Effekter vid mötesfri utformning av E18 Karlskoga Lekhyttan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekter vid mötesfri utformning av E18 Karlskoga Lekhyttan"

Transkript

1 VTI notat Utgivningsår Effekter vid mötesfri utformning av E18 Karlskoga Lekhyttan Andreas Tapani

2

3 Förord Denna trafiksimuleringsstudie av framkomlighetseffekter vid mötesfri utformning av E18 mellan Karlskoga och Lekhyttan har genomförts på uppdrag av WSP. Arne Carlsson, VTI, har beräknat framtida timflöden på sträckan. Simuleringarna har genomförts av undertecknad som även är författare till föreliggande rapport. Kontaktperson på WSP var Jan-Erik Beckerman. Linköping maj 2007 Andreas Tapani Projektledare Dnr 2007/ VTI notat

4 Kvalitetsgranskning Intern peer review har genomförts av Rein Schandersson Andreas Tapani har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus Projektledarens närmaste chef Maud Göthe-Lundgren har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering Quality review Internal peer review was performed on by Rein Schandersson. Andreas Tapani has made alterations to the final manuscript of the report The research director of the project manager Maud Göthe-Lundgren examined and approved the report for publication on VTI notat

5 Innehållsförteckning Sammanfattning Summary Inledning Studerad sträcka Simulering Resultat Slutsatser Referenser Bilaga: Siktbeskrivning VTI notat

6 VTI notat

7 Effekter vid mötesfri utformning av E18 Karlskoga Lekhyttan av Andreas Tapani VTI Linköping Sammanfattning VTI har av WSP fått i uppdrag att jämföra framkomligheten för en planerad mötesfri utformning och den befintliga vägen på E18 mellan Karlskoga och Lekhyttan. Den mötesfria utformningen följer körfältsindelningen för den befintliga vägen med ett tillägg av två 1,5 km långa 2+2-sträckor. Det studerade vägavsnittets totala längd är 15 km. Längs sträckan finns inga korsningar med några betydande av- och påsvängande trafikvolymer. Analyserna skulle baseras på simulering med VTI:s simuleringsmodell för landsvägstrafik, RuTSim. ÅDT längs sträckan har för det dimensionerande året 2025 skattats till fordon. Från denna prognos har två timflöden beräknats för simuleringen. Det ena timflödet har valts till 10,0 procent av ÅDT för lätta fordon och 7,65 procent av ÅDT för tunga fordon för att motsvara flödet under den dimensionerande timmen. Det andra flödet, 6,2 procent av ÅDT för både tunga och lätta fordon, motsvarar vardagsmedelsituationen. För den dimensionerande timmen resulterar det mötesfria alternativet i reshastigheter för lätta fordon på cirka 78 respektive 77 km/h i riktning österut respektive västerut. Motsvarande reshastigheter för den befintliga vägen är 81 respektive 79 km/h. Hastighetsgränsen på sträckan är 90 km/h. Kriteriet enligt Vägars och gators utformning (VGU) att reshastigheten inte får vara lägre än 10 km/h under referenshastigheten (hastighetsgränsen) är alltså inte uppfyllt för den föreslagna mötesfria utformningen. Det är således önskvärt att den mötesfria utformningen utökas med längre, alternativt ytterligare, omkörningssträckor. Ytterligare framkomlighetsmått som redovisas är fördröjning i det dimensionerande flödet jämfört med medelflödet, kölängder i slutet av den studerade sträckan samt andel hindrad restid. Dessa mått förstärker den totala bilden av ett mötesfritt vägutformningsalternativ med med sämre framkomlighet än den befintliga vägen på sträckan. Denna simuleringsstudie har genomförts utan tillgång till data för kalibrering och validering av simuleringsmodellen för den aktuella sträckan. Osäkerheten i resultaten ökar därför och det finns en risk att speciella lokala förhållanden som kan påverka resultaten ej beaktats. VTI notat

8 6 VTI notat

9 Effects of oncoming lane separation on E18 Karlskoga Lekhyttan by Andreas Tapani VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) SE Linköping, Sweden Summary VTI has, by commission of WSP, compared the quality-of-service of an alternative rural road design to the performance of the existing road on a section of the national route E18. This studied part of E18 is located between Karlskoga and Lekhyttan. The alternative design has separated oncoming lanes and a lane design that follows that of the existing road with an addition of two 1,5 km long overtaking sections. The total length of the road is 15 km and no substantial traffic flows enter or exit the road along the studied stretch. All analyses were to be based on simulation results of the VTI rural traffic simulation model, RuTSim. AADT along the road has been estimated to vehicles for the design horizon year Two hourly traffic flows for the simulation were constructed based on this estimate. One of the flows was set to 10.0 per cent of AADT for passenger cars and 7.65 per cent of AADT for heavy vehicles in order to correspond to the flow during the design hour. The other flow, 6.2 per cent of AADT for both passenger cars and heavy vehicles, corresponds to the average weekday traffic volume. The speed limit of the studied road is 90 kph. According to the Swedish road design manual the journey speeds of light vehicles should not be less than 10 kph below the speed limit during the design hour. The alternative road design results in average journey speeds for light vehicles of 78 and 77 kph in the eastbound and westbound direction respectively. The corresponding average journey speeds for the existing road are 81 and 79 kph. The design criterion is consequently not fulfilled for the alternative road design. It is therefore desirable to increase the quality-of-service with additional or longer overtaking lanes. Delays, platoon lengths and percent time spent following are also studied. These performance measures indicate a road design alternative with reduced quality-ofservice compared to the existing road. This traffic simulation study has been conducted without data for calibration and validation of the simulation model. The uncertainty in the simulation results is therefore larger than if data had been available. There is also a risk that some local conditions on the road, that may influence the simulation, have been neglected. VTI notat

10 8 VTI notat

11 1 Inledning E18 mellan Karlskoga och Lekhyttan är en ca 15 km lång tvåfältig landsväg. På sträckan finns ett stigningsfält i vardera riktningen i den östra delen vid Lekhyttan. För att förbättra säkerheten på vägen planeras nu ombyggnation till mötesfri landsväg med mitträcke. Den tilltänkta mötesfria utformningen innefattar tvåfältiga avsnitt motsvarande stigningsfälten på den befintliga vägen samt två nya 2+2-avsnitt med två körfält i vardera riktningen. VTI har av WSP fått i uppdrag att studera trafikens framkomlighet för den tilltänkta mötesfria utformningen jämfört med trafikens framkomlighet för den befintliga vägen. Vägutformningarna ska studeras vid två olika timflöden valda för att återspegla olika trafiksituationer under det dimensionerande året Analyserna ska baseras på simuleringar med VTI:s simuleringsmodell för landsvägstrafik, RuTSim (Tapani, 2005b). VTI notat

12 2 Studerad sträcka Vägavsnittet som studerats är som beskrivits ovan ett avsnitt av E18 mellan Karlskoga och Lekhyttan. Sträckans totala längd är 15 km och den generella hastighetsgränsen är 90 km km/h. Längs vägen finns inga korsningar med betydande av- och påsvängande trafikströmmar. Öster om sträckan övergår E18 till motorväg och i väster ansluter sträckan till en fyrfältig stadsmotorväg. På den befintliga vägen finns ett stigningsfält i vardera riktningen i den östra delen av sträckan vid Lekhyttan. I övrigt är den befintliga vägen en 12 m bred tvåfältig landsväg. Heldragen mittlinje finns på ett flertal avsnitt längs vägen på grund av begränsningar i linjeföringen. En schematisk skiss över den befintliga vägen visas i figur 2.1. Figuren visar inte avsnitt med heldragen mittlinje. Karlskoga Lekhyttan Figur 2.1 Befintlig väg. Den aktuella mötesfria utformningen innefattar tvåfältiga avsnitt motsvarande stigningsfälten på den befintliga vägen samt två 1,5 km långa 2+2 avsnitt med två körfält i vardera riktningen. En schematisk skiss över denna mötesfria vägutformning visas i figur 2.2. Karlskoga Lekhyttan Figur 2.2 Mötesfri utformning. År 2005 var ÅDT på sträckan fordon varav tunga fordon. Baserat på SIKA:s prognos för trafikökningen, SIKA (2000, 2002), har ÅDT för det dimensionerande året 2025 skattats till fordon varav tunga fordon. Simuleringarna ska genomföras för den dimensionerande timmen enligt Vägars och gators utformning (VGU) (Vägverket, 2004), dvs. den 200:e mest belastade timmen. Flödet under den dimensionerande timmen har antagits vara 10,0 % av personbils-ådt för lätta fordon samt 7,65 % av tunga fordons-ådt för tunga fordon. För uppskattning av skillnader mellan medel- och topptrafiken behövs även en simulering av de genomsnittliga förhållandena. Detta medelflöde har antagits till 6,2 % av ÅDT för både personbilar och tunga fordon. Riktningsfördelningen under den dimensionerande timmen har antagits vara 58/42 med den mest belastade riktningen västerut mot Karlskoga. Under medeltimmen har riktningsfördelningen antagits vara 50/50. För en mera detaljerad beskrivning av flödesberäkningarna se (Carlsson, 2007). 10 VTI notat

13 Från beskrivningen av trafiksituationen som presenterats ovan kan trafikflöden för medeltimmen samt den dimensionerande timmen konstrueras. I tabell 2.1 och 2.2 visas dessa uppskattade timflöden per riktning för trafiken på E18. Med tunga i tabellerna nedan och i resterande delar av denna rapport avses endast tunga fordon utan släp. Tunga fordon med släp redovisas för sig. Fördelningen mellan tunga fordon med och utan släp har baserat på Effektsamband 2000 (Vägverket, 2001) antagits till 57/43. Tabell 2.1 Dimensionerande timflöden. Riktning Lätta [f/h] Tunga [f/h] Tunga med släp [f/h] Österut Västerut Tabell 2.2 Medeltimflöden. Riktning Lätta [f/h] Tunga [f/h] Tunga med släp [f/h] Österut Västerut VTI notat

14 3 Simulering Simuleringarna genomfördes med VTI:s simuleringsmodell för landsvägstrafik, RuTSim (Tapani, 2005b). Den befintliga vägen och den mötesfria utformningen tillsammans med de två olika timflödena gav ett simuleringsexperiment med fyra kombinationer av vägutformning och trafik. Förutom information om trafikflöden och den övergripande vägutformningen som beskrivits i avsnitt 2 kräver RuTSim information om vägens horisontal- och vertikalgeometri. Denna information erhölls av WSP. För att undvika randeffekter adderades m fyrfältig väg till både den östra och västra delen av sträckan för båda vägutformningsalternativen. Samtliga dataanalyser genomfördes dock endast för den 15 km långa sträckan enligt beskrivningen i avsnitt 2. Inga data samlades heller in under de första 15 simulerade minuterna, detta för att säkerställa att samtliga fordon som bidrar till resultaten har upplevt rätt trafikflöde. Inga data fanns tillgängliga för kalibrering och validering av RuTSim för den aktuella sträckan av E18. Standardvärden för alla modellparametrar och hastighetsanspråk har därför använts, se Tapani (2005a). Detta minskar också tillförlitligheten i de erhållna simuleringsresultaten och det finns en risk att resultaten ej återspeglar eventuella speciella förhållanden och egenskaper för trafiken på den aktuella sträckan. Simuleringen av den befintliga vägen har också genomförts med en standard siktbeskrivning, se bilaga 1, då uppmätta siktavstånd längs vägen ej fanns tillgängliga. RuTSim är en stokastisk simuleringsmodell och resultatet från en simulering varierar därför med det slumptalsfrö som ges som indata till modellen. Genom att göra upprepade simuleringar med varierande slumptalsfrö kan konfidensintervall för resultaten bildas. I de genomförda simuleringarna har antalet upprepningar bestämts utifrån möjligheten att påvisa en statistiskt säker skillnad mellan alternativen med signifikansnivån 5 %. De resultat och konfidensintervall som redovisas i avsnitt 4 är samtliga på grund av detta baserade på fem upprepningar med olika slumpfrön. 12 VTI notat

15 4 Resultat WSP är intresserade av framkomligheten för den planerade mötesfria utformningen. De mest intressanta måtten blir därför reshastighet, andel hindrad restid samt kölängder i början och slutet av sträckan. Även fördröjningen vid det dimensionerande flödet i förhållande till restiden vid medelflödet är intressant. Denna fördröjning kan beräknas då simuleringar genomförs för både medeltimmen och den dimensionerande timmen. De resulterande reshastigheterna för lätta fordon, tunga fordon samt tunga fordon med släp finns redovisade i tabell 4.1 och 4.2 för det dimensionerande flödet i riktning österut respektive västerut. Reshastigheter i medelflödet finns på samma sätt redovisade i tabell 4.3 och 4.4. Tabell 4.1 Medelreshastigheter i det dimensionerande flödet i riktning österut (95 % konfidensintervall). Lätta [km/h] Tunga [km/h] Tunga med släp [km/h] Befintlig väg 81,0±0,7 74,4±0,3 71,1±0,7 Mötesfri utformning 77,8±0,9 75,0±0,7 73,3±0,9 Tabell 4.2 Medelreshastigheter i det dimensionerande flödet i riktning västerut (95 % konfidensintervall). Lätta [km/h] Tunga [km/h] Tunga med släp [km/h] Befintlig väg 78,9±1,8 73,2±2,0 68,6±1,6 Mötesfri utformning 76,9±1,4 73,6±1,2 71,1±1,1 Tabell 4.3 Medelreshastigheter i medelflödet i riktning österut (95 % konfidensintervall). Lätta [km/h] Tunga [km/h] Tunga med släp [km/h] Befintlig väg 84,6±0,5 77,9±0,5 73,1±0,7 Mötesfri utformning 80,8±0,7 77,4±0,8 74,8±0,9 Tabell 4.4 Medelreshastigheter i medelflödet i riktning västerut (95 % konfidensintervall). Lätta [km/h] Tunga [km/h] Tunga med släp [km/h] Befintlig väg 82,3±0,8 75,7±0,7 70,9±0,5 Mötesfri utformning 80,9±0,8 76,6±0,8 73,4±0,6 Som synes i tabellerna påverkas lätta fordons reshastighet i negativ riktning på grund av den mötesfria utformningen. Denna effekt är naturlig då lätta fordons högre hastighetsanspråk gör att de i större utsträckning än tunga fordon hindras på enfältiga sträckor. Tunga fordon utan släp påverkas inte i någon större utsträckning av den mötesfria utformningen. För tunga fordon med släp ger den mötesfria utformningen bättre framkomlighet än den befintliga vägen. Denna effekt beror på att den mötesfria utformningen gör att dessa fordon inte lika ofta blir tvingade att anpassa sig till omkörande fordon. Skillnaderna i reshastighet mellan riktningarna beror på det snedfördelade dimensionerande flödet samt skillnader i vertikal linjeföring. VTI notat

16 Enligt VGU skall reshastigheten för personbil vara högst 10 km/h under hastighetsgränsen vid den dimensionerande timmen. Detta kriterium uppfylls inte av den mötesfria vägutformningen. Skillnaden mellan vägutformningsalternativen i riktning västerut för den dimensionerande timmen är dock inte signifikant vid signifikansnivån 5 %. För att ytterligare förtydliga eventuella skillnader mellan vägutformningsalternativen har en simulering vid 0-flöde genomförts. Med hjälp av reshastigheten vid detta 0-flöde har sedan hastighet-flödessamband för personbilar för de båda alternativen konstruerats. Dessa samband visas i figur 4.1 samt 4.2 för riktning österut respektive västerut Reshastighet [km/h] Befintlig väg Mötesfri utformning Flöde [fordon/h] Figur 4.1 Hastighet-flödessamband för personbilar i riktning österut. Hastighet-flödessambandet för den mötesfria utformningen är i nivå med sambandet för den befintliga vägen. Reshastigheterna för det mötesfria alternativet kan därigenom förväntas vara jämförbara med hastigheterna på den befintliga vägen. Fördröjningen vid den dimensionerande timmen jämfört med förhållandena vid medelflödet redovisas i tabell 4.5 och 4.6. Fördröjningen är för samtliga fordonstyper baserad på de tidigare redovisade reshastigheterna över den 15 km långa sträckan. Tabell 4.5 Medelfördröjning för trafiken i riktning österut (dimensionerande flöde i förhållande till medelflödet). Lätta [s] Tunga [s] Tunga med släp [s] Befintlig väg 27,5 32,5 20,1 Mötesfri utformning 25,1 21,6 14,1 14 VTI notat

17 Reshastighet [km/h] Befintlig väg Mötesfri utformning Flöde [fordon/h] Figur 4.2 Hastighet-flödessamband för personbilar i riktning västerut. Tabell 4.6 Medelfördröjning för trafiken i riktning västerut (dimensionerande flöde i förhållande till medelflödet). Lätta [s] Tunga [s] Tunga med släp [s] Befintlig väg 27,5 24,1 24,8 Mötesfri utformning 34,0 27,8 23,7 De redovisade fördröjningarna förtydligar ytterligare bilden av utformningsalternativ med jämförbara reshastigheter. Medelkölängden i början och slutet av sträckan finns för det dimensionerande timflödet redovisade i tabell 4.7 och 4.8 för trafiken i riktning österut respektive västerut. Samtliga kölängder har beräknats 500 m in på sträckan för att undvika randeffekter på grund av sträckans anslutning till fyrfältsväg i öster och väster. Tabell 4.7 Medelkölängder i riktning österut för det dimensionerande flödet (95 % konfidensintervall). Början av sträckan [f] Slutet av sträckan [f] Befintlig väg 1,7±0,1 4.7±0,6 Mötesfri utformning 3,7±0,3 6,5±0,9 VTI notat

18 Tabell 4.8 Medelkölängder i riktning västerut för det dimensionerande flödet (95 % konfidensintervall). Början av sträckan [f] Slutet av sträckan [f] Befintlig väg 2,0±0,2 1.6±0,1 Mötesfri utformning 2,2±0,1 6,0±1,0 Analys av kölängderna kompliceras av att den östra delen av sträckan innefattar två körfält i riktning västerut och ett körfält i riktning österut. Köuppbyggnad kan dock konstateras. Vidare ger det mötesfria alternativet längre köer än den befintliga vägen. På motsvarande sätt som för de tidigare presenterade kölängderna i det dimensionerande flödet finns kölängder i medelflödet redovisade i tabell 4.9 och Tabell 4.9 Medelkölängder i riktning österut för medelflödet (95 % konfidensintervall). Början av sträckan [f] Slutet av sträckan [f] Befintlig väg 1,4±0,1 2.9±0,3 Mötesfri utformning 2,3±0,1 3,8±0,4 Medelkölängder i riktning västerut för medelflödet (95 % konfidensinter- Tabell 4.10 vall). Början av sträckan [f] Slutet av sträckan [f] Befintlig väg 1,6±0,1 1,3±0,1 Mötesfri utformning 1,7±0,1 3,4±0,4 För medelflödet är kölängderna naturligt kortare än i det högre dimensionerande flödet. I övrigt är situationen analog med det dimensionerande flödet. Ett annat mycket intressant framkomlighetsmått är andelen hindrad restid, dvs. den del av restiden som ett fordon hindras av långsammare fordon framför. Tabell 4.11 och 4.12 redovisar detta mått för det dimensionerande flödet i riktning österut respektive västerut. Tabell 4.11 Andel hindrad restid i det dimensionerande flödet i riktning österut (95 % konfidensintervall). Lätta [%] Tunga [%] Tunga med släp [%] Befintlig väg 53,9±1,4 35,2±1,7 22,0±1,6 Mötesfri utformning 75,5±1,1 54,2±2,0 40,2±3,2 Tabell 4.12 Andel hindrad restid i det dimensionerande flödet i riktning västerut (95 % konfidensintervall). Lätta [%] Tunga [%] Tunga med släp [%] Befintlig väg 58,8±4,3 41,5±3,9 20,8±2,0 Mötesfri utformning 75,8±2,8 59,6±3,7 36,7±3,0 Som förväntat har lätta fordon den högsta andelen hindrad restid, omkring 75 % för det mötesfria alternativet vilket motsvarar servicenivå D enligt Highway Capacity Manual 16 VTI notat

19 (HCM) (TRB, 2000). För den befintliga vägen är motsvarande andel ca 54 respektive 59 % för riktning österut respektive västerut. Som diskuterats tidigare hindras inte tunga fordon i lika stor utsträckning av långsammare trafik. Andelen hindrad restid i medelflödet redovisas i tabell 4.13 och Andel hindrad restid i medelflödet i riktning österut (95 % konfidensinter- Tabell 4.13 vall). Lätta [%] Tunga [%] Tunga med släp [%] Befintlig väg 41,6±1,4 27,5±2,2 15,9±1,0 Mötesfri utformning 64,6±1,6 45,3±3,0 29,9±3,2 Andel hindrad restid i medelflödet i riktning västerut (95 % konfidensinter- Tabell 4.14 vall). Lätta [%] Tunga [%] Tunga med släp [%] Befintlig väg 48,3±2,3 32,0±2,5 16,3±1,7 Mötesfri utformning 65,8±1,7 47,6±2,3 26,3±2,2 Det lägre medelflödet resulterar naturligt i lägre andel hindrad restid. I övrigt motsvarande situation som för det dimensionerande flödet. VTI notat

20 5 Slutsatser Framkomligheten för en alternativ mötesfri utformning av E18 mellan Karlskoga och Lekhyttan har jämförts med framkomligheten för den befintliga vägen på sträckan. Analyserna har genomförts med hjälp av VTI:s simuleringsmodell för landsvägstrafik, RuTSim. Det mötesfria alternativet följer körfältsindelningen för den befintliga vägen med ett tillägg av två 2+2-sträckor. För det dimensionerande året 2025 har ÅDT på sträckan skattats till fordon. Utifrån skattningen av ÅDT har två timflöden beräknats för simuleringen. Det ena flödet som ska motsvara den dimensionerande timmen har valts till 10,0 % av ÅDT för lätta fordon och 7,65 % av ÅDT för tunga fordon. Det andra flödet som ska motsvara vardagsmedelsituationen har valts till 6,2 % av ÅDT för både tunga och lätta fordon. Framkomligheten för det mötesfria alternativet är under gränsen för godkänt enligt Vägverket. De resulterande reshastigheterna under den dimensionerande timmen är mer än 10 km/h under hastighetsgränsen på sträckan. Vidare är andelen hindrad restid för lätta fordon omkring 75 %, vilket motsvarar servicenivå D enligt HCM. Därmed är det mötesfria alternativet under gränsen för vad som är acceptabelt även enligt HCM. Reshastigheterna för det mötesfria alternativet är lägre än hastigheterna för den befintliga vägen. Framkomligheten är därmed sämre för den mötesfria utformningen, speciellt för lätta fordon som hindras av långsammare trafik på enfältiga avsnitt. Utifrån ett framkomlighetsperspektiv bör det mötesfria alternativet om möjligt utökas med längre eller alternativt ytterligare omkörningssträckor. Slutligen bör det påpekas att denna trafiksimuleringsstudie har genomförts utan tillgång till data för kalibrering och validering av simuleringsmodellen. Osäkerheten i resultaten är därför större än vad som varit fallet om det funnits möjlighet att kalibrera simuleringsmodellen för lokala förhållanden på den studerade sträckan. 18 VTI notat

21 Referenser Carlsson, A. (2007). Trafikflöde på E18 Karlskoga Lekhyttan. pm, VTI, Linköping. SIKA (2000). Prognos för godstransporter SIKA rapport 2000:7, SIKA, Stockholm. SIKA (2002). Persontransporternas utveckling till SIKA rapport 2002:1, SIKA, Stockholm. Tapani, A. (2005a). A Traffic Simulation Modeling Framework for Rural Highways. Lic. avhandling, Linköpings universitet, Norrköping. Tapani, A. (2005b). Versatile model for simulation of rural road traffic. Transportation Research Record 1934, TRB (2000). Highway capacity manual. Technical report, Transportation Research Board, Washington D.C. Vägverket (2001). Effektsamband Publikation , Vägverket, Borlänge. Vägverket (2004). Vägars och gators utformning. Dimensioneringsgrunder, Vägverket, Borlänge. VTI notat

22 20 VTI notat

23 Siktbeskrivning Bilaga Sidan 1(1) Siktsträckor längs den simulerade vägen (koordinater stigande i riktning österut, studerad sträcka mellan koordinat 1000 och 15700). Koordinat [m] Siktsträcka österut [m] 996,15 634, , , , ,86 357, ,2 357, ,2 1158, ,15 393, ,18 393, ,18 848, ,94 995, ,1 410, ,5 410, ,5 1150, ,11 145, ,08 145, , , ,93 130, ,93 130, , , ,79 357, ,13 357, , , ,08 393, ,11 393, ,11 848, ,87 995, ,03 410, ,43 410, , , , ,04 145, ,01 145, ,01 634, ,86 130, ,86 130, , , ,72 357, ,06 357, , , ,01 393, ,04 393, ,04 848, ,8 995, ,96 410, ,36 410, , , , Koordinat [m] Siktsträcka västerut [m] 476, , ,97 717,2 2079,32 717,2 2099,32 906, ,63 811, ,51 811, , , ,38 579, ,27 237, , , , , ,5 171, , ,38 381, ,52 476, ,25 476, , , ,35 717,2 7936,7 717,2 7956,7 906, ,01 811, , , , , ,76 579, ,65 237, ,92 237, , , ,88 171, , ,76 381, ,9 476, ,63 476, , , ,73 717, ,08 717, ,08 906, ,39 811, ,27 811, , , ,14 579,08 VTI notat

24

25

26 VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys, beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion, drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik. VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovningsanläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och seminarier inom transportområdet. VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis, behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology. VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations and expert statements to project management, research and development. Our technical equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars in the field of transport. HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG POST/MAIL SE LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX POST/MAIL BOX 8077 TEL +46(0) SE BORLÄNGE SE STOCKHOLM SE GÖTEBORG TEL +46 (0) TEL +46 (0) TEL +46 (0)

Framkomlighet och fördröjningar på E22 Fjälkinge Gualöv

Framkomlighet och fördröjningar på E22 Fjälkinge Gualöv VTI notat 34-25 Utgivningsår 25 www.vti.se/publikationer Framkomlighet och fördröjningar på E22 Fjälkinge Gualöv Arne Carlsson Andreas Tapani Förord Denna studie av framkomlighetseffekter till följd av

Läs mer

Rullningsindikator för fastfrusna släpvagnsbromsar

Rullningsindikator för fastfrusna släpvagnsbromsar VTI notat 40-2005 Utgivningsår 2005 www.vti.se/publikationer Rullningsindikator för fastfrusna släpvagnsbromsar Anne Bolling Förord VTI har genomfört denna utvärdering av rullningsreflexer på släpvagnar.

Läs mer

Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / Statens väg- och trafikinstitut. Projektnummer: _ Projektnamn:

Distribution: fri / nyförvärv / begränsad / Statens väg- och trafikinstitut. Projektnummer: _ Projektnamn: VZfnotat Nummer: T 20 Datum: 1987-09-21 Titel: Översiktlig beräkning av antalet omkörningar längs E6. Författare: Arne Carlsson och Gunilla Sörensen Avdelning: Trafik Projektnummer: _75313-7 Projektnamn:

Läs mer

Mätning av bränsleförbrukning på asfalt- och betongbeläggning norr om Uppsala

Mätning av bränsleförbrukning på asfalt- och betongbeläggning norr om Uppsala VTI notat 31-2008 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Mätning av bränsleförbrukning på asfalt- och betongbeläggning norr om Uppsala Per Jonsson Bengt-Åke Hultqvist Förord Under hösten 2007 gav

Läs mer

Spärrområden i trevägskorsningar med separat körfält för vänstersväng

Spärrområden i trevägskorsningar med separat körfält för vänstersväng VTI notat 3-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Spärrområden i trevägskorsningar med separat körfält för vänstersväng Behzad Koucheki Sara Nygårdhs Förord Detta projekt har finansierats av

Läs mer

Metod för beräkning av fördröjningar på vägavsnitt utan omkörningsmöjlighet

Metod för beräkning av fördröjningar på vägavsnitt utan omkörningsmöjlighet VTI notat 2 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Metod för beräkning av fördröjningar på vägavsnitt utan omkörningsmöjlighet Arne Carlsson Mats Wiklund Johan Olstam Andreas Tapani Förord Detta

Läs mer

Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen

Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen VTI notat 5-2007 Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Upptäckbarhet av fotgängare i mörker vid övergångsställen Sven-Olof Lundkvist Sara Nygårdhs Förord Denna studie har i sin helhet bekostats av

Läs mer

Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003

Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003 VTI notat 46-2005 Utgivningsår 2005 www.vti.se/publikationer Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003 Hans Thulin Förord Föreliggande undersökning ingår som

Läs mer

Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon

Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon VTI notat 4-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Framkomlighet under vintern på vägar med årsdygnstrafik mindre än tusen fordon Norska mätningar Carl-Gustaf Wallman Förord I samband med utvecklingen

Läs mer

13 Stigningsfält och omkörningsfält

13 Stigningsfält och omkörningsfält 13 Stigningsfält och omkörningsfält Med stigningsfält avses extra körfält i backar, placerat till vänster om ordinarie körfält i stigningens riktning. Med omkörningsfält avses extra körfält på begränsad

Läs mer

VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg. Carl-Gustaf Wallman

VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Tema Vintermodell. Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg. Carl-Gustaf Wallman VTI notat 16-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Tema Vintermodell Hastighetsmätningar på 13-metersväg och 2+1-väg Carl-Gustaf Wallman Förord Projektet Mätning av fordonshastighet och flöde

Läs mer

Incidenter vid arbete på väg

Incidenter vid arbete på väg VTI notat 14-2008 Utgivningsår 2008 www.vti.se/publikationer Incidenter vid arbete på väg En sammanställning av olyckstillbud Mats Wiklund Förord I detta notat har ett antal incidenter i samband med arbete

Läs mer

Förväntningar på åtgärd av riksväg 23 mellan Sandsbro och Braås

Förväntningar på åtgärd av riksväg 23 mellan Sandsbro och Braås VTI notat 15-2007 Utgivningsår 2007 www.vti.se/publikationer Förväntningar på åtgärd av riksväg 23 mellan Sandsbro och Braås Gruppdiskussioner med lastbilschaufförer och frekventa användare av riksväg

Läs mer

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg

Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg VTI notat 41 2004 VTI notat 41-2004 Effekter av dedicerade körfält för tung trafik på flerfältsväg Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50439 Projektnamn Omkörningsrestriktion

Läs mer

Undersökning av mekaniska egenskaper hos tunna beläggningar av MJAB

Undersökning av mekaniska egenskaper hos tunna beläggningar av MJAB VTI notat 2-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Undersökning av mekaniska egenskaper hos tunna beläggningar av MJAB Etapp I Torbjörn Jacobson Hassan Hakim Safwat Said Förord På uppdrag av

Läs mer

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning

Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning 1 PM 2017:90 Matilda Segernäs 2017-11-06 Granskning av trafikförslag utifrån kapacitet och utformning Flaket 10, Ica Kvantum Åhus Innehåll 1. Inledning 2 2. Förutsättningar för beräkningar 4 2.1 Trafikmängd

Läs mer

Harmonisering av hastigheter

Harmonisering av hastigheter VTI notat 42 2004 Harmonisering av hastigheter Effekter av minskad hastighetsspridning Författare Johan Janson Olstam FoU-enhet Trafik- och säkerhetsanalys Projektnummer 50440 Projektnamn Harmoniserade

Läs mer

Mikrosimulering med: VISSIM (biltrafik) En metodik för beräkning av belastningsgrad i VISSIM. Henki Refsnes

Mikrosimulering med: VISSIM (biltrafik) En metodik för beräkning av belastningsgrad i VISSIM. Henki Refsnes Mikrosimulering med: VISSIM (biltrafik) En metodik för beräkning av belastningsgrad i VISSIM. Henki Refsnes Kapacitetsanalyser med VisSim: Hur redovisar vi simuleringsresultaten? Hur ska/kan resultaten

Läs mer

Accelererad provning i

Accelererad provning i Accelererad provning i simulator Är det möjligt? Magnus Hjälmdahl, VTI Institute Excellence Centre at VTI Common platform for increased and long-term co-operation, competence building and knowledge transfer

Läs mer

Trafikprognos Sparråsvägen

Trafikprognos Sparråsvägen Trafikprognos Sparråsvägen 2014-04-02 2(10) Beställare Kontakt Kungälv Kommun Björn Carlsson Konsult ÅF Infrastructure AB Uppdragsledare Åsa Nyqvist Trafikprognos Carlos Moran Handläggare Emelie Heijmans

Läs mer

Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar

Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar VTI notat 3-2010 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Beräkningar av energiåtgång och koldioxidutsläpp vid byggande, drift och underhåll av vägar Beräkningar enligt fyra typfall Robert Karlsson Annelie

Läs mer

Nordiskt samarbetsprojekt inom NMF

Nordiskt samarbetsprojekt inom NMF VTI notat 20-2006 Utgivningsår 2006. Andra reviderade utgåvan december 2006 www.vti.se/publikationer Nordiskt samarbetsprojekt inom NMF Synbarhet av VMS Sven-Olof Lundkvist Kai Sørensen Sara Nygårdhs Förord

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson

PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings kommun Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/ Humlevägen, Jönköpings 2014-03-31 Upprättad av: Reino Erixon och Pär Larsson PM Trafikutredning korsningen Åsenvägen/Humlevägen, Jönköpings Kund Jönköpings Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Vägmarkeringsstandard för kantlinjer vid olika vägtyper, utan vägbelysning

Vägmarkeringsstandard för kantlinjer vid olika vägtyper, utan vägbelysning 2 Val av standard Vid val av vägmarkeringsstandard skall först standard för n enligt tabellen nedan väljas. Standard för övriga längsgående vägmarkeringar väljs därefter för respektive vägtyp enligt TABELL

Läs mer

Utvärdering av ITS. Albania Nissan Avdelning för Trafik och logistik

Utvärdering av ITS. Albania Nissan Avdelning för Trafik och logistik Utvärdering av ITS Albania Nissan (bibbi@infra.kth.se) Avdelning för Trafik och logistik Utvärderingsmöjligheter Motorvägar -Variable message sigs (VMS) -Variable speed signs (VSL) -Incident management

Läs mer

Effektiva omkörningsfält på 2+1-vägar

Effektiva omkörningsfält på 2+1-vägar VTI rapport 941 Utgivningsår 2017 www.vti.se/publikationer Effektiva omkörningsfält på 2+1-vägar Trafiksimuleringar av olika utformningsalternativ ur ett framkomlighetsperspektiv Viktor Bernhardsson Johan

Läs mer

Skaderisker för motorcyklister

Skaderisker för motorcyklister VTI notat 11-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Skaderisker för motorcyklister Urban Björketun Göran Nilsson Förord På uppdrag av Vägtrafikinspektionen i Borlänge har VTI försökt belysa trafiksäkerhetssituationen

Läs mer

Mopedistens exponering och säkerhet i trafiken

Mopedistens exponering och säkerhet i trafiken VTI notat 57-2004 Utgivningsår 2005 www.vti.se/publikationer Mopedistens exponering och säkerhet i trafiken Hans Thulin Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Bakgrund och målsättning 5 2 Användningen

Läs mer

VTI rapport 657 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Slitna vindrutor. Simulatorstudie. Anne Bolling Gunilla Sörensen

VTI rapport 657 Utgivningsår 2009. www.vti.se/publikationer. Slitna vindrutor. Simulatorstudie. Anne Bolling Gunilla Sörensen VTI rapport 657 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Slitna vindrutor Simulatorstudie Anne Bolling Gunilla Sörensen Utgivare: Publikation: VTI rapport 657 Utgivningsår: 2009 581 95 Linköping Projektnamn:

Läs mer

Om de oskyddade fick bestämma.. då skulle jag.

Om de oskyddade fick bestämma.. då skulle jag. Om de oskyddade fick bestämma.. då skulle jag. Christer Hydén, Professor emeritus Lunds Universitet Nordiskt Trafiksäkerhetsforum Bergen,16 maj 2013 prioriterra följande Säkerhet Trygghet i allmänhet Trygghet

Läs mer

Train simulation at VTI. Mats Lidström Björn Blissing

Train simulation at VTI. Mats Lidström Björn Blissing Train simulation at VTI Mats Lidström Björn Blissing SST-projektet Körsimulator för spårburen trafik (SST) Förstudie 2002 Fem användningsområden: 1. Beteendevetenskaplig grundforskning 2. Utbildning och

Läs mer

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Arbetsrapport ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Malmö 2015-09-25 ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg Kapacitetsstudie trafikplats Vasatorp utblick 2030 Arbetsrapport Datum

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Heavy Transport on Existing Lines: the Assessment of Bearing Capacity of Track-bed based on Track Stiffness Measurements and Theoretical Studies

Heavy Transport on Existing Lines: the Assessment of Bearing Capacity of Track-bed based on Track Stiffness Measurements and Theoretical Studies 19th Nordic Seminar on Railway Technology, 14-15 September 2016, JVTC, Luleå Heavy Transport on Existing Lines: the Assessment of Bearing Capacity of Track-bed based on Track Stiffness Measurements and

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

E4 Sundsvall Sundsvallsbron

E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall LEVERANTÖRSDAG EN NY VÄG. 1000 2009 NYA MÖJLIGHETER One new road. 1000 new opportunities. Ove Malmberg, Assistant Project Manager 2 2014-10-10 Project E4 Sundsvall

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar)

Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Uppföljning av hastighetsmätningar på landsbygd, etapp 1 (nationella vägar) Anna Vadeby Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya VTI är projektledare för utvärderingsprojektet som genomförs tillsammans med Vectura

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo

Trafikanalys. Alingsås Östra Ängabo Trafikanalys Alingsås Östra Ängabo Sammanfattning Vectura har på uppdrag av Alingsås kommun fått i uppdrag att göra en översyn kring hur trafikflödet som genereras från planerad bebyggelse i Östra Ängabo

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Ringanalys bitumen. Viskositet. VTI notat 2-2015 Utgivningsår 2015. Emelie Karlsson Leif Viman. www.vti.se/publikationer

Ringanalys bitumen. Viskositet. VTI notat 2-2015 Utgivningsår 2015. Emelie Karlsson Leif Viman. www.vti.se/publikationer VTI notat 2-2015 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Ringanalys bitumen Viskositet Emelie Karlsson Leif Viman VTI notat 2-2015 Ringanalys bitumen Viskositet VTI notat 2-2015 Ringanalys bitumen

Läs mer

Riskkurva för alkohol

Riskkurva för alkohol VTI notat 25 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Riskkurva för alkohol Studie baserad på omkomna personbilsförare i Sverige Åsa Forsman Förord Den här slutrapporten är framtagen med ekonomiskt

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Är det meningsfullt att försöka överraska förare flera gånger i rad när man utvärderar kollisionsvarning?

Är det meningsfullt att försöka överraska förare flera gånger i rad när man utvärderar kollisionsvarning? 2010-01-14 Volvo Car Corporation Är det meningsfullt att försöka överraska förare flera gånger i rad när man utvärderar kollisionsvarning? Mikael Ljung Aust, Volvo Cars Institute Excellence Centre at VTI

Läs mer

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2

1 Bakgrund 1. 2 Nuläge Trafikflöde och hastighet Kollektivtrafik 2. 3 Nyetablering 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Nuläge 1 2.1 Trafikflöde och hastighet 1 2.2 Kollektivtrafik 2 3 Nyetablering 2 3.1.1 Sikt 3 3.1.2 Avfartsramp E20 Väg 509 5 3.1.3 Tillgänglighet och trafiksäkerhet

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion från mätningar på torra vägmarkeringar

Prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion från mätningar på torra vägmarkeringar VTI notat 5-2006 Utgivningsår 2006 www.vti.se/publikationer Prediktion av våta vägmarkeringars retroreflexion från mätningar på torra vägmarkeringar Sven-Olof Lundkvist Förord Detta notat kan sägas vara

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Trafiklots förbi vägarbete. Verktyg för att ta fram förlängd restid och kötid för vägarbeten med olika längd och trafikmängd

Trafiklots förbi vägarbete. Verktyg för att ta fram förlängd restid och kötid för vägarbeten med olika längd och trafikmängd Trafiklots förbi vägarbete Verktyg för att ta fram förlängd restid och kötid för vägarbeten med olika längd och trafikmängd Titel: Trafiklots förbi vägarbete - Verktyg för att ta fram förlängd restid och

Läs mer

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun

Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö. Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Effekter på landsbygd: Hastigheter Trafiksäkerhet Miljö Anna Vadeby, Åsa Forsman Mohammad-Reza Yahya, Arne Carlsson Urban Björketun Delprojektet syftar till att redovisa 1. Verkliga hastighets- och tidsavståndsförändringar

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Hårstorp 1:1 industri

Hårstorp 1:1 industri Ramböll Sverige AB Trafikanalys -Korsningen Gronvägen--- Finspångs Tekniska Verk Linköping 2007-02-26 Finspångs Tekniska Verk Trafikanalys -Korsningen Gronvägen Datum 2007-02-26 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby

PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Datum Upplands Väsby kommun Axel Nelstrand Grontmij AB Väg och trafik Johan Ericsson PM Trafik vid DP Odensgården, Upplands Väsby Uppdrag och förutsättningar Denna PM diskuterar läge för in- och utfart

Läs mer

Gång är ett tidseffektivt transportmedel (!)

Gång är ett tidseffektivt transportmedel (!) Gång är ett tidseffektivt transportmedel (!) David Lindelöw, HASTA, Lunds universitet Upplägg 1. Lite om mitt doktorandprojekt 2. Synen på gående 3. Gående och tidsanvändning 4. Konsekvenser i policy och

Läs mer

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52

Användarhandbok. USB Charging Dock DK52 Användarhandbok USB Charging Dock DK52 Innehåll Inledning...3 Om DK52 USB Charging Dock...3 Använda DK52 USB Charging Dock...4 Använda tillbehören...4 Ladda...4 Juridisk information...6 Declaration of

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 AM 49 SM 1404 Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2014 Salaries in the primary local authorities and county councils, January 2014 I korta drag Löneökningen inom kommuner och

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Gotlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Gotlands län 2016-02-25 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Västernorrlands län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Västernorrlands län 2016-02-24 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna

Läs mer

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun

PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet, Lerums kommun Handläggare Cecilia Norberg Tel +46 10 505 31 38 Mobil +46 73 066 92 80 E-post cecilia.norberg@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Jakob Aldén Datum 2017-01-27 Projekt-ID 723019 PM Kapacitetsanalys Dergårdsområdet,

Läs mer

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen Säkerhetsfunktioner Hur förstf rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s under vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen eller under drift? enligt 61511 Sida

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

TRAFIKANALYS FANFAREN

TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FANFAREN KARLSTAD 2017-06-22 TRAFIKANALYS FANFAREN Karlstad Karlstads Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen 7 Tel: +46 10 7225000

Läs mer

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län

Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. Jönköpings län Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard Jönköpings län 2016-01-31 Dokumenttitel: Åtgärder för systematisk anpassning av hastighetsgränserna till

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV EXTERNT FINANSIERAT DOKTORANDPROJEKT ANNAN ARBETSGIVARE ÄN GÖTEBORGS UNIVERSITET APPLICATION FOR STARTING AN EXTERNALLY FINANCED DOCTORAL PROJECT EXTERNAL EMPLOYER Titel på doktorandprojektet

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

The Finite Element Method, FHL064

The Finite Element Method, FHL064 The Finite Element Method, FHL064 Division of Solid Mechanics Course program, vt2, 20 Course description The finite element method (FEM) is a numerical method able to solve differential equations, i.e.

Läs mer

PM Mesosimulering, restider. Väg 57 Gnesta - E4. Södertälje kommun, Stockholms Län. Projektnummer: PM Mesosimulering, restider

PM Mesosimulering, restider. Väg 57 Gnesta - E4. Södertälje kommun, Stockholms Län. Projektnummer: PM Mesosimulering, restider Väg 57 Gnesta - E4 Södertälje kommun, Stockholms Län Projektnummer: 107262 2015-09-18 1 Dokumenttitel: PM Trafik Skapat av: Anders Bernhardsson Dokumentdatum: 2015-09-18 Dokumenttyp: Rapporter/PM/Utredningar

Läs mer

TRAFIKANALYS. Utredningar till planprogram Kungsbäck

TRAFIKANALYS. Utredningar till planprogram Kungsbäck TRAFIKANALYS Utredningar till planprogram Kungsbäck 2016-11-11 TRAFIKANALYS Utredningar till planprogram Kungsbäck KUND Gävle Kommun KONSULT WSP Analys & Strategi 121 88 Stockholm-Globen Besök: Arenavägen

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu

R/T cert och taxning Jukka Salo Slfu Jukka Salo Slfu 1 Tillämpning för taxning av luftfartyg för innehavare av Del-66 certifikat. Blir en Tillämpning Ges ut som MFL 2 CAT.GEN.MPA.125, NCO.GEN.115 Taxiing of aeroplanes An aeroplane shall only

Läs mer

Hållbara transporter. Anders Bylund. Unrestricted Siemens AG 2016

Hållbara transporter. Anders Bylund. Unrestricted Siemens AG 2016 Hållbara transporter Anders Bylund Unrestricted Siemens AG 2016 siemens.com Utsläppstrenden för transporter är tydlig Lösningar för CO2-sänkning är nödvändiga Transporter kommer att vara den största utmaningen

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Emissionsmodell för tunnlar

Emissionsmodell för tunnlar VTI meddelande 968 2004 Emissionsmodell för tunnlar Arne Carlsson Ulf Hammarström Bo O Karlsson VTI meddelande 968 2004 Emissionsmodell för tunnlar Arne Carlsson Ulf Hammarström Bo O Karlsson Omslagfoto:

Läs mer

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut

VTInotat. Statens väg- och trafikinstitut VTInotat Hummer: T 103 Datum: 1991-01-22 Titel: Hastighetsutvecklingen för personbilar på landsvägar i Sverige. Mätningar fr 0 m 1980 t 0 m september 1990. Författare: Göran K Nilsson Avdelning: Trafik

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Utveckling av Road Marking Tester

Utveckling av Road Marking Tester VTI notat 20-2009 Utgivningsår 2009 www.vti.se/publikationer Utveckling av Road Marking Tester Status RMT version 2 Sven-Olof Lundkvist Berne Nielsen Förord Detta notat redovisar en fortsättning av det

Läs mer

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Framtidens fordon Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Abstract This essay is about the potential of future transportation methods. Firstly I picked three different transportation methods that has future potential

Läs mer

TRAFIKPLATS REBBELBERGA

TRAFIKPLATS REBBELBERGA Trafikteknisk utredning för TRAFIKPLATS REBBELBERGA Objektnummer: 8850565 Maj 2012 Denna trafiktekniska utredning har utförts i april till maj 2012 av följande projektorganisation: Beställare Trafikverket

Läs mer

KC-förstärkning för schakt inom spont, Filipstad Brygge, Oslo. Phung Doc Long Håkan Bredenberg

KC-förstärkning för schakt inom spont, Filipstad Brygge, Oslo. Phung Doc Long Håkan Bredenberg Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 2 1997-01-09 KC-förstärkning för schakt inom spont, Filipstad Brygge, Oslo Phung Doc Long Håkan Bredenberg Svensk Djupstabilisering

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats

Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats UPPDRAG Analys TA-plan Fisksätra tpl UPPDRAGSNUMMER 7001219000 UPPDRAGSLEDARE Joacim Thelin UPPRÄTTAD AV Joacim Thelin DATUM Trafikanalys TA-plan Fisksätra trafikplats Sweco har fått i uppdrag av Nacka

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2012/AC:2012

SVENSK STANDARD SS-EN ISO :2012/AC:2012 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 10077-2:2012/AC:2012 Fastställd/Approved: 2012-09-03 Publicerad/Published: 2012-09-05 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 91.060.50; 91.120.10 Termiska egenskaper

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer