Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)"

Transkript

1 Iterio AB Östgötagatan Stockholm Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan för ny bussdepå vid Tomteboda samt tillägg till detaljplan för kv. Posten (P98/0826), Solna stad Samrådshandling januari 2014

2 Förord Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har utarbetats av Iterio AB på uppdrag av Svefa Fastighetsutveckling AB. MKB:n har tagits fram inför detaljplanesamråd för ny bussdepå vid Tomteboda samt tillägg till detaljplan kv. Posten i Solna. MKBn har utförts av konsultbolaget Iterio AB. Uppdragsledare för handlingen har varit Pernilla Troberg. Elisabeth Mörner har varit kvalitetsgranskare och Sanna Almheden har medverkat i framtagandet av rapporten. Samtliga från Iterio. Medverkande underkonsulter har varit Annika Persson och Mathias Linder (Vectura AB) som ansvarat för framtagen dagvattenutredning, Magnus Nordberg (Brandkonsult) som ansvarat för framtagen riskanalys, Anne Hallin (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB) som upprättat en bullerutredning och Lars Burman (SLB Analys) som har tagit fram luftutredningen. Anke Xylander från Tyréns har svarat för trafikberäkningar och Karavan arkitektur och landskap har bistått med behövliga illustrationer, foton och kartunderlag m.m. Stockholm

3 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Beskrivning av planområdet Miljöbedömning och MKB i planprocessen Avgränsning av miljöbedömning Planförslag, jämförelsealternativ och nollalternativ Planförslaget Nollalternativet Jämförelsealternativet (Hornsberg) Konsekvenser för miljön Naturmiljö Mark och vatten Konsekvenser för hälsa och säkerhet Buller Utsläpp till luft Risk och säkerhet Konsekvenser under byggskedet Allmänt om byggskedet Konsekvenser under byggskedet Förslag till åtgärder Samlad bedömning Viktigaste miljökonsekvenserna Uppnås de nationella miljömålen? Uppföljning Lagstiftning kring uppföljning Uppföljning av detaljplanens betydande miljöpåverkan Referenser Bilaga 1 - Bedömningsgrunder

4 Sammanfattning Bakgrund Stockholms stad och SL har under flera år diskuterat ett ersättningsläge för Hornsbergs bussdepå för att kunna utnyttja markytan som depån idag upptar. Under sommaren 2011 fick SL information om att Posten har för avsikt att lämna Tomteboda terminalanläggning i Solna, och flytta till Rosersberg. Det förslag till depå i Tomteboda som nu aktualiserats ersätter planerna på en ombyggd Hornsbergsdepå. Planområdet innefattar fastigheterna Huvudsta 4:13, Posten 1 och Hagalund 4:1 i Solna kommun. Tomteboda avgränsas av E4/Essingeleden och Pampaslänken i söder, Huvudstavägen i väster och ett spårområde i öster. Området kommer planläggas för bussdepå samt för lämpliga verksamheter i de övriga delarna av anläggningen. Kontor, utbildning, parkering och lager kan vara lämpliga användningsområden. Motiveringen till att det behövs en MKB är att även om det idag finns en anläggning för post- och pakethantering som innebär många tunga transporter till och från postområdet och till bangården anger planen förutsättningar för etablering av en annan typ av transportintensiv verksamhet samtidigt som det pågår förändringar i planområdets omgivningar. Hur ett genomförande av detaljplanen påverkar omgivningen med avseende på buller, luft, förorenat dagvatten och grundvattenbildning, risker samt påverkan på naturmiljöer ska härmed utredas. Konsekvenserna av ett planförslag, ett nollalternativ och ett jämförelsealternativ utreds. Konsekvenser Naturmiljö Områdets naturvärden är främst knutna till värdefulla ädellövträd, främst jätteekar och så kallade ekefterträdare samt några äldre tallar. Ekarna ingår i viktiga eksamband som finns i denna del av kommunen. Den stora förändring som krävs inom planområdet avseende höjdsättning och markarbeten samt exploateringens direkta effekter genom förlust av vegetation, jätteträd och ekefterträdare, innebär sammantaget stora negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden inom och i angränsning till planområdet. I synnerhet är det förlusten av ek (såväl unga som gamla) och andra ädellövträd som ger störst påverkan för områdets naturvärden samt områdets potential som spridningslänk mellan andra värdefulla ekmiljöer i Solna. 4

5 Med nollalternativet sker inga stora förändringar inom planområdet. Områdets funktion som livsmiljö och spridningsväg för vissa arter, i ett övergripande ädellövträdssamband, kvarstår. I jämförelsealternativet har utformningen av en ombyggd bussdepå delvis under Kristinebergs idrottsplats anpassats så att så många som möjligt av näraliggande äldre ekar ska kunna stå kvar. Dock kommer vissa utpekade skyddsvärda träd försvinna. Mark- och vattenmiljöer Utbyggnad enligt planförslaget beräknas medföra en ökning av föroreningar som kväve, fosfor och tungmetaller i dagvattnet. Det är prioriterat att minska tillförseln av dessa ämnen till Ulvsundasjön. Förutsatt att de åtgärder som presenteras i denna MKB och dagvattenutredningen som upprättats för projektet, så som oljeavskiljare med efterföljande infiltration för parkeringar och infiltrationsstråk i vägar för vägdagvatten genomförs, bedöms föroreningsbelastningen till recipienten bli lika stor som i nollalternativet eller mindre efter exploatering. Utan några reningsåtgärder skulle föroreningsbelastningen bli stor jämfört med idag, eftersom att stora ytor kommer att hårdgöras och trafikeras. Åtgärderna säkerställer även att grundvattenbalansen blir oförändrad, vilket är ett krav från Solna Vatten. Med nollalternativet tillkommer ingen ny bebyggelse eller nya hårdgjorda ytor. Ytavrinningen och vattenflödena blir därmed lägre med nollalternativet i jämförelse med planförslaget. Föroreningsbelastningen, infiltration och ytavrinningen från planområdet bedöms i princip kvarstå likt idag. Om detaljplanen genomförs med ökade hårdgjorda ytor och tung trafik som följd blir de negativa konsekvenserna större för planförslaget jämfört med nollalternativet. Idag finns inga reningsanläggningar inom området. De i planförslaget föreslagna reningsåtgärderna minskar dock de negativa konsekvenserna för recipienten. I jämförelsealternativet förläggs bussdepån i Hornsbergs under mark i garage och härmed bedöms såväl flöden som uppkomst av förorenat dagvatten från depån och tillhörande ytor bli små. Buller Beräkningarna visar att industribullernivåer som de olika nya verksamheterna inom planområdet och vid bussdepån kommer att generera till omgivningen är relativt låga. Riktvärdena för externt industribuller har i beräkningar visat sig innehållas vid alla kontor och bostäder som idag finns i närområdet, både dag-, kväll- och nattetid. Vid eventuella nya bostäder vid Ekelundsvägen överskrids riktvärdena för externt industribuller nattetid både för planförslaget och nollalternativet. 5

6 Bakgrundsnivån från trafiken på Essingeleden beräknas vara över 60 db(a) inom stora delar av depåområdet och dess närhet, vilket innebär att bullret från trafiken på Essingeleden kommer att vara det som dimensionerar ljud- och störningsupplevelsen och som därmed kan komma att begränsa bostadsbebyggelsens framtida placering och utformning. I jämförelsealternativet kan bostäder och kontor utmed lokalgator i det nya området utsättas för höga trafikbullernivåer i samband med att bussarna trafikerar dessa gator. Då depåverksamheten ligger i garage under jord är risken för bullerstörning från själva verksamheten inom depån liten. Luftkvalitet I jämförelse med nollalternativet innebär planförslaget att människor som vistas i och kring planområdet får en något minskad exponering av luftföroreningar. Minskningen beror bl.a. på att fordonsparken blir renare vad gäller utsläpp av avgaser p.g.a. att lastbilstrafiken ersätts av bussar samt mindre trafik till/från området. Vid befintliga bostäder i närheten av planområdet och Essingeleden är förororeningshalterna låga till måttliga. Även om miljökvalitetsnormen innehålls i planområdet och vid närmast befintliga bostadshus visar beräkningarna på sammantaget höga luftföroreningshalter närmast Essingeleden. Risken för exponering av luftföroreningarna och därmed negativ hälsopåverkan är högre i jämförelsealternativet jämfört med planförslaget eftersom fler människor vistas inom kvartersmark och utmed lokalgatorna i det täta bebyggelseområde man vill skapa där. Risker Utifrån resultatet av riskbedömningen har konstaterats att förändring av verksamheten inom planområdet är möjlig. Risken som tillförs området med den föreslagna bussdepån (biogas, etanol, spolarvätska, verkstad etc.) är acceptabel under förutsättning att riskreducerande åtgärder vidtas samt att väsentliga befintliga förhållanden behålls. Enligt riskanalysen ger verksamheterna inom bussdepån inte upphov till så stor risk att åtgärder för intilliggande planer, såsom bostadsområde Ekelund eller andra närliggande planer, är nödvändiga. Alla riskkällor utanför planområdet är samma i planförslaget och nollalternativet. Inom området kommer det i nollalternativet att finnas verksamheter förknippade med vissa risker, bl.a. verkstad. Generellt sett är det dock osäkert hur stora riskerna är i nollalternativet, då riskanalysen främst studerar hur planförslaget påverkas av omgivande riskobjekt och hur planförslaget påverkar sin omgivning. I jämförelsealternativet påvisar beräkningar av olycksrisker förknippade med farligt godstransporter en förhöjd risk inom planområdet. 6

7 Samlad bedömning En utbyggnad av planförslaget bedöms innebära såväl positiva som negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. I MKBn har olika åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativa konsekvenser av planförslaget föreslagits. Sammanfattningsvis bedöms de viktigaste slutsatserna av MKBns konsekvensanalyser vara: Förlust av ekar som är biologiskt värdefulla och som ingår i viktiga landskapsövergripande eksamband medför stora negativa konsekvenser för naturmiljön. Alternativa bränslen, t.ex. biogas, är möjligt inom Tomtebodadepån, vilket inte jämförelsealternativet vid Hornsbergsdepån klarar att uppfylla på grund av närheten till bostäder. Risken för att boende utsätts för bullerstörningar eller ökad exponering för luftföroreningar bedöms som små eftersom inga bostäder ligger i bussdepåns direkta närhet. Stora ytor som idag är obebyggda kommer att hårdgöras vilket innebär en kraftig ökning av ytavrinningen från området. Med föreslagna åtgärder bedöms konsekvenserna bli små. Planförslaget bedöms i ett större perspektiv medföra god hushållning med mark genom att bussdepån förläggs till ett område som delvis redan nyttjas för ytkrävande verksamheter (postens distribution och logistikverksamhet) samt eftersom flytten av Hornsbergsdepån friställer attraktiv centralt belägen mark som i stället kan användas för bostäder och kontor. Med hänsyn till läget i Solna med nära anslutning till redan befintlig infrastruktur nås stora miljömässiga fördelar. 7

8 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Stockholms stad och SL har under flera år diskuterat ett ersättningsläge för Hornsbergs bussdepå för att kunna utnyttja markytan som depån idag upptar. Länge arbetade man utifrån att nuvarande depå ersätts med en mindre och ombyggd bussdepå vid Hornsberg samt en helt ny bussdepå vid Värtan. Planerna har varit ute på samråd. Under sommaren 2011 fick SL information om att Posten har för avsikt att lämna Tomteboda terminalanläggning i Solna, och flytta till Rosersberg. Postens flytt till den nya anläggningen är planerad att ske etappvis på ett sådant sätt att ytor kan frigöras fr.o.m. januari Fastighetsägaren, norskägda Terminal Real Estate Sweden AB, har kontaktat SL för att höra om anläggningen skulle kunna vara intressant som spår- alternativt bussdepå. Ett viktigt kommunalt gång- och cykelstråk som är i behov av upprustning korsar området. Denna miljökonsekvensbeskrivning är framtagen som underlag för plansamråd och innehåller, utöver en beskrivning av planens miljökonsekvenser, riktlinjer/förslag till åtgärder för att minimera negativ miljöpåverkan inom ramen av fortsatt planläggning, projektering och byggnation. Det förslag till depå i Tomteboda som nu aktualiserats skulle kunna ersätta en ombyggd Hornsbergsdepå. Förutom SL som tar i anspråk en fjärdedel av den befintliga byggnaden och kvm markyta, förbereds den gamla postbyggnaden för att rymma ett flertal andra hyresgäster med kontorsverksamhet. Utemiljön kring Tomtebodaterminalen består idag till största delen av logistikytor, parkeringsytor och impedimentytor. Delar av området nyttjas för upplagsytor eller saknar användning. 8

9 1.2 Beskrivning av planområdet Planområdet innefattar fastigheterna Huvudsta 4:13, Posten 1 och Hagalund 4:1 i Solna kommun. Tomteboda avgränsas av E4/Essingeleden och Pampaslänken i söder, Huvudstavägen i väster och ett stort spårområde i öster. Inom området finns i dag entrézoner för byggnaden, parkeringsytor, naturmark, ett äldre kolonistugeområde, grusytor, inlastningytor, en kommunal gångoch cykelväg samt interna vägar till Trafikverkets frilastområde i norr och spårområdet i öster. Norr om aktuellt planområde ligger Trafikverkets frilastområde, med förråds- och arbetslokaler samt öppna ytor för omlastning till spårbundna godsvagnar. Frilastområdet skall fortsatt vara en aktiv verksamhet och området behöver vara tillgängligt för trafik. Befintliga utvändiga verksamheter i övrigt inom Tomteboda kommer till stor del att ersättas av den planerade depån för innerstadsbussar. Översikt av planområdet. Källa: Solna stad. Den enorma terminalbyggnaden sträcker sig längs bangården öster om Pampaslänken, norr om Essingeleden. Postterminalens placering intill bangården var viktig för att kunna erhålla en direkt spåranslutning och närheten till Essingeleden och Norra länken var en fördel för anläggningens logistik. 9

10 Gällande detaljplaner i området Postterminalen är senast planlagt 1998 (P98/0826). I detaljplanen finns förutom befintliga byggnader byggrätt för utveckling av vagnhallen i sydost. Järnvägs- och bangårdsområdena norr och öster om planområdet är ej planlagda. All obebyggd mark söder, sydväst och väster om Terminalvägen omfattas av detaljplaner från och 1970-talet. Detaljplanerna reglerar utbyggnaden av en mycket stor trafikplats där Essingeleden skulle möta E4-länken norrifrån och Huvudstaleden västerifrån. Trafikplatsen kom bara att utföras i vissa delar. Nästan all mark inom dessa detaljplaner är idag reglerad som allmän plats. Planernas beteckningar är 0407/1969, 0404/1968 och 0405/1972. Planer och projekt i närheten av planområdet I anslutning till Tomteboda finns ett antal planerade väg- och bostadsprojekt som bör beaktas vid planeringen av Tomteboda. Utbyggnad av Huvudstatunneln och Huvudstalänken för att hantera den ökande trafiken mellan Stockholms innerstad och de nordvästra delarna av regionen, Vägreservat av riksintresse, ÖP Nya bostäder i Ingenting, nordväst om Tomteboda. Pågående ny detaljplan för 700 lägenheter och kvm kontor. Nya bostäder vid Ekelund, sydväst och öster om Tomteboda, utredning är under framtagande. 10

11 1.3 Miljöbedömning och MKB i planprocessen Behov av miljöbedömning/mkb När en kommun upprättar en plan ska kommunen alltid ta ställning till om ett genomförande av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, s.k. behovsbedömning. Vid beslut om betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt bestämmelserna i 6 kap 11-18, 20 miljöbalken. Berörda myndigheter och kommuner ska ges tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen och den preliminära avgränsningen av MKB:n. Inför plansamråd har Stadsbyggnadsförvaltningen i Solna gjort en behovsbedömning. Det motiverade ställningstagandet var då att detaljplanen kan komma att medföra betydande miljöpåverkan och att en MKB därför ska upprättas. Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen. Motiveringen till att planen bedöms kunna innebära betydande miljöpåverkan sammanfattas nedan: Även om det idag finns en anläggning för post- och pakethantering som innebär många tunga transporter till och från postområdet och till bangården anger planen förutsättningar för etablering av en annan typ av transportintensiv verksamhet samtidigt som det pågår förändringar i planområdets omgivningar. Hur ett genomförande av detaljplanen påverkar omgivningen med avseende på buller, luft, förorenat dagvatten och grundvattenbildning, risker samt påverkan på naturmiljöer ska härmed utredas. Den aktuella bussdepån med tillhörande verksamheter är också anmälningspliktig enligt Miljöbalken. Denna MKB kommer att kunna användas till detaljplanesamrådet och som underlag för att beskriva anläggningens miljöpåverkan i kommande anmälningsförfarande. Syftet med denna MKB är sammanfattningsvis att: Utgöra ett beslutsunderlag i den kommunala planeringen, Redovisa en bedömning av miljökonsekvenserna knutna till den specifika detaljplanen, Möjliggöra en samlad bedömning av planens miljöpåverkan och där så är möjligt, redovisa förslag på åtgärder som avhjälper eller minskar de eventuella negativa effekter som planen medför, Redovisa planförslagets måluppfyllelse i relation till aktuella nationella miljömål. 11

12 1.4 Avgränsning av miljöbedömning Geografisk avgränsning Detaljplanens och MKB:ns utredningsområde är avgränsat med hänsyn till planerad exploatering, möjlig omgivningspåverkan och behovet av följdexploatering. För vissa miljöaspekter kommer konsekvenser som kan uppstå även utanför planområdet behöva belysas, detta motsvarar planens s.k. influensområde. För detaljplanen bedöms främst följande miljöaspekter vara av betydelse för områden såväl innanför som utanför planområdet; trafikbuller, utsläpp till luft samt påverkan på yt- och grundvatten. Avgränsning i tid För att möjliggöra en jämförelse mellan studerade alternativs konsekvenser kommer alla bedömningar, beräkningar, underutredningar etc. utgå från en i förväg bestämd tidpunkt, ett s.k. jämförelseår. Vid den valda tidpunkten ska planförslaget kunna vara genomfört med god marginal. År 2020 har valts som lämplig tidpunkt för denna bedömning. Detaljeringsnivå Avgränsningen av vad som är rimligt att ta upp i såväl detaljplan som i MKB:n och på vilken nivå detta ska belysas beror inte bara på det som planen ska reglera, dvs. planinnehållet, utan även på i vilket skede av planprocessen man befinner sig. Avgränsning av miljöaspekter Depåverksamheten kommer att påverka omgivningen och miljön främst när det gäller risker, buller, utsläpp till luft och vatten samt utpekade naturvärden i form av värdefull eksamband. Inom området finns några värdefulla ekbestånd. Påverkan på klimatet och konsekvenser under byggtiden kommer att beskrivas översiktligt. Rimliga alternativ Innehållet i en MKB regleras som tidigare nämnts i miljöbalken. I dessa bestämmelser ställs krav på att rimliga alternativ samt nollalternativ skall redovisas för planen. Arbetet med flytten av nuvarande bussdepå vid Hornsberg har föregåtts av flera diskussioner. Alternativa lokaliseringar och lägen i Storstockholm har utretts och diskuterats under flera år. Tidigare alternativstudier beskrivs mer ingående i SL s dokumentet Hornsbergs bussdepå lägesstudier, nedan ges en kort jämförelse mellan Tomteboda och Hornsberg. Tomteboda i jämförelse med Hornsberg - i korthet Av de i Stockholmsöverenskommelsen planerade innerstadsdepåerna skulle Tomteboda kunna ersätta dels Hornsberg, 120 bussar och en planerad framtida depå i Värtan, bussar. 12

13 Den planerade nya Hornsbergsdepån är, jämfört med dagens Hornsbergsdepå, en betydligt trängre anläggning. Den nya Hornsbersgdepån skulle således till storlek rymma knappt hälften, 120 bussar, jämfört med drygt 240 bussar i Tomtebodadepån. Tankning av biogas är möjlig i Tomteboda. I Hornsberg fanns endast möjlighet att tanka etanolbussar. Tomtebodadepån har även möjlighet att hantera dubbelledsbussar. Accessen till Tomtebodadepån kan ske med direktavfart från Essingeleden vilket är bättre än accessen till den nya Hornsbergsdepån. Med anledning av ovanstående har Tomtebodadepån beslutats vara den bästa lösningen. I Tomteboda har nu liggande planförslag omarbetats i omgångar, bland annat med avseende på trafiklösningar och bussdepåns läge och utformning inom fastigheten. Det planförslag som nu ligger bedöms ha goda förutsättningar för att möta depåverksamhetens krav och på ett bra sätt minimera negativ miljö- och omgivningspåverkan. Denna MKB studerar konsekvenserna av ett planförslag, ett nollalternativ och ett jämförelsealternativ, vilka beskrivs mer ingående i nästa kapitel. 13

14 2. Planförslag, jämförelsealternativ och nollalternativ 2.1 Planförslaget Behovet av nya bussdepåer för stadsbussar är stort och en ny etablering i Tomteboda är viktig både för Stockholms kollektivtrafik och för regionen i stort. Tomtebodas centrala läge, goda trafikförutsättningar och en omgivning som är präglad av spårområdesrelaterad verksamhet, gör området väl lämpat för bussdepåverksamhet. Förutom bussdepåverksamheten som tar cirka 1/3 av befintlig postterminalbyggnad i anspråk kommer Tomtebodas övriga våningsplan att inrymma kontorsverksamhet, samt utbildning och fungera som en arbetsplats för flera hundra personer. Tomtebodas utemiljö och gestaltning utformas för att bli en attraktiv och välkomnande arbetsplats. Planförslaget innebär att postens verksamhet flyttar ut och ersätts med i huvudsak verksamhet för bussuppställning, reparation, tankning, tvättning och service. Den största av de nya byggnader som föreslås är ett bjälklag för bussuppställning, ett cirka 120 x 100 meter stort betongdäck. Inom depåområdet kommer att finnas förvaring av biogas och etanol för tankning av bussarna. Bussdepån utformas för att rymma 240 bussuppställningsplatser, varav ca 160 platser i markplan och resterande platser uppställda på bjälklag. Entréområdet rymmer cirka 210 parkeringsplatser för bilar. Ytterligare 550 platser tillskapas i Tomtebodaterminalens garageplan. Planen innebär att en yta framför postterminalen iordningsställs för bussuppställning i två plan, varav den översta utan tak, samt att den ramp från Essingeleden som tidigare endast använts för gång- och cykeltrafik nu iordningsställs för att leda in bussar inom området. Dessa åtgärder kommer att innebära stora förändringar i topografin och att mycket av befintlig vegetation försvinner samt att en mängd stora träd (bland annat jätteekar) måste avverkas. En tvätthall kommer att uppföras och befintliga byggnader kommer behöva byggas om för att kunna rymma serviceoch garageplatser för bussarna. Den interna logistiken av bussar påverkar utformningen av markområdena och behöver samordnas med personbilstrafik till övriga verksamheter i Tomteboda samt med trafik till trafikverkets frilastområde inom bangården. Planförslaget innebär att Terminalvägen och Bolstomtavägen trafikeras av SL-bussarna, viss lastbilstrafik samt personbilstrafik. Sammanlagt rör det sig om cirka 600 tunga bussar, 400 tunga lastbilar och cirka 2000 personbilar per vardagsdygn. 14

15 Övergripande struktur och inriktning: Anläggningen ska fungera optimalt avseende logistik och verksamhet Infart och entrézoner utformas representativt och välkomnande. En utformning som samspelar med anläggningens skala Tillkommande byggnadsvolymer placeras och utformas med hänsyn till Tomtebodaterminalens kulturhistoriska värden Bergschakt minimeras och god markanpassning eftersträvas. Området kommer planläggas för bussdepå samt för lämpliga verksamheter i de övriga delarna av anläggningen. Kontor, utbildning, parkering och lager kan vara lämpliga användningsområden. Anläggningens trafikintensiva verksamhet skärmas av från omgivningen med träd, planteringar och stängsel. Det är av stor vikt att planen reglerar anläggningens arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Planen ska säkerställa att förändringar sker utan att förlora bebyggelsens karaktär. 15

16 Situationsplan över planförslaget. Anläggningen delas in i olika delar. Källa: Karavan

17 2.2 Nollalternativet Denna MKB beskriver miljöpåverkan av ett nollalternativ. Inom planområdet vid Tomteboda innebär nollalternativet ett antagande att antingen Postens verksamheter blir kvar eller att annan distributör eller likande logistikverksamhet etablerar sig i området. Detta är vad nu gällande detaljplan för området medger. Vid ett antagande om att posten ligger kvar trafikeras Terminalvägen med ca 800 postlastbilar som angör terminalen dagligen, men även av personbilstrafik för ca 300 personer som arbetspendlar. Sammanlagt rör det sig om ca 2000 tunga lastbilar och ca 1900 personbilar per vardagsdygn. Samma antagande om trafik görs oavsett om posten eller annan distributör är verksamma i området. Inga nya byggnader eller hårdgjorda ytor etcetera uppförs inom planområdet med nollalternativet. Träden i planområdet, bland annat de stora ekarna, bevaras. Se dagens verksamhet och ytor på ortofotot här intill. Dagens terminalbyggnad, körbara ytor och parkeringsplatser. Solna stad

18 2.3 Jämförelsealternativet (Hornsberg) Jämförelsealternativet innebär att dagens bussdepå vid Hornsberg byggs om och omplaceras inom Hornsbergsområdet. Ombyggnaden av Hornsbergsdepån har varit ute på plansamråd i Stockholms stad. SL och staden har under lång tid diskuterat ersättningslägen för den nuvarande Hornsbergsdepån, bland annat har alternativa lokaliseringar under framtida bostäder och under kontoren studerats. I Hornsberg var länge en lokalisering under Kristinebergs IP aktuellt. Till denna lokalisering har upprättats en detaljplan med tillhörande MKB. Planarbetet där bussdepån ingår är nu avbrutet. Bussdepån vid Hornsberg delas in i fyra huvudpartier: 1. Tankning och tvätt i markplan under Essingeledens bro. Hornsbergsdepåns yta är ca kvadratmeter BTA. Depåområdet kommer av säkerhetsskäl att hägnas in. Förslaget medför att idrottsplanens nivå behöver höjas dels för att få in dagsljus i depån och dels på grund av att grundvattennivån ligger relativt högt. In- och utfart till bussdepån föreslås mot Lindhagensgatan, väster om Essingeleden. I övrigt föreslås utfartsförbud mot Lindhagensgatan. In- och utfart till kontorens garage och lastfar placeras mot Kristinebergs slottsväg. Bussdepån föreslås rymma cirka 120 bussplatser, 100 parkeringsplatser för personalens bilar. Två garageplan byggs under kontorskvarteret, vilka totalt rymmer ca 320 bilplatser. 2. Bussuppställning under Kristinebergs idrottsplats. 3. Verkstäder, personalparkering m.m. under delar av Kristinebergsparken samt under framtida kontorsbyggnader väster om Essingeleden. 4. Kontors- och personalutrymmen i de nya kontorsbyggnaderna. 18

19 Planförslag för Hornsbergs bussdepå. Samrådshandling 2010, Stockholms stad 19

20 3. Konsekvenser för miljön 3.1 Naturmiljö Förutsättningar Övergripande grönstruktur och ekmiljöer Inom ramen för ett examensarbete vid Stockholms universitet (Kontinuitetsglapp och förlust av biologiska mångfald i Solnas ekmiljöer 2011) har Solnas olika ekmiljöer inventerats. Områdena kring Pampas och Huvudsta har ingått i detta arbete. Delar av planområdet ligger utanför de inventerade områdena, dock har vissa iakttagelser och slutsatser gjorts kring de ekmiljöer som finns här eftersom ekarna som finns här ligger som en länk mellan de två inventerade områdena (s.k. trakter) vid Huvudsta och Pampas. Examensarbetet bygger på idén om god ekkontinuitet, dvs. fördelningen mellan värdefulla äldre ekar och yngre så kallade ekefterträdare. Ekefterträdare är gamla träd med en stamdiameter på över 60 cm eller mer. De är dock något yngre än jätteträden, som har en stamdiameter över 100 cm, men med potential att utvecklas till värdefulla ekar. Området kring Huvudsta innehåller mest urban miljö jämfört med de andra inventerade områdena. För ekefterträdare, kan ett nära liggande hus bli som en konkurrent om resurserna. Husgrunden tar upp markutrymme som skulle kunna utnyttjas av ekefterträdarens rötter till att absorbera vatten och mineraler och beskuggningen innebär begränsat solljus. Dessutom innebär tät bebyggelse att den ekanknutna faunan får svårare att sprida sig över de barriärer som byggnation skapar. Huruvida kvarvarande vegetation mellan bebyggda ytor fungerar som spridningskorridorer för olika växt- och djurarter är svårt att säga. För vissa arter utgör de hårdgjorda ytorna en barriär, för andra inte. I underlaget till kartan nedan har inte fullständiga inventeringar gjorts och alla ekar är därmed inte utpekade. Både utanför och inom planområdet finns dock både jätteekar och ekefterträdare. Det gulstreckade området är Tomteboda och här visar de röda markeringarna att flera viktiga ekefterträdare finns, vilka utgör en viktig del i att bibehålla en kontinuitet i de ekologiska samband som ekmiljöerna här utgör. Källa: Kontinuitetsglapp och förlust av biologisk mångfald i Solnas ekmiljöer

21 Områdets främsta naturvärden bedöms vara knutna till de äldre ädellövträden som ingår i viktiga ekologiska landskapssamband. Tillsammans med andra ekmiljöer i närområdet knyter dessa så kallade biotopöar ihop Solnas ädellövskogssamband, som är betydelsefulla för den biologiska mångfalden. Trots de avbrott och barriärer som de bebyggda ytorna, vägar, spår m.m. delvis innebär i naturmiljöerna finns det ändå ett visst samband mellan dessa. De ädellövbestånd som finns utanför planområdet, främst ek, står idag i ekologisk kontakt med naturmiljöerna inom planområdet. Naturvärdena i området saknar skydd genom lagstiftning. Inom ramen för ytterligare ett examensarbete vid Stockholms universitet har planområdets naturvärden inventerats och vissa träd mätts (Vardagsnatur i Huvudsta en inventering av upplevelse-, rekreations- och naturvärden, 2005). Under de områdesvisa rubrikerna som följer sammanfattas resultatet av denna samt MKB-konsultens och Solna stads kommunekologs egna iakttagelser ute i fält. Norr om planområdet vid Postens huvudkontor Ekbacken/koloniområdet Mellersta delen Södra delen Flygfotot visar planområdet från ovan. Källa: Solna stad. 21

PM Geoteknik (PM Geo)

PM Geoteknik (PM Geo) Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Svefa Fastighetsutveckling AB Miljöbedömning Tomteboda bussdepå Tomteboda, Solna Datum: Rev: 2013-04-08 Org.nr. 556832-9451

Läs mer

5.1. Allmänt...3 5.2. Befintlig anläggning...4 5.3. Blivande anläggning...4. 6. Geotekniska förhållanden... 5

5.1. Allmänt...3 5.2. Befintlig anläggning...4 5.3. Blivande anläggning...4. 6. Geotekniska förhållanden... 5 Innehållsförteckning 1. Uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Platsbesök... 3 5. Objektsbeskrivning... 3 5.1. Allmänt...3 5.2. Befintlig anläggning...4 5.3. Blivande anläggning...4

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14

Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter. Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten. Tumba 2014-02-14 Behovsbedömning och identifiering av viktiga miljöaspekter Detaljplan Dioriten1/Grönstenen 4, Storvreten Tumba 2014-02-14 Förord Följande behovsbedömning av detaljplan för Dioriten1/Grönstenen 4 i Storvreten

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra uppförande

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012

SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430. inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni 2012 SOLNA STAD 1 (9) Stadsbyggnadsförvaltningen Caroline Novak 2013-03-06 SBN 2010:1430 Utställningshandling Planbeskrivning Spårområde vid kv Tegen inom stadsdelarna Skytteholm och Hagalund, upprättad i juni

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång

Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång MiljöInvest AB Järnbrogatan 1 602 24 Norrköping Tel: 011-180220 Fax: 011-180320 Web: www.miljoinvest.se e-post: anders@miljoinvest.se Dagvattenutredning, Stationsområdet, Finspång Utredning av behovet

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Frigg 2, Norsborg

Behovsbedömning av detaljplan för Frigg 2, Norsborg Behovsbedömning av detaljplan för Frigg 2, Norsborg Tumba, maj 2014 Behovsbedömningen av detaljplan för Frigg 2 är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är att

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Tomteboda bussdepå, Solna Bullerutredning för ändrad detaljplan

Tomteboda bussdepå, Solna Bullerutredning för ändrad detaljplan 12175 RAPPORT A 1 (5) Kund Svefa Fastighetsutveckling AB, Pia Chudi Box 3316 103 66 Stockholm Datum Uppdragsnummer 12175 Bilagor A01-A08 2013-04-11 Rapport A Tomteboda bussdepå, Solna Bullerutredning för

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta.

Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Örebro, 2015-10-20 Dagvattenutredning - Ungdomsbostäder i Bålsta. Förslag till detaljplan för Bålsta 1:35, 1:36 och del av Bålsta 1:614, Lyckebo, i Bålsta. Källa: Håbo kommun K e n n e t h B e r g l u

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun

Föroreningsberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun Förosberäkningar till detaljplan för Sandstugan 2, Uttran, Botkyrka kommun GRAP 17027 Jenny Korinth Geosigma AB 2017-02-17 Uppdragsnummer Grap nr Datum Antal sidor Antal bilagor 604648 17027 2017-02-17

Läs mer

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102)

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) DAGVATTENPOLICY HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726 Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) POLICY 1 1 POLICY 2 Policy Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad:

Storumans kommun. Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24. Dnr: Upprättad: Storumans kommun Behovsbedömning Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Dnr: Upprättad: 2013-01-15 2 (7) Upprättande av detaljplan på del av fastigheten Joeström 2:24 Samråd om miljöpåverkan

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Vårsta centrum

Behovsbedömning av detaljplan för Vårsta centrum Behovsbedömning av detaljplan för Vårsta centrum Tumba, mars 2014 Behovsbedömningen av detaljplan för Vårsta centrum är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Godståget 1 i stadsdelen Östberga, S-Dp 2013-18514

Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Godståget 1 i stadsdelen Östberga, S-Dp 2013-18514 Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Samrådshandling 2015-06-23 Sida 1 (10) Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheten Godståget 1 i stadsdelen Östberga,

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Profi Dagvattenutredning Freden Större 11 Uppdragsnummer 1143520000 Stockholm 2012-10-03 Sweco Environment AB Dagvatten och ytvatten Handläggare: Johanna Rennerfelt Kvalitetsgranskare: Agata Banach 1 (11)

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde

Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde Föroreningsmängder från dagvatten inom Viareds industriområde 1 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Avgränsning och antaganden... 3 1.3 Definitioner... 4 2 Beräkningar

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef Samrådshandling Januari, 2015 Dnr 2014 KSM 1052 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Del av Alby S:1 Krusboda, inom Tyresö kommun, Stockholms län Planområdets

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad

Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad Vatten i samhällsplaneringen Så arbetar Västerås Stad Barbro Sollén Wilcox Planarkitekt, Sbf, Västerås stad Lena Höglund VA-ingenjör, Mälarenergi AB Varför är vattenfrågorna viktiga i Västerås? Mälaren

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Solskensvägen i Tullinge

Behovsbedömning av detaljplan för Solskensvägen i Tullinge Behovsbedömning av detaljplan för Solskensvägen i Tullinge Tumba, november 2015 Behovsbedömningen av detaljplan för Solskensvägen är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen

Läs mer

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. 10. Nationella mål är livsviktigt för människan och en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnet rör sig genom hela ekosystemet, men för också med sig och sprider föroreningar från en plats till en

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för fastigheten FOCKEN 5 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten FOCKEN 5 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: PLA 12-19 Datum: 2013-05-15 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FOCKEN 5 inom Haga i, Västerbottens län Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sofie Andersson Rosell 2014-04-08 PBN 2013-002912 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Planansökan för kv Rosen, del av BEHOVSBEDÖMNING FÖR

Läs mer

MILJÖREDOVISNING FÖR DETALJPLAN FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA, UTTRINGE 1:682

MILJÖREDOVISNING FÖR DETALJPLAN FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA, UTTRINGE 1:682 SALEMS KOMMUN Miljöredovisning Bygg- och miljöenheten 2005-11-30 rev 2006-03-09 Per Skyllberg MILJÖREDOVISNING FÖR DETALJPLAN FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA, UTTRINGE 1:682 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning

Läs mer

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden.

Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. 1 (10) Hantering av vägdagvatten längs Ullevileden. Bilaga till planbeskrivning för detaljplan med MKB i Tornby och Kallerstad för del av SKÄGGETORP 1:1 m.fl. (Utbyggnad av Ullevileden) UUtställningsshandling

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning.

RAPPORT. Järnlodet 16. Centrumfastigheter. Sweco Environment AB. Irina Persson. Linda Johansson. Henrik Alm. Dagvattenutredning. Centrumfastigheter Järnlodet 16 Uppdragsnummer 1832221 Dagvattenutredning Uppsala 2011-11-04 Sweco Environment AB Uppsala Irina Persson Linda Johansson Henrik Alm 1 (8) Sweco Kungsgatan 62, 753 18 Uppsala

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 1(12) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för del av fastigheten Gruvstugan 1:9 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun den 27 augusti 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-12-09, 257

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Orrspelet 1 och 2 inom Mariehemsområdet i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten Orrspelet 1 och 2 inom Mariehemsområdet i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2016/01508 Datum: 2016-10-21 Handläggare: Anders Aubry för fastigheten Orrspelet 1 och 2 inom Mariehemsområdet i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2009-05-05 Dnr: 08KS542 Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktlig utredning för Stora Vall Gävle kommun, Gävleborgs län FYSISK

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB)

BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB) Handläggare Datum Ärendebeteckning Filippa Olsson 2015-10-22 2015-5092 1(13) 0480-450315 BEHOVSBEDÖMNING (FÖR MKB) Detaljplan för Kv Spiggen 3 och 4 m.fl. Kalmar kommun Inledning Syftet med en behovsbedömning

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan för gamla vattentornet, del av Västervik 4:2, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kommunledningskontoret 2010-12-20 Behovsbedömning/

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1

Behovsbedömning ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande 1(8) SPN 2014/ tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 Behovsbedömning 1(8) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Smedby 6:1 (Smedby idrottsfält) inom Smedby i Norrköping den 15 september 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-10-13, 211 Laga kraft:

Läs mer

Styrdokument dagvatten

Styrdokument dagvatten DANDERYDS KOMMUN 1(7) Styrdokument dagvatten Antaget av kommunfullmäktige 2012-06-11 1. Syfte och mål Syftet med styrdokumentet för dagvatten är att fastställa strategi för dagvattenhantering i kommunen.

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI

RAPPORT. Detaljplan Näsby 35:47 KRISTIANSTADS KOMMUN KARLSKRONA VA-UTREDNING UPPDRAGSNUMMER ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI KRISTIANSTADS KOMMUN Detaljplan Näsby 35:47 UPPDRAGSNUMMER 3840118000 VA-UTREDNING KARLSKRONA ERIK MAGNUSSON HAMED TUTUNCHI Sweco Östra Vittusgatan 34 SE 371 33 Karlskrona, Sverige Telefon +46 (0)455 31

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista)

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Centralorten, Oskarshamns kommun BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Behovsbedömningen utgör underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om detaljplanen kan

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer