Vad kännetecknar en effektiv intervention för unga med beteendeproblem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad kännetecknar en effektiv intervention för unga med beteendeproblem?"

Transkript

1 Vad kännetecknar en effektiv intervention för unga med beteendeproblem? forskare, Socialstyrelsen Socialstyrelsen, Stockholm, 1

2 Socialtjänstens dygnsvård för barn och unga en kort jämförelse mellan Finland och Sverige. Den svenska dygnsvårdens omfattning. Hur välfungerande är den svenska familjehemsvård? Risk- och skyddsfaktorer för ungdomar med beteendeproblem. Vad kännetecknar en effektiv intervention? MTFC - en behandlingsmetod för ungdomar med beteendeproblem. Socialstyrelsen, Stockholm, 2

3 Dygnsvården i Finland & Sverige Fler barn/unga placerade i Finland jmf Sverige 50-60% av de placerade är år. Andel placerade på institution Sverige 26%, Finland 60%. I Sverige används mer låsta institutioner. Både i Sverige och Finland prövas tvångsplaceringar i förvaltningsdomstolar. Skillnad mellan frivillig- och tvångsplacering. Bägge länder går mot diverserad dygnsvård. Socialstyrelsen, Stockholm, 3

4 Hur omfattande är socialtjänstens barn- och ungdomsvård i Sverige? Socialstyrelsen, Stockholm, 4

5 Barn och unga placerade inom dygnsvården år barn/unga påbörjade heldygnsinsats (7 600 nytillkomna) 1 nov barn/unga heldygnsplacerade (SoL , LVU 4 800, omedelbart LVU 300) barn/unga heldygnsplacerade ngn gång under året 57% pojkar och 43% flickor Åldergrupp vanligast för heldygnsinsats Socialstyrelsen, Stockholm, 5

6 Dygnsvården i Sverige domineras av ungdomar med beteendeproblem Socialstyrelsen, Stockholm, 6

7 Hur välfungerande är familjehemsvården? Vad säger forskningen? Socialstyrelsen, Stockholm, 7

8 Grundläggande etisk princip i alla människovårdande arbeten är att inte skada - det räcker inte med goda intentioner Har interventionen: positiv effekt neutral/ingen effekt negativ/skadlig effekt Socialstyrelsen, Stockholm, 8

9 Empirisk kunskap om interventioner för ungdomar med beteendeproblem Longitudinell forskning om vilka risk- och skyddsfaktorer som förutsäger problembeteenden Kontrollerade utvärderingar som identifierat effektiva interventioner Kunskapssammanställningar och meta-analyser av stora antal enskilda utvärderingar Socialstyrelsen, Stockholm, 9

10 40 års forskning - faktorer som ökar risken för fortsatt utveckling av antisocialitet Historia av antisocialt beteende Antisocialt personlighetsstörning Antisociala attityder och kognitioner Antisociala vänner och isolering från prosociala vänner Problem i familj och uppfostran Missbruk alkohol och droger Problem med skola/arbete (beteende, prestationer och skolk) Saknar fritidsaktiviteter Socialstyrelsen, Stockholm, 10

11 Sammanfattande resultat från svenska nationella registerstudier (Social Rapport, 2006, 2010; Vinnerljung & Sallnäs, 2008; Vinnerljung 2008) Socialstyrelsen, Stockholm, 11

12 Höga överrisker för: allvarlig psykisk ohälsa, tidig död i ung vuxen ålder dåliga skolprestationer, låg utbildningsnivå allvarlig kriminalitet och missbruk i ung vuxen ålder självförsörjningsproblem att ha minst en förälder död vid vuxen ålder att bli tonårsförälder dålig bevakning av somatisk hälsa Socialstyrelsen, Stockholm, 12

13 Kännetecken för en effektiv intervention 1. Interventionen bör vara både teoretiskt och empiriskt baserad på kunskaper om risk- och skyddsfaktorer. 2. Interventionens omfattning bör styras av individens risknivå. Socialstyrelsen, Stockholm, 13

14 3. Interventionen bör genomföras så att anpassas till individens kognitiva förutsättningar att lära. 4. Interventionerna bör inriktas på strukturerade metoder baserade på kognitiv beteendeteori och social inlärningsteori 5. Interventionen bör vara nära kopplad till den lokala sociala kontexten som till exempel familj eller skola. Socialstyrelsen, Stockholm, 14

15 6. Interventionen inriktning bör utgå ifrån individens dynamiska riskfaktorer för att kunna förändra problembeteenden 7. Programtrohet, att implementering av en ny metod är trogen ursprungsmetoden och följer metodmanualerna (se vidare Kyhle Westermark, P. (2009) MTFC en intervention för ungdomar med beteendeproblem, akademisk avhandling, Lunds universitet. Socialstyrelsen, Stockholm, 15

16 Multidimensional Treatment Foster Care, MTFC En behandlingsmetod för att hjälpa familjer handskas med barns- och ungdomars beteendeproblem Patricia Chamberlain & John B. Reid Oregon Social Learning Center Socialstyrelsen, Stockholm, 16

17 Bakgrund MTFC - Oregon Social Learning Center John B. Reid och Patricia Chamberlain - utvecklat metoden och gjort utvärderingar. Samtliga utvärderingar - kontrollerade experimentella studier. Minskat vårdkostnaderna, minskat antalet institutionsvistelser, bidragit till minskad symptomtyngd hos barnet, minskat risken för att fosterföräldrarna hoppar av samt minskat antalet avbrutna fosterhemsplaceringar[ Tillämpats på; emotionellt störda ungdomar med tung problematik som varit inlagda på psykiatrisk klinik, tidigare dömda tungt kriminella ungdomar och institutionsplacerade kriminella ungdomar. Socialstyrelsen, 17 Stockholm,

18 Bakgrund MTFC - Oregon Social Learning Center John B. Reid och Patricia Chamberlain - utvecklat metoden och gjort utvärderingar. Samtliga utvärderingar - kontrollerade experimentella studier. Minskat vårdkostnaderna, minskat antalet institutionsvistelser, bidragit till minskad symptomtyngd hos barnet, minskat risken för att fosterföräldrarna hoppar av samt minskat antalet avbrutna fosterhemsplaceringar[ Tillämpats på; emotionellt störda ungdomar med tung problematik som varit inlagda på psykiatrisk klinik, tidigare dömda tungt kriminella ungdomar och institutionsplacerade kriminella ungdomar. Pia Kyhle 18 Westermark Socialstyrelsen, Stockholm,

19 MTFC Multidimensionella behandlingen Manualbaserad behandling Specialiserade fosterhem Ungdomen, ursprungsföräldrarna, fosterföräldrarna, den sociala miljön såsom skola och fritid. Strukturerad inlärningsmodell fokuserad på att hjälpa ungdomarna lära sig ett prosocialt beteende. Socialstyrelsen, Stockholm, 19

20 Poängsystem - motiverar ungdomarna att förändra sitt problembeteende Behandlingsteamet består av samordnare, familjeterapeut, ungdomsterapeut och fosterföräldrar. Intensiv handledning av samordnaren - 24 timmar om dygnet och gruppmöten med andra fosterfamiljer varje vecka. Behandlingstid 8 till12 månader Målet med behandlingen - återplacera ungdomen hos ursprungsfamiljen Socialstyrelsen, Stockholm, 20

21 Hörnstenar inom MTFC fosterföräldrarna i programmet ska: förstärka ett normativt och positivt beteende ha en stödjande och nära relation med den unge utöva god tillsyn och ha ett förutsägbart, klart och konsekvent regelsystem för den unge övervakar den unges umgänge och minimerar kontakten med negativa kamrater (Elliot, 1998; Chamberlain, 2003; Reid et al., 2003) Socialstyrelsen, Stockholm, 21

22 1. Har MTFC någon effekt på riskgruppen ungdomar med beteendeproblem jämfört med annan traditionell behandling inom socialtjänsten? 2. Kan MTFC minska antalet sammanbrott? 3. Hur upplever fosterföräldrar det är att arbeta i ett manualbaserat behandlingsprogram? Socialstyrelsen, Stockholm, 22

23 Effektstudiens frågeställning Har MTFC någon effekt på riskgruppen ungdomar med beteendeproblem jämfört med annan traditionell behandling inom socialtjänsten? Multidimensional Treatment Foster Care Results from an Independent Replication., Kjell Hansson, Martin Olsson Journal of Family Therapy, 33, Socialstyrelsen, Stockholm, 23

24 Studie 1 Syftet - ger MTFC positiva resultat i svensk kontext? Klassisk utvärderingsdesign som skall värdera metodens effekter - en experimentell kontrollerad studie. Urval via randomisering till MTFC & TAU (Treatment as usual) Därefter jämförs de olika gruppernas utfall Socialstyrelsen, Stockholm, 24

25 Studiens population Studiens population; 35 ungdomar mellan år med beteendeproblem. Sociala myndigheter har bedömt ungdomarna i behov av institutionsvistelse eller annan dygnsvård och insatsen kan ersättas med fosterhemsplacering. Avgränsning av populationen sker genom förutbestämda inklusions- och exklusionskriterier Socialstyrelsen, Stockholm, 25

26 26 Socialstyrelsen, Stockholm, Rekrytering av Socialtjänsten n=38 Exkluderade n=3 Randomisering n=35 MTFC n=20 Sammanbrott 2 TAU (Treatment as usual) n=15 Ett års uppföljning n=20 Ett års uppföljning n=13 bortfall=2 Tvår års uppföljning n=18 analyserat 20 Tvår års uppföljning n=13 analyserat 15

27 Undersökningstillfällen Vid Behandlings start Efter 12 månader eller bh. slut Efter 24 månader Socialstyrelsen, 27 Stockholm,

28 Mätinstrument som skattar ungdomens psykosociala utveckling och moderns psykomatiska hälsa CBCL, Child Behaviour Check List (föräldrars skattningar av ungdomen) YSR, Youth Self Report (ungdomens självskattning) (Achenbach, 1991) Symptom Checklist-90 (SCL-90) (Derogatis & Cleary, 1997) Socialstyrelsen, Stockholm, 28

29 Två års-uppföljning Hela studiens population (MTFC plus TAU) hade signifikant reducerat samtliga problemsymptom. MTFC hade signifikant reducerade samtliga problemsymptom. TAU hade endast signifikant reducerat några få problemsymtom. Socialstyrelsen, Stockholm, 29

30 Konklusion Studien visar att MTFC är en effektiv metod att behandla ungdomar med beteendeproblem även i en svensk kontext. Metodologiska begränsningar, liten studie, första studie utan metodutvecklarna involverade (minskad entusiasm), heterogeniteten av interventioner i gruppen TAU. Socialstyrelsen, 30 Stockholm,

31 Sammanbrottsstudiens frågeställning Kan MTFC minska antalet sammanbrott? Does Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) reduce placement breakdown in foster care?, Kjell Hansson & Bo Vinnerljung, (2008) International Journal of Child & Family Welfare, 11, 1, Socialstyrelsen, 31 Stockholm,

32 Studie 2. Syftet med studien Att jämföra andelen sammanbrott och den relativa risken för sammanbrott av ungdomar med beteendeproblem i tre olika sampel; MTFC programmet i Sverige en svensk nationell kohort studie av dygnsvård, den svenska sammanbrottsstudien (Vinnerljung et al., 2001). MTFC programmet i USA (Smith et al., 2001) Socialstyrelsen, Stockholm, 32

33 Sammanbrottsdefinition Gemensam definition för svenska MTFC studien och svenska sammanbrottsstudien; När vårdmiljön avbryter vården i strid med vad socialtjänsten vill När tonåringen rymmer eller vägrar vara kvar i vården, vilket leder till att placeringen upphör i strid med vad socialtjänsten vill. När socialtjänsten avbryter placeringen på grund av missnöje med vårdmiljön. Socialstyrelsen, Stockholm, 33

34 Sammanbrottsdefinition MTFC i USA:s definition: (fortsättning) När behandlingsgruppen bedömer att fosterföräldrar inte är kapabla att handha ungdomens emotionella problem och beteendeproblem. När fosterföräldrarna avbryter vården När ungdomen rymmer Socialstyrelsen, 34 Stockholm,

35 Samtliga ungdomar har svåra beteendeproblem Svenska MTFC inklusionskriterier enligt CD (DSM-IV-TR). Svenska sammanbrottsstudien antisocialitet (kriminalitet, våld eller missbruk). MTFC i USA emotionella- och beteendeproblem (ODD (Oppositional Defiant Disorder), PSD (Post-traumatic Stress Disorder), ADHD, (Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder)). Socialstyrelsen, 35 Stockholm,

36 Jämförelse av sammanbrottsfrekvens och den relativa risken för sammanbrott Samman brott MTFC i Sverige Svensk traditionell dygns vård Svensk fosterhems -vård Svensk institutionsvård MTFC i USA N=31 % N=275 % RR N=200 % RR N=75 % RR N=90 % RR 6 mån Flickor Pojkar ,1 25 3,7 19 1,6 27* 2,7 33 4,7 23 1,9 17 1,9 21 2,9 18 1,5 18 1,8 12 mån Flickor Pojkar * 2,5 36* 5,1 32 1,8 45* 3,5 57* 8,0 38 2,2 29* 3,4 28 3,8 30 1,7 26 2,0 Socialstyrelsen, Stockholm, 36

37 Studie 3 Hur upplever fosterföräldrar det är att arbeta i ett manualbaserat behandlingsprogram? Foster parents in Multidimensional Treatment Foster Care: How do they deal with implementing standardized treatment components?, Kjell Hansson, & Bo Vinnerljung (2007) Children and Youth Services Review, 29, Socialstyrelsen, Stockholm, 37

38 Enligt fosterföräldrar är skälen till avhopp brist på stöd, träning, möjlighet till time out (respite care), smärtsamma erfarenheter av sammanbrott och inte minst upplevelsen att de i ökande utsträckning uppmanas ta emot ungdomar med allvarliga beteendeproblem (Appathurai, Lowery, & Sullivan, 1986; Bebbington & Miles, 1990; Chamberlain & Moreland, 1992; Triseloitis et a.l, 2000 & Department of Health, 2002). Socialstyrelsen, 38 Stockholm,

39 Fosterföräldrarstudien 28 fosterföräldrar, medelålder 43 år, hälften bodde på landet och hälften i större samhälle/stad. Kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod Frågeformulär & intervjuer 17 (60%) tidigare traditionella fosterföräldrar Socialstyrelsen, 39 Stockholm,

40 Frågor till fosterföräldrarna i studien Varför blir man fosterförälder? Hur upplever de MTFC programmet? Hur upplever de manualen? Hur upplever de poänglistan? Hur upplever de PDR-listan (Parent Daily Report)? Hur upplever de relation till samordnaren? Socialstyrelsen, Stockholm, 40

41 Resultat Kontakt med samordnaren 1/vecka och möjlighet till 24 tim om dygnet, ansåg de flesta fosterföräldrar nödvändigt Ungdomens problemtyngd var mest avgörande för frekvens av kontakt med samordnaren Samtliga fosterföräldrar positiva till husregler Samtliga uppfattade den begränsade kontakten med ursprungsföräldrar som positiv Socialstyrelsen, Stockholm, 41

42 Resultat - intervjuer A Fosterförälder ett professionellt arbete B Fosterförälder ett sätt att leva A 1 Accepterat arbetssättet inom MTFC n=16 A 2 Ej accepterat arbetssättet inom MTFC n=6 B Accepterat arbetssättet inom MTFC n=6 Socialstyrelsen, Stockholm, 42

43 Fosterfamiljer som accepterat sättet att arbeta inom MTFC (A1) Positiva till programmets struktur Positiva till att dagligen använda manual, poänglista och PDR-lista Säkra i sin roll som fosterförälder inom MTFC Socialstyrelsen, Stockholm, 43

44 - vi har inte hittat något negativt med programmet.ett program där man har ett syfte och en pedagogik. Det här känns mer effektivt, mycket bättre. - Tycker om arbetsmodellen, enorm uppbackning och trygghet. Socialstyrelsen, Stockholm, 44

45 Fosterfamiljer som inte accepterat sättet att arbeta inom MTFC (A2) Hade svårt att acceptera sin roll som fosterföräldrar inom MTFC Var allmänt positiva till programmets struktur Betonade att programmet snarare borde anpassa sig efter familjens regler och inte tvärtom Saknade eget inflytande och upplevde programmet som toppstyrt Socialstyrelsen, 45 Stockholm,

46 - det var jobbigt emellanåt. det var hela tiden de där inne som bestämde hur man skulle göra. Jag tycker det känns löjligt att det skulle komma därifrån. - Det var för lite att få bestämma själv, vi fick inte något inflytande. Socialstyrelsen, Stockholm, 46

47 Fosterföräldrar ett sätt att leva (B) Vardagen styrdes mer av känslor än av struktur Mindre professionella i förhållningssättet till ungdomen Betonade sin känslomässiga relationer till ungdomen Socialstyrelsen, Stockholm, 47

48 - det som står på pappret och så, stämmer inte alltid med verkligheten.man fick kompromissa och jämka. - man styr så himla mycket med poängen hit och tid. - Även om man jobbar i MTFC och man vet att det är ett år så kände jag att man knöt an mycket till den ungdomen som var här då. Det var som en i familjen. Socialstyrelsen, 48 Stockholm,

49 Sammanfattande kommentarer Majoriteten av studiens fosterföräldrar var positiva till att använda manual oavsett inställning till programmet Stöd i form av behandlingsverktyg och uppbackning av ett behandlingsteam upplevs som mycket meningsfullt. Kan vara ett starkt incitament för fosterföräldrar att fortsätta arbeta inom fosterhemsvården (Appathurai, Lowery, & Sullivan, 1986; Bebbington & Miles, 1990; Chamberlain & Moreland, 1992; Triseloitis et a.l, 2000 & Department of Health, 2002). Socialstyrelsen, Stockholm, 49

50 Framgångsfaktor för MTFC MTFC är ett strukturerat, teorigrundat behandlingsprogram där behandlingsprocessen kontinuerligt anpassas till individen, med hänsyn till individuella riskoch skyddsfaktorer med stöd av en manual. Socialstyrelsen, Stockholm, 50

51 Tack för visat intresse! För eventuella frågor kontakta gärna mig, Socialstyrelsen, Stockholm, 51

MTFC Multidimensional Treatment tre steg för ett bättre liv

MTFC Multidimensional Treatment tre steg för ett bättre liv MTFC Multidimensional Treatment tre steg för ett bättre liv Norrköping 23 okt 2014 Lotta Höjman leg psykolog & leg psykoterapeut Handledare i psykoterapi Agenda Sammanhang och evidens för metoden Teoretisk

Läs mer

Multisystemisk terapi (MST)

Multisystemisk terapi (MST) Rubrik: Century Gothic, bold 14pt Namn: Century Gothic, bold 14pt Presentationsrubrik: Century Gothic, bold 26pt Tio år med Multisystemisk terapi Vad har vi lärt oss? Cecilia Andrée Löfholm 2015-01-30

Läs mer

Barn och ungdomar med missbrukande föräldrar hur ska vi tänka och göra?

Barn och ungdomar med missbrukande föräldrar hur ska vi tänka och göra? Barn och ungdomar med missbrukande föräldrar hur ska vi tänka och göra? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet 1 Ungdomar på Maria Ungdom 100 80 60 40 20 0 Ingen förälder

Läs mer

Familjer med komplex problematik ett utvecklingsarbete på socialtjänstens barn- och familjeenhet

Familjer med komplex problematik ett utvecklingsarbete på socialtjänstens barn- och familjeenhet Familjer med komplex problematik ett utvecklingsarbete på socialtjänstens barn- och familjeenhet Francesca Östberg francesca.ostberg@fou-sodertorn.se francesca.ostberg@socarb.su.se September 2015 Ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Vilka insatser hjälper placerade barn att klara sig bättre i skolan?

Vilka insatser hjälper placerade barn att klara sig bättre i skolan? Vilka insatser hjälper placerade barn att klara sig bättre i skolan? Norrköping 24 nov 2011 Bo Vinnerljung, professor Socialt arbete, Stockholms Universitet bo.vinnerljung@socarb.su.se Ny rapport med hemska

Läs mer

21 000 barn/ungdomar är årligen placerade i HVB-hem eller familjehem. Det finns cirka 550 HVB-hem i Sverige idag.

21 000 barn/ungdomar är årligen placerade i HVB-hem eller familjehem. Det finns cirka 550 HVB-hem i Sverige idag. Barn i samhällsvård 21 000 barn/ungdomar är årligen placerade i HVB-hem eller familjehem Det finns cirka 550 HVB-hem i Sverige idag. Öppna insatser och vård utom hemmet 1998-2008 90000 80000 70000 60000

Läs mer

MTFC-behandling av normbrytande beteende

MTFC-behandling av normbrytande beteende Institutionen för psykologi MTFC-behandling av normbrytande beteende En kvalitativ studie av sex ungdomars upplevelse av sin tid i och efter behandlingen (Multidimensional Treatment Foster Care) Maryam

Läs mer

Socialtjänstens arbete med unga som begår brott

Socialtjänstens arbete med unga som begår brott Socialtjänstens arbete med unga som begår brott Förutsättningar, bedömningar och insatser Cecilia Andrée Löfholm Catrine Kaunitz Råd för framtiden Norrköping 26 okt 2012 1 Normbrytande beteende Beteende

Läs mer

socialt arbete? Martin Olsson FD i Socialt arbete Socialhögskolan, Lunds Universitet

socialt arbete? Martin Olsson FD i Socialt arbete Socialhögskolan, Lunds Universitet Hur vet man att något fungerar i socialt arbete? Martin Olsson FD i Socialt arbete Socialhögskolan, Lunds Universitet Grundläggande kunskap om forskningsdesign För att kunna påvisa en effekt måste det

Läs mer

Barn i samhällsv och utbildning

Barn i samhällsv och utbildning Barn i samhällsv llsvård-hälsa och utbildning Anders Hjern, barnläkare, professor, Centre for Health Equity Studies (CHESS), Stockholm Universitet/Karolinska Institutet Med stor hjälp av Bo Vinnerljung,

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING.

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING. STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING therese.astrom@sbu.se SBU nationellt kunskapscentrum för hälso- och sjukvård och socialtjänst SBU:s uppgift är: att vetenskapligt utvärdera tillämpade

Läs mer

Psykologisk och psykosocial behandling för Ungdomar. Spridningskonferens missbruk Eva Hallberg, samordnare, VO Beroende/SU

Psykologisk och psykosocial behandling för Ungdomar. Spridningskonferens missbruk Eva Hallberg, samordnare, VO Beroende/SU Psykologisk och psykosocial behandling för Ungdomar Spridningskonferens missbruk 2016 10 11 Eva Hallberg, samordnare, VO Beroende/SU Ungdomar Med ungdomar avses i riktlinjerna personer i åldern 12 18 år.

Läs mer

Det tredelade föräldrasystemet SOCIALFÖRVALTNINGEN

Det tredelade föräldrasystemet SOCIALFÖRVALTNINGEN YTTERSTA ANSVARET Det tredelade föräldrasystemet PRAKTISKA EMOTIONELLA VÅRDEN Familjehem/ Institution SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 VÅRDNAD EMOTIONELL RELATIONEN 2 Forskningsområdet Det tredelade föräldraskapet

Läs mer

Behandling av antisociala beteenden En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av MTFCmetoden jämfört med andra insatser.

Behandling av antisociala beteenden En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av MTFCmetoden jämfört med andra insatser. Behandling av antisociala beteenden En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av MTFCmetoden jämfört med andra insatser. SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work in Social

Läs mer

FFT-cannabis. FFT accommodation. Om bakgrunden till FFT cannabis. Nationell kongress. Knivsta 22 september 2017.

FFT-cannabis. FFT accommodation. Om bakgrunden till FFT cannabis. Nationell kongress. Knivsta 22 september 2017. FFT-cannabis Nationell kongress Knivsta 22 september 2017 Pirkko Uusitalo Gunilla Anderson www.stiftelsenfftsverige.se FFT accommodation I samarbete med FFTllc. USA, Jim Alexander och Mike Robbins, har

Läs mer

Stöd för barn och familjen

Stöd för barn och familjen Stöd för barn och familjen Kuling.nu Beardslees familjeintervention Gruppverksamhet Barnombud Samverkan Ensamhet Min mamma är psykiskt sjuk, ingen av mina kompisar vet om det de märker väl att min familj

Läs mer

En rimlig teori räcker inte

En rimlig teori räcker inte ETIK EVIDENS TRANSPARENS Knut Sundell knut.sundell@socialstyrelsen.se www.evidens.nu www.prevention.se En rimlig teori räcker inte D.A.R.E Scared straight Insatser för att bryta upp gatugäng Anatomiska

Läs mer

EFFEKTSTUDIER HVAD KAN(VILL) VI LÆRE FRA SVERIGE?

EFFEKTSTUDIER HVAD KAN(VILL) VI LÆRE FRA SVERIGE? EFFEKTSTUDIER HVAD KAN(VILL) VI LÆRE FRA SVERIGE? Min erfarenhet av RCT Svårinställd ungdomsdiabetes (Olof Rydén, Per Jonsson) Funktionell familjeterapi Familjebehandling vid anorexi (Ulf Wallin) ADHD

Läs mer

Om risk- och skyddsfaktorer

Om risk- och skyddsfaktorer Om risk- och skyddsfaktorer Det finns faktorer som ökar respektive minskar risken för riskbeteenden, så kallade risk- och skyddsfaktorer. Riskfaktorer ökar sannolikheten att ett riskbeteende ska förekomma.

Läs mer

Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande insatser riktade till barn och unga. Socialpediatrisk forskning, Inna Feldman

Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande insatser riktade till barn och unga. Socialpediatrisk forskning, Inna Feldman Samhällsekonomiska vinster av hälsofrämjande insatser riktade till barn och unga Socialpediatrisk forskning, Inna Feldman Kommunstyrelsen i mellanstor kommun Det finns många förslag Men hur vet kommunen?

Läs mer

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård -Ny lag 2011-08-01 (Prop. 2010/11:107) Brå: Råd för framtiden 25-26 oktober 2012 Maria Hultén LSU-institutioner Johannisberg, Kalix -Utvisningsdömda Klarälvsgården,

Läs mer

Skolan förebygger. - om hälsa, lärande och prevention i skolan

Skolan förebygger. - om hälsa, lärande och prevention i skolan Skolan förebygger - om hälsa, lärande och prevention i skolan Ett regeringsuppdrag År 2005-2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med: Skolverket Myndigheten för skolutveckling Alkoholkommittén Mobilisering

Läs mer

Ni förstår säkert att vi inte kan bevisa att behandlingen är värdelös innan vi har testat den i 15 år?

Ni förstår säkert att vi inte kan bevisa att behandlingen är värdelös innan vi har testat den i 15 år? Ni förstår säkert att vi inte kan bevisa att behandlingen är värdelös innan vi har testat den i 15 år? www.evidens.nu Rapporter och publikationer Ny serie Gothia förlag Målgruppsanpassade + studievägledning

Läs mer

Metoder för stöd till barn som anhöriga

Metoder för stöd till barn som anhöriga Metoder för stöd till barn som anhöriga Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Pågående arbeten Arbetet pågår nu med två kunskapsöversikter: Metoder för stöd till barn och unga med föräldrar som har

Läs mer

Multidimensional Treatment Foster Care, MTFC

Multidimensional Treatment Foster Care, MTFC Multidimensional Treatment Foster Care, METODER ATT HJÄLPA FAMILJER ATT HANDSKAS MED BARN OCH UNGDOMARS BETEENDEPROBLEM Patricia Chamberlain & John B. Reid Oregon Social Learning Center UNDERVISNINGSSERIE

Läs mer

Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem?

Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem? Ungdomar med psykosociala svårigheter varför är det så svårt att lyckas hjälpa dem? Anders Tengström Leg psykolog, Docent i psykologi Verkligheten Hur går det för ungdomar med psykosociala svårigheter?

Läs mer

Strukturerad risk- och behovsbedömning SAVRY. Varför göra en strukturerad risk/behovsbedömning?

Strukturerad risk- och behovsbedömning SAVRY. Varför göra en strukturerad risk/behovsbedömning? Strukturerad risk- och behovsbedömning SAVRY Therese Åström, socionom, doktorand, Centrum för psykiatriforskning, KI Varför göra en strukturerad risk/behovsbedömning? BBIC är inget standardiserat bedömningsinstrument

Läs mer

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Författare: Daley, van der Oord, Ferrin, Danckaerts, Doepfner, Cortese, Sonuga-Barke Ur Journal of American Academy

Läs mer

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet på SiS. Sara Lövenhag Utredare, SiS FoU-enhet Leg. psykolog, med dr

Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet på SiS. Sara Lövenhag Utredare, SiS FoU-enhet Leg. psykolog, med dr Missbruk och psykiatrisk samsjuklighet på SiS Sara Lövenhag Utredare, SiS FoU-enhet Leg. psykolog, med dr Varför är det såhär & vad ska vi göra? Aldrig förr har så få ungdomar använt alkohol och narkotika

Läs mer

Resursperspektiv inom den sociala barnavården

Resursperspektiv inom den sociala barnavården Resursperspektiv inom den sociala barnavården Hélène Lagerlöf Institutionen för socialt arbete Stockholms Universitet transport eller en helig stund, beror på hur man ser det -Eva Dahlgren Upplägg Olika

Läs mer

Dåliga skolresultat en tung riskfaktor för fosterbarns utveckling

Dåliga skolresultat en tung riskfaktor för fosterbarns utveckling Dåliga skolresultat en tung riskfaktor för fosterbarns utveckling Stockholm 8 nov 2010 Bo Vinnerljung Forskare vid Socialstyrelsen Professor i Socialt Arbete, Stockholms Universitet bo.vinnerljung@socialstyrelsen.se

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga Box 762 Kalmar 391 27 0480-41 80 20 www.anhoriga.se

Nationellt kompetenscentrum anhöriga Box 762 Kalmar 391 27 0480-41 80 20 www.anhoriga.se Syfte med kunskapsöversikten Syfte att systematiskt söka, granska och sammanställa kunskap om verksamma metoder för att ge stöd till barn vars förälder eller omsorgsperson avlider Ett syfte är också att

Läs mer

Utmaningar och dilemman Familjeforum i Lund 7 november 2003

Utmaningar och dilemman Familjeforum i Lund 7 november 2003 Utmaningar och dilemman Familjeforum i Lund 7 november 2003 KJELL HANSSON SOCIONOM, PSYKOLOG LEG PSYKOTERAPEUT PROFESSOR VID SOCIALHÖGSKOLAN, LUNDS UNIVERSITET Kunskap vad är det? Kunskap är ett tvetydigt

Läs mer

Problem i skolan och risk för framtida kriminalitet och våldsbenägenhet

Problem i skolan och risk för framtida kriminalitet och våldsbenägenhet Problem i skolan och risk för framtida kriminalitet och våldsbenägenhet Märta Wallinius Leg. psykolog & med.dr Fokus för föreläsningen Introduktion till våld & kriminalitet Faktorer som ökar risk för våld

Läs mer

Barn som utmanar - barn med ADHD och andra beteendeproblem

Barn som utmanar - barn med ADHD och andra beteendeproblem Barn som utmanar - barn med ADHD och andra beteendeproblem Björn Kadesjö Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa Öl. vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus 1 Varför utmanar? Får den vuxne att

Läs mer

2013-09-03. Utveckling av kriminalitet bland unga personer. Ungdomsåren. Fokus för föreläsningen. Ungdomsåren & kriminalitet

2013-09-03. Utveckling av kriminalitet bland unga personer. Ungdomsåren. Fokus för föreläsningen. Ungdomsåren & kriminalitet Utveckling av kriminalitet bland unga personer Märta Wallinius Leg. psykolog, med.dr. Ungdomsåren Omvälvande period Barn vuxen? Förändrade krav ( maturity gap ) Biologiska förändringar (t.ex. hormoner)

Läs mer

Magelungen Evidens - kvalitetsredovisning 2010 Malin Bergman

Magelungen Evidens - kvalitetsredovisning 2010 Malin Bergman Magelungen Evidens - kvalitetsredovisning 2010 Malin Bergman Magelungen Evidens - kvalitetsredovisning 2010 Uppdrag Magelungens Evidens består av flera olika verksamheter; MTFC (Multidimensional Treatment

Läs mer

Antisociala ungdomar

Antisociala ungdomar Strukturerad bedömning av risk för allvarlig brottslighet ett nödvändigt steg i professionaliseringen av arbetet runt lagöverträdande ungdomar varför då? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog

Läs mer

Efficient treatment of adolescents with behavioural problems

Efficient treatment of adolescents with behavioural problems Hälsa och samhälle Efficient treatment of adolescents with behavioural problems A SCIENTIFIC OVERVIEW MARCUS KRISTOFFERSSON Examensarbete i socialt arbete Malmö högskola 15 p Hälsa och samhälle Socionomprogrammet

Läs mer

Effektstudie av SkolFam. SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården

Effektstudie av SkolFam. SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården Effektstudie av SkolFam SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården Inledning Socialstyrelsen har uppdragit åt Forskningscentrum för psykosocial hälsa (Forum) att utvärdera effekterna av SkolFam, en tvärprofessionell

Läs mer

Maria Ungdom - Stockholm Maria Ungdom - Stockholm

Maria Ungdom - Stockholm Maria Ungdom - Stockholm Disposition Forskningscentrum för ungdomars psykosociala hälsa Anders Tengström Med.Dr, Leg psykolog Ungdomar med missbruksproblem hur ser de ut och hur går det för dem? Hur går det? Samsjuklighet Psykiatriska/

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT ARBETE I

SPECIALPEDAGOGISKT ARBETE I SPECIALPEDAGOGISKT ARBETE I FÖRSKOLAN Tidig upptäckt tidig insats (TUTI) Ett forskningsprojekt i samarbete mellan Högskolan i Jönköping och Jönköpings läns landsting finansierat av Socialstyrelsen för

Läs mer

Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt?

Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Ingemar Kjellmer Centrum för barns rätt till hälsa Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kunskapscentrum för Barnkonventionen

Läs mer

FFT Funktionell familjeterapi

FFT Funktionell familjeterapi Texten nedan är hämtade från riktlinjerna för missbruk- och beroendevård som uppdaterats med en preliminär version 2014-03-31. FFT Funktionell familjeterapi Tillstånd: Användning, missbruk eller beroende

Läs mer

Behandlingsprogram mot våld. Våld & Kriminalitet

Behandlingsprogram mot våld. Våld & Kriminalitet Behandlingsprogram mot våld Våld & Kriminalitet Regeringsuppdrag 2013-2016 Kriminalvården ska intensifiera och utveckla det återfallsförebyggande arbetet med unga klienter män med våldsproblematik kvinnor

Läs mer

Långsiktig utveckling för placerade barn och ungdomar. UPP-Centrum, Socialstyrelsen ingemar.nilsson@socialstyrelsen.se

Långsiktig utveckling för placerade barn och ungdomar. UPP-Centrum, Socialstyrelsen ingemar.nilsson@socialstyrelsen.se Långsiktig utveckling för placerade barn och ungdomar UPP-Centrum, Socialstyrelsen ingemar.nilsson@socialstyrelsen.se Hur går det på lång sikt för fosterbarn? utbildning allvarlig psykisk ohälsa själmordsförsök

Läs mer

Karolinska Institutet & Stockholms läns landsting. Ulric Hermansson, socionom och med dr Universitetslektor vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet & Stockholms läns landsting. Ulric Hermansson, socionom och med dr Universitetslektor vid Karolinska Institutet Karolinska Institutet & Stockholms läns landsting Ulric Hermansson, socionom och med dr Universitetslektor vid Karolinska Institutet Hur hanteras alkoholfrågan? Riskdrickande Drickandet tilltar Alkoholproblem

Läs mer

Tidiga riskfaktorer för att utveckla ett återkommande aggressivt och antisocialt beteende

Tidiga riskfaktorer för att utveckla ett återkommande aggressivt och antisocialt beteende Tidiga riskfaktorer för att utveckla ett återkommande aggressivt och antisocialt beteende Märta Wallinius Leg. psykolog & med.dr. Lite olika begrepp Antisocialt beteende = norm- och regelbrytande beteende,

Läs mer

Hur upplever fosterfamiljer och biologiska familjer effekten av MTFC- programmet?

Hur upplever fosterfamiljer och biologiska familjer effekten av MTFC- programmet? Mälardalens högskola Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling Hur upplever fosterfamiljer och biologiska familjer effekten av MTFC- programmet? Stefan Nilsson och Linnea Janzon C-uppsats i psykologi,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Hälsofrämjande skolutveckling Tobaksfria ungdomar 4 april 2011

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Hälsofrämjande skolutveckling Tobaksfria ungdomar 4 april 2011 Hälsofrämjande skolutveckling Tobaksfria ungdomar 4 april 2011 IUP Åt vilket håll? ANDT Jämställdhet Måluppfyllelse Kunskapskrav Hälsa Föräldrar Sex-och samlevnad. Inlärning Meritvärde Mobbning Skolreform

Läs mer

SiS följer upp och utvecklar 2/08 MTFC. Ett evidensbaserat manualstyrt behandlingsprogram. Lotta Höjman och Nick Dovik

SiS följer upp och utvecklar 2/08 MTFC. Ett evidensbaserat manualstyrt behandlingsprogram. Lotta Höjman och Nick Dovik SiS följer upp och utvecklar 2/08 MTFC Ett evidensbaserat manualstyrt behandlingsprogram Lotta Höjman och Nick Dovik MTFC Ett evidensbaserat maunalstyrt behandlingsprogram Lotta Höjman Nick Dovik 1 Författarpresentationer

Läs mer

Föräldrastöd är det värt pengarna?

Föräldrastöd är det värt pengarna? Föräldrastöd är det värt pengarna? Är det kostnadseffektivt? (Är det en bra investering?) En hälsoekonomisk analys Inna Feldman Inna.feldman@kbh.uu.se Socialpediatrisk forskning Vad är hälsoekonomiskanalys?

Läs mer

Vårdkedjor och samverkan kring ungdomar som placeras på SiS. Vägar genom ett doktorandprojekt. Maria Andersson Vogel, fil.dr.

Vårdkedjor och samverkan kring ungdomar som placeras på SiS. Vägar genom ett doktorandprojekt. Maria Andersson Vogel, fil.dr. Vårdkedjor och samverkan kring ungdomar som placeras på SiS. Vägar genom ett doktorandprojekt. Maria Andersson Vogel, fil.dr. i socialt arbete Utgångspunkter för avhandlingsprojektet MVG-projektet Effektutvärdering

Läs mer

Effektstudie av SkolFam. SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården

Effektstudie av SkolFam. SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården Effektstudie av SkolFam SkolFam Skolsatsning inom Familjehemsvården Inledning Socialstyrelsen har uppdragit åt Forskningscentrum för psykosocial hälsa (Forum) att utvärdera effekterna av SkolFam, en tvärprofessionell

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa?

Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa? Ungdomar med missbruksproblem varför utvecklar de missbruk och psykiska problem och hur ska vi tänka för att kunna hjälpa? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Varför

Läs mer

Sammanfattning 2014:8

Sammanfattning 2014:8 Sammanfattning Varje år placeras i Sverige omkring 8 000 ungdomar i Hem för vård eller boende (HVB). Majoriteten av dessa placeras på grund av egna beteendeproblem, t.ex. missbruk eller kriminalitet. En

Läs mer

Utredning på Statens institutionsstyrelse (SiS)

Utredning på Statens institutionsstyrelse (SiS) Utredning på Statens institutionsstyrelse (SiS) 2012-10-24 Eva da Silva Diana Klugman HK, SiS Målgrupp, lagrum och antal institutionsplatser Vuxna med missbruk LVM Lagen om Vård av Missbrukare i vissa

Läs mer

BEARDSLEE FAMILJEINTERVENTION FÖRA BARNEN PÅ TAL NÄR EN FÖRÄLDER HAR PSYKISK OHÄLSA, MISSBRUK ELLER ALLVARLIG SOMATISK SJUKDOM

BEARDSLEE FAMILJEINTERVENTION FÖRA BARNEN PÅ TAL NÄR EN FÖRÄLDER HAR PSYKISK OHÄLSA, MISSBRUK ELLER ALLVARLIG SOMATISK SJUKDOM BEARDSLEE FAMILJEINTERVENTION FÖRA BARNEN PÅ TAL NÄR EN FÖRÄLDER HAR PSYKISK OHÄLSA, MISSBRUK ELLER ALLVARLIG SOMATISK SJUKDOM Hannele Renberg 2012-10 04 Stockholm Uppstarstkonferens 1 Varför ska vi engagera

Läs mer

En inblick i elevens ryggsäck. - en föreläsning om föräldraskap i möte med lärare

En inblick i elevens ryggsäck. - en föreläsning om föräldraskap i möte med lärare En inblick i elevens ryggsäck - en föreläsning om föräldraskap i möte med lärare Sofia Kullberg Handledande lärare vid Valteri Skilla Speciallärare Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Livet i landet

Läs mer

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger...

Avgränsningar. Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik. Riktlinjerna ger vägledning. Men lagstiftningen säger... Varför riktlinjer? Nationella riktlinjerna avstamp för evidensbaserad praktik Nationell basutbildning i Värmland 19 april 2010 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054 29 64 95, 070 60

Läs mer

Gör behandlingen skillnad?

Gör behandlingen skillnad? STOCKHOLMS UNIVERSITET Gör behandlingen skillnad? En före- och eftermätning av Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling Författare: Emma Ottosson Handledare: Alexander Björk Titel: Gör behandlingen skillnad?

Läs mer

Effektutvärdering av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn i Sverige

Effektutvärdering av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn i Sverige Effektutvärdering av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn i Sverige Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra?

Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra? Ungdomar med missbruksproblem hur ser det ut och vad ska vi göra? Anders Tengström Docent i psykologi, Leg psykolog Karolinska Institutet Varför utvecklar en del ungdomar missbruk och beroende av alkohol/droger

Läs mer

Insatser mot cannabis - 27 februari

Insatser mot cannabis - 27 februari Insatser mot cannabis - 27 februari Drogvaneundersökning i hela Västra Götaland Samverkan med CAN Totalundersökning i åk 9 och gymnasiets år 2 11 768 i åk 9 och 12 191 elever i gym 2 Alkoholkonsumenter

Läs mer

VISIT i Hagfors utvärdering av verksamheten 2011 2014

VISIT i Hagfors utvärdering av verksamheten 2011 2014 VISIT i Hagfors utvärdering av verksamheten 2011 2014 Stefan Persson & Curt Hagquist Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa Karlstads universitet Presentation vid VISIT-konferens i

Läs mer

SkolFam 2 Skolprojekt i familjehemsvården. Ulla Axelsson, specialpedagog Rikard Tordön, psykolog

SkolFam 2 Skolprojekt i familjehemsvården. Ulla Axelsson, specialpedagog Rikard Tordön, psykolog 2011-03-08 SkolFam 2 Skolprojekt i familjehemsvården Ulla Axelsson, specialpedagog Rikard Tordön, psykolog Vad är SkolFam 2? Skolprojekt inom Familjehemsvården, som syftar till att stärka förutsättningarna

Läs mer

Anknytning till vilken nytta Göteborg 2015

Anknytning till vilken nytta Göteborg 2015 Anknytning till vilken nytta Göteborg 2015 Välkommen! Claus Forum Affärsområdeschef Individ och familj Humana tre verksamhetsområden Personlig assistans 1900 kunder 4600 årsanställda 250 tjänstemän Individ

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Arbetsblad för Historical-Clinical-Risk Management, Version 3 (HCR-V3)

Arbetsblad för Historical-Clinical-Risk Management, Version 3 (HCR-V3) Arbetsblad för Historical-Clinical-Risk Management, Version 3 (HCR-V3) Kevin S. Douglas, Stephen D. Hart, Christopher D. Webster, & Henrik Belfrage Steg 1: Sammanställ relevant bakgrundsinformation Information

Läs mer

Skolans betydelse för placerade barns utveckling

Skolans betydelse för placerade barns utveckling Skolans betydelse för placerade barns utveckling Nyborg, 28 augusti 2012 Bo Vinnerljung, professor Socialt arbete, Stockholms Universitet Socialstyrelsen bo.vinnerljung@socarb.su.se Registerstudierna -

Läs mer

DISA Din Inre Styrka Aktiveras

DISA Din Inre Styrka Aktiveras Din Inre Styrka Aktiveras En metod att förebygga nedstämdhet bland tonårsflickor Varför? Hur? Resultat Varför Disa? Internationella studier visar att yngre individer löper större risk att utveckla depressiva

Läs mer

Föräldrastöd till barn med funktionshinder Finansierat av Folkhälsoinstitut

Föräldrastöd till barn med funktionshinder Finansierat av Folkhälsoinstitut Children, Health, Intervention, Learning and Development Föräldrastöd till barn med funktionshinder Finansierat av Folkhälsoinstitut Universitetslektor Elisabeth Elgmark Adjunkt Michael Sjökvist Doktorand

Läs mer

Bilaga. Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning. Bakgrund

Bilaga. Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning. Bakgrund Bilaga Skolsatsning avseende familjehemsplacerade barn projektbeskrivning Bakgrund Socialnämnden och Bildningsnämnden har ett gemensamt ansvar rörande familjehemsplacerade barn och ungdomar. Behov finns

Läs mer

23-24 mars 2015 i Stockholm.

23-24 mars 2015 i Stockholm. "Nordens Barn - fokus på barn i fosterhem 23-24 mars 2015 i Stockholm. Somatisk hälsa, hälsoundersökningar Stefan Kling, skolöverläkare, Malmö stefan.kling@malmo.se HÄLSOUNDERSÖKNING AV FOSTERBARN Varför

Läs mer

SFBUBs riktlinjer för depression. Psykosocial behandling remissversion

SFBUBs riktlinjer för depression. Psykosocial behandling remissversion SFBUBs riktlinjer för depression Psykosocial behandling remissversion multimodal behandling i familjekontext med inriktning på depression fasindelad ges under minst 4-8 veckor före annan specifik behandling

Läs mer

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna!

- Barn mår bra med en nära kontakt med sin pappa, och bäst med båda föräldrarna! Idag har vi ca 400 000 barn 1 som lever med ökad risk till psykiskt och fysisk ohälsa, stadigvarande hos endast en förälder (oftast mamman). Samtidigt ser vi tydliga ökningar av vårdnadstvister där pappan

Läs mer

Sidan 1. Att arbeta med barn och ungdomar med ADHD

Sidan 1. Att arbeta med barn och ungdomar med ADHD Sidan 1 Att arbeta med barn och ungdomar med ADHD Sidan 2 Översikt 1. Diagnosen ADHD 2. Hur vanligt är ADHD? 3. Vad innebär svårigheterna? 4. Vad händer i hjärnan? 5. Grundläggande förhållningssätt 6.

Läs mer

Barn med psykisk ohälsa

Barn med psykisk ohälsa Barn med psykisk ohälsa Vilka är de? Vem skall hjälpa dem och hur? Mia Ramklint Barn med psykisk ohälsa Barn som bråkar Ängsliga barn Ledsna barn Barn som inte tänker som andra Barn som far illa Spektrum:

Läs mer

Familjehem med konsulentstöd - En kvantitativ studie om konsulentstöd till familjehem

Familjehem med konsulentstöd - En kvantitativ studie om konsulentstöd till familjehem Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet HT 2012 Familjehem med konsulentstöd - En kvantitativ studie om konsulentstöd till familjehem Författare: Elin Heilborn & Klara

Läs mer

Socialtjänstens barn & ungdomar - Skola och Hälsa

Socialtjänstens barn & ungdomar - Skola och Hälsa Socialtjänstens barn & ungdomar - Skola och Hälsa Drogfokus, Uppsala 19 okt 2016 Bo Vinnerljung, professor Socialt arbete, Stockholms Universitet bo.vinnerljung@socarb.su.se Narkotikamissbruk från 20 års

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Parcer AB. Förstärkt familjehemsvård. Behandling i förstärkt familjehem.

Parcer AB. Förstärkt familjehemsvård. Behandling i förstärkt familjehem. Parcer AB www.parcer.se Förstärkt familjehemsvård Behandling i förstärkt familjehem Vad kan Parcer AB erbjuda? Traditionellt förstärkt familjehemsvård Dvs placering i familjehem med stärkt stöd och handledning

Läs mer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård Preliminär version regionala seminarier våren 2014 Nya grepp i behandlingen av alkoholproblem konferens Riddargatan 1, 15 nov 2013

Läs mer

Barns och ungas hälsa

Barns och ungas hälsa Svenska barn tillhör de friskaste i världen! Barns och ungas hälsa Folkhälsovetenskapens utveckling Moment 1, folkhälsovetenskap 1, Karolinska Institutet september Men det finns problem, t ex: Skador Infektioner

Läs mer

Resultat från Skolelevers drogvanor

Resultat från Skolelevers drogvanor Resultat från Skolelevers drogvanor 2010 2010-03-11 Av Peter Molin, SDF Askim-Frölunda-Högsbo, Utvecklingsledare, IFO Funktionshinder I mars 2010 genomförde Göteborgs Stad i samarbete med Centralförbundet

Läs mer

NORDENS BARN Fokus på barn i fosterhem

NORDENS BARN Fokus på barn i fosterhem NORDENS BARN Fokus på barn i fosterhem 1. Mål och succékriterier 1.1 Bakgrund och nuläge Samhället har en skyldighet att gripa in när barn och unga utsätts för omsorgsbrister i sin hemmiljö. Det gäller

Läs mer

Perspektiv på prevention

Perspektiv på prevention Perspektiv på prevention Torbjörn Forkby, Docent i socialt arbete Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR Bild: Pia Schmidtbauer Utbildning? Metoder? Teorier? Målgrupper? Varför? När? Var? Ett arbete i en

Läs mer

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se

Lisa Berg. PhD, forskare vid CHESS. lisa.berg@chess.su.se Lisa Berg PhD, forskare vid CHESS lisa.berg@chess.su.se Lagen om barn som anhöriga Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon

Läs mer

Strukturerad bedömning. En kort presentation av EARL och ESTER

Strukturerad bedömning. En kort presentation av EARL och ESTER Strukturerad bedömning En kort presentation av EARL och ESTER Identifiering och utredning En förutsättning för en tidig insats är en tidig identifiering. En effektiv utredning måste vara individuell Identifiering

Läs mer

Psykologi 25 yh poäng

Psykologi 25 yh poäng Psykologi 25 yh poäng Beskrivning: Den studerande ska ha kunskaper om människans normala psykologiska utveckling samt beteende, tänkande, känsloliv och handlande utifrån psykologiska perspektiv. Den studerande

Läs mer

Positionspapper. Psykisk hälsa, barn och unga

Positionspapper. Psykisk hälsa, barn och unga Positionspapper Psykisk hälsa, barn och unga Februari 2009 Kontaktperson Thomas Rostock, thomas.rostock@skl.se och Ing-Marie Wieselgren, ing-marie.wieselgren@skl.se Formgivning forsbergvonessen Tryckeri

Läs mer

PREVENTIONS- OCH INTERVENTIONSPROGRAMMET, 40 POÄNG Prevention and Intervention Programme, 40 points

PREVENTIONS- OCH INTERVENTIONSPROGRAMMET, 40 POÄNG Prevention and Intervention Programme, 40 points INSTITUTIONEN FÖR BETEENDE-, SOCIAL- OCH RÄTTSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN PREVENTIONS- OCH INTERVENTIONSPROGRAMMET, 40 POÄNG Prevention and Intervention Programme, 40 points Utbildningsplanen är fastställd

Läs mer

aéüåuüçàtçwx uxàxxçwx e á~@ Év{ á~çwwáyt~àéüxü? uxw ÅÇ Çz Év{ ÇátàáxÜ

aéüåuüçàtçwx uxàxxçwx e á~@ Év{ á~çwwáyt~àéüxü? uxw ÅÇ Çz Év{ ÇátàáxÜ aéüåuüçàtçwx uxàxxçwx e á~@ Év{ á~çwwáyt~àéüxü? uxw ÅÇ Çz Év{ ÇátàáxÜ Anna-Karin Andershed Fil. dr. & universitetslektor i psykologi verksam vid Akademin för Juridik, Psykologi och Socialt arbete Örebro

Läs mer

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog

Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog Hur mycket är för mycket? Att leva med och möta barn med koncentrationssvårigheter. Stina Järvholm Leg. Psykolog stina.jarvholm@vgregion.se Koncentrationssvårigheter, Vem/vad menar vi? Stora varaktiga

Läs mer

Uppföljning av Insatser för Barn och Unga. Frågeenkät UBU-VB Vård och Boende

Uppföljning av Insatser för Barn och Unga. Frågeenkät UBU-VB Vård och Boende Uppföljning av Insatser för Barn och Unga Frågeenkät UBU-VB Vård och Boende Instruktioner Uppföljning skall göras om: - placeringen pågått minst 7 dagar, - uppföljning skall göras snarast men senast 90

Läs mer

ART. - en kort beskrivning. Fältarna, Åland

ART. - en kort beskrivning. Fältarna, Åland ART - en kort beskrivning Fältarna, Åland Kort om grundarna: Professor emeritus Arnold P. Goldstein; grundade Center for research on aggression 1981, inriktad på ungdomsvåld, ägnat hela sitt professionella

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Förebyggandets konst förebyggande arbete i skolan

Förebyggandets konst förebyggande arbete i skolan Förebyggandets konst förebyggande arbete i skolan Lena Bergman www.fhi.se Viktiga utgångspunkter En restriktiv politik i samhället i stort nationellt och lokalt ANT undervisning är bra men är ett otillräckligt

Läs mer

Burnout in parents of chronically ill children

Burnout in parents of chronically ill children Burnout in parents of chronically ill children Caisa Lindström Kurator, med.lic. Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 2013-04-25 Publicerade artiklar Att vara förälder till ett barn

Läs mer

Ett prospektivt longitudinellt forskningsprogram om ungdomars sociala nätverk, missbruk, psykiska hälsa och skolanpassning.

Ett prospektivt longitudinellt forskningsprogram om ungdomars sociala nätverk, missbruk, psykiska hälsa och skolanpassning. LORDIA- LONGITUDINAL RESEARCH ON DEVELOPMENT IN ADOLESCENCE Ett prospektivt longitudinellt forskningsprogram om ungdomars sociala nätverk, missbruk, psykiska hälsa och skolanpassning. Fokus på sociala

Läs mer