Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Koncept Södertälje centrum. Utvärdering av det reviderade reglersystemet för kommunens parkering. Jämförelser mellan före-efterstudier genomförda i oktober 2007 och september T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet

7 2 Innehåll Mom. Omfattning Sid. 0. Bakgrund Parkeringsundersökningarnas genomförande 2. Resultat från antalsräkningar av parkerade bilar 3. Parkeringstryckets fördelning över centrumområdet 4. Parkeringstider och parkeringsomsättning 5. Jämförelse med P-taxor i andra kommuner 6. Preliminär utvärdering av målinfrielse för det nya reglersystemet 7. Avslutande diskussion och förslag till justeringsåtgärder

8 3 0. Bakgrund. Bakgrund och uppdrag Inom Södertälje kommun pågår planeringsarbeten för förnyelse av stadskärnan. I detta sammanhang är tillgänglighets- och parkeringsfrågorna viktiga för att säkra god åtkomlighet till stadskärnans handel och verksamheter särskilt då förtätning av bebyggelse och gatumiljöförbättringar gör att befintlig uteparkering minskar. Kommunen har reviderat avgiftssystemet för kommunens parkering i stadskärnan. Syfte med revideringen är: Kort sikt: Lång sikt: Minska långtidsparkeringen och öka omsättningen genom att införa rak parkeringstaxa :-/tim inom en inre korttidsparkeringszon och skapa en yttre, avgiftsbelagd långtidsparkeringszon med lägre avgift (2 :-/tim). Stimulera till ökad efterfrågan på P-husparkering och förnyelse av P-systemet. Det nya kortsikts-systemet infördes i januari år I samband med systemförändringen genomförs utvärderingar genom före-efterstudier av hur parkeringsvanor och parkeringsefterfrågan förändras inom området. Resultaten skall kunna användas som underlag för samråd, återkoppling och för kommunens beslut om eventuella kompletterande åtgärder inom centrums parkeringssystem. Detta PM redovisar resultat och jämförelser mellan parkeringsförhållanden i centrum utifrån undersökningar genomförda före och efter det att det nya reglersystemet infördes. En översiktlig värdering görs även mot de mål som ställdes upp inför besluten om det nya reglersystemet för parkeringen i centrum. Studiernas genomförande Program för parkeringsundersökningarna har upprättats av Grontmij AB som även svarat för sammanställning och utvärdering av undersökningsresultaten. Gatukontorets stadsmiljöenhet har genom trafikövervakningsenheten svarat för huvudparten av fältarbetet. Förestudier genomfördes i oktober månad 2007, efter det att beslut fattats om det nya reglersystemet men innan det genomförts. Efterstudierna utfördes ca 9 månader efter att systemet införts, i slutet av september månad Tidpunkten för efterstudien har valts med tanke på att resultatet skall vara representativt för årsgenomsnittet för parkeringsförhållandena i centrum. Det har också valts så att det förflutit en tid sedan taxereformen genomfördes varför parkeringsvanor och tekniska inkörningsproblem nu torde ha stabiliserats. Redovisning I denna rapport sammanfattas, jämförs och värderas undersökningsresultat från före- och efterstudierna. Mer utförlig dokumentation av undersökningsdata finns i två särskilda delrapporter. Stockholm XX Grontmij AB Samhällsbyggnad/Väg och trafik Jan-Erik Hollander T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

9 4 Områden för parkeringsräkningar. Gränser för inre och yttre centrum visas med röd respektive blå linjer.

10 5 1. Parkeringsundersökningarnas genomförande Tider Parkeringsundersökningar har genomförts med samma metod och inom samma områden vid såväl före- som efterstudierna. Förestudier: oktober 2007 Efterstudier; september 2009 Gatukontorets trafikövervakningsenhet har svarat för huvudparten av undersökningsarbetets genomförande. Grontmij AB har svarat för: Upprättande av program för undersökningarna Bearbetning av undersökningsresultat Sammanställning av dokumentation från P- undersökningarna jämte denna rapport visande jämförelser mellan parkeringsefterfrågan och parkeringsvanor vid föreresp. efterstudierna Antalsräkningar av parkerade bilar Antalsräkning av parkerade bilar har genomfört vid fredags- och lördagsförhållanden. Därtill har räkningar genomförts under en vardagsnatt för att fastlägga omfattningen på boendeparkeringen i området. Parkeringsräkningarna har genomförts under två hela dagar och observationerna utfördes varannan timme i både yttre och inre centrumzonen under fredagen. Under lördagar begränsades räkningarna till inre centrumområdet men i gengäld ökades då undersökningstätheten till en gång i timmen. En nyhet vid 2009-års studie är att även parkeringen under söndagar studerats i inre centrumzonen. Centrum har delats in i observationsstationer enligt vidstående kartbild; 108 stationer i inre zonen och 81 stationer inom yttre zonen. Inom varje station råder enhetliga huvudmannaskaps- och upplåtelseförhållanden. All allmän parkering ingår i studien och därtill en begränsad mängd parkering som är reserverad för viss fastighet eller viss parkeringshyresgäst. Allmän besöksparkering i centrums fyra parkeringshus har också studerats. Nummerskrivningsstudie Som komplement till antalsräkningarna har även en nummerskrivningsstudie genomförts för bilar parkerade på ett hundratal bilplatser i centrumkärnans södra del. Urval av P-platser för denna studie har skett med tanke på att det här förekom stor andel långtidsparkerade bilar vid tiden för tillämpning av det gamla reglersystemet P-tian som gjorde det möjligt att parkera billigt under lång tid på centrums mest efterfrågade besöksparkeringsplatser. Nummerskrivningsstudien genomfördes genom att bilnummer (de tre bokstäverna) på uppställda bilar på varje bilplats inom undersökningsområdet noterades vid patrullering en gång varannan timme under heldagarna fredag och lördag vid såväl före- som efterstudierna. Utvärdering Data från de båda studietyperna har bearbetats på samma vis vid såväl före- som efterstudierna och resultaten sammanfattas i denna PM. T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

11 6

12 7 2. Resultat från antalsräkningar av parkerade bilar Bilplatsantal Jämförelse mellan antalsräkningar av parkerade bilar år 2007 och år 2009 på allmän parkering visas i diagramform på vidstående sida. Antalet allmänna bilplatser har förändrats något under perioden: Inre centrum - uteparkeringen Gatuparkeringen har minskat med 46 bilplatser beroende på gatuoch torgombyggnader. Pågående ledningsarbeten längs Nygatan har också tillfälligt reducerat antalet bilplatser. Inre centrum P-husen En minskning av P-husens allmänna parkering har skett beroende på pågående ombyggnader av Kringlan-garaget där övre P-planet är avstängt och öppethållande nytt nedre P-plan har färre platser än det nu avstängda övre planet. Då ombyggnaderna i Kringlan är klara tillkommer drygt 100 allmänna bilplatser i garaget. Yttre centrum En ökning av parkeringen har skett, främst beroende på utökning och ordnande av P-platsen i kv. Mörten i områdets södra del. Vid efterstudierna pågick gatuarbeten längs Dalgatan vilket gör att ca 25 bilplatser tillfälligtvis varit avstängda. Invid Storgatan mittför Tom TIts har en ny P-plats ordnats av kommunen. Denna rymmer ca 70 bilar och har taxan 10:-/timme. Parkeringen på denna P-plats har dock ej antalsräknats vid efterstudien år Parkeringsefterfrågan under fredagar Inre centrum Efterfrågan på allmän utomhusparkering är ca 15% mindre (ca 130 bilar) i september 2009 än i oktober Detta beror sannolikt på minskad långtidsparkering i inre centrum. Undantag gäller morgonobservationen (kl. 09) då ca 100 bilar mer stod uppställda vilket kan bero på att avgiftsbelagd tid nu börjar först kl. 09 (mot kl. 08 år 2007) Nattparkeringen på allmän uteparkering i inre centrum har samma omfattning år 2009 som år P-husen har en likartad efterfrågan vid de båda studierna. De avvikelser som visas i diagrammet beror främst på att Kringlan-garaget inte antalsräknats vid fredagsstudien år Yttre centrum Räkningar av bilar vid efter-studien år 2009 har kunnat genomföras bara vid fyra tider. Efterfrågan på parkering har blivit väsentligt mindre (ca - 30% eller ca 150 bilar) vilket kan bero på att boende i ökad utsträckning nu hyr P-plats på tomtmark eller parkerar utanför avgiftszonen. Nattparkeringen har minskat med ca 70 bilar jämfört med föresituationen. Parkeringsefterfrågan under lördagar. Lördagsparkeringen har studerats bara för inre centrum. Efterfrågan på utomhusparkeringen är % lägre år 2009 än 2007 ( bilar) vilket till stora delar sannolikt beror på minskad långtidsparkering. P-husen har också en mindre reduktion; ca 40 bilar. Parkeringsefterfrågan under söndagar. Söndagsparkeringen utomhus har likartad omfattning som under lördagar, Detta förklaras delvis av att boendeparkeringen har större omfattning genom att parkeringen är gratis under söndagar. P-husen har en mycket låg efterfrågan på söndagar genom att de även då är avgiftsbelagda. T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

13 8

14 T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

15 10

16 T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

17 12

18 13 3. Parkeringstryckets fördelning över centrumområdet. Metodik På föregående 5 sidor visas hur efterfrågetrycket på allmän parkering i inre centrumzonen varierar vid olika tider och på olika platser i området. Kartbilderna illustrerar parkeringstrycket med färger för olika beläggningsgrader: Grön: P-beläggning under 65 % (mer än 1 ledig plats av 3) Gul: P-beläggning mellan % Röd: P-beläggning över 90 % (under 1 ledig plats av 10) Underlag för figurerna är resultat från parkeringsräkningarna i oktober 2007 resp. september Fredag kl. 09 (figurer på sid 8) Efterstudien visar ett större parkeringstryck på morgonen inom gator och P-områden i inre centrumkärnan vilket kan bero på kvarstående boendebilar (avgiftstiden börjar numera inte förrän kl. 09). Beläggningen har ökat något på P-platsen vid järnvägsstationen beroende på det nya stadshuset som tagits i bruk på västra sidan av Nyköpingsvägen. Fredag kl. 11 (figurer på sid 9) Lunchperioden ger den största vardagsefterfrågan på parkering i Södertälje centrum. Efterstudien visar ett likartat parkeringstryck på de mest välbelägna P-platserna i inre centrumkärnan trots att efterfrågan totalt sett är lägre år 2009 än Den lägre efterfrågan innebär främst mindre efterfrågan på parkering i stadskärnans yttre del (området vid Tom Tits och väster om Nygatan). P-husen har en likartad beläggning men Kringlan-garaget är ej studerat på fredagen år Parkeringsområdet närmast järnvägsstationen/stadshuset är fullbelagt. Fredag kl. 15 (figurer på sid 10) Efterstudien visar likartade förändringar som vid lunchtid; de centrala P- platserna utomhus är högt efterfrågade och de lediga reserverna i inre zonens yttre del är större år 2009 än år P-husen har stora lediga reserver. Parkeringen vid järnvägsstationen/stadshuset är fullbelagd. Lördag kl. 13 (figurer på sid 11) Denna timme uppvisar veckans största efterfrågan på allmän besöksparkering i stadskärnan beroende på att inköpsärenden koncentreras till dessa tider. Parkeringstrycket på de centrala utomhusparkeringarna år 2009 är likartat det som rådde år 2007 trots, totalt sett, färre parkerade bilar i inre korttidsparkeringszonen. De lediga parkeringsreserverna har därvid ökat i zonens yttre delar; vid Tom Tits och bostadsgator väster om Nygatan. P-husen har en låg beläggning år 2009, motsvarande den år Att Kringlan-garaget uppvisar högt parkeringstryck beror på att garaget under pågående ombyggnad har ett mindre bilplatsantal än år Söndag kl. 13 (figurer på vidstående sid 12) Söndagsstudien är ny för 2009 års undersökning vilket gör att det inte finns något äldre underlag att jämföra med. Därför visas lördagsparkeringen år 2009 som jämförelse på vänstra figuren. Parkeringstrycket på söndagen för de centrala utomhusparkeringarna år 2009 är likartad lördagsförhållandena vid samma tid. Detta beror dels på att boendeparkerare står gratis på söndagar men även på att besöken i centrum har stor omfattning under söndagen. P-husens allmänna parkering är särskilt litet efterfrågad under söndagar beroende på avgiftsbeläggning även söndagar på denna parkering. T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

19 14 Parkeringsstationer där nummerskrivning genomförts

20 15 4. Parkeringstider och parkeringsomsättning Nummerskrivningsstudien En studie av uppehållstiderna på ett urval p-platser i södra stadskärnan genomfördes i form av nummerskrivningsundersökning. Bilnummer (de tre bokstäverna) noterades genom patrullering varannan timme under hela studiedagarna fredag och lördag. Antalet allmänna bilplatser inom undersökningsområdet har minskat något beroende på parkeringsregleringar i samband med gatuombyggnader (signal i korset Nygatan/Nedre Torekällgatan) jämte pågående ledningsarbeten på Nygatan. Följande bilplatsantal ingick i studierna (enligt karta på vidstående sida): År 2007: 119 bilplatser År 2009: 90 bilplatser Resultat Resultat från nummerskrivningsstudien redovisas i form av belägningsdiagram på vidstående sida. Här framgår också omfattningen av långtidsparkering (P-tider över 3 timmar). Fredagsstudierna Antalet parkerade bilar har minskat mellan före- och efterstudierna till följd av minskat bilplatsantal och minskad långtidsparkering. Andelen bilar som långtidsparkerar har minskat kraftigt mellan år 2007 och 2009; från 20% till 11 % av de påträffade bilarna. Sålunda är 30 bilar långtidsparkerade och 250 st. korttidsparkerade på fredagen år På grund av att långtidsparkerade bilar tar upp större P-kapacitet än de korttidsparkerade blir jämförelsen förstärkt då det gäller andelen ianspråktagen P-kapacitet. Andelen bilplatser som beläggs av långtidsparkerande har sålunda minskat från 54% år 2007 till 38 % år 2009 (trots att andelen långtidsparkerade bilar bara är 11% år 2009). Lördagsstudierna Liksom under fredagen har inslaget av långtidsparkering minskat mellan år 2007 och 2009; från 22 % till 13 % av antalet påträffade bilar (27 långtidsparkerade och 200 korttidsparkerade bilar). De långtidsparkerade bilarna svarar för nu för 42 % av den totala P- beläggningen jämfört med 55 % år Flera av de långtidsparkerande bilarna bedöms tillhöra boende vid Badhusgatan och Lovisingatan. T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

21 16 Maximala parkeringstaxor i 30 kommuncentra år 2008 enligt SKLinventering år 2008 jämfört med Södertäljetaxor. Kommun Storlek 1000-tal Max P-taxa 2009 kr/tim Anm. Västerås :-/h i P-hus (kommunens) Norrköping :-/h i P-hus (Q-park) Eskilstuna :-/h i P-hus (kommunens och Q- park) P10 för 2tim i P-hus Nyköping 51 6 P-15 minuterszon i hela centrum. P10 för max. 2 tim. Parkeringstaxor i 4 kommuncentra år 2009.

22 17 5. Jämförelse med P-taxor i andra kommuner Bakgrund I beslutsunderlaget inför revidering av reglersystemet för parkering i Södertälje centrum år 2007 ingick en jämförelse med dåvarande taxeläget i andra kommuner. Denna jämförelse har nu uppdaterats med aktuellt taxeläge för centrumparkering år enligt figur och tabell på vidstående sida. Jämförelse med taxor i 30 kommuncentra år 2008 En jämförelse görs med maximala kommunala parkeringstaxor i de trettio största kommunerna (exklusive de tre storstäderna) i landet i figuren överst på sid. 16. Södertälje ligger mitt i intervallet och materialet omfattar sålunda 15 kommuner som är större och lika många som är mindre än Södertälje. Parkeringstaxan 15:-/timme i Södertälje år 2009 ligger i nivå med förhållandena år 2008 i de närmast elva större kommunerna. De största kommunerna har i regel högre P-taxor, men Norrköping utgör här ett undantag (5-/timme år 2008). Kommuner som är mindre än Södertälje har lägre högsta timtaxa, normalt i intervallet 5 10:-/timme. Fördjupad jämförelse med 4 kommuner i närområdet till Södertälje Såsom i beslutsunderlaget har en fördjupad uppdatering gjorts av dagens taxeläge på parkering (såväl på gatumark som i P-hus) gjorts för fyra närbelägna kommuner. Resultat framgår av tabellen på vidstående sida. I Västerås och Eskilstuna är den högsta P-taxan på kommunal utomhusparkering (20 resp. 18:-/tim) högre än den nuvarande högsta taxan i Södertälje (15:-/tim). En väsentlig skillnad är dock taxesättningsprincipen i P- husen i dessa båda städer det är väsentligt billigare att parkera i P-husen än på gatumark. En förklaring är att P-husen här förvaltas av kommunen men i Eskilstuna har även Q-park en taxesättning som inte överskrider de kommunala bolagets och som därigenom är väsentligt lägre än gatuparkeringstaxan. Detta är en stor avvikelse jämfört med förhållandena i Södertälje, där P-hustaxan nu är 21:-/timme, dvs. 40 % högre än den högsta gatuparkeringstaxan. Norrköping har höjt avgiften jämfört med 2008-års inventering men 10 kronor per timme är fortfarande lågt för en kommun av Norrköpings storlek. I Norrköping är P-hustaxan (12:-/tim) högre än gatumarkstaxan. P-taxan i Nyköping är densamma som vid 2004 års inventering, dvs. max. 6 kronor per timme. T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

23 18 Syfte/mål för P-regleringssystemet Värderingar och förväntningar år 2007 Måluppnåelse, september års system Mål för Nya reglersystemet föreslaget nytt system 1. Stimulera användning av parkering på tomtmark - 2. Säkra välbelägen besöksparkering för stadskärnans handel Det skall vara lätt att hitta ledig bilplats nära målpunkten. Viktigt för besökare med korta P-tider Det skall vara lätt för bilisten att begripa och anpassa sig till reglersystemet Det skall vara lätt att övervaka efterlevnaden av P-reglerna + 6. Avgifterna skall bidra till att täcka P- kostnader och stimulera till förnyelse av P-systemet. +

24 19 6. Utvärdering av målinfrielse för det nya reglersystemet Uppsatta mål I samband med beredning av beslutsunderlag våren 2007 om revidering av reglersystemet för parkering i stadskärnan, formulerades sex viktiga egenskaper för reglersystemet för stadskärnans parkering. En värdering gjordes av hur dåvarande reglersystemet P-tian uppfyllde egenskaperna och en bedömning gjordes av förväntade egenskaper för det föreslagna nya reglersystemet. Egenskaperna år 2007 jämte dåvarande förväntningar på det nya reglersystemet visas på vidstående bild. Värdering Rådande och förväntade egenskaper hos det gamla och föreslagna nya reglersystemet visas med färgkoder i vidstående figur: Grön: Systemet uppfyller syftet/målet Gul: Systemet uppfyller i viss mån syftet/målet Röd: Systemet uppfyller inte syftet/målet Med ledning av jämförelser mellan före- och efterstudierna har en lägesbedömning gjorts av hur väl det nya reglersystemet uppfyller förväntningarna från år 2007: +: Förväntningarna infriade 0: Liten infrielse av förväntningarna -: Förväntningarna har inte infriats 1. Stimulera använding av parkering på tomtmark Parkeringshusen har nu likartade beläggningsförhållanden som år Förklaring är att P-taxan höjts kraftigt i P-husen och är nu 21:-/tim. Gatuparkeringen har också fått efterskottsbetalning vilket gör att denna fördelaktiga betalningsmetod inte längre är förbehållen P-husen. Dyrare P-hus och kundvänligare betalsystem på gatuparkering gör att målet om ökad efterfrågan på P-husparkering inte uppnåtts. 2. Säkra välbelägen besöksparkering för stadskärnans handel. Förväntning var att det, genom minskad långtidsparkering och ökad P- husparkering, skulle bli något lättare att hitta välbelägen parkering för besökare. Utvärderingen visar att det blivit mindre P-efterfrågan på uteparkeringen, till stor del beroende på minskad långtidsparkering men överflyttning av parkeringsefterfrågan till P-husen har inte skett vilket gör att de mest centrala uteparkeringarna fortfarande ofta är efterfrågade till kapacitetsgränsen. Detta gör, totalt sett, att förväntningarna knappast är uppfyllda. 3. Det skall vara lätt att hitta bilplats nära målpunkten. Det är tveksamt om detta mål/syfte har uppnåtts genom att det fortfarande är hög efterfrågan på de mest välbelägna P-områdena utomhus i stadskärnan.. 4. Det skall vara lätt att begripa och anpassa sig till det nya systemet. Det är lätt att begripa och handha det nya systemet. Efterskottsbetalning på uteparkeringen gör denna attraktivare än år 2007 vilket ger en konkurrensnackdel för P-husen. Förväntningar om goda egenskaper har infriats. 5. Det skall vara lätt att övervaka efterlevnaden av P-reglerna Det äldre reglersystemet med P-tian var i praktiken omöjligt att övervaka med rimliga insatser från trafikövervakningens sida. Det nya systemet är lätt att övervaka rörande erlagd avgift och övervakningsmålet är därför tillgodosett. 6. Avgifterna skall bidra till att täcka P-kostnaderna och stimulera till förnyelse av P-systemet. Den nya taxesättningen på uteparkeringen innebär att kommunens intäkter från parkeringsverksamheten har ökat väsentligt jämfört med tidigare. Målet om viss förbättring jämfört med 2007 års förhållanden är uppnått. Det är dock ännu en god bit kvar innan P-intäkterna kan ge rimlig kostnadstäckning för framtida nya P-hus i centrum. T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

25 20 7. Avslutande diskussion och förslag till justeringsåtgärder Allmänt om reglersystemet Det nu införda reglersystemet för kommunens parkering i stadskärnan innebär en första etapp på vägen mot att göra stadskärnan mer lättillgänglig för bilåkande besökare och att lägga grunden för den förnyelse av P-systemet som är förutsättning för stadskärnan förnyelse. Genomförda före-efterstudier visar att långtidsparkeringen minskat på de mest attraktiva besöks-p-platserna. Det nya systemet är också kundvänligt tack vare efterskottsbetalning vilket gör att risken för P-böter elimineras. Det är lätt för P-vakterna att övervaka. Önskad efterfrågeökning på parkering i P-husen har inte uppnåtts. Detta beror bla. på att P-taxorna här höjts kraftigt så att det (trots stor höjning av kommunens gatutaxor) fortfarande är väsentligt dyrare att parkera i P-hus än på den attraktivare kommunala uteparkeringen. Detta är en obalans som bör lösas så att P- systemet och stadskärnans verksamheter i sin helhet skall fungera på ett bra och attraktivt vis för stadens bilbesökare. Nivå på parkeringstaxorna Den nya taxan på kommunens parkering innebär en kraftig höjning relativt det gamla systemet P-tian. Den högsta taxan i inre zonen är nu i nivå med den som tillämpas i centrumområden i större kommuner än Södertälje. En alltför hög parkeringstaxa kan göra andra inköpsställen attraktivare än centrumbutikerna. Vi föreslår att nuvarande maxtaxor i stadskärnan nu behålls oförändrade i väntan på att balansskapande åtgärder rörande P-husen genomförts och att stadsförnyelsen med sammanhängande åtgärder i P-systemet kommit närmre ett genomförande. Efterfrågan på parkering har minskat i den yttre långtidsparkeringszonen som tidigare huvudsakligen haft gratis gatuparkering. Här finns nu gott om ledig parkering under hela veckan inom rimligt gångavstånd från flertalet målpunkter i området. Vi bedömer att det, ur P-reglersynpunkt, nu inte finns motiv att höja taxenivån i 2-kronorszonen. Det kan övervägas att här ta bort avgifter under lördagar vilket underlättar helgparkeringen för boende och kanske något minskar P-trycket inom inre centrumzonen. Reglerområdets utsträckning Genomförd parkeringsreglering har minskat efterfrågan på parkering inom den avgiftsbelagda zonen. Kommunen har dock erfarit att det blivit störande utträngning till gratis parkering till gator och P-platser utanför det reglerade området. Det har även rapporterats utträngning i området vid Södertälje sjukhus. Vi föreslår att en översyn och justering görs av gränserna för den yttre långtidsparkeringszonen så att uppkomna parkeringsstörningar i de yttre delarna av centrumområdet minskar. Balansskapande åtgärder för att stimulera till ökad efterfrågan på P- husparkering i Södertälje Detta är en fråga som ligger utanför tekniska nämndens ansvarsområde men den är avgörande för balansen inom P-systemet på kort och på lång sikt. Tre av P-husen i centrum ägs av kommunägda Telgefastigheter som lagt ut driften på parkeringsentreprenör. Samtidigt som kommunen genomfört det nya reglersystemet som bla. syftat till att stimulera till ökad P-husparkering, har taxan i P-husen höjts i två steg så att det nu är väsentligt dyrare att parkera i P-husen än på utomhusparkeringen. Detta är, tillsammans med funktionella och internmiljömässiga brister hos P-husen, en förklaring till att det fortfarande tidvis är svårt att lätt hitta en välbelägen bilplats utomhus i centrum. Vi föreslår att kommunen - genom sitt ägande i fastighetsbolaget - överväger att lämna direktiv om ny taxeprincip i kommunens P-hus, som gör det ekonomiskt fördelaktigt att parkera i dessa. En alternativ lösning är att skapa ett kommunalt P-bolag som förvaltar kommunens nuvarande och framtida parkering på tomtmark i enlighet med de mål som kommunen har för utvecklingen trafik-, bebyggelse- och parkeringssystemen i stadskärnan. SLUT

26 Samhällsbyggnadskontoret Stadsmiljö/Upplåtelser och tillstånd BARNCHECKLISTA för Södertälje kommun Ärende: Utvärdering av ny parkeringspolicy - Dnr: 09/473 Handläggare: Ove Lundgren BARNCHECKLISTA som ska användas under beredningen av ärenden och därmed klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys Den är avsedd att användas som ett redskap i Södertälje kommuns strävan att tillämpa principerna i FN:s barnkonvention. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? Ja Nej På vilket sätt? Vid JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i: 1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja Nej På vilket sätt?. 2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? Ja Nej På vilket sätt? 3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl a kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? Ja Nej På vilket sätt? / Varför inte? 4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? Ja Nej På vilket sätt? / Varför inte? Övrigt som bör tas hänsyn till

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 2 Handlingsplan för parkering fördjupning Innehåll Personbil sid 2 Parkeringsutbud

Läs mer

Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01

Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01 Kommunfullmäktige 2011 05 30 94 185 Kommunstyrelsen 2011 05 16 114 240 Arbets och personalutskottet 2011 04 26 85 168 Dnr 10.748 514 Parkeringstaxa fr o m 2011 08 01 Bilagor: Zonindelning Luleå centrum

Läs mer

III Södertälie U kommun

III Södertälie U kommun III Södertälie U kommun ] (l) Ordförandeprotokoll nr 1/09 2009-04-08 Tekniska nämnden 1 Upplåtelse av fastigheten Grävskopan 4 med tomträtt till Animalen Smådjursklinik i Södertälje AB Dm TN 09/176 Sammanfattning

Läs mer

Tekniska nämnden Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämnden Tekniska nämndens arbetsutskott 304 2011 03 24 30 87 463 2011 03 10 26 68 Dnr 2010/847.514 2010 11 04 Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 (2011 08 01) Bilagor: Zonindelning Luleå centrum 2010, bil 1 Zonindelning Luleå centrum 2011, bil

Läs mer

Utvärdering av försök med fri parkering

Utvärdering av försök med fri parkering PM 2009-06-09 1 (8) TF 2006/894 Kungsgatan 42 745 80 Enköping Isabell Lundberg Tfn 0171-62 50 28 Mobiltfn 070-162 50 28 e-post isabell.lundberg@enkoping.se Tekniska nämnden Utvärdering av försök med fri

Läs mer

Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01

Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 Tekniska nämnden 2010 11 18 124 304 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 11 04 188 463 Dnr 2010/847.514 Parkeringstaxa fr o m 2011 06 01 Bilagor: Zonindelning Luleå centrum 2010, bil 1 Zonindelning Luleå

Läs mer

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter Tekniska nämnden 2010 01 27 15 42 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 01 14 24 58 Dnr 2009/894.315 Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilaga: 1. Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter 3. Karta; förslag

Läs mer

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget

Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Redovisning av enkät tidsbegränsad parkering på Kungstorget och Grönsakstorget Göteborg Stad Trafikkontoret 30 jan 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Deltagare...

Läs mer

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter

Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag till zonindelning parkeringsavgifter Kommunstyrelsen 2010-03-15 57 140 Arbets- och personalutskottet 2010-02-22 33 75 Dnr 10.64-315 marskf10 Parkeringsöversyn Gültzauudden Bilagor: Karta; gällande zonindelning parkeringsavgifter Karta; förslag

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsens kontors forslag till kommunfullmäktiges beslut:

Kommunstyrelsens kontors forslag till kommunfullmäktiges beslut: SÖDERTÄLJE KOMMUN " KOMMUNSTYRElSENS KONTOR Tjänsteskrivelse 2008-05-15 2008 -G5 'l J Kommunstyrelsen ~Z

Läs mer

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg 1/7 Mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg Beslut i Trafiknämnden 1992-11-12 304 Nämnden beslöt bifalla kontorets förslag: godkänna mål och inriktning för parkeringspolitiken i Göteborg

Läs mer

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö

Parkeringspolicyn ska bidra till. hållbar stadsutveckling och livsmiljö. hållbar stadsutveckling och livsmiljö Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Roger Johansson, SWECO Parkeringspolicyn ska bidra till hållbar stadsutveckling och livsmiljö Användningen av den parkering som finns

Läs mer

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering

Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering 4 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Julin Jenny Datum 2016-04-05 Diarienummer GSN-2016-0775 Gatu- och samhällsmiljönämnden Förslag till nya bestämmelser för boendeparkering Förslag till beslut Gatu-

Läs mer

Parkeringsprogram. för Centrala Umeå

Parkeringsprogram. för Centrala Umeå Parkeringsprogram för Centrala Umeå 1 Innehållsförteckning INLEDANDE ORD 4 MÅL 5 NULÄGE 7 ÅTGÄRDER 12 KONSEKVENSER 16 BILAGA 16 Erfarenheter från andra städer Underlagsrapport: PDS Parkeringssituationen

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET 2009-01-08 Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller 08-55022202 stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-550 215 32 petra.karlssonekstrom@sode11alje.se

Läs mer

Kv. Väktaren och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad.

Kv. Väktaren och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. Vårt datum 2014-05-01 Vår referens Väg & Trafik, Jan-Erik Hollander Tel. 010-4801520 1(7) Kv. Väktaren 35 36 och Väktaren 37, Kungsholmen - Stockholm. Parkering vid om- och tillbyggnad. 1. Bakgrund och

Läs mer

Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar

Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar 2 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Sammanfattning av tidigare utredningar... 4 Inventering av bilparkeringar 2016... 6 Inventering av cykelparkeringar 2016... 13 Slutsats av inventering 2016...

Läs mer

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015

Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 PM 2015: RVII (Dnr 124-149/2015) Parkeringsprogram för Huddinge kommun Remiss från Huddinge kommun Remisstid den 30 april 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm

Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för lokaler och försörjning PM 2002-12-10 Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm 1. Bakgrund Göteborgs universitet bedriver en parkeringsverksamhet

Läs mer

Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped klass I

Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped klass I Dnr Sida 1 (7) 2016-05-18 Handläggare Jan Prestberg 08-508 261 50 Till Trafiknämnden 2016-06-16 Boendeparkering i delar av ytterstaden samt boendeparkering för fordonsägare som både har bil och MC/Moped

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige Dnr T2016-03245 Sida 1 (6) 2016-11-15 Handläggare Jan Prestberg 08-508 261 50 Till Trafiknämnden 2016-12-08 Är dispensen för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning

Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning Avgiftsbelagd parkering i Visby Tekniska förvaltningens förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning Tekniska nämnden i Gotlands kommun Handläggare Lennart Klintbom Trafikingenjör Under sommaren

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00

Parkering i Haga. Februari 2000. Trafikutredning. Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Parkering i Haga Projektnummer: 540 1311 68 Diarienummer: 151.00 Februari 2000 Trafikutredning Denna rapport har, på uppdrag av Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag, utarbetats av Christer Olsson, Gatubolaget

Läs mer

STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT. Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB

STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT. Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB STAMPEN / NORRA GÅRDA PARKERINGSSTRUKTUR RAPPORT Göteborgs Stads Parkerings AB Viproj AB Augusti 2004 1 INNEHÅLL SID SAMMANFATTNING 2 UTREDNINGSOMRÅDETS INNEHÅLL 4 BILPLATSBEHOV 8 BEFINTLIGA BILPLATSER

Läs mer

Allmänna lokala trafikföreskrifter

Allmänna lokala trafikföreskrifter Allmänna lokala trafikföreskrifter Stadsbyggnadskontoret 2009 1 Allmänna lokala trafikföreskrifter 2009 Jönköpings kommun Stadsbyggnadskontoret 551 89 Jönköping Layout: Kerstin Olsson Omslagsbilder: Lars

Läs mer

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov

Riktlinjer för parkering underlag för bedömning av parkeringsbehov Gårdsten Stampen B Stampen C Stampen A Bagaregården Björkekärr Långgatorna D Långgatorna A Långgatorna C Långgatorna B Johanneberg 5 % ledigt boende dag boende natt besök 1

Läs mer

Trafikutredning - Parkeringsanalys Stationsområdet Skara

Trafikutredning - Parkeringsanalys Stationsområdet Skara Trafikutredning - Parkeringsanalys Stationsområdet Skara SKARA KOMMUN 17-1- ALP MARKTEKNIK AB Parkeringar med begränsad tid, 1 min, en eller två tim 17-1-19 p-tid P-plats 2 2 tim 97 45 dagtid 32 32 (kv

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. GEMENSAMT TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr M (Markkontoret) Dnr T (Trafikkontoret)

Förslag till beslut. Sammanfattning. GEMENSAMT TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr M (Markkontoret) Dnr T (Trafikkontoret) MARKKONTORET TRAFIKKONTORET Kontaktperson Cecilia Sjödin Markkontoret Stora Projekt, Hammarby Sjöstad Telefon: 08-508 264 09 cecilia.sjodin@mk.stockholm.se Fredrik Alfredsson Trafikkontoret Juridik Telefon:

Läs mer

.., ~ 0'-; IJ7i. Förvaltningen föreslår att vägnamnen antas av kommunfullmäktige i enlighet med kommundelsnämnden förslag.

.., ~ 0'-; IJ7i. Förvaltningen föreslår att vägnamnen antas av kommunfullmäktige i enlighet med kommundelsnämnden förslag. .., ~ 0'-; J7i Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 2009-09-25 Kommunstyrelsen d2 (34) ~( t:jo 211 Namnsättning av vägar - Underäs och Bastmora Dnr KS09315 Sammanfattning av ärendet Enhörna kommundelsnämnd

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer ny högsta parkeringstaxa, för egen del fastställa taxenivåer samt hög- och lågtaxetider.

under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer ny högsta parkeringstaxa, för egen del fastställa taxenivåer samt hög- och lågtaxetider. TN 40/12 TN 63/12 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2012-02-10 2012-03-07 Diarienummer 2260/10 Trafikavdelningen Hans Magnusson Telefon 031-368 84 25 E-post: hans.magnusson@trafikkontoret.goteborg.se Ändring

Läs mer

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-04-07 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn 2014-491 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Anna Wallroth Samhällsbyggnadsnämnden Förslag om att ta bort parkeringstillstånd

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Införande av boendeparkering i Gamlestaden

Införande av boendeparkering i Gamlestaden Införande av boendeparkering i Gamlestaden Beslut i Trafiknämnden 2005-01-19 14 Nämnden beslöt enligt kontorets förslag 2 Handläggare: Hans Magnusson Tel: 031-61 22 43 Trafiknämnden Göteborg Införande

Läs mer

PARKERINGSINFORMATION

PARKERINGSINFORMATION PARKERINGSINFORMATION till hyresgäster och besökare Parkeringstaxor 1 januari 2014 Information till hyresgäster och besökare av Akademiska Hus Campusområden i Stockholm Inledning Parkering är en service

Läs mer

Servicenämnden. Taxa för parkering UTDRAG Dnr SFN 2016/0703. Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse Karta parkeringszoner

Servicenämnden. Taxa för parkering UTDRAG Dnr SFN 2016/0703. Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse Karta parkeringszoner UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2016-08-31 93 Taxa för parkering Dnr SFN 2016/0703 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2016-08-19 Karta parkeringszoner Bakgrund Kalmar kommun har som avsikt att införa

Läs mer

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X

Parkeringspolicy. för Vara kommun. Gäller fr.o.m XX-XX. Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Parkeringspolicy för Vara kommun Gäller fr.o.m. 2016-XX-XX Antagen av kommunfullmäktige 2016-XX-XX X Sammanfattning Syftet med en parkeringspolicy är att ge en gemensam inriktning för hur parkeringsfrågor

Läs mer

Avgift för parkeringsdispens. KS

Avgift för parkeringsdispens. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-10-25 333 Avgift för parkeringsdispens. KS 2016-135 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Fastställa

Läs mer

Parkeringsnorm - vad är det?

Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnorm - vad är det? Parkeringsnormen innehåller regler för hur många bilplatser som fastighetsägare skall ställa i ordning vid nybyggnad samt vid större om- och tillbyggnad. Antalet bilplatser

Läs mer

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM

PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM PARKERINGSTAL, GODA EXEMPEL OCH PARKERINGSLEDNINGSSYSTEM Rasmus Sundberg, Trivector 2016-09-22 Europeiska Trafikantveckan Östersund AGENDA Hur arbetas det med parkeringstal i andra kommuner? Vad ser vi

Läs mer

PiteåPanelen. Parkeringsavgifter. Rapport 26. Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Parkeringsavgifter. Rapport 26. Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 26 Parkeringsavgifter Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret Parkeringsavgifter Samhällsbyggnad har av Teknik- och servicenämnden fått i uppdrag att utreda parkeringsavgifter

Läs mer

NORDOSTPASSAGEN OCH JUNGMANSGATAN TOMTMARKSPARKERING

NORDOSTPASSAGEN OCH JUNGMANSGATAN TOMTMARKSPARKERING NORDOSTPASSAGEN OCH JUNGMANSGATAN TOMTMARKSPARKERING Trafikkontoret Viproj AB Rapport juni 2005 1 BAKGRUND OCH SYFTE Trafikkontoret inventerade under år 2003 de nybyggda bostadsprojekt inom boendeparkeringsområdena

Läs mer

Mobila matförsäljningsställen

Mobila matförsäljningsställen Jan Prestberg Tillstånd 08-508 26150 jan.prestberg@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-05-20 Mobila matförsäljningsställen Förslag till beslut 1. Trafik- och renhållningsnämnden ger

Läs mer

Protokollsutdrag. Ordföranden. Sammanträdesdatum 2010-02-02

Protokollsutdrag. Ordföranden. Sammanträdesdatum 2010-02-02 Ordföranden Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2010-02-02 Justering av taxor för avgiftsparkering och vissa tillstånd, dnr 2516/08 Hemställan Kommunfullmäktige Förslag till beslut enligt Trafikkontorets

Läs mer

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340)

PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) Blad 1 PARKERINGSNORM FÖR UDDEVALLA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 1994, 66 (tidigare parkeringsnorm antagen den 14 december 1982, 340) SAMMANFATTNING Föreslagna normtal för olika lokaltyper

Läs mer

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016

Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Förslag till nya parkeringsregleringar i Uppsala 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 Innehåll 1. Sammanfattning sid 4 2. Inledning sid 5 3. Handlingsplan för parkering

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

Samtliga parkeringsområden som universitetet disponerar är förhyrda. Fastighetsavdelningen handlägger och ansvarar för parkeringsärenden.

Samtliga parkeringsområden som universitetet disponerar är förhyrda. Fastighetsavdelningen handlägger och ansvarar för parkeringsärenden. VILLKOR INOM GU:S PARKERINGSOMRÅDEN Samtliga parkeringsområden som universitetet disponerar är förhyrda. handlägger och ansvarar för parkeringsärenden. Flertalet frågor kring parkeringen på dessa områden

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

PARKERINGSINVENTERING SLOTTSHALLEN NÄSBY SLOTT

PARKERINGSINVENTERING SLOTTSHALLEN NÄSBY SLOTT PM PARKERINGSINVENTERING SLOTTSHALLEN NÄSBY SLOTT 1 SAMMANFATTNING I Slottshallen vid Näsby slott driver idag Friskis & Svettis en motionsanläggning. Vid ny exploatering kommer dagens parkeringsytor att

Läs mer

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag:

Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. 1. Ansökningsavgifter antas enligt socialnämndens förslag: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-09-20 Dnr Son 2010/317 Höjning av avgifter och tillsynsavgifter för alkohol m.m. Förslag till beslut Socialförvaltningens förslår att socialnämnden lämnar följande förslag till

Läs mer

Parkeringsutredning centrala Vetlanda. Dagens parkeringsbehov och behov i framtiden 2011-03-21

Parkeringsutredning centrala Vetlanda. Dagens parkeringsbehov och behov i framtiden 2011-03-21 Parkeringsutredning centrala Vetlanda Dagens parkeringsbehov och behov i framtiden 2011-03-21 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 5 1.1. Bakgrund och uppdrag... 5 1.2. Metod... 5 1.3. Avgränsningar... 6 1.4. Arbetsgrupp...

Läs mer

Remiss av motion från (C) om vägsamfälligheter

Remiss av motion från (C) om vägsamfälligheter Tekniska förvaltningen Sofia Elfström,0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-04-24 Tn/2017:14 Sida 1(2) Remiss av motion från (C) om vägsamfälligheter Förslag till beslut

Läs mer

Dok.nr.: Version: Datum: TS JV 2009: Vägledning. Järnvägsavdelningen. Sidan 1 av 9. Vägledning för godkännande av trafikplatsnamn

Dok.nr.: Version: Datum: TS JV 2009: Vägledning. Järnvägsavdelningen. Sidan 1 av 9. Vägledning för godkännande av trafikplatsnamn Sidan 1 av 9 Vägledning för godkännande av trafikplatsnamn Sidan 2 av 9 REVISIONSINFORMATION Version Datum Beskrivning av ändring Skapad/ändrad Fastställt av Nytt dokument Lars Flood och Inger Olsson Sidan

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

VI SÄNKER PARKERINGS- AVGIFTEN!

VI SÄNKER PARKERINGS- AVGIFTEN! VI SÄNKER PARKERINGS- AVGIFTEN! För genomsnittparkören Genomsnittsparkören i Skellefteå centrum står parkerad 65 minuter Bakgrund till förslaget Hållbar och attraktiv stad Vi vill använda parkeringstaxan

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

Nya bestämmelser gällande avgift för boendeparkering (KSN )

Nya bestämmelser gällande avgift för boendeparkering (KSN ) KF 99 13 JUNI 2016 Kommunfullmäktige Nya bestämmelser gällande avgift för boendeparkering (KSN-2016-1106) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa högsta avgift

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ

TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ RAPPORT TRAFIKUTREDNING KV RENEN, SKELLEFTEÅ 29 JUNI 2012 Uppdrag: Titel på rapport: Status: Datum: 2012-06-29 Medverkande 241808, Detaljplan kv Renen, Skellefteå TRAFIKUTREDNING KV RENEN Status Revideringar

Läs mer

Trängselskatt - genomförda system och deras effekter. Staffan Algers Professor, KTH

Trängselskatt - genomförda system och deras effekter. Staffan Algers Professor, KTH Trängselskatt - genomförda system och deras effekter Staffan Algers Professor, KTH 1 Vilka exempel? Singapore 1975 London 2003 Stockholm 2007 (2006) Valetta 2007 Milano 2008 (Durham 2002) (Oslo 1990, Bergen

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

kommun Utbildningskontoret Yttrande - motion fran Centerpartiets fullmaktigegrupp "Lat alla barn f8 det stöd de behöver"

kommun Utbildningskontoret Yttrande - motion fran Centerpartiets fullmaktigegrupp Lat alla barn f8 det stöd de behöver u Södertälje kommun 2012-09-04 Tjansteskrivelse fl SODERTALJE KOMMUN Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildningsnämnden Kornmundelsnarnnderna Yttrande - motion fran

Läs mer

Maria Hjernerth 08-523 049 39

Maria Hjernerth 08-523 049 39 1 (7) 2012-04-26 Tjänsteskrivelse SODERTALJE KOMMUN 2012-05- 3 0 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Maria Hjernerth 08-523 049 39 Utbildilingsiläillndeil Kommundelsnämnderna Motion fran KD "Inrätta

Läs mer

14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret

14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret Sida 21 (31) 14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret Stadsdelsnämndens beslut beslutade att besvara remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Läs mer

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun

Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-29, dnr KS-2016-00911-2 Namn: Parkeringsstrategi för Sundsvalls kommun Giltighetstid: Tills vidare Ansvarig funktion: Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Projektdirektiv Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering

Projektdirektiv Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering Trafikkontoret Bilaga1, Projektdirektiv Dnr T2012-310-02254 Sida 1 (7) 2015-11-25 Projektdirektiv Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering Författare: Jan Prestberg, Daniel Firth Version

Läs mer

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas:

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas: Stockholm 2012-09-25 City i Samverkan Korgmakargatan 2 111 22 Stockholm Stockholms stad Trafik- och renhållningsnämnden 105 35 Stockholm Synpunkter på förslag till parkeringsplan Remissversion augusti

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Projekt Vackert Rättvik Projektet

Projekt Vackert Rättvik Projektet Projekt Vackert Rättvik Projektet Vackert Rättvik startade 1994 och byggdes färdigt 2005. Syftet var att förbättra miljön längs riksvägen och stationsområdet och att skapa ett samarbete mellan kommunen,

Läs mer

Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb

Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-03 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb Dnr: 17/009 Sammanfattning av ärendet För barn

Läs mer

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad

Antagande av parkeringsstrategi för Norrtälje stad TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Erik L'Estrade, Infrastrukturplanerare Telefon: 0176-747 26 E-post: erik.lestrade@norrtalje.se Dnr: 15-0940 Till Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Antagande av parkeringsstrategi

Läs mer

Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m

Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m UPPDRAG Parkeringsutredning Kv Korthållaren 5 m m UPPDRAGSNUMMER 2125357000 UPPDRAGSLEDARE Joakim Ax RAPPORTFÖRFATTARE Joakim Ax (huvudförfattare) Emma Wiklund (medförfattare) DATUM Parkeringsutredning

Läs mer

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad

Parkeringsutredning kvarteret Fältet WSP Samhällsbyggnad Parkeringsutredning kvarteret Fältet 2008-09-16 WSP Samhällsbyggnad 2 (11) 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 2 Resultat...4 2.1 Parkeringsräkning...4 2.2 Befolkning och bilägande...5

Läs mer

Andel lediga platser Andel i lediga område platser 2, andra mättillfället. Antal lediga platser 97% Uppdelning efter varifrån bilarna kommer 25% 34%

Andel lediga platser Andel i lediga område platser 2, andra mättillfället. Antal lediga platser 97% Uppdelning efter varifrån bilarna kommer 25% 34% Andel lediga platser Andel i lediga område platser 2, andra mättillfället 3% 97% Antal lediga platser Antal parkerade bilar Uppdelning efter varifrån bilarna kommer 0% 25% 10% 17% 34% 14% Samma gata Inom

Läs mer

Om ändring av taxor och villkor för boendeparkering

Om ändring av taxor och villkor för boendeparkering Om ändring av taxor och villkor för boendeparkering Beslut i Trafiknämnden 2003-03-12 69 Nämnden beslöt enligt kontorets förslag hemställa hos Kommunfullmäktige högsta taxan för boendeparkering höjs från

Läs mer

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden Fastighets- och servicenämnden Regionservice Tobias Nilsson Servicechef 046-17 10 00, 0761-08 68 39 BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-11-14 Dnr 0901285 99190000-0060-1999-0012 / 82 C 1 (3) Regionfullmäktige Taxor

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel

Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel Parkeringsutredning IKSU Bil & Cykel Förutsättningar Utredningen genomfördes på området som försörjer IKSU med närliggande parkeringsplatser under perioden 2016-02-01 till 2016-02-05 Mätningen är utförd

Läs mer

Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget

Promemoria om PARKERINGSKÖP. Uppdraget 1 Promemoria om PARKERINGSKÖP Uppdraget Trelleborgs kommun har för avsikt att införa möjligheter till parkeringsköp i samband byggnationer där parkeringsmöjligheter inte kan tillgodoses på den egna tomten

Läs mer

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken.

Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Avgiftsbelagd parkering i Visby Samhällsbyggnadsförvaltningens principförslag för att styra trafiken. Bilaga 1 till TN 2011 03 Parkeringsavgift Förslag till Zonindelning, avgift och tidsbegränsning. Zon

Läs mer

Svar på motion - Öka tillgängligheten på Österröd

Svar på motion - Öka tillgängligheten på Österröd STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (16) 2015-03-26 Kf Ks 42 Au 41 Ks/ 2014-0346 Svar på motion - Öka tillgängligheten på Österröd Kommunstyrelsens förslag till s beslut att avslå motionen Beslutsmotivering

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping Innehållsförteckning City-P i Norrköping...3 10-kronorsplatser - röd biljett...4 20-kronorsplatser - blå biljett...5 300-kronorsplatser...6 400-kronorplatser...7 Boendeparkering...8

Läs mer

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER

PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS FABRIKER PARKERINGSUTREDNING KROKSLÄTTS 10242320 REV 2017-07-04 UNITED BY OUR DIFFERENCE Beställare: K21 Entreprenad AB, Peter Fredriksson Konsult: WSP Samhällsbyggnad Maria Lindelöf, 010-722 72 17 Uppdragsnummer:

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg

Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg 1 (3) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014 06 10 Dnr Sbn Samhällsbyggnadsnämnden Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg Länk till planddokumenten: http://www.linkoping.se/bygga-bo/planer-och-projekt/oversiktlig-

Läs mer

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015 A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål Ägardirektiv för 2015-2017 Genomföra bolagets investeringsplan om

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 STYRDOKUMENT Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi Ludvika centrum Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 Revideras 2015 Parkeringsstrategi för Ludvika centrum Parkeringsstrategin

Läs mer

Inriktningsbeslut för Stockholms Stads Parkerings AB avseende nytt parkeringsgarage i Hjorthagen

Inriktningsbeslut för Stockholms Stads Parkerings AB avseende nytt parkeringsgarage i Hjorthagen Stadsledningskontoret Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2016-08-18 Ärende 7 Handläggare Stadshus AB: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 SLK: Ebba Agerman Telefon: 08-508 29 790 Till

Läs mer

Kallelse Föredragningslista

Kallelse Föredragningslista Kallelse Föredragningslista Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 1(1) 2017-05-02 Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning Plats och tid Sammanträdesrum Bäve plan

Läs mer