Verksamhet och budget Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet och budget 2014. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning"

Transkript

1 Verksamhet och budget 2014 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

2 Verksamhetsplanen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd knyter an till Stockholms stads långsiktiga mål i Vision 2030 om en stad i världsklass och anger riktningen för förvaltningens verksamhet Stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör har tilldelats ca 2,1 miljarder kronor av kommunfullmäktige i nettobudget, vilket motsvarar en ökning med 1,8 % jämfört med Stadsdelens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser. Den attraktiva arbetsplatsen ger förutsättningar för medarbetarna att må bra genom delaktighet, dialog och tillgång till olika hälsofrämjande aktiviteter. En jämställd arbetsplats och ett gott bemötande är grundförutsättningar i förvaltningens arbete med medborgarna i fokus. Satsning på friskvård, att sprida goda exempel och kollegialt lärande liksom jämställdhet och mångfald är fokusområden under Trygghet, säkerhet och lokalt brottsförebyggande arbete är prioriterat och sker i samverkan med andra aktörer. Satsningar på lokalutveckling sker bl a i Rågsved, Östberga, Dalen och Högdalen. Fältgruppen arbetar uppsökande och förebyggande i miljöer där ungdomar vistas. Förvaltningen samverkar med olika högskolor och universitet. Ett exempel är utvecklingsarbetet Små barns lärande som är ett samarbete mellan tio kommuner och två stadsdelar tillsammans med Linnéuniversitetet. Ett annat exempel är forskningsprojektet ICEC (Interethnic Coexistance in European Cities) som bygger på en systematisk jämförelse av mål, strukturella drag och resultat av områdesbaserade program i Stockholm, Amsterdam och Wien. Projektet drivs av KTH och universiteten i Wien respektive Amsterdam i nära samarbete med Stockholms läns landsting. Stureby vård- och omsorgsboende har sedan flera år satsat på att arbeta med forskning, utveckling och att ta emot studenter från gymnasiet och högskolan. Lena Lundström Stoltz Stadsdelsdirektör 2

3 Verksamhetsplan och budget för Enskede-Årsta-Vantör 2014 Majoriteten i stadsdelsnämnden (moderaterna och folkpartiet, med instämmande av centerpartiet) ställde sig bakom förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget vid sitt sammanträde den 12 december. I sitt beslut betonade majoriteten bland annat att: Kvalitet i verksamheten och en ansvarsfull budgethållning ser vi som viktiga grunder för vår politik. Under 2014 kommer vi att fortsätta med fullt fokus mot kvalitetsaspekterna. Inom de samhällsområden som är gemensamt finansierade är det viktigt att friheten att välja finns. Det är viktigt att boende, invånare, deras besökare och andra som av olika skäl har anledning att besöka stadsdelen har möjlighet att parkera bekvämt och smidigt. Nyföretagande och fler arbetsplatser är hög prioritet för alliansen och en förutsättning för en positiv tillväxt av stadsdelen. Vår paroll Tryggt och snyggt kommer att fortsätta ligga i fokus under precis som det gjort de tidigare åren. I utvecklingen av stadsdelen är det för alliansen viktigt att infrastrukturen ska fungera och att det finns tillgång till gröna ytor. Det är viktigt att underhållet av våra grönområden, skogar och parker fortsätter vara prioriterat i stadsdelen. Ta tillvara och stärka barn, unga samt även famijer där barn och unga kan utsättas för risker. Vi välkomnar tillskottet med fler fältassistenter. Stadsdelen ska erbjuda en äldreomsorg där kvalitet, valfrihet och mångfald är ledorden. Personer med funktionsnedsättning ska ha samma rätt som andra att leva ett självständigt liv och få ett bra bemötande. Ytterligare fritidssatsningar ska göras för våra ungdomar i stadsdelen. 3

4 Årets budget Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har en nettobudget på totalt ca 2,1 miljarder. I jämförelse med ursprunglig budget för 2013 är detta en ökning med 36,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,8%. I den tilldelade budgeten finns ökningar inom alla nämndens verksamhetsområden förutom administration och arbetsmarknadsåtgärder. I budgeten finns även effektiviseringskrav för minskad sjukfrånvaro, införande av gemensam administration och e-tjänster. Så här fördelas de totala kostnaderna (netto) per verksamhetsområde Verksamhet Mnkr Nämnd och förvaltningsadministration 46,8 Individ- och familjeomsorg 221,0 Stadsmiljö 23,8 Förskola 510,8 Äldreomsorg 777,3 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 328,2 Fritid och kultur 43,2 Arbetsmarknadsåtgärder 10,4 Ekonomiskt bistånd 158,3 Totalt 2119,8 Attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stadsdel Stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör arbetar på olika sätt för att stadsdelen ska upplevas som ren, välskött och tillgänglig samt trygg och säker att bo och vistas i. Det uppnås bland annat genom prioriterade investeringar och löpande underhåll som exempelvis slyröjning, renhållning och snöröjning. Stadsdelsområdets parker, grönområden och parkstråk ska upplevas som trygga och säkra att vistas i och ska kunna användas av så många som möjligt. Lekplatser, trappor och parkvägar ska få ökad tillgänglighet och säkerhet. Arbetet med att utveckla Backens parklek i Östberga och Bandängens parklek i Bandhagen fortsätter samt upprustningen av Triangelparken i Gamla Enskede och Dalenparken i Dalen. Trygghet, säkerhet och lokalt brottsförebyggande arbetet är prioriterat och sker i samverkan med andra aktörer. Utvecklingsarbetet som bedrivs när det gäller våld i nära relationer kommer att fortsätta prioriteras under Miljöarbetet är viktigt och stadsdelsförvaltningen fortsätter arbetet för en hållbar livsmiljö. I Miljöplanen finns bland annat krav på miljöeffektiva transporter. Samtliga bilar som förvaltningen leasar eller äger ska vara miljöbilar. Inga bilar ska ha dubbdäck. Målet för att andelen miljöbränsle i etanol- och gasbilarna höjs, liksom andelen elbilar i stadsdelsförvaltningen. Alla stadsdelsförvaltningens verksamheter som köper in livsmedel ska välja ekologiska livsmedel där så är möjligt. Elförbrukningen i stadsdelsförvaltningens lokaler ska minska. Andelen verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk hantering ska öka ytterligare under

5 Kvalitet och valfrihet Stadsdelsförvaltningen verkar för ökad valfrihet och mångfald för stockholmarna genom stadsdelsnämndens aktiviteterplan för upphandling och konkurrens samt för att ramavtal med externa vårdgivare ska innehålla ett brett och differentierat utbud. Invånarna i stadsdelen ska uppleva att de får god service och omsorg genom att verksamheterna har en god tillgänglighet och en hög kvalitet. För att medborgarna ska kunna göra ett aktivt val är det viktigt att stadsdelsförvaltningen informerar om olika utförare. Möjlighet till information och jämförelse av olika verksamheter finns via stadens webbtjänst Jämför service, som innehåller information om utförare inom förskola, fritid, äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och socialpsykiatri. De äldre informeras om möjligheterna att välja utförare inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet och servicehus i samband med utredning och beslut om bistånd. För omsorgen om personer med funktionsnedsättning erbjuds valfrihet då det gäller bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidsvistelse. Individ- och familjeomsorgens myndighetsutövande enheter ska i den mån det går informera sina klienter om möjligheten att välja utförare. Då det gäller förskola informeras föräldrarna via Stockholms stads webbplats om hur man ansöker om plats, hur kö och placering går till samt vilka regler som gäller. Alla ansökningar om förskoleplats görs via webben. 5

6 Barn och ungdom Förskola Efterfrågan på barnomsorg fortsätter att öka även under 2014 och nya förskoleavdelningar planeras, även på obekväm arbetstid. Stadsdelens förskolor ska utifrån förskolans läroplan arbeta för en verksamhet med god pedagogisk kvalitet, utifrån gemensamma mål och värderingar, med allas lika värde som grund. I stadsdelens förskolor strävar man efter att grundlägga en hälsosam livsstil hos barnen genom ett medvetet hälsoarbete med rörelse, utevistelse och bra mat. Både den inre och yttre miljön på förskolan ska vara tydlig och inspirerande. Den ska uppmuntra till lek, upplevelser, möten och utforskande. Särskilda mål och riktlinjer för mat och måltider ska bidra till en god och jämn kvalité i stadsdelens förskolor. Språk, lärande och identitetsutveckling hör samman varför pedagogerna vid förskolorna lägger stor vikt vid att stödja barnens språkutveckling. Förskolorna ska följa den reviderade läroplanen för tydligare mål att sträva efter då det gäller språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Barnen ska ha möjlighet att i samspel med omgivningen lära sig tala, berätta, argumentera och ställa frågor. Arbetet med matematik i förskolan syftar till att genom lust och glädje engagera barnen i grundläggande aktiviteter med t ex tal, geometri och mätning. Naturvetenskap och teknik i förskolan handlar om att barnens omgivning och vardagsfenomen undersöks. Stor vikt ska läggas vid naturvårdsfrågor och barnens intressen ska tas tillvara så att de utvecklar sina kunskaper om naturen. Stadsdelen deltar under i ett forskningsprojekt, Små barns lärande som är ett samarbete mellan tio kommuner, två stadsdelsförvaltningar i Stockholm och Linnéuniversitetet. Rekrytering av förskollärare är en nyckelfråga liksom en god arbetsmiljö, så att kompetenta medarbetare söker sig till stadsdelen och vill arbeta kvar. Samarbetet med universitet och högskolor genom den verksamhetsförlagda förskollärarutbildningen (Vfu) kommer att fortsätta under Barnen i förskolan ska vara förberedda inför övergången till skolan. En 6

7 strukturerad kontakt mellan förskolan och grundskolan i samverkan med föräldrarna, ska bidra till en smidig övergång för barnen. Klimatet i förskolan och i fritidens verksamheter ska präglas av trygghet och tillit mellan personal och barn/ungdomar samt mellan barnen och ungdomarna själva. Barn som behöver mer hjälp, stöd och stimulans i sin utveckling ska ges det stöd som behövs för en positiv utveckling. Förskolan/fritiden ska ha ett inkluderande syn- och förhållningssätt. De sex öppna förskolorna ska HBT-certifieras. I förskolan och inom fritiden ska man ta tillvara barnens/ungdomars förmåga och vilja till att ta ansvar och utöva inflytande. Alla, oavsett kön eller läggning, ska få lika stort utrymme i verksamheten. Kultur Kulturen utgör en integrerad och naturlig del i förskolan och inom fritidsverksamheterna. De vuxna ska med sina kunskaper, sitt engagemang och visat intresse, stimulera och uppmuntra till skapande och kommunikation med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Stadsdelsförvaltningen kommer att samordna beställningar av olika kulturevenemang för barn och unga som ett komplement till de professionella kulturupplevelser som anordnas av enheterna. Som tidigare kommer förvaltningen i detta arbete att samarbeta med kulturförvaltningen, biblioteken och föreningarna. Fritid Fritidens verksamheter ska bidra till att ge barn och unga hälsofrämjande och trygga uppväxtvillkor. Barn och ungdomar ska erbjudas stimulerande och utvecklande aktiviteter och få möjlighet att utveckla sina fritidsintressen, pröva på för dem nya aktiviteter, erbjudas läxhjälp och uppleva en trevlig social samvaro. I samverkan med föreningslivet ska fritidsverksamheten uppmuntra till aktiviteter genom att erbjuda ett brett utbud av idrott, friluftsaktiviteter och dans. I kvällsaktiviteterna erbjuds sportaktiviteter flera gånger i veckan. Inom fritidsverksamheten är sommarverksamheten vid Gålö fortsatt prioriterad. Stadsdelsförvaltningen erbjuder regelbundet aktiviteter riktade till unga med funktionshinder eftersom det efterfrågas av ungdomarna själva. Grunden är annars att man eftersträvar inkludering av alla ungdomar i samtliga fritidsverksamheter. 7

8 Förebyggande arbete Socialtjänst, fritid, skola, polis, föreningar och föräldrar ska samverka för att stärka det förebyggande arbetet för barn och ungdomar i stadsdelen. Fältassistenterna ska arbeta uppsökande och förebyggande i miljöer där ungdomar vistas. De ska i sitt arbete prioritera tidiga insatser och skapa goda relationer till ungdomarna. Bemanningen i fältgruppen kommer att utökas under Fältassistenterna kommer att vara knutna till specifika områden som kontaktpersoner. Syftet är att få samlad och ökad kunskap om respektive område samt att lokalt främja samverkan och goda kontakter. Under 2014 kommer Fältgruppen att mer än tidigare arbeta med barn i mellanstadieålder och yngre tonåringar eftersom destruktivt beteende och kriminalitet uppträder allt tidigare i åldrarna. Individ- och familjeomsorgen ska prioritera det förebyggande arbetet för att tidigt fånga upp barn och ungdomar som far illa eller befinner sig i riskzonen. Samverkan med förskola, skola och polis utgör grunden för en tidig upptäckt. Förvaltningen arbetar med tillsyn och informationsinsatser för att minska tillgängligheten till tobak och folköl. Antilangningskampanjer genomförs i samband med större helger. Sommarjobb Sommarjobb för ungdomar prioriteras även under 2014 och målet är att erbjuda 600 ungdomar feriearbeten. Öppenvård för barn och ungdomar Alla föräldrar i stadsdelsområdet som har barn mellan 3 och 12 år kommer också fortsättningsvis att erbjudas att delta i ABC föräldrastöd. Föräldrastödet Komet erbjuds till föräldrar som oroar sig för sina barns och ungdomars utveckling i åldrarna 3-11 år och år. Arbetet med sociala insatsgrupper kommer att prioriteras under året i hela stadsdelen och utgör ett komplement till myndighetsutövningen. Ungdomsmottagningen, som förvaltningen övertog huvudmannaskapet för 2013, ska under 2014 prioritera arbetet med unga mäns våld och sexualitet. 8

9 Vuxna och äldre Stöd till vuxna Arbetslösheten bedöms minska under de kommande åren. Förvaltningens resurscoacher kommer att arbeta vidare under 2014 med samma inriktning som tidigare då insatsen har visat sig ge goda effekter på individnivå. Arbetet kommer att ske både på grupp- och individnivå med klienter som av olika anledningar inte kommer ut i egen försörjning och som inte har tillräcklig arbetsförmåga för att remitteras till Jobbtorg resurs. Stadsdelsförvaltningen kommer att fortsätta det pågående arbetet med att fokusera på personer som lider av ohälsa och som saknar ersättning från Försäkringskassan. Bedömnings- och kartläggningsinstrumentet Initial bedömning, som utarbetats av socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, kommer att införas på enheten för arbete och försörjning. Inom försörjningsstöd har en informationsbroschyr tagits fram för att underlätta för brukarna i ansökningsprocessen. Den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivning kommer fortsättningsvis ge rådgivning utan väntetider. Ett uppdrag kommer även under 2014 att vara att mer renodlat rikta in sig på arbete med hyresrådgivning och vräkningsförebyggande arbete och särskilt fokus ligger på barnfamiljer. Förvaltningen ger stöd och behandling till personer med beroendeproblematik, dels genom egen mottagning, dels genom gemensam mottagning med landstinget. Under 2014 avser förvaltningen tillsammans med Farsta och Skarpnäck att intensifiera och utveckla samarbetet mellan förvaltningarna och på sikt skapa en gemensam och mer sammanhållen öppenvård för brukare med beroendeproblematik i sydost. Stadsdelsförvaltningen kommer att arbeta med regionalisering av verksamheter i östra söderort även gällande familjerätt samt stöd och behandling till personer som utsatts för eller bevittnat våld i nära relation. Behandling ges även till utövare av våld i nära relation. Målsättningen är att öka kvaliteten för brukarna inom dessa områden.

10 Tillgång till bostad är fundamental för att kunna leva ett självständigt liv. Antal försöks- och träningslägenheter behöver öka liksom möjligheten att ta över förstahandskontrakt. Förvaltningen kommer inför 2014 att ta ett större grepp om arbetet med bostadslösa. Stöd till psykiskt funktionshindrade Förvaltningen har flera egna verksamheter för sysselsättning och social samvaro som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Arbetsverksamheterna Textil & Papper och Återbruket kommer under året att slås ihop i en gemensam lokal vid Hardemogatan i Rågsved med namnet Tur & Retur. Inom mentorsprojektet erbjuds sysselsättning efter önskemål om att komma ut i praktik på en arbetsplats. Träfflokalen Flotten i Årsta erbjuder programpunkter som att besöka museum, bio, sportevenemang och göra utflykter till friluftsområden, olika stadsdelar eller delta i kulturella evenemang som finns i staden. Stöd till personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning ska stärkas till att kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Insatserna som ges ska syfta till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Medarbetare inom omsorgsverksamheterna ska ha kännedom om hjälpmedel samt stötta den enskilde i kontakten med andra samhällsorgan och organisationer samt möjliggöra till delaktighet i olika aktiviteter. Den enskildes egna önskemål och intressen ska styra vilka aktiviteter som genomförs och stödet att delta i aktiviteter ska kunna ges i både grupp och individuellt. Personalen ska arbeta hälsofrämjande genom att motivera till en hälsofrämjande livsstil såsom bra kost och regelbunden motion. Verksamheten på Örby fritidsgård för personer med Asperger syndrom fortgår under året. Förvaltningen arbetar på både kort och lång sikt med att anpassa verksamheterna utifrån de behov som finns och att tillgodose behoven av lokaler för de olika målgrupperna inom nämndens ansvarsområde. Tillgänglighetsaspekter beaktas alltid vid både om- och nybyggnation. 10

11 Äldreomsorg Personalen inom äldreomsorgen tillämpar ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt, dvs. låter den äldre göra det den klarar själv och stödjer de moment den äldre inte klarar. Den enskilde ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv och ha möjlighet att bo kvar i eget boende. Förebyggande insatser ska erbjudas den enskilde. Volontärverksamheten och fixartjänst fortsätter. Utveckling av ytterligare ett utegym/en rekreationsplats i norra stadsdelen planeras. Under året kommer förvaltningen med stöd av Silviasystrarna att vidareutveckla de sju nuvarande demensteamen inom hemtjänsten och kommer att ansöka om att starta upp ett team på Enskede Nya servicehus. Stadsdelsförvaltningen ska möjliggöra för de äldre att vara delaktiga i olika aktiviteter. Äldreomsorgen fortsätter att erbjuda möjligheter till kulturupplevelser inom de öppna dagverksamheterna utifrån brukarnas önskemål. En ny öppen social mötesplats startar vid Gullmarsplan. I samverkan med stadsdelarna Farsta och Skarpnäck anordnas möteplats för finsktalande äldre en gång per månad. Sommarkollo på Gålö fortsätter och möjligheten att erbjuda dagsutflykter under hela året likaså. Utevistelse och promenader erbjuds till alla brukare efter önskemål. Fler utbildningar och föreläsningar kommer erbjudas inom de öppna sociala mötesplatserna t.ex. It-verkstad/läsplattor, föreläsningar kring HBTQ och livsstilsfaktorer som är hälsofrämjande med mera. Avdelningen egen regi kommer delta i Prideveckan. Arbetet med att utveckla dokumentationen fortsätter. Alla brukare ska ha en uppdaterad genomförandeplan där sociala aktiviteter beskrivs. Uppföljning av att brukaren är nöjd med hur planerade insatser utförs följs upp regelbundet på ett strukturerat sätt. Värdegrundsarbetet fortsätter. Avlastning på korttidsboende erbjuds personer som vårdar närstående i hemmet. Parboende kan tillhandahållas inom vård- och omsorgsboende och servicehus. Genom den uppsökande verksamhet som bedrivs och biståndshandläggarens information ges vägledning om de stödinsatser som finns att tillgå och som kan bidra till kvarboende i det egna hemmet. Stödet till anhöriga och samverkan med frivilliga organisationer fortgår. Under 2014 kommer kompetensutveckling att ske inom demens, anhörig- 11

12 stöd samt vård i livet slutskede. Medarbetare kommer även att ges möjlighet att läsa in grundutbildning till vårdbiträde/undersköterska inklusive språkutbildning vid behov som anordnas av staden. Utveckling av Praktikcentrum på Stureby vård- och omsorgsboende fortsätter. Samverkan med gymnasieskolor fortsätter genom att verksamheterna tar emot praktikanter. Sommarungdomar tas emot inom samtliga verksamhetsområden. Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboende under helgerna fortsätter. 13,3 % män 86,7 % kvinnor arbetar i stadsdelsförvaltningen Medarbetarna Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser. Ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för effektiva och trivsamma arbetsplatser. Den attraktiva arbetsplatsen ger förutsättningar för medarbetarna att må bra genom delaktighet, dialog och tillgång till olika hälsofrämjande aktiviteter. Arbetet med att öka frisknärvaron fortsätter genom satsningar på friskvård och att sprida goda exempel, kollegialt lärande, internt och externt. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet prioriteras. Under 2014 kommer frågan om jämställda resultat gentemot våra brukare att aktualiseras. En jämställd arbetsplats och ett gott bemötande är grundförutsättningar i förvaltningens arbete med medborgarna i fokus. Resultaten från medarbetarundersökningen presenteras och handlingsplaner kommer att arbetas fram per arbetsplats. En övergripande analys över förbättringsområden inklusive genomförandeplan för 2014 kommer att tas fram. Att ge kunskap om och säkerställa rekryteringsprocessen blir ett fokusområde för Att arbeta förebyggande och främjande samt att betona frisknärvaro är delar som kommer att inrymmas i förvaltningens friskvårdsprogram för Bedömningen över personalläget för 2014 är att förvaltningen kommer att ligga kvar ungefär på samma antal anställda. Ökade ansträngningar behöver göras för att rekrytera fler män och för att få jämställdare arbetsplatser. 12

13 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Rev Mantadperioden för staddelsnämnden är till Med anledning av resultatet i Stockholms kommunalval 2014 kan dock förändringar komma att göras. Ledamöter Gustav Johansson (M) Eva Solberg (M) Björn Wredberg (M) Erika Wing (M) Kristina Katajikko (M) Lena Kling (FP) Kristina Öberg (S) Jimmy Lindgren (S) Parvin Araghi (S) Åsa Öckerman (MP) Sara Johansson (MP) Anders Hellström (M), ordförande Mobil: Rosa Lundmark (V), vice ordförande Mobil: Ersättare Henrik Virro (M) Anna Ersson (M) Ellinor Fornebrant (M) Joakim Gräns (M) Mohamoud M Enow (M) Peter Backlund (FP) Erica Tjerneld (C) Ulf Walther (S) Hanna Jokio (S) Anders Eriksson (S) Love Edenborg (MP) Daniel Pollak (MP) Lars Sterneby (V) Träffa dina politiker Kom till nämndens Öppna möten med frågestund, där ges information och möjlighet för dig att ställa frågor om aktuella ärenden. Nämndens sammanträden Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds sammanträden är öppna möten och du är hjärtligt välkommen att vara med och lyssna på vad som sägs och beslutas. Nämndhandlingar finns på stadsdelsförvaltningens kontor, Slakthusplan 4 och biblioteken i Högdalen och Årsta samt på insyn.stockholm.se Mötena annonseras i lokaltidningen Mitt i Söderort/ Bandhagen, på stadens webbsida samt via affischer. Mötena hålls i stadsdelsförvaltningens lokaler, Slakthusplan 4, ingång från Palmfeltsvägen 19 C. 13

14 Folkmängd Folkmängden i Enskede-Årsta- Vantör är Antalet boende beräknas öka med invånare till år Åldersfördelning 31 dec år % 6-15 år % år % år % år % 80 år % Män % Kvinnor % invånare i Enskede-Årsta-Vantör Kort om Enskede-Årsta-Vantör I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde ingår stadsdelarna Bandhagen, Dalen, Enskedefältet, Enskede gård, Gamla Enskede, Hagsätra, Högdalen, Johanneshov, Rågsved, Snösätra, Stureby, Årsta, Örby och Östberga. Barn och ungdomar I Enskede-Årsta-Vantör finns 233 avdelningar på 66 kommunala förskolor och fyra familjedaghem. Sammantaget är 3644 barn inskrivna i stadsdelens kommunala förskolor och 6 barn i familjedaghemmen. Förskolorna är indelade i 13 olika förskoleområden som vart och ett leds av en förskolechef. I stadsdelen finns också 34 fristående förskolor. (sept 2014) Det finns 6 öppna förskolor är belägna i Dalen, Högdalen, Rågsved, Stureby, Årsta och Östberga. Vid öppna förskolan är Öppna förskolan är en mötesplats för barn och föräldrar (sept 2014) I stadsdelen finns 7 fritidsgårdar belägna i Hagsätra, Rågsved, Örby, Högdalen, Dalen, Östberga och Årsta. En del av dessa fritidsgårdar drivs på entreprenad. Dessutom finns 2 öppna träffpunkter för ungdomar i Enskede och Stureby. Barn och ungdomar erbjuds också olika aktiviteter i stadsdelens parklekar: Bandängen i Bandhagen, Stamparken och parkleken Backen i Östberga, parkleken Rågdalen i Rågsved och i parklekarna i Högdalen och Hagsätra. I stadsdelen finns också en ungdomsmottagning i Gullmarsplan. 14

15 Vuxna I Enskede-Årsta-Vantör finns olika verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Här finns sju kommunala gruppbostäder och en assistansenhet. 11 gruppbostäder och ett korttidshem drivs på entreprenad liksom sex dagliga verksamheter. Här finns också verksamheter som vänder sig till psykiskt funktionshindrade: en träfflokal i Årsta och och två verksamheter för arbetsträning/sysselsättning, Bageriet, Tur & retur. I stadsdelen finns två gruppboenden, Dalens gruppbostad och Hagsätravägens gruppbostad samt ett stödboende på Drivhusvägen, totalt 36 lägenheter. Dessutom finns två boendestödsteam för cirka 180 personer med psykiskt funktionshinder. Som stöd för personer med missbruksproblem finns Gullmarsplans beroendemottagning som erbjuder medicinska bedömningar och behandlingar, rådgivning, motiverande samtal enskilt och i grupp samt samtalsbehandling. Pelaren är ett 12-stegsinspirerat behandlingsprogram för missbrukare och deras anhöriga. I stadsdelen finns också två träfflokaler, Valvet och Bryggan. Bryggan drivs av Convictus med stöd från förvaltningen. Totalt disponerar förvaltningen cirka 170 jour-, tränings- och försökslägenheter. Enskede-Årsta-Vantörs råd för funktionshinderfrågor är av stadsdelsnämndens rådgivande organ. Genom rådet ska personer med funktionsnedsättning ha inflytande och delaktighet i beslut som rör deras levnadsförhållanden. Äldre Inom stadsdelen bor ca personer som är över 65 år. Drygt 2900 personer har insatser från äldreomsorgen. Det handlar oftast om hemtjänst i ordinärt boende, servicehus, dagvård, vård- och omsorgsboende, samt trygghetslarm. I stadsdelen finns tre servicehus, fyra vård-och omsorgsboenden. En del av dessa drivs på entreprenad. Inom två vård- och omsorgsboenden och servicehus finns även biståndsbedömnd dagvård. I stadsdelen erbjuds hemtjänst både i privat och i egen regi. Det finns fyra hemtjänstenheter i egen regi och en enhet för förebyggande verksamhet erbjuder alla personer över 65 år stöd och stimulans genom bland annat öppna dagverksamheter, sommarkollo, fixartjänster och anhörigstöd. Stadsdelen kan erbjuda totalt nio öppna dagverksamheter. I Rågsved finns en kostenhet som lagar mat åt både hemtjänstenheter och vård- och omsorgsboenden och som även driver en restaurang inom Rågsveds servicehus. (sept 2014) Medelinkomst Sammanräknad förvärvsinkomst år stadsdelen år, totalt år, män år, kvinnor hela staden år, totalt år, män år, kvinnor Utbildningsnivå Högsta utbildningsnivån år, år 2013 stadsdelen Grundskola 13,8 % Gymnasial 37,6 % Eftergymnasial 47,8 % Uppgift saknas 2,4 % Förvärvsarbetande år 2012 stadsdelen Kvinnor år 77,0 % Män år 78,3 % hela staden Kvinnor år 77,0 % Män år 78,2 % 15

16 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdels förvaltning sept 2014 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Box 81, Johanneshov, e-post: Telefon vx: , Tryck: EO Print Grafiska. Foto: Kenneth Hellman sid 1, 3, 13, 16.

Verksamhetsberättelse 2011 Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse 2011 Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.1.-034/2012 SID 1 (94) 2012-01-20 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Budget 2011 för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv 2011-2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Inl:1 Budget för Stockholms stad och inriktning för 2012 och 2013 samt ägardirektiv -2013 för koncernen Stockholms Stadshus AB Ett Stockholm där alla kan växa Förnyat förtroende för ett starkt Stockholm.

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013

Kommunstyrelsens förslag till budget 2011 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 Dnr:111-939/2010 för Stockholms stad Inriktning för 2012 och 2013 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunfullmäktige m.m.: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024

ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR PERIODEN 2015-2024 Sigtuna kommun, äldre- och omsorgsnämnden 2014-12-16 Reviderad av äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-09 FÖRORD Utvecklingen av äldreomsorgen i Sigtuna

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010

Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 (mp):1 Miljöpartiet de Grönas förslag till budget 2010 MODERNT, MÄNSKLIGT, MILJÖVÄNLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter för alla 8 Barn 9 KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. 10 Kommunstyrelsen 10 STADSDELSNÄMNDER

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 TSN Torshälla stads nämnd 2012-02-14 beslut 11 Innehållsförteckning Inledning... 3 SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser... 6 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling...

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 Dnr 111-459/2014 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 35 Revisorskollegiet... 55 Val... 57 STADSDELSNÄMNDERNA

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm

Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad BUDGETFÖRSLAG 2011 (MP):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MODERNT, MILJÖVÄNLIGT OCH MÄNSKLIGT STOCKHOLM 4 Klimat 5 Lika rättigheter

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08 Tyresö Kommun Strategi- och budgetplan 2006 Beslutad i kommunfullmäktige -11-10 -12-08 Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar INEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 1. Sammanfattning och förslag till beslut 1

Läs mer