för om det är ostädat när ni kommer till bokad tid. Hjärtligt välkommen Styrelsen C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 8 av 19

9 NU har vi behållare enl. nedan beskrivning för sophanteringen, PAKET med bruna påsar avsedda för nedbrytbart avfall till varje enskild lägenhet finns att hämta i snickarverkstan på Kungshöjdsgatan 6. Detta innebär bl.a. förändringar med tömningsfrekvensen av Renova, från två till en ggr/vecka, nästan halverade kostnader för sophämtningen och ny storlek på våra behållare. Såhär är tanken med fördelningen av volym vilket nästan motsvarar dagens behållare, per fastighet: Kungshöjdsgatan: 4 & 6 9 Behållare á 400 liter för restavfall 3 st Behållare á 300 liter för restavfall 4 st Biosäck á 125 liter för nedbrytbart avfall 2 st 1 st Det statistiska behovet för våra fastigheter är liter/vecka, med denna förändring får vi en kapacitet om liter/vecka, vilket betyder en marginal på knappt 10% x tra volym mot tidigare 25% x tra och nära ½ kostnad Tips & trix om den bruna påsen och biosäcken, Problem med bruna påsen? Inga plastpåsar! Ibland har de boende problem med den bruna påsen till det komposterbara avfallet. Eftersom det är viktigt att allt komposterbart avfall sorteras ut och lämnas separat kommer här några tips som får det att funka bättre. Ditt komposterbara avfall körs till Renovas anläggning i Marieholm. Där töms det direkt in i komposteringsprocessen, utan att först sorteras. Därför får det inte innehålla plast och annat som INTE kan omvandlas till jord. 4 tips, som håller papperspåsen torr Låt påsen stå luftigt använd trådkorgen. Låt matrester rinna av ta lite hushållspapper runt potatisskalen. Byt påse ofta. Lägg lite tidningspapper i botten på påsen. Släng aldrig plastpåsar!!! ihop med den bruna kompostpåsen! Kompostering är ett naturligt och viktigt kretslopp, därför vill vi samla in så mycket komposterbart avfall som möjligt från hushållen. Avfallet blir så småningom fin jord efter kompostering. Är det någon som INTE förstår? Fråga grannen istället för att chansa Släng absolut INTE plast i det komposterbara avfallet!!! I den bruna biosäcken skall endast nedbrytbart avfall slängas. (se nedan) Övrigt avfall (sopor) slänger Du som vanligt. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 9 av 19

10 OBS! Om det ligger plast och annat avfall i det komposterbara avfallet kommer hämtningen att dras in av Renova, vilket i sin tur för med sig höjda kostnader (straffavgifter och ökad taxa, mer än en fördubbling) för avfallshanteringen. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt och tar till oss av de regler som gäller, för sophanteringen. Kärl för batterier, glödlampor m.m. finns i soprummet på Kungshöjdsgatan 6 TÄNK PÅ att INTE fylla kärlet för kartonger utan att vika ihop kartongerna och heller inte överfylla kärlet, i grunden är det var och ens ansvar att själv frakta bort! Kan man ta hit kan man också ta bort TÄNK PÅ att INTE fylla kärlen för glasåtervinning så flaskor och annat ramlar ur vid förflyttning/tömning med glassplitter i soprummet och på gården som följd. Skrymmande grovsopor är var och ens ansvar att själv frakta bort! Kan man ta hit kan man också ta bort Klipp ut bilderna nedan och sätt upp på kylskåpet, som ett KOM IHÅG! Matrester, råa och tillagade Frukt och grönsaksrester Äggskal och äggkartong (utan prislapp) Bröd Kutterspån från smådjur Det här går BRA att lägga i den bruna påsen Kaffe och tesump, kaffefilter Hushållspapper, pappersnäsdukar, ofärgade servetter Snittblommor, krukväxter, blomjord Cigarettfimpar, snus, tobaksaska Blöjor Bindor Tyg Det här går INTE att lägga i den bruna påsen Innehållet i dammsugarpåsen Kattsand Kalk, gyttja, lera Stora mängder vedaska, grillkol C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 10 av 19

11 Trivselregler balkonger För att det ska vara trevligt och trivsamt med balkonger i föreningen är det viktigt att visa hänsyn för varandra. För allas trevnad har styrelsen formulerat följande regler. Vid överlåtelse av lägenhet ska informationen vidareförmedlas. Ljudvolym Vi tar som alltid hänsyn till våra grannar och ligger på accepterad nivå med marginal. Detta gäller hela dygnet men ska särskilt beaktas Tvätt och vädring tänk på att vara försiktig med att skaka och piska mattor på balkongen så att skräp inte kommer ned till grannarna. Häng inte tvätt över balkongräcket. Balkonglådor montera dessa på insidan så de inte riskerar att ramla ned. Mat till fåglar ger vi inte, vilket även innebär att vi inte heller har matrester på balkongen. Grillning bara elgrillar använder vi, inte kol eller gasolgrillar. Observera att man alltid måste se till att det är fullgod ventilation för att inte riskera förgiftning. Elinstallationer gör vi inte på eget initiativ. Utseende Vi använder inte balkongerna som skräpförråd. Eventuell inglasning ska godkännas av styrelsen. Markiser ska monteras av behörig installatör. Beträffande markiser och vindskydd har styrelsen tagit fram det tyg som ska användas och som är anpassat till fastighetens färger, se bilaga 1. Beträffande återförsäljare för markiser, Sandatex i Borås, se och för vindskydd, Bryma, se Antenner, paraboler och skyltar som stör exteriören sätter vi inte upp. Rengöring rengör din balkong utan att det rinner ned vatten till din granne. Under vintertid håll din balkong ren från snö och istappar. Skador på fasaden som man orsakat är man kostnadsansvarig för. Låt balkongen bli uterummet där vi alla trivs och kopplar av. Tack för visad hänsyn Styrelsen C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 11 av 19

12 Bilaga 1. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 12 av 19

13 Beträffande vindskydd till balkongräcken har BRF Höjdena ett avtal med Bryma. De håller till i Aröds Industriområde på Hisingen, priset efter avtalad rabatt om 20% blir en löpmeterkostnad på 400 kr inklusive montering och tillbehör. Bryma använder kromaterade öljetter vilket är en fördel jämfört med andra varianter på marknaden, vidare använder man plast stripes vilka tål UV ljus. Bryma har från den 10 mars även lördagsöppet. Som tidigare angivet kommer inte styrelsen samordna beställning/inköp men samordning mellan medlemmar kan minska kostnad. Observera! att vid beställning informera att ni bor i vår förening för att få avtalad rabatt. Extra avgifter Vid stämman i Maj 2007 beslutades att avgift ska tas ut av medlemmar som inte deltar i städdagar på vår och höst eller inte sköter sin tilldelade trappstädningen enligt uppgjort schema. Stämman beslutade om avgifternas storlek. Dessa tas ut för att föreningen inte skall behöva anlita extern hjälp, d.v.s. avgiften kommer att täcka de extra kostnaderna för att få arbetet utfört av annan medlem eller externt anlitad hjälp. Följande avgifter kommer att tas ut; 1000 kr om man ej deltar i städdagen. (och inte utför arbetsuppgift i efterhand tilldelad av styrelsen, eller av den utsedd ansvarig) 500 kr för utebliven trappstädning, per tillfälle. (d.v.s. följ det städschema som finns för respektive uppgång) C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 13 av 19

14 BRÄNDER ÄR LÄTTARE ATT FÖREBYGGA ÄN ATT SLÄCKA Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Att det börjar brinna beror oftast på slarv, otillräcklig kunskap eller bristande uppmärksamhet. Vi glömmer att släcka levande ljus, vi går ifrån något som kokar på spisen eller bjuder på ett tillfälle för någon att anlägga en brand genom att låta skräp ligga framme i trapphus, källare, vindar och förråd. Kanske är det lätt att känna en bedräglig säkerhet när man bor i stenhus, men det är oftast i hemmets inredning som branden startar. Om det börjar brinna Rädda Först av allt skall du rädda människor från branden. Sätt dig själv och andra i säkerhet. Larma Därefter skall du larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Tala om vad som har hänt och varifrån du ringer. Släck Sedan kan du försöka släcka branden. Men ta inte för stora risker så att du skadar dig själv. Lokala eldstäder Om du eldar i kakelugn i åretruntbostad med annan huvudsaklig uppvärmningsanordning skall sotning och kontroll ske vart tredje år av skorstensfejarmästaren. Höjd brandsäkerhet Skaffa en brandvarnare Det är en billig livförsäkring. Rätt placering är taket utanför sovrummen. Tänk på att röken stiger uppåt! Lägg dig på golvet där det är lättare att andas och där du kan se bättre, kryp ut ur rummet/lägenheten så fort du kan. Byt batterier Minst en gång om året. De flesta brandvarnare ger ifrån sig en signal när det är dags att byta batteri men man måste inte vänta på signalen! Utrymning Tänk på utrymningsväg vid en eventuell brand. Gå igenom en plan med familjen så att alla är förberedda om det börjar brinna. Brandsläckare Tänk på att det finns brandsläckare placerade i samtliga trappuppgångar. Brandfarliga varor, linolja Förvara brandfarliga varor så säkert som möjligt, använd endast kärl som är avsedda för dessa produkter. Det är främst den kokta linoljan som kan självantända, det sker varken i burken/flaskan eller på behandlade ställen, utan i trasor eller penslar som använts. Lämna aldrig trasor och liknande i brännbar miljö. Efter avslutat arbete bör trasorna brännas eller förvaras i kärl med vatten och lock. Efter några dygn kan trasan slängas. Penslar eller påstrykare kan rengöras med såpa. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 14 av 19

15 Så här mycket brandfarliga varor får förvaras i flerfamiljshus utan tillstånd Vindsförråd Ingen förvaring. Varje lägenhet Sprayburkar, gasolflaskor i högst 5 liters storlek och brandfarlig vätska i avsedd behållare av högst 10 liters storlek. På balkong Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i avsedd behållare av högst 25 liters storlek, gärna i ett skåp. Hobbylokal Acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden, t.ex. hobbylokal, dock högst 5 liter. I hobbylokalen får även 1 gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras. Källarförråd Ingen förvaring. Mängder utöver detta är INTE tillåtet utan tillstånd från Brandförsvar/Räddningstjänst. SPISEN! torrkokning / fett som börjar brinna SÅ SLÄCKER DU! Kväv elden med ett lock eller något annat som stoppar syretillförseln. Stäng av fläkten. Använd aldrig vatten på brinnande olja, fett eller stearin!!! Hushållsapparater Stäng av hushållsapparaterna när de inte används. Strykjärn, kaffebryggare, brödrostar och liknande kan orsaka eldsvåda om de glöms på. TV:n, videon och stereon ska stå fritt så att inte luftcirkulationen hindras. Låt inte tvättmaskinen, diskmaskinen eller torktumlaren vara på när du går och lägger dig eller går hemifrån. Rökning Alla förstår att det är livsfarligt att röka i sängen. Men det är lika farligt att somna ifrån en cigarett i soffan eller i en fåtölj. Levande ljus Kvarglömda levande ljus orsakar många bränder i våra hem. Ställ inte ljusen för nära gardiner eller på TV:n. Ta för vana att aldrig lämna ett rum med levande ljus. Släck först. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 15 av 19

16 Ansökan om tillstånd till ändring i lägenhet Medlem: Namn Lägenhet nr: Åtgärdsbeskrivning: Jag/vi har för avsikt att vidta följande förändringar i lägenheten: datum underskrift make/maka/sambo Beslut Ansökan: beviljas avslås datum Motivering / särskilda villkor: C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 16 av 19

17 Regler för nyttjande av vindslokalen och/eller bastun Bokningsschema sitter på anslagstavlan i trapphuset på Kungshöjdsgatan 6 Rökning EJ TILLÅTEN någonstans i lokalen, EJ heller ute på balkongen i bastun. Du får Ej slänga annat än toalettpapper i toastolen, t.ex. tampong eller binda och portionssnus gör att kvarnen fastnar Lämna lokalen väl städad! Städmaterial finns i lokalen, om det fattas något (eller om något tar slut) v.g. säg till eller inhandla det och lämna kvittot till: Anna Pettersson (4:an) eller Lars Wergeland (9:an) Har du haft fest på kvällen skall lokalen vara städad senast kl.12:00 dagen efter. Se till att du låser efter dig! samt att fönster och balkongdörr är STÄNGDA! C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 17 av 19

18 Förebygg vattenskador Anlita alltid en fackman när ombyggnad eller installation skall göras i kök och/eller i badrum. Checklista känsliga punkter i kök och badrum, att kontrollera regelbundet (minst 2 ggr/år) Diskmaskinsanslutning Är vatten och avloppsanslutningen tät? Ja Nej Finns avstängningskran för diskmaskinens vattenanslutning på diskbänksblandaren? Ja Nej Fungerar avstängningskranen och används den? Ja Nej Har vattenslangens kvalitet försämrats? Ja Nej Finns under diskmaskinen vattentät golvmatta som är uppvikt mot väggen alternativt särskilt diskmaskinsunderlägg? Golvbrunn Sitter klämringen fast så att mattan tätar mot golvbrunnen? Ja Nej Sitter golvbrunnen fast i golvet? Ja Nej Golvmattor i plast Är alla skarvar hela och utan glipor? Ja Nej Sitter mattan ordentligt fast mot underlaget utan att det låter ihåligt, s.k. bomljud? Ja Nej Är mattan uppvikt vid vägganslutning och vid tröskel? Ja Nej Väggbeklädnad av plast Är alla skarvar hela och utan glipor? Ja Nej Är mattan hel och utan skarvar i hörn? Ja Nej Sitter väggmattan fast och utan släpp från golvmattans uppvik? Ja Nej Finns det risk för läckage genom väggens tätskikt på grund av t.ex. skruvhål? Ja Nej Väggar och golv med kakel och klinker Är alla fogar hela och utan missfärgning? Ja Nej Är alla plattor hela? Ja Nej Sitter plattorna ordentligt fast utan bomljud? Ja Nej Finns det risk för läckage genom väggens tätskikt på grund av t.ex. skruvhål? Ja Nej Rörgenomföringar och infästningar Finns tätningar vid alla rörgenomföringar? Ja Nej Är det torrt vid alla rörgenomföringar? Ja Nej Sitter duschstång och blandare fast ordentligt? Ja Nej Kranar och avrinning Droppar kranarna? Ja Nej Är avrinningen i avloppet dålig? Ja Nej Ja Nej C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 18 av 19

19 Golvbrunnar och vattenlås skall rengöras och kontrolleras minst två gånger om året. Otät anslutning mellan golvmatta och golvbrunn är en mycket vanlig orsak till vattenskador i våtrum. Läckaget uppstår i många fall genom att golvmattan runt brunnen lossnat, vilket får till följd att vatten kan tränga in under mattan. Den s.k. klämringen, som sitter i golvbrunnen, skall hålla mattan på plats och förhindra att vatten till följd av kapilärkraften kryper under mattkanten och vidare ner under golvet. Läckaget för ofta med sig att renovering av hela våtutrymmet blir nödvändigt med stort besvär och höga kostnader för inblandade parter. Klämringar av plast kan formförändras med tiden. Genom att byta ut gamla klämringar innan vattenskador har uppstått kan större renoveringar undvikas. Det är lätt att rensa golvbrunnen själv och kontrollera klämringen. Gör så här: Tag loss golvbrunnssilen, vissa modeller är fastskruvade, om brunnen sitter under badkaret måste badkarsfronten först avlägsnas, kakelklädda badkarsfronter kan ha ett frontgaller som måste lossas innan man kommer åt brunnen. Rengör noga så att brunnen blir ren från slam och håravfall. Kontrollera att golvmattan är ordentligt fästad mot golvbrunnen. Dra i klämringen och kontrollera att den sitter fast. Om mattan runt brunnen lossnat från golvet finns det risk att vatten läckt ut. Genom att knacka på golvet och lyssna efter bomljud kan man höra om mattan lossnat från underlaget. Medlemmarna i föreningen har ansvaret för underhåll av golvbrunnen med tillhörande klämring. Bristande underhåll kan leda till omfattande skador som bostadsrättshavaren kan få betala ur egen ficka. Om fastighetsförsäkringen utnyttjas kan bostadsrättshavaren ändå tvingas ersätta föreningen dennas självrisk på försäkringen, som vid vattenskador i allmänhet är högre än vid andra skadetyper. (vanligen 0,5 1,5 basbelopp) Kontakta alltid styrelsen om du har planer på större ombyggnader i ditt kök eller badrum, innan du sätter igång med förändringen. C:\ulf\brf höjdena\5 info.möten\när Var Hur.doc Senast uppdaterad: 3 juni 2014 Sidan 19 av 19

Känn dig trygg i vått och torrt

Känn dig trygg i vått och torrt Känn dig trygg i vått och torrt Buildings denna broschyr ger dig råd om hur du kan förebygga vattenskador i ditt hem. Ett samarbete alla vinner på Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC, och If har sedan många

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende

Hemförsäkring. Vara behjälplig vid storskada. Trygghet för Bostadsrättsföreningen 20 40% saknar hemförsäkring Trygghet för den boende Information angående Hemförsäkring samt Bostadsrättsförsäkring- Skadeförebyggande Denna information hade försäkringsmäklarna Kent Nilsson och Robert Carlsson, Willis på Boende informationen den 3 december

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. April 2008. Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28. Fastighetshuset/Bostadsrättsbildning Handbok Tips, regler och bestämmelser April 2008 Bostadsrättsföreningen Lillsjönäs 22-28 Innehåll 1. En handbok för föreningsmedlemmar 2. Om föreningen och huset 3. Allmänna ordningsregler 4. Förvaltning

Läs mer

Gör ditt hem riskfritt.

Gör ditt hem riskfritt. Gör ditt hem riskfritt. Tips och råd om hur du förebygger vattenskador, inbrott och bränder hemma. Färre skador ger dig lägre premier. SBC arbetar aktivt för att ta fram attraktiva försäkringslösningar

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN

ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen BRF STORBRAGDEN Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsen uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen. Karlsvik 39. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Karlsvik 39 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget

Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Ordnings- och trivselregler För Brf-Kvarnberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ANSVAR FÖR ORDNINGEN Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26

för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Risken Utgåva 2, 2014-05-26 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor? Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen TALLEN 25 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Din guide till att bo med bostadsrätt

Din guide till att bo med bostadsrätt Din guide till att bo med bostadsrätt Hur beskattas jag för min bostadsrätt? Vilken försäkring behöver jag? Äger jag min lägenhet? Vad är en bostadsrättsförening? Vem förvaltar föreningen? Till vad går

Läs mer

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar

En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar En av Sveriges mest unika fastighetsförsäkringar Utnyttja det mervärde som ett medlemskap i Fastighetsägarna ger! SNABB NÄRA ENKEL TRYGG Egenkontroll i samarbete med Med Er egen insats kan en egenkontroll

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN

ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN ALLMA NNA REGLER FÖ R HSB:S BRF. ARBÖRRAREN Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

INFORMATION OM BRF. BARABO

INFORMATION OM BRF. BARABO INFORMATION OM BRF. BARABO Fastigheten Filippavägen 2 i Lund ägs av Bostadsrättsföreningen Barabo. Brf Barabo ägs i sin tur av bostadsrättsinnehavarna i föreningen. Brf. Barabo har en styrelse som har

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Mars 2007. www.fabriken32.se Handbok Tips, regler och bestämmelser Mars 2007 www.fabriken32.se Innehåll En handbok för föreningsmedlemmar 5 Om föreningen och huset 5 Allmänna ordningsregler 6 Förvaltning 6 Att renovera 6 För vilka

Läs mer

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENTORGET I SOLNA Som medlem i Brf Stentorget bekräftar Du att Du har tagit del av och kommer att följa föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens

Läs mer

Välkommen till BRF Barnhuset 5

Välkommen till BRF Barnhuset 5 Välkommen till BRF Barnhuset 5 Nedan finner du information om bostadsrättsföreningen Barnhuset 5, inklusive ordningsregler. Bostadsrättsföreningen styrs i enlighet med föreningsstadgarna vilka kompletteras

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader.

Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Till medlemmar i Brf Brunnsborraren Det finns mycket vi som medlemmar kan bli bättre på för att få det mer trivsamt samt minska på gemensamma kostnader. Läs gärna igenom de bifogade ordningsreglerna. Här

Läs mer

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7

2008-04-29. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! 1/7 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler

Bostadsrättsföreningen. Gillesgården. Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bostadsrättsföreningen Gillesgården Gemensamma lokaler och resurser samt ordningsregler Bra att bo i bostadsrätt bra att bo i Gillesgården Huvudprinciperna för vår bostadsrättsförening finns i våra stadgar.

Läs mer

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460

Handbok. Tips, regler och bestämmelser. Minnet 15. Januari 2011. Bostadsrättsföreningen. Organisationsnummer 769621-1460 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2011 Bostadsrättsföreningen Minnet 15 Organisationsnummer 769621-1460 Innehåll 1 En handbok för föreningsmedlemmar... 3 2 Om föreningen och huset... 3 3 Allmänna

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Förutom lagar och föreningens stadgar gäller följande trivselregler (ordningsregler) för att alla ska trivas! Allmän aktsamhet och hänsyn Tänk på att vara rädd om och väl vårda

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013

RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 RENOVERING. VEMS ÄR ANSVARET? OVE SCHRAMM 9 APRIL 2013 2013-04-09 HSB Riksförbund Sid 2 ANSVAR Vem ansvar för renoveringen i lägenheten? VEM ANSVARAR? BOSTADSRÄTTSLAGEN 7 KAP 12 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan.

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Sida 1 av 6 Ordningsregler Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Gemensamma utrymmen och gården Vi måste alla

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN

HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TORSHAMMAREN 1-4 HANDBOK HUR MAN BOR I TORSHAMMAREN Gemensamt boende är gemensam trevnad Rev 081118 1( 6) Innehåll: 1. Inledning 2. Styrelsen 3. Gemensamma utrymmen Tvättstugor Vindar

Läs mer

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER För bostadsrättsföreningen HSB Brf. Mörbylund 11-15 Ansvar för ordning och trivsel Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som

Läs mer

Trivselregler. Välkommen till. bostadsrättsföreningen ALNMÅTTET

Trivselregler. Välkommen till. bostadsrättsföreningen ALNMÅTTET Trivselregler Välkommen till bostadsrättsföreningen ALNMÅTTET Trivselregler för dig som bor i Alnmåttet De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln.

Läs mer

Ombyggnad av lägenhet

Ombyggnad av lägenhet Bostadsrättsföreningen Geten 30 Ombyggnad av lägenhet I allmänhet kräver ombyggnad i lägenhet tillstånd av föreningen. När vitala delar av huset berörs vid en planerad ombyggnad i lägenhet skall styrelsen

Läs mer

TRIVSELREGLER för Brf Geten

TRIVSELREGLER för Brf Geten TRIVSELREGLER för Brf Geten Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 1 TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF MALMÖHUS 30 Bollspel på gården Bollspel är inte tillåtet inom föreningen. För allas trivsel ombedes spelarna att uppsöka närmaste fotbollsplan ex vid Lindeborgsskolan

Läs mer

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Vanliga frågor. Föreningen. Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda. Vanliga frågor Föreningen Avgiftshöjning Överlåtelseavgift Pantsättningsavgift Föreningen är äkta Senaste avgiftshöjning skedde 20101001. Höjningen var 10%. Inget beslut om vidare höjningar är gjorda.

Läs mer

Studier på annan ort Tidsbegränsat arbete på annan ort Prova på att sammanbo under 6 månader. Möjlighet till förlängning efter förnyad ansökan.

Studier på annan ort Tidsbegränsat arbete på annan ort Prova på att sammanbo under 6 månader. Möjlighet till förlängning efter förnyad ansökan. BRF Viking Karl Karlbergsvägen 57 113 35 Stockholm Org nr 769604-4051 www.brfvikingkarl.se Ordningsregler för Brf Viking Karl Fastigheten Smältan 14, Vikingagatan 21 och Karlbergsvägen 57, ägs och förvaltas

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ALLMÄNT Bostadsrätt ett kollektivt ansvar Att bo i bostadsrätt bygger på att vi som medlemmar och boende tar gemensamt ansvar - för huset som sådant,

Läs mer

Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler

Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler 1(7) Brf Hasselbacken i Knivstas ordningsregler Dessa ordningsregler skall förvaras på ett betryggande sätt, lämpligen tillsammans med föreningens stadgar. Det åligger var och en att ha god kunskap om

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3

Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3 Trivsel- och Ordningsregler Brf Krageholm 3 Trivselreglerna ska inte ses som pekpinnar utan som en grund för ett tryggt och säkert boende i en förening där alla känner ansvar och värnar om sitt eget boende

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10

Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10 BRF PAHL 10 INFORMATION 1 (9) Allmän information till medlemmarna i Brf Pahl 10 Sophantering, grovsopor, returpapper Soprummet nås från en dörr i trapphuset i bottenplanet Borgmästargatan 10 B. Soprummet

Läs mer

Vision, mål och ordningsregler för Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg

Vision, mål och ordningsregler för Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg Vision, mål och ordningsregler för Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg Välkommen till bostadsrättsföreningen Häggen 17:10 i Vasastaden, Göteborg! Vi hälsar dig välkommen

Läs mer

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm FÖR HYRESGÄSTER Några ord om att vårda din lägenhet. Som hyresgäst är du skyldig att vårda och sköta din lägenhet. Det finns ett antal saker som du måste tänka på och fortlöpande

Läs mer

runslingans samfällighetsförening, torslanda

runslingans samfällighetsförening, torslanda Välkommen till Runslingan! Information till nyinflyttade Hjärtligt välkommen! Vi hoppas att du ska trivas här på Runslingan. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för

Läs mer