Välkomna till läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkomna till läsåret 2012-2013"

Transkript

1

2 Välkomna till läsåret I den här broschyren finns information om skolans vardag. Skolan informerar också via Wilma och skolans informationsblad Svanen. Lärarna informerar hemmen om aktuella saker via veckobrev, epost eller meddelanden på Wilma För att ytterligare utveckla informationsgången mellan hemmen och vår vardag vill vi också använda oss av de sociala medierna. Ett sätt att bli bättre på information är att använda oss av sociala medier. På skolans twittersida (www.twitter.com/cygnaeusskola) kan ni följa med dagliga uppdateringar om det som händer på skolan. Vi har valt att använda Twitter, eftersom den tjänsten kräver ingen registrering. Skolans hemsida (http://info.edu.turku.fi/cygnaeus) fortsätter som en mer statisk informationsbank, men även den kommer att uppdateras vid behov. Ifall ni vill veta mera om oss, vår verksamhet eller funderar på något speciellt rörande ert barns skolgång, skall ni inte tveka att ta kontakt. Med samarbetshälsning, Nicke Wulff t.f. rektor 2

3 Välkomna till läsåret Verksamhetsidé... 5 Speciell inriktning... 5 Aktuellt detta läsår... 5 Timfördelning... 6 Finska/engelska... 6 Språkundervisningen... 6 Stödundervisning... 6 Stödundervisning för invandrare... 7 Hemspråksundervisning... 7 Svenska Specialundervisningen... 7 Religion - livsåskådningskunskap... 8 Textilslöjd/Teknisk slöjd... 8 Utvärdering och betyg... 8 Lägerskola klassresor... 8 Idrottstävlingar... 9 Verksamhet utanför skolan... 9 Klubbverksamhet... 9 Fadderverksamhet Medfostrare Elevtransporter Trafiken kring skolan Wilma Frånvaro från skolan Adressförändringar Frukost Klädsel etc Ersättning av elevers i skolan försvunna eller förstörda personliga egendom Mobiltelefoner Elevvården Ersättning i fall av olycka Ordningsregler Mobbningsförebyggande arbete Vid oro för barnets välbefinnande. Gör så här! Samarbete hem skola Direktionen Kontaktuppgifter Cygnaeus skolas lärare läsåret Övrig personal

4 Skolans arbetsdagar läsåret Lektionstider Tema- och händelsekalender Bilagor Ordningsregler för Cygnaeus skola Handlingsplan mot mobbning i Cygnaeus skola Språkstrategi för Cygnaeus skola

5 Verksamhetsidé Cygnaeus skola är en grundskola (årskurserna 1-6) i en språklig glesbygd för svensk- och tvåspråkiga elever i Åbo med omnejd. Lärarna ser som sin uppgift att fostra eleverna till goda studievanor och att medvetet satsa på språk och skapande verksamhet. Speciell inriktning Skolan har en speciell karaktär både som finlandssvensk skola och en skola där två- och flerspråkighet beaktas. I praktiken förverkligas detta genom att vi samarbetar med andra finlandssvenska kulturinstitutioner, bekantar oss systematiskt med det finlandssvenska i Åbo samt uppmärksammar finlandssvenska högtider och seder. Vi satsar specifikt på att stärka elevernas språkkänsla genom en satsning på modersmålet. Satsningen på modersmålet syns bl.a. genom arbetsmetoder som tar hänsyn till elevernas heterogena språkliga nivå. Vi betonar elevens väg till kunskap. Vårt mål är att skapa en positiv inlärningsmiljö i vilken eleven har möjligheter att utnyttja sina egna resurser för att utvecklas som lärande individ. Vi vill ge eleverna redskap och nycklar för livslångt lärande. Elevens självvärdering är en viktig del av inlärningsprocessen. Vi satsar på skapande verksamhet genom att låta skapande och kreativa arbetssätt genomsyra undervisningen. Vi har en mångsidig språkundervisning i engelska, finska, franska och tyska. Aktuellt detta läsår Centrala föremål för utveckling under läsåret: Öka känslan av samhörighet och skoltrivsel bland personal och elever Utveckla informationsgången mellan hemmen och skolan Fortsätta med utvecklingen av undervisningen i matematik

6 Timfördelning Årskurs I II III IV V VI Modersmål A1-språk Finska/engelska Frivilligt A2-språk Finska/engelska/tyska/franska Matematik Miljö- och naturkunskap Biologi och geografi 2 1 Fysik och kemi 1 1 Religion/Livsåskådningskunskap Historia 1 2 Musik Bildkonst Slöjd Gymnastik Valfria ämnen 1 1) 1 1) TOTALT I totalantalet timmar per årskurs finns frivilliga språket medräknat i årskurserna ) Tillvalsämnen läsåret är matematik, teckning eller musik Språkundervisningen Språkprogrammet börjar med A1-språk i åk 3. Valbara A1-språk är finska eller engelska. A2-språk (finska, engelska, tyska och franska) läses frivilligt i åk 4-6. De är främst de tvåspråkiga eleverna som väljer franska eller tyska. Finska som A2-språk är modersmålsinriktad, dvs. lämpad för elever från tvåspråkiga hem. Stödundervisning Stödundervisning kan ges åt elever som p.g.a. frånvaro, inlärningssvårigheter eller av andra orsaker behöver extra hjälp i något läroämne. 6

7 Stödundervisning för invandrare För elever som flyttat till Finland från utlandet, kan ordnas extra stödundervisning för att underlätta anpassningen till vår skolas lärokurs. Kontakta barnets lärare för mera information. Hemspråksundervisning För elever med annat modersmål än svenska eller finska kan ordnas hemspråksundervisning för att språkkunskaperna skall upprätthållas. Hemspråksundervisningen ordnas utanför skoltid på olika skolor i staden. Anhållan sker med skild blankett som fås från skolans kansli. Skolsekreteraren ger närmare information. Svenska 2 För elever med annat modersmål än finska och svenska kan ordnas undervisning i svenska där eleven får stöd i sin språkutveckling utgående från sina egna språkliga färdigheter. Kontakta barnets lärare för mera information. Specialundervisningen Elever som har tal-, läs-, skriv- eller matematiksvårigheter eller andra särskilda behov kan få specialundervisning av skolans speciallärare. Undervisningen sker individuellt eller i smågrupp och företrädesvis i perioder då det visar sig ändamålsenligt. Det är viktigt att elever med specialbehov uppdagas så tidigt som möjligt för att stöda skolgången. Skolsvårigheter kan i de flesta fall övervinnas. Speciallärarna undervisar en stor del av eleverna i årskurs 1 och 2 för att förebygga inlärningssvårigheter. I de högre årskurserna är det främst elever med specifika läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och talsvårigheter som får periodiserad specialundervisning. 7

8 Religion - livsåskådningskunskap Skolans religionsundervisning utgår från den evangelisk-lutherska trosuppfattningen. Skolan erbjuder även elever som hör till den romersk-katolska och ortodoxa kyrkan egen religionsundervisning. Elever som inte tillhör ett trossamfund undervisas i livsåskådningskunskap. Textilslöjd/Teknisk slöjd Alla elever har småslöjd i årskurs 1-2. Från och med årskurs 3 periodiseras textil- och tekniska slöjden. Under vårterminen i årskurs 4 väljer eleverna antingen textil- eller teknisk slöjd för den resterande delen av grundskolan. Undervisningen i textilslöjd ordnas i skolans egen textilsal och handhas av Riina Tarvis- Gräsbeck. Den tekniska slöjden är utlokaliserad i Puolala skola och handhas av följande lärare: Nicke Wulff, Kenneth Zweigberg, Per-Olov Wirsjö, Johan Pelo och Mikael Nylund. Utvärdering och betyg I skolan bedöms inlärningsresultaten, inlärningsprocessen och uppförandet. Genom kontinuerliga utvärderingar och direkt respons stödjer vi eleven i att forma en realistisk bild av sig själv. Efter den första terminen hålls utvecklingssamtal, andra och tredje terminen avlutas med ett betyg. Det första sifferbetyget får eleven i åk 5 efter vinterterminen. Vi använder både självvärdering och lärarbedömning jämsides. Eleven skall själv kunna vara med och ställa upp målen för sitt arbete och kunna bedöma sina egna framsteg. Självvärderingen används som grund för elevens vidare arbete och utveckling och till att sporra eleven i studierna. I bedömningen försöker vi så långt som möjligt ta hänsyn till elevens egna förutsättningar. Lägerskola klassresor Varje årskurs har minst ett utflyktsmål/studiebesök som finns omnämnt i vår läroplan. I åk 5 åker man på lägerskola till Högsåra och lever skärgårdsliv. Staden finansierar en tredagars lägerskola, ifall föräldrarna önskar förlänga lägerskolan till 5 dagar görs detta med insamlade 8

9 medel. Beträffande eventuella övriga kostnader som vårdnadshavarna skall stå för bör detta diskuteras i god tid på föräldramöten och meddelas senast två veckor före lägerskolan. Det är endast åk 6 som åker på en traditionell klassresa inom landets gränser ifall föräldrarna så beslutar. Eleverna och föräldrarna har då samlat in pengar under åk 5-6 för att kunna åka iväg. Eleverna i en klass deltar i sådana klassresor och exkursioner som medför kostnader endast ifall vårdnadshavarna i klassen så besluter. Klassresornas förverkligande kräver också ett tillräckligt antal föräldrar som förbinder sig att åka med på resan. Idrottstävlingar Under läsåret deltar Cygnaeus skola i idrottstävlingar ordnade av Åbo stads skolverk och Svenska Finlands Skolidrottsförbund. Elever kommer att delta i friidrottstävlingar, fotbollsturneringar och stafettävlingar för Åbo skolor. Höjdpunkt för många elever är Stafettkarnevalen i maj. Mera information skickas hem med eleven då tävlingar närmar sig. Verksamhet utanför skolan Skolans elever och lärare har gemensamma evenemang utanför skolan. Skolan ordnar en vinteridrottsdag där eleverna får välja mellan olika aktiviteter. Därutöver ordnas en naturstig på våren. Enligt läroplan och arbetsplan ordnas även exkursioner, lägerskola och klassresa. Skolans ordningsregler gäller vid all verksamhet utanför skolan. Klubbverksamhet Vår klubbverksamhet sker i samarbete med många utomstående aktörer. Ett rikligt klubbutbud garanteras bl.a genom projektet Aktiv och trygg skolvardag samt genom samarbete med HoS/Cygnaeussektionen. Om årets klubbutbud meddelas särskilt. 9

10 Fadderverksamhet I Cygnaeus skola inleds fadderverksamheten i åk 1 och åk 4 och fortgår i tre år. Målen för fadderverksamheten är att skapa en trygg och trivsam skolmiljö. En trygg och trivsam skolmiljö innebär bl.a. att alla elever vid behov har någon att vända sig till. Eleverna skall alltså redan i ett tidigt skede lära sig att ta personligt ansvar för varandra och samtidigt fungera som förebilder. Därmed kan man säga att de sociala målen för fadderverksamheten är att förebygga mobbning, att lära sig att respektera varandra, att lära sig att umgås och samarbeta över årskursgränserna. De kognitiva målen i sin tur innefattar bl.a. att lära sig att instruera och att förmedla fakta. Medfostrare En medfostrare (eller klassmorfar) är ingen lärare, utan ett stöd för barnen, en person som har tid att lyssna på barnen. Vid Cygnaeus skola verkar detta läsår 5 medfostrare: Rainer Lindgren, Roger Nylund, Juhani Löflund, Kaj Dunderfelt och Gustav Wickström. Medfostrarna finns på plats i vår skola en dag i veckan. Då läser de ofta med elever ur de yngre årskurserna, samt lyssnar till elevernas läsning. Medfostrarna arrangerar även olika temaveckor och kampanjer samt tar aktivt del i skolans antimobbningsarbete. Elevtransporter Elever i åk 1-2 får resebidrag, dvs. gratis aktivkort till reguljära bussar, om skolvägen är över 3 km. Elever i åk 3-6 får skolskjuts, dvs. gratis aktivkort till reguljära bussar, om skolvägen är längre än 5 km. Om skolresan i åk 1-2 är under 3 km och i åk 3-6 under 5 km kan eleverna köpa busskort i servicebyrån för lokaltrafik, Auragatan 5. Tappar man bort busskortet skall ni ta kontakt med skolans kansli. Angående eventuella taxiskjutsar kan upplysningar begäras från skolan eller ämbetsverket för fostran och undervisning, skjutavdelningen eller Eleverna i åk 5-6 får cykla på egen hand till skolan. Vi förutsätter att cykelhjälm används. Elever i lägre klass får även cykla till skolan om de följs av en vuxen både till skolan och från skolan. 10

11 Trafiken kring skolan Reservera tillräckligt med tid på morgonen för att barnen inte skall behöva rusa till skolan och därigenom glömma ett tryggt trafikbeteende. Du som transporterar ditt barn med bil till skolan bör alltid lämna av dina passagerare på Auragatans sida. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att stanna utanför skolporten på Mariegatan och att köra in på skolgården. Wilma I Wilma matar lärarna in vitsord och frånvaro, uppdatera personuppgifter och kommunicera med studerande och vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan via Wilma följa upp och reda ut studerandens frånvaron, kommunicera med lärare via intern post och läsa skolans notiser. Wilma används också av läroanstaltens personal och ledning. Kontakta skolan om du inte kommer ihåg ditt användarnamn och/eller lösenord. Ett nytt användarlösen kan man personligen avhämta från kansliet Frånvaro från skolan Meddela alltid skolan om ditt barn är frånvarande p.g.a. sjukdom. Vid behov ordnas stödundervisning efter tillfrisknandet. Vi kan också bevilja rätt till frånvaro av andra skäl. Klassläraren beviljar ledighet för 1-3 dagar. Rektor beviljar längre ledighet. Blanketter fås från skolan eller från skolans hemsida. Ansök om rätt till frånvaro i god tid. Observera att eleven skall inhämta det klassen lärt sig under frånvarotiden. Eleven befrias från skolgång, inte från läroplikten. 11

12 Adressförändringar Det är ytterst viktigt att vi så snabbt som möjligt får uppgifter om adressförändringar, nya telefonnummer, också mobiltelefonnummer. Glöm inte att meddela eventuellt nytt telefonnummer till din arbetsplats. Frukost Frukosten serveras kl Inbetalning (10 ) sker via nätet till Åbo stad Katerinki, kontonummer OP Som betalare skriver man elevens namn och skola. För att få kortet till frukosten visas kvitto på inbetald summa i köket vid första tillfället. Kortet är personligt. Köket drar av från kortet efter varje måltid. Klädsel etc. Kläder och skor skall vara märkta. Vi använder inneskor inomhus. Kvarglömda kläder förvaras i garderoben på första våningen. Det ordnas utställning med kvarglömda kläder 2-3 gånger per år i aulan. Påminn ditt barn att fråga efter eller att leta reda på kvarglömda kläder. Vid regnväder skall barnen ha regnkläder; paraplyer rekommenderas inte p.g.a. risk för olycksfall. För gymnastiklektionerna bör alla ha lämpliga byteskläder, t.ex. shorts, t-skjorta och gymnastikskor för innebruk, träningsoverall eller andra oömma kläder och skor för utebruk samt alltid badhandduk. Ersättning av elevers i skolan försvunna eller förstörda personliga egendom Elevers personliga egendom kan ersättas endast om den förstörts under lektionstid. Om eleven handlat mot givna regler ersätts inte den förstörda egendomen. Staden ersätter inte heller egendom som lämnats i garderoben, förstörts/försvunnit under rasten eller skolvägen. Egendom som eleven tagit med till skolan frivilligt t.ex. mobiltelefoner eller cd-spelare ersätts inte. Stölder som hänt i skolan är brott, varvid elevens vårdnadshavare bör göra en brottsanmälan till polisen. Även skolan utreder det inträffade. 12

13 Mobiltelefoner Eleverna är personligen ansvariga för sina mobiltelefoner i skolan. Under lektionstid eller i övriga undervisningssituationer ska telefonen vara ljudlös. Eleverna får använda sina telefoner under raster, ifall inte klassläraren tillsammans med föräldrarna har begränsat rättigheten att använda mobiltelefon under raster för respektive klass. Elevens telefon beslagtas av läraren för resten av dagen ifall den används på fel sätt. Vi informerar hemmet om eleven inte följt skolans regler gällande mobiltelefoner. Elevvården Elevvården hör till alla inom skolsamfundet och sker i samarbete med föräldrarna. För att trygga elevens hälsa och välmående krävs samarbete på många olika nivåer inom skolan och med utomstående sakkunniga. En del av skolans elevvård sker i samarbete med hela elevvårdsgruppen som består av rektor som ordförande, speciallärare, läkare, hälsovårdare, psykolog, kurator och berörda lärare. Elevvårdsgruppen behandlar olika elevfrågor och gör bl.a. handlingsplaner för elever med särskilda svårigheter. Som förälder informeras du och har möjlighet att närvara vid behandlingen av ditt barns ärende i elevvårdsgruppen. Inom elevvården ordnas månatliga uppföljningsmöten tillsammans med Kiva-teamets koordinatorer, kurator, hälsovårdare och rektor där mobbningsärenden följs upp och avslutas. Vid behov deltar skolpsykologen. Skolpsykolog Rita Slotte är på plats onsdagar ca , samt övriga tider vid behov. Tfn Skolkurator Lilian Rönnqvist är anträffbar måndagar och tisdagar på skolan. Tfn Hälsovårdaren Monica Zetter är i skolan måndagar - torsdagar. Tfn I skolan finns konkreta planer för arbete med krishantering, mobbning och drogproblem. 13

14 Ersättning i fall av olycka Skador som skett i skolan eller på skolvägen betraktas som skololycksfall. Vid skololycksfall kan eleven kontakta skolans hälsovårdare, lärare eller hälsovårdscentralens jourmottagning vid Kommunalasjukhusvägen 20, tfn Skolcentralen ersätter kostnaderna som förorsakats av olycksfallet. Kostnader vid besök på privata läkarstationer ersätts till en del. Ordningsregler Se bilaga 1 Cygnaeus skolas ordningsregler Mobbningsförebyggande arbete I skolan strävar vi efter att alla skall kunna känna sig trygga under skoldagen. För att uppnå detta jobbar vi i alla klasser regelbundet med aktiviteter vars syfte är att förbättra och upprätthålla en god gemenskap och sammanhållning. Det råder nolltolerans i skolan vad gäller bråk, trakasserier och otrevliga ord och uttryck riktade mot andra. Det går inte helt att undvika att barn ibland blir osams. De flesta bråk går att reda upp med detsamma och så är saken över. Det är viktigt att komma ihåg skillnaden mellan tillfälliga bråk och mobbning. Det senare är det frågan om då trakasserierna riktas mot en bestämd person systematiskt och oftast av vissa speciella personer. I mobbningsfall kan man så gott som alltid hitta en ledare som har stöd av s.k. medlöpare. Om det hemma framkommer att ert barn mår dåligt av t.ex. trakasserier och bråk i skolan skall ni i första hand kontakta barnets klasslärare. Klassläraren kommer då att tala först med den utsatta eleven och därefter med de som utpekats som bråkiga. Klassläraren förväntar sig att trakasserierna genast upphör. Ifall så inte sker kontaktas allas föräldrar så att man tillsammans skall kunna försöka finna en lösning på problemen. Lyckas det ändå inte kan klassläraren be KiVa-gruppen ta över. Skolans KiVa-grupp (antimobbningsgrupp) består av fem lärare. Lärarna som ingår i gruppen läsåret är: Johan Pelo (åk4-6). Minna Muallim, Lena Lehvonen, Kenneth Zweigberg (åk 1-3) och Eivor Hellström. Vid behov samarbetar gruppen med rektor, skolpsykolog och skolkurator. 14

15 Om ni hemifrån vill ta kontakt med KiVa-gruppen sker det enklast via e-post. Kontaktpersonerna är Kenneth Zweigberg åk1-3 och Minna Muallim åk4-6. Telefon eller e- post I skolan skall alla kunna känna sig trygga och må bra! Skolans mobbningsplan finns som bilaga 2 i slutet av informationshäftet. Vid oro för barnets välbefinnande. Gör så här! 1. Kontakta klassläraren 2. Kontakta KiVa -gruppens medlemmar: eller 3. Kontakta rektor 4. Kontakta rektor igen (för kontakter till socialmyndigheter, hälsovården, polisen) Samarbete hem skola I vår skola fungerar också föreningen Hem och skola i Åbo. Hem och skola i Åbo rf/cygnaeussektionen hjälper skolan ekonomiskt med en del inventarie- och andra anskaffningar. Hem och skola i Åbo rf/cygnaeussektionen stöder elevklubbsverksamheten i skolan på ett betydande sätt. Föräldrarna väljer 2-4 klassombud i varje klass. Klassombuden sammankallar föräldrar och elever till möten och aktiviteter och deltar i Hem och skola i Åbo rf/cygnaeussektionens möten. Cygnaeussektionen träffas 3-4 ggr/termin. Möteskallelsen går ut 1 vecka i förväg. Mötena är öppna för alla intresserade föräldrar. Hem och skola i Åbo rf/cygnaeussektionens ordförande är Anette Palanen. Direktionen Skolan har en direktion som är den officiella länken utåt i beslutsfattande ställning. Direktionen besluter om bl.a. skolans regler, arbetsplanen och utfärdar riktlinjer för skolans pedagogiska verksamhet samt godkänner den nya skolvisa läroplanen. Direktionen skall se till att skolan har behövliga utrymmen, material etc. Direktionens sammansättning är följande ända tills en ny direktion väljs i höst: 15

16 Ordinarie medlemmar Lars Nyberg, ordförande Kari Nihtilä Elise Salpaoja San Törnroth Emma Vironmäki sekreterare och föredragande Ersättare Herman Norrgrann Majlen Saarinen Pia Liljeroth Ulrika Gullqvist Ulrika Lundberg Nicke Wulff, rektor Lärarkårens representant Mikael Nylund Ej utsedd ännu ( ) Personalens representant Tuula Aali Kjell Lindström Representant för undervisningsnämndens svenska sektion Saara Ilvessalo Kontaktuppgifter Rektor eller Fax E-post Hemsida Twitter Kansli Lärarrum Hälsovårdare Köket Vaktmästare

17 Cygnaeus skolas lärare läsåret Ahlgren-Ashtiani Erika småklasslärare i åk 1-2 Björö-Vesterinen Hege klasslärare i 5a Grandell Mari-Susann klasslärare 1b Gustavsson Martina timlärare i franska Hacklin Viveca klasslärare i 1c Hellström Eivor klasslärare i 2b Hyvönen Nina klasslärare i 6a Häggblom Charlotta klasslärare i 5b Hägglund Ann-Louise klasslärare i 1a Karlsson Ann-Christine klasslärare 6c Lasén- Back Maria klasslärare i 3c Lehvonen Lena klasslärare i 5c Malmström Henrik småklasslärare 3-4 Muallim Minna klasslärare i 6b Nylund Mikael klasslärare i 2a Pelo Johan klasslärare i 4b Reinikanen Clara musiklärare Sandberg Monika klasslärare i 3b Selin Ann-Sofie speciallärare Sjöström Sofie klasslärare i 2c Svenskberg-Linko Elise klasslärare 4a Särs-Lundin Camilla speciallärare Tarvis-Gräsbeck Riina lektor i textilslöjd Westerstråhle Ann lektor i EN, TY Wirsjö Per-Olov småklasslärare i åk 5-6, teknisk slöjd Wulff Nicke rektor Zweigberg Kenneth klasslärare i 2a Övrig personal Christensson-Tromsso Marika Grönholm Pia Gustavsson Martina Paulig Ira Roman Robert Lahtinen Jaana skolgångsbiträde skolgångsbiträde skolgångsbiträde skolgångsbiträde skolgångsbiträde skolsekreterare 17

18 Lindström Kjell Zetter Monica Keinonen Kirsti Makkonen Elina Rantanen Eija Ruohonen Eija Stirkkinen Anne Keinonen Kirsti Laine Sinikka Ollonqvist Juha Dunderfeldt Kaj Lindgren Rainer Löflund Juhani Nylund Roger Wickström Gustav Broman Monika Dahlström Kerstin Fleege Hannele Friman Kate Högnäs Gunilla Koivunen Jånna Korpela Pia Lundberg Anne Nyholm Anna-Lena gårdskarl hälsovårdare kökspersonal kökspersonal kökspersonal kökspersonal kökspersonal städpersonal städpersonal städpersonal medfostrare medfostrare medfostrare medfostrare medfostrare förskolan förskolan förskolan förskolan förskolan förskolan förskolan förskolan förskolan 18

19 Skolans arbetsdagar läsåret Höstterminen Vårterminen Lov Höstlov Jullov Vinterlov Påsklov Kristi himmelsfärdsdag Lektionstider Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion Lektion /

20 Tema- och händelsekalender Augusti September Oktober November Skolan börjar Åk 5 på lägerskola på Högsåra, v 38 ( ) Höstlov Första advent December Självständighetsdagen 6.12 Lucia Julgudstjänst i Mikaels kyrka, Jullov Januari Skolan börjar måndag enligt schemat Artighetskampanj Språkval och föräldramöte för åk 2 och åk 3 Öppet hus (bestäms senare) Februari Alla hjärtans dag 14.2 Vinteridrottsdag Utvärdering Vinterlov Kalevaladagen 28.2 Mars April Maj Påsklov Läsveckor/matteveckor Stafettkarneval Stafettävlingar för Åbo Friluftsdag i Runsala Kristihimmelfärdsdag 9.5 Skolgudstjänst i Mikaels kyrka, 31.5 Juni Skolavslutning

21 Bilagor Bilaga 1 Ordningsregler för Cygnaeus skola Alla har rätt till en trygg studiemiljö. (29 GrUtbl) Allmänt Jag mobbar inte eller använder våld i skolan. Alla former av mobbning, våld och kränkande beteende är förbjudna. Jag stöder inte den som retas eller mobbar. Jag berättar för en vuxen om jag själv eller någon annan blir retad eller mobbad. Jag ber en vuxen om hjälp då jag känner mig hotad eller om jag råkar i en konfliktsituation. Jag följer alltid lärarnas, assistenternas och den övriga personalens instruktioner. Jag går inte utanför skolområdet under skoldagen. Jag tar inte med mig leksaker eller föremål som kan vara farliga eller skada andra personer. Jag får inte skada annans eller skolans egendom. Jag är ärlig och talar sanning. Jag är hjälpsam, artig och talar ett vårdat språk. Jag respekterar alla i vår skola. Jag utsätter inte mig själv eller någon annan för farliga situationer. Jag ansvarar själv för pengar och andra värdesaker som jag har tagit med mig till skolan. Jag äter inte godis eller tuggar tuggummi under skoltid. Inomhus Jag rör mig lugnt och tyst utan att knuffas. Jag hänger upp mina ytterkläder. Jag ställer uteskorna snyggt på anvisad plats och och tar på mig mina inneskor. Jag använder inte mössa inomhus. Jag går direkt ut på rast när lektionen är slut. Jag förvarar klubbor och racketar på den plats som min klasslärare har visat mig. Jag vistas inte i klassrum, korridorer eller omklädningsrum på raster eller efter skolan. Under lektionerna Jag kommer i tid till lektionen. Jag har gjort mina läxor och har mina böcker och häften med mig. Jag koncentrerar mig och gör mitt bästa. Jag ger mina kamrater arbetsro. Jag håller reda på mina egna saker och låter mina kamraters saker vara i fred. Jag är aktsam om skolans materiel och hjälper till att hålla klassrummet snyggt. 21

22 Jag håller min mobiltelefon avstängd eller ljudlös under lektionstid. Jag har med med mig lämpliga gymnastikkläder och lämplig utrustning. I matsalen Jag ger andra matro. Jag uppträder trevligt och hjälpsamt vid matbordet. Jag äter min mat endast i matsalen. På skolgården Jag leker endast på det rastområde som tillhör Cygnaeus skola. Jag följer anvisningarna för klättring på klätterplank och klätterställningar. Jag ställer mig lugnt och utan att knuffas vid ytterdörren då det ringer. Jag leker inte mellan bilarna. Jag leker inte i trapporna. Jag leker inte på utetoan. Jag leker inte i blomrabatterna eller bland buskarna. Jag klättrar inte i träd eller på staketet. Jag spelar fotboll endast mellan fotbollsmålen. Jag spelar bara när det är min tur att spela. Jag sparkar inte boll mot andra. Jag sparkar inte höga bollar. Jag sparkar inte mot amfiteatern. Jag sparkar inte bollen över staketet mot granngården. Jag spelar basketboll endast vid bollställningen. Jag kastar inte snöbollar. Jag tar inte med mig kort eller spel där man byter till sig eller köper saker av varandra. Skoltid Till skoltid räknas lektioner, raster och klubbar, fester och verksamhet utanför skolan som nämns i skolans arbetsplan. Skoldagen avslutas alltid på skolområdet eller på annan, i arbetsplanen nämnd plats, som läraren anvisar. Frånvaro Jag får inte vara borta från skolan utan lov. Vårdnadshavare skall meddela skolan när jag är frånvarande. Skolområdet Skolområdet utgörs av skolbyggnaden och skolgården. Skolgården avgränsas av porten mot Mariegatan, porten mot Köpmansgatan och amfiteatern. Rastområdet Det asfalterade området utanför skolbyggnaden används endast av elever från Cygnaeus skola. Området slutar vid bommen mot parkeringen. 22

23 Sandplanen används av elever från både Cygnaeus skola och Puolala skola. Det asfalterade området utanför Puolala skola används endast av elever från Puolala skola. Följder ifall jag bryter mot ordningsreglerna Skolans personal övervakar att ordningsreglerna följs. Beslut om tillrättavisningssätt och disciplinära straff sker i enlighet med 36 GrUtbl. Tillrättavisningssätt enligt lagen: Utförande av hemuppgifter efter skoldagens slut Kvarsittning Avlägsnande av elev från klassrummet för återstående lektionstid Förvägran av rätten att delta i undervisningen för den återstående arbetsdagen Disciplinära straff: Skriftlig varning Avstängning för viss tid Vid stölder eller våld kontaktar rektor skolpolisen. Direktiv för skolvägen För min egen trygghets skull går jag den kortaste trygga vägen till och från skolan. Det är en av förutsättningarna för att Åbo stad skall kunna ersätta mig om det händer en olycka på skolvägen. Jag följer taxichaufförens instruktioner om jag får skolskjuts. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att stanna utanför skolporten på Mariegatan och att köra in på skolgården. Jag följer trafikreglerna då jag går, cyklar eller åker buss till skolan. När jag cyklar till skolan använder jag alltid cykelhjälm (Vägtrafiklag 90/ ) I åk 14 får jag cykla till och från skolan endast om jag följs av en vuxen. 23

24 Bilaga 2 Handlingsplan mot mobbning i Cygnaeus skola Innehåll 1. Målsättningar 2. Juridisk bakgrund 3. Övergripande frågeställningar för handlingsplanen 4. Definition av mobbning 5. Mobbning som gruppfenomen 6. Hur skall vi tillsammans motverka mobbning? 7. Åtgärder på elevnivå när mobbning förekommer 8. Mobbningsförebyggande åtgärder 24

25 1. MÅLSÄTTNINGAR Handlingsplanens målsättning är att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasseri genom att: reducera existerande mobbningsproblem både i och utanför skolmiljön. förbättra kamratrelationer i skolan förebygga nya mobbningsproblem skapa engagemang hos lärare och föräldrar utveckla regler mot mobbning stödja och effektivt skydda de mobbade 2. JURIDISK BAKGRUND Lagen om grundläggande utbildning förpliktar skolan att i samband med läroplanen utarbeta en plan för att skydda eleverna mot våld, mobbning och trakasseri. Utbildningsanordnaren skall verkställa planen och övervaka att den iakttas och förverkligas (477/2003, 29 ). Planen skall göras upp i enlighet med de bestämmelser som Utbildningsstyrelsen utfärdar. (Utbildningsstyrelsen 2004). 3. ÖVERGRIPANDE FRÅGESTÄLLNINGAR FÖR HANDLINGSPLANEN Hur kan vi bäst förebygga problemen? Hur angriper vi akut mobbning? Hur ser vi vuxna vad som händer? 4. DEFINITION AV MOBBNING Grundläggande definition av mobbning En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera andra personer. Negativ handling: Beteende som har syfte att tillfoga en annan person skada eller obehag (aggressiv handling) Kan utföras genom: Fysisk kontakt Ord På annat sätt (t.ex. grimaser, gester, utfrysning, spridning av rykten) 25

Handlingsplan mot mobbning i Hangö Centralskola

Handlingsplan mot mobbning i Hangö Centralskola Handlingsplan mot mobbning i Hangö Centralskola Innehåll 1. Målsättningar 2. Juridisk bakgrund 3. Övergripande frågeställningar för handlingsplanen 4. Definition av mobbning 5. Mobbning som gruppfenomen

Läs mer

Cygnaeus skola Informationshäfte läsåret 2014-2015

Cygnaeus skola Informationshäfte läsåret 2014-2015 Cygnaeus skola Informationshäfte läsåret 2014-2015 Välkomna till läsåret 2014-2015 Välkomna till läsåret 2014-2015 på Cygnaeus skola. Speciellt vill jag önska våra nya förstaklassister och nya lärare välkomna

Läs mer

Cygnaeus skola Språket, Kroppen och olika Sinnen

Cygnaeus skola Språket, Kroppen och olika Sinnen Cygnaeus skola Språket, Kroppen och olika Sinnen Välkomna till läsåret 2015-2016 Välkomna till läsåret 2015-2016 på Cygnaeus skola. Speciellt vill jag önska våra nya förstaklassister och nya lärare välkomna

Läs mer

Välkomna till läsåret 2013-2014

Välkomna till läsåret 2013-2014 Välkomna till läsåret 2013-2014 Välkomna till läsåret 2013-2014 på Cygnaeus skola. Speciellt vill jag önska våra nya förstaklassister och nya lärare välkomna till oss. Det skall bli trevligt att få träffa

Läs mer

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Åbo stads bildningssektorn Bilder: Bildarkiv för Åbo stads bildningssektor och pixhill.com 2 Innehåll Bästa vårdnadshavare... 4 Läroplikt... 4 Skolor...4 Den grundläggande

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier

Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier Plan för att skydda elever mot mobbning, våld och trakasserier HANDLINGSPLAN VID MOBBNING Godkänd i bildningsnämndens svenska skolsektion 16.5.2012 Stadens skolor är med i Kiva Skola programmet och följer

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

Kapellby skola. Infoblad

Kapellby skola. Infoblad Kapellby skola Infoblad 2011 2012 KAPELLBY SKOLA Kapellby skola är den äldsta svenskspråkiga skolan i Lappträsk. Skolan började sin verksamhet 1876. Den nuvarande skolfastigheten togs i bruk 1957. Ingermansby-Rudom,

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling

Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling Örnsköldsviks Kommun 2015-01-01 Handlingsplan mot trakasserier och annan kränkande behandling 2015 Främjande arbete Syftar till att förstärka

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH ALL FORM AV KRÄNKNING För Vindelns fritidsgård och övrig kommunal ungdomsverksamhet Fastställd av utbildnings- och fritidsnämnden 2008-12-12, 87. Reviderad av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Visa respekt mot vuxna och barn.

Visa respekt mot vuxna och barn. Föräldrarna förväntar sig att deras barn ska: Visa respekt mot vuxna och barn. Bete sig som folk. Uppföra sig väl mot andra elever och lärare. Låta bli att kränka någon. Vara trevliga mot andra elever

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN

Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Förskoleavdelningen 150330 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FAGERSTA KOMMUNS FÖRSKOLOR 2015 FÖRSKOLAN HUMLAN Bakgrund Denna plan utgår från Lagen om förbud mot diskriminering och

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16

Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan BJÖRSÄTER SKOLA 2015/16 Trygghetsplan En väl fungerande skola bygger på ett ömsesidigt ansvar mellan skolan, elever och vårdnadshavare. För att Landsbygdsenhetens skolor ska ha en trygg och

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Vår plan ska utarbetas i samarbete mellan skola, elever och föräldrar.

Vår plan ska utarbetas i samarbete mellan skola, elever och föräldrar. Plan för skolans arbete mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling (direkt underställd Likabehandlingsplan Torsby kommuns skolor) STÖLLETSKOLAN Läsåret 2014/2015 Fastställd

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola

Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Information till vårdnadshavare om språkstimulans i småbarnsfostran, förskola och skola Kronoby kommun Säbråvägen 2 68500 KRONOBY +358 (0)6 8343 000 Fax+358 (0)6 8343 200 kronoby.kommun@kronoby.fi www.kronoby.fi

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är:

Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är: Mobbningsplan för Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är: Agneta Svanberg rektor Tel: 0455-618601 Anna Isberg administratör Tel: 0455-618603 Tina Åkesson skolsköterska Tel: 0455-618600 Thea Lundberg lärare

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Trygghetsrådet består av pedagoger från varje spår samt rektor. Anja Persson, Petra Hall, Emma Eriksson och Katarina Thur.

Trygghetsrådet består av pedagoger från varje spår samt rektor. Anja Persson, Petra Hall, Emma Eriksson och Katarina Thur. Keith Haring 1 Handlingsplan för arbete med att förebygga och åtgärda mobbing, samt alla former av diskriminering och annan kränkande handling mot barn och vuxna i skolans alla verksamheter som är skola,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Plan för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier

Plan för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier Plan för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier I den föreliggande planen beskrivs det förebyggande samt ingripande arbetet mot våld, mobbning och trakasserier som utförs i Gymnasiet

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen skola och fritidshem Ansvariga för planen Peter Dalsmyr, rektor Likabehandlingsteamet:

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Definition av likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sävsjö Kristna Skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Elever med annan språk och kulturbakgrund

Elever med annan språk och kulturbakgrund Elever med annan språk och kulturbakgrund En guide för rektorn och skolan 2010 Pedersöre kommun Glenn Sundstedt Elever med annan språk och kulturbakgrund en guide för rektorn och skolan Hur kan vi från

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergsundsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergsundsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Innehåll Sida 1. Vision 2 2. Ansvarsfördelning 2 3. Bakgrund 3 4. Diskrimineringsgrunder 4 5. Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola

Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola Enligt diskrimineringslagen ska en likabehandlingsplan upprättas. Enligt skollagen ska

Läs mer

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna Kviingeskolan Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Mot diskriminering Främjande av likabehandling För verksamheterna Grundskola F-6 Fritidshem Upprättad 2011-09-13 Reviderad 2014-10-14 1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Vi lärare förväntar oss av dig som vårdnadshavare att du...

Vi lärare förväntar oss av dig som vårdnadshavare att du... Rektors hälsning Jag hoppas att du skall ha glädje och nytta av detta informationsblad. Läsåret 2014-2015 kommer vi att ha 365 elever och 38 lärare. Övrig personal består av 10 personer. Tyngdpunktsområden

Läs mer

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vederslöv skola Tävelsås skola Kalvsvik skola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg Vision Vår vision är

Läs mer