SMÖGENÖN 95:8 m fl fastigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMÖGENÖN 95:8 m fl fastigheter"

Transkript

1 Antagandehandling Detaljplan för SMÖGENÖN 95:8 m fl fastigheter Sotenäs kommun, Västra Götalands län Upprättad av Sjölén & Hansson Arkitekter , justerad Antagen av KF Laga kraft INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund och förutsättningar sid 2. Karaktärisering sid 3. Planerad förändring sid 6 Konsekvenser av planförslaget sid 9. Planprocessen sid 10. 1

2 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av: - Plankarta och illustrationskarta i skala 1:500 med tillhörande bestämmelser -Planbeskrivning (denna Handling) -Genomförandebeskrivning -fastighetsförteckning -Bergteknisk bedömning (Bergab) Bakgrund och förutsättningar Syfte Avsikten med planen är att reglera utformningen av bebyggelsen och att möjliggöra ett större antal bostadsenheter än vad gällande plan medger. Planområdets avgränsning Planområde Planområdet motsvarar det kvarter, Walen, där den nedbrunna restaurangen Smögenbaden låg ( fastigheterna Smögenön 95:4-8) samt en del av kvarteret Källan där parkeringen till Bild 1. Orienteringskarta över planområdet. 2

3 Smögenbaden låg ( fastigheten Smögenön 51:2). I väster ingår klåvan (ravinen) och en del av naturområdet. Area Planområdet omfattar ca 1 hektar. Markägare och ägandeförhållanden Ingående markägare är Inwestbo AB ( Smögenön 95:4-8, Smögenön 51:2) och Sotenäs kommun ( Smögenön 2:35, gatumark samt naturområde). Planförhållanden Översiktliga planer I ÖP 90 redovisas området för bostadsändamål. I den pågående ÖP 03 (utställningshandling sept 2003) är området även avsatt för bostadsändamål. Detaljplaner För planområdet gäller detaljplan fastställd 1912( Byggnadsplan, tomtindelning och gatuprofiler), i denna redovisas endast tomtindelning. Riksintresse Området ingår i riksintresse för kulturmiljövård enligt Miljöbalken kap 3 6. Området beskrivs som fiskeläge och skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Planområdet är undantaget från strandskyddsbestämmelser. Planområdet berörs även av särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap1, 2och 3. Bestämmelserna avser naturoch kulturvärden samt turismens och friluftslivets rörlighet inom kustområden i Bohuslän. Riksintresset är ej hinder för tätortsutveckling. Karaktärisering Landskap och natur Planområdet är belägen som Smögens västligaste utpost och väl synligt från havet. Fastigheten är omgiven av befintlig villabebyggelse på två sidor. Naturmarken består av berg i dagen som på den östra delen är delvis plansprängd där den nedbrunna restaurangen låg. Berget har tydligt rundslipade hällar och i skrevorna finns en låg gräsoch vassväxtlighet. Längst i väster finns en djup förkastningsspricka. Geologi Planområdet uppvisar relativt stora nivåskillnader. Området undersöktes översiktligt av BERGAB i jan Bild 2. Förkastningssprickan klåvan bevaras, men bron flyttas norrut. 3

4 2004 för att utröna risken för ytliga bergsras och blocknedfall ( Rapport Smögenön 95:4-8 daterad ). Kvarteret Walen (fastigheterna 95:4-8) lutar flackt mot öst-syd-öst, från en topp på ca 26 meter ner till drygt 20 meter. Kvarteret har branter i i södra och västra delen. Området domineras av bergarten sedimentådergnejs som lokalt blandas med den till undersökningsområdet angränsande Bohusgraniten. Ådergnejsen är veckomböjd och utgörs lokalt av stora linser. Lokalt påträffas linser och gångar av mafisk karaktär. Bild 3. Rundslipade berghällar. Bild 4. Plansprängt område. Om tektonik skriver Bergab att storskaliga strukturer i berget utgör av det till Bohusgraniten tillhörande bankningsplanet med en riktning av ca N30 V och flackt stupandes mot NÖ. Denna varierar på grund av veckningar i berget. På området har även allmänna sprickbildningar i N26 Ö/ brant mot V-VNV och N68 V/80 S mätts in. Dessa tycks dominera i undersökningsområdets västra del och är ej lika utbredda mot öster. Där tar istället lokala zoner med delvis skivig karaktär vid i ungefärligriktning N26 Ö/vertikalt -brant mot VNV. På den östra delen av kvarteret består marken av bearbetade ytor av sprängmassor och berg. Gatorna lutar starkt i området. Fastigheten i kvarteret Källan utgörs av en plan parkeringsyta. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns registrerade inom planområdet. Lokalklimat Planområdet är mycket utsatt för väder och vind. Vinden kommer huvudsakligen från väst och sydväst. Landskapsbild/ stadsbild Landskapet domineras av berg och klippor där Smögens samhälle med vattentorn och villabebyggelse är synliga kännetecken från havet. Stadsbilden med oregelbunden bebyggelse i samhällets kärna har omformats till en strikt planlagd villabebyggelse i ytterområdena. I Bild 5. Husen norr om planområdet har varierande taklutningar och fönstersättningar. 4

5 planområdets omgivning ligger småhus som är 1 1/2 och 2 1/2 våningar höga. De är placerade på samma avstånd från gatulinjen. Befintlig bebyggelse Kringliggande bebyggelse är av villakaraktär och är uppförd från 1900-talets början och fram till 1950-talet. Variationer finns i takutformningar, fasadklädsel och fönsterutformning. Bebyggelsen runt om planområdet är till- och ombyggda på de senaste trettio åren. Restaurang Smögenbaden (nedbrunnen) byggdes 1934 i en modernistisk stil med platt tak och vita släta fasader med stora fönsteröppningar. Verksamheter och service Planområdet ligger inom Smögens tätort. I samhället finns service med affärer och arbetsplatser. För sjukvård är man hänvisad till samhället Kungshamn, ca 3 km bort. Det finns restaurang och hotell i Smögens Havsbad ca 200 meter från planområdet. För övrigt finns en låg- och mellanstadieskola, daghem, kyrka, och fritidsanläggningar som fotbollsplan, tennishall och tennisbanor. På sommaren är utbudet ett helt annat med ett flertal butiker och restauranger längs med Smögenbryggan. Rekreation / friluftsliv Delar av planområdet, framför allt klåvan och bron, ingår i ett nät av gångstigar för friluftslivet. Höjdpunkterna inom planområdet används som utsiktspunkter. Strandskydd Det västra naturområdet (Klåvan) är gräns för strandskyddsområde. Trafik och kommunikationer Området nås via Brunnsgatan eller Skolgatan. Från Brunnsgatan går buss från Smögen till Göteborg via Kungshamn. Det finns en lokal busslinje som kan beställas för kortare transporter inom kommunen. Parkering Under restaurangens tid användes delar av planområdet för parkering. Teknisk försörjning Fastigheterna är idag kopplade till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 5

6 Planerad förändring Landskapsbild / stadsmiljö Den blivande bebyggelsen kommer att exponeras väl från havet. Bostadsbebyggelsen ska utformas med ambitionen att finna ett formspråk med associationer till den äldre bebyggelsen. Utformningen ska anpassas till lokal byggnadstradition avseende form och taklutning. En variation i den nya bebyggelsen ska eftersträvas. Naturkaraktären med berghällar ska bevaras i största möjliga mån. BIld 6. I planområdet ryms åtta villor och åtta lägenheter. Under lägenheterna anordnas parkeringsplatser för bebyggelsen. Geologi Grundläggning kommer att ske direkt mot berg. Sprängning av mindre delar för gångväg och ledningsdragning. Bergab skriver i sin rapport att utifrån de förhållanden som råder på platsen bedöms det ej föreligga någon större risk för utfall av större block. Sprickförekomsten på platsen medför ej några direkta stabilitetsproblem. För att undvika risker i samband med sprängningsarbeten bör dock de befintliga branterna mot Klevenvägen och gångstigen i väster avgränsas från bil-och gångtrafik. Innan bergarbeten utförs skall den sprängda skärningen mot Klevenvägen skrota från eventuellt löst sittande stenar för att förhindra utfall i samband med sprängning. Den naturliga branten i områdets västra del synas efter utförda bergarbeten för att lokalisera eventuella stenar som lossat i samband med sprängning. Radon Berggrunden är radioaktiv i hela Bohuslän. Radongas i byggnader och bostäder utgör en hälsofara. Radon mäts i enheten bequerel per kubikmeter luft. Radonet kommer in i byggnader från marken genom otätheter i grundkonstruktionen. Högsta tillåtna radonhalt ( årsmedelvärde ) finns reglerat. Problemet kan lösas genom radonsäker grundläggning. Lokalklimat Planerad bebyggelse ska ge möjlighet till uteplatser i lä. Entréer bör ligga på läsidan av husen. Bebyggelsemiljö Planen skapar möjlighet för utbyggnad av sju villor och åtta lägenheter med parkeringsdäck under på fastigheten Smögenön 95:4-8 samt en villa på fastigheten Smögenön 51:2. Det innebär att 16 bostäder planeras med skilda upplåtelseformer. För området är det viktigt att husen utförs med höga kvalitetsanspråk och att en god design 6

7 gestaltar området som en integrerad del av Smögen. Marken mellan husen ska vara berghällar där det är möjligt och övrig markplanering ska utföras i uppbyggnadsskedet. Grundläggning kommer att ske direkt mot berg. En lokalgata och en trappa mot Mellangatan ska utföras. Hantering av restprodukter ska ske från Mellangatan med gemensam sophantering förlagd till garageplanet i flerbostadshuset eller ett separat sophus. Villorna ska placeras så att utblickar och genomsiktlighet i området behålls i största möjliga mån. Detta innebär att vinden får fritt spelrum och därför tillåts inglasade uterum glasverandor till en max storlek på 15 kvm på anvisade ytor som redovisas på illustrationsplanen. Bild 7. Exempel på småhus. I övrigt ska husen utformas i enlighet med den lokala byggnadstraditionen vad gäller volymer, proportioner samt färg och material. Moderna inslag med stora fönsterytor kommer att ingå. På området kan en lekplats anordnas för de boende. Bostadsområdet i Kv Walen möjliggör en byggnadsarea av totalt 1650 kvm byggnadsarea. En lokal körbar gångväg gör att området blir tillgängligt för funktionshindrade. Denna väg görs ca 3 meter bred. Småhus Småhusen planeras att uppföras i samma skede så att utformningen blir enhetlig men utan allt för stor likformighet. Småhusen avses att säljas. De ska vara i två våningar och med en maximal byggnadshöjd på 5,0 meter. På fastigheten Smögenön 51:2 begränsas bygghöjden till 4,5 meter. Uteplatser, trädäck och liknande får endast anordnas på plats som anges i illustrationsplanen.takkupor får uppföras till högst 1/3 av fasadens längd. Taknockhöjden begränsas till +32 meter ö. h. på de högsta punkterna och + 31 meter ö. h. på de lägre delarna. Detta innebär att hushöjden inpassas efter bergets kontur. Lägenheter I sydöstra hörnet av kv Walen avsätts mark för ett parkeringsdäck och 8 lägenheter ovanpå. Bild 8. Planen skapar möjlighet att bygga lägenheter. Under de åtta lägenheterna ska 24 biluppställningsplatser anordnas. Bild 9. Alternativ med utformning som anknyter till den tidigare badrestaurangen. 7

8 Lägenheterna ska byggas med två trapphus med ingång från nordsidan. Lägenheterna kommer att få rymliga uteplatser på den del av parkeringsdäcket som inte är påbyggd med hus. Inom detta område regleras byggnadshöjden till 8,5 meter. Lägenheterna är tänkta att bli bostadsrätter. Verksamheter och service Inga förändringar. Rekreation/friluftsliv Gångbron över ravinen kommer att flyttas norrut. Den förläggs i Skolgatans förlängning för att möjliggöra allmänhetens tillgänglighet genom området. Den nordvästra delen av kv Walen innehåller inga byggrätter vilket medför att utsikten längs med gångvägen kommer att vara vidsträckt. Strandskydd Inga förändringar. Bebyggelsen ligger utanför strandskyddområde. Trafik Väg inom området ska endast användas för in- och utlastning samt för färdtjänst och funktionshindrade. Brunnsgatan i den södra delen av planområdet är tillfart till verksamhetsområdet på Kleven. Gatan är starkt trafikerad och inga utfarter kommer att anordnas mot denna gata. Trafikmatning till kvarteret Walen skall ske från Skolgatan som kommer att förlängas något för att möjliggöra anslutning till området. Skolgatan förlängs som gångväg mot ravinen. Parkering Ett garage med infart från Mellangatan anordnas i planområdets sydöstra hörn med totalt 24 biluppställningsplatser, vilket innebär att det kommer att finnas 1,6 platser per bostadsenhet. För kv Källan kan anordnas 4 biluppställningsplatser. Allmänna parkeringsplatsen söder om planområdet ligger inom gångavstånd för besökare. Teknisk försörjning Kommunal vatten- och avloppsanslutning finns inom planområdet. För att spara marken kommer VA-anslutning till småhusen att borras genom berget från den befintliga anslutningspunkten till småhusen. Uppvärmningen är tänkt att ske genom en gemensam bergvärmeanläggning för att reducera antalet borrhål inom området. Grundläggning kommer att ske direkt mot berg. En samfällighet bygger VA-anslutningar inom kvarteret. VA-anslutning inom området är tänkt att borras från den gemensamma anslutningspunkten. Avfallshanteringen inom planområdet ska följa gällande normer inom Sotenäs kommun. För att undvika onödiga transportsträckor för sopbilar o dyl. föreslås en gemensam sopstation för nybyggnationen vid Mellangatan. 8

9 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET Allmänt I följande text beskrivs de konsekvenser som kan bli följd av föreliggande detaljplaneförslag. En separat MKB har inte bedömts nödvändig. Natur- och kulturmiljö Området som detaljplanen berör innehåller en förkastningsspricka som är en säregen bergsformation. Denna spricka återfinns på Hållö och löper genom landskapet i nord-sydlig riktning. Planområdet i övrigt har inga särskilt höga natur- eller kulturvärden. Hänsyn har tagits i planförslaget till de befintliga rundade bergshällarna och förkastningssprickan. De miljöeffekter som planförslaget skulle kunna medföra är inte av sådan omfattning att de utgör något hinder för genomförande av planen. Kulturmiljön i området består av villor uppförda under skilda epoker under 1900-talet på ett bestämt avstånd från gatulivet. Detta har medfört att nivåskillnaderna på husen är mycket stora framförallt nordost om planområdet. För att begränsa höjdskillnaderna har bygghöjderna inom området knutits till golvnivåer på illustrationskartan. Planen betonar att markbehandling ska göras sparsam liksom i området i övrigt. Riksintresset för kulturmiljön avser framförallt fiskelägesbebyggelsen och området omkring denna. Planområdet gränsar inte till den bebyggelsen men har anpassats genom att taklutningar och husbredder har begänsats. Avsikten med den nya bebyggelsen är att den ska särskilja sig från den befintliga bebyggelsen men ändå knyta an genom material, takvinklar och volymer. Den år 1934 uppförda Badrestaurangen på fastigheten Smögenön 95:1-4 var ett kännetecken och sjömärke för Smögen. Det har inte funnits stöd för den bebyggelsen i den gällande planen men samtidigt var läget utmärkt. I den nya bebyggelsen är det tänkt att ersätta den stora byggnadskroppen med en mindre men ändå sammanhållen och utmärkande byggnad. Bild 10. Den planerade bebyggelsen illustrerad från sjösidan. Kortet taget från SSV. Landskapsbild/ stadsbild Den befintliga bebyggelsen på västra Smögen är mycket varierad. Gemensamt för bebyggelsen är de ljusa höga husen som ligger uppe på bergssidor. Den tidigare restaurangen var en stor byggnadskropp som skilde ut sig från den övriga bebyggelsen. Den planerade bebyggelsen innehåller småhus och ett lägenhetshus som ska anpassas till den lokala byggnadstraditionen. Lägenhetshuset kommer att vara något mindre än den tidigare restaurangen. För landskapsbilden är det en komplettering av nuvarande bebyggelse och från havet kommer de yttersta husen att bli mycket synliga. För stadsbilden är det viktigt att utformningen av lägenhetshuset är väl genomförd i detalj som helhet. Påverkan på riks- 9

10 intresset när det gäller kulturmiljön är begränsat eftersom området ligger helt utanför den gamla fiskelägesbebyggelsen. Från sjösidan har Smögenbadens siluett ersatts av den nya bebyggelsen invid vattentornet som numera dominerar vyn från sjösidan. Bild 11.Fotomontage från söder. Kortet taget från Hållö. Friluftsliv/rekreation Det rörliga friluftslivet tillgodoses med en ny bro över förkastningssprickan. De utsiktsplatser som idag används öster om förkastningssprickan kommer att flyttas till den västra sidan. Detta innebär att möjligheten för allmänheten att nyttja utsikten kvarstår. Boendemiljö De nya bostäderna kommer att ligga i en vacker och naturnära miljö nära service och kommunikationer. Marken utnyttjas i överensstämmelse med översiktplaner. För grannar och boende omkring planområdet är det mindre störande i boendemiljön med bostäder istället för restaurang/ nattklubb. Miljökvalitetsnormer Det bedöms att det aktuella tillskottet av bebyggelse och fordonstrafik, som följer då detaljplanen genomförs, inte medför risk för att gränsvärden för kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, bly och partiklar kommer att överskridas på Smögenön. Miljökvalitetsnormerna föreskriver kvalité på mark, vatten, luft och miljön i övrigt för att skydda människors varaktiga hälsa eller miljön, eller för att avhjälpa skador på människors hälsa eller miljön. PLANPROCESSEN Planeringsmetod Planarbetet har skett i samverkan med ansvariga på Sotenäs kommun. Kontakter har skett med grannar och berörda, som har ett väsentligt intresse i planen. Ett samrådsmöte har hållits så att alla berörda har fått ge sina synpunkter under samhällsplaneringen. Planen har sedan varit utställd så att alla berörda har fått en avslutande möjlighet att ta del av planens förändringar. Samrådsskede Utställning Ett detaljplaneprogram upprättades i ett tidigt skede och var under remiss och samråd enligt PBL 5:20. Synpunkterna har samlats i en samrådsredogörelse dat Efter bearbetning har detaljplanen varit utställd i enlighet med PBL 5:23. Synpunkter på utställningshandlingen har samlats i ett utställningsutlåtande dat

11 Medverkande Från Sotenäs kommun har Bengt Gustafsson och Gunnel Olsson medverkat. Justering av detaljplanen Under utställning av detaljplanen i enlighet med PBL 5:23, inkom ett antal synpunkter och önskemål. Dessa finns redovisade i utställningsutlåtande dat , som godkändes av Miljö- och byggnämnden Följande justeringar av detaljplaneförslaget gjordes som en följd av planens utställningsskede: Högsta tillåtna byggnadshöjd ändras från 5,5 till 5,0 m för de 7 enbostadshusen väster om Mellangatan och från 5,0 m till 4,5 m för fastigheten Smögenön 51:2. Högsta tillåtna byggnadsarea för Smögenön 51:2 begränsas till 120 kvm för huvudbyggnad med tillägg för uterum 15 kvm och garage med 30 kvm. Bestämmelse angående takkupas längd ändras till högst 1/3 av fasadens längd. Bestämmelse om genomförande av bergtekniska åtgärder införs. Plushöjd för högsta bjälklagshöjd införs på planillustration för flerbostadshuset och huset på Smögenön 51:2. Utökning av punktprickad mark i nordväst. Justering av punktprickad mark på Smögenön 51:2. Korsprickad mark införs på södra delen istället för byggrätt. Bestämmelse om lutning på plåttak införs. Då justeringarna innebär att exploatering har reducerats i förhållande till utställningshandlingen och man därigenom har kunnat tillmötesgå önskemål om förändringar, bedöms inte ett nytt utställningsförfarande som nödvändigt. Hunnebostrand , justerad Anders Hansson, arkitekt MSA Sjölén & Hansson Arkitekter 11

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning

UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning SOTENÄS KOMMUN Västra Götalands Län DETALJPLAN Del av Legene 1:2 m fl fastigheter UTSTÄLLNINGSHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Antal sidor: 20 2009-06-02 Diarienr: 2004-563 Antal sidor: 20 2009-06-02

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län. Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 Stadsarkitektkontoret 2012-08-24 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av fastigheten Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2007.37.214 PLANBESKRIVNING Kartöversikt,

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 1996/82 214 Projekt 9107 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på planenheten i november 2012, enligt

Läs mer

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom Norrviken, ANTAGANDEHANDLING 2008-09-08 Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN i Båstad, Båstads kommun, Skåne län A N TA G A N D E H A N D L I N G SWECO

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Maria Sahlstrand 2014-06-20 Tfn 08-508 274 82 1(28) Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun

Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun KS12.971 Ändring av byggnadsplan över fastigheterna Torp Nordgården 1:203 och 1:321 m fl (LB 11), i Lerums kommun Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2013-11-04

Läs mer

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl.,

Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Dnr 2014/106 214 Planprogram för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 och del av Simris 16:153 m.fl., Brantevik, Simrishamns kommun, Skåne län Handling till programsamråd, upprättad 2014-07-28 Till planprogrammet

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26 1(14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-05-31 och lagakraftvunnen 2003-12-18 DETALJPLAN för BOSTÄDER MM I UDDARED, SÖDRA DELEN Partille kommun PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl

Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl INBJUDAN TILL SAMRÅD 2012-11-01 Enligt sändlista Dnr Kst 2012/165 Detaljplan för Zenitvägen, fastigheten Skälby 82:1 m fl En ny detaljplan har tagits fram för ett befintligt villaområde i Skälby. Syftet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2004-11-29 Gullmarsstrand sett från väster. Detaljplan

Läs mer