Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna"

Transkript

1 Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna

2 Innehållsförteckning Skolmåltiden i Sverigefinska skolan Rutiner för modersmålsundervisning Sverigefinskaskolans rutiner vid klassresa Rutiner för Skolbibliotek Sverigefinska skolan Rutiner för klagomålshantering vid sverigefinska skolan Rutiner för anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutin för att säkerställa en avgiftsfri skola Rutin om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg Handlingsplan gällande frånvaro förskoleklass & skola Garanterad undervisningstid Sverigefinska skolan Eskilstuna Information inför skolbyte Introduktionsperiod för nyexaminerade lärare på Sverigefinska skolan Rutiner vid elevolycksfall i skolan Övriga rutiner

3 Skolmåltiden i Sverigefinska skolan Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft, med bland annat krav på att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga. Bestämmelser om kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider i de obligatoriska skolformerna finns i skollagens skolformsvisa kapitel: grundskolan 10 kap. 10, grund-särskolan 11 kap. 13, specialskolan 12 kap. 10 och sameskolan 13 kap. 10. SKOLMÅLTIDEN är en del av utbildningen i skolan. Detta står angivet i förarbetet till den nya skollagen. Prop. 2009/10:165, sid 872. I läroplanen för grundskolan (Lgr 11) står det angivet att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: "har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället." Sverigefinska skolan beställer skolmaten från Coop café och kök i Eskilstuna. Maten är näringsriktig och god. Eleverna har möjlighet att välja vegetariska alternativ samt stor salladsbuffé. Eleverna får även i elevrådet önska måltider kontinuerligt. Skolan har valt att lägga en stor kostnad på skolmåltiden, då vill att skolan har hög kvalitet och näringsriktig mat. Skolan har ett system för egen kontroll baserat på faror och risker i verksamheten. Den är anpassat till verksamhetens art och omfattning. Personalen har de kunskaper och den kompetens som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Skolan kvalitetssäkrar skolmaten genom skolmatsverige.se SkolmatSverige har ett verktyg som hjälper skolor och kommuner att utvärdera, utveckla och dokumentera kvaliteten på sina skolmåltider - utifrån ett helhetsperspektiv. Skolan använder även en skolmats-app som finns på hemsidan.

4 Rutiner gällande skolmåltiden på sverigefinska skolan Alla elever kan äta i lugn och ro i åtminstone 20 minuter Luncherna ligger mellan klockan och 12n n Varje klass äter ungefär samma tid varje dag Luncherna är schemalagda, skilda från rasten Måltidspersonalen är med och påverkar schemaläggningen av lunchen Måltidsmiljön är trivsam Bemötandet i skolrestaurangen är positivt och respektfullt n I skolmatsalen har vi tydliga trivselregler vi tar av oss ytterkläder och skor. Ljudnivån hålls låg med hjälp av ljuddämpande åtgärder Vi har hög vuxennärvaro - Vuxna som äter pedagogiska måltider tillsammans med elever Måltidspersonalen delta på planeringsdagar och vid föräldramöten n Eleverna medverkar i måltidsverksamheten, genom elevråd och elevenkäter n Föräldrar informeras om skolmåltiden kontinuerligt i veckobrev samt månadsbrev och möten. Måltidspersonalen har kompetens och engagemang n Måltiderna håller hög kvalitet, dvs är goda, näringsriktiga, säkra, trivsamma, integrerade och miljömässigt hållbara n Elever med allergi och överkänslighet har samma möjligheter till positiva måltidsupplevelser som alla andra n Elevenkäter och konsumtionsmätningar görs regelbundet n Måltidernas kvalitet utvärderas regelbundet, och tas med i kvalitetsuppföljningen

5 Den enskilda skolans ansvar: Rutiner för modersmålsundervisningen. Ge elever och föräldrar information om modersmål och anmälningsblankett Ta emot alla anmälningar till modersmål Se till att blanketten är fullständig ifylld och skicka den till kansliet Meddela läraren om eleven flyttar eller byter skola Betala förbrukningsmaterial och kopiering Tillhandahålla lokaler/nycklar Meddela modersmålslärarna vid avvikelser från det ordinarie schemat Det är rektorns uppgift att: Ansvara för modersmålsundervisning Registrera elev i respektive modersmål Anställa modersmålslärare Lämna listor på vilka elever som har modersmål Lämna listor på modersmålslärare som undervisar i de olika språken Meddela i vilka språk där undervisningen eventuellt kommer att upphöra Betala läromedel Det är modersmålslärarens uppgift att: Inhämta scheman inför egen schemaläggning Lämna sitt namn och telefonnummer till de aktuella skolan Lämna tydliga scheman och grupplistor till varje skola Redovisa elevernas frånvaro 1 gång i månaden Anmäla sin egen frånvaro Ta kontakt med mentor/lärare vid studiehandledning Hålla sig informerad om de olika skolornas aktiviteter Att lämna uppsägningsblankett till den elev som ska sluta

6 Sverigefinskaskolans rutiner vid klassresa Rutiner vid utflykter När en grupp eller klass lämnar skolan ska följande lämnas i kansliet: Aktuell klasslista där de elever som är frånvarande är strukna samt vilka vuxna som åker med eleverna. Mobilnummer där ni kan nås. Färdbeskrivning tid när ni åker respektive kommer hem. Färdsätt cykel, promenad, buss,bil,tåg, flyg. Den personal som följer med ansvarar för att informationen finns i plastfickan. Alla vårdnadshavare ska vara informerade om utflykten, tider och färdsätt. Ta med viktiga telefonnummer, 112, telefonnummer till elevhälsoteamet och vårdnadshavarnas telefonnummer. Dela upp ansvaret för barnen mellan personalen. Ansvar för andras barn kan INTE överlåtas på medföljande vårdnadshavare. Ta med förbandslåda. Resor med övernattningar Inför resa med övernattningar kallas alla föräldrar till ett informationsmöte. Ansvar kan inte rent juridiskt läggas på medföljande föräldrar. Skriftliga regler, som gäller för resan skall upprättas. Dessa skall utdelas till föräldrar, som inför resan kvitterar skriftligt att de tagit del av skrivelsen. Utse en huvudansvarig för resan. Skolans vanliga regler gäller under skolresan. Förslag på ytterligare regler/tips inför resan. Valda delar ur skolans krisplan Information om kontakttid, kontaktplats, kontaktperson (den tid vårdnadshavare kan komma i kontakt med sitt barn) Försäkringsfrågor, kolla om alla har gällande hemförsäkring. Om en elev orsakar skada, så gäller inte skolans försäkring. Information om vad elever bör/får ta med sig (t ex fickpengar ) Resan ska vara avgiftsfri för eleven, dock finns möjlighet at ta med fickpengar. Ansvarig ledare bör ha med sig reservkassa för ev händelser. Anordna i förväg telefonkedja till föräldrar, om något skulle inträffa Personal kan aldrig tvingas att delta i en skolresa. Elever kan om det finns särskilda skäl avstängas från skolresa Försäkringar Elever inskrivna i grundskola är försäkrade via skolans olycksfallsförsäkring. Denna gäller vid olycksfallsskador d v s skador som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötsligt yttre händelse. Olycksfallsförsäkring gäller även under fritid och är giltig i hela världen. Skolans olycksfallsförsäkring är inte att förväxla med en reseförsäkring, något som eleverna behöver på resor t ex skolresor. Vid dylika resor måste separat reseförsäkring tecknas om man inte har hemförsäkring där detta moment finns med.

7 Medföljande personal, anställda av sverigefinska skolan, omfattas av tjänstereseförsäkringen då de reser i tjänsten och också är beordrad att göra detta. Vid resa med fordon gäller respektive fordons trafikförsäkring vid eventuell personskada. Föraren av fordonet har ansvar för att fordonet uppfyller allmänna säkerhetskrav samt att fordonet framförs på lagligt sätt.

8 Rutiner för Skolbibliotek Sverigefinska skolan Skollag (2010:800) Enligt skollag 2010:800 paragraf 36 har Sverigefinskaskolan i Eskilstuna ett obemannat skolbibliotek. Skolan besöker även stadsbiblioteket i Eskilstuna kontinuerligt. 36 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolan verksamhetsmål med biblioteket Skolbiblioteket har en viktig funktion i två av skolans uppdrag - att hjälpa eleven att utvecklas sin läs- och skrivförmåga. - att hjälpa eleven att förbättra sin förmåga att hantera information. Skolbiblioteket ska ges förutsättningar att bidra till skolans pedagogiska utveckling och vara ett stöd för lärarna i deras verksamhet. Biblioteket har en lärande roll och ska vara en integrerad del av undervisningen. Alla elever ska ges möjlighet att ta del av bibliotekets resurser utifrån vars och ens egna förutsättningar. Eleverna ska ges handledning och träning i informationssökning och tillgång till ett kritiskt perspektiv på informationsmängden. Detta arbete ska bedrivas i anslutning till ämnena av lärare. Skolbiblioteket ska belysa frågor om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Skolbiblioteket ska ges resurser att utföra sitt uppdrag och personalen bör ingå i ett arbetslag samt erbjudas regelbunden fortbildning. Skolbiblioteket ska utifrån de egna förutsättningarna erbjuda verksamhet av så hög kvalitet som möjligt genom goda medier, moderna verktyg och möjlighet till koncentration och arbetsro. Mål för tal- läs- och skrivutveckling Skolbibliotekarien bör bidra till att skapa en kreativ, utvecklande miljö i skolan genom att erbjuda biblioteket inte bara som rum för bokutlåning och läsning, utan även för samtal, skrivande och berättande. Skolbiblioteket ska vara en språkstimulerande plats där man läser, skriver, talar och lyssnar på varandra. Att på olika sätt ta del av varandras upplevelser bidrar till en fördjupning av dessa förmågor. Tillsammans med läraren ska bibliotekarien (stadsbiblioteket) bidra till att skapa lust och förståelse för språket. Varje elev ska ges möjlighet att utifrån sin förmåga få känna

9 tillfredsställelse i att göra framsteg och övervinna svårigheter t ex med hjälp av olika läsprogram och skrivprojekt i skolan. I glädjen över att kunna förstå något stimuleras eleverna att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Förutom att vara ett språkrum ska skolbiblioteket ska också vara en lustfylld mötesplats där eleverna får ta del av vårt kulturarv. Att skriva till och eventuellt få möta en författare, titta på en utställning eller själva få förbereda och ansvara för en kulturell aktivitet bidrar till personlig utveckling och mognad hos eleverna. Mål för informationskompetens fem övergripande färdigheter Eleven bör - ha förmåga till faktagranskning och problemdefinition - förståelse för de problem och möjligheter som dagens massiva informationsflöde innebär - förmåga att finna lämpliga metoder för planering, insamling, bearbetning och presentation - förtrogenhet med såväl tryckta som elektroniska informationskällor som verktyg - fantasi, kreativitet och flexibilitet inför arbetsuppgiften. Delmål som elever ska ha uppnått i år 5 i grundskolan Eleven bör - kunna använda uppslagsverk och fackböcker. - ha kunskap om olika typer av medier. - kunna förstå enkla sökstrategier på Internet. - förstå att fackböcker är placerade efter ämne. - behärska enklare sökningar i bibliotekskatalogen. - kunna söka i enkla databaser. - kunna jämföra och kritiskt granska fakta från olika källor. - kunna skriva ner sina källor och veta varför. Delmål som eleverna bör ha uppnått i år 9 i grundskolan Eleven bör - kunna formulera frågor utifrån vad man vill veta. - förstå hur referensverk och uppslagsböcker fungerar (tryckta och elektroniska). - kunna söka i en bibliotekskatalog och på hemsidor. - ha prövat olika sökmetoder och informationskällor på Internet. - ha tränat olika sökord och sökvägar i artikel- och ämnesdatabaser. - ha arbetat med att kritiskt granska information. - ha förstått värdet av att skriva ner sina källor. Handlingsplan Sverigefinska skolan Läsutveckling Läsning är grunden för all kunskapsinhämtning. Förutom att språket utvecklas stimuleras även fantasin och empatin. Vid återkommande boksamtal i bibliotek eller klassrum, allt efter ålder och mognad skapas läslust och läsvana. Skolan köper in nya böcker varje läsår. Vi försöker ha ett aktuellt och stimulerande bokbestånd som lockar till läsning.

10 Från år 1 får elever egna lånekort och kan låna på egen hand eller tillsammans med sin lärare på stadsbiblioteket. Erbjud ett attraktivt bibliotek och engagera eleverna i förbättringar visa att de är betrodda. Bokprata i år F- 2 en timme varannan vecka för alla klasser i biblioteket. Samarbeta mycket med Pikku- Erkki och bjuda in dem till bokpresentationer och sagoläsning. Eventuellt utse en biblioteksgrupp med elever som får vara med vid inköp av litteratur och som även får tycka till om bibliotekets miljö. Samarbeta även med eventuella speciallärare särskilt när det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter och underlätta bokförsörjningen med utlån av talböcker och lättläst litteratur till denna grupp. Bjud in en författare att berätta för några olika åldrar om sig själva och sitt skrivande någon gång per läsår. Före besöket kan barnen få mejlväxla med författaren ifråga, något som brukar ge en extra dimension åt mötet. Informationskompetens Lära eleverna källkritik. Lära de yngsta barnen hur Internet fungerar. Kvalitetsgranskade och utvalda sidor bör erbjudas istället för någon större sökmotor på nätet för undvikande av oönskat resultat på tvivelaktiga sidor. I år 1-3 kan detta ske i form av lite enklare övningar såsom genomgång av hyllorna i biblioteket, sökningar i uppslagsverk för barn, sökningar i bibliotekets katalog och enkla länksamlingar på Internet såsom Annas länkburkar och Unga fakta. Eleverna kan få söka på det de är intresserade av t ex ett husdjur, någon sportgren eller en seriefigur. Tanken är att ju tidigare eleverna lär sig, ju säkrare blir de när de får i uppdrag att söka material till skolarbeten. I år 4-6 kan man använda spel från t ex UR där eleverna får lära sig grunderna i hur man söker information och är källkritisk, samt hur man söker och hittar böcker med hjälp av bibliotekskatalogen. Vidare är det bra att lära sig använda Länkskafferiet inför ett skolarbete, slå i ett uppslagsverk och söka i databasen författarlexikon. I år 7-9 ska eleverna träna ytterligare källkritik och använda uppslagsverk t ex NE. Vidare bör de lära sig använda specialdatabaser t ex Presstext, Mediearkivet, Artikelsök och Landguiden samt hur en sökmotor fungerar exempelvis Google. Hur man formulerar en sökfråga, hittar rätt ämnesord och väljer rätt sökkälla till sitt arbete behöver eleverna ofta hjälp med. Förutsättningen för en sådan sökundervisning är att eleven har ett mål med sin faktainsamling och en formulerad frågeställning, vilket läraren helst skall ha förberett dem med.

11 Rutiner för klagomålshantering vid sverigefinska skolan Enligt 4 kapitlet 8 skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan. Inom Sverigefinska skolan gäller följande. Elever, föräldrar eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig till rektor. Klagomål på utbildningen kan lämnas skriftligen, muntligt eller via besök. Kontaktuppgifter till rektor finns på hemsidan Du kan även kontakta skolans kansli tel eller Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats. Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt. Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som vidtagits av rektor eller om rektor anser att frågan bör avgöras av sverigefinska skolan centralt, ska saken föras vidare till styrelsen. Ordförande tar då över rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet. Dokumentation av inkomna klagomål Alla klagomål bör dokumenteras. Den som kommer med klagomål kan ha rätt till rättelse. Alla klagomål är kanske inte befogade. Just därför är dokumentationen viktig för att möjliggöra att detta kan utredas på ett så opartiskt sätt som möjligt. Den på skolan som slutligen har att hantera det inkomna klagomålet är ansvarig för dokumentationen. Om klagomålet bedöms som allvarligt, bör det vidimeras av den klagande genom att denne skriver under att han/hon godkänner anteckningen om uppgifterna som lämnats. Det är viktigt att hitta en avvägning där rena småsaker och enstaka missförstånd inte dokumenteras. Sådant som t ex kan rättas till med ett enkelt förtydligande ska inte dokumenteras samtidigt som det är betydelsefullt att notera klagomål som kan leda till att vi ser och kan göra förbättringar av arbetssätt och/eller arbetsrutiner. Vid oklarhet om en inkommen fråga ska bedömas vara ett klagomål, och som ska dokumenteras eller inte, avgörs det av närmast högre chef enligt organisationsplan.

12 Dokumentationen ska innehålla följande: Kortfattad beskrivning av vad klagomålet gäller Vem som lämnat och vem som tagit emot klagomålet Förslag på lösningar/åtgärder som den klagande framför Vem som skall ansvara för klagomålet på skolan Uppgift om vidtagen åtgärd Samtliga uppgifter här ovan skall dateras Dokumentation lägges i särskild mapp märkt klagomålshantering på rektors- eller skolexpeditionens rum. Åtgärdshantering Alla klagomål som dokumenteras ska utredas och bör utmynna i ett förslag till beslut. Beslutet kan antingen vara att synpunkten/klagomålet inte föranleder några åtgärder, eller ett förslag om att vidta vissa åtgärder, eller en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits. Styrelsen ska i förekommande fall så som vid samtliga allvarliga klagomål samt i frågor som hör hemma hos styrelsen erhålla kännedom om detta för eventuellt ställningstagande och beslut. Efter det att utredning av ett klagomål färdigställts och beslut fattats ska detta återkopplas till den klagande om denne är känd. Återkoppling bör ske så snart som möjligt efter att beslut fattats dock inte senare än en vecka efter beslut. Återkoppling görs av den som varit ansvarig att utreda klagomålet. Uppföljning Åtgärder till följd av inkomna klagomål kan vara av olika karaktär. Enklare åtgärder blir omedelbart en del av löpande rutiner. Andra behov av åtgärder kan föranleda översyn av arbetssätt och/eller administrativa rutiner. Rektor har ett huvudansvar för att utredning av klagomål görs, att beslutade åtgärder genomförs och implementeras i verksamheten samt görs kända för alla som berörs av beslutet/åtgärden i fråga. Inkomna dokumenterade klagomål sammanställs av Rektor två gånger per år (i slutet av varje termin) och redovisas för styrelsen. Rektor ansvarar för att styrelsen uppmärksammas på klagomål som kräver styrelsen kännedom under pågående verksamhetsår.

13 Rutiner för anmälan till socialtjänsten när barn far illa Sverigefinska skolan i Eskilstuna Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Samverkan mellan skola/förskola, socialtjänst och föräldrar syftar till barnets bästa. Socialtjänstens rutiner vid en anmälan om att barn far illa Socialtjänstens rutiner vid anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kapitel 1 från förskola/skola: Rådfrågning i ett inte namngivet ärende görs till socialsekreterare på Mottagningsenheten för arbetsmarknads- och familjeförvaltningen respektive Torshälla Stads förvaltning beroende på var barnet/barnen hör hemma. I de fall där skolan/förskola gör en anmälan kontaktas Mottagningsenheten, för att i första hand muntligt informera om situationen. Den muntliga informationen kompletteras snarast med skriftlig information. Innan anmälan görs ska föräldrar/vårdnadshavare informeras. Anmälan görs av rektor/förskolechef. Vid misstankar om brott såsom sexuella övergrepp eller misshandel anmäls de som ovan. Socialtjänsten tar beslut om eventuell polisanmälan. I dessa fall kontaktas inte föräldrarna av anmälaren innan anmälan. Skolan/förskolan får skriftligt meddelande om att anmälan inkommit samt vem som är ansvarig. Socialtjänsten gör en förhandsbedömning om utredning ska inledas eller inte. I samband med denna genomförs ett möte med skola/förskola och familjen. Skola/förskola kallar till mötet, som socialtjänsten sedan håller i och som bör komma till stånd inom kort tid från anmälan. Socialtjänsten kan ge råd om vilka som bör vara med på mötet. Det är angeläget att anmälande personal finns med vid första träffen med berörd familj för att kunna redogöra för skolans/förskolans kunskap och oro omkring barnet. Detta är också viktigt för att få ett så gott samarbetsklimat som möjligt omkring barnet. Här kan också tider göras upp för gemensam uppföljning under förutsättning att familjen samtycker till detta. Om en utredning inte inleds, ska detta meddelas anmälaren. Vid inledd utredning enligt Socialtjänstlagen 11 kap 1 inhämtas uppgifter från bland annan skolpersonal. Svaren kan inhämtas muntligt, men också skriftligt via en BBIC (Barns Behov i Centrum) frågemanual för barn upp till 18 år. Om personal får kännedom om ny information som är relevant för utredningen under utredningens gång, bör detta meddelas socialtjänsten skriftligt. Av socialtjänstlagen framgår det att en utredning ska genomföras skyndsamt men får fortgå som längst fyra månader. Under utredningstiden har socialtjänsten att ta ställning till om barnet har behov av skydd och/eller hjälp. Samt om de eventuella förslagen på insatser kan ges på frivillig väg och/eller i överenskommelse med föräldrarna. Sedan tas ställning till avslut eller förslag på insatser. Om föräldrarna inte samtycker till den vård eller de insatser som socialtjänsten föreslår görs ett övervägande om tvångsvård med stöd av Lagen om vård av unga (LVU) är lämplig. Om svårigheterna inte är så omfattande att ett omhändertagande är befogat, så måste kontakten med föräldrarna avslutas. Om utredning efter anmälan från skola/förskola avslutas utan åtgärd, ska utredaren informera anmälaren om detta. Om skola/förskola får förnyad anledning till oro över barnets situation efter att en utredning avslutats utan åtgärd, ska en ny anmälan göras. Vid denna anmälan ska även den tidigare anmälan noteras. När det gäller informationsinsatserna lyder socialtjänsten under sträng sekretess. Sekretesslagstiftningen omöjliggör för socialsekreterarna att ge skolan/förskolan information om vad som framkommit i utredningen och vad som beslutas utan vårdnadshavarens (eller elev över 18 år) samtycke, om inte socialtjänsten efter prövning bedömer att en uppgift kan lämnas utan hinder av sekretess. Skola/förskola kan dock under utredningstiden rådgöra med socialtjänsten om frågor som berör det dagliga arbetet.

14 Anmälan till socialtjänsten om barn som far illa SoL kap 14, 1 Skicka blanketten till Mottagningsenheten i Eskilstuna eller Torshälla. Anmälare Namn.. Befattning Arbetsplats.. Adress.. Telefonnummer. Mobilnummer. Ni når oss på följande tider E-post. Vilket barn/ungdom gäller anmälan Namn.. Personnummer Adress Postadress.. Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavares 1 telefonnummer.(alla aktuella nummer) Vårdnadshavare 2 Vårdnadshavares 2 telefonnummer (alla aktuella nummer) Skriv ner berättelsen - Vad är det som är anledningen till anmälan?.. - Vad är det som gör att anmälan görs just nu? Tror du att det är akut fara för barnet/ungdomen?..

15 - Vad har du själv sett och hört? - Vad har du fått berättat för dig? Av vem? När?.. - Vad är det i detta som gör dig mest orolig?.. - Vad vet du om familjen? )skilda föräldrar, gemensam vårdnad, var bor barnet, eventuella syskon) Om det rör sig om en specifik händelse - Vad hände?.. - Vilket datum, vilken tid på dygnet inträffade händelsen? - Var hände det? - Har händelsen upprepats eller har liknande händelser inträffat tidigare? När?.. - Finns det fler som sett eller känner till samma sak? - Hur var barnets/ungdomens reaktion?

16 Tidigare anmälningar - Har någon anmälan gjorts tidigare om barnet eller något syskon? - När gjordes anmälan? - Vad var orsaken till den tidigare anmälan?. Övriga uppgifter Vilken relation har anmälaren till den anmälda familjen/personen? Hur länge har du känt den aktuella familjen/personen? Är föräldrarna informerade om att en anmälan kommer att göras? Om så är fallet, hur mottogs informationen? Är barnet/den unge informerad om att en anmälan kommer att göras? Om så är fallet, hur mottogs informationen? Ort och datum. Underskrift.. Namnförtydligande.

17 Rutin för att säkerställa en avgiftsfri skola Sverigefinska skolan Eskilstuna Lagrum Skollagen 4 kap. 4 Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. 4a Eleverna i grundskolan skall erbjudas kostnadsfria måltider. Vid Sverigefinska skolan gäller att alla aktiviteter som är anordnade av skolan är avgiftsfria Detta innebär att: Kostnad för aktiviteter på friluftsdagar ska rymmas i det anslag som finns i budget för friluftsdagar. Om lägerskola genomförs skall detta rymmas inom skolans ekonomiska ramar. Eventuell studieresa initieras av skola och bekostas med projektanslag/stipendier På eget initiativ har elever och föräldrar möjlighet att arbeta in pengar till klassen. Detta får dock inte ske genom att pengar samlas in från respektive elev, utan pengarna måste i sådana fall samlas in på annat sätt. Klassresor initieras av föräldrar, elever och sker utanför skoltid. Ansvaret för resan vilar på föräldrarna. Personal deltar frivilligt vid klassresorna. Skollunch skall vara avgiftsfri. Intas lunchen på något annat ställe än på skolan beställer vi utflyktslunch via måltidsservice. Detta gäller även skolbarnomsorgen vid vår skola.

18 Rutin om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg Inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg görs registerkontroll (utdrag ur polisens belastningsregister) vid anställning av ny personal. Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg syftar till att stärka barns och ungdomars skydd mot främst sexuella övergrepp genom att förhindra att personer som dömts för vissa brott anställs inom de aktuella verksamheterna. Lagen är inte ett absolut skydd mot att direkt olämpliga personer anställs utan registerkontrollen utgör ett komplement till anställningsförfarandet i övrigt. Regler - Checklista för registerkontroll av personal Det är den arbetssökande själv som skall begära registerutdrag från polisens belastningsregister. Särskild blankett finns på polisens hemsida. Det är enbart den som erbjuds anställning som är skyldig att lämna registerutdrag. Erbjudande om anställning bör lämnas med förbehåll för vad som kan framgå av registerutdraget. Registerutdraget får vara högst ett år gammalt. Kopia på registerutdraget skall arkiveras i personakten på personalavdelningen. Registerutdrag skall lämnas vid första anställningen, gäller även korttidsanställning. Redan anställd personal omfattas ej. Den som inte lämnat ett registerutdrag får inte anställas. Personal som har haft anställning inom verksamhet där registerkontroll ej krävs (ex. gymnasiet), ska lämna registerutdrag vid anställning inom förskoleverksamheten, förskoleklassen, skolverksamheten för skolpliktiga barn och skolbarnomsorgen. Handlingsplan gällande frånvaro förskoleklass & skola

19 INLEDNING Grundskolan är obligatorisk, vi har skolplikt i Sverige och förskoleklassen är en frivillig skolform, men har eleven valt att gå i förskoleklass förutsätts att han eller hon är hundra procent närvarande och önskar nå framgång i sina studier. Sverigefinska skolan anser att god närvaro och aktivt deltagande i skolan är en förutsättning för detta. Alla elever ska ges möjlighet att lyckas genom uppmuntran och stöd. Det är alla lärares uppgift att rapportera frånvaro samt att, tillsammans med rektorer och elevvårdsteam, verka för hundra procent närvaro bland eleverna. Lov kan ges till elev som lämnar ansökan i god tid. Grunden är att skolans ledighetsregler följs. Ledighetsansökan kan trots det avslås med tanke på om eleven har hög och/eller upprepad frånvaro. MÅL Eleven upplever skolan så meningsfull och utmanande att olovlig frånvaro inte förekommer. STRATEGI Ha god kontakt med elev och vårdnadshavare. Ge information om betydelsen av närvaro i skolan för studieresultaten. Ge information om konsekvenser vid frånvaro till samtliga elever och vårdnadshavare. Genom tidig upptäckt av frånvaro hjälpa och stödja elever som inte mår bra och har svårigheter av olika slag. OTILLÅTEN FRÅNVARO Otillåten frånvaro är all frånvaro som inte är anmäld eller beviljad. VID FRÅNVARO ÅTGÄRDER Elevens ansvar 1. Sjukanmäla sig till sin ansvarig klasslärare eller till kansliet tel Om eleven insjuknar under skoldagen kontaktar klasslärare vårdnadshavare. 1. Vid frånvaro mer än en dag krävs ny anmälan dagligen. Klasslärarens ansvar 1. Kontinuerligt följer elevers närvaro/frånvaro. 2. Du följer upp elevens närvaro under de närmaste 2 veckorna. Rektorns ansvar 1. Sker ingen förbättring rapporteras detta till rektor.

20 2. Rektor beslutar om rapportering till socialtjänsten. 3. Elev som anmält sig sjuk och/eller haft upprepad ströfrånvaro ska då sjukdomstiden är mer än 2 veckor lämna in läkarintyg. Intyget lämnas till rektor. 4. Om elev inte lämnar in läkarintyg inom de 2 närmaste veckorna bedöms frånvaron som otillåten. Garanterad undervisningstid

21 Sverigefinska skolan Eskilstuna Bestämmelser om garanterad undervisningstid Av skolförordningen framgår att den totala garanterade undervisningstiden för varje elev i grundskolan ska ha varit minst timmar när de gått ut årskurs 9. Den nationella timplanen anger hur undervisningstiden ska fördelas på olika ämnen och ämnesgrupper. Den nationella timplanen anger inte fördelningen av undervisningstid mellan ämnen i olika årskurser eller årskursintervaller utan endast en samlad undervisningstid per ämne för grundskolans nio år. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för den garanterade undervisningstiden. Det är också huvudmannen som efter förslag av rektorn beslutar om fördelningen av undervisningstiden mellan årskurserna. Det är huvudmannens ansvar att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. På sverigefinska skolan i Eskilstuna schemaläggs undervisningstimmar om 45/60 minuter för eleverna, vilket alltså är mer än vad lagen kräver. Beräkningen baseras på följande parametrar: Lovdagar vid skolan planeras i samma utsträckning som vid skolor i Eskilstuna kommun. Första och sista veckan varje läsår räknas inte in i undervisningstiden. Rektorn/huvudmannen har skyldighet att meddela hemkommunen om en elev slutar eller börjar på en av huvudmannens skolor, alternativt om en elev är frånvarande i betydande utsträckning utan giltig orsak. När tid räknats av enligt ovan schemaläggs ytterligare 90 timmar, utöver den garanterade undervisningstiden. Denna extra tid planerar vi in för att elever har olika behov. Tiden kan täcka för sjukdom, ledighet, resurstid för extra stöd etc. Vid planering av undervisningen tar vi på Sverigefinska skolan bland annat hänsyn till följande parametrar: Erfarenheten hos lärarna på skolan säger att vissa saker tar längre tid att lära sig än andra. Självklart tar vi hänsyn till det. Grundskolans kursplaner och kunskapskraven är intimt förknippade med den garanterade undervisningstiden. Skolans undervisningstid fördelas så att eleverna får förutsättningar att nå målen i årskurs 3, 6 och (9.) Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska minskas inte vid skolans val Skolans val timmar har skolan valt att lägga på skapande verksamhet med fokus på språk, finska Slutsatsen av vad som redovisats är att skolan väl fyller kravet på garanterad undervisningstid. Ledighet

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se

Innehållsförteckning. !! www.nlv.se www.nlv.se Innehållsförteckning Förord Nya läroverkets Verksamhetsidé......................... Sid 6 Nya läroverkets Elevråd............................... Sid 11 Nya läroverkets Likabehandlingsplan.....................

Läs mer

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 9 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 9 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN

ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN Framtidsmål Skolans långsiktiga mål/motto är: Lusten att lära Social utveckling Miljötänkande Mål för arbetsåret 09-10. Varje mål

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Ansökningsid: Gy 214/4715 I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011

Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 2010-2011 inkl. Kvalitetsredovisning 2009-2010 1(56) Innehållsförteckning 1. Lokal Verksamhetsplan Grantomta Montessoriskola 3 2. Nulägesrapport 3 3. Montessoripedagogiken

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer