Mat, klimat och biogas

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mat, klimat och biogas"

Transkript

1 Mat, klimat och biogas Ett studiematerial inom BIOGASSYS-projektet, Trelleborgs kommun Text: Robert Winton. Bearbetning: Emma Bengtsson och Anitha Ljung. Foto: Robert Winton

2 2 (18) Mat, klimat och biogas - ett spännande samspel Människan är och har i alla tider varit beroende av klimatet för sin överlevnad. Sol, vind och vatten och rätta temperaturerna är viktiga förutsättningar för vad som kan växa. Dessa förhållanden i kombination med den rätta jordmånen måste stämma för att vi ska kunna odla den mat vi behöver. Till syvende och sist är det klimatet som ligger till grund för vårt välstånd. Men människan är anpassningsbar och kan leva av många olika slags föda och i många olika slags temperaturförhållanden. Ändå finns det gränser för vad vi tål och när klimatet förändras drastiskt innebär det rubbningar i välståndet. Vi måste plötsligt förändra vårt invanda sätt att leva lära oss odla och äta nya produkter och i värsta fall flytta från den plats där vi bor. Mat kräver energi och ger energi. Allt hänger ihop. All den mat vi inte äter upp kan omvandlas till biogas om den samlas in och rötas. Genom att ersätta kol och olja med biogas kan vi hejda den globala uppvärmningen vilket i sin tur kan ge oss ett bibehållet klimat så att vi fortsatt kan leva och odla på jordklotet. Mat, klimat och biogas det är ett oerhört spännande samspel! Vi som arbetar med frågorna kan inte låta bli att fascineras av hur komplext allt är sammanfogat. Med detta studiematerial hoppas vi att du också ska lära dig lite mer och förstå lite bättre hur allt hänger ihop. Mycket nöje! Materialet i häftet är indelat i tre avsnitt med huvudrubrikerna Klimat, Biogas och Mat. Under rubriken Klimat avhandlas sambanden mellan växthusgaserna, växthuseffekten, den globala uppvärmningen, klimatförändringarna och dess konsekvenser. I avsnittet med rubriken Biogas beskrivs hela den samlade energimixen som biogasen utgör en del av. Under rubriken Mat behandlas matens klimat- och miljöpåverkan och hur matavfallet kan bli biogas. Slutligen ges råd och tips för den som vill förändra sin livsstil i en klimatsmartare riktning. Här finns även ett kunskapstest samt diskussionsfrågor. Robert Winton, lärare i naturvetenskapliga ämnen Emma Bengtsson, klimatstrateg Anitha Ljung, klimat- & hållbarhetssamordnare Trelleborgs kommun

3 3 (18) Klimat Växthuseffekten en förutsättning för livet Växthuseffekten är den uppvärmning av jordytan som åstadkoms av så kallade växthusgaser i jordens atmosfär. Till växthusgaser räknas koldioxid, vattenånga, ozon, dikväveoxid (lustgas), metan och CFC-föreningar (freoner). Även molnbildning och partiklar från luftföroreningar har påverkan på växthuseffekten. Viktigast av dessa växthusgaser är vattenånga och koldioxid. Solljus omvandlas till värmestrålning när det når jordytan. Växthusgaserna absorberar det mesta av denna värmestrålning och fördröjer dess strålning tillbaka ut i rymden. Denna fördröjning medför att den globala medeltemperaturen vid jordytan är +14 C. Utan växthuseffekten skulle den ha legat kring -19 C och under sådana omständigheter hade liv knappast varit möjligt på jorden. Växthuseffekten på jorden är till största delen naturlig. Människan har dock åstadkommit en förstärkning av växthuseffekten, främst genom utsläpp av koldioxid i samband med avskogning och användning av fossila bränslen. Metan är en annan kraftig växthusgas som ökat till följd av modernt jordbruk. De senaste 200 åren halten av metan fördubblats i atmosfären, från 0,8 till 1,7 ppm (miljondelar). Jordens medeltemperatur har sedan början av 1900-talet stigit med drygt 0,7 grader. När man i dagligt tal förklarar den pågående uppvärmningen som ett resultat av växthuseffekten menar man alltså egentligen att den beror på en av människan orsakad förstärkning av den redan befintliga växthuseffekten. Koncentrationerna i atmosfären av koldioxid och metan har ökat med 36 procent respektive 148 procent sedan tiden före industrialiseringen omkring år Nuvarande nivåer är avsevärt högre än vid någon annan tidpunkt under de senaste åren, vilket är den tidsrymd som forskarna har kunnat ta fram pålitliga data genom att borra i isen vid de bägge polerna. Is innehåller nämligen inneslutna luftbubblor som analyserats med avseende på koldioxidhalt. Ju längre ner man borrar desto äldre är den inneslutna luften. Med mindre säkra geologiska undersökningar har man visat att den senaste gången koncentrationen av koldioxid varit högre än idag troligen var för ungefär 20 miljoner år sedan. Ungefär 75 % av de antropogena utsläppen av koldioxid under de senaste 20 åren kommer från förbränning av fossila bränslen. Resten kommer till övervägande del från ökad markexploatering, främst avskogning.

4 4 (18) Existensen av växthuseffekten som sådan är inte ifrågasatt, inte ens av dem som förnekar att den globala uppvärmningen orsakas av människan. Frågan är istället främst i vilken mån styrkan på växthuseffekten förändras av den mängd växthusgaser som släpps ut i atmosfären av människan. Förstärkt växthuseffekt påskyndar med största sannolikhet den globala uppvärmningen. Global uppvärmning Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens atmosfär och hav sedan 1950-talet samt dess förutspådda fortsättning. Klimatförändring är variationer av jordens klimat med en trend som sträcker sig över en längre tidsperiod (mer än 30 år). I modernt språkbruk används termen främst för att beskriva den senaste tidens globala uppvärmning men global avkylning som förekom under istiderna, räknas också in under begreppet klimatförändring. Jordens klimat har varierat allt sedan jorden blev till. Under den senaste årmiljonen har klimatet på norra halvklotet varierat mellan istider och isfria perioder med en periodicitet på cirka år. Klimatförändringar kan ha naturliga orsaker som variationer i solaktivitet, variationer i jordens omloppsbana samt geologiska processer som vulkanutbrott och kontinentaldrift. För närvarande befinner vi oss i en naturligt varmare period mellan två istider, en så kallad interglacial. Enligt bland annat FN:s klimatpanel IPCC så påskyndas dock denna uppvärmning med stor sannolikhet av människans utsläpp av växthusgaser, vilket väckt stor uppmärksamhet sedan 1990-talet. Vid flera tillfällen har en stor del av världens högsta ledare samlats för att sluta avtal om en begränsning av utsläpp av växthusgaser, bland annat i Kyoto 1997 och Köpenhamn Klimatmodeller sammanfattade av IPCC förutspår en fortsatt uppvärmning fram till år 2100 med mellan 1,1 och 6,4 C. IPCCs fjärde klimatrapport från 2007 säger att "det är mycket troligt att merparten av den iakttagna ökningen av jordens medeltemperatur härrör från den ökade koncentrationen av växthusgaser till följd av mänsklig aktivitet. Enligt rapporten går världen mot en global klimatkatastrof om inte radikala åtgärder vidtas för att minska utsläppen och därmed bromsa uppvärmningen. Enligt IPCC måste ökningen av utsläppen av växthusgaser ha stannat av senast 2015, annars blir det omöjligt att begränsa den genomsnittliga temperaturökningen till max 2,0 grader fram till år 2100 vilket anses vara den kritiska nivån för att förhindra en temperaturökning på 3 4 grader eller ännu mer vilket skulle få ödesdigra konsekvenser.

5 5 (18) En förvärrande faktor för den globala uppvärmningen är att reflexionsförmågan hos ismassor, albedo, minskar. Den ökande koncentrationen av koldioxid i atmosfären värmer upp jordytan och leder till att ismassorna vid polerna smälter. När isen smälter, tar land och vatten dess plats. Både land och vatten har mindre reflektionsförmåga än is och kommer att absorbera en större del av solenergin. Detta leder till högre uppvärmning, vilket i sin tur leder till ökad smältning och så vidare. Ytterligare en faktor som förvärrar situationen är att stora områden i Sibirien och Arktis som länge legat i permafrost nu börjar tina. När permafrost släpper, kan organiskt material som varit nedfruset frigöras och börja brytas ner. Detta skulle bidra till utsläpp av växthusgaser som frigörs i nedbrytningsprocessen, inklusive metan. Permafrosten har varit intakt ända sedan senaste istiden avslutades för år sedan och den anses binda mer växthusgaser än vad världens träd och växter gör tillsammans. De senaste åren har det kommit tecken på att permafrosten redan har börjat tina och det kan bli förödande för jordens klimat. Ökar jordens medeltemperatur med över 2,0 grader kan en fortsatt upptiningsprocess bli oåterkallelig. Det globala klimatet kan hamna i en spiral där uppvärmningens hastighet accelererar allteftersom mer och mer av permafrosten tinar, oavsett vad människorna gör. De förväntade följderna av en global uppvärmning är många och varierande, både för den naturliga miljön och för den mänskliga civilisationen. Stigande havsnivåer, smältande glaciärer och förändrade förutsättningar för jordbruket är direkta klimateffekter som ofta nämns, men även indirekta följder som extrema väderhändelser, spridning av tropiska sjukdomar och kraftiga ekonomiska återverkningar. Djur- och växtlivet kan komma att tvingas till anpassningar då deras naturliga miljö förändras. Vissa arter kan trivas och frodas, medan andra kan tvingas till förflyttning eller i värsta fall bli utrotade om inte stora mänskliga insatser görs. Andra effekter är förskjutning av trädgränser och andra vegetationszoner samt försurning av havet vilket direkt påverkar världens korallrev.

6 6 (18) Biogas Biogasen har många fördelar för miljön, klimatet och samhället. Till skillnad från fossila bränslen förstärker inte biogas växthuseffekten. Biogasen är en del av ett slutet kretslopp och den koldioxid som släpps ut vid förbränningen av gasen har redan tagits upp från luften när det organiska materialet producerades. Följande avsnitt beskriver hela den samlade energimixen som biogasen utgör en del av: Fossila bränslen Med fossila bränslen menar man främst olja, naturgas och kol. Dessa kolväten kommer från äldre geologiska perioder. Olja och naturgas anses ha sitt ursprung i enorma mängder alger och plankton som brutits ned under syrefria förhållanden i forntida hav för miljoner år sedan. Under inverkan av bakterier, temperaturhöjning och genom långsam tryckökning från överliggande sediment har omvandling skett till kolväten. Kol anses ha bildats på motsvarande sätt ur stora mängder förmultnade sumpskogar av ormbunkar, lummerväxter och fräkenväxter för cirka 300 miljoner år sedan. All fossil energi har således ursprungligen skapats av solenergi genom fotosyntesen. Europas välstånd kan sägas ha byggts upp genom dessa stora kolfyndigheter som tillsammans med ångmaskinen möjliggjorde den industriella revolutionen. Då förbränningsmotorn fick sitt genomslag i början av 1900-talet uppstod en stor efterfrågan på bensin och diesel, främst för transporter. Störst kolfyndigheter idag har Kina, USA och Ryssland. De största oljetillgångarna finns i länderna kring persiska viken. Användandet av fossila bränslen är behäftat med olika miljöproblem, det allvarligaste av dessa anses vara den globala uppvärmningen som tidigare beskrivits. Då kolet i de fossila bränslena har befunnit sig utanför sitt naturliga kretslopp i naturen under mycket lång tid, ökar atmosfärens halt av koldioxid vid förbränningen. Nettotillskottet av koldioxid bidrar till växthuseffekten som höjer jordens temperatur. Förbränningen av fossila bränslen är med stor sannolikhet den största orsaken till att jordens medeltemperatur har stigit de senaste decennierna och kommer att fortsätta stiga. Biobränslen Biobränslen är koldioxidneutrala bränslen som hämtas från växtriket. Att bränslena är koldioxidneutrala innebär att de inte orsakar något nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Växter som odlas för att användas som biobränsle kallas gemensamt för energigrödor. Termen bioenergi omfattar all användning av

7 7 (18) biomassa som energikälla. Biobränslen används för el- och värmeproduktion samt som biodrivmedel. I Sverige har vi gott om skog, så mycket av vår bioenergi kommer från flis, bark och spån, men även från grenar, toppar och andra rester som blir över när man avverkar skog. Det finns också odlade biobränslen. Den vanligaste odlade energigrödan är energiskog. Ved är också ett biobränsle. Biogas är ett biobränsle som tillverkas genom rötning av organiskt material som gödsel, avloppsslam, sorterat hushållsavfall, slakteriavfall, avfall från livsmedelsindustrin och växter. Bakterier bryter ned det organiska materialet i en syrefri miljö och bildar metangas (CH4). Användning av biogas är i princip koldioxidneutralt. Läs mer om biogas under rubriken Biodrivmedel. Det rötslam som blir över i processen kan användas inom jordbruket som ett jordförbättrande gödselmedel, så kallat biogödsel. Det är att föredra framför både mineralgödsel och stallgödsel som har flera nackdelar. Mineralgödsel är energikrävande att framställa och kräver tillförsel av fosfor (P) som är en ändlig resurs. Stallgödseln luktar illa och näringsämnena är svåra för grödor att ta upp. Näring i biogödsel är däremot lättillgänglig vilket även innebär att näringstillförseln minskar till våra redan övergödda vatten. Biobränslen är en förnybar energikälla, vilket innebär att belastningen på miljön blir betydligt mindre än vid eldning av fossila bränslen, som olja, gas och kol. Vid förbränning av biobränsle frigörs den lagrade solenergin i råvaran och den koldioxid som tidigare upptagits och bundits genom fotosyntesen frigörs för att åter kunna upptas av levande växter. Fotosyntes är den process där levande organismer tar hand om energi från solen och lagrar den i kemiska bindningar mellan främst kol och väte. I processen, som sker i växternas kloroplaster, bildas energirika kolhydrater av koldioxid och vatten: 6CO2 + 6H2O + solljus C6H12O6 + 6O2. Fotosyntetiserande kloroplaster i blad av växten vattenpest

8 8 (18). Förbränningen av biobränslen är en del av kolets naturliga kretslopp till skillnad från de fossila bränslena som lagrats under miljontals år och därför varit undantagna från kretsloppet. Den mängd koldioxid som bildas vid förbränningen är precis samma mängd som växten tagit upp under sin tillväxt, och så länge återväxten är lika hög som uttaget kommer alltså inte koldioxidhalten i atmosfären att öka. Reaktionen är den omvända gentemot fotosyntesen: C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + energi Koldioxidutsläpp kan dock uppstå i andra skeden av tillverkningsprocessen för biobränslen, såsom hantering och transporter. Biodrivmedel Biogas har tidigare nämnts som ett biobränsle för el- och värmeproduktion. Biogas består av metan och kan genom tillsatts av propan även uppgraderas för användning som drivmedel i fordon. Om alla rester från det skånska lantbruket används som biogasråvara når Skåne målen för biogasproduktion 2020: Av Skånes totala energianvändning på 34 TWh energi kommer 3 TWh år 2020 från biogas. Detta räcker exempelvis till attersätta 300 miljoner liter bensin. Biogasen är ren jämfört med bensin. När bensin förbränns släpps det ut en mängd ämnen och partiklar som är skadliga för oss och vår omgivning. Utsläppen är cancerframkallande och skadar våra lungor. Eftersom restprodukter från samhället tas tillvara minskar vi även det avfall som samhället orsakar och istället för att kastas bort används energiresurserna på ett bra sätt. Mängden biogas som säljs som fordonsbränsle har redan passerat mängden naturgas, enligt statistik från Energigas Sverige.

9 9 (18) Naturgasen har, trots att den är ett fossilt bränsle, varit en viktig förutsättning för utbyggnad av gasnät och tankningsställen i syfte att på sikt övergå till biogas. En blandning av naturgas och uppgraderad biogas säljs idag under benämningen fordonsgas. Rester från skogsavverkning och svartlut kan förgasas till syntesgas som består av kolmonoxid och vätgas. Syntetiska drivmedel som DME kan sedan framställas genom att kol och väte omvandlas till flytande kolväten enligt Fischer-Tropsch-processen. Etanol tillverkas från bland annat majs och sockerrör. Etanol kan användas i en förbränningsmotor på samma sätt som bensin. Nästan all bensin som säljs i Sverige innehåller 5 volymprocent etanol. Etanol har mindre energivärde per liter än bensin vilket innebär en jämförelsevis högre bränsleförbrukning. Biodiesel framställs ur vegetabiliska oljor och djurfetter. Biodiesel kan användas ensamt eller blandas upp med vanlig dieselolja i dieselmotorer. Vissa fordonstillverkare tillåter dock av tekniska skäl inte användning av biodiesel i fordon med partikelfilter. RME är en typ av biodiesel som framställs ur rapsolja, metanol och kaliumhydroxid. RME minskar påverkan på växthuseffekten i jämförelse med fossil diesel genom att rapsplantan tar upp nästan lika mycket koldioxid som vad som frigörs vid förbränningen. Utsläppen från fordon som drivs av biodiesel varierar dock beroende på hur dieseln har framställts och från vilken råvara. Dåligt och bra? Flera biodrivmedel har kritiserats för att under produktionen och användningen generera större växthusgasutsläpp än om bilen hade körts på bensin eller fossil diesel. Detta är bland annat ett resultat av användningen av mineralgödsel och andra kemikalier samt att skogar, till exempel regnskog, ofta skövlas för att ge plats åt plantager av energigrödor som till exempel oljepalmer till palmoljebaserad biodiesel. Odlingen av energigrödor till framställning av biodrivmedel kritiseras även för att förstöra ekosystem och för att konkurrera ut livsmedelsproduktion i fattigare länder och leda till högre matpriser. Framställning av palmolja leder så gott som alltid direkt eller indirekt till att regnskogar skövlas, med stora förluster av biodiversitet och utsläpp av växthusgaser som följd. Här i Skåne handlar diskussionen om hur grödor som odlas till biogas konkurrerar med livsmedelsproduktion. Lantbrukarnas val av gröda kan bero på gällande livsmedelspriser. Diskussionen har bland annat fått till följd att försök görs med olika slags mellangrödor. Genom att

10 10 (18) ta flera skördar från samma fält kan konkurrensen med livsmedelsproduktionen minska. Trots flera nackdelar anses ändå fördelarna med biogas överväga. I styrdokumentet Färdplan Skåne pekas ökad biogasproduktion ut som en del av lösningen för Skånes energiförsörjning Genom att tillvarata olika restprodukter löser man samtidigt avfallsproblem då det organiska avfallet från lantbruket, livsmedelsindustrin, hushållen rör sig om stora volymer. Andra förnybara energikällor Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. De flesta härrör ursprungligen från solen. Undantag är tidvattenkraft och geotermisk energi. Kärnkraft räknas vanligtvis inte som förnybart, eftersom den baseras på ändliga resurser. Men det är värt att notera att kärnkraft inte ger någon påverkan på växthuseffekten. Geotermisk energi härstammar från värmen i jordens kärna. På vissa platser finns denna tillgänglig så ytligt att den går att utvinna för produktion av el och värme. Geoenergi är ett samlingsnamn för berg-, sjö- och markvärme respektive kyla. Geoenergi är framför allt solenergi lagrad i marken, men också lite värme från jordens inre. Vattenkraft utnyttjar energin hos vatten i rörelse. Den vanligaste tekniken är vattenkraftverk, i vilka vattnets lägesenergi utnyttjas genom att låta det strömma genom en vattenturbin från en högre punkt till en lägre. Andra tekniker är tidvattenkraftverk och vågkraftverk. Även saltkraft, som utnyttjar skillnaden i saltkoncentration hos söt- och saltvatten för utvinning av energi, kan räknas hit. Vindkraft är förnybar genom att vindar uppstår genom tryckskillnader i atmosfären, till följd av ojämn uppvärmning från solen. Energin hos dessa luftmassor i rörelse kan omvandlas till el i ett vindkraftverk. Solenergi kallas den energi som utvinns direkt från solens strålning. Hit räknas solvärme där olika tekniker används för att utnyttja solenergin till uppvärmning av byggnader samt solkraft där energin används för elproduktion.

11 11 (18) Hållbar utveckling Om förnybara energikällor uppfyller kravet "tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" räknas de till det som kallas hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska negativ påverkan på naturen och människors hälsa. Man talar om tre olika dimensioner: Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Ekologisk hållbarhet, det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.

12 12 (18) Mat Genom den mat vi väljer att äta påverkar vi klimatet och miljön i mycket hög grad. Svenskens matkonsumtion står för 20 % av de totala utsläppen av växthusgaser. I butiken gör vi genom våra matval kanske det allra största ställningstagandet för miljön, medvetet eller omedvetet. Växthusgaser från jordbruket består av lustgas, koldioxid och metan. Lustgas bildas i jordbruksmark som en direkt följd av tillförd stalloch mineralgödsel. Koldioxid bildas av bakterier i mulljord när jorden bearbetas och blandas med luft. Metan bildas när mikroorganismer bryter ner cellulosarikt foder hos idisslare. Det är inte bara jordbruket som belastar miljön. De totala utsläppen av växthusgaser för en produkt som konsumeras är summan av utsläppen längs hela livsmedelskedjan. Detta innefattar odling av exempelvis spannmål, ris och grönsaker, uppfödning av djur, transport och förädling av livsmedelsråvaror samt transport till butik och från butik till hushållen. Det är en vanlig uppfattning att transporten av mat från odling till industri och sedan vidare till butik ger den största klimatbelastningen i livsmedelskedjan. Så är inte fallet. Klimatutsläppen från transporter av animaliska livsmedel, dvs kött och mejeriprodukter, är ganska begränsade i jämförelse med utsläppen från själva djurhållningen. Odling av vegetabilier såsom grönsaker, frukt, potatis och spannmål är mindre klimatbelastande än animaliska livsmedel. Därför utgör transporterna en relativt större del av utsläppen för vegetabilier (Mat och Klimat, 2010). Trots ovanstående fakta innebär det inte att vi kan strunta i transporterna för animaliska livsmedel. Generellt gäller att ju kortare transportavstånd desto lägre klimatbelastning. Idag importerar vi nästan hälften av det nötkött vi äter, 30 procent av kyckling- och grisköttet kommer också från andra länder. Vi vet att en stor del av nötköttsimporten har en avsevärt högre klimatpåverkan än den svenska. Därför minskar vi klimatpåverkan även från kött om vi väljer närproducerat, även om minskningen relativt sett blir betydligt mindre än för grönsaker (Mat och klimat, 2010). Hur vi än försöker minska klimatbelastningen så kommer vi dock aldrig bort från att livsmedel måste transporteras. Det vi däremot kan påverka är vilket transportsätt som används och hur långa transporterna är. Störst koldioxidbidrag ger flygtransporterna

13 13 (18) upphov till, exempelvis ger en transport med flyg 200 gånger mer koldioxid än samma transport med båt. Något som lätt kan glömmas bort, men som är nog så viktigt, i diskussionen kring olika livsmedels klimatbelastning, är utsläppen vid hemtransporten från affären. De försök som gjorts att minska utsläppen i livsmedelskedjans tidigare led kan gå förlorade vid hemtransporten. Att handla på vägen, till eller från något annat, samt handla mer vid varje köptillfälle är att föredra. Förutom att man som konsument kan påverka klimatbelastningen, genom att köpa större andel vegetabilier än kött, är att äta efter säsong. Att äta säsongsvarierat innebär att man äter mer närproducerade grönsaker, frukter och bär under den säsong de är tillgängliga. Man kan t.ex. välja att äta mer rotfrukter och frukt under höst och vintern och mer tomat och gurka under sommaren. I butikerna har vi vant oss vid att alla produkter finns tillgängliga i stort sett året runt. Men minskar efterfrågan på importerade produkter så kan också klimatbelastningen minska avsevärt. Importerade produkter odlas, inte sällan, på andra sidan jorden eller i energikrävande växthus för att förlänga säsongen. Intresset för närproducerad mat ökar bland både svenska odlare och konsumenter. Men intresset för att sälja närproducerat varierar mycket, bland annat beroende på produktionsgren, lantbrukarnas ålder, gårdens storlek och geografisk plats. Störst intresse finns bland trädgårds-, får- och lamm-, fjäderfä- samt mjölkproducenter. Lägst intresse finns bland växtodlings- och grisproducenter. Intresset för närproducerat är större på mindre gårdar och bland yngre lantbrukare (LRF, Lantbruksbarometern, 2008). Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke vars fokus ligger främst på svensk och nära mat som är spårbar ända till vilken gård den kommer ifrån. Produktionen ska även ske med omsorg till djur och natur. Tillsammans med KRAV har Svenskt Sigill också tagit fram regler för klimatcertifiering. Produktionen av maten uppfyller då en mängd kriterier med syfte att minska klimatpåverkan. Klimatmärkningen är nyligen lanserad och än så länge inte så vida spridd i matbutikerna. Svenskt Sigill har också tillsammans med LRF startat projektet Mat och Klimat, med syfte att inspirera konsumenter att göra smarta klimatval.

14 14 (18) Till din hjälp i matbutiken Att göra rätt val som konsument verkar vara komplicerat eller näst intill omöjligt. Men den som väljer bort kött och köper ekologiskt och närproducerat är den bästa lösningen på spåren. Att enbart se till klimatfrågan kan i många fall vara ett för snävt synsätt då det finns många onödiga kemikalier vi också vill undvika i våra kroppar och i vår miljö. Till god hjälp finns också miljömärkningar som ska vägleda dig i din konsumtion. Miljömärken är ett sätt för dig att försäkra dig om att produkten du köper är skonsam för miljön. De viktigaste miljömärkningarna i Sverige för verksamheter och produkter som inte är livsmedel är Bra Miljöval och Svanen. Bra Miljöval är skapat och kontrolleras av Naturskyddsföreningen medan Svanen-märket regleras av en branschorganisation. Bra Miljövals kriterier är något högre satta än Svanens men båda är seriösa och pålitliga märkningar. KRAV, EU-blomman och MSC är viktiga märkningar för mat som är producerad på ett miljöbättre sätt. EU-blomman hittar du på ekologisk producerade livsmedel vilket främst innebär att varken kemiska växtskyddsmedel eller handelsgödsel används. Om du köper eko minskar mängden giftiga och skadliga ämnen i våra kroppar och i miljön. Även djurhållningen ska ske på ett mer skonsamt sätt. KRAVprodukter, som också alltid är ekologiska, har än högre ställda kriterier för djuromsorg och köper du en KRAV-märkt produkt kan du känna dig trygg med att djurhållningen är anpassad efter djurens naturliga behov. Köper du MSC-märkt fisk vet du att fisket är hållbart, spårbart och noga kontrollerat.

15 15 (18) Hur kan jag själv bidra till minskade koldioxidutsläpp? Det handlar om att försöka hitta sätt att ställa om sin livsstil på ett mer miljövänligt sätt utan att livskvaliteten för den skull behöver bli sämre. Nedan följer ett antal tips för en klimatsmart vardag inom sex olika områden som leder till minskade koldioxidutsläpp: Energi Med el märkt med Bra Miljöval får du alltid el från förnybara energikällor från, sol, vind, vatten och biobränsle. Byt bort olje- och elpannor mot nya uppvärmningssystem som till exempel biobränsle, värmepumpar och fjärrvärme. Dessa är dessutom mycket billigare i drift. Att isolera vinden sparar ofta mycket energi och betalar sig snabbt. Om fönstren är i dåligt skick, byt till nya effektiva med energiglas. Välj gärna med U-värde lägre än 1,2 W/m2 C. Kontrollera förbrukningen av el/vatten/fjärrvärme/olja. Hur varierar förbrukningen sommar mot vinter, och veckor ni är hemma kontra när ni är bortresta? Sänk inomhustemperaturen. Varje grads sänkning minskar energiförbrukningen med cirka fem procent. Vi mår bäst och presterar mest mellan C. Minska mängden varmvatten genom att installera snålspolande dusch och kranar. Börja leta apparater som drar ström när de inte används och slopa standby-läget. Fyll tvättmaskinen väl vid varje tvätt. Kan du tvätta i 40 C istället för 60 C så spar det mycket energi. Frosta av kyl och frys regelbundet. Damma av baksidan. Se över temperaturerna: 18 C i frysen och 4 6 C i kylen. Byt till lågenergi lampor där det är möjligt. Släck belysningen i rum ingen befinner sig. Transporter Källsortera dina resor. Tänk efter redan hemma i hallen: Behöver jag ta bilen den här gången eller kan jag gå, cykla, ta tåg eller buss i stället? Att köpa en gasbil eller annan miljöbil eller en bränslesnål bil är troligen den enskilt viktigaste insatsen du själv kan göra för att minska ditt bidrag till växthuseffekten. Kom ihåg att välja bil efter din vardag, inte efter den extrema fjällresan eller skogsturen!

16 16 (18) Mat Eco Driving - planera körningen och använd växelspak och gaspedal på ett medvetet så kan bränsleförbrukningen minska med upp till 20%. Motorvärmare sparar pengar, miljö och energi. Den gör nytta redan vid 10 C. Handla miljömärkt. Genom att välja produkter med miljömärkning vet du att du gjort ett val som är bättre för miljön. Några av de viktigaste seriösa svenska miljömärkningar är Bra Miljöval, Svanen, KRAV, EU-blomman (ekologiskt) och MSC (för fisk). Använd Naturskyddsföreningens app Grön Guide som kan laddas ner gratis. Den hjälper dig att göra miljö- och klimatsmart val i matbutiken. Appen Bonde på köpet hjälper dig att se om ursprunget är svenskt. Scanna streckkoden med hjälp av din mobiltelefon och få tumme upp eller ner. Köp mer av de produkter som kan odlas i Sverige under säsongen. Byt ut importerade frukter och grönsaker och ersätt med svenska frilandsodlade alternativ, såsom kål, lök och olika rotfrukter. Byt ut några köttmåltider i veckan mot vegetarisk kost. Vill du ändå ha kött, välj då kött som inte belastar miljön så mycket, exempelvis vilt och lamm. Djurhållning, framför allt nötkött, förbrukar mycket energi och orsakar stora utsläpp (14 kg CO2/kg kött). Välj hellre kyckling eller gris som har betydligt mindre klimatpåverkan (2 resp 5 CO2/kg kött). Titta efter och köp närproducerade produkter i så hög grad som möjligt när du handlar. Välj i första hand alternativ som också är ekologiska. Undvik buteljerat vatten och drick kranvatten istället. Matavfall Släng matavfallet i den bruna påsen. I Trelleborgs kommun införs insamling av matavfall för hushållen etappvis fram till Matavfallet blir till biogas som kan renas till fordonsgas, ett miljöanpassat drivmedel. På köpet får man biogödsel, ett utmärkt gödningsmedel som kan återföras till lantbruket. Övrig konsumtion Handla miljömärkt. Genom att välja produkter med miljömärkning vet du att du gjort ett val som är bättre för miljön. Köp prylar i syfte att de ska hålla länge. Saker som du tröttnat på sälj dem eller ge bort dem hellre än att slänga dem.

17 17 (18) Gå på Loppis. Eller anordna en själv när du städat förråden. Ditt skräp kan bli någon en annans fynd! Övrigt avfall Metallförpackningar kan återvinnas med stor energivinst. Tidningar och andra trycksaker lämnas på en återvinningsstation. Återvinning av papper sparar 70 procent av energin jämfört med nytillverkning. Lämna returflaskor, PET-flaskor och aluminiumburkar i din butik. Testa dig själv 1. Vad menas med begreppet förstärkt växthuseffekt? 2. Hur har de naturliga variationerna av jordens klimat sett ut? 3. Vad räknas som biobränslen? 4. Hur har de fossila bränslena uppstått? 5. Redogör för kolets kretslopp. 6. Hur tillverkas biogas? 7. Vad är IPCC? 8. Ge exempel på olika förnybara energikällor. 9. På vilket sätt utgör solen grunden för den mesta energi på jorden? 10. Vilka fler växthusgaser än CO2 släpper vi ut i atmosfären? 11. Förklara hur man menar när man säger att konsumtion av 1 kg svenskt griskött motsvarar 4,8 kg koldioxid. 12. Varför minskar CO2- utsläppen om jag använder mindre elektricitet hemma? Diskussionsfrågor att arbeta vidare med 1. Läs igenom tipsen för en klimatsmart vardag Vilka åtgärder har du själv redan genomfört? Vilka kan du och din familj tänka er att genomföra framöver? Finns det några fler miljövänliga åtgärder som alla kan göra? Gå in på och testa hur mycket CO2-utsläpp som din livsstil genererar i nuläget. 2. Hur kommer olika länder att påverkas av den globala uppvärmningen? Vad kommer det att innebära för Sveriges del? Gör en lista över olika för- och nackdelar till följd av global uppvärmning. Gå in på 3. Vilka länder släpper ut mest CO2 i dag? Bör man räkna utsläppen per capita eller per land? Vem bär ansvaret för att begränsa effekterna av den globala uppvärmningen?

18 18 (18) 4. Hur kan lagstiftning och ekonomiska styrmedel begränsa CO2- utsläppen? 5. Vilket upplever du som det allra största miljöproblemet? Finns det någonting som du själv kan göra för att bli den del av lösningen på detta problem?

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

ett fördjupningshäfte till boken om skogen Skogen och klimatet Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen i Skolan skogeniskolan.

ett fördjupningshäfte till boken om skogen Skogen och klimatet Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen i Skolan skogeniskolan. ett fördjupningshäfte till boken om skogen Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen och klimatet Skogen i Skolan skogeniskolan.se Att komma tillrätta med klimatproblemen är den kanske

Läs mer

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser Du behöver inte skriva ut detta dokument. Medföljande lärare får materialet när klassen kommer till utställningen. Besöket börjar med en kort introduktion,

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Daniel Wigren & Mikael Walther

Daniel Wigren & Mikael Walther Daniel Wigren & Mikael Walther Innehåll Förord 1. Inledning 1.1. Vad är biobränsle? 1.2. Varför biobränsle? 1.3. Biobränsle i världen 1.4. Biobränsle i Sverige 1.4.1. Politiska styrmedel 2. Olika sorters

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger

Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Köttkonsumtionens miljöpåverkan Maja Wiberger Kandidatuppsats 15 hp Restaurangmanagerprogrammet 180 hp Handledare: Kerstin Bergström Examinator: Monica Petersson

Läs mer

Individen och klimatpåverkan

Individen och klimatpåverkan Klimathot och klimatstrategier i dagens och morgondagens värld Avdelningen för industriell ekologi, skolan för energi- och miljöteknik, KTH Vårterminen 2007 Individen och klimatpåverkan Per-Anders Jande,

Läs mer

Tips och inspiration för en mer

Tips och inspiration för en mer Tips och inspiration för en mer Ingen kan göra allt men alla kan göra något I den här broschyren presenteras ett stort antal miljöförbättrande åtgärder inom fyra områden: Energi, Resor, Mat och Återvinning.

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN

lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN lantbruknu! Fossilfritt HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Fossilfritt lantbruknu! HANDBOK I MINSKAT FOSSILBEROENDE MED ÖSTGÖTAMODELLEN Stort tack till till Helgenäs Bulktransporter,

Läs mer

Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar

Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar 1 Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*) :

Läs mer

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Innehåll 1. Inledning... 1 2. Växthuseffekten och klimatförändringarna... 3 3. Effekter i naturen... 9 4. Klimatförändringar och jordbruket... 21 5. Klimatförändringar

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

Energi. på hållbar väg. bashäfte

Energi. på hållbar väg. bashäfte bashäfte Energi på hållbar väg Varje soluppgång borde ses som en ny möjlighet, varje dag som en ny utmaning att rädda vår planet och dess liv i alla former för kommande generationer. Jens Wahlstedt, Så

Läs mer

Klimatsmarta arbetsplatser Checkhäfte för utveckling av:

Klimatsmarta arbetsplatser Checkhäfte för utveckling av: Klimatsmarta arbetsplatser Checkhäfte för utveckling av: Resor och varutransporter Elanvändning Personalmatsal och fikarum Miljömärkta produkter och tjänster Personlig checklista STs checkhäfte om klimatsmarta

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

C-UPPSATS. Biogas. - för en hållbar utveckling. Magnus Livbom Janne Niemelä. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Biogas. - för en hållbar utveckling. Magnus Livbom Janne Niemelä. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:222 Biogas - för en hållbar utveckling Magnus Livbom Janne Niemelä Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen för Tillämpad

Läs mer

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet

10% mindre 2010 Klimatsmart i hemmet Klimatsmart i hemmet 10 % mindre 2010 Innehåll Gemensamma utrymmen sid. 31 Hur klimatsmart kan du bli i hemmet? sid. 33 Stockholms klimatutmaning är du med? Badrum sid. 15 Kök sid. 9 Stockholm har ett

Läs mer

Med klimatfrågan i fokus

Med klimatfrågan i fokus Med klimatfrågan i fokus Förnyelsebara bränslen CO 2 -neutrala Transporter Innehåll Förord, Leif Johansson Förnyelsebara bränslen en översikt Sju alternativ med olika förutsättningar Klimatpåverkan Energieffektivitet

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Perstorps kommun 2010-2015 Vår vision: Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer