Trivselregler för boende i Skuggviolen 1. Bostadsrättsföreningen. Skuggviolen 1 Organisationsnummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trivselregler för boende i Skuggviolen 1. Bostadsrättsföreningen. Skuggviolen 1 Organisationsnummer 769606-8217"

Transkript

1 Trivselregler för boende i Skuggviolen 1 Bostadsrättsföreningen Skuggviolen 1 Organisationsnummer

2 Styrelsens och boendes ansvar Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också föreningens ordningsfrågor. Styrelsen har därmed ansvaret för föreningens trivselsregler. Att bo i vårt område innebär ett gemensamt ansvar. Som boende har man skyldigheter mot föreningen och övriga boende. Föreningen verkar för att skapa en god boendemiljö och en hög trivselfaktor. För att kunna lyckas med detta i vår förening där så många människor bor måste alla visa respekt och hänsyn för varandra. Utöver trivselreglerna gäller föreningens stadgar. Enligt lagstiftningen och föreningens stadgar är du som boende skyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen. Trivselsreglerna gäller inte bara den som står på lägenhetskontraktet. Även övriga medlemmar i hushållet omfattas, liksom gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete i lägenheten. Trivselsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare som hyresgäster. Föreningens styrelse har tagit fram nedanstående trivselregler. Det är viktigt att alla boende följer reglerna. Dessa trivselregler ska ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler, instruktioner från Räddningsverket samt Hälsoskyddslagen (1982:1080). Har du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Allmän aktsamhet Var aktsam om och vårda väl vår gemensamma egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla boende gemensamt. Om akut skada inträffar ska man kontakta föreningens driftsentreprenör, se anslagstavla i entrén för journummer. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning kräver styrelsens godkännande i förväg. Ansökan ska göras på blankett som styrelsen tillhandahåller. Avfallshantering Soppåsarna med vanligt hushållsavfall ska vara väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Pressa inte ner soppåsar i överfullt sopkärl utan försök finna plats i något annat sopkärl. Lägg inte vassa föremål i soppåsar så att någon kan komma till skada. Avfall för återvinningsrummet får under inga omständigheter ställas på golvet om avsedda behållare är fulla. Behåll i så fall avfallet i bostaden intill dess att en tömning av återvinningsavfall har gjorts. I föreningens två soprum kan lämnas hushållssopor, färgat glas, ofärgat glas, wellpapp, tidningar, lågenergilampor, glödlampor och småbatterier. Det är viktigt att lägga i rätt behållare. Tänk på att minimera ljudet då du slänger saker, ha gärna dörren stängd när du slänger framförallt glas. Lämna inte tidningarna liggande i plastpåsar till återvinningen. Sortera efter uppsatta Sida

3 skyltar, felsortering åsamkar oss alla höga kostnader. Det är absolut förbjudet att lämna vitvaror och möbler etc. i föreningens soprum. Cyklar, kläder, möbler och stekpannor och annat trasigt eller uttjänt grovavfall från hushållet ska i första hand lämnas på ÅVC Lövsta, i andra hand i grovsoprummet på den övre parkeringen. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme och kostnader för tömning. Dessa sopor debiteras per tömning av kärl, vilket betyder att en lätt och ihålig kartong kan bli ordentligt dyr. Likaså de möbler du slänger, montera isär dem först. Balkonger och altaner Balkonger ska hållas städade och får inte användas som en extra förvaringsplats för synlig förvaring av exempelvis bildäck, pulkor och cyklar. Tillstånd från styrelsen och bygglov krävs före inglasning av balkong. Tänk på att hålla balkonger och altaner med angränsande ytor välstädade och välvårdade. Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong. Bollspel Bollspel får inte förekomma så att det är störande för boende eller så att föreningens egendom fördärvas. Förbud mot bollspel kan utfärdas av styrelsen för vissa platser eller tider om detta bedöms befogat. Brandfarliga varor Brandfarliga varor (ex. bensin, lacknafta, lampolja, sprayburkar eller gasol) får endast hanteras i bostaden i enlighet med bestämmelser från myndigheterna. Brandskydd Varje bostad ska vara utrustad med brandvarnare. Varje boende ska årligen tillse att brandvarnaren fungerar. Kontakta styrelsen om den inte fungerar. Cykel- och mopedparkering Cykel och moped ska parkeras på de uppställningsplatser som är avsedda för cyklar och mopeder. Entréer, trapphus, källare samt andra gemensamma utrymmen och områden Det är ur brand- och tillgänglighetssynpunkt inte tillåtet att förvara föremål i allmänna utrymmen. Exempel på otillåtna föremål är cyklar, rullatorer, barnvagnar, blommor, tavlor, dörrmattor eller andra privata föremål. Styrelsen måste omhänderta allt otillåtet som står i gemensamma utrymmen vilket skapar onödiga kostnader för föreningen, d.v.s. för alla boende. Försäkringar Föreningen har fastigheten försäkrad. Bostadsrättshavare ska ha hemförsäkring för bostadsrätt. Hyresrättshavare ska ha hemförsäkring. Om en brist eller skada upptäcks i fastighetens mark eller byggnad ska det omgående meddelas till styrelsen. Sida

4 Gemensamma kostnader Iaktta sparsamhet vid vattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Kostnader för vatten och gemensam el betalas av alla boenden gemensamt via avgifter och hyror. Se till att få kranpackning utbytt om vatten står och droppar. Värme är även en gemensamhetskostnad, tänk på att vara sparsam med värmen. För att fastighetens ventilation ska fungerar på ett tillfredsställande sätt bör fönster och dörrar hållas stängda, med undantag för tillfällig vädring. Spaltventiler ovanför fönster ska vara öppna. Grill Grillning med kolgrill på balkong eller altan är inte tillåten. Gården Allmän hänsyn ska visas mellan boende i sitt nyttjande av gården. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. Marschaller får inte placeras i anslutning till fastigheten. Husdjur Har man husdjur ska man se till att dessa inte stör eller förorenar. Hundägare ska alltid plocka upp förorening efter hund längs gator och parkvägar. Det är också viktigt att grannar inte störs av långvarigt skällande. Hundägare kan till exempel fråga sina grannar om deras hund skäller mycket när de inte är hemma. Hundar får inte rastas i området. Hundar ska hållas kopplade. Husdjur får inte utgöra sanitär olägenhet. Ägare till utekatt har ett stort ansvar. Det är viktigt att ägare till utekatt sköter sin katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar. Ägare till utekatt ansvarar för att den inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor där barn leker. När en katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren. För regler rörande övriga djur hänvisas till Stockholms stad. Köksventilation Vid utbyte av köksventilation måste styrelsen ovillkorligen kontaktas i förväg. Lägenhetsförråd Till varje lägenhet hör ett förråd. Detta utrymme finns antingen som ett ute- eller källarförråd. I lägenhetsförrådet kan boende förvara det som inte får plats inne i lägenheten. Du får absolut inte använda andra lägenheters förrådsutrymmen utan deras tillstånd. Lägenhetsförråd ska alltid hållas låst när det är obevakat. Markiser Montering av markis kräver tillstånd av styrelsen. Motorfordon (bil och moped mm) Målsättningen är att vårt område ska vara så fritt som möjligt från fordonstrafik. Sida

5 Grundregeln är att det råder generellt förbud att köra motorfordon i området men vi har vissa undantag. Det är tillåtet att med låg fart (maximalt 6 km/tim) köra kortaste avsedd väg in i området för i- och urlastning vid tunga transporter. För funktionshindrade och sjukdomstransporter gäller särskilda undantagsregler. Parkering av motorfordon i området är inte tillåten. I undantagsfall kan parkeringstillstånd utfärdas. För tillstånd ska kontakt tas med styrelsen. Det är inte tillåtet att köra moped i området. Ett undantag från denna regel är vid parkering av moped på den gård där man bor. I dessa fall är det tillåtet att med låg fart (maximalt 6 km/tim) och närmaste vägen köra in till sin gård. Att använda bostadsområdet för genomfart är inte tillåtet. Man ska använda den väg som medför att man kör kortast möjliga väg inom området utan att köra på gräsmattor och genom planteringar. Parkeringsplatser och parkeringsordning Parkering i vårt område får endast ske på hyrd parkeringsplats. I området finns parkeringsplatser att hyra. Det finns två typer av parkeringsplatser, med eller utan tak. Plats med tak är även utrustad med eluttag för motor- och kupévärmare. Parkeringsplats får endast användas för parkering av fordon som anges i hyresavtalet. Förvaring av däck, utemöbler eller andra privata tillhörigheter på förhyrd öppen eller inhägnad plats är ur brandskyddssynpunkt inte tillåten. Föreningen har ett avtal med ett företag som kontrollerar att parkering inte sker i strid med gällande bestämmelser. Bolaget bötfäller fordon som inte är parkerade på markerad plats. Tillstånd att parkera på annan plats kan ges av styrelsen. Parabol (andra antenner), balkonglåda, luftkonditioneringsanläggning, cyklar och liknande på balkong eller på fasad Balkonglåda, parabol (andra antenner), luftkonditioneringsanläggning, cykel och liknande får inte placeras (hängas eller monteras) så att de sticker ut utanför balkongens område utan får endast placeras helt innanför balkongräcket (motsvarande) till din egen lägenhet. Föremål får inte heller placeras (hängas eller monteras) på tak till fastigheten, tak till balkong eller trapphus, på fastighetens fasader, i karm till fönster eller balkongdörr och inte heller monteras i balkongplatta. Undantag till detta är belysningsslinga som är fastsatt på balkongräcke (motsvarande). Piskning Piskning eller skakning av mattor, sängkläder, kläder mm på balkong eller från fönster är inte tillåten. Port och trapphus Se till att portdörren går i lås efter dig vid in- eller utpassage till fastigheten. Detta är ett enkelt sätt att minska risken att få oinbjudna gäster. Sida

6 Renovering För renovering av lägenhet kontakta styrelsen för gällande regler. Rökning Föreningen har rökförbud i samtliga invändiga gemensamma utrymmen. Undvik även rökning direkt utanför entréer. Rökning är tillåten utomhus på föreningens område under förutsättning att fimpar under inga som helst omständigheter kastas på marken eller i föreningens gräsmattor och buskar. Störningar Normalt ska frid råda både inomhus och på gården mellan 22:00-07:00. Om ni har planerat in reparationsarbete, en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar eller sätter ett meddelande i porten att ni ska ha fest. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Tvättstugor Städning ska alltid ske efter varje tvättpass av den som använt tvättstugan. Maskiner ska torkas av, dammfilter i torktumlare ska göras rent, golv ska dammtorkas och vid behov våttorkas. Glöm inte att ta inte bort nyckelkolven när du tvättat färdigt. Parkera nyckelkolven på avsedd plats. Respektera tiden och se till att vara färdig med tvättmaskinerna innan nästa ska tvätta. Torkskåp och torktumlare får användas högst en timme in på nästa bokade tvättid. Tid som bokats men inte använts under första halvtimmen får övertas av annan. Vid fel på maskiner ska felanmälan göras till driftsentreprenören, se anslag med telefonnummer i din entré. Tillse att fönster är stängda och att lyset är släckt när du lämnar om du har den sista tvättiden. Vad händer om trivselreglerna inte följs Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om den boende som bryter mot dem ska sägas upp. Förseelser av liten betydelse för föreningen och övriga boende kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna, måste den först uppmana den boende att följa reglerna. Först därefter, och om den boende trots uppmaning till efterrättelse inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning. Den som blir störd av sin granne kan kontakta denne och försöka lösa problemet. Fungerar inte detta, så får den som blir störd kontakta störningsjouren, se anslagstavla i entrén. Styrelsen får löpande information från störningsjouren om incidenter. Observera att för att driva ett fall till vräkning krävs mycket noggrann dokumentation. Stockholm i februari 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skuggviolen 1 Sida

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan

ORDNINGSREGLER. för. BRF Isprinsessan ORDNINGSREGLER för BRF Isprinsessan Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16

REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 REVIDERADE ORDNINGSREGLER GENOM STYRELSEN 2011-08-16 för Bostadsrättsföreningen Bjuvshus Nr. 2 Ordningsreglerna finns även att läsa på föreningens hemsida, www.bjuvshus2.se Version 1.1 Det här bör Du veta

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Ordningsregler Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Riddarsporren 9 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006

ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 ORDNINGSREGLER för brf Domartornet, org.nr.: 769616-0006 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs

ORDNINGSREGLER. Ansvar för ordningen. För vem gäller reglerna. Vad händer om ordningsreglerna inte följs ORDNINGSREGLER För Bostadsrättsföreningen Askungen Fredhällsgatan 5 7 Stockholm Ordningsreglerna är reviderade 2010 06 31 för att anpassas till verkligheten samt mindre detaljerat styra över oss som bor

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Ordnings- och trivselregler

Brf Naturvetaren 1. Ordnings- och trivselregler Brf Naturvetaren 1 Ordnings- och trivselregler Gäller från april 2010 Register Om du vill veta vad som gäller Akuta skador Andrahandsuthyrning Ansvar och förpliktelser: allmänt Avlopp Balkonger Barnvagnar

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen.

Ordningsreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Ordningsregler För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss som bor inom brf. Teleskopet. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor

Läs mer

ORDNINGSREGLER BRF STENTORGET

ORDNINGSREGLER BRF STENTORGET ORDNINGSREGLER BRF STENTORGET Som medlem i BRF Stentorget samt med din påskrift på sista sidan bekräftar du att du har tagit del av, och kommer att följa, föreningens ordningsregler. För vem gäller ordningsreglerna

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER Styrelsen har skapat ordningsregler för att öka trivseln för alla medlemmar och boende i vår förening. Ordningsreglerna är ett komplement till våra stadgar!

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer