Mål nr , och , Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål nr 2928-12, 2930-12 och 2931-12, Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd"

Transkript

1 Stockholm den 11 februari 2013 Kammarrätten i Göteborg Avdelning 1 Box Göteborg Mål nr , och , Per & Sara Gastro i Helsingborg AB./. Socialnämnden i Helsingborgs kommun angående serveringstillstånd 1. Beredda tillfälle att slutföra sin talan enligt kammarrättens beslut av den 11 januari 2013, aktbilaga 40 hos kammarrätten, vill Per & Sara Gastro i Helsingborg AB anföra följande. Kommunen har inte visat tillräckligt samband mellan avgiftsuttag och faktiskt tillsynsarbete 2. Kommunen framhåller i sitt yttrande till kammarrätten från november 2012, aktbilaga 34, återigen att de inte har skyldighet enligt lag att redovisa de exakta tillsynskostnader som varje serveringsställe föranleder kommunen. Centrum för rättvisa Skeppsbron 20 Box Stockholm Tel Fax Org.nr Bankgiro Plusgiro Klaganden menar inte att kommunen måste redovisa exakt för varje krona som tillsynen kostar eller för varje minut som den bedrivs. Klaganden vidhåller dock att avgiftssystemet, vars rättsliga grund utgörs av alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 10, för finansiering av alkoholtillsynen kräver motprestation från kommunens sida och detta i erforderlig omfattning. 4. Klaganden vänder sig inte heller mot ett schabloniserat avgiftssystem som sådant. Vad klaganden invänder mot är hur systemet tillämpas av 1

2 Socialnämnden i Helsingborgs kommun. Detta på grund av den i praktiken stora diskrepansen mellan avgiftsuttag och faktisk tillsyn. 5. En avgift som inte får motprestation i form av tillsyn, eller tillsyn i tillräcklig omfattning, utgör i själva verket en skatt. Av regeringsformen (1974:152) 8 kap. 3 p. 2 följer att kommunen inte har rätt att påföra kommunmedborgarna en alkoholtillsynsskatt utan stöd i lag. Enligt regeringsformen 1 kap. 4 ankommer det på riksdagen att stifta lag och besluta om skatt till staten. Allmänt om gränsdragningen mellan skatt och avgift 6. Gränsdragningen mellan skatt och avgift är flytande och har kommenterats i en mängd förarbeten och praxis. 7. I grundlagsmotiven beskrivs en avgift som en penningprestation som betalas för en specificerad motprestation från det allmänna. En skatt beskrivs i sin tur som ett tvångsbidrag till det allmänna utan att en direkt motprestation utgår (prop. 1973:90 s. 213). Kan ingen motprestation urskönjas rör det sig ofelbart om en skatt (jfr SOU 2003:61 s. 101 ff om trängselskatt). 8. Enligt förarbetena till alkohollagen får avgifterna för alkoholtillsynen inte överstiga myndigheternas kostnader för densamma och kommunerna ska följa självkostnadsprincipen (prop. 1994/95:89 s. 80 f). Detta gäller givetvis även för schabloniserade avgiftssystem (se a. prop. s. 81). 9. Tvångsvisa avgifter förekommer även på andra håll inom den offentliga förvaltningen. Vikten av motprestation för erlagda avgifter framhävs genomgående i olika förarbeten. För t.ex. avgifter för livsmedelstillsyn är en grundläggande utgångspunkt att avgiftens storlek ska svara mot den kostnad som den offentliga kontrollen över företaget medför. Avgiften förutsätter att myndigheterna utför en motprestation som kommer den som betalat avgiften till del (prop. 2005/06:128 s. 163 ff). 10. Klaganden vill också särskilt hänvisa till att förvaltningsrätten i ett fall rörande kontrollavgifter för livsmedelstillsyn utdömt nedsättning av den årliga avgiften. Detta med hänvisning till att företagaren under en följd av år regelmässigt erhållit kontrolltid understigande vad bolaget betalat för (Förvaltningsrätten i Malmö, dom den 15 mars 2012, mål nr ). 2

3 11. Beträffande den kommunala fastighetsavgiften har regeringen konstaterat att förekomsten av en avgift enligt statsrättslig mening förutsätter en tillräckligt precis och individuellt bestämd motprestation (prop. 2007/08:27 s. 69). 12. I SOU 2004:100 om offentlig tillsyn har beträffande tillsynsavgifter konstaterats att det ur rättssäkerhetssynpunkt är av stor vikt att det framgår vilka kostnader som ska täckas av ett avgiftsuttag. Ju större avvikelse från sambandet mellan avgiften och samhällets kostnader för tillsynen, desto angelägnare är det att riksdagen anger grunderna för avgiftsuttaget. En svag koppling mellan avgift och kostnad bör vara föremål för riksdagens prövning (SOU 2004:100 s. 97). 13. I sammanhanget ska framhävas vad som anförs i Alkoholutredningen angående förhållandet mellan tillsynsavgifter och utförd tillsyn. Enligt utredningen måste tillsyn på plats hos verksamheten verkligen äga rum eftersom kommunerna har rätt att ta ut avgifter för sin alkoholtillsyn. Detta är en förutsättning för upprätthållandet av legitimiteten i systemet och förtroendet hos tillståndshavare som Per & Sara Gastro AB (SOU 2009:22 s. 216). Avgiftssystemet i Helsingborgs kommun 14. Helsingborgs kommun har valt att tillämpa ett avgiftssystem som innebär att avgiftens storlek avgörs i förhållande till storleken på verksamheters omsättning genom försäljning av alkohol. Nämnda ordning motiveras enligt kommunen av en rättvisesträvan genom att de serveringsställen som har större försäljning av alkohol också har större tillsynsbehov. Detta framgår bl.a. av kommunens yttrande till kammarrätten av den 15 juni I SOU 2004:100 berörs frågan om lämpliga konstruktioner för avgiftsuttag för finansiering av offentlig tillsyn. Utredningen hänvisar till två avgiftskonstruktioner; antingen baseras avgiften på de kostnader som en verksamhet åsamkar tillsynsutövaren, eller så baseras avgiften på företagets ekonomiska storlek. Det senare är fallet i Helsingborgs kommun. 16. Beträffande den avgiftskonstruktion som tillämpas i Helsingborgs kommun framhäver utredningen särskilt att systemet innebär en risk för att det 3

4 kostnadssamband som är centralt för statsrättsliga avgifter frångås (SOU 2004:100 s. 96). 17. Helsingborgs kommun har alltså valt att tillämpa en avgiftsmodell som innebär större risk för ett otillräckligt samband mellan avgift och motprestation. Yttre tillsyn av Per & Sara Gastro AB i praktiken 18. Som klaganden gjort gällande i sitt yttrande till kammarrätten av den 12 oktober 2012 framgår av kommunens egna tillsynsprotokoll att Per & Sara Gastros serveringsställen fått tillsynsbesök i följande omfattning och till följande kostnad: 19. Dahlberg: Under åren har restaurangen fått totalt åtta besök om sammanlagt 183 minuter eller tre timmar och tre minuter. Under samma period har Dahlberg betalat sammanlagt kr i tillsynsavgifter. Det ger en kostnad på ca kr per timme eller ca 475 kr per minut. 20. Fredriksdals Trädgårdscafé: Under åren har restaurangen fått totalt tre besök om sammanlagt 65 minuter eller en timme och fem minuter. Under samma period har Fredriksdals Trädgårdscafé betalat sammanlagt kr i tillsynsavgifter. Det ger en kostnad på ca kr per timme eller ca 371 kr per minut. 21. Gastro: Under åren har restaurangen fått totalt fem besök (sex inklusive det förebyggande besöket den 9 juni 2009 under vilket information inte utbyttes enligt kommunens uppgift, se bilaga 6 till klagandens yttrande av den 12 oktober 2012) om sammanlagt 70 minuter. Under samma tidsperiod har Gastro betalat kr i tillsynsavgifter. Det ger en kostnad på ca kr per timme eller ca kr per minut. 22. Per Dahlberg, ägare till Per & Sara Gastro AB, uppger att ett typiskt tillsynsbesök går till så att kommunens inspektörer tillsammans med serveringsansvarig besvarar de frågor som uppställes i de standardiserade protokollen (se t.ex. bilaga 1, 3 och 4 i klagandens yttrande till kammarrätten av den 12 oktober 2012). Besöket tar sällan mer än 15 minuter på plats. Klaganden upplever att besöken inte är särskilt undersökande utan mer syftar till att fylla i protokollen. Det är i normalfallet 4

5 svårt att uppfatta hur tillsynsbesöken kan ge upphov till något större tillsynsarbete på kommunkontoret. Inre tillsyn av Per & Sara Gastro AB i praktiken 23. Som klaganden tidigare anfört under skriftväxlingen bestrider inte Per & Sara Gastro att kommunens tillsynsarbete även kan omfatta andra moment än de faktiska besöken på plats hos Per & Sara Gastros serveringsställen. Socialnämnden i Helsingborg har emellertid inte visat om eller i vilken omfattning sådant inre tillsynsarbete har bedrivits avseende Per & Sara Gastro AB. Detta framgår bland annat av klagandens yttrande till kammarrätten av den 12 oktober Att kommunen inte på något sätt visat i vilken omfattning inre tillsynsarbete bedrivits för Per & Sara Gastros serveringsställen framgår även av kommunens yttrande till kammarrätten från november Av nämnda yttrande framgår att det tillsynsärende som öppnats för Fredriksdals Trädgårdscafé inte utgör led i ett inre tillsynsarbete. 25. I sitt yttrande från november 2012 ifrågasätter kommunen vad klaganden framfört om att de inte fått tillgång till eventuell dokumentation av det pågående tillsynsärendet mot Gastro. Av till kammarrätten ingiven e- postkorrespondens mellan klagandens ombud och kommunen framgår emellertid att kommunen tidigare inte översänt sina handlingar beträffande tillsynsärendet eftersom det vid tidpunkten inte slutbehandlats (se bilaga 5 till klagandens yttrande av den 12 oktober 2012). Klagandens ombud har först fått tillgång till nämnda dokumentation efter begäran i februari Sammanfattning 26. Av det ovan sagda kan klaganden konstatera att Helsingborgs kommun, trots riskerna för otillräckligt samband mellan avgifter och utförd tillsyn genom valt avgiftssystem, inte visat att varken yttre eller inre tillsyn svarar mot de avgifter klaganden erlagt på sätt som är att anse lagligt eller skäligt. 27. Med hänsyn till kravet på tydligt samband mellan avgift och tillsyn framhåller klaganden att ökade administrativa kostnader för kommunen, genom redovisning av eventuella tillsynsåtgärder, inte rättfärdigar ett avgiftsuttag som inte utförs på sådant sätt som systemets legitimitet förutsätter. 5

6 28. Enligt gällande rätt krävs att det offentliga utför motprestation för avgifter som påförs enskilda för tillsyn av deras verksamheter. För det fall att erforderlig motprestation inte utgår, som i förevarande fall, är avgiften istället att betrakta som en skatt i statsrättslig mening. Detta kan enligt svensk grundlag endast riksdagen besluta om genom stiftande av lag. Helsingborgs kommun har, genom bristfällig tillämpning av det schabloniserade avgiftssystemet och sin otillräckliga tillsyn av Per & Sara Gastros serveringsställen i förhållande till påförda avgifter, agerat i strid med såväl regeringsformen som alkohollagen. Som ovan Sebastian Scheiman Anna Rogalska Hedlund 6

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Vem är Preben? Skönsbeskattning igen nu av oredovisade intäkter

Vem är Preben? Skönsbeskattning igen nu av oredovisade intäkter 151 JOHANNA HÅLLÉN Vem är Preben? Skönsbeskattning igen nu av oredovisade intäkter Det har i tidigare nummer av Skattenytt skrivits om skönsbeskattning av arbetsgivaravgifter i verksamheter med personalliggare

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande

Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 173-2013 Polismyndigheten i Skånes behandling av personuppgifter i uppgiftssamlingen benämnd Kringresande 1 SAMMANFATTNING Polismyndighetens

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2014 ref 12 Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering

EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER. En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering EN PROAKTIV TILLSYN ÖVER ADVOKATER OCH ADVOKATBYRÅER En fråga om kvalitet och förtroende, liksom oberoende och självreglering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 5 2.1 Allmänt om

Läs mer

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. HFD 2014 ref 10 Fråga om beskattningen av en emittent av s.k. tvingande konvertibler. Förhandsbesked angående inkomstskatt. Lagrum: 16 kap. 1 inkomstskattelagen (1999:1229) Av en ansökan från X AB hos

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Remissvar Allemansrätten och dess framtid

Remissvar Allemansrätten och dess framtid 2012-02-10 sid 1 (10) Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Remissvar Allemansrätten och dess framtid Svenskt Friluftsliv anser att: Nuvarande lagstiftning är tillräcklig för att hantera frågor kopplade till

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 20 januari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Omsorgsnämnden i Trollhättans kommun Box 981 461 29 Trollhättan ÖVERKLAGAT

Läs mer

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet

20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets redovisning av ett regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:27 R 20 åtgärder för att stärka studenternas rättssäkerhet Högskoleverkets

Läs mer

Studenternas kostnader i samband med högskoleutbildning

Studenternas kostnader i samband med högskoleutbildning Studenternas kostnader i samband med högskoleutbildning 2 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 5 Inledning till remitterad version av utredningen 7 Remissinstansernas synpunkter

Läs mer

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? RiR 2011:20 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

LSS målsättningen som försvann

LSS målsättningen som försvann LSS målsättningen som försvann Om hur kommunerna, Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna tolkar och tillämpar Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förord Det har gått 20 år sedan

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer