ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN 25 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

2 Styrelsen för Brf Turbinen 25 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen den 20 maj 2013 kl. 18:30 Plats: Stora Henriksvik på Långholmen. (ligger vid sidan av stora badstranden på Långholmen) För mer information, se Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande 2 Godkännande av dagordningen 3 Val av stämmoordförande 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7 Fastställande av röstlängd 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 9 Föredragning av revisorns berättelse 10 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen 11 Beslut om dispositioner betr. vinst el förlust enligt den fastställda balansräkningen 12 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande år 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 15 Val av revisorer och revisorssuppleant 16 Val av valberedning 17 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem ev. anmält ärende 1) Styrelsens rapporterar muntligen avseende vidtagen förundersökning angående möjligheter till utförsäljning av delar av vinden till medlemmar på vån 5. Se även sista stycket på sidan 7 i årsredovisningen. 2) Av medlem inlämnad motion om att bygga balkonger. Se bifogad motion! 18 Stämmans avslutande Efter stämmans avslutande kommer styrelsen att lämna lite övrig information. 1) Vår försäkring. Vad är bostadsrättsinnehavarens resp. föreningens ansvar? Hemförsäkring och bostadsrättstillägget. 2) Förtydligande av vissa i stadgarna. (Ordningsregler, ombyggnation, andrahandsuthyrning, föreningsmöten inkl. städdagarna) Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till stämman! Sidan 2 av 28

3 Innehållsförteckning Sida - Kallelse med förslag till dagordning 2 - Innehållsförteckning 3 - Förvaltningsberättelse Förslag till resultatdisposition 9 - Resultaträkning 10 - Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 12 - Kassaflödesanalys 13 - Tilläggsupplysningar Upplysningar enskilda poster (noter) Underskrifter 21 - Revisionsberättelse Årsredovisningen i bilder Ordlista Fullmakt för ombud 32 Sidan 3 av 28

4 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsinformation Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare.föreningen kan åt medlem genom annan nyttjanderätt än bostadsrätt upplåta även mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas för parkering av fordon. Sådan upplåtelse skall begränsas i tiden. Föreningen registrerades Nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen äger och förvaltar fastigheten: Stockholm Turbinen 25, Högalids församling Föreningens fastighet är belägen med adressen Folkskolegatan 3, Stockholm. Sammansättning av styrelsen mm Styrelsen fram till ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2012 Ordinarie: Suppleanter: Inger Lagersson Ordförande Michael Ehlers My Nilsson Ledamot Alexander Ruas Liv Fossbo Ledamot Anneli Rymert Ellinor Nyström Ledamot Styrelsen från ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2012 Ordinarie: Suppleanter: Inger Lagersson Ordförande Sverker Månsson Ellinor Nyström kassör, tom Henrik Kjellberg Ledamot Pernilla Ngo Ledamot Alexander Ruas Ledamot Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av ledamöterna. Revisorer Ordinarie: Klebergs Revision AB Margareta Kleberg Auktoriserad revisor Valberedning Michael Ehlers Sammankallande, avsade sig uppdraget den 7 februari My Nilsson Sidan 4 av 28

5 Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämman hölls den 24 maj Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter och avhållit 11 stycken ordinarie styrelsemöten. Därutöver har styrelsen haft kontinuerligt kontakt flera föreningenslägenhter, dels genom personliga möten mellan olika ledamöter, dels genom telefon- och mailkontakt. Under året har 14 ( f.å 4) bostadsrätter överlåtits. Antal medlemmar per den 31 december 2012 var 74 st (f.å 75). Samtliga nya medlemmar önskas välkomna i föreningen. Föreningen tar ut överlåtelseavgift och pantsättningsavgift i enlighet med stadgarna. Ca 5 lägenheter är, enligt styrelsens kännedom, uthyrda i andra hand. Andrahandsuthyrning ska anmälas till styrelsen för godkännande och handläggs enligt stadgarna. Föreningen tillhandahåller 3 parkeringsplatser för uthyrning till intresserade medlemmar. Dessa hyrs ut med ettårskontrakt till medlemmarna efter lottning av plats. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar gemensamt har en bostadsrätt, har de endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Fastigheten Fastighetsbeteckning: Stockholm Turbinen 25, Högalids församling Nybyggnadsår är 1931 och värdeår Årets Föreg. år Taxeringsvärde: Varav byggnader: Varav mark: Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Länsförsäkringar AB. Fastigheten omfattar 57 lägenheter. Av dessa är två lägenheter på vån 5 samman-slagna och två lägenheter i fastigheten har samma ägare. Sidan 5 av 28

6 Lägenhetsfördelning st 1 rok 5 st 2 rok Föreningens fastighet har 57 stycken lägenheter vilka samtliga är upplåtna med bostadsrätt. Avtal med leverantörer Teknisk förvaltning Fastighetsskötsel Städning Markskötsel Bredband Hissavtal Kabel-TV El Värme Vatten Sophämtning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Boax Service AB Boax Service AB Il Capo Företagsservice Entreprenör vid behov Ownit Bredband AB Kone AB Com Hem AB GodEl i Sverige AB/Fortum Markets AB Fortum Värme AB Stockholm Vatten AB Trafikkontoret/Ragn-Sells AB T & T Förvaltnings AB T & T Förvaltnings AB På grund av långvarigt missnöje med utförda prestationer, sade samarbetsavtalet med den tekniska förvaltaren upp per den 31 mars Ny entreprenör för den tekniska förvaltningen och fastighetsskötseln upphandlas. Sidan 6 av 28

7 Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Andrahandsuthyrning Handläggning av ansökan om andrahandsuthyrning är delegerad till T&T. Beslut fattas i enlighet med Bostadsrättslagen och Turbinen 25 stadgar. Andrahandshyresgäst ska ha egen hemförsäkring. Ombyggnationer Styrelsen vill påminna om kravet på godkännande från Styrelsen innan väsentlig förändring i lägenhet påbörjas. Bostadsrättslagen och Föreningens stadgar och är tydliga på den punkten. Dokumentet följer lägenheten vid överlåtelse. Styrelsen vill påminna om att bostadrättsinnehavare är skyldig att inneha en hemförsäkring med s.k. bostadsrättstillägg. Vid andrahandsuthyrning skall andrahandshyresgästen ha egen hemförsäkring. Den tekniska förvaltaren tillfrågades om hjälp och råd vid uppdatering av den befintliga underhållsplanen, som upprättats En offert, som omfattade en helt ny plan, avslogs av styrelsen. Takmålning på den lägre delen av fastigheten, som glömdes 2011, slutfördes. I samband med det, utfördes även förslutning av de öppna falsarna på taknocken, som var en av flera orsaker till takdropp på vinden. Ett felmonterat stuprör från högre till lägre delen av fastighetens tak har bytts ut.säkerhetsåtgärd i form av en stege är vidtagen. Den extrema väderleken i slutet på året gjorde att föreningen tecknade takskottningsavtal med Dimson AB. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade underhållsarbeten En revidering av befintlig underhållsplan kommer att göras med stöd från ny teknisk förvaltare. Den planenliga upprustningen av innergården, som budgeterades i föregående års budget planeras till våren Föreningen saknar en aktiv trädgårdsgrupp. En del åtgärder relaterade till värmesystemet behöver utföras. Brf Turbinen 25 deltog 2012 i Fortums Värmetävling och deltar även Styrelserna i deltagande föreningar inbjuds till information och utbildning i värmeekonomi. Ordförande har deltagit i träffarna. Styrelsen bedömer att det finns en del åtgärder att vidta, för att få god värmeekonomi i vår fastighet. Takunderhållet fortsätter löpande. Stuprören är i behov av översyn. Fönsterunderhåll behöver påbörjas tidigare än planerat. På vån 5 föreligger akut behov av renovering av fönster och balkongdörrar, vilket behöver påbörjas snarast möjligt under våren. Styrelsen har beslutat att höja avgifterna för P-platserna och det uthyrda förrådet på gårdssidan. Alla avgifter höjs med 250 kr per månad from andra kvartalet Enligt tidigare stämmobeslut finns en budget ( SEK) för att genomföra en tidig förstudie på vad som krävs för att möjliggöra en eventuell vindsombyggnad. Syftet med den mycket tidiga studien är att klargöra potentialen, omfattning, tekniska möjligheter av projektet samt att göra en kostnads- respektive intäktsbedömning. Detta är tänkt att utgöra underlag till beslut om vidare arbete i projektet. Sidan 7 av 28

8 Anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Ekonomi Årsavgiften har varit oförändrad under Inga extra amorteringar har gjorts utöver de planenliga kr. Inga förändringar har gjorts gällande bank och bindningstider för lånen, som f.n. är rörliga. Några kommentarer till resultaträkningen; Intäkterna ligger lite under budget ca 47 tkr. Fastighetsskötsel ligger något lägre och det förklaras av att kostnaderna för snöröjning varit lägre än beräknat, cirka 17 tkr. Reparationer ligger lite under budget ca 11 tkr. Underhåll ligger under budget och det kan förklaras med att man inte utfört de underhållsarbeten man tänkt under Driften ligger högre än budget vilket kan härledas till fjärrvärmen som kommit in högre än förväntat, cirka 41 tkr. Övriga driftskostnader ligger högre än prognosen vilket beror på att kabel-tv blivit en högre kostnad än man tänkt och att föreningen drabbats av skador. Räntekostnaderna är lägre än budgeterat, vilket kan förklaras av att man amorterar lite på lånen löpande. Styrelsens uppfattning är att alla kostnader, som orsakas av enskild medlem, ska belastas den enskilde medlemmen. Styrelsen har vid några tillfällen sökt juridisk rådgivning i sådana frågor. Fördelning intäkter och kostnader Intäktsfördelning % 4% 0% Årsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter Kapitalintäkter Intäkter Tkr Årsavgifter Hyresintäkter 5 Övriga intäkter 68 Kapitalintäkter 1 Summa % Kostnader Tkr Fastighetsskötsel 95 Reparation/underhåll 122 Taxebundna kostnader 499 Övriga driftkostnader 205 Fastighetsskatt 78 Övr.förv/rörelsekostn. 201 Arvoden och löner till styrelsen 64 Avskrivning 485 Kapitalkostnader 285 Summa % Kostnadsfördelning % 5% 6% 3% 10% 26% 10% Fastighetsskötsel Reparation/underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftkostnader Övr.förv/rörelsekostn. Arvoden och löner till styrelsen Avskrivning Kapitalkostnader Sidan 8 av 28

9 Flerårsjämförelse/nyckeltal Nettoomsättning, tkr Resultat efter fin. poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % 49% 53% 51% 47% Kassalikviditet, % 469% 469% 333% 146% Årsavgift, kr/kvm boyta Lån, kr/kvm boyta Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att ansamlad förlust behandlas enligt följande ansamlad förlust årets förlust disponeras så att till reserv för framtida fastighetsunderhåll avsätts i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Sidan 9 av 28

10 R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel Reparationer Underhåll Taxebundna kostnader och uppvärmning Övriga driftkostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Arvoden och löner till styrelsen Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sidan 10 av 28

11 B A L A N S R Ä K N I N G A R Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier och installationer Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sidan 11 av 28

12 B A L A N S R Ä K N I N G A R Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Reserv framtida fastighetsunderhåll Ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Förskottsbetalda årsavgifter och hyror Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sidan 12 av 28

13 K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amorteringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sidan 13 av 28

14 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 200 år Standardförbättringar yttertak 50 år Standardförbättringar balkonger 50 år Standardförbättringar fönster 20 år Inventarier 10 år Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. I de fall en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde. Omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettförsäljningsvärde. Fordringar Fodringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen den 29 december 2010 ska bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten vara skattefria. Om det förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med 26,3 %. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Sidan 14 av 28

15 Föreningens fond för yttre underhåll Till fond för yttre underhåll avsätts årligen ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde. Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll. Antalet anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Styrelsen arvoderas enligt arvoden fastställda av föreningsstämman. Definition av nyckeltal Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar inkl. outnyttjad checkräkningskredit i procent av kortfristiga skulder. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Årsavgifter & hyror Årsavgifter bostäder Övriga hyresintäkter Not 2 Övriga rörelseintäkter Tv-avgift Överlåtelse- & pantavgifter Fakturerade kostnader Övriga intäkter Sidan 15 av 28

16 Not 3 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel Städ Städ, extra Besiktningskostnader Snöröjning/Halkbekämpning Förbrukningsmaterial Not 4 Reparationskostnader Reparation byggnader Reparation hiss Reparation tvättstuga Reparation installationer Reparation värmeinstallationer Rep markanläggningar Not 5 Underhållskostnader Underhåll gemens. utrymme Underhåll installationer Not 6 Taxebundna kostnader och uppvärmning El Fjärrvärme Vatten Sophämtning Not 7 Övriga driftkostnader Fastighetsförsäkringar Förvaltningsarvode, tekniskt Självrisk Kabel-TV/Bredband Not 8 Fastighetsskatt Fastighetsskatt bostäder Sidan 16 av 28

17 Not 9 Övriga förvaltning- och rörelsekostnader Datakommunikation Indrivningskostnader Revisionsarvode Arvode ekonomisk förvaltning Konsultarvoden Övriga externa tjänster Övriga omkostnader Arvode och kostnadsersättning för revisionen Klebergs Revision AB Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på föreningens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 10 Arvoden och löner till styrelsen Löner, ersättningar och sociala kostnader Arvoden till styrelsen Arbetsgivaravgifter Sidan 17 av 28

18 Not 11 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde: Byggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Avskrivning; Byggnad Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Förbättringsarbeten Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ack. avskrivningar förbättringsarbeten Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Mark Ingående markvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Sidan 18 av 28

19 Not 12 Maskiner, inventarier och installationer Maskiner Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kabel-TV/Datakommunikation Försäkring Arvode ekonomisk förvaltning Bredband Förutbetald ränta/ SEB Upplupet övrigt Sidan 19 av 28

20 Not 14 Förändring av eget kapital Belopp vid Årets för- Belopp vid årets ingång ändringar årets utgång Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Reserv framtida fastigh.underhåll * Balanserat resultat Resultat föregående år Årets resultat * Avsättning enligt stämmobeslut Ianspråktagande enligt stämmobeslut Not 15 Skulder till kreditinstitut Bank %-sats Omsättning SEB 2,840% Rörligt SEB 3,220% Rörligt SEB 3,220% Rörligt Nästa års amortering Sidan 20 av 28

21 Sidan 21 av 28

22 Sidan 22 av 28

23 Sidan 23 av 28

24 Årsredovisningen i bilder Soliditet Kommentar God soliditet i ett bostadsbolag anses vara 40% Eget kapital S:a kapital ,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 49,15% 49,96% Soliditet Kassalikviditet Kommentar God kassalikviditet är > 115% Omsättningstillgångar, tkr Kortfristiga skulder, tkr ,00% 300,00% 250,00% 200,00% 246,15% 284,30% Kassalikviditet 150,00% 100,00% Sidan 24 av 28

25 Årsredovisningen i bilder Taxeringsvärde Byggnader 45% Kommentar Förhållande mellan taxering för mark och byggnader Mark 55% Belåningsgrad Fastighetslån, tkr Taxeringsvärde, tkr Kommentar Bästa räntevillkor erhålles upp till 75% av taxeringsvärdet ,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 18,47% 19,15% Belåningsgrad % (fast.lån/tax värde) Låneportfölj < 1 år 100% 1-3 år 0% > 3 år 0% Omsättning av föreningens lån Kommentar Lånens omsättningtid från Sidan 25 av 28

26 Årsredovisningen i bilder Överlåtelser Antal överlåtelser per år och lägenhetstyp Kommentar I diagramet är endast överlåtelser till utomstående medtaget rok rok 1 1 Summa 4 13 Axelrubrik Prisutveckling per kvm vid överlåtelse Insats kr/kvm Kommentar Insatser avser ursprungliga insatser. Sidan 26 av 28

27 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningens fackuttryck, lämnas här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken. Anläggningstillgångar, tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Avskrivningar, är den kostnad som motsvarar värdeminskningen på tillgångar som har livslängd på mer än tre år. Avskrivningen görs för att fördela kostnaderna över hela tillgångens livslängd. Balansräkningen, visar föreningens tillgångar och skulder per bokslutsdagen. Tillgångar och skulder skall balansera - dvs. tillgångarna och skulderna skall uppgå till lika stora belopp. Omsättningstillgångar, är tillgångar som snabbt kan omsättas i likvida medel. Här under ligger bl. a. föreningens likvidkonton. Omsättningstillgångarna tillsammans med anläggningstillgångarna utgör föreningens samtliga tillgångar. Resultaträkningen, redovisar föreningens intäkter och kostnader under året. Längst ned på resultaträkningen framgår årets resultat. Resultatet redovisas i flera steg. Alla dessa delresultat bör vägas samman när man bedömer årets resultat. Förvaltningsberättelse, är en av delarna i föreningens årsredovisning. Förvaltningsberättelsen beskriver styrelsens sammansättning, vad som hänt under året och styrelsens förslag till resultatdisposition. Revisionberättelsen, är den rapport föreningens valda revisor skriver efter ha granskat föreningens ekonomiska handlingar och bokslut avseende verksamhetsåret. Revisionsberättelsen bifogas alltid i årsredovisningen. Kortfristiga skulder, är skulder som skall regleras (betalas) inom ett år. Soliditet, är föreningens egna kapital ställt i relation till totalt kapital. Likviditet, man ställer föreningens snabba tillgångar dvs. omsättningstillgångarna mot de snabba skulderna dvs. kortfristiga skulderna. (Ponera att samtliga fordringsägare kommer samtidigt och yrkar full betalning, så skall föreningen kunna betala omgående, utan att behöva låna pengar). Likviditeten bör därför ligga på minst ca 115 %. Långfristiga skulder, är skulder vars löptid överstiger ett år. Överhypotek, säkerhet i befintligt pantbrev som ligger mellan lånets kapital- skuld och pantbrevets värde. Nyckeltal, jämförande tal för att kunna analysera ekonomiska- eller tekniska uppgifter, huruvida föreningen ligger över eller under likvärdiga föreningar. Nyckeltal för fastighetsförvaltning skall dock mest ses för att jämföra den egna föreningen årsvis. Ställda panter, avser de pantbrev som uttagits och lämnat som säkerhet för föreningens lån. I takt med att lånen amorteras kan pantbrev återlämnas eller kan föreningen utaga s.k. överhypotek. Upplupna intäker, är intäkter som tillhör verksamhetsåret men som ännu ej kommit föreningen tillhanda. Upplupna kostnader, är kostnader som tillhör verksamhetsåret men som ännu ej fakturerats föreningen. Sidan 27 av 28

28 Fullmakt för ombud På föreningensstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätten gemensamt, har de dock endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Med närstående avses - förutom make eller sambo - föräldrar, syskon och barn. Ombud får endast företräda en medlem. Fullmakten skall vara skriftlig och daterad samt gäller högst ett år efter utfärdandet Ort / Datum : Lägenhet : (mitt lägenhetsnummer) Fullmakt för : (namn) Att företräda : (mitt namn) Namnteckning : (min namnteckning) BRF TURBINEN 25 Org. nr. Sidan 28 av 28

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehåll Sida - Innehållsförteckning 2 - Förvaltningsberättelse 3-8 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fältöversten kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Ordinarie föreningsstämma Härmed kallas Du som medlem i Brf Porlabacken 1 i Bandhagen,

Läs mer

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Org. Nr. www.brfoxeln5.se Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-8 - resultaträkningar

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 4 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 4-10 - resultaträkningar 11

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

Brf Fältöversten. Årsredovisning för Brf Fältöversten

Brf Fältöversten. Årsredovisning för Brf Fältöversten Årsredovisning för Brf Fältöversten ÅRSREDOVISNING 2013 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA!"##$#%$& & '()*(++,-.,&/&0123,)2-433256-(./.7(.&84*369(-23(.&:,**,2&;4-+()& 3/**&1-)/.,-/(&56-(./.72234++,&

Läs mer

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisningen är upprättad av T&T Förvaltnings AB Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma Tid: Tisdagen den 11 maj 2010

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

" Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

 Riksbyggen. Årsredovisning. BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. " Riksbyggen Årsredovisning BRF PLOGEN 20 1/1 2014-31/12 2014 arg nr 769622-4281 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. r Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Torsdag den 28 april 2011 kl. 19:00 Lokal: Styrelserummet, Freriksbergsv- 2 Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336

Årsredovisning. BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Årsredovisning BRF GODHEM 1/1 2014-31/12 2014 Org nr 769609-0336 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisn. Brf Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisn ing för Brf Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2010 -_._-_.- --_._-~=---------------- Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Ansvarsförbindelsero ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer