Verksamhet och budget Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet och budget 2014. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning"

Transkript

1 Verksamhet och budget 2014 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

2 Verksamhetsplanen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd knyter an till Stockholms stads långsiktiga mål i Vision 2030 om en stad i världsklass och anger riktningen för förvaltningens verksamhet Stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör har tilldelats ca 2,1 miljarder kronor av kommunfullmäktige i nettobudget, vilket motsvarar en ökning med 1,8 % jämfört med Stadsdelens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser. Den attraktiva arbetsplatsen ger förutsättningar för medarbetarna att må bra genom delaktighet, dialog och tillgång till olika hälsofrämjande aktiviteter. En jämställd arbetsplats och ett gott bemötande är grundförutsättningar i förvaltningens arbete med medborgarna i fokus. Satsning på friskvård, att sprida goda exempel och kollegialt lärande liksom jämställdhet och mångfald är fokusområden under Trygghet, säkerhet och lokalt brottsförebyggande arbete är prioriterat och sker i samverkan med andra aktörer. Satsningar på lokalutveckling sker bl a i Rågsved, Östberga, Dalen och Högdalen. Fältgruppen arbetar uppsökande och förebyggande i miljöer där ungdomar vistas. Förvaltningen samverkar med olika högskolor och universitet. Ett exempel är utvecklingsarbetet Små barns lärande som är ett samarbete mellan tio kommuner och två stadsdelar tillsammans med Linnéuniversitetet. Ett annat exempel är forskningsprojektet ICEC (Interethnic Coexistance in European Cities) som bygger på en systematisk jämförelse av mål, strukturella drag och resultat av områdesbaserade program i Stockholm, Amsterdam och Wien. Projektet drivs av KTH och universiteten i Wien respektive Amsterdam i nära samarbete med Stockholms läns landsting. Stureby vård- och omsorgsboende har sedan flera år satsat på att arbeta med forskning, utveckling och att ta emot studenter från gymnasiet och högskolan. Lena Lundström Stoltz Stadsdelsdirektör 2

3 Verksamhetsplan och budget för Enskede-Årsta-Vantör 2014 Majoriteten i stadsdelsnämnden (moderaterna och folkpartiet, med instämmande av centerpartiet) ställde sig bakom förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget vid sitt sammanträde den 12 december. I sitt beslut betonade majoriteten bland annat att: Kvalitet i verksamheten och en ansvarsfull budgethållning ser vi som viktiga grunder för vår politik. Under 2014 kommer vi att fortsätta med fullt fokus mot kvalitetsaspekterna. Inom de samhällsområden som är gemensamt finansierade är det viktigt att friheten att välja finns. Det är viktigt att boende, invånare, deras besökare och andra som av olika skäl har anledning att besöka stadsdelen har möjlighet att parkera bekvämt och smidigt. Nyföretagande och fler arbetsplatser är hög prioritet för alliansen och en förutsättning för en positiv tillväxt av stadsdelen. Vår paroll Tryggt och snyggt kommer att fortsätta ligga i fokus under precis som det gjort de tidigare åren. I utvecklingen av stadsdelen är det för alliansen viktigt att infrastrukturen ska fungera och att det finns tillgång till gröna ytor. Det är viktigt att underhållet av våra grönområden, skogar och parker fortsätter vara prioriterat i stadsdelen. Ta tillvara och stärka barn, unga samt även famijer där barn och unga kan utsättas för risker. Vi välkomnar tillskottet med fler fältassistenter. Stadsdelen ska erbjuda en äldreomsorg där kvalitet, valfrihet och mångfald är ledorden. Personer med funktionsnedsättning ska ha samma rätt som andra att leva ett självständigt liv och få ett bra bemötande. Ytterligare fritidssatsningar ska göras för våra ungdomar i stadsdelen. 3

4 Årets budget Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har en nettobudget på totalt ca 2,1 miljarder. I jämförelse med ursprunglig budget för 2013 är detta en ökning med 36,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,8%. I den tilldelade budgeten finns ökningar inom alla nämndens verksamhetsområden förutom administration och arbetsmarknadsåtgärder. I budgeten finns även effektiviseringskrav för minskad sjukfrånvaro, införande av gemensam administration och e-tjänster. Så här fördelas de totala kostnaderna (netto) per verksamhetsområde Verksamhet Mnkr Nämnd och förvaltningsadministration 46,8 Individ- och familjeomsorg 221,0 Stadsmiljö 23,8 Förskola 510,8 Äldreomsorg 777,3 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 328,2 Fritid och kultur 43,2 Arbetsmarknadsåtgärder 10,4 Ekonomiskt bistånd 158,3 Totalt 2119,8 Attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stadsdel Stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör arbetar på olika sätt för att stadsdelen ska upplevas som ren, välskött och tillgänglig samt trygg och säker att bo och vistas i. Det uppnås bland annat genom prioriterade investeringar och löpande underhåll som exempelvis slyröjning, renhållning och snöröjning. Stadsdelsområdets parker, grönområden och parkstråk ska upplevas som trygga och säkra att vistas i och ska kunna användas av så många som möjligt. Lekplatser, trappor och parkvägar ska få ökad tillgänglighet och säkerhet. Arbetet med att utveckla Backens parklek i Östberga och Bandängens parklek i Bandhagen fortsätter samt upprustningen av Triangelparken i Gamla Enskede och Dalenparken i Dalen. Trygghet, säkerhet och lokalt brottsförebyggande arbetet är prioriterat och sker i samverkan med andra aktörer. Utvecklingsarbetet som bedrivs när det gäller våld i nära relationer kommer att fortsätta prioriteras under Miljöarbetet är viktigt och stadsdelsförvaltningen fortsätter arbetet för en hållbar livsmiljö. I Miljöplanen finns bland annat krav på miljöeffektiva transporter. Samtliga bilar som förvaltningen leasar eller äger ska vara miljöbilar. Inga bilar ska ha dubbdäck. Målet för att andelen miljöbränsle i etanol- och gasbilarna höjs, liksom andelen elbilar i stadsdelsförvaltningen. Alla stadsdelsförvaltningens verksamheter som köper in livsmedel ska välja ekologiska livsmedel där så är möjligt. Elförbrukningen i stadsdelsförvaltningens lokaler ska minska. Andelen verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk hantering ska öka ytterligare under

5 Kvalitet och valfrihet Stadsdelsförvaltningen verkar för ökad valfrihet och mångfald för stockholmarna genom stadsdelsnämndens aktiviteterplan för upphandling och konkurrens samt för att ramavtal med externa vårdgivare ska innehålla ett brett och differentierat utbud. Invånarna i stadsdelen ska uppleva att de får god service och omsorg genom att verksamheterna har en god tillgänglighet och en hög kvalitet. För att medborgarna ska kunna göra ett aktivt val är det viktigt att stadsdelsförvaltningen informerar om olika utförare. Möjlighet till information och jämförelse av olika verksamheter finns via stadens webbtjänst Jämför service, som innehåller information om utförare inom förskola, fritid, äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och socialpsykiatri. De äldre informeras om möjligheterna att välja utförare inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet och servicehus i samband med utredning och beslut om bistånd. För omsorgen om personer med funktionsnedsättning erbjuds valfrihet då det gäller bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidsvistelse. Individ- och familjeomsorgens myndighetsutövande enheter ska i den mån det går informera sina klienter om möjligheten att välja utförare. Då det gäller förskola informeras föräldrarna via Stockholms stads webbplats om hur man ansöker om plats, hur kö och placering går till samt vilka regler som gäller. Alla ansökningar om förskoleplats görs via webben. 5

6 Barn och ungdom Förskola Efterfrågan på barnomsorg fortsätter att öka även under 2014 och nya förskoleavdelningar planeras, även på obekväm arbetstid. Stadsdelens förskolor ska utifrån förskolans läroplan arbeta för en verksamhet med god pedagogisk kvalitet, utifrån gemensamma mål och värderingar, med allas lika värde som grund. I stadsdelens förskolor strävar man efter att grundlägga en hälsosam livsstil hos barnen genom ett medvetet hälsoarbete med rörelse, utevistelse och bra mat. Både den inre och yttre miljön på förskolan ska vara tydlig och inspirerande. Den ska uppmuntra till lek, upplevelser, möten och utforskande. Särskilda mål och riktlinjer för mat och måltider ska bidra till en god och jämn kvalité i stadsdelens förskolor. Språk, lärande och identitetsutveckling hör samman varför pedagogerna vid förskolorna lägger stor vikt vid att stödja barnens språkutveckling. Förskolorna ska följa den reviderade läroplanen för tydligare mål att sträva efter då det gäller språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Barnen ska ha möjlighet att i samspel med omgivningen lära sig tala, berätta, argumentera och ställa frågor. Arbetet med matematik i förskolan syftar till att genom lust och glädje engagera barnen i grundläggande aktiviteter med t ex tal, geometri och mätning. Naturvetenskap och teknik i förskolan handlar om att barnens omgivning och vardagsfenomen undersöks. Stor vikt ska läggas vid naturvårdsfrågor och barnens intressen ska tas tillvara så att de utvecklar sina kunskaper om naturen. Stadsdelen deltar under i ett forskningsprojekt, Små barns lärande som är ett samarbete mellan tio kommuner, två stadsdelsförvaltningar i Stockholm och Linnéuniversitetet. Rekrytering av förskollärare är en nyckelfråga liksom en god arbetsmiljö, så att kompetenta medarbetare söker sig till stadsdelen och vill arbeta kvar. Samarbetet med universitet och högskolor genom den verksamhetsförlagda förskollärarutbildningen (Vfu) kommer att fortsätta under Barnen i förskolan ska vara förberedda inför övergången till skolan. En 6

7 strukturerad kontakt mellan förskolan och grundskolan i samverkan med föräldrarna, ska bidra till en smidig övergång för barnen. Klimatet i förskolan och i fritidens verksamheter ska präglas av trygghet och tillit mellan personal och barn/ungdomar samt mellan barnen och ungdomarna själva. Barn som behöver mer hjälp, stöd och stimulans i sin utveckling ska ges det stöd som behövs för en positiv utveckling. Förskolan/fritiden ska ha ett inkluderande syn- och förhållningssätt. De sex öppna förskolorna ska HBT-certifieras. I förskolan och inom fritiden ska man ta tillvara barnens/ungdomars förmåga och vilja till att ta ansvar och utöva inflytande. Alla, oavsett kön eller läggning, ska få lika stort utrymme i verksamheten. Kultur Kulturen utgör en integrerad och naturlig del i förskolan och inom fritidsverksamheterna. De vuxna ska med sina kunskaper, sitt engagemang och visat intresse, stimulera och uppmuntra till skapande och kommunikation med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Stadsdelsförvaltningen kommer att samordna beställningar av olika kulturevenemang för barn och unga som ett komplement till de professionella kulturupplevelser som anordnas av enheterna. Som tidigare kommer förvaltningen i detta arbete att samarbeta med kulturförvaltningen, biblioteken och föreningarna. Fritid Fritidens verksamheter ska bidra till att ge barn och unga hälsofrämjande och trygga uppväxtvillkor. Barn och ungdomar ska erbjudas stimulerande och utvecklande aktiviteter och få möjlighet att utveckla sina fritidsintressen, pröva på för dem nya aktiviteter, erbjudas läxhjälp och uppleva en trevlig social samvaro. I samverkan med föreningslivet ska fritidsverksamheten uppmuntra till aktiviteter genom att erbjuda ett brett utbud av idrott, friluftsaktiviteter och dans. I kvällsaktiviteterna erbjuds sportaktiviteter flera gånger i veckan. Inom fritidsverksamheten är sommarverksamheten vid Gålö fortsatt prioriterad. Stadsdelsförvaltningen erbjuder regelbundet aktiviteter riktade till unga med funktionshinder eftersom det efterfrågas av ungdomarna själva. Grunden är annars att man eftersträvar inkludering av alla ungdomar i samtliga fritidsverksamheter. 7

8 Förebyggande arbete Socialtjänst, fritid, skola, polis, föreningar och föräldrar ska samverka för att stärka det förebyggande arbetet för barn och ungdomar i stadsdelen. Fältassistenterna ska arbeta uppsökande och förebyggande i miljöer där ungdomar vistas. De ska i sitt arbete prioritera tidiga insatser och skapa goda relationer till ungdomarna. Bemanningen i fältgruppen kommer att utökas under Fältassistenterna kommer att vara knutna till specifika områden som kontaktpersoner. Syftet är att få samlad och ökad kunskap om respektive område samt att lokalt främja samverkan och goda kontakter. Under 2014 kommer Fältgruppen att mer än tidigare arbeta med barn i mellanstadieålder och yngre tonåringar eftersom destruktivt beteende och kriminalitet uppträder allt tidigare i åldrarna. Individ- och familjeomsorgen ska prioritera det förebyggande arbetet för att tidigt fånga upp barn och ungdomar som far illa eller befinner sig i riskzonen. Samverkan med förskola, skola och polis utgör grunden för en tidig upptäckt. Förvaltningen arbetar med tillsyn och informationsinsatser för att minska tillgängligheten till tobak och folköl. Antilangningskampanjer genomförs i samband med större helger. Sommarjobb Sommarjobb för ungdomar prioriteras även under 2014 och målet är att erbjuda 600 ungdomar feriearbeten. Öppenvård för barn och ungdomar Alla föräldrar i stadsdelsområdet som har barn mellan 3 och 12 år kommer också fortsättningsvis att erbjudas att delta i ABC föräldrastöd. Föräldrastödet Komet erbjuds till föräldrar som oroar sig för sina barns och ungdomars utveckling i åldrarna 3-11 år och år. Arbetet med sociala insatsgrupper kommer att prioriteras under året i hela stadsdelen och utgör ett komplement till myndighetsutövningen. Ungdomsmottagningen, som förvaltningen övertog huvudmannaskapet för 2013, ska under 2014 prioritera arbetet med unga mäns våld och sexualitet. 8

9 Vuxna och äldre Stöd till vuxna Arbetslösheten bedöms minska under de kommande åren. Förvaltningens resurscoacher kommer att arbeta vidare under 2014 med samma inriktning som tidigare då insatsen har visat sig ge goda effekter på individnivå. Arbetet kommer att ske både på grupp- och individnivå med klienter som av olika anledningar inte kommer ut i egen försörjning och som inte har tillräcklig arbetsförmåga för att remitteras till Jobbtorg resurs. Stadsdelsförvaltningen kommer att fortsätta det pågående arbetet med att fokusera på personer som lider av ohälsa och som saknar ersättning från Försäkringskassan. Bedömnings- och kartläggningsinstrumentet Initial bedömning, som utarbetats av socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, kommer att införas på enheten för arbete och försörjning. Inom försörjningsstöd har en informationsbroschyr tagits fram för att underlätta för brukarna i ansökningsprocessen. Den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivning kommer fortsättningsvis ge rådgivning utan väntetider. Ett uppdrag kommer även under 2014 att vara att mer renodlat rikta in sig på arbete med hyresrådgivning och vräkningsförebyggande arbete och särskilt fokus ligger på barnfamiljer. Förvaltningen ger stöd och behandling till personer med beroendeproblematik, dels genom egen mottagning, dels genom gemensam mottagning med landstinget. Under 2014 avser förvaltningen tillsammans med Farsta och Skarpnäck att intensifiera och utveckla samarbetet mellan förvaltningarna och på sikt skapa en gemensam och mer sammanhållen öppenvård för brukare med beroendeproblematik i sydost. Stadsdelsförvaltningen kommer att arbeta med regionalisering av verksamheter i östra söderort även gällande familjerätt samt stöd och behandling till personer som utsatts för eller bevittnat våld i nära relation. Behandling ges även till utövare av våld i nära relation. Målsättningen är att öka kvaliteten för brukarna inom dessa områden.

10 Tillgång till bostad är fundamental för att kunna leva ett självständigt liv. Antal försöks- och träningslägenheter behöver öka liksom möjligheten att ta över förstahandskontrakt. Förvaltningen kommer inför 2014 att ta ett större grepp om arbetet med bostadslösa. Stöd till psykiskt funktionshindrade Förvaltningen har flera egna verksamheter för sysselsättning och social samvaro som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Arbetsverksamheterna Textil & Papper och Återbruket kommer under året att slås ihop i en gemensam lokal vid Hardemogatan i Rågsved med namnet Tur & Retur. Inom mentorsprojektet erbjuds sysselsättning efter önskemål om att komma ut i praktik på en arbetsplats. Träfflokalen Flotten i Årsta erbjuder programpunkter som att besöka museum, bio, sportevenemang och göra utflykter till friluftsområden, olika stadsdelar eller delta i kulturella evenemang som finns i staden. Stöd till personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning ska stärkas till att kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Insatserna som ges ska syfta till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Medarbetare inom omsorgsverksamheterna ska ha kännedom om hjälpmedel samt stötta den enskilde i kontakten med andra samhällsorgan och organisationer samt möjliggöra till delaktighet i olika aktiviteter. Den enskildes egna önskemål och intressen ska styra vilka aktiviteter som genomförs och stödet att delta i aktiviteter ska kunna ges i både grupp och individuellt. Personalen ska arbeta hälsofrämjande genom att motivera till en hälsofrämjande livsstil såsom bra kost och regelbunden motion. Verksamheten på Örby fritidsgård för personer med Asperger syndrom fortgår under året. Förvaltningen arbetar på både kort och lång sikt med att anpassa verksamheterna utifrån de behov som finns och att tillgodose behoven av lokaler för de olika målgrupperna inom nämndens ansvarsområde. Tillgänglighetsaspekter beaktas alltid vid både om- och nybyggnation. 10

11 Äldreomsorg Personalen inom äldreomsorgen tillämpar ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt, dvs. låter den äldre göra det den klarar själv och stödjer de moment den äldre inte klarar. Den enskilde ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv och ha möjlighet att bo kvar i eget boende. Förebyggande insatser ska erbjudas den enskilde. Volontärverksamheten och fixartjänst fortsätter. Utveckling av ytterligare ett utegym/en rekreationsplats i norra stadsdelen planeras. Under året kommer förvaltningen med stöd av Silviasystrarna att vidareutveckla de sju nuvarande demensteamen inom hemtjänsten och kommer att ansöka om att starta upp ett team på Enskede Nya servicehus. Stadsdelsförvaltningen ska möjliggöra för de äldre att vara delaktiga i olika aktiviteter. Äldreomsorgen fortsätter att erbjuda möjligheter till kulturupplevelser inom de öppna dagverksamheterna utifrån brukarnas önskemål. En ny öppen social mötesplats startar vid Gullmarsplan. I samverkan med stadsdelarna Farsta och Skarpnäck anordnas möteplats för finsktalande äldre en gång per månad. Sommarkollo på Gålö fortsätter och möjligheten att erbjuda dagsutflykter under hela året likaså. Utevistelse och promenader erbjuds till alla brukare efter önskemål. Fler utbildningar och föreläsningar kommer erbjudas inom de öppna sociala mötesplatserna t.ex. It-verkstad/läsplattor, föreläsningar kring HBTQ och livsstilsfaktorer som är hälsofrämjande med mera. Avdelningen egen regi kommer delta i Prideveckan. Arbetet med att utveckla dokumentationen fortsätter. Alla brukare ska ha en uppdaterad genomförandeplan där sociala aktiviteter beskrivs. Uppföljning av att brukaren är nöjd med hur planerade insatser utförs följs upp regelbundet på ett strukturerat sätt. Värdegrundsarbetet fortsätter. Avlastning på korttidsboende erbjuds personer som vårdar närstående i hemmet. Parboende kan tillhandahållas inom vård- och omsorgsboende och servicehus. Genom den uppsökande verksamhet som bedrivs och biståndshandläggarens information ges vägledning om de stödinsatser som finns att tillgå och som kan bidra till kvarboende i det egna hemmet. Stödet till anhöriga och samverkan med frivilliga organisationer fortgår. Under 2014 kommer kompetensutveckling att ske inom demens, anhörig- 11

12 stöd samt vård i livet slutskede. Medarbetare kommer även att ges möjlighet att läsa in grundutbildning till vårdbiträde/undersköterska inklusive språkutbildning vid behov som anordnas av staden. Utveckling av Praktikcentrum på Stureby vård- och omsorgsboende fortsätter. Samverkan med gymnasieskolor fortsätter genom att verksamheterna tar emot praktikanter. Sommarungdomar tas emot inom samtliga verksamhetsområden. Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboende under helgerna fortsätter. 13,3 % män 86,7 % kvinnor arbetar i stadsdelsförvaltningen Medarbetarna Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser. Ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för effektiva och trivsamma arbetsplatser. Den attraktiva arbetsplatsen ger förutsättningar för medarbetarna att må bra genom delaktighet, dialog och tillgång till olika hälsofrämjande aktiviteter. Arbetet med att öka frisknärvaron fortsätter genom satsningar på friskvård och att sprida goda exempel, kollegialt lärande, internt och externt. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet prioriteras. Under 2014 kommer frågan om jämställda resultat gentemot våra brukare att aktualiseras. En jämställd arbetsplats och ett gott bemötande är grundförutsättningar i förvaltningens arbete med medborgarna i fokus. Resultaten från medarbetarundersökningen presenteras och handlingsplaner kommer att arbetas fram per arbetsplats. En övergripande analys över förbättringsområden inklusive genomförandeplan för 2014 kommer att tas fram. Att ge kunskap om och säkerställa rekryteringsprocessen blir ett fokusområde för Att arbeta förebyggande och främjande samt att betona frisknärvaro är delar som kommer att inrymmas i förvaltningens friskvårdsprogram för Bedömningen över personalläget för 2014 är att förvaltningen kommer att ligga kvar ungefär på samma antal anställda. Ökade ansträngningar behöver göras för att rekrytera fler män och för att få jämställdare arbetsplatser. 12

13 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Rev Mantadperioden för staddelsnämnden är till Med anledning av resultatet i Stockholms kommunalval 2014 kan dock förändringar komma att göras. Ledamöter Gustav Johansson (M) Eva Solberg (M) Björn Wredberg (M) Erika Wing (M) Kristina Katajikko (M) Lena Kling (FP) Kristina Öberg (S) Jimmy Lindgren (S) Parvin Araghi (S) Åsa Öckerman (MP) Sara Johansson (MP) Anders Hellström (M), ordförande Mobil: Rosa Lundmark (V), vice ordförande Mobil: Ersättare Henrik Virro (M) Anna Ersson (M) Ellinor Fornebrant (M) Joakim Gräns (M) Mohamoud M Enow (M) Peter Backlund (FP) Erica Tjerneld (C) Ulf Walther (S) Hanna Jokio (S) Anders Eriksson (S) Love Edenborg (MP) Daniel Pollak (MP) Lars Sterneby (V) Träffa dina politiker Kom till nämndens Öppna möten med frågestund, där ges information och möjlighet för dig att ställa frågor om aktuella ärenden. Nämndens sammanträden Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds sammanträden är öppna möten och du är hjärtligt välkommen att vara med och lyssna på vad som sägs och beslutas. Nämndhandlingar finns på stadsdelsförvaltningens kontor, Slakthusplan 4 och biblioteken i Högdalen och Årsta samt på insyn.stockholm.se Mötena annonseras i lokaltidningen Mitt i Söderort/ Bandhagen, på stadens webbsida samt via affischer. Mötena hålls i stadsdelsförvaltningens lokaler, Slakthusplan 4, ingång från Palmfeltsvägen 19 C. 13

14 Folkmängd Folkmängden i Enskede-Årsta- Vantör är Antalet boende beräknas öka med invånare till år Åldersfördelning 31 dec år % 6-15 år % år % år % år % 80 år % Män % Kvinnor % invånare i Enskede-Årsta-Vantör Kort om Enskede-Årsta-Vantör I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde ingår stadsdelarna Bandhagen, Dalen, Enskedefältet, Enskede gård, Gamla Enskede, Hagsätra, Högdalen, Johanneshov, Rågsved, Snösätra, Stureby, Årsta, Örby och Östberga. Barn och ungdomar I Enskede-Årsta-Vantör finns 233 avdelningar på 66 kommunala förskolor och fyra familjedaghem. Sammantaget är 3644 barn inskrivna i stadsdelens kommunala förskolor och 6 barn i familjedaghemmen. Förskolorna är indelade i 13 olika förskoleområden som vart och ett leds av en förskolechef. I stadsdelen finns också 34 fristående förskolor. (sept 2014) Det finns 6 öppna förskolor är belägna i Dalen, Högdalen, Rågsved, Stureby, Årsta och Östberga. Vid öppna förskolan är Öppna förskolan är en mötesplats för barn och föräldrar (sept 2014) I stadsdelen finns 7 fritidsgårdar belägna i Hagsätra, Rågsved, Örby, Högdalen, Dalen, Östberga och Årsta. En del av dessa fritidsgårdar drivs på entreprenad. Dessutom finns 2 öppna träffpunkter för ungdomar i Enskede och Stureby. Barn och ungdomar erbjuds också olika aktiviteter i stadsdelens parklekar: Bandängen i Bandhagen, Stamparken och parkleken Backen i Östberga, parkleken Rågdalen i Rågsved och i parklekarna i Högdalen och Hagsätra. I stadsdelen finns också en ungdomsmottagning i Gullmarsplan. 14

15 Vuxna I Enskede-Årsta-Vantör finns olika verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Här finns sju kommunala gruppbostäder och en assistansenhet. 11 gruppbostäder och ett korttidshem drivs på entreprenad liksom sex dagliga verksamheter. Här finns också verksamheter som vänder sig till psykiskt funktionshindrade: en träfflokal i Årsta och och två verksamheter för arbetsträning/sysselsättning, Bageriet, Tur & retur. I stadsdelen finns två gruppboenden, Dalens gruppbostad och Hagsätravägens gruppbostad samt ett stödboende på Drivhusvägen, totalt 36 lägenheter. Dessutom finns två boendestödsteam för cirka 180 personer med psykiskt funktionshinder. Som stöd för personer med missbruksproblem finns Gullmarsplans beroendemottagning som erbjuder medicinska bedömningar och behandlingar, rådgivning, motiverande samtal enskilt och i grupp samt samtalsbehandling. Pelaren är ett 12-stegsinspirerat behandlingsprogram för missbrukare och deras anhöriga. I stadsdelen finns också två träfflokaler, Valvet och Bryggan. Bryggan drivs av Convictus med stöd från förvaltningen. Totalt disponerar förvaltningen cirka 170 jour-, tränings- och försökslägenheter. Enskede-Årsta-Vantörs råd för funktionshinderfrågor är av stadsdelsnämndens rådgivande organ. Genom rådet ska personer med funktionsnedsättning ha inflytande och delaktighet i beslut som rör deras levnadsförhållanden. Äldre Inom stadsdelen bor ca personer som är över 65 år. Drygt 2900 personer har insatser från äldreomsorgen. Det handlar oftast om hemtjänst i ordinärt boende, servicehus, dagvård, vård- och omsorgsboende, samt trygghetslarm. I stadsdelen finns tre servicehus, fyra vård-och omsorgsboenden. En del av dessa drivs på entreprenad. Inom två vård- och omsorgsboenden och servicehus finns även biståndsbedömnd dagvård. I stadsdelen erbjuds hemtjänst både i privat och i egen regi. Det finns fyra hemtjänstenheter i egen regi och en enhet för förebyggande verksamhet erbjuder alla personer över 65 år stöd och stimulans genom bland annat öppna dagverksamheter, sommarkollo, fixartjänster och anhörigstöd. Stadsdelen kan erbjuda totalt nio öppna dagverksamheter. I Rågsved finns en kostenhet som lagar mat åt både hemtjänstenheter och vård- och omsorgsboenden och som även driver en restaurang inom Rågsveds servicehus. (sept 2014) Medelinkomst Sammanräknad förvärvsinkomst år stadsdelen år, totalt år, män år, kvinnor hela staden år, totalt år, män år, kvinnor Utbildningsnivå Högsta utbildningsnivån år, år 2013 stadsdelen Grundskola 13,8 % Gymnasial 37,6 % Eftergymnasial 47,8 % Uppgift saknas 2,4 % Förvärvsarbetande år 2012 stadsdelen Kvinnor år 77,0 % Män år 78,3 % hela staden Kvinnor år 77,0 % Män år 78,2 % 15

16 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdels förvaltning sept 2014 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Box 81, Johanneshov, e-post: Telefon vx: , Tryck: EO Print Grafiska. Foto: Kenneth Hellman sid 1, 3, 13, 16.

Verksamhet och budget 2016. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Verksamhet och budget 2016. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Verksamhet och budget 2016 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ett Stockholm för alla! Vision 2040 lägger grunden för arbetet med Stockholms stads målbild Ett Stockholm för alla! Verksamhetsplanen

Läs mer

Kvinnor över 65 år i tre söderortsstadsdelar och deras livskvalitet

Kvinnor över 65 år i tre söderortsstadsdelar och deras livskvalitet Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1(5) Dnr 1.1.-718/2013 2013-11-18 Handläggare Åsa Winfridsson Telefon08-508

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd)

ILS 2013: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd) Arbetsmarknadsåtgärder Effektivitet Ekonomi Ekonomiskt bistånd Förskoleverksamhet ILS 2013: Risk & er - 2013 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha

Läs mer

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt

Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt Bilaga Tertialrapport 2 Södermalms stadsdelsnämnd Kommentarer till de mål nämnden prognostiserar ska uppfyllas helt SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND 1 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I. Öppna verksamheter, förebyggande stöd och kultur för barn och ungdomar.

K V A L I T E T S G A R A N T I. Öppna verksamheter, förebyggande stöd och kultur för barn och ungdomar. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dnr 100-5547/2007 Giltig fr.o.m. 2008-01-01 Fritid och kultur Öppna verksamheter, förebyggande stöd och kultur för barn och ungdomar. Fritidsgårdar och parklekar,

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Enskede-Årsta- Vantör

Brottsförebyggande arbete i Enskede-Årsta- Vantör ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELDFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (4) 2012-08-27 Handläggare: Britt Widell Telefon: 08-508 14 476 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Brottsförebyggande

Läs mer

Ulf Walther (S) Inga-Karin Mellberg. Sammanträde torsdag den 4 januari 2016 klockan 09:00 09:15

Ulf Walther (S) Inga-Karin Mellberg. Sammanträde torsdag den 4 januari 2016 klockan 09:00 09:15 NR1 /2016 Sammanträde torsdag den 4 januari 2016 klockan 09:00 09:15 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4, Gotland Ledamöter Ulf Walther (S) ordf Gustav Johansson (M) vice ordf Kristina

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde i Stockholms kommun. Beslut. Stockholms kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde i Stockholms kommun. Beslut. Stockholms kommun Stockholms kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde i Stockholms kommun 2 (5) Tillsyn i Stockholms kommun har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016.

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Förskolebarnens utveckling - vår utmaning

Förskolebarnens utveckling - vår utmaning K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Familjedaghem Högdalen-Örby Förskolebarnens utveckling - vår utmaning Familjedaghem för dig som vill ha både tryggheten att vistas i en lugn miljö med få barn

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna

Kvalitetsgaranti - Enheten för vuxna ENHETEN FÖR VUXNA Sid 1 (5) Giltig 2016 - Inom enheten för vuxna utreder och föreslår vi insatser för dig som ansöker om ekonomiskt bistånd, socialpsykiatriska insatser, söker stöd för våld i nära relationer

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Enskede-Årsta-s stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-11-22 Handläggare Gunweig Högberg Telefon: 08-508 20 505 Till

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014 för Enskede-Årsta-Vantör sid 1-63

Verksamhetsplan för år 2014 för Enskede-Årsta-Vantör sid 1-63 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Verksamhetsplan för år 2014 för Enskede-Årsta-Vantör sid 1-63 Blanketter... bilaga 1 Priser... bilaga 2 Aktivitetsplan 2014... bilaga 3 Internkontrollplan...

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 2 RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER SID 1 (7)

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 2 RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS AV KF:S INDIKATORER OCH NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER SID 1 (7) RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 2 - OCH VÄSENTLIGSANALYS AV KF:S ER OCH NÄMNDENS VÄSENTLIGA PROCESSER SID 1 (7) VERKSAMS- Arbetsmarknadsåtgärder Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för

Läs mer

Odenplans förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I

Odenplans förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Odenplans förskolor Ingress Förskolebarns framtidstro vår utmaning Vi ser det som vår utmaning att vara med och forma barnens framtidstro,

Läs mer

Önskehemsgatan 32 4 avdelningar. Förskolebarns framtidstro - vår utmaning

Önskehemsgatan 32 4 avdelningar. Förskolebarns framtidstro - vår utmaning K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Örby förskolor Ripsavägen 33 Ripsavägen 44 4 avdelningar 4 avdelningar Vingåkersvägen 22-26 4 avdelningar Åkerögränd 5 3 avdelningar Önskehemsgatan 32 4 avdelningar

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Verksamhet och budget 2017

Verksamhet och budget 2017 Kortversion av Verksamhet och budget 2017 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ett Stockholm för alla! Vision 2040 Ett Stockholm för alla - är grunden för vårt arbete. Det innebär att vi strävar

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

Rapport till nämnd. KF:s mål Nämndens mål Vad ska följas upp Arbetssätt. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Rapport till nämnd. KF:s mål Nämndens mål Vad ska följas upp Arbetssätt. Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök Ekonomiskt bistånd Alla som idag är socialbidragsberoende på grund av arbetsbrist ska garanteras insats inom fem dagar Arbetsmarknadsåtgärder

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16)

Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD. Mölndal (reviderad augusti -16) Skolförvaltningen Sörgårdens förskola MÅLBILD Sörgårdens förskola Mölndal (reviderad augusti -16) Våra styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN:s barnkonvention Läroplanen för förskolan

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSE AVDELNINGEN SID 1 (5) ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT Namn på projekt: Lokal utveckling i Östberga Sökande Nämnd: Enskede-Årsta-Vantör Adress: Slakthusplan 4 Epost:

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 ÄLDREFÖRVALTNINGEN NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 STOCKHOLMS STAD PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Visionen om ett Stockholm i världsklass Stockholm ska växa till en miljonstad

Läs mer

Äldre 2020. Lättläst version

Äldre 2020. Lättläst version Policy Äldre 2020 Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2010 26 Lättläst version Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Lättläst version av Äldre 2020, Tierps kommun Inledning

Läs mer

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016 1 (10) Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning ÄO Ansökan avser HEMTJÄNST år: 2016 Planerar ni att ansöka om stimulansmedel nästa år: Ja Företag/Sdf Enhet Ansvarig chef Tel.nr Mejladress Regiform

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Örby förskolor

Kvalitetsgaranti - Örby förskolor ÖRBY FÖRSKOLOR Sid 1 (5) Giltig från och med 2017-01-01 Giltig till och med 2017-12-31 - är organiserad i 5 förskolor på 6 adresser. Till höstterminen kommer Dalbotten att avvecklas då alla de barn som

Läs mer

Vi erbjuder en förskoleverksamhet som lägger grunden för barnets livslånga lärande

Vi erbjuder en förskoleverksamhet som lägger grunden för barnets livslånga lärande K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor Vi erbjuder en förskoleverksamhet som lägger grunden för barnets livslånga lärande Barn, föräldrar och besökare skall känna sig välkomna till

Läs mer

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd Sida: 1 (7) Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av kommunens anhörigstöd i sin helhet och ge förslag på hur det kan vidareutvecklas. I detta dokument

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning, i tjänsteutlåtandet daterat , och lägger ärendet till handlingarna.

Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning, i tjänsteutlåtandet daterat , och lägger ärendet till handlingarna. Individ- och familjeomsorg VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING Handläggare: Ariane Andersson Telefon: 08-508 20 065 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-04-26 SDN 2006-05-17 Dnr 503-190/2006 ARBETSLÖSHET BLAND UNGA I VANTÖR

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa Folkhälsoplan 2015-2018 Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Folkhälsoplanen 2015-2018 Folkhälsoplanens mål och därmed handlingsplan bygger

Läs mer

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen

Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansmedel för att utveckla äldreomsorgen ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1( 6) 2009-03-20 Handläggare: Kjell O Jansson Telefon: 08-508 14 542 Marie Kelpe Telefon: 076-12 20 583 Till

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

ARBETSPLAN

ARBETSPLAN education ARBETSPLAN 2011 2012 FÖRSKOLAN KARUSELLEN Arbetslag: Andersson & Jungfrun 2 (8) Vision Lust att lära och tro på framtiden Sammanhållande idé för all verksamhet från 1-12 år Användbara kunskaper

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning

Samteamet - en förändrad inriktning för Gullmarsplans beroendemottagning SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-11-19 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäck stadsdelsnämnd 2014-12-18

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes.

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508

Läs mer

Till dig. arbetar. medarbetarpolicy

Till dig. arbetar. medarbetarpolicy Medarbetarpolicy Till dig som arbetar i Lunds kommun medarbetarpolicy I din hand har du medarbetarpolicyn för Lunds kommun. Här beskrivs de värderingar och förhållningssätt som ska genomsyra våra arbetsplatser

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet

Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet ÄLTA SKOLA MED FÖRSKOLOR Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet Rev 150903 Organisation Älta skola F-6 Kolarängens förskola 3

Läs mer

Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad

Förslag till nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-07-05 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2012-08-28 Förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Hägersten - Liljeholmen)

ILS 2010: Risk & Väsentlighet Indikatorer (Hägersten - Liljeholmen) ILS 2010: Risk & Väsentlighet er - 2010 Verksamhetsområde Arbetsmarknadsåtgärder Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla 1 400 st 57 st Att

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning

Hemtjänst i egen regi inom Älvsjö stadsdelsområde verksamhetsbeskrivning Älvsjö stadsdelsförvaltning Verksamhetsområdet äldre och funktionsnedsatta Tjänsteutlåtande Dnr 7.281-2015 Sida 1 (6) 2015-07-21 Handläggare Karin Lindbom Telefon: 08-508 21 000 Älvsjö stadsdelsnämnd 2015-08-27

Läs mer

Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltn ing

Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltn ing Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltn ing Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar 2017-05-03 Sida 2 Nio stadsdelar: Hässelby villastad (inklusive Smedshagen) Kälvesta Vinsta Hässelby gård Hässelby strand

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Verksamhetsplan Stretereds och Vommedalens förskolor.

Verksamhetsplan Stretereds och Vommedalens förskolor. Verksamhetsplan 2013-2015 Stretereds och Vommedalens förskolor. Tillsammans skapar vi utveckling" Bakgrund och syfte Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Snösätra förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I. Bäverhyddan Bäverbäcksgränd 5. Rödmyran Bäverdammsgränd 5

Snösätra förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I. Bäverhyddan Bäverbäcksgränd 5. Rödmyran Bäverdammsgränd 5 K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Snösätra förskolor Bäverhyddan Bäverbäcksgränd 5 Rödmyran Bäverdammsgränd 5 Tusenskönan Spårfinnargränd 12 Klippan Bjursätragatan 72 Snösätra förskolor är en arena

Läs mer

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (7) Anki Lysén 085 912 64 71, 070 608 78 09 anki.lysen@sigtuna.se 2011-04-27 Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Baltazar

Kvalitetsgaranti - Baltazar BALTAZAR Sid 1 (8) Giltig 2015 - Ä l v s j ö s visi o n Älvsjö ska ha en förskola i världsklass där lek, lärande, trygghet och respekt för det enskilda barnet står i centrum. Förskolan ska möta barnens

Läs mer

Handlingsplan övergången förskola-skola Enskede-Årsta- Vantör 2014

Handlingsplan övergången förskola-skola Enskede-Årsta- Vantör 2014 Handlingsplan övergången förskola-skola Enskede-Årsta- Vantör 2014 stockholm.se Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Information Sida 1 (3) 2014-08-04 Handlingsplan för barnens övergång mellan förskola

Läs mer

Enheten för vuxenstöd Beställare och utförare Myndighetsutövning vuxna, insatser för missbrukare och psykiskt funktionshindrade

Enheten för vuxenstöd Beställare och utförare Myndighetsutövning vuxna, insatser för missbrukare och psykiskt funktionshindrade Sid 1 (5) Enheten för vuxenstöd Beställare och utförare Myndighetsutövning vuxna, insatser för missbrukare och psykiskt funktionshindrade Utredning av behov hos vuxna med missbrukare och bistånds - insatser

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund)

Inriktningsbeslut om att ingå finansiell samordning i Stockholm (inrättande av samordningsförbund) Skarpnäcks stadsdelförvaltning Avdelningen för individ- och familjeomsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-02-23 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 15024 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2015-03-26

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 () I n g r e ss Snösätra förskolor Förskolorna Bäverbäcksgränd 5,Bäverdammsgränd 5, Spårfinnargränd 12 och Bjursätragatan 72. Våra pedagogiska ställningstaganden Alla

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSE AVDELNINGEN SID 1 (8) ANSÖKAN OM MEDEL FÖR YTTERSTADSPROJEKT Namn på projekt: Lokal utveckling i Östberga och Dalen Sökande Nämnd: Enskede-Årsta-Vantör Adress: Slakthusplan

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Föreningsbidrag 2013 till föreningar som arbetar med missbruksfrågor i Enskede- Årsta-Vantör

Föreningsbidrag 2013 till föreningar som arbetar med missbruksfrågor i Enskede- Årsta-Vantör ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2012-11-20 Handläggare: Lotta Gillhardt Telefon: 08-508 14 019 Till Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli

Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli HANDLINGSPLAN Dnr V 2015/424 Handlingsplan för jämställdhet och likabehandling Sahlgrenska akademins kansli Publicerad Beslutsfattare http://www.sahlgrenska.gu.se/internt/jamstalldhet/ Kanslichef, Margareta

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer