Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren?"

Transkript

1 Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Kultur, Språk, Medier Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Att vara en kreativ trollkarl -Ett måste för den moderna bildläraren? To be a creative wizard A must for the modern art teacher? Johanna Elg Lärarexamen 270 hp Bild och visuellt lärande Slutseminarium Handledare: Gunilla Welwert Examinator: Feiwel Kupferberg

2 2

3 Sammanfattning Studien syftar till att redogöra för hur bildlärare bedriver sin undervisning gentemot den nya kursplanen krav därmed också mot de måsten samhället ställer på bildämnet. Som blivande bildlärare har jag ett intresse för att ta reda på hur bildlärarna angriper de nya kraven trots ämnets svåra situation. Genom studien har det framkommit att resurser för bildämnet, ekonomiska och tidsmässiga varierar från skola till skola. Vilket säger något om en mycket orättvis situation för bildlärarna. Detta problem har jag undersökt i min studie. Jag har genomfört studien genom kvalitativ metod med hjälp av fyra stycken intervjuer samt en observation av respektive lärarens lektion. Jag har sedan jämfört denna empiri mot teorier om kreativitet, lärande och kunskap men även ihop med en del med mitt bakgrundsmaterial. Jag har fått fram en slutsats av arbetet vilken jag summerar i den avslutande diskussionen sist i arbetet. Nyckelbegrepp: Bildämnet, Resurser, Bildlärare, Kunskap, Lärande 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Problemformulering Syfte och frågeställning Bakgrund Mot ett senmodernt bildämne En ny kursplan Tidigare forskning Kreativitetsbegreppet Teorier om lärande och kunskap Metod och genomförande Intervju Observation Begränsning urval Metodkritik Genomförande Etiska överväganden Resultat och analys Fråga Analys Fråga Fråga Observationer Analys Fråga 2 samt observationer Fråga Analys Fråga Avslutande diskussion Referenslista Tryckta källor Elektroniska källor

5 1. Inledning Under de år jag studerat på Malmö högskolas lärarutbildning har bildämnets status blivit en alltmer angelägen fråga. Från och med år 2011 är estetisk verksamhet en valbar kurs. En kurs som tidigare var obligatorisk, nu har den blivit till en valbar kurs och den inte några meritpoäng för vidare studier ( Lange 2010 ). Att skolminister Jan Björklund tagit detta beslut avslöjar kanske den ställning han tar till de estetiska ämnena i skolan. En radikal förändring måste ske enligt mig, en förändring som får bildundervisningen till att gå jämsides med det senmoderna samhället vi lever i idag. Så kallade estetiska ämnen omges alltså av att allmänt tal om estetik och kultur som bara delvis gagnar utvecklingen av ämnena. Ämnena är också skolpolitiskt svaga, timplanehotade (?), utsatta för treämnesskolans och skriftspråkskulturens tryck. De har delvis oklara kursplaner och ämnesgränser och problem med obehöriga lärare och med lärare med mindre ämnesutbildning än förr. Tillsammans är dessa perspektiv ett krav på att vi åter måste ställa oss frågor kring ämnenas relevans i skolan och samhället ( Marner 2007 ). Detta citat är hämtat ur en artikel Argument för estetiska ämnen från tidskriften Bild i skolan skriven av Anders Marner, som är professor i estetiska ämnen vid Umeå universitet. Marner menar att ämnena på grund av flertalet olika faktorer blir ifrågasatta. Trenden att de estetiska ämnenas status är på nedåtgående är något som verkar kännas av från flera håll. I skolverkets nationella utredning från 2003 framkommer det att bildundervisningen som bedrivs ute i skolorna inte omfattar alla delar i styrdokumenten i den utsträckning som de borde. Mycket av bildundervisningen går fortfarande ut på att skapa bilder och mycket lite tid ägnas åt det som Marner hävdar skulle ändra synen på bildämnet, nämligen bildkommunikation. 5

6 Enligt Marner måste det alltså till en kraftig förändring av bildämnet för att höja dess status. Bildämnet behövde genomgå en förändring vilket sedan nationella utvärderingen 2003 också skett. En ny läroplan har utkommit i vilken skolverket tagit till sig resultatet från undersökningen. Läroplanen är moderniserad och enligt den ska lika mycket tid spenderas på bildkommunikation som bildframställning. Det som intresserar mig som blivande bildlärare är hur bildlärarna ute på fältet förhåller sig till förändringen som skett i och med införandet av den nya läroplanen men också gentemot de ökade kraven på analyserande lärande som framgår i målen. Jag hoppas att denna studie kan ge välbehövlig inspiration till nya arbets- och undervisningssätt för andra blivande bildlärare och även idag verksamma bildlärare.. 6

7 2. Problemformulering Enligt Arne Malten som är universitetslektor i pedagogik menar att lärare måste tänka mer på framtiden. Vilka egenskaper och färdigheter kommer den framtida arbetsmarknad som eleverna skall blir en del av att kräva av dem? Redan idag har vi en global arbetsmarknad och ett informationsflöde som gör tillgången till kunskaper och tjänster hypersnabb ( Malten 2003 ). Samma problem tas upp i boken Medierat lärande och pedagogisk mångfald skriven av Lisbeth Amhag m.fl. Det skrivs att kraven på lärarna har ökat då de både förväntas leva upp till vetenskapliga krav på kunskap och lärande men också att undervisningen ska upplevas som meningsfull av individen för dennes egna identitetsskapande ( Amhag m.fl 2013 ). Att sammanfoga kunskapens (vetenskapernas, lärandets ) värld med identitetens (mediernas, meningsskapandets) värld kallar Amhag för Medierat lärande. Amhag menar att det finns ett tomrum i pedagogiken men genom att förena dessa två aspekter skulle denna lucka kunna fyllas ut ( Amhag 2013 ). Det finns många olika sätt att se på kunskap och lärande men ifall eleverna ska kunna utvecklas och bli till moderna samhällsmedborgare måste skolan förändras. Denna förändring pågår enligt mig på det teoretiska planet genom att skolverket reviderar kursplaner och en ständig omvandling av lärarutbildningen pågår. Det som intresserar mig är i vilken utsträckning lärarna på fältet tillägnar sig dessa förändringar och hur pass de anammar kraven på ett allt mer teoretiskt lärande. Den professionella läraren måste välja ett pedagogiskt förhållningssätt som ska se till att fördjupa och bredda elevernas omvärldsuppfattning och genom att utmana och vägleda ska läraren alltså stimulera ett aktivt lärande ( Malten 2003 ). Genom detta förhållningssätt samt ett kreativt tänkande är min hypotes att man som lärare kommer att finna en väg till en bildundervisning som motsvarar de krav som samhället kommer ha på eleverna i en framtidsperspektiv. Detta är ingenting som man kan läsa sig till eller kopiera utan något som läraren kommer fram till genom att kritiskt granska sig själva och sin undervisning ( Malten 2003 ). 7

8 2.1 Syfte och frågeställning Arbetet syftar till att ta reda på hur bildlärarna anpassar sin undervisning efter kursplanen och därmed också det senmoderna samhället och dess krav. Vad anser lärarna vara syftet med bildundervisning i skolan? Hur genomför lärarna sin undervisning i förhållande till kursplanen? Hur arbetar lärarna för att hjälpa eleverna klara kunskapskraven? 8

9 3. Bakgrund 3.1 Mot ett senmodernt bildämne Dagens samhälle är det som historiskt sett är det mest bildtäta. Tack vare datorn har möjligheterna att hantera bilder med digital bearbetning blivit oändliga till exempel genom rörlig bild, grafisk design och annan form av multimedia. Det är inte bara proffs som sysslar med detta utan det har även letat sig in i hemmen och ut i skolorna. Nu finns det möjlighet för alla att arbeta med digital bearbetning av bilder och det ses kanske snart som en allmänbildning att kunna det. I takt med att användandet av bilder ökar i samhället blir behovet av en förmåga att tolka bilder starkare. Att kritiskt kunna granska bilder är en betydelsefull egenskap i detta mediesamhälle. I skolverkets Nationella utvärdering av bildämnet från 2003 klargör Marner för att hälften av lärarna i utvärderingen fortfarande kallar bildämnet för estetisk-praktiskt trots att denna definition inte längre är aktuell. Dessutom framgår det att den övervägande delen av bildundervisningen fortfarande åt till att skapa bilder och endast lite tid ägnas åt bildkommunikation, bildanalys och tolkning, fastän det framhävs som viktiga beståndsdelar i kursplan och även i den moderna bildforskningen. I och med att läroplanerna justeras för att skapa relevans utvidgas ämnet istället. Vilket i sin tur leder till att allt för mycket ska få plats på alldeles för lite plats ( Marner & Örtegren 2005 ) Flera ämneskonceptioner verkar parallellt. Samtidigt som nya läroplaner modifierar ämnet breddas det istället, vilket leder till stoffträngsel och urvalsproblem samt spänningar mellan ämnesföreträde med olika konceptioner (Marner & Örtegren 2005). Enligt Marner ligger bildämnet på många plan före sin tid, men eftersom mycket av undervisningen bedrivs på grunder av beprövade erfarenheter och inte så mycket utifrån det som står skrivet i styrdokumenten stagnerar dess utveckling( Marner & Örtegren 2005). Den tvetydighet som finns och de vitt skilda tankar om hur bildundervisning ska bedrivas öppnar upp till ifrågasättande av ämnet vilket inte är en gynnsam utveckling. 9

10 Enligt skolverkets undersökning anser eleverna att bildämnet är roligt men de har inte uppfattningen om det som att det skulle vara något viktigt eller nyttigt vilket inte deras föräldrar heller anser ( Marner & Örtegren 2005 ). Marners lösning på detta problem är att låta bildämnet genomgå en slags reformation, där man fokuserar helt och hållet på bildkommunikation genom ämnet. Det finns en efterfrågan på just den kompetensen. Att satsa högre på digital bildbearbetning, grafisk form och design skulle bidra till att ämnet bild ses mer som ett språkämne. För att kunna genomföra dessa förändringar krävs det att det börjar uppifrån. På grund av ämnets låga status drabbas det ofta av nedskärningar i de lokala timplanebestämmelserna ( Marner & Örtegren 2005 ). Hur timplanen för skolan ska se ut bestämmer riksdagen över. Timplanen anger vilken den totala undervisningstiden för ett ämne eller en ämnesgrupp ska disponeras. Nu är inte timmarna fastställda och fördelade efter stadier och årskurs vilket har gett varje skola större möjligheter till att lägga timmarna där de anser det behövs mest ( Malten 2003 ). På Skolverkets hemsida finns en översikt där man kan utläsa hur många timmar som ska läggas på varje ämne. För ämnet bild är det 230 timmar som gäller i stor kontrast till svenska/svenska som andraspråk som har Det finns dock några invändningar för detta, som att skolorna kan välja att minska antalet timmar för ett ämne eller ämnesgrupp med högst 20% för att lägga dessa timmarna på ett annat ämne. Det är däremot inte tillåtet att minska timmarna i ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska. Dessutom finns det hela 600 undervisningstimmar som ligger under kategorin skolan val som skolorna själva kan lägga på det ämne/ämnen de anser vara lämpligast ( Skolverket 2013 ). Enligt Malten kan man säga att staten bestämmer vad och den lokala skolenheten hur Skolan är idag decentraliserad vilket ska underlätta möjligheterna för självstyre och verkställande flyttas över ut till de enskilda skolorna och lärarna ( Malten 2003 ). Malten menar att detta erbjuder stor handlingsfrihet för lärarna som ges stor frihet i att själva lägga upp sin undervisning. Detta ger också lärarna motivation och en förhöjd arbetsmoral ( Malten 2003 ). 10

11 3.2 En ny kursplan Sedan Marner och Örtegren sammanställde resultatet av sin utvärdering av bildämnet 2005 har en ny kursplan för bildämnet tillkommit. I bildämnets kommentarmaterial framgår det att Skolverket använt sig av Marners utvärdering under sammanställandet av den nya kursplanen. Skolverket säger själva att kursplanen inte i grunden skiljer sig från den tidigare förutom just att man tydligare definierat vad bildämnet ska innehålla. Mer fokus ligger dock digital framställning och begreppet Visuell kultur är framträdande ( Skolverket 2011 ). Begreppet Visuell kultur är ett samlingsbegrepp som enligt Skolverket står för möte med bland annat film, arkitektur, design, foto och konst. De kommunikativa inslagen betonas också i större utsträckning än tidigare. Att se till vad bilder berättar, bildbudskapet och inte bara se bilders yta framhålls. Detta beskrivs som en utveckling mot mer betydelseskapande bildarbete. Även arbete med digitala tekniker under hela grundskolan lyfts fram i den nya kursplanen. Syftet med bild enligt den nya kursplanen är att eleverna ska kunna orientera sig i en värld som är full av visuella budskap och synintryck. Bilden ska också bidra till elevernas personliga utveckling och identitetsskapande och vara en tillgång i deras framtida yrkesliv. Skolverket menar att visuell kultur ska vara ett begrepp som innefattar hela samhällets användande av bilder, text och ljud enskilda eller i kombination. Visuell kultur förekommer blanda annat på internet, på reklamskyltar, i hemmiljö och i barn och ungdomskulturen ( Skolverket 2012 ). I den visuella kulturen kopplas seendet i allt högre utsträckning till specifik kunskap, så kallad visuell kompetens. Att utveckla den visuella kompetensen handlar om att tillägna sig ett förhållningssätt till visuella uttryck genom att iaktta, registrera, kritiskt granska och dokumentera ( Skolverket 2011 ). Enligt Skolverket ska också skolan och alla lärare arbeta för vissa gemensamma mål som inkluderar alla ämnen. Enligt dessa mål ska skolan ansvara för att eleverna inhämtar kunskap som ger grund för fortsatt utbildning och är nödvändig för individ och samhällsmedlem. Skolan ska också bidra till elevers utveckling och väcka en utforskande nyfikenhet med lust att lära. 11

12 Lärarens uppgift är att stärka elevernas vilja att lära och öka deras självförtroende i skolämnena. De ska ta hänsyn till varje individs behov och stimulera, handleda och ge särskilt stöd till de som behöver det. Alla lärare ska tillsammans verka för att eleverna ska nå utbildningsmålen ( Skolverket 2012 ). 12

13 4. Tidigare forskning 4.1 Kreativitetsbegreppet Begreppet kreativitet innebär enligt nationalencyklopedin förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade perspektiv, ordet kommer ifrån latinets creo vilket betyder skapa, frambringa ( NE ). I boken Barn och ungdomspsykologi ( 2001 ) av Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallèn beskrivs också begreppet kreativitet. Kreativitet kopplas ofta ihop med det divergenta tänkandet vilket kännetecknas av idérikedom, flexibilitet, spontanitet och öppenhet. De flesta människor, i varje fall i viss utsträckning, har potential att vara kreativa om de bara får ordning på de resurser som främjar kreativiteten och vågar satsa på nya idéer. Det gäller att ha goda kunskaper inom sitt arbetsområde eftersom det krävs för att kunna vara kreativ ( Evenshaug & Hallen 2001 ). Enligt Lars Lindström ( 2007 ) professor i pedagogik, förväxlas kreativitet ofta med spontanitet. Vad han menar med det är att den skapande personen låter sina känslor och inte sitt förstånd styra. Spontanitet kan utformas i den kreativa processen men skulle förlora sin naturliga karaktär ifall det blir taget in i en undervisningssituation. Man kombinerar existerande enheter till en ny problemlösning eller produkt anpassad till sitt syfte ( Lindström 2007 ). Utvecklingspsykolog Lev Vygotskij ( 2002 ) menar kan alla människor vara kreativa och detta menar han är inte något slags medfödd förmåga. Så fort människor fantiserar, kombinerar och finner lösningar på nya sätt är de kreativa. Han menar att det finns det två typer av handlingar vilka är, den reproduktiva och den kombinatoriska. Den reproduktiva handlingen är inte nyskapande utan upprepar endast något som hjärnan redan känner till. Den kombinatoriska handlingen däremot utlöses av sociokulturell aktivitet. Denna ger i sin tur upphov till nya bilder och handlingar. Vygotskij menar att det är förmågan att vara kreativ som gjort att människan är den högst stående levande varelsen. Att människan inte endast reproducerar det den redan känner till utan försöker finna nya lösningar (Vygotskij 2002 ). 13

14 4.2 Om kunskap och inlärning Det finns mängder av tidigare forskning kring barns inlärning och synen på kunskap så jag har valt ut några att ha med i studien. Följande metoder/synsätt stämmer enligt mig överens med de allmänna kunskapsmål som finns på skolverket och går även hand i hand med den nya läroplanen i bild. John Deweys teori om lärande tycker jag känns relevant att ta med i studien, enligt Dewey ( 1999 )måste man ha ett aktivt möte med kunskapen för att kunna få ut någonting. Han menar att det ligger fem steg bakom tankens utveckling. För att kunna tillägna sig kunskap måste eleven sättas i en situation som för denne är relevant. I den situationen ska ett problem uppkomma för att sätta igång tänkandet. Efter problemet uppkommit ska eleverna ges verktyg för att lösa problemet. Till sist ska eleverna få möjlighet att testa sina verktyg och därmed lösa problemet ( Dewey 1999 ) En svårighet som tidigare har tagits upp är den stoffträngsel lärarna måste hantera, vilken enligt Marner ( 2007 ) uppkommit i och med den ständiga revideringen av kursplanen då mer och mer ska pressas in på allt mindre tid. Lars Ingelstam som är forskare i social förändring talar också om stoffträngsel som ett stort problem för hela skolan. Han menar att det är ett resultat av samhällsutvecklingen som är i högsta grad uppsplittrad. Detta har medfört att man inom skolan försöker ta in alltför mycket stoff från vitt skilda håll ( Ingelstam 1988 ). Detta blir till en snuttifiering liknande den som förekommer i nyhetsprogram där ett kort klipp visas utan att följas upp och inslaget blir taget ur sitt sammanhang ( Malten 2003 ). För att komma ifrån detta måste man starkt revidera och vara restriktiv vad gäller mängden stoff. Istället bör fokus ligga på precision och konkretion i det noga utvalda stoffet. Detta kommer i sin tur att ge eleverna en inblick i hur resonemang byggs upp och medför en metod till hur man kan hantera det kluvna samhället ( Ingelstam 1988 ). Även om Ingelstams ( 1988 ) resonemang har många år på nacken är det än idag en högst aktuellt diskussion han för enligt min mening, eftersom samhället idag är väldigt uppsplittrat. Liksom 14

15 Ingelstam menar Jan Thavenius professor i litteraturvetenskap, att skolan lär eleverna att hantera kunskap ryckta ur sitt sammanhang. En rationalitet präglar idag skolan och det gynnar en detaljplanerad och förutsägbar kunskap, vilket hämmar kunskapssökandet ( Thavenius 2004 ). En lösning på problemet skulle vara att använda konsten som metod i skolan. Detta menar han skulle bidra till att undervisningen blev mindre reducerande. En fördel är att man skulle slippa de färdiga och beständiga kunskaperna och ta itu med motsägelser och frågor som får finnas inom konsten. Genom detta ska en nyfikenhet väckas samt en vilja till att utforska mer ( Thavenius 2004 ). Enligt Malten ( 2003 ) måste undervisningen gå från det traditionella synsättet och vidare till ett progressivt. Han talar bland annat om skol- och verklighetskunskap. Med skolkunskap menas sådant stoff som inte alltid går att använda i verkliga livet. Detta kan även kallas kvasikunskap eller låtsaskunskap som endast kommer att användas till ett enskilt prov eller läxförhör och sedan kan glömmas bort. Ofta är kvasikunskap kunskap om tex namn eller årtal. Dess motpol är verklighetskunskapen, vilken går ut på att skolan inte ska isoleras från verkligheten. Denna kunskap kan vara nyttig och användbar även utanför skolan i framtida yrkesliv eller privatliv. Undervisning vari traditionella läroböcker används tillsammans med erfarenheter från verkliga livet uppfattar eleverna oftast som mer relevant ( Malten 2003 ). Idehistorikern Bernt Gustavsson talar om tre olika kunskapssyner, den mekaniska, den dialektiska och den organiska ( Gustavsson 1996 ). Mekanisk kunskap är kunskap som har sin utgångspunkt i ämnenas tradition och vetenskap, vilken överförs till eleverna och dessa får bara tacka och ta emot. Den organiska har sitt ursprung i elevernas motivation och erfarenhet och den får kunskapen att växa vidare och förgrena sig. Dialektisk kunskapssyn är en slags kompromiss av de två tidigare, i vilken eleven interagerar med stoffet och situationen tills nya kunskapsmönster växer fram. På detta sätt omkonstruerar eleven sin kunskap och får en vidare omvärldsuppfattning. Detta kallar Gustavsson för bildning, vilken enligt honom utgör en dynamisk kraftkälla som är grunden för både personlighetsutvecklingen och samhällsförändringar. Som också kan fungera som inkörsport i ett livslångt lärande ( Gustavsson 1996 ). 15

16 Feiwel Kupferberg professor i pedagogik skriver i Medierat lärande och pedagogisk mångfald ( 2013 ) att man i skolan bör använda sig mer av ett kreativt lärande vilket betyder att man satsar på problemlösning. Detta menar han att bilder, bildskapande och bildframställning kan bidra med och det är en viktig insikt i det kunskapssamhälle vi snart kommer utgöra en del av. Genom att använda sig begreppet medierat lärande, som tidigare tagits upp i studiens problemformulering så kan man bredda pedagogiken. Därmed utvidgas den också till att motsvara de kunskapsbehov som kommer finnas i det framtida samhället ( Kupferberg 2013 ) 16

17 5. Metod och genomförande Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod av den anledningen att ett specifikt fenomen kommer att fokuseras. I kvalitativ metod ligger fokus på texter ( Repstad 2007 ) När undersökningen sker i form av observationer eller intervjuer så är det anteckningar och transkriberingar som blir texterna som man sedan kan analysera. I det här fallet, då jag har använt mig av intervjuer, kommer alltså mina texter att bestå av transkriberingar. Kvalitativa metoder lämpar sig framförallt när man inte är intresserad av hur mycket eller hur ofta, utan är mer inriktad på något grundläggande eller annorlunda i en viss miljö.( Repstad 2007 ) 5.1 Intervju Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av det som Kvale & Brinkman ( 2009 ) kallar halvstrukturerade livsvärldsintervjuer. Syftet med den här typen av intervju är att försöka förstå undersökningspersonens perspektiv på sin vardagsvärld, vilket jag anser är relevant då jag har haft för avsikt att undersöka bildlärares syn på sina förutsättningar att bedriva en modern undervisning enligt skolverkets önskningar. Denna typ av intervju är inspirerad av fenomenologin, där fenomenologin i det här sammanhanget är en metod som visar intresse för att försöka förstå sociala fenomen i relation till hur människor uppfattar dem ( Kvale & Brinkmann 2009 ). Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun påminner om ett vardagssamtal men har ett syfte och följer en viss teknik. Att den är halvstrukturerad innebär att den varken är helt öppen eller strikt följer ett slutet frågeformulär. Till hjälp vid intervjun används en intervjuguide som följer vissa specifika teman och som innehåller förslag på frågor. (Kvale & Brinkmann 2009) 17

18 En intervjuguide skrivs som ett manus som kan vara mer eller mindre strikt. Hur den är strukturerad anpassas efter vad studien inriktar sig på ( Kvale & Brinkmann 2009). I detta fall har jag valt att sammanställa en lista över frågor, vilken är formad som några huvudsakliga teman med förslag på följdfrågor. Tanken med frågorna är att de skall vara så pass öppna att den intervjuade kan känna sig bekväm nog att utveckla sina svar bortom frågan i sig, samtidigt som de är formulerade för att hålla kvar samtalet vid ämnet i fråga. Vid intervjuer kan man använda sig av mer direkta angreppssätt där syftet och frågorna direkt angriper ämnet, eller så kan man använda ett kringgående angreppssätt och avslöja syftet först i slutet, allt beroende på vad man vill få ut av intervjun ( Kvale & Brinkmann 2009). Jag har valt att använda mig av en blandning av dessa två sätt där jag har informerat informanterna om syftet med arbetet redan från början. Frågorna i sin tur är en blandning av direkta och indirekta frågor, detta i ett försök att skapa en så stor bredd som möjligt under intervjun. 5.2 Observation Som komplement till intervjuerna har jag valt att genomföra en observation på vardera skola. Observationerna har genomförts i samband med intervjuerna. I samtliga fall efter respektive intervju. Varje observation har sträckt sig över ett lektionstillfälle, varav tre observationer varat ca en timme och en ca 45 min. Under observationerna har jag främst har fokuserat på lärarnas lektionsupplägg, sätt att undervisa samt hur de agerar gentemot eleverna, detta för att kunna skapa en bättre bild av vad lärarna pratar om under intervjuerna. Repstad tar upp att en observation är en studie av människor i syfte att undersöka vilka situationer de möts i och hur de agerar i dessa ( Repstad 2007 ). 5.3 Begränsning och urval Jag har intervjuat fem bildlärare på olika skolor i samma kommun. Valet av skolor är i högsta grad slumpmässig. Inledningsvis skickades mejl till tio skolor, men efter en vecka var det endast två stycken som svarat på mejlet och accepterat att bli intervjuade. Efter detta valde jag att ge mig ut och personligen fråga på skolorna. Detta visade sig vara effektivare och alla de bildlärare jag besökte gick omedelbart med på att bli intervjuade. Jag har i studien endast valt att ta med 18

19 fyra av de fem intervjuerna eftersom resultatet av den femte inte är fullständigt. Anledningen är att den intervjun blev avbruten och inte kunde fullföljas senare på grund av tidsbrist. 5.4 Metodkritik Jag vill vara noga med att poängtera att fyra lärare är långt ifrån tillräckligt för att skapa en korrekt och fullständig bild av hur bildlärarna genomför sin undervisning i förhållande till samhället och styrdokument. Därför har jag valt att se på undersökningen som ett stickprov som skulle kunna ligga till grund för en större och djupare undersökning i ämnet. 5.5 Genomförande Intervjuerna och observationerna genomfördes under loppet av två veckor, och samtliga ägde rum i bildsalarna på skolorna. Detta av flera anledningar: dels för att det var det mest praktiska för lärarna då intervjuerna genomfördes mellan lektioner. Men det var även ett medvetet val från min sida då möjligheten att använda miljön i hopp om att få ut så mycket som möjligt av intervjun. Genom att befinna mig i bildsalen upplevde jag att stämningen påverkades på ett sätt som gjorde att lärarna pratade mer öppet och fritt om ämnet. Varje intervju var mellan minuter lång och genomfördes i samband observationen. Alla intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon, med de intervjuades samtycke. Dessa inspelningar har sedan transkriberats för att underlätta analysen. 5.6 Etiska överväganden Att genomföra en undersökning med hjälp av intervjuer innebär en hel del moraliska och etiska överväganden ( Kvale & Brinkmann 2009 ). Framförallt har jag varit noga med att tala om för informanterna att de kommer vara fullständigt anonyma i vårt arbete, eftersom informanterna ska våga öppna upp sig och dela med sig av sina personliga tankar. Dessa specifika uppgifter som kan komma upp under arbetes gång ska inte kunna ledas tillbaka till dem på något sätt. 19

20 6. Resultat och analys Empirin i undersökningen vilken består av resultatet från varje intervju kommer att redovisas var för sig under varje frågeställning för att sedan återkopplas till teori och analyseras. Detta för att det ska bli så läsvänligt som möjligt och för att det ska underlätta för navigering i texten. Resultatet från observationerna kommer att redovisas under andra frågan eftersom de kommer att hjälpa till att ge svar på den frågeställningen. Det redovisas under resultatet från intervjuerna. Lärarna i undersökningen är som tidigare omnämnt anonyma därför presenteras de endast som Lärare 1,2,3 och 4. Nedan följer en kort presentation av lärarnas professionella status. Lärare 1 Enda verksamma bildläraren på skolan, är utbildad bildlärare och har arbetat sex år totalt på en och samma skola. Lärare 2 En av två bildlärare, han har lärarutbildning och har arbetat på skolan längst av bildlärarna, i 20 år och totalt 25 år i yrket Lärare 3 Ensam bildlärare på skolan, har lärarutbildning och har arbetat på skolan sedan den startade för sju år sedan totalt har hon arbetat 30 år som lärare. Lärare 4 Den enda bildläraren på skolan, hon har arbetat totalt 29 år som lärare varav 25 som utbildad. Har jobbat på skolan i nio år. 20

21 6.1 Fråga 1 Vad anser lärarna vara syftet med bildundervisningen? Lärare 1 Menar att bildundervisningen syftar till att få eleverna till att förstå bilder och bilders betydelse i samhället. Om hur man använder bilder i medier och reklam. Det ska gå ut på att eleverna lär sig förstå och kommunicera med bilder. Asså att det inte bara är att man ska kunna rita bra, att man ska förstå bilden, att det är det som är det viktiga och att bilder har ett budskap, att bilder kommunicerar lika bra som en text på nåt vis (Lärare 1). Lärare 2 Anser att meningen är att man ska väcka deras intresse, det är inte någon konstnärsutbildning och därför ska man inte som lärare göra det till det. Enligt honom står det ingenstans i kursplanen att eleverna ska prova på alla möjliga tekniker utan de ska behärska några, så man ska inte som lärare stressa ihjäl sig för att man ska hinna plöja igenom allt. Eftersom de som inte redan är intresserade kommer glömma bort alltihopa. Därför ska man som lärare istället försöka fånga allas intresse och ge dem grundläggande verktyg för förståelse så de kan fortsätta lära även utanför skolan. Eleverna ska få en inblick i hur man använder bilder och hur man kan skapa dem. Det viktiga är att de utvecklar seendet säger han. Lärare 3 Menar att syftet med bild är att eleverna ska få en chans att vara kreativa och lära sig använda olika tekniker men också att de får en inblick i konsthistorien. De ska också lära sig teoretiska kunskaper om olika tekniker och lite fakta om konstnärer. Vilket hon har ett prov på i nionde 21

När eleverna vet mest

När eleverna vet mest Malmö högskola Lärarutbildningen Kultur, språk, medier Examensarbete 15 högskolepoäng När eleverna vet mest When pupils know more than the pedagogues Mari Johansson Katarina Gråhamn Lärarexamen 270hp Kultur,

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Inte som andra ämnen

Inte som andra ämnen Inte som andra ämnen En studie av niondeklassares åsikter om skolämnet Bild Sara Hanson Examensarbete i Bild och visuell kultur inom LAU370 Handledare: Karolina Westling Examinator: Ninni Trossholmen Rapportnummer:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Glädje, samhörighet viss del galenskap

Glädje, samhörighet viss del galenskap Glädje, samhörighet viss del galenskap Förskolepedagogers förhållningssätt till musik, i ljuset av kreativitet och barns delaktighet Simon Elmquist Johnny Hagman Kurs: LAU370/LAU390 Handledare: Christina

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter

Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter EXAMENSARBETE I LÄRARPROGRAMMET UTBILDNINGSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK 2007:49 Nu kanske det blir häxor -en studie om hur pedagoger kan inspirera barn i skapande bildaktiviteter Linda Nilsson

Läs mer

Att arbeta i grupp, är det en bra metod?

Att arbeta i grupp, är det en bra metod? Södertörns högskola Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap avancerad nivå 1 H-terminen 2009 Interkulturell lärarutbildning 210 hp Interkulturell lärarutbildning mot yngre åldrar 210 hp Att arbeta i grupp,

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Entreprenörskap i skolan En fallstudie Entrepreneurship in School A Casestudy Marija Linser Lärarexamen

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center Fakulteten för Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Vt 2015 Examensarbete i fritidspedagogik 15 högskolepoäng, grundnivå Läxor och läxhjälp

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre.

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. Malmö högskola Lärande och samhälle Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. ipad in math education

Läs mer

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Oktober 2014 Innehåll Inledning... 2 Kort om bakgrund och syfte... 2 Entreprenöriellt lärande,

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

Varför ska man ha datorer i skolan?

Varför ska man ha datorer i skolan? Varför ska man ha datorer i skolan? En studie och reflektion kring hur skolan möter kravet på digitalisering av undervisningen. Anette Gustafsson Bild och Visuell Kultur/LAU370 Handledare gestaltning:

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Homework assistance in upper secondary mathematics using the Internet Farzad Fakhim

Läs mer