Partiprogram Rungarns Säteri KNUTBY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Partiprogram 2015. Rungarns Säteri 740 12 KNUTBY"

Transkript

1 Partiprogram 2015 c/o Claes Littorin Rungarns Säteri KNUTBY

2 2 Innehållsförteckning Sid 3 Ideologi, vår drivkraft och övergripande målsättning Sid 4 Grundtrygghet och basservice Infrastruktur Sid 5 Energi Sid 6 Miljö Sid 7 Naturresurser Markutnyttjande Sid 8 Livsmedelsproduktion Sid 9 Lagen om offentlig upphandling (LOU) Djurskydd Rovdjurspolitik Sid 11 Arbete och företagande Sid 12 Sverige och omvärlden Sid 13 Brott och straff

3 3 Partinamnet Partiet betecknar sig som oberoende. Vi vill därigenom visa att vi står fritt i förhållande till såväl blockpolitik som den traditionella höger - vänsterskalan. I praktisk politik är vi beredda att samarbeta med varje parti där vi kan nå framgång för våra frågor. Vi har även devisen att utan landsbygden stannar Sverige, detta är för oss allvar och själva roten till vårt partis existens, då vi menar att hela Sverige skall vara delaktiga samhället. Ideologi Landsbygdspartiets ideologi utgår från kärleken till landsbygden samt tron på att landsbygden med tillhörande småbyar, småsamhällen och småstäder som helhet erbjuder en bättre livsmiljö för människor än vad storstäderna gör. Landsbygdspartiet vill därför bidra till ett bättre samhälle genom att ge människor en ökad möjlighet att bo, verka och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö. Landsbygdspartiets uppgift är därför att i alla sammanhang bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen i förhållande till centralorter och centraliseringskrafter. Vår drivkraft Landsbygdspartiets starkaste drivkraft och ideologiska grund vilar på tron om en levande och välmående landsbygd där människor kan bo, leva och utvecklas under liknande förutsättningar som resten av Sverige. Vi vill att våra barn skall ha möjligheten att växa upp på landsbygden med alla de fördelar som detta medför. Friheten att bosätta där man vill skall vara en självklarhet. Detta är en rättvisefråga på samma sätt som fördelningen av infrastruktur och samhällsservice. Vårt lands välstånd kommer från goda tillgångar på naturresurser vilka hämtas på landsbygden. Vår självförsörjning kommer från jord- och skogsbruk i världsklass. Industrialiseringen startade på landsbygden där råvaran hämtades, och många av våra mindre samhällen hade inte funnits utan denna utveckling. Vi ser sedan ett antal år tillbaka att landsbygden har fått träda tillbaka allt mer i takt med att städerna växer, avfolkningen ökar och de ekonomiska klyftorna mellan stad och land blir allt större. kämpar inte enbart för landsbygdsfrågorna. Vi vill även att varje stad skall behålla sin unika karaktär och charm, och inte utvecklas till likriktade storstäder som ständigt växer, och med sina förorter får allt fler problem. Vi kämpar även för storstädernas rätt, att få tillgång till en god livsmedelsförsörjning. En ohämmad expansion, koncentrerad till städer och en centralisering av olika verksamheter, är inte av godo vare sig för städernas eller landsbygdens innevånare. I nuläget brandskattas landsbygden på olika resurser och många människor mer eller mindre tvingas att flytta in till städerna, medan bra åkerjordar bebyggs och asfalteras eller blir granplanteringar. Den här utvecklingen är olycklig - mot folkviljan - och negativ såväl för staden som landsbygden. Vi avser att kämpa för alla människor som lever på landsbygden med därtill hörande småsamhällen, bruksorter och byar. Kort sagt alla som är drabbade av storstadsfixeringen. Landsbygden är en attraktiv plats att leva på för alla, därför måste vi få till stånd en utflyttning till landsbygden istället för den avfolkning vi ser idag. En levande landsbygd är en stor tillgång för staden och dess invånare. Landsbygden berikar staden och öppnar möjligheter till ett rikt friluftsliv. Stadens alla attraktioner är en viktig resurs för landsbygden. Det finns inte några motsättningar här - enbart en symbios. Städernas utveckling och befolkningsökning bör kanaliseras till landsbygden, främst genom att större och mindre samhällen successivt och småskaligt byggs ut med ökad samhällsservice och förbättrad infrastruktur. Respekten för individen måste stärkas i hela samhället och besluten tas närmare den de berör. Vi vill skapa bättre och högre livskvalitet när det gäller såväl städer som landsbygd.

4 4 Grundtrygghet och basservice Grundtryggheten försvinner när polis, räddningstjänst, vård, skola och omsorg på landsbygden monteras ner i takt med att städerna växer. Vi i menar att detta sakta kväver landsbygden och försämrar möjligheten att bo och leva där. Vi kräver lokal, rättvis samhällsservice med närdemokrati. Med detta menar vi att förutsättningarna skall var likartade för alla i vårt samhälle, en rikstäckande servicestruktur där inställelsetider och avstånd är rimliga för personal och berörd befolkning. LPo föreslår att det på landsbygden skapas servicecentraler med de grundläggande funktioner som krävs för att ge rimliga levnadsförhållanden för berörd befolkning. Exempelvis distriktssköterska, hemtjänst, brandkår och polis, samt posthantering, bankservice och butik. Att skapa och driva servicecentraler ger arbetstillfällen, ökar tryggheten och ger också ett bättre underlag för människor att bosätta sig på landsbygd och i mindre orter. Kostnad och ansvar måste fördelas mellan stat och kommun. Landsbygdsskolorna Långsiktiga lösningar för bevarande av skolan är avgörande för att familjer skall välja att bo kvar eller bosätta sig på landsbygden. Landsbygdsskolorna är även viktiga som samlingspunkt och för den sociala utvecklingen. Förskolor och skolor på landsbygden skall finnas kvar så länge invånarna upplever att de fyller en funktion. Vi anser att omvänd skolskjuts skall kunna tillämpas, vilket innebär att likväl som barn från landsbygden erbjuds plats i staden kan barn från staden erbjudas plats i skolor på landsbygden inom kommunen. Vi ser idag att allt fler barnverksamheter och byskolor läggs ner och barn tvingas åka buss till centralorten, orsaken sägs vara ekonomin i kommunen. En oberoende konsekvensutredning i dialog med invånarna skall alltid göras innan en eventuell nerläggning. LPo vill även verka för att flera olika barnomsorgsformer ska användas inom kommunerna, i samhällen och byar utanför stadskärnan/centralorten. Vi vill inte bara bevara landsbygdsskolorna, de bör byggas ut, och det i samklang med en långsiktig plan för respektive ort. En plan som omfattar såväl byggnation som allmän utveckling i området. En utveckling som även innefattar allmänna kommunikationer, handel, rekreation, föreningsliv, äldreboende och infrastruktur i största allmänhet. Vården Landsbygden behöver lättillgängliga vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar. Det är därför viktigt att stödja etableringar på mindre orter. Detta för såväl ökad service som för att ge fler arbetstillfällen på landsbygden. LPo vill minska den för sjukvården allt tyngre administrationen och pappershanteringen. Tjänster i välfärden som är finansierade av skattemedel men som ligger på entreprenad ska ha begränsade vinster alternativt bedrivas non-profit. Landsbygdspartiet anser att apoteken skall drivas i statlig regi och utan vinstkrav. Brand och räddning Räddningstjänsterna i hela landet dras ned och centraliseras till städerna och centralorter. Vi driver hårt en återgång till ett säkert brandförsvar och en väl fungerande räddningstjänst även på små orter. Infrastruktur Vinterväghållning, allmänna kommunikationer, och turtäthet ute på landsbygden måste prioriteras. Tillgängligheten till vårdinrättningar och allmän service måste vara god, även för personer utan egen bil. Tågstationer utmed järnvägar med persontrafik skall vara öppna för av- och påstigning i större utsträckning. Vägar och järnvägar måste underhållas för upprätthållande av en säker och pålitlig trafik.

5 5 Vi kräver att staten tar ett större ansvar för underhållet av vägarna på landsbygden. Såväl bredd som bärighet är ofta hinder för transporterna av de naturresurser som körs härifrån. Dåliga vägar sliter hårt på landsbygdens människor och fordon. För en ökad säkerhet för oskyddade trafikanter året runt skall skolskjutsregler och av- och påstigningsplatser göras säkrare. Gång- och cykelbanor skall kunna byggas, åtskilda från biltrafiken, för ökad säkerhet för skolbarnen. Kommunikation och IT I ett modernt samhälle är kommunikationsteknik av avgörande betydelse. LPo anser att utbyggnaden av fiber till mindre samhällen och vidare ut på landsbygden skall prioriteras. Staten måste stå som garant för att alla ska kunna delta i IT-samhället på samma villkor. Bra mobiltelefontäckning är mycket viktigt för säkerheten för människor på landsbygden. Telefoni bör prioriteras i förhållande till datatrafik. Ett väl utbyggt nät för telefoni och IT skapar möjligheter för många att bo och arbeta på landsbygden, och även etableringsmöjligheter för nya företag. Energi Vi skall ha en sund och verklighetsförankrad energipolitik. Sverige och världen står inför en stor utmaning då reserverna av lättillgänglig fossil energi förmodligen kommer att tömmas inom överskådlig framtid. Därför är det oerhört viktigt att vi snarast utvecklar alternativa energikällor utifrån förnybara råvarutillgångar inom Sveriges gränser. Målet måste vara 100% förnybar energi och förnybara, fossilfria drivmedel så snart det är möjligt. Målet måste dessutom vara 100% självförsörjning av den energi och de drivmedel vi använder i landet. Energiförsörjningen har en avgörande betydelse för vår välfärd, i än större utsträckning på landsbygden, då bilberoendet är stort där. De gröna näringarna och landsbygden har potentialen att öka inhemsk energiproduktion. Ekonomiska styrmedel och lagstiftning behövs för att uppnå bättre hushållning med energi. Offentlig verksamhet ska minimera energianvändningen, det offentliga ska alltid föregå med gott exempel. Vid nyinvesteringar skall produkter som är energieffektivast sett till varans hela livscykel användas. Här är viktigt att inte ha enbart energiförbrukningen under användning som måttstock, utan fokusera på produktens hela livslängd, materialets framställning och återvinning/återanvändning efter skrotning mm. Med dagens IT- teknik kan offentliga verksamheter, statliga verk och myndigheter, utlokaliseras till mindre städer och samhällen för att minimera pendling och därmed spara energi. Sol, vind och vatten Staten måste ta ansvar och kraftigt stimulera forskning för att lösa framtida brister i energi- och drivmedelsfrågan. Här ser vi bl.a. att solen och de gröna näringarna har stor potential och att forskningsanslagen bör öka markant. Vi vill värna och underlätta för småskalig decentraliserad vattenkraft, som ger lägre överföringsförluster och genererar inkomster till glesbygden. Lokal och småskalig energi-, bränsle- och drivmedelsproduktion skall stimuleras. Att nyttja små privata aktörers innovationsförmåga, och samtidigt succesivt öka vår självförsörjningsgrad, ser vi väldigt positivt på. Det bör stimuleras genom enkla regelverk, snabb myndighetshantering och startbidrag. LPo kräver ett regelverk som visar hänsyn till närboende, och samtliga andra som kan påverkas negativt, vid all form av nybyggnation, nyetablering och utvidgning av energiproduktion. LPo kräver att nybyggnation av vindkraftverk inte får ske inom en radie av 10 ggr verkets höjd från någon form av bebyggelse, fritidshus som permanentboende. Avståndsgränsen, dragen för att eliminera problem kring iskast, buller och ljusblink, får underskridas endast om lokal acceptans kan erhållas från alla de inom området berörda. LPo förespråkar förnybara energikällor till 100%, men accepterar kärnkraft tills bättre alternativ kommer fram. Vi anser inte att det är ett vettigt alternativ att ersätta kärnkraften med kol och olja. Att omgående besluta om stängning av befintliga kärnkraftverk är inte realistiskt, men

6 6 utvecklingen av alternativa, förnybara, energikällor måste drivas på. Därför vill vi ha kvar kärnkraften tills förnybara energikällor kan ta över. Dock ser vi inte på sikt att kärnkraften är en hållbar lösning med tanke på risker och framtida generationers besvär av atomsopor. Om det i framtiden kommer en hållbar lösning på dessa frågor, så kan den vara ett alternativ. Miljö Vi skall ha en sund och verklighetsförankrad miljöpolitik. Vi i Sverige ska vara stolta över den natur som våra förfäder skapat, hela vår natur är präglad av människan. Vi har under många århundraden brukat åker, äng, hagmark, skog, fjäll och vatten. Detta ger vårt land den variation och artrikedom vi har idag. Vid en avfolkning av landsbygden riskerar detta ovärderliga biologiska kulturarv att förfaras. Vi motsätter oss rivning av gamla vattendammar med ofta oskattbart kulturhistoriskt värde och biologisk mångfald. Vi måste tänka mer lokalt, undvika transporter kors och tvärs över jorden, stimulera lokala kretslopp och närproducerade varor. Det offentliga bör föregå med gott exempel och servera mat mer anpassad efter säsong, så mycket som möjligt svenskt och närproducerat. Detta gäller f.ö. i princip alla varor, tjänster och produkter. Stoppa slit o släng stimulera reparation och återbruk. Vi vill se ett mål om 100% giftfria varor/produkter i offentlig verksamhet. Det offentliga ska föregå med gott exempel, förskolor och skolor ska prioritera detta extra mycket. Försiktighetsprincipen måste gälla vid bedömning av kemikalier, eftersom det kan ta tid innan negativa effekter blir tydliga. Användningen av plast och andra petroleumbaserade material skall minskas inom samtliga områden. Engångsförpackningar skall i möjligaste mån tillverkas av inhemska, förnybara råvaror från jord och skog. Vi i LPo ser att miljöfrågan absolut påverkas negativt av centraliserings och urbaniseringspolitiken av idag. Att alltfler människor antingen lever i, eller tvingas pendla in till städerna, sliter mer på våra resurser, samtidigt som förståelsen för landsbygds- och glesbygdsbefolkningens livsvillkor försvinner. Sverige är ett land som ligger i framkant beträffande miljöfrågorna. Det ska vi fortsätta göra, genom att vara lyhörda för ny teknik och ta till oss sunda, välgrundade argument. Sverige ska vara drivande för att få EU och övriga världen att förbättra sin miljö- och energipolitik. Vi ska också uppmärksamma när andra EU-länder fuskar och inte följer de direktiv som ges. Vi är världsledande i många miljöfrågor men kan oftast göra bara relativt små förändringar (till gigantiska kostnader), som leder till ytterst marginella förbättringar för miljön globalt sett. Att däremot stödja miljöinvesteringar i U-länder, kan ofta med relativt små ekonomiska medel, göra markanta förbättringar i miljön. Vi kräver att det skall vara lika villkor, regler och lagar beträffande miljöhänsyn för svenska företag, som i resten av EU. En av våra största utmaningar för en globalt förbättrad miljö, är att vi i Sverige, med våra höga miljökrav, inte ska slå ut våra egna företag. Inom många branscher, t.ex. lantbruk och åkerinäring, har Sverige bland världens tuffaste lagar och regler. Samtidigt ska dessa företagare tvingas konkurrera på världsmarknaden, där helt andra förutsättningar råder. Sverige kan inte gå före, samtidigt som man har frihandel, det säger sig självt. Effekten av hur Sverige hanterat detta är att våra inhemska miljömässigt överlägsna varor, slås ut av billiga miljömässigt undermåliga varor. Totalt sett alltså kraftig försämring ur miljösynpunkt. Här säger LPo stopp! Sverige ska vänta in åtminstone resten av EU, gärna driva på, men inte gå före. Vi tror på morot, i form av startbidrag, skattelättnader, mm som stimulans av miljövänliga varor. Morot i stället för piska, vi vill inte se en straffbeskattning som piskar miljömässigt sämre alternativ. Landsbygden blir ofta extra hårt drabbad, när t.ex. drivmedelsskatterna höjs. Vi vill se ett importstopp, alternativt höga tullar, för miljömässigt dåliga produkter och varor, framförallt sådana som produceras under former som inte är tillåtna i Sverige. LPo är egentligen mot den här typen av importbegränsningar. Men med tanke på hur verkligheten ser ut, så är vi här beredda att göra ett undantag. Gör vi inte det, så slår vi ut det miljömässigt bättre svenska och får in undermåliga, farliga varor och produkter. Stopp för förbränning av importerade sopor. Vi bör istället nyttja de gröna näringarna, främst skogen, för att elda i våra värmeverk. Det är förnybart, ger jobb och skatteintäkter inom landet.

7 7 LPo säger nej till användning av GMO-produkter i Sverige, vi säger även nej till import av GMOprodukter. Dels av säkerhetsskäl, men även för att inte slå ut den GMO-fria inhemska produktionen. LPo säger dock inte nej till GMO-forskning och användande i humanmedicinskt syfte, då vi i dagsläget inte vill slå undan benen för forskning som kanske kan rädda människoliv eller lindra livslånga handikapp. Naturresurser Att samhället utvinner naturresurser på landsbygden är en del i utvecklingen av vår välfärd och därmed nödvändigt. Dock är det vi på landsbygden som får leva med spåren efter utvinningen, utan att något kommer tillbaka till kommunen. Vi kräver en omfördelning från statlig skatt till kommunal beskattning av industrifastigheter och naturresurser, att företag som exempelvis skogsbolag, gruvor och kraftindustri betalar skatt i den kommun där verksamheten finns och där råvarorna utvinns. Detta är en förutsättning för att en fullgod samhällsservice skall kunna upprätthållas. Vi anser att landsbygden kan leva på sina egna villkor, utan allmosor från staten och annat bidragsberoende, om kommunerna får ta rimlig del av de ekonomiska vinster som utvinning av naturresurserna innebär. Uttag av naturresurser skall bygga på en långsiktig hushållning, miljöhänsyn skall väga tyngre än kortsiktiga exploateringsintressen. Markutnyttjande och öppna landskap Översiktsplaner måste kunna ändras och låta sunt förnuft råda. Vi vill ha en snabbare handläggning av bygglov. Rätt att överklaga bygglov, planändringar och andra kommunala beslut, skall endast tillkomma de som bor permanent och är skrivna inom kommunen. I anslutning till bullriga eller på annat sätt störande verksamheter, bör restriktivitet med bygglov föreligga, så att inte bostadsbebyggelse framgent skall kunna bli en hämsko för utveckling av jordbruk, verkstäder och industrier på landsbygden. I hela landet sväller storstäderna ut över omgivande marker, bra åkerjordar bebyggs och asfalteras. Vi anser att åkermark skall helst ej bebyggas alls. LPo förordar stimulans till nyttjande av betesmarker genom ökad betesersättning och upprustningsstöd för de hagmarker som vuxit igen. LPo vill se fler betesdjur och öppna hagmarker. Betande djur är bland det bästa vi har! Artrikedomen på mulbetade marker är svårslagen, att markerna dessutom binder kol på ett effektivt sätt, ger dubbel miljömässig vinst. Mer betesdjur kräver ett lägre rovdjurstryck och inga frilevande vargar. Strandskyddet fyller en viktig funktion i storstadsnära och överhettade områden vid kusterna och vid våra insjöar. Permanent boende på öarna i skärgården och vid sjöar och vattendrag i inlandet är avgörande för en levande landsbygd. Det är även viktigt för kulturlandskapets mångfald och för besöksnäringarna. Vi vill kraftigt underlätta för strandnära byggnation i utpräglade landsbygdsområden. Den strandnära miljön kan vara ett incitament för att få hela Sverige att leva. Därav är en möjlig lösning att det generella strandskyddet för permanent boende avskaffas för t.ex. sjöar mindre än 100 hektar och för vattendrag med mindre medelbredd än 20 meter. Däremot måste utnyttjande av strandnära miljö även fortsättningsvis vara möjligt för allmänheten som bor i närheten. Sådant måste vägas in i beslut kring byggnation i strandnära miljöer, vilket gör att byggnation endast tillåts till viss procentuell del av den strandnära miljön. Detta för att undvika full exploatering. Allemansrätt Allemansrätten är en viktig sedvänja som bör bevaras i Sverige. Vi kan dock se några baksidor av denna som bör regleras. T.ex. är turism idag en stor industri som på hårt nyttjade platser kan leda till stora skador på naturen. LPo anser att allt kommersiellt nyttjande och resursuttag ur skog och mark, exempelvis i form av upplevelseturism, bär eller svamp, skall vara förbjuden, utan föregående uppgörelse med markägaren.

8 8 Markägare skall kunna ansöka, och få beviljat hos Länsstyrelsen, om att få skapa tillfälliga reservat för hårt slitna områden inom sina ägor, till exempel populära lägerplatser. Ett tillfälligt reservat skall gälla i förslagsvis max 5 år. Naturskydd och skydd av kulturlämningar Vi vill se minskade bevarandekrav av bl.a. fornlämningar. Stora delar av vårt land präglas av lämningar från föregående generationer. Vi ska bevara och vårda de kultur- och fornlämningar som är av stort värde och i anständigt skick. Det som upptäcks skall snabbt värderas och dokumenteras, men sedan måste vi få fortsätta bruka skog och mark, samt bygga nya bostäder även på landsbygden, annars stannar utvecklingen. Gör småskaligt nyttjande av lokala naturresurser i glesbygd enklare. I huvudsak nej till fler naturreservat. Vi har i Sverige haft en väldig boom med nya naturreservat mm. Vi i LPo anser att det måste vara stopp nu. Vi anser att privata markägares ansvarsfulla, långsiktiga brukande av vårt land, är den främsta anledningen till att vi har den variationsrika flora och fauna vi har idag. Naturreservat med gammal skog är dessutom sämre på att binda kol, frisk växande skog är bättre ur den synvinkeln. Nyttja den kunskap som finns hos våra svenska jord- och skogsägare och stimulera dem att vårda sina marker, istället för att belasta dem med reservatshot! Befintliga reservat och skyddade naturområden skall skötas med lokalt anpassade förvaltningslösningar. Livsmedelsproduktion Vi skall ha en sund och verklighetsförankrad livsmedelspolitik. Vi har idag en självförsörjningsgrad av livsmedel på långt under 50%. Landets försörjning av livsmedel skulle slås ut på någon vecka vid en yttre kris. Det finns en hel rad scenarion inte bara inom världspolitiken där detta kan ske - även klimatfaktorer kan få kraftfulla inverkningar på vår livsmedelsimport. En av Landsbygdspartiets viktigaste frågor är kravet på en kraftigt ökad självförsörjningsgrad på framförallt baslivsmedel. Våra svenska livsmedel är miljömässigt överlägsna den absoluta merparten av de importerade. Målet måste vara 100% självförsörjning på baslivsmedel, vilket också ger jobb, ökad skattekraft och välstånd. Jord, skog och lantbruk är några av de nav kring vilket den levande landsbygden har vuxit fram. Det är här många av jobben finns och det är här som landets mat skall produceras. Vi skall utnyttja våra inhemska förutsättningar för livsmedels- och råvaruproduktion, det måste vara en rimlig spridning över hela landet. Jordbruks- och skogslänen har goda förutsättningar för ett utökat effektivt och miljövänligt jordbruk. Den svenske bondens lönsamhet måste stärkas genom ökad försäljning i närområdet samt att utgifterna minskas genom att t.ex. drivmedelspriser och arbetsgivaravgifter sänks. Utbudet av närproducerade livsmedel i våra butiker måste bli större, livsmedelskedjorna måste ta sitt ansvar och införa system som gynnar de handlare som väljer att ta in dessa produkter. Regler och lagar gällande livsmedelsproduktion/försäljning måste vara flexibla för att kunna anpassas även till småskalig, traditionell verksamhet. Vi kräver förenklat regelverk för försäljning av närproducerade livsmedel och viltkött. Gårdsförsäljning av mjölk, kött och grönsaker, liksom torgförsäljning av närproducerat, bör uppmuntras och underlättas maximalt. LPo vill att torghandlare och liknande tillfälliga verksamheter helt ska undantas från kravet om kassaregister Vi kräver att svenska bönder kompenseras så att de kan konkurrera på likartade villkor. Dagens jordbrukspolitik är utformad i enlighet med EU-s regler om fri konkurrens och handel. Svensk livsmedelsproduktion håller hög standard men eftersom kraven på en svensk lantbrukare är högre än i omvärlden blir också produktionskostnaderna högre. Våra djurskyddslagar är bland Europas hårdaste, vilket är en bra sak, dock bör resten av Europa anpassa sig till detta för att rättvisa skall råda. Differentierad moms på olika sorters livsmedel bör kunna införas, där t.ex. miljövänliga och hälsosamma produkter gynnas gentemot produkter med ohälsosamma tillsatser som vitt socker.

9 9 Lagen om offentlig upphandling (LOU) För att den offentliga sektorn skall kunna handla lokalproducerat kräver vi att lagen om offentlig upphandling(lou) anpassas, så att småskaliga och lokala producenter kan prioriteras. Det lokala perspektivet skall beaktas i upphandling av såväl livsmedel som varor, tjänster och transporter. Vi kräver adekvat utbildning för tjänstemän som utformar anbudsförfrågningar. Krav skall kunna ställas på hela kedjan produktion, förädling, transporter och kvalité, på såväl livsmedel som varor och tjänster, skall vara enligt svenska regler och lagar, samt utgöra minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Hela varans/tjänstens livscykel måste beaktas, dvs. även ev omhändertagande/skrotning. Framförallt skolmaten skall vara så lokalproducerad som möjligt. Det är viktigt att barnen får lära sig att värdesätta lokalproducerad mat av hög kvalité. Utvärderingsbara mål och kriterier skall finnas inom alla kommunala verksamheter samt sådant som upphandlas via LOU Djurskydd Vi skall ha en sund och verklighetsförankrad tillämpning av djurskyddslagstiftningen. Djurskyddslagstiftningen skall ändras så att den baseras på helhet i stället för detaljer. Sunt förnuft och helhetsintryck, ska vara ledstjärnor, inte petitesser där ytterst små avvikelser får spela orimligt stor roll. Tillämpningen skall vara flexibel och anpassningsbar till småskalig och traditionell djurhållning. Alla djurskyddskontroller som initieras av myndigheter ska vara avgiftsfria Den som får en anmärkning skall alltid erhålla en varning och ges möjlighet till förändring innan böter eller avgifter får tas ut Beslut om omhändertagande och avlivning av djur ska fattas av legitimerad länsveterinär. Djurhållaren ska ha rätt att överklaga och inhämta utlåtande från annan oberoende legitimerad veterinär. Djurförbud ska utdömas av domstol. Den som har djurförbud ska förbjudas att ha ansvaret för djur men ska tillåtas sköta djur som någon annan tar det fulla ansvaret för. Vi kräver att djurskyddsinspektörer skall ha adekvat utbildning och praktisk erfarenhet av de djurslag som skall inspekteras. Vi vill få utrett och klargjort hur djurskyddslagstiftningen ska tillämpas i samband med rovdjursangrepp. Rovdjurspolitik Det totala rovdjurstrycket är en stor belastning för delar av landsbygden idag. Landsbygdspartiet kräver en ansvarsfull rovdjurspolitik, med lokal förvaltning av alla de stora rovdjuren i Sverige. Vi i Landsbygdspartiet anser att det inte skall finnas någon frilevande varg i Sverige. Om lokal acceptans kan erhållas så kan också LPo acceptera att vargen hålls inom väl avgränsade, och i normalfallet inhägnade områden. Dessa områden ska vara så stora att det finns en naturlig balans mellan rovdjur och bytesdjur. Utanför dessa områden skall det stå markägaren fritt att plocka bort vargen. Denna åtgärd är nödvändig för att undvika onödigt lidande för både vargen och människan, samt för bevarandet av den biologiska mångfalden som skapats genom människans brukande av marken under många århundraden. Vi vill dock framhålla att Landsbygdspartiet inte avser - och har aldrig avsett - att driva frågan om etablering av varghägn. Skrivningen ovan visar på den enda kompromiss som partiet kan acceptera. Det ankommer helt på vargförespråkarna att tillsammans med myndigheter, eller helt andra aktörer utreda var i så fall dessa hägn skulle kunna etableras, samtidigt som lokal acceptans kan uppnås.

10 10 Vi vill också framhålla att det inte är vargen i sig som vi vänder oss emot, utan de skadeverkningar den orsakar på tamdjur, renskötsel och viltvård. Samt den allmänna otryggheten som närvaron av varg medför, särskilt för barnfamiljer och djurägare på landsbygden. Närvaron av stora rovdjur är behäftad med mycket stora ekonomiska åtaganden. Vi kräver full täckning för alla kostnader för rovdjursstängsel, samt kraftigt höjda ersättningar för rovdjursangrepp på tamboskap. Ersättningen skall täcka såväl direkta kostnader vid angrepp såsom köttvärde, arbetskostnader, bilkostnader mm, samt fullt ut alla kostnader för indirekta skador som minskad produktion, det merarbete som stressade djur innebär mm. Vårt ställningstagande i rovdjurspolitiken grundar sig på fakta, varav ett urval presenteras nedan. o Vargen är vår planets mest framgångsrika rovdjur och den svenska vargstammen är en genetiskt undermålig utlöpare av den ryska stammen som består av mer än djur. o Vid närvaro av varg sjunker fastighetspriserna med i genomsnitt 10 % och jaktarrendena till markägarna försvinner när tillgången på jaktbart vilt minskar och löshundsjakten blir för farlig för hundarna. o Produkter från skog och mark representerar själva sinnebilden av klimatsmarta val, bär och svamp som aldrig utsatts för konstgödsel och viltkött som inte kan bli mer ekologiskt måste vara i linje med de miljömål vi har att ta hänsyn till idag. Med en stor stam av rovdjur blir detta snart en svårutnyttjad resurs i stora delar av vårt land. o Att bedriva djurhållning i närvaro av rovdjur är en svår uppgift och vi anser att denna fråga måste skötas med större kunskap och noggrannhet än vad som är fallet idag. Utan betande djur riskerar våra öppna hagmarker att försvinna, och med dem en del av vårt kulturlandskap och en mångfald av rödlistade arter. o Att tamdjur utsätts för rovdjursnärvaro och risker för att bli skrämda, stressade, jagade, rivna och i värsta fall dödade, kan inte vara förenligt med ett fullgott djurskydd och ägaransvar. Vilket inte heller alternativet är att ständigt hålla djuren inomhus. o Kulturer och verksamheter som baserar sig på traditionella kunskaper och livssätt återfinns över hela landet och omfattar bland annat jord- och skogsbrukare, småbönder, fiskare, jägare samt samer och fäbodbrukare. De är bärare av ett kulturarv som vi anser vara mycket viktigt att slå vakt om. Deras yrkeskunnande är unikt och av avgörande betydelse när det gäller bevarandet av gamla lantraser, och för att vi skall kunna behålla och utöka vår förmåga till självhushållning. En del besättningar fungerar även som genbank, vilket gör att ett enda rovdjursangrepp kan utrota en hel ras och rasera ett ofta månghundraårigt avelsarbete. o Det svenska utmarksbruket vilar på traditionell kunskap och hållbart nyttjande av de extensiva betesresurserna i skog och fjäll. Fullt utnyttjade representerar dessa betesresurser fodervärden i miljardklassen, värden som går helt till spillo inom alla vargrevir. o Art- och habitatdirektivet 1992/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter från 1992 är en bindande EU-lagstiftning som Sverige har att följa. Rovdjurspolitiken i Sverige går i rakt motsatt riktning genom att ständigt värna rovdjuren framför mänsklig verksamhet som ett sätt att upprätthålla biologisk mångfald. I portalparagrafen står följande: Eftersom huvudsyftet med detta direktiv är att främja att den biologiska mångfalden bibehålls med beaktande av ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov, bidrar direktivet till det övergripande målet, som är en hållbar utveckling. För att upprätthålla den biologiska mångfalden kan det i vissa fall vara nödvändigt att upprätthålla eller till och med främja mänsklig verksamhet. o forfattningar-inom-miljobalkens-omrade/natur/art--och-habitatdirektivet o Rovdjurspolitiken i Sverige går även stick i stäv med Konventionen om biologisk mångfald som undertecknades Här har Sverige åtagit sig att respektera, bevara och bibehålla sådana kunskaper och sedvänjor hos urfolk och lokala samhällen, som med traditionella livssätt och kunskaper har stor betydelse för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Åtagandena beskrivs i artiklarna 8j och 10c i konventionen. Här finns många argument att hämta för partiets ställningstagande i rovdjursfrågor. o CBM:s skriftserie nr. 83 o CBM:s skriftserie nr. 84 skriftserie84_pow8j.pdf

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Programarkiv Sverigedemokraterna Partiprogram 1989. Partiprogram 1989. Sverigedemokraternas program antaget vid Riksårsmötet den 10 juni 1989.

Programarkiv Sverigedemokraterna Partiprogram 1989. Partiprogram 1989. Sverigedemokraternas program antaget vid Riksårsmötet den 10 juni 1989. Partiprogram 1989 Sverigedemokraternas program antaget vid Riksårsmötet den 10 juni 1989. Bakgrund Sverige har länge varit förskonat från krig och undsluppit inbördeskrig och revolutioner där broder dödat

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER INNEHÅLL INLEDNING 3 1. VÄGAR UR EU:S EKONOMISKA KRIS 5 Ansvar för sunda statsfinanser, solida banker och god konkurrenskraft 5 Europa i olika hastigheter

Läs mer

En liberal vision för Sverige

En liberal vision för Sverige En liberal vision för Sverige Inledning Liberaldemokraterna har bildats ur en längtan. Eftersom det idag saknas ett liberalt alternativ upplever många en ideologisk hemlöshet, och en brist på engagemang

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Partiet De Fria - Officiellt Partiprogram 2014

Partiet De Fria - Officiellt Partiprogram 2014 Partiet De Fria - Officiellt Partiprogram 2014 1.) "Vi vill verka för ett utträde ur EU snarast möjligt" Med det menar vi att vi vill antingen ha en folkomröstning eller så föreslår vi en grundlagsändring,

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (25) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Mittenpartiet Program antaget vid stämma 24 april 2015. Vårt program. För alla som vill leva i frihet och trygghet. Mittenpartiet

Mittenpartiet Program antaget vid stämma 24 april 2015. Vårt program. För alla som vill leva i frihet och trygghet. Mittenpartiet Vårt program För alla som vill leva i frihet och trygghet Mittenpartiet Folkets parti på riktigt Ugglan sitter högt och ser allt som händer. Ugglan är klok och reflekterande. Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Livskraftig utveckling i hela Sverige

Livskraftig utveckling i hela Sverige Livskraftig utveckling i hela Sverige Sverigedemokratisk Ungdoms politik för regional utveckling och infrastruktur Sverige är ett vidsträckt land. Ett land bestående av fjällvärld, slätter, skog och kust.

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

FEMINISTISKT INITIATIV

FEMINISTISKT INITIATIV FEMINISTISKT INITIATIV KONGRESS 2015 ÖREBRO PROPOSITIONER OCH MOTIONER VI GÖR DET TILLSAMMANS! #FIKON15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Proposition. Delegater på kongress och valkonferens och rösträtt Motion 1. Motion

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

Jobb och ekonomisk politik - motioner. Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 Jobb och ekonomisk politik - motioner Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 UTFORMNING AV FÖRSLAG TILL NYTT SKATTEUTJÄMNINGSSYSTEM MOTION NR 2.1 Motionären föreslår ett antal principer

Läs mer

Framtidsbygden. Rapport från Folkpartiet liberalernas landsbygdsgrupp

Framtidsbygden. Rapport från Folkpartiet liberalernas landsbygdsgrupp Framtidsbygden Rapport från Folkpartiet liberalernas landsbygdsgrupp 1 Landsbygdsgruppens förslag: Förstatliga den svenska skolan för en likvärdig utbildning i hela landet Ge tillgång till musik- och kulturskola

Läs mer

Sverigedemokraterna Stockholms stads valplattform 2014

Sverigedemokraterna Stockholms stads valplattform 2014 Sverigedemokraterna Stockholms stads valplattform 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi sätter Stockholm först 3 Invandring 4 Tiggeri 5 Stadsmiljö 6 Arbetsmarknad 7 Utbildning och barnomsorg 8 Turism 9 Miljö och

Läs mer

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige

Äldre program och manifest. Valmanifest Frihet för Sverige Äldre program och manifest Valmanifest Frihet för Sverige Från 2002 Innehåll Frihet för Sverige 3 Sverige behöver en ny regering 4 En politik för människor makten över våra liv 5 Utmaningar och reformer

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer