Motioner DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B Luleå T:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015. Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna."

Transkript

1 Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B Luleå T:

2 Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr.1 och Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr

3 2 (75) Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr

4 3 (75) Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr

5 4 (75) Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr Distriktsstyrelsens utlåtande över motion Nr

6 5 (75) Landstingspolitiska området. Maria Stenberg - Gruppledare för motionssvarsgruppen inom Övriga - Erkki Haarala, Johannes Sundelin, Ida Karkiainen, Maria Burström S-kvinnor i Älvsbyn anser att det finns skillnader i bedömning vad gäller syn- och hörselnedsättningar där vi menar att båda är en funktionsnedsättning och därför bör behandlas och bedömas på likartat sätt. Vi anser att glasögon, likväl som hörapparat, bör skrivas ut och subventioneras av landstinget upp till 18 års ålder. Vi menar att det finns många familjer som inte har de ekonomiska förutsättningarna att inhandla glasögon. Barn och ungdomar riskerar att inte tillgodogöra sig undervisningen i skolan, bli mer trötta, tappa koncentrationen och få huvudvärk som en följd av att inte nyttja behövda glasögon. Glasögon riskerar att bli en klassfråga, med negativa konsekvenser för barn och ungdomar. För att motverka utanförskap och ge alla barn lika villkor i skolan menar vi att detta måste ses över. Vi yrkar att: 1:1 Den socialdemokratiska landstingsgruppen verkar för att Norrbottens Läns Landsting utreder hur glasögon kan skrivas ut och subventioneras för barn och ungdomar upp till 18 år. S-kvinnor har vid sitt medlemsmöte antagit motionen och föreslår att Arbetarekommunens repskap bifaller motionen. Älvsbyns Arbetarekommun har vid sitt styrelsemöte bifallit motionen. Älvsbyns arbetarekommun har vid sitt repskapsmöte behandlat motionen och beslutat att bifalla motionen samt lämna den till distriktsstyrelsen för behandling på distriktskongressen april Tomas Egmark/ordf

7 6 (75) Inga barn skall gå omkring och se som i dimma och med huvudvärk. Alla barn som behöver skall ha rätt till glasögon. 2:1 Att våra riksdagspolitiker verkar för att alla barn i Sverige får full ersättning till glasögon. Kiruna /Louise Fjellborg-Andersson/ Styrelsen för Kiruna Arbetarekommun föreslår medlemsmötet att avslå motionen. Kiruna Socialdemokratiska Arbetarekommun har på sitt medlemsmöte beslutat att avslå motionen och att skicka den till distriktskongressen som enskild Föredraganden: Ida Karkiainen Barn som inte ser ordentligt kan ha svårt att hänga med i skolan och inte delta fullt ut i fritidslivet. Att köpa glasögon kan bli en stor utgift för en familj, framförallt för de som har det tufft ekonomiskt. Organisationen Majblomman har uppmärksammat hur fler och fler familjer söker bidrag från Majblommeföreningarna för att bekosta glasögon till sina barn. Därför har organisationen varje år kartlagt landstingens stöd till glasögon för barn. Kartläggningen visar att endast fyra landsting tillhandahåller glasögonglas gratis till barn 0-7 år, varav Norrbottens läns landsting är ett. Det är tyvärr få landsting som subventionerar glasögon till barn, framförallt efter att de fyllt 8 år. Det finns även stora variationer mellan landstingen kring hur subventionerna ser ut. Även Socialstyrelsen har uppmärksammat detta och uppmanar landstingen att samordna sig i frågan Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta Att bifalla motionen Att anse motion 2 besvarad.

8 7 (75) Norrbottens läns landsting köper varje år ett stort antal tjänster från privata företag. Upphandlingarna berör mängder av verksamheter och sträcker sig från byggprojekt och teknikstöd till städning och olika former av vård och omsorg. Tjänsteupphandlingen utvecklas i allmänhet med ambitionen att öka effektiviteten i verksamheten. En ambition som lätt leder till att upphandlingar där det lägsta priset får avgöra vilka företag som ska få de offentliga uppdragen. Den tendensen drivs på av att de EU-regler som styr offentlig upphandling är svårtolkade och, när det kommer till större upphandlingar, förbjuder uttalade krav på att de anlitade företagen ska omfattas av svenska kollektivavtal. Den ensidiga inriktningen på det lägsta priset bidrar till att offentlig upphandling kan gynna oseriösa företag som varken betalar skatt eller erbjuder avtalsenliga anställningsvillkor. För motverka denna sociala dumping krävs det en tydligt social inriktning på de offentliga upphandlingsbesluten. Samtidigt som upphandlingarna måste hålla sig inom ramarna för LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) och Lavallagen. Den så kallade Vita jobbmodellen lever upp till de kraven. Modellen bygger på fyra grundpelare: Upphandlingsunderlagen ska utformas så att företagen som får offentliga uppdrag måste betala sina anställda i enlighet med kärnan i de kollektivavtal som redovisas i upphandlingsunderlagen. Observera att detta inte innebär regelrätta krav på kollektivavtal. Huvudentreprenören ansvarar för att underentreprenörer också ska följa reglerna om löner och anställningsvillkor i enlighet med de ovan beskrivna principerna. Företagen skriver under på att brott mot regelverken utgör uppsägningsgrund och grund för skadeståndsanspråk från Landstingets sida. Företagen öppnar sig för kontroller där Landstingets företrädare kan kontrollera hur företagen lever upp till kraven i kontraktet. Jag yrkar att: 3:1 Socialdemokraterna i Norrbottens läns partidistrikt verkar för att den ovan beskrivna upphandlingsmodellen i samband med tjänsteupphandlingar införs i Norrbottens läns landsting. Arjeplogs arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den till partidistriktets årskonferens. Vita Jobb Verktyg mot svartarbete och social dumpning vid offentlig upphandling Arjeplog Åsa Larsson

9 8 (75) Föredraganden: Johannes Sundelin Motionen pekar ut ett område och problem som i en allt mer globaliserad värld bara blir större och större. Problem som i förlängningen urholkar den svenska modellen. Motionären/motionen vill att upphandlingsmodell Vita Jobb som ger landstinget möjlighet att kräva kollektivavtals liknande villkor införs i Norrbottens läns landsting för att motverka problemen som motionen belyser. Modellen är också prövad i Stockholm och erfarenheterna visar att modellen fungerar i alla led. Det gick bra att utforma tydliga upphandlingsunderlag och samarbetet mellan kommunala tjänstemän och fackliga företrädare var ömsesidigt givande när båda parter strävade efter att få bort de oseriösa inslagen i upphandlingarna. De detaljerade upphandlingsunderlagen skrämde bort företag som brukade vinna upphandlingar via oseriös verksamhet. De la inga anbud eftersom de inte ville underordna sig krav på regelefterlevnad och kontroller. De fackliga kontrollerna ledde inte till några negativa reaktioner från företagarnas sida. Tvärtom välkomnade arbetsgivarna en ordning där seriösa företagare hade fått möjlighet att vinna kommunala upphandlingar de tidigare förlorat på grund av illojal konkurrens. Dessa erfarenheter visar att modellen fungerar. Dessutom har Stefan Löfven och Socialdemokraterna centralt sagt att Sverige måste ta krafttag för att motverka lönedumpning. Detta ska göras genom att bland annat bestrida Lavaldomen" som är ett exempel på hur EU-rätten tillåter lönedumpning och diskriminering av utländska arbetstagare och genom detta även sämre villkor för svenska företagare. Partiledningen har därför startar en utredning för att komma fram med konkreta förslag. Distriktsstyrelsen anser att det är av yttersta vikt att socialdemokraterna stöder tanken med den svenska modellen så som vita jobb gör och anser vidare att det i enlighet med motion nummer 8 och DS svar till motion nummer 8 i lagstiftningen bör ändras så att kommuner och landsting kan kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling. Det är viktigt att Norrbotten som ett socialdemokratiskt styrt landsting går före och stödjer den svenska modellen som arbetsmarknadens parter avtalat om Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att bifalla motionen

10 9 (75) Landstingspolitiker har under ganska många år rabblat rubriken som sina mantran. Problemet är att det inte fungerar, och inte tillämpas så som det borde och kunde. Nedan ges ett exempel på hur det fungerar i verkligheten, men exemplen är naturligtvis många. Ofta pratar man bara om den sjuke och vården. För föräldrar med sjuka barn, så måste ofta en eller båda föräldrarna följa med barnet. Det blir då en jätteskillnad för barnfamiljer som bor där vården finns, och de som måste resa. Som exempel; En barnfamilj i Kiruna där ett av barnen har tandställning får i bästa fall bara vård på orten så länge tandställningen inte satts in. När tandställningen väl satts in, så måste man åka ner till Gällivare en gång i månaden för att justera tandställningen. Då har man som förälder att välja mellan pest eller kolera. Ta ledigt en hel dag för att åka buss/tåg och få full täckning för resan, eller åka bil för att bara vara borta från jobbet i 4 timmar och få betalt 166:- i milersättning. Detta ger stora effekter för familjen som drabbas, men det ger ännu större effekter för ortens BNP. Om man som företag har att välja att etablera sig i Gällivare kontra Kiruna, så kan skillnaden i anställdas närvaro bli enorm utifrån var vården finns, och kan fälla avgörandet för lokaliseringsort. I ovanstående exempel skulle naturligtvis facit vara att dessa familjer enbart behöver åka till Gällivare en gång, och det är när tandställningen sätts in. All övrig vård sker på hemorten, såväl före som efter. Ovanstående är som sagt bara ett exempel, men det kan sättas in i många olika sammanhang. Det distriktskongressen har att besluta om är att-satserna. Vi föreslår distriktskongressen ge distriktsstyrelsen i uppdrag att verka för: 4:1 Att all vård som inte fordrar specialutrustning belägen på annan ort, ska försöka utföras så nära patienten det bara är möjligt. Detta i syfte att förverkliga visionen Den friska läkaren reser till den sjuka patienten. 4:2 Att i de fall man inom verksamheterna inte följer politikernas ambitioner om Den friska läkaren reser till den sjuka patienten så får drabbade familjer full ersättning för såväl resa som inkomstbortfall, eller i vart fall skälig ersättning. Kiruna Daniel Eneslätt Kjell Lantto Lars Kiviniemi Bifall

11 10 (75) Styrelsen för Kiruna Arbetarekommun föreslår medlemsmötet att anta motionen som sin egen. Kiruna Socialdemokratiska Arbetarekommun har på sitt medlemsmöte beslutat att anta motionen som sin egen Föredraganden: Maria Stenberg Motionärerna påtalar i sin motionstext om problematiken kring barnfamiljers situation vid barnens behov av hälso- och sjukvård insatser av olika slag, speciellt när det blir avstånd till sjukvården och läkarkompetensen Norrbotten är ett geografiskt stort län och det är ofrånkomligt att patienterna och medföljande måste åka för att få vissa delar av sin hälso- och sjukvård genomförd. Motionärerna argumenterar även att det är svårt för föräldrar att vara ledig för att följa med sina barn till sjukvården. Men här vill ändå distriktsstyrelsen påminna om att möjligheten att vabba vård av sjukt barn finns via socialförsäkringssystemet. Det är en viktig del i vårt välfärdssamhälles skyddsnät, vi som socialdemokratern värnar det högt. Distriktsstyrelsen delar landstingspolitikernas och motionärens vilja och ambition om att den friska läkaren ska åka till den sjuka patienten. Den politiska uttryckliga viljan måste naturligtvis få genomslag i sjukvårdsorganisationen. Men den tekniska utvecklingen är också en viktig del i att utveckla sjukvården, allt för att möjliggöra för patienterna att kunna få sin vård genomförd i sin närhet. Därför föreslår distriktsstyrelsen att kongressen bifaller den första att-satsen i motionen. När det gäller reseersättning för sjukresor så kommer Norrbottens läns landsting att föreslå att milersättningen höjs till 12 kr mil f om 1 maj När det gäller motionärernas krav om att familjer ska få full ersättning för resor och fullständigt inkomstbortfall om landstingets organisation inte hörsammar den politiska viljeinriktningen om den friska läkaren ska åka till de sjuka patienterna, så delar inte disktiksstyrelsens motionärernas krav på det. Distriktsstyrelsen ser problem med gränsdragningarna om det kravet skulle bifallas Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att bifalla att-sats 1. Att avslå att-sats 2.

12 11 (75) Staden Kiruna har goda förutsättningar att fortsätta växa tack vare goda framtidsutsikter för bl.a. gruvindustrin, rymdforskningen och besöksnäringen. Tyvärr saknas en sak vilket gör att ungdomar känner en stor tveksamhet till att bosätta sig och bilda familj i Kiruna nämligen ett komplett Sjukhus. Kvinnosjukvården i Kiruna var tidigare den mest effektiva i landet vilket utredningar visade när det väl var nedlagt och vi kan bli minst lika bra igen med ett nytt modernt sjukhus. Kiruna har också under många år haft nästan 6 födslar i veckan så ett BB behövs (lika många som Gällivare, Jokkmokk och Pajala tillsammans) Det är också en kvalitetsförsämring att våra äldre som hjälpt till att bygga upp folkhemmet inte kan få nödvändig bassjukvård i Kiruna utan att de är tvungna att använda en till två dagar för att resa till ett sjukhus långt från staden. Vår industri är inte heller ofarlig med gruvindustri, sprängmedelstillverkning, rymdindustrin och tillhörande verkstadsindustri här finns ett behov av bl.a. akutkirurgi. Jag föreslår distriktskongressen ge distriktsstyrelsen i uppdrag att verka för; 5:1 Att Utredningen av ett nytt sjukhus i Kiruna får direktivet att det skall vara komplett med bassjukvård inkluderande BB och akutkirurgi. 5:2 Att Arbetarkommunen i Kiruna ställer sig bakom motionen och skickar den vidare till distriktskongressen. 5:3 Att om arbetarkommunens medlemsmöte ej bifaller motionen skall motionen skickas vidare till distriktskongressen som en enskild motion. Kiruna Mats Niemi, Kiruna Ak Enskild motion Föredraganden: Maria Stenberg Motionären tar upp frågan om bygget av ett nytt sjukhus i Kiruna som är en konsekvens av stadsflytten. Tidsplanen är i dagsläget att det ska vara färdigställt under år Det är ett spännande uppdrag där det bl.a. ingår att ha ett framtidsperspektiv på hälso- och sjukvården, genomföra dialogmöten, planera för byggnationen och beräkna för framtidens rekryteringsbehov av personal. Distriktsstyrelsen anser att det är viktigt och nödvändigt att följa utvecklingen inom hälso- och sjukvården i Kiruna och övriga Norrbotten. Sjukvården är i ständig förändring genom nya behandlingsmetoder, nya läkemedel och teknisk utveckling. Den sjukvård som gavs för några år sedan, är tyvärr redan idag helt inaktuell pga. den

13 12 (75) utvecklingen och den forskningen som bedrivs på området. Därför är det viktigt att följa utvecklingen och forskningen inom hälso- och sjukvården innan beslutet om innehållet i Kiruna sjukhus fastställs. Distriktsstyrelsen anser självklart att vi som politiskt parti ska engagera oss i hälso- och sjukvårdens utveckling och naturligtvis även i planering för det nya sjukhuset i Kiruna. Här har arbetarekommunerna en viktig roll att ta sig an för sina medlemmars bästa. De stora och allvarliga sjukdomarna som drabbar oss människor, där sjukvårdens insatser behöver förbättras handlar om sjukdomar i hjärta och kärl, cancer i olika former, demens, diabetes och stroke. Livsstilssjukdomar är vår tids stora utmaningar för sjukvården och för folkhälsan. Motionärens tar även upp frågan om äldres sjukvård. Den är en viktig fråga eftersom vi blir allt äldre och lever längre. Många äldre människor blir sköra och blir multisjuka. Där behövs god omvårdnad och vård i sitt hem. Där är den nya organisationen med Hemsjukvården, som numera kommunerna ansvara för, men även landstingets - Närsjukvård, dvs. primärvård en viktig i de äldres vård, omsorg och trygghet. Det samarbetet behöver självklart förbättras och utvecklas. Redan idag finns en samverkansberedning mellan kommunerna och landstinget, som b. la handlar om vården av de äldre. Så med anledning av det pågående arbetet med b. la kunskapsinhämtning och planering föreslår distriktsstyrelsen kongressen att avslå motionen Distriktsstyrelsen föreslår kongressen: Att avslå motionen Många av våra pensionärer har en mycket liten pensionsinkomst. Det känns därför svårt för dem att, utöver det faktum att de redan betalar högre skatt än de med vanliga förvärvsinkomster, också kan få stora utgifter för såväl läkarbesök som tandvård och dessutom för mediciner. En differentierad taxa i de olika högkostnadsskydden vore ett steg i riktning mot en utjämning av kostnader för den pensionärsgrupp som har de lägsta inkomsterna. Denna modell borde bli gällande för såväl sjukvårdsbesöken som hos tandläkare och för mediciner. Vi föreslår att: 6:1 distriktskongressen ställer sig positiva till denna motion och för den vidare till Norrbottens Läns Landstingsstyrelse för vidare handläggning. Arvidsjaur den 27/1 2015

14 13 (75) Lotta Åman Ylva Stråhle Andersson Motionen antagen av socialdemokratiska arbetarkommunens medlemsmöte i Arvidsjaur den 28 januari Föredraganden: Ida Karkiainen Högkostnadsskyddet innebär att en patient som betalat minst kr för besök i öppen hälso- och sjukvård och/eller viss tandvård under en 12-månadersperiod är befriad från besöksavgifter under den tid som återstår av 12-månadersperioden räknat från tidpunkten för den första besöksavgiften. Högkostnadsskyddet för läkemedel innebär att ingen behöver betala mer än kr för inköp av receptbelagda läkemedel, som ingår i läkemedelsförmånen, under en 12- månadersperiod. Att differentiera denna taxa för pensionärer skulle innebära en ojämlikhet gentemot andra grupper med låga inkomster. Vårt mål är att vården ska vara likvärdig, och en differentiering är därför inte aktuell. Vi ser dock att ett stort antal pensionärer har en tuff ekonomisk situation idag och vill istället satsa på reformer som gör att de med allra lägst pension får en lite bättre tillvaro. Därför gav Socialdemokraterna som vallöften att bland annat sänka skatten på pension samt att höja bostadstillägget. I och med att Alliansens budget fick majoritet i riksdagen under hösten 2014 kan tyvärr inte dessa reformer genomföras under budgetåret Många pensionärer, framförallt de med lägst pension, får nu vänta ett år extra innan reformerna kan träda i kraft. För oss Socialdemokrater är detta en prioriterad fråga som kommer få utrymme i budgetarbetet under mandatperioden Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att avslå motionen. Med tanke på den senaste tidens klimatförändringar är det av största vikt att befolkningen uppmuntras att åka kollektivt, t ex genom att ta buss eller tåg i stället för bil. Förutom att koldioxidutsläppen blir mindre, minskar även trafikintensiteten, vilket gör att risken för bilolyckor blir mindre. Ytterligare en fördel är att de som åker buss istället för att köra bil rör på sig mer, vilket gör att folkhälsan förbättras. Genom

15 14 (75) att förbättra folkhälsan samt minska risken för olyckor fås en lägre belastning på sjukvården. Idag saknas turlistor vid busshållplatserna, det finns bara ett telefonnummer som ska ringas för att få uppgift om busstider. Det gör att det svårt för personer som inte pratar svenska samt för de som råkar få slut ström i sina mobiltelefoner att veta när bussen går. Tillgång till turlistor finns på länstrafikens hemsida, men det tar tid att hitta dem vilket utgör ett hinder för spontanresenärer. Det måste vara enkelt att åka kollektivt. Samordnade turer mellan bussar och tåg, tillgängliga tidtabeller, lättnavigerade appar för mobiltelefoner o s v är en nödvändighet. Kanske är det också lämpligt att överväga en beställningstrafik på vissa linjer, eventuellt i samarbete med färdtjänsten eller andra aktörer. Biljettpriserna har höjts kraftigt de senaste åren och gör det billigare att köra bil istället för att åka buss. Även med ett 40-kort blir det bara marginellt billigare att åka buss än att köra bil. Är man dessutom flera resande från samma hushåll kan det t o m bli dyrare att åka kollektivt än enskilt. Genom att sänka biljettpriserna kommer fler att åka kollektivt, vilket medför att de totala intäkterna kan öka. Med anledning av ovan yrkar jag 7:1 Att distriktskongressen uppdrar åt landstingsgruppen att inom kollektivtrafikmyndigheten initiera en översyn av kollektivtrafiken i hela länet 7:2 Att myndigheten i samband med översynen prövar tankarna om utökad samordning mellan olika aktörer, enklare tillgängliga tidtabeller, beställningstrafik och lägre biljettpriser. Daniel Persson Styrelsens förslag till representantskapet: Att representantskapet beslutar ställa sig bakom motionen och föra den vidare till distriktskongressen 2015 som arbetarekommunens egen Föredraganden: Erkki Haarala Distriktsstyrelsen tackar för motionen. Länets kollektivtrafik styrs av ett regionalt trafikförsörjningsprogram som fastställs av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten. Framtagandet av programmet sker i samverkan med länets kommuner. Samråd sker även med branschorganisationer, myndigheter och företag. Våren 2012 skedde samrådet i form av en kollektivtrafikkonferens där tillfälle gavs att uttrycka förväntningar och synpunkter på trafikförsörjningens process och innehåll. Det första trafikförsörjningsprogrammet antogs därefter 1 oktober En revidering av programmet är beslutad, påbörjad och beräknas vara färdig för beslut i december Fram till dess kommer det att finnas möjlighet för samtliga berörda att föra

16 15 (75) fram synpunkter på innehållet. Samordningen mellan olika aktörer inom kollektivtrafiken sker idag via företaget Samtrafiken där bland andra Länstrafiken Norrbotten, Norrtåg och SJ är delägare. Företagets huvudsakliga uppgift är att samordna trafikplaneringen för att göra bytestider mellan olika färdmedel lagom långa och gångavstånden så korta som möjligt. Detta sker i form av Resplussamarbetet som binder samman 3500 orter i Sverige via ett gemensamt biljettsystem och gemensamma regler. För den enskilda resenären innebär det trygghet eftersom den innefattar en Kom fram- garanti. För att underlätta reseplanering så finns kundverktyget Resrobot, både som webbverktyg och app, där man skriver in utgångspunkt och mål och får fram ett antal tänkbara resealternativ med alla typer av färdmedel. För närvarande pågår ett arbete med syfte att förhoppningsvis skapa gemensamma taxor i länet till skillnad från dagens kilometerbaserade priser. I det arbetet ser man över tätortstrafiken i de kommuner som har lokaltrafik samt en möjlig zonindelning, resegarantier och åldersindelning för biljetter inom länstrafiken. Mycket av det arbete som förs fram i motionens två attsatser pågår, men samtidigt är inte det arbetet ett "självspelande piano" utan kräver engagemang från samtliga berörda parter både på tjänstemannanivå och inom politiken, varför distriktsstyrelsen väljer att bifalla motionen i stället för att yrka den besvarad. Den är inte besvarad förrän arbetet är genomfört och det kommer förmodligen aldrig att ske eftersom kollektivtrafiken alltid måste utvecklas för att möta nya krav från resenärer och olika samhällsförändringar Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att bifalla motionen Migrationsverkets prognoser visar på en fortsatt kraftig ökning av flyktingmottagande och att alla kommuner måste ta sitt ansvar. I flertalet kommuner är bristen på bostäder det stora hindret för ett ökat flyktingmottagande. De flesta kommuner står inför en stundande brist på arbetskraft. Inte minst inom personalintensiva verksamheter som vård och omsorg. Den enda säkra arbetskraftsreserv som vi har är flyktingar som kommer hit från andra länder och ungdomar som är på väg i ett utanförskap. Det är viktigt att göra sociala investeringar i dessa personer så att de kan göra sin insats för samhället och leva ett gott liv. I många kommuner i Norrbotten, så även i Kalix, råder bostadsbrist. Vårt kommunala bostadsbolag har ca 3000 personer i kö. Det som däremot finns är tomma hus och ibland lägenheter i byar utanför tätorten. Detta kunde vara ett bra alternativ inte minst för barnfamiljer. För att detta ska fungera krävs förbättrade

17 16 (75) kommunikationer till och från tätorten, bl.a. för att SFI, skola, jobb och aktiv fritid ska fungera på ett tillfredställande sätt. Små kommuner har inte ekonomiska resurser för att utöka bussturer till och från byarna. Byar i vår kommun har idag en tur på morgonen och en på eftermiddagen, under skoltid. Alltså saknas bussförbindelse när skolorna har lov. Om Migrationsverket löste kommunikationsfrågan kunde vi ta emot betydligt fler människor som är på flykt och ge dem ett bra boende. Utifrån detta yrkar vi att distriktskongressen 8:1 Att Aktivt verkar för att Migrationsverket avsätter medel för ansökan om utökade kommunikationer mellan byar och tätorter. 8:2 Att Aktivt verkar för att Länstrafiken beaktar detta behov i sin planering av busslinjer. 8:3 Att Aktivt verka för införandet av sociala investeringsfonder i landsting och kommuner. 8:4 Att Kalix arbetarekommun upptar motionen som sin egen och skickar den vidare till distriktskongressen. 8:5 Att distriktskongressen bifaller motionen. Kalix Maud Lundbäck, Kalix S-förening Anette Wernersson, S-föreningen Kalix framtid Astrid Karbin, Töre, Kalix Älvdals S-förening Socialdemokraterna Kalix Arbetarekommun har på medlemsmöte beslutat att bifalla motionen i sin helhet och att anta motionen som sin egen. Motionen skickas vidare till Norrbottens Distriktskongress Föredraganden: Maria Burström Motionärerna tar upp ett viktigt område i sin motion. Då många människor måste fly från sina hemländer på grund av fruktan för förföljelse måste alla kommuner ta sitt ansvar. För att nå en positiv befolkningsutveckling i Norrbotten krävs det ökad immigration. Utrikesfödda kan med sina erfarenheter och kunskaper bidra till arbetskrafts- och kunskapsförsörjningen. Samtidigt som vi i Norrbotten är i behov av inflyttning på grund av det negativa födelsenettot samt en stundande brist på arbetskraft utgör bostadsbristen i många kommuner ett hinder för att öka flyktingmottagandet. Motionärerna lyfter fram ett tänkbart alternativ, tomma hus och lägenheter i byar utanför tätorten. Ett hinder för inrikes- och utrikesfödda för att flytta utanför tätorten är kommunikationer till och från tätorten. Motionärerna påtalar i sin motionstext att små kommuner inte har de ekonomiska resurser som krävs för att

18 17 (75) utöka bussturerna till och från byarna. Motionärerna lyfter även fram att flyktingar som kommer hit riskerar att hamna i ett utanförskap. De tar upp att det är viktigt att göra sociala investeringar så att dessa personer kan leva ett gott liv och göra sin insats för samhället. Sociala investeringsfonder har blivit ett populärt verktyg för att kunna arbeta med ett socialt investeringsperspektiv, att frigöra resurser för långsiktiga investeringar för att undvika ökade kostnader i ett senare skede. En investeringsfond ställer krav på särskilda rutiner och uppföljningar men kan samtidigt skapa nya möjligheter för förebyggande insatser. Distriktsstyrelsen är positiv till de förslag som motionärerna lyfter fram. Distriktsstyrelsen tycker däremot att det är för starkt att aktivt verka för inrättande av sociala investeringsfonder och att detta skall vara upp till kommuner och landsting under det kommunala självstyret Distriktsstyrelsen föreslår kongressen besluta: Att bifalla att-sats 1 och 2 Att anse att-sats 3 besvarad. Då det idag inte är möjligt att kräva svenskt kollektivavtal vid kommunala upphandlingar, så kan ett företag som lägger anbud strunta i det till exempel genom att anlita utländska chaufförer med låg lön. Jag som Socialdemokrat ser att det inte är ett bra regelverk som styr denna del av kommunala upphandlingar. Det är ett förfarande som bidrar till en lönedumpning samt att seriösa företag får det svårt att lägga konkurrenskraftiga anbud. Kommuner måste ha den rätten att skydda sig gentemot oseriösa företag. Mitt förslag 9:1 Att verka för att i Sverige ska kommunerna ha rätten att kräva svenskt kollektivavtal vid upphandlingar gällande kommunal verksamhet 9:2 Att Kalix arbetarekommun upptar motionen som sin egen och skickar den vidare till distriktskongressen 9:3 Att distriktskongressen bifaller motionen. Förslagsställare Niclas Strömbäck Töre och Kalix älvdals S förening. Den 31/

19 18 (75) Socialdemokraterna Arbetarekommun i Kalix har genom medlemsmöte beslutat att bifalla samtliga punkter och anta motionen som sin egen. Motionen skickas härmed till Norrbottens distriktskongress Föredraganden: Johannes Sundelin Motionen sätter fokus på en viktig fråga där kommunen som stor arbetsgivare och konsument av tjänster bör ha rätten att kräva Svenskt kollektivavtal för att försäkra sig om att företagets seriositet. Företag ska konkurrera på lika villkor så att oseriösa företag inte konkurrerar ut seriösa. Löntagare ska inte tvingas tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor. Den fria förhandlingsrätten, konflikträtten och rätten att behålla den svenska kollektivavtalsmodellen ska alltid värnas. Alla arbetstagare ska behandlas lika. Vi vill att arbetsmarknadens parter ska vara starka och kunna träffa heltäckande, branschanpassade kollektivavtal. Svenska kollektivavtal ska gälla alla på svensk arbetsmarknad. Genom centrala, rikstäckande kollektivavtal tar fackföreningsrörelsen ansvar för samhällsekonomin. Starka krafter har som enda mål att förändra maktbalansen på arbetsmarknaden så att fackföreningarna försvagas. De medel som används är bland annat att pröva den Svenska modellen, lagstiftning och kollektivavtalen via EU-rätten. "Laval-domen" är ett exempel på hur EU-rätten tillåter lönedumpning och diskriminering av utländska arbetstagare. På senare tid har också krav ställts på försämrade anställningsvillkor avseende både lön och trygghet för ungdomar. Likaså angrips fackens rätt att använda konfliktåtgärder. Distriktsstyrelsen tycker därför att vi som parti bör ge våra kommuner och landsting möjlighet att ställa krav på svenska kollektivavtal vid kommunal upphandling. Krav som stärker den svenska modellen och det solidariska samhället Distriktsstyrelsen föreslår kongressen att besluta: Att bifalla motionen

20 19 (75) Social- och Socialförsäkringsområdet mm. Emilia Töyrä Gruppledare, Beatricé Öhman, Krister Johansson, Carina Strömbäck, Marlene Haara Olika landsting i landet prioriterar tandvården olika. Kroniska sjukdomar som diabetes, Sjögrens syndrom m.fl. kan ge problem med tänderna pga. medicinering och sjukdomsförlopp. Diabetes för att ta ett exempel kan ge muntorrhet pga. blodsockrets svängningar under dygnet och framförallt på natten. Låga sockervärden innebär att diabetespatienten måste äta något sött vid låga blodsockervärden och höga värden kan leda till muntorrhet. Båda sakerna leder fram till att tandstatusen försämras. Frågan ligger i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och tandvård. Människor som har olika kroniska sjukdomar och som får biverkningar som t.ex. muntorrhet får ofta kostsam tandvård. Tänderna ses inte som en del av kroppen när det gäller hälso- och sjukvård. En del landsting har tagit beslut om förlängd fri tandvård för ungdomar. Många ungdomar väljer när denna gått ut att fortsätta besöka tandvården. Men andra som har personliga sämre förhållanden beroende på ekonomi och social status gör inte detta. Många tappar tandvårdskontakt också pga. flytt för att studera eller arbeta eller under en tid när arbetslöshet eller tillfälliga jobb präglar tillvaron. Samhället och sjukvården bör i högre utsträckning förstärka kopplingen mellan munhälsa och den övriga hälso- och sjukvården. Jag yrkar att: 10:1 Personer som lider av muntorrhet pga. medicinering skall omfattas av högkostnadsskydd i tandvård. 10:2 Landstingen skall förstärka kopplingen mellan munhälsa och den övriga hälso- och sjukvården. 10:3 Motionen bifalles av Luleå AK och skickas vidare till distriktskongressen år 2014 som antagen av Luleå AK eller som enskild. 10:4 Partidistriktet bifaller motionen och skickar motionen vidare till distriktskongressen 2014 för bifallande 10:5 Om motionen bifalles denna skickas vidare till riksdagsgruppen i Norrbotten 10:6 Om motionen bifalles representanter i SKL tar upp frågan i SKL. Luleå 22 oktober 2014 Eva Hedesand Lundqvist Luleå Luleå Arbetarekommuns styrelse föreslår representantskapet besluta: Att avslå motionen Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Det tredje steget i tandvårdsreformen Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Bakgrund

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177. Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.se/tander Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Valenkät 2014 fullständiga svar

Valenkät 2014 fullständiga svar Valenkät 2014 fullständiga svar Innehåll Moderaterna...1 Socialdemokraterna...4 Miljöpartiet...6 Folkpartiet...8 Vänsterpartiet...10 Centerpartiet...12 Kristdemokraterna...14 Moderaterna Sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget.

2011-03-31. Sveriges Tandhygienistförening, STHF, tackar för möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. 2011-03-31 Socialdepartementet Mats Nilsson S2010/8847/HS Remiss Departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning. Förslag om tredje

Läs mer

Statens tandvårdsstöd

Statens tandvårdsstöd Statens tandvårdsstöd Maria Pettersson Cheftandläkare Ersättningssystem Hälso- och sjukvårdsavgift F Landstingen Nödvändig tandvård Tandvård till vissa sjukdomsgrupper Oral kirurgi som kräver sjukhusresurs

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet De äldre på arbetsmarknaden i Sverige En rapport till Finanspolitiska Rådet Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet 1. Den demografiska utvecklingen

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se (Ds 2015:17) Sammanfattning

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten?

Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? Olika kön, olika lön rätt till heltid i Norrbotten? 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid 3 Syfte och avgränsningar sid 4 Metod och material sid 4 Disposition sid 5 Sektionernas utlåtanden sid 5 Sammanfattning

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52

Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 2015-06-18 ALL 2015/600 Ola Hendar 010-473 53 81 Greger Bååth 010-473 60 35 Utbildningsdepartementet Svar på Remiss Moderniserad studiehjälp, SOU 2013:52 Regeringen tillsatte under 2011 en utredning att

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar

Sammanfattning. Kollektivavtalade försäkringar och ersättningar Syftet med rapporten är att undersöka om avtalsförsäkringarna och andra kompletterande försäkringar påverkar arbetsutbudet. Ersättning från social- eller arbetslöshetsförsäkring är oftast inte den enda

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27

A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27 A-KASSAN (AKA) Motionerna AKA 1 AKA 27 MOTION AKA 1 Byggnads MellanNorrland Då A-kassans regelverk p.g.a. den s.k. alliansens arbetarfientliga politik stramats åt, kan vi inte ens neka ett jobb i ett företag

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav.

Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. Sid 1 Till våra medlemmar och andra intresserade Svaren från de politiska partierna i Kyrkonämnden i Stadshuset på Kommunals förbättringskrav. I detta dokument finns samtliga svar på våra 5 frågor till

Läs mer

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se Riktiga jobb åt alla Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006 www.centerpartiet.se Arbetslösheten bland funktionshindrade har ökat Ingen grupp i samhället har drabbats så hårt

Läs mer

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Syfte: Rapporten är en beskrivande sammanställning och innefattar jämförelser på riks/läns- och kommunnivå (2013).

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Dagordning och förslag

Dagordning och förslag Dagordning och förslag DISTRIKTSKONGRESS 2014 Socialdemokraterna i Norrbotten Midgårdsvägen 11b 973 34 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Dagordning... 3 Mötesfunktionärer...

Läs mer

Brist på Brådska. En översyn av aktivitetsersättningen. Utredare: Överdirektör Adriana Lender

Brist på Brådska. En översyn av aktivitetsersättningen. Utredare: Överdirektör Adriana Lender Brist på Brådska En översyn av aktivitetsersättningen Utredare: Överdirektör Adriana Lender Uppdraget Utredarens huvuduppgift var att förbättra ersättningens regelverk. I utredarens uppdrag ingick också

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Motion 1 Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Bygg Växjös framtid Många står idag i kö för bostad i Växjö och inte minst ungdomar lider av detta. Det leder till att unga vuxna tvingas bo kvar

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet

Mer om de 7 punkterna i valmanifestet Mer om de 7 punkterna i valmanifestet 1. Jämlik vård efter behov slut på marknadsanpassningen Vi vill ha en sammanhållen sjukvård där patientens behov står i centrum. Ett vårdvalssystem sliter isär sambanden

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:50 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:01 av Margareta Cederfelt (m) om hushållsnära tjänster Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären föreslår att

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Konkurrens på sjysta villkor

Konkurrens på sjysta villkor KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2012-11-13 1 (5) Verksstaben Jimmy Dominius 08-7001580 Konkurrens på sjysta villkor Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom den 13 november 2012 vid konferensen

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Motioner till partikongressen 2009 Behandlade av arbetarekommunen, samtliga antogs som arbetarekommunens egna och insändes till partikongressen

Motioner till partikongressen 2009 Behandlade av arbetarekommunen, samtliga antogs som arbetarekommunens egna och insändes till partikongressen Motioner till partikongressen 2009 Behandlade av arbetarekommunen, samtliga antogs som arbetarekommunens egna och insändes till partikongressen Motion: tydliggör företagens ansvar De svenska börsnoterade

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer