Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr Christina Helander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander"

Transkript

1 UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr Christina Helander

2 UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr Christina Helander Ramshäll 1:1 1

3 Riksantikvarieämbetet Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Öst) Roxengatan Linköping Tel Fax e-post e-post Riksantikvarieämbetet UV Rapport 2012:177 Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriet Dnr /4751. Grafisk form Britt Lundberg Kartografi Lars Östlin Tryck/utskrift E-print, Stockholm Ramshäll 1:1

4 Innehåll Bakgrund och sammanfattning 5 Syfte 5 Frågeställning 5 Metod och dokumentation 6 Kultur- och fornlämningsmiljö 6 Resultat 7 Sammanfattande tolkning 7 Referenser 8 Arkiv 8 Administrativa uppgifter 8 Bilaga 1. Anläggningsbeskrivningar 9 Norrköping Motala Vadstena Skänninge Motala ström Svartån Linköping Stångån Söderköping Mjölby Fig 1. Karta över Östergötland med platsen för förundersökningen markerad. Ramshäll 1:1 3

5 ± X Y Linköping 452 Linköping 450 Linköping 451 D # Linköping 188:1-2 Y X m Linköping 76:1 D # Skala 1: 4000 Linköping 76:2 D # Fig 2. Karta med områdets fornlämningar markerade. Längst ner i söder ligger RAÄ 76:1 och 76:2, som är två skärvstenshögar. Förundersökningssträckan är markerad med blått. 4 Ramshäll 1:1

6 Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV, är en uppdragsfinansierad del av Riksantikvarieämbetet som i huvudsak genomför arkeologiska undersökningar efter beslut enligt Lag (SFS 1988:950) om kulturminnen m m. Uppdragsverksamheten utför även konsultuppdrag i form av utredningar, kulturmiljöanalyser och planeringsunderlag. Den arkeologiska uppdragsverksamheten har ingen myndighetsfunktion. Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Ramshäll 1:1 Bakgrund och sammanfattning Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten, UV Öst, har efter beslut den 3 mars 2010 av Länsstyrelsen Östergötland, utfört en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll, enligt Lag (1988:950) om kulturminnen m m inom Ramshäll 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland (se fig 1 och 2). Arbetet föranleddes av att Utsikt Nät AB planerade att schakta för jordkabel inom ovan nämnda fastighet. Förundersökningen kom att omfatta en 740 meter lång sträcka invid de tre förhistoriska boplatsområden, RAÄ 450, 451 och 452 samt invid skålgropslokalen RAÄ 188:1 och boplatsområdet RAÄ 188:2. Vid den antikvariska kontrollen påträffades 14 boplatslämningar som utgjordes av gropar, stolphål, härdar och kulturlager. Dessa lämningar kunde undersökas, dokumenteras och tas bort inom förundersökningen. Syfte Den arkeologiska förundersökningen i form av antikvarisk kontroll utförs i första hand för att styra undan arbetet så att inte fast fornlämning skadas. Då detta inte var möjligt i detta fall har 14 anläggningar undersökts, dokumenterats och tagits bort. Resultaten skall kunna ligga till grund för dels länsstyrelsens bedömning av kunskapspotentialen samt utgöra ett fullgott underlag för länsstyrelsens kommande bedömningar i området och beslut enligt Lag (1988:950) om kulturminnen m m, dels för Utsikt Nät ABs vidare planering. Frågeställning Två frågeställningar rörande platsen har formulerats dels utifrån befintliga fornlämningar i närområdet och dels utifrån områdets topografi: RAÄ 450, 451 och 452: Finns det ytterligare stenålderslokaler längs med kabelsträckningen? Kan utbredningen och arten av dessa lämningar fastställas och går det med 14 C-analys eller fyndmaterial att datera dessa? RAÄ 188: Finns det ytterligare boplatslämningar inom området? Kan arten av lämningar bestämmas och kan de dateras genom 14 C-analys eller fyndmaterial? Ramshäll 1:1 5

7 Metod och dokumentation En arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll innebär att en arkeolog deltar då schaktningsarbetet pågår. Går det inte att undvika ingrepp i fornlämningen skall påträffade lager och anläggningar undersökas och i möjligaste mån tas bort. Den aktuella ytan banas av med hjälp av grävmaskin till den nivå där arkeologiska lämningar förväntas finnas. I plöjd åkermark är detta vanligtvis mellan 0,2 0,4 meter under dagens marknivå. Schaktningen för jordkabel planerades till en 740 meter lång sträcka. Av denna kom en sträcka om 465 meter att omfattas av den antikvariska kontrollen. Schakten och anläggningarna har mätts in digitalt med RTK-Gps och sedan beskrivits och registrerats. Den digitala informationen lagras i Riksantikvarieämbetets dokumentationssystem Intrasis (www.intrasis.com). Kultur- och fornlämningsmiljö Fornlämningsmiljön i närområdet präglas främst av lämningar från äldre järnålder men senare års arkeologiska undersökningar har visat att här också finns flera boplatser från stenålder. Schaktningsarbetena utfördes till största delen i en sydsluttning längs kanten av en skogsbeklädd höjdrygg i riktning nordväst-sydöst med högsta punkten 75 meter över havet, där idag Linköpings vattentorn är placerat. Framför allt är höjdens sluttningar åt norr och öster framträdande med flera branta partier med hällmarker. Höjden kallas idag Berga hage men var under 1700-talet känd som Storhagen och tillhörde Berga by. Området utgörs idag av ett skogbevuxet rekreationsområde i stadsdelen Ramshäll. Nedanför höjden rinner Tinnerbäcken vars dalgång tidigare nyttjades som ängsmarker men som idag utgörs av ett sammanhängande parkstråk omgivet av bostadsområden. Ett antal arkeologiska arbeten har utförts i anslutning till det aktuella området (se fig 2). Berga hage har tidigare varit föremål för en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 (Larsson 1999, Kraft 2007). I samband med detta påträffades tre boplatsområden, RAÄ 450, 451och 452, där fynd och anläggningar visade att åtminstone två av dessa kan dateras till mesolitikum (äldre stenålder) och bör tolkas som att de en gång varit strandbundna vid det då näraliggande havet (Kraft 2007). I områdets södra del ligger RAÄ 188:1, som utgörs av en skålgropslokal med tolv skålgropar, och RAÄ 188:2, som är ett boplatsområde. Boplatsområdet undersöktes arkeologiskt åren 2000 och 2005 och visade sig rymma lämningar efter två tidsperioder; dels neolitikum (yngre stenålder, f Kr), och dels övergången yngre bronsålder till äldre järnålder (ca f Kr) (Sundberg 2000, Molin 2008). Bland lämningarna från neolitikum dokumenterades ett rektangulärt långhus samt en fyndrik grop med ornerad keramik. Från slutet av bronsålder härrör ett ofullständigt långhus och flera distinkta härdar och kokgropar. Boplatsens totala utbredning är däremot inte känd (Molin 2008). Historiskt sett tillhörde området en del av Berga bys ägor. Byn omnämns första gången i skriftliga källor år 1305 men ortnamnet antyder ett sannolikt förhistoriskt ursprung. I slutet av 1700-talet uppvisade byn tre gårdar och ett par mindre torp. Utifrån 1778 års storskifteskarta framgår det att området vid RAÄ 188 bestod av en uppodlad åkerlycka tillhörande Frälsegården. Åkerlyckan kringgärdade en icke odlingsbar berghäll, dagens RAÄ 188, som även är markerad på kartan (Ericsson 2005:6). 6 Ramshäll 1:1

8 Resultat Schaktet gick genom skogsmark ner i parkmark mot Ramstorpsgatan. Sammanlagt schaktades en sträcka om 465 meter. Schaktet var cirka 0,5 meter brett och mellan 0,6 1 meter djupt. Markunderlaget utgjordes av grusig sand vilken övergick i allt mer lerblandat material längre ner i sluttningen. Vid den antikvariska kontrollen påträffades 14 lämningar av boplatskaraktär; stolphål, kulturlager, gropar och härdar (bilaga 1, fig 3). De låg främst i schaktets centrala del (se fig 2). Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av antikvarisk kontroll var bland annat att svara på följande frågor: RAÄ 450, 451 och 452: Finns det ytterligare stenålderslokaler längs med kabelsträckningen? Kan utbredningen och arten av dessa lämningar fastställas och går det med 14 C-analys eller fyndmaterial att datera dessa? RAÄ 188: Finns det ytterligare boplatslämningar inom området? Kan arten av lämningar bestämmas och kan de dateras genom 14 C-analys eller fyndmaterial? Tidigare undersökningar har visat att flera tidsperioder från mesolitikum till äldre järnålder finns representerade i området. Sannolikt hör de undersökta anläggningarna i kabelschaktet till dessa boplatsområden, även om det inte med säkerhet går att knyta anläggningarna till en specifik boplatsyta. Alternativt kan de ingå i ytterligare ett boplatsområde som hittills inte undersökts. Det påträffades inte något fyndmaterial som kunde indikera anläggningarnas ålder eller funktion och inte heller något användbart kol för 14 C-analys, varför någon sådan inte har gjorts. Sammanfattande tolkning Den antikvariska kontrollen visade att det fanns flera boplatsindikerande lämningar i området mellan RAÄ och RAÄ 188. Om de skall knytas till de tidigare undersökta RAÄ eller RAÄ 188, eller om de ingår i ytterligare ett boplatsområde, kan inte avgöras på grund av förundersökningsområdets begränsade omfattning. Eftersom det påträffades arkeologiska anläggningar som undersöktes, dokumenterades och togs bort, föreslås inga ytterligare antikvariska åtgärder i samband med det aktuella exploateringsföretaget. Skulle området komma att utökas eller ändras kan fornlämning beröras. Ansökan om tillstånd enligt Lag (1988:950) om kulturminnen m m ställs till Länsstyrelsen Östergötland, som beslutar i ärendet och avgör vilka eventuella fortsatta arkeologiska åtgärder som krävs. Linköping i november 2012 Christina Helander Ramshäll 1:1 7

9 Referenser Ericsson, A Arkeologisk utredning, etapp 1. Berga skola och centrum. Underlag för planarbete för Berga skola och centrum, Linköpings kommun, Östergötlands län. Riksantikvarieämbetet. Rapport UV Öst 2005:75. Larsson, L. Z Arkeologisk utredning, etapp 1, inom Rydsområdet, Skäggetorp, Ramshäll och Linghemsområdet. Kärna och Törnevalla socknar samt Linköpings stad och kommun. Östergötland. UV Öst Rapport 1999:3. Sundberg, K Arkeologisk förundersökning. Boplatslämningar intill en skålgropslokal. RAÄ 188, Linköpings stad och kommun, Östergötland. UV Öst Rapport 2000:18. Kraft, A Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Boplatslämningar vid Ramshälls vattentorn. UV 26, 27 och 28 boplatslämningar. Berga hage, Ramshäll 1:1. Linköpings stad och kommun, Östergötland. UV Öst Rapport 2007:38. Molin, F Arkeologisk slutundersökning. Ramshäll. Boplats från yngre stenålder samt lämningar från övergången bronsålder till äldsta järnålder. Arkeologisk undersökning inför uppförande av nytt stjärnhus. RAÄ 188, Ramshäll 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. UV Öst Rapport 2008:46. Arkiv FMIS, RAÄ, Stockholm. Administrativa uppgifter Län: Östergötlands län Landskap: Östergötland Kommun: Linköping Plats: Ramshäll 1:1 Fornlämning: RAÄ 450, 451, 452 och 188 Undersökningens mittpunkt: X , Y Koordinatsystem: Rt 90 2,5 Gon väst Höjdsystem: Riksantikvarieämbetet dnr: Länsstyrelsen dnr: Länsstyrelsen beslutsdatum: 3 mars 2010 Projektnummer: Intrasisprojekt: UV2010:029 Rapportnummer: 2012:177 Ansvarig arkeolog: Johan Stenvall Beställare: Länsstyrelsen Östergötland Kostnadsansvarig: Utsikt Nät AB Undersökningstid: Undersökningsområde: 750 meter Undersökt yta: 470 meter Fynd: Inga fynd 8 Ramshäll 1:1

10 Bilaga 1. Anläggningsbeskrivningar A239 Härd Skadad härd med skärvsten, sot och kol. Ligger i morän. Något otydlig i toppen och tydligare mot botten. Storlek: 0,4 meter i diameter. Djup: 0,1 meter djup. A248 Ugn/härd Ugnen, alternativt härden, ligger i ett mellan 0,2 0,5 meter tjockt mörkbrunt lager upp mot områdets högsta punkt, cirka 0,5 meter från dagens markyta. Anläggningen hade flera orangebrända ler- och sandlager mot botten. Storlek: 0,6 0,7 meter i diameter, men begränsningen var diffus. Djup: 0,2 0,3 meter. A281 Lager Stråk med mörkbrun jord innehållande sten och skärvsten. Bitvis mycket sten i storleksordningen 0,3 0,4 meter och upp till 1,0x1,0 meter och med inslag av tegel. Lagret ligger cirka 0,4 meter från dagens markyta. Förslagsvis ett äldre odlingslager. Tjocklek: 0,3 0,4 meter Utbredning? A304 Lager Troligen samma lager som A281, se ovan. Lagret finns på krönlägets östra och västra sidor men saknas på högsta punkten, vilket förmodligen har att göra med att byggnationerna med gång- och cykelvägen, vattentornet och kabelförläggningar har skadat lagret. Tjocklek, utbredning? A337 Lager Lagret ligger i ett stråk innehållande mycket sten i storleken 0,3 0,4 meter till 0,6 0,7 meter. Mörkbrun sandig morän med enstaka flis av bränd lera, alternativt krossat äldre tegel. Troligen någon form av utfyllnadslager. Tjocklek: 0,3 0,4 meter Utbredning? A340 Grop Grop eller stolphål av äldre karaktär. Storlek? A341 Stolphål Stolphål alternativt pinnhål av äldre karaktär. Storlek? A342 Stolphål Tydligt stenskott stolphål. Intill detta låg ett par större stenar och ett mörkbrunt lager med inslag av bränd lera alternativt äldre krossat tegel. Storlek: 0,3 meter i diameter Djup? Fyllning? A343 Lager Stråk med stenar i storleksordningen 0,3 0,4 meter. Låg intill A342. Tjocklek, utbredning? Ramshäll 1:1 9

11 A372 Stolphål Stenskott stolphål utan moderna inslag, dock gav stolphålet intrycket av att vara av yngre karaktär. Låg cirka 0,5 meter från dagens markyta. Storlek: 0,35 i diameter. Djup: 0,3 0,4 meter. A378 Lager Kort stråk med en sotsvart lins innehållande små skärvsten och inslag av kolfragment. Under detta vidtog en tunn lins av ljusare sand medan undergrunden utgjordes av ljusbrun lera. I nära anslutning till lagret påträffades också små lättbetongbitar tals husen står cirka 7 8 meter från schaktet varför marken säkert har påverkats vid deras uppförande. Tjocklek, utbredning? A380 Grop Brungrå fyllning med inslag av kolfragment och skärvsten. Ligger på cirka 0,7 0,8 meter från dagens markyta. Storlek? A469 Härd Urlakad och förstörd härd. Dock finns flera ventiler i omedelbar närhet till denna varför det inte kan uteslutas komma från moderna återfyllda jordmassor. Storlek? A Lager Ett cirka 15 meter långt stråk av ett mörkbrunt stenigt lager som i sydväst ansluter till berg i dagen. I lagret fanns bland annat en patronhylsa varför lagret bedöms vara yngre. Tjocklek, utbredning? 10 Ramshäll 1:1

12 X ± Y A A281 A248 A304 A337 A340 A341 A342 A343 A378 A372 Schakt Lager Ugn/härd Stolphål Grop 0 20 m Y A380 X Skala 1: 750 Fig 3. Anläggningarna med ID-nummer. I norr är platsen för vattentornet. Ramshäll 1:1 11

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken)

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Ultuna, hus C4:115 Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Fastighet Ultuna 2:23, Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2011:1 Jonas Svensson Hennius

Läs mer

Norra Borstahusen delområde 2

Norra Borstahusen delområde 2 UV RAPPORT 2013:107 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2, 2012 Norra Borstahusen delområde 2 Skåne, Landskrona stad och socken, Borstahusen 1:1 fornlämning 29 och 30 Kennet Stark UV RAPPORT 2013:107 ARKEOLOGISK

Läs mer

Rv 25, förbifart Trekanten

Rv 25, förbifart Trekanten Rv 25, förbifart Trekanten Ljungby socken, Kalmar kommun, Småland arkeologiska undersökningar 1988-1990 Mats Blohmé, Ivonne Dutra, Mikael Nilsson, Cecilia Ring RAPPORT 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Nationella

Läs mer

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:19 Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland Maud Emanuelsson Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ

Läs mer

Mycket sten i Borgholm

Mycket sten i Borgholm Mycket sten i Borgholm Särskild arkeologisk utredning steg 2 2011 Borgholm 11:1 m fl, Borgholm socken, Borgholm kommun Ulrika Söderström KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:14 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården

Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården UV RAPPORT 2012:90 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Nedgrävning av starkströmskabel vid Hovgården Uppland; Adelsö socken; Hovgården 1:2, 3:4, 4:1; Adelsö 46:2, 48:1, 48:2, 48:7,

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013 Bo Ulfhielm BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Abbetorp - ett landskapsutsnitt under 6000 år

Abbetorp - ett landskapsutsnitt under 6000 år Vid Abbetorp undersöktes åren 1997 98 ett ca 80 000 m 2 stort område i samband med ombyggnaden av väg E4 genom västra Östergötland. Den nya vägen genomkorsar ett välbevarat stensträngssystem söder om Väderstad.

Läs mer

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet

Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet UV MITT RAPPORT 2006:29 ARKEOLOGISKA FÖRUNERSÖKNINGAR Två bytomter och tre gravfält vid Järvafältet Väg E18 sträckan Hjulsta Kista Uppland Spånga och Sundbybergs socknar Hjulsta och Kymlinge bytomt och

Läs mer

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Rapport 2011:20 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Mjärdevi 16:1 och Salvetorpet 2:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S

Läs mer

Bredbandsnät i Stjärnorp

Bredbandsnät i Stjärnorp Rapport 2013:87 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Bredbandsnät i Stjärnorp RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

FU Ödsmål 377. Rapport 2006:6. Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377. Rune Bark/Joakim Åberg

FU Ödsmål 377. Rapport 2006:6. Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377. Rune Bark/Joakim Åberg FU Ödsmål 377 Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377 Rune Bark/Joakim Åberg Rapport 2006:6 FU Ödsmål 377 1 FU Ödsmål 377 Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

Eller åter till Djäknegatan Västmanland, Västerås stad, kvarteret Domkyrkan, Rudbeckianska skolan, RAÄ 232 Johanna Bergqvist och Mathias Bäck

Eller åter till Djäknegatan Västmanland, Västerås stad, kvarteret Domkyrkan, Rudbeckianska skolan, RAÄ 232 Johanna Bergqvist och Mathias Bäck uv bergslagen, rapport 2009:2 arkeologisk förundersökning och undersökning Sysslomannens tomt och kök i senmedeltidens Västerås Eller åter till Djäknegatan Västmanland, Västerås stad, kvarteret Domkyrkan,

Läs mer

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:07 NY VÄG VID LANDAFORS Särskild arkeologisk utredning Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Katarina Eriksson

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

Torggatan/Västra Ringgatan

Torggatan/Västra Ringgatan Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan Flyttning av dagvattenbrunn Raä 26 Torggatan och Västra Ringgatan Enköping Uppland Joakim Kjellberg 2005:09 Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Linn Mattsson ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN HALLANDS LÄNSMUSEER 2010:4 Halland, Stafsinge socken, Väg 747, Stafsinge 5:2, RAÄ 117 * Stafsinge Hallands länsmuseer,

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland

Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Redaktör Britta Wennstedt Edvinger 2006 Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg

Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg Arkeologisk schaktningsövervakning 2 Upplandsmuseets

Läs mer