Partiprogram Rungarns Säteri KNUTBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Partiprogram 2015. Rungarns Säteri 740 12 KNUTBY"

Transkript

1 Partiprogram 2015 c/o Claes Littorin Rungarns Säteri KNUTBY

2 2 Innehållsförteckning Sid 3 Ideologi, vår drivkraft och övergripande målsättning Sid 4 Grundtrygghet och basservice Infrastruktur Sid 5 Energi Sid 6 Miljö Sid 7 Naturresurser Markutnyttjande Sid 8 Livsmedelsproduktion Sid 9 Lagen om offentlig upphandling (LOU) Djurskydd Rovdjurspolitik Sid 11 Arbete och företagande Sid 12 Sverige och omvärlden Sid 13 Brott och straff

3 3 Partinamnet Partiet betecknar sig som oberoende. Vi vill därigenom visa att vi står fritt i förhållande till såväl blockpolitik som den traditionella höger - vänsterskalan. I praktisk politik är vi beredda att samarbeta med varje parti där vi kan nå framgång för våra frågor. Vi har även devisen att utan landsbygden stannar Sverige, detta är för oss allvar och själva roten till vårt partis existens, då vi menar att hela Sverige skall vara delaktiga samhället. Ideologi Landsbygdspartiets ideologi utgår från kärleken till landsbygden samt tron på att landsbygden med tillhörande småbyar, småsamhällen och småstäder som helhet erbjuder en bättre livsmiljö för människor än vad storstäderna gör. Landsbygdspartiet vill därför bidra till ett bättre samhälle genom att ge människor en ökad möjlighet att bo, verka och få sin försörjning i en decentraliserad och landsbygdsnära miljö. Landsbygdspartiets uppgift är därför att i alla sammanhang bevaka och företräda landsbygdens och småorternas intressen i förhållande till centralorter och centraliseringskrafter. Vår drivkraft Landsbygdspartiets starkaste drivkraft och ideologiska grund vilar på tron om en levande och välmående landsbygd där människor kan bo, leva och utvecklas under liknande förutsättningar som resten av Sverige. Vi vill att våra barn skall ha möjligheten att växa upp på landsbygden med alla de fördelar som detta medför. Friheten att bosätta där man vill skall vara en självklarhet. Detta är en rättvisefråga på samma sätt som fördelningen av infrastruktur och samhällsservice. Vårt lands välstånd kommer från goda tillgångar på naturresurser vilka hämtas på landsbygden. Vår självförsörjning kommer från jord- och skogsbruk i världsklass. Industrialiseringen startade på landsbygden där råvaran hämtades, och många av våra mindre samhällen hade inte funnits utan denna utveckling. Vi ser sedan ett antal år tillbaka att landsbygden har fått träda tillbaka allt mer i takt med att städerna växer, avfolkningen ökar och de ekonomiska klyftorna mellan stad och land blir allt större. kämpar inte enbart för landsbygdsfrågorna. Vi vill även att varje stad skall behålla sin unika karaktär och charm, och inte utvecklas till likriktade storstäder som ständigt växer, och med sina förorter får allt fler problem. Vi kämpar även för storstädernas rätt, att få tillgång till en god livsmedelsförsörjning. En ohämmad expansion, koncentrerad till städer och en centralisering av olika verksamheter, är inte av godo vare sig för städernas eller landsbygdens innevånare. I nuläget brandskattas landsbygden på olika resurser och många människor mer eller mindre tvingas att flytta in till städerna, medan bra åkerjordar bebyggs och asfalteras eller blir granplanteringar. Den här utvecklingen är olycklig - mot folkviljan - och negativ såväl för staden som landsbygden. Vi avser att kämpa för alla människor som lever på landsbygden med därtill hörande småsamhällen, bruksorter och byar. Kort sagt alla som är drabbade av storstadsfixeringen. Landsbygden är en attraktiv plats att leva på för alla, därför måste vi få till stånd en utflyttning till landsbygden istället för den avfolkning vi ser idag. En levande landsbygd är en stor tillgång för staden och dess invånare. Landsbygden berikar staden och öppnar möjligheter till ett rikt friluftsliv. Stadens alla attraktioner är en viktig resurs för landsbygden. Det finns inte några motsättningar här - enbart en symbios. Städernas utveckling och befolkningsökning bör kanaliseras till landsbygden, främst genom att större och mindre samhällen successivt och småskaligt byggs ut med ökad samhällsservice och förbättrad infrastruktur. Respekten för individen måste stärkas i hela samhället och besluten tas närmare den de berör. Vi vill skapa bättre och högre livskvalitet när det gäller såväl städer som landsbygd.

4 4 Grundtrygghet och basservice Grundtryggheten försvinner när polis, räddningstjänst, vård, skola och omsorg på landsbygden monteras ner i takt med att städerna växer. Vi i menar att detta sakta kväver landsbygden och försämrar möjligheten att bo och leva där. Vi kräver lokal, rättvis samhällsservice med närdemokrati. Med detta menar vi att förutsättningarna skall var likartade för alla i vårt samhälle, en rikstäckande servicestruktur där inställelsetider och avstånd är rimliga för personal och berörd befolkning. LPo föreslår att det på landsbygden skapas servicecentraler med de grundläggande funktioner som krävs för att ge rimliga levnadsförhållanden för berörd befolkning. Exempelvis distriktssköterska, hemtjänst, brandkår och polis, samt posthantering, bankservice och butik. Att skapa och driva servicecentraler ger arbetstillfällen, ökar tryggheten och ger också ett bättre underlag för människor att bosätta sig på landsbygd och i mindre orter. Kostnad och ansvar måste fördelas mellan stat och kommun. Landsbygdsskolorna Långsiktiga lösningar för bevarande av skolan är avgörande för att familjer skall välja att bo kvar eller bosätta sig på landsbygden. Landsbygdsskolorna är även viktiga som samlingspunkt och för den sociala utvecklingen. Förskolor och skolor på landsbygden skall finnas kvar så länge invånarna upplever att de fyller en funktion. Vi anser att omvänd skolskjuts skall kunna tillämpas, vilket innebär att likväl som barn från landsbygden erbjuds plats i staden kan barn från staden erbjudas plats i skolor på landsbygden inom kommunen. Vi ser idag att allt fler barnverksamheter och byskolor läggs ner och barn tvingas åka buss till centralorten, orsaken sägs vara ekonomin i kommunen. En oberoende konsekvensutredning i dialog med invånarna skall alltid göras innan en eventuell nerläggning. LPo vill även verka för att flera olika barnomsorgsformer ska användas inom kommunerna, i samhällen och byar utanför stadskärnan/centralorten. Vi vill inte bara bevara landsbygdsskolorna, de bör byggas ut, och det i samklang med en långsiktig plan för respektive ort. En plan som omfattar såväl byggnation som allmän utveckling i området. En utveckling som även innefattar allmänna kommunikationer, handel, rekreation, föreningsliv, äldreboende och infrastruktur i största allmänhet. Vården Landsbygden behöver lättillgängliga vårdcentraler och distriktssköterskemottagningar. Det är därför viktigt att stödja etableringar på mindre orter. Detta för såväl ökad service som för att ge fler arbetstillfällen på landsbygden. LPo vill minska den för sjukvården allt tyngre administrationen och pappershanteringen. Tjänster i välfärden som är finansierade av skattemedel men som ligger på entreprenad ska ha begränsade vinster alternativt bedrivas non-profit. Landsbygdspartiet anser att apoteken skall drivas i statlig regi och utan vinstkrav. Brand och räddning Räddningstjänsterna i hela landet dras ned och centraliseras till städerna och centralorter. Vi driver hårt en återgång till ett säkert brandförsvar och en väl fungerande räddningstjänst även på små orter. Infrastruktur Vinterväghållning, allmänna kommunikationer, och turtäthet ute på landsbygden måste prioriteras. Tillgängligheten till vårdinrättningar och allmän service måste vara god, även för personer utan egen bil. Tågstationer utmed järnvägar med persontrafik skall vara öppna för av- och påstigning i större utsträckning. Vägar och järnvägar måste underhållas för upprätthållande av en säker och pålitlig trafik.

5 5 Vi kräver att staten tar ett större ansvar för underhållet av vägarna på landsbygden. Såväl bredd som bärighet är ofta hinder för transporterna av de naturresurser som körs härifrån. Dåliga vägar sliter hårt på landsbygdens människor och fordon. För en ökad säkerhet för oskyddade trafikanter året runt skall skolskjutsregler och av- och påstigningsplatser göras säkrare. Gång- och cykelbanor skall kunna byggas, åtskilda från biltrafiken, för ökad säkerhet för skolbarnen. Kommunikation och IT I ett modernt samhälle är kommunikationsteknik av avgörande betydelse. LPo anser att utbyggnaden av fiber till mindre samhällen och vidare ut på landsbygden skall prioriteras. Staten måste stå som garant för att alla ska kunna delta i IT-samhället på samma villkor. Bra mobiltelefontäckning är mycket viktigt för säkerheten för människor på landsbygden. Telefoni bör prioriteras i förhållande till datatrafik. Ett väl utbyggt nät för telefoni och IT skapar möjligheter för många att bo och arbeta på landsbygden, och även etableringsmöjligheter för nya företag. Energi Vi skall ha en sund och verklighetsförankrad energipolitik. Sverige och världen står inför en stor utmaning då reserverna av lättillgänglig fossil energi förmodligen kommer att tömmas inom överskådlig framtid. Därför är det oerhört viktigt att vi snarast utvecklar alternativa energikällor utifrån förnybara råvarutillgångar inom Sveriges gränser. Målet måste vara 100% förnybar energi och förnybara, fossilfria drivmedel så snart det är möjligt. Målet måste dessutom vara 100% självförsörjning av den energi och de drivmedel vi använder i landet. Energiförsörjningen har en avgörande betydelse för vår välfärd, i än större utsträckning på landsbygden, då bilberoendet är stort där. De gröna näringarna och landsbygden har potentialen att öka inhemsk energiproduktion. Ekonomiska styrmedel och lagstiftning behövs för att uppnå bättre hushållning med energi. Offentlig verksamhet ska minimera energianvändningen, det offentliga ska alltid föregå med gott exempel. Vid nyinvesteringar skall produkter som är energieffektivast sett till varans hela livscykel användas. Här är viktigt att inte ha enbart energiförbrukningen under användning som måttstock, utan fokusera på produktens hela livslängd, materialets framställning och återvinning/återanvändning efter skrotning mm. Med dagens IT- teknik kan offentliga verksamheter, statliga verk och myndigheter, utlokaliseras till mindre städer och samhällen för att minimera pendling och därmed spara energi. Sol, vind och vatten Staten måste ta ansvar och kraftigt stimulera forskning för att lösa framtida brister i energi- och drivmedelsfrågan. Här ser vi bl.a. att solen och de gröna näringarna har stor potential och att forskningsanslagen bör öka markant. Vi vill värna och underlätta för småskalig decentraliserad vattenkraft, som ger lägre överföringsförluster och genererar inkomster till glesbygden. Lokal och småskalig energi-, bränsle- och drivmedelsproduktion skall stimuleras. Att nyttja små privata aktörers innovationsförmåga, och samtidigt succesivt öka vår självförsörjningsgrad, ser vi väldigt positivt på. Det bör stimuleras genom enkla regelverk, snabb myndighetshantering och startbidrag. LPo kräver ett regelverk som visar hänsyn till närboende, och samtliga andra som kan påverkas negativt, vid all form av nybyggnation, nyetablering och utvidgning av energiproduktion. LPo kräver att nybyggnation av vindkraftverk inte får ske inom en radie av 10 ggr verkets höjd från någon form av bebyggelse, fritidshus som permanentboende. Avståndsgränsen, dragen för att eliminera problem kring iskast, buller och ljusblink, får underskridas endast om lokal acceptans kan erhållas från alla de inom området berörda. LPo förespråkar förnybara energikällor till 100%, men accepterar kärnkraft tills bättre alternativ kommer fram. Vi anser inte att det är ett vettigt alternativ att ersätta kärnkraften med kol och olja. Att omgående besluta om stängning av befintliga kärnkraftverk är inte realistiskt, men

6 6 utvecklingen av alternativa, förnybara, energikällor måste drivas på. Därför vill vi ha kvar kärnkraften tills förnybara energikällor kan ta över. Dock ser vi inte på sikt att kärnkraften är en hållbar lösning med tanke på risker och framtida generationers besvär av atomsopor. Om det i framtiden kommer en hållbar lösning på dessa frågor, så kan den vara ett alternativ. Miljö Vi skall ha en sund och verklighetsförankrad miljöpolitik. Vi i Sverige ska vara stolta över den natur som våra förfäder skapat, hela vår natur är präglad av människan. Vi har under många århundraden brukat åker, äng, hagmark, skog, fjäll och vatten. Detta ger vårt land den variation och artrikedom vi har idag. Vid en avfolkning av landsbygden riskerar detta ovärderliga biologiska kulturarv att förfaras. Vi motsätter oss rivning av gamla vattendammar med ofta oskattbart kulturhistoriskt värde och biologisk mångfald. Vi måste tänka mer lokalt, undvika transporter kors och tvärs över jorden, stimulera lokala kretslopp och närproducerade varor. Det offentliga bör föregå med gott exempel och servera mat mer anpassad efter säsong, så mycket som möjligt svenskt och närproducerat. Detta gäller f.ö. i princip alla varor, tjänster och produkter. Stoppa slit o släng stimulera reparation och återbruk. Vi vill se ett mål om 100% giftfria varor/produkter i offentlig verksamhet. Det offentliga ska föregå med gott exempel, förskolor och skolor ska prioritera detta extra mycket. Försiktighetsprincipen måste gälla vid bedömning av kemikalier, eftersom det kan ta tid innan negativa effekter blir tydliga. Användningen av plast och andra petroleumbaserade material skall minskas inom samtliga områden. Engångsförpackningar skall i möjligaste mån tillverkas av inhemska, förnybara råvaror från jord och skog. Vi i LPo ser att miljöfrågan absolut påverkas negativt av centraliserings och urbaniseringspolitiken av idag. Att alltfler människor antingen lever i, eller tvingas pendla in till städerna, sliter mer på våra resurser, samtidigt som förståelsen för landsbygds- och glesbygdsbefolkningens livsvillkor försvinner. Sverige är ett land som ligger i framkant beträffande miljöfrågorna. Det ska vi fortsätta göra, genom att vara lyhörda för ny teknik och ta till oss sunda, välgrundade argument. Sverige ska vara drivande för att få EU och övriga världen att förbättra sin miljö- och energipolitik. Vi ska också uppmärksamma när andra EU-länder fuskar och inte följer de direktiv som ges. Vi är världsledande i många miljöfrågor men kan oftast göra bara relativt små förändringar (till gigantiska kostnader), som leder till ytterst marginella förbättringar för miljön globalt sett. Att däremot stödja miljöinvesteringar i U-länder, kan ofta med relativt små ekonomiska medel, göra markanta förbättringar i miljön. Vi kräver att det skall vara lika villkor, regler och lagar beträffande miljöhänsyn för svenska företag, som i resten av EU. En av våra största utmaningar för en globalt förbättrad miljö, är att vi i Sverige, med våra höga miljökrav, inte ska slå ut våra egna företag. Inom många branscher, t.ex. lantbruk och åkerinäring, har Sverige bland världens tuffaste lagar och regler. Samtidigt ska dessa företagare tvingas konkurrera på världsmarknaden, där helt andra förutsättningar råder. Sverige kan inte gå före, samtidigt som man har frihandel, det säger sig självt. Effekten av hur Sverige hanterat detta är att våra inhemska miljömässigt överlägsna varor, slås ut av billiga miljömässigt undermåliga varor. Totalt sett alltså kraftig försämring ur miljösynpunkt. Här säger LPo stopp! Sverige ska vänta in åtminstone resten av EU, gärna driva på, men inte gå före. Vi tror på morot, i form av startbidrag, skattelättnader, mm som stimulans av miljövänliga varor. Morot i stället för piska, vi vill inte se en straffbeskattning som piskar miljömässigt sämre alternativ. Landsbygden blir ofta extra hårt drabbad, när t.ex. drivmedelsskatterna höjs. Vi vill se ett importstopp, alternativt höga tullar, för miljömässigt dåliga produkter och varor, framförallt sådana som produceras under former som inte är tillåtna i Sverige. LPo är egentligen mot den här typen av importbegränsningar. Men med tanke på hur verkligheten ser ut, så är vi här beredda att göra ett undantag. Gör vi inte det, så slår vi ut det miljömässigt bättre svenska och får in undermåliga, farliga varor och produkter. Stopp för förbränning av importerade sopor. Vi bör istället nyttja de gröna näringarna, främst skogen, för att elda i våra värmeverk. Det är förnybart, ger jobb och skatteintäkter inom landet.

7 7 LPo säger nej till användning av GMO-produkter i Sverige, vi säger även nej till import av GMOprodukter. Dels av säkerhetsskäl, men även för att inte slå ut den GMO-fria inhemska produktionen. LPo säger dock inte nej till GMO-forskning och användande i humanmedicinskt syfte, då vi i dagsläget inte vill slå undan benen för forskning som kanske kan rädda människoliv eller lindra livslånga handikapp. Naturresurser Att samhället utvinner naturresurser på landsbygden är en del i utvecklingen av vår välfärd och därmed nödvändigt. Dock är det vi på landsbygden som får leva med spåren efter utvinningen, utan att något kommer tillbaka till kommunen. Vi kräver en omfördelning från statlig skatt till kommunal beskattning av industrifastigheter och naturresurser, att företag som exempelvis skogsbolag, gruvor och kraftindustri betalar skatt i den kommun där verksamheten finns och där råvarorna utvinns. Detta är en förutsättning för att en fullgod samhällsservice skall kunna upprätthållas. Vi anser att landsbygden kan leva på sina egna villkor, utan allmosor från staten och annat bidragsberoende, om kommunerna får ta rimlig del av de ekonomiska vinster som utvinning av naturresurserna innebär. Uttag av naturresurser skall bygga på en långsiktig hushållning, miljöhänsyn skall väga tyngre än kortsiktiga exploateringsintressen. Markutnyttjande och öppna landskap Översiktsplaner måste kunna ändras och låta sunt förnuft råda. Vi vill ha en snabbare handläggning av bygglov. Rätt att överklaga bygglov, planändringar och andra kommunala beslut, skall endast tillkomma de som bor permanent och är skrivna inom kommunen. I anslutning till bullriga eller på annat sätt störande verksamheter, bör restriktivitet med bygglov föreligga, så att inte bostadsbebyggelse framgent skall kunna bli en hämsko för utveckling av jordbruk, verkstäder och industrier på landsbygden. I hela landet sväller storstäderna ut över omgivande marker, bra åkerjordar bebyggs och asfalteras. Vi anser att åkermark skall helst ej bebyggas alls. LPo förordar stimulans till nyttjande av betesmarker genom ökad betesersättning och upprustningsstöd för de hagmarker som vuxit igen. LPo vill se fler betesdjur och öppna hagmarker. Betande djur är bland det bästa vi har! Artrikedomen på mulbetade marker är svårslagen, att markerna dessutom binder kol på ett effektivt sätt, ger dubbel miljömässig vinst. Mer betesdjur kräver ett lägre rovdjurstryck och inga frilevande vargar. Strandskyddet fyller en viktig funktion i storstadsnära och överhettade områden vid kusterna och vid våra insjöar. Permanent boende på öarna i skärgården och vid sjöar och vattendrag i inlandet är avgörande för en levande landsbygd. Det är även viktigt för kulturlandskapets mångfald och för besöksnäringarna. Vi vill kraftigt underlätta för strandnära byggnation i utpräglade landsbygdsområden. Den strandnära miljön kan vara ett incitament för att få hela Sverige att leva. Därav är en möjlig lösning att det generella strandskyddet för permanent boende avskaffas för t.ex. sjöar mindre än 100 hektar och för vattendrag med mindre medelbredd än 20 meter. Däremot måste utnyttjande av strandnära miljö även fortsättningsvis vara möjligt för allmänheten som bor i närheten. Sådant måste vägas in i beslut kring byggnation i strandnära miljöer, vilket gör att byggnation endast tillåts till viss procentuell del av den strandnära miljön. Detta för att undvika full exploatering. Allemansrätt Allemansrätten är en viktig sedvänja som bör bevaras i Sverige. Vi kan dock se några baksidor av denna som bör regleras. T.ex. är turism idag en stor industri som på hårt nyttjade platser kan leda till stora skador på naturen. LPo anser att allt kommersiellt nyttjande och resursuttag ur skog och mark, exempelvis i form av upplevelseturism, bär eller svamp, skall vara förbjuden, utan föregående uppgörelse med markägaren.

8 8 Markägare skall kunna ansöka, och få beviljat hos Länsstyrelsen, om att få skapa tillfälliga reservat för hårt slitna områden inom sina ägor, till exempel populära lägerplatser. Ett tillfälligt reservat skall gälla i förslagsvis max 5 år. Naturskydd och skydd av kulturlämningar Vi vill se minskade bevarandekrav av bl.a. fornlämningar. Stora delar av vårt land präglas av lämningar från föregående generationer. Vi ska bevara och vårda de kultur- och fornlämningar som är av stort värde och i anständigt skick. Det som upptäcks skall snabbt värderas och dokumenteras, men sedan måste vi få fortsätta bruka skog och mark, samt bygga nya bostäder även på landsbygden, annars stannar utvecklingen. Gör småskaligt nyttjande av lokala naturresurser i glesbygd enklare. I huvudsak nej till fler naturreservat. Vi har i Sverige haft en väldig boom med nya naturreservat mm. Vi i LPo anser att det måste vara stopp nu. Vi anser att privata markägares ansvarsfulla, långsiktiga brukande av vårt land, är den främsta anledningen till att vi har den variationsrika flora och fauna vi har idag. Naturreservat med gammal skog är dessutom sämre på att binda kol, frisk växande skog är bättre ur den synvinkeln. Nyttja den kunskap som finns hos våra svenska jord- och skogsägare och stimulera dem att vårda sina marker, istället för att belasta dem med reservatshot! Befintliga reservat och skyddade naturområden skall skötas med lokalt anpassade förvaltningslösningar. Livsmedelsproduktion Vi skall ha en sund och verklighetsförankrad livsmedelspolitik. Vi har idag en självförsörjningsgrad av livsmedel på långt under 50%. Landets försörjning av livsmedel skulle slås ut på någon vecka vid en yttre kris. Det finns en hel rad scenarion inte bara inom världspolitiken där detta kan ske - även klimatfaktorer kan få kraftfulla inverkningar på vår livsmedelsimport. En av Landsbygdspartiets viktigaste frågor är kravet på en kraftigt ökad självförsörjningsgrad på framförallt baslivsmedel. Våra svenska livsmedel är miljömässigt överlägsna den absoluta merparten av de importerade. Målet måste vara 100% självförsörjning på baslivsmedel, vilket också ger jobb, ökad skattekraft och välstånd. Jord, skog och lantbruk är några av de nav kring vilket den levande landsbygden har vuxit fram. Det är här många av jobben finns och det är här som landets mat skall produceras. Vi skall utnyttja våra inhemska förutsättningar för livsmedels- och råvaruproduktion, det måste vara en rimlig spridning över hela landet. Jordbruks- och skogslänen har goda förutsättningar för ett utökat effektivt och miljövänligt jordbruk. Den svenske bondens lönsamhet måste stärkas genom ökad försäljning i närområdet samt att utgifterna minskas genom att t.ex. drivmedelspriser och arbetsgivaravgifter sänks. Utbudet av närproducerade livsmedel i våra butiker måste bli större, livsmedelskedjorna måste ta sitt ansvar och införa system som gynnar de handlare som väljer att ta in dessa produkter. Regler och lagar gällande livsmedelsproduktion/försäljning måste vara flexibla för att kunna anpassas även till småskalig, traditionell verksamhet. Vi kräver förenklat regelverk för försäljning av närproducerade livsmedel och viltkött. Gårdsförsäljning av mjölk, kött och grönsaker, liksom torgförsäljning av närproducerat, bör uppmuntras och underlättas maximalt. LPo vill att torghandlare och liknande tillfälliga verksamheter helt ska undantas från kravet om kassaregister Vi kräver att svenska bönder kompenseras så att de kan konkurrera på likartade villkor. Dagens jordbrukspolitik är utformad i enlighet med EU-s regler om fri konkurrens och handel. Svensk livsmedelsproduktion håller hög standard men eftersom kraven på en svensk lantbrukare är högre än i omvärlden blir också produktionskostnaderna högre. Våra djurskyddslagar är bland Europas hårdaste, vilket är en bra sak, dock bör resten av Europa anpassa sig till detta för att rättvisa skall råda. Differentierad moms på olika sorters livsmedel bör kunna införas, där t.ex. miljövänliga och hälsosamma produkter gynnas gentemot produkter med ohälsosamma tillsatser som vitt socker.

9 9 Lagen om offentlig upphandling (LOU) För att den offentliga sektorn skall kunna handla lokalproducerat kräver vi att lagen om offentlig upphandling(lou) anpassas, så att småskaliga och lokala producenter kan prioriteras. Det lokala perspektivet skall beaktas i upphandling av såväl livsmedel som varor, tjänster och transporter. Vi kräver adekvat utbildning för tjänstemän som utformar anbudsförfrågningar. Krav skall kunna ställas på hela kedjan produktion, förädling, transporter och kvalité, på såväl livsmedel som varor och tjänster, skall vara enligt svenska regler och lagar, samt utgöra minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Hela varans/tjänstens livscykel måste beaktas, dvs. även ev omhändertagande/skrotning. Framförallt skolmaten skall vara så lokalproducerad som möjligt. Det är viktigt att barnen får lära sig att värdesätta lokalproducerad mat av hög kvalité. Utvärderingsbara mål och kriterier skall finnas inom alla kommunala verksamheter samt sådant som upphandlas via LOU Djurskydd Vi skall ha en sund och verklighetsförankrad tillämpning av djurskyddslagstiftningen. Djurskyddslagstiftningen skall ändras så att den baseras på helhet i stället för detaljer. Sunt förnuft och helhetsintryck, ska vara ledstjärnor, inte petitesser där ytterst små avvikelser får spela orimligt stor roll. Tillämpningen skall vara flexibel och anpassningsbar till småskalig och traditionell djurhållning. Alla djurskyddskontroller som initieras av myndigheter ska vara avgiftsfria Den som får en anmärkning skall alltid erhålla en varning och ges möjlighet till förändring innan böter eller avgifter får tas ut Beslut om omhändertagande och avlivning av djur ska fattas av legitimerad länsveterinär. Djurhållaren ska ha rätt att överklaga och inhämta utlåtande från annan oberoende legitimerad veterinär. Djurförbud ska utdömas av domstol. Den som har djurförbud ska förbjudas att ha ansvaret för djur men ska tillåtas sköta djur som någon annan tar det fulla ansvaret för. Vi kräver att djurskyddsinspektörer skall ha adekvat utbildning och praktisk erfarenhet av de djurslag som skall inspekteras. Vi vill få utrett och klargjort hur djurskyddslagstiftningen ska tillämpas i samband med rovdjursangrepp. Rovdjurspolitik Det totala rovdjurstrycket är en stor belastning för delar av landsbygden idag. Landsbygdspartiet kräver en ansvarsfull rovdjurspolitik, med lokal förvaltning av alla de stora rovdjuren i Sverige. Vi i Landsbygdspartiet anser att det inte skall finnas någon frilevande varg i Sverige. Om lokal acceptans kan erhållas så kan också LPo acceptera att vargen hålls inom väl avgränsade, och i normalfallet inhägnade områden. Dessa områden ska vara så stora att det finns en naturlig balans mellan rovdjur och bytesdjur. Utanför dessa områden skall det stå markägaren fritt att plocka bort vargen. Denna åtgärd är nödvändig för att undvika onödigt lidande för både vargen och människan, samt för bevarandet av den biologiska mångfalden som skapats genom människans brukande av marken under många århundraden. Vi vill dock framhålla att Landsbygdspartiet inte avser - och har aldrig avsett - att driva frågan om etablering av varghägn. Skrivningen ovan visar på den enda kompromiss som partiet kan acceptera. Det ankommer helt på vargförespråkarna att tillsammans med myndigheter, eller helt andra aktörer utreda var i så fall dessa hägn skulle kunna etableras, samtidigt som lokal acceptans kan uppnås.

10 10 Vi vill också framhålla att det inte är vargen i sig som vi vänder oss emot, utan de skadeverkningar den orsakar på tamdjur, renskötsel och viltvård. Samt den allmänna otryggheten som närvaron av varg medför, särskilt för barnfamiljer och djurägare på landsbygden. Närvaron av stora rovdjur är behäftad med mycket stora ekonomiska åtaganden. Vi kräver full täckning för alla kostnader för rovdjursstängsel, samt kraftigt höjda ersättningar för rovdjursangrepp på tamboskap. Ersättningen skall täcka såväl direkta kostnader vid angrepp såsom köttvärde, arbetskostnader, bilkostnader mm, samt fullt ut alla kostnader för indirekta skador som minskad produktion, det merarbete som stressade djur innebär mm. Vårt ställningstagande i rovdjurspolitiken grundar sig på fakta, varav ett urval presenteras nedan. o Vargen är vår planets mest framgångsrika rovdjur och den svenska vargstammen är en genetiskt undermålig utlöpare av den ryska stammen som består av mer än djur. o Vid närvaro av varg sjunker fastighetspriserna med i genomsnitt 10 % och jaktarrendena till markägarna försvinner när tillgången på jaktbart vilt minskar och löshundsjakten blir för farlig för hundarna. o Produkter från skog och mark representerar själva sinnebilden av klimatsmarta val, bär och svamp som aldrig utsatts för konstgödsel och viltkött som inte kan bli mer ekologiskt måste vara i linje med de miljömål vi har att ta hänsyn till idag. Med en stor stam av rovdjur blir detta snart en svårutnyttjad resurs i stora delar av vårt land. o Att bedriva djurhållning i närvaro av rovdjur är en svår uppgift och vi anser att denna fråga måste skötas med större kunskap och noggrannhet än vad som är fallet idag. Utan betande djur riskerar våra öppna hagmarker att försvinna, och med dem en del av vårt kulturlandskap och en mångfald av rödlistade arter. o Att tamdjur utsätts för rovdjursnärvaro och risker för att bli skrämda, stressade, jagade, rivna och i värsta fall dödade, kan inte vara förenligt med ett fullgott djurskydd och ägaransvar. Vilket inte heller alternativet är att ständigt hålla djuren inomhus. o Kulturer och verksamheter som baserar sig på traditionella kunskaper och livssätt återfinns över hela landet och omfattar bland annat jord- och skogsbrukare, småbönder, fiskare, jägare samt samer och fäbodbrukare. De är bärare av ett kulturarv som vi anser vara mycket viktigt att slå vakt om. Deras yrkeskunnande är unikt och av avgörande betydelse när det gäller bevarandet av gamla lantraser, och för att vi skall kunna behålla och utöka vår förmåga till självhushållning. En del besättningar fungerar även som genbank, vilket gör att ett enda rovdjursangrepp kan utrota en hel ras och rasera ett ofta månghundraårigt avelsarbete. o Det svenska utmarksbruket vilar på traditionell kunskap och hållbart nyttjande av de extensiva betesresurserna i skog och fjäll. Fullt utnyttjade representerar dessa betesresurser fodervärden i miljardklassen, värden som går helt till spillo inom alla vargrevir. o Art- och habitatdirektivet 1992/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter från 1992 är en bindande EU-lagstiftning som Sverige har att följa. Rovdjurspolitiken i Sverige går i rakt motsatt riktning genom att ständigt värna rovdjuren framför mänsklig verksamhet som ett sätt att upprätthålla biologisk mångfald. I portalparagrafen står följande: Eftersom huvudsyftet med detta direktiv är att främja att den biologiska mångfalden bibehålls med beaktande av ekonomiska, sociala, kulturella och regionala behov, bidrar direktivet till det övergripande målet, som är en hållbar utveckling. För att upprätthålla den biologiska mångfalden kan det i vissa fall vara nödvändigt att upprätthålla eller till och med främja mänsklig verksamhet. o forfattningar-inom-miljobalkens-omrade/natur/art--och-habitatdirektivet o Rovdjurspolitiken i Sverige går även stick i stäv med Konventionen om biologisk mångfald som undertecknades Här har Sverige åtagit sig att respektera, bevara och bibehålla sådana kunskaper och sedvänjor hos urfolk och lokala samhällen, som med traditionella livssätt och kunskaper har stor betydelse för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Åtagandena beskrivs i artiklarna 8j och 10c i konventionen. Här finns många argument att hämta för partiets ställningstagande i rovdjursfrågor. o CBM:s skriftserie nr. 83 o CBM:s skriftserie nr. 84 skriftserie84_pow8j.pdf

11 11 Arbete och företagande Arbetslösheten är stor på landsbygden, småföretagandet en viktig faktor för arbetsmarknaden på landsbygden och mindre orter. vill att en geografisk differentiering av arbetsgivaravgifterna utreds, för att ge alla delar av landet likvärdiga förutsättningar samt öka möjlighet till arbete utanför storstadsregionerna. För att öka möjligheten att starta nya företag vill vi verka för ett generellt momsavdrag. Detta skulle innebära att de allra minsta företagen blir befriade från moms. Vidare anser vi att ett väl utvecklat lärlingssystem för människor, som står långt från arbetsmarknaden, är ett viktigt verktyg för att motverka utanförskap. LPo föreslår att en majoritet av alla nytillkommande verk och myndigheter skall förläggas utanför storstadsområdena. En stor del av befintliga verk och myndigheter bör utlokaliseras från storstäderna till övriga delar av landet. Befolkningsutvecklingen i olika regioner skall vara en viktig parameter vid val av ny etableringsort, både vid utlokalisering och nyetablering. Myndigheterna skall inte kunna kringgå dessa politiska beslut och viljeinriktningar genom att som nu behålla verkschefer och högre tjänstemän i satellitkontor i form av maskerade huvudkontor i Stockholm. Överdimensionerade bonussystem och avgångsvederlag samt dubbla ersättningar inom den politiska förvaltningen skall modifieras genom a. att maxbelopp och maxperiod för ersättningar införs inom kommun och landsting, myndigheter, riksdag och regering. b. att det särskilda pensionssystemet skärs ner till rimliga belopp knutet till prisbasbeloppet och rimliga tidsperioder införs. Med rimligt avses belopp och perioder som till större del anpassas till de regler, tidsspann och belopp som tillämpas för gemene man. c. att dubbla ersättningssystem tas bort. Maxbeloppet som införs ska gälla istället. d. att lönenivåer ses över och ett lönetak införs. Beskattning LPo vill att förutsättningarna utreds för att införa ett högre grundavdrag, skattebefrielse för företag upp till en viss nivå och lägre momssatser för miljövänliga varor och tjänster. Avdraget i deklarationen för resor med egen bil till och från arbete skall höjas. Därmed kan även milersättningen för resor med egen bil höjas. Nivån för avdragsbeloppet i deklarationen för resor till och från arbete bör sänkas. Du kan bara få avdrag för resor till och från arbetet för den del av dina utgifter som är högre än kronor. Detta belopp bör sänkas, förslagsvis till vad ett årskort i Stockholms lokaltrafik kostar. Drivmedel Vi i Landsbygdspartiet kräver rättvis drivmedelsbeskattning för landsbygden. Beskattningen skall vara differentierad och baseras på avståndet till den med fungerande kollektivtrafik försedda tätorten. Ju längre från tätorten man bor desto lägre ska skatten vara. Vi skissar på ett system som skulle kunna gälla generellt på skattesatser, även andra än drivmedelsskatter, där rena glesbygdsbor får rabatt. Kontroller och tillsyn Offentliga organs kontroll- och tillsynsavgifter som erläggs av näringsidkare, bönder, slakterier m.fl. och som sköter sig skall tas bort. Den som får anmärkning ska alltid erhålla en varning och ges möjlighet till förändring, innan böter eller avgifter får tas ut. Vi kräver att, oavsett bransch som ska inspekteras, alla inspektörer ska ha adekvat utbildning och praktisk erfarenhet av det som skall bedömas. Sunt förnuft och helhetsintryck ska vara ledstjärnor. Inte petitesser där ytterst små avvikelser får spela orimligt stor roll.

12 12 Sverige och omvärlden EU EU-medlemskapet innebär att beslut som rör oss tas av människor långt från vår verklighet. Svenska förhållanden och beslut skall vi i Sverige ta ansvar för själva. LPo kräver att vi omförhandlar villkoren för EU-medlemskapet. Om denna omförhandling inte leder till positivt resultat anser vi att omförhandlingen skall följas av en folkomröstning angående framtiden för vårt medlemskap. En stor del av den stomme som EU vilar på är inte applicerbar på svenska förhållanden så som de ser ut idag. Samarbete är bra och absolut nödvändigt för att Europas länder skall utvecklas. Dock anser vi att ett land skall slå vakt om sin egenart och inte bakbinda sig i avtal som innebär ofrihet för det enskilda landet. Vi anser att avtal kring handel, naturförvaltning osv tas fram vid behov, och mellan de länder frågan berör. Vidare anser vi att den federala utveckling som vi idag ser när länder knyts allt hårdare till sina avtal inte är det bästa för Sverige. Vägavgifter på transporter från EU bör regleras vid gränsen, så långt som möjligt inom de befogenheter som finns. Försvarspolitik Sverige har under många år varit alliansfritt och neutralt. Detta har tjänat oss väl och vi har inte haft krig på 200 år. LPo är för en fortsatt alliansfrihet och en förstärkning av vårt försvar, inklusive hemvärn och frivilligorganisationer. LPo kräver initialt betydande ökningar av försvarsanslaget. Värnpliktssystemet behöver återinföras. Beredskapslager för livsmedel och drivmedel behöver återinföras, därtill måste självförsörjningsgraden för baslivsmedel höjas och inhemska drivmedel utvecklas. Initialt behövs kanske upp till 5 % av BNP i årligt anslag (ca 190 miljarder) under 5 år, för att sedan minska till 2,5 3 %. Det tar år att restaurera försvaret till 1980-talsnivåer. Migrationsfrågor LPo står upp för alla människors lika rätt och värde. Människor som flyr från krig och konflikter måste kunna söka skydd när de tvingas lämna sina hem. Länder i närområdet är de naturliga platserna som dessa människor flyr till. Sverige är i dag det land inom Schengenområdets 26 länder, som i förhållande till sin storlek, tar emot flest flyktingar. Sverige skall ge skydd så länge den akuta livshotande situationen kvarstår men när hotet är borta skall flyktingarna i normalfallet återvända till sitt hemland. Prövning av eventuellt permanent uppehållstillstånd skall göras först efter ett antal år. Om orimligt lång tid har förflutit, och det föreligger ett ömsesidigt intresse från flyktingen och t.ex. svensk arbetsgivare eller att flyktingen gjort sig självförsörjande så skall möjligheten prövas för denne att få stanna. Vi anser att man i högre grad bör satsa på kvotflyktingar, det vill säga göra det möjligt att söka asyl till andra länder direkt från flyktinglägren. Detta skulle bidra till att slå undan benen på människosmugglarna, samtidigt som flyktingar med mindre resurser skulle gynnas för att kunna få en säker framtid - inte som nu bara de starkast bemedlade. Vi anser att alla länder inom EU måste bära flyktingmottagandet mer solidariskt. Detta skall göras genom att anpassa regler och bidragssystem så att de mera överensstämmer med övriga EUländer. Vårt flyktingmottagande måste fördelas över hela landet. Antalet flyktingar/ensamkommande barn som kommunerna tar emot ska stå i rimlig proportion till det egna inhemska invånarantalet och möjlighet till integration. Balanserad migration är i grunden positivt. Vi vill se en migrationspolitik med bred förankring bland medborgarna. Arbetskraftsinvandring kan stärka svenskt tillväxt, men det förutsätter ordning och reda på arbetsmarknaden, stärkt roll för arbetsmarknadens parter och full respekt för gällande villkor och kollektivavtal. Detta så att oseriösa arbetsgivare inte kan utnyttja människor på flykt, eller att svenska löner och villkor försämras. Kvalificerad arbetskraft bland våra invandrare måste tas till vara på ett mycket bättre sätt. Vi måste ta tillvara kompetensen hos alla nyanlända, de skall snabbt lära sig språket och komma i

13 13 jobb inom sitt kompetensområde. På det sättet blir de snabbare integrerade, kan försörja sig och sin familj utan bidrag. Även anhöriginvandring bör omfattas av introduktion för att förebygga segregering. Grova eller upprepade brott mot svenska lagar bör i normalfallet innebära att man inte får stanna. Vi vill inte heller att människor som åker till länder och krigar för terrororganisationer, oavsett etniskt ursprung, ska vara välkomna tillbaka till Sverige. För Svensk medborgare som deltar bör effektiv påföljd utredas och utfärdas. Illojal konkurrens Landsbygdspartiet menar att det är viktigt att vid arbeten som utförs inom Sveriges gränser skall Svenska bestämmelser gälla, för att undvika illojal konkurrens. Exempelvis inom transportsektorn och byggsektorn. LPo anser att oavsett om tjänster utförs av svenska företags personal, bemanningsföretag eller underentreprenörer ska ersättningen vara enligt rådande kollektivavtal i Sverige. Huvudansvaret för att så sker ligger på beställaren som har att försäkra sig om att avtal finns runt kvalitet och ersättningar. Uppställda fordon som byter personal eller åkerier ska jämställas med fast driftställe över 6 månader. Övriga former ska beskattas som SINK (Särskild inkomstskatt för den som arbetar i Sverige och bor utomlands). Vi menar att kontrollen vid gränsen måste öka för att tillse att fordon och förare följer gällande Svenska regler för nykterhet, vila och linkat cabotage. Även polis och fack ska ges kontrollmöjligheter, med tolk vid behov, så att inte otillbörlig konkurrens uppstår. För att inte ytterligare skada åkerinäringen måste mer resurser ges till polis och myndigheter. Det skall ges möjlighet att lagföra den som bryter mot lagar och förordningar. Vi måste värna om vår inhemska transportnäring. Alla som kör på våra svenska vägar skall göra det med laglig utrustning och alla handlingar i ordning enligt svensk lagstiftning. Nykterhet och drogfrihet skall vara självklart. Brott och straff På offentliga platser/arbetsplatser samt uppställningsplatser ska kameraövervakning underlättas för att förebygga brott och öka säkerheten. LPo kräver ökad tillgänglighet till polis på landsbygden och ökade resurser för tullen att kontrollera fordon och förare. Narkotikapolitik anser att narkotikapolitik skall baseras på nolltolerans och fokusera på prevention, behandling och kontroll för att minska tillgången och efterfrågan på illegala droger. Hanteringen av droger är konstaterat organiserad. Nätdroger har under senare år blivit ett stort problem, där ungdom på ett enkelt sätt kan beställa och hämta ut droger via posten. Det är därför viktigt att det ges utbildning till föräldrar och anhöriga för att upptäcka bruk i tillräckligt god tid innan det leder fram till ett beroende LPo bör ta ledningen ute i kommunerna, motioner kan öppna ögonen för dessa allvarliga frågor. När polisen inte har tillräckliga resurser att ge landsbygd/glesbygd den hjälp vi behöver i dessa frågor måste vi engagera verksamheter som har dygnetrunt jour och finns i våra närområden; räddningstjänst taxi nattpatruller hemtjänst uppmärksamma utlämnare på postkontoren enskilda människor m fl. Visserligen kan inte ovan nämnda ingripa men observera, iaktta och notera för att sen rapportera till polisen. Preparat som läkemedelsbolag tar fram, underkastas stränga krav/kliniska tester innan de godkänns och släpps ut på marknaden. Alla nya preparat skall förklaras olagliga, innan de testats och godkänts. På så vis förlorar narkotikaproducenterna sitt försprång gentemot rådande lagstiftning.

Partiprogram Landsbygdspartiet oberoende

Partiprogram Landsbygdspartiet oberoende 1 Vår drivkraft Landsbygdspartiets starkaste drivkraft och ideologiska grund vilar på tron om en levande och välmående landsbygd där människor kan bo, leva och utvecklas under liknande förutsättningar

Läs mer

Partiprogram Rungarns Säteri KNUTBY

Partiprogram Rungarns Säteri KNUTBY Partiprogram 2015 c/o Claes Littorin Rungarns Säteri 740 12 KNUTBY info@landsbygdspartiet.org 2 Innehållsförteckning Sid 3 Ideologi, vår drivkraft och övergripande målsättning Sid 4 Grundtrygghet och basservice

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Antagna propositioner och motioner Landsbygdsmötet 2015-03-28 i Ervalla, Örebro kommun

Antagna propositioner och motioner Landsbygdsmötet 2015-03-28 i Ervalla, Örebro kommun Antagna propositioner och motioner Landsbygdsmötet 2015-03-28 i Ervalla, Örebro kommun Detta material skall infogas i Landsbygdspartiet oberoendes partiprogram. Antagna propositioner och motioner på Landsbygdsmötet

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Partiprogram Landsbygdspartiet oberoende Riksorganisationen TORUP

Partiprogram Landsbygdspartiet oberoende Riksorganisationen TORUP Landsbygdsmötet är högsta beslutande organ inom partiet. Partiprogrammet beskriver partiets inställning till olika frågor och fastställs årligen vid ordinarie landsbygdsmöte. Denna version utgår från det

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. LRFs rovdjurspolicy. Antagen av LRFs styrelse

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND. LRFs rovdjurspolicy. Antagen av LRFs styrelse LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRFs rovdjurspolicy Antagen av LRFs styrelse 2013-03-19 2(5) Sammanfattning Rovdjursförvaltningen måste vara långsiktig, förutsägbar och rimlig för den enskilda. Rovdjurstrycket

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill?

Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Framtida scenarion för de gröna näringarna i Kalmar län - hur kan vi nå dit vi vill? Workshop Kalmar 2014-02-11 februari, 2014 Innehållsförteckning Sammanställning workshop Önskat läge 2020 Enkätsvar 2

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Stärk djurskyddet i Europa

Stärk djurskyddet i Europa Stärk djurskyddet i Europa Europas förenta krafter maj 2009 www.centerpartiet.se Centerpartiet vill: 1. Förbättra skyddet för EU:s grisar 2. Att djur ska bedövas före slakt 3. Införa max åtta timmar långa

Läs mer

Vad handlar miljö om? Miljökunskap

Vad handlar miljö om? Miljökunskap Vad handlar miljö om? Ekosystemtjänster Överkonsumtion Källsortering Miljöförstöring Miljöbil Miljökunskap Jorden Utfiskning Naturreservat Våra matvanor Ekologiska fotavtryck Miljöpåverkan Avfall Trängselavgift

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Yttrande över SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.

Yttrande över SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. Till Näringsdepartementet Yttrande över SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd. LRF:s kommungrupp inom Vansbro kommun har tagit del av det

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona

En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona En närodlad politik för ett hållbart Karlskrona Valprogram Karlskrona 2014 Jobbskapande Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Jobb och företagande är grunden för att vi ska få resurser till en grön

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN

MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Sida 1 av 5 MILJÖMÅLSARBETE SÖLVESBORGS KOMMUN Varför arbeta med miljömål? Det övergripande målet för miljöarbete är att vi till nästa generation, år 2020, ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Själv är bäste dräng

Själv är bäste dräng Själv är bäste dräng nationell strategi för lokal utveckling september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Sverige behöver fler människor som arbetar, fler jobb och mer tillväxt. Den socialdemokratiska

Läs mer

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018

NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 NÄRODLAD POLITIK FÖR ORUST FRAMTID! HANDLINGSPROGRAM 2014-2018 Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde oavsett ursprung. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga

Läs mer

Motion 1. -att Familjejordbrukarna tar i med krafttag för att få bort all olämplig personal inom djurskyddsmyndigheterna på alla plan.

Motion 1. -att Familjejordbrukarna tar i med krafttag för att få bort all olämplig personal inom djurskyddsmyndigheterna på alla plan. Motion 1 Till Familjejordbrukarnas Riksförbund. ~' Tillämpningen av djurskyddet i Sverige har urartat så långt att många djurskyddshandl~ggare och länsveterinärer utövar ren terror mot landets djurägare.

Läs mer

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1 Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län 1 Bakgrund till rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen i Uppsala län Denna policy ska ses som ett stöd för föreningens medlemmar vid arbete med

Läs mer

EU:s 7:e miljöhandlingsprogram Att leva gott inom planetens gränser

EU:s 7:e miljöhandlingsprogram Att leva gott inom planetens gränser 2013-02-20 Miljödepartementet EU:s 7:e miljöhandlingsprogram Att leva gott inom planetens gränser Svenska Jägareförbundet får härmed lämna följande yttrande över rubricerat förslag till program. Generellt

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT. nr 73 74 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Livsmedels- politik DAGORDNINGSPUNKT nr 73 74 Sid 2 Livsmedelspolitik HEM Innehåll Dagordningspunkt 73... 3 Motion nr 113 Angående Livs tar ansvar för svensk livsmedelsproduktion...

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Vi vill sitta i förarsätet

Vi vill sitta i förarsätet Ulricehamn 2012-08-15 Vi vill sitta i förarsätet nio skäl mot införandet av utmaningsrätt i Ulricehamns kommun Socialdemokraternas Partikansli Riksdagen 100 12 Stockholm Besök: Riddarhustorget 7-9 T: 08

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Människan, resurserna och miljön

Människan, resurserna och miljön Människan, resurserna och miljön Hålbar utveckling "En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." http://www.youtube.com/watch?v=b5nitn0chj0&feature=related

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Stärk inlandet - lärdomar från Norge

Stärk inlandet - lärdomar från Norge Stärk inlandet - lärdomar från Norge Politik för inflyttning genom: -differentierade arbetsgivaravgifter -återföring av vattenkraftsmedel september 2006 Håkan Larsson Catrin Mattsson Per Åsling www.centerpartiet.se/jamtland

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ

lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest för nässjö 2014-2018 grönt på riktigt! NÄSSJÖ lokalt Valmanifest 2014-2018 Miljöpartiet de gröna i Nässjö ska arbeta för att kommunen upprättar en strategi med tydliga miljömål på kort

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål

Koppling mellan de nationella miljökvalitetsmålen och Skellefteå Krafts miljömål Koppling mellan de nationella en och miljömål Nationella Begränsadklimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-systemet inte

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2603 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Sammanfattning av utredningens försias

Sammanfattning av utredningens försias Bilaga Sammanfattning av utredningens försias Inledning Utredningen föreslår att ett försörjningskrav införs som villkor för anhöriginvandring. Kravet innebär att anknytningspersonen, dvs. den person som

Läs mer

Synpunkter: Mål för rovdjuren SOU 2012:22 Diarienummer: M2012/982/Nm Sista svarsdatum för remissvaren är den 6 juli 2012.

Synpunkter: Mål för rovdjuren SOU 2012:22 Diarienummer: M2012/982/Nm Sista svarsdatum för remissvaren är den 6 juli 2012. YTTRANDE 2012-07-05 1 (5) Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM c/o Redovisningshuset Sundsesplanaden 2 registrator@environment.ministry.se S-824 30 HUDIKSVALL magnus.bergström@environment.ministry.se

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet.

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. MULLSJÖ KOMMUN 63 LEVANDE LANDSBYGD På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. HUR SER DET UT? Jordbruk, skogsbruk Antalet

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik

12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik 12 punkter för en hållbar mat- och jordbrukspolitik maj 2009 www.centerpartiet.se Inledning EU:s gemensamma jordbrukspolitik är grunden till en fungerande inre marknad och begränsar riskerna för ojämlika

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

MODERATERNA I VÄRMLAND

MODERATERNA I VÄRMLAND MODERATERNA I VÄRMLAND Del av länshandlingsprogram 2014-2018 Ett konkurrenskraftigt jordbruk i Värmland Ökat självbestämmande för jakt, fiske och viltvård i Värmland Vidareutveckla turistnäringen i Värmland

Läs mer

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt?

Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Varför stopp på eftersök på trafikskadat vilt? Svenljungastrejken Vi accepterar varg men kräver ett tak på mellan 150 till 210 individer. Detta för att här går den absoluta gränsen för vad våra gröna näringar

Läs mer

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF

Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF TNS Sifo 8 maj 205 53233 Svenska pärlor Världsnaturfonden WWF Del 2 Skydd av svensk natur Innehåll. OM UNDERSÖKNINGEN 03 2. SAMMANFATTNING 04 3. RESULTAT 06 Oro och ansvar 07 Skydd av naturen 3 Resurser

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020

Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020 Yttrande från Stockholmsregionen till EU-kommissionens samråd om en hållbar bioenergipolitik efter 2020 Bakom detta yttrande står Stockholmsregionens Europaförening (SEF) 1 som företräder en av Europas

Läs mer

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning.

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning. 2009-05-28 Miljödepartementet Politiska staben PM: Sammanfattande del av propositionen En ny rovdjursförvaltning Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn och varje

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Inriktningsdokument. Inriktning av landsbygdspolitiken 2014-08-25 KS 2014/0578. Beslutad av kommunfullmäktige den 25 augusti 2014.

Inriktningsdokument. Inriktning av landsbygdspolitiken 2014-08-25 KS 2014/0578. Beslutad av kommunfullmäktige den 25 augusti 2014. Inriktningsdokument 2014-08-25 Inriktning av landsbygdspolitiken KS 2014/0578 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 augusti 2014. Efter beslut i kommunfullmäktige har dokumentet delats upp i två delar:

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer