Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Koncept Södertälje centrum. Utvärdering av det reviderade reglersystemet för kommunens parkering. Jämförelser mellan före-efterstudier genomförda i oktober 2007 och september T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet

7 2 Innehåll Mom. Omfattning Sid. 0. Bakgrund Parkeringsundersökningarnas genomförande 2. Resultat från antalsräkningar av parkerade bilar 3. Parkeringstryckets fördelning över centrumområdet 4. Parkeringstider och parkeringsomsättning 5. Jämförelse med P-taxor i andra kommuner 6. Preliminär utvärdering av målinfrielse för det nya reglersystemet 7. Avslutande diskussion och förslag till justeringsåtgärder

8 3 0. Bakgrund. Bakgrund och uppdrag Inom Södertälje kommun pågår planeringsarbeten för förnyelse av stadskärnan. I detta sammanhang är tillgänglighets- och parkeringsfrågorna viktiga för att säkra god åtkomlighet till stadskärnans handel och verksamheter särskilt då förtätning av bebyggelse och gatumiljöförbättringar gör att befintlig uteparkering minskar. Kommunen har reviderat avgiftssystemet för kommunens parkering i stadskärnan. Syfte med revideringen är: Kort sikt: Lång sikt: Minska långtidsparkeringen och öka omsättningen genom att införa rak parkeringstaxa :-/tim inom en inre korttidsparkeringszon och skapa en yttre, avgiftsbelagd långtidsparkeringszon med lägre avgift (2 :-/tim). Stimulera till ökad efterfrågan på P-husparkering och förnyelse av P-systemet. Det nya kortsikts-systemet infördes i januari år I samband med systemförändringen genomförs utvärderingar genom före-efterstudier av hur parkeringsvanor och parkeringsefterfrågan förändras inom området. Resultaten skall kunna användas som underlag för samråd, återkoppling och för kommunens beslut om eventuella kompletterande åtgärder inom centrums parkeringssystem. Detta PM redovisar resultat och jämförelser mellan parkeringsförhållanden i centrum utifrån undersökningar genomförda före och efter det att det nya reglersystemet infördes. En översiktlig värdering görs även mot de mål som ställdes upp inför besluten om det nya reglersystemet för parkeringen i centrum. Studiernas genomförande Program för parkeringsundersökningarna har upprättats av Grontmij AB som även svarat för sammanställning och utvärdering av undersökningsresultaten. Gatukontorets stadsmiljöenhet har genom trafikövervakningsenheten svarat för huvudparten av fältarbetet. Förestudier genomfördes i oktober månad 2007, efter det att beslut fattats om det nya reglersystemet men innan det genomförts. Efterstudierna utfördes ca 9 månader efter att systemet införts, i slutet av september månad Tidpunkten för efterstudien har valts med tanke på att resultatet skall vara representativt för årsgenomsnittet för parkeringsförhållandena i centrum. Det har också valts så att det förflutit en tid sedan taxereformen genomfördes varför parkeringsvanor och tekniska inkörningsproblem nu torde ha stabiliserats. Redovisning I denna rapport sammanfattas, jämförs och värderas undersökningsresultat från före- och efterstudierna. Mer utförlig dokumentation av undersökningsdata finns i två särskilda delrapporter. Stockholm XX Grontmij AB Samhällsbyggnad/Väg och trafik Jan-Erik Hollander T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

9 4 Områden för parkeringsräkningar. Gränser för inre och yttre centrum visas med röd respektive blå linjer.

10 5 1. Parkeringsundersökningarnas genomförande Tider Parkeringsundersökningar har genomförts med samma metod och inom samma områden vid såväl före- som efterstudierna. Förestudier: oktober 2007 Efterstudier; september 2009 Gatukontorets trafikövervakningsenhet har svarat för huvudparten av undersökningsarbetets genomförande. Grontmij AB har svarat för: Upprättande av program för undersökningarna Bearbetning av undersökningsresultat Sammanställning av dokumentation från P- undersökningarna jämte denna rapport visande jämförelser mellan parkeringsefterfrågan och parkeringsvanor vid föreresp. efterstudierna Antalsräkningar av parkerade bilar Antalsräkning av parkerade bilar har genomfört vid fredags- och lördagsförhållanden. Därtill har räkningar genomförts under en vardagsnatt för att fastlägga omfattningen på boendeparkeringen i området. Parkeringsräkningarna har genomförts under två hela dagar och observationerna utfördes varannan timme i både yttre och inre centrumzonen under fredagen. Under lördagar begränsades räkningarna till inre centrumområdet men i gengäld ökades då undersökningstätheten till en gång i timmen. En nyhet vid 2009-års studie är att även parkeringen under söndagar studerats i inre centrumzonen. Centrum har delats in i observationsstationer enligt vidstående kartbild; 108 stationer i inre zonen och 81 stationer inom yttre zonen. Inom varje station råder enhetliga huvudmannaskaps- och upplåtelseförhållanden. All allmän parkering ingår i studien och därtill en begränsad mängd parkering som är reserverad för viss fastighet eller viss parkeringshyresgäst. Allmän besöksparkering i centrums fyra parkeringshus har också studerats. Nummerskrivningsstudie Som komplement till antalsräkningarna har även en nummerskrivningsstudie genomförts för bilar parkerade på ett hundratal bilplatser i centrumkärnans södra del. Urval av P-platser för denna studie har skett med tanke på att det här förekom stor andel långtidsparkerade bilar vid tiden för tillämpning av det gamla reglersystemet P-tian som gjorde det möjligt att parkera billigt under lång tid på centrums mest efterfrågade besöksparkeringsplatser. Nummerskrivningsstudien genomfördes genom att bilnummer (de tre bokstäverna) på uppställda bilar på varje bilplats inom undersökningsområdet noterades vid patrullering en gång varannan timme under heldagarna fredag och lördag vid såväl före- som efterstudierna. Utvärdering Data från de båda studietyperna har bearbetats på samma vis vid såväl före- som efterstudierna och resultaten sammanfattas i denna PM. T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

11 6

12 7 2. Resultat från antalsräkningar av parkerade bilar Bilplatsantal Jämförelse mellan antalsräkningar av parkerade bilar år 2007 och år 2009 på allmän parkering visas i diagramform på vidstående sida. Antalet allmänna bilplatser har förändrats något under perioden: Inre centrum - uteparkeringen Gatuparkeringen har minskat med 46 bilplatser beroende på gatuoch torgombyggnader. Pågående ledningsarbeten längs Nygatan har också tillfälligt reducerat antalet bilplatser. Inre centrum P-husen En minskning av P-husens allmänna parkering har skett beroende på pågående ombyggnader av Kringlan-garaget där övre P-planet är avstängt och öppethållande nytt nedre P-plan har färre platser än det nu avstängda övre planet. Då ombyggnaderna i Kringlan är klara tillkommer drygt 100 allmänna bilplatser i garaget. Yttre centrum En ökning av parkeringen har skett, främst beroende på utökning och ordnande av P-platsen i kv. Mörten i områdets södra del. Vid efterstudierna pågick gatuarbeten längs Dalgatan vilket gör att ca 25 bilplatser tillfälligtvis varit avstängda. Invid Storgatan mittför Tom TIts har en ny P-plats ordnats av kommunen. Denna rymmer ca 70 bilar och har taxan 10:-/timme. Parkeringen på denna P-plats har dock ej antalsräknats vid efterstudien år Parkeringsefterfrågan under fredagar Inre centrum Efterfrågan på allmän utomhusparkering är ca 15% mindre (ca 130 bilar) i september 2009 än i oktober Detta beror sannolikt på minskad långtidsparkering i inre centrum. Undantag gäller morgonobservationen (kl. 09) då ca 100 bilar mer stod uppställda vilket kan bero på att avgiftsbelagd tid nu börjar först kl. 09 (mot kl. 08 år 2007) Nattparkeringen på allmän uteparkering i inre centrum har samma omfattning år 2009 som år P-husen har en likartad efterfrågan vid de båda studierna. De avvikelser som visas i diagrammet beror främst på att Kringlan-garaget inte antalsräknats vid fredagsstudien år Yttre centrum Räkningar av bilar vid efter-studien år 2009 har kunnat genomföras bara vid fyra tider. Efterfrågan på parkering har blivit väsentligt mindre (ca - 30% eller ca 150 bilar) vilket kan bero på att boende i ökad utsträckning nu hyr P-plats på tomtmark eller parkerar utanför avgiftszonen. Nattparkeringen har minskat med ca 70 bilar jämfört med föresituationen. Parkeringsefterfrågan under lördagar. Lördagsparkeringen har studerats bara för inre centrum. Efterfrågan på utomhusparkeringen är % lägre år 2009 än 2007 ( bilar) vilket till stora delar sannolikt beror på minskad långtidsparkering. P-husen har också en mindre reduktion; ca 40 bilar. Parkeringsefterfrågan under söndagar. Söndagsparkeringen utomhus har likartad omfattning som under lördagar, Detta förklaras delvis av att boendeparkeringen har större omfattning genom att parkeringen är gratis under söndagar. P-husen har en mycket låg efterfrågan på söndagar genom att de även då är avgiftsbelagda. T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

13 8

14 T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

15 10

16 T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

17 12

18 13 3. Parkeringstryckets fördelning över centrumområdet. Metodik På föregående 5 sidor visas hur efterfrågetrycket på allmän parkering i inre centrumzonen varierar vid olika tider och på olika platser i området. Kartbilderna illustrerar parkeringstrycket med färger för olika beläggningsgrader: Grön: P-beläggning under 65 % (mer än 1 ledig plats av 3) Gul: P-beläggning mellan % Röd: P-beläggning över 90 % (under 1 ledig plats av 10) Underlag för figurerna är resultat från parkeringsräkningarna i oktober 2007 resp. september Fredag kl. 09 (figurer på sid 8) Efterstudien visar ett större parkeringstryck på morgonen inom gator och P-områden i inre centrumkärnan vilket kan bero på kvarstående boendebilar (avgiftstiden börjar numera inte förrän kl. 09). Beläggningen har ökat något på P-platsen vid järnvägsstationen beroende på det nya stadshuset som tagits i bruk på västra sidan av Nyköpingsvägen. Fredag kl. 11 (figurer på sid 9) Lunchperioden ger den största vardagsefterfrågan på parkering i Södertälje centrum. Efterstudien visar ett likartat parkeringstryck på de mest välbelägna P-platserna i inre centrumkärnan trots att efterfrågan totalt sett är lägre år 2009 än Den lägre efterfrågan innebär främst mindre efterfrågan på parkering i stadskärnans yttre del (området vid Tom Tits och väster om Nygatan). P-husen har en likartad beläggning men Kringlan-garaget är ej studerat på fredagen år Parkeringsområdet närmast järnvägsstationen/stadshuset är fullbelagt. Fredag kl. 15 (figurer på sid 10) Efterstudien visar likartade förändringar som vid lunchtid; de centrala P- platserna utomhus är högt efterfrågade och de lediga reserverna i inre zonens yttre del är större år 2009 än år P-husen har stora lediga reserver. Parkeringen vid järnvägsstationen/stadshuset är fullbelagd. Lördag kl. 13 (figurer på sid 11) Denna timme uppvisar veckans största efterfrågan på allmän besöksparkering i stadskärnan beroende på att inköpsärenden koncentreras till dessa tider. Parkeringstrycket på de centrala utomhusparkeringarna år 2009 är likartat det som rådde år 2007 trots, totalt sett, färre parkerade bilar i inre korttidsparkeringszonen. De lediga parkeringsreserverna har därvid ökat i zonens yttre delar; vid Tom Tits och bostadsgator väster om Nygatan. P-husen har en låg beläggning år 2009, motsvarande den år Att Kringlan-garaget uppvisar högt parkeringstryck beror på att garaget under pågående ombyggnad har ett mindre bilplatsantal än år Söndag kl. 13 (figurer på vidstående sid 12) Söndagsstudien är ny för 2009 års undersökning vilket gör att det inte finns något äldre underlag att jämföra med. Därför visas lördagsparkeringen år 2009 som jämförelse på vänstra figuren. Parkeringstrycket på söndagen för de centrala utomhusparkeringarna år 2009 är likartad lördagsförhållandena vid samma tid. Detta beror dels på att boendeparkerare står gratis på söndagar men även på att besöken i centrum har stor omfattning under söndagen. P-husens allmänna parkering är särskilt litet efterfrågad under söndagar beroende på avgiftsbeläggning även söndagar på denna parkering. T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

19 14 Parkeringsstationer där nummerskrivning genomförts

20 15 4. Parkeringstider och parkeringsomsättning Nummerskrivningsstudien En studie av uppehållstiderna på ett urval p-platser i södra stadskärnan genomfördes i form av nummerskrivningsundersökning. Bilnummer (de tre bokstäverna) noterades genom patrullering varannan timme under hela studiedagarna fredag och lördag. Antalet allmänna bilplatser inom undersökningsområdet har minskat något beroende på parkeringsregleringar i samband med gatuombyggnader (signal i korset Nygatan/Nedre Torekällgatan) jämte pågående ledningsarbeten på Nygatan. Följande bilplatsantal ingick i studierna (enligt karta på vidstående sida): År 2007: 119 bilplatser År 2009: 90 bilplatser Resultat Resultat från nummerskrivningsstudien redovisas i form av belägningsdiagram på vidstående sida. Här framgår också omfattningen av långtidsparkering (P-tider över 3 timmar). Fredagsstudierna Antalet parkerade bilar har minskat mellan före- och efterstudierna till följd av minskat bilplatsantal och minskad långtidsparkering. Andelen bilar som långtidsparkerar har minskat kraftigt mellan år 2007 och 2009; från 20% till 11 % av de påträffade bilarna. Sålunda är 30 bilar långtidsparkerade och 250 st. korttidsparkerade på fredagen år På grund av att långtidsparkerade bilar tar upp större P-kapacitet än de korttidsparkerade blir jämförelsen förstärkt då det gäller andelen ianspråktagen P-kapacitet. Andelen bilplatser som beläggs av långtidsparkerande har sålunda minskat från 54% år 2007 till 38 % år 2009 (trots att andelen långtidsparkerade bilar bara är 11% år 2009). Lördagsstudierna Liksom under fredagen har inslaget av långtidsparkering minskat mellan år 2007 och 2009; från 22 % till 13 % av antalet påträffade bilar (27 långtidsparkerade och 200 korttidsparkerade bilar). De långtidsparkerade bilarna svarar för nu för 42 % av den totala P- beläggningen jämfört med 55 % år Flera av de långtidsparkerande bilarna bedöms tillhöra boende vid Badhusgatan och Lovisingatan. T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

21 16 Maximala parkeringstaxor i 30 kommuncentra år 2008 enligt SKLinventering år 2008 jämfört med Södertäljetaxor. Kommun Storlek 1000-tal Max P-taxa 2009 kr/tim Anm. Västerås :-/h i P-hus (kommunens) Norrköping :-/h i P-hus (Q-park) Eskilstuna :-/h i P-hus (kommunens och Q- park) P10 för 2tim i P-hus Nyköping 51 6 P-15 minuterszon i hela centrum. P10 för max. 2 tim. Parkeringstaxor i 4 kommuncentra år 2009.

22 17 5. Jämförelse med P-taxor i andra kommuner Bakgrund I beslutsunderlaget inför revidering av reglersystemet för parkering i Södertälje centrum år 2007 ingick en jämförelse med dåvarande taxeläget i andra kommuner. Denna jämförelse har nu uppdaterats med aktuellt taxeläge för centrumparkering år enligt figur och tabell på vidstående sida. Jämförelse med taxor i 30 kommuncentra år 2008 En jämförelse görs med maximala kommunala parkeringstaxor i de trettio största kommunerna (exklusive de tre storstäderna) i landet i figuren överst på sid. 16. Södertälje ligger mitt i intervallet och materialet omfattar sålunda 15 kommuner som är större och lika många som är mindre än Södertälje. Parkeringstaxan 15:-/timme i Södertälje år 2009 ligger i nivå med förhållandena år 2008 i de närmast elva större kommunerna. De största kommunerna har i regel högre P-taxor, men Norrköping utgör här ett undantag (5-/timme år 2008). Kommuner som är mindre än Södertälje har lägre högsta timtaxa, normalt i intervallet 5 10:-/timme. Fördjupad jämförelse med 4 kommuner i närområdet till Södertälje Såsom i beslutsunderlaget har en fördjupad uppdatering gjorts av dagens taxeläge på parkering (såväl på gatumark som i P-hus) gjorts för fyra närbelägna kommuner. Resultat framgår av tabellen på vidstående sida. I Västerås och Eskilstuna är den högsta P-taxan på kommunal utomhusparkering (20 resp. 18:-/tim) högre än den nuvarande högsta taxan i Södertälje (15:-/tim). En väsentlig skillnad är dock taxesättningsprincipen i P- husen i dessa båda städer det är väsentligt billigare att parkera i P-husen än på gatumark. En förklaring är att P-husen här förvaltas av kommunen men i Eskilstuna har även Q-park en taxesättning som inte överskrider de kommunala bolagets och som därigenom är väsentligt lägre än gatuparkeringstaxan. Detta är en stor avvikelse jämfört med förhållandena i Södertälje, där P-hustaxan nu är 21:-/timme, dvs. 40 % högre än den högsta gatuparkeringstaxan. Norrköping har höjt avgiften jämfört med 2008-års inventering men 10 kronor per timme är fortfarande lågt för en kommun av Norrköpings storlek. I Norrköping är P-hustaxan (12:-/tim) högre än gatumarkstaxan. P-taxan i Nyköping är densamma som vid 2004 års inventering, dvs. max. 6 kronor per timme. T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

23 18 Syfte/mål för P-regleringssystemet Värderingar och förväntningar år 2007 Måluppnåelse, september års system Mål för Nya reglersystemet föreslaget nytt system 1. Stimulera användning av parkering på tomtmark - 2. Säkra välbelägen besöksparkering för stadskärnans handel Det skall vara lätt att hitta ledig bilplats nära målpunkten. Viktigt för besökare med korta P-tider Det skall vara lätt för bilisten att begripa och anpassa sig till reglersystemet Det skall vara lätt att övervaka efterlevnaden av P-reglerna + 6. Avgifterna skall bidra till att täcka P- kostnader och stimulera till förnyelse av P-systemet. +

24 19 6. Utvärdering av målinfrielse för det nya reglersystemet Uppsatta mål I samband med beredning av beslutsunderlag våren 2007 om revidering av reglersystemet för parkering i stadskärnan, formulerades sex viktiga egenskaper för reglersystemet för stadskärnans parkering. En värdering gjordes av hur dåvarande reglersystemet P-tian uppfyllde egenskaperna och en bedömning gjordes av förväntade egenskaper för det föreslagna nya reglersystemet. Egenskaperna år 2007 jämte dåvarande förväntningar på det nya reglersystemet visas på vidstående bild. Värdering Rådande och förväntade egenskaper hos det gamla och föreslagna nya reglersystemet visas med färgkoder i vidstående figur: Grön: Systemet uppfyller syftet/målet Gul: Systemet uppfyller i viss mån syftet/målet Röd: Systemet uppfyller inte syftet/målet Med ledning av jämförelser mellan före- och efterstudierna har en lägesbedömning gjorts av hur väl det nya reglersystemet uppfyller förväntningarna från år 2007: +: Förväntningarna infriade 0: Liten infrielse av förväntningarna -: Förväntningarna har inte infriats 1. Stimulera använding av parkering på tomtmark Parkeringshusen har nu likartade beläggningsförhållanden som år Förklaring är att P-taxan höjts kraftigt i P-husen och är nu 21:-/tim. Gatuparkeringen har också fått efterskottsbetalning vilket gör att denna fördelaktiga betalningsmetod inte längre är förbehållen P-husen. Dyrare P-hus och kundvänligare betalsystem på gatuparkering gör att målet om ökad efterfrågan på P-husparkering inte uppnåtts. 2. Säkra välbelägen besöksparkering för stadskärnans handel. Förväntning var att det, genom minskad långtidsparkering och ökad P- husparkering, skulle bli något lättare att hitta välbelägen parkering för besökare. Utvärderingen visar att det blivit mindre P-efterfrågan på uteparkeringen, till stor del beroende på minskad långtidsparkering men överflyttning av parkeringsefterfrågan till P-husen har inte skett vilket gör att de mest centrala uteparkeringarna fortfarande ofta är efterfrågade till kapacitetsgränsen. Detta gör, totalt sett, att förväntningarna knappast är uppfyllda. 3. Det skall vara lätt att hitta bilplats nära målpunkten. Det är tveksamt om detta mål/syfte har uppnåtts genom att det fortfarande är hög efterfrågan på de mest välbelägna P-områdena utomhus i stadskärnan.. 4. Det skall vara lätt att begripa och anpassa sig till det nya systemet. Det är lätt att begripa och handha det nya systemet. Efterskottsbetalning på uteparkeringen gör denna attraktivare än år 2007 vilket ger en konkurrensnackdel för P-husen. Förväntningar om goda egenskaper har infriats. 5. Det skall vara lätt att övervaka efterlevnaden av P-reglerna Det äldre reglersystemet med P-tian var i praktiken omöjligt att övervaka med rimliga insatser från trafikövervakningens sida. Det nya systemet är lätt att övervaka rörande erlagd avgift och övervakningsmålet är därför tillgodosett. 6. Avgifterna skall bidra till att täcka P-kostnaderna och stimulera till förnyelse av P-systemet. Den nya taxesättningen på uteparkeringen innebär att kommunens intäkter från parkeringsverksamheten har ökat väsentligt jämfört med tidigare. Målet om viss förbättring jämfört med 2007 års förhållanden är uppnått. Det är dock ännu en god bit kvar innan P-intäkterna kan ge rimlig kostnadstäckning för framtida nya P-hus i centrum. T:\NÄMND\TEKNISK NÄMND\TJUT\År 2009\TN \Utvärdering parkeringspolicy\regl-fö-efter-värd sept-09 bilaga 1.doc, utskrivet,

25 20 7. Avslutande diskussion och förslag till justeringsåtgärder Allmänt om reglersystemet Det nu införda reglersystemet för kommunens parkering i stadskärnan innebär en första etapp på vägen mot att göra stadskärnan mer lättillgänglig för bilåkande besökare och att lägga grunden för den förnyelse av P-systemet som är förutsättning för stadskärnan förnyelse. Genomförda före-efterstudier visar att långtidsparkeringen minskat på de mest attraktiva besöks-p-platserna. Det nya systemet är också kundvänligt tack vare efterskottsbetalning vilket gör att risken för P-böter elimineras. Det är lätt för P-vakterna att övervaka. Önskad efterfrågeökning på parkering i P-husen har inte uppnåtts. Detta beror bla. på att P-taxorna här höjts kraftigt så att det (trots stor höjning av kommunens gatutaxor) fortfarande är väsentligt dyrare att parkera i P-hus än på den attraktivare kommunala uteparkeringen. Detta är en obalans som bör lösas så att P- systemet och stadskärnans verksamheter i sin helhet skall fungera på ett bra och attraktivt vis för stadens bilbesökare. Nivå på parkeringstaxorna Den nya taxan på kommunens parkering innebär en kraftig höjning relativt det gamla systemet P-tian. Den högsta taxan i inre zonen är nu i nivå med den som tillämpas i centrumområden i större kommuner än Södertälje. En alltför hög parkeringstaxa kan göra andra inköpsställen attraktivare än centrumbutikerna. Vi föreslår att nuvarande maxtaxor i stadskärnan nu behålls oförändrade i väntan på att balansskapande åtgärder rörande P-husen genomförts och att stadsförnyelsen med sammanhängande åtgärder i P-systemet kommit närmre ett genomförande. Efterfrågan på parkering har minskat i den yttre långtidsparkeringszonen som tidigare huvudsakligen haft gratis gatuparkering. Här finns nu gott om ledig parkering under hela veckan inom rimligt gångavstånd från flertalet målpunkter i området. Vi bedömer att det, ur P-reglersynpunkt, nu inte finns motiv att höja taxenivån i 2-kronorszonen. Det kan övervägas att här ta bort avgifter under lördagar vilket underlättar helgparkeringen för boende och kanske något minskar P-trycket inom inre centrumzonen. Reglerområdets utsträckning Genomförd parkeringsreglering har minskat efterfrågan på parkering inom den avgiftsbelagda zonen. Kommunen har dock erfarit att det blivit störande utträngning till gratis parkering till gator och P-platser utanför det reglerade området. Det har även rapporterats utträngning i området vid Södertälje sjukhus. Vi föreslår att en översyn och justering görs av gränserna för den yttre långtidsparkeringszonen så att uppkomna parkeringsstörningar i de yttre delarna av centrumområdet minskar. Balansskapande åtgärder för att stimulera till ökad efterfrågan på P- husparkering i Södertälje Detta är en fråga som ligger utanför tekniska nämndens ansvarsområde men den är avgörande för balansen inom P-systemet på kort och på lång sikt. Tre av P-husen i centrum ägs av kommunägda Telgefastigheter som lagt ut driften på parkeringsentreprenör. Samtidigt som kommunen genomfört det nya reglersystemet som bla. syftat till att stimulera till ökad P-husparkering, har taxan i P-husen höjts i två steg så att det nu är väsentligt dyrare att parkera i P-husen än på utomhusparkeringen. Detta är, tillsammans med funktionella och internmiljömässiga brister hos P-husen, en förklaring till att det fortfarande tidvis är svårt att lätt hitta en välbelägen bilplats utomhus i centrum. Vi föreslår att kommunen - genom sitt ägande i fastighetsbolaget - överväger att lämna direktiv om ny taxeprincip i kommunens P-hus, som gör det ekonomiskt fördelaktigt att parkera i dessa. En alternativ lösning är att skapa ett kommunalt P-bolag som förvaltar kommunens nuvarande och framtida parkering på tomtmark i enlighet med de mål som kommunen har för utvecklingen trafik-, bebyggelse- och parkeringssystemen i stadskärnan. SLUT

26 Samhällsbyggnadskontoret Stadsmiljö/Upplåtelser och tillstånd BARNCHECKLISTA för Södertälje kommun Ärende: Utvärdering av ny parkeringspolicy - Dnr: 09/473 Handläggare: Ove Lundgren BARNCHECKLISTA som ska användas under beredningen av ärenden och därmed klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därför behöver få en särskild barnkonsekvensanalys Den är avsedd att användas som ett redskap i Södertälje kommuns strävan att tillämpa principerna i FN:s barnkonvention. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? Ja Nej På vilket sätt? Vid JA- ska denna barnkonsekvensanalys fyllas i: 1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja Nej På vilket sätt?. 2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? Ja Nej På vilket sätt? 3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl a kön, etniskt ursprung, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? Ja Nej På vilket sätt? / Varför inte? 4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? Ja Nej På vilket sätt? / Varför inte? Övrigt som bör tas hänsyn till

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Parkeringsprogram. för Centrala Umeå

Parkeringsprogram. för Centrala Umeå Parkeringsprogram för Centrala Umeå 1 Innehållsförteckning INLEDANDE ORD 4 MÅL 5 NULÄGE 7 ÅTGÄRDER 12 KONSEKVENSER 16 BILAGA 16 Erfarenheter från andra städer Underlagsrapport: PDS Parkeringssituationen

Läs mer

Ljungbacken C"örskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291

Ljungbacken Cörskola nybyggnad investering Dnr KS 08/369-719 lä 07/40-291 SÖDERTÄLJE K~'~.cM. UN -"., UTBllDN INGSKONTORET Tjänsteskrivelse 2008-10-20 O Lille-Vie Eklind Byggproj ektledare 08-55022601 Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-5502 15 32 Kommunstyrelsen Järna kommundelsnämnd

Läs mer

Revidering av Parkeringsstrategin

Revidering av Parkeringsstrategin Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2015-10-21 Revidering av Parkeringsstrategin En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få rätt bil på rätt

Läs mer

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03

Ekenbergska/fordon - tidigareläggning av investering Dm UN 09/03 SÖDERTÄLJE o Tjänsteskrivelse UTBILDNINGSKONTORET 2009-01-08 Stefan Sundbom Yerksamhetscontroller 08-55022202 stefan.sundbom(q)sode11alj e.se Petra Karlsson Ekström Lokalstrateg 08-550 215 32 petra.karlssonekstrom@sode11alje.se

Läs mer

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark

PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark 2013-11-21 1 (6) Dnr TEN 2012/682 PM - Parkeringssituationen i Järfälla samt utredning om avgiftsfinansierad boendeparkering på gatumark Parkeringssituationen i Järfälla Dagens parkeringsutbud och beläggning

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05

Kungsbacka. Stadshusets utbyggnad i Kungsbacka stad. Parkeringsutredning. 2009-04-27, rev 2009-06-05 Kungsbacka Beställare Projektledare Kungsbacka stad Stadshuset 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 Hasse Andersson Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg 031-50 70 00 Ebbe

Läs mer

Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm

Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för lokaler och försörjning PM 2002-12-10 Parkeringen vid Göteborgs universitet under år 2003, villkor, taxor mm 1. Bakgrund Göteborgs universitet bedriver en parkeringsverksamhet

Läs mer

PiteåPanelen. Parkeringsavgifter. Rapport 26. Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Parkeringsavgifter. Rapport 26. Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 26 Parkeringsavgifter Maj 2014 Anett Karlström Kommunledningskontoret Parkeringsavgifter Samhällsbyggnad har av Teknik- och servicenämnden fått i uppdrag att utreda parkeringsavgifter

Läs mer

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun

Förslag om att ta bort parkeringstillstånd för miljöfordon i Linköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-04-07 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr Sbn 2014-491 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Anna Wallroth Samhällsbyggnadsnämnden Förslag om att ta bort parkeringstillstånd

Läs mer

PARKERINGSINFORMATION

PARKERINGSINFORMATION PARKERINGSINFORMATION till hyresgäster och besökare Parkeringstaxor 1 januari 2014 Information till hyresgäster och besökare av Akademiska Hus Campusområden i Stockholm Inledning Parkering är en service

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

TN 52 Boendeparkering

TN 52 Boendeparkering TN 52 Boendeparkering Bakgrund Sedan 2009 har boende i Visby innerstad haft möjligheten att lösa särskild boendeparkering. Kriterierna för detta är; Folkbokförd/fast boende på fastighet innanför ringmuren

Läs mer

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18

STYRDOKUMENT. Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi. Ludvika centrum. Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 STYRDOKUMENT Antaget av kommunfullmäktige 2013-02-18, 2 Parkeringsstrategi Ludvika centrum Antaget av Kommunfullmäktige 2013-02-18 Revideras 2015 Parkeringsstrategi för Ludvika centrum Parkeringsstrategin

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Parkeringsutredning centrala Vetlanda. Dagens parkeringsbehov och behov i framtiden 2011-03-21

Parkeringsutredning centrala Vetlanda. Dagens parkeringsbehov och behov i framtiden 2011-03-21 Parkeringsutredning centrala Vetlanda Dagens parkeringsbehov och behov i framtiden 2011-03-21 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 5 1.1. Bakgrund och uppdrag... 5 1.2. Metod... 5 1.3. Avgränsningar... 6 1.4. Arbetsgrupp...

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun

2013-10-08. Handlingsplan för parkering Örebro kommun 2013-10-08 Handlingsplan för parkering Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Planera och samverka för god tillgänglighet...4 1. Uppdatera p-normen...4 2. Utred parkeringsköpet...4 3. Gör områdesvisa

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors D enna guide redogör för var och hur man kan parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter.

Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Helsingborg 5 mars 2007 Enligt sändlista (VGV) Remissversion av Parkeringsnorm för Helsingborg Härmed översändes remissversionen av parkeringsnorm för kännedom och synpunkter. Den nu gällande parkeringsnormen

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05

Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05 Syfte Syftet med uppdraget är att bedöma Kalmar centrums marknadspotential och ta fram en omsättningsprognos samt dimensionera ytbehov för detaljhandel och kommersiell

Läs mer

Eslöv parkeringsutredning

Eslöv parkeringsutredning TRAFFIC AB RAPPORT 2011:54 VERSION 1.2 Eslöv parkeringsutredning parkeringsutbud, parkeringsavgifter och parkeringsnormer Dokumentinformation Titel: Eslöv parkeringsutredning framtida parkeringsutbud och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Parkeringsstrategi Trelleborg

Parkeringsstrategi Trelleborg Rapport: 2013:74 Parkeringsstrategi Trelleborg Bil- och cykelparkering idag, 2016 och 2030 Dokumentinformation Titel: Parkeringsstrategi Trelleborg, Bil- och cykelparkering idag, 2016 och 2030 Serie nr:

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016.

2015-07-08. att anta det framlagda förslaget till prisjustering med 3% höjning för VA-taxans brukningsavgift att gälla från och med 1 januari 2016. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-08 Kommunstyrelsen Hans Tjulin VA-Ingenjör Telefon 08 555 014 75 hans.tjulin@nykvarn.se samt utökning av verksamhetsområde VA KS/2015:279 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden.

Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden. Fastighet- och serviceenheten Villkor för parkering Ann-Britt Hagman 10-11-12 dnr V 2015/675 031-786 1134 Parkeringsvillkor inom Göteborgs universitet parkeringsområden Publiceringsdatum Augusti 2015 Publicerad

Läs mer

ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4)

ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) ANSÖKAN Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Sid 1 (4) För att ansökan ska behandlas bör legitimerad läkare ha fyllt i läkarintyget på sidan 2. För parkeringstillståndet fordras ett välliknande foto

Läs mer

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN

PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN RAPPORT PARKERINGSSTRATEGI FÖR POTTHOLMEN VERSION 2 2014-04-17 Sammanfattning Tyréns AB fick 2013-10-28 uppdrag att studera en strategi för att hantera olika parkeringslösningar för Pottholmen som går

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0. Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport

RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0. Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport RAPPORT 2006:53 VERSION 1.0 Stockholmsförsökets effekter på utnyttjandet av infartsparkeringar och parkeringshus i Stockholms län - slutrapport Dokumentinformation Titel: Stockholmsförsökets effekter på

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Parkering i Norrköping

Parkering i Norrköping Parkering i Norrköping City-P i Norrköping City-P gäller på alla allmänna parkeringsplatser innanför promenaderna och i boendeparkeringsområdena. På parkeringsplatser anslutna till City-P gäller avgiftsplikt

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 1(7) Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 Sturup Malmö Airport - inventering av fastigheter för bulleråtgärder Uppdragsnummer: 230232 Uppdragsansvarig: Eva Sjödahl Handläggare

Läs mer

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter

Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Mars 2011 Nyheter & tips om miljöanpassade resor och transporter Detta är ett nyhetsbrev från miljörådgivarna på Trafikkontoret i Göteborg. Vi erbjuder stöd till arbetsgivare för att miljöanpassa resor

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013.

Resultatfi-ån2014 kommer att rapporteras till Naturvårdsverkets datavärd i mars 2015. Haltema förväntas vara lägre än under 2013. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2014-09-17 Ärendenr: NV-05127-14 Regeringskansliet Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se magnus.moreau@regeringskansliet.se Underlag

Läs mer

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts.

Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. 24, rev 2013-07-04 Nacka Strand framtida parkeringsbehov Följande PM syftar till att prognosticera det framtida parkeringsbehovet i Nacka Strand efter att föreslagna förändringar genomförts. Föreslagna

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun

2013-10-08 Sam 113/2013. Parkeringsriktlinjer Örebro kommun 2013-10-08 Sam 113/2013 Parkeringsriktlinjer Örebro kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Olika typer av parkering...3 Mål...4 Att stadsutvecklingen sker i balans...4 En väl balanserad tillgänglighet...4

Läs mer

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384

Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 54 Falkenbergs centrum - projekt inför sommaren 2014. KS 2013-384 KS Beslut Arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

Remissversion augusti 2012

Remissversion augusti 2012 Framkomlighetsstrategi Förslag till Parkeringsplan Remissversion augusti 2012 på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafikkontoret Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 3 3. Fakta om dagens

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se

Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna Telefon: 016-12 00 65 info@tunafastigheter.se - Tunafastigheter i Eskilstuna AB Besöksadress: Björksgatan 9, 632 21 Eskilstuna

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat.

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat. Socialnämnden 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30 OBS! Arbetsutskottets

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken.

LANDSTINGET SÖRMLAND. LS-LFN10-058 Projekt 12099. Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för Psykiatriska kliniken. 1 (7) Fastighet Anders Ridderstolpe, 070-780 50 70 Datum Dnr 2012-05-14 LS-LFN10-058 TJÄNSTEUTLÅTANDE LANDSTINGET SÖRMLAND LS-LFN10-058 Projekt 12099 Nyköpings lasarett, hus N16, plan 4, ombyggnad för

Läs mer

Telefonparkering - var står vi idag?

Telefonparkering - var står vi idag? Telefonparkering - var står vi idag? Trafik- och Gatudagar 2014 2014-10-01 Undersökning varför? Telefonparkering sedan slutet på 1990-talet Flertalet privata aktörer (system) på marknaden Har telefonparkering

Läs mer

Nytt boendeparkeringsområde i Hejdegården

Nytt boendeparkeringsområde i Hejdegården 1 (6) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-09-03 Dnr TFN 2013-1193 Anna Wallroth och Johan Fällström Samhällsbyggnadsnämnden Nytt boendeparkeringsområde i Hejdegården FÖRSLAG TILL BESLUT Ett boendeparkeringsområde

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Svar på motion - Öka tillgängligheten på Österröd

Svar på motion - Öka tillgängligheten på Österröd STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 11 (16) 2015-03-26 Kf Ks 42 Au 41 Ks/ 2014-0346 Svar på motion - Öka tillgängligheten på Österröd Kommunstyrelsens förslag till s beslut att avslå motionen Beslutsmotivering

Läs mer

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014

Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 2013-07-31 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/106 Fritidsnämnden Förslag till ändrade avgifter i simhallar från 2014 Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden fastställer avgifter för besök i simhallar från och

Läs mer

Uppdatering av blockdatabasen med stöd av satellitdata. Anders Forsberg, Jordbruksverket, Fjärranalysdagarna 2009-03- 10

Uppdatering av blockdatabasen med stöd av satellitdata. Anders Forsberg, Jordbruksverket, Fjärranalysdagarna 2009-03- 10 Uppdatering av blockdatabasen med stöd av satellitdata Anders Forsberg, Jordbruksverket, Fjärranalysdagarna 2009-03- 10 1 Blockdatabasen En geografisk databas över Sveriges jordbruksmark Ägs och förvaltas

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Parkeringstal för cykel och bil

Parkeringstal för cykel och bil SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringstal för cykel och bil Gävle kommun 2014 Antagna av Tekniska Nämnden den 4 juni 2014 1 Inledning Bakgrund till parkeringstalen Lämpligt utrymme för parkering, lastning och

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Detaljplan för del av Mällby 1:16 m.fl. (Grandalen)

Detaljplan för del av Mällby 1:16 m.fl. (Grandalen) Detaljplan för del av Mällby 1:16 m.fl. (Grandalen) Strömstads kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Innehåll Organisatoriska frågor... 3 Tidplan 3 Genomförandetid 3 Ansvarsfördelning,

Läs mer

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun

Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Parkeringspolicy för Kungälvs Kommun Datum 2011-02-10 Titel: Parkeringspolicy i Kungälvs kommun Dnr 2009/ 1330-514 Författare: Evalena Rydqvist, Jenny Bjønness Bergdahl Samhällsbyggnad i Kungälvs kommun,

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården.

Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser med heldygnsomsorg integrerat med Norrgården. Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Leif Spjuth, 08 581 69 508 2013-02-25 Dnr 2009-7055 1 Socialnämnden Ombyggnation (av f.d. Solgården) till särskilda boendeplatser

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling

Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mattias Andersson 2014-08-15 KS 2013/0725 50260 Kommunstyrelsens planutskott Projektdirektiv för detaljplan och markanvisningstävling för fastigheten

Läs mer

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun

Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun 2010-09-22, reviderad 2011-03-01 Beställare Beställarens representant Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Tel 0346-88 60 00 www.falkenberg.se Johan Risholm Konsult Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare...

Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Ordföranden samt Yen Gunnarsson. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2014-6 Sammanträdesdatum 2014-08-13 Sammanträdestid 0900-0930 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Rune Niserius (M), ordförande Bo-Gunnar Andersson (C) Yen Gunnarsson (S) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM

INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM INFORMATION OM BOENDEPARKERING I NORA CENTRUM I centrala Nora tillåts parkering på gatumark normalt i högst 2 tim under dagtid vardagar. För boende inom området kan i vissa fall behov uppstå att kunna

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Revisionsrapport SITHS och HSA 2011. Version 1.0 2011-09-23

Revisionsrapport SITHS och HSA 2011. Version 1.0 2011-09-23 Revisionsrapport SITHS och HSA 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 3 Bakgrund... 3 4 Genomförande... 4 5 Revisionsresultat... 5 5.1 Revisionsfrågor och övrigt underlag... 5

Läs mer

ANSÖK OM MEDLEMSKAP I SVENSKA PARKERINGSFÖRENINGEN!

ANSÖK OM MEDLEMSKAP I SVENSKA PARKERINGSFÖRENINGEN! SVERIGES BRANSCHORGANISATION FÖR PARKERING ANSÖK OM MEDLEMSKAP I SVENSKA PARKERINGSFÖRENINGEN! Svenska Parkeringsföreningen verkar för att branschen ska tillämpa föreningens etiska regler och andra gemensamma

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen Cykelparkeringar Ja, tack! Många cyklar i Västerås. Det är bra för miljön, för hälsan

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

ParkOnOff Användarhandbok. För Android, iphone & Windows Phone 8

ParkOnOff Användarhandbok. För Android, iphone & Windows Phone 8 ParkOnOff Användarhandbok För Android, iphone & Windows Phone 8 1. Att komma igång Innehåll 2. Registrera dina personuppgifter 3. Registrera dina kontokort 4. Registrera dina fordon 5. Oklarheter vid registreringen

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Villatomter i Björkmossen

Villatomter i Björkmossen Samhällsbyggnadskontoret Villatomter i Björkmossen Till försäljning via Södertälje kommuns tomtkö Under hösten 2014 kommer 11 småhustomter i Björkmossen att förmedlas via Södertälje kommuns tomtkö. Eftersom

Läs mer

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun

Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Taxa för upplåtelse offentlig platsmark i Leksands kommun Innehåll 1.1 Taxa för upplåtelser av offentlig plats.... 4 1.2 Försäljning.... 4 1.3 Byggetablering av olika slag.... 5 1.4 Evenemang el liknande....

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer