Motioner DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B Luleå T:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015. Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna."

Transkript

1 Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B Luleå T:

2 Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr.1 och Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr

3 2 (75) Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr

4 3 (75) Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr

5 4 (75) Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr

6 5 (75) Landstingspolitiska området. Maria Stenberg - Gruppledare för motionssvarsgruppen inom Övriga - Erkki Haarala, Johannes Sundelin, Ida Karkiainen, Maria Burström S-kvinnor i Älvsbyn anser att det finns skillnader i bedömning vad gäller syn- och hörselnedsättningar där vi menar att båda är en funktionsnedsättning och därför bör behandlas och bedömas på likartat sätt. Vi anser att glasögon, likväl som hörapparat, bör skrivas ut och subventioneras av landstinget upp till 18 års ålder. Vi menar att det finns många familjer som inte har de ekonomiska förutsättningarna att inhandla glasögon. Barn och ungdomar riskerar att inte tillgodogöra sig undervisningen i skolan, bli mer trötta, tappa koncentrationen och få huvudvärk som en följd av att inte nyttja behövda glasögon. Glasögon riskerar att bli en klassfråga, med negativa konsekvenser för barn och ungdomar. För att motverka utanförskap och ge alla barn lika villkor i skolan menar vi att detta måste ses över. Vi yrkar att: 1:1 Den socialdemokratiska landstingsgruppen verkar för att Norrbottens Läns Landsting utreder hur glasögon kan skrivas ut och subventioneras för barn och ungdomar upp till 18 år. S-kvinnor har vid sitt medlemsmöte antagit motionen och föreslår att Arbetarekommunens repskap bifaller motionen. Älvsbyns Arbetarekommun har vid sitt styrelsemöte bifallit motionen. Älvsbyns arbetarekommun har vid sitt repskapsmöte behandlat motionen och beslutat att bifalla motionen samt lämna den till distriktsstyrelsen för behandling på distriktskongressen april Tomas Egmark/ordf

7 6 (75) Inga barn skall gå omkring och se som i dimma och med huvudvärk. Alla barn som behöver skall ha rätt till glasögon. 2:1 Att våra riksdagspolitiker verkar för att alla barn i Sverige får full ersättning till glasögon. Kiruna /Louise Fjellborg-Andersson/ Styrelsen för Kiruna Arbetarekommun föreslår medlemsmötet att avslå motionen. Kiruna Socialdemokratiska Arbetarekommun har på sitt medlemsmöte beslutat att avslå motionen och att skicka den till distriktskongressen som enskild Föredraganden: Ida Karkiainen Barn som inte ser ordentligt kan ha svårt att hänga med i skolan och inte delta fullt ut i fritidslivet. Att köpa glasögon kan bli en stor utgift för en familj, framförallt för de som har det tufft ekonomiskt. Organisationen Majblomman har uppmärksammat hur fler och fler familjer söker bidrag från Majblommeföreningarna för att bekosta glasögon till sina barn. Därför har organisationen varje år kartlagt landstingens stöd till glasögon för barn. Kartläggningen visar att endast fyra landsting tillhandahåller glasögonglas gratis till barn 0-7 år, varav Norrbottens läns landsting är ett. Det är tyvärr få landsting som subventionerar glasögon till barn, framförallt efter att de fyllt 8 år. Det finns även stora variationer mellan landstingen kring hur subventionerna ser ut. Även Socialstyrelsen har uppmärksammat detta och uppmanar landstingen att samordna sig i frågan Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta Att bifalla motionen Att anse motion 2 besvarad.

8 7 (75) Norrbottens läns landsting köper varje år ett stort antal tjänster från privata företag. Upphandlingarna berör mängder av verksamheter och sträcker sig från byggprojekt och teknikstöd till städning och olika former av vård och omsorg. Tjänsteupphandlingen utvecklas i allmänhet med ambitionen att öka effektiviteten i verksamheten. En ambition som lätt leder till att upphandlingar där det lägsta priset får avgöra vilka företag som ska få de offentliga uppdragen. Den tendensen drivs på av att de EU-regler som styr offentlig upphandling är svårtolkade och, när det kommer till större upphandlingar, förbjuder uttalade krav på att de anlitade företagen ska omfattas av svenska kollektivavtal. Den ensidiga inriktningen på det lägsta priset bidrar till att offentlig upphandling kan gynna oseriösa företag som varken betalar skatt eller erbjuder avtalsenliga anställningsvillkor. För motverka denna sociala dumping krävs det en tydligt social inriktning på de offentliga upphandlingsbesluten. Samtidigt som upphandlingarna måste hålla sig inom ramarna för LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) och Lavallagen. Den så kallade Vita jobbmodellen lever upp till de kraven. Modellen bygger på fyra grundpelare: Upphandlingsunderlagen ska utformas så att företagen som får offentliga uppdrag måste betala sina anställda i enlighet med kärnan i de kollektivavtal som redovisas i upphandlingsunderlagen. Observera att detta inte innebär regelrätta krav på kollektivavtal. Huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenörer också ska följa reglerna om löner och anställningsvillkor i enlighet med de ovan beskrivna principerna. Företagen skriver under på att brott mot regelverken utgör uppsägningsgrund och grund för skadeståndsanspråk från Landstingets sida. Företagen öppnar sig för kontroller där Landstingets företrädare kan kontrollera hur företagen lever upp till kraven i kontraktet. Jag yrkar att: 3:1 Socialdemokraterna i Norrbottens läns partidistrikt verkar för att den ovan beskrivna upphandlingsmodellen i samband med tjänsteupphandlingar införs i Norrbottens läns landsting. Arjeplogs arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till partidistriktets årskonferens. Vita Jobb Verktyg mot svartarbete och social dumpning vid offentlig upphandling Arjeplog Åsa Larsson

9 8 (75) Föredraganden: Johannes Sundelin Motionen pekar ut ett område och problem som i en allt mer globaliserad värld bara blir större och större. Problem som i förlängningen urholkar den svenska modellen. Motionären/motionen vill att upphandlingsmodell Vita Jobb som ger landstinget möjlighet att kräva kollektivavtals liknande villkor införs i Norrbottens läns landsting för att motverka problemen som motionen belyser. Modellen är också prövad i Stockholm och erfarenheterna visar att modellen fungerar i alla led. Det gick bra att utforma tydliga upphandlingsunderlag och samarbetet mellan kommunala tjänstemän och fackliga företrädare var ömsesidigt givande när båda parter strävade efter att få bort de oseriösa inslagen i upphandlingarna. De detaljerade upphandlingsunderlagen skrämde bort företag som brukade vinna upphandlingar via oseriös verksamhet. De la inga anbud eftersom de inte ville underordna sig krav på regelefterlevnad och kontroller. De fackliga kontrollerna ledde inte till några negativa reaktioner från företagarnas sida. Tvärtom välkomnade arbetsgivarna en ordning där seriösa företagare hade fått möjlighet att vinna kommunala upphandlingar de tidigare förlorat på grund av illojal konkurrens. Dessa erfarenheter visar att modellen fungerar. Dessutom har Stefan Löfven och Socialdemokraterna centralt sagt att Sverige måste ta krafttag för att motverka lönedumpning. Detta ska göras genom att bland annat bestrida Lavaldomen" som är ett exempel på hur EU-rätten tillåter lönedumpning och diskriminering av utländska arbetstagare och genom detta även sämre villkor för svenska företagare. Partiledningen har därför startar en utredning för att komma fram med konkreta förslag. Distriktsstyrelsen anser att det är av yttersta vikt att socialdemokraterna stöder tanken med den svenska modellen så som vita jobb gör och anser vidare att det i enlighet med motion nummer 8 och DS svar till motion nummer 8 i lagstiftningen bör ändras så att kommuner och landsting kan kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling. Det är viktigt att Norrbotten som ett socialdemokratiskt styrt landsting går före och stödjer den svenska modellen som arbetsmarknadens parter avtalat om Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att bifalla motionen

10 9 (75) Landstingspolitiker har under ganska många år rabblat rubriken som sina mantran. Problemet är att det inte fungerar, och inte tillämpas så som det borde och kunde. Nedan ges ett exempel på hur det fungerar i verkligheten, men exemplen är naturligtvis många. Ofta pratar man bara om den sjuke och vården. För föräldrar med sjuka barn, så måste ofta en eller båda föräldrarna följa med barnet. Det blir då en jätteskillnad för barnfamiljer som bor där vården finns, och de som måste resa. Som exempel; En barnfamilj i Kiruna där ett av barnen har tandställning får i bästa fall bara vård på orten så länge tandställningen inte satts in. När tandställningen väl satts in, så måste man åka ner till Gällivare en gång i månaden för att justera tandställningen. Då har man som förälder att välja mellan pest eller kolera. Ta ledigt en hel dag för att åka buss/tåg och få full täckning för resan, eller åka bil för att bara vara borta från jobbet i 4 timmar och få betalt 166:- i milersättning. Detta ger stora effekter för familjen som drabbas, men det ger ännu större effekter för ortens BNP. Om man som företag har att välja att etablera sig i Gällivare kontra Kiruna, så kan skillnaden i anställdas närvaro bli enorm utifrån var vården finns, och kan fälla avgörandet för lokaliseringsort. I ovanstående exempel skulle naturligtvis facit vara att dessa familjer enbart behöver åka till Gällivare en gång, och det är när tandställningen sätts in. All övrig vård sker på hemorten, såväl före som efter. Ovanstående är som sagt bara ett exempel, men det kan sättas in i många olika sammanhang. Det distriktskongressen har att besluta om är att-satserna. Vi föreslår distriktskongressen ge distriktsstyrelsen i uppdrag att verka för: 4:1 Att all vård som inte fordrar specialutrustning belägen på annan ort, ska försöka utföras så nära patienten det bara är möjligt. Detta i syfte att förverkliga visionen Den friska läkaren reser till den sjuka patienten. 4:2 Att i de fall man inom verksamheterna inte följer politikernas ambitioner om Den friska läkaren reser till den sjuka patienten så får drabbade familjer full ersättning för såväl resa som inkomstbortfall, eller i vart fall skälig ersättning. Kiruna Daniel Eneslätt Kjell Lantto Lars Kiviniemi Bifall

11 10 (75) Styrelsen för Kiruna Arbetarekommun föreslår medlemsmötet att anta motionen som sin egen. Kiruna Socialdemokratiska Arbetarekommun har på sitt medlemsmöte beslutat att anta motionen som sin egen Föredraganden: Maria Stenberg Motionärerna påtalar i sin motionstext om problematiken kring barnfamiljers situation vid barnens behov av hälso- och sjukvård insatser av olika slag, speciellt när det blir avstånd till sjukvården och läkarkompetensen Norrbotten är ett geografiskt stort län och det är ofrånkomligt att patienterna och medföljande måste åka för att få vissa delar av sin hälso- och sjukvård genomförd. Motionärerna argumenterar även att det är svårt för föräldrar att vara ledig för att följa med sina barn till sjukvården. Men här vill ändå distriktsstyrelsen påminna om att möjligheten att vabba vård av sjukt barn finns via socialförsäkringssystemet. Det är en viktig del i vårt välfärdssamhälles skyddsnät, vi som socialdemokratern värnar det högt. Distriktsstyrelsen delar landstingspolitikernas och motionärens vilja och ambition om att den friska läkaren ska åka till den sjuka patienten. Den politiska uttryckliga viljan måste naturligtvis få genomslag i sjukvårdsorganisationen. Men den tekniska utvecklingen är också en viktig del i att utveckla sjukvården, allt för att möjliggöra för patienterna att kunna få sin vård genomförd i sin närhet. Därför föreslår distriktsstyrelsen att kongressen bifaller den första att-satsen i motionen. När det gäller reseersättning för sjukresor så kommer Norrbottens läns landsting att föreslå att milersättningen höjs till 12 kr mil f om 1 maj När det gäller motionärernas krav om att familjer ska få full ersättning för resor och fullständigt inkomstbortfall om landstingets organisation inte hörsammar den politiska viljeinriktningen om den friska läkaren ska åka till de sjuka patienterna, så delar inte disktiksstyrelsens motionärernas krav på det. Distriktsstyrelsen ser problem med gränsdragningarna om det kravet skulle bifallas Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att bifalla att-sats 1. Att avslå att-sats 2.

12 11 (75) Staden Kiruna har goda förutsättningar att fortsätta växa tack vare goda framtidsutsikter för bl.a. gruvindustrin, rymdforskningen och besöksnäringen. Tyvärr saknas en sak vilket gör att ungdomar känner en stor tveksamhet till att bosätta sig och bilda familj i Kiruna nämligen ett komplett Sjukhus. Kvinnosjukvården i Kiruna var tidigare den mest effektiva i landet vilket utredningar visade när det väl var nedlagt och vi kan bli minst lika bra igen med ett nytt modernt sjukhus. Kiruna har också under många år haft nästan 6 födslar i veckan så ett BB behövs (lika många som Gällivare, Jokkmokk och Pajala tillsammans) Det är också en kvalitetsförsämring att våra äldre som hjälpt till att bygga upp folkhemmet inte kan få nödvändig bassjukvård i Kiruna utan att de är tvungna att använda en till två dagar för att resa till ett sjukhus långt från staden. Vår industri är inte heller ofarlig med gruvindustri, sprängmedelstillverkning, rymdindustrin och tillhörande verkstadsindustri här finns ett behov av bl.a. akutkirurgi. Jag föreslår distriktskongressen ge distriktsstyrelsen i uppdrag att verka för; 5:1 Att Utredningen av ett nytt sjukhus i Kiruna får direktivet att det skall vara komplett med bassjukvård inkluderande BB och akutkirurgi. 5:2 Att Arbetarkommunen i Kiruna ställer sig bakom motionen och skickar den vidare till distriktskongressen. 5:3 Att om arbetarkommunens medlemsmöte ej bifaller motionen skall motionen skickas vidare till distriktskongressen som en enskild motion. Kiruna Mats Niemi, Kiruna Ak Enskild motion Föredraganden: Maria Stenberg Motionären tar upp frågan om bygget av ett nytt sjukhus i Kiruna som är en konsekvens av stadsflytten. Tidsplanen är i dagsläget att det ska vara färdigställt under år Det är ett spännande uppdrag där det bl.a. ingår att ha ett framtidsperspektiv på hälso- och sjukvården, genomföra dialogmöten, planera för byggnationen och beräkna för framtidens rekryteringsbehov av personal. Distriktsstyrelsen anser att det är viktigt och nödvändigt att följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården i Kiruna och övriga Norrbotten. Sjukvården är i ständig förändring genom nya behandlingsmetoder, nya läkemedel och teknisk utveckling. Den sjukvård som gavs för några år sedan, är tyvärr redan idag helt inaktuell pga. den

13 12 (75) utvecklingen och den forskningen som bedrivs på området. Därför är det viktigt att följa utvecklingen och forskningen inom hälso- och sjukvården innan beslutet om innehållet i Kiruna sjukhus fastställs. Distriktsstyrelsen anser självklart att vi som politiskt parti ska engagera oss i hälso- och sjukvårdens utveckling och naturligtvis även i planering för det nya sjukhuset i Kiruna. Här har arbetarekommunerna en viktig roll att ta sig an för sina medlemmars bästa. De stora och allvarliga sjukdomarna som drabbar oss människor, där sjukvårdens insatser behöver förbättras handlar om sjukdomar i hjärta och kärl, cancer i olika former, demens, diabetes och stroke. Livsstilssjukdomar är vår tids stora utmaningar för sjukvården och för folkhälsan. Motionärens tar även upp frågan om äldres sjukvård. Den är en viktig fråga eftersom vi blir allt äldre och lever längre. Många äldre människor blir sköra och blir multisjuka. Där behövs god omvårdnad och vård i sitt hem. Där är den nya organisationen med Hemsjukvården, som numera kommunerna ansvara för, men även landstingets - Närsjukvård, dvs. primärvård en viktig i de äldres vård, omsorg och trygghet. Det samarbetet behöver självklart förbättras och utvecklas. Redan idag finns en samverkansberedning mellan kommunerna och landstinget, som b. la handlar om vården av de äldre. Så med anledning av det pågående arbetet med b. la kunskapsinhämtning och planering föreslår distriktsstyrelsen kongressen att avslå motionen Distriktsstyrelsen föreslår kongressen: Att avslå motionen Många av våra pensionärer har en mycket liten pensionsinkomst. Det känns därför svårt för dem att, utöver det faktum att de redan betalar högre skatt än de med vanliga förvärvsinkomster, också kan få stora utgifter för såväl läkarbesök som tandvård och dessutom för mediciner. En differentierad taxa i de olika högkostnadsskydden vore ett steg i riktning mot en utjämning av kostnader för den pensionärsgrupp som har de lägsta inkomsterna. Denna modell borde bli gällande för såväl sjukvårdsbesöken som hos tandläkare och för mediciner. Vi föreslår att: 6:1 distriktskongressen ställer sig positiva till denna motion och för den vidare till Norrbottens Läns Landstingsstyrelse för vidare handläggning. Arvidsjaur den 27/1 2015

14 13 (75) Lotta Åman Ylva Stråhle Andersson Motionen antagen av socialdemokratiska arbetarkommunens medlemsmöte i Arvidsjaur den 28 januari Föredraganden: Ida Karkiainen Högkostnadsskyddet innebär att en patient som betalat minst kr för besök i öppen hälso- och sjukvård och/eller viss tandvård under en 12-månadersperiod är befriad från besöksavgifter under den tid som återstår av 12-månadersperioden räknat från tidpunkten för den första besöksavgiften. Högkostnadsskyddet för läkemedel innebär att ingen behöver betala mer än kr för inköp av receptbelagda läkemedel, som ingår i läkemedelsförmånen, under en 12- månadersperiod. Att differentiera denna taxa för pensionärer skulle innebära en ojämlikhet gentemot andra grupper med låga inkomster. Vårt mål är att vården ska vara likvärdig, och en differentiering är därför inte aktuell. Vi ser dock att ett stort antal pensionärer har en tuff ekonomisk situation idag och vill istället satsa på reformer som gör att de med allra lägst pension får en lite bättre tillvaro. Därför gav Socialdemokraterna som vallöften att bland annat sänka skatten på pension samt att höja bostadstillägget. I och med att Alliansens budget fick majoritet i riksdagen under hösten 2014 kan tyvärr inte dessa reformer genomföras under budgetåret Många pensionärer, framförallt de med lägst pension, får nu vänta ett år extra innan reformerna kan träda i kraft. För oss Socialdemokrater är detta en prioriterad fråga som kommer få utrymme i budgetarbetet under mandatperioden Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att avslå motionen. Med tanke på den senaste tidens klimatförändringar är det av största vikt att befolkningen uppmuntras att åka kollektivt, t ex genom att ta buss eller tåg i stället för bil. Förutom att koldioxidutsläppen blir mindre, minskar även trafikintensiteten, vilket gör att risken för bilolyckor blir mindre. Ytterligare en fördel är att de som åker buss istället för att köra bil rör på sig mer, vilket gör att folkhälsan förbättras. Genom

15 14 (75) att förbättra folkhälsan samt minska risken för olyckor fås en lägre belastning på sjukvården. Idag saknas turlistor vid busshållplatserna, det finns bara ett telefonnummer som ska ringas för att få uppgift om busstider. Det gör att det svårt för personer som inte pratar svenska samt för de som råkar få slut ström i sina mobiltelefoner att veta när bussen går. Tillgång till turlistor finns på länstrafikens hemsida, men det tar tid att hitta dem vilket utgör ett hinder för spontanresenärer. Det måste vara enkelt att åka kollektivt. Samordnade turer mellan bussar och tåg, tillgängliga tidtabeller, lättnavigerade appar för mobiltelefoner o s v är en nödvändighet. Kanske är det också lämpligt att överväga en beställningstrafik på vissa linjer, eventuellt i samarbete med färdtjänsten eller andra aktörer. Biljettpriserna har höjts kraftigt de senaste åren och gör det billigare att köra bil istället för att åka buss. Även med ett 40-kort blir det bara marginellt billigare att åka buss än att köra bil. Är man dessutom flera resande från samma hushåll kan det t o m bli dyrare att åka kollektivt än enskilt. Genom att sänka biljettpriserna kommer fler att åka kollektivt, vilket medför att de totala intäkterna kan öka. Med anledning av ovan yrkar jag 7:1 Att distriktskongressen uppdrar åt landstingsgruppen att inom kollektivtrafikmyndigheten initiera en översyn av kollektivtrafiken i hela länet 7:2 Att myndigheten i samband med översynen prövar tankarna om utökad samordning mellan olika aktörer, enklare tillgängliga tidtabeller, beställningstrafik och lägre biljettpriser. Daniel Persson Styrelsens förslag till representantskapet: Att representantskapet beslutar ställa sig bakom motionen och föra den vidare till distriktskongressen 2015 som arbetarekommunens egen Föredraganden: Erkki Haarala Distriktsstyrelsen tackar för motionen. Länets kollektivtrafik styrs av ett regionalt trafikförsörjningsprogram som fastställs av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten. Framtagandet av programmet sker i samverkan med länets kommuner. Samråd sker även med branschorganisationer, myndigheter och företag. Våren 2012 skedde samrådet i form av en kollektivtrafikkonferens där tillfälle gavs att uttrycka förväntningar och synpunkter på trafikförsörjningens process och innehåll. Det första trafikförsörjningsprogrammet antogs därefter 1 oktober En revidering av programmet är beslutad, påbörjad och beräknas vara färdig för beslut i december Fram till dess kommer det att finnas möjlighet för samtliga berörda att föra

16 15 (75) fram synpunkter på innehållet. Samordningen mellan olika aktörer inom kollektivtrafiken sker idag via företaget Samtrafiken där bland andra Länstrafiken Norrbotten, Norrtåg och SJ är delägare. Företagets huvudsakliga uppgift är att samordna trafikplaneringen för att göra bytestider mellan olika färdmedel lagom långa och gångavstånden så korta som möjligt. Detta sker i form av Resplussamarbetet som binder samman 3500 orter i Sverige via ett gemensamt biljettsystem och gemensamma regler. För den enskilda resenären innebär det trygghet eftersom den innefattar en Kom fram- garanti. För att underlätta reseplanering så finns kundverktyget Resrobot, både som webbverktyg och app, där man skriver in utgångspunkt och mål och får fram ett antal tänkbara resealternativ med alla typer av färdmedel. För närvarande pågår ett arbete med syfte att förhoppningsvis skapa gemensamma taxor i länet till skillnad från dagens kilometerbaserade priser. I det arbetet ser man över tätortstrafiken i de kommuner som har lokaltrafik samt en möjlig zonindelning, resegarantier och åldersindelning för biljetter inom länstrafiken. Mycket av det arbete som förs fram i motionens två attsatser pågår, men samtidigt är inte det arbetet ett "självspelande piano" utan kräver engagemang från samtliga berörda parter både på tjänstemannanivå och inom politiken, varför distriktsstyrelsen väljer att bifalla motionen i stället för att yrka den besvarad. Den är inte besvarad förrän arbetet är genomfört och det kommer förmodligen aldrig att ske eftersom kollektivtrafiken alltid måste utvecklas för att möta nya krav från resenärer och olika samhällsförändringar Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att bifalla motionen Migrationsverkets prognoser visar på en fortsatt kraftig ökning av flyktingmottagande och att alla kommuner måste ta sitt ansvar. I flertalet kommuner är bristen på bostäder det stora hindret för ett ökat flyktingmottagande. De flesta kommuner står inför en stundande brist på arbetskraft. Inte minst inom personalintensiva verksamheter som vård och omsorg. Den enda säkra arbetskraftsreserv som vi har är flyktingar som kommer hit från andra länder och ungdomar som är på väg i ett utanförskap. Det är viktigt att göra sociala investeringar i dessa personer så att de kan göra sin insats för samhället och leva ett gott liv. I många kommuner i Norrbotten, så även i Kalix, råder bostadsbrist. Vårt kommunala bostadsbolag har ca 3000 personer i kö. Det som däremot finns är tomma hus och ibland lägenheter i byar utanför tätorten. Detta kunde vara ett bra alternativ inte minst för barnfamiljer. För att detta ska fungera krävs förbättrade

17 16 (75) kommunikationer till och från tätorten, bl.a. för att SFI, skola, jobb och aktiv fritid ska fungera på ett tillfredställande sätt. Små kommuner har inte ekonomiska resurser för att utöka bussturer till och från byarna. Byar i vår kommun har idag en tur på morgonen och en på eftermiddagen, under skoltid. Alltså saknas bussförbindelse när skolorna har lov. Om Migrationsverket löste kommunikationsfrågan kunde vi ta emot betydligt fler människor som är på flykt och ge dem ett bra boende. Utifrån detta yrkar vi att distriktskongressen 8:1 Att Aktivt verkar för att Migrationsverket avsätter medel för ansökan om utökade kommunikationer mellan byar och tätorter. 8:2 Att Aktivt verkar för att Länstrafiken beaktar detta behov i sin planering av busslinjer. 8:3 Att Aktivt verka för införandet av sociala investeringsfonder i landsting och kommuner. 8:4 Att Kalix arbetarekommun upptar motionen som sin egen och skickar den vidare till distriktskongressen. 8:5 Att distriktskongressen bifaller motionen. Kalix Maud Lundbäck, Kalix S-förening Anette Wernersson, S-föreningen Kalix framtid Astrid Karbin, Töre, Kalix Älvdals S-förening Socialdemokraterna Kalix Arbetarekommun har på medlemsmöte beslutat att bifalla motionen i sin helhet och att anta motionen som sin egen. Motionen skickas vidare till Norrbottens Distriktskongress Föredraganden: Maria Burström Motionärerna tar upp ett viktigt område i sin motion. Då många människor måste fly från sina hemländer på grund av fruktan för förföljelse måste alla kommuner ta sitt ansvar. För att nå en positiv befolkningsutveckling i Norrbotten krävs det ökad immigration. Utrikesfödda kan med sina erfarenheter och kunskaper bidra till arbetskrafts- och kunskapsförsörjningen. Samtidigt som vi i Norrbotten är i behov av inflyttning på grund av det negativa födelsenettot samt en stundande brist på arbetskraft utgör bostadsbristen i många kommuner ett hinder för att öka flyktingmottagandet. Motionärerna lyfter fram ett tänkbart alternativ, tomma hus och lägenheter i byar utanför tätorten. Ett hinder för inrikes- och utrikesfödda för att flytta utanför tätorten är kommunikationer till och från tätorten. Motionärerna påtalar i sin motionstext att små kommuner inte har de ekonomiska resurser som krävs för att

18 17 (75) utöka bussturerna till och från byarna. Motionärerna lyfter även fram att flyktingar som kommer hit riskerar att hamna i ett utanförskap. De tar upp att det är viktigt att göra sociala investeringar så att dessa personer kan leva ett gott liv och göra sin insats för samhället. Sociala investeringsfonder har blivit ett populärt verktyg för att kunna arbeta med ett socialt investeringsperspektiv, att frigöra resurser för långsiktiga investeringar för att undvika ökade kostnader i ett senare skede. En investeringsfond ställer krav på särskilda rutiner och uppföljningar men kan samtidigt skapa nya möjligheter för förebyggande insatser. Distriktsstyrelsen är positiv till de förslag som motionärerna lyfter fram. Distriktsstyrelsen tycker däremot att det är för starkt att aktivt verka för inrättande av sociala investeringsfonder och att detta skall vara upp till kommuner och landsting under det kommunala självstyret Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att bifalla att-sats 1 och 2 Att anse att-sats 3 besvarad. Då det idag inte är möjligt att kräva svenskt kollektivavtal vid kommunala upphandlingar, så kan ett företag som lägger anbud strunta i det till exempel genom att anlita utländska chaufförer med låg lön. Jag som Socialdemokrat ser att det inte är ett bra regelverk som styr denna del av kommunala upphandlingar. Det är ett förfarande som bidrar till en lönedumpning samt att seriösa företag får det svårt att lägga konkurrenskraftiga anbud. Kommuner måste ha den rätten att skydda sig gentemot oseriösa företag. Mitt förslag 9:1 Att verka för att i Sverige ska kommunerna ha rätten att kräva svenskt kollektivavtal vid upphandlingar gällande kommunal verksamhet 9:2 Att Kalix arbetarekommun upptar motionen som sin egen och skickar den vidare till distriktskongressen 9:3 Att distriktskongressen bifaller motionen. Förslagsställare Niclas Strömbäck Töre och Kalix älvdals S förening. Den 31/

19 18 (75) Socialdemokraterna Arbetarekommun i Kalix har genom medlemsmöte beslutat att bifalla samtliga punkter och anta motionen som sin egen. Motionen skickas härmed till Norrbottens distriktskongress Föredraganden: Johannes Sundelin Motionen sätter fokus på en viktig fråga där kommunen som stor arbetsgivare och konsument av tjänster bör ha rätten att kräva Svenskt kollektivavtal för att försäkra sig om att företagets seriositet. Företag ska konkurrera på lika villkor så att oseriösa företag inte konkurrerar ut seriösa. Löntagare ska inte tvingas tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor. Den fria förhandlingsrätten, konflikträtten och rätten att behålla den svenska kollektivavtalsmodellen ska alltid värnas. Alla arbetstagare ska behandlas lika. Vi vill att arbetsmarknadens parter ska vara starka och kunna träffa heltäckande, branschanpassade kollektivavtal. Svenska kollektivavtal ska gälla alla på svensk arbetsmarknad. Genom centrala, rikstäckande kollektivavtal tar fackföreningsrörelsen ansvar för samhällsekonomin. Starka krafter har som enda mål att förändra maktbalansen på arbetsmarknaden så att fackföreningarna försvagas. De medel som används är bland annat att pröva den Svenska modellen, lagstiftning och kollektivavtalen via EU-rätten. "Laval-domen" är ett exempel på hur EU-rätten tillåter lönedumpning och diskriminering av utländska arbetstagare. På senare tid har också krav ställts på försämrade anställningsvillkor avseende både lön och trygghet för ungdomar. Likaså angrips fackens rätt att använda konfliktåtgärder. Distriktsstyrelsen tycker därför att vi som parti bör ge våra kommuner och landsting möjlighet att ställa krav på svenska kollektivavtal vid kommunal upphandling. Krav som stärker den svenska modellen och det solidariska samhället Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att besluta: Att bifalla motionen

20 19 (75) Social- och Socialförsäkringsområdet mm. Emilia Töyrä Gruppledare, Beatricé Öhman, Krister Johansson, Carina Strömbäck, Marlene Haara Olika landsting i landet prioriterar tandvården olika. Kroniska sjukdomar som diabetes, Sjögrens syndrom m.fl. kan ge problem med tänderna pga. medicinering och sjukdomsförlopp. Diabetes för att ta ett exempel kan ge muntorrhet pga. blodsockrets svängningar under dygnet och framförallt på natten. Låga sockervärden innebär att diabetespatienten måste äta något sött vid låga blodsockervärden och höga värden kan leda till muntorrhet. Båda sakerna leder fram till att tandstatusen försämras. Frågan ligger i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och tandvård. Människor som har olika kroniska sjukdomar och som får biverkningar som t.ex. muntorrhet får ofta kostsam tandvård. Tänderna ses inte som en del av kroppen när det gäller hälso- och sjukvård. En del landsting har tagit beslut om förlängd fri tandvård för ungdomar. Många ungdomar väljer när denna gått ut att fortsätta besöka tandvården. Men andra som har personliga sämre förhållanden beroende på ekonomi och social status gör inte detta. Många tappar tandvårdskontakt också pga. flytt för att studera eller arbeta eller under en tid när arbetslöshet eller tillfälliga jobb präglar tillvaron. Samhället och sjukvården bör i högre utsträckning förstärka kopplingen mellan munhälsa och den övriga hälso- och sjukvården. Jag yrkar att: 10:1 Personer som lider av muntorrhet pga. medicinering skall omfattas av högkostnadsskydd i tandvård. 10:2 Landstingen skall förstärka kopplingen mellan munhälsa och den övriga hälso- och sjukvården. 10:3 Motionen bifalles av Luleå AK och skickas vidare till distriktskongressen år 2014 som antagen av Luleå AK eller som enskild. 10:4 Partidistriktet bifaller motionen och skickar motionen vidare till distriktskongressen 2014 för bifallande 10:5 Om motionen bifalles denna skickas vidare till riksdagsgruppen i Norrbotten 10:6 Om motionen bifalles representanter i SKL tar upp frågan i SKL. Luleå 22 oktober 2014 Eva Hedesand Lundqvist Luleå Luleå Arbetarekommuns styrelse föreslår representantskapet besluta: Att avslå motionen Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr.1 och Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr

Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr.1 och Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr.1 och 2... 6 Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr.3... 7 Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr.4... 10 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Hälso- och sjukvårdspersonal Tandvårdspersonal Nr 15/2012 December 2012 Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Från och med den 1 januari 2013 gäller Socialstyrelsens

Läs mer

Regelverket för tandvården

Regelverket för tandvården Regelverket för tandvården Det finns flera olika tandvårdsstöd Högkostnadsskyddet för tandvård För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Tolv uppmaningar till regeringen. Sekos politiska prioriteringar för år 2015

Tolv uppmaningar till regeringen. Sekos politiska prioriteringar för år 2015 Tolv uppmaningar till regeringen Sekos politiska prioriteringar för år 2015 Sekos medlemmar röstade för ny politik I valet i september röstade en majoritet av Sekos medlemmar för en ny politisk färdriktning.

Läs mer

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 P 21 Handläggare: Bo Persson Yttrande över departementspromemorian - Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Valplattform för Synskadades Riksförbund Vi har väntat länge nog! STAT, LANDSTING OCH KOMMUNER - nu är det dags att öka tempot rejält för att leva upp till era mål och åtaganden. Den

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42)

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Handläggare: Viktoria Skog Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Motioner från distriktskongress 2015

Motioner från distriktskongress 2015 Motioner från distriktskongress 2015 Motioner från föregående års kongress Nedan följer en sammanställning av motioner antagna förra året. I sammanställningen redogörs hur motionerna har hanterats av den

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Det tredje steget i tandvårdsreformen Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Bakgrund

Läs mer

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177. Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.se/tander Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1

sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 sá=ìíîéåâä~ê î êçéå 1 De flesta experter - både i Sverige och internationellt - anser att svensk vård håller mycket hög kvalitet och standard, fördelas rättvist efter behov och till en jämförelsevis låg

Läs mer

Budgetproposition Signild Östgren

Budgetproposition Signild Östgren Budgetproposition 2017 Signild Östgren 2 7,7 miljarder till välfärd, kommuner 2,3 miljarder till välfärd, landsting Axplock av nyheter i budgeten Kommuner Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Norrbottens län Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010

Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Reservation i Landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2007, ärende 8. Preliminär plan och budget (PPB) för Uppsala läns landsting 2008-2010 Låt de goda exemplen visa vägen! Låt de goda exemplen

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) Politik för fler jobb och bättre integration

Motion till riksdagen 2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) Politik för fler jobb och bättre integration Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) Politik för fler jobb och bättre integration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Brist på Brådska. En översyn av aktivitetsersättningen. Utredare: Överdirektör Adriana Lender

Brist på Brådska. En översyn av aktivitetsersättningen. Utredare: Överdirektör Adriana Lender Brist på Brådska En översyn av aktivitetsersättningen Utredare: Överdirektör Adriana Lender Uppdraget Utredarens huvuduppgift var att förbättra ersättningens regelverk. I utredarens uppdrag ingick också

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 2015-06-18 ALL 2015/600 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 Regeringen tillsatte under 2011 en utredning att

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Inspel i valrörelsen Vi har väntat länge nog! Stat, regioner, landsting och kommuner behöver en rejäl tempoökning för att leva upp till sina mål och åtaganden. Den politiska viljan

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden

Motion 32 Motion 33. med utlåtanden Motion 32 Motion 33 med utlåtanden 90 Motion 32 Barns utsatthet på bostadsmarknaden På förbundsstämman 2012 beslutades att uppdra till förbundsstyrelsen Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport 2013. Enligt

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Framtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2

Framtidskontraktet. Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler. Version nr 2 Framtidskontraktet Ny version av område/avsnitt: En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Version nr 2 Uppdaterad den 4 april klockan.54 En bra välfärd gör att människor växer och jobben

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Per Carlberg m.fl. (SD) har lämnat en motion om kostnader som följer i EU-migranters spår.

Per Carlberg m.fl. (SD) har lämnat en motion om kostnader som följer i EU-migranters spår. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-02-10 LS 2015-1111 Landstingsstyrelsen Motion 2015:20 av Per Carlberg m.fl. (SD) om kostnader som följer i EU-migranters spår Föredragande

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

POLICY. Folkhälsa GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING POLICY Folkhälsa 2017 2021 GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte och bakgrund... 3 1.1 Utmaningar och möjligheter för en god hälsa... 3 2. Definition... 4 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5.

Läs mer

SSU Stockholms stad Bostadsbristen är skriande i Sverige. Boverket beräknar att det till 2025 behövs omkring bostäder. Regeringens mål är att

SSU Stockholms stad Bostadsbristen är skriande i Sverige. Boverket beräknar att det till 2025 behövs omkring bostäder. Regeringens mål är att Stockholms arbetarekommuns årsmöte 22 april 2017 2 3 4 SSU Stockholms stad Bostadsbristen är skriande i Sverige. Boverket beräknar att det till 2025 behövs omkring 700 000 bostäder. Regeringens mål är

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Statens tandvårdsstöd

Statens tandvårdsstöd Statens tandvårdsstöd Maria Pettersson Cheftandläkare Ersättningssystem Hälso- och sjukvårdsavgift F Landstingen Nödvändig tandvård Tandvård till vissa sjukdomsgrupper Oral kirurgi som kräver sjukhusresurs

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen

Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen PM 2015:106 RI (Dnr 171-332/2015) Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Inriktningen

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här:

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här: I vårt parti kan medlemmar göra sin röst hörd i många olika sammanhang. Grundläggande för påverkan är förstås möjligheter att mötas och diskutera politiska frågor och lösningar i den socialdemokratiska

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:64 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:29 av Maria Wallhager m fl (fp) om gratis influensavaccin för kroniskt sjuka och andra utsatta patientgrupper Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

De olika tandvårdsstöden i Sverige?

De olika tandvårdsstöden i Sverige? De olika tandvårdsstöden i Sverige? Det finns många olika tandvårdsstöd i Sverige idag. Regelverken kring dessa är komplicerade och kunskapen bland vårdgivare och patienter är begränsad. 8 juni 2017 Landstingets

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer