Likabehandlingsplan /Code of Conduct Svenska Skolan i London Läsåret 2014/2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan /Code of Conduct Svenska Skolan i London Läsåret 2014/2015"

Transkript

1 Likabehandlingsplan /Code of Conduct Svenska Skolan i London Läsåret 2014/2015 Vision: På Svenska Skolan i London ska alla känna sig trygga. Ingen ska bli utsatt för trakasserier och kränkningar. 1

2 Definition av Mobbning En upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Skolverket Bullying is behaviour by an individual or group, repeated over time, that intentionally hurts another individual or group either physically or emotionally. Department for Education Mål Utdrag ur skolans Utvecklingsplan: Skolan skall upprätta en Likabehandlingsplan/Code of Conduct som syftar till att bereda eleverna och andra som arbetar på skolan en naturlig möjlighet att känna trygghet och säkerhet. Skolans regler för verksamheten skall vara en naturlig del av arbetet i klasser, elevråd och kollegium. Skolan skall också motverka alla tendenser till utstötning, trakasserier och mobbning. Lagen säger Skollagen 6 kap 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerande åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Under the Children Act 1989 a bullying incident should be addressed as a child protection concern when there is reasonable cause to suspect that a child is suffering or is likely to suffer, significant harm. Arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (t ex mobbning) i skolan, regleras av lagstiftningen i skollagen och diskrimineringslagen. Arbetet styrs också av LpFö98, Lgr11 och Gy11. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering av elever på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. Lagen säger också att skolan måste arbeta förebyggande för att diskriminering inte ska uppstå. Skollagens kapitel 6 talar om att kränkande behandling, som inte är diskriminering eller trakasserier, också är förbjudet. Skolan måste arbeta förebyggande även mot detta. Om en elev upplever att han/hon blir kränkt i skolan, kan han/hon vända sig till BEO (Barn- och Elevombudet) som kan hjälpa eleven, bland annat genom att kräva skadestånd. BEO finns på Skolinspektionen. I LpFö98, Lgr11 och Gy11 står skrivet att skolan måste motverka tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, och att ingen ska utsättas för det i skolan. Det är skolans uppgift att bemöta främlingsfientlighet och intolerans med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. The Equality Act 2010 covers age, disability, gender reassignment, pregnancy and maternity, race, religion or belief, sex and sexual orientation. It requires public bodies to have due regards to the need to: o Eliminate unlawful discrimination, harassment, vitimisation and any other conduct prohibited by the Act; o Advance equality of opportunity between people who share a protected characteristic and people who do not share it o Foster good relations between people who share a protected characteristic and people who do not share it 2

3 Svenska Skolan i Londons Anti-Bullying Group Svenska Skolan i London (SSL grundskolan) har en Anti-Bullying Group (ABG) som träffas regelbundet. Gruppen består av följande personer: Anna Jägberg rektor Cecilia Gregell skolsköterska Anders Heljeberg förskolan Hannah McCarthy årskurs F-3 Camilla Errestad årskurs 4-6 Linda Lindberg årskurs 7-9, spec, vuxenrep för Amigos På gymnasiet träffar biträdande rektor, Pär Hyss, varje vecka personalgruppen och samtal förs om eleverna. Som stöd för den enskilda eleven finns mentor och kurator. Elever som bor i värdfamilj har också tillgång till värdfamiljssamordnare. Elevvårdsteamet på Gymnasiet: Pär Hyss biträdande rektor Helena Haber kurator Mia Lind värdfamiljssamordnare Två mentorer/klass Bträdande rektor informerar sedan rektor, Anna Jägberg, om vidtagna åtgärder. Viktigt att komma ihåg: vi undervisar elever i vitt skilda åldrar 5-19 år och därför anpassas åtgärder och insatser alltid efter elevernas ålder och mognad. 3

4 Ansvarsfördelning Rektor Det är rektors ansvar att: se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är förbjudna på skolan se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt att motverka kränkande behandling och diskriminering eller trakasserier på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck Elevvårdsteamet Det är ABGs ansvar att: årligen upprätta och utvärdera Likabehandlingsplan i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare om skolan får kännedom om att kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtagits se till att andra myndigheter kontaktas vid behov Lärare och annan skolpersonal: Det är lärares och annan skolpersonals ansvar att: känna till och följa skolans Likabehandlingsplan ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks dokumentera misstänkt, anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, där den enskilda läraren eller annan personal är berörd, följs upp bemöta elever och kollegor på ett respektfullt sätt Elever Det är alla elevers gemensamma ansvar att: påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer på skolan bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt Dokumentation Dokumentation rörande elevvård förvaras på följande sätt: o Åtgärdsprogram hos specialläraren i låsbart skåp o ABGs anteckningar förvaras hos rektor i låsbart skåp o Mobbningsärrenden dokumenteras skriftliten hos den personal som upprättar ärrendet, rapport till ABG är obligatorisk o Enskilda lärares anteckningar/dokumentation förvaras på egen drive eller i låsbart skåp o Elevvårdsmaterial mailas inte annat än avpersonifierat 4

5 1. Främjande insatser Bedrivas systematiskt och långsiktigt, rikta sig till alla samt vara en del i det vardagliga arbetet Baseras på kunskap om hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling uppstår och vilka faktorer som skapar en trygg miljö där alla barn och elever blir respekterade som de är Omfattar kompetensutveckling för personalen för att vid behov öka medvetenheten och kunskapen om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Innebär att personalen ges tid att diskutera egna normer och attityder samt sådana som genomsyrar den pedagogiska verksamheten Omfattar möjligheter för barn och elever att återkommande diskutera normer, attityder och hur goda relationer kan vårdas Vad gör vi? För- och grundskola Skolan genomför årligen flera aktiviteter dels som ett led i det förebyggande arbetet, dels för att skolan är en stiftelse som förväntas dela med sig till de som är mindre lyckligt lottade. Dessa är: o Amigos skolans egen anti-mobbing grupp för elever. Ledd av skolans resurspedgog, Linda Lindberg o Kick off day hela skolan arbetar med teambuildning i tvärgrupper med alla elever 3-16 år, vinnande lag är det som samarbetat bäst o Skolresor årskurs 3 till Wales, årskurs 4-6 till York, årskurs 7-9 till Normandie o Children in Need 14/11 aktiviteter för hela skolan där syftet är att samla in pengar till barn i Storbritaninen o Semmelrace hela skolan blir indelade i tvärgrupper där målet är att bygga en semla i olika stationer, vinnande lag är det som samarbetat bäst o Red Nose Day/Sport s Relief aktivitet för hela skolan där syftet är att samla in pengar till behövande barn o Vårskrik hela skolan träffas på fotbollsplan och välkomnar våren med ett rejält vårskrik, precis som Ronja Rövardotter o Old Sorting Office 13/5 skolan bjuder in alla som bor i Barnes till The Old Sorting Office mitt i byn för att visa upp vilka vi är och vad vi står för o Vårshow hela skolan samarbetar i vårshowen och visar upp resultatet för familj och vänner o Friends (skolans föräldrarförening) serverar fika en gång/månad utomhus för alla elever och deras föräldrar. Pengarna 1/fika går direkt tillbaka till eleverna i form av olika aktiviteter och material. o Dessutom gör klasserna andra typer av aktiviteter både i den egna klassen, men också med andra klasser. Föräldrarna är ofta med på olika sätt. Exempel, utflykter, fika, baka pepparkakor, fira Halloween mm. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. (Lgr 11, s.7) På Svenska Skolan i London arbetar vi aktivt med vårt uppdrag. Samtal förs i alla klasser dels som en del av ämnesundervisningen, dels av mentorerna/klassföreståndaren i deras klasser. Gymnasiet Ca. 80% av skolans elever bor i värdfamilj och går på skolan under ett år vilket innebär att skolan är ny varje höst. Detta ställer extra krav på att få alla att känna sig hemma och delaktiga. Se gymnasiets egen plan för främjande insatser. 5

6 2. Förebyggande insatser Skolsyster träffar samtliga elever på för-och grundskolan varje år för ett förtroligt samtal Regelbundet kartlägga barnens och elevernas trygghet och trivsel samt deras uppfattning om förekomsten av diskriminger, trakasserier och kränkande behandling Analyserar kartläggningen för att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling I samband med analysen även utvärdera tidigare insatser för att förebygga diskriminering, trakasseriger och kränkande behandling Utifrån de identifierade riskerna formulera konkreta och uppföljningsbara mål för arbetet Planerar vilka insatser som ska genomföras under året för att nå målen och hur dessa ska följas upp och bestämma vem som ansvarar för respektive insats Se till att eleverna är delaktiga i kartläggningen och i analysen av resultatet och när man avgör vilka insatser som ska sättas in Vad gör vi? Mål: På SSL ska alla känna sig trygga. Ingen ska bli utsatt för kränkningar. Vi ska snabbt upptäcka, ingripa och tillsätta åtgärder om kränkningar ändå förekommer. Insatserna dokumenteras och följs upp. Varje år görs en kartläggning av trivsel och problemområden. I samma enkät utvärderas även de åtgärder som gjorts under föregående läsår. Utöver detta görs också en enkät i maj som tar upp elevernas trivsel såväl som andra områden. Tidpunkt: november Ansvar: Rektor, Resurspedagog (Amigos) Därefter sker följande: För- och Grundskolan 1. Amigos träffar ABG och diskuterar utfallet av kartläggning/trygghetsvandring 2. Eleverna i Amigos/personalen i ABG presenterar utfallet i sina klasser/arbetslag och tar med sig tankar och idéer tillbaka till Amigos/ABG 3. Rektor presenterar utfallet i Parent Council samt delger dem skolans förslag till åtgärder 4. Beslut om åtgärder fattas och förs in i Likabehandlingsplanen för kommande läsår 5. Planen presenteras i september Gymnasiet 1. Se gymnasiets egen plan Dessa åtgärder tidsbestäms och ges en ansvarig för genomförandet. I Likabehandlingsplanen (nästkommande år) genomförs en ny kartläggning, och i samband med detta utvärderas de åtgärder som genomförts under läsåret. Därefter initieras arbetet med en ny plan för läsåret. Genomgång av Likabehandlingsplanen vid höstterminens start. 6

7 Slutsatserna av kartläggningen av elevernas trygghet och trivsel Barnes Richmond Jag känner mig trygg i skolan 98% 95% Jag känner till att det förekommit mobbing på skolan detta läsår 26% (ja) 9% (ja) 73% (nej) 91% (nej) Jag vet att det fortfarande förekommer mobbing på skolan 9% (ja) 5% (ja) 88% (nej) 95% (nej) Mobbing och trakasserier är inte tillåtet 99% 97% På skolan får vi lära oss att respektera andra och diskriminering är inte accepterat 94% 88% I feel safe at this school 100% 98% I know some pupils who have been bullied 47% 23% Bullying or harassment is not tolerated 100% 86% We are encouraged to respect all other individuals and prejudice is not tolerated 93% 86% Ovan redovisas siffrorna i årets kartläggning, uppdelade i Barnes och Richmond eftersom Svenska Skolan i London finns på två plaster. I Barnes har eleverna i årskurs 4-9 fyllt i kartläggningen, i Richmond har elever i alla årskurser fyllt i enkäten. Jämförande siffror från förra året redovisas också. Tyvärr har inte 100% av eleverna fyllt i enkäten, något som vi måste förbättra detta år. Detta år valde vi att översätta enkäten till svenska eftersom vi tror att eleverna bättre förstår då. Vi har också valt att dela upp frågan om mobbing i två delar för att se vilket resultat det ger. Både i Barnes och i Richmond har eleverna även i år uppgett att de känner en elev som blivit mobbad, men siffran har gått ner från föregående år. Vi ser också från frågans två delar att eleverna Elevernas trygghet och trivsel är fortsatt en mycket viktig fråga och följande åtgärder har satts in: För- och Grundskolan o Elevrådet ska bli mer aktivt och delaktigt, med egen budget och anslagstavla och aktiviteter o Amigos forsätter sitt arbete med egen anslagstavla och aktiviteter tex amigosrast o Vi vill öka elevernas möjlighet till inflytande, diskussioner i arbetslag och ämneslag o Anti-bullying gruppen fortsätter träffas 1gg/månad och arbeta mer aktivt o Levandegöra Likabehandlingsplanen den förkortade versionen visade sig vara bra för att diskutera med eleverna o Diskussion om begreppet mobbning och vad man ska göra om man vet om någon som blir mobbad, o Trots att frågan omformulerats till detta år är vi osäkra på om de förstår frågan, den behöver således ses över till nästa år. Vi tar oavsett resultaten på största allvar samtidigt kan vi konstatera att eleverna känner sig trygga på skolan och att de vet att mobbning inte är tillåtet o De yngre eleverna gör sin enkät med lärarna i klassrummet o Då sociala medier är väldigt populära kommer vi att ge eleverna (årskurs 4-9) och föräldrarna utbildning i hur man kan säkerställa att det man pubilcerar är säkert och lagligt. Eleverna och föräldrarna får utbildning vid olika tillfällen. Denna utbildning kommer att genomföras varannat år och således inte detta läsår. o Trygghetsvandringen måste genomföras ordentliget. Gymnasiet Se egen plan 7

8 Vad gör vi sedan tidigare? Sedan tidigare görs följande förebyggande arbete: För- och Grundskolan o Rastvakter alla raster som rörs sig runt skolbyggnaden, även inomhus vissa raster o Överblickbar miljö både i förskolan och grundskolan, vi undviker att lämna elever ensamma i klassrummen o Rollekar, empatiträning, värderingsövningar, samtal om normer under temadag ledd av Amigos o Ordningsregler o Fortlöpande samstämning av personalen i ledarskapsfrågor, t ex rutiner för hur eleverna placeras i klassrummet (seating plans) och delas in i grupper o ABT träffas regelbundet för att följa upp elever såväl socialt som akademiskt. Gymnasiet Se egen plan Utvärdering av läsåret Läsåret 2013/2014 har Svenska Skolan i London (SSL) fortsatt arbetet med Amigos. Amigos finns i varje klass som som utses av klasslärare/mentor och som träffar ABG för att få information och handledning om uppdraget. Då elevomsättningen vid SSL är förhållandevis hög väljs Amigos/läsår. Deras uppdrag är att uppmärksamma hur eleverna behandlar varandra, att se elever som är ensamma eller utsätts för kränkningar, trakasserier eller diskriminering och i så fall göra vuxna uppmärksamma på detta. För att klara sitt uppdrag träffar de regelbundet skolans ABG-handledare och får handledning av dem. I år har Amigos fått en anslagstavla där de kan berätta om sin verksamhet och bjuda in till aktiviteter t.ex. amigosraster. Amigo-handledaren sitter med i ABG. Likabehandlingsplanen har omarbetats till en kort version (A4) för att underlätta förståelse hos eleverna. Enkäten har gjorts om till svenska och frågan om mobbning har delats upp i två delar. Personal, elever och föräldrar har fått utbildning i e-safety, säkerhet på nätet och i sociala medier. 3. Åtgärdande insatser Konflikter förekommer alltid på en skola. Därför är det av största vikt att alltid ta reda på vad som hänt. Skolans uppgift är att hjälpa eleverna att lösa konfikter men också att förklara skillnaden mellan en konflikt och trakasserier. Personalen bör ha god uppsikt öve de utrymmen och platser där barn och elever befinner sig för att kunna upptäcka trakasserier och kränkande behandling Huvudmannen bör ha system och upprätta rutiner för hur en anmälan om trakasserier eller kränkande behandling ska göras så att den kommer såväl rektorn eller förskolechefen som huvudmannen till del Barn och elever samt deras vårdnadshavare bör få information om hur de ska rapportera när ett barn eller en elev upplever eller får kännedom om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling Det bör finnas rutiner för hur akuta situationer ska hanteras och lösas när barn eller elever har utsatts för trakasserier eller kränkande behandling Åtgärderna som vidtas bör grundas på utredningen i det enskilda fallet och riktas till såväl det barn eller den elev som blivit utsatt som till den eller dem som utövat kränkningen Åtgärderna bör följas upp och utvärderas för att verksamheten ska kunna förvissa sig om att de leder till att kränkningnarna upphör och inte uprepas Åtgärderna samt uppföljningen och utvärderingen av dessa bör dokumenteras och verksamheten bör utveckla ändamålsenliga former för rutiner för detta 8

9 Vad gör vi? Om en elev utsätts för trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en annan elev följs nedanstående plan: 1. Den vuxen som misstänker kränkningar skall genast ingripa och ta reda på vad som hänt. Då den akuta situationen åtgärdats meddelas elevernas klasslärare samt Anti-Bullying Group (ABG) 2. Ingen dokumentation får finnas i molnet. Den ska förvaras säkert hos mentor och ABG 2. Klasslärare/mentor (samt om behov föreligger ABG) talar med den som utsatts för kränkningen för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Förklara att kränkningar ej får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta. Vid händelser där brott begåtts skall vuxen också tala också om ifall polisanmälan kommer att göras. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare, men klargör även att eleven genast ska komma till klasslärare om något händer innan dess. Dokumentera samtalet. 3. Mentor till den/de elever som utfört kränkningen (samt om behov föreligger ABG) talar sedan med den/de som utfört kränkningen. Om flera personer deltagit talar de vuxna med dem en och en. Förklara att kränkningar inte accepteras och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. Gör upp en plan för hur detta ska gå till. Bestäm en tid för uppföljning ca en vecka senare. Dokumentera samtalet. 4. Kontakta inblandade elevers föräldrar och berätta om vad som hänt och vad som nu beslutats. Dokumentera samtalen. 5. Eleverna hålls under uppsikt. 6. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 3. Därefter kontaktas föräldrarna för att delges information om hur det gått. Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen. 7. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som mobbar tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos Rektor elevvårdsmöte. En handlingsplan upprättas för att komma till rätta med problemet. Samtalet dokumenteras. 8. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, Rektor. Även detta samtal dokumenteras. 9. Om kränkningarna eller trakasserierna ändå inte upphör vidtas ytterligare åtgärder, t.ex kontakt med andra myndigheter som socialtjänst eller polis. Om en elev utsätts för diskriminering, trakasserier eller annan form av kränkande behandling av en vuxen följs nedanstående plan: 1. Om någon ur personalen utsätter ett barn eller en elev för trakasserier benämns det diskriminering 2. Händelsen anmäls till Rektor. 3. Vårdnadshavare informeras. 4. Rektor utreder, åtgärdar och följer upp ärendet. Dokumentering görs. 5. Rektor följer upp ärendet med eleven och hans/hennes föräldrar. 6. Rektor träffar regelbundet den personal som kränkt eleven och samtalar om hur undervisningen med berörd elev fungerar. 7. Om åtgärderna inte är tillräckliga vidtar Rektor åtgärder mot den vuxna. Eleven kan även vända sig till Barn- och elevombudsmannen (www.skolinspektionen.se/beo). Se även Slutsatser av kartläggning ovan. 9

10 Bilaga 1 Enkät Trygghet och Trivsel 1: På Svenska Skolan i London (SSL) trivs jag Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt OBS! Endast ett alternativ skall anges. 2: I min klass trivs jag Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt OBS! Endast ett alternativ skall anges. 3: Jag känner mig trygg i skolan Alltid Oftast Sällan Aldrig 4: Har du blivit trakasserad/mobbad/kränkt eller diskriminerad? ja nej 5: Om du svarat ja - blev du trakasserad/mobbad/kränkt eller diskriminerad av en vuxen eller en elev i skolan? Du kan välja båda alternativen om det är aktuellt Av en elev Av en vuxen 6: Om du blivit trakasserad/mobbad/diskriminerad/kränkt - var i skolan skedde det? (Du kan välja flera alternativ) I klassrummet Utanför klassrummet, innan lektion I omklädningsrummet I matsalen På väg till/från skolan Annan plats 10

11 7: Om du svarat ja - hur ofta händer det? Sällan Mindre ofta Ofta OBS! Endast ett alternativ skall anges 8: Om du blivit trakasserad/mobbad/diskrimminerad/kränkt - vad var det som hände? 9: I bland förekommer kränkningar på Internet. Har du blivit utsatt och i såfall var? (Du kan välja flera alternativ) Facebook Twitter Instagram ask.fm Bloggar Annan plats 10: Om du blivit trakasserad/mobbad/diskrimminerad/kränkt på Internet - vad var det som hände? 11: Jag tycker att skolans personal lyssnar och hjälper mig med problem som har med skolan att göra Alltid Ibland Sällan Aldrig OBS: Endast ett alternativ skall anges! 12: Jag tycker att skolans personal lyssnar och hjälper mig med problem som inte har med skolan att göra Alltid Ibland Sällan Aldrig OBS: Endast ett alternativ skall anges! 11

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE

SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Ungdom Mot Rasism & Malmö mot Diskriminering presenterar SHOW ME THE PLAN GRANSKNINGSRAPPORT OCH HANDBOK OM SKOLORS LIKABEHANDLINGSARBETE Hanna Carlsson Selma Gušić Karin Henrikz Ana Marega INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsåret 2014-15

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsåret 2014-15 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsåret 2014-15 Sid 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s 2 1 Vision s 3 2 Uppdraget s 3 3

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Upprättad: 2006-09-15 Omskrivning: 2011-07-31 Gäller till: 2012-07-31 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar 1 Angår det dig kanske

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Grennaskolans plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Läsåret 2014 1 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som vårdnadshavare 3 1. Vision 3 2. Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer