2004:26. Bilskrotningens framtida finansiering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2004:26. Bilskrotningens framtida finansiering"

Transkript

1 2004:26 Bilskrotningens framtida finansiering

2

3 MISSIV DATUM DIARIENR /569-5 ERT DATUM ER BETECKNING M2003/3580/Knb Regeringen Miljödepartementet Stockholm Uppdrag till Statskontoret att utreda framtida finansiering av insamling och återvinning av bilar Regeringen gav den 20 november 2003 Statskontoret i uppdrag att presentera olika finansieringsalternativ för den framtida insamlingen och återvinningen av bilar. I uppdraget ingick också att klargöra bilägarens skyldigheter och ge förslag på hur reglerna för avställningsmöjligheter kan förändras så att nedskräpning med bilar minskar. Statskontoret har inhämtat synpunkter från företrädare för bilproducenterna och bilskrotarna samt andra aktörer och intressenter. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Bilskrotningens framtida finansiering (2004:26). Generaldirektör Knut Rexed har beslutat i detta ärende. Direktör Anna Karlgren, chef för Enheten för utvärderingsfrågor, avdelningsdirektör Lila Ericsson, föredragande, avdelningsdirektör Jonas Hammarlund och förste byråsekreterare Klas Svensson var närvarande vid den slutliga handläggningen. Enligt Statskontorets beslut Lila Ericsson POSTADRESS: Box 2280, Stockholm. BESÖKSADRESS: Norra Riddarholmshamnen 1. TELEFON VXL: FAX:

4

5 Innehåll Sammanfattning Summary Ordlista Utredningens genomförande Utgångspunkter Uppdraget Arbetets genomförande Definitioner 19 2 EU:s direktiv om uttjänta fordon (ELV-direktivet) ELV-direktivet Hur övriga länder genomför direktivet 24 3 Producentansvar i Sverige Förordning om producentansvar för bilar Producenterna når återvinningsmålen Otydliga regler om producenternas ansvar att informera Hur producenterna hanterar sitt ekonomiska ansvar Tillsyn över producentansvar Producentansvar för bilar och konkurrens 31 4 Bilskrotningsbranschen Antal bilskrotare Kostnader för bilskrotning Förändrade regler för auktorisation Tillsyn över bilskrotning 36 5 Styrmedel för bilskrotning Dagens skrotningssystem Avställning av fordon Övergivna bilar 47 6 Tidigare förslag till finansiering Regeringens förslag Sveriges Bilskrotares Riksförbunds förslag BIL Swedens förslag 58 5

6 7 Fyra tänkbara finansieringsförslag Upphandlingsalternativet Fondalternativet Försäkringsalternativet Producentansvarsalternativet 64 8 Statskontorets förslag Statskontorets förslag Motivering Vilka risker kan uppstå? Konsekvenser av förslagen 74 Bilagor 1 Regeringsuppdraget 79 2 Intervju- och litteraturförteckning 83 3 Fakta om bilar och skrotning 87 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG 89 5 Hur länge räcker bilskrotningsfonden? 99 6

7 Sammanfattning Statskontorets förslag 1. Producentansvaret utsträcks till att omfatta samtliga bilar på marknaden från och med den 1 januari Producenterna ges ett ökat informationsansvar. 3. Inbetalningen av skrotningsavgifter upphör från och med den 1 juli Skrotningspremier betalas därefter ut så långt fonden räcker. 4. Bilskrotningsfonden avvecklas. 5. Naturvårdsverket och producenterna för en dialog för att komma överens om mottagningsställenas antal, lokalisering och utformning. 6. Berörda myndigheter informerar bilägare om ansvaret att förvara bilar på ett miljöriktigt sätt och om förbudet att överge bilar. Bilägares brott mot miljöbalken bör utredas och prövas i domstol. 7. Regeringen utreder möjligheten att utsträcka ansvar enligt miljöbalken till den som äger bilen. 8. Vägverket upphör med s.k. administrativ skrotning EU:s direktiv om uttjänta fordon I november 2003 fick Statskontoret regeringens uppdrag att utreda den framtida finansieringen av insamling och återvinning av uttjänta bilar. Bakgrunden till uppdraget är EU:s direktiv om uttjänta fordon som kräver att alla bilar som blivit uttjänta ska kunna lämnas in kostnadsfritt till skrotning senast den 1 januari I Sverige gäller kostnadsfri mottagning för bilar som har svensk producent och som satts på marknaden den 1 januari 1998 eller senare. För övriga bilar finansieras skrotningen genom att bilägaren får en skrotningspremie från bilskrotningsfonden. Skrotningspremien ska täcka skrotningskostnaden men ibland är bilskrotarens mottagningsavgift så hög att skrotningspremien inte räcker till. I Statskontorets uppdrag ingår att visa hur en kostnadsfri mottagning av alla bilar kan säkerställas i svensk lagstiftning, inklusive bilar som har registreras före 1998 eller som direktimporterats. Ska bilskrotningsfonden vara kvar eller ska finansieringen ske på annat sätt? I Statskontorets uppdrag ingår också att klargöra bilägarens skyldigheter och ge förslag på hur reglerna för avställningsmöjligheter kan förändras så att nedskräpning med bilar minskar. 7

8 Utsträckt producentansvar I takt med att de bilar som satts på marknaden före 1998 skrotas kommer allt fler bilar på marknaden att omfattas av producentansvar. Så småningom kommer alla äldre bilar att ha försvunnit. Bilar som omfattas av producentansvar idag garanteras redan kostnadsfri inlämning, tillgängliga mottagningsställen och fastställd återvinningsnivå. Att utvidga producentansvaret till att omfatta även äldre och direktimporterade bilar är ett enkelt och stabilt sätt att säkerställa att alla bilar kan lämnas in kostnadsfritt till skrotning. Producenterna har förklarat sig villiga att åta sig detta ansvar under vissa förutsättningar. Utökat informationsansvar för producenterna Bilproducenternas informationsansvar är inte lika långtgående som informationsansvaret för andra produktgrupper som omfattas av producentansvar. För att ett nytt bilskrotningssystem ska fungera bra krävs att bilägaren blir informerad, och vi föreslår därför att bilproducenternas informationsansvar utökas. Skrotningsavgift och skrotningspremie upphör Skrotningspremien behövs inte längre för att finansiera skrotningen när producenterna övertar kostnadsansvaret. Vi föreslår att inbetalningen av skrotningsavgiften upphör ett halvår innan ansvaret övergår till producenterna. Skrotningspremier betalas därefter så långt fonden räcker. Uppskattningsvis räcker pengarna en bit in på år Bilskrotningsfonden avvecklas Bilskrotningsfonden behövs inte för att finansiera skrotningen i framtiden. Bilskrotningsfonden som finansiär av ett ekonomiskt incitament till bilägaren har inte fungerat som det var tänkt. Bilskrotningsfonden bör därför avvecklas. Vi föreslår en annan finansieringslösning och andra styrmedel. Detta innebär även att kommunerna inte längre kan få bidrag till bilskrotningskampanjer. Mottagningsställen bör finnas tillgängliga Att bilägaren inte har för långt avstånd till ett mottagningsställe är avgörande för att ett nytt bilskrotningssystem ska fungera väl. Producenterna och Naturvårdsverket bör föra diskussioner om mottagningsställenas lokalisering och utformning för att garantera tillgängligheten. Naturvårdsverket bör regelbundet följa upp hur tillgängligheten utvecklas. Nya tekniska möjligheter, till exempel mobila mottagningsställen, bör kunna prövas. Skärpt ägaransvar Att förvara sin bil på ett felaktigt sätt eller att överge bilen är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Kunskapen om detta är bristfällig hos bilägare. Samhället har inte heller uppmärksammat detta brott i nämnvärd utsträckning. Signalerna har snarast varit de motsatta. Kommunerna kräver 8

9 till exempel inte alltid att de bilägare som övergivit sina bilar ska betala för bärgning och skrotning. Det är viktigt att bilägaren känner till sina skyldigheter. Vi föreslår därför att berörda myndigheter på lämpligt sätt informerar om detta. Vi föreslår också att kommunerna i ökad utsträckning kräver bilägaren på uppkomna kostnader och att rättsväsendet i högre utsträckning bör utreda och pröva bilägares brott mot miljöbalken. Ansvar för miljöbrott bör utredas Att få någon fälld för att ha övergivit en bil kan i praktiken vara svårt eftersom det är den som utför brottet och inte bilägaren som är ansvarig. En utredning pågår för närvarande som undersöker möjligheten att införa ägaransvar vid trafikbrott. Vi föreslår att regeringen undersöker möjligheten att använda erfarenheten från denna utredning även på miljöbrott eller ger utredningen ett tilläggsdirektiv att även utreda denna fråga. Stopp för administrativ skrotning Risken för nedskräpning kan öka genom de rutiner Vägverket har för s.k. administrativ skrotning. Alla fordon är registrerade i fordonsregistret och ägaren betalar en registerhållningsavgift. Om bilägaren inte betalar registerhållningsavgift under tre år i rad genomför Vägverket en administrativ skrotning. Detta innebär att bilägaren inte längre kan nås på ett enkelt sätt, kontrollen över fordonet upphör och risken för att bilen hamnar i naturen ökar. Vi föreslår att Vägverket bör upphöra med den administrativa skrotningen och istället driva in registerhållningsavgiften omedelbart om betalning uteblir. Ingen skärpning av avställningsreglerna En bilägare kan tillfälligt avregistrera sin bil. Denna möjlighet är inte tidsbegränsad. Vår bedömning är att bilägarens möjlighet att ha sin bil avställd inte har någon direkt koppling till nedskräpningen med övergivna bilar. Därför lämnar vi inget förslag om att skärpa avställningsreglerna. 9

10 10

11 Summary Proposals by the Swedish Agency for Public Management 1. Producers take-back and recycling responsibility should be extended, with effect from 1 January 2007, to apply to every vehicle on the market. 2. Producers should also be given increased responsibility for providing information. 3. Payment of vehicle-disposal charges should be discontinued with effect from 1 July Vehicle-disposal premiums should be disbursed after that date for as long as the funds last. 4. The Motor Vehicle Disposal Fund should be phased out. 5. The Swedish National Environmental Protection Agency and producers should conduct a dialogue to agree on the number, location and configuration of collection facilities. 6. The public agencies concerned should inform vehicle owners of their responsibility for storing their vehicles in an environmentally sound manner, and of the prohibition on dumping of vehicles. Vehicle owners offences under the Swedish Environmental Code should be investigated, and they should be taken to court. 7. The Swedish Government should examine the option of extending liability under the Swedish Environmental Code to vehicle owners. 8. The Swedish Road Administration (SRA) should abolish the system of final deregistration 1 for vehicles. The EU Directive on end-of life vehicles In November 2003 the Swedish Agency for Public Management was assigned by the Swedish Government to investigate future means of financing collection and recycling of end-of-life vehicles. The background to this assignment was Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council (18 September 2000). This Directive lays down that by 1 January 2007, every vehicle is to be delivered to an authorised treatment facility without any cost for the final holder and/or owner. In Sweden, there is no charge for reception of vehicles that came on the market on or after 1 January For other vehicles, disposal is funded through payment to vehicle owners of vehicle-disposal premiums from the Motor Vehicle Disposal Fund. These premiums are intended to cover the 1 Translator s note: the Swedish expression literally means administrative disposal or administrative scrapping. 11

12 costs of vehicle disposal, but dismantlers reception charges are sometimes so high that the premium is inadequate. The assignment of the Swedish Agency for Public Management includes showing how to ensure in Swedish legislation that all vehicles, including those registered before 1998 and directly imported, are received free of charge. Should the Motor Vehicle Disposal Fund be retained, or should the financing take place in some other manner? The Agency s remit also includes clarifying vehicle owners obligations and proposing ways of amending the rules on owners scope for deregistering their vehicles (i.e. removing them from use), in order to reduce vehicle dumping. Extending producer responsibility As the vehicles that came on the market before 1998 are scrapped, more and more vehicles on the market will be covered by producers take-back and recycling responsibility. In due course, all the older vehicles will have been eliminated. Vehicles subject to producers take-back and recycling responsibility are already guaranteed free take-back, adequate availability of collection facilities and a defined recycling rate today. Extending producers' responsibility to include older and directly imported vehicles is a simple and stable way of ensuring that all vehicles can be surrendered for disposal free of charge. Swedish vehicle manufacturers have declared their willingness to assume this responsibility, subject to certain conditions. Increasing producers responsibility for providing information Vehicle manufacturers responsibility for informing their customers is less far-reaching than that of manufacturers of other product groups subject to producers take-back and recycling responsibility. For a new vehicledisposal system to work properly, vehicle owners must be well informed. We therefore propose an increase in vehicle manufacturers responsibility for providing information. Abolishing charges and premiums for vehicle disposal Vehicle-disposal premiums will no longer be needed to finance disposal when producers assume responsibility for the cost. We therefore propose discontinuing payment of vehicle-disposal charges six months before this responsibility is transferred to the producers. Vehicle-disposal premiums should thereafter be disbursed for as long as there are sufficient funds for doing so. We estimate that the amount paid in should last until sometime in Phasing out the Motor Vehicle Disposal Fund The Motor Vehicle Disposal Fund is not necessary for the financing of future vehicle disposal. In funding a financial incentive for vehicle owners, it has not functioned as intended. The Motor Vehicle Disposal Fund should therefore be discontinued. We propose other financing arrangements and 12

13 economic instruments. This also means that the municipalities will no longer be eligible for grants for vehicle-disposal campaigns. Making collection facilities accessible The fact that no vehicle owner is located far from a reception site is crucial to the proper functioning of a new vehicle-disposal system. The car producers and the Environmental Protection Agency should conduct discussions on the location and design of the reception sites, to guarantee that they are accessible. The Agency should regularly monitor accessibility trends. New technical options, such as mobile reception sites, should be tested. Stepping up owners responsibility Storing one s car incorrectly or dumping the vehicle is an environmental offence punishable by fines or imprisonment. Knowledge of this fact is inadequate among car owners. Nor have the authorities drawn attention to this offence to any appreciable extent. Rather, its signals have been the opposite. The municipalities do not always, for example, require owners who have abandoned their vehicles to pay for the salvaging and disposal. It is vital for vehicle owners to be aware of their obligations. We therefore recommend that the agencies concerned should inform them of what they are obliged to do. We also propose that the municipalities should, to a greater extent, insist on vehicle owners defraying costs that arise, and that the judicial system should investigate and assess vehicle owners offences under the Swedish Environmental Code on a larger scale. Investigating liability for environmental offences In practice it may be difficult to get anyone convicted for dumping a car, since it is the person who commits the offence, rather than the vehicle owner, who is liable. A commission of inquiry is currently investigating the option of introducing owners liability for road-transport offences. We propose that the Swedish Government should examine the scope for using this opportunity to apply the lessons learnt from this investigation to environmental offences as well. Alternatively, we recommend giving the commission supplementary directives to extend its remit to cover this issue as well. Stopping final deregistration Owing to the routines that the Swedish Road Administration (SRA) has for final deregistration of vehicles, there may be an elevated risk of dumping. All vehicles are listed in the Swedish Vehicle Register, and every owner pays a registration charge. If the vehicle owner fails to pay this charge for three years in succession, SRA deregisters the vehicle permanently. This means that it is no longer possible to contact the vehicle owner in a simple manner. Moreover, SRA s control over the vehicle ceases, while the risk of 13

14 its being dumped in the natural environment increases. We therefore propose that SRA should discontinue its system of final deregistration and instead, in response to default of payment, take immediate steps to collect the registration charge that is due. No tightening of regulations on temporary vehicle deregistration Owners can temporarily deregister their vehicles. This option is not subject to a time limit. Our assessment is that there is no direct connection between the owners scope for temporarily taking their cars off the road, on the one hand, and dumping of abandoned vehicles on the other. We therefore do not recommend tightening up the regulations concerning temporary deregistration. 14

15 Ordlista Ord Auktoriserad bilskrotare BIL Sweden Bildemonterare Bilfragmenterare Bilproducent Bilskrotningsfonden Förklaring är den bilskrotare vars verksamhet är godkänd av länsstyrelsen. I denna rapport kallas de endast bilskrotare. är en branschorganisationen för företag som tillverkar och importerar personbilar, lastbilar och bussar. Organisationen har cirka 25 medlemsföretag som tillsammans står för 99 procent av nybilsregistreringen i Sverige. är ett annat och modernare ord för bilskrotare. sönderdelar eller fragmenterar en bil i en hammarkvarn varpå de olika materialen sorteras för återvinning. I Sverige finns totalt sex anläggningar och tre separata bolag. är den som tillverkar eller som yrkesmässigt för in bilar i Sverige. Vägverket för register över dessa. består av saldot mellan inbetalda skrotningsavgifter och utbetalda skrotningspremier och förvaltas av Vägverket. Bilskrotningslagen och Bilskrotningsförordningen från 1975 reglerar bilskrotning. Här anges bl.a. de regler som gäller för bilskrotningsfonden och de krav som finns för auktorisationen av bilskrotare. BPS AB Direktimporterad bil står för Bil Producentansvar Sverige AB och är ett företag ägt av svenska billtillverkare och importörer. Dess uppgift är att stödja producenterna inom området producentansvar och återvinning. är en bil som importerats av annan än en registrerad importör. Privatimporterad är en beteckning som ofta används synonymt. ELV-direktivet EU:s direktiv om uttjänta fordon (End of Life 15

16 Vehicles) Insamlingsanläggning Mottagningsavgift Privatimporterad bil Producentansvar SBR Skrotbil Skrotningsavgift Skrotningsintyg Skrotningspremie Äldre bil Övergiven bil är ett annat ord för mottagningsställe. Där kan skrotbilar lämnas in kostnadsfritt. är den avgift som bilskrotaren tar ut av bilägaren för att skrota en bil. är ett annat ord för direktimporterad bil. betyder att producenterna har skyldigheten att omhänderta de uttjänta produkter de tidigare fört in på marknaden. står för Sveriges Bilskrotares Riksförbund och är en intresseförening för svenska bilskrotningsföretag. Dagens 158 medlemmar står tillsammans för cirka 65 procent av den totala bilskrotningen i Sverige. definieras i denna utredning som en uttjänt bil som högst väger 3500 kg, saknar marknadsvärde men som inte saknar ett fordons nödvändiga komponenter. är den avgift som betalas in till bilskrotningsfonden då en bil registreras för första gången. utfärdas av auktoriserad bilskrotare och visar att en skrotbil har omhändertagits för skrotning. Intyget krävs för att en bil ska avregistreras ur trafikregistret. är den premie som Vägverket betalar ut till bilägaren vid skrotning och som tas ur bilskrotningsfonden. betecknas den bil vara som satts på marknaden före den 1 januari 1998 då producentansvaret för bilar började gälla. betraktas den bil vara vars ägare inte längre tar hand om sitt fordon på ett miljömässigt korrekt sätt. 16

17 1 Utredningens genomförande 1.1 Utgångspunkter År 2000 antog Europaparlamentet och ministerrådet direktiv (2000/53/EG) om uttjänta fordon, även kallat ELV-direktivet (End of Life Vehicles). Enligt direktivet ska den sista ägaren till en bil utan kostnad kunna lämna in den till skrotning när den blivit uttjänt. Det är bilproducenterna som ska stå för hela, eller en betydande del av, kostnaden. Kostnadsfri inlämning gäller i Sverige för bilar som är satta på marknaden den 1 januari 1998 eller senare. Det framgår av förordningen (1997:788) om producentansvar för bilar trädde i kraft den 1 januari Men förordningen har ännu inte satts på prov eftersom de aktuella bilarna i dagsläget inte är skrotfärdiga. Bilar som satts på marknaden före den 1 januari 1998 samt direktimporterade bilar omfattas inte av producentansvarsförordningen och därmed inte heller av kravet på kostnadsfri inlämning till skrotning. Dagens skrotningssystem tillkom år 1975 i form av lagen (1975:343) om bilskrotning. Samtidigt inrättades en statlig bilskrotningsfond. Fonden finansieras genom att en skrotningsavgift betalas i samband med att bilen registreras första gången. När bilen skrotas hos en bilskrotare får bilägaren en skrotningspremie ur fonden. Skrotningspremien betalas ut mot uppvisande av skrotningsintyg. Storleken på premien varierar med bilens ålder. Hos vissa bilskrotare täcker premien den mottagningsavgift som bilskrotaren tar ut. Hos andra får bilägaren betala mer än premien, vilket leder till att skrotningen inte alltid är kostnadsfri för bilägaren. Det är osäkert om möjligheten att skrota sin bil kostnadsfritt är tillräckligt för att en bilägare ska lämna sin bil till skrotning och inte lämna bilen i naturen eller på parkeringsplatser. Det förekommer att bilar överges eller förvaras på ett sätt som kan skada människors hälsa och miljö trots att det är förbjudet. 1.2 Uppdraget I november 2003 gav regeringen Statskontoret uppdraget att utreda den framtida finansiering av insamling och återvinning av bilar (Dnr M2003/ 3580/knb). Uppdraget finns i bilaga 1. 17

18 Enligt uppdraget ska Statskontoret: presentera olika finansieringsalternativ för den framtida insamlingen och återvinningen av bilar samt analysera för- och nackdelar med de olika alternativen, på basis av analysen föreslå ett kostnadseffektivt och stabilt finansieringssystem där de miljöpolitiska målen om miljöriktig hantering och kraven på återvinningsnivåer för uttjänta bilar uppnås i enlighet med bilskrotningsdirektivet. Vidare bör nedskräpning med bilar i naturen minimeras, klargöra bilägarens skyldigheter och ge förslag på hur reglerna för avställningsmöjligheter för bilar kan förändras så att nedskräpning med bilar minskar, utreda om bilproducenterna kan få ett tydligare ansvar. Följande frågor bör besvaras. Hur en kostnadsfri mottagning av alla bilar från och med den 1 januari 2007 kan säkerställas i svensk lagstiftning och även omfatta bilar som har registreras före år 1998 eller som direktimporterats. Omfattningen av producenternas ansvar bör belysas. Om ersättning till bilskrotaren för skrotningskostnaden kan lämnas direkt från bilskrotningsfonden. Regeringen har angett följande utgångspunkter. Bilproducenterna ska ta sitt ansvar för insamling och omhändertagande av de uttjänta bilarna i enlighet med tankarna bakom producentansvaret. Det är viktigt att ett incitament för den siste bilägaren att lämna in sin bil för skrotning finns kvar. Staten ska även fortsättningsvis kunna vidta åtgärder eller skapa incitament för att de miljöpolitiska målen ska uppnås. 1.3 Arbetets genomförande Vi har diskuterat uppdragets frågor med företrädare för departement, myndigheter, kommuner, bilproducenter, bilskrotare och andra berörda aktörer. Vi har vidare gjort studiebesök på Stena Gotthard AB:s fragmenteringsanläggning i Huddinge och Upplands Bildemo i Uppsala. En förteckning över de personer vi samtalat med samt använda källor återfinns i bilaga 2. 18

19 Utredningen har genomförts av en projektgrupp bestående av Michael Borchers, Lila Ericsson (uppdragsledare), Jonas Hammarlund, Richard Murray och Klas Svensson. 1.4 Definitioner Stora delar av ELV-direktivet är redan införda i svensk lagstiftning genom bilskrotningslagstiftningen och förordningen om producentansvar för bilar. Men producentansvarsförordningen gäller inte alla bilar. Bilar som är satta på marknaden före den 1 januari 1998 och bilar som importerats av någon annan än en yrkesmässig tillverkare eller importör omfattas i dagsläget inte av förordningen. Dessa bilar kallas i denna utredning för äldre bilar respektive direktimporterade bilar. Enligt ELV-direktivet ska kostnadsfri inlämning gälla fordon som väger högst 3500 kilogram (kategori M1 och N1), är uttjänta, saknar marknadsvärde eller som har ett negativt marknadsvärde och innehåller ett fordons nödvändiga komponenter och som inte tillförts avfall. Dessa bilar kallas i denna utredning för skrotbilar. I ordlistan förklaras ytterligare ord som används i rapporten. Det finns en faktasammanställning om bilar och skrotning i bilaga 3. 19

20 20

21 2 EU:s direktiv om uttjänta fordon (ELV-direktivet) 2.1 ELV-direktivet ELV-direktivet syftar till att säkerställa en hög miljöskyddsnivå inom EU och till att bevara den inre marknadens funktion för uttjänta fordon. Det syftar också till att förhindra uppkomsten av avfall från fordon och till att främja återanvändning, materialåtervinning och återvinning av fordon och deras komponenter. Alla inblandade ekonomiska aktörers miljöprestationer ska förbättras. Medlemsstaterna skulle genomföra direktivet i nationell rätt senast den 21 april För vissa åtgärder anger direktivet andra datum för ikraftträdande. ELV-direktivet är ett s.k. minimidirektiv som tillåter medlemsländerna att ha strängare regler så länge dessa inte är handelshindrande. Direktivet finns i sin helhet i bilaga 4. Mål för återanvändning och återvinning Medlemsstaterna ska säkerställa att följande mål uppnås av de ekonomiska aktörerna. 2 Senast den 1 januari 2006 ska återanvändningen och återvinningen för alla uttjänta fordon ökas till minst 85 procent av genomsnittsvikten per fordon och år. Senast den 1 januari år 2015 ska minst 95 procent återanvändas och återvinnas. Dessutom anges att senast den 1 januari 2006 ska minst 80 procent av den genomsnittliga vikten per fordon och år återanvändas eller materialåtervinnas. Från den 1 januari 2015 ska motsvarande mängd vara minst 85 procent. Detta innebär att högst fem respektive tio procent får gå till annan återvinning, exempelvis energiutvinning. Insamlingsställen Medlemsländerna ska se till att de ekonomiska aktörerna upprättar system för insamling av uttjänta fordon. Enligt direktivet ska insamlingsanläggningarna finnas tillgängliga i lämplig omfattning. Vad som är att betrakta som lämplig omfattning framgår inte. I praktiken avgörs frågor om insamlings- 2 Med ekonomiska aktörer avses var och en som bedriver verksamhet inom tillverkning, distribution, insamling, försäkringsföretag för motorfordon, demontering, fragmentering, återvinning, materialåtervinning, och annan behandling av uttjänta fordon, inbegripet deras komponenter och material (artikel 2.10) 21

22 anläggningarnas lokalisering, antal och utformning inom varje land enligt de rutiner och förutsättningar som gäller där. 3 Direktivet säger ingenting om att även transporten till mottagningsställe ska vara gratis. Bilägaren får alltså på egen bekostnad se till att den uttjänta bilen kommer till ett mottagningsställe. Vill ett land hjälpa bilägare med transportkostnader måste detta ske inom ramen för den nationella lagstiftningen och med beaktande av de restriktioner som finns för olika stödformer. I Sverige beskrivs övergivna bilar i naturen eller på allmän plats ofta som ett problem. Trots möjligheten att lämna in en uttjänt bil kostnadsfritt finns risken att den överges. I Sverige vilar ansvaret för att omhänderta bilar som överges i de flesta fall på kommunerna. I Producentansvarsutredningen konstaterades att producenterna inte ansvarar för insamling av bilar. Fri konkurrens ska råda om skrotningsfärdiga bilar och under producentens ansvar faller endast att ta emot bilar som en bilägare vill lämna in. 4 Villkor för inlämning För fordon som släpps ut på marknaden från och med den 1 juli 2002 ska följande gälla. Om ett fordon saknar eller har ett negativt marknadsvärde ska medlemsstaterna se till att den siste innehavaren och/eller ägaren utan kostnad kan lämna in fordonet till en auktoriserad behandlingsanläggning. Producenterna ska stå för alla eller en betydande del av kostnaderna för genomförandet av denna åtgärd och/eller ta tillbaka uttjänta fordon kostnadsfritt. Om det uttjänta fordonet inte innehåller ett fordons nödvändiga komponenter, särskilt motor eller karosseri, eller om det innehåller avfall som tillförts det uttjänta fordonet får medlemsstaterna föreskriva att inlämningen av sådant fordon inte ska vara kostnadsfri. Från och med den 1 januari 2007 ska motsvarande regler gälla också i fråga om fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli I producentansvarsförordningen används ordet mottagningsställe i stället för insamlingsanläggning. Fortsättningsvis används mottagningsställe också i denna rapport. 4 SOU 2001:102, s I och med att förordningen (1997:788) om producentansvar för bilar började gälla i Sverige redan den 1 januari 1998 saknar direktivets ikraftträdandedatum 1 juli 2002 praktisk betydelse. Sista datum för när direktivet börjar gälla retroaktivt, dvs. senast den 1 januari 2007, gäller även för Sverige. 22

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

www.o.lst.se Bilskrotning En analys av konkurrenssituationen på marknaden för bilskrotning i Västra Götalands län

www.o.lst.se Bilskrotning En analys av konkurrenssituationen på marknaden för bilskrotning i Västra Götalands län www.o.lst.se Bilskrotning En analys av konkurrenssituationen på marknaden för bilskrotning i Västra Götalands län Rapport 2004:45 ISSN 1403-169X Rapportansvarig: Ann-Charlotte Zackrisson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Miljöredovisning 1997

Miljöredovisning 1997 Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Ensbovägen, Box 159, 581 02 Linköping, Telefon 013-31 50 80, Telefax 013-14

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Uttjänta bilar och miljön

Uttjänta bilar och miljön Uttjänta bilar och miljön Redovisning av regeringsuppdrag NATURVÅRDSVERKET Naturvårdsverkets ärendenr NV-01928-10 Omslag: foto Hans Zetterling 3 Förord Vi har fått i uppdrag av regeringen att redovisa

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56) YTTRANDE 2012-12-19 Dnr 560/12 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljödepartemetet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56)

Läs mer

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på

Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på En del av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vi hjälper dig att ta producentansvaret för förpackningar Det tjänar både du och miljön på Vi i Sverige återvinner ca 816 000 ton förpackningar varje

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Miljö. Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen.

Miljö. Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Copyright AB BEG. BILDELAR, Eftersom vi värnar om en renare värld i allt vi gör är pappret i broschyren miljömärkt med Svanen. Nästa miljöredovisning utkommer i juni 2000. MÅRTEN Ensbovägen, Box 159, 581

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Manual för Materialredovisning

Manual för Materialredovisning Manual för Materialredovisning För fordon med en totalvikt av högst 3500 Kg Version 1.3 2012-02-29 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och Berg

Läs mer

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll

Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Sanktioner för miljöbrott på avfallsområdet Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås en ändring i 29 kap. 1 miljöbalken. Förslaget innebär att det straffbara området för miljöbrott

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Klarar vi de nya kraven? Eklunds i Skövde har svaret s. 4

Klarar vi de nya kraven? Eklunds i Skövde har svaret s. 4 Begagnatnytt nr 1 2015 Sök och beställ dygnet runt! s. 4 Lastbilsdelar företagsekonomiskt, miljösmart & tryggt s. 7 Klarar vi de nya kraven? Eklunds i Skövde har svaret s. 4 Begagnatnytt är ett nyhetsbrev

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper

Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Miljödepartementet 103 33 Stockholm Malmö den 1 november 2010 Hög tid att se över producentansvaret för förpackningar och returpapper Avfall Sverige föreslår att regeringen ser över reglerna om producentansvar

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2013

Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning för budgetåret 2013 1(1) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2014-02-20 Ärendenr: NV-00170-14 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Batterifonden och nya kadmiumbatterifonden inkomster, utgifter och kassabehållning

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk.

Odd Roar Øgård. Ditt bokningsnummer: AZD4QP5. MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: Fra: oddroar@mesterteknikk. Odd Roar Øgård Fra: MrJet Sverige [Kundservice@mrjet.se] Sendt: 23. mars 2008 21:07 Til: oddroar@mesterteknikk.no Emne: Din bokning hos MrJet Ditt bokningsnummer: AZD4QP5 Hej OddRoar, Tack för din bokning!

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015

PuL och ny dataskyddsförordning. Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 PuL och ny dataskyddsförordning Nätverksträff Informationssäkerhet i fokus 4 maj 2015 Om företaget Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance. Våra tjänster

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur

Gröna listan för Medlemskap i BilRetur. Grön lista för Partners till BilRetur Gröna listan för Medlemskap i BilRetur Grön lista för Partners till BilRetur Vad krävs för att vara med i BilRetur Att du har Bilskrotningsauktorisation Att du uppfyller Lagkrav och Förordningar som krävs

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Mångfald som en del av affärsstrategin

Mångfald som en del av affärsstrategin Inbjudan/Invitation Mångfald som en del av affärsstrategin Diversity as part of the Business Strategy Friday, 31 January, 2003 Quality Hotell 11, Göteborg CENTRUM FÖR MÅNGFALDSSTUDIER OCH PRAKTISK INTEGRATION

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER

ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER ANSLUTNINGSAVTAL BATTERIER 1. Bakgrund Enligt en blivande förordning (fortsättningsvis Förordningen ) om producentansvar för batterier ska företag som i yrkesmässig verksamhet, i Sverige överlåtit batterier

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21:

Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 28 oktober 2013 Naturvårdsverkets förslag till etappmål för textil och textilavfall Utkast 2013-10-21: Synpunkter från Avfall Sverige 1. Generella kommentarer

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER 1. Bakgrund Enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förord-ningen (2000:208) om producentansvar för glödlam-por och vissa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor; SFS 2009:1 Utkom från trycket den 20 januari 2009 utfärdad den 8 januari 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 25.11.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2008, ingiven av Cédric Callens (luxemburgsk medborgare), om orättvis betalning

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret

Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret Guide till hur du anmäler ett företag till EE- & Batteriregistret För att du enkelt ska kunna anmäla ditt företag och rapportera uppgifter till EE- & Batteriregistret har vi sammanställt den här guiden.

Läs mer

Miljö. copyright. miljöansvarig: lotta nordenhed. web: www.begbildelar.com e-post: environment@begbildelar.com

Miljö. copyright. miljöansvarig: lotta nordenhed. web: www.begbildelar.com e-post: environment@begbildelar.com linköping: ensbovägen, box 159, 581 02 linköping, tel 013-31 50 80, fax 013-14 93 80 norrköping: sörbyvägen 35, 602 09 norrköping, tel 011-31 22 70, fax 011-31 15 65 web: www.begbildelar.com e-post: environment@begbildelar.com

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006 L 396/850 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006 av den 18 december 2006 om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45

Kommittédirektiv. Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension. Dir. 2015:45 Kommittédirektiv Genomförande av direktivet om intjänande och bevarande av tjänstepension Dir. 2015:45 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet.

Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. Rapport gällande genomförande av det omarbetade WEEE-direktivet. 1 Innehåll 1. SAMMANFATTNING 4 2. INLEDNING 7 3. BAKGRUND 8 3.1 Direktivet 8 3.2 Naturvårdsverkets uppdrag 9 3.3 Samarbete under utredningsprocessen

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Kommissionens grönbok om översyn av konsumentregelverket

Kommissionens grönbok om översyn av konsumentregelverket Datum Vårt dnr 2007-03-14 013-2007-700 Ert datum Ert dnr 2007-02-22 IJ2007/867/KO Integrationsoch jämställdhetsdepartementet Konsumentenheten Rebecca Heinemann 103 33 Stockholm Kommissionens grönbok om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Betänkande SOU2015:30 Skatt på vissa varor som innehåller kemikalier

Betänkande SOU2015:30 Skatt på vissa varor som innehåller kemikalier YTTRANDE Datum Dnr 2015-05-27 2015/1931 Finansdepartementet 103 33, Stockholm Betänkande SOU2015:30 Skatt på vissa varor som innehåller kemikalier (Dnr Fi2015/1931) (Elektronikåtervinning i Sverige) väljer

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2006-02-24 1344-2005 Svenska Bankföreningen Box 7603 103 94 Stockholm Såsom ombud för: Se bilaga. Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

T NNA NNA SKA SKA TEN ur finskt perspektiv

T NNA NNA SKA SKA TEN ur finskt perspektiv TONNAGESKATTEN ur finskt perspektiv Innehåll 1. EU- riktlinjerna för statligt stöd 2. Allmänt om tonnageskatt tt 3. Läget i Finland idag EU - Riktlinjer för statligt stöd (1) - EU-kommissionens riktlinjer

Läs mer

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper Promemoria 2009-06-26 Finansdepartementet 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet

2015-05-12. Promemoria. Miljö- och energidepartementet Promemoria 2015-05-12 Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Genomförande av ändringar i batteridirektivet och ändringar i undantagen till kvicksilverförbudet 1. Inledning Promemorians förslag:

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer