Verksamhet och budget Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet och budget 2014. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning"

Transkript

1 Verksamhet och budget 2014 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

2 Verksamhetsplanen för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd knyter an till Stockholms stads långsiktiga mål i Vision 2030 om en stad i världsklass och anger riktningen för förvaltningens verksamhet Stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör har tilldelats ca 2,1 miljarder kronor av kommunfullmäktige i nettobudget, vilket motsvarar en ökning med 1,8 % jämfört med Stadsdelens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser. Den attraktiva arbetsplatsen ger förutsättningar för medarbetarna att må bra genom delaktighet, dialog och tillgång till olika hälsofrämjande aktiviteter. En jämställd arbetsplats och ett gott bemötande är grundförutsättningar i förvaltningens arbete med medborgarna i fokus. Satsning på friskvård, att sprida goda exempel och kollegialt lärande liksom jämställdhet och mångfald är fokusområden under Trygghet, säkerhet och lokalt brottsförebyggande arbete är prioriterat och sker i samverkan med andra aktörer. Satsningar på lokalutveckling sker bl a i Rågsved, Östberga, Dalen och Högdalen. Fältgruppen arbetar uppsökande och förebyggande i miljöer där ungdomar vistas. Förvaltningen samverkar med olika högskolor och universitet. Ett exempel är utvecklingsarbetet Små barns lärande som är ett samarbete mellan tio kommuner och två stadsdelar tillsammans med Linnéuniversitetet. Ett annat exempel är forskningsprojektet ICEC (Interethnic Coexistance in European Cities) som bygger på en systematisk jämförelse av mål, strukturella drag och resultat av områdesbaserade program i Stockholm, Amsterdam och Wien. Projektet drivs av KTH och universiteten i Wien respektive Amsterdam i nära samarbete med Stockholms läns landsting. Stureby vård- och omsorgsboende har sedan flera år satsat på att arbeta med forskning, utveckling och att ta emot studenter från gymnasiet och högskolan. Lena Lundström Stoltz Stadsdelsdirektör 2

3 Verksamhetsplan och budget för Enskede-Årsta-Vantör 2014 Majoriteten i stadsdelsnämnden (moderaterna och folkpartiet, med instämmande av centerpartiet) ställde sig bakom förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget vid sitt sammanträde den 12 december. I sitt beslut betonade majoriteten bland annat att: Kvalitet i verksamheten och en ansvarsfull budgethållning ser vi som viktiga grunder för vår politik. Under 2014 kommer vi att fortsätta med fullt fokus mot kvalitetsaspekterna. Inom de samhällsområden som är gemensamt finansierade är det viktigt att friheten att välja finns. Det är viktigt att boende, invånare, deras besökare och andra som av olika skäl har anledning att besöka stadsdelen har möjlighet att parkera bekvämt och smidigt. Nyföretagande och fler arbetsplatser är hög prioritet för alliansen och en förutsättning för en positiv tillväxt av stadsdelen. Vår paroll Tryggt och snyggt kommer att fortsätta ligga i fokus under precis som det gjort de tidigare åren. I utvecklingen av stadsdelen är det för alliansen viktigt att infrastrukturen ska fungera och att det finns tillgång till gröna ytor. Det är viktigt att underhållet av våra grönområden, skogar och parker fortsätter vara prioriterat i stadsdelen. Ta tillvara och stärka barn, unga samt även famijer där barn och unga kan utsättas för risker. Vi välkomnar tillskottet med fler fältassistenter. Stadsdelen ska erbjuda en äldreomsorg där kvalitet, valfrihet och mångfald är ledorden. Personer med funktionsnedsättning ska ha samma rätt som andra att leva ett självständigt liv och få ett bra bemötande. Ytterligare fritidssatsningar ska göras för våra ungdomar i stadsdelen. 3

4 Årets budget Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har en nettobudget på totalt ca 2,1 miljarder. I jämförelse med ursprunglig budget för 2013 är detta en ökning med 36,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,8%. I den tilldelade budgeten finns ökningar inom alla nämndens verksamhetsområden förutom administration och arbetsmarknadsåtgärder. I budgeten finns även effektiviseringskrav för minskad sjukfrånvaro, införande av gemensam administration och e-tjänster. Så här fördelas de totala kostnaderna (netto) per verksamhetsområde Verksamhet Mnkr Nämnd och förvaltningsadministration 46,8 Individ- och familjeomsorg 221,0 Stadsmiljö 23,8 Förskola 510,8 Äldreomsorg 777,3 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 328,2 Fritid och kultur 43,2 Arbetsmarknadsåtgärder 10,4 Ekonomiskt bistånd 158,3 Totalt 2119,8 Attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stadsdel Stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör arbetar på olika sätt för att stadsdelen ska upplevas som ren, välskött och tillgänglig samt trygg och säker att bo och vistas i. Det uppnås bland annat genom prioriterade investeringar och löpande underhåll som exempelvis slyröjning, renhållning och snöröjning. Stadsdelsområdets parker, grönområden och parkstråk ska upplevas som trygga och säkra att vistas i och ska kunna användas av så många som möjligt. Lekplatser, trappor och parkvägar ska få ökad tillgänglighet och säkerhet. Arbetet med att utveckla Backens parklek i Östberga och Bandängens parklek i Bandhagen fortsätter samt upprustningen av Triangelparken i Gamla Enskede och Dalenparken i Dalen. Trygghet, säkerhet och lokalt brottsförebyggande arbetet är prioriterat och sker i samverkan med andra aktörer. Utvecklingsarbetet som bedrivs när det gäller våld i nära relationer kommer att fortsätta prioriteras under Miljöarbetet är viktigt och stadsdelsförvaltningen fortsätter arbetet för en hållbar livsmiljö. I Miljöplanen finns bland annat krav på miljöeffektiva transporter. Samtliga bilar som förvaltningen leasar eller äger ska vara miljöbilar. Inga bilar ska ha dubbdäck. Målet för att andelen miljöbränsle i etanol- och gasbilarna höjs, liksom andelen elbilar i stadsdelsförvaltningen. Alla stadsdelsförvaltningens verksamheter som köper in livsmedel ska välja ekologiska livsmedel där så är möjligt. Elförbrukningen i stadsdelsförvaltningens lokaler ska minska. Andelen verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk hantering ska öka ytterligare under

5 Kvalitet och valfrihet Stadsdelsförvaltningen verkar för ökad valfrihet och mångfald för stockholmarna genom stadsdelsnämndens aktiviteterplan för upphandling och konkurrens samt för att ramavtal med externa vårdgivare ska innehålla ett brett och differentierat utbud. Invånarna i stadsdelen ska uppleva att de får god service och omsorg genom att verksamheterna har en god tillgänglighet och en hög kvalitet. För att medborgarna ska kunna göra ett aktivt val är det viktigt att stadsdelsförvaltningen informerar om olika utförare. Möjlighet till information och jämförelse av olika verksamheter finns via stadens webbtjänst Jämför service, som innehåller information om utförare inom förskola, fritid, äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och socialpsykiatri. De äldre informeras om möjligheterna att välja utförare inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet och servicehus i samband med utredning och beslut om bistånd. För omsorgen om personer med funktionsnedsättning erbjuds valfrihet då det gäller bostad med särskild service, daglig verksamhet och korttidsvistelse. Individ- och familjeomsorgens myndighetsutövande enheter ska i den mån det går informera sina klienter om möjligheten att välja utförare. Då det gäller förskola informeras föräldrarna via Stockholms stads webbplats om hur man ansöker om plats, hur kö och placering går till samt vilka regler som gäller. Alla ansökningar om förskoleplats görs via webben. 5

6 Barn och ungdom Förskola Efterfrågan på barnomsorg fortsätter att öka även under 2014 och nya förskoleavdelningar planeras, även på obekväm arbetstid. Stadsdelens förskolor ska utifrån förskolans läroplan arbeta för en verksamhet med god pedagogisk kvalitet, utifrån gemensamma mål och värderingar, med allas lika värde som grund. I stadsdelens förskolor strävar man efter att grundlägga en hälsosam livsstil hos barnen genom ett medvetet hälsoarbete med rörelse, utevistelse och bra mat. Både den inre och yttre miljön på förskolan ska vara tydlig och inspirerande. Den ska uppmuntra till lek, upplevelser, möten och utforskande. Särskilda mål och riktlinjer för mat och måltider ska bidra till en god och jämn kvalité i stadsdelens förskolor. Språk, lärande och identitetsutveckling hör samman varför pedagogerna vid förskolorna lägger stor vikt vid att stödja barnens språkutveckling. Förskolorna ska följa den reviderade läroplanen för tydligare mål att sträva efter då det gäller språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Barnen ska ha möjlighet att i samspel med omgivningen lära sig tala, berätta, argumentera och ställa frågor. Arbetet med matematik i förskolan syftar till att genom lust och glädje engagera barnen i grundläggande aktiviteter med t ex tal, geometri och mätning. Naturvetenskap och teknik i förskolan handlar om att barnens omgivning och vardagsfenomen undersöks. Stor vikt ska läggas vid naturvårdsfrågor och barnens intressen ska tas tillvara så att de utvecklar sina kunskaper om naturen. Stadsdelen deltar under i ett forskningsprojekt, Små barns lärande som är ett samarbete mellan tio kommuner, två stadsdelsförvaltningar i Stockholm och Linnéuniversitetet. Rekrytering av förskollärare är en nyckelfråga liksom en god arbetsmiljö, så att kompetenta medarbetare söker sig till stadsdelen och vill arbeta kvar. Samarbetet med universitet och högskolor genom den verksamhetsförlagda förskollärarutbildningen (Vfu) kommer att fortsätta under Barnen i förskolan ska vara förberedda inför övergången till skolan. En 6

7 strukturerad kontakt mellan förskolan och grundskolan i samverkan med föräldrarna, ska bidra till en smidig övergång för barnen. Klimatet i förskolan och i fritidens verksamheter ska präglas av trygghet och tillit mellan personal och barn/ungdomar samt mellan barnen och ungdomarna själva. Barn som behöver mer hjälp, stöd och stimulans i sin utveckling ska ges det stöd som behövs för en positiv utveckling. Förskolan/fritiden ska ha ett inkluderande syn- och förhållningssätt. De sex öppna förskolorna ska HBT-certifieras. I förskolan och inom fritiden ska man ta tillvara barnens/ungdomars förmåga och vilja till att ta ansvar och utöva inflytande. Alla, oavsett kön eller läggning, ska få lika stort utrymme i verksamheten. Kultur Kulturen utgör en integrerad och naturlig del i förskolan och inom fritidsverksamheterna. De vuxna ska med sina kunskaper, sitt engagemang och visat intresse, stimulera och uppmuntra till skapande och kommunikation med hjälp av olika estetiska uttrycksformer. Stadsdelsförvaltningen kommer att samordna beställningar av olika kulturevenemang för barn och unga som ett komplement till de professionella kulturupplevelser som anordnas av enheterna. Som tidigare kommer förvaltningen i detta arbete att samarbeta med kulturförvaltningen, biblioteken och föreningarna. Fritid Fritidens verksamheter ska bidra till att ge barn och unga hälsofrämjande och trygga uppväxtvillkor. Barn och ungdomar ska erbjudas stimulerande och utvecklande aktiviteter och få möjlighet att utveckla sina fritidsintressen, pröva på för dem nya aktiviteter, erbjudas läxhjälp och uppleva en trevlig social samvaro. I samverkan med föreningslivet ska fritidsverksamheten uppmuntra till aktiviteter genom att erbjuda ett brett utbud av idrott, friluftsaktiviteter och dans. I kvällsaktiviteterna erbjuds sportaktiviteter flera gånger i veckan. Inom fritidsverksamheten är sommarverksamheten vid Gålö fortsatt prioriterad. Stadsdelsförvaltningen erbjuder regelbundet aktiviteter riktade till unga med funktionshinder eftersom det efterfrågas av ungdomarna själva. Grunden är annars att man eftersträvar inkludering av alla ungdomar i samtliga fritidsverksamheter. 7

8 Förebyggande arbete Socialtjänst, fritid, skola, polis, föreningar och föräldrar ska samverka för att stärka det förebyggande arbetet för barn och ungdomar i stadsdelen. Fältassistenterna ska arbeta uppsökande och förebyggande i miljöer där ungdomar vistas. De ska i sitt arbete prioritera tidiga insatser och skapa goda relationer till ungdomarna. Bemanningen i fältgruppen kommer att utökas under Fältassistenterna kommer att vara knutna till specifika områden som kontaktpersoner. Syftet är att få samlad och ökad kunskap om respektive område samt att lokalt främja samverkan och goda kontakter. Under 2014 kommer Fältgruppen att mer än tidigare arbeta med barn i mellanstadieålder och yngre tonåringar eftersom destruktivt beteende och kriminalitet uppträder allt tidigare i åldrarna. Individ- och familjeomsorgen ska prioritera det förebyggande arbetet för att tidigt fånga upp barn och ungdomar som far illa eller befinner sig i riskzonen. Samverkan med förskola, skola och polis utgör grunden för en tidig upptäckt. Förvaltningen arbetar med tillsyn och informationsinsatser för att minska tillgängligheten till tobak och folköl. Antilangningskampanjer genomförs i samband med större helger. Sommarjobb Sommarjobb för ungdomar prioriteras även under 2014 och målet är att erbjuda 600 ungdomar feriearbeten. Öppenvård för barn och ungdomar Alla föräldrar i stadsdelsområdet som har barn mellan 3 och 12 år kommer också fortsättningsvis att erbjudas att delta i ABC föräldrastöd. Föräldrastödet Komet erbjuds till föräldrar som oroar sig för sina barns och ungdomars utveckling i åldrarna 3-11 år och år. Arbetet med sociala insatsgrupper kommer att prioriteras under året i hela stadsdelen och utgör ett komplement till myndighetsutövningen. Ungdomsmottagningen, som förvaltningen övertog huvudmannaskapet för 2013, ska under 2014 prioritera arbetet med unga mäns våld och sexualitet. 8

9 Vuxna och äldre Stöd till vuxna Arbetslösheten bedöms minska under de kommande åren. Förvaltningens resurscoacher kommer att arbeta vidare under 2014 med samma inriktning som tidigare då insatsen har visat sig ge goda effekter på individnivå. Arbetet kommer att ske både på grupp- och individnivå med klienter som av olika anledningar inte kommer ut i egen försörjning och som inte har tillräcklig arbetsförmåga för att remitteras till Jobbtorg resurs. Stadsdelsförvaltningen kommer att fortsätta det pågående arbetet med att fokusera på personer som lider av ohälsa och som saknar ersättning från Försäkringskassan. Bedömnings- och kartläggningsinstrumentet Initial bedömning, som utarbetats av socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med stadsdelsförvaltningarna, kommer att införas på enheten för arbete och försörjning. Inom försörjningsstöd har en informationsbroschyr tagits fram för att underlätta för brukarna i ansökningsprocessen. Den öppna mottagningen för budget- och skuldrådgivning kommer fortsättningsvis ge rådgivning utan väntetider. Ett uppdrag kommer även under 2014 att vara att mer renodlat rikta in sig på arbete med hyresrådgivning och vräkningsförebyggande arbete och särskilt fokus ligger på barnfamiljer. Förvaltningen ger stöd och behandling till personer med beroendeproblematik, dels genom egen mottagning, dels genom gemensam mottagning med landstinget. Under 2014 avser förvaltningen tillsammans med Farsta och Skarpnäck att intensifiera och utveckla samarbetet mellan förvaltningarna och på sikt skapa en gemensam och mer sammanhållen öppenvård för brukare med beroendeproblematik i sydost. Stadsdelsförvaltningen kommer att arbeta med regionalisering av verksamheter i östra söderort även gällande familjerätt samt stöd och behandling till personer som utsatts för eller bevittnat våld i nära relation. Behandling ges även till utövare av våld i nära relation. Målsättningen är att öka kvaliteten för brukarna inom dessa områden.

10 Tillgång till bostad är fundamental för att kunna leva ett självständigt liv. Antal försöks- och träningslägenheter behöver öka liksom möjligheten att ta över förstahandskontrakt. Förvaltningen kommer inför 2014 att ta ett större grepp om arbetet med bostadslösa. Stöd till psykiskt funktionshindrade Förvaltningen har flera egna verksamheter för sysselsättning och social samvaro som vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning. Arbetsverksamheterna Textil & Papper och Återbruket kommer under året att slås ihop i en gemensam lokal vid Hardemogatan i Rågsved med namnet Tur & Retur. Inom mentorsprojektet erbjuds sysselsättning efter önskemål om att komma ut i praktik på en arbetsplats. Träfflokalen Flotten i Årsta erbjuder programpunkter som att besöka museum, bio, sportevenemang och göra utflykter till friluftsområden, olika stadsdelar eller delta i kulturella evenemang som finns i staden. Stöd till personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning ska stärkas till att kunna leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Insatserna som ges ska syfta till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Medarbetare inom omsorgsverksamheterna ska ha kännedom om hjälpmedel samt stötta den enskilde i kontakten med andra samhällsorgan och organisationer samt möjliggöra till delaktighet i olika aktiviteter. Den enskildes egna önskemål och intressen ska styra vilka aktiviteter som genomförs och stödet att delta i aktiviteter ska kunna ges i både grupp och individuellt. Personalen ska arbeta hälsofrämjande genom att motivera till en hälsofrämjande livsstil såsom bra kost och regelbunden motion. Verksamheten på Örby fritidsgård för personer med Asperger syndrom fortgår under året. Förvaltningen arbetar på både kort och lång sikt med att anpassa verksamheterna utifrån de behov som finns och att tillgodose behoven av lokaler för de olika målgrupperna inom nämndens ansvarsområde. Tillgänglighetsaspekter beaktas alltid vid både om- och nybyggnation. 10

11 Äldreomsorg Personalen inom äldreomsorgen tillämpar ett vardagsrehabiliterande förhållningssätt, dvs. låter den äldre göra det den klarar själv och stödjer de moment den äldre inte klarar. Den enskilde ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv och ha möjlighet att bo kvar i eget boende. Förebyggande insatser ska erbjudas den enskilde. Volontärverksamheten och fixartjänst fortsätter. Utveckling av ytterligare ett utegym/en rekreationsplats i norra stadsdelen planeras. Under året kommer förvaltningen med stöd av Silviasystrarna att vidareutveckla de sju nuvarande demensteamen inom hemtjänsten och kommer att ansöka om att starta upp ett team på Enskede Nya servicehus. Stadsdelsförvaltningen ska möjliggöra för de äldre att vara delaktiga i olika aktiviteter. Äldreomsorgen fortsätter att erbjuda möjligheter till kulturupplevelser inom de öppna dagverksamheterna utifrån brukarnas önskemål. En ny öppen social mötesplats startar vid Gullmarsplan. I samverkan med stadsdelarna Farsta och Skarpnäck anordnas möteplats för finsktalande äldre en gång per månad. Sommarkollo på Gålö fortsätter och möjligheten att erbjuda dagsutflykter under hela året likaså. Utevistelse och promenader erbjuds till alla brukare efter önskemål. Fler utbildningar och föreläsningar kommer erbjudas inom de öppna sociala mötesplatserna t.ex. It-verkstad/läsplattor, föreläsningar kring HBTQ och livsstilsfaktorer som är hälsofrämjande med mera. Avdelningen egen regi kommer delta i Prideveckan. Arbetet med att utveckla dokumentationen fortsätter. Alla brukare ska ha en uppdaterad genomförandeplan där sociala aktiviteter beskrivs. Uppföljning av att brukaren är nöjd med hur planerade insatser utförs följs upp regelbundet på ett strukturerat sätt. Värdegrundsarbetet fortsätter. Avlastning på korttidsboende erbjuds personer som vårdar närstående i hemmet. Parboende kan tillhandahållas inom vård- och omsorgsboende och servicehus. Genom den uppsökande verksamhet som bedrivs och biståndshandläggarens information ges vägledning om de stödinsatser som finns att tillgå och som kan bidra till kvarboende i det egna hemmet. Stödet till anhöriga och samverkan med frivilliga organisationer fortgår. Under 2014 kommer kompetensutveckling att ske inom demens, anhörig- 11

12 stöd samt vård i livet slutskede. Medarbetare kommer även att ges möjlighet att läsa in grundutbildning till vårdbiträde/undersköterska inklusive språkutbildning vid behov som anordnas av staden. Utveckling av Praktikcentrum på Stureby vård- och omsorgsboende fortsätter. Samverkan med gymnasieskolor fortsätter genom att verksamheterna tar emot praktikanter. Sommarungdomar tas emot inom samtliga verksamhetsområden. Ungdomsbesök på vård- och omsorgsboende under helgerna fortsätter. 13,3 % män 86,7 % kvinnor arbetar i stadsdelsförvaltningen Medarbetarna Nämndens verksamheter ska vara attraktiva arbetsplatser. Ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för effektiva och trivsamma arbetsplatser. Den attraktiva arbetsplatsen ger förutsättningar för medarbetarna att må bra genom delaktighet, dialog och tillgång till olika hälsofrämjande aktiviteter. Arbetet med att öka frisknärvaron fortsätter genom satsningar på friskvård och att sprida goda exempel, kollegialt lärande, internt och externt. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet prioriteras. Under 2014 kommer frågan om jämställda resultat gentemot våra brukare att aktualiseras. En jämställd arbetsplats och ett gott bemötande är grundförutsättningar i förvaltningens arbete med medborgarna i fokus. Resultaten från medarbetarundersökningen presenteras och handlingsplaner kommer att arbetas fram per arbetsplats. En övergripande analys över förbättringsområden inklusive genomförandeplan för 2014 kommer att tas fram. Att ge kunskap om och säkerställa rekryteringsprocessen blir ett fokusområde för Att arbeta förebyggande och främjande samt att betona frisknärvaro är delar som kommer att inrymmas i förvaltningens friskvårdsprogram för Bedömningen över personalläget för 2014 är att förvaltningen kommer att ligga kvar ungefär på samma antal anställda. Ökade ansträngningar behöver göras för att rekrytera fler män och för att få jämställdare arbetsplatser. 12

13 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Rev Mantadperioden för staddelsnämnden är till Med anledning av resultatet i Stockholms kommunalval 2014 kan dock förändringar komma att göras. Ledamöter Gustav Johansson (M) Eva Solberg (M) Björn Wredberg (M) Erika Wing (M) Kristina Katajikko (M) Lena Kling (FP) Kristina Öberg (S) Jimmy Lindgren (S) Parvin Araghi (S) Åsa Öckerman (MP) Sara Johansson (MP) Anders Hellström (M), ordförande Mobil: Rosa Lundmark (V), vice ordförande Mobil: Ersättare Henrik Virro (M) Anna Ersson (M) Ellinor Fornebrant (M) Joakim Gräns (M) Mohamoud M Enow (M) Peter Backlund (FP) Erica Tjerneld (C) Ulf Walther (S) Hanna Jokio (S) Anders Eriksson (S) Love Edenborg (MP) Daniel Pollak (MP) Lars Sterneby (V) Träffa dina politiker Kom till nämndens Öppna möten med frågestund, där ges information och möjlighet för dig att ställa frågor om aktuella ärenden. Nämndens sammanträden Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds sammanträden är öppna möten och du är hjärtligt välkommen att vara med och lyssna på vad som sägs och beslutas. Nämndhandlingar finns på stadsdelsförvaltningens kontor, Slakthusplan 4 och biblioteken i Högdalen och Årsta samt på insyn.stockholm.se Mötena annonseras i lokaltidningen Mitt i Söderort/ Bandhagen, på stadens webbsida samt via affischer. Mötena hålls i stadsdelsförvaltningens lokaler, Slakthusplan 4, ingång från Palmfeltsvägen 19 C. 13

14 Folkmängd Folkmängden i Enskede-Årsta- Vantör är Antalet boende beräknas öka med invånare till år Åldersfördelning 31 dec år % 6-15 år % år % år % år % 80 år % Män % Kvinnor % invånare i Enskede-Årsta-Vantör Kort om Enskede-Årsta-Vantör I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde ingår stadsdelarna Bandhagen, Dalen, Enskedefältet, Enskede gård, Gamla Enskede, Hagsätra, Högdalen, Johanneshov, Rågsved, Snösätra, Stureby, Årsta, Örby och Östberga. Barn och ungdomar I Enskede-Årsta-Vantör finns 233 avdelningar på 66 kommunala förskolor och fyra familjedaghem. Sammantaget är 3644 barn inskrivna i stadsdelens kommunala förskolor och 6 barn i familjedaghemmen. Förskolorna är indelade i 13 olika förskoleområden som vart och ett leds av en förskolechef. I stadsdelen finns också 34 fristående förskolor. (sept 2014) Det finns 6 öppna förskolor är belägna i Dalen, Högdalen, Rågsved, Stureby, Årsta och Östberga. Vid öppna förskolan är Öppna förskolan är en mötesplats för barn och föräldrar (sept 2014) I stadsdelen finns 7 fritidsgårdar belägna i Hagsätra, Rågsved, Örby, Högdalen, Dalen, Östberga och Årsta. En del av dessa fritidsgårdar drivs på entreprenad. Dessutom finns 2 öppna träffpunkter för ungdomar i Enskede och Stureby. Barn och ungdomar erbjuds också olika aktiviteter i stadsdelens parklekar: Bandängen i Bandhagen, Stamparken och parkleken Backen i Östberga, parkleken Rågdalen i Rågsved och i parklekarna i Högdalen och Hagsätra. I stadsdelen finns också en ungdomsmottagning i Gullmarsplan. 14

15 Vuxna I Enskede-Årsta-Vantör finns olika verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Här finns sju kommunala gruppbostäder och en assistansenhet. 11 gruppbostäder och ett korttidshem drivs på entreprenad liksom sex dagliga verksamheter. Här finns också verksamheter som vänder sig till psykiskt funktionshindrade: en träfflokal i Årsta och och två verksamheter för arbetsträning/sysselsättning, Bageriet, Tur & retur. I stadsdelen finns två gruppboenden, Dalens gruppbostad och Hagsätravägens gruppbostad samt ett stödboende på Drivhusvägen, totalt 36 lägenheter. Dessutom finns två boendestödsteam för cirka 180 personer med psykiskt funktionshinder. Som stöd för personer med missbruksproblem finns Gullmarsplans beroendemottagning som erbjuder medicinska bedömningar och behandlingar, rådgivning, motiverande samtal enskilt och i grupp samt samtalsbehandling. Pelaren är ett 12-stegsinspirerat behandlingsprogram för missbrukare och deras anhöriga. I stadsdelen finns också två träfflokaler, Valvet och Bryggan. Bryggan drivs av Convictus med stöd från förvaltningen. Totalt disponerar förvaltningen cirka 170 jour-, tränings- och försökslägenheter. Enskede-Årsta-Vantörs råd för funktionshinderfrågor är av stadsdelsnämndens rådgivande organ. Genom rådet ska personer med funktionsnedsättning ha inflytande och delaktighet i beslut som rör deras levnadsförhållanden. Äldre Inom stadsdelen bor ca personer som är över 65 år. Drygt 2900 personer har insatser från äldreomsorgen. Det handlar oftast om hemtjänst i ordinärt boende, servicehus, dagvård, vård- och omsorgsboende, samt trygghetslarm. I stadsdelen finns tre servicehus, fyra vård-och omsorgsboenden. En del av dessa drivs på entreprenad. Inom två vård- och omsorgsboenden och servicehus finns även biståndsbedömnd dagvård. I stadsdelen erbjuds hemtjänst både i privat och i egen regi. Det finns fyra hemtjänstenheter i egen regi och en enhet för förebyggande verksamhet erbjuder alla personer över 65 år stöd och stimulans genom bland annat öppna dagverksamheter, sommarkollo, fixartjänster och anhörigstöd. Stadsdelen kan erbjuda totalt nio öppna dagverksamheter. I Rågsved finns en kostenhet som lagar mat åt både hemtjänstenheter och vård- och omsorgsboenden och som även driver en restaurang inom Rågsveds servicehus. (sept 2014) Medelinkomst Sammanräknad förvärvsinkomst år stadsdelen år, totalt år, män år, kvinnor hela staden år, totalt år, män år, kvinnor Utbildningsnivå Högsta utbildningsnivån år, år 2013 stadsdelen Grundskola 13,8 % Gymnasial 37,6 % Eftergymnasial 47,8 % Uppgift saknas 2,4 % Förvärvsarbetande år 2012 stadsdelen Kvinnor år 77,0 % Män år 78,3 % hela staden Kvinnor år 77,0 % Män år 78,2 % 15

16 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdels förvaltning sept 2014 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Box 81, Johanneshov, e-post: Telefon vx: , Tryck: EO Print Grafiska. Foto: Kenneth Hellman sid 1, 3, 13, 16.

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 ÄLDREFÖRVALTNINGEN NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 STOCKHOLMS STAD PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Visionen om ett Stockholm i världsklass Stockholm ska växa till en miljonstad

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Hemtjänsten 2013 Övergripande och nämndspecifika mål EKONOMI Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående

Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Riktlinje för stöd till Anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-04-10 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Direkt stöd till anhöriga i Arboga kommun 6 2.1 Information...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun

Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Plan för Anhörigstöd i Vingåkers kommun Socialtjänstlagen, SOL, 5 kap. 10 : Personer som vårdar eller stödjer närstående Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken)

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn & ungdomar med funktionsnedsättningar 2010 (Utarbetad 2010-02-22)

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15

Ansökan. om utvecklingsmedel till tidigare insatser Projektet Barn i Salem 2007-03-15 Kommunstyrelsens stab Säby Torg 16/144 80 Rönninge Björn Callmar/Ungdomssamordnare 08 532 598 37, bjorn.callmar@salem.se www.salem.se eller www.plaskis.nu 2007-03-15 Ansökan om utvecklingsmedel till tidigare

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer