Välkomna till läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till läsåret 2012-2013"

Transkript

1

2 Välkomna till läsåret I den här broschyren finns information om skolans vardag. Skolan informerar också via Wilma och skolans informationsblad Svanen. Lärarna informerar hemmen om aktuella saker via veckobrev, epost eller meddelanden på Wilma För att ytterligare utveckla informationsgången mellan hemmen och vår vardag vill vi också använda oss av de sociala medierna. Ett sätt att bli bättre på information är att använda oss av sociala medier. På skolans twittersida (www.twitter.com/cygnaeusskola) kan ni följa med dagliga uppdateringar om det som händer på skolan. Vi har valt att använda Twitter, eftersom den tjänsten kräver ingen registrering. Skolans hemsida (http://info.edu.turku.fi/cygnaeus) fortsätter som en mer statisk informationsbank, men även den kommer att uppdateras vid behov. Ifall ni vill veta mera om oss, vår verksamhet eller funderar på något speciellt rörande ert barns skolgång, skall ni inte tveka att ta kontakt. Med samarbetshälsning, Nicke Wulff t.f. rektor 2

3 Välkomna till läsåret Verksamhetsidé... 5 Speciell inriktning... 5 Aktuellt detta läsår... 5 Timfördelning... 6 Finska/engelska... 6 Språkundervisningen... 6 Stödundervisning... 6 Stödundervisning för invandrare... 7 Hemspråksundervisning... 7 Svenska Specialundervisningen... 7 Religion - livsåskådningskunskap... 8 Textilslöjd/Teknisk slöjd... 8 Utvärdering och betyg... 8 Lägerskola klassresor... 8 Idrottstävlingar... 9 Verksamhet utanför skolan... 9 Klubbverksamhet... 9 Fadderverksamhet Medfostrare Elevtransporter Trafiken kring skolan Wilma Frånvaro från skolan Adressförändringar Frukost Klädsel etc Ersättning av elevers i skolan försvunna eller förstörda personliga egendom Mobiltelefoner Elevvården Ersättning i fall av olycka Ordningsregler Mobbningsförebyggande arbete Vid oro för barnets välbefinnande. Gör så här! Samarbete hem skola Direktionen Kontaktuppgifter Cygnaeus skolas lärare läsåret Övrig personal

4 Skolans arbetsdagar läsåret Lektionstider Tema- och händelsekalender Bilagor Ordningsregler för Cygnaeus skola Handlingsplan mot mobbning i Cygnaeus skola Språkstrategi för Cygnaeus skola

5 Verksamhetsidé Cygnaeus skola är en grundskola (årskurserna 1-6) i en språklig glesbygd för svensk- och tvåspråkiga elever i Åbo med omnejd. Lärarna ser som sin uppgift att fostra eleverna till goda studievanor och att medvetet satsa på språk och skapande verksamhet. Speciell inriktning Skolan har en speciell karaktär både som finlandssvensk skola och en skola där två- och flerspråkighet beaktas. I praktiken förverkligas detta genom att vi samarbetar med andra finlandssvenska kulturinstitutioner, bekantar oss systematiskt med det finlandssvenska i Åbo samt uppmärksammar finlandssvenska högtider och seder. Vi satsar specifikt på att stärka elevernas språkkänsla genom en satsning på modersmålet. Satsningen på modersmålet syns bl.a. genom arbetsmetoder som tar hänsyn till elevernas heterogena språkliga nivå. Vi betonar elevens väg till kunskap. Vårt mål är att skapa en positiv inlärningsmiljö i vilken eleven har möjligheter att utnyttja sina egna resurser för att utvecklas som lärande individ. Vi vill ge eleverna redskap och nycklar för livslångt lärande. Elevens självvärdering är en viktig del av inlärningsprocessen. Vi satsar på skapande verksamhet genom att låta skapande och kreativa arbetssätt genomsyra undervisningen. Vi har en mångsidig språkundervisning i engelska, finska, franska och tyska. Aktuellt detta läsår Centrala föremål för utveckling under läsåret: Öka känslan av samhörighet och skoltrivsel bland personal och elever Utveckla informationsgången mellan hemmen och skolan Fortsätta med utvecklingen av undervisningen i matematik

6 Timfördelning Årskurs I II III IV V VI Modersmål A1-språk Finska/engelska Frivilligt A2-språk Finska/engelska/tyska/franska Matematik Miljö- och naturkunskap Biologi och geografi 2 1 Fysik och kemi 1 1 Religion/Livsåskådningskunskap Historia 1 2 Musik Bildkonst Slöjd Gymnastik Valfria ämnen 1 1) 1 1) TOTALT I totalantalet timmar per årskurs finns frivilliga språket medräknat i årskurserna ) Tillvalsämnen läsåret är matematik, teckning eller musik Språkundervisningen Språkprogrammet börjar med A1-språk i åk 3. Valbara A1-språk är finska eller engelska. A2-språk (finska, engelska, tyska och franska) läses frivilligt i åk 4-6. De är främst de tvåspråkiga eleverna som väljer franska eller tyska. Finska som A2-språk är modersmålsinriktad, dvs. lämpad för elever från tvåspråkiga hem. Stödundervisning Stödundervisning kan ges åt elever som p.g.a. frånvaro, inlärningssvårigheter eller av andra orsaker behöver extra hjälp i något läroämne. 6

7 Stödundervisning för invandrare För elever som flyttat till Finland från utlandet, kan ordnas extra stödundervisning för att underlätta anpassningen till vår skolas lärokurs. Kontakta barnets lärare för mera information. Hemspråksundervisning För elever med annat modersmål än svenska eller finska kan ordnas hemspråksundervisning för att språkkunskaperna skall upprätthållas. Hemspråksundervisningen ordnas utanför skoltid på olika skolor i staden. Anhållan sker med skild blankett som fås från skolans kansli. Skolsekreteraren ger närmare information. Svenska 2 För elever med annat modersmål än finska och svenska kan ordnas undervisning i svenska där eleven får stöd i sin språkutveckling utgående från sina egna språkliga färdigheter. Kontakta barnets lärare för mera information. Specialundervisningen Elever som har tal-, läs-, skriv- eller matematiksvårigheter eller andra särskilda behov kan få specialundervisning av skolans speciallärare. Undervisningen sker individuellt eller i smågrupp och företrädesvis i perioder då det visar sig ändamålsenligt. Det är viktigt att elever med specialbehov uppdagas så tidigt som möjligt för att stöda skolgången. Skolsvårigheter kan i de flesta fall övervinnas. Speciallärarna undervisar en stor del av eleverna i årskurs 1 och 2 för att förebygga inlärningssvårigheter. I de högre årskurserna är det främst elever med specifika läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och talsvårigheter som får periodiserad specialundervisning. 7

8 Religion - livsåskådningskunskap Skolans religionsundervisning utgår från den evangelisk-lutherska trosuppfattningen. Skolan erbjuder även elever som hör till den romersk-katolska och ortodoxa kyrkan egen religionsundervisning. Elever som inte tillhör ett trossamfund undervisas i livsåskådningskunskap. Textilslöjd/Teknisk slöjd Alla elever har småslöjd i årskurs 1-2. Från och med årskurs 3 periodiseras textil- och tekniska slöjden. Under vårterminen i årskurs 4 väljer eleverna antingen textil- eller teknisk slöjd för den resterande delen av grundskolan. Undervisningen i textilslöjd ordnas i skolans egen textilsal och handhas av Riina Tarvis- Gräsbeck. Den tekniska slöjden är utlokaliserad i Puolala skola och handhas av följande lärare: Nicke Wulff, Kenneth Zweigberg, Per-Olov Wirsjö, Johan Pelo och Mikael Nylund. Utvärdering och betyg I skolan bedöms inlärningsresultaten, inlärningsprocessen och uppförandet. Genom kontinuerliga utvärderingar och direkt respons stödjer vi eleven i att forma en realistisk bild av sig själv. Efter den första terminen hålls utvecklingssamtal, andra och tredje terminen avlutas med ett betyg. Det första sifferbetyget får eleven i åk 5 efter vinterterminen. Vi använder både självvärdering och lärarbedömning jämsides. Eleven skall själv kunna vara med och ställa upp målen för sitt arbete och kunna bedöma sina egna framsteg. Självvärderingen används som grund för elevens vidare arbete och utveckling och till att sporra eleven i studierna. I bedömningen försöker vi så långt som möjligt ta hänsyn till elevens egna förutsättningar. Lägerskola klassresor Varje årskurs har minst ett utflyktsmål/studiebesök som finns omnämnt i vår läroplan. I åk 5 åker man på lägerskola till Högsåra och lever skärgårdsliv. Staden finansierar en tredagars lägerskola, ifall föräldrarna önskar förlänga lägerskolan till 5 dagar görs detta med insamlade 8

9 medel. Beträffande eventuella övriga kostnader som vårdnadshavarna skall stå för bör detta diskuteras i god tid på föräldramöten och meddelas senast två veckor före lägerskolan. Det är endast åk 6 som åker på en traditionell klassresa inom landets gränser ifall föräldrarna så beslutar. Eleverna och föräldrarna har då samlat in pengar under åk 5-6 för att kunna åka iväg. Eleverna i en klass deltar i sådana klassresor och exkursioner som medför kostnader endast ifall vårdnadshavarna i klassen så besluter. Klassresornas förverkligande kräver också ett tillräckligt antal föräldrar som förbinder sig att åka med på resan. Idrottstävlingar Under läsåret deltar Cygnaeus skola i idrottstävlingar ordnade av Åbo stads skolverk och Svenska Finlands Skolidrottsförbund. Elever kommer att delta i friidrottstävlingar, fotbollsturneringar och stafettävlingar för Åbo skolor. Höjdpunkt för många elever är Stafettkarnevalen i maj. Mera information skickas hem med eleven då tävlingar närmar sig. Verksamhet utanför skolan Skolans elever och lärare har gemensamma evenemang utanför skolan. Skolan ordnar en vinteridrottsdag där eleverna får välja mellan olika aktiviteter. Därutöver ordnas en naturstig på våren. Enligt läroplan och arbetsplan ordnas även exkursioner, lägerskola och klassresa. Skolans ordningsregler gäller vid all verksamhet utanför skolan. Klubbverksamhet Vår klubbverksamhet sker i samarbete med många utomstående aktörer. Ett rikligt klubbutbud garanteras bl.a genom projektet Aktiv och trygg skolvardag samt genom samarbete med HoS/Cygnaeussektionen. Om årets klubbutbud meddelas särskilt. 9

10 Fadderverksamhet I Cygnaeus skola inleds fadderverksamheten i åk 1 och åk 4 och fortgår i tre år. Målen för fadderverksamheten är att skapa en trygg och trivsam skolmiljö. En trygg och trivsam skolmiljö innebär bl.a. att alla elever vid behov har någon att vända sig till. Eleverna skall alltså redan i ett tidigt skede lära sig att ta personligt ansvar för varandra och samtidigt fungera som förebilder. Därmed kan man säga att de sociala målen för fadderverksamheten är att förebygga mobbning, att lära sig att respektera varandra, att lära sig att umgås och samarbeta över årskursgränserna. De kognitiva målen i sin tur innefattar bl.a. att lära sig att instruera och att förmedla fakta. Medfostrare En medfostrare (eller klassmorfar) är ingen lärare, utan ett stöd för barnen, en person som har tid att lyssna på barnen. Vid Cygnaeus skola verkar detta läsår 5 medfostrare: Rainer Lindgren, Roger Nylund, Juhani Löflund, Kaj Dunderfelt och Gustav Wickström. Medfostrarna finns på plats i vår skola en dag i veckan. Då läser de ofta med elever ur de yngre årskurserna, samt lyssnar till elevernas läsning. Medfostrarna arrangerar även olika temaveckor och kampanjer samt tar aktivt del i skolans antimobbningsarbete. Elevtransporter Elever i åk 1-2 får resebidrag, dvs. gratis aktivkort till reguljära bussar, om skolvägen är över 3 km. Elever i åk 3-6 får skolskjuts, dvs. gratis aktivkort till reguljära bussar, om skolvägen är längre än 5 km. Om skolresan i åk 1-2 är under 3 km och i åk 3-6 under 5 km kan eleverna köpa busskort i servicebyrån för lokaltrafik, Auragatan 5. Tappar man bort busskortet skall ni ta kontakt med skolans kansli. Angående eventuella taxiskjutsar kan upplysningar begäras från skolan eller ämbetsverket för fostran och undervisning, skjutavdelningen eller Eleverna i åk 5-6 får cykla på egen hand till skolan. Vi förutsätter att cykelhjälm används. Elever i lägre klass får även cykla till skolan om de följs av en vuxen både till skolan och från skolan. 10

11 Trafiken kring skolan Reservera tillräckligt med tid på morgonen för att barnen inte skall behöva rusa till skolan och därigenom glömma ett tryggt trafikbeteende. Du som transporterar ditt barn med bil till skolan bör alltid lämna av dina passagerare på Auragatans sida. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att stanna utanför skolporten på Mariegatan och att köra in på skolgården. Wilma I Wilma matar lärarna in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan via Wilma följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post och läsa skolans notiser. Wilma används också av läroanstaltens personal och ledning. Kontakta skolan om du inte kommer ihåg ditt användarnamn och/eller lösenord. Ett nytt användarlösen kan man personligen avhämta från kansliet Frånvaro från skolan Meddela alltid skolan om ditt barn är frånvarande p.g.a. sjukdom. Vid behov ordnas stödundervisning efter tillfrisknandet. Vi kan också bevilja rätt till frånvaro av andra skäl. Klassläraren beviljar ledighet för 1-3 dagar. Rektor beviljar längre ledighet. Blanketter fås från skolan eller från skolans hemsida. Ansök om rätt till frånvaro i god tid. Observera att eleven skall inhämta det klassen lärt sig under frånvarotiden. Eleven befrias från skolgång, inte från läroplikten. 11

12 Adressförändringar Det är ytterst viktigt att vi så snabbt som möjligt får uppgifter om adressförändringar, nya telefonnummer, också mobiltelefonnummer. Glöm inte att meddela eventuellt nytt telefonnummer till din arbetsplats. Frukost Frukosten serveras kl Inbetalning (10 ) sker via nätet till Åbo stad Katerinki, kontonummer OP Som betalare skriver man elevens namn och skola. För att få kortet till frukosten visas kvitto på inbetald summa i köket vid första tillfället. Kortet är personligt. Köket drar av från kortet efter varje måltid. Klädsel etc. Kläder och skor skall vara märkta. Vi använder inneskor inomhus. Kvarglömda kläder förvaras i garderoben på första våningen. Det ordnas utställning med kvarglömda kläder 2-3 gånger per år i aulan. Påminn ditt barn att fråga efter eller att leta reda på kvarglömda kläder. Vid regnväder skall barnen ha regnkläder; paraplyer rekommenderas inte p.g.a. risk för olycksfall. För gymnastiklektionerna bör alla ha lämpliga byteskläder, t.ex. shorts, t-skjorta och gymnastikskor för innebruk, träningsoverall eller andra oömma kläder och skor för utebruk samt alltid badhandduk. Ersättning av elevers i skolan försvunna eller förstörda personliga egendom Elevers personliga egendom kan ersättas endast om den förstörts under lektionstid. Om eleven handlat mot givna regler ersätts inte den förstörda egendomen. Staden ersätter inte heller egendom som lämnats i garderoben, förstörts/försvunnit under rasten eller skolvägen. Egendom som eleven tagit med till skolan frivilligt t.ex. mobiltelefoner eller cd-spelare ersätts inte. Stölder som hänt i skolan är brott, varvid elevens vårdnadshavare bör göra en brottsanmälan till polisen. Även skolan utreder det inträffade. 12

13 Mobiltelefoner Eleverna är personligen ansvariga för sina mobiltelefoner i skolan. Under lektionstid eller i övriga undervisningssituationer ska telefonen vara ljudlös. Eleverna får använda sina telefoner under raster, ifall inte klassläraren tillsammans med föräldrarna har begränsat rättigheten att använda mobiltelefon under raster för respektive klass. Elevens telefon beslagtas av läraren för resten av dagen ifall den används på fel sätt. Vi informerar hemmet om eleven inte följt skolans regler gällande mobiltelefoner. Elevvården Elevvården hör till alla inom skolsamfundet och sker i samarbete med föräldrarna. För att trygga elevens hälsa och välmående krävs samarbete på många olika nivåer inom skolan och med utomstående sakkunniga. En del av skolans elevvård sker i samarbete med hela elevvårdsgruppen som består av rektor som ordförande, speciallärare, läkare, hälsovårdare, psykolog, kurator och berörda lärare. Elevvårdsgruppen behandlar olika elevfrågor och gör bl.a. handlingsplaner för elever med särskilda svårigheter. Som förälder informeras du och har möjlighet att närvara vid behandlingen av ditt barns ärende i elevvårdsgruppen. Inom elevvården ordnas månatliga uppföljningsmöten tillsammans med Kiva-teamets koordinatorer, kurator, hälsovårdare och rektor där mobbningsärenden följs upp och avslutas. Vid behov deltar skolpsykologen. Skolpsykolog Rita Slotte är på plats onsdagar ca , samt övriga tider vid behov. Tfn Skolkurator Lilian Rönnqvist är anträffbar måndagar och tisdagar på skolan. Tfn Hälsovårdaren Monica Zetter är i skolan måndagar - torsdagar. Tfn I skolan finns konkreta planer för arbete med krishantering, mobbning och drogproblem. 13

14 Ersättning i fall av olycka Skador som skett i skolan eller på skolvägen betraktas som skololycksfall. Vid skololycksfall kan eleven kontakta skolans hälsovårdare, lärare eller hälsovårdscentralens jourmottagning vid Kommunalasjukhusvägen 20, tfn Skolcentralen ersätter kostnaderna som förorsakats av olycksfallet. Kostnader vid besök på privata läkarstationer ersätts till en del. Ordningsregler Se bilaga 1 Cygnaeus skolas ordningsregler Mobbningsförebyggande arbete I skolan strävar vi efter att alla skall kunna känna sig trygga under skoldagen. För att uppnå detta jobbar vi i alla klasser regelbundet med aktiviteter vars syfte är att förbättra och upprätthålla en god gemenskap och sammanhållning. Det råder nolltolerans i skolan vad gäller bråk, trakasserier och otrevliga ord och uttryck riktade mot andra. Det går inte helt att undvika att barn ibland blir osams. De flesta bråk går att reda upp med detsamma och så är saken över. Det är viktigt att komma ihåg skillnaden mellan tillfälliga bråk och mobbning. Det senare är det frågan om då trakasserierna riktas mot en bestämd person systematiskt och oftast av vissa speciella personer. I mobbningsfall kan man så gott som alltid hitta en ledare som har stöd av s.k. medlöpare. Om det hemma framkommer att ert barn mår dåligt av t.ex. trakasserier och bråk i skolan skall ni i första hand kontakta barnets klasslärare. Klassläraren kommer då att tala först med den utsatta eleven och därefter med de som utpekats som bråkiga. Klassläraren förväntar sig att trakasserierna genast upphör. Ifall så inte sker kontaktas allas föräldrar så att man tillsammans skall kunna försöka finna en lösning på problemen. Lyckas det ändå inte kan klassläraren be KiVa-gruppen ta över. Skolans KiVa-grupp (antimobbningsgrupp) består av fem lärare. Lärarna som ingår i gruppen läsåret är: Johan Pelo (åk4-6). Minna Muallim, Lena Lehvonen, Kenneth Zweigberg (åk 1-3) och Eivor Hellström. Vid behov samarbetar gruppen med rektor, skolpsykolog och skolkurator. 14

15 Om ni hemifrån vill ta kontakt med KiVa-gruppen sker det enklast via e-post. Kontaktpersonerna är Kenneth Zweigberg åk1-3 och Minna Muallim åk4-6. Telefon eller e- post I skolan skall alla kunna känna sig trygga och må bra! Skolans mobbningsplan finns som bilaga 2 i slutet av informationshäftet. Vid oro för barnets välbefinnande. Gör så här! 1. Kontakta klassläraren 2. Kontakta KiVa -gruppens medlemmar: eller 3. Kontakta rektor 4. Kontakta rektor igen (för kontakter till socialmyndigheter, hälsovården, polisen) Samarbete hem skola I vår skola fungerar också föreningen Hem och skola i Åbo. Hem och skola i Åbo rf/cygnaeussektionen hjälper skolan ekonomiskt med en del inventarie- och andra anskaffningar. Hem och skola i Åbo rf/cygnaeussektionen stöder elevklubbsverksamheten i skolan på ett betydande sätt. Föräldrarna väljer 2-4 klassombud i varje klass. Klassombuden sammankallar föräldrar och elever till möten och aktiviteter och deltar i Hem och skola i Åbo rf/cygnaeussektionens möten. Cygnaeussektionen träffas 3-4 ggr/termin. Möteskallelsen går ut 1 vecka i förväg. Mötena är öppna för alla intresserade föräldrar. Hem och skola i Åbo rf/cygnaeussektionens ordförande är Anette Palanen. Direktionen Skolan har en direktion som är den officiella länken utåt i beslutsfattande ställning. Direktionen besluter om bl.a. skolans regler, arbetsplanen och utfärdar riktlinjer för skolans pedagogiska verksamhet samt godkänner den nya skolvisa läroplanen. Direktionen skall se till att skolan har behövliga utrymmen, material etc. Direktionens sammansättning är följande ända tills en ny direktion väljs i höst: 15

16 Ordinarie medlemmar Lars Nyberg, ordförande Kari Nihtilä Elise Salpaoja San Törnroth Emma Vironmäki sekreterare och föredragande Ersättare Herman Norrgrann Majlen Saarinen Pia Liljeroth Ulrika Gullqvist Ulrika Lundberg Nicke Wulff, rektor Lärarkårens representant Mikael Nylund Ej utsedd ännu ( ) Personalens representant Tuula Aali Kjell Lindström Representant för undervisningsnämndens svenska sektion Saara Ilvessalo Kontaktuppgifter Rektor eller Fax E-post Hemsida Twitter Kansli Lärarrum Hälsovårdare Köket Vaktmästare

17 Cygnaeus skolas lärare läsåret Ahlgren-Ashtiani Erika småklasslärare i åk 1-2 Björö-Vesterinen Hege klasslärare i 5a Grandell Mari-Susann klasslärare 1b Gustavsson Martina timlärare i franska Hacklin Viveca klasslärare i 1c Hellström Eivor klasslärare i 2b Hyvönen Nina klasslärare i 6a Häggblom Charlotta klasslärare i 5b Hägglund Ann-Louise klasslärare i 1a Karlsson Ann-Christine klasslärare 6c Lasén- Back Maria klasslärare i 3c Lehvonen Lena klasslärare i 5c Malmström Henrik småklasslärare 3-4 Muallim Minna klasslärare i 6b Nylund Mikael klasslärare i 2a Pelo Johan klasslärare i 4b Reinikanen Clara musiklärare Sandberg Monika klasslärare i 3b Selin Ann-Sofie speciallärare Sjöström Sofie klasslärare i 2c Svenskberg-Linko Elise klasslärare 4a Särs-Lundin Camilla speciallärare Tarvis-Gräsbeck Riina lektor i textilslöjd Westerstråhle Ann lektor i EN, TY Wirsjö Per-Olov småklasslärare i åk 5-6, teknisk slöjd Wulff Nicke rektor Zweigberg Kenneth klasslärare i 2a Övrig personal Christensson-Tromsso Marika Grönholm Pia Gustavsson Martina Paulig Ira Roman Robert Lahtinen Jaana skolgångsbiträde skolgångsbiträde skolgångsbiträde skolgångsbiträde skolgångsbiträde skolsekreterare 17

18 Lindström Kjell Zetter Monica Keinonen Kirsti Makkonen Elina Rantanen Eija Ruohonen Eija Stirkkinen Anne Keinonen Kirsti Laine Sinikka Ollonqvist Juha Dunderfeldt Kaj Lindgren Rainer Löflund Juhani Nylund Roger Wickström Gustav Broman Monika Dahlström Kerstin Fleege Hannele Friman Kate Högnäs Gunilla Koivunen Jånna Korpela Pia Lundberg Anne Nyholm Anna-Lena gårdskarl hälsovårdare kökspersonal kökspersonal kökspersonal kökspersonal kökspersonal städpersonal städpersonal städpersonal medfostrare medfostrare medfostrare medfostrare medfostrare förskolan förskolan förskolan förskolan förskolan förskolan förskolan förskolan förskolan 18

19 Skolans arbetsdagar läsåret Höstterminen Vårterminen Lov Höstlov Jullov Vinterlov Påsklov Kristi himmelsfärdsdag Lektionstider Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion /

20 Tema- och händelsekalender Augusti September Oktober November Skolan börjar Åk 5 på lägerskola på Högsåra, v 38 ( ) Höstlov Första advent December Självständighetsdagen 6.12 Lucia Julgudstjänst i Mikaels kyrka, Jullov Januari Skolan börjar måndag enligt schemat Artighetskampanj Språkval och föräldramöte för åk 2 och åk 3 Öppet hus (bestäms senare) Februari Alla hjärtans dag 14.2 Vinteridrottsdag Utvärdering Vinterlov Kalevaladagen 28.2 Mars April Maj Påsklov Läsveckor/matteveckor Stafettkarneval Stafettävlingar för Åbo Friluftsdag i Runsala Kristihimmelfärdsdag 9.5 Skolgudstjänst i Mikaels kyrka, 31.5 Juni Skolavslutning

21 Bilagor Bilaga 1 Ordningsregler för Cygnaeus skola Alla har rätt till en trygg studiemiljö. (29 GrUtbl) Allmänt Jag mobbar inte eller använder våld i skolan. Alla former av mobbning, våld och kränkande beteende är förbjudna. Jag stöder inte den som retas eller mobbar. Jag berättar för en vuxen om jag själv eller någon annan blir retad eller mobbad. Jag ber en vuxen om hjälp då jag känner mig hotad eller om jag råkar i en konfliktsituation. Jag följer alltid lärarnas, assistenternas och den övriga personalens instruktioner. Jag går inte utanför skolområdet under skoldagen. Jag tar inte med mig leksaker eller föremål som kan vara farliga eller skada andra personer. Jag får inte skada annans eller skolans egendom. Jag är ärlig och talar sanning. Jag är hjälpsam, artig och talar ett vårdat språk. Jag respekterar alla i vår skola. Jag utsätter inte mig själv eller någon annan för farliga situationer. Jag ansvarar själv för pengar och andra värdesaker som jag har tagit med mig till skolan. Jag äter inte godis eller tuggar tuggummi under skoltid. Inomhus Jag rör mig lugnt och tyst utan att knuffas. Jag hänger upp mina ytterkläder. Jag ställer uteskorna snyggt på anvisad plats och och tar på mig mina inneskor. Jag använder inte mössa inomhus. Jag går direkt ut på rast när lektionen är slut. Jag förvarar klubbor och racketar på den plats som min klasslärare har visat mig. Jag vistas inte i klassrum, korridorer eller omklädningsrum på raster eller efter skolan. Under lektionerna Jag kommer i tid till lektionen. Jag har gjort mina läxor och har mina böcker och häften med mig. Jag koncentrerar mig och gör mitt bästa. Jag ger mina kamrater arbetsro. Jag håller reda på mina egna saker och låter mina kamraters saker vara i fred. Jag är aktsam om skolans materiel och hjälper till att hålla klassrummet snyggt. 21

22 Jag håller min mobiltelefon avstängd eller ljudlös under lektionstid. Jag har med med mig lämpliga gymnastikkläder och lämplig utrustning. I matsalen Jag ger andra matro. Jag uppträder trevligt och hjälpsamt vid matbordet. Jag äter min mat endast i matsalen. På skolgården Jag leker endast på det rastområde som tillhör Cygnaeus skola. Jag följer anvisningarna för klättring på klätterplank och klätterställningar. Jag ställer mig lugnt och utan att knuffas vid ytterdörren då det ringer. Jag leker inte mellan bilarna. Jag leker inte i trapporna. Jag leker inte på utetoan. Jag leker inte i blomrabatterna eller bland buskarna. Jag klättrar inte i träd eller på staketet. Jag spelar fotboll endast mellan fotbollsmålen. Jag spelar bara när det är min tur att spela. Jag sparkar inte boll mot andra. Jag sparkar inte höga bollar. Jag sparkar inte mot amfiteatern. Jag sparkar inte bollen över staketet mot granngården. Jag spelar basketboll endast vid bollställningen. Jag kastar inte snöbollar. Jag tar inte med mig kort eller spel där man byter till sig eller köper saker av varandra. Skoltid Till skoltid räknas lektioner, raster och klubbar, fester och verksamhet utanför skolan som nämns i skolans arbetsplan. Skoldagen avslutas alltid på skolområdet eller på annan, i arbetsplanen nämnd plats, som läraren anvisar. Frånvaro Jag får inte vara borta från skolan utan lov. Vårdnadshavare skall meddela skolan när jag är frånvarande. Skolområdet Skolområdet utgörs av skolbyggnaden och skolgården. Skolgården avgränsas av porten mot Mariegatan, porten mot Köpmansgatan och amfiteatern. Rastområdet Det asfalterade området utanför skolbyggnaden används endast av elever från Cygnaeus skola. Området slutar vid bommen mot parkeringen. 22

23 Sandplanen används av elever från både Cygnaeus skola och Puolala skola. Det asfalterade området utanför Puolala skola används endast av elever från Puolala skola. Följder ifall jag bryter mot ordningsreglerna Skolans personal övervakar att ordningsreglerna följs. Beslut om tillrättavisningssätt och disciplinära straff sker i enlighet med 36 GrUtbl. Tillrättavisningssätt enligt lagen: Utförande av hemuppgifter efter skoldagens slut Kvarsittning Avlägsnande av elev från klassrummet för återstående lektionstid Förvägran av rätten att delta i undervisningen för den återstående arbetsdagen Disciplinära straff: Skriftlig varning Avstängning för viss tid Vid stölder eller våld kontaktar rektor skolpolisen. Direktiv för skolvägen För min egen trygghets skull går jag den kortaste trygga vägen till och från skolan. Det är en av förutsättningarna för att Åbo stad skall kunna ersätta mig om det händer en olycka på skolvägen. Jag följer taxichaufförens instruktioner om jag får skolskjuts. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att stanna utanför skolporten på Mariegatan och att köra in på skolgården. Jag följer trafikreglerna då jag går, cyklar eller åker buss till skolan. När jag cyklar till skolan använder jag alltid cykelhjälm (Vägtrafiklag 90/ ) I åk 14 får jag cykla till och från skolan endast om jag följs av en vuxen. 23

24 Bilaga 2 Handlingsplan mot mobbning i Cygnaeus skola Innehåll 1. Målsättningar 2. Juridisk bakgrund 3. Övergripande frågeställningar för handlingsplanen 4. Definition av mobbning 5. Mobbning som gruppfenomen 6. Hur skall vi tillsammans motverka mobbning? 7. Åtgärder på elevnivå när mobbning förekommer 8. Mobbningsförebyggande åtgärder 24

25 1. MÅLSÄTTNINGAR Handlingsplanens målsättning är att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasseri genom att: reducera existerande mobbningsproblem både i och utanför skolmiljön. förbättra kamratrelationer i skolan förebygga nya mobbningsproblem skapa engagemang hos lärare och föräldrar utveckla regler mot mobbning stödja och effektivt skydda de mobbade 2. JURIDISK BAKGRUND Lagen om grundläggande utbildning förpliktar skolan att i samband med läroplanen utarbeta en plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasseri. Utbildningsanordnaren skall verkställa planen och övervaka att den iakttas och förverkligas (477/2003, 29 ). Planen skall göras upp i enlighet med de bestämmelser som Utbildningsstyrelsen utfärdar. (Utbildningsstyrelsen 2004). 3. ÖVERGRIPANDE FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR HANDLINGSPLANEN Hur kan vi bäst förebygga problemen? Hur angriper vi akut mobbning? Hur ser vi vuxna vad som händer? 4. DEFINITION AV MOBBNING Grundläggande definition av mobbning En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera andra personer. Negativ handling: Beteende som har syfte att tillfoga en annan person skada eller obehag (aggressiv handling) Kan utföras genom: Fysisk kontakt Ord På annat sätt (t.ex. grimaser, gester, utfrysning, spridning av rykten) 25

Handlingsplan mot mobbning i Hangö Centralskola

Handlingsplan mot mobbning i Hangö Centralskola Handlingsplan mot mobbning i Hangö Centralskola Innehåll 1. Målsättningar 2. Juridisk bakgrund 3. Övergripande frågeställningar för handlingsplanen 4. Definition av mobbning 5. Mobbning som gruppfenomen

Läs mer

Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen

Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen Skräbböle skola 9 Våno skola 13 Sunnanbergs skola 15 Kirjala skola 18 Sarlinska skolan 20 Kyrkbackens skola 24 Skärgårdshavets skola 30 Träsk

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister

VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister VANDA Välkommen till skolan 2015 Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister Innehåll sida 4 Att börja skolan sida 9 > Skolarbetet i åk 1 6 sida 8 > Samarbete mellan hem och skola sida

Läs mer

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 INFORMATION OM STUDIERNA PÅ ÅRSKURSERNA 1 6 Adress: Keisarinmajantie 9 48230 KOTKA www.kotkasamskola.com Telefon/e-mail: 05-219 0812 åk 1 6, klasslärare grundstadiet@kotkasamskola.com

Läs mer

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Upprättad: 2006-09-15 Omskrivning: 2011-07-31 Gäller till: 2012-07-31 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar 1 Angår det dig kanske

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

Den regionala läroplanen

Den regionala läroplanen Den regionala läroplanen Lovisa, Lappträsk, Mörskom 2011-2012 1 1 DEN REGIONALA LÄROPLANEN... 5 1.1 LÄROPLANENS UTFORMNING... 5 1.2 LÄROPLANENS INNEHÅLL... 5 2 UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKALL

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning

MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN. Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN Att utarbeta en handlingsplan för att förebygga och ingripa i mobbning Maria Stoor-Grenner Laura Kirves MOBBNINGSFÖREBYGGANDE ARBETE INOM SMÅBARNSFOSTRAN

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2015 Innehåll 1. Vision... 3

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling

LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling + -+ LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Södra skolan Läsåret 2014/2015 Innehåll Varför denna plan 2 Våra åtgärder 6 Vår vision.. 3 Kommunikation och Våra ordningsregler..

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan.

Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker. Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. Jag märker! Kursmaterial för förebyggande av mobbning i skolan. 1 Utgivare Mannerheims Barnskyddsförbund rf Manuskript Petteri Hakanen, ledare

Läs mer

3. Förebyggande arbetsmetoder

3. Förebyggande arbetsmetoder 1. Vad är mobbning? 2. Förebyggande program 3. Förebyggande arbetsmetoder 4. Trivselenkäter 5. Handlingsplaner 6. Övningar 7. Eget material Utgivare: Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Projektet Vi mobbar

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 Årscykel för arbetes gång 2013-2014 1 Jan-Mars -Årligen: Inventering av skolans trygga/otrygga områden (socped. perspektiv) -Uppföljning/ fastställande av handlingsplan

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer