2004:26. Bilskrotningens framtida finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2004:26. Bilskrotningens framtida finansiering"

Transkript

1 2004:26 Bilskrotningens framtida finansiering

2

3 MISSIV DATUM DIARIENR /569-5 ERT DATUM ER BETECKNING M2003/3580/Knb Regeringen Miljödepartementet Stockholm Uppdrag till Statskontoret att utreda framtida finansiering av insamling och återvinning av bilar Regeringen gav den 20 november 2003 Statskontoret i uppdrag att presentera olika finansieringsalternativ för den framtida insamlingen och återvinningen av bilar. I uppdraget ingick också att klargöra bilägarens skyldigheter och ge förslag på hur reglerna för avställningsmöjligheter kan förändras så att nedskräpning med bilar minskar. Statskontoret har inhämtat synpunkter från företrädare för bilproducenterna och bilskrotarna samt andra aktörer och intressenter. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Bilskrotningens framtida finansiering (2004:26). Generaldirektör Knut Rexed har beslutat i detta ärende. Direktör Anna Karlgren, chef för Enheten för utvärderingsfrågor, avdelningsdirektör Lila Ericsson, föredragande, avdelningsdirektör Jonas Hammarlund och förste byråsekreterare Klas Svensson var närvarande vid den slutliga handläggningen. Enligt Statskontorets beslut Lila Ericsson POSTADRESS: Box 2280, Stockholm. BESÖKSADRESS: Norra Riddarholmshamnen 1. TELEFON VXL: FAX:

4

5 Innehåll Sammanfattning Summary Ordlista Utredningens genomförande Utgångspunkter Uppdraget Arbetets genomförande Definitioner 19 2 EU:s direktiv om uttjänta fordon (ELV-direktivet) ELV-direktivet Hur övriga länder genomför direktivet 24 3 Producentansvar i Sverige Förordning om producentansvar för bilar Producenterna når återvinningsmålen Otydliga regler om producenternas ansvar att informera Hur producenterna hanterar sitt ekonomiska ansvar Tillsyn över producentansvar Producentansvar för bilar och konkurrens 31 4 Bilskrotningsbranschen Antal bilskrotare Kostnader för bilskrotning Förändrade regler för auktorisation Tillsyn över bilskrotning 36 5 Styrmedel för bilskrotning Dagens skrotningssystem Avställning av fordon Övergivna bilar 47 6 Tidigare förslag till finansiering Regeringens förslag Sveriges Bilskrotares Riksförbunds förslag BIL Swedens förslag 58 5

6 7 Fyra tänkbara finansieringsförslag Upphandlingsalternativet Fondalternativet Försäkringsalternativet Producentansvarsalternativet 64 8 Statskontorets förslag Statskontorets förslag Motivering Vilka risker kan uppstå? Konsekvenser av förslagen 74 Bilagor 1 Regeringsuppdraget 79 2 Intervju- och litteraturförteckning 83 3 Fakta om bilar och skrotning 87 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG 89 5 Hur länge räcker bilskrotningsfonden? 99 6

7 Sammanfattning Statskontorets förslag 1. Producentansvaret utsträcks till att omfatta samtliga bilar på marknaden från och med den 1 januari Producenterna ges ett ökat informationsansvar. 3. Inbetalningen av skrotningsavgifter upphör från och med den 1 juli Skrotningspremier betalas därefter ut så långt fonden räcker. 4. Bilskrotningsfonden avvecklas. 5. Naturvårdsverket och producenterna för en dialog för att komma överens om mottagningsställenas antal, lokalisering och utformning. 6. Berörda myndigheter informerar bilägare om ansvaret att förvara bilar på ett miljöriktigt sätt och om förbudet att överge bilar. Bilägares brott mot miljöbalken bör utredas och prövas i domstol. 7. Regeringen utreder möjligheten att utsträcka ansvar enligt miljöbalken till den som äger bilen. 8. Vägverket upphör med s.k. administrativ skrotning EU:s direktiv om uttjänta fordon I november 2003 fick Statskontoret regeringens uppdrag att utreda den framtida finansieringen av insamling och återvinning av uttjänta bilar. Bakgrunden till uppdraget är EU:s direktiv om uttjänta fordon som kräver att alla bilar som blivit uttjänta ska kunna lämnas in kostnadsfritt till skrotning senast den 1 januari I Sverige gäller kostnadsfri mottagning för bilar som har svensk producent och som satts på marknaden den 1 januari 1998 eller senare. För övriga bilar finansieras skrotningen genom att bilägaren får en skrotningspremie från bilskrotningsfonden. Skrotningspremien ska täcka skrotningskostnaden men ibland är bilskrotarens mottagningsavgift så hög att skrotningspremien inte räcker till. I Statskontorets uppdrag ingår att visa hur en kostnadsfri mottagning av alla bilar kan säkerställas i svensk lagstiftning, inklusive bilar som har registreras före 1998 eller som direktimporterats. Ska bilskrotningsfonden vara kvar eller ska finansieringen ske på annat sätt? I Statskontorets uppdrag ingår också att klargöra bilägarens skyldigheter och ge förslag på hur reglerna för avställningsmöjligheter kan förändras så att nedskräpning med bilar minskar. 7

8 Utsträckt producentansvar I takt med att de bilar som satts på marknaden före 1998 skrotas kommer allt fler bilar på marknaden att omfattas av producentansvar. Så småningom kommer alla äldre bilar att ha försvunnit. Bilar som omfattas av producentansvar idag garanteras redan kostnadsfri inlämning, tillgängliga mottagningsställen och fastställd återvinningsnivå. Att utvidga producentansvaret till att omfatta även äldre och direktimporterade bilar är ett enkelt och stabilt sätt att säkerställa att alla bilar kan lämnas in kostnadsfritt till skrotning. Producenterna har förklarat sig villiga att åta sig detta ansvar under vissa förutsättningar. Utökat informationsansvar för producenterna Bilproducenternas informationsansvar är inte lika långtgående som informationsansvaret för andra produktgrupper som omfattas av producentansvar. För att ett nytt bilskrotningssystem ska fungera bra krävs att bilägaren blir informerad, och vi föreslår därför att bilproducenternas informationsansvar utökas. Skrotningsavgift och skrotningspremie upphör Skrotningspremien behövs inte längre för att finansiera skrotningen när producenterna övertar kostnadsansvaret. Vi föreslår att inbetalningen av skrotningsavgiften upphör ett halvår innan ansvaret övergår till producenterna. Skrotningspremier betalas därefter så långt fonden räcker. Uppskattningsvis räcker pengarna en bit in på år Bilskrotningsfonden avvecklas Bilskrotningsfonden behövs inte för att finansiera skrotningen i framtiden. Bilskrotningsfonden som finansiär av ett ekonomiskt incitament till bilägaren har inte fungerat som det var tänkt. Bilskrotningsfonden bör därför avvecklas. Vi föreslår en annan finansieringslösning och andra styrmedel. Detta innebär även att kommunerna inte längre kan få bidrag till bilskrotningskampanjer. Mottagningsställen bör finnas tillgängliga Att bilägaren inte har för långt avstånd till ett mottagningsställe är avgörande för att ett nytt bilskrotningssystem ska fungera väl. Producenterna och Naturvårdsverket bör föra diskussioner om mottagningsställenas lokalisering och utformning för att garantera tillgängligheten. Naturvårdsverket bör regelbundet följa upp hur tillgängligheten utvecklas. Nya tekniska möjligheter, till exempel mobila mottagningsställen, bör kunna prövas. Skärpt ägaransvar Att förvara sin bil på ett felaktigt sätt eller att överge bilen är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Kunskapen om detta är bristfällig hos bilägare. Samhället har inte heller uppmärksammat detta brott i nämnvärd utsträckning. Signalerna har snarast varit de motsatta. Kommunerna kräver 8

9 till exempel inte alltid att de bilägare som övergivit sina bilar ska betala för bärgning och skrotning. Det är viktigt att bilägaren känner till sina skyldigheter. Vi föreslår därför att berörda myndigheter på lämpligt sätt informerar om detta. Vi föreslår också att kommunerna i ökad utsträckning kräver bilägaren på uppkomna kostnader och att rättsväsendet i högre utsträckning bör utreda och pröva bilägares brott mot miljöbalken. Ansvar för miljöbrott bör utredas Att få någon fälld för att ha övergivit en bil kan i praktiken vara svårt eftersom det är den som utför brottet och inte bilägaren som är ansvarig. En utredning pågår för närvarande som undersöker möjligheten att införa ägaransvar vid trafikbrott. Vi föreslår att regeringen undersöker möjligheten att använda erfarenheten från denna utredning även på miljöbrott eller ger utredningen ett tilläggsdirektiv att även utreda denna fråga. Stopp för administrativ skrotning Risken för nedskräpning kan öka genom de rutiner Vägverket har för s.k. administrativ skrotning. Alla fordon är registrerade i fordonsregistret och ägaren betalar en registerhållningsavgift. Om bilägaren inte betalar registerhållningsavgift under tre år i rad genomför Vägverket en administrativ skrotning. Detta innebär att bilägaren inte längre kan nås på ett enkelt sätt, kontrollen över fordonet upphör och risken för att bilen hamnar i naturen ökar. Vi föreslår att Vägverket bör upphöra med den administrativa skrotningen och istället driva in registerhållningsavgiften omedelbart om betalning uteblir. Ingen skärpning av avställningsreglerna En bilägare kan tillfälligt avregistrera sin bil. Denna möjlighet är inte tidsbegränsad. Vår bedömning är att bilägarens möjlighet att ha sin bil avställd inte har någon direkt koppling till nedskräpningen med övergivna bilar. Därför lämnar vi inget förslag om att skärpa avställningsreglerna. 9

10 10

11 Summary Proposals by the Swedish Agency for Public Management 1. Producers take-back and recycling responsibility should be extended, with effect from 1 January 2007, to apply to every vehicle on the market. 2. Producers should also be given increased responsibility for providing information. 3. Payment of vehicle-disposal charges should be discontinued with effect from 1 July Vehicle-disposal premiums should be disbursed after that date for as long as the funds last. 4. The Motor Vehicle Disposal Fund should be phased out. 5. The Swedish National Environmental Protection Agency and producers should conduct a dialogue to agree on the number, location and configuration of collection facilities. 6. The public agencies concerned should inform vehicle owners of their responsibility for storing their vehicles in an environmentally sound manner, and of the prohibition on dumping of vehicles. Vehicle owners offences under the Swedish Environmental Code should be investigated, and they should be taken to court. 7. The Swedish Government should examine the option of extending liability under the Swedish Environmental Code to vehicle owners. 8. The Swedish Road Administration (SRA) should abolish the system of final deregistration 1 for vehicles. The EU Directive on end-of life vehicles In November 2003 the Swedish Agency for Public Management was assigned by the Swedish Government to investigate future means of financing collection and recycling of end-of-life vehicles. The background to this assignment was Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council (18 September 2000). This Directive lays down that by 1 January 2007, every vehicle is to be delivered to an authorised treatment facility without any cost for the final holder and/or owner. In Sweden, there is no charge for reception of vehicles that came on the market on or after 1 January For other vehicles, disposal is funded through payment to vehicle owners of vehicle-disposal premiums from the Motor Vehicle Disposal Fund. These premiums are intended to cover the 1 Translator s note: the Swedish expression literally means administrative disposal or administrative scrapping. 11

12 costs of vehicle disposal, but dismantlers reception charges are sometimes so high that the premium is inadequate. The assignment of the Swedish Agency for Public Management includes showing how to ensure in Swedish legislation that all vehicles, including those registered before 1998 and directly imported, are received free of charge. Should the Motor Vehicle Disposal Fund be retained, or should the financing take place in some other manner? The Agency s remit also includes clarifying vehicle owners obligations and proposing ways of amending the rules on owners scope for deregistering their vehicles (i.e. removing them from use), in order to reduce vehicle dumping. Extending producer responsibility As the vehicles that came on the market before 1998 are scrapped, more and more vehicles on the market will be covered by producers take-back and recycling responsibility. In due course, all the older vehicles will have been eliminated. Vehicles subject to producers take-back and recycling responsibility are already guaranteed free take-back, adequate availability of collection facilities and a defined recycling rate today. Extending producers' responsibility to include older and directly imported vehicles is a simple and stable way of ensuring that all vehicles can be surrendered for disposal free of charge. Swedish vehicle manufacturers have declared their willingness to assume this responsibility, subject to certain conditions. Increasing producers responsibility for providing information Vehicle manufacturers responsibility for informing their customers is less far-reaching than that of manufacturers of other product groups subject to producers take-back and recycling responsibility. For a new vehicledisposal system to work properly, vehicle owners must be well informed. We therefore propose an increase in vehicle manufacturers responsibility for providing information. Abolishing charges and premiums for vehicle disposal Vehicle-disposal premiums will no longer be needed to finance disposal when producers assume responsibility for the cost. We therefore propose discontinuing payment of vehicle-disposal charges six months before this responsibility is transferred to the producers. Vehicle-disposal premiums should thereafter be disbursed for as long as there are sufficient funds for doing so. We estimate that the amount paid in should last until sometime in Phasing out the Motor Vehicle Disposal Fund The Motor Vehicle Disposal Fund is not necessary for the financing of future vehicle disposal. In funding a financial incentive for vehicle owners, it has not functioned as intended. The Motor Vehicle Disposal Fund should therefore be discontinued. We propose other financing arrangements and 12

13 economic instruments. This also means that the municipalities will no longer be eligible for grants for vehicle-disposal campaigns. Making collection facilities accessible The fact that no vehicle owner is located far from a reception site is crucial to the proper functioning of a new vehicle-disposal system. The car producers and the Environmental Protection Agency should conduct discussions on the location and design of the reception sites, to guarantee that they are accessible. The Agency should regularly monitor accessibility trends. New technical options, such as mobile reception sites, should be tested. Stepping up owners responsibility Storing one s car incorrectly or dumping the vehicle is an environmental offence punishable by fines or imprisonment. Knowledge of this fact is inadequate among car owners. Nor have the authorities drawn attention to this offence to any appreciable extent. Rather, its signals have been the opposite. The municipalities do not always, for example, require owners who have abandoned their vehicles to pay for the salvaging and disposal. It is vital for vehicle owners to be aware of their obligations. We therefore recommend that the agencies concerned should inform them of what they are obliged to do. We also propose that the municipalities should, to a greater extent, insist on vehicle owners defraying costs that arise, and that the judicial system should investigate and assess vehicle owners offences under the Swedish Environmental Code on a larger scale. Investigating liability for environmental offences In practice it may be difficult to get anyone convicted for dumping a car, since it is the person who commits the offence, rather than the vehicle owner, who is liable. A commission of inquiry is currently investigating the option of introducing owners liability for road-transport offences. We propose that the Swedish Government should examine the scope for using this opportunity to apply the lessons learnt from this investigation to environmental offences as well. Alternatively, we recommend giving the commission supplementary directives to extend its remit to cover this issue as well. Stopping final deregistration Owing to the routines that the Swedish Road Administration (SRA) has for final deregistration of vehicles, there may be an elevated risk of dumping. All vehicles are listed in the Swedish Vehicle Register, and every owner pays a registration charge. If the vehicle owner fails to pay this charge for three years in succession, SRA deregisters the vehicle permanently. This means that it is no longer possible to contact the vehicle owner in a simple manner. Moreover, SRA s control over the vehicle ceases, while the risk of 13

14 its being dumped in the natural environment increases. We therefore propose that SRA should discontinue its system of final deregistration and instead, in response to default of payment, take immediate steps to collect the registration charge that is due. No tightening of regulations on temporary vehicle deregistration Owners can temporarily deregister their vehicles. This option is not subject to a time limit. Our assessment is that there is no direct connection between the owners scope for temporarily taking their cars off the road, on the one hand, and dumping of abandoned vehicles on the other. We therefore do not recommend tightening up the regulations concerning temporary deregistration. 14

15 Ordlista Ord Auktoriserad bilskrotare BIL Sweden Bildemonterare Bilfragmenterare Bilproducent Bilskrotningsfonden Förklaring är den bilskrotare vars verksamhet är godkänd av länsstyrelsen. I denna rapport kallas de endast bilskrotare. är en branschorganisationen för företag som tillverkar och importerar personbilar, lastbilar och bussar. Organisationen har cirka 25 medlemsföretag som tillsammans står för 99 procent av nybilsregistreringen i Sverige. är ett annat och modernare ord för bilskrotare. sönderdelar eller fragmenterar en bil i en hammarkvarn varpå de olika materialen sorteras för återvinning. I Sverige finns totalt sex anläggningar och tre separata bolag. är den som tillverkar eller som yrkesmässigt för in bilar i Sverige. Vägverket för register över dessa. består av saldot mellan inbetalda skrotningsavgifter och utbetalda skrotningspremier och förvaltas av Vägverket. Bilskrotningslagen och Bilskrotningsförordningen från 1975 reglerar bilskrotning. Här anges bl.a. de regler som gäller för bilskrotningsfonden och de krav som finns för auktorisationen av bilskrotare. BPS AB Direktimporterad bil står för Bil Producentansvar Sverige AB och är ett företag ägt av svenska billtillverkare och importörer. Dess uppgift är att stödja producenterna inom området producentansvar och återvinning. är en bil som importerats av annan än en registrerad importör. Privatimporterad är en beteckning som ofta används synonymt. ELV-direktivet EU:s direktiv om uttjänta fordon (End of Life 15

16 Vehicles) Insamlingsanläggning Mottagningsavgift Privatimporterad bil Producentansvar SBR Skrotbil Skrotningsavgift Skrotningsintyg Skrotningspremie Äldre bil Övergiven bil är ett annat ord för mottagningsställe. Där kan skrotbilar lämnas in kostnadsfritt. är den avgift som bilskrotaren tar ut av bilägaren för att skrota en bil. är ett annat ord för direktimporterad bil. betyder att producenterna har skyldigheten att omhänderta de uttjänta produkter de tidigare fört in på marknaden. står för Sveriges Bilskrotares Riksförbund och är en intresseförening för svenska bilskrotningsföretag. Dagens 158 medlemmar står tillsammans för cirka 65 procent av den totala bilskrotningen i Sverige. definieras i denna utredning som en uttjänt bil som högst väger 3500 kg, saknar marknadsvärde men som inte saknar ett fordons nödvändiga komponenter. är den avgift som betalas in till bilskrotningsfonden då en bil registreras för första gången. utfärdas av auktoriserad bilskrotare och visar att en skrotbil har omhändertagits för skrotning. Intyget krävs för att en bil ska avregistreras ur trafikregistret. är den premie som Vägverket betalar ut till bilägaren vid skrotning och som tas ur bilskrotningsfonden. betecknas den bil vara som satts på marknaden före den 1 januari 1998 då producentansvaret för bilar började gälla. betraktas den bil vara vars ägare inte längre tar hand om sitt fordon på ett miljömässigt korrekt sätt. 16

17 1 Utredningens genomförande 1.1 Utgångspunkter År 2000 antog Europaparlamentet och ministerrådet direktiv (2000/53/EG) om uttjänta fordon, även kallat ELV-direktivet (End of Life Vehicles). Enligt direktivet ska den sista ägaren till en bil utan kostnad kunna lämna in den till skrotning när den blivit uttjänt. Det är bilproducenterna som ska stå för hela, eller en betydande del av, kostnaden. Kostnadsfri inlämning gäller i Sverige för bilar som är satta på marknaden den 1 januari 1998 eller senare. Det framgår av förordningen (1997:788) om producentansvar för bilar trädde i kraft den 1 januari Men förordningen har ännu inte satts på prov eftersom de aktuella bilarna i dagsläget inte är skrotfärdiga. Bilar som satts på marknaden före den 1 januari 1998 samt direktimporterade bilar omfattas inte av producentansvarsförordningen och därmed inte heller av kravet på kostnadsfri inlämning till skrotning. Dagens skrotningssystem tillkom år 1975 i form av lagen (1975:343) om bilskrotning. Samtidigt inrättades en statlig bilskrotningsfond. Fonden finansieras genom att en skrotningsavgift betalas i samband med att bilen registreras första gången. När bilen skrotas hos en bilskrotare får bilägaren en skrotningspremie ur fonden. Skrotningspremien betalas ut mot uppvisande av skrotningsintyg. Storleken på premien varierar med bilens ålder. Hos vissa bilskrotare täcker premien den mottagningsavgift som bilskrotaren tar ut. Hos andra får bilägaren betala mer än premien, vilket leder till att skrotningen inte alltid är kostnadsfri för bilägaren. Det är osäkert om möjligheten att skrota sin bil kostnadsfritt är tillräckligt för att en bilägare ska lämna sin bil till skrotning och inte lämna bilen i naturen eller på parkeringsplatser. Det förekommer att bilar överges eller förvaras på ett sätt som kan skada människors hälsa och miljö trots att det är förbjudet. 1.2 Uppdraget I november 2003 gav regeringen Statskontoret uppdraget att utreda den framtida finansiering av insamling och återvinning av bilar (Dnr M2003/ 3580/knb). Uppdraget finns i bilaga 1. 17

18 Enligt uppdraget ska Statskontoret: presentera olika finansieringsalternativ för den framtida insamlingen och återvinningen av bilar samt analysera för- och nackdelar med de olika alternativen, på basis av analysen föreslå ett kostnadseffektivt och stabilt finansieringssystem där de miljöpolitiska målen om miljöriktig hantering och kraven på återvinningsnivåer för uttjänta bilar uppnås i enlighet med bilskrotningsdirektivet. Vidare bör nedskräpning med bilar i naturen minimeras, klargöra bilägarens skyldigheter och ge förslag på hur reglerna för avställningsmöjligheter för bilar kan förändras så att nedskräpning med bilar minskar, utreda om bilproducenterna kan få ett tydligare ansvar. Följande frågor bör besvaras. Hur en kostnadsfri mottagning av alla bilar från och med den 1 januari 2007 kan säkerställas i svensk lagstiftning och även omfatta bilar som har registreras före år 1998 eller som direktimporterats. Omfattningen av producenternas ansvar bör belysas. Om ersättning till bilskrotaren för skrotningskostnaden kan lämnas direkt från bilskrotningsfonden. Regeringen har angett följande utgångspunkter. Bilproducenterna ska ta sitt ansvar för insamling och omhändertagande av de uttjänta bilarna i enlighet med tankarna bakom producentansvaret. Det är viktigt att ett incitament för den siste bilägaren att lämna in sin bil för skrotning finns kvar. Staten ska även fortsättningsvis kunna vidta åtgärder eller skapa incitament för att de miljöpolitiska målen ska uppnås. 1.3 Arbetets genomförande Vi har diskuterat uppdragets frågor med företrädare för departement, myndigheter, kommuner, bilproducenter, bilskrotare och andra berörda aktörer. Vi har vidare gjort studiebesök på Stena Gotthard AB:s fragmenteringsanläggning i Huddinge och Upplands Bildemo i Uppsala. En förteckning över de personer vi samtalat med samt använda källor återfinns i bilaga 2. 18

19 Utredningen har genomförts av en projektgrupp bestående av Michael Borchers, Lila Ericsson (uppdragsledare), Jonas Hammarlund, Richard Murray och Klas Svensson. 1.4 Definitioner Stora delar av ELV-direktivet är redan införda i svensk lagstiftning genom bilskrotningslagstiftningen och förordningen om producentansvar för bilar. Men producentansvarsförordningen gäller inte alla bilar. Bilar som är satta på marknaden före den 1 januari 1998 och bilar som importerats av någon annan än en yrkesmässig tillverkare eller importör omfattas i dagsläget inte av förordningen. Dessa bilar kallas i denna utredning för äldre bilar respektive direktimporterade bilar. Enligt ELV-direktivet ska kostnadsfri inlämning gälla fordon som väger högst 3500 kilogram (kategori M1 och N1), är uttjänta, saknar marknadsvärde eller som har ett negativt marknadsvärde och innehåller ett fordons nödvändiga komponenter och som inte tillförts avfall. Dessa bilar kallas i denna utredning för skrotbilar. I ordlistan förklaras ytterligare ord som används i rapporten. Det finns en faktasammanställning om bilar och skrotning i bilaga 3. 19

20 20

21 2 EU:s direktiv om uttjänta fordon (ELV-direktivet) 2.1 ELV-direktivet ELV-direktivet syftar till att säkerställa en hög miljöskyddsnivå inom EU och till att bevara den inre marknadens funktion för uttjänta fordon. Det syftar också till att förhindra uppkomsten av avfall från fordon och till att främja återanvändning, materialåtervinning och återvinning av fordon och deras komponenter. Alla inblandade ekonomiska aktörers miljöprestationer ska förbättras. Medlemsstaterna skulle genomföra direktivet i nationell rätt senast den 21 april För vissa åtgärder anger direktivet andra datum för ikraftträdande. ELV-direktivet är ett s.k. minimidirektiv som tillåter medlemsländerna att ha strängare regler så länge dessa inte är handelshindrande. Direktivet finns i sin helhet i bilaga 4. Mål för återanvändning och återvinning Medlemsstaterna ska säkerställa att följande mål uppnås av de ekonomiska aktörerna. 2 Senast den 1 januari 2006 ska återanvändningen och återvinningen för alla uttjänta fordon ökas till minst 85 procent av genomsnittsvikten per fordon och år. Senast den 1 januari år 2015 ska minst 95 procent återanvändas och återvinnas. Dessutom anges att senast den 1 januari 2006 ska minst 80 procent av den genomsnittliga vikten per fordon och år återanvändas eller materialåtervinnas. Från den 1 januari 2015 ska motsvarande mängd vara minst 85 procent. Detta innebär att högst fem respektive tio procent får gå till annan återvinning, exempelvis energiutvinning. Insamlingsställen Medlemsländerna ska se till att de ekonomiska aktörerna upprättar system för insamling av uttjänta fordon. Enligt direktivet ska insamlingsanläggningarna finnas tillgängliga i lämplig omfattning. Vad som är att betrakta som lämplig omfattning framgår inte. I praktiken avgörs frågor om insamlings- 2 Med ekonomiska aktörer avses var och en som bedriver verksamhet inom tillverkning, distribution, insamling, försäkringsföretag för motorfordon, demontering, fragmentering, återvinning, materialåtervinning, och annan behandling av uttjänta fordon, inbegripet deras komponenter och material (artikel 2.10) 21

22 anläggningarnas lokalisering, antal och utformning inom varje land enligt de rutiner och förutsättningar som gäller där. 3 Direktivet säger ingenting om att även transporten till mottagningsställe ska vara gratis. Bilägaren får alltså på egen bekostnad se till att den uttjänta bilen kommer till ett mottagningsställe. Vill ett land hjälpa bilägare med transportkostnader måste detta ske inom ramen för den nationella lagstiftningen och med beaktande av de restriktioner som finns för olika stödformer. I Sverige beskrivs övergivna bilar i naturen eller på allmän plats ofta som ett problem. Trots möjligheten att lämna in en uttjänt bil kostnadsfritt finns risken att den överges. I Sverige vilar ansvaret för att omhänderta bilar som överges i de flesta fall på kommunerna. I Producentansvarsutredningen konstaterades att producenterna inte ansvarar för insamling av bilar. Fri konkurrens ska råda om skrotningsfärdiga bilar och under producentens ansvar faller endast att ta emot bilar som en bilägare vill lämna in. 4 Villkor för inlämning För fordon som släpps ut på marknaden från och med den 1 juli 2002 ska följande gälla. Om ett fordon saknar eller har ett negativt marknadsvärde ska medlemsstaterna se till att den siste innehavaren och/eller ägaren utan kostnad kan lämna in fordonet till en auktoriserad behandlingsanläggning. Producenterna ska stå för alla eller en betydande del av kostnaderna för genomförandet av denna åtgärd och/eller ta tillbaka uttjänta fordon kostnadsfritt. Om det uttjänta fordonet inte innehåller ett fordons nödvändiga komponenter, särskilt motor eller karosseri, eller om det innehåller avfall som tillförts det uttjänta fordonet får medlemsstaterna föreskriva att inlämningen av sådant fordon inte ska vara kostnadsfri. Från och med den 1 januari 2007 ska motsvarande regler gälla också i fråga om fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli I producentansvarsförordningen används ordet mottagningsställe i stället för insamlingsanläggning. Fortsättningsvis används mottagningsställe också i denna rapport. 4 SOU 2001:102, s I och med att förordningen (1997:788) om producentansvar för bilar började gälla i Sverige redan den 1 januari 1998 saknar direktivets ikraftträdandedatum 1 juli 2002 praktisk betydelse. Sista datum för när direktivet börjar gälla retroaktivt, dvs. senast den 1 januari 2007, gäller även för Sverige. 22

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för bilar; SFS 2007:185 Utkom från trycket den 2 maj 2007 utfärdad den 19 april 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Denna förordning är meddelad

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Regeringens proposition 2000/01:47

Regeringens proposition 2000/01:47 Regeringens proposition 2000/01:47 Ändringar i bilskrotningslagen Prop. 2000/01:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 december 2000 Göran Persson Kjell Larsson (Miljödepartementet)

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-12-21. Enligt en lagrådsremiss den 30 november 2006 (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-12-21. Enligt en lagrådsremiss den 30 november 2006 (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-12-21 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Bilskrotningsfonden m.m. Enligt

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

www.o.lst.se Bilskrotning En analys av konkurrenssituationen på marknaden för bilskrotning i Västra Götalands län

www.o.lst.se Bilskrotning En analys av konkurrenssituationen på marknaden för bilskrotning i Västra Götalands län www.o.lst.se Bilskrotning En analys av konkurrenssituationen på marknaden för bilskrotning i Västra Götalands län Rapport 2004:45 ISSN 1403-169X Rapportansvarig: Ann-Charlotte Zackrisson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

PROBLEM 1. NEDSKRÄPNING 2. DÅLIGT SKÖTTA SKROTUPPLAG 3. KONTAMINERAT FRAGMENTERINGS- AVFALL

PROBLEM 1. NEDSKRÄPNING 2. DÅLIGT SKÖTTA SKROTUPPLAG 3. KONTAMINERAT FRAGMENTERINGS- AVFALL PROBLEM 1. NEDSKRÄPNING 2. DÅLIGT SKÖTTA SKROTUPPLAG 3. KONTAMINERAT FRAGMENTERINGS- AVFALL Två typer av skrotbilar 1. Man får här kanske göra distinktionen mellan de skrotbilar som överges på daglig basis

Läs mer

Sven Frejd (c) Lotta Bergstrand (fp) Gunnar Hansson (kd)

Sven Frejd (c) Lotta Bergstrand (fp) Gunnar Hansson (kd) Miljö- o Byggnadsnämnden 2006-10-04 1 Plats och tid Tekniska kontoren kl 13.00 16.00 (extra nämndmöte) ande Torsten Jusslin (c) ordförande Ulla Hjort (s) v. ordförande Anders Jonsén (s) ers. Karl-Fredrik

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Nr 18 Nr 18 LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om renhållningen Föredragen för Republikens President den 18 mars 2005 Utfärdad i Mariehamn den 24 mars 2005 I enlighet

Läs mer

Näringslivsgruppen Miljöpack

Näringslivsgruppen Miljöpack Näringslivsgruppen Miljöpack Varför finns Näringlivsgruppen Miljöpack? www.innventia.com 2015 2 EU direktivet för Förpackningar och Förpackningsavfall - Förpackningsdirektivet 94/62/EG med ändring 2004/12/EG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:1076 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Omhändertagande av övergivna, uttjänta fordon samt flyttning av fordon i vissa fall

Omhändertagande av övergivna, uttjänta fordon samt flyttning av fordon i vissa fall SKRIVELSE 2015-11-26 Ärendenr: NV-06341-14 Omhändertagande av övergivna, uttjänta fordon samt flyttning av fordon i vissa fall Redovisning av regeringsuppdrag Innehåll SAMMANFATTNING 7 1 INLEDNING 10 1.1

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Naturvårdsverkets rapport om nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar

Naturvårdsverkets rapport om nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar MILJÖFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSSTÖD TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-09-05 Handläggare: Susanna Karlsson Telefon: 08-508 288 55 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-09-27 p. 13 Naturvårdsverkets rapport

Läs mer

Vägledning insamlingssystem

Vägledning insamlingssystem INSAMLNGSSYSTEM Vägledning insamlingssystem Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 19 i förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om producentansvar för returpapper; SFS 2014:1074 Utkom från trycket den 16 september 2014 utfärdad den 28 augusti 2014. Regeringen föreskriver följande. 1 Syftet

Läs mer

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om omhändertagande av bilar. Svar på remiss. KS

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om omhändertagande av bilar. Svar på remiss. KS VÅR REF: DNR T2011-007-3396 ER REF: KS001-1531-2011 Jarina Edlund Tillstånd 08-508 260 94 jarina.edlund@stockholm.se Till kommunstyrelsen Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om omhändertagande

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen

Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över förpacknings- och tidningsinsamlingen Avdelning: Plan & miljö Handläggare: Sven Bomark Telefon: 08-508 28 905 Fax: 08-508 28 808 E-post: sven.bomark@miljo.stockholm.se PM 2006-03-20 Bilaga till redovisning av uppdrag att stärka tillsynen över

Läs mer

Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./. Naturvårdsverket

Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./. Naturvårdsverket 1 (8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-09-03 Dnr 647-4281-10, Rs Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Box 1104 131 26 Nacka strand Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./.

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Kommunalisering av insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper. Arbetsmaterial överlämnat den 9 april 2016 utan förslag på förordningstext.

Kommunalisering av insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper. Arbetsmaterial överlämnat den 9 april 2016 utan förslag på förordningstext. Kommunalisering av insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper Arbetsmaterial överlämnat den 9 april 2016 utan förslag på förordningstext. Uppdraget Överföring av insamlingsansvaret till kommunerna

Läs mer

FRAMSTÄLLAN 2009-05-07 Dnr 551-2628-09 Rp. Miljödepartementet 103 33 Stockholm

FRAMSTÄLLAN 2009-05-07 Dnr 551-2628-09 Rp. Miljödepartementet 103 33 Stockholm 1 (3) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY FRAMSTÄLLAN 2009-05-07 Dnr 551-2628-09 Rp Miljödepartementet 103 33 Stockholm Regelförenkling rörande skrotning av vissa uttjänta fordon under 3,5 ton Naturvårdsverkets

Läs mer

Kommittédirektiv. Förhandlare med uppgift att åstadkomma samarbetslösningar på avfallsområdet. Dir. 2008:97

Kommittédirektiv. Förhandlare med uppgift att åstadkomma samarbetslösningar på avfallsområdet. Dir. 2008:97 Kommittédirektiv Förhandlare med uppgift att åstadkomma samarbetslösningar på avfallsområdet Dir. 2008:97 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2008 Sammanfattning av uppdraget En förhandlare

Läs mer

Uttjänta bilar och miljön

Uttjänta bilar och miljön Uttjänta bilar och miljön Redovisning av regeringsuppdrag NATURVÅRDSVERKET Naturvårdsverkets ärendenr NV-01928-10 Omslag: foto Hans Zetterling 3 Förord Vi har fått i uppdrag av regeringen att redovisa

Läs mer

EU:s paket om cirkulär ekonomi nytt under solen?

EU:s paket om cirkulär ekonomi nytt under solen? EU:s paket om cirkulär ekonomi nytt under solen? David Langlet juridiska institutionen Göteborgs universitet EU:s första miljöhandlingsprogram (1973) The elimination of industrial and consumer wastes is

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Bilskrotningsförordning; utfärdad den 19 april 2007. SFS 2007:186 Utkom från trycket den 2 maj 2007 Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning är meddelad med stöd av

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Datum Beteckning 2014-10-24 2014/3023 Tekniska enheten för certifiering och kontroll Kaarlo Book/AOR Direktnr: 033-17 77 35 E-post: kaarlo.book@swedac.se Varugatan 1 931 76 Skellefteå Er referens Ellinor

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Adress 15. August 2014

Adress 15. August 2014 , Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany Adress 15. August 2014 Brådskande Säkerhetsmeddelande Urgent Safety Notice Bästa kund, Dear valued customer, med anledning av en incident på marknaden fick vi kännedom

Läs mer

Miljödepartementet Stockholm. Dnr M2012/3309/Ke. Malmö den 15 februari 2013

Miljödepartementet Stockholm. Dnr M2012/3309/Ke. Malmö den 15 februari 2013 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2012/3309/Ke Malmö den 15 februari 2013 REMISSVAR: Remiss av svenskt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (2012/19/EU) av den 4 juli 2012 om avfall

Läs mer

Manual för Materialredovisning

Manual för Materialredovisning Manual för Materialredovisning För fordon med en totalvikt av högst 3500 Kg Version 1.3 2012-02-29 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och Berg

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Seite 1 von 11. Post 1 av 1 i SFST Länk till register.

Seite 1 von 11.  Post 1 av 1 i SFST Länk till register. Seite 1 von 11 Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0282(COD) 12 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting

Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg. Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Läkemedels miljöeffekter internationell utveckling på väg Åke Wennmalm f.d. miljödirektör i Stockholms läns landsting Landstingets miljöarbete med läkemedel under perioden 2000-2010: 2001 Förorening av

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 32 Offentligt 27 October 2015 Our ref. 2015:1764 ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES 1. How many governmental jobs

Läs mer

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten Tekniska nämnden 2007 02 22 32 58 Tekniska nämndens arbetsutskott 2007 02 08 9 19 Kommunstyrelsen Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar Luleå kommun har

Läs mer

En av världens största materialåtervinnare

En av världens största materialåtervinnare Håkan Schede Sims Group En av världens största materialåtervinnare Återvinner mer än 9 miljoner ton material/år 3 100 anställda 124 anläggningar i Europa, USA, Asien och Australien (huvudkontor i Sydney)

Läs mer

Miljö. Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen.

Miljö. Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Nästa miljöredovisning utkommer i juni 2000. MÅRTEN Ensbovägen, Box 159, 581

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving

Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving 2017-04-28 Europeiska produktregler Ledstjärna: fri rörlighet på europeiska inre marknaden - Gemensamt (harmoniserat)

Läs mer

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300

00-1595. Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 00-1595 120 Fiat 500 2007» Fiat Panda / 4x4 2003» Fiat Panda 4x4 Climbing / 4x4 Cross 20033» 619-0300 rev. 2014-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Obligatorisk bild Kommunernas expertorg: 289 kommuner samt bolag, privata företag är associerade medlemmar, tot 400 medl.

Obligatorisk bild Kommunernas expertorg: 289 kommuner samt bolag, privata företag är associerade medlemmar, tot 400 medl. 1 2 Obligatorisk bild Kommunernas expertorg: 289 kommuner samt bolag, privata företag är associerade medlemmar, tot 400 medl. Totalt ca 16 000 medarbetare. Vi arbetar med samhällskontakter, dvs lobbying,

Läs mer

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN

ST1 SOLLENTUNA KOMMUN ST1 SOLLENTUNA KOMMUN N»\ Kommunledningskontoret Lars Keski-Seppälä Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0510 KS-1 Diariekod: 473 Kommunstyrelsen Utredning om möjligheterna till fastighetsnära sortering

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen

Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU36 Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att vissa bestämmelser i vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228)

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT AQR Capital Management, LLC FI Dnr 14-11970 Two Greenwich Plaza, 4 th floor, Greenwich CT 06830 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2014-12-18 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-3484 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki FINLAND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok

Congratulations on purchasing an ATS towbar. Gratulationer till er nyinköpta ATS dragkrok 00-95 65 668-04x rev. 204-04-04 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar is sold with a unique

Läs mer

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås en ändring i 29 kap. 1 miljöbalken. Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen och lag om ändring av 4 lagen om flyttning av fordon och nedskrotning av skrotfordon PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Avfallspaketet i Kommissionens förslag om cirkulär ekonomi

Avfallspaketet i Kommissionens förslag om cirkulär ekonomi Avfallspaketet i Kommissionens förslag om cirkulär ekonomi Avfallsdirektivet Förpackningsdirektivet Deponidirektivet Direktiven om uttjänta bilar, elavfall, batterier och ackumulatorer Naturvårdsverket

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

Förbehandling av elavfall

Förbehandling av elavfall Förbehandling av elavfall Vägledning för tillämpning av föreskrifterna (2005:10) om insamling, förbehandling och återvinning av elavfall. Mer information: På Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se/vagledning-elavfall-forbehandling

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag Promemoria 2010 04 19 Ju 2009/8495/L1 Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Uppdrag att överväga vissa frågor om fusion och delning samt om ökning av aktiekapitalet i aktiemarknadsbolag

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Miljöminister Jan-Erik Enestam

Miljöminister Jan-Erik Enestam Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (batterier och ackumulatorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter

Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter ANVISNING Gäller från och med 2008-06-27 Anvisning om ansvarsförsäkran för studenter Gäller fr o m 2006-01-01 Ändrad fr o m 2008-06-27 Denna anvisning grundar sig på: Högskoleförordningen (1993:100) Rektors

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Vägledning information

Vägledning information Vägledning information Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 22 i förordningen (2008:834) om producentansvar

Läs mer

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund sedan 1961

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund sedan 1961 Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund sedan 1961 sedan 2010 Michael Abraham och Lars Alm Dåtidens Bilskrotare Dagens Bilåtervinnare Agenda Vad krävs för att den uttjänta bilen ska kunna återvinnas Regeringsuppdraget

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2017-03-30 B E S L U T Melvin Capital Management LP FI Dnr 16-14664 527 Madison Avenue, New York NY 10022 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer