Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna"

Transkript

1 Rutiner på Sverigefinska skolan i Eskilstuna

2 Innehållsförteckning Skolmåltiden i Sverigefinska skolan Rutiner för modersmålsundervisning Sverigefinskaskolans rutiner vid klassresa Rutiner för Skolbibliotek Sverigefinska skolan Rutiner för klagomålshantering vid sverigefinska skolan Rutiner för anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutin för att säkerställa en avgiftsfri skola Rutin om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg Handlingsplan gällande frånvaro förskoleklass & skola Garanterad undervisningstid Sverigefinska skolan Eskilstuna Information inför skolbyte Introduktionsperiod för nyexaminerade lärare på Sverigefinska skolan Rutiner vid elevolycksfall i skolan Övriga rutiner

3 Skolmåltiden i Sverigefinska skolan Den 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft, med bland annat krav på att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga. Bestämmelser om kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider i de obligatoriska skolformerna finns i skollagens skolformsvisa kapitel: grundskolan 10 kap. 10, grund-särskolan 11 kap. 13, specialskolan 12 kap. 10 och sameskolan 13 kap. 10. SKOLMÅLTIDEN är en del av utbildningen i skolan. Detta står angivet i förarbetet till den nya skollagen. Prop. 2009/10:165, sid 872. I läroplanen för grundskolan (Lgr 11) står det angivet att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: "har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället." Sverigefinska skolan beställer skolmaten från Coop café och kök i Eskilstuna. Maten är näringsriktig och god. Eleverna har möjlighet att välja vegetariska alternativ samt stor salladsbuffé. Eleverna får även i elevrådet önska måltider kontinuerligt. Skolan har valt att lägga en stor kostnad på skolmåltiden, då vill att skolan har hög kvalitet och näringsriktig mat. Skolan har ett system för egen kontroll baserat på faror och risker i verksamheten. Den är anpassat till verksamhetens art och omfattning. Personalen har de kunskaper och den kompetens som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Skolan kvalitetssäkrar skolmaten genom skolmatsverige.se SkolmatSverige har ett verktyg som hjälper skolor och kommuner att utvärdera, utveckla och dokumentera kvaliteten på sina skolmåltider - utifrån ett helhetsperspektiv. Skolan använder även en skolmats-app som finns på hemsidan.

4 Rutiner gällande skolmåltiden på sverigefinska skolan Alla elever kan äta i lugn och ro i åtminstone 20 minuter Luncherna ligger mellan klockan och 12n n Varje klass äter ungefär samma tid varje dag Luncherna är schemalagda, skilda från rasten Måltidspersonalen är med och påverkar schemaläggningen av lunchen Måltidsmiljön är trivsam Bemötandet i skolrestaurangen är positivt och respektfullt n I skolmatsalen har vi tydliga trivselregler vi tar av oss ytterkläder och skor. Ljudnivån hålls låg med hjälp av ljuddämpande åtgärder Vi har hög vuxennärvaro - Vuxna som äter pedagogiska måltider tillsammans med elever Måltidspersonalen delta på planeringsdagar och vid föräldramöten n Eleverna medverkar i måltidsverksamheten, genom elevråd och elevenkäter n Föräldrar informeras om skolmåltiden kontinuerligt i veckobrev samt månadsbrev och möten. Måltidspersonalen har kompetens och engagemang n Måltiderna håller hög kvalitet, dvs är goda, näringsriktiga, säkra, trivsamma, integrerade och miljömässigt hållbara n Elever med allergi och överkänslighet har samma möjligheter till positiva måltidsupplevelser som alla andra n Elevenkäter och konsumtionsmätningar görs regelbundet n Måltidernas kvalitet utvärderas regelbundet, och tas med i kvalitetsuppföljningen

5 Den enskilda skolans ansvar: Rutiner för modersmålsundervisningen. Ge elever och föräldrar information om modersmål och anmälningsblankett Ta emot alla anmälningar till modersmål Se till att blanketten är fullständig ifylld och skicka den till kansliet Meddela läraren om eleven flyttar eller byter skola Betala förbrukningsmaterial och kopiering Tillhandahålla lokaler/nycklar Meddela modersmålslärarna vid avvikelser från det ordinarie schemat Det är rektorns uppgift att: Ansvara för modersmålsundervisning Registrera elev i respektive modersmål Anställa modersmålslärare Lämna listor på vilka elever som har modersmål Lämna listor på modersmålslärare som undervisar i de olika språken Meddela i vilka språk där undervisningen eventuellt kommer att upphöra Betala läromedel Det är modersmålslärarens uppgift att: Inhämta scheman inför egen schemaläggning Lämna sitt namn och telefonnummer till de aktuella skolan Lämna tydliga scheman och grupplistor till varje skola Redovisa elevernas frånvaro 1 gång i månaden Anmäla sin egen frånvaro Ta kontakt med mentor/lärare vid studiehandledning Hålla sig informerad om de olika skolornas aktiviteter Att lämna uppsägningsblankett till den elev som ska sluta

6 Sverigefinskaskolans rutiner vid klassresa Rutiner vid utflykter När en grupp eller klass lämnar skolan ska följande lämnas i kansliet: Aktuell klasslista där de elever som är frånvarande är strukna samt vilka vuxna som åker med eleverna. Mobilnummer där ni kan nås. Färdbeskrivning tid när ni åker respektive kommer hem. Färdsätt cykel, promenad, buss,bil,tåg, flyg. Den personal som följer med ansvarar för att informationen finns i plastfickan. Alla vårdnadshavare ska vara informerade om utflykten, tider och färdsätt. Ta med viktiga telefonnummer, 112, telefonnummer till elevhälsoteamet och vårdnadshavarnas telefonnummer. Dela upp ansvaret för barnen mellan personalen. Ansvar för andras barn kan INTE överlåtas på medföljande vårdnadshavare. Ta med förbandslåda. Resor med övernattningar Inför resa med övernattningar kallas alla föräldrar till ett informationsmöte. Ansvar kan inte rent juridiskt läggas på medföljande föräldrar. Skriftliga regler, som gäller för resan skall upprättas. Dessa skall utdelas till föräldrar, som inför resan kvitterar skriftligt att de tagit del av skrivelsen. Utse en huvudansvarig för resan. Skolans vanliga regler gäller under skolresan. Förslag på ytterligare regler/tips inför resan. Valda delar ur skolans krisplan Information om kontakttid, kontaktplats, kontaktperson (den tid vårdnadshavare kan komma i kontakt med sitt barn) Försäkringsfrågor, kolla om alla har gällande hemförsäkring. Om en elev orsakar skada, så gäller inte skolans försäkring. Information om vad elever bör/får ta med sig (t ex fickpengar ) Resan ska vara avgiftsfri för eleven, dock finns möjlighet at ta med fickpengar. Ansvarig ledare bör ha med sig reservkassa för ev händelser. Anordna i förväg telefonkedja till föräldrar, om något skulle inträffa Personal kan aldrig tvingas att delta i en skolresa. Elever kan om det finns särskilda skäl avstängas från skolresa Försäkringar Elever inskrivna i grundskola är försäkrade via skolans olycksfallsförsäkring. Denna gäller vid olycksfallsskador d v s skador som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötsligt yttre händelse. Olycksfallsförsäkring gäller även under fritid och är giltig i hela världen. Skolans olycksfallsförsäkring är inte att förväxla med en reseförsäkring, något som eleverna behöver på resor t ex skolresor. Vid dylika resor måste separat reseförsäkring tecknas om man inte har hemförsäkring där detta moment finns med.

7 Medföljande personal, anställda av sverigefinska skolan, omfattas av tjänstereseförsäkringen då de reser i tjänsten och också är beordrad att göra detta. Vid resa med fordon gäller respektive fordons trafikförsäkring vid eventuell personskada. Föraren av fordonet har ansvar för att fordonet uppfyller allmänna säkerhetskrav samt att fordonet framförs på lagligt sätt.

8 Rutiner för Skolbibliotek Sverigefinska skolan Skollag (2010:800) Enligt skollag 2010:800 paragraf 36 har Sverigefinskaskolan i Eskilstuna ett obemannat skolbibliotek. Skolan besöker även stadsbiblioteket i Eskilstuna kontinuerligt. 36 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Skolan verksamhetsmål med biblioteket Skolbiblioteket har en viktig funktion i två av skolans uppdrag - att hjälpa eleven att utvecklas sin läs- och skrivförmåga. - att hjälpa eleven att förbättra sin förmåga att hantera information. Skolbiblioteket ska ges förutsättningar att bidra till skolans pedagogiska utveckling och vara ett stöd för lärarna i deras verksamhet. Biblioteket har en lärande roll och ska vara en integrerad del av undervisningen. Alla elever ska ges möjlighet att ta del av bibliotekets resurser utifrån vars och ens egna förutsättningar. Eleverna ska ges handledning och träning i informationssökning och tillgång till ett kritiskt perspektiv på informationsmängden. Detta arbete ska bedrivas i anslutning till ämnena av lärare. Skolbiblioteket ska belysa frågor om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Skolbiblioteket ska ges resurser att utföra sitt uppdrag och personalen bör ingå i ett arbetslag samt erbjudas regelbunden fortbildning. Skolbiblioteket ska utifrån de egna förutsättningarna erbjuda verksamhet av så hög kvalitet som möjligt genom goda medier, moderna verktyg och möjlighet till koncentration och arbetsro. Mål för tal- läs- och skrivutveckling Skolbibliotekarien bör bidra till att skapa en kreativ, utvecklande miljö i skolan genom att erbjuda biblioteket inte bara som rum för bokutlåning och läsning, utan även för samtal, skrivande och berättande. Skolbiblioteket ska vara en språkstimulerande plats där man läser, skriver, talar och lyssnar på varandra. Att på olika sätt ta del av varandras upplevelser bidrar till en fördjupning av dessa förmågor. Tillsammans med läraren ska bibliotekarien (stadsbiblioteket) bidra till att skapa lust och förståelse för språket. Varje elev ska ges möjlighet att utifrån sin förmåga få känna

9 tillfredsställelse i att göra framsteg och övervinna svårigheter t ex med hjälp av olika läsprogram och skrivprojekt i skolan. I glädjen över att kunna förstå något stimuleras eleverna att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Förutom att vara ett språkrum ska skolbiblioteket ska också vara en lustfylld mötesplats där eleverna får ta del av vårt kulturarv. Att skriva till och eventuellt få möta en författare, titta på en utställning eller själva få förbereda och ansvara för en kulturell aktivitet bidrar till personlig utveckling och mognad hos eleverna. Mål för informationskompetens fem övergripande färdigheter Eleven bör - ha förmåga till faktagranskning och problemdefinition - förståelse för de problem och möjligheter som dagens massiva informationsflöde innebär - förmåga att finna lämpliga metoder för planering, insamling, bearbetning och presentation - förtrogenhet med såväl tryckta som elektroniska informationskällor som verktyg - fantasi, kreativitet och flexibilitet inför arbetsuppgiften. Delmål som elever ska ha uppnått i år 5 i grundskolan Eleven bör - kunna använda uppslagsverk och fackböcker. - ha kunskap om olika typer av medier. - kunna förstå enkla sökstrategier på Internet. - förstå att fackböcker är placerade efter ämne. - behärska enklare sökningar i bibliotekskatalogen. - kunna söka i enkla databaser. - kunna jämföra och kritiskt granska fakta från olika källor. - kunna skriva ner sina källor och veta varför. Delmål som eleverna bör ha uppnått i år 9 i grundskolan Eleven bör - kunna formulera frågor utifrån vad man vill veta. - förstå hur referensverk och uppslagsböcker fungerar (tryckta och elektroniska). - kunna söka i en bibliotekskatalog och på hemsidor. - ha prövat olika sökmetoder och informationskällor på Internet. - ha tränat olika sökord och sökvägar i artikel- och ämnesdatabaser. - ha arbetat med att kritiskt granska information. - ha förstått värdet av att skriva ner sina källor. Handlingsplan Sverigefinska skolan Läsutveckling Läsning är grunden för all kunskapsinhämtning. Förutom att språket utvecklas stimuleras även fantasin och empatin. Vid återkommande boksamtal i bibliotek eller klassrum, allt efter ålder och mognad skapas läslust och läsvana. Skolan köper in nya böcker varje läsår. Vi försöker ha ett aktuellt och stimulerande bokbestånd som lockar till läsning.

10 Från år 1 får elever egna lånekort och kan låna på egen hand eller tillsammans med sin lärare på stadsbiblioteket. Erbjud ett attraktivt bibliotek och engagera eleverna i förbättringar visa att de är betrodda. Bokprata i år F- 2 en timme varannan vecka för alla klasser i biblioteket. Samarbeta mycket med Pikku- Erkki och bjuda in dem till bokpresentationer och sagoläsning. Eventuellt utse en biblioteksgrupp med elever som får vara med vid inköp av litteratur och som även får tycka till om bibliotekets miljö. Samarbeta även med eventuella speciallärare särskilt när det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter och underlätta bokförsörjningen med utlån av talböcker och lättläst litteratur till denna grupp. Bjud in en författare att berätta för några olika åldrar om sig själva och sitt skrivande någon gång per läsår. Före besöket kan barnen få mejlväxla med författaren ifråga, något som brukar ge en extra dimension åt mötet. Informationskompetens Lära eleverna källkritik. Lära de yngsta barnen hur Internet fungerar. Kvalitetsgranskade och utvalda sidor bör erbjudas istället för någon större sökmotor på nätet för undvikande av oönskat resultat på tvivelaktiga sidor. I år 1-3 kan detta ske i form av lite enklare övningar såsom genomgång av hyllorna i biblioteket, sökningar i uppslagsverk för barn, sökningar i bibliotekets katalog och enkla länksamlingar på Internet såsom Annas länkburkar och Unga fakta. Eleverna kan få söka på det de är intresserade av t ex ett husdjur, någon sportgren eller en seriefigur. Tanken är att ju tidigare eleverna lär sig, ju säkrare blir de när de får i uppdrag att söka material till skolarbeten. I år 4-6 kan man använda spel från t ex UR där eleverna får lära sig grunderna i hur man söker information och är källkritisk, samt hur man söker och hittar böcker med hjälp av bibliotekskatalogen. Vidare är det bra att lära sig använda Länkskafferiet inför ett skolarbete, slå i ett uppslagsverk och söka i databasen författarlexikon. I år 7-9 ska eleverna träna ytterligare källkritik och använda uppslagsverk t ex NE. Vidare bör de lära sig använda specialdatabaser t ex Presstext, Mediearkivet, Artikelsök och Landguiden samt hur en sökmotor fungerar exempelvis Google. Hur man formulerar en sökfråga, hittar rätt ämnesord och väljer rätt sökkälla till sitt arbete behöver eleverna ofta hjälp med. Förutsättningen för en sådan sökundervisning är att eleven har ett mål med sin faktainsamling och en formulerad frågeställning, vilket läraren helst skall ha förberett dem med.

11 Rutiner för klagomålshantering vid sverigefinska skolan Enligt 4 kapitlet 8 skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan. Inom Sverigefinska skolan gäller följande. Elever, föräldrar eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig till rektor. Klagomål på utbildningen kan lämnas skriftligen, muntligt eller via besök. Kontaktuppgifter till rektor finns på hemsidan Du kan även kontakta skolans kansli tel eller Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats. Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt. Om de som klagat inte är nöjda med de åtgärder som vidtagits av rektor eller om rektor anser att frågan bör avgöras av sverigefinska skolan centralt, ska saken föras vidare till styrelsen. Ordförande tar då över rektors ansvar för att klagomålet utreds och åtgärdas på lämpligt sätt samt att de som klagat informeras om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet. Dokumentation av inkomna klagomål Alla klagomål bör dokumenteras. Den som kommer med klagomål kan ha rätt till rättelse. Alla klagomål är kanske inte befogade. Just därför är dokumentationen viktig för att möjliggöra att detta kan utredas på ett så opartiskt sätt som möjligt. Den på skolan som slutligen har att hantera det inkomna klagomålet är ansvarig för dokumentationen. Om klagomålet bedöms som allvarligt, bör det vidimeras av den klagande genom att denne skriver under att han/hon godkänner anteckningen om uppgifterna som lämnats. Det är viktigt att hitta en avvägning där rena småsaker och enstaka missförstånd inte dokumenteras. Sådant som t ex kan rättas till med ett enkelt förtydligande ska inte dokumenteras samtidigt som det är betydelsefullt att notera klagomål som kan leda till att vi ser och kan göra förbättringar av arbetssätt och/eller arbetsrutiner. Vid oklarhet om en inkommen fråga ska bedömas vara ett klagomål, och som ska dokumenteras eller inte, avgörs det av närmast högre chef enligt organisationsplan.

12 Dokumentationen ska innehålla följande: Kortfattad beskrivning av vad klagomålet gäller Vem som lämnat och vem som tagit emot klagomålet Förslag på lösningar/åtgärder som den klagande framför Vem som skall ansvara för klagomålet på skolan Uppgift om vidtagen åtgärd Samtliga uppgifter här ovan skall dateras Dokumentation lägges i särskild mapp märkt klagomålshantering på rektors- eller skolexpeditionens rum. Åtgärdshantering Alla klagomål som dokumenteras ska utredas och bör utmynna i ett förslag till beslut. Beslutet kan antingen vara att synpunkten/klagomålet inte föranleder några åtgärder, eller ett förslag om att vidta vissa åtgärder, eller en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits. Styrelsen ska i förekommande fall så som vid samtliga allvarliga klagomål samt i frågor som hör hemma hos styrelsen erhålla kännedom om detta för eventuellt ställningstagande och beslut. Efter det att utredning av ett klagomål färdigställts och beslut fattats ska detta återkopplas till den klagande om denne är känd. Återkoppling bör ske så snart som möjligt efter att beslut fattats dock inte senare än en vecka efter beslut. Återkoppling görs av den som varit ansvarig att utreda klagomålet. Uppföljning Åtgärder till följd av inkomna klagomål kan vara av olika karaktär. Enklare åtgärder blir omedelbart en del av löpande rutiner. Andra behov av åtgärder kan föranleda översyn av arbetssätt och/eller administrativa rutiner. Rektor har ett huvudansvar för att utredning av klagomål görs, att beslutade åtgärder genomförs och implementeras i verksamheten samt görs kända för alla som berörs av beslutet/åtgärden i fråga. Inkomna dokumenterade klagomål sammanställs av Rektor två gånger per år (i slutet av varje termin) och redovisas för styrelsen. Rektor ansvarar för att styrelsen uppmärksammas på klagomål som kräver styrelsen kännedom under pågående verksamhetsår.

13 Rutiner för anmälan till socialtjänsten när barn far illa Sverigefinska skolan i Eskilstuna Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd. Samverkan mellan skola/förskola, socialtjänst och föräldrar syftar till barnets bästa. Socialtjänstens rutiner vid en anmälan om att barn far illa Socialtjänstens rutiner vid anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kapitel 1 från förskola/skola: Rådfrågning i ett inte namngivet ärende görs till socialsekreterare på Mottagningsenheten för arbetsmarknads- och familjeförvaltningen respektive Torshälla Stads förvaltning beroende på var barnet/barnen hör hemma. I de fall där skolan/förskola gör en anmälan kontaktas Mottagningsenheten, för att i första hand muntligt informera om situationen. Den muntliga informationen kompletteras snarast med skriftlig information. Innan anmälan görs ska föräldrar/vårdnadshavare informeras. Anmälan görs av rektor/förskolechef. Vid misstankar om brott såsom sexuella övergrepp eller misshandel anmäls de som ovan. Socialtjänsten tar beslut om eventuell polisanmälan. I dessa fall kontaktas inte föräldrarna av anmälaren innan anmälan. Skolan/förskolan får skriftligt meddelande om att anmälan inkommit samt vem som är ansvarig. Socialtjänsten gör en förhandsbedömning om utredning ska inledas eller inte. I samband med denna genomförs ett möte med skola/förskola och familjen. Skola/förskola kallar till mötet, som socialtjänsten sedan håller i och som bör komma till stånd inom kort tid från anmälan. Socialtjänsten kan ge råd om vilka som bör vara med på mötet. Det är angeläget att anmälande personal finns med vid första träffen med berörd familj för att kunna redogöra för skolans/förskolans kunskap och oro omkring barnet. Detta är också viktigt för att få ett så gott samarbetsklimat som möjligt omkring barnet. Här kan också tider göras upp för gemensam uppföljning under förutsättning att familjen samtycker till detta. Om en utredning inte inleds, ska detta meddelas anmälaren. Vid inledd utredning enligt Socialtjänstlagen 11 kap 1 inhämtas uppgifter från bland annan skolpersonal. Svaren kan inhämtas muntligt, men också skriftligt via en BBIC (Barns Behov i Centrum) frågemanual för barn upp till 18 år. Om personal får kännedom om ny information som är relevant för utredningen under utredningens gång, bör detta meddelas socialtjänsten skriftligt. Av socialtjänstlagen framgår det att en utredning ska genomföras skyndsamt men får fortgå som längst fyra månader. Under utredningstiden har socialtjänsten att ta ställning till om barnet har behov av skydd och/eller hjälp. Samt om de eventuella förslagen på insatser kan ges på frivillig väg och/eller i överenskommelse med föräldrarna. Sedan tas ställning till avslut eller förslag på insatser. Om föräldrarna inte samtycker till den vård eller de insatser som socialtjänsten föreslår görs ett övervägande om tvångsvård med stöd av Lagen om vård av unga (LVU) är lämplig. Om svårigheterna inte är så omfattande att ett omhändertagande är befogat, så måste kontakten med föräldrarna avslutas. Om utredning efter anmälan från skola/förskola avslutas utan åtgärd, ska utredaren informera anmälaren om detta. Om skola/förskola får förnyad anledning till oro över barnets situation efter att en utredning avslutats utan åtgärd, ska en ny anmälan göras. Vid denna anmälan ska även den tidigare anmälan noteras. När det gäller informationsinsatserna lyder socialtjänsten under sträng sekretess. Sekretesslagstiftningen omöjliggör för socialsekreterarna att ge skolan/förskolan information om vad som framkommit i utredningen och vad som beslutas utan vårdnadshavarens (eller elev över 18 år) samtycke, om inte socialtjänsten efter prövning bedömer att en uppgift kan lämnas utan hinder av sekretess. Skola/förskola kan dock under utredningstiden rådgöra med socialtjänsten om frågor som berör det dagliga arbetet.

14 Anmälan till socialtjänsten om barn som far illa SoL kap 14, 1 Skicka blanketten till Mottagningsenheten i Eskilstuna eller Torshälla. Anmälare Namn.. Befattning Arbetsplats.. Adress.. Telefonnummer. Mobilnummer. Ni når oss på följande tider E-post. Vilket barn/ungdom gäller anmälan Namn.. Personnummer Adress Postadress.. Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavares 1 telefonnummer.(alla aktuella nummer) Vårdnadshavare 2 Vårdnadshavares 2 telefonnummer (alla aktuella nummer) Skriv ner berättelsen - Vad är det som är anledningen till anmälan?.. - Vad är det som gör att anmälan görs just nu? Tror du att det är akut fara för barnet/ungdomen?..

15 - Vad har du själv sett och hört? - Vad har du fått berättat för dig? Av vem? När?.. - Vad är det i detta som gör dig mest orolig?.. - Vad vet du om familjen? )skilda föräldrar, gemensam vårdnad, var bor barnet, eventuella syskon) Om det rör sig om en specifik händelse - Vad hände?.. - Vilket datum, vilken tid på dygnet inträffade händelsen? - Var hände det? - Har händelsen upprepats eller har liknande händelser inträffat tidigare? När?.. - Finns det fler som sett eller känner till samma sak? - Hur var barnets/ungdomens reaktion?

16 Tidigare anmälningar - Har någon anmälan gjorts tidigare om barnet eller något syskon? - När gjordes anmälan? - Vad var orsaken till den tidigare anmälan?. Övriga uppgifter Vilken relation har anmälaren till den anmälda familjen/personen? Hur länge har du känt den aktuella familjen/personen? Är föräldrarna informerade om att en anmälan kommer att göras? Om så är fallet, hur mottogs informationen? Är barnet/den unge informerad om att en anmälan kommer att göras? Om så är fallet, hur mottogs informationen? Ort och datum. Underskrift.. Namnförtydligande.

17 Rutin för att säkerställa en avgiftsfri skola Sverigefinska skolan Eskilstuna Lagrum Skollagen 4 kap. 4 Utbildningen i grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. 4a Eleverna i grundskolan skall erbjudas kostnadsfria måltider. Vid Sverigefinska skolan gäller att alla aktiviteter som är anordnade av skolan är avgiftsfria Detta innebär att: Kostnad för aktiviteter på friluftsdagar ska rymmas i det anslag som finns i budget för friluftsdagar. Om lägerskola genomförs skall detta rymmas inom skolans ekonomiska ramar. Eventuell studieresa initieras av skola och bekostas med projektanslag/stipendier På eget initiativ har elever och föräldrar möjlighet att arbeta in pengar till klassen. Detta får dock inte ske genom att pengar samlas in från respektive elev, utan pengarna måste i sådana fall samlas in på annat sätt. Klassresor initieras av föräldrar, elever och sker utanför skoltid. Ansvaret för resan vilar på föräldrarna. Personal deltar frivilligt vid klassresorna. Skollunch skall vara avgiftsfri. Intas lunchen på något annat ställe än på skolan beställer vi utflyktslunch via måltidsservice. Detta gäller även skolbarnomsorgen vid vår skola.

18 Rutin om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg Inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg görs registerkontroll (utdrag ur polisens belastningsregister) vid anställning av ny personal. Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg syftar till att stärka barns och ungdomars skydd mot främst sexuella övergrepp genom att förhindra att personer som dömts för vissa brott anställs inom de aktuella verksamheterna. Lagen är inte ett absolut skydd mot att direkt olämpliga personer anställs utan registerkontrollen utgör ett komplement till anställningsförfarandet i övrigt. Regler - Checklista för registerkontroll av personal Det är den arbetssökande själv som skall begära registerutdrag från polisens belastningsregister. Särskild blankett finns på polisens hemsida. Det är enbart den som erbjuds anställning som är skyldig att lämna registerutdrag. Erbjudande om anställning bör lämnas med förbehåll för vad som kan framgå av registerutdraget. Registerutdraget får vara högst ett år gammalt. Kopia på registerutdraget skall arkiveras i personakten på personalavdelningen. Registerutdrag skall lämnas vid första anställningen, gäller även korttidsanställning. Redan anställd personal omfattas ej. Den som inte lämnat ett registerutdrag får inte anställas. Personal som har haft anställning inom verksamhet där registerkontroll ej krävs (ex. gymnasiet), ska lämna registerutdrag vid anställning inom förskoleverksamheten, förskoleklassen, skolverksamheten för skolpliktiga barn och skolbarnomsorgen. Handlingsplan gällande frånvaro förskoleklass & skola

19 INLEDNING Grundskolan är obligatorisk, vi har skolplikt i Sverige och förskoleklassen är en frivillig skolform, men har eleven valt att gå i förskoleklass förutsätts att han eller hon är hundra procent närvarande och önskar nå framgång i sina studier. Sverigefinska skolan anser att god närvaro och aktivt deltagande i skolan är en förutsättning för detta. Alla elever ska ges möjlighet att lyckas genom uppmuntran och stöd. Det är alla lärares uppgift att rapportera frånvaro samt att, tillsammans med rektorer och elevvårdsteam, verka för hundra procent närvaro bland eleverna. Lov kan ges till elev som lämnar ansökan i god tid. Grunden är att skolans ledighetsregler följs. Ledighetsansökan kan trots det avslås med tanke på om eleven har hög och/eller upprepad frånvaro. MÅL Eleven upplever skolan så meningsfull och utmanande att olovlig frånvaro inte förekommer. STRATEGI Ha god kontakt med elev och vårdnadshavare. Ge information om betydelsen av närvaro i skolan för studieresultaten. Ge information om konsekvenser vid frånvaro till samtliga elever och vårdnadshavare. Genom tidig upptäckt av frånvaro hjälpa och stödja elever som inte mår bra och har svårigheter av olika slag. OTILLÅTEN FRÅNVARO Otillåten frånvaro är all frånvaro som inte är anmäld eller beviljad. VID FRÅNVARO ÅTGÄRDER Elevens ansvar 1. Sjukanmäla sig till sin ansvarig klasslärare eller till kansliet tel Om eleven insjuknar under skoldagen kontaktar klasslärare vårdnadshavare. 1. Vid frånvaro mer än en dag krävs ny anmälan dagligen. Klasslärarens ansvar 1. Kontinuerligt följer elevers närvaro/frånvaro. 2. Du följer upp elevens närvaro under de närmaste 2 veckorna. Rektorns ansvar 1. Sker ingen förbättring rapporteras detta till rektor.

20 2. Rektor beslutar om rapportering till socialtjänsten. 3. Elev som anmält sig sjuk och/eller haft upprepad ströfrånvaro ska då sjukdomstiden är mer än 2 veckor lämna in läkarintyg. Intyget lämnas till rektor. 4. Om elev inte lämnar in läkarintyg inom de 2 närmaste veckorna bedöms frånvaron som otillåten. Garanterad undervisningstid

21 Sverigefinska skolan Eskilstuna Bestämmelser om garanterad undervisningstid Av skolförordningen framgår att den totala garanterade undervisningstiden för varje elev i grundskolan ska ha varit minst timmar när de gått ut årskurs 9. Den nationella timplanen anger hur undervisningstiden ska fördelas på olika ämnen och ämnesgrupper. Den nationella timplanen anger inte fördelningen av undervisningstid mellan ämnen i olika årskurser eller årskursintervaller utan endast en samlad undervisningstid per ämne för grundskolans nio år. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för den garanterade undervisningstiden. Det är också huvudmannen som efter förslag av rektorn beslutar om fördelningen av undervisningstiden mellan årskurserna. Det är huvudmannens ansvar att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. På sverigefinska skolan i Eskilstuna schemaläggs undervisningstimmar om 45/60 minuter för eleverna, vilket alltså är mer än vad lagen kräver. Beräkningen baseras på följande parametrar: Lovdagar vid skolan planeras i samma utsträckning som vid skolor i Eskilstuna kommun. Första och sista veckan varje läsår räknas inte in i undervisningstiden. Rektorn/huvudmannen har skyldighet att meddela hemkommunen om en elev slutar eller börjar på en av huvudmannens skolor, alternativt om en elev är frånvarande i betydande utsträckning utan giltig orsak. När tid räknats av enligt ovan schemaläggs ytterligare 90 timmar, utöver den garanterade undervisningstiden. Denna extra tid planerar vi in för att elever har olika behov. Tiden kan täcka för sjukdom, ledighet, resurstid för extra stöd etc. Vid planering av undervisningen tar vi på Sverigefinska skolan bland annat hänsyn till följande parametrar: Erfarenheten hos lärarna på skolan säger att vissa saker tar längre tid att lära sig än andra. Självklart tar vi hänsyn till det. Grundskolans kursplaner och kunskapskraven är intimt förknippade med den garanterade undervisningstiden. Skolans undervisningstid fördelas så att eleverna får förutsättningar att nå målen i årskurs 3, 6 och (9.) Svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska minskas inte vid skolans val Skolans val timmar har skolan valt att lägga på skapande verksamhet med fokus på språk, finska Slutsatsen av vad som redovisats är att skolan väl fyller kravet på garanterad undervisningstid. Ledighet

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Frånvaro och ledighet

Frånvaro och ledighet Juridisk vägledning Reviderad april 2013 Mer om Frånvaro och ledighet Vårdnadshavaren ska kontaktas samma dag en elev är frånvarande utan giltigt skäl Även elever i frivilliga skolformer som gymnasieskolan

Läs mer

Handlingsplan vid frånvaro

Handlingsplan vid frånvaro 2015-05-22 Handlingsplan vid frånvaro Rutin och stöd för systematiskt arbete med att främja närvaro i Askersunds kommuns förskolor och grundskolor Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 2. Syfte... 1 3.

Läs mer

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun

Riktlinjer för modersmålsundervisning. Hedemora kommun Sida 1(6) Datum 2014-02-11 Riktlinjer för modersmålsundervisning Hedemora kommun Undervisningstid för modersmålslärare Modersmålslärare undervisar 22 tim/vecka vid heltidstjänst. Räknas om utifrån anställningsgrad.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Riktlinjer för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Dessa riktlinjer gäller för de kommunala skolorna i Värmdö kommun. I Värmdö kommun har ansvaret för att barnen/ungdomarna går i skolan

Läs mer

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Vård- och omsorgsnämnden, 2015-09-29 Utbildningsnämnden Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumentinformation Riktlinje för samverkan mellan socialtjänst barn

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal

Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Juridisk vägledning Granskad oktober 2012 Mer om Skol- och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan religiös lokal Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell dvs.

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor

Avgifter i skolan. Samma bestämmelser gäller för statliga, kommunala och fristående skolor Juridisk vägledning Reviderad februari 2015 Mer om Avgifter i skolan Utbildningen ska vara avgiftsfri och eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande

Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Vårdnadshavares och föräldrars rätt till information och inflytande Vårdnadshavaren som barnet bor hos får bestämma vilken förskoleenhet eller vilket fritidshem

Läs mer

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa

Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Riktlinjer vid misstanke om att barn far illa Ett stöd i samarbete mellan förskola, skola och socialtjänst kring anmälningsärende enligt 14 kap.1 Socialtjänstlagen. Definitionen utgår från barnet, skiljer

Läs mer

Riktlinjer. Avgiftsfri grundskola. Barn & Utbildning. Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611

Riktlinjer. Avgiftsfri grundskola. Barn & Utbildning. Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611 Barn & Utbildning Datum 2014-11-19 Ärendenr 2014-000177 611 Riktlinjer Avgiftsfri grundskola Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (5) Innehållsförteckning Riktlinje

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Förskoleklassen är till för ditt barn

Förskoleklassen är till för ditt barn Förskoleklassen är till för ditt barn EN BROSCHYR OM förskoleklassen Förskoleklassen är till för ditt barn Skolverket Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690

Läs mer

Enerbackens förskola 2013-2014

Enerbackens förskola 2013-2014 Plan mot kränkande behandling Enerbackens förskola 2013-2014 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med Enerbackens pedagoger Vilka omfattas av planen: Barn, föräldrar, pedagoger på Enerbackens

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Skolans tillsynsansvar

Skolans tillsynsansvar Mönsterås Kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd i ledningsgruppen den 13 april 2011 Skolans tillsynsansvar Med tillsynsansvar menas ansvar för eleven eller ungdomen. Syftet är att skolan

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola Januari 2013 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Läs mer

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola Tjänsteskrivelse 2013-01-28 Dnr: 2013.26-629 (153) Utbildningsförvaltningen Inger Hjort E-post: inger.hjort@ronneby.se Utbildningsnämndens beslut 2013-02-14 12 Förslag till riktlinjer för avgifter inom

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Handläggare. Maria Hjernerth. 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se

Handläggare. Maria Hjernerth. 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se 4 IV r(3 lvl SODER?-P.L,IE I.:CI\4MiJ(V ansteskrivelse tbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 maria.hjernerth@sodertaije.se Riktlinjer för avgifter i skolan ildningen ska vara avgiftsfri.

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan

2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan 2013-04-03 1 (8) Herrestorpskolan Elevhälsoplan 2012/2013 2013-04-03 2 (8) Inledning Elevhälsoarbetet på Herrestorp är betydelsefullt för att lyckas med uppdraget att ge varje barn/elev ledning och stimulans

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer

Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Ansökan om rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i enskild regi Enligt 25 kap. 10 skollagen, samt Trollhättans Stads riktlinjer Huvudman Namn Telefonnummer Adress Postnummer Ort E-postadress Organisationsform

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Linneans förskola skolområde Östersund södra Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Områdets

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen?

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen? Valstaskolan Likabehandlingsplan Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan Inledning Vad säger lagen? Från och med den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Arvika kommun. Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg. KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7

Arvika kommun. Registerkontroll av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg. KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7 ABCD Arvika kommun av personal i förskola, skola och skolbarnomsorg KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 7 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. Lagen om registerkontroll

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan.

Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Elevhälsoteam Näshulta Friskola. Verksamhetsplan. Inledning: EHT är en del av elevhälsan på Näshulta Friskola. I EHT finns permanent rektor, skolkurator, skolsköterska samt specialpedagogisk resurs. Skolverket

Läs mer

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015

Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Gäller fr.o.m. 11.07.01 Barn- och ungdomsförvaltningen Elevhälsoplan för Rättviks kommun 2011-2015 Foto: Anita Hogeborn-Kullander INNEHÅLL 1. Inledning...3 2. Mål och syfte...3 3. Elevhälsans organisation...3

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Riktlinjer för tillsyn i förskolor, skolor, fritidsgårdar och barnkulturaktiviteter Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2005-09-27, 107 Antagna av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2005-09-29, 87

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer