Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna"

Transkript

1 Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna

2 Innehållsförteckning Skolmåltiden i Sverigefinska skolan Rutiner för modersmålsundervisning Sverigefinskaskolans rutiner vid klassresa Rutiner för Skolbibliotek Sverigefinska skolan Rutiner för klagomålshantering vid sverigefinska skolan Rutiner för anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutin för att säkerställa en avgiftsfri skola Rutin om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg Handlingsplan gällande frånvaro förskoleklass & skola Garanterad undervisningstid Sverigefinska skolan Eskilstuna Information inför skolbyte Introduktionsperiod för nyexaminerade lärare på Sverigefinska skolan Rutiner vid elevolycksfall i skolan Övriga rutiner

3 Skolmåltiden i Sverigefinska skolan Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft, med bland annat krav på att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga. Bestämmelser om kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider i de obligatoriska skolformerna finns i skollagens skolformsvisa kapitel: grundskolan 10 kap. 10, grund-särskolan 11 kap. 13, specialskolan 12 kap. 10 och sameskolan 13 kap. 10. SKOLMÅLTIDEN är en del av utbildningen i skolan. Detta står angivet i förarbetet till den nya skollagen. Prop. 2009/10:165, sid 872. I läroplanen för grundskolan (Lgr 11) står det angivet att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: "har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället." Sverigefinska skolan beställer skolmaten från Coop café och kök i Eskilstuna. Maten är näringsriktig och god. Eleverna har möjlighet att välja vegetariska alternativ samt stor salladsbuffé. Eleverna får även i elevrådet önska måltider kontinuerligt. Skolan har valt att lägga en stor kostnad på skolmåltiden, då vill att skolan har hög kvalitet och näringsriktig mat. Skolan har ett system för egen kontroll baserat på faror och risker i verksamheten. Den är anpassat till verksamhetens art och omfattning. Personalen har de kunskaper och den kompetens som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Skolan kvalitetssäkrar skolmaten genom skolmatsverige.se SkolmatSverige har ett verktyg som hjälper skolor och kommuner att utvärdera, utveckla och dokumentera kvaliteten på sina skolmåltider - utifrån ett helhetsperspektiv. Skolan använder även en skolmats-app som finns på hemsidan.

4 Rutiner gällande skolmåltiden på sverigefinska skolan Alla elever kan äta i lugn och ro i åtminstone 20 minuter Luncherna ligger mellan klockan och 12n n Varje klass äter ungefär samma tid varje dag Luncherna är schemalagda, skilda från rasten Måltidspersonalen är med och påverkar schemaläggningen av lunchen Måltidsmiljön är trivsam Bemötandet i skolrestaurangen är positivt och respektfullt n I skolmatsalen har vi tydliga trivselregler vi tar av oss ytterkläder och skor. Ljudnivån hålls låg med hjälp av ljuddämpande åtgärder Vi har hög vuxennärvaro - Vuxna som äter pedagogiska måltider tillsammans med elever Måltidspersonalen delta på planeringsdagar och vid föräldramöten n Eleverna medverkar i måltidsverksamheten, genom elevråd och elevenkäter n Föräldrar informeras om skolmåltiden kontinuerligt i veckobrev samt månadsbrev och möten. Måltidspersonalen har kompetens och engagemang n Måltiderna håller hög kvalitet, dvs är goda, näringsriktiga, säkra, trivsamma, integrerade och miljömässigt hållbara n Elever med allergi och överkänslighet har samma möjligheter till positiva måltidsupplevelser som alla andra n Elevenkäter och konsumtionsmätningar görs regelbundet n Måltidernas kvalitet utvärderas regelbundet, och tas med i kvalitetsuppföljningen

5 Den enskilda skolans ansvar: Rutiner för modersmålsundervisningen. Ge elever och föräldrar information om modersmål och anmälningsblankett Ta emot alla anmälningar till modersmål Se till att blanketten är fullständig ifylld och skicka den till kansliet Meddela läraren om eleven flyttar eller byter skola Betala förbrukningsmaterial och kopiering Tillhandahålla lokaler/nycklar Meddela modersmålslärarna vid avvikelser från det ordinarie schemat Det är rektorns uppgift att: Ansvara för modersmålsundervisning Registrera elev i respektive modersmål Anställa modersmålslärare Lämna listor på vilka elever som har modersmål Lämna listor på modersmålslärare som undervisar i de olika språken Meddela i vilka språk där undervisningen eventuellt kommer att upphöra Betala läromedel Det är modersmålslärarens uppgift att: Inhämta scheman inför egen schemaläggning Lämna sitt namn och telefonnummer till de aktuella skolan Lämna tydliga scheman och grupplistor till varje skola Redovisa elevernas frånvaro 1 gång i månaden Anmäla sin egen frånvaro Ta kontakt med mentor/lärare vid studiehandledning Hålla sig informerad om de olika skolornas aktiviteter Att lämna uppsägningsblankett till den elev som ska sluta

6 Sverigefinskaskolans rutiner vid klassresa Rutiner vid utflykter När en grupp eller klass lämnar skolan ska följande lämnas i kansliet: Aktuell klasslista där de elever som är frånvarande är strukna samt vilka vuxna som åker med eleverna. Mobilnummer där ni kan nås. Färdbeskrivning tid när ni åker respektive kommer hem. Färdsätt cykel, promenad, buss,bil,tåg, flyg. Den personal som följer med ansvarar för att informationen finns i plastfickan. Alla vårdnadshavare ska vara informerade om utflykten, tider och färdsätt. Ta med viktiga telefonnummer, 112, telefonnummer till elevhälsoteamet och vårdnadshavarnas telefonnummer. Dela upp ansvaret för barnen mellan personalen. Ansvar för andras barn kan INTE överlåtas på medföljande vårdnadshavare. Ta med förbandslåda. Resor med övernattningar Inför resa med övernattningar kallas alla föräldrar till ett informationsmöte. Ansvar kan inte rent juridiskt läggas på medföljande föräldrar. Skriftliga regler, som gäller för resan skall upprättas. Dessa skall utdelas till föräldrar, som inför resan kvitterar skriftligt att de tagit del av skrivelsen. Utse en huvudansvarig för resan. Skolans vanliga regler gäller under skolresan. Förslag på ytterligare regler/tips inför resan. Valda delar ur skolans krisplan Information om kontakttid, kontaktplats, kontaktperson (den tid vårdnadshavare kan komma i kontakt med sitt barn) Försäkringsfrågor, kolla om alla har gällande hemförsäkring. Om en elev orsakar skada, så gäller inte skolans försäkring. Information om vad elever bör/får ta med sig (t ex fickpengar ) Resan ska vara avgiftsfri för eleven, dock finns möjlighet at ta med fickpengar. Ansvarig ledare bör ha med sig reservkassa för ev händelser. Anordna i förväg telefonkedja till föräldrar, om något skulle inträffa Personal kan aldrig tvingas att delta i en skolresa. Elever kan om det finns särskilda skäl avstängas från skolresa Försäkringar Elever inskrivna i grundskola är försäkrade via skolans olycksfallsförsäkring. Denna gäller vid olycksfallsskador d v s skador som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötsligt yttre händelse. Olycksfallsförsäkring gäller även under fritid och är giltig i hela världen. Skolans olycksfallsförsäkring är inte att förväxla med en reseförsäkring, något som eleverna behöver på resor t ex skolresor. Vid dylika resor måste separat reseförsäkring tecknas om man inte har hemförsäkring där detta moment finns med.

7 Medföljande personal, anställda av sverigefinska skolan, omfattas av tjänstereseförsäkringen då de reser i tjänsten och också är beordrad att göra detta. Vid resa med fordon gäller respektive fordons trafikförsäkring vid eventuell personskada. Föraren av fordonet har ansvar för att fordonet uppfyller allmänna säkerhetskrav samt att fordonet framförs på lagligt sätt.

8 Rutiner för Skolbibliotek Sverigefinska skolan Skollag (2010:800) Enligt skollag 2010:800 paragraf 36 har Sverigefinskaskolan i Eskilstuna ett obemannat skolbibliotek. Skolan besöker även stadsbiblioteket i Eskilstuna kontinuerligt. 36 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolan verksamhetsmål med biblioteket Skolbiblioteket har en viktig funktion i två av skolans uppdrag - att hjälpa eleven att utvecklas sin läs- och skrivförmåga. - att hjälpa eleven att förbättra sin förmåga att hantera information. Skolbiblioteket ska ges förutsättningar att bidra till skolans pedagogiska utveckling och vara ett stöd för lärarna i deras verksamhet. Biblioteket har en lärande roll och ska vara en integrerad del av undervisningen. Alla elever ska ges möjlighet att ta del av bibliotekets resurser utifrån vars och ens egna förutsättningar. Eleverna ska ges handledning och träning i informationssökning och tillgång till ett kritiskt perspektiv på informationsmängden. Detta arbete ska bedrivas i anslutning till ämnena av lärare. Skolbiblioteket ska belysa frågor om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Skolbiblioteket ska ges resurser att utföra sitt uppdrag och personalen bör ingå i ett arbetslag samt erbjudas regelbunden fortbildning. Skolbiblioteket ska utifrån de egna förutsättningarna erbjuda verksamhet av så hög kvalitet som möjligt genom goda medier, moderna verktyg och möjlighet till koncentration och arbetsro. Mål för tal- läs- och skrivutveckling Skolbibliotekarien bör bidra till att skapa en kreativ, utvecklande miljö i skolan genom att erbjuda biblioteket inte bara som rum för bokutlåning och läsning, utan även för samtal, skrivande och berättande. Skolbiblioteket ska vara en språkstimulerande plats där man läser, skriver, talar och lyssnar på varandra. Att på olika sätt ta del av varandras upplevelser bidrar till en fördjupning av dessa förmågor. Tillsammans med läraren ska bibliotekarien (stadsbiblioteket) bidra till att skapa lust och förståelse för språket. Varje elev ska ges möjlighet att utifrån sin förmåga få känna

9 tillfredsställelse i att göra framsteg och övervinna svårigheter t ex med hjälp av olika läsprogram och skrivprojekt i skolan. I glädjen över att kunna förstå något stimuleras eleverna att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Förutom att vara ett språkrum ska skolbiblioteket ska också vara en lustfylld mötesplats där eleverna får ta del av vårt kulturarv. Att skriva till och eventuellt få möta en författare, titta på en utställning eller själva få förbereda och ansvara för en kulturell aktivitet bidrar till personlig utveckling och mognad hos eleverna. Mål för informationskompetens fem övergripande färdigheter Eleven bör - ha förmåga till faktagranskning och problemdefinition - förståelse för de problem och möjligheter som dagens massiva informationsflöde innebär - förmåga att finna lämpliga metoder för planering, insamling, bearbetning och presentation - förtrogenhet med såväl tryckta som elektroniska informationskällor som verktyg - fantasi, kreativitet och flexibilitet inför arbetsuppgiften. Delmål som elever ska ha uppnått i år 5 i grundskolan Eleven bör - kunna använda uppslagsverk och fackböcker. - ha kunskap om olika typer av medier. - kunna förstå enkla sökstrategier på Internet. - förstå att fackböcker är placerade efter ämne. - behärska enklare sökningar i bibliotekskatalogen. - kunna söka i enkla databaser. - kunna jämföra och kritiskt granska fakta från olika källor. - kunna skriva ner sina källor och veta varför. Delmål som eleverna bör ha uppnått i år 9 i grundskolan Eleven bör - kunna formulera frågor utifrån vad man vill veta. - förstå hur referensverk och uppslagsböcker fungerar (tryckta och elektroniska). - kunna söka i en bibliotekskatalog och på hemsidor. - ha prövat olika sökmetoder och informationskällor på Internet. - ha tränat olika sökord och sökvägar i artikel- och ämnesdatabaser. - ha arbetat med att kritiskt granska information. - ha förstått värdet av att skriva ner sina källor. Handlingsplan Sverigefinska skolan Läsutveckling Läsning är grunden för all kunskapsinhämtning. Förutom att språket utvecklas stimuleras även fantasin och empatin. Vid återkommande boksamtal i bibliotek eller klassrum, allt efter ålder och mognad skapas läslust och läsvana. Skolan köper in nya böcker varje läsår. Vi försöker ha ett aktuellt och stimulerande bokbestånd som lockar till läsning.

10 Från år 1 får elever egna lånekort och kan låna på egen hand eller tillsammans med sin lärare på stadsbiblioteket. Erbjud ett attraktivt bibliotek och engagera eleverna i förbättringar visa att de är betrodda. Bokprata i år F- 2 en timme varannan vecka för alla klasser i biblioteket. Samarbeta mycket med Pikku- Erkki och bjuda in dem till bokpresentationer och sagoläsning. Eventuellt utse en biblioteksgrupp med elever som får vara med vid inköp av litteratur och som även får tycka till om bibliotekets miljö. Samarbeta även med eventuella speciallärare särskilt när det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter och underlätta bokförsörjningen med utlån av talböcker och lättläst litteratur till denna grupp. Bjud in en författare att berätta för några olika åldrar om sig själva och sitt skrivande någon gång per läsår. Före besöket kan barnen få mejlväxla med författaren ifråga, något som brukar ge en extra dimension åt mötet. Informationskompetens Lära eleverna källkritik. Lära de yngsta barnen hur Internet fungerar. Kvalitetsgranskade och utvalda sidor bör erbjudas istället för någon större sökmotor på nätet för undvikande av oönskat resultat på tvivelaktiga sidor. I år 1-3 kan detta ske i form av lite enklare övningar såsom genomgång av hyllorna i biblioteket, sökningar i uppslagsverk för barn, sökningar i bibliotekets katalog och enkla länksamlingar på Internet såsom Annas länkburkar och Unga fakta. Eleverna kan få söka på det de är intresserade av t ex ett husdjur, någon sportgren eller en seriefigur. Tanken är att ju tidigare eleverna lär sig, ju säkrare blir de när de får i uppdrag att söka material till skolarbeten. I år 4-6 kan man använda spel från t ex UR där eleverna får lära sig grunderna i hur man söker information och är källkritisk, samt hur man söker och hittar böcker med hjälp av bibliotekskatalogen. Vidare är det bra att lära sig använda Länkskafferiet inför ett skolarbete, slå i ett uppslagsverk och söka i databasen författarlexikon. I år 7-9 ska eleverna träna ytterligare källkritik och använda uppslagsverk t ex NE. Vidare bör de lära sig använda specialdatabaser t ex Presstext, Mediearkivet, Artikelsök och Landguiden samt hur en sökmotor fungerar exempelvis Google. Hur man formulerar en sökfråga, hittar rätt ämnesord och väljer rätt sökkälla till sitt arbete behöver eleverna ofta hjälp med. Förutsättningen för en sådan sökundervisning är att eleven har ett mål med sin faktainsamling och en formulerad frågeställning, vilket läraren helst skall ha förberett dem med.

11 Rutiner för klagomålshantering vid sverigefinska skolan Enligt 4 kapitlet 8 skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan. Inom Sverigefinska skolan gäller följande. Elever, föräldrar eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig till rektor. Klagomål på utbildningen kan lämnas skriftligen, muntligt eller via besök. Kontaktuppgifter till rektor finns på hemsidan Du kan även kontakta skolans kansli tel eller Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats. Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt. Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som vidtagits av rektor eller om rektor anser att frågan bör avgöras av sverigefinska skolan centralt, ska saken föras vidare till styrelsen. Ordförande tar då över rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet. Dokumentation av inkomna klagomål Alla klagomål bör dokumenteras. Den som kommer med klagomål kan ha rätt till rättelse. Alla klagomål är kanske inte befogade. Just därför är dokumentationen viktig för att möjliggöra att detta kan utredas på ett så opartiskt sätt som möjligt. Den på skolan som slutligen har att hantera det inkomna klagomålet är ansvarig för dokumentationen. Om klagomålet bedöms som allvarligt, bör det vidimeras av den klagande genom att denne skriver under att han/hon godkänner anteckningen om uppgifterna som lämnats. Det är viktigt att hitta en avvägning där rena småsaker och enstaka missförstånd inte dokumenteras. Sådant som t ex kan rättas till med ett enkelt förtydligande ska inte dokumenteras samtidigt som det är betydelsefullt att notera klagomål som kan leda till att vi ser och kan göra förbättringar av arbetssätt och/eller arbetsrutiner. Vid oklarhet om en inkommen fråga ska bedömas vara ett klagomål, och som ska dokumenteras eller inte, avgörs det av närmast högre chef enligt organisationsplan.

12 Dokumentationen ska innehålla följande: Kortfattad beskrivning av vad klagomålet gäller Vem som lämnat och vem som tagit emot klagomålet Förslag på lösningar/åtgärder som den klagande framför Vem som skall ansvara för klagomålet på skolan Uppgift om vidtagen åtgärd Samtliga uppgifter här ovan skall dateras Dokumentation lägges i särskild mapp märkt klagomålshantering på rektors- eller skolexpeditionens rum. Åtgärdshantering Alla klagomål som dokumenteras ska utredas och bör utmynna i ett förslag till beslut. Beslutet kan antingen vara att synpunkten/klagomålet inte föranleder några åtgärder, eller ett förslag om att vidta vissa åtgärder, eller en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits. Styrelsen ska i förekommande fall så som vid samtliga allvarliga klagomål samt i frågor som hör hemma hos styrelsen erhålla kännedom om detta för eventuellt ställningstagande och beslut. Efter det att utredning av ett klagomål färdigställts och beslut fattats ska detta återkopplas till den klagande om denne är känd. Återkoppling bör ske så snart som möjligt efter att beslut fattats dock inte senare än en vecka efter beslut. Återkoppling görs av den som varit ansvarig att utreda klagomålet. Uppföljning Åtgärder till följd av inkomna klagomål kan vara av olika karaktär. Enklare åtgärder blir omedelbart en del av löpande rutiner. Andra behov av åtgärder kan föranleda översyn av arbetssätt och/eller administrativa rutiner. Rektor har ett huvudansvar för att utredning av klagomål görs, att beslutade åtgärder genomförs och implementeras i verksamheten samt görs kända för alla som berörs av beslutet/åtgärden i fråga. Inkomna dokumenterade klagomål sammanställs av Rektor två gånger per år (i slutet av varje termin) och redovisas för styrelsen. Rektor ansvarar för att styrelsen uppmärksammas på klagomål som kräver styrelsen kännedom under pågående verksamhetsår.

13 Rutiner för anmälan till socialtjänsten när barn far illa Sverigefinska skolan i Eskilstuna Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Samverkan mellan skola/förskola, socialtjänst och föräldrar syftar till barnets bästa. Socialtjänstens rutiner vid en anmälan om att barn far illa Socialtjänstens rutiner vid anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kapitel 1 från förskola/skola: Rådfrågning i ett inte namngivet ärende görs till socialsekreterare på Mottagningsenheten för arbetsmarknads- och familjeförvaltningen respektive Torshälla Stads förvaltning beroende på var barnet/barnen hör hemma. I de fall där skolan/förskola gör en anmälan kontaktas Mottagningsenheten, för att i första hand muntligt informera om situationen. Den muntliga informationen kompletteras snarast med skriftlig information. Innan anmälan görs ska föräldrar/vårdnadshavare informeras. Anmälan görs av rektor/förskolechef. Vid misstankar om brott såsom sexuella övergrepp eller misshandel anmäls de som ovan. Socialtjänsten tar beslut om eventuell polisanmälan. I dessa fall kontaktas inte föräldrarna av anmälaren innan anmälan. Skolan/förskolan får skriftligt meddelande om att anmälan inkommit samt vem som är ansvarig. Socialtjänsten gör en förhandsbedömning om utredning ska inledas eller inte. I samband med denna genomförs ett möte med skola/förskola och familjen. Skola/förskola kallar till mötet, som socialtjänsten sedan håller i och som bör komma till stånd inom kort tid från anmälan. Socialtjänsten kan ge råd om vilka som bör vara med på mötet. Det är angeläget att anmälande personal finns med vid första träffen med berörd familj för att kunna redogöra för skolans/förskolans kunskap och oro omkring barnet. Detta är också viktigt för att få ett så gott samarbetsklimat som möjligt omkring barnet. Här kan också tider göras upp för gemensam uppföljning under förutsättning att familjen samtycker till detta. Om en utredning inte inleds, ska detta meddelas anmälaren. Vid inledd utredning enligt Socialtjänstlagen 11 kap 1 inhämtas uppgifter från bland annan skolpersonal. Svaren kan inhämtas muntligt, men också skriftligt via en BBIC (Barns Behov i Centrum) frågemanual för barn upp till 18 år. Om personal får kännedom om ny information som är relevant för utredningen under utredningens gång, bör detta meddelas socialtjänsten skriftligt. Av socialtjänstlagen framgår det att en utredning ska genomföras skyndsamt men får fortgå som längst fyra månader. Under utredningstiden har socialtjänsten att ta ställning till om barnet har behov av skydd och/eller hjälp. Samt om de eventuella förslagen på insatser kan ges på frivillig väg och/eller i överenskommelse med föräldrarna. Sedan tas ställning till avslut eller förslag på insatser. Om föräldrarna inte samtycker till den vård eller de insatser som socialtjänsten föreslår görs ett övervägande om tvångsvård med stöd av Lagen om vård av unga (LVU) är lämplig. Om svårigheterna inte är så omfattande att ett omhändertagande är befogat, så måste kontakten med föräldrarna avslutas. Om utredning efter anmälan från skola/förskola avslutas utan åtgärd, ska utredaren informera anmälaren om detta. Om skola/förskola får förnyad anledning till oro över barnets situation efter att en utredning avslutats utan åtgärd, ska en ny anmälan göras. Vid denna anmälan ska även den tidigare anmälan noteras. När det gäller informationsinsatserna lyder socialtjänsten under sträng sekretess. Sekretesslagstiftningen omöjliggör för socialsekreterarna att ge skolan/förskolan information om vad som framkommit i utredningen och vad som beslutas utan vårdnadshavarens (eller elev över 18 år) samtycke, om inte socialtjänsten efter prövning bedömer att en uppgift kan lämnas utan hinder av sekretess. Skola/förskola kan dock under utredningstiden rådgöra med socialtjänsten om frågor som berör det dagliga arbetet.

14 Anmälan till socialtjänsten om barn som far illa SoL kap 14, 1 Skicka blanketten till Mottagningsenheten i Eskilstuna eller Torshälla. Anmälare Namn.. Befattning Arbetsplats.. Adress.. Telefonnummer. Mobilnummer. Ni når oss på följande tider E-post. Vilket barn/ungdom gäller anmälan Namn.. Personnummer Adress Postadress.. Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavares 1 telefonnummer.(alla aktuella nummer) Vårdnadshavare 2 Vårdnadshavares 2 telefonnummer (alla aktuella nummer) Skriv ner berättelsen - Vad är det som är anledningen till anmälan?.. - Vad är det som gör att anmälan görs just nu? Tror du att det är akut fara för barnet/ungdomen?..

15 - Vad har du själv sett och hört? - Vad har du fått berättat för dig? Av vem? När?.. - Vad är det i detta som gör dig mest orolig?.. - Vad vet du om familjen? )skilda föräldrar, gemensam vårdnad, var bor barnet, eventuella syskon) Om det rör sig om en specifik händelse - Vad hände?.. - Vilket datum, vilken tid på dygnet inträffade händelsen? - Var hände det? - Har händelsen upprepats eller har liknande händelser inträffat tidigare? När?.. - Finns det fler som sett eller känner till samma sak? - Hur var barnets/ungdomens reaktion?

16 Tidigare anmälningar - Har någon anmälan gjorts tidigare om barnet eller något syskon? - När gjordes anmälan? - Vad var orsaken till den tidigare anmälan?. Övriga uppgifter Vilken relation har anmälaren till den anmälda familjen/personen? Hur länge har du känt den aktuella familjen/personen? Är föräldrarna informerade om att en anmälan kommer att göras? Om så är fallet, hur mottogs informationen? Är barnet/den unge informerad om att en anmälan kommer att göras? Om så är fallet, hur mottogs informationen? Ort och datum. Underskrift.. Namnförtydligande.

17 Rutin för att säkerställa en avgiftsfri skola Sverigefinska skolan Eskilstuna Lagrum Skollagen 4 kap. 4 Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. 4a Eleverna i grundskolan skall erbjudas kostnadsfria måltider. Vid Sverigefinska skolan gäller att alla aktiviteter som är anordnade av skolan är avgiftsfria Detta innebär att: Kostnad för aktiviteter på friluftsdagar ska rymmas i det anslag som finns i budget för friluftsdagar. Om lägerskola genomförs skall detta rymmas inom skolans ekonomiska ramar. Eventuell studieresa initieras av skola och bekostas med projektanslag/stipendier På eget initiativ har elever och föräldrar möjlighet att arbeta in pengar till klassen. Detta får dock inte ske genom att pengar samlas in från respektive elev, utan pengarna måste i sådana fall samlas in på annat sätt. Klassresor initieras av föräldrar, elever och sker utanför skoltid. Ansvaret för resan vilar på föräldrarna. Personal deltar frivilligt vid klassresorna. Skollunch skall vara avgiftsfri. Intas lunchen på något annat ställe än på skolan beställer vi utflyktslunch via måltidsservice. Detta gäller även skolbarnomsorgen vid vår skola.

18 Rutin om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg Inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg görs registerkontroll (utdrag ur polisens belastningsregister) vid anställning av ny personal. Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg syftar till att stärka barns och ungdomars skydd mot främst sexuella övergrepp genom att förhindra att personer som dömts för vissa brott anställs inom de aktuella verksamheterna. Lagen är inte ett absolut skydd mot att direkt olämpliga personer anställs utan registerkontrollen utgör ett komplement till anställningsförfarandet i övrigt. Regler - Checklista för registerkontroll av personal Det är den arbetssökande själv som skall begära registerutdrag från polisens belastningsregister. Särskild blankett finns på polisens hemsida. Det är enbart den som erbjuds anställning som är skyldig att lämna registerutdrag. Erbjudande om anställning bör lämnas med förbehåll för vad som kan framgå av registerutdraget. Registerutdraget får vara högst ett år gammalt. Kopia på registerutdraget skall arkiveras i personakten på personalavdelningen. Registerutdrag skall lämnas vid första anställningen, gäller även korttidsanställning. Redan anställd personal omfattas ej. Den som inte lämnat ett registerutdrag får inte anställas. Personal som har haft anställning inom verksamhet där registerkontroll ej krävs (ex. gymnasiet), ska lämna registerutdrag vid anställning inom förskoleverksamheten, förskoleklassen, skolverksamheten för skolpliktiga barn och skolbarnomsorgen. Handlingsplan gällande frånvaro förskoleklass & skola

19 INLEDNING Grundskolan är obligatorisk, vi har skolplikt i Sverige och förskoleklassen är en frivillig skolform, men har eleven valt att gå i förskoleklass förutsätts att han eller hon är hundra procent närvarande och önskar nå framgång i sina studier. Sverigefinska skolan anser att god närvaro och aktivt deltagande i skolan är en förutsättning för detta. Alla elever ska ges möjlighet att lyckas genom uppmuntran och stöd. Det är alla lärares uppgift att rapportera frånvaro samt att, tillsammans med rektorer och elevvårdsteam, verka för hundra procent närvaro bland eleverna. Lov kan ges till elev som lämnar ansökan i god tid. Grunden är att skolans ledighetsregler följs. Ledighetsansökan kan trots det avslås med tanke på om eleven har hög och/eller upprepad frånvaro. MÅL Eleven upplever skolan så meningsfull och utmanande att olovlig frånvaro inte förekommer. STRATEGI Ha god kontakt med elev och vårdnadshavare. Ge information om betydelsen av närvaro i skolan för studieresultaten. Ge information om konsekvenser vid frånvaro till samtliga elever och vårdnadshavare. Genom tidig upptäckt av frånvaro hjälpa och stödja elever som inte mår bra och har svårigheter av olika slag. OTILLÅTEN FRÅNVARO Otillåten frånvaro är all frånvaro som inte är anmäld eller beviljad. VID FRÅNVARO ÅTGÄRDER Elevens ansvar 1. Sjukanmäla sig till sin ansvarig klasslärare eller till kansliet tel Om eleven insjuknar under skoldagen kontaktar klasslärare vårdnadshavare. 1. Vid frånvaro mer än en dag krävs ny anmälan dagligen. Klasslärarens ansvar 1. Kontinuerligt följer elevers närvaro/frånvaro. 2. Du följer upp elevens närvaro under de närmaste 2 veckorna. Rektorns ansvar 1. Sker ingen förbättring rapporteras detta till rektor.

20 2. Rektor beslutar om rapportering till socialtjänsten. 3. Elev som anmält sig sjuk och/eller haft upprepad ströfrånvaro ska då sjukdomstiden är mer än 2 veckor lämna in läkarintyg. Intyget lämnas till rektor. 4. Om elev inte lämnar in läkarintyg inom de 2 närmaste veckorna bedöms frånvaron som otillåten. Garanterad undervisningstid

21 Sverigefinska skolan Eskilstuna Bestämmelser om garanterad undervisningstid Av skolförordningen framgår att den totala garanterade undervisningstiden för varje elev i grundskolan ska ha varit minst timmar när de gått ut årskurs 9. Den nationella timplanen anger hur undervisningstiden ska fördelas på olika ämnen och ämnesgrupper. Den nationella timplanen anger inte fördelningen av undervisningstid mellan ämnen i olika årskurser eller årskursintervaller utan endast en samlad undervisningstid per ämne för grundskolans nio år. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för den garanterade undervisningstiden. Det är också huvudmannen som efter förslag av rektorn beslutar om fördelningen av undervisningstiden mellan årskurserna. Det är huvudmannens ansvar att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. På sverigefinska skolan i Eskilstuna schemaläggs undervisningstimmar om 45/60 minuter för eleverna, vilket alltså är mer än vad lagen kräver. Beräkningen baseras på följande parametrar: Lovdagar vid skolan planeras i samma utsträckning som vid skolor i Eskilstuna kommun. Första och sista veckan varje läsår räknas inte in i undervisningstiden. Rektorn/huvudmannen har skyldighet att meddela hemkommunen om en elev slutar eller börjar på en av huvudmannens skolor, alternativt om en elev är frånvarande i betydande utsträckning utan giltig orsak. När tid räknats av enligt ovan schemaläggs ytterligare 90 timmar, utöver den garanterade undervisningstiden. Denna extra tid planerar vi in för att elever har olika behov. Tiden kan täcka för sjukdom, ledighet, resurstid för extra stöd etc. Vid planering av undervisningen tar vi på Sverigefinska skolan bland annat hänsyn till följande parametrar: Erfarenheten hos lärarna på skolan säger att vissa saker tar längre tid att lära sig än andra. Självklart tar vi hänsyn till det. Grundskolans kursplaner och kunskapskraven är intimt förknippade med den garanterade undervisningstiden. Skolans undervisningstid fördelas så att eleverna får förutsättningar att nå målen i årskurs 3, 6 och (9.) Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska minskas inte vid skolans val Skolans val timmar har skolan valt att lägga på skapande verksamhet med fokus på språk, finska Slutsatsen av vad som redovisats är att skolan väl fyller kravet på garanterad undervisningstid. Ledighet

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, d v s en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014)

Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Falkenberg gymnasieskolas plan för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan (2013/2014) Vår vision Alla ska lyckas! Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola är

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor 2016/2017 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Syfte...3 3. Definitioner...3

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0

Handlingsplan vid frånvaro. Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: Version: 1.0 Framtagen av: Centrala Elevhälsan Datum: 2015-03-19 Version: 1.0 Inledning I skolan arbetar vi aktivt med att skapa en hälsofrämjande skolmiljö som stimulerar elever till att vilja lära samt närvara i

Läs mer

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen

Handlingsplan för ökad närvaro. förskola, grundskola och grundsärskola. Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro förskola, grundskola och grundsärskola Barn- och ungdomsförvaltningen Handlingsplan för ökad närvaro i grundskola och grundsärskola Ogiltig frånvaro Steg 1 Vid första tillfället

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning

1/8. Huvudman. Kontaktperson. Pedagogisk omsorg. Antal platser. Telefonnummer. Adress Postnummer Ort. E-postadress. Utbildning 1/8 Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Norrköpings kommuns riktlinjer för bidrag till enskild pedagogisk omsorg Huvudman Namn Telefonnummer

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Planen för introduktionsperiod och mentorskap i förskolor och skolor i Katrineholms kommun har bearbetats och sammanställts av:

Planen för introduktionsperiod och mentorskap i förskolor och skolor i Katrineholms kommun har bearbetats och sammanställts av: Planen för introduktionsperiod och mentorskap i förskolor och skolor i Katrineholms kommun har bearbetats och sammanställts av: Annika Mindedal, bildningsförvaltningen förvaltningskontoret, annika.mindedal@katrineholm.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Senast granskad juli 2011 Mer om Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd Sammanfattning Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt Elever som riskerar att inte nå

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem LIKABEHANDLINGSPLAN Skå skola/fritidshem 2015-2016 1 Likabehandlingsplan för Skå grundskola/fritidshem Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling 2016-2017 Solbackens förskola Reviderad 2017-02 INNEHÅLL Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av plan Definitioner Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 20130902 Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 1 Innehållsförteckning Hedlundaskolan Världens skola!... 3 Anmälan av ny elev (nyanländ)... 3 Inskrivning... 4 Pedagogiskt samtal... 4 Introduktionsperiod

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lingåsen År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef pedagoger Planen gäller från 2015-10-01 Planen gäller

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

DE LA GARDIEGYMNASIET. handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk. Antagen av Skolledning 20150901

DE LA GARDIEGYMNASIET. handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk. Antagen av Skolledning 20150901 DE LA GARDIEGYMNASIET handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk Antagen av Skolledning 20150901 handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk bland elever på dlg Kommunfullmäktige i Lidköping har beslutat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Slättaskogen År 2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef Annelie Zandén Pedagoger Karin Stenman, Josefine Sveningsson,

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Likabehandlingsplan för Vitklövergatans förskola

Likabehandlingsplan för Vitklövergatans förskola Likabehandlingsplan för Vitklövergatans förskola 2011. Vår vision Alla barn har rätt att få sina behov tillgodosedda. Ingen ska bli utsatt för kränkning, trakasserier eller diskriminering. Vi är alla olika

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden

Handlingsplan vid hög frånvaro. Elevhälsan, Vara kommun. Antagen av bildningsnämnden Handlingsplan vid hög frånvaro Elevhälsan, Vara kommun Antagen av bildningsnämnden 2014-05-27 39 Skollagen 7 kap. Närvaro 17 En elev i grundskolan, grundsärskola, specialskola och sameskola ska delta i

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

LÅNGASJÖ SKOLA OCH FRITIDSHEM LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret

LÅNGASJÖ SKOLA OCH FRITIDSHEM LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret Bildningsförvaltningen BF 221 1 2016-12-13 LÅNGASJÖ SKOLA OCH FRITIDSHEM LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2016-2017 Vår vision På Långasjö skola och fritidshem

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola

Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Huvudman Huvudman Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform Organisationsnummer Kontaktperson (Om annan person än huvudman

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Plan för likabehandling för Berga förskola

Plan för likabehandling för Berga förskola Barn - och utbildningsförvaltningen Rev 130201 1 (6) Förskoleområde 1.6 Berga förskola Malin Willix Tel 016 710 51 26 malin.willix@eskilstuna.se Likabehandlingsplan Plan för likabehandling för Berga förskola

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Riktlinjer. Avgiftsfri grundskola. Barn & Utbildning. Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611

Riktlinjer. Avgiftsfri grundskola. Barn & Utbildning. Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611 Barn & Utbildning Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611 Riktlinjer Avgiftsfri grundskola Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (5) Innehållsförteckning Riktlinje

Läs mer

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny grundskola 2011 Ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Nya samlade läroplaner

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Ansvarig för planen Rektor: Grundskola Vattholmaskolan F-5 Rektor Katarina Östlund Planens giltighetstid: 160930

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Godkännande av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-08-17 av Kommunstyrelsen 114 Senast reviderad - Detta dokument gäller för

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan

Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro Grundskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever 2015-03-16 Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever Innehållsförteckning Handlingsplan för nyanlända elever på Lagersbergsskolan Lagersbergsskolans organisation kring nyanlända elever Välkomsten

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Likabehandlingsplan Högåsens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan Högåsens förskola 2014-2015 2014-09-24 Likabehandlingsplan Högåsens förskola 2014-2015 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Riktlinje 2016-12-14 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Elsborgs förskoleenhet Förskolan Glashyttan År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef Lars Hökpers Linda Alamo, Anna-Karin

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

JOHANSFORS SKOLA OCH FRITIDSHEM

JOHANSFORS SKOLA OCH FRITIDSHEM Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-10-28 JOHANSFORS SKOLA OCH FRITIDSHEM LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Johansfors skola och Solbackens

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer