SMÖGENÖN 95:8 m fl fastigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMÖGENÖN 95:8 m fl fastigheter"

Transkript

1 Antagandehandling Detaljplan för SMÖGENÖN 95:8 m fl fastigheter Sotenäs kommun, Västra Götalands län Upprättad av Sjölén & Hansson Arkitekter , justerad Antagen av KF Laga kraft INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund och förutsättningar sid 2. Karaktärisering sid 3. Planerad förändring sid 6 Konsekvenser av planförslaget sid 9. Planprocessen sid 10. 1

2 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av: - Plankarta och illustrationskarta i skala 1:500 med tillhörande bestämmelser -Planbeskrivning (denna Handling) -Genomförandebeskrivning -fastighetsförteckning -Bergteknisk bedömning (Bergab) Bakgrund och förutsättningar Syfte Avsikten med planen är att reglera utformningen av bebyggelsen och att möjliggöra ett större antal bostadsenheter än vad gällande plan medger. Planområdets avgränsning Planområde Planområdet motsvarar det kvarter, Walen, där den nedbrunna restaurangen Smögenbaden låg ( fastigheterna Smögenön 95:4-8) samt en del av kvarteret Källan där parkeringen till Bild 1. Orienteringskarta över planområdet. 2

3 Smögenbaden låg ( fastigheten Smögenön 51:2). I väster ingår klåvan (ravinen) och en del av naturområdet. Area Planområdet omfattar ca 1 hektar. Markägare och ägandeförhållanden Ingående markägare är Inwestbo AB ( Smögenön 95:4-8, Smögenön 51:2) och Sotenäs kommun ( Smögenön 2:35, gatumark samt naturområde). Planförhållanden Översiktliga planer I ÖP 90 redovisas området för bostadsändamål. I den pågående ÖP 03 (utställningshandling sept 2003) är området även avsatt för bostadsändamål. Detaljplaner För planområdet gäller detaljplan fastställd 1912( Byggnadsplan, tomtindelning och gatuprofiler), i denna redovisas endast tomtindelning. Riksintresse Området ingår i riksintresse för kulturmiljövård enligt Miljöbalken kap 3 6. Området beskrivs som fiskeläge och skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Planområdet är undantaget från strandskyddsbestämmelser. Planområdet berörs även av särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap1, 2och 3. Bestämmelserna avser naturoch kulturvärden samt turismens och friluftslivets rörlighet inom kustområden i Bohuslän. Riksintresset är ej hinder för tätortsutveckling. Karaktärisering Landskap och natur Planområdet är belägen som Smögens västligaste utpost och väl synligt från havet. Fastigheten är omgiven av befintlig villabebyggelse på två sidor. Naturmarken består av berg i dagen som på den östra delen är delvis plansprängd där den nedbrunna restaurangen låg. Berget har tydligt rundslipade hällar och i skrevorna finns en låg gräsoch vassväxtlighet. Längst i väster finns en djup förkastningsspricka. Geologi Planområdet uppvisar relativt stora nivåskillnader. Området undersöktes översiktligt av BERGAB i jan Bild 2. Förkastningssprickan klåvan bevaras, men bron flyttas norrut. 3

4 2004 för att utröna risken för ytliga bergsras och blocknedfall ( Rapport Smögenön 95:4-8 daterad ). Kvarteret Walen (fastigheterna 95:4-8) lutar flackt mot öst-syd-öst, från en topp på ca 26 meter ner till drygt 20 meter. Kvarteret har branter i i södra och västra delen. Området domineras av bergarten sedimentådergnejs som lokalt blandas med den till undersökningsområdet angränsande Bohusgraniten. Ådergnejsen är veckomböjd och utgörs lokalt av stora linser. Lokalt påträffas linser och gångar av mafisk karaktär. Bild 3. Rundslipade berghällar. Bild 4. Plansprängt område. Om tektonik skriver Bergab att storskaliga strukturer i berget utgör av det till Bohusgraniten tillhörande bankningsplanet med en riktning av ca N30 V och flackt stupandes mot NÖ. Denna varierar på grund av veckningar i berget. På området har även allmänna sprickbildningar i N26 Ö/ brant mot V-VNV och N68 V/80 S mätts in. Dessa tycks dominera i undersökningsområdets västra del och är ej lika utbredda mot öster. Där tar istället lokala zoner med delvis skivig karaktär vid i ungefärligriktning N26 Ö/vertikalt -brant mot VNV. På den östra delen av kvarteret består marken av bearbetade ytor av sprängmassor och berg. Gatorna lutar starkt i området. Fastigheten i kvarteret Källan utgörs av en plan parkeringsyta. Fornlämningar Inga kända fornlämningar finns registrerade inom planområdet. Lokalklimat Planområdet är mycket utsatt för väder och vind. Vinden kommer huvudsakligen från väst och sydväst. Landskapsbild/ stadsbild Landskapet domineras av berg och klippor där Smögens samhälle med vattentorn och villabebyggelse är synliga kännetecken från havet. Stadsbilden med oregelbunden bebyggelse i samhällets kärna har omformats till en strikt planlagd villabebyggelse i ytterområdena. I Bild 5. Husen norr om planområdet har varierande taklutningar och fönstersättningar. 4

5 planområdets omgivning ligger småhus som är 1 1/2 och 2 1/2 våningar höga. De är placerade på samma avstånd från gatulinjen. Befintlig bebyggelse Kringliggande bebyggelse är av villakaraktär och är uppförd från 1900-talets början och fram till 1950-talet. Variationer finns i takutformningar, fasadklädsel och fönsterutformning. Bebyggelsen runt om planområdet är till- och ombyggda på de senaste trettio åren. Restaurang Smögenbaden (nedbrunnen) byggdes 1934 i en modernistisk stil med platt tak och vita släta fasader med stora fönsteröppningar. Verksamheter och service Planområdet ligger inom Smögens tätort. I samhället finns service med affärer och arbetsplatser. För sjukvård är man hänvisad till samhället Kungshamn, ca 3 km bort. Det finns restaurang och hotell i Smögens Havsbad ca 200 meter från planområdet. För övrigt finns en låg- och mellanstadieskola, daghem, kyrka, och fritidsanläggningar som fotbollsplan, tennishall och tennisbanor. På sommaren är utbudet ett helt annat med ett flertal butiker och restauranger längs med Smögenbryggan. Rekreation / friluftsliv Delar av planområdet, framför allt klåvan och bron, ingår i ett nät av gångstigar för friluftslivet. Höjdpunkterna inom planområdet används som utsiktspunkter. Strandskydd Det västra naturområdet (Klåvan) är gräns för strandskyddsområde. Trafik och kommunikationer Området nås via Brunnsgatan eller Skolgatan. Från Brunnsgatan går buss från Smögen till Göteborg via Kungshamn. Det finns en lokal busslinje som kan beställas för kortare transporter inom kommunen. Parkering Under restaurangens tid användes delar av planområdet för parkering. Teknisk försörjning Fastigheterna är idag kopplade till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 5

6 Planerad förändring Landskapsbild / stadsmiljö Den blivande bebyggelsen kommer att exponeras väl från havet. Bostadsbebyggelsen ska utformas med ambitionen att finna ett formspråk med associationer till den äldre bebyggelsen. Utformningen ska anpassas till lokal byggnadstradition avseende form och taklutning. En variation i den nya bebyggelsen ska eftersträvas. Naturkaraktären med berghällar ska bevaras i största möjliga mån. BIld 6. I planområdet ryms åtta villor och åtta lägenheter. Under lägenheterna anordnas parkeringsplatser för bebyggelsen. Geologi Grundläggning kommer att ske direkt mot berg. Sprängning av mindre delar för gångväg och ledningsdragning. Bergab skriver i sin rapport att utifrån de förhållanden som råder på platsen bedöms det ej föreligga någon större risk för utfall av större block. Sprickförekomsten på platsen medför ej några direkta stabilitetsproblem. För att undvika risker i samband med sprängningsarbeten bör dock de befintliga branterna mot Klevenvägen och gångstigen i väster avgränsas från bil-och gångtrafik. Innan bergarbeten utförs skall den sprängda skärningen mot Klevenvägen skrota från eventuellt löst sittande stenar för att förhindra utfall i samband med sprängning. Den naturliga branten i områdets västra del synas efter utförda bergarbeten för att lokalisera eventuella stenar som lossat i samband med sprängning. Radon Berggrunden är radioaktiv i hela Bohuslän. Radongas i byggnader och bostäder utgör en hälsofara. Radon mäts i enheten bequerel per kubikmeter luft. Radonet kommer in i byggnader från marken genom otätheter i grundkonstruktionen. Högsta tillåtna radonhalt ( årsmedelvärde ) finns reglerat. Problemet kan lösas genom radonsäker grundläggning. Lokalklimat Planerad bebyggelse ska ge möjlighet till uteplatser i lä. Entréer bör ligga på läsidan av husen. Bebyggelsemiljö Planen skapar möjlighet för utbyggnad av sju villor och åtta lägenheter med parkeringsdäck under på fastigheten Smögenön 95:4-8 samt en villa på fastigheten Smögenön 51:2. Det innebär att 16 bostäder planeras med skilda upplåtelseformer. För området är det viktigt att husen utförs med höga kvalitetsanspråk och att en god design 6

7 gestaltar området som en integrerad del av Smögen. Marken mellan husen ska vara berghällar där det är möjligt och övrig markplanering ska utföras i uppbyggnadsskedet. Grundläggning kommer att ske direkt mot berg. En lokalgata och en trappa mot Mellangatan ska utföras. Hantering av restprodukter ska ske från Mellangatan med gemensam sophantering förlagd till garageplanet i flerbostadshuset eller ett separat sophus. Villorna ska placeras så att utblickar och genomsiktlighet i området behålls i största möjliga mån. Detta innebär att vinden får fritt spelrum och därför tillåts inglasade uterum glasverandor till en max storlek på 15 kvm på anvisade ytor som redovisas på illustrationsplanen. Bild 7. Exempel på småhus. I övrigt ska husen utformas i enlighet med den lokala byggnadstraditionen vad gäller volymer, proportioner samt färg och material. Moderna inslag med stora fönsterytor kommer att ingå. På området kan en lekplats anordnas för de boende. Bostadsområdet i Kv Walen möjliggör en byggnadsarea av totalt 1650 kvm byggnadsarea. En lokal körbar gångväg gör att området blir tillgängligt för funktionshindrade. Denna väg görs ca 3 meter bred. Småhus Småhusen planeras att uppföras i samma skede så att utformningen blir enhetlig men utan allt för stor likformighet. Småhusen avses att säljas. De ska vara i två våningar och med en maximal byggnadshöjd på 5,0 meter. På fastigheten Smögenön 51:2 begränsas bygghöjden till 4,5 meter. Uteplatser, trädäck och liknande får endast anordnas på plats som anges i illustrationsplanen.takkupor får uppföras till högst 1/3 av fasadens längd. Taknockhöjden begränsas till +32 meter ö. h. på de högsta punkterna och + 31 meter ö. h. på de lägre delarna. Detta innebär att hushöjden inpassas efter bergets kontur. Lägenheter I sydöstra hörnet av kv Walen avsätts mark för ett parkeringsdäck och 8 lägenheter ovanpå. Bild 8. Planen skapar möjlighet att bygga lägenheter. Under de åtta lägenheterna ska 24 biluppställningsplatser anordnas. Bild 9. Alternativ med utformning som anknyter till den tidigare badrestaurangen. 7

8 Lägenheterna ska byggas med två trapphus med ingång från nordsidan. Lägenheterna kommer att få rymliga uteplatser på den del av parkeringsdäcket som inte är påbyggd med hus. Inom detta område regleras byggnadshöjden till 8,5 meter. Lägenheterna är tänkta att bli bostadsrätter. Verksamheter och service Inga förändringar. Rekreation/friluftsliv Gångbron över ravinen kommer att flyttas norrut. Den förläggs i Skolgatans förlängning för att möjliggöra allmänhetens tillgänglighet genom området. Den nordvästra delen av kv Walen innehåller inga byggrätter vilket medför att utsikten längs med gångvägen kommer att vara vidsträckt. Strandskydd Inga förändringar. Bebyggelsen ligger utanför strandskyddområde. Trafik Väg inom området ska endast användas för in- och utlastning samt för färdtjänst och funktionshindrade. Brunnsgatan i den södra delen av planområdet är tillfart till verksamhetsområdet på Kleven. Gatan är starkt trafikerad och inga utfarter kommer att anordnas mot denna gata. Trafikmatning till kvarteret Walen skall ske från Skolgatan som kommer att förlängas något för att möjliggöra anslutning till området. Skolgatan förlängs som gångväg mot ravinen. Parkering Ett garage med infart från Mellangatan anordnas i planområdets sydöstra hörn med totalt 24 biluppställningsplatser, vilket innebär att det kommer att finnas 1,6 platser per bostadsenhet. För kv Källan kan anordnas 4 biluppställningsplatser. Allmänna parkeringsplatsen söder om planområdet ligger inom gångavstånd för besökare. Teknisk försörjning Kommunal vatten- och avloppsanslutning finns inom planområdet. För att spara marken kommer VA-anslutning till småhusen att borras genom berget från den befintliga anslutningspunkten till småhusen. Uppvärmningen är tänkt att ske genom en gemensam bergvärmeanläggning för att reducera antalet borrhål inom området. Grundläggning kommer att ske direkt mot berg. En samfällighet bygger VA-anslutningar inom kvarteret. VA-anslutning inom området är tänkt att borras från den gemensamma anslutningspunkten. Avfallshanteringen inom planområdet ska följa gällande normer inom Sotenäs kommun. För att undvika onödiga transportsträckor för sopbilar o dyl. föreslås en gemensam sopstation för nybyggnationen vid Mellangatan. 8

9 KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET Allmänt I följande text beskrivs de konsekvenser som kan bli följd av föreliggande detaljplaneförslag. En separat MKB har inte bedömts nödvändig. Natur- och kulturmiljö Området som detaljplanen berör innehåller en förkastningsspricka som är en säregen bergsformation. Denna spricka återfinns på Hållö och löper genom landskapet i nord-sydlig riktning. Planområdet i övrigt har inga särskilt höga natur- eller kulturvärden. Hänsyn har tagits i planförslaget till de befintliga rundade bergshällarna och förkastningssprickan. De miljöeffekter som planförslaget skulle kunna medföra är inte av sådan omfattning att de utgör något hinder för genomförande av planen. Kulturmiljön i området består av villor uppförda under skilda epoker under 1900-talet på ett bestämt avstånd från gatulivet. Detta har medfört att nivåskillnaderna på husen är mycket stora framförallt nordost om planområdet. För att begränsa höjdskillnaderna har bygghöjderna inom området knutits till golvnivåer på illustrationskartan. Planen betonar att markbehandling ska göras sparsam liksom i området i övrigt. Riksintresset för kulturmiljön avser framförallt fiskelägesbebyggelsen och området omkring denna. Planområdet gränsar inte till den bebyggelsen men har anpassats genom att taklutningar och husbredder har begänsats. Avsikten med den nya bebyggelsen är att den ska särskilja sig från den befintliga bebyggelsen men ändå knyta an genom material, takvinklar och volymer. Den år 1934 uppförda Badrestaurangen på fastigheten Smögenön 95:1-4 var ett kännetecken och sjömärke för Smögen. Det har inte funnits stöd för den bebyggelsen i den gällande planen men samtidigt var läget utmärkt. I den nya bebyggelsen är det tänkt att ersätta den stora byggnadskroppen med en mindre men ändå sammanhållen och utmärkande byggnad. Bild 10. Den planerade bebyggelsen illustrerad från sjösidan. Kortet taget från SSV. Landskapsbild/ stadsbild Den befintliga bebyggelsen på västra Smögen är mycket varierad. Gemensamt för bebyggelsen är de ljusa höga husen som ligger uppe på bergssidor. Den tidigare restaurangen var en stor byggnadskropp som skilde ut sig från den övriga bebyggelsen. Den planerade bebyggelsen innehåller småhus och ett lägenhetshus som ska anpassas till den lokala byggnadstraditionen. Lägenhetshuset kommer att vara något mindre än den tidigare restaurangen. För landskapsbilden är det en komplettering av nuvarande bebyggelse och från havet kommer de yttersta husen att bli mycket synliga. För stadsbilden är det viktigt att utformningen av lägenhetshuset är väl genomförd i detalj som helhet. Påverkan på riks- 9

10 intresset när det gäller kulturmiljön är begränsat eftersom området ligger helt utanför den gamla fiskelägesbebyggelsen. Från sjösidan har Smögenbadens siluett ersatts av den nya bebyggelsen invid vattentornet som numera dominerar vyn från sjösidan. Bild 11.Fotomontage från söder. Kortet taget från Hållö. Friluftsliv/rekreation Det rörliga friluftslivet tillgodoses med en ny bro över förkastningssprickan. De utsiktsplatser som idag används öster om förkastningssprickan kommer att flyttas till den västra sidan. Detta innebär att möjligheten för allmänheten att nyttja utsikten kvarstår. Boendemiljö De nya bostäderna kommer att ligga i en vacker och naturnära miljö nära service och kommunikationer. Marken utnyttjas i överensstämmelse med översiktplaner. För grannar och boende omkring planområdet är det mindre störande i boendemiljön med bostäder istället för restaurang/ nattklubb. Miljökvalitetsnormer Det bedöms att det aktuella tillskottet av bebyggelse och fordonstrafik, som följer då detaljplanen genomförs, inte medför risk för att gränsvärden för kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid, bly och partiklar kommer att överskridas på Smögenön. Miljökvalitetsnormerna föreskriver kvalité på mark, vatten, luft och miljön i övrigt för att skydda människors varaktiga hälsa eller miljön, eller för att avhjälpa skador på människors hälsa eller miljön. PLANPROCESSEN Planeringsmetod Planarbetet har skett i samverkan med ansvariga på Sotenäs kommun. Kontakter har skett med grannar och berörda, som har ett väsentligt intresse i planen. Ett samrådsmöte har hållits så att alla berörda har fått ge sina synpunkter under samhällsplaneringen. Planen har sedan varit utställd så att alla berörda har fått en avslutande möjlighet att ta del av planens förändringar. Samrådsskede Utställning Ett detaljplaneprogram upprättades i ett tidigt skede och var under remiss och samråd enligt PBL 5:20. Synpunkterna har samlats i en samrådsredogörelse dat Efter bearbetning har detaljplanen varit utställd i enlighet med PBL 5:23. Synpunkter på utställningshandlingen har samlats i ett utställningsutlåtande dat

11 Medverkande Från Sotenäs kommun har Bengt Gustafsson och Gunnel Olsson medverkat. Justering av detaljplanen Under utställning av detaljplanen i enlighet med PBL 5:23, inkom ett antal synpunkter och önskemål. Dessa finns redovisade i utställningsutlåtande dat , som godkändes av Miljö- och byggnämnden Följande justeringar av detaljplaneförslaget gjordes som en följd av planens utställningsskede: Högsta tillåtna byggnadshöjd ändras från 5,5 till 5,0 m för de 7 enbostadshusen väster om Mellangatan och från 5,0 m till 4,5 m för fastigheten Smögenön 51:2. Högsta tillåtna byggnadsarea för Smögenön 51:2 begränsas till 120 kvm för huvudbyggnad med tillägg för uterum 15 kvm och garage med 30 kvm. Bestämmelse angående takkupas längd ändras till högst 1/3 av fasadens längd. Bestämmelse om genomförande av bergtekniska åtgärder införs. Plushöjd för högsta bjälklagshöjd införs på planillustration för flerbostadshuset och huset på Smögenön 51:2. Utökning av punktprickad mark i nordväst. Justering av punktprickad mark på Smögenön 51:2. Korsprickad mark införs på södra delen istället för byggrätt. Bestämmelse om lutning på plåttak införs. Då justeringarna innebär att exploatering har reducerats i förhållande till utställningshandlingen och man därigenom har kunnat tillmötesgå önskemål om förändringar, bedöms inte ett nytt utställningsförfarande som nödvändigt. Hunnebostrand , justerad Anders Hansson, arkitekt MSA Sjölén & Hansson Arkitekter 11

:1 10:15 +23,55 LOKALGATA 95:7. f 1 g 1 95:5 +32,0 95:6 95:4 5, e 2 P 1. II fril. f 1. g 1 V 2 +31,0 5, B 1 e II f 2

:1 10:15 +23,55 LOKALGATA 95:7. f 1 g 1 95:5 +32,0 95:6 95:4 5, e 2 P 1. II fril. f 1. g 1 V 2 +31,0 5, B 1 e II f 2 15 24 15 2 PLANBESTÄMMELSER 23.47 18 Följande gäller inom planområdet med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser markerade med " " gäller inom hela

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Tången 42:50 Sotenäs kommun, Västra Götalands Län

PLANBESKRIVNING Detaljplan för Tången 42:50 Sotenäs kommun, Västra Götalands Län PLANBESKRIVNING Detaljplan för Tången 2:0 Sotenäs kommun, Västra Götalands Län ANTAGANDEHANDLING Antagandedatum 200-0-21 Lagakraft 200--23 Detaljplanen upprättad av Sjölén & Hansson Arkitekter 200--1 Till

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsarkitektkontoret 2012-01-12 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE Ändring av detaljplan för Gällstaö 1:29 m fl på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2010.27.214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m fl, Kungshamn, Sotenäs kommun

Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m fl, Kungshamn, Sotenäs kommun Att. Lena Andersson Rådhuset Arkitekter AB Lilla Bommen 5, vän 4 411 04 Göteborg Detaljplan för Hotell Kungshamn, Gravarne 59:1 m fl, Kungshamn, Sotenäs kommun Bergteknisk utredning avseende risk för ras

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Ö D S B Y 3 : 3 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING. Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) tillhörande

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING. Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) tillhörande Samråds- och underrättelsehandling 1 (6) PLANBESKRIVNING tillhörande DETALJPLAN FÖR SOLKULLEN, KASTANJEN 2 SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING Katrineholms kommun, Södermanlands län Upprättad på Stadsarkitektkontoret

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Samråds-/Utställningshandling 2010-09-13 1(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN. Antagen av KS: Laga kraft:

SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN. Antagen av KS: Laga kraft: Ö D S B Y 3 : 3 SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE ÄNDRING AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FRITIDSOMRÅDET GÅRVIK (FASTIGHETEN ÖDSBY 3:3) GÅRVIK MUNKEDALS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPRÄTTAD AV CIM&BIM ARKITEKTER

Läs mer

Detaljplan för Kalven 1:138

Detaljplan för Kalven 1:138 Öckerö kommun Göteborg 2015-03-13 Datum 2015-03-13 Uppdragsnummer 1320008557 Utgåva/Status Slutlig Robin Sjöström Lena Sultan Elisabeth Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Detaljplan för Floda 3:43 m.fl., Ricklehöjden

Detaljplan för Floda 3:43 m.fl., Ricklehöjden Planens syfte och huvuddrag att möjliggöra utbyggnad av fastigheten Floda 3:43 och delar av 3:742 till större delen med friliggande villor för helårsboende i ett naturnära läge; att förbättra vägstandarden

Läs mer

Detaljplan för del av Tranås 2:1 i Skåne Tranås, Tomelilla kommun

Detaljplan för del av Tranås 2:1 i Skåne Tranås, Tomelilla kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Tranås 2:1 i Skåne Tranås, Tomelilla kommun TEAM SAMHÄLLSBYGGNAD TOMELILLA KOMMUN PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2 (6) Detaljplan för del av Tranås

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationskarta Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationskarta Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationskarta Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning!"#$%&'& Syftet med planen är att ändra planbestämmelserna

Läs mer

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009

Detaljplan för Hönsäter 5:12 och del av Hönsäter 5:4 Götene kommun Dpl #145. ANTAGANDEHANDLING dat mars 2009 HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Karta med text från ÖP del 2 Planen antagen 2009-03-24 Laga kraft 2009-04-23 Genomförandetiden utgår 2019-03-24 Bilagor Fastighetsförteckning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Samråd Sida 1 av 8 Diarienummer: BN-2014/00904 Datum: 2015-10-02 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

PLANBESTÄMMELSER MED ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Upprättad av plan- och exploateringsenheten, reviderad

PLANBESTÄMMELSER MED ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG Upprättad av plan- och exploateringsenheten, reviderad 1(14) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR JÄGAREN 1 m fl (Söderby I) i Salem, Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-72, tillägg till gällande detaljplan nr 82-01 dnr 2007/7 PLANBESTÄMMELSER MED ÄNDRINGAR OCH

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Påarp 8:115 m. Fl. (Solsidan) i Torekov, Båstad kommun

Detaljplan för fastigheten Påarp 8:115 m. Fl. (Solsidan) i Torekov, Båstad kommun ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för fastigheten Påarp 8:115 m. Fl. (Solsidan) i Torekov, Båstad kommun Handlingar Plankarta med illustration Plan- och genomförandebeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp

Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp Stadsbyggnadskontoret Planbeskrivning Planavdelningen Joel Berring 2015-04-29 Telefon 08-508 27 387 Sida 1 (9) Planbeskrivning Detaljplan för Koralen 7 och Bassångaren 13 i stadsdelen Långsjö, Dp 2014-13247

Läs mer

Detaljplan för Gamla skolan, del av Pajala 28:1 inom kv. Vakten

Detaljplan för Gamla skolan, del av Pajala 28:1 inom kv. Vakten Detaljplan för Gamla skolan, del av Pajala 28:1 inom kv. Vakten Pajala kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I UTSTÄLLNINGSSKEDET Plankarta med bestämmelser och illustration. Plankartan blir

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1 (5) tillhörande

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1 (5) tillhörande 1 (5) PLANBESKRIVNING tillhörande DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LEJONET 12 SAMRÅDSHANDLING Katrineholms kommun Upprättad på Stadsarkitektkontoret i Katrineholm 2010-05-18 2 (5) DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN

Läs mer

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR

STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Detaljplan för bostadshus inom del av STENUNG 1:107 m fl. (Janssons väg) Stenungsund, Stenungsunds kommun Dnr 0194/06-214 Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsund beslut 2009-05-18 108 Agneta Dejenfelt Sekreterare

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING INKL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING INKL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Antagen av Miljö- och byggnämnden 2004-01-29 3 Detaljplan för HÅLLÖ FISK AB, Kalvbogen 1:128 m fl Sotenäs kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING INKL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2003-09-25,

Läs mer

del av Jörlanda-Berg 1:66 PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Stenungsunds kommun Detaljplan för tre villatomter, Antagandehandling

del av Jörlanda-Berg 1:66 PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Stenungsunds kommun Detaljplan för tre villatomter, Antagandehandling Detaljplan för tre villatomter, del av Jörlanda-Berg 1:66 Stenungsunds kommun Antagandehandling PLANBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning med illustration

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 rev. 2015-03-04 Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 5 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen

HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen HÖGANÄS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen PLANBESKRIVNING LAGA KRAFT NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för del av Väsby 12:102 m fl i Väsby, Höganäs kommun, Skåne län gamla skolan PLANOMRÅDE Hovgårdsgatan

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ SYDKOSTER, KILE 1:99 M. FL. ANTAGANDEHANDLING STRÖMSTADS KOMMUN GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ SYDKOSTER, KILE 1:99 M. FL. ANTAGANDEHANDLING STRÖMSTADS KOMMUN GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ SYDKOSTER, KILE 1:99 M. FL. STRÖMSTADS KOMMUN GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN Upprättad av Gränsland Arkitektkontor 1997-06-15 ANTAGEN AV KF 1997-12-18 Laga Kraft 1998-01-13

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Dp 82-67 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Prästkragen Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7: Bk-8a: Bk-8b: Bk-9a: Bk-9b: Bk-10: Ck-1: Ck-2: Ck-3: Ck-4: Ck-5a: Ck-5b:

Läs mer

Detaljplan för Löparen 1 m fl (Solbo)

Detaljplan för Löparen 1 m fl (Solbo) Antagen av KF 2010-02-18 Laga kraft 2010-03-20 Detaljplan för Löparen 1 m fl (Solbo) Dnr MBN/2006-0565 Upprättad 2009-10-13 Reviderad 2009-12-07 Sammanfattning Det behövs fler platser i särskilt boende

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PRIORN 1 M FL OLYMPIA, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 334/2012 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighets AB Hebsacker har ansökt om planändring. SYFTE Planändringen ska möjliggöra att förtäta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. Abborren och Siken Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. Abborren och Siken Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. Abborren och Siken Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Stadsarkitektkontoret i Katrineholm 2010-11-09 1 (5) HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA I HUDDINGE KOMMUN

ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA I HUDDINGE KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen Antagandehandling 2004-01-27 SBN PL 2003/67.319 rev 2004-04-15 DP 22-H-2 ÄNDRING AV BYGGNADSPLANER FÖR LISSMA KVARNTORP INOM KOMMUNDELEN LISSMA

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun

Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Detaljplan för Vemdalens Kyrkby 57:157 Skalsterrassen, Vemdalsskalet Härjedalens kommun Enkelt planförfarande Antagandehandling Upprättad den 12 maj 2012 reviderad den 16 aug 2012 Diarienr Plan 7/2011

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 518/2014 FASTIGHETEN KATTARP 13:67 KATTARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighetsägaren Ab Helsingborgshem inkom med ansökan om detaljplaneändring den 10 april 2014. SYFTE

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m fl

Detaljplan för bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m fl Beställare: EQC Karlstad AB Detaljplan för bostäder, Gullvivevägen, Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Peter Danielsson Handläggare Helena Kiel L:\UPPDRAG\ Detaljplan Hällebäck\Text\Arbetsmaterial\Rapport

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer