PROJEKTPLAN. Ankomstdatum: Diarienummer: Journalnr LB: (fylls i av Leaderkontoret)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN. Ankomstdatum: Diarienummer: Journalnr LB: (fylls i av Leaderkontoret)"

Transkript

1 PROJEKTPLAN BILAGA TILL ANSÖKAN PROJEKTPLAN OCH BUDGET SKA ALLTID BIFOGAS TILL ANSÖKAN OM STÖD FRÅN LEADER. Ankomstdatum: Diarienummer: Journalnr LB: (fylls i av Leaderkontoret) LÄS ANVISNINGARNA TILL BLANKETTEN ANSÖKAN PROJEKTSTÖD INOM LEADER FÖR DETALJER OM VAD SOM SKA INGÅ I PROJEKTPLAN OCH BUDGET. 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn: Destination Storsjöbygden: Del 2 b) Beräknad projektperiod. Ange start och slutdatum (år, mån, dag): OBS! Startdatum kan tidigast vara när ansökan om projektstöd inom Leader är ankomst- stämplat på Leaderkansliet. Slutdatum är samma datum som ansökan om slututbetalning ska ha inkommit till Länsstyrelsen. Det innebär att ni måste avsätta viss tid efter projekt- aktiviteternas avslutande så att alla fakturor hinner betalas och att ni kan sammanställa ansökan om utbetalning. Tre månader rekommenderas. 2. Projektidé Sammanfattning av projektidén. Projektidén är att skapa affärsnytta och tillväxt hos turismnäringen kring Storsjöbygden. Detta ska ske genom ett nära samarbete mellan befintliga organisationer och företag. En förstudie har genomförts under 2010 som bygger på ett brett intervjuunderlag från såväl privata som offentliga aktörer, samt lärdomar från andra framgångsrika destinationsutvecklingsinsatser och befintlig forskning inom området. I resultatet från förundersökningens intervjuunderlag framgår det att turistnäringen i Storsjöbygden är beredd att investera i en gemensam satsning för ökad affärsnytta och tillväxt. Den viktigaste delen är att ta fram nyttofunktionen för intressenterna där fokus är att inleda aktiviteter som ska leverera affärsnytta till både privata och offentliga intressenter. Detta ska bland annat ske genom ett förbättrat samarbete mellan befintliga aktörer samt att tydliggöra kundperspektivet i området. Utgångspunkten i arbetet är att stärka och tillgängliggöra

2 Storsjöbygdens reseanledningar för att på så sätt skapa en bättre skapa affärsnytta och tillväxt på hållbara grunder. Arbetet kommer parallellt att fokusera på strategiskt utvecklingsarbete för att skapa långsiktighet samtidigt som det gäller att visa affärsnyttan för näringen på relativt kort sikt. Hur den strategiska långsiktigheten i samverkansform ska se ut finns inga färdiga svar på i nuläget utan är en av de viktiga frågorna som projektet ska ge svar på. Nedan följer en beskrivning av hur projektet ska arbeta för att leverera affärsnytta: Skapa ett forum för samarbete Samarbete bygger på förtroende vilket i sin tur kräver att samarbetsparterna känner varandra. Därför är det viktigt att få till ett gemensamt forum för Storsjöbygden där intressenter av samarbetet får utrymme att bygga broar. En kännedom om varandra är dessutom viktig för att kunna ge besökarna ett bra värdskap genom att guida gästen vidare till nästa upplevelse. Projektet ska inleda Forum Storsjöbygden där grogrunden för samarbetet ska skapas. Forumet kommer att vara en viktig informationskanal för att skapa förankring och gemenskap. Gemensam utveckling För att kunna öka attraktionskraften i Storsjöbygden behöver flertalet utvecklingsåtgärder genomföras. Först och främst måste de gemensamma målgrupperna och kunskapen om hur de väljer sina resmål identifieras. Därefter måste utbudet anpassas efter målgruppernas efterfrågan genom att möta dem med attraktiva produkter, rätt information och tillgänglighet. Projektet ska: - utföra pricksäkra gästundersökningar som pekar på vilka målgrupper som är intressanta att arbeta mot samt vad de efterfrågar. - lyfta produkter som matchar efterfrågan genom att göra dem tillgängliga i olika paketlösningar som görs bokningsbara via bokningssystemet Citybreak i samarbete

3 med Östersund Turist & Kongress. - erbjuda aktörer möjlighet till kompetensförstärkning när det gäller affärsutveckling, värdskap, internationalisering och evenemangsutveckling. - öka samordningen av turistinformation i Storsjöbygden. Först via de befintliga turistbyråerna men det ska även undersökas om möjligheten att möta gästen med säljande information via till exempel bensinmackar, matbutiker och boendeanläggningar. - Tydliggöra hur samverkansfrågor i destinationen ska drivas och vem som äger vad. Öka tillgängligheten av Storsjöbygdens turistiska utbud Storsjöbygdens samlade turistiska utbud måste tillgängliggöras. I intervjuundersökningen kom det fram att de flesta aktörerna ansåg att det finns ett bra utbud för turisten i Storsjöbygden men att det saknas en gemensam presentation. Det är därför svårt för turisten att hitta information om vad som finns att göra runt om i Storsjöbygden. En rad åtgärder ska bidra till att tillgängliggöra Storsjöbygdens utbud där fokus kommer att läggas på kommersiella produkter som efterfrågas av gästen. Projektet ska: - ta fram en digital kartfunktion där Storsjöbygdens turistiska utbud ska presenteras överskådligt. Kartan ska vara interaktiv (t.ex. google maps) och innehålla bilder, information och direktlänk till bokning. Den ska även utgöra ett underlag för en mobil- app. - ta fram ett underlag för hur Storsjöbygden ska presenteras på webben där den digitala kartfunktionen utgör en grund. - ta fram en ny fysisk karta som bygger vidare på den tidigare karta (Upptäck Storsjöbygden) som visat Storsjöbygden som ett område. Kartan ska kunna säljas på turistbyråer, besöksmål, matbutiker mm. - jobba för att fler aktörer ansluter sig till bokningssystemet Citybreak. - lobba för förbättrade kommunikationer inom Storsjöbygden som är anpassade för turismens rörelsemönster. Detta genom samarbete med till exempel länstrafiken. Gemensam marknadsföring

4 Projektet ska genom den här aktiviteten ta ett större ansvar när det gäller den samordnande funktionen för marknadsföring av det turistiska utbudet i området. Storsjöbygdens reseanledningar bör lyftas i samband med befintliga marknadsmaterial, exempelvis Östersunds, Åres och JHT:s marknadsmaterial. Utgångspunkten är att samtliga vinner på att lyfta hela Storsjöbygdens reseanledningar som ett mervärde, bland annat finns gästundersökningar sedan tidigare som tydligt pekar på att ju fler turistmål inom destinationen gästen besöker, desto mer nöjd är gästen. På så sätt kan marknadsföringsinsatserna nå längre samt att effekten av företagens annonseringspengar stärks och effektiviseras. Projektet ska: - ta fram en plan för hur Storsjöbygden ska synas kopplat med Östersund och Jämtland (grafisk profil). - marknadsföra Storsjöbygdens reseanledningar i samordning med Östersund och Jämtland Härjedalen Turism. - arbeta med pressbearbetning och PR. Inom marknadsföringsaktiviteterna är det planerat för att näringen ska motfinansiera med lika mycket som projektet går in med, då vi dock inte i nuläget vet exakt vilka marknadsföringsåtgärder som ska genomföras (då vi inte gjort mål/marknadsanalyser ännu) är det svårt att ta med det i budget då medfinansieringsintyg krävs från företagen. Däremot visar intervjuundersökningen att företagen är villiga att gå in med privat kapital för att gemensamt bearbeta marknad. 3. Bakgrund till projektet Varför har projektet uppstått? T ex konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverar projektets verksamhet. Ända sedan år 1972 då statliga Civildepartementet utnämnde Storsjöbygden till ett område av riksintresse har det i olika projekt arbetats med de gemensamma utvecklingsfrågorna för turismutveckling i Storsjöbygden. Bland annat har man arbetat för utveckling av Storsjöodjursturism. Dock har tidigare projekt inte haft tillräckligt stor näringsdelaktighet, utan har snarare drivits enbart av offentliga aktörer såsom kommun och Jamtli. Detta har också inneburit en bristande långsiktighet i satsningen då projektpengar upphört och därmed också uppstartade

5 aktiviteter. Inom Turism 2020 har man bland annat genomfört förstudier i såväl Bydalen, Vemdalen och Södra Storsjöbygden. Detta för att forskningen inom turism tydligt visar på att framgångsrika destinationer har hållbara organisationer, som strategiskt driver utvecklingen framåt och skapar samverkan istället för konkurrens. I Bydalen och Vemdalen har resultatet blivit att destinationsbolag startats igång, för att gemensamt driva utvecklingen framåt. Däremot konstaterade man snabbt i Södra Storsjöbygden att den kommersiella kraften var för svag för att skapa en hållbar turismorganisation, och att samarbete krävdes med övriga aktörer i ett större geografiskt område. Ett förarbete med stöd från Leader inleddes i mars 2010 för att undersöka förutsättningarna för en destinationsorganisation. En intervjuundersökning har utförts där drygt 40 aktörer har blivit hörda. Undersökningen visar tydligt att aktörerna vill få till en långsiktig lösning och är beredda att investera i en destinationssamverkan med förutsättning att affärsnytta skapas på både kort och lång sikt. Hur denna samverkan rent organisatoriskt byggs, det vill säga om man vidareutvecklar befintlig eller skapar andra strukturer är i nuläget inget det finns svar på utan får mogna fram utifrån hur affärsnytta och tillväxt bäst skapas. Utifrån resultatet av undersökningen inleddes ett strategiskt arbete för att ta fram en handlingsplan för det etableringsprojekt som ska ta arbetet vidare. Handlingsplanen utgör grunden för fortsättningen där fokus ligger på att skapa en funktion som levererar affärsnytta till privata och offentliga intressenter Nu är förarbetet gjort och det är dags för att sätta igång det handgripliga arbetet med att sy ihop Storsjöbygden som en gemensam destination istället för det kommunindelade område som gästen möter idag. 4. Syfte och målgrupp vad söker ni stöd för och vilka är de övergripande syftena? Vilken målgrupp vänder sig projektet till? För att kunna utveckla Storsjöns geografiska område turistiskt krävs en starkt samordnande funktion som strategiskt driver utvecklingen framåt. Detta förutsätter främst en nära samverkan mellan

6 destinationerna runt sjön för att skapa nätverk och samordning av resurser och aktiviteter samt ett nära samarbete mellan företagen i området för att åstadkomma produktutveckling och paketering i området. Projektet kommer därför erbjuda tjänster och destinationsutvecklande aktiviteter till lokala företagare i området runt Storsjön och till framtida partners på nationell och internationell nivå genom att skapa och exponera fler reseanledningar till Storsjöbygden. Syftet med projektet är att kraftsamla runt bygden för att bygga vidare på de slutsatser som dragits i tidigare projekt. Nämligen att en utvecklad samordning är en överlevnadsfråga för de områden som ligger utanför det turistiskt starka Östersund. En fortsatt kraftsamling ska leda till att en hållbar organisationslösning för Storsjöbygden möjliggörs. Målgruppen är primärt företagare och organisationer/destinationer runt Storsjön som arbetar direkt eller indirekt med turismnäringen. Sekundärt är målgruppen turister till länet som i och med samarbetet runt sjön kommer kunna erbjudas en bättre och mer samordnad produkt. Detta arbetssätt kommer att öka den långsiktiga lönsamheten för turismföretagare och övriga företagare i området som i sin tur leder till fler arbetstillfällen. 5. Erfarenheter från tidigare projekt har liknande projekt genomförts tidigare och hur kan projektet ta tillvara dessa erfarenheter? Tag kontakt med ditt Leaderkontor eller länsstyrelsen för att få information om vilka projekt som tidigare har genomförts. Förundersökningen utgör en bra grund inför det fortsatta arbetet då det nu finns en bra dokumentation över vad turistnäringen i området anser om samarbetet och hur det bör gå till. Den handlingsplan som är framtagen till fortsättningen bygger till stor del ifrån intervjuundersökningen vilket stärker utgångspunkten att projektet ska arbeta med näringsdrivna frågor. Dessutom finns inom Jämtland Härjedalen Turism lång erfarenhet av destinationsverksamhet och samarbetsprojekt inom turism. Under har inom Turism 2020, som bedrivits av JHT bland annat destinationsutvecklingsinsatser pågått i Åre, Östersund, Funäsdalen, Södra Årefjällen,

7 Vemdalen, Bydalen, Härjedalen, Södra Storsjöbygden och Ragunda. Som resultat finns bland annat de destinationsbolagsbildningar som skett i Bydalen och Vemdalen, ny organisation i Södra Årefjällen samt etablering av befintlig organisation i Ragunda och Åre. Detta har inneburit att projektägaren JHT besitter stor kunskap i hur man måste arbeta för att faktiskt lyckas nå önskat resultat dvs en hållbar destination bör se ut såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Erfarenheter kommer även tas tillvara från exempelvis Storsjöodjuret, Södra Storsjöbygdens Turist Förening, förstudie Bydalen, Hela Halvön, Näktenbygden m.fl. 6 a. Vilka ska genomföra projektet beskriv vilka som ska genomföra projektet. Ange vilka företag, organisationer eller andra som deltar i projektet och dess kontaktuppgifter. Bifoga protokollsutdrag/intyg från de som ska genomföra projektet där de fattat beslut om medverkan. Kontaktperson Organisation E- mail eller telefon Roll/ansvarsområde i projektorganisationen Karin G Grahnlöf JHT Styrgrupp Anders Englund Bergs kommun Styrgrupp Kurt Johnsson ICA Svenstavik Styrgrupp ica.se Camilla Olsson Östersund Turist & Kongress Styrgrupp Magnus Trense Destination Östersund Styrgrupp Anette Tandberg Krokoms kommun Styrgrupp Mats Engman Statoil Ytterån Styrgrupp Lars Nilsson ABF, Ytterå Styrgrupp Hembygdsförening Magnus Dahlin Åre kommun Styrgrupp Mr/Mrs Turista Jämtland Härjedalen Turism Projektledare 6 b. Lokal förankring ange hur projektet är förankrat på lokal nivå. Finns det en bred uppslutning kring projektet? Beskriv det lokala initiativet och engagemanget. Bifoga protokollsutdrag/intyg från föreningar och företag där det framgår att de fattat beslut om att stödja projektet. Genom förundersökningen har projektet förankrats väl. Drygt 40 aktörer runt Storsjön har intervjuats i arbetet. Dessutom har en informationsblogg vid namn Storsjöbloggen publicerats via Jamtland.se där syftet har varit att skildra de företag som intervjuats. På så sätt har företagen fått möjlighet att läsa om varandra. Bloggen har även använts som en informationskanal där nuläget i projektet har presenterats. En sammanställning av intervjuundersökningen bifogas.

8 Projektets arbetsgrupp består av destinationsföreträdare från Östersund, Krokom, Mörsil/Mattmar, Hallenbygden och Södra Storsjöbygden. Styrgruppen består förutom av projektledare av kommunrepresentanter samt företagare från respektive kommun. Eftersom grupperna består av destinationsföreträdare, kommunrepresentanter och företagare finns en bred förankring både i området och på olika samhällsnivåer. Detta arbetssätt med arbetsgrupp och styrgrupp har bidragit med mycket bra idéer och kommer att tas vidare i det fortsatta arbetet. Protokoll från senaste styrgruppsmötet bifogas. Genom att projektet är etablerat genom turismorganisationer som verkar runt Storsjön innebär det en bred förankring. Turismorganisationerna har i sin tur arbetat med förankringen hos företagare i destinationerna samt genom de direktkontakter JHT har med företagare runt sjön. Detta är också ett resultat av den förstudie som gjordes i Södra Storsjöbygdens område då det tydligt visades att det krävs ett större geografiskt område för att skapa en hållbar destination kring Storsjön då de kommersiellt starka aktörerna är för få. 7. Geografiskt verksamhetsområde var kommer projektet genomföra sin verksamhet och vilket område kommer resultatet av projektet tillfalla? Tänk på gränsdragningen för Leader Storsjöbygden då inga kostnader får tas upp för verksamhet utanför området. Verksamheten kommer att genomföras Leader Storsjöbygdens område. I första hand de områden som ligger i naturlig anslutning till Storsjön.

9 8 a. Projektets mål ange målen för projektet och vad som ska mätas. Ange utgångsvärden före projektstart och målsättning efter genomförandet. Mål och vad som ska mätas Utgångsvärde Målsättning Etablerad organisationslösning för Storsjöbygden som destination 0 1 Framtagen plan för turistbyråsamarbete 0 1 Utförd målgruppsanalys 0 1 Framtagning och implementering av webblösning 0 1 Antal utförda stormöten: Forum Storsjöbygden 0 6 Antal logianläggningar, arrangemang och aktiviteter bokningsbara online via Citybreak 0 15 Antal marknadsföringsinsatser 0 6 Antal företag anslutna till turistkartan b. Projektets indikatorer För varje Leaderområde finns särskilda indikatorer som ska anges i projektplanen. På hittar du våra indikatorer under fliken Ansökan. Ange hur ditt/ert projekt påverkar t ex jämställdhet, kvinnligt företagande, ungdomar samt integration av personer med utländsk bakgrund. Indikatorer Utgångsvärde Målsättning Nya företag 0 3 Nya arbetstillfällen 0 2 Samverkan och nya nätverk med andra nationella Leaderområden 0 1 Nya marknads- och aktivitetsarrangemang i området 0 5 Deltagare i projekt, seminarier och utbildningsinsatser Orter som arbetar med destinationsutveckling 0 15 Nya organiserade samverkansgrupper Genomförande med tidsplan beskriv med aktiviteter hur ni ska arbeta för att uppfylla målen. Aktiviteterna ska relatera till kostnader i budget. Aktivitet Startdatum Slutdatum Iordningställande av projekt Etablering av organisationslösning Struktur för turistbyråsamarbete Forum Storsjöbygden alla är vi marknadsförare Gästundersökningar och målgruppsanalyser Produktutveckling, paketering och bokningsbarhet (Citybreak) Kompetensförstärkning

10 Framtagande av digital karta Arbete med webbstruktur Framtagande av fysisk karta Arbete med grafisk profil Marknadsföring Plan för hur resultatet av projektet ska spridas hur och till vilka ska ni sprida resultatet? Hur många berörs av projektet och dess resultat? En viktig funktion är att etablera Forum Storsjöbygden. Forumet kommer förutom att ordna stormöten med alla intressenter även att hålla öppet ett samarbetsforum på webben där aktuella frågor ska kunna diskuteras. Information om aktiviteter och projektets resultat kommer också finnas tillgängligt via jamtland.se som är länets gemensamma webbportal som driftas och utvecklas av JHT. Här finner man löpande information om olika utvecklingsinitiativ som drivs via JHT och som också kan utvecklas utifrån projektets specifika behov. Resultat kommer också att synliggöras genom prioriterade aktiviteter som ska genomföras inom de tre första verksamhetsåren. Samt att erfarenheter och resultat kommer att tas tillvara i JHTs arbete med andra projekt. Projektet kommer via JHTs pressutskick att ha en kontinuerlig kontakt med media. 11. Övergång till ordinarie verksamhet hur ska verksamheten fortsätta efter projektet avslutats? Hur ska projektet bli självgående? De aktiviteter som inleds i projektet ska ge tillräckligt starka anledningar för intressenterna att investera i den organisationslösning som etableras under projektets gång. Projektet kommer parallellt med att starta aktiviteter att jobba vidare med att etablera organisationslösningen. Antingen kommer en befintlig organisation att bredda sin verksamhet eller så kommer en ny organisation att bildas. Organisationen och dess aktiviteter drivs vidare utifrån gemensamma mål och visioner, samt en tydlig affärsplan. Organisationslösningen ska vara ekonomiskt stabilt och har tillräckligt många delägare och medlemmar för att drivas långsiktigt. De aktiviteter som genomförts under projektperioden kommer att förstärkas och det framtida gemensamma samarbetet som koordineras av destinationsorganisationen kommer att bibehålla den positiva utveckling som uppnåtts under

11 projektperioden. ÖVRIGT Uppgifter inför utbetalning av Leaderstöd. OBS! Stödet betalas ut efter varje godkänd rekvisition där kostnader samt betalningsbevis redovisas in till Länsstyrelsen. Leaderstödet utbetalas till: (Ange endast ett alternativ) OBS! Jordbruksverket kan ej betala ut stöd till PG! Bankens namn: Handelsbanken Bankkontonummer (inkl. clearingnummer): Bankgironummer (ej plusgiro): Bilagor - se till att följande bilagor kommer med till ansökan Budget Intyg om firmatecknare hos projektsökande organisation Registreringsbevis på projektsökande organisation Medfinansieringsintyg (om man erhåller pengar från part utanför projektgruppen) Eventuella fullmakter Tillstånd eller motsvarande som krävs för investeringar Kopia på beslut om annat stöd Efter positivt beslut ska kopia på offerter lämnas in till kansliet. Offerter som täcker minst 25% av köpta tjänster och investering över kr. Offerter från två olika företag för varje post.

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

PROJEKTPLAN BILAGA TILL ANSÖKAN

PROJEKTPLAN BILAGA TILL ANSÖKAN PROJEKTPLAN BILAGA TILL ANSÖKAN PROJEKTPLAN OCH BUDGET SKA ALLTID BIFOGAS TILL ANSÖKAN OM STÖD FRÅN LEADER. STÖDSÖKANDE: AB OVIKENBOLAGET INVEST Ankomstdatum: 2010-02-08 Diarienummer: LS-287 Journalnr

Läs mer

Ankomstdatum: 2010-08-25 Diarienummer: LS-372 Journalnr LB: 2010-4546 BJÄRMEBACKENS EKONOMISKA FÖRENING

Ankomstdatum: 2010-08-25 Diarienummer: LS-372 Journalnr LB: 2010-4546 BJÄRMEBACKENS EKONOMISKA FÖRENING PROJEKTPLAN BILAGA TILL ANSÖKAN PROJEKTPLAN OCH BUDGET SKA ALLTID BIFOGAS TILL ANSÖKAN OM STÖD FRÅN LEADER. BJÄRMEBACKENS EKONOMISKA FÖRENING Ankomstdatum: 2010-08-25 Diarienummer: LS-372 Journalnr LB:

Läs mer

PROJEKTPLAN. Ankomstdatum: Diarienummer: Journalnr LB: (fylls i av Leaderkontoret)

PROJEKTPLAN. Ankomstdatum: Diarienummer: Journalnr LB: (fylls i av Leaderkontoret) PROJEKTPLAN BILAGA TILL ANSÖKAN PROJEKTPLAN OCH BUDGET SKA ALLTID BIFOGAS TILL ANSÖKAN OM STÖD FRÅN LEADER. Ankomstdatum: Diarienummer: Journalnr LB: (fylls i av Leaderkontoret) LÄS ANVISNINGARNA TILL

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Länsstyrelsen Jämtlands län. Regional utveckling. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Länsstyrelsen Jämtlands län. Regional utveckling. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Länsstyrelsen Jämtlands län Regional utveckling PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-05-14 Diarienummer:2010-061 AÖ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Nittorps fiber ek fören under bildande Checkens namn Nittorps Fiber Sökande

Läs mer

S L U T R A P P O R T

S L U T R A P P O R T S L U T R A P P O R T projekt Destination Storsjön Diarienr: Region Jämtland 2011-235 Journalnr; Länsstyrelsen 2011-5753 (kundnr.z6548) 1 1. BAKGRUND En förstudie genomfördes under 2010 som bygger på ett

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2011-05-04 Diarienummer:2008-001 X Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Nätverk och samordnad turistinformation i Ambjörnarp

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Gårdarna runt sjön Turismcheckens namn Näringsliv Ulricehamn AB Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd

Anvisning till slutrapport för projektstöd Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

LEADER Göteborgs Insjörike

LEADER Göteborgs Insjörike LEADER Göteborgs Insjörike PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-03-25 2014-149 AH Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck LEADER-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Sjuhärad Ansökan om LEADER Sjuhärads Kulturcheck Förstudie Lokala Planer... Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad... Sökande (Namn/Förening/Företag) Diarienummer:.

Läs mer

Ankomstdatum (ifylls av kansliet): 120206. Diarienr (ifylls av kansliet):

Ankomstdatum (ifylls av kansliet): 120206. Diarienr (ifylls av kansliet): STEG 3. s ansökningsblankett För att beslut ska kunna tas krävs att hela ansökan är komplett inklusive samtliga bilagor. Ansökan mailas till s kansli (jenny.nylund@upplandsbygd.se), som också kan ge ytterligare

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-06-04 Diarienummer:2010-061 R Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Hajoms Byalag / Fiber i Hajom Checkens namn Hajoms Byalag Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

LEADER Västra Skaraborg Norra Bohuslän

LEADER Västra Skaraborg Norra Bohuslän Projektsökande: Essunga kommun Kontaktpersoner: AM Alströmer, Anne Wramdemark PROJEKTPLAN Bilaga LEADER Västra Skaraborg Norra Bohuslän Diarienummer: LEADER Västra Skaraborg-060 (ifylls av kansliet) 1.

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-0-28 Diarienummer:200-06 BJ Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Landsortsnät i Tranemo - fiber i Grimsås Checkens namn Grimsås Samhällsförening

Läs mer

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd.

Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. 2015-06-15 2014-149 AS Leadercheck Alla projekt som bedrivs inom Leader Sjuhärad skall vara allmännyttiga och en tillgång för Sjuhärads landsbygd. Du kan söka för att komma igång med nytt företag samverkan

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? Förstudie Integration Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-10-31 Projektnamn Förstudie Integration Journalnummer 2010-7716 Diarienummer TM080 Stödmottagare/projektägare Leader

Läs mer

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448

Projektplan. bankgiro nr: 379-6448 Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Motocross i nya banor b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet, ekonomisk eller ideell förening, enskild firma

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-03-12 Diarienummer:2010-061 M Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Fotskäl Checkens namn Fotskäls bygdegårdsförening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat

Slutrapport. Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem. Mål och resultat Slutrapport Hållbar besöksnäring - utveckling av kvalitets- och hållbarhetssystem Projektet Hållbar besöksnäring är en satsning initierad av Västsvenska Turistrådet tillsammans med Tillväxtverket. Målsättningen

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen

Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Februari 2016 Hjälpreda för förening vid ansökan om investeringsstöd hos Länsstyrelsen Målsättningen Målsättningen med detta dokument är att underlätta för föreningen att ta fram underlag för utarbetande

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Att ansöka om projekt hos Leader Nordvästra Skaraborg

Att ansöka om projekt hos Leader Nordvästra Skaraborg Senast uppdaterad: 2016-12-01 Lovisa Johansson Hollsten: 070-25 770 39 lovisa@leadernvskaraborg.se Emma Häggberg: 070-25 770 93 emma@leadernvskaraborg.se info@leadernvskaraborg.se Att ansöka om projekt

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BREDBAND I HÄRSTORP Checkens namn Härstorps fiber ekonomiska förening (under bildande) Sökande

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2014-03-13 Diarienummer:2010-061 BU Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiberförening i Rydal Checkens namn Byalaget Rydals framtid Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-04-17 Diarienummer:2008-008 CG Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Parallella spår genom Fristadbygden Checkens namn Framtid Fristad ek förening

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Projektplanen ska ha följande innehåll (se bilaga, anvisning till projektstöd inom Leader)

Projektplanen ska ha följande innehåll (se bilaga, anvisning till projektstöd inom Leader) Sida 1 / 6 PROJEKTPLAN Projektplanen ska ha följande innehåll (se bilaga, anvisning till projektstöd inom Leader) 1. Basinformation Projektnamn Entreprenörsutveckling utmed cykelled i ALH Sökande / projektägare

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-11-21 Diarienummer:2010-061 BN Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Hällstad Checkens namn Hällstad Fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-08-27 Diarienummer:200-06 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Björketorp Checkens namn Björketorps Fiber Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Bredare Nätverk Företagscheckens namn Sven Sundröm för Bredare Nätverk Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-10-30 Diarienummer:2010-061 Ä Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fibercheck Ullasjö Checkens namn Fiber i Ullasjö Ek.Förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2016 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2015-12-17 Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2016 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Tågdagarna i Landeryd Journalnummer: 2010-6360 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Landsbygd

Läs mer

Jämtland Härjedalen Turism (JHT)

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) Lina Lif Jämtland Härjedalen Turism (JHT) JHT ekonomisk förening (1995) JHT är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen som skapar utvecklingsmöjligheter och tillväxt för besöksnäringen

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2012-02-27 Diarienummer:2010-061 L Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Kinnarumma Fiber Checkens namn Kinnarumma Fiber Ek. För Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering. Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt!

Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering. Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt! Länets branschorganisation -ägs av destinationsbolagen -offentlig basfinansiering Samverkansplattform -privat offentligt -utveckling och tillväxt! Uppdraget Destinations- och produktutveckling Marknadskommunikation

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Privat. Övrigt offentligt stöd. Svenskt stöd (statlig del) EU-stöd

Privat. Övrigt offentligt stöd. Svenskt stöd (statlig del) EU-stöd Leaderguiden 2016-04-26 Till skillnad från programperioden 2007-2013 kommer inte ideella resurser att ingå som en privat medfinansiering i projektens budget. Under programperioden 2014-2020 kommer det

Läs mer

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet

Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet www.jordbruksverket.se Anvisning till slutrapport för projektstöd och Leader inom landsbygdsprogrammet Så här fyller du i blanketten Ange det projektnamn som du har angivit i projektplanen och som även

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-12-07 Diarienummer:2008-009 AA Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Nossans Fiber Företagscheckens namn Nossans fiber ekonomiska förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland Ver: 2009 03 05

Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Leader Folkungaland Ver: 2009 03 05 Projektets namn: Sida 1 av 5 Projektplan bilaga till ansökan projektstöd Ver: 2009 03 05 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Datum för projektstart: 2009 09 14 Datum för projektslut: 2010 02 01 Totalt sökt belopp kr:

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:203-03-28 Diarienummer:200-06 AS Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Lindhult, Horred Checkens namn Lindhults vägsamfällighet Sökande

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck. Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande)

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck. Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande) Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-22 Diarienummer:2010-061AP Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiberförening Lagmansholm - Fullestad (under bildande) Checkens namn c/o

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget!

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Spira Mare 2020 Leader-metoden Leader är en metod där privat, ideell och offentlig

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland

Vad är Leader? Liane Persson. Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland Vad är Leader? Liane Persson Verksamhetsledare Leader Kustbygd Halland Leader Landsbygd Halland EU:s Landsbygdsprogram 2007-2013 Tre insatsområden Förbättrad konkurrenskraft inom jord- och skogsbruket

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Uppdrag att genomföra insatser för hållbara turistdestinationer samt stärka kvalitet och konkurrenskraft i små och medelstora turistoch upplevelseföretag eller HDU som de säger på VisitSweden Dennis Bederoff

Läs mer